Aftonbladet Måndagen den 15 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-15
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-15
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-15
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-15
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 15 Oktober 1832

Sida 1

N :o 242
1832
AFTONBLADET
Måndagen Ä !» (len 15 October
Lösa Aumror i sk Banco Prenumeration ath utdelning i
i etJh E
P 'J *e SotMolm for helt år ,o R :dr haljt *r 5 11 dr
3 mllnader JR
-dr s sk tan o
H länets Lnnlor vid Stadss ^edjenatani hrnn .ans hnd i hörnet n f I hntr „ o .„ /•»
'J *e SotMolm for helt år ,o R :dr haljt *1r ae JR .d
H länets Lnnlor vid Stadss ^edjenatani hrnn .ans hnd i hörnet n f I hntr „ o .„ /•» i
di fäd ill kHdUtdlli ^nkl «
eftermid
Lösa Aumror i sk Banco Penuation ath utdening i
SotMolm for helt år ,o R :dr haljt *r 5 11 dr
3 mllnader JR .dr s sk tan o
nets Lnnlor vid Stadss ^edjenatani hrnn .ans hnd i hörnet n f I hntr „ o .„ /•» i
erm ,1ms <org Annonser emottagas endast i förstnämnda ontor till sk Hanco raden Utdllnin ^nkl «
eftermiddagen
tanJsS 'an ° 'h E
er
er
vid Söder
HANDELS-KUNGÖRELSER
Iiyska Regeringen har tillåtit tullfri införsel af
Spannmål till Österbotten
ELEMENTARSKOLA
d
ELMTAA
Efter ämnes-läsnings- och Vexelunderviinings-me
thoden eriiottager d i5 Jan i833 tio nya elever ej
öfver 10 Sr gamla erforderliga betyg böra vara in
Rifne inom i5 nästa Nov till Rector C J L Alm-
B
Rifne
B
qvist
AIJCTIONER
AJC
A Ull- och I .inne-marmfactiuict i Bergsstaden
Kongsberg i Noirige med tillhö ,ande hus och in
ventarier närmare underr i 1 'iiarits-Deparlementets
Expeditions-Sccretériat auction d a in ,t Nov
Tegelbruket YVagbro rocd ät följ hemmanet N :o 3
i Haga by och Norrala S å Söderhamns Rådhus d
29 Oct kl >a
Lots-Ålderm Martinssons onumcrerade ä Stadens
Östra Wärn belägna Hus och Trädgård samt Träd
gårdstomten N :o 33 ä Östra Förstaden i Landskrona
auction ä Rådhuset d at Oct kl 1
••KFKr 1 Uti i SJ AMMKtUSt
RO GEN K >-•
k
RO G
Linköpings R .R atl Boktryckeii-Konstförvandten
C J Palms den 18 förre Stadsfogden J I "Weselii
och hustrus S W Löiinbolms af Febr >833
Umeå H .R all Fält- och Reg
-Läkaren J G Wahl
bergs a rttxd af Ting c 6 män från f Aug
Oxic HR a il Hofslagaren A- Malmborgs i Åkarp
1 rltgd af Ting c 6 mån fiån 14 sistl Sept
Skytts H .R Hand I A Ståhles i Trelleborg och
bu ~trus 2 rttgd af Ting e (i mån fi ån 23 sistl
Juli
Skytts H .R Arrendat A Jönssons i Klörup och
hustrus a rttgd af Ting e G mån från 1 Aug
Mariefreds R .R all Commissions-Landtuiätarcn E
Wasbergs 1 helsfria måndag e iH inst Nov
Nyköping R .R all Handl J H YVidberg» första
helgfria 51 ändlig i Mai >833
Skellefteå H .R Bonden Jan Anderssons i Fio-lkä
gc 2 rltgd at Ting e 6 mån från 16 sistl Maj
KALLAS
A fl Inspect A J Mylsrmarks samt dess a fl Enkas
Anna M Lundströms Sierbhn delägare alt i Lands
Lanzhet i Störa Kopparbergs I ,än inom k» man fl ån
3 ann inkomma med föl klaring öfver Löjtn Pehr
Myhrmarks ansökning om qvarstad å ofvanb niälle
Inspectors och dess husans egendomar orli klander
af dess testamente
Ägare till den 3i sist Aug hos Bomlen Ola Sven
•011 i Djupadal i beslag tagne 2 Fack or diverse Iy
fer till Land-krona R .R aa d :s kl 11
AR !
Efter all Fel er Bengtsson i Basta uti N "shy S
anm hos B .khåll J Jonsson å livet landa ct Hellinge
HANDELS-BOLAG
HANDELSBOLAG
Ingånget af Richard Abdon WaJlander och Anders
Holmslröm i Wadstena d 29 st - ti Sept under fir
ma Wallander et Holmström
Ingånget den I dennes i Carlshamn af L F Berg
uoh J 11 Skouger under firma Bers et SVong r-
il )r • *7 'K
Efter »fl Kamrer Brukspatron N E Ryberg på
Gunnerud anm 1 Sterhlm-et inom ra näslk- Nov
Efter all Handl A Dyhr i Umeå anm före 3
Nov hos Magistraten i Umeå
DOUPB t i :• !« :•» ^4««« '» 4BF .N
Afl Lärftskramli Florens d 16 dis kl 12 i Börs-
kaffern nimen
Handel bokh J S Hollender d 3o dennes kl 10
1
m hos J- F Berg i Götljeborg
Fabrikören C J Sääfs i Societetens hus i Norr
köping d (5 Nov kl 3 e m
AU Bagaren Gli Th Holmgrens å nya Malmen8
källnre d 17 d :s kl half 4 e m
SPEKTAKEL
SPEKTAKEL
I dag Måndag Figaros Bröllop och Käften
»AlKTHANTWÄDBN
TN
P B i morgon kl 7 c m
Svea-Orden d 17 d :s kl 5 e m
Sddd8 dkl
aOen 7 k
Svea-Ordens a grad d 18 d :s kl 6 e nt
Ncntuni Orden d 17 d :s kl 6 e m
Musiköfnings-Sällskapet i morgon kl 6 e m
D1LIGENCE TILL UPSALA
Afgår Tisdags- och Fredags-f m kl 9 från Ga
sicnhofs-Kullaren återgår Onsdagar och Lördagar
samma tid
STOCKHOLM
Den i5 Okt
GÖTHA KANAL
Sedan alla högtidligheterna vid Götlia Kanal
nu öro föi bi lorde det vara tid alt kasta en
blick på hvad rtian för framliden deraf har
att vant» Vi »kulle vilja likna denna "för
eningslest mellan de båda hafveri
vid ett
brv /lopp icke så mycket lör det en sädan be
nämning kunde hämtas från någon historisk
jemförelse med de Venetianske Dogernes för
mätning med Adriatiska hafvet eller för det
aaslérna blifvit väl undfägnade och lyckönsk
ningar och epithalamier vankats i öfverflöH
utan isynnerhet fördel alfvarsamma kvaidagslif
vets omsorger som efterträda den lysande hög
tiilen Jiär ungefär på »amma sätt som efter
ett vanligt hröllopp i dan äkta moderna stilen
Det har troligen icke funnits någon äfven
af kana Iföl etagets värsta mots 'åndaie som ic
ke upiiktigt deltagit i glädjen öfver att man
fått fira dess fuliboidan om icke af annan or
sak åtminstone för hoppet att ändtligen se ett
slut p5 nationens upofT ingar derpå Men vid
de sargviniska föl hoppningar som man från
