Aftonbladet Torsdagen den 18 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-18
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-18
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-18
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-18
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 18 Oktober 1832

Sida 1

N :ö 245
1832
AFTONBLADET
Torsdagen
den 18 Oktober
JJristt i Stockholm för helt ir jo /J
-t /r halft år 5 R :dr 3 månader a R :dr 3t sk flanio LösaI Numror i sk Banco Prenumeration ofh utde
bladett Cantor via Stadssmedjegatan Bromant Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Lindroths vid Kort landsgatan och Ette
nid So der malms tor g Annonser emottagas endast i förstnämnda Contor till sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
VIGDE I STOCKHOLM
I-öjtn R Schröder och Mamsell A Ch Bretzner
d- 6 Okt
Linkramhandl E G Berg o«h Enkefru Wigelius
f Elg d 14 Okt
DÖDE I STOCKHOLM
Vig-Inspekt och Öfverväg D Liwendahl d a5
Sept 78 är
Körsnären F W Hellbackers Maka J E Ohman
d a8 Sept 35 är
VIGDE ITLANDSORTERNE
*• Löjtn C Kugelberg och Fröken C AV v Post
pä Fiangsätter d 11 Sept
Apotek P C Svanlund och Mamsell M Ström i
Runneby d 27 Sept
Handelsm M Berg och Mamsell Ulr Chr Spil
hammar i Svartnas Bruks Kyrka <1 Z <- Sept
VODE I LANDSOnTERNE
VODA
Hof-Kamr J Forsgren pä Hofgården i St Tuna
d Z Okt 61 är
Inspect M Nordmark i Örebro d 8 sistl Juli
Bädm och Urfabrik E Lagerstrands Maka S M
Medén i Upsala d 2 Okt 63 år
kröken Calh S Gyllenspetz pä Säteriet Böleholm
8a Sr
Conselj-Not pä S :t Barthelemy F C Ulrich och
Lovisa A Ib Plageman dotter af Tullförvalt devst
C L Plageman vigde pä S :t Barthelemy d a8 sist»
J
Juli
KARANTÄN ^- KUNGÖRELSE
fjllblä
KA
Resande som fi än Sunnanfjells belägna orter i
Norrige ämna sig till .Sverige fä taga vägen endast
öfver K "Bgsvinger och Magnor samt mäste för att
öfver gränsen inkomma medföra vederbörande civil
eller ecclesiastik tjen ,temans l )cvi« att de icke sedan
minst 14 dagar före dera ankomst till gränsen varit
pä smittad och sedan minst g d ;igar [ä misstänkt
ort
sjöfarts-underrättelser
f
sjöfartsundr
Sä länge man frän Sk a gens fyrtorn ser is 1 Kat
teeat af den utsträckning eller mängd att den kan
förmoda» vara till hinder för seglat ionen i detta far
vatten hissas frän nämnde torn en hvit flagg med ett
lodrätt stående blått streck i midten
OUTTAGNE DEPONERADE MEDEL
X Gefleborgs Läns Landtränteri insatte z Rilr ifi
sk B :i 1 ättcgångskoslnäds-iifedel at O Persson i Sjö
myra DrLbo S
få al
vederbörande lyftas inom är
från 1 d :s
ARiMEENS PENSIONS-KASSA
å
ARi
har för bristande lånehandUugar förbigått län-an
sökningarne N :s 118 i3i och i34
KALLELSE
k de fastighetsägare och hyresmän ino« Cathari
na För-omling söm äga rö-trättigliet och inflyttat
sadan sist derstädes hållue Prestval att d aa eller
a3 dennes emellan kl l-a 4 och (j pä e m i Sakri
stian styrka sin rösträltighet
AUKTIONER
Tegelbruket Wågbro med åt följ hemmanet N :® 3
i Haga by och Norrala St ä Söderhamns Rådhus d
20 Okt kl xa o
Lots-Alderm Martinssons onumercraac a stadens
östra Wärn belägna Hus och Trädgård samt Träd
gårdstomten N :o 33 å Östra Förstaden i Landskrona
»nkWon ä Rådhuset d a o Okt kl I
offentliga stamningar
Ä
BORGENÄRER
BOENÄRE
Falkenbergs R .R af Bromannen Lars Bengtssons
och dess enkas och barns ao Febr z833
Öfver-Torneå urt T .B f Bondenl .Johansson Funti
ia» och hustrus Maria Hansdotters i Koiwukylä a
rttgd af Ting c 6 män från 17 sistl Ang
TE8TAMENT8 BEVAKNINGAR
NAKN
Afl Konditorn I G Nordenbergs till dess hustru
be v rid Halmstads R .R klander inom natt och äi
efter delfåendet
Pigan Greta Jonsdotfers från Broby ägor i Vestra
Tollstads S till bonden Petter Håkansson och hu
»tru i Pikatorp och af desse på Ledvaktaren Salo
mon Widelöf transporterade bev efter Gretas död
vid Lysing» H R klander inom laga tid
KALLAS
A 51 Inspekt A J Myhrmarks samt dess a fl Enkas
Anna M Lundströms Slerbhusdelägare att i Lands
Canzliet i Stora Kopparbergs Län inom 6 mån från
3 ann inkomma med förklaring öfver Löjtn Pehr
Myhrmarks ansökning om qvarstad å ofvanbemälte
Inspektörs och dess hustrus egendomar och klander
af dess testamente
A fl Riks-Rådet Grefve G von Seths samtlige af
komlingar å mans- och qvinno-lijiien jemte deras
målsmän och förmyndare till 1833 års vinterting
med Össbo H i Wernamo angående en förlag-for
dran af io ,«uo Rdr Banco
Efter Muraren Auders Nystedt anm hos Faktorn
Jhid Sbh
y
A Johansson vid Storbrohyttan
HANDELS-BOLAG
Ingånget af Richard Abdon Wallander och Anders
Holmström i Wadstena d ag sistl Sept under fir
ma Wallander et Holmström
Ingånget den 1 dennes i Carlshamn af L P Berg
och J H Skouger undir firma Berg et Skonger
Ingånget i i mål d aB sistl Sept af A p Tho
rin cch Ang Thorin under firma A P Thorin
Comp
aOliPHTKrKN 'N«
Efter afl Rådmannen i Linköping David Sand
ström anm hos vice Häradsh Claes Fr Egnell der
städes
Efter afl Majoren C U von Gerdten anm hos
Lands-Sekret G Winter i Östersund eller vice Hä
radsh J G Gavelius i Stockholm och Svea Hof
llätt
Efter Enkefru Joh Cecilia Sjöstedt f Ahlbom
anm i Sferbh inom denna månads sint
Efter afl Kamrer Brukspatron N E Ryberg på
Gunnerud anm i Sterbhufct inom 13 näst k Nov
BORGENiBiKfW 8 MWANTB-iBF
N
Ha .idelsbokh J M Euréns 20 d :s kl 12 f m å
BöT .skafferummen
Handelsbokh J Hollenders d a3 dennes kl 4 e
