Aftonbladet Måndagen den 30 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-30
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-30
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-30
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-30
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 30 Juli 1832

Sida 1

TT5S
AFTONBLADET
Måndagen
ZZDUADUM
den 30 Juli
Driset i Stockholm för hell år 10 B ;dr halft är 5 ll .dr 3 månader 3 R :dr Sa sk Haiuo Lösa Numror a sk Banco Prenumeration och utrfelnirlt t
liladels Conior Tia Stadssr ^edjegatan bromans I 'd i hörnet af J )i vttninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgalan och ^hs ,seiis
vid Södermalnistorg stnnonser crr .ottagas endast i förstnämnda Conior till 1 sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
UTNÄMNINGAR
A id Skaraborgs Reg till Kapitener Löjtn C G
Sjökrona-och A Chr Jungmarker till Löjtn Fen
dr G TI» Segersten ocli R H Trolle »amt till Fen
drik Rustmäst Frill C F G Pfeiff vid Söderman
lands Reg till Löjln Fendr C Favre
DODE I STOCKHOLM
Fabr J H Westmark 19 d :s 7g gr
F1 'hilif G
7g
Ax Fr 1 'hilip .st il af Garfvaren A Westin och
dess hustru 27 d :s 23 dagar
"Enkefru S tJ Carlström f Ringström 17 d :« 63 ar
Fru C G Waltman f Lampa 27 d :s 36- iir
KUNGÖRELSE
Uti Kejsäredömet Brasilien tillätes ingen resande
inkomma som ej iir lörssdd med Brasiliansk Coi .suls
betyg öfver sitt uppförande samt äfven det yrke
handtverk lionst eller handel han ämnar idka
LEDIGA TJENSTER
Svenska och Norrska Consuls-heslällningen i Kö
penhamn sökes inom 3 man från *21 Juli
En ord Bat
-Liikaret jeiist vid Kgl Dahl-Regem
sökes inom 3o dagar frän 1 annons
BOLAGS-KUNGÖRELSER
IlSganäs Stenkolsverks Bolag sammanträder den 1
Au g kl- 10 f ni i Stats-Contorets mindre Sessions
rbm
AUCTIONER
AC
Den 04 Au g kl ia tr upp uti Förv af Sjöä
■rendcrue hus en Engelsk ängmaschin af 20 hästais
kraft
Exechtivt ä Lands-Canzliet i Carlstad d 21 rasta
Sept kl 11 f in 1-16 efter helt af Skattefrälse
hemmanet Tolennl Ölseruds S af Näs H 1 - /j nit»
Kr .Jnoskatte Torfvérud och 13—1-44 Olserud i samma
H och S ä Tingsstället Råglnndn i Näs M il 1
Sept kl 11 f ib 1-120 1 Kronoskatte-hemmanet
Flavik Eskilsäters S 1-25 i Hronoskattffhciiiuialiet
Wåle i Ny S halfva Frälsehemmanet Sniedslad
Sju l44o-delar af krom skattehemmanet Wåle Ny d
1 -20 efter helt i Kronoskatte-hemir .anet Jcrneuid i
-Botilsäters S ä Tingsstället Jliljcbol Giilbcrgs II
d 20 Sept kl 11 f 111 1-5 i hela Fräl-cticnijjiaiiel
Magnebyn Gillberga S å Tingsstället Lånpelaiula i
Nordmarks H el 21 Sept kl r f in i-gti i K10
licftkatte-hemm Öfra Hån Töksh arks S 1-24 i
Kruiioskatte-hemm Skenhall ir ;uikiIs S å Tings
stället .Skalleby i Fryksdal» öfre Tingslag iftiScpt
12 ure S *lllt skatt i Kroiioskatte-hemm Långerud
Östmarks S och skola liqvideme uppgöras l .j ,dagar
efter auetionen
OFFENTLIGA STÄMNINGAR
BOSfiENÄRKU
Stockholms R .R all Bag C A Röhls till d ,afl
Bru
.spat Sigge Fr Falilrotlis a51 Drängen P O
-Kölistens till den 3 Grosshandlaren J O
ramers
och lian hustru A Eli
- Cliarl Widmans om bo
skillnad a (l Källarn A G Lenfvenmaiks och all
Bagaren C T ti Holmgrens il 8 Båtskepparen A
Eklunds hustrus S Wennströms d 10 Snickaren J
I Jacobssons d ig Kryddkr 1
G Zetter |io !ms
Hattm P Wahlgrens d 22 allt Der 18
'S .i
Stockholms R .R all Kiädcskramh C IJ Holm
bergs och all Sprutlagarcn J I1
Lundbergs Nä
rings-iSkerskän C Gezelii Liitfiskhlötcrskan M C
Wählanders Spisqvarters-idkerskan Ch Åkervall '-
till d Z all Kyrko-portvaktareu A Levins oell atl
Tull-Iuspectorcn J <» Uttermans all Coopv .-skepp
F Hagsténs Skomak J Sandbergs Lärffskramlr
E Lindroths d 10 Enkan Alina Clir Wfesterlimrs
Handelsbokh J E Christjernssons Sockerbruks-id
karen Hirsch Davidssons HandeUb T H Hirsehs
toli» d 17 Kryddkramh A G Ljungqvists Fa¬
brikören P G Lindqvists Flikan Maria Chr Bo
q vists all Canzlisten S P Selinders d ig all
Undervägaren C G Fredricssons Enkan Anna E
1 is Jidilins Tapetseraren C A Eckerbergs d 22
atl T baksliandl C Chr Paulis f d Revisoren Er
Lundmans all Kärings-idkerskan M Löfgrens och
atl Vaktmäst C Fr Lindgrens d 24 all Organi
sten C G Dahlgrens Läderbandi Fr G Dillens
d 26 Handskmak J O Lönbergs och Mångleri
idkcrtkan S Hollstcns d 2g September i832
Ulricehamns R .R Handelsb Melins och hustrus
Handlarde-linkan Kullgrcns d ig Dec >832 Han
delsb Westerlunds d 16 Jan 1833
lärs HR Jungfru Elsa Maja Bergmans i Wan
stad 2 rttgd af ting elter 6 mån från 21 sistl
Jan
WaIIei >tura H .R afl Landtbruk O F Ternells på
Lappdal i Wada S 2 rttgd af >832 års höstet
Öi ebro H R afl Holkamr J G Herhollz 's på
Wallby 1 Kils S 2 rttgd af d å laga höstet f
Husaren Skräddaren Nils Scliultz =s vid Holsta by a
rit ed af höstet
Norra Möie H R all JägmSst C F llössbergs 2
rttgd af ting eder år från 11 Nov iS3
Redevägs HR Fättkajnr A W Segerdahls på ön
narp A Perssons i Gija Storegården och Anders
sons i Björnarp Blidsberg 2 rttgd af innev års hö
stet
Kinds H .R Lars Nilssons den yngre i Linnevik1
