Aftonbladet Fredagen den 5 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-05
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-05
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-05
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-05
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 5 Oktober 1832

Sida 1

1832
AFTONBLADET
Fredagen
den 5 Octofoer
DÖDE I STOCKHOLM
Ould- och Silfverarbetare-Mästaren Isaae Sand
beck f d 3 Mars 1779 aflcd »tillä
'i Kgl Djurgår
den d 2 Oct innev år hvilket Slagt ocli Vänner
tillkännagifve»
Gesällen Carl JoU Joungnickell d 21 Sept år
Tobaktliatidl L Bcrgstcdl» Enka Mirg Bygdén d
1 d :s 62 Sr
VIGDE I LANDSOUTKRNE
Öfvcr-Inspcct Flintberg och Mamsell A M AVim
licll i Götheborg d 18 Sept
Bokhållaren R Björk och Mamsell S L Iverus
pä Afhulta gärd i Westmanland d n Sept
DÖDE I LANDSORTFRNE
Maj och Birld J C Kulberg vid Jönköping d
16 Sept kö ar
F d Justit Borgmästaren von Ackcrn d 10 Sept
83 är
Assessoren J F Kallerman i Westcråä d 20 Ang
Ct ^är
Mu >ik-Direct Waldnw d Ig Sept 33 är
F d Sergeanten Rudebäck d- '9 Sept 3o Sr
Gustaf Magnus Sommelius d 19 Sept 6 män
s5 dagar
Enkefru Sommelius i Skenninge d 26 Ang
58 är
Fröken A E Danckwardt d j5 Sept 52 Sr
SAMMANTRÄDE
Stockholm Stads imjvartoringggifvare af Riddcr *k
orh Adeln den 5 Oct kl 11 hos Magistraten här
»lid .s
POST-KUNGÖR ELSE
P
En seglande Jakt börjar att afgå nästa Oct Torsdagar
ne från Ystad till Greifswald och Måndagarnc Iråi
Greifswald till Ystad med Posten istället för Post
SngUåtsfärden mellan dessa sl-ädcr
POST-FRIHET
beviljad för en Brochyr under titel
gare
"För Mcdbor-
PENSIONER
E» ä frami Maj Frih Wulfcrona» Testament-
fond är ledig och sökes inom 1 nästa Jun hos Rid
darhus-Direcl lönen»
PRI VILEGI U ;M EXCLUSIVUM
å 3l
PR
Påi« ar beviljadl O- A Norin å 3 :rie slags raaschi
Bcr för dike-gräluing och plöjning meil handkraft
yesia upptaga för byar jo skärning 1 2 ä J cnb fot
jordmassa och bortföra dikesjorden 5 a 10 alnar Hr
Norins adress är Lidköping 3c Fl»
LEVERANSER
Till Kongl Postverket af \o st Po»tiljon '-sablar
o«h 4° st stönc och mindre pressenningar närmare
tindqrr hos Jnsp Bygden anbud inom den 7 nästa
Oct
"X .f 17 .000 hU goilt hö auction d 20 Oct inför
Fiiragerings-Dii ectioncn vid Artilleriet
ENTREPRENAD
E
k uppförandet af er Hospitalsbyggnall af sten för
t fala Hospital ritning finnes vid Upsala Lands
C outor der auetionen blir d a5 Oct kl 2
AUCTfONER
AUC
Exec- ä gärden under N :o 3» om 7-3» Tomt samt
det sä kallade Pctti rssonska Torpet under N :o 2o3 i
Lindesberg auction den aa d :s kl 12 ä Radhuset i
Lindesberg
X GranFiolr» I mil Fräl-e Djiratorp 7-8 mil
Djuratorps |v«rn 1 -4 ni 11 Öppeit ^rp Skåning» eller
Pfcr Sveasgärd 3-8 mtl Uppe torp Per Bengtsgård
i-4 mtl Törnåkra Östreg 1-4 mtl samt Öija Söf
liugsgåid 1-4 mtl kr .sk jemte flere älföljande för
måner allt inom Kinnevalds H och Öija S auet å
Gransholm d 17 Nov kl 12
E .vec å följande i Wirmland belägna fastigheter
1-2 mtl kroncik Elgtån i Silleruds S 5-12 i F1 äl
seh Barud Millesviks S i7S
>7-3fio36 eft helt i Fräl
seh Grytved Kjöla S Jiis»e H auet å Carlstads
Lands Cancelli den 3o n Hov kl 11 f bi 13-400
i l r .skattebcmm Örtnäs Elfsbacka S auet d 27
Nov kl 10 å Tingsst Molk .m 1-72 i kr »k .hemm
Skriifserud Kila S 5-384 i kr .sk .h Stompcrnct E
skil-säters s auet 29 Kov kl 10 f m å Tingsst
Råglanda liulseh Strand 1 mil i Wermskcgs S
af Gillberg» H 1-12 i kr .sk .h Degerbyn AVerm
skogs S 11-48 i kr .sk Yttra Rud Slafnäs S auet
d 26 Nov kl 10 å Ting-stället Häljebohl i Gilbergs
H Betalning erlägges inom >4 dagar efter auetio
nen
Lxecutiv S Tingsstället Thorsgården d 18 Dec kl
10 f ni j-ia i hem Snafversrud å Tingst Häljebohl
d 17 Dec 5-3 (i i Kronoskh Stubberud och 3-i )6 i
hemm Fjell ä Tingstället Långelanda i Nordmarks
H d 19 Dec kl 10 1-64 i i-3 hemm Lilla Kopp
om å Tingsstället Haglanda i 3Näs H d 21 Der kl
10 i m 1-1I3 i hemm Öcken ä Tingsst Omberg
d 17 Dec kl to 90 öre 8 penningar Snitsskatt i
Kroijosk .hemm Skogsberg ä Ting-st Likenäs d 17
Dec kl 1 o 60 öre Silfvcrniynls skatt i hemm
Måi >ä»j 1-12 i hemm Norra Stöllet å Carlstads
Tingsst d 17 Dec kl 10 i-Zz i hemm Östra Torp
i-36 i Krono k .-hemm Skåne å Tingsstället Lillnor
i Grums H d 21 Dec kl 10 f m 1-24 i Krono
sV
-hemm As i Eds S
oPfr-hlNTLJGA 81 AMN1NGAA A
BOfRKNÅPV .R
Hel-ingborgs R .R Handels-Bolaget A Öländers St
Sons 4 Febr 18 .33
Örebro R .R all Skepp A Holmstedts afl Hattm
A Weleurs 1 helgfria Måndag i Febr 1833
Woner-borgs R .R afl Färgaren S M Lundströms
1 helgfria Måndag c 6 män- från 28 »i-tl Juli
Ull icselianuis R .R Handelshet j A Ander» .ons och
hustrus j3 Mars >833 i Handelsbetj P Hallgrens d
j3 il it o Handelsbetj Joli Hedins d 27 d :o
Memmings H .R afl Traktören F Rydbergs från
Nors 'olm 2 itlgd af nästa laga vinterting vid
Brink
Memmings H .R afl Cont 1 acts-Proste n C A Ju-
ringi i 2 rltgd af 1833 års vinterting
Danderyds Skepp-lags T .R afl Maj och Lektorn
vid Krigs-Academicn J D Lemkes 2 lttgd af Ting
e år fiån 13 sistl Juni afl Qvartermäsf J Hag
horgs och iless äfven all hustru» C Uppstiöms sam
ma dag
Fryksdal» Nedre Tingslags T B all Brukspat Sjö
»tedis enkas 1
Ekerman 2 rtlgd af Ting c C man
från (5 d :s
Jösse H .R afl Nils Nils-ons från Fjell och hans
äfven afl hustrus Märta Olof .sdotter» rllgdaf ting
e 6 män från 11 sist 1 Aug
KALLAS
Skepp S G Nyberg till Calmar R .R föl-ta V Ig
fria Onsdag näst efter 3 mån från 1 ann angående
förpassning å en båt
FÖRMYNDERSKAP
