Aftonbladet Lördagen den 13 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-13
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-13
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-13
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-13
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 13 Oktober 1832

Sida 1

N :o 241
AFTONBLADET
1832
Lördagen
den 13 October
priset i Stackholm for helt är 70 fl
-rfr halft är 5 R :dr 3 minader i R :dr St sk
'Han-o Lösai Numror i sk Banco Prenumeration oth utdelning i
Bladets Contor via Stadssnedjegatan Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Kort landsgalan oth Esstns
i i ,I %bdermalrrsiorg Annonser emottagas endast i förstnärrnda Contor till 7 sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
1 morgon ij :de Söndagen e H
Tref dag predika
Hos DT MM Konungen och Drottningen Kongl
Hof-Pred Fröst
Hos DD KK HH Kron-prinsen och Kronprinses
san Kgl Hof-Pred Grafström
Uti Kongl Slotts-Kapellet Kgl Hof-Pred Teg
nér
Pä Carlberg Kongl Hof-Pred Fröst
Pi Ulricsdal Fred Unander
I Stor-Kyrkan Kommin Bergegren K Hof-Pr
Pettersson Komm .-Adj Tollstedt
I Clara Kommin Beckman Past .-Adj Pontén
S M Adj y Schéele
I Jacob Kommin Mag Carlstrand Past
-Adj
Lundgren Kyrkoh Widstrand
I Tyska Doctor Lildekc
1
Fintka Kyrkoh Stolpe Svenska och Past
-Adj
Pihl Finska Högm
J Maria Komm Ährling Past
-Adj Arvidson
T Komm Bolin
1 Catharina Kyrkoh
"Winquist Bat
-Pred W ik
Iand (Prof-Predikan Komm Hagström
J Kungsholms Doktor Fuchs Kgl Hof-Pred och
Komm Lundholm
I Ladugårdslands Kommin Salén Reg
-Pastor
Nordien Kommin
-Adj Lötiman
Kgl Djur gärds-dyrkan Komm Sandin
Adolph Fredrics Bat
-Pred Sondén Kommin
Biljer
Johannis Kommin Ljungholm häda mäss
För K M Tlotta Bat
-Pred Häggman
i ~id Kgl- Garnisons - Sjukhuset Bat
-Pred Bli
xén
Enkhuset K Hof-Pred Zireigbcrgk
Gubbhuset Past
-Adj Arwidson
Södra Corrections-Inrättn S M Adj Hultén
Norra Corrections-I tvättningen j Pred Norrbin
G ä läs tu e ukrrkan Pred Holmgren
Danviks-Kyrkan S M Adj von Schéele
Sabbatsbe g Pred Häggman
Ladugårdslands förs :s Fattighus Pred Mae
Wijkmark
Kgl Lazarettet Lazar
-Pred Winnberg
DftDE I STOCKHOLM
DE
Protocolls-Sccreter B Chr Kökeritz d xi den
nes 36 är
Grosshandl G W Öhman år
Coopv
-Capit A Scwon d 4 Oct 56 ar
SJÖFARTS-UNDERRÄTTELSER
Sä länge man från Sk agens fyrtorn "er is i Kat
tegat af den utsträckning eller mängd att den kan
förmodas vara lill hinder för seglalionen i detta tar
vatten hissas från nämnde torn en hvit flagg med ett
lodrätt stående blått streck i midten
POST-KUNGÖRELSE
Direct Pöst-kdmmunikation är åter öppnad och
Posten afgår med ångbåt alla Tisdagar och Fredagar
från Hamburg till London och från London lill
Hamburg
OUTTAGNE DEPONERADE MEDEL
I Gefleborgs Lans Landtränteri insatte Z Rdr i
sk B *o rättegångskostnads-medel at O Persson i Sjö
myra ö 'ilsbo s få af vederbörande lyftas inom ar
från i d :s
och Hjertums S 3 mtl med underl 2 Hemman Ryk
2 sågar en Tullmjölqvarn om 0 par stenar 2 värds
hus och en lastageplats bränneri tröskmaschin &c
samt å Röstorps Säteri i Westerlanda s i mil I
d o Byk i i-8 d :o Öster Berg närmare underr af
Öfver-Commiss Ek i Slockholm Capt K C Bennet
i Ystad Svaneholm samt Rådm A Dahlman i
Kongelf auet den 4 Dec a Ström
Bonden A Mich elsson i hemman N :ö 3 i Sterte
Trönö S auction d Jan iS33
Hemmanen N :o i i Orsten och N :o i i Trönbyn
Trönö S anct d 4 Jan 1833
OFFENTLIGA STAMNINGAR i
Ä
N
BORGENÄRER
Lunds R .R Urmak Olof Olssons och Brygg Per
Olssons 23 Mars iS33
Danderyds Skeppslags T .R Acteurernc C Rick
naus ocb S J Malmströms 2 rttgd af ting näst
efter 6 mån från Ricknaus d 3 och Malmströms d
28 sistI Ang
Ölands IVorra Mots H .R Undantagsm Lars Nils
sons i Hörlösa 2 rttgd af Ting e 6 mån från 3i
sistl Juli
Ölands Södra Mots H .R Enkan C Larsdofters från
Arontorp 2 rttgd af nUsta laga vintert
TESTAMENT» - BEVAKNINGAR
Insp P G Mullins till sina Systrar och syster
döttrar m fl bev eflcr Mullins död vid Örebro
R .R d 27 sistl Ang klander inom laga tid
A fl Enkan Christina B Åkerman» till f Nämnde»
mannen Olcf KrsSons i ÄfSUtyeta »ev rid Öknefco
H .R klander inom år efter delfåendet
Pigan Greta Jonsdotter» från Broby ägor i Vestra
Tollstads S till bonden Petter Håkansson och hu
stru i Pikatorp och af desse på Led rakt a ren Salo
mon Widelöf transporterade bev efter Gretas död
vid Lysings H .R klander inom lago tid
KALLAS
Ägare till natten emellan d 2 och 3 sistl Sept i
beslag tagne 14 1-2 tunnor Lax 27 Li-p Smör och
1 Båi med tillbehör till första helgfria dag näst
efter 3 mån från 3 annonsen till Haparanda Grän
se-Tullrält
Innehafvare af oguldne inteckningar i Gården och
Tomten N :o 3 Stadens norra Qvarter och Qvadra
ten Stjernan i Norrköping att anmäla sig hos R .R
derstädes inom 1 månad från si ,ta ann
Kakelugnsmak
-Gesällen J Lindströms hustru Ma
ria Mareareta Fröberg till sin man
Anders Ljunggrens hustru Anna Maria Ekman
till sin man inom år från 1 Oct
LAGFART
k
L
Sökt å 2-4 i Kronoskatte Ekevik i Ukna S och
Tjusts H klander inom laga tid
Efter Muraren Anders Nystedt anm hos Factorn
A Johansson vid Storbrohyttan
PENSIONER
Som Stiftsfröknar åtnjuta af Wadstena Adeliga
Junefru-Stift utbekommas i början af nästa Des