och hust ms all Claes Arvidssons Kelanders från
Cunnarsjö A Bengtssons i Håkanshult och hustrus
Isac Jejiar .ssons fiån Rånnaväg andra rtlgd af detta
års hö >tet
Kora i ib Hjulsjö Bergsl H .R afl Masnnäst och
Bergsm Carl Olssons pä Gyttorpspärde Hemmans
brukaren J Sandbergs vid Nya Viken och all Tor
paren Jan Olsson I 'ilocks vid Konungsberget innan
kl 7 å 2 lttgd af nästa höstet
Lugfiide H .R vice Aud J Westrups i Bröda an
dra rttgd af detta års höstet
Näs H .R al Upphörd ,skr E C Kocks och afl
Bruksfurv G Hesseli andra rttgd af nästa höstet
Nordmarks 11 .R Bond O Éiics *ons i Linne och
S Andersson Holm ergs i Björnvik och hustrus a .u
i
lya ittgd af d å höstet
Oxie li .R Kronolänsm J H Hallgrens andra rttgd
af 1 a höstet
Medelstads H .R all SjötuIIsvaktm Z Piras Bon
den Jöns Abrahanissons i Kalleberga och Bonden C
Anderssons och hustrus i BJåningsmäla 2 rtlgd afd
å hö-tet
Marks HR Anders Anderss ns i Torrås Sättila
S afl Anders Eiiessons i Sörhvilg Foutskäls S
ull S 'ddstthustrun Helena Bratts i Korsliden Berg
hems S 2 rttgd af d ä höstet
Rönnebergs II .R Aboen Åke Landhys cch hustrus
i T ofta 2 rllgd af nästa laga höstet
Rödöns Ting 1 H .R i Jemtland afl Bonden II
Edfastssont bcli Enkas 2 ,rttgd af ting näst efter 6
mån från 25 Febr
Wästra H .R G A Björkmans i Fiskaby 2 rltgd
af d års höstet
Wemmenhögs H .R Di ängen A ÖUsons och bnst
i Norra Lindved 2 rttgd af d å l .ö-tit
Aska H .R A Johanssons och hustrus fran Tif
velslad Ödegård 2 rtlgd af d ä höstet i Motala
Ö 'sbo H .R N Peterssons i Sörskog 2 rttgd af d
a höstet
Sundals H .R J Mattssons i Tronberg 2 rttgd af
d å höstet
Sjöns H .R Bonden Per Perssons i Öden till andra
l ttgd af nästa laga höstet
I-juslorps H .R Torp 01 LingPi .ejös d S på Skepp
holmen 2 rttgd af Ting e C mån från den 18 sistl
Maj
Ås II .B Nils Perssoiis i Draered och J Larssons i
Stenseryd 2 rttgd af nästa hörtet- afl Drängen L
Anderssons i Kråkhult före rttgstimmans slut 3 rttgd
af ting näst efter år frå 2 sisth Febr
Lekebergs H .R P Anderssons och Såra Jansdot
tcrs i Norra Wissboda 2 rttgd af d å hösletiujr
Edsbergs H .R P Perssons och hu .-tius från VVo
la-nda 2 rttgd af d å höstet
Själevads H .R Torparen P Lindahls i Wester
jijlsjö 2 rttgd af inst höstet afl hustru Strand
y ,ergs i Westeralnäs 2 rltgd- nästa höstet
DOMAR I CONCURS-MÅL
Götha H .R afkunnar CaJ F G Åkerhjelms d 24
Aug
Sala R .R afkunnar Grenad Fruns och hustrus
samt Skomak Forssmans d 27 Aug
BORGENlnEns SjUWIWANTBÄDEK
Fältväbeln A W Ekebergs å Hofs Gästgd d 3o
Aug kl 3 c m
Handl C G Rosendahls hos C J Lindblad i Norr
köping att uttaga dividenden
SPEKTAKEL i
På DjurgårdsTheatern i dag Dumhet pä Dum
het och Recensenten ofh Djuret
Nästa Lördag (Fru Håkanssons beiTefice Slottet
Gteathoms Capell och Califen i Bagdad
1 dag Måndag den io .ete dennes gifver Hért
Trede ä Kgl Djurgården en stor FörestUllning 'på sin
Djur-Theatcr Priserne är» nedsåtte lill Numererad
1 'arquette 3a sk Premier 24 sk Seconde 12 sk B»
Andra Brunnsbalen vid Sabbatsbergs Helsobrunn
blifver Onsdagen d 1 A >ug
DILIGENCER
Diligcncernc afgå alla Tisdagar och Fredagar öfver
Enköping Westerå» Köping och Arboga till Örebro
samt samma dagar ifrån Örebro till Stockholm Be
återvända till Stockholm och Örebro alla Onsdagar
och Lördagar
Diligence-Kontoret derifrån de afgå är i Hu ?et
N :o 5 efter nya Numreringen vid Clara Södra K yr
ki .gata o dr hålles öppet alla Söcknedagar från il 9
f rn till kl 1 e m samt från kl 9 ?• nll till kl l
e ni samt från kl 4 till 7 c m
STÄLLNINGEN I FRANKRIKE
Utdrag af ett bref frän Paris af den 7
Juli En sådan slapphet som alltid plagar
visa sig efter slarka ansträngningar märkes
afven här i detta ögonblick Öfverallt miss
lynthet trötthet eller jäspande munnar Kas
sationsclomstoleiis utslag har gjort ett nästan
löjligt slut pä vårt underliga belägringstillstånd
Det har skrattats så mycket åt denna oför
modade katastrof att nian blott derföre nä
stan förlåtit Regeringen dess misslyckade stats
kupp Hr AJontalivcts proklamation om dess
upphörande lästes rncd stor uppbyggelse på
alla gathörn Han liar deri liksom velat
tacka Parisarne alt de så litet låtit störa sig
i sina nöjen al belägringstillståndet Jag tror
icke att Beaumarchais hade kunnat göra detta
dokument kotligare Under tiden hafva
Fransmännen rönt sig med ett eget pu .zel
spel Detta är som man vet ett cbinesiskt
tidsfördrif beståwide deri att sammansätta

Sida 2

■ ^J ,v .uiu7u1en ocli
kantiga trädstycken Efter detta speis regloi
har man nu sysselsatt sig i salongerna med
att sammansatta en ny Ministéie och man
lan icke göra sig b *giepp om hvilka skefva
och kantiga personager sammanställde-i utan
att alla dessa trä- combinationer ändå kunde
bilda någon hel k !i-ur De mesta försöken
anställdes med Talleyrand och Dupin den
ä dre I iifseentie på den förstnämnde hafva
Journalerne meddelat alla möjliga osanningar
Ett hufvndinisstag var att man tillade ho
nom en så stor vigt vid bildandet af ett nytt
kabinett Mannen är gammal och utnött och