flere håll hört yttras öfver kanalens blifvande
lycksaliga verkningar kan den upmärksame
betrakta ,en eke undgå att fråga om dessa för
hoppningar verkligen äro grundade på någon
sannolik bnäkning En undersökning härom
är i synnerhet af vigt i händelse något pytt
förslag ännu skulle vara in petto atl finmstäl
las till Rikets Ständers behjertande vid en fram
tida riksdag t ex om bidrag till ombyggnad
af Trollhätte kanal eller upmuddrins af Gö
tha elf
/or att kunna draga fullkomlig nyt
ta af din fardiga kanalens begagnande f och
den är af dubbel vigt innan erfarenheten än
nu hunnit genom en lät gre tidsrymd för det
ta begagnande gifva ett fullt pålitligt resultat
orn dess blifvande fördelar Vi skola försöka
att härtill lemna några bidrag
Det är bekant att Grefve von Platen titi
sin först "» år 1807 utgifna afhandling om det
ta företag uppgaf kostnaden för Östgötha li¬
nien till 600 ,000 Rdr och för Vest-Götha li
nien till 3oo ,ooo Riksdaler Är r8og var d ;n
na summa föiändrad till 11 million hvjlket
lades till giund för framställningen hos Rikets
Ständer Redan år i8 (5 hade dock förslaget
vuxit till 6h millioner och verkliga to
talkostnaden sedan kanalen nu blifvit full
bordad upgår till omkring nio millio
ner Häraf hai Statsverket uti direk
ta anslag tillskjutit 6 ,378 ,000 Riksdaler
utom de förmåner som beviljats genom
begagnande af virke från kronans skogar er
sättningar till jordegare ro m Således visar
det sig att äfven om man antager att arbetslö
ner och prisen på lifsmedel nu äro dubb It
dyrare än år 1809 verkliga kostnaden ändock
utgjort tre gånger så mycket som i början
framställdes
Vi nämna detta i förbigående utom det egent
liga ämnet icke för att dervid göra någon vidare
anmärkning utan blott för att derifrån draga
den slutsatsen att man icke bör alltför ha
stigt sätta tro till de målningar öfver kanalens
blifvande fördelar som möjligen kunna göras
ifrån det håll der man förut på ett så frap
pant sätt ådagalagt sin oförmåga att anställa
kalkyler om bvilka en af vå a skickligaste
Författare uttrycker sig "alt det dock icke
"matte vara så utoniordentligen konstigt att be
*räkna hvad jordgrå /ning stenhuggning och
murning kostar och någonting annat fordras
"ju icke till våra kanaler
Vi hafva nu icke den ofvannämnda afbnnd
lingen af Grefve von Platen till hands men
vilja minnas att han deruti yttrade att det
företag voi dåraktigt för det allmänna som
icke åtminstone indirckte åteibetalte båd ka
pital och ränta Vi vilja icke följa denni
stia ga sats så noga emedan vid ett företag
af den storlek ocli beskaffenhet som Götha
Kanal Staten- utan afsaende på kapitalet re
dan borde anse ett stort ändamål vunnet om
det återbeialade den ränta som beräknas fo
bidrag till alla andra företag Äfven en så
dan begäran »kulle likväl sannolikt i afseende
på Götha Kanal anses oerhörd Men om an
språken nedsättas till tre procent af de ned
lagda kostnaderna då synes oss att de som
utmåla verkningarna af Kanalen mest lysande
icke böra anse denna fordian obillig eller
kunna nedpruta den utan fara alt deras (öf
vande i11 visn ingar på framtiden då skola anses
endast för toma fraser och gylle drömmar
hvarmed de dåra både sig sjelfva och an
dra
Det är således 3 pCt af g millioner eller
en inkomst af 270 .000 R :dr som vi anse va
ra det minsta kanalen bör gifva for att i
någon mån rättfärdiga alla de uppoffringar
som derpå blifvit g ;o da utan att räkna nå
gon ersättning för de förlorade räntorna å
statens bidrag under byggnadsåren Om till
dessa 270 ,000 R :dr laggas 20 ,000 för kanalen»
årliga utujei ;hAII och reparations-kostnad tjen
stemänrens aflönänds m ni hvilket icke lärer

Sida 2

finnas öfverdrifvet så blir totalsumman 290 ,000
R :dr Låtom oss tillse liuru mycken sanno
likhet (öieter sig att denna summa skall in
bringas genom kanal-afgiflerna
Enligt det upprättade förslaget till taxa på
dessa afgifter hvilket har för ändamål atl
skapa en transitofart genom kanalen af inhem
ska cell utländska Östersjöfarare hafva afgif
terna för varors transporterande från haf till
liaf blifvit lämpade efter tullen i Öiesund
och i flera fall nedsatta under dennas belopp
Detta finner ock hvar och en är nödvändigt
om ändamålet skall vinnas Enligt samma
taxa blii således afgiften t ex lör ett skeppund
hampa eller talg 12 sk ett skepp stångjern
8 sk en tunna spannemål eller salt 2 sk en
tunna tjära 3 sk en tnnna sill 4 «k ett
skepp torr lisk 2 sk 100 skålp socker 10
sk 100 skålp kalle eller bomull 26 sk
100 skålp tobak l5 sk o s v
Vi antaga nu att en tredjedel af den be
liöfliga summan kunde fyllas genom afgifier
na på den 5 k inrikes rörelsen d v s mel
lan småstäderna och olika lastageplatser vid
kanalen för hvilken rörelse taxan är något
liögre För den återstående summan som »kul
le vinnas genom transito afgifter är det väl
icke möjligt att uppgifva med bestämdhet
hvad som kunde komma att föras från Peters
burg och de Finska och Lifländska hamnar
na men för alt kunna se ett sannolikt resul
tat vilja vi i stallet antaga att hela jernex
portcn från de Svenska Öslersjöhamnarne gick
denna väg äfvensom hela beloppet af lan
dets öfriga bttydligaste expor tarlicklar hvil
ka kunna komma denna väg och för hvilk-
afgifterna finnas utsatta såsom Alun Beck
och Tjära Koppar Kobolt Väfnader m m
eller i83o års förteckning Vi vilja vid arv
för att räkna så högt som möjligt antaga
att hela importen af salt torr fisk sill vin
och kolonialvarorna socker kaffe och tobak
