Aftonbladet Onsdagen den 18 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-18
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-18
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-18
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-18
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 18 Juli 1832

Sida 1

N :o 166
1832
AFTONBLADET
Onsdagen
den 18 Juli
priset i Stockholm för helt år to JR :dr halft är 5 B :dr 3 månader z R :dr 3a sk Banto Lösa Numror 2 sk Banco Prenumeration oeh utdelning i
Bladets Conior vid Stadssn >edjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oc Clara Bergsgränd Lindroths vid JNorr lands gatan och Esse ns
tfid Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnixmnda Contor till i sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
UTNÄMNINGAR
D
3o Juni yid Svea Art .-Reg till Kapiten Löjt
nanten Edv Ulr Rudebeck till Löjtn Under-Löjt
nant :c J H af Goyerstam C H Stoltz M Roos och
J J Hafström till Under-Löjtnanter Sergeanterna C
II Hägerflycht och G Adlersparre samt till Kapiten
i Reg- Löjtn C Al >r Westman Vid Krön-Prin
sens Husar-Reg till Kornett Qvarterm F» ih C G
V von
"YViliebrand Vid Helsinge Reg till Löjtn
Fendr J Fr Norberg Vid Kronobergs Reg till
Fendrik Serg vid Jönköpings Reg C F Bergh 1
Armén till Major Kapit vid Helsinge Reg L J
Runeberg
Den i4 Juli Till andre Landtmätare i Stora Kop
parbergs Län tredje Landtmätaren deist Carl
grén
AFSKED
Den 3o Juni vid Första Lifgren
-Reg för Capit
A F Wetterström med pension samt Majors ninni
vid Svea Art
-Reg för Under-Löjtn Tottie vid
Skaraborgs Reg för Fendr C G Palmgren med
tillstånd att ?om Fendrik i Armén qvarstå
VIGDE 1 STOCKHOLM
Kammarskr i Kamma i—Coll J P Carlmark och
Mamsell Amanda Concordia Ringqvist d io d :s
VIGDE I LANDSORTERNE
Capit i Gen
-Staben Ordonn
-Qilic hos H M Ko
nungen Grefve G F von Rosen och Fröken S L
A Piper å Sturehof d 9 Juli
Geschwornern uti Södermanland och Östergöth
land E T Geisler och Jungfru G F Sjögren på
Smedsbo i Jönköpings L d 2 IVTaj
Hr J Hylander och Mamsell Chr Engström på
Röe i Bohus L d 20 Juni
DÖDE I LANDSORTERNE
V Not i Svea H ,R A Lindblad på Ericsberg i
Södermanland d 24 Juni 62 år
Kopparsl -Aldcrm Cb F Ipson i IVyköping d i5
Juni >4 år
F d Krouo-Länsm 01 Wesström a fl ed stilla på
Eneby gård i Westmanland d 3 Juli i en ålder af
år 4 män och 21 dagar
John Reinhold ende son af Capit i Armén t f
Post-Insp i Hernösand P- A Jenische på Avik nä
ra Askersund d i3 Juni 5 år
Albert Leonard yngste son af Vict .-handl A- E
"Normn på Barkarby gä ^tgg d 3o Juni .5 år
Enke-Landshöfdingskan B C Cedercrantz» född
Schough på Kulltorp i Calmar L d 9 Maj 80 år
Enke-Capitenskan S Ch v Axelson f Kjellin i
Mariestad d 25 Juni 5i år
Fröken Anna Regina Cederstam dotter af afl
ViGe-Prcsid i Götha H .R G Cecierstam på Hestra
i Byarums S d 1 Juli år
QUARANTÄNS-KUNGÖRELSE
Shiå Hj
Q
Dower i England och Scheveniwgeri å HojlÄndska
kusten förklarade för smittade samt alla i provinser
na Syd-Holland Nord-Brabant ocli Zeeland belägna
lium .iar för smitta misstänkte
POST-KUNGÖRELSE
Förskjutne skillingar Hamburger Courant som fin
nas antecknade å från Kontinenten till Sverige an
kommande bref hvilka efter denna månads utgång
till adressorterne anlända skola af ägarne återgäldas
i Svenskt Bro med 2 1-2 sk för hvarje sk Hambur
ger Courant
nästk Ang kl 3 c m å Rådhuset i Carlstad sig
hos Magistraten derst dokumentera
BOUPPTECKNING
Efter afl Fru Löjtnantskan C
von Heine anns
inom 1 mån från 1 annons hos C J Wennermark
i Söderköping
LEDIGA TJENSTFR
Thcolog Professionen vid Lunds Academi sökes
inom 5G dagar från 1 ann
Bokhållore-tj vid Westerås Rederi-Bolag sötes in
om 15 Ang hos Red
-Bolagets Direction
Af Lappmarks Ecclesiastik-fonden underrättelse af
Prot
-Secret Roman i Commerce-Coll
OFFENTLIGA STÄMNINGAR A
BORGENÄRER
d
GENÄRER
Halmstads R .R afl Lands-Secret oeh Rådm B .O
Gillbergs d 28 Nov
XJmeå R .R Tull-Uppsj ^ningsman E Hörnings d
15 öct
n
Wermdö Skcppsl T .R f d Grossh N Flodmans
a urtima ting d 22 Oct i tingshuset vid Kyrkan f
d Köksmäst O Wahlströms 2 rtfgd af lagt ting
näst efter år från d 12 De c i83i
Bälinge H .R afl Acadcmi-Kamr J O Forsslinds
och enkas 2 rttgd af ting efter 6 mån från 23 sisll
r ebr
AVaksala H .R afl O Olofssons i Tunaberg och
Kokas 2 rttgd af ting efter G mån från G sistl
Mars
Lsgunda H .R all Anders Anderssons i Långtora
by 2 rttgd af ting efter G mån från 27 sistl Mars
Rasbo H .R 1 afl Exp
-Kronobefalln L Spor
rongs och Enkas 2 rttgd af ting efter år från si
msII Maj 2 Skolmäst i Rasbo C Jerlings 0 rttod
ai ting efter 6 män från 11 Maj 3 f Fältv- A W
fc-Kebergs och afl hustrus 2 lttgd af ting e 6 mån
fiån 8 sistl Juni
TESTAÄIENTS- BEVAKNINGAR
NNAR
Kamrer E J Pihls och hustrus Ch G Wisen
bergs inb bev vid Erlinghundra H .R klander in
om ar efter del faen det
Mjöln J Nordströms och afl hustrus M Malm
ströms i Wallentuna S inb
All Lif-Gren A 1 'risks i Östereötliland Wall <e
bo 11 och Gammalkils S till hans
efter 1 Enka A
Jonsdotter klander inom år efter kungörandet
