Aftonbladet Fredagen den 20 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-20
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-20
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-20
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-20
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 20 Juli 1832

Sida 1

N :o 168
1832
AFTONBLADET
Fredagen
den 20 Juli
priset i SroMolm för helt år to R :dr halft är 5 R :dr 3 månader i R :dr 3 sk Banto Lösa Numror a sk Banco Prenumeration oth utdelning h
*■ Bladets Contor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan oeh Esseh "s
vid Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Contor till i sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
DÖDE I STOCKHOLM
Amil
Kammar-Rådet G V Wretmark «7 d :s HZ
år
Ofv .-Tull-Insp C A Kjernandcrs huitm H .Maria
Buttler lfi d :s 66 Sr
Vaktm F Hobergs enka M E Lindström i3 d :s
CG Sr
Hof-Medicus C W Stutzer 17 d :s 68 år
Skom Djurström 10 d :s 5i Sr
Smeden J P Lindgren 10 d :s a6 Sr
Sergeanten Röskes hustru J S Ljungström 18
d :s 22 Sr
LEDIGA TJENSTE
Förste Landtmätaretj i Blekinge Lan sökes inom
ftf dagar frän 16 d :s
LEVERANSER
För Elfsborg» Reg behof 8 ,29 alnar hvit foder
v5f 1 aln bred 222 alr Kanfas 7Z7 i-3 dussin
Compositions-knappar profiter finnas hos Reg
-Qvar
t«rmästarcn Leveransen bör ske innan nästa October
månads slut ä Reg :s forråd i Borås Entreprnad
auetion i sådant afs den l5 iust Aug» kl 12 å Råd
huset i Borås
A .RRENDE-ATJCTION
A i5 Srs arrende från raidfastan 18ZZ till samma
tid 1848 af Kronolägenheten Tegelhagen i Helgona
S-i Rönö H och Södermanlands Län auction den
Sept kl 12 i Kammar-Coll och å Lands-Cancelliet
i Nyköping
AlTCTIONER
Panliströms Je ^nbruk med underlyd hemman och
lägenheter i Kalmar L Aspelands H och Carlstorps
Skate och Socken Auction i Kammar-Coll och
Lands-Cansliet i Kalmar d >2 Oet INUrmare underr
i Coll s a Prov
-kontor och å Landskontoret i Cal
mar
Postmästaren Wabrenbergs gård vid Stora torget i
Arboga å Rådhuset derst d 27 Aug kl 12
Skattehemmanet under N :o 19 Storkåge 5-16 mtl
riSljes i 2 :ne delar 1 :0 3-16 med en del åbyggnad
2 :o 1-8 med öfriga åbyggnaden d 20 Oct kl 2 e
m i Skellefteå Sockenstuga
OFFENTLIGA STÄMNINGAR
BORGENÄRER
Götha H .R Handl G M Stjerngranats d 24 Jan
»8ZZ
Carlskrona R .R Coopv«-skepp Åke Olssons d 10
näs t ii Dcc
Kållands H .R »fl Grossh .7 Kjellbergs på Sto
reberg 2 rttgd af ting näst efter år frän 20 sistl
Juni
Tössbo H .R all Soldaten Stombcrgs 2 rttgd af
i833 års vintert
Skellefteå H .R all Bonden Per Persson Hedijvists
i Hedersbyn och hans Enkas B C Ericsdntti rs 2
rtted af ting näst efter 6 mån från i5 sistl
"Maj
B rgs H T .R All Maj och Ridd C Ward 2
rttgd af ord Ting e 6 mån från I sistl Juni
Hellestads och Tjellmo Ur t T .R All Gäslg Dan
Perssons i Hellestad 6 Dcc å Tjellmo Tingsstad
Själevads H .R Torparen p Lindahls i Wester
bilsjö 2 rttgd af inst höstet Såsrverksägaren Carl
Sondellä i Björnsjö och Torp Per Johanssons i Mo
inom laga tid
Nätra T II .R omyndige Bonden Olof Jansson» i
Långnäs 2 rttgd af Ting c 6 man från 5 sistlednc
Maj
Sjöns H .R Bonden Per Perssons 1 O .len till andra
rttgd af nästa laga höstet
Ljustorps H .R Torp 01 Lingensjös d ä på Skepps
holmen 2 rttgd af Ting e 6 mån från den 18 sistl
Slaj
Carlsskoga H .R förrymde Rättaren Nils Erssoni
från Bohult och hustrrts 2 rttgd af ting näst efter
6 mån från 23 Dec iS3i
Edsbergs H .R ad Bruks-Patr O Hedengrens 2
rttgd å ting näst eft är fr 9 Nov i83i
KALLAS
El g Lars Mattsson i Brunsberg att 2 rttgd af Elf
dahlen» Tingslags nästa års Lagtima Ting afgifva
förklaring öfver Fjerdingsmsnnen Knut Lars Lars
sons ansökning om inteckning i den förres fastighet
i Tingslaget till säkerhet för 155 R :dr 8 sk 6 rst
Ur riket afvikne f Urfabr i Stockholm C Lundin
att I rttgd of Ting e år frän kung hiiraf rid La
gunda H .R sig förklara öfver hustruns Car Math
Hembergs ansökan om äktenskapsskillnad
LAGFART
AF
Sökt vid Tveta H .R S 1-4 mtl Kronoskatte Rust
båll Klackarp Södergården föisåldt för 1 ,427 Rdr Z7
sk 4 r Banco samt å 1-4 mtl Kronoskatte Augm
Stenseryd Mellang försåldt för 900 Rdr 21 s 4
klander inom år
Sökt å insockne Frälsehemmanet N :o 2 Skogsgård
1-16 mtl i Hallands L Höks H och Hishults S
klander vid Höks H .R inom ir frän 1 ann
Sjöm J P Nyholm har att lyfta efter »in all
moder C Nyholm anm inom Sr från sistl Juni
hos J M Kullman i Nyköping
Efter hustru Johanna Åkesdotter Jäfvert död i Mo
lilla anm hos M Iluldt deist
FÖRMYNDERSKAPi
Bonden Olof Johansson i Innervik omyndig Skel
lcftcå H .R
Medelstads H .R Drängarne S Olsson i Ronneby
och J Jönsson i Vcstfa Stensjö den f under Bonden
Ola Olssons i Arfvidstorp den s u Bönderne Jon
Svenssons i Kroppasjö och A Perssons i Allaboda