passerade denna väg samt lagga slutligen här
till 100 ,oco Skeppund hampa och talg såsom
förmodad transito från Ryssland och 200 ,000
tunnor spannmål frun Liffund och vi hop
pas att man då åtminstone icke skall anklaga
oss för bristande frikostighet Resultatet der
af blir i kannlafgifler
3oo ,ooo Skeppund Jern a 8 sk - - R :dr 5o ,ooo
1 ,226 Skeppund Alun som gur emkring 5co
Beck och Tjura - - - - — 1600
Koppar - -- -- -- — i5oo
Kobolt cj utsatt i taxan upp
tages till lika afgift - — 6000
Väfnader omkring 1000 stycken— n5
200000 tunnor Spannmål ------ $333 1G
200000 tunnor Salt ------- 8333 i (i
5oooo tunnor Sill - -- -- -- — 4 I GG 32
5oooo tunnor torr och salt Fisk - - — 2o83 iG
Socker 10 i-2 millioner skälpd å 12 sk
för hvarje 100 skålpd -
_ 26200
Caffe 3 millioner sk älpd å 25 sk för
100 skälpd - - - - - — 1G000
Tobak 2 millioner skålpd å i5 sk för
100 skiilpd ----- — Gnoo
Hampa och Talg 100000 Skeppund - — aSooo
Summa K :dr i55 ,8gi 32
Med detta höga beräkningssätt att läla .hcla
Sveriges hufvudsakliga export och import pusse
ra kanalen felas således ännu Ho ,000 R :dr för alt
komma till de önskade 3 procenten Men nu vet
Det bör anmärkas att flera artiklar uti
denna förteckning icke kunna upplagas
såsom t ex exporten af hummer som fån
gas vid Nordsjön och således icke kommer
alt parera kanalen för att gå till England
och af några manufakturvaror såsom pap
per li
-traf naslaii lu la exporten sker frän
Skåne m til eri del förbållandet t ex
med alun :naraf st >rt delen går pä Hjelma
ren och
11en och exporteras tili Ryssland
Hela e \p "lc -ia linnés dock upptagen
hvar och en dels all en stor del af här uppräk
nade varor som skeppas från och till de södi a
och vestra orterna aldrig kommer att passe
ra kanalen dels ock att så länge endast 7 1 -2
lots djupa fartyg kunna föras genom Götha elf så
kan icke en fjerdedel af exporten gå denna väg
och hvad importen beträffar så är det allmänt
kändt att icke ett enda fartyg af endast fots
djup härifrån afsändes till West-Indien eller södra
Amerika ja knappt till Frankrike Spanien
eller Portugal Äfven om Trollhätte kanal
skulle ombyggas och Götha elf uppmuddras
till 9 fols djup utan statsbidrag — så lro
vi élet genom ett öfverslag af läsletalet och
djupgåendet å de fartyg som nu från Liffland
Finska viken och de norra hamnarna färdas å
utrikes orter kunna ådagaläggas att den på
räknade summan i alla händelser lärer få
nedsättas med minst So procent
Vi hafva framställt dessa beräkningar utan
anspråk på ofelbarhet och skulle således med
nöje se oss vederlagda men anie det emed
lertid icke hafva varit otjenligt att med några
argumenter ur den kalla verkligheten möta
de prunkande luftslott mången ledan uppbyg
ger för sin och andras inbillning innan erfa
renheten kommer att göra en sådan vederlägg
ning för mycket smältande
Till Redactionen af Stockholms Aftonblad
Icke för den tvetydiga äran att hafva sista
ordet icke eller derföre som skulle jag sak
na vigtigaie angelägnare och angenämare
sysselsättning än alt i Publika Blad oidvex
la utan för att hålla den Vördade Svenska
Allmänheten räkning och Kära sanningen
som tillbörligt är min gärd nödgas jag ännu
spilla några ord vid Herr Lnnds-Secreteraren
Winters Replique införd i Stockholms Afton
blad N :o 119 och 120
Att den oskyldigtvis namnkunnige dagsverks
torparen Ol Båg i Viken hvilken icke en
gång hade försett sig med bark till nödbröd
från sistl höst skulle nödgats med hustru
och sine många små barn omkomma af hun
ger derest icke den Christliga bannhertighe
ten sträckt honom en hjelpsam hand intygas
af Betyget Lil A j och är dessutom För
samlingens Ledamöter allmänt kunnigt
Att veikliga förhållandet i Odensala och
Thorvalla byar varit under förflutna vinter
helt annat än intygad blifvit af Oeconomie
Directeuren Wikström och Irenne Bondmåg
nater (I hvarje Församling linnés alltid nlgre
•om antingen äro förhulpne e- 'ler trängta att
förhjelpas till något sl-ags Medaille t ex Landt
hushålln
-Sällskapets upplyses af Bil Li t B
Såsom bevis på nödens obetydlighet hor ock
Lands-Secreteraren producerat en af bemäl
de Directeur ädelmodigt uthändigad och i
Irenne socknar offentligen upplaseu kungörel
se om erbjuden arbetsförtjenst medelst ved
huggning af vindfällen och nedlågor och af
hvilket anbud endast få arbetsföre personer
sig begagnat Hvilken fördel förtjenst och
hjelp för hustrur och barn dessa personer i
nödens stund hem tat af deras arbete hos Tit
Wikström skönjes klarligen af Betygen Li t
C et D-
Oin jag haft och har någon eller in ^eu om
sorg om mine åhörares Jysiska lif som ser
skildt tillförordnade Justitise-Canzlern i Dess
underdåniga Berättelse yttrar sig kan väl ses
af Bil Lil E men till styrka härföre trod
de jag mig aldrig blifva nödsakad öppet till
stå det jag som för mitt tjenstefolk vanli
gen {åter hvarje vår förbaka bröd öfver
6000 tunnbrödkakor så ntt det alltid förut
räckt till Martii månad följande året är nu i
dag i medio af September brödlös för mina
tio tjenstehjon Samma förråd således hvil¬
ket undtr ti förflutna år
-yaiit tillräckligt
för nära året har detta år åtgått på 6i må
nader Det vet jag att ingen betlande gått
hungrig från mitt hus men ett sådant ör
hållande skulle »vigt varit förtegadt derest
icke en del af Landets Presterskap blifvit no
teradt för sorglöshet om sine Åhörares fysiska
lif
Med hv i
.d besked Landshöfdinge-Emoetet
hvilket jag alltid trott böra Landsjadtrligen
vårda sig om hvar Länets innevånare affir
dar de om undsättning och hjelp bedjande