tör äfven vara ganska sjuklig emedan han
beständigt försäkrar att lian aldrig mått så
väl Nu har han rest till en badinrättning
Med en gosses etuide >i som ännu icke känner
veilden från des» orda sida bör man denna
gubbe på det lättsinnigaste skämta öfver da
gens mest förvirrade och hotande händelier
Genom detta sätt att taga allting så lätt ger
han s ;g ett anseende af säkerhet och ofelbar
het som gjort honom till ett slags påfve för
de o '1-ogne som hvarken tro på folkens he
llyu anda eller på det gudomliga ordets up
penbarelse i köttet
Om Lupins missöde berättas att han redan
för en tid sedan hade gifvit Konungen löfte
att emottaga Conselj - presidents - platsen så
snart Konungen önskade det Men Berlin de
VauX Deputerad för Seine et Oise och till
gifven den gamla Dynastien hade äfven gjort
sig hopp om samma plats Då han fick hö a
ef det nyssnämnda aftalet gick han genast till
Engelska Ministern Lord Granville och be
klagade sig för Konunsen och samma dag som
(det förut i detta blad omtalade uppträdet i
S :t Cloud inträffade skall Lorden hvilken så
som en äkta aristokrat ville hafva en noblare
Premier - Minister att göra med hafva talat
med Konungen om den förvåning som det
skulle väcka i Europa om man fick höra att
tn liten Advokat hade blifvit ställd i spetsen
för Frankrikes affärer Detta blef berättadt
för Hr Dupin och gaf anledning till den om
talta scenen mellan honom och Konungen
En mängd små-iotriger genomkorsa denna
angelägenhet Hade Dupin blifvit Conselj
president så hade de fleste af nuvarande Mi
nistrarne dragit sig tillbaka Några andre hö
gre embetsman hade blifvit afsatte Hr Thiers
som en gång varit redaktör af Le National
hade kanske tagit en annan riktning Dete
mot hade den nuvarande redaktören af Le
Temps Hr Coste erhållit det betydande em
bete som den förrymde Hr Kessner beklädde
nemligen förvaltningen af skattkamaren (Stats
Contoret
Sakernas tvång skall emedlertid lösa alla
dessa svårigheter när kamaren kommer till
sammans Dupin är då den enda möjliga Pre
mier-Minister inom juste-milieu 'n ty endast
hay kan hålla stånd emot oppositionen i par
lamentet och i sanning får regeringen myc
ket att slå till svars för
Märkvärdig är den förändring som sedan
revolten af d 5 och 6 Juni tilldragit sig i
Konungens åsigter Han tror sig nemligen allt
ifrån dessa dagar vara mycket stark anser sig
kunna räkna på den stora massan af nationen
är öfvertygad att den skulle sluta sig till ho
nom i händelse af ett utländskt anfall och tyc
kas derföre icke så ängsligt som förut frukta
ett krig Det är ock sann t att det patriotiska
partiet nu befinner sig i minoriteten men det
misstror honom och fruktar kanske med rät
ta att han är mindre fiendtligt stämd emot
främlingarna än emot dem sjelfva De förre
hota blott hans krona de sednare hans lii
Att det sednare är fallet vet Konungen Men
om mtin b-thnki» '
att lian inom - !g Är öfvei
t )gad om ett sådant blodigt uppsåt hos si I»
motståndare så måste man verkligen förvå
nas öfver hans moderat ion
Han har väl genom belägring .tillståndet
ådiagit sig följderna af en oförsvarlig olaglig
liet men inan kan dock icke ,äg att ha
på något ovärdigt sätt missbrukat sin maki
Tvertom har han ädelmodi ;t skonat alla som
förolämpa t honom personligen och endast
sökt att tillbakahålla dem sun» salt sig emo
hans regering 1 trots af alla de missgyn
nande tankar man lan hysa emot Konungen
Ludvig Filip kan jag dock icke tillhaka
hålla den tankan att nienniskan Ludvig
Filip har ett ädelt och stort hjrta
Hans hufvudpassion tycks vara byggnadsvur
men Jag var i går i Tuilleriema der by g
ges nu öfverallt bådeöfver och under jo-den
mellanväggar rifvas ned och stora kallrar
gräfvas Konungen som bor i St Cloud
kommer dagligen till Paris och beser först
fortgången af byggnad .arbetet O om samla
blodsdroppar kunde tala skulle man der kunna
inhemta många göda råd ty i hvarje rum af
detta tragiska hus har något för liagenter
lärorikt blod flutit
Inrikes
Den lediga Secreteraretjensten i Landtmrite
rikontoret liar nu ändteli ^rn blifvit besatt
}å besvär blifvit anförda Öfver det upprätta
de förslaget på den grund j att tvänne af de
uppförde Sökanderne icke hade tagit landt
mäteri-ejnnien eller verkställt någon Landt
roätare-forrättning torde det intressera våra
Läsare att taga kännedom om innehållet af
den Kongl Resolution hvari väl beslutet Öf
ver dessa besvär som sjelfva tjenstens tillsätt
ning förekommer
i
(Afskrift
Till ÖJver-Directören vid Landt mäteriet
CARL JOHAN &c
VI hafva i Nåder låtit OSS föredragas Edert upp
rättade och under den 27 >istl Mars till OSS i
undcrd insände förslag till den lediga L lodtmäteri
Secrcterare-tjensten och i samma niia ti dermed en
af den i första rummet å samma förslag uppförde
Förste Landf mätaren i Halland Län Löhr ingifven
skrift deruti han emot de 2 ne öfrig i å förslage
uppförde personers competence till samma tjrnst i
undcrd anmärkt att den ene Lands-Secret Winter
endast handlagt Juridiska befattningar och den an
