Aftonbladet Torsdagen den 26 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-26
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-26
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-26
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-26
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 26 Juli 1832

Sida 1

N :o 173
1832
AFTONBLADET
Torsdagen
deh 26 Juli
tyr i set i Stockholm för helt dr ro B :dr halji år 5 h .dr 3 mänader s R :dr Sa sk Banto Lös di Numror a sk Banco Prenumeration och utdelning i
bladets Contor vid Stadss ^edjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och Essens
*uid Sö der malms tor g Annonser emottagas endast i förstnämnda Contor till i sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
De
'en 3o Juni
Flensburg till
Förs af Lunds Stift
Kyrk
Kyrk
UTNÄMNINGAR
Sif
Kyrkoherden i Södra ROrum N J
Kyrkoherde i Hvellinge och Fuglie
VIGDE 1 STOCKHOLM
Stabs- Adjut Lieutn vid Kgl Jcmtlnnds Fält jäg .—
Reg G- A Silfverbrand och TMarasell Dorothea Wid
bom dotter efter all Stads-Majoren och Riddaren F
widbom och haiiB afven all k maka M E Lind
st i Sm
DODE I STOCKHOLM
Repsl P G Sjöstedt ao d .s \o år
HANDELS - UNDERRÄTTELSE
Kgl Fr Styrelsen i Algier har förordnat utfchan
deln pä Bona i Prov Constantine är fri för alla
främmande fartyg till d t nästk Sept andra ham
nar i n provins få icke
-inlöpas Åtskillige artiklar
äro befriade från införsel-afgift
MARKNADER
Gelebo höstmarknad är utsatt att hällas d a i stäl
let för d 3 Oct d å
• Höstmarknaden i Thorshälla börjas d 16 i stället
fbr d 12 Oct d å
LEVERANSER
Af 5o7 och 19-24 alnar grönt 4f ocb 23-43 alnar
Ijtublält a64 aln- grått 5-8 aln rödt y-8 aln livitt
Killie af ffvarters bredd i63 11-12 aln svart
Halfkläde 3 aln bredt 19O aln grönt Boj >-»
aln bredt 35io aln hvitt Lärft 1 1-8 aln bredt
a3fii aln hvit Foderväf 1 aln bred 262 dussin stör
re och 65 1-2 dussin mindre Knappar 77 dussin slu
ta Byxknappar 562 dussin Stiblett-knappar 664 st
Halsdukar 662 st Skjoitor 662 par Strumpor 55v
1 >ar Skor och 100 par Halftulor leveransen sker till
feint lands t ält jägare - Rrg :s Beklädnads - Directions
Depot å f d Fiössö Skuus 5 män efter auction
som förrättas d 18 Sept kl 10 f m å Lamls
Canzliet i Östersund der modeller äfven finnas tor
segl anbud emottagas äfven
ACCTIONER
Å Tingsst Thorsgården i Wäse H i-3o i hem Snäf
vorsrnd 18 Sept kl 11 f m å Tingsst Molkom i Ny
eds II 4797-5760 i sk .h We
-taiiä Nyeds 20 Sept a
Tingsst Wall iWi«nums H 21 Sept kl 11 f in 3-3a
i hem m Kärret Råda S 8 styfvers skatt i Kr .sk
liemm Portilla Grums S å Lillnors tingsställe i
Grums H d 18 Sept kl 11 1 -54 i Fiälsehemni
Hälle Millesviks S å Råglanda i Niii H d 19 S pt
kl 11 f m 1-36 i Kronoskatte-hcmm Hölmlie Fogel
vik» S å Långelanda Tingsst i Nordmarks H 21 Sept
04 öre s :mt skatt i Kronosk
-hcmra Falltorp Dal hy
S å Tingsstället Likenäs i Eifvedahls H :s Öfre
Tingslag d 20 Sept kl 11 f m
Executivt a Lands-Cauzliet i Carlstad <1 21 nästa
Sept kl 11 f m 1-16 efter helt af Skattefrälse
hemmanet Tolerud Ölseruds 8 al Näs H 1-4 in ,l
K .r mosltatte Torfverud och >3- >44 Olserud i »amma
H och S a Tingsstället Råglanda i Näs 11 d ig
Sept kl 11 f m 1-120 i Kronoskattc-hemmaiiet
Flåvik Eskilsäters S 1-25 i Kronoskattehemmanet
Wale i Ny S halfva Frälsehemmanet Smedstad
Sju i44° "dclar af kronoskattchcmmanet Wåle Ny S
1-20 efter helt i Kronoskatte—hemmanet Jernerud i
Botilsäters S ä Tingsstället Hiljebol r Gillbergs II
d
20 Sept kl 11 f- w i-5 i hela Frälsehemmanet
Magnebyn Gillberga S Tingsstället Långelanda i
Nordmarks H d 21 Sept kl 1 f m 1-96 i Kro
noskatte-hcmm Öfra Ilan Töksinarks 1-24 i
Kronoskatte-hcmm Skenhall Trankils S ä Tings
stället Skalleby i Fryksdals öfre Tingslag 1 8 Sept
12 öre S :mt skatt i Kronoskattc-hemm Långerud
Ö t marks S och skola liejviderne uppgöras 14 dagar
efter auetionen
BFFKNTLIGA STÄJININGA
BORPENÄRER
Ystads R .R Barb J Kayrers i5 Oct och all e
Kustuppsyn .m Hanssons 19 No v
Daiidci yds Skeppsl T .R Aktören C Richnau vid
urtima ting å Ensia gästgd d 3 nästk Aug kl g
f m
Bankekinds H .R Skattem Anders J Isacssons från
Banka i Svinstads S a rttcd af ting ef t år från II
sist 1 Maj
Fjäre H .R «11 Åboen Elias Olssons i Torpa Fjär
ås S 2 rttgd af d å böste
A le H .R J Olofssons i Skilltorp a rttgd nf ting
e 6 mån från 7 sistl Maj
Sunnerbo H .R Peter Olofssons från Brotorpet un
der Stäckinge 2 rttgd af detta åra höstet
DOMAR I CONCURS-MÅL
Piteå R .R utgifver den i5 Aug kl 11 f m »fl
Tullföi v C G Furtcnbacks och all Med Doctorn
J F Öhrlings
TE8TAMENT8 - BEVAKNINGAR
All Öfversten Kocks Enkas Frih Ulrica Rosirs
till Hr Ilofmarsk G Hamilton hvarigenom kon till
honom öfvcrlätit Sundby och Näringsbergs Säteri
bev i Kgl Svea H .R
Kamrer E J Pihl» och hustrus Ch G Wijn
bergs inb bev vid Erlinghundra H .R i klander in
om år efter del fåendet
Mjöln J K ordströms och all hustrus M Malm
ströms i Wa {lentuna S inb