ses af samma Em be tes Resolution Bil IM
F Eli lagens rum ur Missgärnings Balken
blef således de liungratides tröst och om ISrop»
ligheten af delta Lagrum för detta tillfälle
dömmer jag icke Om Hr Lands-Stcreteraien
Winter sökt all uppfylla sin pligt svin han
sjelf i Repliquen säger då han kort och godt
af >pisade ett någre Socknemäns Ombud från
Klöfsjö se Bil Lil G .j derom döm me men- «
niskovännen
I allmänhet har Landshöfdinge-Embetet här
i Länet under förflutna vinter iakttagit i
afseende på den öfverklagade hungersnöden
ett handlingssätt snörrätt stridande mot den
ädle och frisinnade Baron Mö »ers som öp-
»
p°t lagt i dagen det -sanna och verkliga för
hållandet i Wester-Norrlinds Län Dock vi
lå ännu icke klaga så lange ingen lef ^at af
hundar kattor och stekta skosulor och förr
gifves ingen hungersnöd
så säga oss Öster
sunds Högmögende
Korteligen Stjufmoderligt äro vi behand
lade af natur local cl i mat vi borde åtmin
stone få påräkna tröst stöd och hjelp af vår
Läns-Styrelse Brunflo den 11 Sept i832
OD
p
Ol Dillner
Pastor i Brunflo
Lilt A
Att Pagsverks-Torpareji Ol Båg i Wiken med
hustru och afta hemmavarande barn hvaribland sex
uudcräriga skulle fatt under förllutnc vinter sriil
ta ihje om de icke erhållit biide betydligt under
stöd af nädegåfvorna och funnit hjelp hos bättre lot
tade »okncbo :r det kunna vi säsoin Bä närmaste
grannar under Eds förbindelse intyga Brunflo den
8 Sept 183 :- Marie Stjernfeldt Enke Jlajorska boen
de pä Wiken Jacob Edholm i Wiken
Litt B
Att inom Odensala och Thorsvalla byar som I i k
v ;iI utgöra dea bättre beliå llne delen af Socknen
m in it nitton hushåll nödgats lifnära sig af bark
under förflutna vintern och alt öfver hela suckc» taget
säkert hälften af personernas antal använd t onaturli
ga nödbrödsämnen för att stilla hungern samt alt
llere hundrade personer inom detta PasNirat icke
skulle kunnat lefva till denna dag derest icke ädel
modiga menni skovänner sammanskjutit nä .l giifvor till
deras hjelp ,oeb att sjelfvö Herr Dircctcuren Vikströms
Torpare och Jägare Sven Ahlberg jjiiswn mi .lcr licia
vintern hemfört och skafva tall fur att kunna lif
nära sig
hustru och fem små barn detta allt vilje vi
»n sä påfordras med liflig cd fä-ta Brunflo den
• 'I Augusti 183» Olof Erson i Lund Anders Hor
din i Ope Sven Person i Ope Jöns Wes
i Gusta
Kils Jonson i Gusta Sven 1-öf 'tr
'i Torvalla
Carl Edholm I Torwall» arten Paulsson i yd .a
•ala
Litt C
Förlidne Maj månad dä Economie Dircctörcn 5Tr
P Wikström genom kungörelse som oue ;itli "t
'i
Predikstolarne upp låsen blef att hvilken s ,»n
helst
skulle hos honom få arbetsförtjenst medelst kastveds
huggning som pä hans skog af
vindfälle och rensnin
huggas skulle då lian derföre erböd *3 sk R :gs pä
famn efter nya målet ä arbetarens egou kost hvilken
kost kunde hos honom fä köpas begat
vi oss under
tecknad trenne stycken i hopp om ftrijeost som
skulle afkasta något till föda för vår .1 i ,emma lemna
de barn och hustrur Vi arbetade å förevist ställe i
3 ne dagar då af den vimla veden ej kunde medhin
nas mera än ij famnar och då vi vid afträdet
uppgjorde rakning ined Dircctenren ble där fö re vår
förtjenst 8 R ;dr 8 sk R :gs och då lian räknade den
kost vi erhållit efter 2 R :dr 16 sk L :p kornmjöl
ett L :pil hvardagsbröd för a R :dr aj jk för sva»
dricka -j <■ kannan sill efter 1 R .ilr i0 ik L :pd
så afgick för vår kost 6 R :dr 2 sk R :gs Då blef
hela förtjensten 34 sk R :gs å person iren då vägen
ram qcIi åter utgör circa 5 mil tidspillan och kost

Sida 3

under vägen ehuru sparsamt dessa 34 sk användes
kunde intet blifva qvar af denna förtjenst till vårt
fattiga hushåll
Att sålunda i sanning tillgick försäkra vi under
Edslörbindelse af Lockne och Tramsta den Juni i
iS32 Blåns Engström Sven N :o 6 Lockström ,Staf
fan bomärke Jonsson
Litt v
Att Fältjägaren Måns Ängström och Sven Lock
ström samt torparen Staffan Jonsson ifrån nedan
skrefne Församling sam hafva varit på arbetsför
tjenst hos Hr Directeuren Wikström äro verkligen
länd för driftige och flitige arbetskarlar och ingå dag
drivare eller lathuudur det varder af oss undertecknade
intygadt Lockne den 23 Juni i83a Olof Olofsson
SI i Haxäng Ol Nilsson i Börön Jöns Olofsson
i Wige Pehr Pehrsson i Agnest» Per Oslofs
son i Rossbol Herrman Olofsson i Tramsta
Litt E
Att Kongl Hof-Predikantcn och Contracls-Prosten
Herr Magister Olof Dillner inom Brunflo Pastorat
liaft all möda och besvär osparde för att afhjelpa
och lindra <lc hun gran des nöd det kunna vi öm så
påfordra» med liflig ed fästa Brunflo den 31 Ang
i832 Mårten Hendricksson och Olof Olofsson By
ström i Odensala Mårten Paulsson i Odensala Carl
Edholm och Olof Larsson i Thorwalla Carl Ersson
i Torn-alla Sven Löfström i Torvalla Olof Ersson
i Lund Anders (bom )Nordin i Opc Sven Pehrsson
i Opc Nils Jönsson i Gusta
Litt F
Till Konungens Respectivc Befallningshafvande öf
ver Jemtlands Län Undertecknade i nöd och största
fattigdom bra g te Medborgare som flere år ej annat
skördat af våra jordarbeten än ofruktsamma bärg
ningar och såsom i brist af annan näi ingshandteri ;ig
lör rar lifsbärgning redan råkadt ide svåraste om
ständigheter och betryck så alt all egen omtanka
nit och ospard möda till vår räddning synes allde
les icke medföra annan förhoppning än fruktan att
förgås af hungersnöd — Af i största ödmjukhet bi
lagde Syne-Bcskrifning täckes Konungens flöge Be
fallningsHafvåndc liådgunstigt inhämta den förlust vi af
haglet li d» i sistlidne Juli månad uppå vår innevaiandu