Boliliållarcn J P Slaf omyndig förm Cotilors
skrifv A Burman
Sockerbag Jolidon och dess hustru omynd förra
Handl P Jacobsson Wexiö R .Ii
BOUPPTECKNING
Efter afl Löjtn J von Utfall i Ulricehamn hos
Borgmäst
"Westerstrand inom denna månads slut
Efter ad Bagaren Helleday inom lG Oct hos
▼ictuali«fh Zottci berg vid Oxtorgsgatan
BOBGENÄPE *» 8 4 MMANT *Ä
Traklörs-Enkaii M Lindboms d 10 d :s k
å Mosebacke
Brukspatron C G Sjöstedt» och Enkefru»
Sjösledts f Ekermann d jo Oct kl 3 c ra ho»
Kamrer Nyström i Carlstad
Afl Hofpred Hampus G Bergmans d 12 d :s kl 6
c m a Gamla Malmens kallare
Afl Dykeri-Commis«arien P L Wihlborg» opri
oriterade fordringsägare hos Handl C A Åkerblom
i Ystad för utdelning d 22 Oct kl 12
SPEKTAKEL-
I dag En Prolog och Cora och Alonzo
SAMMANTRÄDEN
N F d O d :s kl 5 e- m
Timmermans-Orden d 6 d :i
Aurora-Orden till Spektakel d 9 d :s kl (5 e m
Redlige Svenskar 7 d :s kl (5 c m
Linuéska Samfundet 6 d :s kl 5 c m
ÅNGFARTYGS-RESOR
FniTnior afgår till Gripsholm och Mariefred Lörda
gen d 6 d :s kl g f m åter Måndagen d 3
d :s » t
Biljetter hos Bo Chr Roos uti hus *t N :o 45 vid
Stora Nygatan
STOCKHOLM
Den 5 O /it
Pä Jörmiddagen
1 går mot middagstiden spridde sig hastigt
den underrättelsen ott Majoren Frih Ernit
von Vegesach och f il Majoren Frih Gustaf
von Diilien hade mot morgonen blifvit arre
sterade för högmålsbiotl Denna ovantade hån
del-e gaf på börsen och i staden an ledning till
de mest besynnerliga rykten någre trodde sig
veta att arresteringen skett för brefvexling
med f d Konungens son andre till och med
alt de arresterade personerne hade sistl Mån
dagsafton utgätt förklädde utåt södra vägen
med brottsliga afsigler mot Hans Maj :t Ko
nungens lif På boklådan der Post- och In
rikes tidningen utgilves var afiicheradt att
ett bjJiang skulle utkomma klockan fyra
eft mid och allmänheten afvaktade otåligt
detta ögoniilick för alt få någon upplysning
öfver de i hög grad oroande ryktena Kloc
kan J till 2 såg man en vagn fara från
Högvakten vid Kongl Slottet till Önfftätten
uti hvilken Frih v Yogesach befann si«
jemte Commendanten Herr öfversten I )z»ve
Imarefter en Underofficer
'öijde på afstånd En
tithmaderefter återvände samma vagn upp till
Hög vak len
Klockan fy a var en stor mängd folk sam
lad utanför Utters K Cump :s boklåda Andt
ligen knm det lofvadr bihanget som innehöll
fö .ljinde korf a 'Offic
e
'la artikel F d Majoren
Frih Einst von Vegesach och f d Majoren
Frih Gustaf von Duben hafva blifvit arre
sterade och i 1 'a >» inför Kongl M ;ij :ts och
Rikets Svea H f-R i1
.t för hö ^iiiå ,brott un
der tilltal stämde
Denna underrättelse soni SlockhbllBs Dag-

Sida 2

blod för i dug besynneilit ;t 'nog kallar ^lugnan
de
j tycktes emedlertid icke tillfredsställa den
oroade allmänheten Vi onsågo oss böra uf
biyla tryckningen äf vårt blad för alt åt
minstone åt en del af våta Läsare kunna få
1 mna de detaljer som berättades ifrån förhö
jet i Hof-Rätten och hvilka vi nu uptaga
något fullständigare än i gårdagsbladet
Enligt dessa berättelser hade en kurir i
förrgår afton anländt från Svenska Ministern
i Wien Grefve Löwenhjelm medförande ett
bref i original som Ministern hade af autori
tetenia derstädes erhållit Brefvet varsläldt
till -f d Majoren Frih von Dit ben som en
tid af somroaren vistats i Wien underteck
nad Ernst von F
egetach dateradt Berlin i Juli
och innehållande hufvudsakligen »n framställ
ning af brefskrifvaiens och dess familjs nöd
ställda belägenhet samt en deraf föranledd
anmodan att Frih von Diiben måtte fram
sialia delta för f d Kronprinsen Gustaf som
förmodades af gammal tillgifvenhet för den
Vegesachska familjen skola göra något för
Friherren och slutade med den uppgift att
Frih Vegesach straxt före sin afresa från
Stockholm varit tillsammans med några med
lemmar al oppositionen som då kommit öf
verens att någon annan räddning för Sverige
icke funnes an att K d Konungens Son för
hjelptes till Svenska thronen
Detta innehåll väckte naturligtvis misstan
kar om biottsliga stämplingai och till bere
dande af laglig undersökning härom föielogs
såsom vi nyss nämnt målet i går uti Ko« ^l
Sven Hof-Rätt som är laga forum i så kalla
de Slät .brott
Det omförmäldta brefvet förevisades inför
Fof-Itältén Frih von Vegesach som under
nrifdgifvande nf handstilens likhet förnekade
all kännedom om brefvels tillkomst samt yr
kade alt ställas på fri fot hvilket dock Dom
stolen afslog Förhöret skulle i dag fortsättas
Som man vet är en särskild Lag med de
ine- .t extensiva stadgande» stiftad mot all ge
menskap ined f d Konung Gustaf Adolph
och hans barn dateiad den 10 Decemb 1812
Enligt 3 § skall den som "medelbart eller
©medelbart brefvexlar mtd någon af förra
Kong Familjen eller genom budikickning
ker någon gemenskap med densamma dömas
biltog
— och om han i dylika bref tillika
"styrker råder eller manar till någon af de
nämnda personernas "införande inom Sveri
ges gränsor är stiaflfet enligt 2 $■ förlusten
af lif ära och gods
Läsaren lär anmärka att detta mal är ai
alldeles samma art som det såkallade bitig
gerska hvilket för 11 ar sedan här gjorde så
mycket uppseende
Enligt privata underrättelser har vår be
römde Landsman Doktor Hedenboig hvilken
för några veckor sedan sick om bord för alt
begifva sig ånyo till Egypten nödgals för
sjuklighet gå i land pa Seland och uppskju
ta sin resa förmodligen till våren
Uti det bekanta mälel angående Assessoren
Juringii hos Svea HofRbtt anförda besvär e
mot Södra Förstadens KamnersRält mellan