Gustaf En ebom s och afl hustrus A M Enebom
inb bev vid ting med Wika S samt Hosjö och
Knifva Bergs
J
STIPENDIER
Ett ledigt å Hofjunl J O Bcrgcnstjcrnas fond å
i5o Rdr för Adliga ynglingar som vilja uppehålla
sig vid någon inrikes Academi till erhållande \f un- i
dervisuing uti de Civil tåndet egentligen tillhörande
kunskaper sökes hos Riddarhus-Directiojien inom 1 I
Sept
POSTVAONEN
Priset för Passagerare förhöj dt med ij ?k Banco j
milen
KALLAS
Orgelnisten M Ahlstrand till rttgd af Södra
Wedbo U nästa Iiö«t t 2 Oct anfj :e återgån aflö
pi t utaf ett till Mellby Föl samling försäldt Or
gelverk
P A Hedenblad att inom ar hos BoiSs K .R af
gilva förklaring ii /ver hustruns ansökning om äkten
skapsskillnad
Ägare till .2 tolfter dels 3 tums dels t Gran
luäder al 7 alnars längd borgade vid 011 Stor
JHDgfrun invid Söderhamns Stad anm i GefieLands
<-au2li
R
i illfallet Smeden A Grönlund efter fadren Gårds
smeden A Grönlund å Rilax gård i Tenala S af
Nylands L oeh Storförstcnd Finland Anm inom
år hos dess broder Lim .ak C J Grönlund på Ki
la gard
Okande laglige arfvingar efter Lotsuppsyningsm
Löjtn J U Stenberg kallas att före arfskiftet d 3i
BORGENlnERS SAMMANTRÄDEN
Gen .-Adjut m m J F Boijs 5 Börs-cafferum
men d 2Z dennes kl 5 c m
Grossh J C Kramers 23 Juli kl 12 på Börskäl
laren
All Häradsskr C F .Norbergs 2Z Aug kl 3 e in
hos Handl G Lidbeck i Lidköping
Hof-Apoth Stahres 2 d :s kl 4 e m hos N A
brahamsén i Huset N :o 80 vid Drottninggatan
Afl Exp
-Kronof A Thunströms 24 d :s kl 10 f
m ä Lundby Länsm best
Frami CabinctU-Kammarh och Ridd Grefve L
Fr Cronhjclms 8 Aug kl c m 1 trappa upp i
huset N :o 2 Qv Lejonet vid Rosenbad
Krydkr J H Björkander» 20 d :s kl i c ra i det
rum som ä BörskäUarcn anvisas "ii
Handl .1 Wahlbergs d 3o d :s kl 4 e m- d
Becknianska huset vid Stora Torget i Göthcl >fr»£
SPEKTAKEL
PS Djurgärds-Theatern i dag Brudsmycket
'j
I dag Onsdag oeh i morgon Tursdag gifver -V (hri
Trede å Kgl Djurgården en stor Föreställning pä ätt
Djur-Theater Dervid gifves på Heres begäran X
/z
Komisk Toilett-scea och för första gången Pudeln
som Manéaehund
SAMMANTRÄDEN
Neptum-Ordcn i dag kl 7 c ra oeh d 22 d ;s
kl 8 f m till Sommarhögtidsdagens firande
Aurora-Orden till en ångbåtsfärd d 2g d :s
Redlige Svenskar d ao d :s kl 5 c m
De fattigas vänner 42 d :s kl 6 c n
ÅNGFARTYGS-RESOR
Ångfartyget Fhitiiiof afgår till Strengnäs oell
Thorshälla Torsdagen d .igiunev kl 6 f »I »ch åter
Fredagen s t Biljetter i Stockholm hos Hr Boo Gl«
Roos och i Thorshälla på Postkontoret
Fr .AHKBIKE
(Forts från gårdagsbladet
Den under JVapo /eons senare tid bekanta
General Droiiflj Grefve d 'Erlon (en Hansson
ijenteicke längesedan vid Svenska Hastgardet
bar nu eftertradt General Sol /«nac i befälet
öl -ev i :te Militärdivisionen och General Don
nel torde icke dröja i sitt befäl stort längre
än hans motståndare Grunden till misshäl
ligbeterna mellan dc båda Genernierne Hr ic
ke fullt känd men den säges röra Hertigin
nan af Btrry
I Vendee har man kommit derhän med af
väpningen att sex lusen skjutgevär blifvit af
lemnade Emedlertid äio de fördolda vapnens
antal ännu tj
-inska stort Conscriptionen och
skatternas indrifning mola ej motstånd Några
strödda Chouanhopar visa sig ännu här och
der men del är 11 .est flyktingar Arresterin
gar ske ännu dagligen Vid kusterne ser roan

Sida 2

misstänkta skepp kryssa de äro förmodeligen
utskickade att gynna de mera betydande Car
listirnes flykt Bland anekdoter för dagen mär
kas följande Icke längesedan infann sig hos
General Solignac ett fruntimmer för att i
Hertiginnans af Berry namn göra honom vis
sa förslag Han lät genast inspärra henne i en
väl tillsluten kamare men när denna å nyo
af vederbörande öpnades var den — tom u
tan att några spår till våld eller inbrott märk
tes Ilusets betjening torde hafva varit i com
plott med fången Man har »edan fått veta
att hon var en Grefvinna Cardy de Blanche
de Mothas Hennes pass har man jemte åt
skilliga vigtiga papper funnit i ett hus i Nante-
Del bete nu som man vet att Hertiginnan sjelf
dt n 25 inskeppat sig till ön Guernsey der
hon skall vistas hos Madame du Cayla
Ludvig XYIII :s namnkunniga älskarinna Mån
ga tio väl att detta och dylika rykten äro
med flit utspridda af Carlisterna men å andra
sidan säges äfven att Regeringen har sig hen
res vistande bekant och att den hos Engelska
regeringen protesterat mot detsamma Hofvet
i S :t James skall vira ganska böjdt att icke
blott lyssna till denna framställning utan äl
ven att samt oeh synnerligen aflägsna den
störtade dynastin från Holyrood Carlisterne i
Paris äro lika verksamma som förut Central
Comi !e *n skall helt nyligen från tvenne frem
mande hof hafva erhållitJjej millioner franc för
att dermed söka tillvägabringa en ny upplå
ning i vestern De förstå dagarna af Juli fast
togs en Dam i det ögonblick hon lemnade
fängelset S .t Pélagie der hon Utdelt 10 francs
åt hvar fånge af det carlistiska partiet
•Stor-SigiMbevaraien Barthe har a flå tit ett
Oiiculär till General-Pi okuratorerna hvari
finnas ganska skarpa saker i afseende på den