m i Franska kyrkans lins i St Grimunkegränd
Afl Majoren C L de Mares d 1 Nev- kl 10 S
m å Dimbo tingsställe af Wartofta H
Afl Rådm J (_ Hamréns 10 No v kl 4 c- m i
Masaans gård i Luleå
Afl Fivlsekamrer Hjertsells ia Nov kl 10 f m
å Hullaryds gästgd
AJ1 Färgaren J W Sch tillströms »7 Nov kl 10
f m pä Sjuntorps Värdshus
'SPEKTAKEL
I dag Femton är i Paris och EildRiiqgaren
1 morgon Den Fader- och Moderlösa Flickan
från Geneve och Två Ord
Nästa Måndag (Hr Torsclows benefice Den Ela
ka Husbonden och Nya Garnison
SAMMANTRÄDEN
N F N :o 3 d ao d :s kl 5 e m
Konst-Föreningen d ao d :s kl 6 e
D1LIGENCE TILL UPSALA
Afgår Tisdags- och Fredags-f m kl 9 från Ca
stenhofs-Källaren ätergär Onsdagar och Lördagar
samma tid
STOCKHOLM
Den 18 Okt
I förrgår anlände nästan hela Professors
staten hit ifrån Upsala för att som vi förut
nämnt till H Maj :t Konungen och H K
H Kron-Prinsen öfverlemna Kanslersmedaljen
Idag äro de samtlige befallde til middag
bos H M Konungen och lära i morgon få
företräde ho» H K» H Kron-Prinsen
Fortsättningen af Protokollet i ransakningen
med Frih v Vegesack och Diiben innehåller
för den 5 denne berättelse om den började
undersökningen af de anklagades papper
Öland Frih v Vegesocks har ingenting annat
funnits som förän led t till någon upplysning
än en läkning da t Berlin d 3 Juli i anled
ning hvaraf Frih v Vegesack yttrat sig ihåg
komma det han tidigt p *3 morgonen nämnde
dg företagit a Ii esan från Berlin till Strelitz
(Det bekanta brefvet var som läs erinrar sig
dat d 3 Juli men Frih hade föiut yttrat
ntt han den dagen ej befann sig i Berlin
Häiefter förekomiuo följande frågor
Fr Om och när Baronen gjort bekantskap med f
d Konung Gustaf Adolphs Son Prins Gustaf
Baron von Vegesack svarade att han aldrig sett
Prinsen utom pä en promenad i Wien år 1829 och
med honom icke ägde bekantskap
Fr Om Majoren Baron Gustaf von Duben rid omfcr-
mältc tid jemväl virit i Wien
Sv Baron von Vegesack kunde icke påminna sig
det
Fr Om han och Bafc-on von Diiben under utländ
ska resan ar i8ag färdats tillsammans
Sv Ja till Dresden men icke längre
Fr Hvarest Baron von Vtgesack varit i tjenst an
ställd vid den tid f d Kongl Familjen lemna t
Sverige
Sv Vid Elfsborgs Kongl Regemente
Fr Om Baron tillförene varit personligen känd
af någon Medlem af f d Kongl Famillen
Sv Ja af f d Konungen sjelf hos liviikeu Baro
nen år 1808 varit anställd såsom Stabs-Adjutant un
der hvilken tid Baronen jemväl sett Drottning
men för öfrigt ej ägt relationer med någon af l
"i
millen
Fr Om Baronen med f d Konungen brefvfcxlat
Sv Nej
Fr Om Baronen träffat på sina utländska resor
någon af samma Famille
Sv Nej
Fr Om Baronen divis tat Tyska kriget åren i8i3
och 1814
Sv Ja
1 r 1 hvilken Siats tjenst Baronen då varit an
ställd s
Sv Ar i8i3 s» <om Ryttmästare i Kanovcrsk och år
i8i4 såsom Major Meckh iburgsk tjenst
FöYhiYet med Fiih v Vcgesack upphörde
nu och han förnde sin fOut gjonh begä
ran att komma pa fri 101 - llvr åtminstone

Sida 2

slippa vält Inne i ai restrumroet emedan om
bytena störde hans natthvila äfvensom han
snliöl oflj Hof-Rättens utlåtande huruvida
Luride tillåtas tians IiusiFu oeh barn eller
btuder att tala med honom utan vakts närva
ro Hof-Rätten anviste honom i sednare af
seendet att vända sig till befälhafvaren i vak
ten Vid förhöret med Baron v Diiben fö
rulommo följande frågor och svar
Fr Om Baronen haft någon gemenskap med f d
Konung Gustaf Adolphs Son Prins Guitaf
Sv Ej annan än din som för några år sedan
ägt rum P® sätt Baronen vid det år i8®9 hos Of
ver-Ståthåilurc-Embctet med honom anställde förhör
uppgifvit
Fr Huru lång tid innevarande år Baronen vistats
utrikes samt hvarest lian sig uppehållit och när
återkomsten till Fäderneslandet inträttat
Sv Baronen hade uppehållit sig i Berlin Dresden
och Wien men han kunde ej bestämdt erinra sig
huru länge lian vistats utrikes dock efter hvad han
trodile ej fullt 3 :ne månader och hade Baronen för
a :nc månader sedan eller i Augusti vid samma til 1—
fulle med Hr Landshöfdingen Baron Stackelberg »å
sarn af tidningarna skulle synas med Postjakten gått
öfver till Y ^tad
Fr Om Baronen under vistandet utomlands in
nevarande sommar råkat f d Konung Gustaf Adolph
eller någon Medlem af hans Famille
Sv TN ej
Fr Om Baronen tillförene under sina resor
t äflat n /Sgon Medlem af tamina Famille
Sv Ar l8a5 hade Baronen tillfälligtvis sett f d
Drottningi *1i i Baden och skulle han som för ge
Ml »skap med nämnde Famille varit misstänkt alltid
hafva vid hemkomsten från sina utländska resor
gjort vät reda för sig då han varit kallad a :ne gån
ger till förhör hos tillförordnade Öfver-Ståthållaren
Herr Baron Edelcrcutz i lifstiden till hvilken lian
atleinnat en af honom under sina resor förd Dagbok
den Herr Baron Edelcrcutz behållit uti 2 :ne månader
äfvensom hau en gång undergått förhör hes Herr Ba
ron af Nordin då han var tillförordnad Öfver-Ståt
liallare
Fr Om Baronen ägde Bekantskap med förre Ma
joren Baron Ernst von Vegesack
Sv Baronen vore en vän af Baron von Vegesack
sedan längre tid tillbaka hvilket härledde sig deri
från att denne scdnues Fader Herr General-Lieu
tcnaixten Baron von Vegesack i lifstiden omfattat Ba
ron von Diiben med godhet och välvilja samt slutli
gen anförtrott honom Förmynderskapet för sina ef
tcrlemnade omyndiga Barn med hvilken befattning
Baronen fortfarit till sistlidne år
