Aftonbladet Fredagen den 27 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-27
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-27
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-27
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-27
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 27 Juli 1832

Sida 1

N :o 174- 1831
AFTONBLADET
Hl» den 27 Juli
Fredagen
priset i S 'ockholm för hell ir ro B :dr halft ir S B :dr 3 månader 3 B .dr 3» sk Banto Lösa Numror 1 sk Banco Prenumeration och utdelnir /fci
Bladets Conior via Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oeh Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och E
vid Söder malms torg Annonser tmoltagas endast i förstnämnda Contor till t sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
'fStJlf
p-
E
'fStJlf r .P
<M
"y
RÄTTELSE
I N :o l
ji ista Coluoindn under rubrik <m Utnäm
ningar »lar Kapiten A Tauvon lill Kanslist der
städes läs Copisten A Tauvon till Kanslist der
släde»
TJENSTLEDIGHET
För Just 11irp-Canzleren och K N O E J Ber
genschöld frän d 2f d :s till d- 22 nästk S <rpt
AFSKED
För Commerce-R E Gram frän dess befattning som
Svensk och Norrsk Consul i Köpenhamn
FÖRORDNANDE
Rcvisions-Secret och R N O Georg Nordenstol
pe att Justitiac-Kanslers-Embetet förvalta
Förste Exp .-Sccret Kanslisten vid K .M :ts Orden
J A Afzeliu» att Konsulsbest i Köpenhamn tills vi
dare bestrida
DODE I STOCKHOLM
Sillpackaren Peter Enblom ao Juli ^8 ar
Struropfabr Z Widmans hustru Maria Widman
f Kämpe io d :s 63 ar
Fru C Wilh Wendblad 20 d :s 28 är
QUARANTÄNS- KUNGÖRELSE
kil SifåP
Q
Resande som ankomma till Sverige från Pommern
och Mecklenburg och före ankomsten hit uppehållit
sig 9 dagar anlingen uti dessa för smitta »j mi *s
tiukte provinser eller uti annan si beskaffad ort el
ler haft 9 dagars resa derifriin och befriade frän
quarantän men vid ankomst frän smittade eller miss
tänkte orter iakttages hvad förr är föreskrifvet
UPPLÅNING
genom Hrr Fullmägtige i Riksgälds-Contorct af et I
belopp i Silfver motsvarande 2 millioner Svenska
Spccie-Riksdaler efter 16f >4 års myntfot Hälften far
aljemnas i Hamburg inom 1 Oct detta är till Rik»
gSlds-Contorets befullmägtigade ombud eller ock i
R St Bank för Riksgälds-Coni :s Depoiit - räk
ning andra hälften ovilkorligen i Stockholm genuin
insättning för sistberörde räkning 4 proc ränta cr
hilles hälften hvar ti :te manad från 1 Oct detta år
beräknadt ä 1 million k den million som bör lef
vereraa i Stockholm sednast nästa Sr fås Itik ;gälds
Contorets obligationer af d 1 Juni iS33 Oblicatio
nerna kunna erhållas sä i Svenskt Specie som i ut
läudsk |mynlsort i hvilket fall räntan äfven betala» i
samma mynt men kan äfven fås i Svenskt Specie
Till och med d 11 n
'tstk Ang då anbuden som in
lemnas till Hrr Fullmägtigcs Canzli-Expod öppnas
kl 12 pi dagen få de inlemna med påskrift An
bud i Svenska Statslånet i Silfver Om anbuden
antas bör borgen sättas för 2 1-2 procent af crbud
Q lånesumman
LEDIGA TJENSTER
Litterarufh Htimaniortira Adjnncturen i Upsala sö
tes hos Filosofiska Faculteten derst inom laga tid
Förste Landtmätare-tj i Blekinge Län sökes inom
5 /3 dagar från i d :s
Rcg
-Läkare-tjensten vid Skånska Dragon-Rcgcm
sökes inom 3o dagar från första ann
Stads-Fysici-tjensten i Norrköping sökes inom 56
dagar från 19 d :s
Skcppsuiätaretj i Carlsliamn sökes inom dagar
från 14 d :s
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Götha Canal-Bolags Actic-ägare sammanträda lill
allmän ordinarie Bolagsstämma i Norrköping den
näntk Oct kl 10 f m å framdeles tillkännagifvande
ställe
Höganäs Stenkolsverks Bolag sammanträ <Jer den 1
Ang kl 10 f ni i Stats-Contorcts mindre Sessions»
ruin
r
LEVERANSER
Af 4oo ri» patronpapper hvaraf profver Bro att till
gå alla dagar före auet kl em t1 och 1 i Kriga»
Coll Art Militar-Contor auction 10 Aug kl 12 i
Krigs-Coll Fönegl anbud med deri utsatt besämdt pris
inlemna före auctionccs början till Collegii Aktu
arie
För Elfsborgs Reg behof 8 ,295 alnar hvit foder
vSf 1 aln bred 222 alr Kanfas 7Z5 i-3 dussin
CompoKitions-knappar profver finnas hos Reg .-Qvar
termästaren Leveransen bör ske innan nästa October
månads »lut å Reg :» förråd i Borås Entreprnad
uuetion i sådant af» den l5 inst Aug 11 ,2 » Råd
huset i Borås
AUCTIONER
A Skattehcmmmanet N :o 19 Storkåge 5-i6 mtl i
Skellefteå Sockenstuga d 20 nästk Oct kl 3 c m
si att 3- >K och 1-8 försäljas serskildt
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Wallentuna H .R .r all Kyrkoh P Leufgrens 2
rttgd af ting näst efter år från 28 sistl Mars
Aspelands H .R Jägm C A Sandahls och .hustrut 2
rttgd af Ting e 6 min frän 22 sistl Mars
Westra och Östwi Hisings H .R Handl J B Bo
grens 2 rttgd af ting näst efter C män från 23
sistl Maj
Inlands Södre H .R Olof Pettersson» i Lifvclycke
och hustrus 2 rttgd af nästa laga vhitcrting Elias
Larssons i Brämnäs 3 rttgd af ting näst efter G mån
från 29 sistl April
Westra ocli Ostra Hisings HR And Andersson»
och hustrus i Lundby Lidseg 2 rttgd af ting efter
6 män från 19 »istl April
Färs HR myndig förklarade Elsa Maja Bergmans
i Wanstad 2 rttgd af Ting e C mån frän 21 »iul
.Tan å Sjöbo Tingsställe
TEKTAVENT8 - BEVAKNINGAR
h h
R