Jan Persson i Sandbol förm för all Jan Erssons i
Svia Enka Agneta Almström Waksala H R
bonden Gufstaf Larsson i Girista för sin syster
Enkan Stina Lisa Lartdotter i Hålberga Hagunda
H .R
Bonden E Andersson i Ingla under Bönderne E
Larssons i Testa och Olof Ersson i Tjälinge Ha
gunda H .R
1
Fällväb A W Ekeberg i Håf och Bondin C
G Dal-tröm i Ängeby befriade från förm :vård
Ra ?bo II .R
Bonden E Månsson i W
estervallby Rasbo S un
der Bönd E Isaacssons i Yrestad och A Janssons i
Skefve Rasbo H .R
Anders Jansson i Hammarbohl förm för E Pers
sons Enka Stina Jansdotter på Östivallby äj ;or
Rasbo H .R
Eric Larsson i Gysta u dess bröders Jan Larssons
i Gysta och L Larssons i Åkerby Bälings H .R
Saltpefersjudaren TV Bur » Bonden Ch Anderssons
i Sotmyran Bälings H .R
Jan Jansson i Bninnby förm för Enkan B Jans
dotter derst Bälings H .R
Fördelsm A Ersson i As förklarad myndig
Hornblåsaren A Barr u Bonden J Lundins i Jädra
Lagunda H .R
Bonden J E Brunnberg i Wifärna under Rusth
P Kindströms i Brunna Lagunda H .R
30S /PPTECKNING
3
Ef all Flaggjuuk C E Carsberg anm inom
slutet af Juli hos Vaktm J G Engman i Riksgälds
Cont lins
Eft all Betj C Holmberg anm i huset N .o 5g
vid Kornhamn inom Juli
Efter all Prostinnan C M Schåltz i Gustafs
Prestgård anm inom 5 Aug adr Säter och Gustafs
Prestgård
Efter Enkefru Prost H J Tenggren i Stora A by
af Lysings H anm hos Post-Insp C G OllenWcrg
inom 25 Aug adr Wadstena och Vestra Kedevad-
Efter all Jungfru Sib Pripp i Landskrona am
inom slutet af Juli hos Häradsh Rydeberg derst
BORGENÄRERS 8AMMANTRÄ DEN
All Exp
-Kronof A Thunströms 24 d ;s kl 10 f
in å Lundby Länsm bo»t
Stats-Secret Börtzells i röda rummen å Börsen
,5 d :s kl 5 e m
Hof-Lakejen N E Örboms 26 d :s kl 6 c M hos
gäldenären i huset N :o 26 ny nummer Qv Vä
derqvarn i Brunnsgrändcn å Norrmalm
Handl J Wahlbergs d 3o d :s kl 4 e- m- i f d
Berkmanska huset vid Stora Torget i Götheborg
A fl f d Riksdagsm E Anderssons på Skogen i
Gagnefs S å Tunsta gård i Ås S den 27 Aug kl 9
f m
Handl J Sunnerdahls 12 Sept kl 4 c- ni å We
nersborgs gästgd
SPEKTAKEL
PS Djurgårds-Thcatern i morgon "Missförstånd
på Missförstånd och "Capellmästaren från Venedig
SOIRÉE
O
I Djurgård» Bruns-Salong 21 d :s kl 7 c ni till för
mån för Beate Marie Juringius
SAMMANTRÄDEN
P B d 23 dennes kl 6 c m å Lilla Börssalen
och d 26 d :s s t å Kongl Djurgården
INeptuni-Orden d 22 d ;s kl 8 f m till Sommar
högtidsdagens firande
De Fattigas vänner 22 d :s kl 4 c- m
SfOdNEdd
g4
S :t Olofs Orden N :o Ett d 29 d :s
STOCKHOLM
Den 20 Juli
Hans Majtt Konungen anträdde i går e m
kl till 6 sin resa till Norrige åtföljd af
Norske StatsMinistern Löwenskjöld H E Hr
Gref»e Brahe samt de tjenstgörande af Hans
Maj :ts HofStat
Den af Kongl Maj :t tillförordnade Rege
ring utgöres under H K H KronPiinsens
Ordförande af de båda StatsMinistrarna H
E StatsRådet Grefve Lövsnlijelm och Ho
Canzleren Friherre von Schulzenheim
Det tros att H M Konungen kommer att
vistas i Norrige till slutet af Augusti samt
derefter taga vägen öfver Götheborg till Hel
sinybore Carlskrona och Söderköping för att
bivista öst-Götha kanalens öppnande i Sep
tember
T f Just .-1
rättelse
C
Hr Friherren
nevånsre under
(let att sisla ut
potatis bon fall i
hälle inli 11 nä
penningclån att
raul ur Kronans
de god skörd a
loppet af 2 å 3
1
Canzler ert Frih von Stails be
(Forts och slut fr N :o i65
omnämner vi lare att socknarnas in
äberopande af det sanna förhållan
ädet måst inskränkas isynnerhet af
t 0111 undsättning till lifvets uppe
,la skörd antingen genom kontant
h- tala efter ett år eller af snanne
roagasiner i Frösö att vid blifvan
tergäldas in natura eller ock .aler
år på flere terminer

Sida 2

Öfver denna begäran yttrar Hr Friherren den obe
stridliga satsen
"att Jcmtlänningen eller mängden af
dem liar d«t gemensamt med de fleste andra att
gerna taga emot livad som kan fäs till skänks samt alt
med begärligliet läna dä förhoppning gifves att helt
cell hållet eller till någon del undgå återbetalnin
gen Det var derföre icke underligt om hvar och
in hest ref 'less belägenhet på ett sätt som häst kun
de leda till ändamålet Jemmerropen hade också
derföre säger Friberrcn varit högljudda men han
an»er dem (åla betydlig nedsättning El t ymni
gare betes verkan på ladugårds - afka ,stningen samt
nrhct *förtjenst på allmänna byggnader anser lian
lemna utväg till försörjning for älskillige nödställde
bland dem som vanligen arbeta mot daglön Svå
rare tror han det blifva för tn del hemmansbrukare
att taga sig fram Han anser likväl ingen anledning
tara att någon af Jemtlands invånare omkommer af
hunger intill nästa skörd i slutet af Augusti
"men
för att undanrödja den fruktan hvartill ej saknas