Fr Huruvida Baronen med Baron Ernst von Ve
gesack fört Brefvexling
Sv» Aldrig utan hade de personligen oeh endast
tillfälligtvis träffats hvilket i sednare tider ägt rum
här i Stockholm
Fr Om Baronen haft kännedom om Baronen von
Vegesacks utländska resa detta år
Sv Alldeles icke Utan hade han blifvit sujpre
nerad att vid ankomsten till Stralsund se Baron
von Vegasacks namn i Dagboken men likväl ej trott
att det varit samma person förrän vid återkomsten
till Ystad Baronen erfarit att Baron von Vegesack
med Famille före honom hemkommit
Vid undersökningen af Baron Diibens pap
per fanns 1 :0 En dagbok nnder åtskilliga re
sor hvilken Frih Diiben förklarade vara den
samma om hvilken fråga varit i det ur 1829
hållna förhöret inför Öfver-Ståthållaren och
2 :0 En handling å Fiansyska af följande ly
delse
■»Depuis que j 'avoi le bonheur de me pre
senter devant volts mais jours ont coules ab
sotbe
es dans nies pensees de tout ce que vous
avait la bonte de me dire I
*d ttagement in
violable que fe pörte äS A R la bonte
gra
cieuse qu
'E !le » da igne m *accorder 1 'ofFre
genereitse que S A R ra 'a fait de vouloir
dimiuuer mes chagrins 1 'inquietude qui me
ronge de voir ma vie se consumer dans une
inaclivite
si incompitible avec l
activ !te de
mon åme tout ine pörte a soubaiter un chan
gement dans mon sort et c 'est å ce lin que
j
ose implorer votre protection Vous M Le
Gömte que S A R a depuis l 'eufance em
brasse avec une arnitie
constante si justement
mélite Vous seul en devenant mon protec
teup saura \t exposer ä 5 A R mes sou
haites
I
Permetle» M Le Comte que je pose mon
esperance en votie bonté mon bonheur le
plus grand jeioit de me voir pour la vie
aitäCiic
u Sérvice de S A R qui certaine
ment n 'aura de s ti jet plus fidei å toute e
preuve en quelle qualile
que ce
ut Je brule
de pouvoir quitter ma Patrie malheureuse
mais si S A R juge convehable que j 'y reste
daignez presenter å Elle ma situation deplo
rable ä laquelle peut-etre son grand eoeur
compatira jusqTi facilitet- mon subsistance d 'une
oianiere tranquilisante
Me Le Comte ne dedaigncz pas d 'etre le
bienfaiteur d 'un homme donll *ame droit vous
jure une attachement qui me suivra au tom
bea u
Je vous pris M d 'agre
'e 1 'assuransie de mon
plus haut consideiation et devouement pai
leqnelle j 'ai 1 'honreur
På Advokat-Fiskalens begäran tillfrågad förklara
de Baronen von Diiben att han skrifvit delta C011
cept till elt bref och ämnat afsända ett sådant till
Grefve Nikolaus Estert .azy i Wien men hvilket
dock icke skall skett att Bironen med Epitl «tet S
A B betydande Son Altcsse Royale haft afseende å
Prins Gustaf att Esterhazy vore en vän af Prinsen
men icke anställd i hans tjenst och att den ifråga
varande skriften blifvit författad troligen år 1829
3 :o Trenne brefomslag eller couvert med utan
skrifter å tvenne Son A Royale Le Prince de Wasa
och å det tredje Hans Kongl Höghet fansen utåt
Wasa försedda med sigill men öppnade
På fiågor om anledningen (ill dessa couverts samt
tiden då de blifvit gjorda och om icke de ätryckte
sigillen .innebur» Baron von Diibens vapen utlät sig
Baronen att anledningen till desamma vore alldeles
ingen och att de *f blott fantasic tillkommit samt
utgjorde för öfrigt en sadén bagatell att han éj kun
de rappellera sig tiden men att de voro mycket gam
la och legat bland haus äldsta papper utan att lian
kunde förklara huru de kommit att blifva qvarlig
gande medgifvande Baronen att utanskrifterna blif
vit af honom skrifna och att förseglingen innefattade
hans vapen
Baronen förständigades uppgifva om han haft cor
respondence med Prius Gustaf till hvilken förmo
dan nämnde couverts g5fvo anledning mcu häruppå
afgaf Baronen ett nekande svar
4 :0- och 5 :o Tvenne särskildta uppsatser innefat
tande dels uppgift pä de RiddareOjrdnar hvilka
Prinsen af Wasa skulle bära hvarmed Baron von
Diiben förinälte menas Prins Gustaf dels ock för
teckning å åtskilligc ej liamngifne personer som
syntes hafva afseende på Prinsens omgifning oel
förklarade Baronen alt desse uppsatser voro år 1
eller författade af HofMarskalkeu Baron Munck
I i Carlsruhe
6 :0 En berättelse om det år 1810 å Herr Riks
Marskalken Grefve Axel von Fersen föröfvadc mord
Baronen yttrade att han sjelf författat och skrif
vit denna berättelse i afsigt alt uti ifva den till ve
derläggning af åtskilliga oriktigt uppgifter i en ut
kommen Historia om Sverige helst ingen bättre än
han som beledsagat Herr Grefve von Fersen under
den honom öfvergå jm misshandling kunde kunna
rätta förhållandet hvilket han önskat skola komma
till Allmänhetens kunskap men att berättelsens ut
gifvande sedermera icke skett
7 :0 Ett bref på Tyska språket från Öfversten
Baron von Bassewitz till Baron von Diiben af in
nehåll bland annat att Baron von Diiben uti Wi
en skulle få se Prins Gustaf
Då årtalet syntes utmärka att 5amma bref skulle
vara skrifvet 1817 förklarade Baron von Diiben att
det vore år 1827 dä Baronen varit stadd på en ut
ländsk resa med en ung Baron S» 'ur« yiå hvilket
tillfälle Baron von Diiben medfört ett bref till of
verste Dannfelt från Bassewitz hvilken tillförene
varit i Svensk tjenst men efter en duell tjonstcu
öfvergifvit
Härefter anhöll Advocat-Fiscalen PfélFer att för i
B ;» \ou von Diiben som utan tvifvel ägde sig bekant i
Baron von Vegesacks handstil måtte förevisas det
bref af den 3 Juli innevarande år som vore för