C Forssbergs och hustrusA S Axbergs inb och till
sin dotter Anna Greta ni 11 bev vid Åkerbo H .R
Förre Vaktmäst C M Berggrens och dess äfven
a (l hustrus M C Anderssons till Smedmäst J
Rundberg bev vid R .R i Caiiskrona d 23 sistl
Juni
LAGFART
Sökt å Kronosk Rusthålls-hemm N :o 8 1-16 mtl
Hyu Kattslösa under Stammen N ;o 22 vid 2 :dra Ma
jorens Esquadron och Skånska Kongl Husar-Reg i
iUalmöhuj L Lnggudo H och Qvistofta S
"försäldt
al Jöns Persson till Jöns StaAansson lör GfiG Rdr Z2
sk R :gds klander inom år efter z ann
Sökt å 1
.4 rall N :o 5 Karlevii i Ölands Södra Mot
klander inom f mån c 1 ann
KALLAS
Ägare till 12 tolfter dels 3 tums dels 4 t Gran
bräder af 7 alnars längd bergade vid ön Slor
jwngfrun invid Söderhamns Stad anm i Gelle Lands
Canzli
Förrymde Bonden Nils Olsson från Björnhofda af
Thorslunda S till 8 rttgd af detta års Höst et med
Ölands Södra Mot
Arrend C G Elgström» hustru Johanna Lindman
att i »finna sig hos sin mall inom år efter i :a annon
sen alt höras öfver hans ansökning om äktenskaps
skillnad
Rusth B Bengtsson» i Sörby By hustru Truen
Nilsdotter att infinna »ig bos sin min inom laga
tid
Arfvingar efter Enkefru Pastorskan Westrin i
1 Wnniad fil F ;rs H höstct i Sjöbo 18 s«j 't
ARFr
Göld ftfdGö
Tillfallet Smeden A Grönlund efter fadren Ga ^öVy r
smeden A Grönlund å Rilax gård i Tenala S .Nlf v
ij
Nylands L och Storförstend Finland Anm inom
år hos dess broder Urmak C J Grönlund på Ri
lax gård
Ledigt efter Torparen Lars Hjelte från Hölga ä-gor
i Westerlösa S och Öltergöthland underr hos Nils
Carlsson i Westerlösa Kyrkoby adr Linköping
FÖRMYNDERSKAP
Just .-Coll i Stockholm Kammarskuifv S A Pon
than för sin broder Carl Joachim
Risinge Tingsl H .R Bonden A Andersson iPuk-1
sjötorp R .igna S under Bönderne Olof Ericssons i
Göntorp och Peter Pehrsson i Puksjötorp
n
F Bokhåll Carl Mörk under Sadelmak .-Ålderm i
Linköping N Friedlfeiffers Gullbergs H .R
Enkan Cath Hansdotter på Marstads ägor om
förm Lars Jönsson i Marstad Joh Johansson d ä»
i Ullevid under Andars Anderssons i Rosendal Ar
tilleristén Magnus Ryberg under Nils Jonssons i
Stenatorp Göstrings H .R
HANDELSBOLAG
M Benedicks och W :m Benedicks fortsätta under
firma Michaelsson Benedicks detta Handels-Bolags
affärer
BOUPPTECKNING
Efter a fl Tractörs-Enkan A C Wärling anm
inom 1 Sept i Sterbhuset
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Kakelugnsmak C S Michaelsssons 28 d :s kl 5 c
m å Källaren Victoria vid Norrlandsgatan v
Krydkr J H Björkander» 3o d :s kl 4 e m i det
rum som i Börskällaren anvisas
A fl P Peterssons i 'Hägglared den 16 Aug kl i»
f in derst
F Handl numera vice Klockaren A Hwijgströms
27 Aug på Sunnanå gästgd
Afl f d Riksdagsm E Anderssons på Skogenji
Gagnefs S å Tunsta gård i Ås S den 27 Aug kl 9
f m
Handl J Sunnerdahls 12 Sept kl 4 c w å We
nersborgs gästgd
Grossh A O Wenncrboms i Börskällaren d $n t
Aug kl 12 f m
SPEKTAKEL
Pä PjurgårdsTheatern i morgon Tre månader
efter Brölloppet
I morgon Lördag den a8 :dc dennes gifver Herr
Tredo i Kgl Djurgården en stor Föreställning på sin
Djur-Theater Priserne äro nedsatte till Numererad
Parquctte 3 2 sk Premier 24 sk Seconde 12 sk Bo
SAMMANTRÄDEN
Krigs-Vetenskaps-Akademien 3o d :s kl 6 e ut
Directionejn för befrämjandet af Spisinrättningar
utan Spirituösa sammankomst å Börsen uppskjutes
till Torsdagen den 2 Aug
DILIGENCER
Piliffencernc afgå all i Tisdagar och Fredagar öfver
Enköping Weste ås Köping och Arboga till Örebro
samt samma dagar ifrån Örebro till Stockholm De
återvända till Slockholm och Örebro alla Onsdagar
och Lördagar
jpjl /gence-Jiouloret derifrån de afgå är i Huset
N :o 5 i fter nya Numreringen vid Clara Södra Kyr
kogata ocli hålles öppet alla Söcknedagar från kl 9
f m till kl 1 e m samt från kl 9 f m till kl 1
e m samt fran kl 4 till 7 e m

Sida 2

f • T • r STOCKHOLM
Den 11 Juli
H K H Krön-Prinsen läcktes i går vid
middagstiden åtföljd af tn Kammarherre go
rå ett besök i den nya matinrättningen vid
Tegelviken H K Höghet smakade äfv»n pi
maten sora bestod åf tarflig Tnorsd igsinat
och drack en kopp chokolnde H K Höghet
uppehöll sigen god stund på stället och talade
med "hi ån ga af de närvarande gästerna som
■voio omlring ioo till antalet till en stor del
arbetsfolk H K Höghet förklarade vid boirt
gåtndet väidinnan sin tillfredsställelse öfver
inrättningens beskaffenhet och dess fram
gång hvarvid H K Höghet äfven gjorde sig
ett nöje af att bekosta middagen tillika med
lade för sambliga gästerna H K Höghet
hedrade derefter Grosshandlaren Liljewalch
med ett besök
Julidagarnas mulna och regniga väderlek
hvars verkan är lika bedröfvande för hufvud
s 'adens sommarnöjen som för »rsvexten och
höbergningen på landsbygden hade i går ef
termiddags gifvit rum för några timmars sol
sken under deri tid som den s k Dillmans
festen eller årsdagen af Bellmans födelsedag
och af hans bysts åstäckning varade Detta
hade också utlockat en ganska stor folksam
ling till Djurgården Omkring bysten var som
vanligt en rund barriore nobragt hvars ena
hälft upptogs af en läck ta re på hvilken en
delaf sällskapet Par Bricul befann sig Öf
ver läktare» voro vapensköldar uppsatta till
hörande personer i Bacchi Riddarslag rö
da näsor i blått fält vindrufsklasar och bä
gare ro ra