års sädesgröda som minst uppgått till 5o å (jo Tunnor
Spannmål pr nicdio tag .t eller det mälingetal som
sålunda förderfvade blifvit och i jemförelse med hvad
de i grannskapet boende kan för i är af en mäling
åker påräkna alltså drista hos Konungens Höga Be
fallningshafvande vi i största ödmjukhet anhålla del
måtte Jemtlands Läns innevånare genom Vördige
Presterskapet uti allmänna sammanträden uppmanas
till något christi ig t sammanskott till oss sålunda »c
bhdtadc Landsboer och utbedjande vi oss äfven
framdeles blifva underrättade om det beslut Konum
gens Höga Befallningshafvande af Lansdiäderlig öm
het härutinnan vidtager
Klöfsjö den 4 December i83i
A egne och samtelige Nödlidandes vägnar
(Klöfsjö
(Sockne-Sigill
Olof Sivertsson Jon Halfvardsson
Olof O lo /sson Ax l Wahlberg
Juns Göransson Jöns Kjellberg
Lamlshöfdange-Embetct anser sig genom lagens
stadgande i i
Kap 2 § Missgerningsbalk en för
hiiidia .lt att det begärda sammanskottet föreslå
Öå Ll
g
Östersund å Lands-Kansliet som ofvan
Pä Landshöfdingc-Embetets vägnar
V
g
Geor I-Vinter C B f-Yeltzin
f Jag värdi lejd af en del Klöfsjö-boar alt gå till
Lamlshöfdinge- :Im !ief et -och ödmjukast anhålla om
elt litet qvantum Säd för lifvets bergning men det
afsides af Herr Lands-Sekreteraren G
"Winter alt
ej någon hjelp knnde bidragas men jag klaga de
ras nöd och sade om de ej får någon hjelp sä svälta
de da svarade
:an mig lat dem svälta ihjäl
li v i 1K et jag med ed .styrka kan om sä fordras
dG
y
Klöfsjö den aG Ang
Gör un Morin
P S Det var den 18 Augusti
dk
g
Ordagrannt lika lydande med Originalernintygar
O
g
O Aström
S M Candidat
Jacob Edholm
i B nn (lo-viken
(Insändt
Menr ,iskorna bsnJla oflare omoraliskt af lätt-
sinnighet eiler okunnighet om livad rätt är
än al elakhet och bestämd egennytta Många
missbruk torde g ii ipphöra om de personer
hvilka iitöfVf c ?
.ni In ,as inse att deras hand
lingssätt ve k ligen ar mycket mera omora
lisk än de sjet .ve gjort sig reda för
Bland sådane missbiuk är begagnandet af
Fribrefsrattigliet för sådane bref livilka ej
röra endast ijensteangelägenheter
Många som äga Fnbrefsrätt torde icke så
noga hafva betänkt att missbruk deraf verk
ligen är Jörsnillning (konstterm betydande
detsamma som tjufnadj af statens medel och
i samma kategori som tullförsnillning men
ännu oförlåtligare i det afseende att de som
äga Fribrefsrält äro Embets- och Tjenstemän
och till största delen bland de högre af
dem
Post- och Tull .sfgifterne äro båda beräkna
de såsom inkomster för stålen men den för
ra afgiften är så till vida mycket riktigare som
man betalar den emot åtnjutande af en direkt
förmån brefvets loi IskalFande till den oi t
dit man vill sända det da deremot tnllafgif
ten ej medför någon förmån för den betalan
de och kanske till och med ej äger någon
moralisk riktighet till grund
Då tullförsnillning såsom innehållande för
sök att undandraga sig en af staten i laglig
ordning ålagd afgift med rätta både af lag
och grunder strängt bestraffas torde således
åtminstone med fullt samma skäl missbiuk
af Fribrefst ättighelen böra lika anses
I allmänhet kan man väl hoppas att gan
ska fa Embetsmän numera äro nog areförgät
ne att teckna oiden Fribref på bref sotna .i
gå endast eoskilta angelägenheter men dere
mot toide ännu inånga finna det vara helt
oskyldigt att uti ett embetsbref lägga elt
privat bref till samma person som erhåller
embetsbrefvet eller alt uti samma bref som
öi er tjensteangelägenheter äfven afhandla
privata saker Detta är likväl helt och hål
let stridande emot författningarne samt lika
brottsligt och dt-t med rätta ty den tillfäl
ligheten att en person är euibetsman kan och
lår ej i afseende på enskilte angelägenheter
sälla honom uti andra förhållanden än öfrige
medborgare
Man torde kunna vänta elt tämmeHgen nog
grant iakttagande af författningarne i denna
del om den som äger Fribrefsrättighet be
sinnar alt han hvar gång han oriktigt be
gagnar den gör sig skyldig till ett verkligt
brott och det för en så ringa vinning att
man om honom kan nyttja det gamla ord
språket Han gör sig till hund för ett bens
skull
Alexander-Kolonnen i St Petersburg
Den Kolonn som utanför vinterpalatset i
St Petersburg skulle uppresas till Kejsar A
lexanders ära är nu på sitt ställe och beskrif
n in gar om högtidlighetei ne vid denna uppres
ning fylla många utländska blad Förfallarne
gripne af en sann Rysk entusiasm uttömma
sig i pompösa deklamationer öfver detta jätte
verk som likväl onekligen ock föitjenar detta
namn Vi meddela här in extenso en af dessa
skildringar
"Till uppresande af Alexander-Kolonnen
utanför Kejserl vinterpalatset utsågs Alexan
der-Newsky-dagen Svårligen torde väl i
nyare tider något mera storartad monu
ment af någon nation på jorden vara upp
förd t Man häpnar då man betraktar de
anstalter som ansetts nödvändiga till full
bordande af detta verldens åttonde under
verk och man stannar i ovisshet hvil
keldera är beundransvärda sjelfva monu
mentet eller tillredelserna dertill För att
närma stenblocket till det Ställe der det skulle
framlefva sitt kommande lif blef det nöd¬
vändigt att förse hela afstandet från kajen till
midten af Isaacstorget med en apparelj och att
låta den slutta ända upp till höjden af fot
ställningen (några och trettio (ol Denna ap
parelj står i förening med de mest kolossala
bjelkstäilningar som måhända nånsin blifvit
uppförda Mer än hälften af hela platsen
framför Vinterpalatset höljes af dem till en hfJjd
af 3o fot på sjelfva den plan ställningars
