Aftonbladet Måndagen den 23 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-23
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-23
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-23
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-23
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 23 Juli 1832

Sida 1

17» 1832 1
AFTONBLADET
Måndagen
dlen 23 Juli»
I ris et i S 'Ockholm för helt Jr to K .ch halft ar 5 H :dr 3 månader 2 R :dr 3» sk Kanto Lösa Numror i sk banco Prenumeration och utde /nin
id
-
irtaoKT
Klädets Conior Tid Stadssn edjegatan Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och C /ara bergsgränd l .indroths vid Norrlandsgalan och I
.s irnj
tV Söder malmstorg Annonser emottagas endast i först nan nda Cantor till i sk banco raden Utdelningen kl € eftermiddagen ;■
Tid
tV
Df .DE I STOCKHOLM
ornetten A J En lröm hustru Car Fr Billström
if d :s 3i Sr
HANDELS-UjVDERRÄTTELSE
Kpl Fr Styrelsen i Algier har förordnat atthan
dcln pä Bona i Pr v Constantine Sr fri for alla
främmande fartyg till d I nästk Sept andra ham
nar i i provins fa icke anlöpa» Atskilligc artiklar
är 'j befriade tran införs 1-afsjift
TEIV .SIONER
Kn ledig pa 1 'oi-Ritl ta-B£rf t Ileijkf l .skölds Pen
sionsfond ocli sökes inom i nästk Octobcr hos Bid
darhu s-Direclionen
Stiftsfröken J A Hjulhammar iiger anmäla sig till
liftande af in pension itjr f rlillet ar före i Maj
iS33 i annat J
'i i i hl it v er hon den förlustig
LEDIGA TJENSTER
Skeppsniälarelj I arlshamn sökes inom 56 dagar
frän 1 d :s
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Höganäs Stenkolsverks Bolag uptager lån mot fi proc
jiinai .luli månads slut antcckniiigslistor hos llrr
Erskine Omp i Stockholm och Hr Öfv Grefve
Pussc i Helsingborg
Gnslafsberp fi abriks-Tlotag sammanträder den 3f
<J :s kl 11 f in i linset N :o -20 vid Storn i \Tjj :iian-
LEVERANSER
200 «kålp groft 3-trådigt segelgarn 200 d ;o mel
lansort d :o aooo st dubbel L /issjiik qoo d :o enkel
d :o ?o o d :o Tolknubb en bud smoi dt pas-crlädf r
13 skalp TerpentiiC 1 lisp Ljusocker 2 d :o B1 y
hvilt 2 d :o hvit malen krita att för Bankens Pap
persbruk i medlet af Augusti lefvereras I dess vid
Skiunarvikcn belägna magasin Äfvenledes att lefie
rcra vid Tumhii Bnik inom nämnde tid >5 >o tr P <fic
80 dit» kornmali i >cli ett parti trädkol SkrifU :sa
förseglade anbud hvilka hvad spannmålen beträffar
böra inut .ålla utsatt vigt och lägsta pris inlemna
inom 31 d :s till Hrr Bankufullmägtiges Ey ;edition
3 tr upp i Hane ibuset
AurvTnxEn»
Å Tingsst Thorsgåuleii i W äseH i-3o i hem Snaf
versrud 18 Sept kl 1 1 f m å Tijigsst Molkom Ny
eds H 4707-5 :o i sk .b
\Ve tana Kveds S 10 Sept å
Tiugsst W all i Wisnum i H 31 Sept kl n f m 3-3-j
i hemm Kärret Häda S styfvers skutt i Kr .sk
liciam Portilla Grums S S Lillnors ting«stäl !c
Grums H d ,3 Sept kl 11 1-5 i Frälselirmm
Hälle Millesviks S ä Bäglania i Air- H d 'stS .p
VI 11 f m i-3 (i i Ivronoskatte-bemm 1 lötane Fogi 1
S Längelan ia Tings i Nordmarks H .I Sept
aj öre s :int skutt i Rronosk
-ln mm EsIItnrp Palby
S i Tingsstället Likenäs i Elfvedabls H :s Öfre
Tingslag d 20 Sept kl it f m
Executivt å Eands-t >an ?I !et i Carlstad d ai nästa
Sept kl 11 f m 1-16 efter helt af Skattefrälse
hemmanet Tolerud Ölseruds S af IVås H 1
mil
Kr noskutte Torfverud och ^-»44 Olserud i amma
H och S a Tingsstället Jutglauda i iNa H d 11
Sept kl I I f ni 1-120 i Kroin skattc-heminai ct
•Fl ,vik Eskilsäters S i- -5 i K 'rou» *katU !i«mmas :rt
W åle i Ny .s halfva Frät eheniinanet Siiiflstad
1—jo efter helt i Krouoskalfe-hemmanet Jerncru .l i
Botilsäters S å Tingsstället Hiljebol i Gillbergs II I
d
'»o Sept kl 11 f ni i
ri i hela Fi iil
-ehcnini niet j
Magnebyn Gillberga S- 8 Tingsstället Långelanda i j
Nordmarks H d
-21 Sent kl
• I f in 1 - >fi i K ro-
1
Hoskatle-hemm Öfra Hän Tliksma- 1 s S 1-7 i
Kr .noskattc-hemm Skenl
.aU
'trankils S a ling
étäilet Ska lichy i F riksdals <Mrc I i
*• .1
t-2 öre Sirat skutt i K»ionosia 'te-hemm Långtj ud
b-fmarlxs S och slcola liqvidcrne uppgöras 14 dagar
efter auetionen
OKFKNTLIG A SI Å MNINOAR Å
E (K PKN *r ?v ;u
Stocliholms K .R llof-Iutcridciiten C F Sundvalls
.18 l \Tov
Skytts HR a fl f Handl J B Kocles i Trelleborg
1 rttgd af Ting e 6 man frän 7 sist 1 Maj afl A
potlxlv G TJ Hydén i Trelleborg och Enkas 2
iltgd af laga Ting o f niän från i (S sist 1 • Maj
Sunnrrbo H .R Peter Olofssons fran Brotorpet un
