Aftonbladet Lördagen den 20 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-20
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-20
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-20
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-20
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 20 Oktober 1832

Sida 1

N :o 247 1832
AFTONBLADET
Lördagen S U € IS 151 "D l M» den 20 Oktober
fjriset i S ockholm för helt år jo R :dr halft ar 5 H :dr 3 månader x li <lr 3a ik han o Lösai Numror t sk Banco P 'enun *rmtton mh utdelning i
Bladets Contor vid Stadss» edjegatan Bromans Bod i hörnet af Orottninggatan och Clara Bergigt and f Lindroths vid Aort landsgatan oeh Essens
vid Sö der ma fastor g Annonser emottagas endast i förstnannda Contor till i sk Banco raden Utdelningen kl € eflermiddngen
I morgon /j :de Biinedagcn predika
Hos DD M-M Konungen oeh Drottningen Kongl
Hof-Pred Lektor Gralström
hos DD ÅK HH Kron-prinsen och Kronprinses
san Bi <kop
"Wallin
Uti Kongl Slotts-JUhpellet Doktor Rogberg Kgl
Hof-Pred Fröst
På Ulricsdal Pred Unander
Pä Carlberg Kongl Hof-Pred Lindgren
Stor-Ky rian Komm Dahlgren Biskop Wallin
Konfmin Bergegren
1 Clara Kyrkoli Hillberg Kgl Hof-Pred Teg
nér Kommin Beckman
Jacob Kyrkoli Widstiand Bat .-Pred Foinell
Kommin Ljungholm
I Tyska Doclor Lttdelce K Hof-Pred Rektor
F reese
Maria v Komm Rolin Kgl Öfver-Hof-Pred
Doktor L illjenwalldh Komm Ahrling
Catharina Komm Hagström Past
-Adj Miit
aell (Prof-Predikan Kyik b Wiijquist
I Kungshoftns Coll
-Schol Mag- Tydén Past
-Adj
Mag Almquist Kgl Hof-Pred och Komm Lund
holm
J Finska Kyrkoh Stolpe IMc Finska och Sven-
a Högm Komm Mag Tulindberg Afton»
T Ladugårdslands K ramin Sandin Bat .-Pred
Blixéj Kgl Hof-Pred Rhodin
Adolf Fredriks Kommin Biljer Kgl Hof
Pied Tunelius Kommin
-Adj Löhman
I Johannis Kyrkoh Mag Carl
-trand Doktor
Pf-»««»on j S- M Cand Bathér
far K M Tlotta Bat
-Pred Ramsten
Vid Kgl tuarnizons-Sjukhuset Reg .-Pastor Nor
Aeu
Enkhuset K Hof-Pred Zweigbergk
Guibhuset S M Cand von der Burg
Siiä ^a Corrections-Jnrältn Kgl Ilof-Pied Holm
lx rg
Norra Co rections-Inriittningen l 'red Norrbin
Danviks-Kyrkan Kyrkoli Sjöholm
Sabbatibe g Pred flaggman
ddFh
g gg
Ladugårdslands Förs :s Fattighus Pred Max
'Wijkmark
Kgl Lazarettet Lazar
-Pred
"Winnberg
Ueltiindska och Tyska Refoimerta Kyrkan Theol
Cand Rothlieb Gndstj börjas kl ii
i >ODE l jiltifiltHtlU»
J»coi Fr Lenniii »7 dis 3 är
karantäns-k ungörelse
Resande sonr fi J11 Suunanfj Ils belägna orter i
Norrige ämna sig till Sverige fä taga vägen ondast
öfver Kwng-vinger och Magnor samt måste för att
iifver gränsen inkomma rn« dIBra vederböiande civil
eller »cclesiaslik tj <nsternans bevis ntitte icke sedan
minst 14 d >gar f«re dera ankomst till gränsen vaiit
på smittad och »edan min t 9 dagar ä misstänkt
ort
innestående aflöning s-m edel
För Krigs-åren 1808 ceh 1809 tille I-Ände åtskil
Kgc vid Gottlands f d Landtvärn t jenstgöi ande per
soner kynna lyftas hos T (ill lurvalt Brobeek i Wis
by inom d a slut
bolags-kungörelser
Innehafvare af sådane actier i Göta Kanal hvars