På de oragifvande kullarna uppfördes mu
sik af regrmenternas tnusikkorpser afvexlad
med sång af amatörer som befunno sig på
den nyssnämnde läktaren
H MajJt Drottningen och DD KK HH
KronPrinsen och KronPrinsessin gjorde äf
ven en promenad till stället och åskådade en
stund folksamlingen
Sednare på aftonen var sällikapet Par Bri
eol samladt uti Herr Pieries värd ,hus vid
slåtter och hade utan för detsamma låtit
anbringa en stor mängd väl oidnäde mar
schaller hvilkas lysande sken tillika med de
Utvalda röster inom sällskapet som firade he
la aftonen mtdsång qvarhöll en del af folk
mängden till öfver midnatten
De» vackraste hyllning åt den af folket
så älskade skildens minne var M »händ» att
blard hela den åskådande mängden icke syn
te» en enda öfverlastad af ,tarka drycker
Erinringar vid Art
"Ur ett par ZJtldnd
ningars dagbok införd i N ;0 j37 af Afton
bladet Jör den 14
(Forts fr gårdagsbl
A .tt Herr L länge varit Ledamot af Inge
nieuvs-Societeten i London lärer också vara
ganska sant och att han derstädes skall vara
känd såsom en af de skickligaste Civil-lnge
nietirer kunde till afventyrs också vara möj
ligt om han genom något practiskt eller the
01 etisk t a 1 bete hos Societeten gjort sig känd
men som Insändaren tror sig veta att detta
icke är händelsen och att han hvarken un
derhåller någon Correspondence på England
elfer sjelf varit der på omkring 17 å lB år
eller alltsedan han såsom Eleve ilrån Götha
Canal åtföljde Telford dit så kan äfven den
na uppgift läggas till de öfriga misstag som
influtit i de resandes Dagbok
Att Herr L i mera Un 20 ar utmärkt sig i sitt
fädernesland som ovanligt skicklig byggmästare skul
le hafva låtit mera sannolikt oiu (let icke af Dag¬
bok .författarn» ^jelfY ^til fvil vederlagdt genom livad
nyss ir .Ciit i <»iuma mening *äges nemligen att han
>m man undantager hans (lagliga omgifning är knapt
kand af ioo personer Herr L korp till Canalcn å
itfl3
och lick straxt derpå jemte in annan Canatver
ket .s då varande tjensteman (nu mera Majoren och
Ridd Edström på Canal-Ca-sans bekostnad gö
ra eji resa till England Eller återkomsten an
ställdes bemälte tjenstemän rid arbetet såsom
uppsynings-uiän under Öfver - Directeuren Hag
ström 1 dessa befattningar fortfor de tills Hag
ström både afgått oeb Herr Edström ett par år sed
nare mottagit byggnaden af Hjelmare Canal da Herr
L-blef som del vid Caiialcn kallas Ufver Mechani
cus för licia Götha Canals arbete Detta lärer haf
va varit omkring är 1820 Ifrån den tiden skulle
det sålunda vara tom Herr L led t arbetets gång om
eljest en befallning så får kallas som hufvudsakligen
bestått uti att till»e det Ordförandens befallningar
blifvit punktlrgt verkställde ty enligt Canal-Colag-
Ri gleiuenWt b vilket troligen icke varit Dagboksar
tikelns författare obekant har Onlfiirauden sig upp
draget att ensamt styra Verkställigheten af arbetet
och det nit och den kraft hvarmed Canalvcrkcts så
väl förre som nu varando Ordförande uppfyllt detta
åliggande äro förval och allmänt bekanta lör att
genom någon anonym Utländsk resande kunna inför
Nationen dem frånkänna Hvilka de byggnader äro
«cm skulle ådagalägga Herr L-s ovanliga bygginäita
re ^kickIighet kan Insändaren icke rätt begripa ty
då med dem sannolikt ej kan menas Canalens lins
byggnader till hvilkas uppförande ej fordrats större
skicklighet än en timmerman eller murare vanligen
äger så skulle det vät vara Canalcns Slussar Broar
eller dylika arbeten men i sådant fall både Dag
boks-Art författare som later påskina så nära kän
nedom oin våra vattenbyggnader bordt veta att det
är Engelske Byggmästare som byggt dessa och att
bemälte mästare just i detta ändamål varit till Ca
nalen med dryga kostnader infönkiif na
Utläudniflgarne anföra ur »in dagbok vidare "MNan
har »agt oss att några personer med "ganska liten för
tjenst af de ifrågavarande arbetena» anordning och
execution
komma att tillegna sig hela hedern af de
ras fullbordande och att den ifrågavarande person
(Herr Lagerheim "efter alla anledningar slutar detta
året lika fattig och obemärkt som han hittills blifvit
lemnad oaktadt en half lifstids ansträngning af en
sällsynt skicklighet och arbetsförmåga
En insinuation ak dylik Iwskallenbet som denna vill
Insändaren lcmuti i sitt värde Den utgörimed få ord
sin upbofsnians Karakteristik och må såsom sacb n
stå för hans räkning Utländiiingarne kunna emel
lertid trösta sig att hvad hans heder beträffar den
ingenting riskerar Insändaren känner verkligen Sty
relserna (och några andra måtte intet menas öfver
ifrågavarande arbeten tillräckligt för att kunna för
säkra hvilken soai hälst att de icke äro böjda för
att tillegna sig någon annans beder aldramiust af Hr
L- som just i ett af dessa verks nemligen Götha-Ca
nals tjenst oeb igenom Götha Canal-Slyrelsens re
commeudationcr bar blifvit hvad lian är
Han
har i detta som liera fall intet att klaga öfver dä
mången i Statens tjenst likaså verksam och gammal
Embetsman som lian varit i ett Bolags icke hun
nit högre än hän på ranglistan Om vid Canalcns
un annalkande fullbordan någon ny stjerna skulle
komma att ytterligare illustrera hans anseende är
detta icke annat än en billig gärd af ynnest åt hans
mödor som sannolikt skall af mången och deribland