grund att förtärandet af otjcnliga födoämnen kunde
förorsaka sjukdomar torde undsättningslån vara af
omständigheterne påkallade
Dessa anser han dock
icke böra beviljas utan yttersta behof och att de
jiär det sker lemnas sä knappa som möjliga står
att förena med de nödställdes värjande från verklig
hungersnöd samtutan serdeles förmånliga betalning
vilkor på det ingen må Unna fördel vid att räknas
bland de nödställde
"Om det antages
fortfar Friherren
"i följd af
hvad jag här ofvan före yttrat att högst 10 ,000 per
soner deraf hafva behof och det vidare öfverväges
att i Jemtland hvarje person för hela året är belå
Un med en och en fjortondedels tunna korn så att
för t»å månader som återstå intill skörden behof
vet vore omkring fem tvåtredjedels kappar på perso
nen men en hvar bör sjelf kunna anskaffa sig något
deraf samt i öfrigt får åtnöjas med mindre än van
ligt och circa två och en half kappar p personen
således synas kunna förslå uppstår ett behof af afi .ooo
kappar eller 781 tunnor 8 kappar Härtill finnes
tillgäng inom länet emedan å Frösö Magasin för va
,-as
59Z tunnor korn behållning af den sistl höst
uppköpte och till Sundsvall ankomne sedermera till
Östersund transporterade spannemål och i Herjeå
dahlens maga ,iner tinnas omkring 700 tunnor Ii .ro
1 a .1 tillhörigt korn som kunde användas till lind
sättning åt de närmast belägne Socknarnc såsom
B ra fUöfsjö och Rätan
1 afseende slutligen å sjelfva anledningen till be
skickningen eller att utröna huruvida Konungens
Befallningshafvande försummat att anmäla sanna till
bandet inom Länet yttrar Friherren att en anhål
lan i November väl skett å Hammardals sockne
mäns vägnar att K M :t» Befallnings måtte söka
horeda socknemännon arbetsförtjenst genom spanad
och väfnad iivilkcn lemnades utan afseende och att
Krnnobetjeningen tillspord 0111 grödans bcskatlciiliet
inrapporterat att den sannolikt vore otilliäcklig
hvarföre K M :t Befallningshafvande utverkade att
köp»lutskedde om 4 ,000 tunnor korn af hvilka 1 ,100
sistl höst ankommo till Sundsvall oeh S9Z ännu äro
oförsålde Men en sådan penninge- och kredit-brist
som sedan försports hade ingen anat och Lands
liöfdingen hade ingå utvägar att derom erhålla kan
nedom då hvarken förökning i lagsökn .ngsmalens
antal eller svårighet vid Kronoskaltemas uiai il
ning som verkställts utan llere än b utmätnings
auktioner och 600 R :dr rest föranledde till nog
grannare forskning i ämnet i följd häväf anser t 1
Detta Frih Staiils raisonuement synes oss gan
ska förnuftigt och instämmer med de grunder
för undsättnings meddelande hvilka f d Lands
liöfdingen Hans Järta framställt i l8a3 års
Femårsberättelse från St Kopparbergs Län och
bvilka han der med så mycken framgång tilläm
pat Deremot kunna vi icke helt och hållet god
känna att detta står i något oskiljaktigt sam
band med hvad ban nyss förut framställt
"Vän
jes
— säger lian —
"den obetänksamme hem
inansköparen den anspråksfulle dagakarlen att
J ,är hans hopp på vinst och rundlig utkomst ic
ke slå sig ut efter önskan lefva fritt på sta
tens bekostnad ty mången hvarken kan eller
tänker återbetala erhållna undsättningslån oeh
uppmuntras sålunda hemmansklyfningar fastig
h tsköp och bosättningar utan säker utsigt till
bergning tillskapas hos denna del al lolket i
förlitan på statens mellankomst för deras un
derhåll lättja och liknöjdhet som enär beko
standet af deras uppehälle ändock slutligen kom
me ätt drabba den idoge och omtänksamme med
borgaren omsider skulle förvandla dem alla till
en tiggarhop
Att några kappar mer eller mindre till und
sättning ät de hungrande uti «tt erkändt miss
växlar skulle öka hemmansklyfningen eller för
anleda några fastighetsköp synes en temligen
härdrageii slutföljd
Just
-Canzlercn "icke någon egentlig försummelse i
vårdnaden «m länet kunna föras Konungens B-jfall
ningshafvandc till last
Deremot hade han missta
git sig i det yttrandet alt dist rik ts-magasin§-inrätt
ningen räddat Jemtlands invånare 4° >000 menniskor
ifrån hungersnöd oaktadt 1831 års missväxt ty ide
socknar sådana niagasiner äro inrättade hade den 1
Okt allenast funnits 498 tunnor 4 kappar korn
hvilket desto mindre räddat från hungersnöd som
behållningen i magasinerna egentligen är i de bätt
re b ttade sock nan .1
1 'resterskapet erhåller härefter en alfvarsam erin
ran för det de som skrifvit så mycket om hungers
nöden icke 1 lid gjort förhållandet bekant hos nå
gon af de auetoritcter till hvilka de hade rätt att
vända sig dels ock för det de som sålt en del af
sin tionde-spannemål för i5 R :dr tunnan till hand
lande sedan låtit sina egna åhörare betala det öfri
ga med 18 R :dr alltR :gds
Detta är hufvudsäkliga innehållet af Frih
Stael von Ilolsteins berättelse Under »I
ruktan hvad vidare från orten kan blifva
