Aftonbladet Tisdagen den 16 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-16
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-16
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-16
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-16
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 16 Oktober 1832

Sida 1

N :o 243 1832
AFTONBLADET
Tisdagen RTAGANGM M» den 16 October
f )riset i Siockholm för helt ir jo R :dij halft är t R :dr 1 •ninadtr i Jt :dr 3» sk /ano Lösai Numror 3 sk Banco P 'cnu .7 <r *t
on ot /j utdelning i
*- hladets Contor vid Stadss ^edjegatan B ron »n s Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Lindrvths vid Nort landsgalan oth Esstnt
vid Södermalntstorg Annonser emottagas endast i förstnän nda Contor till i sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
DÅDE I STOCKHOLM
Vaitmä ^are-Enkan M Sylvander f Almqvist a3
Sept 72 Ir
KARANTÄNS-KUNGÖRELSE
Följande »Hillen o»h •rtcr »nsos skr smitladc lieail
A«istr»lie» alla S knsUn »P Kors America Norrom
Staten ]Nord-Careliii« belägna hamnar tillika med
de vid samma lust liggande öar ö» Milo i Arrhipe
lagen Salonichi i Norra Grekland England Skalt
laiid och Irland alla Franska hamnar vid Canalen
och Atlantiska hafvet med dervid liggande var Bel
öien Holland hamnarna från Holländska gränsen till
Llbcflodene utlopp Rumburg Hartigdöniena Holstejn
och Schie» med ierrid belägjia Bar Lybeck Stor
hertigdömet Mi cklcnbvrg Stettin ön Bornholm
Kronstadt St 1 'etter burg För smitt» misstänkte
fllla hamnar i Pommern aora icke- äro förklarad för
smittade Jutland och alla Danska Bar med undan
tag af Seland sorti ieke blifvit förklarade för smit
tade Provinserna Ingermanland och Estland samt Wi
borgs Lin X
Skara R .R f R &dmaiincn H S Sandbergs 28 Jan
i833
AVadsbo H .R i Binneberj» Tingslng Bonden Erik
Bergström» i Solberga a rttgd af Ting c G män fr
28 sistl Maj
Wad ;bo H .H Condult .T Winbcrgs vid ÄVanäs
Klockaren B X Rudelius och hustrus Sara Alins 2
»ttfd af Ting e 9 miSn frän 2 sistl Juni för Win
bergs och frän 11 Sept för Rudelii Borg :r
TESTAMENTS- BKVAKMNGAR
Sven Skeppa «ch hOalrua Cath Jacobsdotters inb
key vid Wästra H .R d 9 sistl Maj klander inom
laaa tid
Trlidgli-dsdiBngan G Jfirnström» hustrus Anna
Christ Laradottera vid Ängsholmen i Ytter Järna S
af Stockhelma 1 till dess man bev vid Öknebo
II böstet d 9 Dec iS3i
OUTTAGNE REKOMMENDERADE BREF
På Stockholms Post-Contor för Juli månad detta
år N .o 5 Nelly Andersson 9 J A Lindström 42
Henrik Dimberg
LEDIGA TJEN8TER
Kronemagasins-Förvaltare-tjenst i Linköping med
derraod förenade Slottsskrifvare-sysslan sökes inom
56 dagar från 1 ann- hos Konungens Befallnings i
Länet
Kronomag .isinsförv
-tj i Woi rköping sCk ino "i
56 dagar från 1 ann hos Konungens Bef .tllnigsh i
Länet
Låraretjensten vid Strengnäs Vexrl-undervisnings
Skola sök
es inom 5G dagar från 3 annonsen hos Sko
Kuis Dircction
En Brandmästare-tjenst i Carlshamn sökes inom
iS Nor
En Djnr läkare tjenst i Elfsborgs LSn sRkes inom
3o dåsar från 1 annons hos Kon liefhde 1 nämnde
Län
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Nyköpings Assemldé-inrättnings Aclie-äsare sam
m .inträda d 1 NfV kl 1 I f m i A» •mble-rnmnien
AUCTIOINER
Exco å halfva gården N ;o 31 om 7-3« Tomt s .imt
(lét si
kallade Peterssonska Toipet under J :o ao3 i
Lindesberg auction den 22 dis kl 12 å Radhuset i
Lindesberg
1 a :ue Logbyggnader I Skeppsrederilider i-Loge
med lada I större Logbypgnnd 1 mindi e d :o i
Kålgård vid Ösfia Jordgatan under U :v 7Z8 1 dito
vid dito under N :o 7 ^7 1 dito vtd dito under N :o
„ <■j 1 Grä«lycka i Bygärdet under N :o -53 allt i Ö
icbro Stad d 0 nästa Nov kl 11
- i
Å Gransholm 1 mt .l Frälse Djuratorp 7-8 mt
Djuratorps qvarn i ~4 mtl Öppestorp Skåninga eller
Ser Svensgård 3-8 mtl Öppe tnrp Par Bengtsgård
i
s
'4 mtH Törnåkra Östreg i- mt .l samt Öija Söf
1 'ingsgåsd 1-4 mtl kr .sk jemte llere a !följande för
måner allt inom Kinnevalds H och Öija S auet å
Gransholm d 7 INov kl 12
OEFKNTLTGA Å M MITTOAR Å
BOE GF .N i K -i
Svea H .R-1 Brukspat G F St jerncrculz och C01
netten Grefve A H- Cronhjelms don förres d 29
Mars den soduares d 2 April i83
n
-
Stockholms R .R afl Fält-Läk C Hellströms
Sterbhusdelägare d 5 afl Assess och Ridd N Ltin
de (vists d 7 afl Amiralitets-Kammar-Rädet G W
Wretmarks och a ti 1
d K-ronofaktoren G A Ut
terbecks dito d 9 all Stadsmäkl L Stuckcllsidito
d 19 allt i Okt i833
BOWfTTKCKNINC»
CIN»
Efter a kl Kamrer Brukspatron N E Ryberg på
Gujinemd anm i Sterbhuset inom 12 nästk Nov
B OK (FB9»1 sa 5n S » MMU NTB .ÄBEW
Handelsbokh J S Hollendeis d 3o dennes kl 10
f na hos J p Berg i (iötljcborg
Fabrikören C J Sääfa i Sociefeclens hus i Norr
köping ii 6 Nov kl 3 c m
Afl Bagaren CK Tb Holmgren» § nya Malmen»
källare d 17 d :s kl hall 4 e m
SPEKTAKEL
I morgon Hvita frun
Svea-Orden d 17 d :« kl 5 e m
Svea-Ordens 2 grad d iS d :« kl 6 c m
INertuni Orden d 17 d :s kl fi e m
Redliga Förbundet i morgon kl 6 e m
De i "år eftermiddags nnlände poster inne
li ö I lo icke det ringaste nytt af nflgot ni I in än
naie interesse Alia de vigtigare politiska frå
goine 810 ännu »11 !jemt in statu f ]tio till och
med den nyn Franska minislcrens samnian
Sältning var ännu icke klyigjord i moniteurer»
eJitird man fortfarande ansåg sig förvissad all