om Prestbetyg att de lefra ogifta inom slutet af nar
sta Nov insändas till tjenstförrättande Riddarhus
Kamrer Bogeman
AUCTIOtiER
AUC
Ä Ströms Säteri i Bohus Län Inlands Torpe H
BOLAG
Ingånget af Skräddarne C Lundberg och G Göth
Kerg
HANDELS-BOLAG
Ingånget i Amål d 28 sistl Sept af A P Tho
rin och Aug Thorin under firma A P T '101 "1
Comp
Mart Stenfält Jun och P S Söderbäck hafva i
Gefle etablerat en kortfabrik under firma M Sten
fält Söderbäck
BOUPPTECKNING
Efter all Bagaren
Helleday inom 16 Oct hos
Victualieh Zcttciberg vid Oxtorgsgatan
Efter Enkefru Joll Cecilia Sjöstedt f Ahlbom
anm i Sterbh inom denria månads sint
TILLKÄNNAGIFVES
Att Danderyds Skeppslags Dom i Inspector K L
Wedholms Concurs finnes att läsa i Jernkramh A
W Borelii bod vid Gust Ad torg
BORGE <ÅREft S #M1WAMTRIDEW
Snickaren Holtz 's den i5 d :s k 5 e m på kall
Victoria
A fl Lärftskramh Florens d iG d :s kl 12 i Börs
kaffe rummen
A fl Handl G Westphals 16 Oct kl 5 c m i
Enqvists hus i Sundsvall
Fru B C Selltedts d 16 Oct kl 6 e m i En
qvists hus i Sundsvall
Handl E J Sellströms d 17 Oct kl 4 i Mas
sans bus i Sundsvall
Hrr Lindstedts Comp :s i Christinehamn d a3
Oct å Massans Contor deist
All- Barnmorskan U E Garnbergs 17 d :s kl 4 e
m å Tullhuset på Österlånggatan
Garfvaren J O VVennerholms d 26 d :s kl 10 f
m hos J P Berg i Götheborg
Handl C O Hammarströms i Köping d 25 d :s
kl 3 e m å Källaren
Commissions-Landtmät Åkermans 3i Oct kl 12
å Börskätl
Arrend Chr Horsters på Amnerud deh ,4 Nor
kl 10 f m på gåstgd i Wenersborg
Afl Majoren C L de Mares d 1 Ney kl to f
m å Dimbo tingsställe af Wartofta H
SPEKTAKEL
I morgon Sjö-Fröken
NMå
gj
Nästa Måndag Figaros Bröllop och Kapten
Puff
SAMMANTRÄDEN
kl
P B d >6 d :s kl 7 e m
DIL1GENCE TILL GÖTHEBORG
WåÖ
L GÖHEBORG
Öfver Westerås Örebro Mariestad och Lidkö
ping af
g Sr hvarje Tisdag och Fredag kl 7 f ra
biljetter för passagerare utlemrrss o«h pnketer till af
sändning emottagss pä Diligence-Contoret uti huset
N :o 5 vid Clara Södra Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta Taxor som derstädes äro att tillgå
ÄNGFARTYGS-RESOR
Nästa vecka
Till Westerdt Elt .ida Onsdagen kl 7 f m åter
Torsdagen kl 8 f a
Till Strengnäs l ^esteräs och Arboga JosEPHiffA Tis
d kl 7 f m till Westerås Onsdagen kl
7 till
Afboga Torsd kl 9 f .m åter till Westerås0ch
fred kl 7 åter till StrengCäs och Stockholm
Till Upsala Upsala Måndagen och Torsdagen
kl 8 f m samt åter Tisdagen och Fredagens t
Till Södertelje och Norrköping Rosek i nior»oa kl
5 f m Norrköping Tisd kl 7 f m
1 ill Sodertelje och Norrköping Sjöhästen
Månla ^tea
kl 12
Till Gripsholm och Mariefred Frithtok Månda
gen d i5 d :s kl 9 f m samt åter Onsdagen
d 17 d :s s t hvarefter
Beseturernc för i år upphöra Biljetter hos Ba
Chr Roos uti huset N 'o 4-5 vid Stora Nygatan
Den provisoriska Franska Ministären och
Konungens Presidentskap
Att den provisoriska Ministéren i Paris va-

Sida 2

»il föremål för bittra kritiker är en allmänt
kand sak mindre allmänt är det måhända att
Konung Luclvig Philip personligen varit
ut att för rätt skarpa anmärkningar i anseen
de till sin begärelse att sjelf blanda sig i ad
ministrationens gäng och agera President i
Conseljen Le Temps innehåller öfver dessa
båda ämnen en artikel så frimodig men icke
öfvermodig och tå utmärkt af en sann och
träffande logik uttalad i en verkligt pikant
stil att vi tro oss här böra meddela den hvar
jom och enom till behjertande
'Är det väl möjligt för den nuvarande Mi
nisteren alt sammankalla Kamrarne Sedan
mer än tre månader ryggar den för en sådan
nödvändighet och så länge den ännu eger en
gtiisla inflytande skall den ej förmås att gripa
an med detta kinkiga ämne Det vore att
underskrifva sitt eget afsked men våra Mini
strar vela ej att draga sig tillbaka Endast
öfverlägsne menniskor frukta icke att nedstiger
då de ej mera hafva glansen af en upphöjd
ställning ä ^a de ännu sitt namn och känslan
af en öfverlägsenhet som ej förgår med ulöf
liingen af någon yttre makt
- Men hvad är
väl medelmåttan när portföljen faller dem ur
händerna Hvem skall väl minnas ett sådant
namn då det ej mera står att läsa med flera
bokstäfver pä de första sidorne i Calendern
Ministeien aktar sig att sammankalla Kara
iarne ty Kannarne skulle kasta Ministcren
öfverända Man måste således modifiera år .yo
uppsätta eller kullkasta Minstcren om man
vill uppfylla vilkoren för en representativ Sly
reise Landets väl vill det och Kungadömets
väl fordrar det
Landels val vill det ty det skulle vara
förgäfves alt vi förjagat en hel ättföljd af
Konungar utkora t en ny dynasti och omstöpt
chartan om vi af det representativa systemet
endast skulle få erfara förvillelserna såsom i den
gamla göda liden då Chartans i4 §• ännu var
i full kraft Vår närvarande ställning är falsk
Minisleren uppfyller hvarken vilkoret af en
majoritet eller af den ansvarighet Chartan å
lägger den Majoriteten förlorade den sam
ma dag Casimir Ferier som qvaj höll den li
ka mycket genom fraktan och personlig öt
veilägsenhet bhf Ministcren beröfvad spill
jorna af den i3 Mars hafva till och med för
verkat sjelfva möjligheten af en majoritet
från den stund laglighetens stiåt öfvergafs och
man våldförde chartandetta Ministerens sköl
demärke som männen af deri i3 Mars tänkte