yttradt i ämnet synes det emedleitid häraf
alt nöd på lifsmedel verkligen existerar i
högre grad an Landshöfdinge-Embetets s-d
nare rnpport lät påskina och att Hr v Tör
ne gjort "ett misstag
hvilket i sådana mål
synes ganska betydligt då han föi klarat pro
vitisen vara räddad genom distrikts-m»g»sl
nernn Det visar sig då äfven att Prester
skapets vederläggningar af Hr von Törne»
rapport verkligen egt grund och alt det
var en lycka för orten att gen un deras fram
ställande ett betydligt sammanskott blef sam
ladt utom hvars mellankomst Läns-styrelsen
skulle kommit i ett vida obehagligare för
hållande till folket
Besynnerlig synes ock den på ett ställe i
beiättel-en yttrade åsigt af Konungens J3e
fallningshafvandes åligganden att det "ick»
skulle vara tjenligt att Konungens Befsll
ningshafvande utan anledning dertill an
stalter undersökningar huruvida nöd är för
handen hvilken omsorg Hr Friherren i det
stället vill lägga p5 Pi esterskapet Var det
ilå icke en tillräcklig anledning att hafva en
noggrannare uppmärksamhet härp j när Kro
nofogdarne en gång rapporterat att grödan
var otillräcklig och nar anmälan om sak
nidt uppehälle inkom från en socken hvil
ken enligt Fiibcrrens egna oid
"Konungens
Befallningshafvande lentnade utan afseende l
Och äger icke Konungen» Befallning .hafvan
de genom den talrika Kronobetjeningen äo
ria ned till fjerdingsmännen som dagligen
äro i beröring med allmogen lika säkra ka
niler att erfara verkliga ställningen som
Pi esterskapet hvars diirkta åligga .de sådant
icke tillhör Förhållandet har sedan i all •
lall visat alt nöd existerat och det hade
således åtminstone denna gång icke vari
"oljenligt
0111 Ko :s Befallning ,b anstallt
noggrannare undersökningar
Man måste emedlertid berömma det lugn
de opartiskhet och noggrannhet hvar
med Friherre St»el von Holstein i det he
la fullgjort sitt uppdrag Mången väntar sä
kert med nyfik«nhet alt erfnra huruvida den
hos Regeringen ko ;nmer att föi anleda till
någon åtgärd
Calmar den 14 Juli Nyligen tilldrog sig
Fliseryds Socken den olyckan att en Bonde
som i sällskap med en mindre flicka utgått
för alt hugga bark af eketräd uppgick i top
pen af ett sådant tiäd och under det han var
sysselsatt med barkens afiagande kom en så
stark blåst att han föll ur trädet på en der
under stående spetsig gärdsgårdsstör som in
gick på honom genom magen och kröp ut ige
nom ryggen så alt han blef hängande på den
samma tills flickan hann att med yxan af
hugga stören hvarefter hon äfven utdrog den
ur kroppen och skyndade efter folk som hem
förde honom Läkare hämtades genast men
vid hans ankomst var den sårade redan afliden
— Kort deipå Ilande en annan olycka i Mön
sterås Socken En Bonde i Åsevad 10m på
stod sig genom hemliga medel kunna stadna
blod vid svåra sår utgick i skogen ensam för
att hugga vecl hvarest han #f våda högg sig
öfver ena fotleden så djupt att en större
pulsåder blifvit skadad Han bandt lin hals
duk ganska hårdt om såret men blott några
steg ifiån stället der olyckan skedde fanns
han liggand död af blodens förlust
Huiu nödvändigt det är att efterse det
barn ej stoppa i munnen eiler förtära blom
mor eller växter af alla slag torde följande
upplysa Sistl Tisdags eftermiddag hemkorn
en större sosse här i Staden med någr» stånd
■ f den giftiga växten Bolmört vHy >scymnin
niger hvaraf en treårig gosse åt tie elle»
fyra blomknoppar Straxt derpå v
sade väx
ten sin gil tiga ,ei kan Barnet förlorade tal
förmågan och synen underlifvet utspände»
det fick ryckningar börjide dels skutta del»
gråta samt rasa Läkare tillkallades hvilken
det lyckades att med kräken ,edel vinättika
och starkt kaffe beiöfva giftet sin fortfarande
verkan och är gossen nu lyckligtvis ,å Ätei-
■ tälld att han ålerfåtl sitt förnufts bruk och
afven till det mesta synförmågan ehuru pu
pillen på det ena ögat ännu ar onaturligt ut
vidgad (Calmare Bladet
Rsleikwsksp
REVY AF TIDNINGARNA
Upsala Correspondenten har i anledning af
den vördsamma förklaring vi for någon tid
sedan meddelade på Herr Kvi kohei den Munck
af Rosenschölds Qvislofta-artikel i en förtre
tad ton anmäi kt alt lian en gång för alla
alsagt sig det moraliska ansvaret för alla po
lemiska artiklar i hans extra-blad — såvida
han betalas derför —
Är det Correspondenlens mening att lian
uthyr sin moralitet i extrahladen Hans i»
iöi aude af Hr Rosenschölds Hussu - artikel
lycks åtminstone b-visa det
Det är besynnerligt alt C irrespondeuten
har på samma gång liknat sig sjelf vid en
gris enär ingen belviflar att han ju äv Juli
vuxen Har han förnekat sin ålder blott
för att få lefva öfver den instundande Octo
bern
Det fägna ,- oss att den celebra QvMofta
artikeln kommit till nytta äfven för en an
nan manuscript-fattig Gonversationsmatfe den