de med förr ,a posten omnämnde personer skul
le komma alt bilda den Att den namnkun
nige Giiizctj om icke slfaxt åtminstone innan
kort älven skulle få ett ruin i K <nseljen så
som inrikes minister ansågs ti loin ålit tvifvel
Vi meddela här i sammandrag ur en ech an
nan utländsk tidning artiklar s m framför
andra synts oss läsvärda med afseende pä den
na märkvärdiga politiska kombination
"Det synes ännu icke så aldeles afgjordt hu
ruvida Herrar cle Broglie och TJumann mot
taga <ie dem ei bjudna Minister platser Her
tigen af Brog /ie har man efterskickat och han
anlände i går (d 1 Okt till Pai i« Herr 77a
maun vistas deremot i sin födelsebygd Elsas
och man har skickat den ryktbara Coäsin till
honom för att förmå honom mottsga deri er
1 j11 tina portföljen Man är dock rr .indre säker
på ho om än på Hertigen det till och med
ti c - ntt Lan val lör silt intr äde i Ministären
ku t de fot 'dr et t och a-innt vilkor som kun
de göta vedeiiiöraude bekymmer I alb fall
är det utom tvifvel all man vågar myc
ket för att vinna honom Grefve Schasti
ani har redan lemnat Utrikes Ministerhote
let och flyttat i silt eget hus Om Herr
Dupin d ä hvilken snart sagd t hvarje tid
ning ännu för (å dagar sedan ögnade låa ^a
spalter hör man nu icke ett ord Herr
Guizot vill man framför alla andra hafva in
med i ministeren men så deciderad opinio
nen är till hans nackdel vågar man det visst
icke ännu på någon tid Emedlertid tro all ,t
ntt Grefve d 'Argoul 's qval blifvande vid Han
dels-portföljen blott är provisoriskt och att
han så fort omständigheterne det tillåta lem
na r rum åt den store doktrinären par excel
lence hvilken då komme att förena Handels
och Inrikes-departementerna i sin hand Gref
Montalivet som ej skördat lagrar vid Inri
kes portföljen finge då i ersättning styrelsen
öfver Konungens Civillista jemte plats i Con
seljen såsom Statsminister utan portfölj Ma
rine-Ministeren gör våra politiska kannstöpa
re vid allt detta något bekymmer Man an
ser ganska tvifvelaktigt huruvida Amiral
Rigny vill sitta vid bordet med en ministers
af flinthårda doktrinärer och att utfinna hans
efterträdare nr kinkigt De fleste och tro
värdigaste uppgifterna förena sig dock i det
ta fall om Amiral Dupr .rré som för sin m l
så mycken talang utförda sjöexpedition till
Algier står i gunst hos allmänheten H111U
härmed än må blifva så tror man sig emed
lertid veta hvem det egentligen är som ge
nomdrifvit hela denna oförväntade doktri
när-kombination och är själen i hela den nyn
konseljen Det är Herr Thiers Det är han så
påstår man allmänt efler hvilken den nya mi
nistfcren bör benämnas han är den verklige ko»
seljPiejidenten icke Marskalk Soult åt hvars
ärelystnad man nödgats göra detta offer för
att få behålla den oumbärlige ehuru icke ser
deles älskade mannen Såsom den nva mini
sterens lifsprincip måste sålunda Doktrinen
i ordets fulla-te bemärkelse anses och man
kau lätt föreställa sig hvad man bland oppo
sitionen får höra derom Den
v
igtigaste frå
gan blir i alla fall huru denna Styrelse vill
bestå inför kam rame
TJodei rättelserne från Oporla gå på direkt
väg till den a6 September Migueliterne hado
inställt sina bombatderingrförsök sedan da i
flere smärre affärer med de utryckande Pe
dristei oe blifvit ganska illa tilltyga de En del
af Miguelisiiska rytteriet hade gått öfver till
Don Pedro och berättat att hela regementen
af detta vapen vore färdiga alt gprn detsatn
ma Enskilda bref förniSla att
Infanteriet
likaledes natt talrikt rymmer öfver till Dm
Pedro Till den 2g :de hade Miguel det är
hans födelsedag — anbefallt ett allmänt an
fa på O
por lo
svårligen trodde man likvit
detta kunna verkställas i anseende till den
öfverhandtigand • desertionén Mari hade i
London underrättelser fran Oporto till den
3o :do som sades hafva blifvit di iförda öfve

Sida 2

■Rrslo af ett dit på fyra dygn från Poitugal
aoläudt fartyg Dessa underrättelser hvilka
dock måste ansrs mindre tillförlitlige in
neliulla alt tvenne Engelska krigwkepp in
lupit i Tajo for att beskydda Engels
männens egendom i händelse af olycka ja
nian ville tili och med veta att Amiral Par
ker låtit besätta F
illa Nova af 1 ,000 ma in
soldater och förklarat denna punkt i anse
ende till myckenheten af der befintlig En
gelsk egendom för neutral Från England
fortfara en myckenhet både högre och lägre
militärer att inskeppa sig till O porto för att
tjena under Don Pedro flere ganska högt ak
tade officeia ,e äro deribland
Engelska tidningar be ,ätta såsom en offiei
elt känd sak att Engelska ministern vid hof
vet i Stockholm Lord Bloomfield j blifvit
återkallad ochLoid Charles Auguste Howard
de Wardenj utnämnd till hans eltei träd u e
Don Miguel liar medelst en formlig akt
reinstallerat den heliga Jesuiter-Orden i Por
tugal
Egyptiska arrr .e
ens y :de och 8 :de bulleti
ner daterade d 16 Juli och 3 Aug hafva
blifvit offentliggjorda De äro uppfyllda af de
mest minutiösa uppgiftn1 rörande Hussein Pa
schas flykt till AleppOj denna städs intagan
de af Mehemtd Alts armé
bataljen vid
Beylan Bogas (d 29 Juni Turkiska härens
fullkomliga nederlag hvarvid dess styrka upp
skattas till 36 ,000 man reguliera truppar
utaf ii vilka efter slaget icke mer än femtu
sen ännu skol .i funnits qvar omkring fälther
ren Husse in Pascha Egyptierne hade be
mäktigat sig 80 kanoner och en mörsare