corfisquera för egen läkning
ITvad ansvarigheten beträffar så måste man
väl veta alt den är så godt som en nullitet
då Conseljen ej eger en piesident eller det
ministei iela systemet en "ansvarig utgifvare
Landet befinner sig då utan garantier mot
Konungadömets inkräktningar Det kan hän
da attFnrsten påtvingar det sin vilja då likväl
ingen annan än folkets borde vara represen
terad inom Conseljén Da £ar ministeren icke
längre i bredd rned majoriteten den dragés i
släptåg af Hofvet Ilofvet regerar majorite
ten lyder
I en Consélj-Presidetfls frånvaro finnes in
gen ministeriel ansvarighet ly det finnes >n
gen ministers blott ministrar Man ser väl
aila personer samh .de kring ett bord och
hvar och en utstyrd med sin attribut port
följen men d-ssa afla personer haf a hvar
och en sitt system likasom sin ministere D
riidfrågns icke alla Öfver hvad hvar och en
serskildt fö t Au
mindre hafva fast¬
ställt en viss syftdn en allmän yl so
lioger till grund för hvar och ep
«f de mång
faldiga detaljera Vi kun» härpå anföra eli
träffande exempel U-i Krigsministern bi 'öi
användandet af tVangen-iuqvijrtermg i dee
Och man lyste auction på de föräldrars lösö
ren som vägrade alt angifva sina söner var
inrikes ministern så fullkomligt okunnig om
allt detta att han oaktadt hela vigten af et
dylikt steg först af tidningarna fick kunskap
derom Den gången åtminstone syntes honom
väl tryckpressen duga till något
Det är ganska påtagligt att ministerens exi
stens icke kan förlängas annorlunda än genom
en revolution mot det representativa systemet
i sådant lall ställde man makten på minori
tetens sida o li sökte ansvarigheten för Cabi
netlels handlingar ända hos Konungen Men
af alla vådor fcr thronen är denna just den
allra värsta
Det constilutionella systemet tillägger Kun
gadömet de skönaste företräden och sådana
som mest af alla tillvinna det folkets kärlek
Konungen ger nåd Konungen uttrycker fram
stegen i allmänna opinionen derigenom att han
alllid väljer sina ministrar inom majoiiteten
Sålunda framträder denna skyddsmakt della
envälde som bildar sjelfva culminationspunk
ten i samhällsordningen aldrig vid andra till
fällen än då dess mellankomst blifver en väl
gerning för samhället eller individerne och
det är detta som betryggar den mot opinio
nens vexlingar Denna förblifver Konungen
trogen men drar sig tillbaka från dess mini
strar Han är främmande för striden och par
lierne gå honom icke på lifvet
Oantastlig då lian blott regerar och icke
sjelf framträder i handling delar han i sjelf
va verket ministrarnas ansvarighet då han de
lar deras arbe len Det vore oförnuftigt all
vilja påstå det den som handlar icke är an
svarig för sin handling eller kan vältra den
na på någon annans skuldror Eho som för
söker att sätta sig emot opinionens rörelse
han må vara Kung eller minister krossas o
undvikHgrn af delta makliga hjul som aldrig
i yggar tillbaka Om dan gamla Bourbonska
dynastien måst duka under i denna strid hur
skall det väl då gå med den nyaj hvars thron
skakas af så många vindkast
Vi hafva aldrig ulan förskräckelse kunna
se Kungadömets inblandning i administratio
nens gång Fordom var Kungadömet en makt
skiljd frän ftjjkets en makt som rådde om
sig sjelf som representerade en samhällsprin
cip som kunde säga såsom Spanska Konun
gen ännu i dag skrifver under sina förord
ningar "Jag Konungen
"1 Nu för liden re
presenterar Konungen nationen han ar något
blott genom nationen och det linnes i Konun
gadömet ingenting som ej bhjvit ditlagdt af
folket [Ivad bhr det väl af det sammi
stund det söndrar sig från folket eller be
stämmer sig i ,ak mobnts mot national vil
jan uttryckt hos majoriteten
Det vore en ganska hotande omständighet
för Frankrikes lu ;n om man kinde förestäl
la si» att Konungen vill våldföra opinionen
i och lör hvad pris som helst bibehålla minis
trar som ej ega det allmänna förtroendet Se
der hvarföre med ifver påyrkas en förändring
i administrationen Provisor en förefaller o-s
vådligare måhända för Konun a jömet än
för
landet
Ministei ens anhängare börja att inse delia
Den mest lysande organen för denna förlora
de sak (Debatt yttrade ju för få dagar sedan
att majoriteten aldiig (tan anses säker förrän
alla dess olika skiftningar äro representerad» i
styrelsen Detta var detsamma som ,en be
■ Hänael e att den nuvarande ministeien ej gör
oetta ett erkännande det något annat ba
'oö \es och ait en ministeriel modification är
nödvändig .—
'J '• « *la \tr
!en är ense denna punkt .gäl—
I I ?r det bio att undersöka hvilka ekmenter
utgöra majoriteten och i följd deraf åt hvil
ket håll den nya kombinationen skall komma "1
att luta Härpå svarar ministcren alt den
rätta medelvägens plats är icke sjelftagen
utan att det just ligger i maktens ide att icke
luta mer åt höger än åt venster eller med
andra ord att ministären samtycker att modifi
eras endast man garanterar den att ingen
modifikation kommer i fråga eller alt den
åtminstone slipper mod att bland sig invälja
en stark och bjudande stämma i stället för en
som håller på att dö borrt
Allmänheten torde likasom vi ha svårt att
fatta huru det kommer sig att regeringens
ståndpunkt kan vara så der orörlig hvarken
skrida fr»m eller tillbaka Förmodligen haf