All Lif-Grcn A Frisks i östergöthland Walke
bo II och Oammalkils S till lians cfterl Enka A
Jonsdotter k hinder inom är efter kungörandet
Gustaf Eueboms och all husfrus A M Eneboms
inb bev vid ting med Wika S samt Hosjö och
Knifva Bcrgsl
KALLAS
GrufTogden A Hammarberjr från Dampetorp och
Betjenten .1 Rundgren från Dylta Svafvelbruk till
Örebro Lands-Cancelli inom g veckor från I annons
ang :de skuldfordran
Inteckningshafvare i de så kallade Graningever
ken si m alldeles icke eller endast till någon del
fatt sina inteckningar gäldade till 2 rttgd af det
ting med Solleftå Tingslag A ngermanlands Södra
Di-msaga och WcsterNori lands L som infaller näst
efter I månad från sista ann
Orgelbyggaren H W Falkers Sterbhusdelägare
till 6 mån efter d 10 d :s
TiAGFABT
Sökt å 1-32 mtl Frälseskatte i Näs Grödinge S
inköpt af Bonden Lars Nilsson derst klander vid
Svartlösa H li inom 6 mån fiån 3 ann
Ff >RM \NT )ERSKAP
Actören P A Wennbom J .ch hustru under Kram
handl U Bellmaiis
BOUPPTECKNING
Efter Kryddkramli Darnelius anm inom medi»
af Augusti hos Kryddkramli J Abrahamsson vid
Norrlandsgatan
EOROENÄBErSS S4MMANY» l >EW
Kakelugnsmak C S Mich .ielsssons 28 d :s kl 5 e
ni ä Källaren Victoria vid Norrlandsgatan
All- Dir G G Bräntings £ Aug kl II f m hos
L Nordström i Göthebprg
Frami Cabilictts-Kammarh och Ridd Grefve L
Fr Crol >hj !ins 8 Ang kl 4 e- m 1 t rappa upp i
huset N :o 2 Qv Lejonet vil Rosenbad
Hy f-- ä It s- .» .mini ss J N A maus u Aug kl 3 c
m ä Lilla Börsrummet i Götliebojg
Fältväbcln A W Ekebergs å Hofs Gästgd d
'a
Aug kl 3 e m a
Handl C G Rosendahls hos C J Lindblad i Norjifr -J
köping
att uttaga dividenden
/v
1 anledning af den å Lägra Häradsh B J
bergs Borg af Sysslomännen utfärdade kallelse ■till
- H ifi Afjjg
en alt de »1»
angelägcnhe !« ,v >r7
amndc tillfiiinfV
t
'O
laga husesyn å Torgerdstorp i Wädtle H i (i Achz
kl 9 f m tillkännagifva Sysslomannen alt de
sig ej vidare behöfva bevaka massans angeläj
som hvar och en af Borg m vid nämnde
fik
fjg
en alt de »1»
angelägcnhe !« ,v >r7-J
amndc tillfiiinfV
t
'Oj
ch
en alt de
angeläj
ämnde
för sig iakttaga
SPEKTAKEL
På Djurgårds - Theatern i dag Vila Winllads
Födelsedag
Nästa Lördag den a8 :de dennes gifver Herr
Trede å Kgl Djurgården en stor Föreställning på sin
Djur-Theater Priserne äro nedsatte till Numercrad
Parquette 3a sk Premier 24 sk Seconde 12 sk Bo
SAMMANTBÄBEN
Redliga Förbundet 29 d :s
Aurora-Ordens ångbåtsfärd inställd
df S
Og
Directionans lör befrämjandet af Spisinrättningar
utan Spirituösa sammankomst a Börsen uppskjutes
till Torsdagen den a Aug
STOCKHOLM
Den 16 Juli
De anmSrJmiDgar li varti J det sednaste K :gl
I3refvet till Binkofullmäktigé ang :de niyntbii
stämningen gifvit anledning i en annan tidning
föranleda oss att äfven här upplaga dess inne
håll och nämna ett par ord derom det lyder
som följer
CARL JOHAN etc Vår ynnest och Nå
diga benagenhet med Gud Allsmäktig Tro
man Tjenare och Undersåter samtlige Full
mäktige i Rikets Ständers Bank
Uti Skrif
velse af den 4 <e innevarande månad baf
ven J hos Oss gjort underdånig framställning
orn de betänkligheter toto derest Bankens
öppnande till utvexling af silfver en längre
tid fördröjdes kunna för Eder uppstå att be»
reda förstärkning af Bankens metalliska ford
till det af Rikets Ständer bestämda belopp i
föi hällande till Bankosedelstocken medelst
underlättande af det lån i silfver som Ri
kets Ständer vid sista Riksdag uppdragit åt
deras Fullmäktige i Riksgälds-kontoret att
med Vér nådiga autorisation upptaga i af
sigt att med län på förmånliga vilkor biträ
da fastighetsägare
Under åbeiopnnde af ordalydelsen i Vira
nådiga skrifvelser af den 5 Mars och den 3o
Juli 1831 samt 14 sistl Maj angående an
skalFlingen af det för Banken ännu bristan
de silfverbelopp gifve Vi Eder till svar på
Eder underdåniga hemställan härmed i nå»
ler tillkänna det vi i händelse lånet blir af»
»luiadt och J i följd deraf till Oss inkom
men med underdsni« anmälan att de af Ri
kets S änder för vexlingen beslutade åtgär
der hunnit fullbordas flå skola i öfverens
stänwnelse med Värt till Rikets Ständer å
Lär vara skriff ^l i stället för den 5 :e

Sida 2

Riks-salen deh i Mar» i83o glfna forklaran-
de taga i öfverviigsnde frågan o ni tidpunk
ten för Bankens öppnande samt att oin nå
gra hinder skulle möta att sätta 2 § af Mynt
bestämnings-lagen i verkställighet Vi vilje
sammankalla Rikets Ständer för alt i anled
ning af 7 i Lagen för Rikets Ständers Bank
tued dem rådgöra om de stadgar och regle
menten »om pröfvas af nöden till betryggan
de af myntbestämningen» framgena be»tånd
enligt den i 1 § uti lagen af den 1 Mars
i83o fastställda grund till beredande för
framtiden af de i sådant afseende erforderli
ga föreskrifter för Bankostyrelsen samt till
ernående af alla de garantier för handeln
»äiingarne och penningeförhållanderna i all
mänhet som ofvannämnde lagar åsyfta Vi
befalle Eder Gud Allsmäktig Nådeligen