Emellan de b ,ida fiendtliga flottorna hade in
gen afgörande drabbning egt rum den Tur
kiska liade alltjemnt undvikit den Egyptiska
dock hade det lyckats denna sistnämnda alt be
mäktiga sig flere transportskepp en korvett
af 26 kanoner och (re smärre briggar Flot
torne lågo efter de senaste underrättelserna
vid Karamaniska kusten midt emot hvaran
dra och man väntade htarjedog en afgöran
de drabbning i Alexandria utrustas en ex
pedition mot Cypern
STOCKHOLM
Den 16 O /it
Den nyligen hitkomna Kongl Sachsiska Mi
nistern Friherre von Liilzerode hade i går
eftermiddag audiens hos II M Konungen
med de vid sådana tillfällen vanliga ceremo
nier och aöeinnade dervid sitt kreditiv
Kongl Sachsiska Hofvet har tillförene endast
haft en Charge d 'uff .tires härstädes
Ryktet att choleran utbrustit i Norge har
ty värr bekräftat sig genom den officiella kun
görelsen af Comrnerce-Collegium i dagens tid
ningar
"att betänkliga sjukdomsfall visat
sig i staden Drammen och hamnen Svellviken
hvilka de i före äro förklarade för smittade
samt alla öfriga hamnar vid Christianiafjor
deu lör smitta misstänkte
Herr Kapten Rosenquist har til Svea Hof
Piitt inkommit med en så lydande besvärs
skrift i tryckfrihetsmålet rörande ansvarighet
for Tidningen Svenske Medborgaren
I .jgifvet (I 11 Oktober i8j2
Till Kongl Majlts och Rikets Höglofl
Svea Hof-Rätt
Efter det iSawwcis-Domrirui» uti Tryckfri
hetsmålet rörande en uti N :o 5G nf Tidningen
Svenske Medborgaren i Stockholm för den 10
sis 't .ful införd artikel förklarat sammi artikel
lör bi ottsligj och det i följd deraf blifvit uf
Stockholms Södra Forstads Kaniners Ratt
Ketiom Utslag den 8 i denna månad ansedi
vara gifvet att jag som ägt rättighet utgifva
en Tidning med namnet Svenske Medborga
ren 1 Sio
.kholm borde ansvara för artikeln
så har bemälte Ratt i fiåsan om straffbe
stämmelsen dömt mig skyldig till 6 månaders
fästnings-straff
De i målet hos Kämners-Rälten förde och
tillika med Utslaget till Kongl Hof-Rälten
insände protokoller visa att det icke är jag
ulan Boktryckaren som bör stadna i ansvar
för artikeln ty Boktryckaren har utan min
vetskap och tvärt emot min vilja tryckt och
utgifvit berörde Tidnings-Nummer
Efter den lagtolkning och det rättsbegrepp
som Kärn» ers-Rät t en i della mål utvecklat
måtte den sats ovilkorligen stå fast att om
det behagat Boktryckaren titulera den Tid
ning hvaruti den brottslig ansedda artikeln
är införd för Post- och Inrikes Tidning
så skulle lika ovilkorli ^t Svenska Akademien
slädnät i ansvar och blifvit fälld till samma
straff som jag ehuru lika obrottslig och o
-kyldig som jag Det är väl en sanning att
Samvets Domstolen ansett artikeln brottslig
men det är ock en lika klar sanning att deraf
icke följer det jag är brottslig och bör som
brottslig behandlas Sveriges Rikes oeh alla
civiliserade Länders Lagstiftning och Lagskip
ning eår derpå ut att icke straffa en oskyl
dig Uti det ifrågavarande målet är det oe
motsägligein Buk tryckaren som ar den sann
skyldigt brottdige Jag är det icke och der
om kan icke eller vara mer än en tanke hos
hvarje redlig Svensk Man Jag framställer
deiföre i ödmjukhet till Kongl [Iof-Rälten
den fråga är det med Guds och Mensklig
Lag förenligt att en helt och hållet oskyldig
menniska skall lida ett svårt straff i släHel
för den sannskyldig brottslige Och böra väl
upplyste rättvise Domare gilla och stadfästa
en sådan dom äfven om en mörk och brist
fällig Lag skulle dertill gifva en aflägsen och
orimlig anledning rch månne icke här kan få
g-SIla att en god Domare är bättre än en god
Lag och följaktligen vida bättre än en då
lig Hvar fi nes väl minsta sken till brotts
lighet hos mig i denna sak Och då man har
den rätta brottslige gifven hvarföre straffas
icke han Och hvarföre fritages han lika evi
dent som den oskyld ge antastas Mitt öde må
blifva huru som helst jag och min familj »1
°
i
blifva i grund ruinerade vår välfärd förstörd
och våra hjerton beklämda jag äger likväl
det som kanske mången annan saknar ett
lugnt och fredddt samvete ty jag lider o /ör
skyldt och oskyldigt Malle Kongl [Iof-Räl
ten besinna detta r ch alltså upphäfva och o
gilla alla de åtgärder som af Kämners-Rät
ten i detta gruflign mål från böljan till slu
blifvit mot mig vidtagne Stockholm i mitl
fängelse å Smedjegården den it Ofet 18 2
F L Rose /ujuist af Akershult
Lika lydande med den till Kongl Maj :ts
och Rikets Svea Hof-Rätt ingifne Original
Besvärs-Skrift betygar
Ex officin
Fr- Iggeström
Hof-Rätts-Fiskäl
Svenska Tryckfriheten och dess missbruk
(Or Skånska Corresp
Det ligger i väsendet af alJL
b >rgeilig frihet
att dess missbruk genom I ig n enda .t straff >s
men ej "genom i förhand Ingda hinder föl e
kömmas Förekommandet de-af måste bere
das icke genom lagen m n genom en helt
annan kraft nemligen genom folkets konstitutio
nella uppfostran och and u inom det borger¬
liga samhället Det är della som Nordamerika
narne mena då de säga att Europe
erne som
så länce filosofera t
.öfver friheten ännu icke
äro mogne derför och att Europas fria
konstitutioner långtifrån alt försäkra folken om
deras fiihet endast ombyta deias förtryc
kare
Det kan ej undgå den som med uppmärk
samhet b traktar utvecklingen af den i ^are
Stasfilosofien att den betraktar hela sta
ten blott som en negation såsom något abitrakt