pei indiska pressen I slutet af detta märkvär
diga document deri Journalisterna skildras
jåsem upphofsmän till alla så väl Carlistiska
som Republikanska rörelser heter det "Full
komlig frihet för Styrelseåtgärdemes discus
sion men strängt återhållande af de scriben
trr som föregifva sig i Ghartan hafva funnit
stöd för lättigheten att förneka och tillintet
göra samma Charta och hvilka genom sina
anfall mot sjelfva principen för vår Styielse
befordra den farligaste jäsning och nedlägga
det beklagligen alltför gifvande fröet till de
»törsta oord ingar och de grymmaste blod
scener
Po i EN
Engelska Tidningen The Times enskilda
koire ^pondens meddelar för den 2 sist Juni
afskrift af tvänne bref från den Polska Gene
ralen Rybinski som jemte de regemente han
anförde måste taga sin tillflykt in på Preusi
ska området Dessa bref lemna mycket ljus i
frågan om den behandling Polackarne rönt
Jfi an den Pren-iska Regeringens sida Vi infö
ra derföre här nedan ett utdrag af dessa bref
jemte koi respondentens inledning
• "Om
säger han
"personer ännu finnas
lätltrogne >o alt tänka att Preussen vill hand
la i förening med England till uprättbållande
af traktat-n i Wien med afseende på Polen
sa frågas hvarpå de grunda en sådan tanka
Månne på Kungens af Preussen slägtrelationer
nied Ryska Kejsaren Eller på det personliga
intie- .se Preussen har att få behålla den del af
P«len s m fallit i dess händer Eller på den
barbariska hehandling som tillfogades de i 5 ,ooo
Polackat
hvilka togo sin tillflykt till Preussen
och af hvilka numera endast återstå 5 ,000 som i
t månader förgäfves bönfallit om den lyckanatt
lå lemna Preussen for att upsöka ett mera
gästfritt land Eller slutligen på den mas
såcker som i Fischati ocb Elbing skedde pa
dt Polska loldater r hvilka föredrog döden i
Preussen fiamför Rysslands amnesti —det vill
säga framför att foias såsom fångar till Si
berien
"De båda nedanstående blefven som Preu
siska regeringen väl aktat sig för alt befordra
till trycket visa å ena sidan de godtyckliga
åtgärder som Preusiska Reg tillgripit lör att
tvinga så många som möjligt att öfverlemna
sig åt sjelfhei iskaren och å den andra osan
ningen af den Preusiska Generalens berättelse
öfver den nys-nämda massackern på obeväpna
de Polackai hvilka enligt Preus Stats-Tid
ningen gjorde upror emot Preusiska autor
teterna och
"beväpnade med påkar
konspi
1 era de emot statens säkerhet
Uti det första bi el vet svarar Gen Rybinski
Konungen af Preussen på General Kniffts »pina
ning af den 20 October itjZl till Polika sol
dalerne och oflicerarne att förklara antingen
de ville begagna sig af den Kejserliga amne
stien och vända hem eller begifva sig till nå
got främmande land En stor del hade Vall
det sednare och afvaktade blott tillfallet då de
kunde få marchera
"Emedlertid har Gen
Krafft i en sednare ordres på Ed Maj :ts be
fallning antydt mig att alla Polska officerare
och Soldater måste återvända till deras hem
ort hvilket är en besynnerlig kontrast emot
den förra befallningen som lemnade oss etl
fritt val af vistelseort
Emedan wånga af dem tagit del i revolu
tionen icke blott i egenskap af militärer utan
äfven såsom invånare i de gamla Polska pro
vinserna hvilka nu äro införlifvade med Ryss
land så är en amnesti icke tillräcklig att tryg
ga deras säkerhet I den ställning jag befin
ner mig skyldig at vaka öfver de olyckliga
vapenbröders öde hvilkas anförare jag härden
äran att vara vänder jag mig till Ed Maj :ts
mensklighet och bönfaller att hvarje Polsk
soldat som sökt sin tillflykt i Preussen må
ega fritt val att begifva sig till hvilket land
han önskar
Det förtroende vi hafva till Ed Maj :ts höga
dygder föranledde oss alt välja Ed Mnj :ts områ
de till vår fristad Samma känsla lugnar mig
i afseende på mira vapenbröders blifvande öde
Det andru biefvei ar dateradt den 28 Ja
nuari efter massackern i Fischati hvilken
sedan förnyades i Elbing oeti lyder så
"Sire Det är med ett af sorg önderslitet
hjerta scm jag vänder mig till E M för
<tt framlägga för E M detaljerna af den
blodiga händelse hvilken försänkt mina kam
rater i förtviflan en händelse som jag fruk
tar kan framställas för E M i en falsk »ta
ger emedan j *g finner att den aldrig kun
nat ske med E M :ts samtycke och emedan
jag vet att de Polska soldater som sökt en
fristad på det Preussiska området ännu i
det ögonblick då de föll» offer för den mest
rysliga behandling hvarken glo »t den vörd
nad de varit skyldige det lands autoriteter
der de befunno sig eller den et kansli de
borde hysa för den gästfrihet E M behagat
utsträcka ändi till dem En enkel berattel
se om händelsen skall b v isa detta för Ed
Maj :t
Majoren i Preussiska Armeen Szweykow
ski infann sig den 27 i denna måna t i Fi
sch»» för att der mönstra ett i grannskapet
af Marienburg föi lagdt detachement af Pol
ska kavalleriet Sedan han skiljt några sol
daltr från detta detachement hvilka som
han tade voro för mycket eomprometterade
för alt kunna återvända till deras eget land
förklarade han för de öfri ^e alt de omeuel
bart derpå måste åle vand till Polen Alla