Stockholms Slott den 19 Juli 1LZ2
CARL JOHAN
C D Skogman
Nya Argus yttrar i anledning häraf "att plu
raliteten af Bankofuilmäktige gjort ett nytt
försök att åtkomma en försäkran af Kongl
Majit o ta Bankens öppnande till utvexling så
snart proportionen af 5i 8 emellan silfverfon
den och den utlöpande Sedelstocken är vun
nen men att detta ej lyckats bättre än de
föregående och att man i stället för utvex
ling har att vänta Riksdag
Hvar oeh en som kan läsa innantill finner
likväl alt Riksdags-kallelsen i det Kongl Bref
vet blifvit utsatt blott som ett alternativ i
fall Regeringen icke skulle finna 2 § af mynt
bestämnings-lagen d v S utvcxlingen kunna
gå i verkställighet
Hvad sjelfva hufvudsaken beträffar så förtin
drar det oss att ett blad som mången trott
förfäkta börsens intressen skall inför allmän
hetta blottställa sig för misstankar af en så
djup okunnighet or» detta ämne som alla Nya
Argi raisonnementer och sednast hans yttranden
i samma nummer ,om Bankofullmäktiges vanaalt
tyiåpsi leka med Kongl MajU .fi s v förråda
Hvar och en äfven de som ifrån döi jan ic
ke varit för realisationen men som älska nå
gon slags ärlighet och ordning i affärer har
®cskat att den förvirring måtte taga slut
som Rikets Ständers beslut vid sista Riksdag
framkallat Hvar och en erkänner nu att det
vtamt bättre om B» St :c antingen alls ickc
beslutat niyntbestämningen JSrr än den kun
de vi rksiällas eller ock sjelfve fastställt en
viss termin för vi-Jtlingens början efter det att
proportionen 5 tilt 3 mellan silfver och sed
Jiiii blifvit vunnen Det torda böra erinras
att alla de Handlande som lör en tid sedan
hördes af Bankofullmäktiga öfver Hr PVigerts
leverans-anbud
an toga för gifvet att kursen
skulle småningom återgå från dess nuvarande
öfnerdrifna höjd ifrån det ögonblick då en
sådan viss termin fastställdes Detta erkän
nande skedde i motsats mot Argi handling»
sätt
ärligt och öppet oaktadt flere af desse
Handlande i det hela voro emot sjelfva silf
■verkvpet såsom dä ofördelaktigt hvilket var
an helt annan fråga År det väl också un-
der ,ligt är det icke snarare värdi alla» erkänsla
om Bjnkofullmäktiges pluralitet söka attföre—
bygga alltför kännbara uppoffringar föi» han
iién
vid åtgärder som redan ärv anbefallda
genom förnyade försök atd af Kong Kaj :t
erhålla en försäkran som tryggade emot de
ytterligare förluster hvilka i annad fall ära
oundvikliga för den nnvarande kursens höjd
Vi ha sjelfve yttrat oss tvänne gånger emot
silfver 'köpet men skulle visserligen icke haf
ttth gjort idat om en sådan försäkran då fun
nits och en utvexjingstermin varit utsatt
Ml äa odhä itkft Möjlig att fösestälia åg_
J
d
h
s
s
e
e
r
-
t
e
a
t
g_
det sådant hade blifvit försummadt viJ sista
Riksdag i fall S 'änderne då kunnat föreställa
sig på förhand hvad som sedan inträffat
Ständernas grannlagenhet afsåg endast möjlig-I
heten af politiska liinder men beräknade visst I
icke några andra Enda följden af det
nuvarande förhållandet är emedlertid att
ansvaret för deo ytterligare oreda och de
förluster som uppkommit sedan sista Riksdai
stadnar helt och hållet på Regeringen om
man undantager det hufvudmisstage t ho
Ständerna att åt Regeringen uppdraga en åt¬
gärd som hade både kunnat och bordt a
dem sjelfva utöfvas
u
l
e
M
f
m
n
f
e
A
r
s
n
a
o
Örn Jriheten att diskutera politiska thcorier n
En åtgärd som sprider mycket ljus öfver den s
r
J
nuvarande t ransyska Regeringens karakter och
hvilken sannolikt mer än någon föregående
gläder en del af de öfriga Regeringarna i Eu
ropa är det cirkulär som vi förut omnämt att
Justitise-Ministern Barthe den 4 dennes utfär
dade emot missbruk af Tryckpressen Han
har nemligen deruti icke blott anmanat sina
underlydande Åklagare att hafva en noga
uppmärksamhet på och Iaglif»en tilltala alhs tid
nings—utgifvare uti hvilkas blad folket upp
mana» till uppror eller öfverändakastande af
den bestående samhälls-ordningen — en före
skrift emot hvilken ingen kan hafva någ«t
att påminna — utan han har äfven i samma
kungörelse utan nåd och barmhertighet bann
lyst sådana läror uti hvilka sjelfva samhällets
grundsatser afhandlas Vi nämnde äfven att
en liflig polemik häröfver uppstått från de
oberoende tidningarnas sida
Hela denna fråga har redan för långliga ti
der tillbaka allmänt ansetts utagerad och af
gjord Att diskutera theorierna för samhället
och fördelarna eller vådan af deras tillämp
ning tilt förändringar i det närvarande har
alltsedan en Reuterholm och Zibet upphörde alt
föra spiran öfver den svenska tryckpressen här
varit ansedt för emrättighet så oåtskiljelig ifrån
all tryckfrihet att vi ieke ens hört de mest
skuggrädd !» personer sätta den i fråga Vi ha-
de således icke ansett nödigt återkomma pä
detta ämne om icke en annan tidning Nya
Argus som i följd af den doktrinära position
han i sednare tid antagit och sin afsigt att
skrämma sina läsare för mouvementet tänker