der Siäcliiuge 1 rftgd af detta 5rs b öste t
Aspelands H .R Jägm C A Sandabis och hustrus 1
rttgd af Ting e G män från 3o sistl April
Tu na läns H .R P Olofssons i Mörteforss 2 rttgd
af '1 ing e 6 mån från 17 sistl Mars
DOMAR I CONCUPuS-MÅL
Piteå R .R utgifver den i5 Ang kl 11 f m afl
Tullförv C G Furtcnbacks och afl Med Doctorn
J- F Öbrlings
I KSTAMKNTS- BEVAKMNGAR
Kamrer E J Pihls och hustrus Cb G Wisen
bergs inb be v vid Erlinghundra H .R klander in
om år efter del faen det
Mjöln J- INoidströms och afl hustrus M Malm
ströms i "Wallentuna S inb
All Lif-Grcn A Frisks i Östergöthland ^Valke
bo H och Gammalkils S till hans efterl Enka A
Jonsdotter klander inom år efter kungörandet
Gustaf Eneboins och afl hustrus A M Eneboms
inb bev vid ting med Wika S samt Hosjö och
Knifva Bergsl
KALLAS
Ägare af grafvar i Kalmar Städs Domkyrka alt
k v ud 5 a in ma st foga anstalt om deras rep
-rera nde
Ågare af Ha-selbladska grafv .m i Filipstads kyrka
alt inom 3 mån e 1 ann anmäla sig hos v Pastor
M Frykh« 'lin adr Filipstad i händelse de vilja re
i a rera grafven
Arrend C G Eigst röms hustru Johanna Lindman
att infinna sig hos sin man inom år efter i :a annon
sen alt böras öfver hans ansökning om äktenskaps
skillnad
Rnsfb B Bengtssons i Sörby By hustru Truen
Ni slotter att infinna sig hos sin man inom laj
ya
t .d
Tillfallet Smeden A Giönlund efter fadren Gårds
smeden A Grönlund å Rilax gård i Tenala S af
Nyland L och Storförstend Fin 'and Anm inom
år hos dess bro Jer Urmak C J G önlund på Ri
lax gård
Ledigt 25o Rdr Banco efter f Hushåller kan J
L Boudou afliden d 16 nästl Maj anmälan inom
laga tid hos C Martelleur adress Gefle och Thors
åker
Ledigt efter Torparen Lars Hjelte från Kölga ligor
i Wc• te 1 lösa S och Östergöthlanct undcrr hos \ils
Carls 011 i Wc ^terlösa Kyrkoby adr Linköping
vV
Wjii
vV
af Augusti hos Kryddkramh J AbrahamsWji yi /i
Norrlandsgatan
S .4MV !ANTRAT )F .N ^f ]f ?-
Frami Stath å Stockholms Slott m m Frih Flir
Ph Klingspors 25 d :s kl 5 e m 1 tr upp i Huset
N :o 24 Qv Castor vid Skeppsbron-
Yärdshusidkerskan A Wide g rens å Källaren Kro
nan vid Hötorget 26 Juli kl 3 e m
Afl Enkan M C Fogelgrens å Källaren Hambur
ger Börs 25 d :s kl 5 e m
Afl Kamr C» L Stjernefeldts 26 d :s kl 5 e m
å Börskäll -
Rådm L Gybergs i Massans hus i Åmål 2 Aug
kl 4 m
Fabrikören A P Gybergs i massans hus i Amål
2 Au g kl 4 e m
Afl Dir G G Bräntings 7 Aug kl 11 f
L Nordström i Götheborg
t rami- Cabinetts-Kammarh och Ridd Grel
vé ^L
Fr Cronhjelms 8 Ang kl e m 1 trappa upp i
huset !N :o 2» Qv Lejonet vid Rosenbad
Hof-Rätts-Commiss J IV Ämans 11 Aug kl 3 e
ra a Lilla Börsrummet i Götheborg
Afl Häradsskr C F .Norbergs 23 Aug kl 3 e m
hos Handl G Lidbeck i Lidköping
1 'ältväbcln A W Ekebergs å Hofs Gastgd d 3o
Aug kl 3 e m
SPEKTAKEL
P3 Djargards - Theatern i dag Måndag Brud-
smycket
I dag Måndag den 23 :dje dennes gifver Hecr
Trede å Kgl Djurgjirdpn en stor Föreställning på sin
Djur-Theater
smycket
sammanträden
P B- d 26 dennes kl 6 e ra å Kongl DjurgHri
den
Coldinu-Orden 25 d :s till middag
Directionen fiir befrämjandet af Spisinrattningar
utan Spirituösa sammanträder Torsdagen den 26 d :s
å Börsen 1 trappa upp kl 7 c m
SOlfOdEd
pppp7
S :t Olofs Orden N :o Ett d 29 d :s
DTLIGENCER
Diligencernc «fgåalla Tisdagar och Fredagar Öfver
Enköping Weslerås Köping och Ariboga till Öre &ro»
vamt amma dagar ifrån Örebro till Stockholm De
återvända till Stockholm och Örebro alla Onsdagar
och Lördagar
Dili ^ence-Kontoret derifrån de afgå är i Huset
N :o 5 efter nya Numreringen vid Clar Södra Kyr
kogata och hålles Öppet alla Söcknedagar från kl g
f m till kl 1 e» ra samt från kl 9 f m till kl t
c ra samt från kl till 7 c nu
FOPr NDERSKAf
Just
-Coll i St ekholm Kammarskrifv S A Pon
than för » >in broder C rl Jo chi
Airfören P A Wennbom och vhustru under Kram
handl I Dell mans
HANDELSBOLAG
M Benedicks och W :m Benedicks fo-Tsätta under
firma Michaelsson Benedicks detta Handels-Bolags
afla rer
RO i ;iPy»TE C K N N G
Efter Kryddkramh Daruelius anm inom medio
1ngfartygs-res0r
Denna vecka
Till Upsala Upsala Onsdagen och Fredagen
kl 8 f ra samt åter Thorsdagen och Lördagen
5 t
Till Arboga Josephina Thorsdagen k 6 f m
srimt åter Lördagen 6 t Yugvb F *£y Tis
dagen kl 7 samt åter Torsdagen kh 11 f ra
Tiil IVest .ercLs Ykgve Frey Tisdagen kl 7 f m
åtel Fred s t
Till ^orrJiQpin Fö r e ni n o f n Tisdagen kl 8 f ra .»