sedt med Baron von Vegesacks namn och stäldt till
Baron von Diiben» på det denne sistnämnde måtte
förklara om lian deruti igenkände Ku ron von Vege-
sacks stil och handteckning
Efter det oinföi rnähll c bref blifvit Baron von Dii
ben förevist yttrade Baronen att han cj visste hvad
han skulle säga derom förrän han fatt kännedom
om brefvet- innehåll men alt lian ej kunde finna
någon bestämd likhet i stilen eller namnteckningen
vid hvilket förhållande Advocat-Flscajen ansåg öf
veillödigt alt brefvet för BaroJlen upplästes
I i Carlsruhe
Slutligen förklarade Biroll von Diiben att han
under si .lt vistande i Wien ej erhållit något bref
från Baron von Vegesack med hvilken Baronen så
som lian förut uppgifvit ej baft brefvexling
Ingenting kan vara mera uppbyggande »n
att ii hemta den djupsinnighet hvarmed de re
spektive tidningsiedaktionerna i hufvudstadeti
utlåtit sig i anledning af den nu å bane va
rande högmålsransakningen med Friherrarne
von Vegesack och Diiben E11 korrt redogö
relse för de variationer hvar och en af dem
på sin egen behagliga melodi låtit höra öfver
detta thema anse vi oss skyldige våra Lä
sare
Stockholms Posten tycker att hela undei
sökningen vid domstol varit öfverflödig oeh
alt til vanligt polisförhör hade varit aldeles
tillräckligt hufvudsakligen pS den grund att
inga "conspirationrr någonsin kunna lyckas
Nya Argus finner det hela vara 'en misere
i ordets egentliga bemärkelse
men har emed
lertid — hvem skulle tio det — deruti upp
täckt ett oförgätligt bidrag till Riddarhus
oppositionens karakteristik och historia ■ och
(inner den idet b kanta brefvet (öiekomman
de frasen "Vi hufvudman af oppositionen
ovärderlig Båda dessa blid hafva i öfrigt
understöd t den teuiligen allmänna tunkan utt
brefvet mera innebär elt tiggeri än bevis på
några för hand varande stäinplingar
Helt annoi lunda är fö hålla det med Svenska
Minerva och Granskaren — Aäturam e .rpt Hut
furca tarnen u .« /ue recurritj säger ell latinskt
ord-piåk Med en begärlig ifver att vid ett tå
solennt tillfälle visa sig f 1 amst i ledet i sitt
slöra Ii vi ce har den ena tagit på si ungefär
samma mine som Barthold S hivartz lärer hnf-
va haft straxt efter kru 'ets uppfinning den
nodre deremot liar oförslaldt bibehåll I en I je
na res skepelse
Minerva liuner det ännu vara allt for
tidigt att afgöra saken (nemligen höguiålssa
ken så korrt och godt som här d ^lig ^n sk»r
Hon anser det "ieke vara »möjligt (it t flei au
två personer finn .is so n tonit- vara belåtne
med någon förändring i sakerna rlerfoie alt
hon vet att fler än två personer i Sverige be
li öfva pennin-ar hvaråt äivm ändring i
•toners förhållanden plågor vara en natm
lig följd bon ger vidare en vink om huru
ledes vid alla inre politiska rörelser finnas
några häftiga oeh framfusiga naturer hvilka
nyttjas i fiämsta ledet oc .h vauli ^tu
'iäta ri
toppa s /g samt derföre kallas en /ans ptrdtisv
att vid sädana tiHtäilrn andra mera k oke
slå b-ikom ocii icke fata ertappa sig samt
höitljlidt ogil a företaget när det nusslyik .is
alt om sådana tilltag $o :n det ifiä-avar .iH
de icke äro mäktiga att rubba samhälls
skicket så blilver sådant dock icke n j >o (i
skäl att låta dem pussera o på t a Fl u eller
binder för en närmare undersökning af sam
maniianget hvari hon har ganska rätt
Minerva finner vidare
"alt mon synes
hafva ti fl a ts att behandla de nnk ;ign >e
med mycken stränghet for som det heter
deras dåraktiga föietag och framför ålit för
att hafva gilvit anledning till misstankar e
inot personer fl vi 1 ka hvar och en i sin stad
vilja unset lör oändligt lo-ynl- re oeh oändligt
klokare riu de fasttagne med hvilka nu ingen
vill gälla för att hufva baft något a 'l skaffa
Detta sä Ner 111 .1 Minerva i sam 11 »hang m d
"de ytterst l >yala tankesält »»innia tidningar
betyga hvilka lesonera |å det nyisnämnda
sättet och i öfrigt allas att gifva Regeringen
orätt så ofta den öfvergifvande sin vanliga
långmodi»het vill bringa la garn g til u
.öf
ning
Slutligen upplyser Miner a att
1 an
sakningen ännu lärer vara långt ifrån alt an
ses fur slutad att lurualisterne dess för i u natt

Sida 3

latt torde få anledning att ändra sitt språk
samt att en och annan omständighet redan lä
rer hafva tillkommit och lemna ändtligen
såna Läsare den vigtiga underrättelsen "att fle
4 a upplysningar snart torde va a att för
.vant»
Qrqnskarqn har gått mera rakt på saken
11 a ii har först den godheten att på tre spal
ter underrätta den resp allmänheten "att miss
nöjda pgisonei finnas i olla land och att ce
,ick
e-kunna straffas så länge missnöjet ligger
förvaradt inom individens Inöst att äfven
yttrandet af missnöjet inom en viss gräns Sr
tillåtet (verkeligen men att sålänge mar vi
stas i landet och njuter lagarnes skygd så
måste man äfven ovägei ligvu ställa sig de«
sa lagar till efterrättelse Efter denna
vigliga lärdom som ingen föir lärer hafva
afveta gifver han åt hvar och en
"som
finner detta laglydande alldeles oförenligt med
sin öfreilygelse och sin inre känsla det mog
na rådet att frivilligt öfvei gifva det land dei
man vistas och uppsöka ett annat der man
ti o ■■ig finna båtnad och trefnad
Allt detta är ju lika klart som två gånger
två Sr fyra Derpå rycker Granskaren an på
tillämpningen Innan han kommer till huf
vudaiii
net som är en berättelse om det Vege
sackska bielvets innehåll och hans egen opi