sömnigaste af alla blef så förljust af korre
spondentens extra förplägning att han tömde
hela extrabladets förråd hvaraf hans lilla tid
ning blef nästan full Det är ock en sanning
att man icke kan få nog af hvad som skrif
ves i Qvistofla Vi önska blott att Conver
sationshladet som ej kunnat emotslå relelsen
af den smula beröm han derifrån erhållit i
anseende till dess sällsynthet icke måtte falla
i samma onåd som vi hos den groftoniga auk
torn Måtte han ej som vi råka att spol la
på basfiolen
Argus fortfar att mala oppositionen i Frank
rike till gryn som olyckligtvis likna de be
kanta soppgrynen deruti att de hafva en trög
smak och endast utdelas på hög bekostnad
De skola vara helsos ,mina
— nb för den
som kan smälta dem
Jurnalen trakterar med bref från Frankrike
-till Redaktionen af Allgemeine Zeitung date
rade i slutet af år i83o bland hvilka vi redan
för lång tid sedan halt den äran att lemna
våra läsare en del i öfversättning Jurnalens
politiska nyheter äro intressanta ehuru något
mögliga

Sida 3

Hetmdall strör blommor på den afgångna
Theater-Directionens graf Det var lycka att
den dog om sommaren
Stockholms Posten står på tröskeln till Kongl
u theatern der han väntar påen subaltern-be
fattning Förmodligen kommer inan att an
förtro honom upplysningen Då han förut
spekulerat på iheater throneri måtte han nu icke
stämpla mot dess nya Sultan måtte lian följa
den gamla regeln Si primus esse necjueo ulti
nius esse volo
Vi ha nu något när gjort reda för den pe
riodiska pi essen under de sista fjorton dagar
na Utrymmet medgifver icke något utdiag
lir de ofvanstående bladen Deremot kunna
vi icke neka oss det nöjet att anföra innehål
let af en artikel i Lunds veckoblad Det ai
en enkel och rörande berättelse om en högel
egen fest vid Medevi helsobrunn midsom
maraftonen för H E Justitiae Statsministern
Hr Grefve Rosenblad som då firade sin fö
delsedag Sedan brefskrifvan n erinrat huru
ledes EL Exc omfattat det Svenska Lazaretls
Visendet med den örnaste omsorg och ser
skildt huru Medevi lazarett har atl lacka ho
nom lör liksom en ny skapelse berättar han
festens tilldi agel-er
"Om morgonen uppvaktades H Exc af
Lazarettsstyrelsen och en stor del af Brunns
sällskapet hvarvid H Exc Grefve Löwen
• hjelm höll ett utmärkt vackert tal Exc Ro
senblad blef häruti anmodad att på eftermid
dagar» bedra Lazaiettshjonen med ett nådigt
besök De önskade på denna glada dagen
att till honom frambära sin vördnad och lack
samhet för det goda de genom hans ömma om
vårdnad åtnjutit Rled synbar välvilja emot
tog H Exc bjudningen
— Hans Exc som
åtföljdes af Gen Löjtnanten m ni Grefve
Mörner emottogs vid Lazaiett p n-ten af In
tendenten Brunnspredikanten och Lazaretts
läkaren Den sistnämnde bai p r ar marne 5
par kryckor hvilka förlidet år blifvit inlemna
de Ofvanpå dessa kryckor låg en Blomsterguir
l-inde och en Eklöfskrans Framjör honom gingo
parvis sjuklingar på kryckor och de Lazaretts
hjort hvilkas helsa tillät det voro uppställ
de i hare med kransar i händerna 1 fonden
var ett altare aribragl med kryckor på Ol
ver en stol uppbars en hvit himmel af fyra
sjuklingar stödjande sig på kryckor hvilka
voro sinnrikt förvandlade till hoppets anka
re På birnmelen lästes di orden Bene cce
Icslis vita frueris sensu
— Sedan H Exc
intagit s 'ol <n tolkade intendenten i vackra
ordalag sjuklingarnes varmaste tacksägelser för
de störa välgärningar de åtnjöto hvilka de i
synnerhet hade att tillskrifva H Exc de ned
kallade derföre öfver honom den allsmägtige
Gudens välsignelse — Lazarettsläkaien tog
kryckorna från allaret och frambar dem till
II Exc som ett tack <amhetsolfer af deras
fordna ägare och b-Iedsagade detta ovanliga
offer med ett pa ,sande tal Ilan anhöll på
yl la dervarande sjnk ;is begäran att få pryda
H Exc med en af deni flätad guirlande och
krans Under öfverlemnande t af denna vörd
nidsbetygebe önskade Lazarettsläkaren å de
sjukas vägnar att Guds eviga nåd måtte hvi
la öfver den hjessa som nu höljdes af denna
krans ett enkelt tecken af den fattiges er
känsla __ II Exc besvarade ined synbar rö
relse dessa bevis af tacksamhet och försäkra
d
.i dem att hans hjerta alltid skulle finnas
bka öppet för den lidande Han bjöd dem
påföljande dagen til middagsmåltid och på
minte dem dervid att dricka [I Maj :t Konun
gens skål såsom de olyckliges vän
Att det
Delta skedde Sfven i Svenskt öl i den
mån dieten tilät det
vore H
'M Kongl nåd hvilken de borde till
skrifva dessa välgerningar Jag är säde han
bara en högre Embetsman
som söker att
träda i min Konungs loispär
— Efter den
na för menniskovännen vigtiga högtidlighet
afsjöngos verser Det var ett intagande skå
despel att se <ten store stat mannen som un
dtr Jern serskilta regeringar slätt som en