och 5ter Fredagen s t Ormen La ^gf Freda
gen U 8 f m
Till IVisby Et .lida Onsdagen kl 7 f m» åter
niista Måndag (Nyköping och West er vik anlopas
Till Thorshälla Fri t ii i oe Onsdagen kl 6 åter
Thor
cdagen s
Till Drottningholm Dklpittn alla dagar

Sida 2

LITTERATUR
Nord- Amerikas förenade Fr i staters hi
storia j af Philippi
(forts och slut fr N :o 169
2Vegerslafveriet Amerika liar fått uppbära
Iiåtda förebråelser för denna omenskliga in
jätlnings bibehållande de södra staterna
Förf säger härom —
"ATegerhandeln afskaf
fades af kongressen tolf år innan En
ge 'ska regeringen vidtog samma åtgärd
och likväl bestod denna kongress till större
dden af män som sjeifve cgde slaf—
var — Inom alla de sist bildade staternas för
fattningar ingår slafveriets förbud såsom lag
inom de äldre föreslrifver lagen vissa pro
gressiva åtgärder i afseende på negrernes fii—
gifvande och i noria provinserna upprättar
man för dem kyrkor och skolor samt förser
riem med prester Maryland och Södra Ca
rolina hafva ännu icke velat beqväma sig att
afskaffa slafhandeln dessutom eger den ännu
de facto rum i lVovinserne mellan Potow
maik Ohio och Mississippi-floderna men äf
ven der böljar redan tidsandans magt öfver
väldiga egennytlans
Såsom ett prof på toleransen i Religions
saker anföres ätten Jude icke längesedan val
des till FJigh Sherif i New-York en af de ri
kaste och största städerna inom Förenta Sta
terna och detta nästan på samma tid som i
England de häftigaste debatter egde lum hu
ruvida Hertigen af Norfolk en af Englands
första Pärer skulle vara berättigad att fram
för Konungen bäia en förgylld staf emedan
han var katolik Förf tillägger härvid "Den
na fördragsamhet härrör alldeles icke från in
differentism tvertom kunna Nord-Amerika
name isynnerhet östra och medlerst- stater
nes Innebyggare framställas såsom mönster af
ett religiöst folk utan den utgör följden af
<n redig åsigt af hvad som är r .ödigt för all
män fied och lycka den är det skönaste re
sultat af ett fast beslut att icke låta störa
denna fied och denna lycka af menskligt öf
vermod som under religionens täckmantel sö
ker dölja sina listiga anslag
Af mycket intresse äro de underrättelser här
meddelas rörande litteraturens tillstånd
"Öf
verallt inom Amerika råder den oinskränkta
ste tryckfrihet Hvarje stad af någon bety
denhet har sitt eget dagblad eller veckoblad
Sammanräknade antalet af de tidskrifter som
för närvarande utkomma inom Förenta Sta
terna uppgår till 5g8 Ett talande bevis på
den litterära verksamheten derstädes hvilken
dessutom kraftigt understöd jes genom årliga
Jjokhandlarmessor i New-York och Philadel
phia är för öfrigt den omständighet att p»
sednare stället finnas 55 (Stein uppgifver 60
boktryckerier Nedan den uppfinningsanda
som 1 ifvar Amerikanarne och som ådagajagt
sin tillvaro genom de eriginelaste skapelser
ända från Fracklins åskledare till Perkins 'ång
kanoner framkallar en ^mängd skrifter i Ke
jni Fysik och använd Mathernatik Men
äfven inom den skona litteraturens område sak
na Amerikanarne icke de haltrikaste produk
ter De kunna i lyrisk oeh beskrifvande skal
dekonst framvisa författare som täfla med de
bättre inom alla andra nationer och deras o
fuktsambet i dramatiska alster har åtminsto
ne till en del sin grund i den fromma ovilja
hvarmed mängden af Qväkare Methodister
och Presbyterianer betrakta skadespelet
"För öfrigt äro andra nationers litterära
arbeten inom Amerika både kända och opar
tiskt bedömda Schiller Heider Kant oeh
EnsaHvt under åren 1822 och 182 J utfär
dades 358 Patentet på nva uppfinn-i »ga r
Fichte äro för Åmerikanarne lika litet främ
mande som Shakespeare Bvron Scott och
Montesquieu Tasso och Fru Stael Boccaccio
och Chaleaubriand läsas der kanske ännu me
ra än inom Europa
Ungdomens undervisning vårdas med sorgfäl
lighet Inom Nya England underhållas skolor
na genom taxor lika och fatliga njuta dei
kostnadsiri undei visning I de öfriga staterna
äro särskilda friskolor inrättade efter Pesta
lozzis och i synnerhet Lancasters systemer
Förenta staterna ega 48 högskolor såsom Uni
versiteterna i [Iarword i Cambridge nära Boston
i Yale New-Haven Connecticut Nassauhall
Princetown och New-Yersey Darraoulh Colle
gium i New-Hampshire högskolan i Williams
burg i Yirginien m fl År 182a räknade man
3ooo studenter och 3700 Semina rist er E11
militärisk- filosofisk skola stiftades 1822 i Vest
Point i New-York och inrättades efter poly
tekniska institutet i Frankrike Den lemnar
enligt författarens vitsord den dubbla fördel
att inom hela unionen sprida insigter i krigs
vetenskapen samt uppfylla kärnan af ungdo
men med grundsatser af frihet och fosterlands
kärlek
Uppgiften om de förenta staternas krig
magt är äfven in teressan t
"Sjömagten eger
inom landet alla nödiga matcrialier Den ut
gjordes 1827 af 25 krigsskepp från 74 till 12
kanoner en ångfregatt i5 båtar bestämda att
användas mot sjöröfvare samt 27 fartyg och
i4 kanonfartyg på insjöarne Skeppens bygg
nadssätt är så förträffligt att man till och med
i England börjar efterapa det Nyligen hai
man uppställt planen alt försvara hamnarne