då deremot den äldre betraktade den såsom
något positi /t eller konkret Den har endast
upptagit vården af det ena elementet hin
drandet af det onda under det den öfverlem-
nat det andra utvecklingen af det goda en
dast åt slumpen Men det finnes ett ogräs
sotii i sig sjelf icke skadligt likväl blir det
när det utvecklar sig för starkt Detta ogräs
är egoismen och det är den som den nyare
åsigten fi amkallat öfverallt till trefnad och ge
nom dess trefnad förqväft det allmännas det
hal ms»
Vi hafva anmärkt att det positiva elemen
tet ej kan utgå ifrån lagarne vi tillägga att
lagarne äro förgäfves om ej det positiva ele
mentet ut !år fi ån ett annat håli antingen
som i de förra Europeiska konstitutionerna
ifrån Regent en eller som dt supponeias 1
de nya ifrån folket sjelf eller som det rät
tast borde vara ifrån folket och Reganten
gemensamt
Så länge vi antaga att Statarnes bestånd
endast hvilar på moralisk grund må-de vi
äfven inse att ett af de vigt i ga st e positiva
elementen i Staten är Hederskänslaji Den är
icke moraliteten sjelf men den utgör dess
kraftigaste stöd och dess yttre värn Staten
förhäller sig i detta afseende som qvinnan
Med förlusten af hederskänslan hafva de båda
förlo at allt det Öfitga
De var den starka den gränslösa heders
kans an som utgjorde forntidens storhet af»
versom de enda ljusstrålar ne i medeltidens
mörker Det är dess verkningar vi ännu be
undra i Romarens och Grekens b agder i
Göthernes kämpadater och i Riddarnes blo
dige äfventyr Det är för dess skuld vi ännu
i dag ursägta öppen och förbjuden fejd inom
sjtlfva det fi idlysta samhället Utan Heders
känslan kan det finnas hos folken v 1 en kul
tur och en Religion men ingen frihet och
ingen Historia Hindostafn bevisar det ett
land der vishet k iltur och religion ä o tusen
år äldre än i Lu opa men som bardet märk
värdiga att det icke äger nftgon historia
Hederskänslan hvars föremål är icke ege ti
men andras bifall har sedan skrifton-ten-ocl»
derefter boktryckeriet samt slutligen tidnings
väsendet uppkom fått småningom förändrade
och utvidgade utfjygter Hvad som fordon»
s pr idde sig endast med svårighet sprider sig
nu med vindens hastighet i alla direktion r
T yekpressai ne äro den moraliska verWens
ångmaschiner som fortskynda och mångdubb
la alt med ofantlig lätthet och r v k fel ärm
ett tusrnfaldigt eko som ineeiititi- förmår
tillbaka illa
f lu u m oket föi h Ilandet ne härigenom för
ändrat sig är latt att inse Såsom hv-irs och
ens heder ligger i and as omdöme och detta
omdöme nu med hastighet öfverflyttas til af
lägsne orter kan d ,-t ej med samma lätthet
kontrolleras som fordom i en inskränktare krets
Det ar klart att en god och förtjenstfull ined
borgare nu lättare kan heröfvas >„ heder
än när lians rykte räckte knappast längre än
hans röst emedan hans handlingar pi afstånd
kunna synas helt annorlunda än de äto scd
de pa närmare håll Dessutom har genom
dagbladen ej blott ett nytt sla *s umgänge i-

Sida 3

nom medborgarne men äfven en ny domstol
_
inom menskliga samhpl Vt uppstått som bå
da voro för de tider oklnde då hedrens kon
ventionella Iafiar stiftades
Del ar således klart att skyddsmedel må
ste gifvas för tryckfrihetens missbruk venti
ler för d« >s for starka tryck Men dessa skydds
medel måste enligt hvad vi ofvanföre fram
ställt mindre ligga i lagen än i folkets anda
Ty lagen kan enda- ,1 straffa ej hindra brott
I !e !ern» blomma är den ömtåligaste af alla
De- är som memmkolifvet hvilket en gång
beröfvad t 'j mer kan återgifvas af lagen
Di ?t är således vida vigti ^are alt förekomma
brott emot tryckfrihetslagen än att straffa
dem Dessutom finnes det ingen lag lättare
alt illudera och strafflöst öfvertiäda än en
tryckfrihetslag Det är notoriskt all man kan
beröfva hvilken menniska som helst hela sitt
medborgerliga namn och rykte utan att den
ne skall på minsta sätt kunna anropa lagen
till sitt försvar eller åtminstone tilI skända
»ens bestraffning Tryckfrihetslagen är egent
ligen icke nAgol annat än en anvisning huru
man på fullkomligen lagligt sätt kan bryta
emot fige »
.Supponera således nu a ett sådant till
St And iriträlftir inom samhillef att ej bfott
smädelse» är skyddad genom lagar som en
dast varna för ofortfgtigheU u >en tillika upp
r» un ti ad ej bl»tt Kenoi» den allmänna oron
efter nyheter men äfven genom detta b "tär
efter att hora andras fel genom ueana afund
emot andras föi tjenst er el fieH- lycka genom
derna lust alt vinna en l ,i 't och säker hämd
hvilka alltid måste iipjikoinma och herrska i
en egoistisk tid livad ar följ len Liknöjdhet
för allmänna omdömet Hed rskänslans nöd
vändiga undeiging Hvar och en skall å nö
ja sig med den materiella npituingen och
lemna sitt namn till pris åt vindarne eme
dan han ej kan hjelpa det I stallet för alt
eftersträfva ett godt namn ocU sina medbor
gares aktning skall man trampa på deras om
döme och bjuda i sin vanmagt trots åt klan
dret Den till laglig upphöjda smädelsen skall
vinna sin afsigt och göra medborgarns- lika
så nedriga och lika så föi tjenstlösa som den
målar dem
AI 'n det förderfligaste i detta förhållan
de är alt det isynnerhet förstör kärnan af
nationen eller medelklassen under det att
det högre stÄndet längre kan emotstå dess smitta
Dt offentliga personerre hafva en appell till
efterverlden och historien som de mera