va vederbörande härvid tänkt på den bekanta
geometern ,som blott begärde en fast punkt utom
verl den för att rubba denna ur sin bana
Men rätta medelvågen rubbar ingen utom
sig sjelf och något löjligare försök finnes ei
än att vilja qvarhålla sinnena på en viss punkt
midt i en moralisk verld som olidlig stannar
ett ögonblick
Och vore ock majoriteten lika stark för
Casimir Périers slappa efterföljare som den »I
en och annan gång var det för hans kraftiga
vilja skall den i alla fall ej återkomma i
kammarana med nya idcer Har väl den stått
stilla för det ministcren icke behagat röra
sig ur stället Villele såg sig slutligen tvun
gen att upplösa de trehundrade och har det
väl nånsin funnits en mera sammanhållen och
lydig majoritet
Fölhållandet är likväl nu ej på långt när
delsamma i8ji års majoritet är söndrad
Dupin d ä som representerar en talr .k del
deraf har öppet förklarat att hans opinioner ej
stå alt förena med systrmet och de män inom
detsamma som äro värst komprometterade Ena
hälften af konseljen har tvärt brutit 'med den
andra och det till den grad alt det icke ens
finnes majoritet innom konst-ljen ofine än
Kungadömet nedtrycker ena vågskålen Och
man kan undra alt det finnes anarki i län
et
STOCKHOLM
Den i3 Okt
Göta Kanal-bolaget har den 4 dennes sain
manträdt i Norrköping till den ordinarie bo
lagsstämma för detta år hvilken fortsalts till den
O och 7 Den 5 hade varit sammankomst af
det bolag som tecknat sig för sammar .skjtt
tandeaf medel till ångbogserings-fartyg Norr
köpings tidningar för sistl Onsdag
meddela
häromen kort men likvist temligen firliatändig
berättelse hvarur vi hämta följande detal
js-
Bolaget har beslutat en min • csvå-d åt
frami H E .fir Gr v Platen hvarsbrskafF«nhet
och stället för dess uppfarande likväl upp
sköts till afgörande vid följande
bolagsstäm
ma
Bolaget beslöt alt den si ,ta inbetalningen å
den teckn ide extra actie-insättningen nu sk ill
erläggas och penningarna ari vändas till betal
ning af Motala verkstads skulder och till förlag
för verkstaden hvaremot aktie-egarne er
hålla obligationer ställde till fwnehafveren och
löpande med åi lig ränta för att medelst cou
jions Jiqvideras Deremot komma Motal
verkstads disponibla tillgångar att användas
till ångbogse rings fartyg
Dessutom li .iät bolaget alt aktie-egarc som
ei gjort den extra insättningen af 10 procent
skulle inbjudas att deltaga häruti innan De
cember månads slut
I afseende på afgifterne för kanalens be
gagnande beslöts att dessa komma att ned-

Sida 3

sättas till hälften när ea kanalsträeka &f 5o ,ooo
alnar begagnas och lill fjerdedelen för 100 ,000
alnars fart
Bland smärre ekonomiska förordnanden
nämnes att bolaget uppdragit ät direktionen
att uppgöra koritrakter med kringboende jord
egare om ängsvattning till 2 R :dr Banko tunn
landet
Den gamla direktionen har blifvit bibehå I
len och till Revisorer för detta års räkenska
per utsagos Grosshandlanden i Stockholm Hr
R von Sydow och Löjtnanten Grefve O A
Cronhjelm
— Norrköpings tidningar tillägga
att man med nöje hört flera tala såsom Gref-
ve Cronhjelm Brukspatron Tham Komerse
Rådet Santesson Kammarherren Rosenblad 111
fl och att Grefve Cronhjelm varit den hvas
saste oppositionstalaren h vilket icke förekom
mer osannolikt då hans namn förekommer vid
t sidan af de nyssnämnde Ledamöternes
Norrköpingsbladet nämner äfven att oppo
sitionen synes hafva haft öfverhand till slutet
Men att den icke haft det i sjelfva besluten
visar sig deremot tydligt uti den fullkomliga
likheten mellan denna sammankomst och de före
gående Det var som bekant är ett hufvuddrng i
ii aml .Grefve Plåtens oförsträckta och entreprc
nanta snille att aldrig fullborda något företag
för sig i /tan alt deruti genant invefva något
nytt föremål för sin rastlösa verksamhet Mån
grn hade hoppats alt denna anda numera
skulle hafva upphört Men den ifrågavarande
bolagsstämman ger anledning att tvifla derpå
då man dervid vaiseblifver en fortsättning af
samma plan som tillförene att hopblanda
kanalen med Motala verkstad som ehuru för
träffliga och till och med oöfverträffliga dess
arbeten måste medgifvas vara hvilket ar en
sak för sig likväl åtminstone numera icke
rimligen tan anses stå med kanalen i något
oskiljaktigt sammanhang och således icke el
ler vidare bör (alla aktiegarne till last
Hvad Kanalafgiftc nas reglering betiSSar vå
är det både föi tjenstfullt och nödvändigt
att dessa göras iiå lindriga som möjligt för
att uppmuntra till Kanalens begagnande men
det vidlagna beslutet ger anledning till be
synnerliga sammanställningar då t ex befa
randet af en sträcka af 25 ,000 alnar kostar
precist lika mycket som af 5o ,000 eller 100 ,000
hvaremot t ex ufgiften för 87 ,600 alnars
sträcka efter saimna beräkning blir en half
gång större än for 5o ,ooo alnar och för 4 ,000
alnar nära duhlnlt si stor som jör /00 ,000
enär nedsättninscn endast sker för (ulla bo ,000
t ch 100 ,000 alnar Sjelfva salig Seseman
skulle säkeit hnft mycket bråk att upplösa
och förklain detta om man endast hade fram
slälit 1 esultat .-rn i såsomen arilbmetisk gåta till
hans begrundande
Om de ofvan nämnde besluten lemna någon
anledning ti
de anmärkningar vi här gjort i
föi bigSende så kunna de likväl knapt väcka
någon uppmärksamhet '»d sidan stf beslutet