li or om och Skeppsbyggmästaren P M Wahl
beck hvari Herr Juringii besvär fornt blif
vit meddelade införa vi nu Wahfbecks för
klaring och KämnersRiittens Ledamoters ut
låtande Wabilbecks förklaring lyder som
följer
Till Kons Ma :t och Rikets Höglofl
,Svea IIofRätt
Till bejvaran .de af Herr Assessorer Johan
Paul Juringii med mig höggunstigt .communi
cerade besvär öfver Stockholms Sodra
For-
»tadi Kämnersrätt» Utslag afkunnadt den iH
Julii detta år får jag ödmjukast anföra
Uti sjelfva den »f Herr Assessoien till
Kähincrsi ät ten ingifne första stämnings-ansöknin
genaf den7 Junii i83i har Herr Assessoien npp
gifvit att han den 12 April samma år hade
låtit till stora varfvet härstädes nedföra
Tiampfartyget Gefion för alt få detsamma
såkom orden lyda under dervarande Arnjp
uplyftadt ur marvattnet utan att tillika o«i
nSmfia anledningen för sin orimliga Önskan ,—
och först vid förhöret vid KämnersRålten
den 16 derpå följande Junii då jag utan alt
några bevis behölde påkallas vidgick att jag
vidtagit den af Herr Assessorendå öfveikla
gade åtgärden »tt lösgöra Ti ampfartyget Gefiot»
emedan jag trodde mig till samma åtgärd hafva
ägt fullkomlig rättighet enär Herr Assessoren
ulan att söka min tillåtelse dertill eller ens
derom göt a någon anmälan foretagit sig att
lägga till Fartyget vid Varfvet — yttrade
Heir Assessoren att han ansåg det vara Varfs
delägarnes ovilkorliga skyldighet att till repa
ration emottaga Fartyg och i följd deraf
hvar mans rättighet att för sådtint ändaraSI
föra dem till Varfvet samt att således
mitt lof ej behöfts förut utverkas
— Äfven
då har ju icke Herr Assessoren låtit förstå
att dess fartyg behöft någon reparation hvar
emot Herr Assessoren uti en till Höglofl Kongl
Hof-Rättcn den 3o Juni iS3i ingifven be
svärsskrift ibland annat anfört nemligen
"Enligt hosföljande Södra Förstadens Kärn
ners-Rätts protocoll af den 16 innevarande
Juni månad har Varfs-Ly gg mästaren 1 'etter
Magnus Wahlbeck erkänt att han uti sist
lidne April månad låtit lossa och boilflyla
Tiampfartyget Gefion hvilket jag några
timmar förut i ändamål alt få det
under Kranen vid Stora Varfvet utur Mar
vattnet uplyftadt hade låtit fastgöra icke
vid Varfvet utan dels vid ett utom Vaifvel
liggande Fartyg benäinndt Echo och dels vid
en brigg som låg vid sjelfva Varfvet och med
Skepparens tillstånd genom hvilken lo
s»6ring
Gelion kom att flyta bort en half mil utom
staden der det ännu efter bergning af 2 :ue
lull bet ,en ter ar liggande
"Den onistär digheten alt såsom någon kun
de tio jag af byggmästaren bordt hafva för
skaffat mig tillstånd att lägga lill Varfvet
förbättrar icke hans sak ty först och fräni >l
7ar det min lagliya lätt att vid det för all
rcänhetens räkning pi ivilegierade Varfvet likir
ovilkorligt erhålla hjelp för mitt Fartyg e
mot contant betalning sotn det är hvars och
ens rätt alt få mala i en allmän qvarn eller
alt få hästar på en Gästgifvaregård i den ord
ning man kommer
— Hvilket Herr Assesso
rens yttrande tydeligen vittnar för del första
alt lian icke låtit föra sitt Fartyg till Stora
Varfvet i ändamål alt få det lepareradt och
for det andra att jag aldrig gifvit löfte att
eniott
-ign det under något af honom uppgif
vet vilkor emedan jag dertill hvarkt n hade
rättighet ech följakteligen ej eller vilja ty
den eller de som under en falsk beräkning
bemöda sig att belamra Stora Varfvet el
ler dess närmaste område med elt i marvat
ten nedsjunket vrak efter elt cassabelt Far
tyg måste först och främst förskaffa sig ve
dei hörandes tillstånd ungefär såsom härjemle
bifogade Utdrag af Protoeollet hillet vid
Stockholms Slads Stora Skepps-Varfs flertal
Interesse»ters Sammanträde den 2 Junii 1ÖJ2
föreski ifver
Sedan Höglofl Kongl Hof-Rätten genom
Utslag den if :de Mars ;832 funnit skäligt alt
med undanrödjande af Kämnei s- Rättens öf
ve kla säde Utslag förvisa målet i hvad det
mig angår åter till Kaniners-Rätten så har
enligt utdrag af Kämners-Rälten» prolocoN
hållet den 3 listlidne Maji Ilerr Assessor Ju
ringius munteligen anfört att han straxt ef
ter sin hemkomst på e m den 19 April ,8Z»
afsändt en skrifvelse till mig hvilken skrif
velse då inlämnad blefj Rättens Protocoll in
ingen bch lytfér söm följer nemligen "S H
T — Då det olyckliga Gefion ej fick ligga
längte här vid bryggan emedan ett IVorrskt
Fartyg
-tkafl lasta ur härstädes hade jag rj
annan råd än att släpa bort det till varfvet i
ändamål att endast tå det upplvftadt vid kran
och lensadt hvar *ni jag sökte Herr byggmä
staren för att begära denra Ghristliga tjenst
emot contant betalning Det är med Kaptenens
bifall på Briggen dervid lastad t utan alt
ligga honom i vägen Qvnrtersmannen .Vinan
kom springande efter mig och hotade alt g«i
nnst kasta det loss om jag ej genast tog bort
det jag ville då vända om för att tala med
Herr Byggmästaren innan ett sådant nidings
verk égde rum och då sade Åman mig att
Herr Byggmästaren ej mera var hemma utan
genast hade bortgått Ja- anhåller att det
stackars Fartyget måtte ålrninstiwie få ligga
der det ligger till dess jag i afton hinner
komma ner och får träffa Hei r Byggniästaren
som dessförinnan torde sjelf vara hemkommen
Med högaktning Herr Byggmästarens ödmju
ka tjenare F P Juringiu P S Herr Ka
niererären Flodin vet att jag sökte Herr
byggmästaren i ofvannämnde ärende a tcrgal
Byggmästaren vid Slöra Varfvcl Herr Wahl
beek Denne
Herr Assessorens berörde Skrifvelse bevisar
ganska bestämdt icke allenast att Fartyget
icke bortsläpades till Vaifvet för att repaie