Insändaren ined uppriktig tillfredsställelse erfara-
men det medel hans Utländska vänner valt för att
dertill förhjelpa honom synes icke ha varit bland
de ändamålsenligaste
Den insinuation som vidare följer om hans fat
tigdam kan väl hafv »ina sidor emedan fattigdo
men är som allt annat relatif och beror icke säl
lan pä hvars ocii ens egon mer eller mindre förstån
diga hushållning Det är likväl någonting mindro
vanligt i Sverige att belöna förtjeiister med pennin
gar och huruvida Canal-bolaget kan hafva råd och
tillgång dertill tor«lc vara temligen problematiskt
Eaicdlertid tror Insändaren att Hr L icke bör häf
va någon grundad orsak att klaga då han vid Cana
len njutit större lön än någon annaa tjensteman
samt för dess befattning nied de öfrige här ofvan
uppräknade arbeten uppburit särskilta Icke » !» >tyd
liga arfvoden och då det cj linnes mången af Sta
tens tjenare med Hr L :s rang och verkningskrets
som blifvit bättre löntc än han så är äfven denna
dagbok-författarnes framställning utan all grund
Men att fullständigt granska alla de felaktiga
uppgifter den utländska dagboks-art innehåller
skulle blifva alltför tröttande och vidlöftigt Insän
daren vill derföre inskränka sig till det redan an
förda som lian hoppas skall vara tillräckligt att vi
sa nämnde Artikels halt Det ilfverlcaiuas ät Allmän¬
Han kom såsom Student ifrån Aoadaraicn till
G Canal
heten att dömma om TniSndsren afsigt med denna fe»
défläggning af flere oriktighrter varit att ned-ätta
Hr L :« värde och sika för-inga han» verklig» för»
Ijenster eller en
1» t den önskan att rättvisa må ve
derfaras alla» och den ena icke upphöjas pä den
andras bekostnad elfer orättvist tillegnas des» för
tjenst Sanningen bör alltid njuta sin rätt dermed
k :fn Hr L-m för egen del äfven tinna »ig belåten
dä hans skicklighet och kunskaper sädana de verk
ligen befinnas äro nog-a ;nt tillriicklige att fördelak
tigt utmärka honom utan att genom öfverdrift osan
ningar och mindre lofvärjfa insinuationer mot mara
behöfva vanställas på sätt som i de tjeiutaktiga
(Jtläuduingarnes Dagbok har skett och för hvilket
han troligen icke anser nig vara dem mycket för
bunden
Denna uppsatt» om hvar» enlighet med ,anilin»
gen i liera afseenden Redaktionen sjelf varit i
tillfälle att förvissa sig åtföljde» I »Intet af ett til
lägg cg Ila dt till beröm åt Grefve Plåtens mim
S .V«om mindre tillhörande »jelfva det ifrågavarande
ämnet och icke innehållande några uppgifter i »ak
ha vi ansett öfv rflödigt att upplaga det Grefva
l ta ten en man hvars fasta och oböjliga vilja och
energi utgjorde hufvuddragen i bans karakter Jf
dessutom till dc >sa egenskaper så allmänt känd och
värderad alt tvärni» olika tankar derom ej fiuuns
För att åter hedömma dessa egenskapers inflytande
på det allmänna bästa eller värdet af de planer och
företag som utgjorde frukterna af haus rastlöss verk
aambet fordras en erfarenhet kör hvilken den un
lefvande generationens lid mähäuda är otili
'icl I ia
N ir i Kee
Tyskland
Från Mannheim skrifves af den 6 Juli »tt
Furst fVrcdc soin blifvit skickad till Rhen
ska linjern för att qväsa tryckfriheten och
hvars kungörelse stått omtalad i de föregåen»
de Nuraroroa af dett blad i Mannheim c
mottogs på ett sätt som icke lemnade någon
tvifvel om folketstänkesätt En mängd En
hetsmän och "provincial-Råd hade blifvit til I-•
kallade för att afhöm den tappre krigaruin
hotande tal Han tillkännagaf dervid sitt miss
nöje med domstolarna för det de icke hada
visat tillräckligt "nit i tjenden och före
brådde Landt-Råden deras brist pi uudergif
ven het för Regeringen
Icke ett enda bravorop hördes efter talets
slut i den talrika församlingen
Härefter toiz Hl v >n Stengel till orda flin
lalnde om Fältmarskalkens kärlek för det Rhen
ska Bajern och Rlien ^ka Biijrrns kärlek för
honom Derpå upphöjde lian Konungens väl
vilja för sina Undersätare nch slutade sitt
til med utropet "Lefve Konungen Ioko
en enda röst utom Furst Wredes beledsagade
detta utrop hvaråt de liådi H-rrarne hlefva
storligen förvånade —Bajerns officiella blad
som äfven lemnat en berättelse om händelsen
har i sin enfald förklaiat den allmänna tys
nåden så att man icke tillåt sig det minst»
yttre tecken af tillfredsställelse
Itamk .v
Tidens tecken blifva allt värre och värre
Uti staden Ancona i Italien har tidsandans
gudlöshet så gripit omkring si ;» att folket ic
ke ens mera frågar efter Påfvens störa bann
lysning Ett bevis härpå är blind annat att
folket tagit ett exemplar af den nyligen
utfärdade bannlysnings-bullan och fästat det
vid en luftbillon som därefter släpptes upp
i luften med en i stoiv b >kstäfvcr milfld in
skrift Rendiama al delo quel ch .a c del eielo
(Återgifvom åt himlen hvad som hör himlen till
England
Angående den förut i detta bl ad onjnämn-
Förmodligen hade de glömt eller icke kMnt
den utvägen som här i Sverige under ford
na Regeringar någon gång varit nytijad att
hyra sjömän och annat arbetsfolk för att
iustamiua i deu legitima eiUliusiasmeu

Sida 3

di händelsen med Sontnterville t som blef s K
håidt struf£i <i \iden nul .itäi corps för det Kun
ha-de »dresserat ell bref lil .en tidningsredak
tion täses uti (J /u«gotv Chrohicle följande sk» if