obemärkte medborgarne icke hafva De för
ras handlingar blifva förr eiler senare offentli
ga komina förr eller sednare i sitt rätta ljus
De k :nna således innesluta sig ej blott i sitt
»•get var !e men afven i öfvei tygeisen att
man en gång skall göra dem rättvisa Ja de
blifva så mycket större ju mera de varit
in i .sk än de och det äi en förtjenst mer för
dem »ti smädas och beljugas Det är denna
triumf 'om uttal ir sig deruti att Columbus
nch (iyllriilaj-Im togo sina kedjor med sig i
deas graf Vår sena e t i cl har inga bojor att
skänka åt sina odö i kiga män men de hafva
d t som svai ar dei emot smädelsfn och lögnen
För den verkliga storheten är klandret en o
betydlighet emedan dess domstol är efterverl
den icke samtiden Det var ifrån dun sena
res dom som O ref Platen appellerade En
gin i efter >o filer 5o eller 100 å "r när hans
klandrare längesedan äro glömde diimm s han
af en • domstol
som ej låter besticka
sig af de mt-iskliga passionerne» falska guld
Författaren synes här något hafva missta
git sig Ingen Svensk har någonsin på ett
naes a lysande salt njutit rättvisa for sina
Men de förnäme och offenllige personerne i
staten hafva dessutom emot smädelsen ett för
svar i sjelfva sin magt Äfven om de ej för
tjena sin upphöjda plats kunna de ej blott
förakta men förekomma till och med det
rättvisa klandret Det finnes intet samhälle
der e de förnämas gunst och ogunst bestäm
mer enskiltas lycka eller der de förnämas
lycka bestämmes af de spridda enskiltes gunst
De hafva ej folket att tacka för deras ställning
och derföre kunna de — åtminstone i dt t
längsta— triumfera öfver det sauna eller fal
ska klandret Klandret eller stiiädelsen är lör
d m ej annat än mvggomes svärmande i
solglansen af deras lycka Det kan vara en
obehaglighet ett myggsting lör dem men de
hafva en eisättning derföre i smickret och
mngte .n
Smädelsen och klandret kan således aldrig
hval ken demoralisera eller djupt såra eller
det m nsta förrycka ur deras bana de män
hvilkä hafva en uphöjdare plats i staten Mari
ser det tydligen i England Tryckfriheten kan
der äfven i sina vildaste missbruk endast
tj na att uplysa dem om sin verkliga ställning
och befästa di m deruti
Men sådant är ej föi hållandet med medel
klassen Det är på denna klass isynnerhet i
eit litet land som tryckfrihetens missbruk en
dast kunna verka demoraliserande och för
störande och det är de liigic enskiltas heder
som der i synnerhet bor skyddas af samma
skal som man bedömmer hårdare våld emot
en värnlös än em t den som kan försvara
sig och si roffar hårdare ett rån än en stöld
Det är anfallet emot de lägre enskilta» heder
-om endast ge .r sår för hvilkas gift intet lä
kemedel finnes och emot hvilka de ej kunna
b vala sig huru långt de än draga sig i skug
gan De hafva ej annat vapen alt slutligen
tillgripa deremot än trotsandet föraktet för
allmänhetens omdöme d v s dödandet a
hederskänslan eller af roleii till alla medbor
gerliga dygder hvaraf följer egoismens öfver
vigt och de materiella fördetarnes upskattning
öfver allt annat
Vi vilje ej undersöka om ännu i vårt k fä
dernesland man sett symptomer af en sådan
tryckfrihetens riktning om man i ett och an
nat af våra dagblad med förkärlek ser .upta
gas dagens sqvaller och insände artiklar om
enskilta personers förhållanden eller ser något
ibland dem under hela månader och till och
med år sysselsätta sig med att nedsmutsa någ
ia få medborgares namn vi vilja endast haf
va sagt att sådant kan och måste hända så
framt ej — utom tryckfrihetslagen — äfven
ett annat element finnes i staten som går i
bredd dermed
(Forts e a g
ValxwBMvp
Vefter till Hans Maj :t Konungen af Söderkö
pings Stad
Afsjungne <13 ,1 Kanslis» passerade Söderkö
pings Sluss den aG Sept 133a
CARL JOHAN Du kominer
— Välsignelsen går
Framför Dig _ Kanonernas dunder
verkligt stora ägenslaper Grefve v Plå
ten Hans kraft och starka vilja höjde ho
nom till spetsen af ära och lycka Hvad å
ter beträffar de medel han begagnat att
genomdrifva sina planer genom opålitliga
kostnadslörslager ro m så är det frågan
huruvida efterverlden kommer att bedöaia
delta annorlunda än samtiden
Dessa verser ha blifvit Reduktionen benäget till
sända af Författaren Slädens Pastor Hr Professoren
Joban Tranér som yid tioras meddelande önskat
Dig badar Bland Vik ingabörgajrna s
Oeli nickar Dig hyllning Ramunder
Du kommer — oeli följd af Din Kungli
Som Våren af blida Favoner
Och gladt kling det skepp som Din fot
Triumphandc dansa Tritoner
Naturen besegrad och lydig Ditt bud
Dig öpnat en klippväg att segla
Der kan Du i dag lik en skapande Gud
-Med fröjd i Ditt storverk Dig spegla
Den hed som bar mossa bär nu mera v
Och vågen bär vimplar och roder
f Sverige Du ser hvad som yngling Du
I Langucdoc — konstledda floder
At Svea Du gaf en förnyad gestalt
Till prydnad till läjd och till fördel
Du gaf henne Syster Du gaf henne allt
Och sist omkring midjan en gördel
Den gördel är smyckad med pcrlor uppå
Juveler och klara smaragder
I färgen af silfver med himmelens blå
Ett vittne till eviga bragder
Allt frodas förstoras i land och is ad
Der snillet och visheten styra
1 re strömmar var Göthiska lejonets bad
Din allmagt för tre har gjort fyra
Två haf Du förmälde — I rustning PJ
Bekransar sin treudds glafven
Och gläds der han står i sin blåa paulun