ofvanpå formera och som är belagd med ti e
tums plankor kunde man utan svårighet ut
föra en bety d i ig kavalleri-manöver När Muse
um i Derlin bygdes var man redan förvånad
öfver den massa af pålverk och ställningar som
dertill erfordrades man yttrade här hvila hel
skogar Och i St Petersbuig skall man snart
vid en spatserfart omkring ställningarna öf
vertygas att alla trädstammar i Thiergarten ej
skulle räcka lill skogen på [lerheden finge
tagas till hjelp och man kunde ändå sätta i
fråga om detta allt skulle läcka till n-p
pareljcn Dessutom finge man för de återstå
ende ännu behöfliga Åttatusen sexhundrade
ti ädstammarne af hvilka de grofvaste hålla
29 de smalaste 14 tum i diameter vända »ig
till Gi iinvaldeskogen derifrån man då ock fick
anskaffa Trettifyratusen tretuuis plankor och
nu först vore 1 .111 det trädvirke i ordning som
man vid Alexander-Kolonnens uppföra »de och
transporterande användt Omöjligen låter det
sig beiäkna huru mycket jernarbete erfordras
att sammanfoga och hopbålla dessa ofantliga
ställningar och appareljer men livad en en
da punkt beträffar så är det kändt stt Två
millioner saxhundratusen stycken grof skepps
spik åtgått Ställningarne hvila pä ett pål
verk hvilket ehuru påle står på påle i uppi ätt
ställning man likväl aktat nödigt att ytterli
gare befästa på sådant sätt att man på hela
den bana stenmassan egde att tillryggalägga
innan den hann till den för sig bestämda pie
destal grundmurat under pål verket till
fasthet och höjd lika med trcvånini ,shus
På denna bergfasta mur hvilar nu så väl äp
pareljen som ställningarne Till dessas högsta
punkt uppstiger man från alla håll på bre
da och beqväma trappor Tre veckor åtgin
go till Kolonnens transporterande från kajen
till högsta punkten af fotställningen Medelst
spiralformiga armstjocka flere gånger f >m
hvarandra lindade tåg rullades kollonnen lång
samt genom vindspel uppföre appareljen oc
när den hunnit platformen ofvanpå lades på
en ofantlig släde samt framsläpades sålunda till
fotställningen der den från högsta punkten af
den sluttande appareljen eller platformens bör
jan ännu hade 210 steg fram Sedan man
hunnit ända fram till piedestalen togos öo tåg
som fastgjordes vid lika många vindspel pell
sedan de fått löpa genom 5 a 6 ferntrissor
med andra ändan fastades vid cjlonnen De
tåg h va t vid frissorna hängde bestodo af .joo
stycken tjocka Hamprep och hvart och ett
af dessa vägde 1600 skålpund Sedan allt på
delta sätt var i ordning uppgick den d .ig på
hvilken sista handen skulle läggas vid dit
stora verket Redan kl 10 f m strömmade
alla menniskör till Isacsplatsen och hvar och
en sökte sig ut ett ställe hvarifrån han kun
de öfverskåda det hela Alla kringliggande
fönster och tak voro uppfyllda
'if åskådare
Det ofantliga Isacstorget liknade en myralack
och derifrån ända ner till Newns strand vi 1
hvilken alla skepp flaggade böljade en oerhörd
menniskomassa Straxt efter kl i såg rnaa
Kejsaren nalkas från Winterp ilatset Straxt
efter kom äfven Kejsarinnan i vagn af Spe
gelglas utsirad med bronze framför och bakom
hvilken en afdelning Cirkassiska Cyrassierer re
do klädde i jernbjelm och pansarskjorta beväp
nade med pil och båge — en underbar kon-

Sida 4

t•■«» rrot det ofrige mepniskoliv :mI 't T ;ult
I si ao som förde upp (ill plattformen samt
heJii \agen ditupp var bt-k lädd oied i cidt skar
lakan och stora tält uppslagna till rle Kejser
liges och Hofstatens mottagande bland dessa
utmärkte sig ett lödt Turkiskt lall genom sin
inre prydlighet sina prakt lulla malloi ooh
l .i odtrier En trmnmlivii (Vi 1 som alei skaila
de lian alla sidor var tecknet till en allmän
bön Hela den m litÉirstyrka som var försam
lad ofvanpå pl tformen föra t tade
>in andakt
och löi delade >i derefter på de i en dnhliel
krets uppförde 60 vindspelen Hvarje al des
sa vindspel var heräknadt alt tala en tyngd
af 56 ,8oo skålpund eller tilsammans 3 ,4_
o3 .oqp
tkålp Kolonnens tyngd var 1 ,840 ,coo ska I p
Virid-pelens sammanlagda kraft var således na
ja dubbel mot den massa de es ^e nti lyfta
Fn af aibetai ne stod på ställningat nes hög- .ta
punkt lik en bildstod och höll kläppen af en
s 'or klocka ^Oin ••kulte tjena all meddela korn
,-i- >n !ot Den högtidligaste ly-tnad lådde öf
verallt I det ögonblick klockan var 1 gal
byggmästaren Monljerrant en vink och vid
ett stai kt slag med kläppen på signalklockan
sattes alla tio vindspelen i rörelse Vid hvarje
vindspel stodo 11 man och på det hela taget vo
ro ungefär 3ooo man sysselsatta vid uppres
ningen De militärer som sto o vid vitid-pe
len voro alla soldater vid gardena och hade
deltagit i Kejsar Alexanders fälttåg samt voro
hvar enda en försedde med en myckenhet
ordnar (Hvilfcen orientalisk luxus i föi tjenst
ocb belöning Den ofantliga klippmassan
steg nu långsamt upp i luften och man kunde
s som blott åskådare aldrig ens an» hvilken
of»nllig tynt ;d nu höjdes från jorden Denna
enda ofantliga sten som enligt hvad här ofvan
blifvit anfördt väger en million åttaliundra
Jyrtitusen skalp är 84 fot hög och har >4
fots diameter Kolonnens stock kostar ensam
• 202 ,600 Rubel och kostnaden för ställ "ingar
apporeljer vindspel m m till dess uppförar .de
uppgår till 6o3 ,ooo Rubel Efter en stund
var kolonnen så pass upplyflad att man kunde
hö 'ja >Stta den släda hvarpå dess nedra del
hvilade i vöielse åt piedestalen till Härtill
anvandts fyra vindspel Detta gick natur
ligtvis helt långsamt ocb likväl var tryck
ni gen så stark att jernbeslagna rullar al
en fots diameter som slädan skulle framhalka