och läger efter allt som yttras i den Fran
syska Journal des Debuts och Mini»terens öf
riga tidningar hade deraf tagit sig anledning
till en jemförelse i afseende på Sverige hvil
ken förtjenar att icke lemnas oanmärkt
"Om någon i Sverigo — säger Argus —
för att återinföra dea gamla dynastien eller
republiken skulle sätta i fråga att 1809
års Ständer varit olagliga ständer såsom icke
lagligt sammankallade att Carl XUI :s utväl
jande till Konung var eu olaglig usurpation
att -genom Guslaf Adolphs afsättning all makt j
hade hemfallit till det suveräna folket som
borde samlas i massa på sockecstämrnor och
välja ombud till en national-kongress hvilken
sedan skulle afgöra om samhällets öde o s v
samt att ingen häfd ännu kunde fråntaga fol
ket denna rätt skulle väl någon — frågar
han — kunna beskylla Regeringen för förföl
jelse mot tryckfriheten i fall den lät anklaga
en sådan författare
Argus har uti detta exempel dels helt och
hållet missförstått det ämne hvarom tvistas i
Frankrike dels sjelf sammanblandat liera skilj
aktiga frågor
Justitise-Ministern Barthe har i cirkuläret
icke allenast sökt förbjuda sådana yttranden
som åsyfta attl framställa det ^bastående samr
hällsskiQkeU såsom an olaglighet aUer ^nulliiet
utnn äfven sädana allmänna läror som afhand
la det teoretiska af samhället samt föielrädet
emellan den ena eller andra formen derför
Men ville man här förhindra allmänheten i
från vidrörande af sådana läror då förbjöd»
man icke blott med detsamma all nndersök
ning öfver representations-sättets brister der
före att det nuvarande representations-sättet
en gång finnes faststäldt i grundlagen och
Adelns och Presterskapets privilegier finnas ga
ranterade i 114 S- Regerings-ro men man må»
ste äfven tillstänga de akademiska läio-skalnr
na hvarest samhällets natur och dess grund
afhandla» emedan äfven detta i sinom tid kan
och säkert skall komma att leda till upplö
ning af en del ibland de formel som nu Rn
nas Det är med ett ord hela det stationära
sys ,eme wb den heliga alliancens liufvu .U»t .«y
u ;n T 1 :1 „
emot hvitka oppositionen i Frankrike stridde
i femton år under restaurationen som ånyo
i korrtliet blifvit framställd i Hr Barthes
cirkulär
Hvad nu det af Argus föredragna exemplet
bet ,äffar så bor det anmärkas att del i
stor skillnad om jag säger "Jag tror del
haele varit bättre om Ständerna år 1B09 ic
ke blifvit sammankallade utan nationen i
massa sammanträdt på sockne <tämmirna o ^»
v eller om jag förklarar hela det närvarande
statsskicket för ogiltigt och icke föi bindande
till efterlefnad derföre att »å icke skett DrA
ena är ett yttrande hvartill enhvar är fullt
berättigad det andra en öppen uppmaning
till revolt och omstörtning Det ena är en
dast en undersökning som helt och hållet till
hör tankans yerld det andra innefattar redan
en handling stridande emot sjellva vilkoret
föt samhällets bestånd
Den som följt ined oppositionstidningarna i
Frankrike finner också att deras anmärknin
gar emot Juslitie-Mininterns barbariska cirku
lär ingalunda vidröra den 'delen som angår ar
tiklar och yttranden hvilka predika olydnad »
emot den beslående Regeringen utan endast
den bannlysning som deri blifvit uttalad öf
ver afhandlandet af samhällets theorier För
att visa detta upptaga vi här utdrag ur eti I
par af dessa tidningar
Courrier Francais- Hr Barthe har kanske
sjelf icke erinrat sig att hans cirkulär öfver-»
ändakastar alla de grundsatser som äro fast
ställda genom chartan och lagstiftningenoch
erkända af alla fria Styrelser Den första af
dessa grundsatser är att skilja opinioner och
handlingar Opinionerna och deras yttranden
äro fria så länge de icke piovocera lagarnas
våldförande De blifva då handlingar hvil
kas kufvande lagarna förbjudit Våra tryck»
frihetslagar med all sin stränghet hafva de
väl någonsin tänkt på att förbjuda theoretijka
'opinioner Nej lagstiftaren har funnit orim
ligheten häraf och att det då vore förnufti
gare att förbjuda all tankeyttring O-m grannk-
j nlI1oen en grundsats en institution ett sty-
elsesystem eller en mer eller mindre utveck
lad theori som derr
"på bygges nö lvändigt sko
la föranleda exalterade hjärnor att gripa tili
geväret för att sätta de theoretiskt uttiyckta
idéerna i utöfning så måste man fråga huru
de länder der en sådan rättighet eg t rum se»
dan langliga tider hittills kunnat berga sig5
man måste då förklara att tankefriheten är
mensMighetens gissel — man miste sönderslå
pressar na och uppbränna böckerna samt der
vid göra början med Montesqieu oeh Rons
seans contrat social Någon nnnaa utväg gif—
ves icke
Ifrån det ögonblick da en offentligt yttrad
opinion liknas vid den våldsamhet som sätte»
sig öfver lagarna måste man landsförvisa hvayje
ogioion och h .varje discussion ty det fiiuvii-

Sida 3

itrke en enda sådan som ej han leda till re
volt
"Att neka eller sätta i fråga sjelfva regerings
formens princip är altid ett brott säger Hr