genom ångfartyg som öfvergjuta fientliga skep
pen med strömmar af kokhett vatten De för
ses tillika med ofantliga hammare som röra
sig både i horisontel och vertikal rigtning samt
krossa allt på däcket af de fiendtliga skeppen
så snart dessa lägga till vid deras sidor Skepps
sidorna göras ogenomträngliga för kanon
kulor
"Förenta staternas reguliera armé
bestå
endast af 5 ,779 man hvartill utom General
staben och ingeniörkorpsen höra 4 artilleri
regementen hvardera af 480 man och 7 in
fanteri-regementen af ungefär lika styrka Der
emot uppgår milisen till 1 million 53- ,787
man hvaraf Pensylvanien ensamt uppställer
8
i58 ,5ia
Sjömagten som under sista kriget så ofta
besegrade Engelska eskadiMrne ko >tar repu
bliken endast 2 ,800 ,000 dollars eller ungefär
en f |ortoHdedeI af utgifterna för den Engelska
Hela det störa Statsförbundets angelägenhe
ter fedas i Washington af tjnguett embetsverk
hvilka tillsammans bestå af 2Z7 ordinarie ein
betsraän samt 225 högre och lägre betjening
som samtligen endast fordra en årlig aflöning
af 35i ,887 dollars Deraf njuter Presidenten
25 ,ooo- vice Presidenten stats- oeh skattkam
mare-secreteraren samt öfverdomare hvardeia
5ooo samt hvarje sändebud hos fremmande
mag ter gooo dollars
Förf gör i anledning af dessa uppgifter föl
jande anmärkning "Amerikaoarne hafva upplöst
det problem som så länge sysselsatt deskaip
sinnigaste statsmän alt nenrfigen med minsta
kostnad bestrida- utgifterna inom en stor stat
Vi sluta denna anmälan med följande ord
af Förf som- vi önska matte allmänneligen äf
ven bland Europas regeringar be hjertås Nord
Amerikanska styrelsens hemlighet består i
undvikande af alfa onyttig utgifter al
alla sinecurer och alla öfverflödiga embetän
b v 11 n fi här sa y c k et iti 1 o d re k un 113 forcfiii31
nas som aristokratien aldeles ar bannlyst
och till och med de högsta embeEsrnännens
laner äro ganska låga
"Under det Europas makter genom sr från
år stegrade budgets genom härar af rikt lön—»
te embetsmän eamt genom hopande af lån
omöjliga alt någonsin återbetala söka med
äfven de nflägsnaste generationei s intresse»
sammanknyta varaktigheten af sina nu be
stående regeringsformer skyndar Amerika
att afbetala sin offentliga ikuld sträfvar xtt
spaia sin kredit för farans tider och ci bju
der den rakt n >o !»atta bilden af sa många
Europeiska stateris finansväsende sorn « !ia '«
le liknar Danaidema» käilj än tn välordnad
statshushållning
Ehuru vi varit något vidlyftiga i vSr an-»
mälan af dett® a 'bete hoppas \i oock «tt
de läsare som gifvit sig tålamod alt genom
ögna de utdrag vi meddelat så»om prof på
författarens skrifart icke lemna dem utan
å ,lunda» att studera sjelfva boken som un
der ett alltid lika lätt och jemnt framställ
ningssätt lemnar en klar och åskådlig öfver
sigt af ett samhälles framski ijande till höj
den ef dess nuvarande välstånd r som utgör
ett så st»rkt föremål för de Euiopeiska fol
kens afund oeh beundran
Upplagan omsoi ^stulit tryckt med vackra
stibr och papper är en »if de eb ganUsle ar
tiklarna i vår bokhandel och vi lyckönska
Förläggaren Hr Gleerup tiil den framgång
lian ulan tvifvel har itt vänta sig af dcitj
vei k
Från trycket har i dessa dagar utkommit
en Elementar-Lärobok i Algebra af E G
Björling Phil Mag Lärare vid Hill ,ka skolan 7
å Barnängen 2 .4 ark 8 :0 med planch
Elt ai bete utarbe ta dt egentligen för under
visningen vid den s k Hillska skolan mi»te
vara välkommet för h• ar och en som önskar
att genom egen pröfning erhålla grundad»
skäl för sitt omdöme angående undervisnings
inethoderna i denna skola och då en Läraies
större eller mindre grad af skicklighet icke
kan lemna något mera öfvertvgaade prof än
förtjänsten af en lärobok så bär närvarardu
arbete i fa I det befinnes tillfredsställande
komma att bidiaga mycket lill förtroendet för
en del af nyssnämnde uppfosl ing«iinstalt
Det lär dock icke vara för Hillska skolans
elever ensamt utan ungdomens tjenst i allmän
het som denna lärobok är utgifven Den har
en svår medtäflare i Professor Forssells Alte
bra som nu mera blifvit nästan oimdgängM
vid hvarje undervisning i elementerna af den
na vetenskap
En Lärobok föitjenar emedlertid alltid fö
reträdesvis en noga granskning och s ,m de£
icke ingår i denna tidnings plan att befatta
sig meden för mängden föga intressant analys
af ett sådant arbete eller jemförelse med ett
äldre som redan äger ett stidgadt rykte för
sig så ha vi likväl ansett oss
böra dn-
l 'a fä-
sta Lärares uppmärksam ,et i synnerhet som
(lere i hufvudstaden vistande Mathenratiei re
dan funnit det beröm vä 1 dt För egen- dt l vi 'l
ji vi blott tillägga att planen synes os-s redig
och enkel- sunt framställningssättet kort och
tydligt så att den som inheni-lat d företa c1
lemeriterna i brist af serskild undervisning
torde kunna med bokens tillhjelp fortsätta sina
studier på egen hand
Engelsk post anlände i går morgon med un
derrättelser från Paris till d 12 och från Lo
don till d r3 d :s De medförde egentligen blott en
nyhet af vigt nemligen att Don Pedro med sirS
flotta ändtligen hade afsegla t från ön S :t Mi—
c i ,sel för att voletUe d &Oj från sin grym-