på snart sagd t i samma Ögonblick denna för
des öfver dem spndei sprungo som gla-rö
cch beständigt måste ersättas af andia Den
» ,nda olycka som hände under hela ai betet
var att en af de ofvanomtalte jerntris-orne
bi ost detta var dock en obetydlighet och
gjorde lå ögonblicks uppehåll Vindspelen
>01 o-snart åter i rörelse och femtid minuter
efter kl 2 I jod klockan för ardia gången och
kolonnen stod på sin plats Kejserliga flaggan
hissades i samma ögonblick högt öfver plåt
(ornjen och förkunnade ifivånarne på slättlan
det kring S :t Petersburg den slöra händelsen
Eli förskräckligt burrande börjades på Isaks
pWtsen och fortfor flere minuter Kejsaien
och Kejsarinnan togo ännu en gång hela ar
betet på det nogaste i ögonsigte och Heir
Monlft .rrant erhöll lyckönskningar från alla
håll
Paganinis viol vinner en allt rt
_
Bh-c och större
verkningskrets Ett ungt fruntimmer som bodile i
.samma lius som lian anfölls af Gholcran och ;n
snart utan allt hopp
"Jag vet att j»g mJUlc dö
sade den sjuka med mycken sinnesstyrka
"iijen gifve
Gild att jag innan min hädanfärd finge höra Paga
ninis himmelska toner Konstnären linderrätiads
om henne» önskan tog sitt instrument och liegaf sig
till sjukrummet samt "lockade ur strängarna de ljuf
vaste toner med hela trollkraften af en djup öfver
jordisk känsla Hvilket under Hvad läka me förgäf
v«s försökt lyckades honom och darneu tillfrisknade
T )e himmelska toncrne ingöto en välgörande värma
i hennes kallnade ki opji >I t stelnade Modet ström
malle med ny k ratt g nom adrorna och hela organis
men erhöll genom in .yUl-cii af den mästerliga mu
>ikeu sin förra verk <1111 et 1 anledning af denna
ändelse förmäfes Paganini beslutat att låta ti öra
Si U N S S H
TILL S .VLU FINNKS
Af Trycket har utkommit och aäljes hos A Wiborg
et comp a 16 »k Banco 3 :dje hattet at
BUDBÄRAREN
En Christelig månadsskrift
ä
g
Med Porträtt a t Erik Tollstadius i itentryck
Innehåll Upplysningar och underrättelser oro det al
kallade Lä»eriet i Norrland — Biographiska Antecknin
gar om Kyrkoherden Erik Tollstadius af N J Ekdahl
.Strödda anteckningar ötver Missions och Bibel Sallska
pcrnes verksamhet a t Trolessor D :r Lindner
— Några
historiska Noticer »om vittna om att äfven fordora i
den evangeliska Kyrkan man ansett för en pligt att pre
dika Evangelium I ör Hedningarne — Missions Berättel
se från Sandwiphs Öarna .— Ord af Doctor Abraham Pet
terson på en Tafla i Kongliga Riddarholms Kyrkans
Sacrisria
Af trycket har utkommit och utlemnas till Prenu
meranter hos A Wiborg et comp å i K .dr 24 sk Banco
på ord p och 2 R :dr B ;c på f p
W KBJ 1 .1KS HISTORIA
af Carl Fredrik Becker
Fredrik Becker
Öfversättning från Sjette Upplagan bearbetad af Johan
Wilhelm Loebell Nionde bandet lista 2 :dra och Z :dje
hattet
Af Trycket har utkommit och säljes hos A Wiborg
et comp ä 6 sk Banco
FN NESOR
6 sk
M FN NES-OR
Hofpredikanten Herr Magister Jehan And
M FN NESRiä
vid Kongl Hofpredikanten Herr Magister Jehan Anders
sons begrafnings Akt hftlletaf C A Stenkula
Af trycket har utkommit och »aljes hos A Wiborg
et comp ä 40 sk Banco
OVELLER
mp ä 40 nc
NIA NOVELLER
hh
A E
at Johanna Schopenhauer
k
Jop
Öfversättning - Innehall 1 Den vackra Judinnan a
Brunnsgästerne
_
Af Trycket bar utkommit och säljes ho» A V iborg
et Comp k 1 B dr 52 sk B :co
d
p
Förslag till Ändringar och Stadgandet
i
uti t *—«
TN IN GA RNE
uti t *—«
BFJIGSFÖ RF A ITN IN GA RNE
På Kongl Maj .ts Nådiga befallning utarbotadt och till
trycket bstordradt at P Lagerhjelm och Em Rotthon
Af Trycket har utkommit och »älj«« i Deléena et
Comp Bokhandel a 1 Rdr 24 sk B .co Handbok 1
LA N UTMATKIUKT
innehallande första grunderna för jordsträckors mät
ning och kartläggning ätvensom ^tör atvägningar och
rymdmätningar Till tjenst för Landtmän och dem
som icke förut känna Geometrien af S F Lacroix
Öfversättning lämpad etter Sveriges Mått-system samt
Skiftes och Skogshushållnings *örtattningar med 4
plancher
En 1 Sköfde Stad vid torget belägen Egendom hvar
est handel dritvits ötver 50 år» till billigt pris och
hvarom närmare underrättelse erhälles i Wallboms bod
vid Kornhamn
En utmärkt vacker och väl riden
Mast
Mt
som äfven går för Ekdou i Larssons utfordringsstall på
Riddarhusgården
Ett vackert Stokreatur som är väl inridet
samt gar
väl för åkdon finnes till saluför billigt pris underrät
telse lemnas på Contoret i Huset N .O 68 vid Wester
långgatan
Ett brunt Sto från Mecklenburg försälj es i huset N :o
2 vid Stallplanen i Staden då Kusken Lindberg efter
frågas
Ett Sto 'af Strömsholms Race muntert och väl lagdt
4 'ra ir gammalt 11 qvarter högt som går väl under sa
del äivensom iör ali slags åkdon — Underrättelse fås
å Hotel de Paris a Kongl Djurgården hos Hr Pierre
2 .ne Hjelmare Fartyg i fullkomligt godt skick och
till nedsatt pris antingen mot contant eller i byte af
Säljbara varor — Vidare underrättelse härom lemnas på
Herr Stadsmäklarn J Nordblads Contor
Ett utmärkt godt Klaver af Lindholm vied
stark och fyllig ton underrättelse lämnas i Huset
JS
:o ii Qvarteret Qroon i hörnet af Södermanlands
och Kvcks gatorna en trappa upp
Gottla /idr Potatis utmärkt god om bord hos Capt
Hammarström vid Skeppsbron norr om Mellantrap
BORTKOMMET
Thorsdagen den 11 dennas kl emellan 5 och 4 p2 ef
termiddagen förlorades antingen genom vexling eller på
annat märkvärdigare sätt 100 st nya Tre R .dr Bancosed
lar daterade den 27 September itzZ2 och med ordnings
nummem 85 ,So —85 ,900 och hvarföre endast 26 st