ve Ise från SotHinerville sj If hvilken lemnar
ctt mäi kvärdigt bevis på den barbariska esprit
torn Englands orimliga krigslagar ännu iindei
hålla ibland deis militär
"Jag b .ide bevistat iidsko 'an då jag om
morgonen drn 28 :de Maj
-3- dai-en efter
ajlmängönindet af mitt bref — fick befallning
att stiga pä en oinrid-- ostyiig häst och be
gil »a mtg i en kluss som var längre avance
rad än j .ig Jag l
_
Vddi
men fann hästen oruöj
lig att styra Han strök oupphörligt ur le
det så alt jag måste stiga af och vägrade
att åter sitta upp Jag arresterades i onUd
ning häraf och lördes påföljande d igen i för
hör inför Major IVytidharti Han talte om
haliitairighet och yttrade att jag begått or
dorbrolt
Jag svarade att jag visserligen visat ohör
samhet och v»r ledsen dtrnfver "Ja — sa
de Majoren
— men du är älven ganska böjd fö i
att skrifva artiklar i dr alimännu bladen
Han
framtog Tidningen "The Dés /jatc /i och frå
gade oiu jag igenkände något af d«n libell
om Regementet som deruti var publicerad
Jag svarade att jag icke kände någon libell
incn nekade icke att jag skrifVit ett bref till
Bladets Utgilvme hvilket trodde varatill
en del infördt Majoren började nu orda om
aen förrädiska syftningen a detta bref sad»
att jag var »tlonad af Konungen att jag ha
de ed u ,it mig ät Konungen och att jag så
som militär hade ingen rättighet att göia mig
några slutledningar eller några opinioner öf
ver hvad ämne som hälst och ännu mindre
att yttra dem och att jag hade gifvit upp
muntran åt pöbel» och de politiska loren in
gnrne söm voro olagliga och stridande mot
konstitutionen Slutligen frågade han hvad jag
b»de att »äga till mitt for»var
Ja anförde att då jag i det aftryckta
brefvet endast hade yttrat "det Regiuienfet
aldrig skulle strida emot sina egna landsmans
frihet och rättigheter
så kunde jag icke in
s *i alt jag hade talat förrädiskt alt jag icke
ansåg uiig besoldad af Konungen utan af na-
tiuuen som ger medlen till armeens underhåll
»It jag
aldrig edsvurit mig åt Konungen uti»
i han» egenskap af folkets öfverhufvud att
hvnd de politiska föreningarne angick ansåg
jag dem fullkomligt logliga enär Styrelsen
hude förklaiat dem vara sådane och slutligen
al jag i stallet lör att gifva uppmuntran åt
B«d >heu tvärtom hade förklarat I mitt bref
att Regimentet ansåg som en pligt att af all
sin lörmåga bidraga till undertryckande af
lagbrott och våldsamheter
Detta är summan af hvad som passerade
Förhöret slutades och j >g uffai dades med de
orden "min gosx
j det skall bekomma dig
turi
Fein minuter derefter erhöll jag en stäm
ning med tillsägelse att bered» mig till oför
töfvad inställelse inför Ki igs-Rätten
Vid denna dom >toI nämdes ingenting om
loitt tryckta bref men det var en allmän öf
vertygelse blund hela manskapet ajt det blott
v .s» i följd af en tillställning som jag blifvit
- • - Jet
anklagad hvilket ock bekräftades genom
j- ,n skedde eller straffet Krigs-Rättens proto
koller genomlästes och justerades och jag döm
des att
"lör olydnad mot befälet
erhålla
200 prygel
ind in ma verkställt hälften af detta straff
och jag blifvit förd från exsecutionsplatsen till
laiarettct höll major IVyndham ett tal till
truppen tinder en fjewidels timma men han
nSroude icke ett ord om olydnad mot befäletj i
iitnn bi ra om milt brott att såsom militär haf
va vågat skrifva i allminna Tidningarne
Jag har sedan någon tid förgäfves väntat
på mitt afsked ehuru det är ganska säkert att
Hr C fJobhouse StatsSecreteraren för Krigs
ärenderne be viljntjdct Jag ,hade i dag ett bref
från London hvaruti man underrättar mig
att Hr Hobhouse ej vill lemna mig • afskedet
förr än det uppseende som hä de Ise ,i väckt
något aftagit Man åsyftar härmed naturligtvis
ingenting annat än att hålla mig i mina fien
ders och dagliga plågares klor t II dess saken
är slutad Ma» vill derigenom hindra mig
alt bevisa fakta som man vet att jag eljest
kulle genast efter mitt frigifvande lägga i
dagen
Jag har den äian teckna M H
i
lidmjuke Tjenare
A Souimerville
Den unge Napoleon
Om denna yngling hvars hela lif samman
knyter si mrd «å många olika historiska
minnen innehåller en Fiansytk tidning ne-
• l»iiit &e :ode underrättelser uti ett bref från
Wien af den 1 Juli
Hertigen af Reichstadt aftynar småningom
i Schönbrunn den »om vid »in födelse hel
sades af allas glädjerop dör nu en ensling
på en främmande jord Hans öde äi bekla
g-msi änlta
begåfvad med en utmärki skönhet och de
ädlaste «gen-kaper ingifver den unga fursten
lika stort intresse genom sia personlighet som
genom sin höga olycka Af naturen melan
kolisk och tankfull har han med ifver eg»
nat sig åt studium af de abstrakta vetenska
perna och i synnerhet åt kompositioner i
musiken hvars alla hemligheter och lärda-
• te corabioationer han genomträngt Sluten
i sitt satt att vora talar han litet och hans
snille uppenbaras endast i qvicka infall och
•ionrika anmärkningar deiföre umgås han
helst med Ungrarne som nästan allmänt bä
ra prägel af originalitet»
Julirevolutionen har gjort en fullkomlig
omhvälfuiug i derna nedtryckta men lågande
kjäl Vid samma tid som Europa skakades
if denna märkvärdiga rörelse trodde äfven
Hertigen af Reichsladt ott ett nytt lif skulle
b jr ja för honom Ända dittills uppfostrad i