desse soldater som redan vi åtskilliga till
fällen hade yppat deras fasta beslut att icke
ijå litt» bes ,löko dä att raai
,ciui :a till Maii-
enhurg till Ger .era Schmidt som hade för
säkrat dem om etl fritt val ef bostad till
hvilket löfte de ock satte den slö ,sta tillit
Knappt hade de likväl börjat tåga af allde
Its obeväpnade förr an en fördelning Preus
sitkt infanteri mötte dem De Polske solda
terne bådo då en af sina Officerare att söka
lätta deias frammarsch men i samma ögon
blick sköts en skarp salfva på dem hvaraf
6 dödades på stället och 7 farligt sårodes
Äfven en Preussisk Officer vid namn T rem
bizki »om befann sig ibland Polackarne för
att tala lill dem blef alfvarsmnt sårad Po
lackarne fördrogo likväl med bjella ,s tåla
mi .d delta lysliga våldförande al både gäst
frihetens lagar och frivilliga löften och
ehuru mjeket öf verlä ^sne i antal gjorde de
icke något anfall på Ed Mnj :ts autoriteter
och troppar De åtnöjde sig med alt sking
ras och ankomma i spridda flickar till Ma
rienburg der de logerades i slottet af Major
Zela ^knwsk
Efter denna sanningsenlig» berättelse >m
en S "hygglig händelse och si stridande
emot Ed M :ts känslor återslå mig endast
att anropa Ed M ;ts beskydd emot våldföran
det af den gäslfriliel E M värdigals lofva
oss och att bönfalla hos E M »It lemna
de P .dska OlFicerare och soldater som tagit
sin tillflykt på Ed M ;ts område sin person
liga frihet emedan jag finner att alli de 1 ,1 11
och steg som blifvit tagna för att förmå
dem återvända till deras liemorf endast sko
la ytterligare befästa dem i den lankan att
hell- e dö än betjena sig af en blott skenbar
amnesti
Inn»«i jag skiljer mig från den armce jag
haft den äran att commeooei a b- >r jag an
sett det för en helig pligt att vä da mig till
E M i mina olycklig» kiiu .uters och >ie
lidande me xkhgtieteiis namn
"Mathieu Rybinski
Såsom ett bihang till ofvanstående förtje
na tvenne skrifveiser införda i Nurenberger
Gorrespondenten för der i5 Juni att omnäm
nas hvilka utgöra märkvä .diga motstycken i
afseende på Polackarnas behandling af de Ry
ska autoritetei na
Det förra är dateradt Petersburg den 16
Juni Det ger först en beskrifning på huru
revolutionen uttorkat och förstört alla närings
källor i Polen genom de ansträngningar som
måste göras emot Ryssa 1 ne oeli de förfärliga
Conti ibutioner som för ändamålet »näste er
läggas och huru åkei brukets och industriens
ruin ökat mängden af brö Hösa ibland befolk
ningen hvilka derigenom endast blifva farli
ga verktyg lill fortsättning af de oroligheter
som nyligen blifirit stillade
"Regeringen
fortfar brefskrifvaren
"outtröttlig i sina
ve k samma omsorger för återställandet af landets
foidna välstånd och I Sr befallandet af hvar
je enskildts äfvensom det allmännas lugn uch
trygghvt har derföre ansett det absolut nöd
vändigt att på rättvisa och fasta grunder fi
xera de återvä d inde tropparnas tillkomman
de pligter och förbindelser för att å ena si
dan tillfredsställa Polens välsinnade invånare
och nfligsnä hvarje möjligt uppskol i fram
gången af Konungarikets 1 edan började orga
nisation och å den andra att försätta dessa
troppars existens på en säker basis samt h äl
sa dem Irån dit elände för hvilket de fleste
skulle vara utsatte i anseende till saknaden
af "moralisk förmåga och yttre medel att
vinna sitt lifsuppehälle Det första medel som
yppat sig att vinna detta tvåfaldiga ändarna
är att i den Kejserl Ryska regeringens tjenst
införlifva de krigsmän af lägre rang som lie
rat under tnsurgenterne dock icke alla utan
åtskillnadr utan endast dem som sakna verk—

Sida 3

lig egendom eller yrke och medel att lifnära
sig Deremot få alla de som efter åter
komsten egnat sig åt jordbruket eller annan
bestämd sysselsättning fortsätta det lefnadssätt
de valt såsom nyttiga och värdiga medlemmar
af samhället
Det andia brefvet är ifrån Posen af den ig
Juni och lyder som följer
"Den senaste underrättelsen alt i hela Po
len barn tagas och bortförds till Ryssland
bekräftas genom skrifvelser från alla håll Den
na afskyvärda åtgärd skulle sednast verkstäl
la i Kalisch ocii då invånarns vägrade att
lyda ordres gjorde Guvernören General Sa—
bolero en anmaning till dem att antingen
lyda eller få skylla sig sjelfve om strängare
mått och steg vidtogos
Borgrarne och deras hustrur som djuptjkän
de 01 ättvisan af denna behandling beslötojdfct
ta oaktadt att hellre utsätta sig för det vär
sta >om kunde hinda I följd häraf inträffa
de en v .ildsam affär i hvilken 20 Ryssar och
ett icke obetydligt antal borgare dödades
Arresteringar komma i löljd häraf otvifvel
aktigt att äga rum Under tiden liar barnens
bortförande blifvit uppskjutet och en rapport
blifvit sänd till Furst PaskevviUch Man hop
p is att Ryssarne skola öfvergifva sin förskräck
liga me syr hvilken till och med skall ogillas
i sjelfva Ryssland
Tid efter annan anlända nya emigranter från
grannprovinsei na af Polen men de utlemnas
genast utan åtskilnad åt de Ryska autorite
terna
Allgerneine Zeilung innehåller följande tänk
värda Artikel från S
-t Petersburg