Sida 3

ma och menediska broder återtaga sin dot
ters med list och våld tisurperade thron Pa
ket-båten Ebenezer som anlände till Falmouth
Lördagen den 7 hade lemuat S :t Michael d 25
Alla truppeme hade Jå redan varit om bord
och den 26 dä paketen ännu var i grannska
pet af ö
n lör lugnt väder hade flottan hållit
på att lyfta ankar Under hela tiden då trop
parna gmgo om bord hade ExKejsaren sjelf
varit närvarande Innan de gingo från land
ägde högtidlig religions-ceremoni rum och
straxt derefter höll Kejsaren ett tal till trop
parna hvilket här meddelas i öfversättning
"Soldater Edert betryckta fädernesland på
kallar eder närvaro till belöning för edra mö
dor ed 1 a lidanden och eder trohet och lag
lydnad erbjuder det er lugnet samt sin tack
samhet och erkänsla Uppfyllde af fört 1 oende
till det synbara beskydd oss lemnas af härar
nes Gud låtom oss gå soldater att fullborda
det företag vi med så mycken heder börjat
Ryktet om er ojemförliga tapperhet om eder
utmärkta ihärdighet gå framför eder den o
föränderliga t llgifvenhet vi eg na t åt vår Drott
ning Donna Maria 11 följer oss tillika med
vår enthusiasm för den constitutionella chai
tan den plågade Portugisiska nationens önsk
ningar följa o-s Europa väntar med oro på
Utslaget i tvisten emellan trohet och mened
emellan rättvisa och despotism emellan fr het
och slafveri slutligen soldater är det äran som
kallar o ;s att frälsa vår egen heder
1
"Låtom oss gå om brud och ropa lefve för
Drottningen och chartan den Portugisiska fri
hetens palladier
Delta korta tal emottogs med enthusiasliska
hurrarop af soldaterna
Don Pedro sades vata mycket älskad af sol
daterna och matroserna och så»om det synes
8 'f berättelsen i Eng tidningarna icke mindre
på dfl Afcoriska öar na
Ännu den 3o hade paketen råkat flottan i
sjön men enligt en sednare underrättelse med
paketen från Lisabon af den 3 i denna må
nad hade expeditionen då ännu icke fram
kommit ehuru den väntades hvar timma
Flottan bestod af 2 fregatter 3 corVetter 3
biiggar 4 skonertar i5 kanonslupar och fle
ra transportfartyg tillsammans 65 fartyg Ett
ångfartyg medföljde och 2 :ne andra hade or
dies alt förena sig med expeditionen vid ku
lten af Portugal Armeen bestod afqoooPor
lugisare infanteri och kavalleri 780 inan ar
tilleri l ,5oo Engelsmän och Fransmän med
»60 mulåsnor för fältartilleriet t /jo hästar för
v» ordonnance-sqvadron och 24 landsättnings
håtar med flat botten AriueVn hade erhållit
en månad» sohl p förhand och flottan hade
3 månaders pioviant om bord
Uti ett enskildt bref från Ponta delgada
p-R ön S Michaöl uppgifves att endast en o
gyrrnsam väderlek varit orsaken till det 1 ,stiga
dröjsmålet och alt Tropparna» enthusiasm var
obeskriflig
Uti sammar skrifvelse uppgifves det att nå
gon landstigning i alla händelser icke troddes
komma alt ega rum före den i5 :de dennes
Ven bifogtr äfven en afskrift af ilen prokla
mation
-om Don Pedro ämnar aflåta till Por
tugisrrae vid sin ankomst äfvensom af den
adress han gjort till in vånarn e på Azorerne
De lyda »om följer
Proklamationen "Portngisare Tiden har
kommit att aflasta det tyranniska ok som så
länge har nedtryckt eder- I spetsen för den
befrielse» här hvars anförare jag har den
är n att vara erbjuder jag eder fred förso
ning och frihet Kommen Porlugisare af
a a stånd och tänkesätt och saaiten eder om
kring er lagliga Drottning Donna Maria II :s
b-ner ftUten med och förlilen eder på mitt
beskydd Våren icke ett ögonblick tveksame
Frälsen er heder medin tid är och våren
försäkrade att jag skall srtmvetsgrannt upp
fylla de löften jag g i vit uti mitt manifest
"Att befria den förtryckte
— att återstäl
la ordningen — att återupprätta den lagliga
thronen åt min höga (ingust dotter och
med densamma äfven den constitutionella
charta jag gifvit eder och J svnrit att upp
rätthålla sådana äro tie motiver hvilka för
mått mig i förti oende till ert bistånd att
ställa mig i spetsen för denna ädla och rätt
mätiga sak
"Dessa äro mina enda afsigter Mitt enda
mål är eder ära och sällhet intet annat kan
finnas hos den äldste alllingen af det lysande
Huset Braganza edra Konungars förstfödde
efterkommande hvilken sjelfvilligt och för
altid afsagt sig tvähne kronor
"Portugiser återvanden till eder pligt
Utropen ånyo eder lagliga suveräns och den
constitutionella char tans rättigheter Begag
nen er af det bistånd jag kommer att till
bjuda er Hjelp
'n rnig att frälsa det land
so o sett mig lödas Visen ver Iden att J håf
ven blifvit bedragne att J icke ären meneda
re och att J ären värdige att njuta den fri
het som är eder försäkrad i chartan Liten
icke gäcka er af dem som föreställa er den
constitutionella styrelsen såsom fiendtlig emot
er heliga religion De som sådant göra äro
skrymlare hviIke draga fördel af denna reli
gion för att missleda er goda vilja Alt vör
da och beskydd landets religion är och skall
fortfara att blifva ett hufvudsak ligt föremål
för min styrelses omsorger
"Frukten ingen enskild hämd De soldater
som följa mig lyda mitt kommando Ingen
enda skall bero f vas sitt lif sina medbor
gerliga rättigheter eller sin egendom J ären