ej blifvit itlbetalde den år 18Z0 bestämda insättning
äga alt till rinnande af »aionia Katial-inkojr .ster tom
de hvilka fuMgjoit dei lia insättning inom årets slut
densamma verkställa för iS3o Z och 32 med till
sa minans 7 i-a Rdr B :o Måndagar Tisdagar Freda
?ur octh Lördagar uti Bankens Refeiidarie-Konlor i
Stockholm från kl 10 till 1 pä dagen Bevisen Öf
ver dessa insättningar löpa med 10 proc ränta till
nä- .ta inbetalning Aktirugare i Landsorten kunna
ilfven insända förteckn och belopp af deras infätt
uingar uudsr rekomroend till "Göt fvanal-Diriek-
lions afdelning i Stockholm Begagnas ej insättnings
rättigheten ei hålles i-a procent mindre utdelning-
3 :dje inbetalningen 3 Aktier för Ångbogsei fartyg i
Göta Kanal sl %er med 3o procent h beloppet inom
nästk Ko v Månade då Akliebief erhålla» i stället
lör förut erhållna qvittenser Nya teckningar kunn
äfven verkställas
GODA LAKCETTER OCH YMPNÅLAR
Aro för YuccinatÖrcr alltid att tillgå de förre a 3a
sk de sednare a iC sk BanCo hos Chir Instru
mentmak Ponsback i Stockholm äfvensom rekvisi
tioner åtföljda af motsvarande kontanter kunna gö
ras å Sundhets-Kollegii VaccinatioMS-Kontor i Stock
holm-
AUKTIONER
Exek å huset N :o 9 ny JJ :r qv Suggan hörnet
af Timmermans- och gamla PrestgäriLgat aukt den
8 Nov
Exek .åEgend N :o i3 ny N :r Qv Parseus vid Lag
gemgalan aukt den 8 No *v
Tegelbruket Wågbro med ål följ hemmanet N :o 3
i Haga by och 'Norrala S- ä Söderhamns Radhus d
ag Okt kl ia
k a :tje Logbyggnader I Redskaps-lider 1 Loge
med lada 1 större Logiyggnad 1 mindre d ;o 1
Kålgård vid Ostra Jordgatan under Ji :o rfi8 1 dito
vid dito under N :o 74 ?» 1 dito vid dito under N :o
74a 1 Grä-lycka i Byjärdet under N :o 753 allt i 6
rebro Stad d 9 nästa Piov kl 11
Fj äl
-eläf enbrten F gel ången på Hägerstens hem
mans ägor Brä»ioiy_
rka S .» Svartlösa H i auktion ä
Liljeholmen d 21 ST
Il js
vmMtUbA t»
AM *yp .hA !k k
Svea H .R a fl Hr Bergs-Badet D- HeijWn ^köld
Ad :-ons d 7 Pie» K mraend och Ridd G W af
Tibells d 26 iifl Fru Gieiv Gyllenborgs f at San
debi rg b8 Juni 1833-
StLciihiltns R .R all Kotidakt oeb Agr &n T E
Werners Snick- F Lindbergs d a Skräfld Ji
Clarholms Säni-kmak J Fagerbergs d 4 Källarm
N P- CarlsttPins Fendr J L Löfs d 6 ail Hns
timmeim E- Forsbergs och afl Trakt H P Sjöbergs
Vikt .h .betj S A-
"Wahlströms d ri Skom G A
"Malmbergs Broniånglervkan S H Sandqvists Trans
latorn P Giesis d 13 afl Skedvatlensfabr U V
Balks ocb a !l Gtild-medsges J P Kjellgr»ns samla»
Vaktm J Mo-ells och afl Bitj P J Petlerssoni d
18 af Str«mpväfv :nege« C G Ruths Härad ^h G
Gustavis afl Flaggj C F Carlsljerg» Jiiuingsiilk
Chr <ib (jSlfgrei i d ao Gördelm ti L Maogeoths
frånskiljda och all hustru Clir fl Meths Krjtldkr
betj E Dufvas Kalelngusm
p Ch Heirströms
Fodernlmak M Hilllings d 27 Stadsn .äliI L G
Martelleins Skrädd .ge- A Ekmans enkas afl Vakt
mäst J J Påhluians Trakt Lindboprs enkas <i 3o
Mars 1833
Skara K .R .t afl Tullvaktmäst J Göthners 25 Febr
18 33
Norunda H R afl Fällk .imr J Holms Mönster
skrifv A Grandieus 2 rttgd af ting nä»t etter år
från 3 Maj
DOMAR 1 KONKURSMÅL
Stockholms R .R i 1 Segelmak