nion deröfver förutskickar han nemligen föl
ja 't de yttrande
"Till missbruk af yttrande-rät ten hafva i
sednare tider mer än en ledamot af Svenska
Oppositionen gjort sig saker och under dvt
de till öfverflöd begagnat den fria lätt de e«t
till ntt uttala sitt politiska mitsnöje hafva de
tillåtit sig sådana anfall emot Styrelsen och
den upprättade sakernas ordning som Vitt
nat om en a 'gjo .id fiendilii 'het som svårligen
kunna föienns med benämningen och karak
tcen nf Svenska medborgare och som i ett
ordi ntligai e ni ganiseradl samhälle omöjligen
k uuca bestå med den ordning och det skick
smi der böia herrska fl de desta oblid keliga
Itondörer hvilka förklarat sig så hätska emot
Regeringen och statsförfattningen verkligen
väft ädelsinnade st or ta nå te och icke blott
sim01 digo män så hade de frivilligt öfver
gi f vit 11 land der de under sakernas nuva
rande föi hållande alldrig kunna blifva nöjda
och olycklige måhända men hedrad» och åt
följda nf egen och andras aktning hade de
lieldre gått i denna sjelf ,»Ida landsflykt än
de i landet qvarsladnat för att derstädes utan
något synbart eller upphirifieligt mål oupp
bö ligen förgifta tänkesätten förvilla och för
Yiänga begreppen och slöra Folkets och Re
geringens lu»n Det ligger nå ,onting ädelt
•t t i att sjelfmant II y de föremål vid hvilkas
åsvn man omöjligen lan vänja sit oeh en
viss d i gh *11 och elakhet i karakteien förrå
der det deremot att med nfujoidt och högt
förklaradt hat till e .n t v reise och en statsför
fattning med hvilka mi i on r finna sig bo
låtr .a och ganska väl belåtna likafullt gå
(fvar i 1 indel lör ntt blott som det S nos
försöka huru lringe inan kan retas ined Re
gel ing- n och trotsa lagarna innan man blir
.tvungen att aftå ^a
Vill något veta vår egen tanka öfver allt
detta så finna vi först och främst att Stock
holms Posten uttrycker si ganska enfaldigt i
det ofvnn citerade vttiandet Att Regei ingen
öfvérleriiiar en angifvelse till offentlig behand
ling vid laga domstol i stället att derom en
dast anställa polisföihör i svnnerhet i en sak
som rörel de högsta föremålen i samhället
förtjenar väl snarare erkänsla än d ^t påkal
lar någun förundran och sjelfva den skynd
samhet hvarmed jansak ningen började samm
dag som personerne biifv t ai i esterade synes
en lofvärd uppmäilsamhet åt lagen och dess
utöfning Vi vilja likväl icke afgöra huru
vida det måhända var öfverflödigt alt anställa
arresteringarna om natten isynnerhet då ingen
till tid eller rum beställ d handling eller ens
någon utstakad plan var i fråga uti det bref
som gaf anleding dertill äfvensom huru
vida icke det kuriösa bihanget till Post- och
Inrikestidningen hade kunnat uppskjutas till
påföljande dagen isynnerhet när det icke
innthöll någon upplysning åt allmänheten om
sakens sammanhang eller anledningen till häk
länder utan endast tjenade att åstadkomma en
allmän oro och genom sj- Ifva den mystiska
kortheten nästan blef ett parturmt montes
Det är ock egentligen för denna oio i sinnena
ehuru den sede mera öfveigått till en något
lugonie sinnesstämning sedan folket fått upp
lysning on Brefvets innehåll som vi tro att
Vederbörande göra väI uti att med den
största noggrannhet söka utforska alla till sa
ken hörande om tändigheter och utröna hu
ruvida den verkligen kan äga någon ut-tiäck
ning till flera personer M in måste såsom ett
stort fel fios den Fransyska Regeringen an
märka den lamhet hvarmed den län«e gick
till väga emot de s k Carlisterne hvilket
också i de Fiansyska tidningarna varit myc
ket k landrad t Och utan att i någon mm
vilja jemföra de häda ländernas förhållunden
lärer det äfven häi kui na antaaas såsom en pligt
af Regei ingen emot nationen att viden dylik
anledning som den nu ifrågavarande om den
ock icke utvecklar sig till någon betydenhet
åtminstone härom förskaffa sig visshet för att
slutligen stilla den allmänna känsligheten hvil
ken i sådana saker är så naturlig och både
för styrelse och folk sii obehaglig
En annan sak är det deremot att innan un
dersökningen ännu yppat någon anledning att
förelaget har någon utgrening framkasta så
dana vinkar som vapenkami aterne Minerva
och Gianskarent i deras ofvanåberopade ar
tiklar om "en opposition som visat en af
gjord fitndili %h .t mot den uprättade sukernas
ordning j som ouphörligen förgiftat tänkesät
ten m m eller om "vissa personers betygan
de af deras loyala tänkesätt om det bemö
dande som på bördas vissa tidningar ic ke blott
att beEibeta opinionen derhän att den skall
anse saken i hö g grad obetydlig utan äfven
att de söka förmå regeringen alt afstå ifrån
dess föresats att bringa lagarna till utöfning
o s v allt under det man later förstå "att
flera uplysningar ännu äro att förvänta
Dessa insinuationer likasom Dagbladets
omsorgsfulla uttryck i dess första berät
telse att de arresterade personerne voro af
rikets första stånd utvisa utan tvifvel sam
ma adla högsinta och föi träflliga karakter som
ifrån början utgjort ett grunddrag hos de bå
da publicisterna men hvilket i synnerhet fram
träder vid vissa högtidliga tillfällen såsom t
ex i Minervas företrädesvis såkallade Ryska
ar lik lar
Seiskildt böra \i fästa upraärksaroheten på
Minervas yttrande om "anledningar till miss
tankar mot personer
"hvilka hvar och en i
sin siad vilja anses oändligt ioyal .ire och klo
kaie än de fasttagne
Månne icke detta li
ka-orn Minervas betydelsefull» vink om att