Darthe Vi ha icke vetat att det fanns i hela
verlden en princip som icke kan nekas eller
&ttas i frågn och vi bedja Hr Barthe att ut
visa en enda sådan som icke varit det tusende
gånger under tidernas lopp För öfrigt må
ste lian väl säga oss hvad som är Regeringens
princip på det nian må veta hvad man icke
får Tidröra Under den första tiden efter
Julirevolutionen hette det att denna princip
bestod i folksuveräniteten sedan uppsteg Hr
Guizot i tribunen att neka detta och sade att
Ludv Filip var Konung icke blott derföre
att folket hade så velat ulan för det han va
rit thronen närmast Huru många andra
principer ha icke sedan af Regeringen sjelf
Llifvit framställda
För att finna något förnuft i Hr Burthes
Cirkulär måste man förklara att i83o firs
charta är ett mönster af fullkomlighet och att
intet dugligt utom den finnes samt att hvarje
anmärkning deremot är ett helgerån Huru
vinna någon förbättring iconstitutionen om man
ej får säga hvari den är felaktig och huru
skall man väl visa dess brister utan att för
svaga dess makt och aktningen derför hvil
ket en gång kan leda till dess öfverändaka
stande
Har icke Engelska Constitutionen tagit angli—
k»mka kyrkan och katolikernas förtryck un
der sitt hägn Och är det icke just derigenom att
man i fyratio år skrikit att denna inrättning
var ett brottsligt förtryck inför Gudar och
rnenniskor ett afskyvärdt tyranni som man
Sndtligen erhållit katholikernas emancipation
Var icke den Engelska con &titulionens princip
S /ren aristokratiens
År det icke denna sora reformens anhängare
A linge anfallit som Torys så envist förs varat
ander förevändning att hela grundlagen skulle
ramla om den förändrades
Engelsmännen skola säkert skratta och ryc
ka på axlama då de se oss som tala om con
Sfitution och frihet få emottaga sådana före
skrifter af våra Ministrar om hvad vi få tän
ka säga och trycka
Ack hvad en Regering ger för ett stort be
grepp om sin styrka då den förbjuder alla
undersökningar öfver principen för dess till
varo då den i tysthet tillstår att en sådan
rtadessökning skulie vara nog för att hvälfva
omkull henne och likasom Hofvet i Rom
sätter vissa gränsor för menskliga forslandet
o«i hvilka man völ vet huru d hittills blif
tit respekterade
Vi nödgas för utrymmets skull för i dag
arfbryta med denna artikel men torde åter
komma till ämnet
jErinringar vid Art
"Ur ett par Vtlartd
tringars d *gbok införd i IV
-o fS7 af Afton
bladet för den 14 Juni .-
Afiigteu med nämnde Artikel som varit att
fgsta allmänhetens och isynnerhet vederböran
des uppmärksamhet på de förtjenster Herr
Öfverste-Löjtnant Lagerheim har om våra
Hydrauliska byggnader vore visserligen icke al
lenast klanderlös
.utan äfven berömlig om san
ningen uti den öfverallt blifvit följd så att
den skicklighet och möda som andra personer
jrcdlagt i och för dessa arbeten jemväl hade
vederfarits rättvisa men då detta icke är för
hållandet har Insändaren sona länge trott att
Herr Lagerheim sjelf hvilken den ifrågava
rande Art förnämligast rör icke skulle genom
fin tystnad gifva den ett sken af trovärdighet
slutligen käct sig uppmanad atl offentliggöra
dé sanna och verkliga förhållandernä i öf
vertygelse alt dermed hafva tjent ej mindre
honom sjelf än (len allmänhet som finner sig
intresserad för saken
Dagboks-Artikeln innehåller bland annat att
af de fem ganska betydliga ai beten som Sverige
i år fullbordar
"äro fyra till plan och detailler
helt utförda af en 09b samma Ingenieur och
det femte till större delen alla äro från de
ras böljan af samma person eller efter dess
råd och föreskrifter verkställd 1 och denne
Ingenieur som länge varit Ledamot af Inge
nieurs-Soeieteten (The Institution of civil En
gineers i London der han är känd som en af
de skickligaste Givil-Ingenieurer är om man
undantager hans daglig omgifning knapt känd
af 100 personer i hans eget fädernesland der
han i mera än 20 år utmärkt sig som ovan
ligt skicklig byggmästare m m
— Längre
fram i samma artikel får man tydligen se att
med den omtalta Civil-Ingenieuren menas Hr
Öfverste Löjtnanten G Lagerheimj och att de
angifne byggnaderne eller arbetena äro ito
hamnbyggnaden vid Helsingborg 2 :0 Ca
tialen vid Ström i
.o Canalen vid Stallbackaj
Cdessa T .ne sistnämnde belägne vid Götha elf
och utförande en del af segelleden pä den
4 :de Götha Canal och 5
.te tn Jernbro i Norr
köping
Hvad först beträffar den uppgiften att Fyra
af dessa arbeten äro lill plan och detailler
hell utarbetade af samma person eller blif
vit ejter dess
föreskrifter verkställd i och det
Jemtt (hvarmed lärer menas Jernbron i Norr
köping till större deleitj så för det första sträc
ker den del Herr L har i hamnbyggnaden vid
Helsingborg sig icke längre än dertill att han
under frami Herr Grefve von Plåtens ordres
har rest till stället ett par gånger och tagit
arbetet i ögonsigte Insändaren känner väl icke
bestämdt hvilken det är som gifvit första grund
idtfen till den nya byggnaden dock tviflar han