dre Ingenieuren Lagerstråle hvarken undergått
Landtmäteriexamen eller förvärfva t sig någon prak
tisk kännedom i Land t mäter iet i följd hvaraf oclt
enär således ingen af den» ådagalagt sådana pr .f»
som Landtmäteri-Instructionen ålägger dem som vid
Landtmäteriet söka inträde eller befordran oc |i det
syntes vara af vigt att Landtmäteri-Secretcraren som
är ansvarig deltagare i Styrelsen för Landtmäteriet
äger f llständig kännedom i Landtmätericts alla de
lar Löhr förment desse Sökänder såsom saknande
competence till Landtmäteri Secrcterare-tjensten ic
ke bordt å förslaget
o
iippföras och pä sådan grund
jemväl underställt VÅR Nådiga pröfning huruvida
icke efter nytt kungörande af tjensten ett annat
förslag dertill borde af Eder upprättas hvaröfver
efter det vederbörande hörde blifvit J med undcrd
utlåtande af den 5 i förl månad till OSS inkommit
Vid pröfningen häraf bafve VI i Nåder ansett det
Löhr som erhållit förstå rummet ä förslaget till
Landtmäteri-Secreterare-tjensten och således undfått
den l ögita förmån som vid förslags upprättande kan
en Sökande tilldelas saknat skäl att inkomma med
anmärkningar i afseende på de 2 :ne jemte honom
föreslagne Sökanders incompetcnce till tjensten men
då VI i Nåder funnit Lands-Sccreteraren Winter
som icke varit vid Landtmäteri-Staten anställd och
ej eller fullgjort de prestanda hvilka för befordran
vid samma Stat enligt LandtmUteri-Iuatructionen
erfordras icke vara till ifrågavarande Secreterare
tjenst competent liafve VI med hans uteslutande
från förslaget i Nåder godt funnit derå i andra
rummet inflytta en af de öfrige Sökanderne C 'un
missions Landtmätaren Norén soin med VÅR Nå
diga Fullmakt är försedd
I öfrigt hafve VI till Laiidtinåteri-Sscrcterare i
N "h r utnämnt och förordnat Ordinarie lncenfeureo
Gustaf Rudolph Lagerstråle R >ilket VI l <kr 1»Iir—
med i Nåder tilikänn«gif \e och VI hefalle &c
Stockholms Slott dcu 7 Juli »iS3u
CL JHAN
CAR L JOHAN
AI G Danclxwardt
Nya Ar ^us för i Löidags innehåller följan
de uppsåt
'Elter berättelse har en ganska ohygglig hän
delse tilldragit sig nyligen på C ,ulberg En
Enka soin der innehar sk i äddu öreben lör
Akademien höide sent i Söndagsafton elt häf
tigt jcmmeiskrik från verkst .id ^rnnimen skyn
dade dit och fann en gesell obarmhertigt slå
en af lärlingarna Hon gjorde ge-ellen före
ställningar deremot men fick till svar att go«
len stod under hans tillsyn och att hon ej
hade att blanda sig deruti men soin exeku
tionen emedlertid inställdes så lr-mnade hon
rummet och begaf sig till hvila Morgonen
derpå befanns gossen ligga död i dammen
upptogs och lades i ett uthus Om han sjelf
af förtviflan dränkt sig eller om han redan
död blifvit kastad i dammeri var ännu i Ons
dags icke kändt ty ännu då hade ingen lä
karebesigtning blifvit hållen öfver liket intet
legalt förhör anstäldt öfver orsaken till hans
död ock ingen anstalt gjorts att försäkra sig
om den peison som möjhgen varit orsaken
till olyckan
LITTEItATUK
ff ^iirmnarna j fii <-toriik undersökning if
Abr Cronholm Lund t83a 291 sidd 8
(Forts fr N :o i5j
Hela afhandlingen är indela .I i 7 kapitel af
hvilka det första fiarnstälf-r "orsakerna til den
mellan Norden och Grekland underhållna för
bindelse
Den första af des«a orsaker itnser
Förf vara
upphörandet af Vikinga-tågen
Han tror sig finna att Greklandsfärderna och
Viking >-tå»en löja en med de • .to a folkvan
dringarna beslägtad ande och sedan lian härlrdt
dessa från "ett djerft äfventyrarelif som i
nationernas ungdomsålder uppenbarar sig i
störa företag och väld ga bedi ifter
anmäi kej
iian att detta djipt inneboende stridsbegär
som "i Germ inien tillfredsställdes dels under
le inbördes fejderna som höllos stammarna
emellan och dels under de giän»krig som för
des mot stammens arlfiender
i Skandinavien
"hade det bäst passande tillfälle att framglänsa
i härfärderna tiil sjös»
Likväl härleder han
viking ,-tågen blott till en del från denna or
.ak H in nekar således icke det utsigt » att
Vinna jods och egodelar äfven vaiit ett verk
-amt motiv för Nordliiidaren alt företaga sig
dessa tåg i synnerhet som de lent histo
riska sagorna från en äldre tid gifva anledning
till en sådan förmodan men häri fäster likväl
dervid mindre vigt emedan enligt hans tanke
'Iessa ilen Isländska sagokretsens rent historiska
urkunder ej tillhöra den tid då hjehehåiröo
brann ädlast ocli renast utan en sen i re för
vildad ålder lim tror dessutom att de sed—
na re ohistoriska sagorna vo n skildra sina hjäl
tar ädlare och i sedligt afseende större ehuru
de icke tillhöra den tid hvars hjeltar de teck
na likväl ofta äro grundade pi ällre öfver
lemningar (traditionel hvarifrån lian förmo
dar att de ledande grundidéerna medföljt
Han påstår derföre att man vid teckningen
af dessa Vikingsfärder bör frånskilja hvad som
endast bär stämpeln af en sednare tids barbari
och att det ursprunglige var "ett inre b .-hof
efter en rastlös verksamhet i ett bragitf-illt
genoms 'orrnadt lif som fattade de kraftfull ?»