"flera uplysningar torde vara att förvänta
kan innefatta en höflig invit till vederböran
de att de kunds få veta en hel hop
mer om saken i fall de ville adressera sig
till Minervas UtgPvare emedan förmod
ligen han S |elf torde veta hvilka per
soner han menar med dem som han på ofvan
stående sätt synes vilja ,men icke våga utpeka
Della kunde måhända fö korta ransaknin
gen och skulle vara en tjenst åt det allmänna
hvaremot de lösa och halfva vinkaroe sällan i läns
den tillskynda sin upphofsuian någon verklig till
frcdställclse och mail vanligen endast skrattar »t
cn charlatan som för att göra sig vigtig eller be :r
beta opinionen för andras ändamål later påskina en
viss kunskap om hemligheter hvaraf han till sfitt
sannolikt skulle finna sig högst generad öm
det lyckades honom få folket att tro det b *n
Verkeligen hade allvar dermed
JVorge Christia ia Morgenblad för Fjeda
gen den 12 dennes berättar
"att pubiicum
derstädes den lo blef satt i en obehaglig spän
ning genom en Kurirs ankomst fran Stock
holm strax efter det man hade lästen ur Af
tonbladets Postscriptum meddelad berättelse
otn den företagna högmålsransakningen Mo
genbladet berättar
"alt det icke eller der fe
lats rykten i anledning af samma berättelses
ankomst om updegade sammansvärjningar och
komplotter b varigenom många Svenska "hög
adeiiga familjer skulle comprometteras
Mor
genbladet meddelar nu sina Lä«are att kur
i en blott medfört ett egenhändigt "kompliment
bref från H M Körningen till Hr Stats-Rj
det Collett innehållande ett betygande at Ko
nungens erkänsla för den tillgifvenhet och up
märksamhet som blifvit H M vi .ad under
hans vistande i Norge underrättelse om 14
Maj :ts lyckliga återkomst till Stockholm m
m Konungen skall derjemte med afseende
på det updagade brefvet af von Vegesach haf
va yttrat att det vid ett så obehagligt till
fälle gladde honom att hafva försäkrat sig
om folkets tillgifvenhet för honom och hans
Ilu — Morgenbladet tillägger Norrmannen
är fri för hvarje kabal emot sitt kungahus
och Norge har ingen anledning att Önska Wa
saätten på thronen hvaremot der» mrvaran
de Dynastien och regeringen visserligen i det
hela äger nationens tillit och tillgifvenhr t
Vårt kungahus Sr lagligen valdt af nationens
män och trohet mot Konungen företer Noi ges
historia under alla tider
WtslewosKop
I går hände vid uppförande taf "Hvita Frun
på spektaklet att Mamsell Widerberg harfigt
insjuknade men Fru Sevelin åtog sig hanne
roll hvilket af publiken upptogs med lifliga
»jjplaudisseuaenter
Barndoms förtjusning
Jag liten pilt pä berget stod
Och rar så underlig till mott —
Hvem kunde annat vara
Uti min lund mig nyss bekant
Var allt sS herrligt och så grannt
Af löf och blommor bars»
Der stod en bag tornsbuske pryddd
»
I saöhvit skrud af solen sydd»
Då bon i lunden dröjde
Vid bergets fot en törnros salt
Uppå sin qvist i skuggan matt
Och stillad längtan röjde
Ett flor pa lundens gröna hvalf
I lätta flammor lag och skalf
Det föll från blåa loftet —
Det sönk också till tufyans bädd
I sipgor och gnllvifvor kladd
Och fångade upp doftet
En bäck inunder granar gick
Så mark men smög ibland en lilicfc
Till Drottningen på stolen s
Ack hvad kaa likna Gosssns håg >»

Sida 4

Kär lian sitt ftungarike iag
Så sköut yid aftonsolen
Men livad som rörde li jer tat mest
Det var den lilla lundens prest
Jag j»ag på qvisten gunga
Hur skön lians drägt» hur ljuf lians drill
Da är det värdt att vara till
INär man tft väl kan sjunga
Ack både jag i lika mätt
Den lilla Sångarns gåfva fått
Att ljufva toner dela
Visst blefvc d mitt salla val
Att sätta mig i grönan sal
Hvar sommarqväll och spela
Och hade jag hans vinpar med
Jag flöge Öfver höga träd
Högt upp till stjemeringen
Och när min mor bekymmer här
Och undrar hvar dess gosse är
Mig sänkte ner p vingen
Hedborn
1 Chartres allarmerades nyligen hela staden eme
dan en tjock rök observerades ofvan vid torn ,et af
domkyrkan och man således trodde att elden var
Itis i tornet Klockarn på log sig att stiga upp för
att utforska orsaken till röken emedan eld ingenstä
des syntes till Då han kom upp till spetsen fann
han alt röker» var intet annat än en ofantlig svärm
af flygande myror
För ej länge sedan saknades i Paris en man som
innehade en syssla med zooo francs i lön Man bröt
upp dörren till tians rum oeh fann hans lik som re
dan börjat öfvergå till förruttnelse Ilan hade för
stått inrätta sin ekonomi sä att lian dagligen spi
sade middag hos en eller annan af sina bekanta
Kär han gick stoppad *» han alltid hos sig ett t &ycke
hyöd som utgjorde hans aftonmåltid Han hade re
dan en lång till känt sig illamående men ville ändå
icke begära permission af fruktan för afdrag på lö
nen Strumpc-r nyttjade han aldrig I ett skåp
fann man en ansenlig mängd finaste linne som lian
buiit i sin ungdom samt en samling dyrbara böc
ker I hans pulpet lågo tvenne penningpungar med
småmynt ett annat skåp var fullt med möglade
brödsmulor Hans qvarlåtenskap i möbler och dyr
barheter värderades till 3o .ooo francs
ANS o N .SK K
TILL SALU FJNNFS
Af trycket bsr
comp Bokhandel k i
utkommit och säljes i Deléen et
R ;dr 24 sk B .co
jMonde llamdet
af Beckers Verldshistoria
BIE POLNtSGHEN KRIEGER
i83o ocli 183 ,i
8
Eller Pohlska Arraeens uniformer und er Frihetskriget
har nyligen inkommit och säljes i da fleste boklådor a
16 «k B ;co Colorersde