-Ges C Cornefii
a afl Bokhandl F L Albani 3 afl Trädgårdsarb
C F Zflterstrands 4 Tobaksfabr L Hedenströras
5 all T rak t öi en J G Lindboms 6 afl IVUlbalh
J Z Sköldbergs 7 f d Löjtn- C A Preuf hv
stro Kärings-idk Kat Piculz 8 afl 6isitt i Träd
gård mästare-Emb I Bergnv >n» 9 ail Möbelhandl
7i Sköldbergs 10 Korporalen Dmnderhakes hu
strus Näringsidk Mathilda Dund-erljakcs 11 Måla
1 en J Adler» ulgifvas d 12 Kov-
och Brödren Grufarbetaren Jan Nordmark eller di ss
barn bev vid Örebro R .R d 9 Juli d år klander
inom år efter delfående
Pigan Grcla Jonsdotlfrs från Broby ägor i Vestra
Tollstads S till bonden Petter Håkansson och hu
stru i Pikatorp och af desse på Ledvuktaren Salo
mon
"Widelöf transporterade bev efter Gretas död
vid Lysings H R klander inom laga tid
LAGFART
Sökt S 6 2-5 penningeland i Kronosk
-hemm Jär
bo N :o 16 om 1 1-3 öresland köpt af Olof Ersson
Präst fér iao Rät Rgs jemte serskildte förmåner
k .länder vid Ofvansjö Thorsåkers och Arsund .i H :rs
Tingslag näst efter år frän 3 ann
KALLAS
Ägare till natten emellan d a och 3 sistl Sept i
beslag tagne ,4 i-l tunnor Lax »7 Li *p Smör och
1 Bål med tillbehör till första helgfria dag näst
efter 3 mån frin 3 annonsen till Haparanda Griio
se-TulIrätt
Ägare till den 23 nästl September anhållet ut
ländskt ostämnladt gods till Askersunds R .R den 14
Jan i«ZZ
Sockenskomakaren J P Bråten till år efter 4 e6
Sept bos dess hustru I E Bråten
ARF
J
Efter Båtemanneu J W Utter eller Reimer anta
hos Skeppare-AltJera J
"Waxell i Upsala
FfiRWYMMCHSKAP
Logar 'varen J G Brossc under Karduansmakare»
Lindgrens Karlstads R .R
Bergsm J Andersson och hustru onder Kapit A
J Ugglas
Fjerdingsm Nils Danielsson förm för Eaksn Chr
Andersdolter Rundqvist- Forssa H .R
HANDELS-BOLAG
Ingånget af Richard Abdon Wallander och Anders
Holmström i Wadstena d 39 -sistl Sept under fir
ma Wallander et Holmström
Ifigånget den 1 dennes i Karlshamn af L P Bergli
ooh J H Skouger under finna Bergh et Skouger
BOlffTWKWJiG
lTWKWJG
Efter afl Asscss J F Kallernmu anm i Sterbk
inom t No v
Efter afl Kamrer Brukspatron W E Ryberg pi
Grrnnerud anm i Sterbhu et inom 12 Nästk Noy
Efter a ti Hof-Siiickaren P Borell anm inom d
månads slut i Sterbh i Stockholm
Efter afl Rådmannen i Linköping Davrd Sand
ström anm bos vice Häradsh Claes Fr Egnell der
städes
éoiiflE 4 » S i iDK *-
dl
i iDK
Handel <bolwh J Hullenders d a3 dennes kl 4
m i f ran ka kyrkans iiUs i St Gråmunkegränd
Kiade .fabr A Löfvings 27 d :s ii 4 e m i huset
N :o 13 vid Tawaslgitan
Handelsbokh P Peterssons 5 Nqv kl 3 e m ä
Göta Källare i J .idköpmg
Afl färg Wickjtröms J Ulricehamns sästgddeart
JNov kl 9 f ni för utdelning
Haiidi S C S .thlstiÖTna hos Traktör Utter i Bo
rås d 12 Nov kl 4 e m
Afl Handl J kuidstodts hos A M Salmtniui i
Boras d j3 TSov kl 10 f m
K » »- .■wmMaw 11 n
SPF .K I AKEL
Nästa Måndag (Fru Torsslows bepefice Den Bitr
ka Husbonden och Nya Garnison
AWKNT8- BE *AKNI >r ,AR
NBEAKNI >A
AU Ii .sp M Kordioarks till Fiu Helera Silvéft
N C d ai d :s kl half 5 e ni

Sida 2

TVlyninias Styrelse d 11 d :s
"kl half 5 c m