om en minnesvårds uppresande åt Grefve von
Platen [»genting kan mera vittna oro huru
litet man fattat denna mans storsinta
och ärelystna karak ter än d«tta snar
.v >gdt barnsliga förslag Åt honöra <p :n
uppoffrade alla det enskilda lifvets njutningar
och beqvämlighet åt honom hvars oböj
liga järnvilja stundom trotsade och besegrade
snart sagdt enj hel nitious motstånd emot de
stSd-e förnyade anspråken på folkets bidrag
och sofn på detta sätt sträfvadfe hela den sed
nare delen af sitt lif igenom blott for alt upp
i- a ut sig den minnesvård hvilken nu för
enar de bada hafveri som da han förord
nade 01» inristandet af sitt blotta namn på
den släta grafstenen vid Motala sannolikt tänk-
te på inskriften öfver den ryktbare byg juiä- 1
i
s
S
s
ä
m
u
n
b
m
s
u
r
s
staren Wrens graf under domen af S :t Paul
Kyrkan i London Si niohumentum reqviritj
circumspicc åt denne man vill man nu resa
upp några kubikfot sten och ett jernstaket för
alt föreviga lians minne
Vi bekänna att vi för fosterlandets skull icke
önska det inånga sådane man som Grefve Plå
ten mätte uppstå på det att det icke må förgås
af lutter storhet men vid erfarenheten af det lil
la nyssnämnda tacksam betsförsöket att upp
föra åt honom ett monument kunna vi dock
icke unnat än tänka ilan var ändock en stor
man om i ke annat för jemförelsen skull
(Insändt
Om en Katedralskola i Lund eller Gym-
nasium i Solvitsborg
Bihanget till Lunds Veckoblad N :o 38 föi
delta år innehåller en insänd artikel hvars
syftemål är alt bevisa oriktigheten af und <r
tecknads förmodan det vore en sådan Kate
dral-Skola som Kongl Lärovei ks-Komitc
n i
sitt Betänkande sid 69 föreslår öfverflödig i
Lund hvilken förmodan undertecknad i Jör
bigående uttiyckt i skiiften I hvad förhål
lande steir Preslerskapet till Schola och Upp
lysning sid g — I anledning häraf får jag
tillkännagifva att ofvannämnde förmodan blif
vit utförligare motiverad i min afhandling om
Svenska Scholväsendetj hvilken inom åtta da
gar lärer fiån trycket utkomma och hvartill
man således hänvisar Läsaren
— Endast nå
gra frågor må det tillåtas mig att emedlertid
häl framställa till Insändaren och den All
mänhet som intresserar sig för sådana ämnen
1 :0 Månne icke den stora Ka tedi al-Seho
laii skäligen kan umbäras i en småstad der
förut finnes (utom en större Växelundervis
ningi-s
.holaj både Latin-ichola Lyceum och
Akademi (hvarförutan Malmö högre Liir
doms-scliola jemte två Apologist-klasser är
belägen blott på halfannan mils afstånd
2 :0 H *noe icke inrättande af Katedral
Schola i Lund just är det hinder som upp
häfver det i Nåder gillade föl slaget ait ir .t ät
ta Gymnasium i Sölvitsborg _ Rehofvet
af ett sådant kännes likväl nogsamt af hela
blekinge och Nordöstra Skåne och dessa pro
vinser böra således åter med nya förhoppnin
gar yrka på uppfyllandet af sitt numera glöm
da men billiga anspråk på ett större läro
verk (Pastorater hållas ännu lediga i när
heten af Sölvitsborg såsom blifvande preben
den åt de väntade Lektorerne flera hafva hål
lits lediga men af andra orsaker redan blif
vit be ,alte med kyrkoherdar Redan 182
'i d
12 Slars afgick till Biskopen i Lund Kongl
Maj :ts Nådiga skrifvelie om kyi ko-inspektor»
tunnornas användande till detta ändamål och
det är troligt att en betydlig fond redan kan
vara besparad i föi lag för det nya Gymnasi
um
3 :o Månne icke Lyceum i Lund (liksom det
i Upsalal borde utvidgas till större lärare-per
sonal hämtad från Doeent-korpsen och af
Staten förklaras permanent samt till löner åt
•essa Lärare anvisas de spanmålsfonder som
tillböra berörde Städers Litin ,kulör hvilka
således genom detta ulvidgnnde af LyceVma
äfyfcoleues lära befinnas öfve ribidiga Span
mals
onden t :II Lunds nuvarande Latinskola
utgör omkring 070 tunnor Korn utom peri—
ningekapital emot hvilken förmån Lyceum
borde t i 11 förbind as att emottaga ett visst antal
med vederbörligt fattigbevis försedde grati
ster
4 :o Mån re ej ett sådant Lyceum inrättad t
uta /i några t .ya statsanslag svarar i ^ailt öf
rigt mot Kongl Kom begrepp om Katedral
skola
5 ;o Månne icke den summa af j8io &dr
Banco svarande mot 635 tunnor säd hälften
råg och hälften korn som Kongl Kom före
slagit att af Statsmedlen utgå till ny allo
ningsstat för nämnde Katedral-skola bättre
kunde användas såsom bidrag till det Gym
nasium i Sölvitsboig hvars inrättande af Bi
skopen föreslagits och af Kongl Maj :t "redan
i nåder blifvit beslutadt men ännu icke veik
släldt (Se Kongl Kom Betänkande sid
38
Må de Autoriteter hvilka det åligger att
bevaka nämnde Landsorters intressen begagna
dessa vinkar ty uu när Skol-Revisionen på
Kongl Maj :ts Nådiga befallning sammanträ
der för att fatta beslut är liden dertill
inne
En Kyrkoherde från Skåne
Dslewoskop
Paganini som en tid bortåt gifvit ämne till
så många underbara berättelser påstås nu äf
ven vara sömngångare Enligt hans kammar
tjenare» utsago stiger han upp på olika tider
al natten sätter sig med tillslutna ögon på
sin länstol fattar sin /iolin och spelar långa
stunder de mest hänryckande fantasistycken
tills han slutligen vanmäktig sjunker tillbaka
på stolen och faller i sin förra slummer
1 Paris hafva pappershattar nu kommit i
modet Desse äro förfärdigade sf prä-sadt lic