En större nyligen reparerad egendom icke lungt
bort i d *n behagligaste trakten af Södermalm med
alla möjliga bekvämligheter och förmånliga väi
ningar samt lägenheter till uthyr in g Järnte detta
finnas äfven i denna completta egendom Stall
Vagnshus ocli Brunn Köpevilkoren ärn högst billiga
vch förmånliga Vidare upplysning kan erhållas
jamt öfverenskommelse träffas med Herr Lagman
nen och
Riddaren von Sydow
En rymlig och väl försedd Chaiskärra med sele och
fotsack finnes till salu eller ock att tillbytas motenTril
Ha Den reilockterande uppgifcve adress i Biljett till T
A C som inlemna der detta blad utgifves
104 OLJ EF
ARGS-TAFLOTl
En vacker Samling af Holländska Italienska samt Fran
ska Skolorna hvilka komma att försäljas pX Bok .Ane
tions-Kammaren den z» ;sta October Tryckt Katalog utde
las derstädes
Ett utmärkt godt
Klaver af Lindholm med
stark och fyllig ton underrättelse lämnas i Huset
j :o 11 {kvarteret Oroon i hörnet af Södermanlands
och Kocks gatorna en trappa upp
Eäkt kh äl id
gpppp
E11 utmärkt vacker och väl riden
Häst
som äfven går för åkdon i Ivarssons utfordringsstall pä
Riddarhusgården
Ett vackert Stokreatur som är val inridot samt gar
väl för åkdon finnes till saluför billigt pris underlät
*• !«• lemnai på Contoret i Huset V :o 6s rid *W ester
långgatan
lins Hjelmare Fartyg i fullkomligt godt skick och
till nedsatt pris antingen mot contant eller i byt® af
Säljbara varor — Vidare underrättelse härom lemnas på
Herr Stadsmäklarn J Nordblads Contor
HVITA VAXLJUS
till Fabtikspris huset N ;o 7
i störa Vattugränden ne
dra inglnspoTten snedt emot Östra Kyrkgatan
Fransk Porcelains bord• desert och Caffe» Servis
En ny betsad half Imperial Säng för 2 personer En sVart
betsad förmaks Möbel med blått »iden Öfverdrag 1 dus
sin Dricksglas 1 dussin eng Thekoppar m m i huset
N :o 7 qvarteret Elefanten stora Vattugränden nedra
ingångs porten
E11 stor modern portlykta af förtent bleck med hvi
ta glas oeh argandsk Lampa med tvåskenig plaiter Bever
ber till nedsatt pris närmare underrättelse få» på Apo
theket Nordatjernan
Ett parti godt efter Engelsk method väl beredt Sål
läder för 1 8- B-gs skålp hos Vaktm Kihlström som
t ra Ka s mellan kl 12 och 1 alla dagar i Södra Kärn ners
Rätten
KORSBÄRS-VIN
både af detta och forlidet års tillverkningar på Käl
laren vid Brända Tomten
utmärkt god 1 Thunberg» Viktiiili .bod Tid Munkbron
FISK-OLJA
d
J
raHnerad till tampor i Kihlstedts Kryddbod midtför De
manderska hu««t på Regeringsgatan
GOT )A NÖTTER till ,2 sk R .gls kannan uti Linds
Kryddbod vid öfre Stadsgården
BORTKOMMET
Thorsdagen den ii dennas kl emellan Z och 4 på ef
termiddagen förlorade» antingen genom vexling eller på
annat märkvärdigare satt 100 st nya Tre R :dr Bancosed
lar daterade den 27 September iZZ2 och med ordnings
nummern L5 ,8oi —65 .900 oeh hvarföre endast 26 st
gamla 5 B :dr Bancosedlar ärhöllts Den som kan lemna
upplysning om den eller de hederlige personer som be
gagnade sig af tillfället för att åtkomma penningarne
erhåller hederlig vedergällning då anmälan derom gö
res på Källaren uti General Sehulzenheims hus
Som den förut efterlyste den rz Ang förlorade ihop
rullade Boken med gråpapperspermar innehållande Be
vis Räkningar och Kvittenser ännu ej tillrättakommit
så anhållet ytterligare att den som tillvaratagit nämnde
Bok hvilken för ägaren är af högt värde men ej för
någon annan begagnelig ville vara god och inlämna den
emot Hederlig vedergällning på Källaren Remmaren vid
Drottninggatan hörnet af stora Vattugränden
DIVERSE
låldiäåk
En redJig medelåldrig min som känner åtskilllge
sjiråk m m och äger en vasker handstyl önskar en
för sig passande anständig emploj hos någon af Hrr
Bruksägare eller possessionater Den som härå behagar
fästa uppmärksamhet erhåller om den Sökande närmare
underrättelse af Bokhandlaren Herr J Norman i Stock
En i Bokföring och andra Contorsgöromål kunnig
Yngling som talar och skrifver Tyska sprSket correct
och äfven något Franska samt är van rid Magaziners
skötande önskar ju törr dess hellre Plats pi Contor
antingen här i staden eller i någon af Rikets större stä
der Adress hvar man till vidare öfverenskommelse far
sig anmäla torde benäget inlämnas på Aftonbl Cont i
förseglad biljet till Expedit
En Student som efter fulländade Gymnasii studier
i Strängnäs nu freqventerär Upsala Lärosäte önskar
Condition helst Akademisk närmare underrättelser er
hållas genom correspondence med Herr Prosten Haggren
fpl Örebro och Qvissbro eller af Bergs-Ridet Rolsson
i Stockholm
En Wärmlänning i sina bästa Sr passande till Gårds
rättare till Skogvaktare till Jägare önskar emploj
Vidare adress fås af Öfver Directeuren Strömstedt på
Köping och jKungsor
Ett ungt Fruntimmer önskar sig inträde i ett väl
kändt hus der hon antingen som biträde åt Frun eller
såsom Gouvernant åt smärre barn kunde vara herrska
pet till någon tjenst född af föräldrar som kunnat
göra pretention på att vara i en finare bildad sfer gör
man mera afseende på ett städadt bemötande än betal
ning — Svar torde inlemnas på Aftonblads■ Contoret un
der adress C ig —
Un Jenne homme fran <jais avec de bons certiGcats
connaissaut bien la langne suedois» sacbant conduire un
voyage desire trouverun emploi en qualité de Valet de
chawbre chez quelque Jeune seigneur S adresser avec
Billett (i J B C N :o 2Z chez le quartier du ministre de
France !a derniére pörte k gauche de la maison du Bott