ras eller omlngas men endast i ändamål att
få det upplvftadt under Mastkranen ulan ock
huru lian blifvit tillsagd att genast taga bort
sitt Fartyg från Varfvet äfvensom att han
anhållit det Fartyget måtte få ligga der det
A /g Holt till aftonen hvilken anhållan be vil
ja des
Ett af Herr Ajsessorra nflätet la ef släldl till en
af Stora varfvets delägare Herr DircctVufeu Cmu
inendenren af Kongl Maj :t .s Vasa Otalen oelt Ridda
ren af Kongl Maj Is Nordstjcine-Ordcn Carl AiT
veitsoif hvilket bref linne inlaget uti ivlimnerv
Rättenj protocoll af ilen iSalc Juni innevarande år
företer närmare upplysning i dilla ämne
Af livad jag nu redan anföll sä väl som af de
Förklaringar jag ingifvit till llögloll köad 11 >t
It Ii 11 ert den 10 Oclober 1SS1 ocli till Ltdl Kiimuri»
Kättcn den ^3 si ^llidnc Juni läckcs Kongl Huf
Kliften klarligen finna alt Herr A s m Juringius
1A t i t transportera pilt i niarfatten nedsjunkna tranp
fitityg Getion till Stora varfvcl • si nara det kunde
komina ej för att repareras ul .in enligt livad lian
iclf iler /aldiga gånger appqifvil endast for alt ra
det utuler Mastkranen titiir inai valtnct
att Herr Assessoren ingen i ,aug lietN .it fa Fartjpet
onriag .ult vid Styra varfvet all jag aldri
yfli at Jet
någon ninlagning ä saninia Fartyg skulle iVamdeics fä
ske — lNrej — Herr Assessoren Jui
'iu
^ns har utdTt
frågat mig derom eller linra »e !i na hvad sätt ha .i
skulle fä sitt Failyg upply fladl aitnr mar vattnet
nett istämlsalt efter hvilken fråga jIg gaf ho
nom det förslaget att vända sig lil K-mgT Djur
gården med anhållan om hjs tp h "Ut ifrågava
rande farlyg blifvit l >äJc upphygdt oeli coiui >letterailt
derstädes
Sanningen af hvaj jag nu yttrat ,ip »ligas ljusligen
genom ofvan oivförroältc Bre deruti iler :1 Assesso
ren säger "Det olyckliga fartyget sjDnk för
"en tid seäan it .01 lur mini i -Irr Staäsrtirdetl
"anl-r det j1 var sjuk oefi täUJes ej nog kunde
'c .e det .sammå T fter atlki» i » löriiag ^r alt fä
"det åter liott t .äffade jag Uainvr rarea )iii Störa
"Varfset .0 :11 t ädde mig att 'öra det .ill kranen
lersl å 'es d t det för minst .1 k :tUi :deti k ande upp»
"I ,rifga t läll älg kunde lä .t l !ytt ,»t- i mar
val n
A >1 förde v arfve c .di i l .öja af ■o .u !i ;ngci ;s ordaly
del se ej niJ nedlägga utan lill ske la vt ij .tlars och
slupar i
y g gar de 'h rep .ivira 1 s .a i ua lerhäl
t .is lili T .iii-e aailetnas oe - a s- :nt i
-leral ksij "na vill
gäg .t och .ai ^kon .s-Kcdare
eller Uveia det .nä !cvi 'l
1 i • ii .» t att bltf-

Sida 3

va åtlydd da ett sa dåraktigt påfund fftrcbares som
dol til exempel att upplyfta «tt vrak under c»
- lör sådant ändamål aldeles icke uppbyggd #cb afven
©pålitlig Mastkran
Ii vilket experiment naturligtvis
skolat blottställt flera menniskor» för att blifva
ihjclslagna och derjemte förorsakat annan oberäkne
lig skada — Ett sådant Resultat Åsyftar visserligen
icke Konyl Maj :ts kådiga Stadfästelse b va »igenom
den till Staden år »52c donerade Lagenhet till
Skepps-varf blifvit till Interessentcr upplåten den
so Augusti 1781
Herr Assessorcn Juringius påstår vidare att dess
Fartyg ej en gang låg på varfvets vatten att det
icke låg i vägen m ni och lian försöker att styrka
ett hans kända egenhet så värdigt påstående genom
ett af Städs-Ingenieuren vnn der Burg uthänfligadt
beris att å den öfver Stora varfvet författade Char
ta icke finnes någon del af vattnet i Saltsjön utmärkt
framför den p4 norra sidan varande stranden såsom
Egendomens tillhörighet — hvilken Herr Assesso
rcn framställning endast förråder lans öfver spän da
inbildning som synes hafva nuasledt honom till den
tanken att han äger större dispositionsrätt vid varf
vet ii 11 varfvets delägare sjelfva dock torde en sådan
inbillning aldrig blifva gällande
Att G t fion genom Herr Assessorcn Juringu till
ställning den i April 183 1 lades till hinder för Briggen
Carl Augusts reparation och lastning är ett påstående
af mix hvilket jag aldrig fränt»äder och som icke
bvurkcti blifvit eller kan blifva vede»lagdt ty alt
Briggen verkligen var under reparation kan bevi
sas deraf att tretton timmermän voro den dagen för
Briggens rakning sysselsatte på det att Briggen o
förd n
>j I igen skulle kunna intaga den last hvarom
öfveren ^kommelse redan var slutad Vraket Gefion
måste derföre undan på det alt Briggens reparation skul
le så hastigt som möjligt kunna fortgå och att de af
vaktad® JastbåUiriie måtte vid ankomsten obehindrad
tillägga vid brigguns sida
Hn r Assessorcn Juringius har ofta upprepat
att Gefion blcf med förtaget fästadt vid Sehoncrten
Kch men Herr Asse *sor <n bar j gifvit tillkänna
huruvida han till samma fastgöring ägde tillstånd
— en omständighet hvilken han troligen icke vid
rört af det skäl att Schonerten Echo låg under
min enskild ta vard helt enkelt fust gjord vid sidan
af Skeppet Storfursten emedan ingen plats fanns att
ti 11 ?a vid sjelfva Vaifvet
Pä dessa af mig nu i djupaste ödmjukhet anförda
skäl vågar jag tillförse och hoppas att Hög !o (l
Kongl Hof-Kättrfn af hfig rättvisa helt och hållet
fastställer Kaniners-Rätten af min vederpart Asses
soreu Juringius öfverklagade Utslag
— Någon vi
w dare Rättegångskostnad än den mig deruti tillagde
vill jag icke yrka och ej eller något ansvar å Herr
Assessorcn utöfver det honom redan ådömde ehuru
han genom ifrågavarande emot mig anställda och
fortsatta UäUcgäng åstadkommit ett försök att
skada mig till ett välde i moraliskt afseende obe
räknelig en öfvers t i gande det af både hans och alla