de monarkiska principernas hela stelhet hade
man öfveitygat honom i»tt legitimiteten vore
fur«tens enda religion den enda oantastliga
grundval hvarpå samhället helt och hållet
^vilade att hans far sjelf insett dess oom
stolliga nödvändighet Han uppväxte under
gifven och nedtyngd under denna ödets oå
terkalleliga lag .Plötsligt a tryck te julidagar
na bindeln då de i ett enda anfall störtade
den utlefvade legitimiteten som vågat sätta
sin svaghet mot folkets kraft
Från denna stund elteiträddes han» ned
slagenhet af exaltation det förflutna visade
tig för honom som en säker underpant för
iramliden han påminde sig — vid 21 års
ålder är det så lätt att bedraga sig och tro
på lyckan —• alt äfven lian blifvit utnämd
till arftagare af Franki ikes thron att en
dast för hans skull hans far nedstigit deri
från han hoppades att det så länge efter
längtade ögonblicket iindtligen var inne att
höi a upp med det kulla ändarnålslös 1 lif
lian föi t ända ifrån sin födelse och en yran
de ständig sinnesfeber uppkom och fram
kallade den feber sam nu dödar honom
Fran detta ögonblick fanns för honom icke
mera något lugn Sedan två år har han
med blicken oupphörligt häftad på Frank-
rike eudasd tänkt på att öfverlemna sig åt
t
t
f
s
1 vnpenöfningar hans nnga och veka rö
st
har blifvit bruten under ofta upprepade
komma idorop i en atmosfer af 18 grader»
köld Med ett ord när till så många sömn
lösa nätter till så många fysiska och mora
liska lida iden kommit förkrossande missräk
ningar när han sett så många namn på en
gång lemna sig när det hopp som höll ho»
nom uppe försvunnit som en skuggbild
då har den unge hertigen för ett ögonblick
återkallad till ett friskare lif fallit utmat
tad tillbaka h ms framtid flydde han befann
sig utan kraft att bära lifvet Han
dör
Nej det är icke gift som störtar honom i
grafven b .irrt med denna låga misstanka
Ett sådant brott har aldrig blifvit begånget
Månne det då icke verkar nog skarpt detta
moraliska gift som ilande genom den olyck
liges alla ådror har förskämt hans ädla bind
och söndersprängt sjelfva lifstråden Rehöfves
det gift för att döda den hvars hjerta sedan
längre tid tillbaka varit krossadt och som
inom sig bär en förtärande hågkomst En ung
artist hade gått vilse i Roms katakomber
den olycklige hade förlorat den ledtråd som
skulle återföra honom till ljuset all framtida
ära försvann han omkom i en förfärlig
dödskamp midt ibland de ben med hvilka
hans egna snart skola blandas Hertigen af
Reichstadt har på samma sätt förlorat sin
ledtråd själen i hans lif En ny jernmask
är lian fa st smidd vid lifvet man har beröfvat
honom allas sympati allas blickar Glömd allt
ifrån sin födebe visar hai sig ännu en gång
på verldens skådeplats — endast för att lem
na den han är ett ljus som endast kastar ett
glänsande sken för att slockna han säger oss
sitt sista farväl vi besvara det och borrt
vända våra blickar
Om gift icke ingår i denna sjukdom mån
ne man di åtminstone sökt hämma duss orsa
ker dess framsteg Nej utan tvifvel just
häri ligger den förfärliga ansvarigheten Hvad
har man gjort för att återställa furstens
hälsa redan svårt angripen alltsedan hö
sten 1831 Dé ryktbaras e Läkare i Wi«n
ha dukat under för den rådande .sjukdomen
Huru har då en Kejsare af Österrike kun
nat tveka att från alla delar af Europa kalla
de skickligaste i denna konst till sin dottersons
hjelp för att frelsa den heliga pant man an
förtrott åt hans vård Malfatti var ensam
öfrig snillrik och systematiker behagade han
den unge hertigen ty näst efter Fransman
värderar denne mest Italienare Men fakul
teterne i Paris och London ha icke högt be
grepp om Malfaltis kunskaper Hans rådpläg
ningar och den regim han föreskref Furstin
nan Metternick hans nya rådplägningar
öfver Hertigens af Reickstadt
sjukdom och
den method lian följt lia endast ökat miss
troendet Hvilken har di vakat öfver hins
behandlingafen si betydande patient hvar
i ro bulletinerna hvad betyder afl igsnan Jet
från Kejsare 1 Huru sonen af en handtver
kare erhåller af den faderliga ömheten råd
plägningar mellan de mest upplyste läkare
man sparar icke något för att fräls honom
o n helsobrunnar eller ett varmare klimat
föreskrifvas så skyr den fattige familjen ic
ke någon uppoffring 0 ,n barnet detta oak
tadt d ir så hafva dess föräldrar åtminstone
uppfyllt sia pligt och kunna sörja utan sam
vetsagg Me» du ärans olycklige son du
dör öfvergifven Da behof le Ilaliens Grek¬
lands Azorernas brän lande sol ditt lif som
nn bortlvi lar hade då återfått sin frisk
het si .1 kraft och min lemna dig qvar 1
d-t kalla Tyskland Din lågande inbillning
hade behof af poetiska minnen af en oiu-

Sida 4

<fixlande naturs rörande cch pittoreska skön
beter af förströelser så r öiJvar .diga för di
ålder och du dör öfvergifven eroed«n du
är son af en hjelte
Hertigen af B .eich»t >dt känner sin belä
genhet han bedömer den iullkomligt men
undergifven som Napoleon på St Helena
låltr han icke något bittert ord komma öf
ver sina läppar aldrig vann misttankan in
steg i hans själ
en
ge fursten skrifva några 01 ii i hans minnes
bok för att göia drn för alltid dyrbar
återvänder till Paris »kief hertigen "hel
sa kolonnen )j att jag dör af sorg alt icke