orubblig pelare vid thronenj nu sta här
omgifven af en mängd Jul t ig t decorerad af
tacksamhetens dyrbara prydnader
Uyd
py
fUr Lunds yeckobladj
Ett bevis både på det allmänna deltagan
de som kustbevaknings-föreståndaren Rein
hardis öde väckt i Skåne samt den aktning
harr för sin person åtnjöt är att icke mindre
än trenne skalder hade bidragit med verser
rid hans graf Vi införa här dessa verser
som äfven för sitt poetiska värde förtjena en
större offentlighet
De dofva toner ifrån tornet skalla
O kunde de med oförklarlig löst
Lönnmördarn fram till grafvens bräddar kalla
Att yppa broltet ammadt i hans bröst
O må de tårar som vid grafven strömma
Kn gift-flod blifva i hans samvets-sår
Tid snabba Tid låt ej din vinge gömma
Cains-märket som på mördar-ännet står
Sörj
Ädle du som i ditt Inre äger
En rättvis redlig och en svekfri själ
Sörj Ådle du hvars hjerta alltid säger
"Långt mer än mitt j ig vill det Helas väl
Och sörjen J som v oren här hans bröder
I landets tjenst men svärjen vid hans mull
Som Lian att handla trots det hat som glöder
bofvars bröst och trots det bjudna gull
Men du som fräckt i stummå mörkret smy
ger
Att bryta Statens och Regentens bud
Gläd dig — den Fruktade ej mera flyger
Från strand till strand så hastig som ett ljud
Låt fritt din lösen genom natten böras
blindlyktan hoj i handen mordberedd
Låt fritt din farkost med s :n laddning föras
I land af ljusets svaga skimmel- ledd
Ty Ilämnarns öga icke mera vakar
Drick derför niding vilde mördarns skål
Hvad gör det väl att smugglar-drycken sma
kar
Af blod ocb Furier sväfva kring din bål
Blott du kan strnlllöst våra lagar gäcka
Blott du kan riktas på ditt gamla sätt
Blott du med lönnmord kan hvar man för
skräcka
Som vill bevaka Statens helga rätt
O att de toner ur min harpa klinga
Likt Geylons luft-ljud kunde mördarn nå
Till vanvett skulle de den Usle bringa
Af bojor nedtyngd snart han skulle gå
Och — var han lejd — de skulle äfven tvinga
Sora strömkarls-slag hans medbrotts-männer
Att störta sig i Sundels vida bölja
För liten dock att deras b !od-skuld döla
Frid öfver Dig som Svekets svart-alf mör
dat
I verksamhetens ungdomsfriska dag
Frid öfver Dig Du dina pligter vördat
Rättvisans vilja var din högsta lag
Väl har Du här ej några lagrar skördat
Men hvarje Redlig (delta hoppas jag
)Det är iek« bara det
Skall täflande det anse för sin lycka
Att med ett ek-löf få din tinning smycka
Ack ingen undrar Du hans sorgsna matta
Att så Du gråter att Du czvider så
Du hvilken ofta såg den ädle vaka
Med Natten ut och Stjernan i det Blå
Men hvarje gång han räddad kom tillbaka
O huru glad Du mötte honom då
Så än en gång Du i hans famn skall ila
Att der för evigt vid hans hjerta hvila
Dig Sångarn blott af Ryktets hundra mun
nar
Har känna lärt sjelf han Dig aldrig såg
Det samma Rykte ock din död förkunnar
För Sångarns öra på hans vandrigståg
Då tänkte han Jag glömskans Makt ej unnar
Att så Hans minne sänka i sin våg
Sin sång han qvad — den glöms som andra
alla
Men — pyramider ock för Tiden falla
E—Jllf
Hur hemskt när dofva tolfslag mana
de o förson ta andar så
Det är sonj ville hjertat ana
en kallelse till domen då
Två skilda evigheter vandra
i midnatt och i menskans själ
och ängsligt se de på hvarandra
som tvenne mördares farväl
Men hvadan J Hvad blickar skälfva
som ljus i misstänkt röfvartjäll
Hvem klappar Så i natten hvälfva
de dödas skratt ur g ra fv ars häll
Han sofver — stören ej den hvila
de mörka andar nekat er
ty genom nattens rymder ila
från himlarae mång vittnen nerz
Han sofver O hur ljuft att hvila
i glömskans armar ack hur säll
är menskan när bekymren ila
för sömnens härar ur dess tjäll
Men svaren svaren Himlar alla
och Väsen ofvan himlars höjd
på hvilkens bud vi nedrigt falla
hvi mördas lifvets minsta fröjd
Sof lugnt Sof lugnt Du må ej vakna
dröm dig till helveten och lär
att alla helveten de sakna
det nidingsdåd som lurar här
O hör dem ej J nattens drömmar
strön eder vallmo tusenfallt
ty falskhet böljar fram i strömmar
med tusen b virflar öfverallt
Du sofver ack hur gerna skulle
Du dö och aldrig vakna mer
få hvila under fredlig kulle
der ilskan sökte Dig e mer
Slut vänligt i ditt trogna sköte
du Stilla död en tröttad son
en hemsjuk längtan för till möte
de bygder hon har irrat från
Mfn örnens ungar
till flygten födas
och menskohjertan
som strån förödas
Du får ej fråga
hvem brotten lånar
till ljus elt öga
som himlen hånar
vid öppet haf är vår hydda lagd
1
och hyddans fall det är vågeni bragd

Sida 4

Han ligg«r fallen
för nidings sinne
den kraft som Tågat
livad lagen ville
Man räds du äran
af dygden skördas
ocih fruktar trohet
som föds att mördas
af mord och mened din sällhet få
om du har mod att den vägtn gå
Af arge bofvar
han ligger -Ingen