langer Pihl
Emot inteckning inom första hälften af Taxerings
värdet och sex procents ränta antingen uti hus i Stock
holm eller Landtegendom i Stockholms Uplands Söder
manlands och Vestmanlands Län kan erhållas ett ståen
de lin af Tio Tusende Biksd Banco som äro att tillgå
de första dagarne af instundande December månad
Närmare underrättelse erhilles hos Contoirsskrifvåren
Tingberg i Riksgälds .Contoiret som der träffas alla för
middagar
Grundlig undervisning i Ritaoch Målat lemnas af ett
Fruntimmmer Om flere Elever erhilles pS |en gång blir
priset ttiycket billigt Lektionerne kunna meddelas hos
Eleverna eller ock hemma hos Lärarinnan boende på norr
nära Gustaf Adolfs Torg Svar afvaktas i billet till Le k
tion igZ2 som inlemnas på Aftonbladets Kontor
Ett passande uppJcörsställe med logis för Resande
eller Landtboar som ämna uppehålla sig i Staden för
langfe eller kortare lider erbjudet ett i »11« afseenden
passande beqvämt ställe beläget nära Catharina Kyrka
med möblerade och omöblerade vaekia större och min
dre Rum Stall Vagnshus Bodar och utrymmen allt
att välja pi till billigaste byra och kan derjemte hushålla
och Koks Saker fa begagnas samt uppassning efter bo
bag — Adressen p Stället tås uti Tobaksboden å Göth
gatan midt emot Stadshuset
Undertecknad Porslinsmålare från Berlin aom fort
farande åtnjutit Respekt Herrskapers förtroende har
äran gifva tillkänna att jag fortfar att verkställa alla
slags målningar såsom Portraiter vuev af Landskap
städer m m äfvensom förgyllningar allt på finare oeh
äkta porsliner och utlofvas dervid den största elegana
noggranhet och varaktighet — De som derföre önska
dylika målningar utförde och det inom nästkommande
Jul böra i anseende till redan betydliga beställningar
ju förr desto heldre derom underrätta mig
Cl Shb
eg
Carl Schwab
Boende i Deraanders Slut
vid Regeringsgatan
KlMjåd
vd gerigsgatan
Undertecknad som genorm Kongl Maj :ts Nådiga
Resolution af den 17 Dec förh år erhållit Rät tighe t
att forfärdiga reparera och till salu halla alla
slags Mathematiska Optiska och Meteorologiska
Instrumenter får äran tillkännagifva att hos ho
nom finnes färdige Bränvinsprofväre med Termome•
ter (nyare sorten och for säljet till Bi co Udr 4 för
sätten•
dubbla med spritprofvare — 6
enkel Termometer — 2
enkel Profvare — 2
Alla dessa Instrumenter äro stämplade af Herr
C E Collin ramma slags Instrumenter emottages
äfven till lagning hvarvid all nog granhet utlofvas
Afven utvaldt vackra och väl oränude Barometrar
med Termometrar uti Mahogny foderal»tjenlige att
medföra på Resor till det nedsatte priset af 6 Rdr
32 sk B :co per stycket Stockholm den 4 Septem•
ber 1832
B Leja
vid Gustaf Adolphs Torg
Ett bättre välkändt frunt immer som i fleré 3r
conditiorterat som Gouvernante ämnar nu genant
etablera en Pension å Söder för bättre mans dött•
rar De kunskaper som meddelas äro Christendo•
men Historiew Geographien Fransyska och Tyska
språkens grundliga läsande och skrifning samt dert
förr i gas oeständiga talande Musik Rita väl»
skrifning och de nu brukliga handarbeten Och som
hon med verklig fallenhet forenar vana till barns
undervisning tror hon sig lätt och fattlig t kunna
meddela sina kunskaper Platsen blifv er 1 Hökens•
grand huset N ;o 4 eller det andra till venster från
Göthgatan på nedra botten der respectnve föräld»
rar vinna muntlig öfverenskommelse
En ficknäsduk tillvaratogs å z-dje Raden I Logen
N :o 13 å Kongl Operan den 7 dennes som på Beskrik»
ning kan återfås i Malmgrens viktualie Bod vid munk
bron
Som
annfi ingen har anmält sig till inköp af den
för den g
'de dennes anoncerade färska korf och palt
försäljningen i hörnet af Träsktorget och Norrlands
gatan så får man ytterligare derom för Rsspective vän
ner erbjuda samma goda födoämne som till salu finnes
å föreskrifvet ställe för billigt pris och utlofvas dess
utom att korfven skall vara varm for den eller de som
åstunda det
Den Sockerffcrsiiljning som ri i flera ar innchtfft
uti Directcur Nords I rinns Hus N :o 44 Drottning
gatan är nu flyttad till Stats-Secrcteraren Prinzeai
crcutz 's Hus ]N
:o 52 högre upp på samma Gala emel
lan Mäster 5amu«ls och Clara Bergsgränd hvilket re
spcctive kunder vördsammeligen tillkännagifves
IFKh
g
I F Krouthen et comp
P O s T S C R l P T U M
Ur de *eut pa förmiddagen anlände utrikes
poster medgifver tiden blott att meddela föl
jande Detaljer sparas till i morgon
Den 29 Sept Alichaelsdagen förelogö Mi
«ueJiterne en allmän ganska alfvarsam attack
mot Oporlo Striden varade från morgonen
tidigt till klockan 4 eft mid då Migneliter
ne i stor oordning retiierade Deras förlust
ér mellan 2 ocli 3ooo man Pedristernes bloAt
so o men beklaj» ligen hafva nästan alla E-n
grlska och Fianska Officerare blifvit död
skjutna eUer sa rade Man gör mycken rätt
visa at Migneliternes tapperliet
Franska Mini *tcren var ännu icke d 6 Ok
tober kommen till 'stand i Monitörea fästes
dock det Konungen uppdragit åt Soult att
formera en ministcre» En frontförändring
tycks hafva inträffat man har åter börjat
negociera med Dupin Humann är i Paris oeh
har accepterat Bro ^lie säges deremot ej vil
ja inträda utan Guizot Tidningarna tiga all
deles och synas något förbluffade öfver den
synbara möjlig heten af nya modifikationer i
Mintäterkoiubinationen Kamrarne stigas 6e
stdmdt skola sammanträda den 15 Növ
Hos L J Hjerta