på tämlrgt goda skäl att det är Hr L som
ensamt gjort det Deremot vet han med sä
kerhet att så väl detaillernes utarbetning i
planen som arbetets execution i allo tillkom
mer Herr Capiten v Sydow Herr L—s
förtjenst oro detta arbete skulle i alla fall ej
vara obetydlig om såsom dagboks art inne
håller det varit han som dervid anställt den
skickliga Cap von Sydow Men då na detta
»kett genom Grefve v Plåten så hafva de
värde utländoi-ngarne Sfven i denna uppgift
misstagit sig
Icke större del har Herr L i de :n« Ca
nalbyggnaderna vid Götha Elf Såsom Le
damot af Styrelsen har han visserligen en
eller på sin höjd två gånger om året infunnit
sig vi <i dem oeh sett på deui sarnt yttrat sin
tanka om dem men huru derpå kan laggas
sJ mycken vigt att hela förtjensten af deras
utförande skulle honom tillräknas inser In
sändaren icke Hvad sjelfva planen vidkom
mer veta vi nogsamt att det var frami Gref
ve v Pfaten hvilken var Ordförande i Di
rectionen öfver dessa arbeten som ifrån bör
jan uppgaf ide
'erne till den Om Herr L der
vid varit honom behjelplig att närmare Ut-
Vi kunna i detta af» upppiysa att den för
sta planen sona lärer blifvit uppgjord af Hr
Lagerheim sedermera blifvit på Hr v Sydows
förslag så utvidgad att hamnen nu är nära
tre gånger större än den hade blifvit efter
Hr L :s förslag Hr von Sydow tillhör dess
utom hela förtjensten icke blott deraf alt
arbetet blifvit färdigt på vida kortare tid
än man i början kunde hoppas utan
ock att en ganska betydlig besparing i för
hållande till utvikningen ägt rum Re ^J '«
anm ,-
veckla detailleme och sätta dem på papperet
eller att åtfölja honom vid undersökningen
och göra eller låta göra en och annan ut
stakning (ehuru de flesta utstakningarna äro
af Herr Majoren Ekenstam så är detta intet
annat än hvad som varit händelsen med flere
andra af Götha Canals tjenstemän utan att
det derföre kommit i fråga att tillegna dem
hela hedern af arbetet I afseende åter på
sjelfva exsecutionen så är det obestridligt Ma
joren Ekenstam som deraf har förtjensten
hvarföre Dagboks-Art loford öfver det mä
sterligen utförda arbetet rätteligen tilUorn
mer honom och hans efterträdare samt deras
underordnade Herr Ekenstam har i flere år
varit Mechanicus på stället och med rådighet
och omtanka ledl byggnadernes utföring än
da till dess 'han för omkring halftannat år se
dan leir .nade sin plats åt Capiten Ericsson
Att han dervid någon gång inhemlat Herr
L :s råd är visst möjligt ehuru Insändaren
förmodar att de icke särdeles ofta bardt vara
honom af nöden då han nästan samtidigt med
Herr L kom till Götha Canal och derstädes
under många år långt eller sedan Herr L
blef Förste Mechanicus tjenstgjort i Mech a
niska detailler innan han mottog Canalbygg
naderne vid Elfven samt följaktligen haft
tillfälle att hemta sin visdom ur samma rän
nil som Herr L sjelf Det är underligt att de
begge Dagboksförfatlarne som varit så måne
om att framställa Herr L :s förstjenster intet
äfven sjgt några ord om Herr Ekenstams
hvartill de i be <krifningen af dessa byggna
der (Tock bordt hafva anledning så vida da
rest för att taga kännedom om våra Hydrau
liska nrbelen och icke endast för att upp
hemta beröm åt Herr Lagerheim
Hvad Götha Ca .al angår så är det temli
gen allmänt bekant att det icke var Herr L-W
utan Platen som i samråd med Engelska Ca
nalbyggaren Telford till den uppgjorde pla
nen Detaillerne utarbetades sedermera först
af Majoren Bagge som förblef verkets Mecha
nicus till år 1814 då lian på Wettern våd
ligen omkom
— och derefter af Öfver-Di
recteuren Hagström »om efterträdde Major
Bagge och om Insändaren ej missminoer sig
ledde Canalarbetet till år 1819 Dessa Män
är det som- förtjensten af Götha Canal-planens
så väl uppfattning som utarbetning i detailler
hell tillkommer Herr L-m deremot tillkom
mer den att såsom underordnad hafva varit
den sistnämnde af dessa Herrar behjelplig samt
att sedermera då iian efter Hagströms afgång
sjelf blef förste Mechanicus hafva fortsatt ar
betets utföring enligt sina föregångares plan
äfvensom förtjensten af de vid sednare Riks
dagarne ingifna nya Kostnadsförslagen hvil
ka troligen varit med ospard nröda och om
sorg uppgjorde ehuru de iele alltid ägt den
pålitlighet som utgör dylika förslagers hus
vudsakiiga värde
Hvad Jernbron i Norrköping vidkommer så
lärer det äga sin rigtighet att Herr L är den
verkställande Entrepreneuren af den lika visst
som att den handräckning hnn ifrån Canalen
1
i och för detta arbete erhållit dervid betyd
ligen underlättat hans besvär Hvad de mä
sterligt byggda hvalffotterne vidkommer äf
vensom broens fullständiga Architectur och1
execution samt yttersta noggrannhet i alla da-
Härvid kan med skäl anmärkas att c£e
första kostnadsförslagerne voro ännu o på-
liflig are äa Herr L :s Om detta legat i nå-r
gon plan föl- att fa saken att ga hos Stän
derna eller härrört af oförmåga att på för