andra existerande Trauipfarlj g
— Herr Assessorens
eget samvete må medföra hans rätta bestraffning —
vill jag noppas skall bestå i Iti ^n inför ett
rättsinnigt bcdöuimandc Stockholm den 24 Septem
ber 183 :2 PJVhlbk
P JVahlbeck
Skeppa-Byggmästare vid Slöra varfvet
Utdrag af Protöcollet ballet vid Stockholms
Städs Stora Skeppsvarfs Herrar Intcressenlers
Sammanträde vid varfvet den 2 Juni i832
q ;o Hctr Asscsfoien J P Juringitfts hade till Herr
Varfs- Directeureu aflemuat en i ill Herrar In te res
sen ter na ställd skrift som upplästes hvaruti han
begärde alt fa sitt Tramp fartyg Gefion vid Varf
vet uppbalad t ocli reparerad hvilken begäran Hrr
Intre — enterne togo i öfvervägande och öfvcrcriskom
nio om nedanstående svar som skulle Herr Assessor
Juringius skr i Itel igen meddelas
anledning af Herr Assessorcn Juringii gjorda
»kriftel igaaumnian alt vid Stora Varfvet få låta
reparera det honom tillhöriga Trampfartyget Gefion
beslölo Hrr tutrcsscMterne att sedan Herr Assessor
Juringius genom af honom foransialtail laglig besigt
ning styrkt det samma fartyg är reparabel t och der
jemte uthärdar att å Varfvet upphalas samt ställt
en vederhäftig och af Harrar Intressenterne godkänd
borgen» för godtgörande t af den kostnad hvartill
fartygets island ättande kan komma att uppgå *a får
förenämnde Fartyg vid Varfvot emot t a ga 5 för att
der i möjligaste måtto iständsättas Ar och dag som
ofvan stå In ii de ni Prot .ocolli
S H FLODIN
Varfvets Kamei erare
JJoia ^rt ^lor för deri till ämnade Provincial
Lunken i IV er inland
(Fort- fr N :o 32
IDessutom ©cb i den händelse lämpligt linnes
•tt inrätta Bank-afdelningar i de inom Provinsen
varande Städer ellar andra ställen der sådant pröf
va» görligt skall för hvarje sådan Afdelning en sär
skild Direction bland Lottägarne väljas bestående
af Fem Ledamöter deraf minst Två skola bo på
stället och minst Två vara Landtman eller Bruksid
kare boende i trakten deromkring
Afdelnings-Direktionerne äga att ombestyra utlå
ningar och inkasseringar samt att hå la räkningar
med cnskildtc personer på sätt Reglementet och
Instruktionen vidare föreskrifva men må ej utfärda
andra förbindelser än luvisningar pä Central-Direk
t ion en i Carlstad och vare ej heller skyldige med
landets allmänna mynt invexla Bankens förbin
delser
5 *5 Så snart en Bank *afdelnii g beslutas skallett
särskild t distrikt för dess rörelse bestämmas
§ 16 På stället varande Direktions-Ledamöter va
re skyldige der icke laga förfall inträffa att sam
manträda minst en gång hvarje vecka och de öfrige
minst hvar tredje månad
Vid hvarje ordinarie eller eflei utfärdad kallelse
utsatt extra sammankomst skall anteckning 'göras
Hvilka som med eller utan förfall uteblifvit och de
tillstäd» skom ne utse sins emellan en Ordförande för
tillfället som i händelse af paria vota har votum
decisivu-m
Vid (Kvartals-sammankomst er ne bör minst en Le
damot af Central-Direktioncn infinna sig såsom In
spektor hos hvarje Bank-a fdel ning äfvensom i lika
egeiickap en Ledamot från hvarje Afdelnings-Direk
tion vid Central-Banken Burandes tiden för dessa
sammankomster sä regleras att de icke någorstädes
inträffa närmare intill hvarandra än 3 :ne dygn
Hvarje Direktions-Ledamot äger att till extra Di
rektions-sammankomster kalla den Direktion» hvari
han är Ledamot
§ 17 Genom enstämmigt beslut af de öfrige Leda
möterne i hvarje Direktion kan Ledamot på grund
af förfallolöst uteblifvande eller annan orsak uteslu
tas utur Direktionen En ny Ledamot inväljes i så
dant fall genast intill nästa Bilags-stämma
— På
samma sätt förhålles der Ledamot sedan Bolags
stämma är slutad dör eller afsäger sig sin befall
ning
5 18 Central-Dij ektionen äger att gifva afdelnings
Dircktionerlia föreskrifter i afseende på så väl rö
relsen som den ständiga mellanräkuing o »b kontroll
hvilken mellan densamma och Bank-Afdelningarne är
nödig Den ensam har att genom dess Ombudsman
eller Sekreterare lala och svara i alla mål som för
Bankens räkning eller mot densamma drifva Den
afslotar Hufvml-Räknin ^en öfver Bankens hela rörel
se Den äger jemväl intill nästa Bolags-stämma fö
reskrifva sådane nya reglor lör det hela som af om
ständigbeterne finnas påkallade och som icke strida
mot hvad här blifvit stadgadt
§ 19 Direktionerne äga hvar för sig till- och af
sätta Bankens Tjenstemän men deras ar t v oden be
stämmas af B da get
20 Vid hvarje Central-Direkti onens Qvartal s
sammankomst bör en Tablå öfver Bankens ställning
uppgöras och franskas Denna Tablå bör sedermera
vara å Hufvud-Koutoret tillgänglig för en hvar Lo !t
ägare men något vidare tillträde till Bankens Böc
ker än vid allmän Bolagsstämma
vare ej tillåtet
andre än Ledaiuötcrne af samtlige Direktionerne och
Revisorerne
5 2i Hyser Lottägare misstankar emot det upp
gifne förhållandet eller har anmärkningar mot för
valtningen att göra rörande omständigheter som för
menas innefatta våda för Bankens säkerhet må han
sådant skrifte ligen anmäla hos Centra l-Direktionen
som det åligger att ofördröjeligen afgifva nödige
upplysningar Det beror sedan på hans eget godt
finnande huruvida lian vill påyrka allmäu extra
Bolagsstämma den Direktionen i sådant fall inom 8
dagar efter derom gjord skriftlig reqvisition skall
uti Carlstads Tidning utlysa att hållas 11 dagar der- I
efter
Vid sådan rekvisition vare dock fogad en deposi
tion af Tvåhundrade Riksdaler Banko hvilken an
märkaren förverkar i händelse hans anmärkningar
eller påyrkande af extra Bolagsstämma pröfvas obe