Alt ginyäg han lick mellan bafven
Högtidligt kring Ragnild der hamnar
Af åldrar som fräj dåde Norden
Om forntida storhet och framtida hopp
'tors rop från den jublande jorden
An gryne den dag då de rostade svärd
Vi uppgräft ur kummel och klyfta
En gång finna händer i framtidens verld
Som våga dem skurande lyfta
Den stad som var fordom bemedlad och
t sekler af Barder besjungen
Än tro vi den lyfter sig äter till flor
Och hoppet sår blommor på ljungen
Allt mäktar Din arm och Din anda D
lill oss som en Skyddsguds sig målar
Var vår — och hull länge Din Themiak
Som alltid med jemnadc skålar
Du Iläfdeis Gudinna som sitter så glad
Och brynar den blänkande stiften
Fäst många och nya everldliga blad
Till dem utaf forntida skriften
I gyllene runors fördjupningar tälj
D«n Styrandes lijeltliga under
I krig och i fred lika lysande
— Välj
Till konungslig runsten — Ramunder
Och rista i den våra lyckliga dar
Der fredliga bragder sig hopa
Beröm och välsigna det Nordfolk som
Den störste Regent i Europa
Har sedan Du öfrigt ett rum på den häl
Till gärd åt förtjensten mot staten
Vid foten af Kungliga runorna ställ
De ärenamn Sparre och Plåten
fä tillkännagifva
"att han jemte oly
längre tid ligga på en aflägsen ort ill
uthärda Ufvca den att vid tillfället af
»als invignilig vara frånstängd allt pe
taymde i dagens fester och hjertlig» h
iga Ätt
har betr
åg
u såg
Joptun
n
stå opp
Ditt tås
aka ru_
n häll
l
e olyckan a
rt illa sjuk
let af Götha
llt personligt
ig» hyllninga
f tu
K
del
r

Sida 4

Ka fattig T &Yidr &iide skådespelare i Bristol ?ow
?sorl sig skyldig till tjufskytte ställucs till rätta
fö att furhöras Domaren frågade honom med livad
rätt han dödat en hare Dalinqventcn deklamerade
da m ?d teatralisk hållning och en Iragcdi-hjeltcs lic
la bombastiska mimik
följande parodi öfver B rut i
tal till Romarne dä han rättfärdigade sig Hr Ceesar
mord j domare och åhörare fö»« ^mm ?n hvad Jag
andrager till mitt försvår och afhören mig meil tyst
nad på det J ratt ma kunna uppfatta hvad jag sä
ger edor Tron mig pa min åra och hafven aktning
för min lira Lör att sälta tro till mina ord Tadlen
mig i eder vishet men skärpen er omdömesförmåga
på det j bättre magen kunna döma mig Oin ibland
eder någon ömsint hare befunne sig så skulle jagsä
ga honom
att en Skådespelares vän »kap för harar är
icke mindre liklig än hana Om nu denne vän skulle
fråga mig huru denne .skådespelare så kunde miss
handla en hare så skulle jag svara honom att min
tillgifvenhet är icke mindre brinnande man att jag
ännw mer älskar en bit mat Haden J hell ro 5vtt
att detta kreatur fått lefva och jag skulle dött al
lutnger i stället att haren nu dog och jag lefver
och mår väl Det är sant haren var vacker jag
beklagar honom han var fet jag värderar honom
men han var ock ätbar derföre dödade jag honoia
Vi begråta derföre hans skönhet fröjda oss öfver
kans goda hull låta lians vighet rättvisa ve ^erftira
och döda honom för hans goda smak Finnes väl
här någon sa grym domare att han fckulle önska tu
tnenniska och like hungersdöden Om bär fora nå
gon som toge den dödades parti är han väl oek»j
en sådan narr alt han försmår ett godt stycke stek
Om här vore någon som ville uppträda till de mör
dades försvar och hämnande är han väl ock cn så
dan kostföraktare att lian skjuter från sig en jod
ruiddiig Om här vore någon som ville tala ffir
den åt underjordens skuggor offrade — — — —
Alia skrattade och skådespelaren frikände
I en Engelsk tidning läses följande sällsamma
friarc-annons En god sak för fruntimmer gifter
mål Charles Warren i Marnhull-Doraet Min fa
milj består af två gossar den ene i3 ar och den
andre 5 år samt en flicka 8 år gammal Jaur har
eget hus och behöfvér således ej betala hyra Af» *»1
a ^er jag en täppa af ett tunnlands vidd den är i är
satt med jordpäron hälften »rinda hälften långa
Min hustru dog för i3 månader sedan just vid mark
nadstiden Mina barn äro ensamme hemma om da
gen men jag kommer alltid hem till natten Jag
tveker det skulJe vara bra för mig och mina barn
att ha en qvinna i huset Jag förtjenar 8 Bdr i
veckan och mina barn i Hdr Vi hafva alltid fullt
upp med arbete Jag behöfver en rask beskedlig och
immter hustru som har sina 3o å -jo år Jag vill
icke ha en ny familj att försörja Jag får nödvän
<J
?t låf att ha mig cn hustru som kan se om mina
barn och grisar
medan jag gar i arbete
Såsom ett bevis på den jren»m ångfartygen otro
ligt lättade kommunikationen till sjös anförer er
T .xigclsk tidning ångbåten Firehrands resor hvil
kvar den första som medbragte underrättelse till
England om Oportos eröfring Den hade d a Juli
lupit ut från Falmouth och redan den 6 öfverlcm
nades depecherna till Engelska amiralen vid Lissa
bon TJnder de sista fyra månaderna har den gjort
tre resor till Corfu och en till Lissabon tillsam
mans n ,5oo Eng mil på 06 dygn d v s i >4 m
mer Sn 26 Sv mil på dygnet
I Paris bände nyligen att en tjuf välde ett stort
palats vid gatan des Victoires till skadeplats för si
na nattliga bragder Med tillhjelp af en stege upp
kommer han lyckligt till balkongen i första var ,in
gen öppnar fönstret och smyger sig försigtigt in i
rtwnmet men plötsligt rusar cn person fram bak i
feån cn rida håller cn pistol för bröstet på honom
#ch ropar skalfvande af raseri "Ert lif är i min