Betalande Ledarn i Harmoniska Sällskapet hvilka
önska fortfarande tillhöra detta Sullskap behagade
mot årsafgiftens erlägg uttaga inträdes-kort nasta
On
*d d 24 d :s kl emellan 4 och 6 e m å Bör
sen
'2 tr upp
DIUGENCE TILL GÖTEBORG
Öfver Westerås Örebro IMariestad och Lidkö
piu afgår hvarje Tisdag och Fredag kl 7 f ni
biljetter for passagerare 11Ilcmnas och pnketer till af
sändning emottagas pä DiLigence-Contoret uti huset
2V :o 5 vid Clara ^öth \a Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta Taxor som derstädes Ifro att t 'lig
ÅNGFARTYGS-RESOR
Nästa vecka
Nsa
Till Upsala Upsala Måndagen och 1 orsdagen
kl 8 f m samt åter Tisdagen och Fredagen s t
Till Strengnäs oa Jfesteras Josephina Måndagen
kl 7 f ra derifrån till Arboga Tisd s t
Forsd
kl 3 åter till "Westerås samt Fred kl 7 åter till
Strengnäs och Stockholm
Till Södertelje Oxelsösund och Norrköping Norr
köping Tisd kl 7 f m
Till Strengnäs och IVcsteräs Elliba Onsdagen kl
7 f m åt«r Tor-dagen kl 8 f ni
tri Kes
England
Tidningen Times innehåller en i sitt slag
gansta märkvärdig artikel rörande Lord Dur
siarns beskickning till St Petersburg Temligeti
allmänt Var man hittills af den öfvertygelse att
denna pompösa ambassode på de lijertliga
handskakningarna och den Kejserlig grogg
drickningen när ej frambragt några serdeles
lysande resultater Att den P« .yska Sjelfherr
skaren skulle låta forrr .å sig till några kon
cessioner någon afprutning på sina envålds
nnspråk i afseende på
Poltn eller någon skon
samhet mot den fatala libernlitets-c /itfJeranj
som t»»D» !pit den verldsdel der han har sin
hufvudstad
— sådant vågade ingen tro kun
de tillväg 1 bringas genom en ceremonivisit af
en Engelsk Magnat Å andra sidan var man
dock van att aldrig se England företaga nå
got som egde intet eller ens ett obetydligt
ändamål ooh Lord Durham .s kända allvar och
fasthet och snart sagd t ultra-liherala princi
per tycktas vara en borgen att han bvaiken
lättsinnigt skulle låna sig till en Hofuppvakt
ning i en hufvudstad der hans politiska öf
vertygelse och rättsbegrepp i allmänhet vid
hvarje steg skulle stöta på fiendtljga sinnen
eller mottaga ett vigtigt uppdrog der han ej
eyde hopp att göra sina åsigter gällaede eller
åtminstone oryggljg föresats all ej uppoffra
dem Den ovisshet dessa skiljda förhållanden
inom c I Infinna opinionen framalstra t undin
jöjer Times artikel på ett ganska tillfreds
ställande siitt och vi skulle utan att likväl
våga förtiöjta på att så sker ingenting Jiöpre
ön ^ks än alt framtiden ville bekräfta sannin
gen af de meddelade uppgifterne de innebä
ra vUseiligen ingenting hvarken öfverdrifvet
eller onaturligt om ;-aan nemligen anser sig
ega skä att antaga det regeringar vane att
befrakta enväldet såsom samhällets vilkor
folkens ©begränsade underdånighet såsom del
'sta 1 ätlshrgrepp
nånsin i godo bringas
and a tai .i är Hade såsom det af narr
varande « like vilie synas något sådant lyc
kats Loid Durham» iöi tjerar han i vinning
en ärestod i
.varje >r ict-sUkajide land t
intet vigtigure väiflixr val ännu någon Am
bassadör g
»no !ttdiifyit
"Vi har va — heter dM
Tant s —
_