"Pariser-oroligheterne den 5 och 6 .te Juni
anses här såsom förelöpare till en stor Lata
S '1 'oph hvilken inom kort skall öfvergå Frank
rike och hvilken torde hafva till följe repu
blikens proclamerande Med afseende härpå
skola ordres hafva afgått så väl till våra mis
sioner utomlands som till åtskillige Befälhaf
vare för de större militärdivisionerna Dr
förre lära fått befallning alt vid alla hof or
da om de slöra faror som ännu en gång hota
Europa från Frankl ikes sida och hvilka re lan
nu göra det nödvändigt alt vara betänkt på
säkerhetsåtgärder på det man icke måtte öl
vérrnskas af händelserna utan i hvarje fall
stå färdig rustad Ja till och med Ambassa
dören i P .uis skall fått ordres att ingå i com
liina ioner med dervarande Ministere och söka
ingifva densamma ett större förtroende till an
dra m .ikter på det man måtte mindre syssel
sätta sig med ylire än med inre angelägenhe
terne och sålunda rädda Frankrike från rys
likheterna af en ytterligare Statshvälfning den
der icke skulle blifva mindre blodig än 17g
"5
års men till sina Jöljder vida vi ^ti ^are
'J
Här önskar m m gan >ka uppi igligl att det måt
te lyi kas Konung Ludvig Philip att befästa
sin thron och hålla de beständig ånyo uppb u
sande partierna i tygeln ty man tyckes fullkorn
li
>t inse att Ludvig Philips full skulle lemna
I <-la E 'lvop 1 till pris åt de förfärligaste skak
ni gar deremot fruktar man och k-in4 .e icke
,il >11 skäl alt sinnena i Franki ike öro till den
grad upphetsade att de ej kunna återhållas
och att Ludvig Philip ej eger nog kraft att be
»värja ovädret och under så kinkiga förhållanden
r lda Statsskeppet från undergång Ur denna
» npunkt försäkras det att Ambassadören i Pari»
Grefve Pozzo di /forgobedömerFranki ikes ställ
ning och all det en ligt hans tanka fordras den
största Jör .sigtighet för att ej öfverflyglas ni
händelserna Vår nrmeé uppställes ock efter
hvad behnfvet möjligen han påkalla på åt
sk i 11 i g e de vigtigastu punkterne och organise-
tas så att den efter omständighelerne hastigt
och lätt kan röra sig i hvarje riktning
STOCKHOLM
Den 18 Juli
H M Konungens resa till Norrige lärer kom
ma att anträdas i morgon eftermiddag då för
sta nattlägret blifver Ekolsund och det andra
Stjernsund Hans Maj :t åtföljes af H E Herr
Grefve Brahe Hans Kongl Höghet Kron
prinsen lärer under tiden föra ordet i
den tillförordnade regeringen men kom
ma att bo på Drottningholm der H K H
Kron .Prinsessan jemte de Kongl Barnen äm
na passera sommaren H M Drottningen
tros efter H M Konungens resa komma att
utflytta till Hagä
Theaterns och Hof-Capellels personal var i
går samlad for att taga afsked af sin gamla
och presenteras för sin nya chef
Fäderneslandet innehåller för den 16 den
nes annrde den nyligen passerade ullmarkna
den i Norrköping följande uppgift såsom rät
telse af hvad derom förut stått att läsa i
Argus
Tillgängen på till hvilken öfver hufvud
var af vackrare beskaffenhet än sistlidet år
var också i år minst dubbelt stone än i fjol
och utgjoide nu ett belopp af åtminstone
i4o ,ooo tt Att af
sättningen äfven var gan
ska stor bevises bäst deraf alt redan mid
dagstiden andra marknadsdagen ingen ull me
ra fanns all afyttra samt att endast ett eller
annat parti blef till sortering insändt på Ull
Discont-Contoret Priserna voro likaledes i
förhållande till förra årets nu i5 procent
högie å den grofva och de ordinaire sorterna
Jemväl elektoral-ullen betal es högre än i fjol
Ett parti deraf såldes efter 3 R :dr a4 sk skål
pundet och ett annat efter 3 R :dr 12 sk
Den 11 innevarande förmiddagen hade Pre
sidenten Poppius peisinligen tillstädes sam
mankallat vederböiande fabrikanter och pro
ducenter för att inhemta deras ömsesidiga yt
tranden om inflytandet af förut vidtagna åt
gärder och hvad i detta afseende vore att ön
ska för framtiden Hr Presidenten förde vid
denna ganska talrika sammankomst sjelf ordet
och i diskussionen som räckte öfver tre tim
mar deltogo Hof-Marskalken Grefve C F
Posse Öfverste A Anckarsvärd Öfverste
Lieutenanl von H <yie Kammarherren Fri
herre Hermelin Ryttmäslaren Grefve C F
Horn Häradshöfdingen Ribbing Direktören
Hoffman Possessionaten Nonnen Fabrikö-
rerne Söderberg ch Arosenius Alla voro
ganska tillfredsställde med resultaterna af den
na ullmarknad Man yttra le sin önskan alt
äfven de gröfie fårracerna måtte förbättras
till hvilket änd itnåls vinnande fråga väcktes
om inrättande af ett Stamschäferi för gröfre
far lofligt yttrades den Önskan att perso
ner af arbetande klassen malle planmässigt bil
das till fårlierdar helst delta ansågs vara se
deles v ig t ig t för fårafvelns framgång och hin
drande af sjukdomars sprid mde bl ind fåren
Ullmarknads hällande äfven i Götheborg an
sågs snart vara af nöden Slutligen förmäl
tes det försök nästa är b-rde anställas ined
elektoral-ulls föi sä ning i England på de t ut
rönas måtte om ej nämn le slags ull skulle kun
na bli en lönande export-artikel
Vi rek ornmendei a bos våra läsare de un
der arlikelo Polen i dag meddelade unde
rättelser Man får af des <a till rn del verk
ligt historiska dokurnenler icke blitt e-t yt