hand men min kränkta heder fordrar cn ädlare upp
rättelse IN i äger frihet att aflägsna Kr härifrån en
dast med det vilkoret alt Ni på heder och ära lof
var möta mig i morgon bittida vid Boulogner-sko
zen
Detta var ingen annan än mannen i hu *et som
var mycket svartsjuk på sin fru
och trodde att den
inkommande Herrn hade ett helt .annat ärende Tjuf
ven mveket smickrad att so sig lagen för en Don
gick med glädje in på förslaget och tog cn
hederlig reträtt men lät förgäfves vänta på sig i
B julogner-skogcn
v N ONSER
HM SMU FINNFSr
Btckmarks Arithmetik — Le b en des Bolinson Grit
tät 2 Theil© — G schichte der Flibuttier y Archeu
Jielz pi AltonbladsKontoret
Ett Apothek i Landsorten är till sahi r armare be
sked lemnar Herr Capitainen Rosenquist af Akershult 1
Stockholm
Till salu utbjudet Stenhuset Nio x och 4f hörnet af
Södermanlands oeti Kocksgatorne Qvarteret Oroen i
Catharina Församling i godt stind yäl inredt med
deux battans dörrar och tremeauxer rymligt gårdsrum
och stor Trädgård med 50 a 60 fruktbärande Träd och
Lusthus m m Stall Fähus och Vagnshus Köpesumman
facil en del far såsom redan intecknad innestå deraf
äfven betydeliet Banco lin Närmare underrättelse lås
på stället dl Ägarinnan efterfrågas
Tullinge Egendom om 5 mantal Säteri belflgen circa
2 mil sjö och landväg från Stockholm söder ut med
utmärkt vackert läge och ett val inrättade nyss måladt
och repareradt Boningshus innehållande ea znlngd
rum med kök och skafferi Vid stället finnes utom en
blorasterterrasg 2 .ne goda Trädgårdar samt eu Täcker
park Till Egendomen höre Husbehofsqvarn eeh Såg
god »tor och »parad skog 9 Jordtorpare hvilka jemte 2
a 3 Drängar bestrida gardens arbeten éels såsom ålig»
gande ech dels mot betalning för Sfverdagsverken
Jordminen Öfver alltroyoket god Höalkastnsng emel
lan a a § <« less Utsädet etrea 20 k »4 tantior Höstsäd
ech is till 50 Hinnor V A»säd i hvarje Srtinf Betesma *-
ken god och vidsträckt eofc kan hetydllgen ffkas Till
lille till vidsträckta odlingar finnas pi åere stiller
Em mindre Lan4teg e»Äom af Frälsa natur serdeles väl
kebvgd och med rteker belägenhet i .a *11 och
landräg fri» Stoekholm med s *of Ladugård Skog till
huskefcof göda Trädgårdar Braasteri med flere för»
miner Varmare lKi *krilMi«ger oek priser ttppfifvas på
Tottie et Hedborg Conmr uti kmiM W :o 40 *d Skepps
bra» Qvar» Arg ne
En rymlig och vät I9r *e£d Ctiaiskfera med #efe ©eb
feteack ftnne» till sal» eller eek att tillbyta awtcaTrit
la Den zeMnckterand app ^fve adreee i Bil )ett till T
A C »em iulemnee der 4« tu blad ntgiivea
104 o r /p fahCtS- tafl or
EkS
En räcker Samlhsg af EoIIänd»ka f *alte«s *a samt Fran
ska Skolavna hvilka komma a k f6 *säl )ae pi Bok .Auo
tioa» Kammaren den justa October Tryc &t Äatalog ntde
las derstädes
Natt - Lampor
a ig sk rfs aaken i fjerde MrydÄhoden rid Regerings
gatan till v»» ,»ler från Gnat Ad Sor
Kn alldeles ur utmärkt vacker a«k ylleGolf
mana 9 aln lång och g alnar bred Zr till salu i fru
Njstroms klädstfind vid Störa ZVyxate» det första till
höger irin KoralHimn midt emot SnickaTmagazinet
HolL Blycrfs-IJe ^Iar
Uti sörjer ad Lager 1 J F Z-ebhrvtei Kryddbod vid
OsterlufZfaifitn
Ktt litet gentilt plp ^ufvwd »ed SilfvetlJck och
beslag ig st fina skjori» Kragar allt för godt pris \lti
Lik k iat Magasinet eid ^komakaregatan
Limmadt och olimma dt Cardus papper Tryck Skrif
Concepr och postpapper JTörhydnings och takpapper
samt diverse Gjuterier på I G Broms Contor i Dt åkens
Gränd vid
Skeppsbron
Caffe förtull ad t och pl nederlag Arrack Franska
Kardboriar GÖthebor§e Segelduk Grå verks och svarta
fodersäck ar hampa n ra på J Q Broms Contor i Dra
kons grand vid Skeppsbron
Gottlä-ndt Potatis utmärkt god om bord hos Capt
Hammarström vid Skeppsbron norr om JVIellantrap
ytan
U TB JUDES HYRA
En
"W ^ning bestående af 7 Kura Hök Skafferi
Tambour Garderob© och nödige Uthus är nu genast
att byra belägenheten är vid Brunkebergs Torget oeh
vidare underrättelse tås på Contoret till venster i Port
gången uti Enkefru Beskows Hus hörnet af Skepps
bron och Brunsgranden
En Källare nu genast hvarom uuderrätelse lemnas
uti J F Zekhrai Kryddbod vid österlånggatan
Spanmåls Vindar betagna nära Skeppsbron hvarem
närmare underrättelse meddelas af J F Erdmann et
Comp
TILLVARATAGIT
En ficknäsduk tillvaratogs å Z :dje Kaden å Logen
Nto 15 Kongl Operan den 7 dennes som ps Beskrif
ning kan återfås i Malmgrens viktualie Bod vid munk
bron
Dl VF .RSE
En ogift man 2Z ar gammal som i flera Sr varit en
gagerad vid Handel och äger Praktisk så väl som Theo
reiisk kännedom i besagde yrke samt böcker
och Rä
kenskapers förande Önskar alt till nästa höst erhålla
emploj antingen å något Handels Contor för att i syn
ner het handhafva de yttre g öromålen eller ock på en
större Egendom 1 egenskap al Bokhållare eller Inspec
tor Hedrande bevis om ett nitiskt anständigt samt red
bart uppförande kunna företes och önskas att om nå
gon härpå fäster afseende och till äfventyra skulle be
höfva hans tjenst den i sådant fall benäget täcktes an
mala sig på Maria Faulins Commissions Contor vid Si
billegattan qvart Kräjaren Huset lSr ;o 35 på Ladugårds
landet
En ung man från annan ort som i flere Sr condi
tionerat i minuthandel önskar med första blifva anta
gen vid yttre göromålen vid något Contor eller i brist
deraf uti någon P»eel Bodhandel do mest hedrande be