keradt papper fullkomligt vattentäte och öf
verträffa ti il och med de Italienska ^halmhat
tarne i glans skönhet och varaktighet
En Mekanikus i Amsterdam har förfärdigat
en sa kallad qvarnvagn hvarpå man genom eti
helt enkel mekanism kan förmala säd till
mjöl Under vagnens gång sätta de fvn
hjulen qvarnverket i rörelse och således gir
den på kamma gang nytta bådu såsom qvarn
och fordon
I Korrektionshuset i Rouon befinner sig <•
tioå :y
gosse som under utvecklandet af tians törsta fy *i
krafter ådagalade cn sidan mordlust att lian » .Ute
låra eller mörda slit lefvande som kona i iicrörii
m«d honom ,till ocli med sin närmaste omgifning ,fo al
drar syskon vårdare och lekkamrater Genom a ja
tikados endast hans blodtörstighet och föräldrariic
sago sig slutligen nödsakade att afstånga honom IV
'in
all gemenskap m«d menniskor
Följande besynnerliga händelse föreföll nyligen •
polisprefekten de Boisnarts embetsrum i Paris fin
man som gaf sig ut för handelsagent åt ett stort
handelshus och lefdc på briljant fot hade en dotter
till hvilken (lere ansedde unge mån friade fader
och dotter gå ivo företrädet åt en som efter
uppgift var född Italienare Så snart han uppvi at
de erforderliga betygen skulle brötloppet firas
Just
under denna väntningstid träffas brudgummen och
den tillkommande svärfadern händelsevis lius Hr
Boisnart som har uppsigt öfver da galerslafvar hvilk t
blifvit satte pS fri fot men ännu stå under polisen
uppsyn Man föreställe sig deras ömsesidiga förvå
ning En förklaring blcf .slutligen nödvändig ocli
det yppade sig dervid alt den ene suttit G och den
andre 10 ar på galererne
Eu Engelsk possessionat i Lancaster vid namn
Catherlag förtjenar att omtalas såsom en af de be
synnerligaste originaler Ilan är ägare af en half
million IM St och i hans familjslott finnes ct gal
leri med 8 /2Ö2 stycken miniatur-porträlter .In ilka
alla föreställa — honom sjelf Hans far fick det narr
aktiga infallet att ända från födelsedagen till myn
dighetsåldern en gång hvarje dag låta taga porträtt
af sin kärälskcliga son och denne fortfor ända till
sitt femtionde är alt följa en så förnuftig vana Hans
största nöje består 1111 dori att dagligen tillbringa
några timmar i porträ tia len och betrakta de förän
dringar hans kroppsliga jag under hela lofnadslop
pet småningom undergått
På museum i Louvren i Paris finnes bland en
mängd förträffliga målningar af de berömdaste mästa •

Sida 4

rr 5 fvftn en stor bläclv plump» cl l vcrlilief mästei sfycke
al unpen -5c ibe hade vid karnevåWtidcn en
ko
medi i verket» som mäste vara (Ur dig inom 2 I i ni
nur I brådskan råkade liati par diatraciion all tu
ga bläckhornet i stället for sanddosan och nftCra ^c
hela dess innehåll på papjxret £u duktig ed «vä
vade pä hans läppar men I em na de genast rnm föi
en stum förundran Slumpen liade fTr«i«-lt den svarta
i den sä att den framställde ett träftaild likt p å
trätt af Seribe sjelf Alla hans vänner betraktade
n .ed förvåning den mästerliga bläclvpinmpcn och ii
ecu ville tro a 11 allt endast v r ett h ndrlsens spel
Plumpcn ötverlemnades åt JVIti c un att »ter förvara
och Seribe lär hafva beslutat
a ti ryda tn urpbrgn
as sina samtliga dramatiska arb teu med ett facsimilu
a£ detta bläck rtrl .tt
I Brighton i hngland .befinner siiz for 1 ä varande
en Grefvinna Guiccioli Lord y Byrons älskarinna
Genom en särdeles händelse betinm-r sig ä )ven LaiU
Eyron yti sam-lna s id s«»m denna årstiden är eji rno
te«p ]ats lör den ehganla verlden Grefvinnan Guic
cioli ar upp *a 'eii 11»ed all möjlig® artighet i de n ;e«t
utnuakta cirklar lör någon tid sedan möttes hon
ocs Lady Byron på den mest frekventerade promenad
i »taden och det var latt att märka de nyt km blic
ka de kastade på hvarandra vid iorbigåemh t Gret
v innan Gnicco ii 'härstammar från en gammal fortiäu
slÄgi blcf ännu ung gift med en rik Grefve Guic
cioli 40 ar äldre än hon men snart åter >kiiti från
honom Def var kolt e fler brölloppet som hou biel
k :ii i Lord Byrwn ined en häftigh
_
etj som ännu efter
hans död skall fortfara
Bland Isbergen på Grönland —- säger Gar ne i sin
sk vi fl :- Lives of emrnant Missionaries
— är sä starkt
eci o att hvarje rop vid deras fot i ögonblicket fort
plantar sig till spet >cn och om denna sitter löst el
ler är remnai frän berget sä ar ofta ett ord till
räckligt att störta ned dem E11 båt med sju in föd
de for en gång genom ett hvalf som var bildadt af
tvännc öfver vattnet hängande klippor En gosse sh»
med ett stycke träd emot ett skinn som var spänd t
öfver kanoten Ljudet häraf nådde inom fa Ögon
blick till höjden af hvalfvöfc som under ett åsklikt
brakande inslöitade och begrof de olyckliga Grön
ländarn e uti böljorna Diskobayen är en myckel
fiskrik fjärd der en mängd folk vissa årstider sam
las till ett sliigs årsmarknad der de likväl löpa den
största fara Hvarje isberg hotar att Sönderkrossa
dem och likväl fara alla om hvarandra med en full
komlig sorglöshet
iJVNONSBH
TILL SALU FINVPS-
I Deléen» ct Corap Bokhandel
»hort Introduction to
dG
Swedisch Grammar
aiapted for the use of Eöglishmen
I Östergrenska Miuik- och Bokhandeln
Ri *s Variation» »ur un Air de 1 'Opeia La Fiancée du
Brigand pour le P F a 4 m i Bdr Bie» Air Portu