Hur ljuft att dö
och få sluta dagen
rar nedrig vinning
är lösen vorden
ccti våld och fräckhet
fa bloda jorden
lh
j
Ej större sällhet — det tior jag fast —
än i en afgrund få dö med hast
Farväl Du hjertats älskling Farväl Farväl
när röfvad kärlek gråter Din färd likväl
Går solen ned till hvila de ögon gråta
och vaknar hon i öster de tindra våta
Men klappar på din kiromel en klagan der
låt opp min vän hon är det den JDig var kär
Farväl Du kraftens ädling Farväl Farväl
För skumma öden räds ej högburen själ
det bättre sinnet näres af farans stunder
och ande-lifvet vexer till kraft derunder
Du vandrat som Dig höfdes Din mörka stig
men dina vänners tårar de följa Dig
Farväl o dröj och hör mig bör ett Farväl
Dig helsa Lojans söner dem Du gjort väl
Försmå ej deras helsning hur kart i qvällen
när gråtögd saknad nämner ditt Damn i tjällen
Dödsklockors toner stiga på stormars dön
men öfver stjerne-hvalfven den usles bön
Farväl Jag dristar ännu ett varmt farväl
från mördarns sisla stunder det ord jag stjäl
Jag vet de lolfslag ljuda när qvalen vakna
i slagna bröst och lijertan som brödren sakna
då falla hatets skuggor från klarnad själ
och ångerköpta tårar som ömt farväl
Tryggt som ett barn går dygden till sin hvila
i stormfri natt
och tysta timmar öfver jorden ila
han sofver gladt
Ej någon dröm från svarta afgiundsbräddar
förstör hans ro
Kring vanlig lägerstad som lugnet bäddar
Guds englar bo
Men brottet vakar hatfull tanke spinner
förderf och död
Vildt i det hämnduppfyllda hjertat brinner
passionens glöd
Och nidingsdådet ljungar — ve då flyter
den starkes blod
Ej lifvets storm
- blott dödens stillhet biyter
hans nit och mod
Guds blixt når ej till röfvarn i dess kula
i dunkelt fjell
men I ro och heder nås af mördarns kula
i fredligt tjell
Och intet öga jordens brott befraktar
från midnattsskyn
Hvar Kr du engel som kring dygden
vaktar
Hvar du försyn
Han föll Såg du en hjeltekraft ett sinne
tå fast som hons
Hans redlighet var vaken jemnt hans minne
är värdt sin krans
En blomma på hans graf må landet sätta
förutan flärd
Hans nit var eld hans allvar för det rätta
tt cbei ubssvärd
Han föll för uppfylld pligt Skönt är att falla
när lätt är skedt
Du vinningslystnad med ditt skygga kalla
beräknings-vett
Sköt nu din riddarbragd och smyg i natten
hvarhelst du ser
hans blixt förföljer ej kring land och vatten
lagbrytarn mer
Derofvan vakar domen Öfver alla
Guds öga står
Tungt skall en gång Hans hand på brottet falla
h varhelst det går
Så frukta Hämna en Sin arm Han sträcker
i hirnhn ut
Göm dig för sol och menniskor—Han räcker
dig dock till slut
L
I Köpenhamn skall enligt en Tysk tidnings
uppgift vistas en taskspelare vid namn Don
dy en infödd Afrikan som med sina konst
stycken väcker ett alldeles utomordentligt upp
seende Bland andra mirakler sfiges det upp
äter han med brinnande aptit och största ha
stighet ett fat fullt med is hvarpå hela hans
kropp antager en fullkomlig iskyla Han låter
nu införa en panna med glödande kol slukar
dem och straxt utbryter öfver hela kroppen
en så häftig svett att den inom få minuter
åter fyller hela isiätet med vatten —
Den högsta Pyramid i Egypten är 479
Eng fot hög Kejsaren af China örnar nu
såsom en minnes- och tacksägelse-vård för
det Choleran upphört att härja hans rike
uppresa en pyramid af 1 ,000 Eng fots höjd
Till arbetare skola endast sådane personer an
tagas som varit angripne af Choleran men
lyckligt blifvit räddade
1 Petersburg befinner sig en Kos»aek-In valid
som är laG år gammal och oaktadt denna hö
ga ålder äger en så förvånande styrka alt han
på ryggen kan lyfta en tyngd af 3 Centner
(Tyska
Eng moderna FnmlimmorskragarSmed kulörta bro»
derier i >a tyll finnas uti Nipperboden uti f d Franska
Värdshuset på samma stallo finns vackra Silkestransar
Gammalt men godt brukbart taktegel Undorrättelsö
i trappa tipp i huset N :o 50 Qvart Sporren vid Drott
ning ^atan „
e God vigtig och pålitlig NYLANDS UTSÅDJZS
HA G försäljes af JFEdt C
J F Erdmann et Comp
LORENTZ PORTER
Pa hela och halfva buteljer i Enkefru Strindbergs
kryddbod vid Stadasmedjegatan
Till ånyo nedsatte priser försäljas alla sorter destille
rade odestillerado och renade BränvineT samt Spriter
och fina Likörer i Lränvinsmagasinet vid Lilla Nygatan
bredvid Kongl Porthuset som der erhålles
Godt och rensmakande Bränvin om fulla 6 graders
styrka ä 1 B dr 36 sk samt 4 graders dito å 1 Rdr 30 sk
pr kanna när minst halfankare köpes försäljes i Bran»
vinsmagasinet vid Lilla Nygatan bredvid Kgl Posthusetf
och hemföres om så åstundas kostnadstritt till ko
PftI
E ii k preparerade kott och fisk samt keijarnsåte
mycket berömda förj lin godhet finnas uti hörnet af
Tyska brinken och Ve»terlånggatan
UTBJUDES HYRA
En glad och proper Våning om 9 k 12 rum och kpk