tyg skola så väl munteligen som skrifteligen förevisas
då adress uppgifves i Biljet till A B N :o 1 på Atton»
blads Contoret
Ett ungt Fruntimmer med bildad uppfostran och
utan all pretention önskar i höst plats i något hederligt
hus som Guvernants här i staden — Hennes kunskaper
3ro Franiyska Musik Ritasamlntl brukliga Fiuntlm
mer» arbeten
— Om någon härpå fäster uppmärksamhet
torde den hafva den godheten att lemna muntligt svar
till Föres tån derskan vid H K H Kronprinsens Fatebur
huset N
-o g vid Blasieliolms Torget då vidare upplysning
om nämnde Fruntimmer erhålles j
En äldre alfvarsam och snygg Jungfru tom ge
nom dess Uusbondtts timade do asfall blifvit utan
tjenst önskar nu senast st &derske tjenst Hon har
Sjelf nödig .e IMeubler och kan prestera 12 ars Orlofs
sedlar utojn Rekommendation af hederlige Män
Svar begäres i Biljett till C E Ö pu Aftonblads•
Contoret
Ew bättre Mani Enka som bor n2ra Maria Kyrka
hvilken har haft och har flera agtningsvärda Föräldrars
förtroende af desa barn» handledning emottager ännu
några Elever (Nybegynnare eller mera först k om ne
för att så väl i hvad som hörer till en Moralisk bild
ning och uppfostran grundligt undervisas aom ock i
Pianoforte — Guitarre Spelning och Sång — a°f skicklig
mästare tZr facilt pris Sårskild öfutng att sjunga fler
ctänimigt och i Duette Trio och qvartette spelning pi
Guitarre och andre instrumenter kan äfven erhållas Un
derrättelse meddela» i huset N :o 21 qvarteret Ormen
mindre hörnet af Mariae Brunsgränd ech Besvärsgatau
pk Söder 1 tr upp
Ha inburas ka Lotteriets i Class den 12
Novznib«r $3a
Iniats 3 marh
ILobbtr derrt finner Strindbergs Cont-or vid Stadf•
stmedjegatan
För unga Fruntimmer är plats i en helpension nära
Stockholm der de jojnte en öm omvårdaad U lära allt
»om hörer till e väl bildad uppfostran äfven sprik och
Musik priset är billigt Adress fås i Hr Lindströms
Kryddbod vid Regeringsgatan
FÖr billig betalning kunna Fruntimmer inacoordera
•ig pi ett trefligt ställe nära b tockholm adress härem f &a
i Hr Lindströms Kryddbod vid Regeringsgatan
Uti ett bättre h»s på Landet önskas en Gouvernant
med fullkomlig kännedom uti Franska Bita samt ofri
ge Fruntimmer» arbeten Förenades härmed kunskap
uti Tyska och Engelska språken vore mycket väl
Underrättelse härom erhålles uti huset Nio 21 (Kvarteret
Ormen mindre vid Besvärsgatan på Söder 1 trappa
«pp alla f m
Silke Bomulls och Blio .Wadd från 7 till 9
qvartjs längd dubbla samt enkla sa väl i parti som i mi
nut äfven kardad Bomull till Sängtäcken 11 qvartera
längd hvarje karda i Wadd .Magazinet huset N :o 1
qvart Adam oeh Eva Mäster Samuelsgränd hörnet ak
Nedra Bangränd FrHn landsorter emottagas större och
mindre requisitioner äfven uppköpes Silkes lacage
Pl samma ställe åstundas köpa 4 1-2 aln svart Gr &«
Werks Bram
Hotel Garni
är af undertecknad med denna dag öppna dt vid Drott
niitggatan Huset N :o A och Qvarteret Rosenbad och är
derstädes att tillgå Bu .n för Resande så väl för Famil
ljer som för enskildte
S
Stockholm den 10 Ootober 1ZZ2
A
A C Jiehrtitsx
"Undertecknad rekommenderar sig raed flera Nyare
sorte fina Cigarrer nämligen Havana bruna Dito Ca
banna fläckade och Gula och flera andra Sorter so5»
sprida den linaste lukt och kunna jemtöras med de ut
ländska och försäljas för hälften sa billigt sona de ut
ländsk»
I JD Labatt
Har sin Bod på Stora Nygatan hu
set N :o 1 Qvat Mercurius nära
Riddarhustorget
Hd
g
Frälse Kamercraren Herr Gust Jungberg behagade
i anseende till en honom rörande angelägenhet upp
gilva sin adress hos Kryddkramiiaiidlar E Chr Ygberg
i Stockholm
_
Yvänne Fruntimmer af båttre stilnd som genom
andra personers bankrutt förlorat det lilla kapital
hvaraf de hittills jemte egna handarbeten försörjt
sigx hufva nu mara kommit i den olyckliga belägen
het att se sig blottade Jäfven pu det nödvändigas to
för den instundande vintern och förgäfves eftersökt
någon sysselsättning hvaraf de kunna hemta sitt
uppehälle De se sig derföre nödsakade att pu det
ta sätt anropa deu medlidande välgörenheten om
någon hjelp som de ge na ville aftjena med arbete
De ädla som skulle vilja fästa någon up märk sam
het härvid täcktes insända sina gafvor .under adress
till pauvres honteuses som torde benäget inlemnas pt
Aftonblads Contoret eller om det vore i landsorten
insända under couvert till Redaktionen af Af ton
bladet y hvars Utgifvare åtagit sig att lemna när»
mare underrättelse om deras namn och belägenhet
Undertecknad som genom Kongl l \Taj :ts Rådige
Resolution af den 17 JDec fort år erhållit l \ättighe t
att förfär diga reparera och till salu hålla allta
slags jyiathematiska Optiska och Meteorologiskt
lnstrumenter får äran tillkännagifva att hos hp
nom finnes färdige JBränvinsprofvare med Xermome
ter (nyare sorten ochförsä /jes till B ;co Jidr 4 för
sätten
dubbla med spritprofvare — 6
enkel Termometer — 2
enkel Profvare — 2
Alla dessa lnstrumenter äro stämplade af Herr
C E Collin ramma slags lnstrumenter emottaget
äfven till lagning hvarvid all nog granhet jitlofvUs
Afven utvaldt vackra och väl ordnade Barometrar
med Termometrar uti Mahogny Foderal tjenlige att
medföra på llesor till det- nedsatte priset af 6 Bdr
32 sk B :co per stycket Stockholm den 4 'Septdm»
bor i832
B Leja
vid Gustaf Adolphs Torg
Hos L J Hjerta