fa omfamna den
För kort lid »edan hade
Fransk kor .slnor den lyckan att tillin ingo
a tinomar hos honom Han bad den un-
ma i l nåder Engelsmännens böjelse att bilda
föreningar och sällskapet- har mycket inflytan
de på alla dessa framsteg äfvensom regerin
gens klokhet hvilken aldrig blandar sig i en
kilta angelägenheter och icke vill visa sin
wakt eller svaghet ölverallt hvarigenom den
ena fallet skulle förlora sin popularitet och
det andra göra sig löjlig
— Sydney har
nu redan ett nytt Sjö-assurans-kompani med
ett Capital af i5o ,ooo Pund Sterling
i 'Mi
g
[Mechanic 's Magazint
NaleidosKop
Uti gårdagens Jurnal har allmänheten fått
eirottnga den intressanta underrättelsen att
en fortsättning af Herrar Geijers och Afzelii
samling af folkvisor kommer att genom Hr
Kongl Secret A J Arvidsons försorg af tryc
ket utgifvas efter manuscripter ur Hr Kamrnar
junkaren Iiääfs och Lekt Wallrnaiis samlingai
af Svenska fornsånger Kämpavisor folkvisor
lekar dansar barn-och valls &nger Pehr Brahes
ryktbara visbok två band kämpavisor ur
bibliotheket på Bergshammar den bekanta
Vereli anska samlingen samt Kongl HofPre
dik Afzelii «ednare uppteckningar m ra all
åtföljdt af omkring aoo melodi»r ordnade b
Hr E Drake Med det billiga subscriptions
priiet af 3 sk banco för arket lär denn
samling utan tvifvel få en ovanlig aftält
r .ing
yfngvagnen i Frankrike Det första försöket
med en ångvagn i Frankrike gjordes Söndag»
den I Juli på en jernväg ]vid Roanne Försö
ket lyckades fullkomligt Tre eller fyrahnn
drade personer bland hvilka de förnämsta
autoriteterna i dtpartementerna och ett stor
antal damer begåfvo sig åstad i eleganta åk
don på Herrar Mellets och Henrys jernväg
Under vägen från Joursey ända till Balbigny
gingo vagnarna med en exempellös hastighet
öfverhufvud en lieue (omkring Svensk mil
på 7 minuter Hvarannan timma stadnade ma
chinen för att slå vatten i pgnnan som lik vä
ännu endast var provisorisk
Detta nya skådespel hade väckt den störsto
fqrvåning Hela vägen framåt hade de Katol
ska bönderne varit aldeles förstenad af häpnad
vid förbifarten af vagnarna och alla hjorda
som betade i grannskapet /örskräoktes höge
ligen deraf
Ångmaschinen var tillverkad England och
en af de vackraste och .bästa som hittills
finnas
f
f
d
Det är otroligt och exempellöst tilli hvilken
grad åkerbruket fabriksindustrien och spe
kulationsandan stigit i Nya Holland Dagligen
göras nya anläggningar fabriker och andra
företag hvilka isynnerhet gynnas och befor
dras af den fria författningen och den Jätta
kommunikationen Under det ännu månpen
Europeisk residensstad saknar en så kallad
liten post eger den unga hufvudstaden Syd
ney redan sin egen Two .penny-post Hvilka
spekulationer den lättade kommunikationen
med andra länder frambringar finner mnn
deraf att Handlande i Nya Holland finna sin
fördel att skicka saltadt kfitt på Englapd
I en petition som blifvit inlemnad till En
gelska parlamentet säge det att Engelska Kyr
kans Presterskap är rikare än hela det öfriga
Europas Dess inkomster upgå till mer än
g ,5oo ,ooo Pund Sterling eller mer Sn 120 Mil
joner Rdr Banco Svenskt Största delen hyr
af eller de- g millionerne pund öro delade emel
lan 26 Biskoppar 100 andra dignitärer och
4ooo Pastorer som till större delen icke bo i
fcrsamlingen Det är aristokratien »om drager
fördel af denna enorma summa under det att
det lägre presterskapet som har hela arbetet
uti 4354 pastorat er icke har mer Sn 35o ,ooo
Pund d v s 82 pund för hvardera att lefva
af med en ofta talrik familj
De nuvarande Venetianska Nobilis lefnad»»
sätt liknar ännu någorlunda deras förfäders
med den skilnad att den gamla glansen för
svunnit En nutidens 'Gran Signor stiger kloc
kan elfva ur sängen och a Ilägger derpå be
sök på alla håll eller tillbringar några tim
mar på Piazza di San Marco eiler i dess gran
skap till klockan då nattimman Sr inne Ef
ter densamma begifver han sig till siesta (hvila
på maten från hvilken han uppstiger för att
skynda till sin Casino der han åter dödar nå
gra timmar tills nioslaget kallar honom till
operan Fl ån Operan beger han sig till ett
Caffehus der han stadnar till dagens inbry
tande och skulle stadna ännu längre om icke
den uttröttade naturen fordrade ut sin rät» Så
latas en Venetiansk Nobile heta året om och
man kan knapt begripa för huru godt pris
han Vet att köpa sitt dolce farniente Många
sådana Signori gifvas hvilka deras middags
måltid pris vare den så nära boende värdshus
värden ej kostar mera än sexton soldi eller
ungefär två groschen Hans husliga behof äro
ickef dyrare och inskiänka sig till ett enkelt
möbleradt rum idet lysande palatset som han
ärft af sina ryktbara förfader och så läng
bebor som ännu något rum kan bebos och den
småningom förfallande byggnaden icke hotar
att sammanstörta öfver hans hufvud
Buren Eiländ Strödda underrättelser Antstkning
om flyttfoglars ankomst till trakten vid Sigtuna l
Om Krypskyttet i Sverige Ornithologiska bidrag
(med color planche Tjäder fogelns flyttning Be
cension Berättelse af Sekreteraren vid Jägareför
bundets allmänna sammankomst den 11 sistl April
1852 Jag t-Säll skap et i Christianstad Sjöfogelsjag
ten i ruedlerdelen af Östersjöns Vestra Skärgårdl