gais avec Variations pour le P F å 4 m 1 Bdr 16 sk
Kies Variationen iiber die beliebte Cavatine ans Tan
c red di Tanti palpiti tiir da» P F zu 4 H 1 Bdr 2 sk
Bombergs Trauer Symphonie fur das P F zu 4 H 2
Bdr »k Schmitt Grosses Tongemälde tur das P F
v .Vl H 2 Bdr Schmitt Sonate pour le P F å 4 n *» |»
2 l \dr 2 sk Schmitt Introduction ef Variations pour
le P F a 4 ra 1 Bdr 16 »k Spohr Premiere Sinfonre
pour le P F å 4 ra 4 R (lr 32 Spohr
"Notturno
pour le P F a 4 m» 1 2 &dr 164 sk Weber Biveitisse
men t de 1 'Oberon pour le P F ä 4 m 52 »k Weber
Polacca brillante por il P F å 4 mani i Bdr 8 sk B co
I Östergreiuka Mu»ik och Bokhandeln
Hinten Fantaisie pour le P f sur des thémes fa v oris
ds la Donna del Lago (Sjöfröken do Rossini 1
Bdr
Diabelli Sonatine lör P F etter Cavatinan
"Örania
vin hjertats herrskarinna
ur Operan Sjöfröken ar
rangerad för 4 hand z2 sk Ouvert till Sjöfröken för
P f 32 «k
Af trycket har utkommit och säljes hos A Wi
borg et Comp u 8 sk B .co
Ktf
Kortprofeten
ELLER KOJSSTEN JET SPÄ 1
KORT
Tilt Fantasiens sysselsättning och tidsfördrif pa le
diga stunder
Af trycket har utkommit och säljes ho» a WiborÉ
ct Cotnp ä 1 Bdr Banco Andra häftet af
PROMENADER
inom
FÄDERNESLANDET
Af trycket har utkommit och säljes pl Dagblads
Contoret å 2 »k Banco
ri
V
risa
V
OM TV EN IS F VAS ,f ADEL
lkill
f
hvilka reste till Tyskland samt vid hemkomsten bl et v o
arresterade för Högmålsbrott
En iör ståndspersoner bebygd förmånlig och rendo
rande Landt .Egendom ett mantal frälse belägen 1 x-2
rail Land och 2 mil Sjöväg trin Stockholm Underrat
telse erhllles i huset K ;o n vid Begeringsgatan Qvarte
ret St Pehr (i f d franska Värdshuset ingången ge
nom lilla porten en trappa upp dörren till vänster
utmed trappan
Ntt
Natt 1 Lampor
p
a 18 sk rgs asken i fjerde Kryddboden vid Begerings
gatan till vrenster frln Gust Ad tor
Svarta och Gråverk» fodersäckar Cardus och Skrif
papper Franska Iiardborrar Götheborgs Segelduk
Hampa ra m pl J G Broms 's Cantor i Drakens gränd
vid Skeppsliron
T
T ryck P apper
Fransyskt VelinBibl Vl1P
ypp
Shom Fransyskt Velin Bibel Velin 1 :Q 5 Psalmboks
Velin N /0 3 ni fl sorter finnas till salu i profver äro in
lemnade pa Aftonblad» Contoret
Uti Mod och Nipperboden vid Mynttorget samt pl
VaddFabriken uti så kallade Gamla Prengården uti
Maria Församling särat på Aftonblads Contoret vid
Stadssmedjegatan försäljes Bomulls och Silkesvadd uti
större och mindre parti då större tages blifver priset
bättre pa samma fabrik karda» god bomull till »pinning
och täckstoppning för 12 sk marken
P A Leffler Contoret i södra hörnhuset af Funkens
gränd och Kornhamnstorget försäljer till facila priser
Matolja waugra» Cathrinplommon Lagejblader Por
tngisiskt Sulläder Mallaga Pomeransskal Bysk Svin
borst St Croix Buinm Egyptisk Safflor de flesta sor
ter gröna och bruna Thécr Hampolja Skrifpennor af
difFeienta qvalitéter P»ödt Turkiskt Bomullsgarn af
flera Nummer Bodt och H vitt Port Xeres- Och
Mallaga»
vin pl bouteiller samt sa väl förtullad t som på Neder
lag Byskt Tagel och Tvål fransk hvit och marmorerad
Tvål Calabrisk Lakrits skuren fransk Kork rödt och
hvitt Portvin fin Batavia Arrac Extra fin och fin gara
mal fransk Cognac samt gammalt Teneriffavin
Undertecknad som dessa■ dagar återkommit frfin
p .n utrikes resa far härmed uran av er ter a respekti
ve Allmänheten 1 att de su- mycket berömde P-EBBYV
PATENT SKBJFFENJS 'OIi som äro recommende
rade uti Aftonbladet för den 17 Juli d ar hos mig
nu äro att tillgå Ofvannämnde Pennor äro af 4
sort er nemligen dubbla Patentpennor Bure
au
Skrifpennor fina Bureait pennor och lackerade Per
• ry 's pennor alla dessa sorter Pennor för hvilka
Uppfinnaren fullkomligt ansvarar och hvar a han
erhållit PRIVILEGIUM EXCLUSIVUM äro för
sedde med stärnpehi PEJ \J \Y LONDON och a hvar
je Paquet JAMES FEBBY Dessa Patent Skrif
pen
nor som uti flera utländska Tidningar blifvit be
römde och uti England Frankrike Tyskland Dan
mark Byssland
m JV andra Biken vunnit allmänt
bifall samt funnit betydlig afsättning utmärka sig
genom deras företräde framför alla dylika uppfn
ning ar och efterstå i intet fall de vanliga Skrif
pennorne utan öfiiei träff a dem genom deras varak
tighet hälst de af hvarje skrifvare krnna begag
nas utan af se ende a handlag och kunna utan af
seende begagnas sa väl för Affairsmän Lärda
som Skönskrifvare Dessutom alla vackra och mo
derna Fruntimmersprydnader af 'Bron /e svart Corn
position P !äterade Émäljerade och JMosaik Krok
Leck och Friser kamm ar af Sköldpad och Horn
superfina Eng Bak och Pennknif var med ansvars
skyldighet f ör de förstnämnde Bord• och Tran
cherknifvar diverse sorter fina Saxar Tandpeta
re uti foderal utmärkt väl arbetade Brefiäggare
af Perlerno och andra utländska Trädsorter Glas
mästare .Diaman ter af utmärkt god beskaffenhet»
Elfejibefi för TSTtnia-turrnulare diverse sorter Pens
lar 772 m äfven ett större sortarnent Urmakare
verktyg Ut- mnanreden m m som dertill hörer
StockJiolm d 13 Aug 1832
BJEJA
B J .EJA
vid Gust Ad Tor g
erts-
r
Uti sorterade Lager i J F Zethraei Kryddbod vid
Österlånggatan
GOD BLANKSMÖRJA
å 8 sk B :ko halfbuUljcn (då torn butelj medföljer
uti Socrf .rbruks- <Iagastnf .t i huset N :o 7 - (Enkefru
Gerle3 hus vid Munkbron
D VF5SK-