Vikingarna och dref dem mot vester 'landen
Då Vikingatågen småningom upphörde och
hela vestra Europa var plundradt på sinaA»t-

Sida 3

ter böiji-Ie deri kraftfulle 3rventyr äMnnde
N •rdbon att styra sin färJ tiil <le i öster oc !i
söder äjji .u nvköllade länder der de genom
krig-tjenu vnono hvad dr förut skördat på
sina IiéSi jningst g ntnil både ära och skatter
Här vill det synas som Förf låtit hänföra
sig af iin känsla för det poetiska Vid en hi
storisk undersökning liör likväl denna icke
komina i båg Icke heller bör man på blotta
-förmodanden att vissa skrifter dem man sjelf
erkänner vara alldeles otillföi litliga betiäfTmde
personer och händelser
"möjligtvis äro lill en
d-d grundade på äldre öfverleinningar och så
Iede qvarliålla vissa allmänna tids-och karak
tersdrag
anse sådana skrifter såsom lika go
da källor frir den historisk forskningen som
de urkunder hvilka äio bevisligt pålitlig»
De föi ra kunna visserligen stundom begagna»
till upplysning om karakteren eller lynnet al
en viss lid m- n då inan vet att de ej äro
annat än Romaner hv Ikas författare icke
blott följt sin fantasis ingifvtdsei i stallet för
verkligheten utan äfven ■■ t »t yrt sina hjeltar
pied alla de föitiätlliga egenskipet de i andra
ra nautiska sagoi ofta Irån an ira länder in
löida funnit beprisade böra de ej ulan dei
största villsamhet begagnas och minst kan
iuan till dem hysa lör t roende då de äro up
penbart stridande mot de sednare rent histo
riska urkunderna Förf citerar sjelf Halen
bergs anmärkningar mot Ligerbrings yttrande
att
"hand In h ide mer fot man an skada n
Viiingsfärderna
till hvilket yttrande d-nne
låtit lö led» .sig af sagorna 0111 hjälmar Fri
tliiof Ingemund och Giim hvilka endast an
föllo vikingar och lämnade köpman oanfäk
tad» Han beitr der ej heller med tydliga ord
a 't detta Lagerbrit gs yttrande blifvit af Ha I
Itu I jer g vedt lagdt men tian vill likväl på grund
al j ist dessa amma sigor bvgga den öfverly
gelsen att begär ef er ära oc bragder varit
förnämsta orsaken I ill vi kings ;ii derna Vi vilja
icke heller neka att detta inre behof efter
ractlAs verksamhet i ett biagdfullt genoinstor
niadt lif till någon del bidragit (ill dessa äf
veotyrliga härnadståg och vi medgifva ger
Da att en s dan åsigt nr mer poetisk
urn vi fi likta alt man vid en historisk
undersökning måste öfvervinna dessa fre
stelser att anse allt för san »t som man önskar
vara del och att den enkla sanningen äfven
om den icke öfverensstainmer med den poeti
ska känslan måste ega företräde framför fan
tasiens hugskott Vi aro då öfvertygade ge
nom de-bevis som i senare afdehiingen af Hal
lenbergs anmarkningar öfver Lagerbrings för
sta del sidd i (Ji —17 anföras att som det
slår att läsa i Vainsd-ula Sagans 2 Kap
"det
Tar brukligt ibland förnämt folk Konungar
Jarlar och andra deras jämlikar alt öfva sjö
röfveri samt dymedelst förvärfva sig ri
kedom och anseende
Degar efter rikedom
vir så I des utan tvifvel den förnämst» orsa
ken ill viking-tå ^en Förf medgifver äfven
detta sjelf da han sid r5 siigrr att "Nord
bon sedin det vestra Europa bliIvit 1 itplun
dradt vände sig åt Europas öl ra och södra
länder
Denna vår anmärkning bestrider lik
v *l icke löi f :s uppgift att Nordhoerna efter
v >king >-färdernas upphörande ieste till .Mikln
gr£l för alt der genom krigstjänst vinna ära
o Ii skatter samt att upphörandet af dessa
tåg är en af orsakerna till den mellan Norden
och Grekland underhållna föibindelse
De öfriga orsakerna uppgifvas vara dels en
leligiös föibindelse mellan Norden och Orien
ten som kunnat gifva anledning till en kom
niunikalion med b
-slägtnde vid Tannis och
Majotiden koloniserade folkstammar dels Nord
boarnas vallfarter cch korståg
De 01 saker äter som förmådde Grekiska kej¬
saren att omglf .1 si med en lifvakt nr käm
par från den yl tern 'a No d n tippgilvas hal
va varit dels den från kej-atedöiiieU äldre ti
der införda sed att upptaga La b .rer bland
Legionei na hvartill anledningen vaiit de in
föddes feghet och birbarernas tapperhet dels
öfvertygel-e .i att de-sa biibnei »0111 hade ett
från de Öfrige undei sålai ne skil |akligt ur
sprung fädernesland spiåk och liil h .ing al
drig kunde halva nägori fördel af att -lata sig
till en nation af hvilken de af ^kyddes och
vända sina vapen mot den kepa e som öfver
hnpade dem med ynnestbevis och som sökte
alt senom den me .t lysande frikostighet både
vinna och bibehålla deras trofasta tillgifven
het dels aflänsenheten af deras hemlind som
gjode det för dem omöjligt att i händelse
af myteri till sitt bistånd inkalla en större
mängd krigare och derigenom uppväcka oro
ligheter i Grekiska riket
Uti andra kapitlet har förf anställt en un
dersökning öfver den i historiskt afseende så
vigtiga och vid flera tillfällen omtvistade frå
gan livad ordet Gre lind betydt här j Nor
den under medeltiden Här afviker förf från
Iliie och Hullenberg hvilka ansett det pä run
iten .li ne så ofta nämnda Grekland vara ett vid
Östersjön beläget land eller detsamma som
Gudarike d v s en del af det nuvarande
Rvssland Förf gö följande slutsats "På
runstenarne talas ofta 0111 Grek I m Is fai are
IM ordet Grekland af Islands sagosk ri f <• a e
brukas om det öMra R mer sk a Kej-aredö .net
dit man«e af N dens knmpar begåfvo sig för
alt vim a en plats bland Väi ingania då det
af Byzantinska annalister bekräftas hvilka öf
verensstämma deruti att denna lifvakt blifvit
bildad af män från den Skandinaviska Nor
den och då intet annat la d förekommer
under namnet Grekland tro vi det ej vara
någon Tvifvel underkastadt att detta Grek
land som omtalas af runstenarna verkligen
afser östra Romerska kejsaredömet helst en
möjlig förvexling med Gardarike ej kan före
brås våra vidtberesta och i dessa bida län