gamla Z R dr Bancosedlar ärhöllts Den som kan lemna
upplysning om den eller de hederlige personer *0 m bo
gagnade sig af tillfället för att åtkomma penningarnö
erhåller hederlig vedergällning dl anmälan derom gö
re» på Kä .lafen uti General Schulzenheims hus
18Z0 den 23 October bortstals från en Resande på
vägen emellan Värka Qvarnar och Märstads Gästgifvare
gård en brunmålad CofFert med kullrigt lock ochtrian
gelstormiga handtag innehållande 4 st Cattuner 20 aln
sv Sidensarge 145 aln Sidenband 13 st diverse Kant
band 1 ^2 Skålp Sysilke 150 st diverse Silkesdukar
12 aln rosad Sidensargo 12 aln hvit dito 5 duss syd
de mösstyger 1 1 .2 duss gröna handskar 1 §t Si !»fver«
Tickuhr 1 st brun klädes-Syrtout 1 st »vart klädes»
Väst 5 st stickade ylle
.Halsdukar 4 duss Bomullsdu
kar 6 duss Perlemo Knappar 1 st |Elfenbenskam 1 »t
Kalender för Barn på vers och prosa 1 st Euclidea
tr 1830 2 .dta delen af min resa uti Norra delen af må
nan under ett Riks .Gästabud tillsammans minst värdt
1000 Rdr Banco — Och undfår den »om Tjutven och
det stulna upptäcker 100 Rdr i vedergällning då an
målan derom göres hos Hr Kramhandlaren L Pi I hr
mark i Stockholm och Hr Juris Doctorn C Deldén i
Upsala
lTT3JrTflES HYRA
En ljus och gUd samt väl vårdad våning 1 tr upp
1 »åkallade gara !a Prest huset vid Besvärsgatan bestående
af 5 större rum med kök samt flera bekvämligheter
för 250 Rdr Banco per år Får beses da värden efter
frågas
Fyra ventil a rum och kok 5 tr .uppi ett propert
hus pa Malmskilnadsgatan Adress fas i huset N :o
2 j pu Freddgatanf andra dörren till höger i port
DWEKSE
Anmälan
Som på Norr för de bildade Clasiernat Döttrar
ingen Vexelundervisnings»Skola blifvit anlagd och er
farenheten visar att Vexel un der visnings meth oden i
synnerhet för den spädare åldern är ej allenast den
minst enformiga och tröttande utan äfven den som
genom de mest passande omvexlingar af ämnen väcker
och underhåller barnets uppmärksamhet samt genom
Classering och täflan med kamrater lifvar arbetshågen
och gör Oess lärotid lätt och nästan lekande så ämnar
et fruntimmer (som i flera år egnat sin tid till barns
undervisning anlägga en Vexelundervisning» .Skola i
trakten af Brunkeberg
Vid detta Institut kommer så snart läsningen af
Modersmålet börjar gå obehindrad äfven att läsas Fran
syska språket som dessutom blifver Skolans umgänge»
språk och kommer Jemte läsningen undervisningen
att fortgå i skrifva räkna teckna och sömnad efter
vanlig method
Vid de Examina som årligen komma att hålla» aga
Föräldrar och anhörige att sjelfva dömma om barnens
framsteg och blifva då till uppmuntran smärre täfling»
pris tilldelta dem som genom arbetsflit utmärkt »ig
I anseende till nödig beräkning vid Skolans inred
ning anhålles att de Föräldrar och anhörige »om
vi )ja hedra med sitt förtroende behagade med första
anteckna »ig
Härmare upplysnings meddelande hafva Biskopen m
m Hr Doctor Franzén samt Kyrkoherden Hr Doctor
Peterson benäget åtagit sig
Uti privata Vexelundervisnings .skolan i Qvarterel
Juno huset N :ö 27 å Tyska Prestgatan finnes n3gra plåt
ser lediga för bättre mans söner från 5 till 14 år De
språk och vetenskaper hvaruti här meddelas undervis
ning äro lika med de publika skolornas Här kunna
dock barnens föräldrar eller deras målsmän få bestämma
hvilka sprik och vetenskapsgrenar företrädesvis eller
helt och hållet skola sysselsätta barnen Tvenne tim-
mar i veckan lemnas barnen undervisning i ting af
en dertill särskildt anställd Lärare och likaså uti rit
ning af en iör sin skicklighet utmärkt Ritmästare
Skolsalen har undergått total reparation oeh nya skol
raaterialier såsom Chaitor skrif och Täknetabeller äro
inköpta att der begagnas Priset i ett för allt är lo
Rdr Banco i qvartalet som förut erlägges Vidare be
sked lemnas at JLärarne som alla Läsdagar från g till
halt 1 f ra och 5 — 6 e m träffas på stället
I ett stilla presthus på landet raed vacker belägenhet
vid saltsjön några få rail tran Stockholm mottagas 6 ä
8 hederlige mäns söner i pension Läroämnena — i öf
rigt lämpade efter elevemes ålder samt Föräldrars eller
Målsmäns önskan — omtatta hufvudsakligen alla i
Kongl Maj :ts Förn Nad Skolordning för inträde pi
Gymnasium erforderliga kunskap ^gren ar Skulle någon
for sitt Iramtida lefnadsval mindre be höt v a lära något
af de döda språken så lemnas densamma om så åstun
da i i stället intormation i Tyska och Franska Språkens
läsning och explicering Undervisningen kommer att
bestridas af Prestmannen sjelf som på denna vag för
t värt vat on mångårig erfarenhet samt delas af en stad
gad yngling hvilken vid akademien aflagt godkända
kunskåpsprof för att ingå uti kyrkans tjenst En fa
derlig vaid skall egnas åt eleverna så väl fysiska som
moraliska bildning- Den som härå fäster uppmärk
samhet behagade för att vinna mera detaljerade upp
lysningar adressera sig till Herr Krydd k ram handlar en
s G Lagervall i Stockholm och Ladugårdslandet hvil
ken benäget åtagit sig att sådana meddela
Undertecknad rekommenderar sig med flera Nyare
sorter lina Cigarrer nämligen Havana bruna Dito Ca
banna fläckade och Gula och flera andra Sorter som
sprida den finaste lukt och kvinna jemföra» med de ut
ländska ech försäljas för hälften så billigt sonm de ut
ländska
I
I JL Labatt
Har »in Bodp Stora Nygatan hu
set N
-o 1 ?vat Mercurius när
Riddarhustorget
g
Unga Herrar som vilja lära sig sjunga blifva uti
Hr Möllers Musikhandel vid Stora Nygatan underrät»
tade hvarest en lokal till detta ändamål ar öppnad pi
Södermalm nära Staden
Jlos L J Hjerta