hörige
§ 22 Central .Direktionen kan ensam sammankalla
Bolaget till extra Bolagsstämma men hvarje A fdel
niugs-Direktion äger samfäldt samma rätt att hos
Central-Direktionen påyrka Bolagets sammankallande
som enligt förestående 21 § är tillagd enskild Lott
ägare Någon sådan deposition som i 2 mom af
sis !nämnde § omnämncs erfordras icke i detta fall
§ 2 .3 Ordinarie Bolagsstämma skall hållas hvarje
år i Carlstad den 18 Februari eller om helgedag dä
inträffar dagen derefter Helgfria dagen näst förut
sker anteckningen hos Sekreteraren enligt ägande
lotter eller fullmakter oc de tillstädeskonmc anstäl
la vid sammanträdet genast val af Oidförandc hvil
ken ater utser en Protokollsförande
De närvarandes pluralitet äger att fcrslufar afven for
de frånvarande-
Vid ordinarie Bolagsstämma väljas Tre Revisorer
och Två Suppleanter till granskning af löpande a
rets förvaltning
§ 24 innebafvaren af 5 lotter (men icke mindre
är berättigad till en röst af 20 till 2 :ne röstei ,och
sedan för hvarje ytterligare 20 lotter till en röst
intill antalet af i5 röster som är det högsta någon
Lottägare får gägna
§ 25 Rösträttighet ägande person må för sig stäl
la fullmägtig utsedd bland öfrige Lottägare
Äfven må de som icke äro Lo t tätare i Banken
men som i egenskap af Exckutorer Förmyndare el
ler Sysslomän enligt Lag förvalta röstberättigades ta
lan deltaga i Bolagets öfver !äggningar och omröst
ningar i och för sådan förvaltning
§ .26 Den 1 Februari hvarje år sammanträda i
Cai Istad de af föregående ordinarie Bolags-slamma
valde Revisorer hvilka efter att hafva granskat för
valtningen och Bankens tillstånd i hela dess vidd
derom afgifva berättelse hvilken ställd till Bolags
stämman» afgifves till Central-Direktionen min t
Atta dagar före Bolags-stämman
g 27 Bankens rörelse drrfve .» i enl i et med bi
fogad Reglemente och hvad derom är eller bl ifver
lagligen stadgadt
§ 28 Bolaget ingås för en tid af Tio år räknade
från deri dag Bolaget efter erhållen Oktroj och i
Tidningarne derom utfärdad-Kungörelse
sammanträ it
till första Bolags-stämman
Vill B daget ytterligare fortsätta denna Banks rö
relse skall
ny Oktroj dertiii sökas minst i3 :n
d c r i n n au den fors t ä t ii i ändå g åt t Intill c e s-s g .1
utan någon ändring annorlunda än i hvarje fall
sk rifve t är desse Bolags-Reglor och Reglementet
samt allt hvad i5 Kapitlet Handels- Balken och iVongl
Förordningen den 27 Juli 179 om Bolag i aliin
<u
het stadga
Utlåning - Reglemente
§ 1 Reverser Vexla r Varor och andre Hy p
-leker
som innefatta tillräcklig säkerhet för Provineiui-bun
ken kunna utan bestämd maximi-summa diskon
teras
§ 2 För alla utlåningar som i Diskoutväg af
Pro vi ncia l-Banken beviljas skall ränta beräknas ndi
innehållas efter högst Fem för hundrad om iire» ft r
hela låningstideiij 11 v i 1 k e 11 i allmänhet ej far öf 1—
stiga Sex månader Samma räuleberäkniiig gäller
äfven efter förfallodagen förlän som inn ni Aii .t
dagar ler efter likvideras men för alla Jan sr .n» i
inom Atta dagar efter fötfallotidch betaJa ei j
Två tredjedels procent för hvarje månad räkna It ;V ;i
förfallodagen intill dess lånet varder till fullo i ;I
tal dt dock med åliggande för Bank-Direktionen ai1
så snart Två månader efter förfallodagen forlnjut
utan uppskof anställa lagsökning emot Låntagaren
och Borgesman nen
Om efter del Bankrörelsen dl års tid varit i gäng
och den erfarenhet vunnits att fonderna äro til .k
lige att kunna meddela omsättningar af n !gifne la i
sä kunna Lottägarne vid allmän Bolagsstämma - g
:ra
den förändring i ofvanstående nippicnatt 0 :11 »ät ni 1
gar af lån på då stadgade grumler må kunna be
viljas
§ 3 Enär upp- och ttffskrifnings-räkning beviljas
och Dcponenten nedsatt en Ascignerings-fo f
minst 5oo Ridr Banco äger lian derefter .räfcfciglfét at '6
vid anfordran så långt dispositionen räcker dt ,i
samma åter uttaga eller efter Assignation uttaga lätt
alla helgfria dagar i veckan dtl Banken är öppen
äfvensom nya insättningar åter nu göra di-röiVcv
allt Banken håller noga räkning
För sådana inaéstående deposit-médel betalar Ban
ken 3 procents ränta Dock få å sådan räkuiuar in
sättningar icke ske i mindre summor än 100 R :tr
ej heller uttag»ing i mindre än 20 R :dr eller i andra
än jemna tiotal utom vid Ihjvider halfärsvis dä räfx
ning afalutas
§ .4 Då utan Öppnande af upp- och afskrifniugs
räkningj kontanta penningar som deWsftion emot tagas
i Provincial-Banken skall det ske mea ömsesidig be
stämd qppsägeJsefid Prov
ncial-Banken erl .ägger
årlig ränta med 3 pr ^ce
för hvarje deponerade 100
R :dr men för kontanta depositioner under 100 Rrdr
er lägger Banken ingen ränta
5 l iss .a-Kreditiver emot ställd säkerhet utan
föregående deposition kunna efter särskildt aftal
och emot Sex procent- ränta beviljas de Närings-id
karc som under en jem .i rörelse göra täta omsätt
ningar med i ;1 tagningar och åter insättningar .f in
flytande medel
§ 6 Enär Varor heller Effekter belånas så förhe
liålles Banken rä-lixhStm alt då län derå v 'd för
fallotiden icke inbetalas utan Gäl de när en- vtdic
hörande låta efter ä Råttlinset ågångne 3 :ne
offentligen försälja de pantsatte varo ^n plfcr eliek
terne till den mes tb j t dan iV med skyiii ^f rt för
Banken all efter ?rfdra af l-anet- ^loppef
'VlaiU ocix

Sida 4

bltfvuudr öfverskott
b
§ 7 Den högsta tumma for hvilken så väl Län
tagare som Kautionist -far till Provincial- Banken häf
ta kommer alt J >cro pä Dircktörerncs bepröfvande