icke i åtnjutande af några bland dessa för
roåner under den olagligt inkräktade sty
relsen
"Altarets tjenare —- soldater af hvarje rang
— Portugiser utan undantag Öfvergifven
Usurpatör n utan dröjsmål Inleden icke genom
eder envishet Portugal i ett inbördes krig
som jag är sä angelägen att undvika Edert
fosterland utbiottadt genom olyckor af alla
slag och bragt till den ytter sta punkt af för
nedring är trött vid lidandet Kommen ihåg
edra förfäders storhet och det namn de vun
nit i historien emedan de visste att sätta vär
de på friheten Ingenting skall förmå mig
att taga min tillflykt till tvång för att befria
er Skjuten icke från er elt s r gynnande till
fälle att visa verlden att J ännu äro värdige
att vara en fri nation Gören edert till att
afskudda tyranniets ok att sätta en gräns för
rysligheterna af den mest äfjkyvärda despotism
och återställa fred försoning och friheten Tän
ken och besluten
"Dan Pedro Hertig aj
firaganza
Don Pedro skrifver som Läsaren ser rätt
vackra proklamationer Msn bär hoppas alt harr
äfven håller sina löften Den andra eller adres
sen till A ,o re mes invånare är öfverflödigt att
intaga innehållet är ungefär detsamma med
t ,Hägg af en förklaring af erkänsla för öboer
nes tillgifvenhet för den goda saken
The Times yttrar i anledning af nyheten
om expeditionens afseglande "Det är all an
ledning alt hoppas för Don Pedro all den
framgång som hvar och en för tjenar hvilken
strider för en rättvis sak öm det partis styr
ka med hvilket han har att strida är föga
kändt
f men om Don Miguels värmer och hjelp
källor äro sådana som de blifvit utbasunade
af dem som uppsända önskningar för despo
tismen huru har det då kommit till att U
surpatorn icke på 6 eller S månader immat
samla så mycken styrka alt han kunnat hin
dra om icke tillintetgöra de tillredelser hvil
_
ka sysselsatt Don Pedro under så lång tid
Detta kan endast förklaras på två sätt antin_
gen att Don Miguel sjelf är lika svag och o_
duglig som han är lastfull eller ock att han
anhängare i Portugal äro få och hans ressur-
ser utan
all betydenhet Vi misstänka att
det sednare är händelsen men i hvilketdera
fallet som helst är utsigten gynnande för rätt
visans och frihetens sak
"Det förmodas allmänt att så snart Don
Pedro landstigit och etablerat sin regering i
någon del af Portugal så blir denna styrelse
allmänt erkänd af England såsom Donna Ma
rias regering de facto sedan hennes rätt till
thronen redan längesedan blifvit erkänd och
aldrig ifrågasatt af någon annan än Don Mi
guel och hans parti Detta skall komma vå
ra Ultras-Herrars hjertan att brista men hvar
je ärlig man afvaktar händelsen med glädje
och tillfredsställelse
't |Den 12 dennes ägde en häftig debatt rum
angående det så kallade Rysk-Holländsk»
lånet som förskrifver sig från Belgiens före-»
ning med Holland Vid omröstning bifölls
slutligen räntebetalningen derå med röster
emot 197
Uti Irland hafva nya talrika föreningar ägt
rum emot tiondens betalning och de svåraste
följder drabbat dem som af mensklighet vikit
ifrån det allmänna beslutet emot deras utgif
vande
Lorderne Giey och Althorp ha blifvit iit—
tagna bland Londons borgerskap såsom ett
tecken af stålen» tacksamhet samt1 erhållit
hvar sin utmärkt väl arbetad gulddosa med
prydnader torn häntyda pä reform-bil len m m
Walter Scott hade enligt sin egen åstun
dan b !if \i•
förd till Edinburg på ett ångfar
tyg samt derifrån hem till sitt gods Abbots
ford
Frankrike
Ifrån Paris skrifves af den 12 att Ministä
ren mycket fruktat ett nytt utbrott af det
republikanska partiet i anledning af någrai
posters öfvergifvande en natt Någon närma
re upplysning meddelas dock ännu icke ona
sammanhanget härmed
Af de arresterade personerne i följd nf ny
heterna den 5 och ö Juli 1200 tili antalet
äro 200 redan satta i frihet Mot Ghateaubri
and har ingenting offentligen förekommit hvil
ket gifvit några Jurnalister anledning till der»
förmodan att arresteringen endast skett för
syns skull på det man icke åter måtte förehål
la Regeringen dess partiskhet emot republi
kanerne och lamhet emot Garlisterne f
Emot Gurnier Pages oeh Cabet hvilka vo
ro arresterade för republikanism bar icke
heller förekom !t något som kunnat gifva skäf
till deras arrestering Frågorna soin gjordes
dem voro förut skrifteligen upsatta Någrn
deribland äro af en löjlig småaktighet såsom
"Har 11 i hört sägas att man ville utropa re
publiken Känner Ni General Romafino
Har Ni hört sägas att han borde proklamerar
till Generalissimus i repuliken Känner Ni
Lachapelle Har Ni hört sägas att man bor
de utnämna honom till Diktator o s v
D Polackar som vistas i Paris och ibland
hvilka äfven befinner sig General Dwernicki
ii vars roman tiska öden och tapperhet i fjol
vår väckte hela Europ«s
beundran hafva
beslutat en tacksägelse-adress ti fl Engelskqt
Parlaments-Ledamoten Sir Cutlar Fergusont
för det energiska tal han hållit i Farlaioentef
till Polens förmån
Morr i tö ren har kungjort att ett 5 procents
lån upptages på l5o millioner att återbetals»
på i månader Anbuden skoIai var» iu«

Sida 4

ttill den 8 'Aivgitiii