der välbekanta fö fäder
Förf sölter deref
ter att vederlägga Ihre och tror sig genom
mängden af de runstenar som äro ristade till
minne af Greklandsfarare finna bestyrkt att
många Väi ingar va it birdige från Sverige
då Ihre deremot a ser dem som ett bevis der
före att Grekland och Austr (ett obestämdt
namn som kan beteckna hvarje i öster lig
ande land i allmänhet blifvit förvexlade
"Och
tillägger Förf
"denna vår öfver 'ygeise
blir orubbad till dess någon bevisar med fastare
grunder än hittills skett att namnet Grekland
tillhörde något annat land än Öst-Roiner >ka ri
ket Den enskilda öfvertyg ^lsen hos en långt
sednare tids förfaltare om äfven understödd af
några missförstådda ställen i den äldre Choro
gralien och en deraf beroende lycklig combi
nalion kan ej betyda något mot flera af de med
händelserna samtidiga urkunders icke veder
lagda intyg
Förf tror sig äfven till stöd för
sin mening kunna anföra en af Ihre och Hal
lenb°rg icke anmärkt omständighet att ordet
Gerskij som blifvit nyttjadt om dem som
kornmo fiån Gaidatike kunde med obe
tydlig vnkalföt ändrini härledas från Garda
då deremot Grikur härledes från Griknm och
betecknar en söm är bördig från Grekland
att äf c 11 en äldre fornforskare öfversätter 01
den "hatt Gerslan ined "rysk hatt samt
att Torfaeus redan var öfver tygad om att or¬
den Gerski Girdski m fl voro närmare be
•dägtade med Gudarike än med Grikum el
ler Girkia Härmed synes likväl icke rätt väl
passa tillsammans ett af Hallenberg anförd
exempel hvarest Olof Tryggvasons resa från
Puuunein till Gardarike omtalas med de or¬
den att lian
som hastigast höll med sira
skepp til Giekiand och der Isländska texten
har "Grick land
Hallenberg tillägger en qvick
anmärkning som torde vara svår att veder
lägga "visserligen gick det ej an säger han
'att som /listigast styra sina skepp från Ryss
land till Constantinopelska Kejsaredömet
Tredje Kapitlet handlar "om Thule
Det
ta namn har hos det klassiska tidehvarfvets
skriftställare ägt än en bestämd betydelse då
det af-ett ett vi st nordiskt land än åter en i
högsta grad sväfvande och obestämd då man
dermed betecknat de ytterst i Norr belägna
länder Förf söker här bevisa att det af
Procopius nämnde Thule är detsamma som
vår Skandinaviska halfö Denna öfvertygebe
liar äfven Geijer (Svea Rikes häfder p 85 —
gj och bida tänka således häruti olika med
Hallenberg hvilken påstår "att Procopins
sjelf icke hade sig bekant hvad land egentli
gen mentes med namnet Thule och att de
författare som efter hans tid omnämnt detta
land mena dermed Island eller någon af de
Oikadiske öarne men alldeles icke Sverige
och Norrige
Förf anför flere väl grundade
skäl för sin mening hvilka dock äro för vid
lyfliga att här upprepas Han har likväl för
sökt att med sitt påstående förlika en af Hal
lenberg i sednare Delen af Anmärkningarna
öfver Lagerbring (sid i8 '5 införd underrät
telse om Thule hämtad ur Solinus som skref
andra århundradet af Christna tidräkningen
si lydande "Thule är vidsträckt och har be
ständigt samt ganska rikt förråd af trädfrug
ter De som bo der lef \a ibland boskapen af
växter (grönsaker vid vårens början sedan
lefva de af mjölk till vinterföda samla de
trädfrugter
Hillenberg finner sig af denna
beskrifning nm Thule ytterligare styrkt i sin
tanke
"ty
siger lian
"delta afmålar en her
delefnad i Thtile soin aldrig varit och al
drig kan blifva verkställelig i Sverige eller
Norrige
(forts e a g
ANNONSER
TILL SALU FINNES
T ms K /U FT för LÄKARE
och PHAliMACEUTER
hfSfikkh
s
*ata haft Sr fria trpeket utkommet och utlämnasj i
L11114« q ti Uta
Bokhandel vid Myntg Prenumerationen
forttar pt nämnde ställe med 2 Rdr B :co for i«a årgång
af 6 häften
5 'dje häftet af handlingar f rörande Notarie tjenitena
tillsättning i Linköping DOra .Capitel d 31 Au£ igzr
är till aaln i alla Boklådor för g ^k B :co
TIDSKRIFT
P
Jägare och Naturforskare
ut gifvert af
Jägareförbundet i Stockholm
äro 5och 6 :te hciftenci frun trycket utkomne och
utlernnaf tilt Hr Prenumeranter prenumeration fortm
far i Stockholm Herrar JVihorg et Comp dar
priset för hela årgången \z häften med plancher
ä <n
<6 lidr Banco samt pci alla PostContor i Riket
der priset ar 6 Rdr Banco hela Postarfvodet inbe
räknadt
— De redan utkomna häftena innehålla
följande Artiklar Anmälan — Svenska Jägare
förbundet om Jagteni Riket om smärre Jagt ^Säll
skap i Landsorterna Björnjakten i Lappmarken
Na-gra ord om Scandinavie .ns Räfarter (med color•
plä )iche Björnen och Klockare .Sonen om Rä fångst
(med planche Ornithologiska bidra (med color•
Planchej om Ruggfogelsjagten i Lappmarken —
Katten och Räf ungarne utdrag af ett (bref fran en
resande JPörbundets Ledamot Anteckningar öfver
några flyttfoglars ankomst till Karesuando Riks
dagshandlin ^ar Skanrka Svan ;agten Om Rofdjurs
fångst berättelse om en Björnja *t g Hvalrossjagt
Buren Eiland g Strödda underrättelser Anteckning
om Jlyttfoglars ankomst
till trakten vid Sigtuna
Om Krypskyttet i Sverige g Ornitholo giska bidrag
(med color-planche Tjäderf ögelns flyttning g Re
c en fion g Berättelse af Sekreteraren vid Jägareför
bundets allmänna sammankomst den 11 sistl April
1352 Jagt-SäUskapet iChristianstad Sjöfågels jag•
tan i me dier de Len af Östersjöns Vestre Skargård

Sida 4

Tjäll «■ L *mvieh \s utvandringar Strccl da underrätte
1
ser cm Tjäll Häfva n Löja gt Zoologisk a uppsatser
om Skandinaviska Landt Hjörn (vietl color planche
nu gra ord om dubbla- Beccasin Målskjutningar u
Jägare Förbundets Skjutbuna Andreas Schönberg
och Konung Fredriks jagter Strödda utiderr ättel
ser
Konzl Krigs Weten t kaps Akademiens Stadgar
pf ar 1826 i Utter et Comp och Wiborg et Com7
Boklador för 8 Banco ex häftadt