ecb desse sednare följa vid pröfningen dc närmare
föreskrifter som Bolaget vid allman sa mm ankom si
kan meddela till efterrättelse
§ 8 Alla beviljade Län utgå antingen uti Provin
cial-Bankens Assimilationer på Biktens Ständers Bank
eller Provincial-Baukens förskrifningar enligt laga
författningar
g 9 Alla Lanc-Ansökningar aflemnas eller insän
das till VVermländska Provincial- Bankens Länc-Kon
tor som utan arfvode under öppen rekommendation
pä Låntagarens risk med poslrn a Länder penningar
11c till Låntagaren — Låntagaren vare derJöre skyl
dig att vid Läne-Reversalet» insändande bifoga post
porto
- .ti i8j2
Jz« Konungen
AMUUDÅS Hl KA
Xtt godt Fortepiano med goii ton åslundar af
*n aktsam Hyresman Svar torde inlämnas i for
se flad bi let till S i Kryddboden i hörnet af Malm
skillnads gatan oeh Spetttnt back»
Vsketdoskop
Don Migucls Bref
Uti London rirculerar i tryck och afskrifter
följande kuriösa bref som försäkras vara egpn
lruidigt skiifvet ifrån Don Miguel till lians
Bror Don Pedro Det har först blifvit publi
cerad t i Lisabon
"Min Herre och Käraste Bror Hvad gör du
i O por tö Värt krig är en verklig Thebaid
Hurudan t txempel gifva vi åt verlden Vill
Du alt vi skola slita vår tvist i envig Men
snro blöder skulle delta göra oss båda för
skräckligt löjliga Carl V vägrade antaga der
duell som den käcke Frans I erböd honom och
den store Turenne svarade detsamma åt Kur
fursten afPfaltz Nå väl då Låtom oss derföre
vara klokare ulgjutom icke mera blod kom
Du till Lisabon Jag skall presentera Ers Hög
het för mitt folk ty det är mitt enligt alla
väta la ^ar Du vet väl att du har afsagl
dig Port ii ?al för att regera i Brasilien hvar
ifian D i föi jagade vår Höge Fader och dei
Du In t massakreia de tappia Portugiser son
förblefvo hans sak tiogne Du vet ock all
vår Ing enligt beslut af Corttz af Lamego
Coimbra och Lisaben stadgar att man fö
att regera i Portugal måste booch vara född
der men nu bor Du icke der och diu dot
ter är icke född der
Tro mig och kom Jag svär inför Gud oel
menniskor att jag ansvarar för Ditt lif V
sVola genomiesa Poitug tillsammans på )n
Du må få se den religiösa anda som Iifvar
mitt folk och då Du blir rätt öfvertygad ai
det har afsmak för Di
kan Du sid .in tag
vägen hvait Du behagar jag skall erbjuda
Dig en ganska anständig pension Du ska
med Dina egna Ögon få se att de som kallat
mig "odjuret
sjellve aro odjur utan heder
och ära ty jag har aldrig befallt någons död
utan låtit mina domstolar hållas För a t be
visa Dig att jag har religion rättvisa och
mensklighet i hjertat kan jag uppriktigt säga
Dig att jag en tid fick det rådet gilla mig
med Din dotter och Du förstSr mig
Jag ryste för en sådan proposit :on allt för
machiavellistisk för mig Jag är deremot be
nägen att vara «n far för Din dotter om Du
faller ifrån
Du är alltför ärelysten min Di or Du vill
b Brasilien åt Din son Portugal åt din dot
ter och reyolutionärerne hafva kanske lofvat
Dig Spanien men vår Onkel Ferdinand finnes
der och är älskad af sitt folk likasom j >g i
Portugal Du skall ulan tvifvel en gång
ångra Dig att så broderligen hafva umgåtts
med pöbein i Paris för att följa det vackia
exempel som gifvits Dig och att hafva kom
mit t Portugal med en hoprafsad bandithop
af .a nationer En förnedrad Kung år en
förstörd Kung säger ordspråket Jag ber Gud
min herre och käre Broder att han tager Dig
Bohr er
Femi t
Fesca
Henning
Dlaurer
AN 3» ONSER
TILL SALU FINNF .S
I Ostergrenska Musik och Bokhandeln
Baillot Huitiéme Concert© pour lo Violon avec ac
compagnement do J /Orchestre 4 Rdr
Andante pour le Violon avec accomp de
IhRd6 k
p
I /Orcheatre i Rdr 16 sk
4 un o Concerto pour le Violon avec accomp
de I /Orchestre 5 Rdr 16 ak
Romanco de 1 /Opera Joseph variee pour le
Violon avec accomp de deux Violona deux
Altos ot Violoncelle — 1 Rdr 24 »k
Potpourri pour le Violon arec accomp de
Violon Viola et Violoncelle 1 Rdr 21 sk
Variat sur le Thérae iavori (Der treue Tod
pour le Violon avec Accomp de 2 Viol
biAlB2 Rd3k
poioloap
2 Hautbois 2 Cors Alte et Basso 2 Rdr 31 sk
May seder Second Concert pour le Viol avec accomp
d1 'Oh6 Rd
de 1 'Orchestre 6 Rdr
dh
Pot ourri pour le Violon avec accomp do
1 'Orchestre formé do Thémes de Preciösa
op 2i 5 Rdr 16 »k
ilVil arec accomp
op i 5 6
_ Adagio et Rondo pour le Viol arec accomp
do deux Violotvs Alte Basso Pluto Basson
et Cor 2 Rdr za ak
_
'Rondo ISlilitaire pour *le Violon avec ac
comp de 1 'Orchestre 4 Rdr
— Roma 11 ce de L 'Opera Joseph variee pour
deux Visions et Violoncelle avec Orenestre
3 Rdr
— Septiéme Concorte pour Le Vio !on avec
Accompagnement de L /Orchostre 5 allt
Banco
Af trrcket har utkommil och säljer i Deleens et
Cottij Bokhandel 2idta Häftet uf promenader
F .VOK RMiSL ANDET
I Deleens et Comp Bokhandel a 16 sk Banco
Vitterhetsarbeten af
Creutz och Gyllenborg
Uti Bokhandeln d 16 sk Banco
De under hara Blommorna
Napoleon Marie L .onise och Deras Son•
Lithographitk Planche pu velinpapper•
Skandinaviens Jagt Djurfänge Vildafvel Jemte Jagt
lexicon af Svederus a 2 Rdr 24 sk finnes i fleite Bok
lådor
J
Den 13 dennes och följande Auctionrdagar hnm
mer Boksamlingen efter Biskopen och Commendören
in E A Almquist u-Kcngl Akademiens Bok
auetionskamare i V p sala a-ttTförsälj ar och finnes
Cutaloger deröfver att tillgå- sa-väl i Mag Wiborgs
Bokhandel härstädes som i Not Berglunds i Upsala
Stockholm den Z Oktober 1HZ2
I Möllers Musikhan det vid siora Nygatan
Nys» frln Tyskland och Frankrike inkomna
Gamla uppspelta Franska och Italienska Violiner af