terligare bevis p deu Rjska- Uegerinj ,i- <iifs-
derliga styrelse samt den Preussiska mo
narkens lofvarda opartiskhet utan blir afven
på ett högst intressant satt upplyst att Pol
ska tiopparnes transporterande till det inre
af Rys ,land endast är en vis åtgärd af sam
ma faderliga styrelse för alt förekomma brist
ibland de qvarblifvande Polackarna och att
icke derigenom gifva anledning till några
ytterligare oroligheler Det meddelade bref
vet från Petersburg omnämner icke huruvi
da Polackurnas betecknande med biotia
numror i stallet lör namn äfven skett för
alt icke genom uppropandet af de sednare
underhålla sorgliga minnen utaf ett döende
fädernesland eller tröstlösa anförvandter men
af en så ömsint politik som framlyser i den
omnämnda Petersburgska skrifvehen är det
icke osannolikt att samma känsla af omvård
nad vant orsaken till namnens utplånande
Det återstår nu blott att afvakta en dylik
lika tillfredsitällande förklaring öfver det
Polska uuisersiletets tillslängande och för
budet att undervisa ungdomen i Fransyska
språket
L1TTERATUR
Nord - Amerikas förenade Fristaters hi
storia af Philippi
(forts fr N :o i63
Resultaterna af koloniernas hiitoria till den
na tidpunkt angifvas af förf sålunda
"Steg för steg se vi den Europeiska kultu
rens öfvervigt allt längre mot södra oceanen
undantränga Amerikas kopparfärgade innevå
nare och dessa beröfvade medlen att fort
sätta sitt vanliga lefnadssätt småningom ut
slockna och stamvis utdö Dervid visa sig
tillika på ett ovedersägligt sätt hvad inflytan
de en klok och lagbunden frihet utöfvar på
staters förkofran då Massachusets provinser
oaktadt el t mindre gynnande läge och en vi
da senare grundläggning likväl så hastigt för
mådde öfvergå det äldre Virginien i folk
mängd välstånd inflytande och magt Såsom
en oomkullstötlig sanning framställer sig vi
dare att inenskliga idoghetens och verksam
hetens utveckling då den befrias från mo nar—
kiska former undgår en viss tung och åter
hållande motverkan som o .u än gagnelig fot
en redan fullkomligt utvecklad stat likväl al
drig kan blifva det för en som ännu är stadd
under daning och uppväxt Icke mindre lätt
kunna vi förklara dessa i början så »betydli
ga provinsers häftiga begär efter oafhäugig—
het ocli en sjelfständig regering ty dels med
förde deras förste grundläggare till del öde
Amerika såsom det förmånligaste sätet för ve
uublikanska idéer de Engelska begreppen om
fri hel sådana de nödvändigt skulle utveckla
sig under den långa kampenj emellan parla
mentet och thronen dels skulle naturligtvis
tiflgifvenheten för regenten försvagas så väB
genom anledningarne till utvandringen som
genom det flere tusende mil betydliga afstån
det Härtill kom äfven att handels-förbin
delserna mellan kolonierna och moderlandet
icke voro nog lifliga och indrägtiga för att
förorsaka någon öfvertygelse oin dessa länders
oumbärlighet för hvarandra samt att de hvar
ken föien ides genom politiska eller religions
band emedan större delen af kolonisterna ut
gjordes af Dissenters d v s protestanter inom
protestant u >en hvilka lika litet erkände ,det
bi kopliga väldet som böids-aristokratiens an
seende Hvar och en gällde bland dem en
dast i förhållande till sin förtjenst och flit5
Europas 11 tfiierglande lyx hide redan blifvit
dem Ire nuiande vanda och nödsakade att
blott genom egna oipsträngningar tillfredsställa

Sida 4

«
ns behof fiöjdnde de Sig öfver ett rattmri
ti ^gt förvärfvadt personligt ob '-roendej och soni
de i sjelfva verket ensamma n |ipk« >tat och vid
makthållit hela sin siats-förvaltning ansåg»
de redan såsom ett tvång att icLe i någon
mån våga uppställa sina lagar i strid med
moderlandets
"U nder så gynnande oms t änd ig lut er hade ko
lonierna nästan redan utbildat >ig till en eger
nation innan ännu störie delen af Europas
innebyggare anade deias tillväxt Stundom nf-r
bi As val det inre lugnet af demokratisk öf
verdrift eller Slåthållurnes godtycke men så
väl det ena som det andra hindret för kolo
niernas välstånd häfdes lik väl alltid snart åter
Långt skilde från gamla veildens sorl inne
ii IO to sig de Engelska Nord-Amerikanska kolo
niernas innebyggare inom det husliga lifvets
vanliga omsorger och foitloro länge ntt vara
fiedade för de olyckor dem statsmännens
passioner och dårskaper beklagligtvis alltför
ofta sammandraga öfver ett förut nf försynen
gynriadt land Men under hela denna tid upp
blomstrade de ständigt mera och uppnådde
snart utan att sjelf \M veta det en hög grad
af politisk betyderhel
Första delens 3 :dje kapitel som afhandlar
koloniernas historia från Engelska revolutio
nen 1636 till Nord-Amerikanska frihets-kri
get innehåller berättelsen om åtskilliga inre
oioligheter samt de krig kolonierna med
moderlandets biträde förde mot de i Amerika
koloniserade Fransmän hvilka till sin hjelp
uppviglat åtskilliga Indianska stammar samt
mot Spanjorerna i Florida Den lyckliga ut
gången af dessa krig hade hos kolonierna be
fästat den öfvertygelsen att de egde förmåga
att framdeles försvara sig sjelfva Då rege