ci ver
Frankrike erh lii
• röra
in¬
gången af Lo rit "S beskick rj "i
vi med af .ee e -
u Lv ^ni- «« •
anse oss böra skänka fullt förtroende ehuru
sangviniska de visserligen låta för hvarjomoch e
nom oss sjelfva inberäknade Sedan längre tid
tillbaka och ända till Lord Durharns ankomst
till Si Petersburg hyste Kyska Kabinettetmyc
ken tvifvel om upprigtigheten af Engelska
Minislurens politiska liberalism och ansåg i
synnerhet Engelska folkets opinsonsy ttriiftjar i
detta hänseende icke ega hvarken det allvar
eller den vigt som man vanligen tilldömde
dem Drt är först Lord Durham det lyckats
alt taga Ryska hofvet ur en slik villfarelse
derigenom »tt han med all den öfvertygande
kraft som står honom tilt buds ,lågt i full das >er
den omätliga förändring som föregått i En
gelska folkets tänkesätt det mäktiga inflytan
de R >-form b Ilen äfven i Europeiskt hänseen
de utöfv91 och slutligen det alldeles på4ag
liga intet esse England har alt i händelse af
t n allmän kollision sluta sig till de konstitu
tionella staternas J )arti Icke blott Ryska
utan jemväl Preusiska hofvet hade allt dit
tils het v ifla t Englands allvar med Franska
ulliancen eller åtminsone låtsat göra så och
den gilna följden af en sådan verklig eller
föregifven öfvertygelse hade varit att man all
tid gjort sig förvissad att Storlhitanien i
händelse det en gång gällde handling med
lätthet skulle kunna söndras från föreningen
med Frankrike och afledas från den liberala
politiken- Englands föreställningar rörande Po
?e«och Förbundsdagens senaste beslut dess an
hänglighet till fördraget af den i5 Nov rö
rande Belgien hade man alltjemt velat anse
för blotta Diplomatiska maskerader Det var
Lord Durliam förbehållet att ingifva de
absolutistiska hofven full visshet om det afgjor
da allvaret i Engelska ministerens hotelser
och förpligtelse
ingångna förbindelser och
fiamställda varningar Ett af de kraftigaste
skäl Lorden dervid nyttjat var att om äfven
Engelska ministéren vore och ville vara
dubbel i sina yttranden och tänkesätt
vore den dock mot eller ined sin vilja af folk
opinionens oemotståndliga makt fängslad vid
liberala styrelse-åtgärder och en frisinnad
ut
rikes politik att till och med den nie t för
häfd .ide Xory-admiiiistration om din tillkäm
pade sig makten skulle ovilkorligen nödgas
följa ett sådant politiskt system så vida den
ni enda dag ville /011 fara vid styre t liga
t oregifvanden intet hemligt spel skulle deri
finn såsom ofta biltills kunna befria den ty
opinionen vore så stirk och enig i la-det alt
den första åtgärd som icke blott ej Kekänipa
de de liberala intressena utan ej rent af gyn
nade dem skulle i ögonblicket kasta min i stö
ren öfver ända I sammanhang med denna Lord
Durhttms förklaring Sättes äfven Grefve Pozzo
di Borgos resor till IVien och Burlin
ända
målet skulle nemligen vara att söka meddela
hofven derstädes s imma förändrade begrepp
om opinionens och regel ingarnes ställning i
Europa som Kejsaren genom Loid Durham
erhållit Denne Ambassadör skall I ika led t-s så
väl i Si Petersburg som Berlin öppet och
ganska eftertryckligt yttrat sig i afseende på