«qc !» iföusta .åt ^iiJwteinings-t
iterminen är i S pteuiljei i
Ännu ingenting bestämdt om Kabinettet
formpiandtt
Juli-dagarna komma äfsyen i år att fira
Bland högtidligheterna mSikes ett ofTmtlgi
LicjHop åt 16 flickor döttrar efter la !lne Ju
jlL-hjeltar i )e fä hvardera i lii-lngift af staten
25oo francs
"led degens Tyska post som gir från Ham
(burg till den ij dennes f "l ;er det länge vän-
{tade dekretet ai Tyska Fötbundsdapen uno
allmänna opinions - yttringar tryckfrihet m
,ni Det liknar mycket ,en gammalmodig Com
ruitiivter-predikrin deru 'i alt det är nifatladl
,i en mängd afdelnirgar med sina unders fdel
,n
ingar hvilka åter innehålla momentero s v
och att indelniiigarne henimna a A a
s A ib i A b 2 B a ij B a 2 » s v
Jiui ^v ^dafdelningen A a tyck-s innefatta det
.vi g tig aste Vi skola återkomma till detta
märkvärdiga kärleks-foster som med så öm
•faderskänsla omfattas af sina höga »pphol»
Män
Delta dekret Inr blifvit mött .af .en protest
fi ån en betydlig majoritet af Hannoverska
^Ständerna
Konungen af Halland har gifvit ett svar
,på Conferensens 65 :te Protokoll hvari han
Jjestämdt afslår fria segej /art .en på Schelden
ooh slipulatiouerna i traktaten af den i5 INlo
Yi-iu .ber rörande statsskuldens fördi Ining mel
Rolland och Belgien Han litar nu ensam
ma /lollandska folket emedan flefrs
■om
nu en gång fått lif i sig brinjja af enthusi
asm Deras Excdlenser i London befinna sig i
följd häraf både i en ömklig och löjlig ställ
ping Å den ena sidan ömheten för Konun
gen af H >lland och den monarkiska principen
ÄOin ej tillåter liendllighetin vidtagande mot
jko„no ?i å den andra tiaktaen af den i5 Nov
som alla makterna och llelgien redan ratifice
rat O ^kså säger en brelsirifvare till 11 ;t
■Tirue-é g ^yiska naivt att Konungen af Holland
"protokalliserat Gonferensen och hela Europa
Uti Rbenpiovinserna skola 180 ,000 Preus
.sare vara samlade hvilket icke ser serdeles
fi ed ligt ut
Jnsändt
På begäj an af <Ioopvaerd Skeppat en
Altin i anledning af den förut i detta blad
Jir Correspondenten införda underrättelse om
Skonerten Carl Ludvigs skeppsbrott och den
tvist som uppstått mtd Assuradörerne 011
assnrancens utbetalande meddelas följande lör-
Enligt mitt löfte gar jag nu att inför en
upplyst allmänhet framlägga de omständighe
ter som röra den så mycket omtalade ocli
förolyckade Skonerten Carl Ludvig men för
3tt bevisa huru långt menniskan kan sjunka
uti nedrighet anser jag nödigt alt först och
fiämst låta till allmän kunskap komma det
mäi kväi (diga af afunden och useihelen dik
terade dokument som en äreförgäten skurk
tender anopymens täckelse ombesörjt lill As
SHr ?deurerce å Lloyd» och hvarpå desse li
£ )efa !e herrar nu söka undandraga sig ingång
pe förbindelser Dokumentet Jyder i tran
?aDt som fpljpr
"Till ^ssu a ice-Kompigniet i London
Hernosand d Oktober i81i
Då ep viis man härstädes torde a Cojti I i
Jii besörja assurance så väl å fartyg som last
härifrån tjll Rjo de Janeiro eller någon an
<000 plats uti Brasilien och det för en eno ni
jifUJipa torde det ej vara utan intresse föl
jer par Assuradöjer att fA någon kännedom
Iljif a dsfin skaiqtösa spekulation fö 1 sig H ^N
"Del forstås väl alt fartyget förlorar och
det licke långt härifrån i det vackraste vä
ter det flere segl ire som voro i samma sä II
kap kunna intyga Lasten bestående af rå
;ot jern spiror ocli 3o ä .0 ,000 alnar finaste
lärJl j förtullas väl här — men märk väl —
att af den sistnämnde varan fanns ej en Ho :de
del i fa tygel vid förslå törnen tillgripes na
turligtvis det lilla som möjligtvis för syns
skull fanns af lärftet och genast kastades öf
ver bord — Kan ersättning lör ett sådant
bediägeri bevlj .is
— — —
"Kol t och godt haf ögonen öpp
na det råder en rättskaffens man och hatare
af allt bedrägeri <jn .kar HH närmare upp
lysning så vill jag göra hvad jag kan det vill
säga alt HH låta in fö a en annons uti en af
våra Svenska tidningar Argus eller Aftonbla
d I och är drtla enda medlet att jag kan
komma i erfarenhet pm vidare upplysning
ä >ka
Denna insinuerande skrifvelse som icke är
fabiicerad af nägon infödd Sven k utan af en
nafuraliserad individ» är den ståtliga grund
hvarpå Agenten Young förklarat sig vara full
komligt öfvertvgad att det hela är ett högst
nesligt öfverlagdt bedrägeri och att Försäk
rie ^s-gifvame aldrig ämna betala ett öre
Tullpasset med af behörige personer på
tecknadt utklarprings-bevis de der äfven blif
vit på ed hörde st vik er likväl att i fartyget
varit inlastade 3x6 Skepp tg Lisp 5 skålp
- .tångjern 34 Skepp 6 Lisp 5 skålp spik
j ,81 l alnar premie lärft 100 st slipstenar
126 st diverse spiror 60 tolfter bläder
23 5 famnar ved och 42 st bandslakar
Af den likaledes beedigade sjöförklaringen
styrkes Alt vid det ol
_
\ckli«a tillfälle då far
tyget tornade vinden varit SV t V å SV
med Mars-segels kultje och behållna kursen
SO i O att luften varit mulen med starkt
mörker och smått regn som pjort upptäckten
af klipporna omöjlig att någon kastning af
lasten icke fört vidtagits än försök ehuru
förgäfves blifvit gjordt att få fartyget af och
itt alla lärfler och slipstenar såsom i lasten