lingen likväl elter liand lörsökte inskränka
deras frihet isvnnerhet i afseende på handeln
vaknade snart lusten att afskudda det Engel
ska oket Det allmän a välståndet hade äf
ven betydligt tillväxt och allt förebådade at
kolonierna allt hastigare framgingo mot sitt
myndighets-tillstånd Förf slutar detta ka
pitel med en "allmän återblick på de norra
och södra kolonierna
hvilken vi här in
föra
"Det religiösa frihetssinne som lifvat en
stor del af de första nybyggarne till det djerf
va vågstycke att förbyta fädernes odlade jord
mot okända och nästan ogenomträngliga vild
marker förfelade icke att äfven fortplanta sig
på deras efterkommande och i ständig liflig
het underhålla så väl begäret efter samvets
frihet som böjelsen för politisk oafhängig
bet
"Den n ?stan oafbruti a kampen med Franr
soser Spanjoier och Indianer hade uppöfva
deras krafter Järt dem vapnens biuk upp
fyllt dem med en stolt sjelfkänsla s ^mt till
och med ingifvit dem ett slags förakt för mo
derlandet som föreskref dem lagar pålade dem
handelstvång och så ofta inskränkte deras
rättigheter fastän det icke en gång förmådde
skydda dem mot yttre fiender och blott liadt
att tacka kolonial-milisens bistånd samt gene
i al-församlingarnas penninge-anslag för den
lysande framgång som under sista kriget krönt
dess vapen Redan den af Crormvell utgifna
navigations-akten hade utsått fiö till missnöje
med moderlandet och detta hade endast ge
nom de senare inskränkande handels-författ
ningarna blifvit bragt närmare sin utveckling
Kolonierna vande sig allt mera att anse sina
från början erhållna frihetei såsom okiäpkba
ro borgerliga rättigheter samt att I hvaije
minister ens åtgärd till fördel för moderlandet
se m usurpation hvilken man endast med en
Hla undertryckt ovilja underkastade sig Der
till kom ostridigt afven alt deras inre fur¬
fattning med få undantag hufvudsakligen li vi
lade på rent demokratiska elementet- och ic
ke röjde de ringaste spår af de feodala insti
tutioner som så omisskännligt utmärka Eng
lands konstitution
"Slutligen måste naturligtvis äfven det klo
ka förfarande som moderlandet i förra tider
iakttagit mot sina kolonier för dem i ännu
klarare dager framställa orättrnätigheten i de
ancprik »om ininistcren efter freden i Paris
med parlamentets sanktion mot dem tillät
sig Under de första i5o åren från dera»
gi untlläggandu hade man aldrig på något
sätt försökt » !t i och för England» statsbe
hof ålägga dem andra bidrag än dem de
medelbart lemnade genom inskränkningar i
sin handel och föi brukningen af moderlan
det» idoghet *-alster och om de verkligen
redan några gånger funnit sig vid påläggan
de af tull och andra afgifter hade man lik
vial elitid ansett des»a medgifvanden endast
»åsr m frivilliga skänker och handels-regulati
ver hvarföre ockiå de i sådant afseende ut
tjifna förordningar till större delen nämna
alt kolonierna beviljat dem eller samtyckt
dertill
"Ju mera aflägsna kolonierna för öfrigt vo
ro från moderlandet ju mindre kunde man
bland deras frihetsälskande innebyggare an
vända de vanliga ministerielia konstgreppen
«åsom penningebesticknirg utdelningafsysslor
offentliga utmärkelser m m och afven af
pi esterskapets inllylande var föga att hop
pas emedan detta bland de nu i afseende å
religionssvärmeri tillräckligt afkvlda koloni
sterna endast derigenom erhöll någon poli
tisk betydenhet ntt det äfven från prediksto
larne med inspii aiioii försvarade frihetens
.ak
"Så svalnade med hvarje år dottrens till
gifvenhet lör det på en gång »tyfinoderligt
handlande England och den fölras ännu nä
stan medvetslösa längtan att slutligen un
dandiaga sig ända till sista skenet et beio
ende upptändes till en .högljudd önskan ge
nom hemliga uppmuntringar från de öfrig
Europeiska Sjömakterna som med afundsju
ka blickar skådade Brittiska rikets växande
storhet och dess koloniers ofantliga ut
sträckning
(få
(forts e a gång
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Porträtt af Gontrollören
P Reinhardt
träffad af en lönnmördares kula d 2g Juni 1832 finnes
till salu i de flest© boklådor
Af trycket hai utkommit
JS :o 7 af Tidskrift for Haslvdnner cch Landtman
innehållande Fortsättning och slutet af af handlingen
om artesiska brunnar Om kapplöpningarne i Frankrike
af Hussard J Fragmenter pro t på Engelska hästens ut
hållighet i traf Carl Xl :s dagbok med porträtt af En
gelska Fullblodshingsten T
Tyrcsius pi Ljungs Säteri
i Östergöthland
I Normans et Engströms och de fleste boklldor a 2
Rdr 16 sk banco inbunden Ny och fullständig Viig
visare genom Sveriges alla Provins er jemte under
rättelse om orternas förnämste märkvärdigheter
samt de betydligaste vä ^arne i Norige och Finland
Af trycket har utkommit och säljes i Normans et
Engströms och de fleste boklldor å 25 sk banco Om
Jordbrukets skatter oeh besvär samt den e gent eli g a
orsaken till \_andtmurihens närvarande for Lägenhet
Handbok törallmän och enskild sjukdomsdieteUk af
.Sundelin 1 Rdr 16 sk
Handbok lör aiméens belsovård
af Psilander Z2 sk Sånger i Dalarne »t Wahlin 2g »k
Theodor eller Inbyggarne i Peru af Pigault le Brun 20