Fjäll •lymmelns-utvandringar Strödda underrättat
ser om Fiiillliäfven I .ojagt Zoologiska uppsatser
om Scandinavtska Landt Biörn (med color .planehejt
några ord am dnbbla Beccasm Målskjutningar a
Jägare Förbundets Skjutbana Andreas Schönberg
ock Kintlng Fredrik jagter t Strödda underrätåel-
,er
Konst Krigs WeteniUapc-Akademiens Stadgor
af är 1 A-S i Utter et Contp och IT 'iborg ot Comp
Boklådor för g sk Banco ej häftadt
Ett 6 Octdvers PianoFort it betsadbjork-frr till
salu eller att hyra adress far der detta blad ut
gifve „
Makalatnr tät
fes a » Bdr 5« sk Banco pr Bis a
Boktryckeriet tid Österlång gutan midt emot Käl
laren Sveriget Vapen
GUSUMS KNAPPNÅLAR
Fö *»
»»» i pirti >M Bmltsprii ntif F Hauel bod vid
HötoTget uti t d Drommka lituet
Kolonren på Vendomer-torget
Napoieons staty
som bär
ANNONSER
TILL SALU FINNES
TIDSKRIFT
Jägare och Naturforskare
uegifven af
Jägareförbundet i Stockholm
g
åra 5 :te och 6 :te häftena från trycket utkomne och
utlemnas till Hr Prenumeranter Prenumeration fort
far i Stockholm hos Herrar Wiborg et Comp der
priset för hela årgången (is häften med plancher
är 5 Bdr Banco samt pa alla Past Cantor i Riket
der priset är 6 Bdr Banco hela Postarfvodet inbc
räknadt — redan utkomna häftena innehålla
följande Artiklar Anmälan — Svenska Jägare
förbundet om Jagtcni Piket om smärre Jagt .Säll
skap i Landsorterna t Björnjakten i Lappmarken
2säz ,ra ord om Scandinauiens Bä
farter (med color•
■planche Björnen och Klockare .Sonen omBåffungst
(med planche i Ornithologiska bidrag (med color»
Planche )1
om Buggfogalsjagten i lappmarken —
Katten och Bäfungarne i utdrag af ett bref fran en
resande Förbundets Ledamot — Anteckningar öfver
tfccgra flytifogbars ankomst bill Karesuando Riks
dagsh andlingar Skant ka Svanjagten Qm Bofdjurs
fångst berättelse om en Björnjakt Hvalross
jagt
ÅSTUNDAS KÖPA
En gammal men brukbar liten Svärds .Ordeni .StJerni»
adress om köpare lemna» i Hr Yggberg» Kryddbod i
Clara-Bergsgränden
En lrilla stark och >cu gjord sal /aren torda
ppgifva sin adr et 9 med utsatt pris i förseglad
ii le A till N Tom inlemncts i Herr Hedmans Krydd•
bed vid Köpman *gatan
UTBJTJDES HYRA
TLn vaninft Cm \stdrre och mindre Jlumf a Do
rnestih-rum RöJl t itcill ocU va gnthus t — samt
^indre lägenhet om A rum och kök — (JvartereX
Uggleborg Huset Nto 5 — Clara Wattngrä *ul9 närt•
Qlara Vestra Kyrkport
DIVERSE
En medicinae Studio» • som Age grundade knn
skapar och är £f >d uti Medieinska ocb Chirurgiska
practiken» eftnrn an hana cour» o ar fulländad önskar
il emottaga en plats såsom Läkare rid något Bruk eller
nlgon större Fabrik samt derjemte informera bärtre
mana ba *n wti sprik och andra litterära kunskaper
Den *a condition önskas 111 i Wermland framför andra
orter Srai »fraktas uti förseglad Bittet (till M C 1« A
•om adressera» till Stockholms AftonbladsContor j brår
efter närmare underrättelse om den sökande och hans
pretentioner som e äro skora kan erhlllas
En perton som kan ställa borgen för hvad honom
anförtros samt äger relationer ock minglrig vana vid
a Lärer ftnskar blifva anförtrodd försäljning af Bruka
effekter och commhsioners uträttande Både muntliga
och skriftliga intyg om dess redbarhet kan prestera»
Den häri reflecterar torde gunstigt aflemna sin adreaaa
i billot till F It T 8 på AftonbladsCoutoret
En ogift Man som av väl kunnig i tradgSrdsskötoal
{stundar passande tjenst instundande höst förseglad
svar afvakta» till Reel »om emottages på Aftonblad»
kentoret
Undertecknade hafva Jör nndvikande af oolli•
sion beslutat att inga Bolag och under Firmca
J Zander et Wåhlin idka öppen Bokhandel i Stt *»
den Qalrnar hvilket vi härmedelst fa åran under»
ratta vare *amtlige Hrr Cornmittenter samt rccom»
mendera oss hos de Hr Törläggare som vilja lemna
oss sitt förtroende Inventarier redogörelse
och /r»
qvid
komma årligen att vid en viss tid uppgöras
och insändas Calmar den 19 Juli igZ2
Josua Zander Axel Fr JFåhlln
Philosophie Lector Bokhandlare
Mot en lindrig afgift kan inhämtas konsten attbryg
ga den utländska drycken kallad Ginger Beer mycket
svalkande och angenäm icke olik Champagne den ha
tillika erhållit Kongl SundhetsKollegii resolution att
den är hälsosam och kan i h varje hushåll vid bordet be
gagnas i stället för Vin den göres färdig inom 2 gånger
2s timmar och kan tillredas i en kokspis till hvad qvan
tum som helst och kostnaden derför är högst o &etydKg
Vidare underrättelse erhålles i Gustafsbergs Porcellain»«
försäljningsbod vid Drottninggatan i Herr Kamrer
"Will
mans hus
Herrar som istnnda mörka tjocka och vackra polS
son ger får adress 1 Bokbindareboden vid Carl lärdes
Torg
Frithiof afgär till Strengnäs och Tho rshälla Lör
dagen d 2g kl 6 f- m hvarifrån Fartyget
d /eg kl 9 f m afgSr till Westerus och der
ifrSu åter 4ill Thorshälla kl 6 e m s d
hvarifrån Fartyget samma afton återvänder
till Stockholm
Billetter sälfas i Stockholm hos Hr Boo Chr- Boos
1 Strongnäs och Thorshälla å PostContoren och i Westerås
hos Tull .Inspektoren Broberg Restauration finnes om
bord
Rätta /se
I N :o 173 eller gnrdagstiummern 2 Gol 3
spalten 24 raden nedifrån ?tår de blifva då
handlingar hvilkas knfvande lagarne förbju
dit Lås De blifva då
garne förbjudit
handlingar hvilka la-
Hos L J Hjerta»