Sohlberga Jjandt egendom belägen en och en half
mil iiän Köping bebyggd löt Ståndspersoner mtd Tit
Hl ar k t vaCKeit Inge tior Tiiidgäid samt med tillydande
FISS »Skeppnnds årligt smide uti Södra Gisslarbo Biuk
Närmare underrätt» !»e om denna föimanliga Egendom
jrneddelas ai Hr GrosAh-andlaren C J Ekeiman i Stock
bolm äfven som pä ttället
I Möllers Musikhandel vid Störa Kygatan Ett 612
O .ctavers nytt IMahcgny Fiano *Forte af Killsttöm med
utmäikt vacker o <b lyllig ton till 266 Bdr Z2 »k
Banco
Jitt 6 Cctavers PiannJorte a f betsad björk är till
salu eller att hyra adress fas der detta blad ut»
gifvet
ii .ii a godt som ny Landau med sommar- och vinter
underrede samt en cnsiuig chai .se — båda i det lull
xjjindigaste skick
— Öfverenskommelse kan trallas i
gliset 3S .ro 45 vid stora Rygatan till vrnster i po j t gå 1 gen
Uti Warodells Divei handel it ti Bergstrahka linset
vid Riddarhustorget är nyligen inkommet ett större
s .oitaraent a t I
ian >ka Tapeter och Barder som eäljes
tiil de facilaste priser
Uti IVJodeboden vid Mynttorget ny modiga kragar
broderade med hvitt och couleurt på tyll och Linong Ut
Kindska snörlif »torre och mindre På sanna ställe
<mottage itegljgéer och kiagar till tvättning och om»
görning väl cell fort expediera dt allt Jör moderat pris j
alla sorters baitblommor älven för billigt pris
öä
Gtoi Bysk Ull försälje» a t
Dugge et Settervall
IL
gg
FÅR-ILL
Ett »torre parti dels hvit dels svart fin och otvättad
i Heirberts Kryddbod vid köpmangatan
Gentila Kastballar med Fjärilar och Blommor etc
ä c i sk till 1 I \dr i Likkistmagaziiiet på Skoroakarega-
Joh Christ Schmidt et Comp försälja Segelduk
af Flors-Fabriks tillverkning alla sorters Tlgveike
Brasilianskt Caffe Portugisisk Kork Fransk Kork Jerf
sjöväf Madeira Carcavelho och Champagnevin ^iga
och Petersburger Hampa Hampolja Korrsk Sill och
torr Fisk Carduspapper Lisabons Salt m xn Contoret
är i huset 1ST :0 Zo vid Skeppsbron
Engelska Synålar
d dö
gy
af yppersta sort med borrade ögon i Bromans kryddbod
vid Drottninggatan och Clara bergsgränd
GUS IJ3 !S KNAPPNÅLA il
Försäljas i parti till BriiksprU ut 1 F Hasseils bod vid
Hötorget uti f d Brorosiska Huset
Makulatur säljes ä 1 Bdr 32 sk Banco pr Bis ä
Boktryckeriet vid Österlånggatan midt emot Käl
laren Sveriges Vapen
H«s F L Guillemot vid älalmskiluadsgatau I :o 17
försäljas
Talg förm Ljus a 4 5 f 7 8 a 9 Pr Skilp
DitöLj6å Skl
g 4 5 7 8 9 P
Dito stöp Ljus ii 4f 6 8 å ia pr Skålp
Gl hiTl
p4f
Gul et hvit Tvål
Baffinerad Lamp olja
SSfjdi
pj
SSpa uti fjeidingar och Kaggar
posten från Jönköping under den 2j :de och 27 1 den
ra rolnad behagade ate ,ställa dem till egaren boende
Huset U ;o x4 Qvart Alinoiaiuus Stadssmedjegatau Z tr
npp
Alib *e personer af 1-adu könen som med liåg
>cli fallenhet för Skrifkonslcn skulle önska uppöf
va sin handstil till en prydlig och smakfull piklyr
kunna vinna detta ändarna 1 genom några månaders
of t ing efter den af undertecknad vid des Skiif
>ko ]a begagnade method Denna method beroende
hufvudsakligen på användandet af s k Bokstafsrit
uing med ritstift omvexlande stundom med begag
nandet af Bläck och Penna har under den tid af
flere år som undertecknad l ait tillfälle alt pröfva
dess tjenlighet städse medfört det resultat att (len
>krifvande med en timmas öfning om dagen på 2
å 3 månader vunnit större hade färdighet och stad
ga i handen än på den vanliga vägen efter 2 å 3iår
Den sistnämnda omständigheten eller stadgan
handen är en fördel som icke torde böra förbises
då det enda »t är den som kan gifva varaktighet åt
den grad af skicklighet mun en gång förvärfva t » Ln
kurs af nu antydde beskaffenhet tager nian sig frihe
ten rekommendera åt de yngre Lärare och Lärarin
lior som vilja bereda sig att sjelfve handleda sina
elever till erhållande af en god skrifstyl
Edd Jl
y
Edvard Jleymanson
i !NiL
y
Boende i linset !N :o 1 vid Lilla Nygatan
(midt» ux >t Kongl Post
-Hu >ct 1 tr upp
g pp
FRÅGAS om den som har 3 :ne Tjenstor men hvar
af 2 :110 indragas är berättigad att ai Statsmedel åtnju
ta 2 :ne Pensioner eller löners bibehållande
SJÖLÄGENHET
d C1V
J
Till Wisby med Capt- 1V
P Lundgren som seg
lar i början af nästa vecka JSTärmäre underr dt
telse pä C F Liljevalchs Contor
_ c
De som antecknat sigt
för att åtfölja Angfarty
get Frithiof till Utö Grufvor och Sota Skär till d
.dje Augusti behagade uttaga sina billetter helst
inom Tisdtfgsförmiddag kl
11 och söker man till
ökadt nöje Jör sällskapet anskaffa någon del af
Ga dvnas musik »corps att medföljaunder hela re
san .Restauration1 finnes om bord Anteckningen
fortgår ännu d 4 Bdr Banco billetten hos Boo Chr
Boos uti Huset ]Sr :o 45 vid Stora Nygatan
Frithiof afgår till Strengnäs och ^Thorshälla Ons
dagen d usta Aug kl 6 f m samt åter
vänder Thorsdagen d 2 :dra s t Billetter
hos B C Boos i huset N :o 45 vid störa
Nygatan
UTBJTJDES HYRA
Till den 1 nästk October en vid Skeppsbron hela
gen glad och väl conditionerad våning bestjfende af 10
Buro Tambour Jlök samt nödiga Uthus Närmare un
derrättelse lemnas på I F Lrdmann et Comp C011
tor
Fn våning om 7
större och mindre BiCmy 2 D°»
mestik rum kök stall och vagnshus — samt en
mindre lägenhet om z rum och kök — Qvartere
Uggleborg Huset N :o 3 — Clara Wattugrändy nära
Clara Vestra Kyrkport
Viningen 1 tr upp i början af Stadsgården nyligen
reparerad och ined den behagligaste utsigt hestasnde
af 8 rum kök och nödiga uthus till den 1 October
Likaledes 2 ;ne vindsrum Närmare underrättelse pS
Cantzler et Comp Contor i Peterroyndesbacke hiuet K .o
5 Qvart ormen
Den 1 Oct igZ2 Våningen 1 trappa upp uti huset
u ;j3 13 efter nya och n :o 4 efter gamla 11 u <mereringen
Q v Fyrfoten eiörre vid stora Vattugrhnd bestående a t
nymålade rum stor tambur kök skafferi och pig