sk banco uti Bonniers bokhandel vid Wester långgatan
'° f5Jn af Rikets större Städer finnes till salu ett full
ständigt Lan Bibliotek med förenad BokhandrlsTTtfrelse
hvarom vidare underrättelse meddelas i Stockholm
pi Herr Magister Lundequist Boklåda
Kardborrar Götheborgs segelduk Förhydnings-och
Skrif papper samt diverse gjuterier på J G Broms '» kon»
tor i Drakens gränd vid Skeppsbron
Gentila Kastbollar mod Fjärilar och Blommor e (C0
a 24 sk till 1 Rdr i Likkistmagazinet på Skomakarega
tan
Gammalt men godt brukbart taktegel Underrättelse
1 trappa upp i lutset N :o 50 Qvart Sporren vid Drott
ninggatan
Dugge et Settervall försälja i parti Russin i fjor
din gar och lådor Fikon i mattor och fjerdingar Svis
kon Söt- och Krakmandel» Lakrits Pommer .skal Extra
fin matolja» Bom-och Rofolja Bout .kork Risgryn bruna
Sagogryn hvita Peri- dito Marseille Tvål Schellack
Holl Fernbock Suraac grå Danzig kalcinerad Pottaska
Kamelhår R6a hudar Portugis- et Carlshamns Sulläder
Riga utskotts Hampa Ryska Formljus m m
Till ytterligare nedsatte pris ftfrsäljes Bränvinerne
uti B rän vinsmagasinet vid Köpmansgatan det 2 dra hu
set till höger ifrån Stortorget
Hvit och fast Socker i toppar till 21 a 23 sk pr
skålp uti M U Linds kryddbod vid öfre Stadsgarden
rGod vigtig och pålitlig NYLANDS TJTSADES
BAG försäljes af
J F Erdmann et Comp
Detta Ir
inkommen bästa sort Nylands utsädes Rlg
af 1351 års skörd säljes pi Er Nordlanders Contor i Brunns»
grändev vid Skeppsbron
MJÖD
På Bon t utmärkt god och bornerande på följande
ställen I Glasboden i hörnet af Kungsbacken och Tre
backarllng i Kryddboden i hörnet af Ålands gränd och
Regeringsgatan i Sockerbruksboden vid Fredsgatan
samt i Glasboden vid Södermalmstorg
buperian Gold Bearens Skin
låii h
p
eller plåster som liknar menniskokinnet uti högst gen
tila olika kulörta och pressade couverter (passande
att bortskänkas
uti Di verseboden vid Storkyrkobrinken
till höger från Riddarhustorget
Trepanerade Eng Tandborstar
utmärkt vackra och starka med benskaft uti ofvan
nämnde Diversebod
lingelska Nagel borstar
hvaraf 12 särskilta sorter ovanligt vackra och väl arbe
tade med hvita benskaft till olika priser uti ofvan
nämnda bod
Marrow Pomatum for preserving
etc the Hair
eller veritabel Märgpomada för håret troligtvis den för
sta och mest delikata ibland pomador och som tillika
har den mest angenäma lukt uti ofvannämnde bod
h
g
Transparent Shavin
.u Cake
eller superfin Raktvål uti ofvannämnde Diversebod
UTBJUDES HYRA
_
En glad och proper Våning om 9 u 12 rum och kök
hvilken ock kan delas samt våningar om 5 rum och
kök alla nödige bekvämligheter till alla våningar Un
derrättelse 1 trappa upp i huset N ;o 50 Qvart Sporren
vid Drottninggatan
2 vackra rum 1 trappa upp jemte stt domestikrum
och andra bekvämligheter pä Ladugårdslandet i Smala
gränden i hörnet mot Styckjunkaregränden Qvartere
Skrafvelberget mindre huset 11 :0 1
DIVERSE
En välkänd Man med lång erfarenhet i handel kor
rcspondence räkenskaper och alla kontorsgöromål ön
skar ju förr dess häldre en sadan eller annan dylik
sysselsättning emot billig salair Vidare underrättelse
lem nar Hr Stadsmäklaren C Tholander
En med hedrande och recommenderande betyg ftfr
fedd ung man önskar Inspectors eller Bokhållarebefatt
ning pa en större Landt .Egendom Adress hvarest sökan
de lårsig infinna behagade uppgifvas i Billet till A IVI N
som inlomnas der detta blad utgifves
En ogift lVI«n som är väl kunnig i trädgårdsskötsel
åslundar passande tjenst instundande höst förseglade
svar afvaktas till Reel som emottages på Aftonblads»
ken tore t
Grundelig undervisning i Pia not ortespel ning så väl
för nybörjare som ock för dem hvilka i klaverspelning
äro mera iörsigkoinne kan af «n Studerande sorn fö»
några år kommer att uppehålla sig i Stockholm erhållas
hvarom närmare underrättelse fås i Läderboden vid Ja
cobsgränd
Klot en lindrig afgift kan inhämtas konsten att bryg
ga den utländska drycken kallad Ginger JBeert mycket
svalkande och angenäm icke olik Champagne den har
tillika erhållit Kongl SundhetsKollegii resolution att
den är halsosam och kan i h var jé hushåll vid bordet be
gagnas i stället för Vin den gores färdig inom 2 gånge
25 timmar ooh kan tillredas i en kokspis till hvad qvan
tum som helst och kostnaden derför är högst obetydlig
Vidare underrättelse erhålles i Gustafsbergs Porcellains
försäljningsbod vid Diottniuggatan i Herr Kamrer Will
mans hus
Do Fruntimmer som ämna gå hos undertecknad för
att blifva informerade uti matlagning torde vara gode
och infinna sig i anseende till det ej tas emot några
fruntimmer längre än till den x September Vidare un
derrättelse fås uti linset N » »o qvart Skrafvelberget
större vid Sperlings backe a Ladugårdslandet en trappa
upp dl Fru Arenius efter rågas
En ung tjensteman åstundav att omkring den 21 uft
denna manad erhålla res sällskap med någon som ha
egen vagn till Strömstad för att begagna baden Vidare
upplysning meddelas å Afton blads .Contoret
Första Brunnsbalen vid Sabbatsbergs Helsobrunn blir
nästkommande i dag Onsdag
lios L J ijjEHTA