hvilken ock kan delas samt våningar om 3 rum och
kok med nödige bekvämligheter till alla Våningar Un
derrättelse 1 trappa upp i huset N ;o fio Qvart Sporron
vid Drottninggatan
2 vackra rum 1 trappa upp Jemte ert domestikrron
och andra bekvämligheter på Ladugårdslandet i Smala
gränden i hörnet mot Styckjunkaregränden Qvarteret
^krafvelberget mindre huset mo 1
En välbelägen Salubod i staden passande till Läder»
Jern eller Spanmålshandel Underrättelse lemna» i Eitr
renii bod snedt mot Postkontoret
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Af trycket liar i Stockholm nyligen utkommit
och säljes i dess sä väl som Landsortens Bokhandel
liäft 3 Rdr 4 sk banco
Kongl■ Preussiska Hofkoksmästaren Singstocks
pd trettioårig egen erfarenhet grundad
nyaste fullständiga Lärobok i den
Kkk
y
Moderna Kokkonsten
tillämpad för Svenska Köket
af
LOVISA SJÖBERG
kfi Sk
Kokfru i Stockholm
Kardborrar Götheborgs segelduk Förhydning» och
Skrifpapper samt diverse gjuterier på J G Broms 's kon
tor i Drakens gränd vid Skeppsbron
Gentila Kastbollar med Fjärilar och Blommor etc
å 24 sk till 1 I \dr i Likkistmagazinet på Skomakarega
I tan
DIVERSE
Om någon af Hrr Brukspatroner eller Grosshandlare
skulle behöfva en redlig och arbetsam yngre Man till
kontorsgöromål eller annan befattning Borgen och ro»
kommendationer skall prestera» Underrättelse lemna i
Ku ren ii bod snedt mot Postkonf
För en sextonårig Yngling af godt utseende rena
seder goda och för handeln beräknade kunskaper önw
skas plats i ett bättre handelshus der el e verne njuta
huslig omvårdnad Föräldrarne lemna de för hans en»
gatement nödvändiga bidrag ooh närmare underrätteiso
erhålles af hans fordna lärare som träffas i huset 11 :02g
vid Spetsens backe i tr upp samt äfven mottager adress
i biljett till Axel å Attonbl kont
Vid Kongl Nummer Lotteriet» 1005 dragning den 26
instundande september kommer det FlygelFortePiano i
form af ane Harpor hvarom förr är annonseradt att an
tingen oåterkalleligen bortspelas eller ock före samma
dragning de som hittills handlat lotter att sina pennin-
gar emot lotternas återställande återbekomma hvarom
iramdele» i bagge fall »kall vidare kungöras Lottförsälj
ningen k 24 sk banco lotten fortfar hos Hrr Strindberg
vid Stads6medje§atan och Lagervall vid Ladugårdslands
Storgata samt på Källaren Dutvan och uti Östergrenska
samt Herrar Hedboms och Möllers Bok och Musikhan
del den som k öp sr tjugo (20 lotter tår 4 gratis
Ehuru man rätteligen ej borde nedlåta sig till
något svar på Fastors Adjunkten TernstrÖms titlkän
nagifvande å omslaget af Q de häftet a .f dess må»
nads skrift Si aren är jag skyldig mig sjelf den
aktning att förklara alltsammans Jor osan
ning
Huad slarf och för Summelse vidkommer är
detta just r
.ågot som man fur tillegna Ternström
sjelf ty hvad kan vara större bevis härpel än att
S i a r e författaren reser
bort som han uppgaf viri
sin afresa på högst 4 månader men blir i det stället
borta nära 9 månader under hvilken tid jag JLerié
gånger till och med genom annonce i Veckobladet
måste förmå honom att sända manuskript emedan
hvad han lemnade vid sin afresa ej förslog till m &»
ra än i :ne ark Hvad tryckfelen vidkommer kastar
Ternström härmed en skugga på Herr Kyrkoherden
Har flow som hade den godheten ombesörja Correa
turen ett vackert prof af TernstrÖms tacksamhet
mot Hr Tastor Herslotv som är i allt så öfverlag•
sen den förrcy att man icke på en gång borde näm
na dessa personer tillsammans
Om lernström har för afsigt att vilja skada «
mig med sitt sa väl kända ovett hvaruti han vid
alla tillfällen till den grad cxellerar att han der•
före borde förses med nåzot passande diplome så
hoppas jag att detta icke skall blifva honom möjligt
hälst uti ett samhälle der ja i 52 ur af min lefnad
varit medlem och som jag tror utan
att eg a en
Phariseisk inbilskhet om egna dygder■
ingen heder•
lig menniska skall stiga fram och göra mig några
förebråelser öfver mina handlingar
Skulle Ternström finna för godt fortfara med sim
na vanliga favoritideer att skrifva ovett och ut
sprida lögnaktiga uppgifter j så ämnar jag ej mera
besvara honom i detta ämne i ty jag är fullkomligt
säker derom att de hvilka känna oss båda äro
tillräckligt öfoer ty gade om allt hvad jag redan ve»
der lagt och vidare han vederlägga honom Någcn
hycklare har jag aldrig v avi t — och med Herr Tern»
ström vill jag aldrig kommet i någon paralell
Chi id dJfi
jg g
Chri stian st ad d 1Q Juft i 133-2
F- F- Cedargrtien
hiof afgår
argrtien
Frithiof afgår
till Gripsholm och Mariefred Måndagen d 25 kL 5
f m och åter Tisdagen d 2 s t
,» Stregnäs och Torshälla Onsdagen den 25 kl 6 i
m och åter Torsdagen d 26 8 t
Biljetter säljas hos Hr Boo Chr Boos
Hos L J Hjerta