kammare betjentrum goda källrar stall och vagnshus
bagarestuga och kammare mangel i gården vedbodar
oph alla nödiga uthus Underrättelse lemnas på nedra
botten i samma hus
F .n vacker och beqväm våning af 8 rum ofch kök
med Stall och vagnshus linnés-att hyra vid Drottning
gatan underrättelse fas uti Bryggeriverket på samma
gata midt emet Barnhuskällaregården på nedr botten
£n nära Slottsbacken belägen bättre Våning om 8 å
0 nyieparerade rum med tambur garderober kök och
rt |4jge uthus är att hyra från d 1 October och hvar m
■nnider rät t else lämnas uti huset n :o 2 i Brunns gränd vid
Skeppsbron
SELTZER-V ÄTTEN
Pi hela och halfva krus af sednast® påfyllningen nu
inkommet med Capten Hjorth från Amsterdam försal
jes tin facilaste pris uti Joh Fredr Hass
ells Bod vid
Hötorget uti i d Brorosiska Huset
En oliygglig händelse liade inträ (Tat i Mi
gucls arnjc Ett af rcgemcntcrna bade soldater
oeh befäl liadc kastat sina mössor i luften
och hurrat for Donna Maria men olyckligt
vis blef detsamma oförmodadt omgifvet af fle
re andre Regemente ]
och nästan till sista inan
masa k reradt
Striden vid Villa nova beskrifves såsom
tern ligen liflig Landstigningen ansags for mä
sterlig och väl beräknad emedan flottan ic
ke liade kunnat inlöpa i Tajo under fästnin
gen S .in Juliaos kanoner hvilkadereinot nu blef
vo alldeles onyttiga
Vi I lantMigniiifjen utfärdade Don Pedro
en proklamation till soldoterna
De iedn«ste underrättrlscr na från Lisabon
äro if dei i 2 Der sä 1 ;e■» det att D Pedro
arrne
e gjort en rörelse framåt Coimbra Treu
ne nf Migu ^ls re«ementcri det 9 >4 «ch 19
hade å 11 öl »er till d Pfilru ett Ijrrde h
!e l )lif »it hind adl derifrån grnom en fiendt
lig rörelse af Öfverst Martiuez
Uti Lisnhon haren händeLe väck t stor be
störtning /blond olla utlänningar Efter ryk
tet om fiendtliga flottans annalkande företog
Miguel sig att göra en busviiitation under mi-
litärbevakning ho» en mycket ansedd Engrbk
handlande vid namn DuJ
emedin han miss
tänkte alt hafva sand t ett fartyg till Don
Pedro hvilket DulF likväl nekade Ingen
upptäckt har blifvit ^jord Detta har föran
led flere att fly till Engelska flottan
Tvänne Portugisiska krigsskepp som velat
afsegla från Tajo vid föregående underrättel
sers ankomst från Oporto hade blifvit hin
drade deieifrån af Franska fregatten Melpo
mene under erinran att de voro Fran ^Js egen
dom och hotelse att Fiegaiten skulle lägga
sig emellan dem och skjuta dem i sank Det
ta gjorde att de icke vågade röra sig ur stäl
let
En nJhngd förnämt fotk hafva unyo bljfrlt
ariesterade bland andra de .n rike Grefve da
Taipas dotter
En dagorder af Krigsministern förklarar al
la platser yid sjökusten i belägrings-tillstånd
Den 6 har utrikes Ministctjti San ta rem a %if
vit e .tt cirkulär till åtskilliga ar den diploma
tiska korpsen deri Påfvens Nwutius Spanien
Nordamerikanske charge dalFiiiren och samtli
ge Consuler underrättas att "då fråga är ätt
genom en sammanrafsad hop undertrycka Por
tugals oberoende oeh dess gamla institutioner
så borde alla neutrale träffa sina anstalter att
akta sig för förlusten emedan Reg reserver
de sig emot alla reklamationer för de förlu
ster som kunde blifva en följd nf kriget
Uti Frankrike sysselsätta sig tidninajarne
hufvudsikligeu med commentari ^r öfv
.er Tyska
förbundsakten för hvilka vi i dag »akna ut
rymme Ministiiei \s tidningar berömma den
En orresteringsordres har utgått emot tidnin
gen Nationals Redaktör äfvensom Boktrycka
ren
Handelscorpsen i Paris har hos Regeringen
begärt att få upprulla en telegraflinea fop
handelstioderrättelspr men detta har blifvit
afslaget
I Italien o k
ar sig åter jäsningen Smärre
oroligheter ha inträffat nära Aucona
I Belgien ser det mer och mer krigiskt ut
Portarna af M ;iestricht öppnas icke mer och
ett rykte har gått 01a ett utfall af 2 ,000
man Holländare
Fred ^förslag mellan Porten och Paschan
al Egypten s >mt vidare diplomatiska under
handlingar om Grekland aro å bane och sko
la meddelas i morgon
DIVERSE
Don 03m frJn härvArando postcontoirj uttagit 2 !ns
kret adicnacrnde till C Th Agiell ocb ankomne med
POSTCRIPTUM
Dagens utländska poster medföra nyheter
från London till den 20 och frän Paris till
den 18 dennts hvilkas htifvudsakliga innehall
är följande
Ändtligen har det brutit löst i Port liga
Ångfartyget Firebrandj som hade lemnat Lisa
bon den 7 och Oporto den 9 dennes medför
de den efterlängtade underrättelsen att Jjon
Vcclro lyckligm lancLtigil i Portugal och
utan svärdslag intagit Oporto
Efter en gynnsam 1 esa ankrade flottan Söndags
aftonen den 8 på redden af Oporto och di
Don Pedio icke märkte några anstalter till
motvärn så böljade han att låta landsät
ta tropparna hvilket skedde följande dagen
på morgonen vid Klatozinho nära Oporto
AimJn var y5oo man hvaribland 1000 En
Kelsmän och Fransmän som lifvade af den
största enthusiäsm (inryckte på Oporto Blott
en liten afdel /iing af Miguel kavalleri syntes
som efter afskjutande af en salfva retirerade
ur staden Alla auloriteterni voro såsom för
lamade och beslöto att göra detsamma De
flydde med militären och Don Miguels anhän
gare öfver Douro samt förstörde pontonbryg
gan efter sig
Den 9 om aftonen höll Don Pedro sitt in
tåg under invånaraes stormande jubelrop
Miguelisterne hade fattat posto vid Villa nova
hvai ifrån Don Pidro beslöt alt foidiifva dem
i Omkring 3ooo nian satte öfver flödes be
skyddade af kanoneld från ångfartygen i !i
gwelisterne bl eivo efter ett svagt motstånd
iiördrifne ur sina positioner och Villa nova
besattes af de eonstitutionella Onsdagsmor
gonen då Fircvrand lemnade Oporto vai
Don Pedro Herre öfver båda stränderna af
Douro och det trodd .eS att han skulle gei .ast
rycka fram mot hufvudstaden
Hos J Hjerta