En ordentlig bemedlad man vid nagra och trettio års
Sider önskar emplov antingen såsom Föreståndare af
något försäljnings Magazin eller annan dylik befattning
Han är kännare at detaiilehandel och kan utom he
drande muntliga rekommendationer lemna säkerhet för
hvad howpm anförtro» Svar till muntlig pfverenskom
melie begäres i förseglad billette till B H på Afton
blad Kontoret
Ett bättre välkändt fruntimmer som i flere är
conditionerat som Gouvernante ämnar nu getiaat
etablera en Pension å Söder for bättre mans dött
rar De kunskaper som meddelas äro Christetido
men Hi st arie ny Geographien Fransyska och Tyska
språkens grundliga läsande och skrifning samt det
förrigas beständiga talande IMusik Plita väl
skrifning och de nu brukliga handarbeten Och som
hon med verklig fallenhet förenar vana till barns
undervisningt tror hon sig lätt och Jattligt kunna
meddela sina kunskaper
Platsen blifver i tiökens
gränd huset Nio 4 eller det andra till venster från
Goth gatan på nedrti botten der respectlve föräld
rar vinna muntlig öfverenskommelse
En betjent »om har conditionerat på ett »tälle i flere
Ir ön»kar »ig nä»ta flyttning dylik tjenst hos något
Herrskap eller ho» någon ensam Herre Han är väl
kunnig uti allt hvad som tillhören duktig betjen t .tjenst
Om »var anhållet uti billet till C M som inlemna» pl
AftonbladsContoret
Emot inteckning inom första hälften af Taxerings
värdet och sex procent» ränta antingen uti hu» i Stock
holm eller Land tegendom i Stockholms Upland» Söder»
raanland» och Vestmanland Län kan erhålla» ett ståen
de Jån af Tio Tusende Biksd Banco som äro att tillgå
de första dagarne af instundande December manad
Närmare linderrättelse erhålles hos Contoirs»krifvareni
Tingberg i Biksgälds .Contoiret som der träffas alla för
middagar
Grundlig undervisning i Bita och Mala lemnas af ett
Fruntimmmer Om flere Elever erhålles på en gång blir
priset mycket billigt Lektion erne kunna meddelas hoc
Eleverna eller ock hemma ho» Lärarinnan boende på norr
nära Gustaf Adolfs Torg Svar afvakta» i billet till Lek
tion 1832» som inlemnas på Aftonbladets Kontor
ANMÄLAN
Undertecknad expedierar alla »orters Juridiska »om
Ekonomiska Handlingar» riktiga Öfvorsattande från Sven
ska Engelska och Fran *ka Språken på det Tyska äf
▼ensom författandet at dylika Handlingar och Corre
»pondans uti särskildta ämnen Jemväl är för den mera
försigkomna i Tyka Språket ^tillfälle att genom Lektio
ner tå inhämta Tyska Språkets högre Genius De som
härå fästa afseende kunna anmäla sig vid Köpmangatan
Hueet N :o 7 en tr upp SM
S Magnus
Språk JVlä»tare
p
VÖRDSAM ANMÄLAN
Med samtida vänners önskan och Ilögvordige
Dom .Kapitlets i Linköping ynnest
fulla förord for
m
en
vald samling af mina poetiska Skrifter i dess och
andra Stift jiar jag vågat skicka minai och kon
stens vänner en Subskriptionslista med blyg
sam afvaktan af deras namnteckning Den lycka
min fridsamma Sångmö njöt i sina
_ yngre år att
temligen oskadd genomvandra de stridandes läger
har försäkrat henne att fastän gammal ej blifva
aldeles förskjuten Hon blandade sig hvarken i po
litiken eller den spetsfundiga filosofien Känslans
språk ar det enda hon lärt foch kanske finner detta
ännu gynnare Minne och Poesi vill jag kalla
det lilla arbetet i stor oktav af 20 ä 24 ark påvac
kert tryckpapper med vackra stilar som skall för
var ax 1 :0 Författarens Barndoms och Ungdomsmin
nen med omvexling af vers och prosa 2 :0 dess lyri
ska 3 :0 dess religiösa sånger och 4 :o åtskilliga Tal•
Friset blir 5 sk B :co för hvarje tryckt ark
"Listor
na få dröja i Orterna 6 månader från nedanskrefno
dag inom hvilken tid de kunna hinn al blifva kända
af Sångens älskare och älskarinnor
Med vördnad tecknar
Ekesjö och Askeryd S J Hedborn
d 8 Maj 1852
En ny upplaga af Adjuncten Carl Gustaf Lindbloms
Prof .Predikan i Kongrbamn eller Gustaf Adolphs Ka
pell inom Götheborgs Stift å Midfasto Söndag »kall
så fort sig göra liter för Bespective afnämare och
Beqvirenter blifva att tillgå hos Herrar Bokhandlare
i Stockholm
blzfver med högvederbörligt tillstånd pSj Gottlands Va
pen i Bredgränd i morgon sondag den 14 dennes all
möjlig Propreté och god Musik utiofvas
Bal blitver med Högvederbörligt tillstånd i morgon
Söndag den i dennes uti huset N ;oJ Q i Nygränd god
musik utlotfvas
vexelkurs
noterad p .i Stockholms hörs den 12 Oclober tSSs
Lonil "n i3 R :dr H6 sk
"5 d d ftdr 4-i 5k
tio d d
Hull » >t bet i London i3 Rdr 4G sk- 3o d d >3
Pulr 44 sk- 9° (l d
Livcrpnol att het i llito iZ RJr slt 90 d d t
iZ Rdr 4 st 90 d sigt
Hnmbuig i4 st 67 d d i4j 1-2 sl 145 I»4
sk 90 d d
Altona att bet i Hamburg ,46 sk 67 d d
m <lerdam i3j tk 4 '• d
Dorti» att >ct i Arastcivbm i3- 1-2 sk 70 d d
Lulicck Lub ?k Cour :t 116 1-2 sk 67 d d
Paris 26 sk 22 60 90 d .d 25 5- (j ik 90 d d 26
3-4 «k 74 '1 di
Si Petersburg 3o sk 3o d d 29 1-2 »k 2 d d
8 di
8 d sigt
g
Köpenhamn 69 3-4 sk 8 d d
Medelkurs
Pund St i3 Rdr 45 sk 10 rst Hamb B :co 146 sk
F6 k
Francs 26 sk
VARUPRIS
Hvete 1 o Pitdr 32 >k å 11 R :dr 32 sk Råg 8 Rdr 24 »k
å 8 Rdr 32 sk Korn 7 Rdr 24 "k Mall8 R :dr Hafre 3
R :dr 4« sk ä 4 Rdr Ärtor 10 R :dr 16 sk Salt
Terra Vecchia 5 R Ir 5 sk 4 r»t Dito S :t Ybes 4
R :dr 3a sk Dito Lisabons Rdr 24 sk„ pr tunna
allt B
Hos L J Hjerta