hand rätt bestämma kostnad ,irna denonv
ro som Läsaren känner tankarna ännu
lade

Sida 4

(aillerj sS %vi3l Insändaren för oärvärande su
spendera sitt omdöme deröfver Han hoppas
flit framtiden må bekräfta detta omdöme
(forts e a g
Zkalewoskop
SPELARE-JON
Gossen klättrade på berg och branter
jSåg förundrad öfver sjö och land
jSolen sjönk ett moln ined löda kanter
jSegJade föi bi vid vesterns rand
Trasten slog sin sista drill i dungen
(Gossen Jyddes med behag derpå
Vore jag den lilla Sångar-Kungen
£å
g
£jönge jag i natten äfyenså
Menlös tanka men hon var dock gången
XJr en själ af ljufva toner full
Bad så mästarn för den höga Sången
Hafvets Drott uppå sin thron af gull
.Nalkas närmare skall du få höra
Hvad ditt fromma sinne anat blott
Jag vill lära dig att harpan röra
Om den nöjes med en Sångarlott
Allt blef tyst i borgen — endast svanen
Vid en skimrande christal I port låg
Vid kupolens sida på altanen
Dansade en liten rosig våg
JRundtkring nejden sofva blomstrens flockar
Vinden utaf dagens mödor matt
Rörde sakta gossens gula lockar
Der han undersam vid stranden satt
Nu från thronep börs en Jtämma tala
"5åg du rattens stjeinor i det blå
Höide böljorna på hafvets svala
JVIarmoi golf som de trå dans uppå
Såg du rosengårdar gröna
Hörde bäckens sorl och vindens smek —
Då du funnit Skaparns gyllne strängar
JLiifvets glädje vid hans harpolek
"I hvart biöst som könsla har och andas
Ror en konst fast stundom oförstådd
I det djup der lifvets färger blandas
Bief hon i den späda själen sådd
Du fick Sångens gåfva med dess gamman
Färga deras korta sommardar
Lät dem blomma blekna af tillsamman
Öth ditt lefnadsmål du funnit här
"Glädjen i ditt eget bröst låt flyta
Genom toner in i andras bröst
Om med H >en ljufva känslor tryta
Gif dem åter uti minnets tröst
Sången innehar all lifvets lycka
Lär den unge att dess lust förstå
Lär den gamle kasta bort sin krycka
Och ännu ep gång på rosor gå
Sömnen slöt dep sköna gossens oga
Slen en sömn af sälla drömmar rik
An han tyckte sig uti det höga
Och en strålig Phoeni vara lik
Än på rosenskyar han sig sänker
Till en jordrik rymd som slumrar än
Och då morgonsolen på den blänker
Upp till yra pöjen vacker den
Sjelf nu väckes utaf solens strimma
Trubaduren nyss en Seraphim —
Hyddor som i sädens gullsjö simma
Helsar vänligt liten pelegrim
fest lig1 dag han ser med löf och kransar
Byggdens ungdom smyckad nätt och fin
En Musikalisk Tiggaregosse som säde sig
fea /Va lärt sin kojpst af Strömkarlen
Och han töfvar ej till muntra dansar
Stämma upp sin glada Violin
Ljudet hörde jag med nyväckt sinne
För det sköna gret när det försvann
Lindra ej att vid ditt ljufva minne
An en tår ner på min zitthra ränn
Mången gång när aftonvinden spelte
Uppå hvassen vid en lugnad sjö
Troddr jag att barndomsvännen delte
Sina toner från en lycklig ö
Hdb
g
S H Htdborn
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Hos A
"Wiborg et Comp
p
"li
•JOliDEN
1 Physiskt Historiskt och Politiskt hänseende betraktad
eller
Utförligt Geographiskt Lexi
con
i fyra band af Theodor Suncller 9 *de häftet for Pre
jiumeranter 51 *k Banco de föregående häften till lika
pris hvardera Prenumeration 3 detta verk fortfar
Hos Wiborg et Comp The Barony by Miss Anna
Maria Porter 5 Volum 12 Rdr Banco i Frzgionieri
di rizzighettone fiomanzo Storico del Secolo Decimo
*©sto DeJTAmore Di Sibilla Odaleta C della Fidanzata
Ligure 5 Volum 4 Rdr Banco
Sohlberga Landt egendom belägen en och en half
mil från Koping bebyggd för Ståndspersoner mod nt
märkt vacK .ert läge »tor Trädgård »arat1 med tillydande
585 6 'keppunds Irligt smide uti Södra Gisslarbo Bruk
2s 'ärmare underrättelse om denna iörminliga Egendom
meddelas af Hr Grosshandlaren C J Ekerman i Stock
holm äfvensom pä stället
Ett vackert utmärkt sedigt svart Jlidsto för aoo
Rdr Rg« hvarom närmare underrättelse erhllles Uti Hr
Lönnerbergs Jernbod vid Skeppsbron
Grof Rysk Ull föasäljes ?i
JDuss ^f et Settervall•
HOLLÄNDSK och SVENSK SÖTMJÖLKSOST
till facilaste pris uti J T Hassells Bod vid Hötorget
och f d Bromsiska huset
ANJOVIS
af ypperligaste sort fri» Engelholm uti kaggar och Ha
skor 1 Wedderbonrns Kryddbod vid Jerntorget
UTB JUDES HYRA
Till den 1 nästk October en vid Skeppsbron belä
gen glad och väl conditionerad våning bestående af 10
Rum Tambour Kök tamt nödiga Uthus Närmare un
derrättelse lemna» på I F Erdmann et Comp Con
tor
5
*ne nyreparerade möblerade rnm med dubbla fön
ster och a :ne utgångar samt kök kallare och vedbod
ra m äro att hyra från den 1 Oetober för Ungkarlar
eller Hushåll uti Huset 83 pl Regeringsgatan priset
är aoo Rdr Banco
Ett h två bättre möblerade rum uti genast belägen
heten är vid Störa Nygatan uti Huset Njo 44 Qvarteret
Cerberus 3 ;ne tr upp
DIVERSE
En stadgad Yngling som
uti g #ne Sr med fullkom
lig kännedom af Italienska Bokhålleriet varit engage
rad på större HandelsContor önskar emploj på något
Bruk Fabrik eller större HandelsCentor i brist deraf