åtskilliga Mästare
i
g
K11 Italiensk A It Viol af Bagfttelli i Fadua
Ett större parti utmärkt goda Guitarrer med flere sorter
mekanisk» skiutvar samt med cch utan porlemoin
läggning
Fina Franska Violin- Alt Viol och Violoncottestråkar
B A och Es klarinetter med 5 till 12 klaffar samt
lina Violinskrttlvar stall och sordiner
SPELDOSA n I SKÖLPADD
uti Snörmakarboden vid Fredsgatan
g
Efter den vid Bergsunds Gjuteri nyligen haline
Auction återstå derstädes atskillige såväl bättie
som haff
göda Gjuterier af flere slag susom Brun•
v iris» och Bry g gp annor 9 Grytor Fot pannor och di
verse andra kokkärl th m hvilka artiklar och isyr .•
nerhet de såsom half
goda ansedde försäl \as till
särdeles billiga priser genom JJr Brukspatron och
Bidd IV il eke som alla eftermiddagar träjfas pa
stallet
Stockholm den 26 Sept IZZ2
V G Patersen Q I7
Smérling
Tua par nio och ete halft qcarters Qvarnstenar
Underrättelse pu C ont or et i Uiuet N :o 2 Johannis
gränd vid Skeppsbron
Hambur ^ska Lotteriets 1 Class den 12
November 1 2
Ä Insats 5 mark
Lotter derå finnes <7 Strindbergs Contor vid Stads
smedj egat an
Den rara J .ctmpoljän och hvila Vaxljus finnes
nvi uter i Sockerbruksboden vid Trängsuna
Noll Anjovis
ll ki Kd
j
1 stora flatkor till 40 sk r£s i Kryddboden h $rnet
at Storkyrkobrinken och Städs smedje gatan
DIVERS EJ
HISTORISK FÖRELÄSNING
hilles af Undertecknad Onsdagen don 10 Octobar kl 4
e m pl vanlige ställe r billett er finnas ännu att
tillgå uti Hr Kormans et Engströms Boklåda
CARL EDVARD KIBDBLAD
&n på Söder boende Prestman emottagtr till
undervisning i vanliga häroumnen ett inskränkt
antal välartade gossar Närmare upplysning erhal•
lei af Comminister Ahrling
F .tt bättre välkändt fruntimmer som i flere S-r
conditionerat som Gouvernante ämnar nu genaxé
etablera en Pension a- Söder for bättre mans dött
rar T >e kunskaper som meddelas ärol Christendo•
•men Historien Geographienf Fransyska och Tyska
sprttkens grundliga lärande och skrifning samt det
förrigas beständiga talande Musik Bita välm
skrifning och de nu brukliga handarbeten Oeh som
hon med verklig fallenhet förenar vana till barns
undervisning tror hon sig lätt och fattlirt kunnat
meddela sina kunskaper Platsen blifver t Hökens•
gränd huset N ;o 4 eller det andra till venster från
Göth gatan pa nedra botten der respeetiya föräld
rar vinna muntlig öfverenskommelse
1 anseende till Engelska Ministern Lord Bloomfield
snara bortresa anmodas de som kunna hafva något att
fordra att anmäla aig inom den 12 i denna manad he«
Opitain Bleomfteld som träffas der Ministern bor i Ba
garen Pihls hus vid Drottninggatan Stockholm den 8
OktoberfiSSa
Unga Herrar som vilja lära sig slunga blifva uti
Hr Möllers Musikhandel vid Störa ftyeatan
_
und«rrät
tade hvarest en lokal till detta ändamil är öppnad pft
Södermalm nära Staden
Uti ett privat hus i nfrheten af Riddarhustorg
hvarest några Embetsman äta vid slutet bord äro anna
platser oupptagna — der far äfven hemtas på manad
Vidare aftal kan träffas i huset N :o6 i Stora Oråmunke
gränd
HYRKUSK
HYRKUSKVERK
är oppnadt i huset bredvid Dagligt Allehanda-Con»
toret a lilla Ny satan af
E J Vacan
Uti porten till höger tfid Clara Vestra Kyrko
gata och Stora JVattugränd uppköpes enbär och
runnbär•
Undertecknad som graverar i Sten och Stål samt
andra Melaller bor vid Storkyrkobrinken huset l ;o
bdd k
4 bredvid gamla Banken Z tr upp
A SALMSON
En bemedlad Compagnon
»stundas af en med mycket godt 1
a
ge idkad Kryddkram
handel Den som hära läster uppmärksamhet behagade
uppgifva sin adress i biljet till N ;o 4000 som inlemnaa
uti Snörroakareboden vid Fredsgatan
Undertecknad som i flere ar bott vid gamla
Norrbro midt r .mot Kongl Stallet har nu flyttat
till Norra Smedjegatan huret N :o g det gtilje till
höger fran Jacobsgränd hvilket vördsammast till•
känna z i fv es
dOb
f
Stockholm den 1 Octeber igzZ
gzCarl Kaeding 9
K o n g "l HofS k rä dd arm är t are
å
gf
Undertecknad bar flyttat från Ladugårdslandet ock
5 perl in 5 e backe till Staden uti hörnhuset
.0 Vv vid
Tyska Brunn
MARIA ABEKI .U8
T A Sprinchorns Klädeshasidel är flyttad uti Mö»
helhan diar Lenn marks Hus N ;o6iSfora Hyr k obrink en
näst intill det der nämnderhandöl tillförene varit
Sistltdne marknadsdag
i Örebro den 5 'te förlidne
September växlade en okänd Herre med en resande
pU Gängifvaregarden 600 Pi :dr B :co samh bekom
dervid af mitsräkninS 100 B .dr Bgs Förmychet Och
om samma okända fferre behagar rätta denna miss•
räkning kan sadant ske a LatidsCanzliet i Örebro
UT B JUDES HYRA
Tvenne väl möblerade rum med eldning städning
och uppboning samt ett Cootoisrum i portgången som
torr varit begagnadt till Flan dels» Contor uthyres nu ge
nast ^t nagra roela hyresgäster Underrättelse fås på
Com missions Conto rot hörnet af Ilimstu och Svartmans
gatan huset K :o l
POSTSCRIPTUM
Förhöret med Friherre v J ^egesach
Ransikoingen i målet emot Friherre von
Vegesach och Frib v Diibcn vflr utsatt till i
dai kl i o men höi )ade-i ej förr äh kl ii
och fortfar ännu di vi lägga bladet »inder
pressen
Lndast de vid Hof-Piilten tjenst "örande
personer fingo vara närvarande Hof-Rätten
här sysselsatt sig med öppnandet af den an
klagades förseglade papper
Frih v Duben sades först vara sjuk och äf
ven Frih von Vegesach hade varit sjuk pä
morgonen i feber hvarföre honom t i lläts sit
ta vid förhöret Kl i upphämtades .fveo Frih
v Duben
I Cårdagsbladet sid 3 sp i rad 10 ned
'rån står belägenhet läs beläsenhet
JioS L J ii JE II T A