först åtkomliga jemte en del af jernet spik
kistorna biäderne och ved &c måst kastas
^fver bord i sjön
Alt Journalen i öfverensstämmelse hvar
med denna förklaring blifvit algifven är a
fyra vid strandnings tillfället om boid varan
de passagerare påtecknad och till sannfärdig
heten vitsordad samt har sedermera varit för
^eg !ad inlem ad till Nol :s Publrs Lär i staden
hvarest den ännu förvaras och äfven kommer
att fö blifva
Att inga lärfler kunnat vid anställde bers
ningsförsök anträffas bör icke förefalla der
besynnerligt som aldrig så litet vill nyttja ef
tertanka ty man kan icke rin ligen föreställ
sig att af 18 ä 19 balar lärfler som i 6 må
nader blifvit af sjön kastade emellan klippor
na och mot dem söndertrasade något kan
\aia i behåll
Pä omslaget till della bref stod tecknadt
Mes ,s Rue Prescot C :o London
Stockholm den il Nov 18 I
Närlagde bref anhåller jag det HH behaqa
de låta aflemna till Sjö-Assurance-C .nipagniet
så-om högst angeläget
_
I [I täckles förlåta nit jag härmed tagit min
friheten besvära men hoppas att någon gång
kunna va ,g till åtntjenst Med mycken hög-
1
aktning bäfver äran teckna
khPl 8
Raisonr .emenlet som TJp =nIa Corresponden»
ten förer öfver ol impligheten att af Assirtrs
deurer fordra valuta lör la >ten och tillika
di >poneia det bärgade godset är minst sagdt
nl edu ni t — och lort ,enär endast medlidan
de lill svar ty Assuradörerne kunna aldrig
neka det de för bärgad proviant inventarier
och last b ifvit godtgjorde ined L 178 16 11
sterl eller 2 ,383 Il :dr 19 sk banko elter
kursa i3 i R :dr
Af hvad j ig nu ådagalagt och med mer
än tillräckliga f k ta kan styrka skall den
oväldige derom lätteligen öfveitysas hurusom
här varit fråga 0111 icke mer och icke min
dre än ett högst nesligt öfve lagdt lönnmord
på snart sa
.dt bela Svenska jNationen ty lämp
ligare benämning å författaren lill ofvan in
Tagne anonyma skrifvelse än lönnmördare
lärer icke finnas
Vid ne öfvertyga den oväldige att inlast
ningen ägt sin riktighet att det icke stått i
min magt att förekomma förlusten af fartyg
och last att journalen till gemensam saker
lut fcr lastägare och as«madörer är hos be
hö r i g autoiilet deponerad och att föisäkrngs
gifvarne fåit sig netto-behållningen ai det bär
gade och för
-ålde godset godlgjard
Sluteligen och vidkommande den omstän
digheten att effekter blifvit utom auktion för
sålde och att dylika i orten ännu finnas som
aldrig blifvit till auktion uppgifne får jag
härmed högtidligen förklaia att jag derom ic
ke ägar den min ,la kännedom och alt en slik
omständighet om tio det till kan sättas endast
bör hänföras till det vid strapdningar vanliga
begäret hos de assisterande elter andirs eg«n
dom och icke på min läkning såsom hvar
ken allseende eller allvetande Stockholm den
ig :de Juli i8j2
Jl i
P Jl lin
Skeppare
ÄNSOIV8BR
TILL SALU FINNES
I Mollers JYfusikhandel vid Stova Nygatan
Nyss fran Rom ink .oraneH fri &ka Violin .Altriol
Guitarre och Violoncell ^Ätrengar
Joh Christ Schmidr et Comp försälja Sej ;e ?dnk
af Flors Fabrik»-till verkning alla sorters 1 'å »verks
Brasilianskt CafFé Portugisisk Kork Fransk Kork jerf
sjoväf Madeira Carcavelho och Champagnevin Riga
och Petersbnrger Hampa Hampolja Tsorrsk Sill och
torr Fisk Carduspapprrr Li«abo (ii Salt m m Cuntoret
är i huset N :o 50 vid Skeppsbron
HOLLÄNDSK PlPLEliA samt Franskt Vallgrä» til
billigt pris hos
CFJLiljll
C F JLiljcvulcli
(Stockh Post-Stämpel i8iy3i
Ukif
Utanskrift
j81j Stockholm jf f- v
ree :d dto
MsszZr lltie Pj-escot C :o London
DIVERSE
Ett ungt fruntimmer frfn landsorten född af he
derliga töiäldrar och upplostrad i en at likets större
städer der hon nu innehar kondition i ett båttre han
deUhm önskar till hösten antaga kondition i Stockholm
säsom sällskap di hon äfven önskar ti taga del i hus»
håils ^öromal hvari hon ager god och fullkomlig kän
nedom samt dessutom af ett gladt och oförtrutet lynne
hvaraf hon tror sie kunna förtjena ett godt bemötande
Den hära fåsitr uppovirksarahet anmale sig i för >iglad
biljett till A W A som inlemnas i Grel ve Falkenberg»
hus vid Drotrni » ^ga an förstå ingångsporten till höger
trio stora Vatiu .rand Go la rekomraendationer kunna
äfven uppvis-
i HiXTtiLurzska Lotteriets ;de duss d i Aug 1 ^52
Omsättning >6 .Mark ,2 sk
f ^otter derå finna till den 26 Juli i Strindbergs Contor
vid Stadssmejljegatan 5 dassens I .istor äro der
^äfven att
genomse
Mot en lindrig afgift kan inhämtas konsten att bry g
sa den ^ttlat»dska drycken kallad Ginzer Bmycket
svalkande och ango ä-rj icke olik Champagne den har
tillika /esb 1 ilif SundhetsKolIvy .ii resolution att
den iir hälsosam och km i hvarje hushall vid boidet bo
pagnai i stallet ör Vin den göres färdig inom 2 gånger
timrasr och kan till redas i 01» kokspis rill hvad qvan
tum som helst och kostnaden derlör är högst obetydlig
Vidare underrättelse erhille i Gustafsbergs Porcellains
försaljningsbod vid Dxottniuggataii i Herr Kamrer Will»
mans lins
Frithiof afgSr
Till ,Stregn .is och Tarsli ?Onsdagen den ®5 kl 6
5 fri och Acer Tarsda ^eji d 26 s t
Ch
Biljetter säljss hos Ht Boo Chr Boos
Hos L J ij j ta ta