få tillackordera sig en civil syssla eller mot halfva lön
emottaga tjenstebefattning» n för någon äldre Rekom
mendationer och nöjaktig borgen kunna presteras Om
uppmärksamhet härå fästes torde svar uti förseglad bil
le t till H B 400 leranäs påj Mamsell Hellgrens Com
missions Con tor vid Stora Nygatan
En yngling som någon tid varit uti Kryddkram
handel och som kan förete hedrande betyg om sitt upp
förande önskar sig dvlik condition härstädes i brist
deraf uti någon af Rikets större Städer svar begäres
uti förseglad hillet till P H B som inlemnas på Afton
bladsContoret
Ett allvarsamt Fruntimmer som i it år förestått en
Ungkarls hushåll och städning men nu af en händelse
är ledig önskar till instundande flyttning dylik af Ung
karl eller Enkling Om svar utbedesi billet till T U
som inlemnas på Aftonblads kontoret
184 Hamburgs ka
Lotteriets >de dass d 1 Aug 185°
Omsättning 16 Mark 12 sk
Lotter derå finnas till den 26 Julit å Strindbergs Contor
vid Stadssmedjegatanj 5 dassens Listor äro ^derjäfven att
genomse
I öfverensstämmelse med ti i Målskjutnings-sall
skåpets stadgar varder Ordinarie Målskjutning å Jä
gareförbundets skjutbana i Solna Parken anställd näst
kom Onsdag den x ;ste instundande Augusti kl 4 efter
middagen
Anteckning sker till sednast kl 12 dagen före mål»
skjutningen väl i Herrar Wiborgs et Comp Boklada
i StorKyrkbrinken som ock hos Skattmästaren hvilken
alla dagar träffas vid Skjutbanan
Allmänheten åtvarnas att ej under påstående skjut
ning eller från kl 4 till kl 8 ^90 ra färdas i Skott
linien eller öfverstiga barrieren vid banan
Frithiof afgår till Strengnäs och Tho rshälla Lör
dagen d 2g kl 6 f m hvarifrån Fartyget
d 29 kl 9 af gar till Westerås och der
ifrån åter till Thorshällct kl 6 e» ra s d
hvarifrån Fartyget samma afton återvändo
Sk
till Stockholm
Billetter sälja i Stockholm hos Hr Boo Chr- Roos
1 Strengnäs och Thorshälla a PostContoren och i Westerås
hos Tull .Inspektören Broberg Restauration Q ,»nes om
bd
bord
PO STSCRIPTUM
Dagens utländska poster gå ifrån Ham
burg till den 20 och ifrån Paris till den i3
dennes De innehålla inga nya händelser af
intresse men likväl några intressanta småsaker
Uti Paris fortfar Polisen alt vara i rörelse
och dess tjänsteandar ha blifvit mycket tillnk
ta Den t fasttogos 3 Officerare för politi
ska föi bry telser Äfven två vagnar med va
pen hi» blifvit tagne vid Barrieren
Det intressantaste potten medför fir berät
telsen o ni ett något häftigt samtal emellan
Konung Ludvig Filip och Furst Taileyiand
som nu återkommit till Pari» och som visar
att denne slipade statsman alltid är sig lik
Taileyiand hade yttrat sitt ogillande öfva»
Regeringens nu varande förfarande Då Ko
nungen frågade honom hvarföre han då hade
gill .it systemet medan han var i London sva
rade h«n "I London beiömde jag sakerna ef-
ler br«-f men här har jag sett dem med mi
na egna ögon
Konungen frågade honom vi
dare "Har Ni sett min Son TaHevrand
"Icke mellan fyra ögon
Konungen
iVi är
försigtig
Talleyrand "Hade jag varit rätt
försigtig så vore jag nu icke Ambassadör
London
Därefter reste Talleyrand till ftt bad
Uti en sednare skrifvelse säges det alt Tai
leyiand icke blott vägrat intiäda i Ministären
utan äfven afsagt »ig Ambassadörskapet i Lon
don
Tidningen Messager des Chambres påstår att
Soult komme att aldeles utgå ur ministéren
i anseende till det fredliga utseende Europa
antagit
En Deputerad af högra sidan skall för kort
tid sedan hotat en Minister att in ad 80 af
sina Co leger gå öfver till oppositionen
Ett samtal säges hafva ägt rum mellan Hol
ländska och Belgiska Ministrarne i Paris och
Gen Sebastian som förklarat till Holländaren
att om Konungen i Holland ej ville biträda
conferencens Sednasle Protocoll så skulle Belgi
ska armeen tillika med den Fransyska Nord
armeen genast bryta in olver gränsen Hol
ländaren hade dock ej blifvit radd utan blott
svarat att i sådant fall torde en Preussisk eller
Österrikisk lätt föl ]a exemplet Diplom»terne
skildes åt ganska onda och en mängd kurrirer
afgingo genast i flygande
I Toulon och Brest utrustas eskadrar Schel
defloden tros vara deras destination Från
Italien förb judes under den 22 Jfunii att o
roligheter der allmänt befaras På Marsfältet
stodo kanoner med brinnande luntor
I Ancona hade General Cubiéres tagit hand
om polisen och förfarit med myckec sträng
het emot några af dem som visat sig tillhöra
det libeiala partiet
Från Ann-rika skrifves att belägringen af
Vera Ctuz blifvit upphafven
I slutet af Hamburger Corre»pondenten för
den ig dennes förekommer alt en Skeppar»
Robej som den 18 anbindt från Marseille den
6 Juli sett en /j .o till So segel stark flotta
fförmodligen Don Pclros expedition på höj
den af OportQj på 20 rnils afstånd från land
Det är kändt att Konungen i Frankrike
är afundsjuk p» sin son för den populari
tet denne vunnit samt misstänker honom
atti hemlighet tillhöra det liberala partiet
Hus L J Hjerta