F ö r b u n d sd äeU e 1111 ep Den
som i de absolutistiskt sinnade
k visarna vackt både förundran oro och hög
sla "iedilagenbet skall hafva gått derpå ut
m af si il hof
vore berättigad högtidli
amna det England — i händelsa de små
State .rne gjorde motstånd och Franska
fiumrycWtc till deras understöd be-
t iiimJs lägga hela tyngden af sin mn
n 1 1 tit ja till och med sitt svärd i de
40
li
i
-iella principernas vågskål Höfvel
i-tili hade el t r denna förklaring yttrat
.t lar id nid öfver förut v it tagne åtgärder
med låtit falla några ord om de¬
de mart värdiga1
na förklaring
"att
Tys
urat
i I • li
las återtagande hvilket man trodde ej oger
na skulle ses af sjelfva Österrike så mycket
hellre som man vid båda dessa hof kommit
öfverens att man ej skulle skridit till dessa
åtgärder om icke Hertigen af Wellington och
Grefve Aberdeen genom falska uppgifter om
Engelska nationens apathie och Toryismens
styrka fört vederb ilande bakom ljuset
Den
sista uppgiften om de absolutistiska hofvens
ruelse och benägna afsigter för framtiden sät
ter dock Times lätt starkt i fråga oaktadt
förtroendet till sin korrespondent och vi be
känna uppriktigt att vi icke heller rätt kun
nu lörlika oss med denna i alla fall högst be
synnerliga omvändelse
Inrikes
LITTERATUR
Till undersökning af den vigtiga frågan om
undervisningsverkens reform som utgör före
mål för den församlade Revisionens arbeten
h >r äfven vår frejd ule ungdomslärare och För
fattare i historien flr Rektor Anders Fryxell
lemuat ett upplysande bidrag uti en i förra
veckan af trycket utgifven skrift med titel
Försök att närmare bestämma /räkorna om
undervisningsverkets reform af And Fryxell
Hvar och en som vet alt upskatta betydelsen
af detta ämne för hela den upvexamle och
kommande generationens bästa skall utan tvif
vel icke underlåta alt genomläsa och väl be
grunda denna lilla skrift hvilken jemte för
ijenslen af den möjligaste korthet förenar en
bevisning som ådagalägger all Författaren ge
nomträngt och upfaltat hufvud punk te ma af
sitt ämne samt ett framställningssätt som bir
vittne derom alt han med hela hj rtats vär
ma och nit omfattat det ädla och makt
påliggande kall åt hvilket han egjistj sig Vi
skola genom en redogörelse för det hufvud- ■
sakliga af skriftens innehåll Sälta Läsaren i
tillfälle att sjelf vitsorda detta om törne hvil
ket lärer kunna anses så mycket mera opar
tiskt som vi på sätt läsaren finner af det föl
jande skilja oss från Föifattaren i afseende på
några af hans allmänna raisonmeriter öfver or
sakerna till de olika åsigt er rörande folkbild
ningen som nu äio rådande
Författaren har indelat ämnet uti följande
a fdel n ingar hvilka han anser utgcra de "tiuf
vudsak ligaste föremålen för bila partiernas
ulika önskningar nemligen 1 :0 F Ikbdduin
gen 2 :0 sammanhc nget mellin Skoda och Pie
-terskap 3 :o Vexelundervisning /po A inbilla
loriska methoden 5 :o Fria flyttningen och
6 :0 Läroämifenas inbördes indelning uti skolan
Redin på första sidan kommer FörfatUtren
till den stora bufvudfrågat hvars afgörande
skall i så hufvudsaklig mån btMhmmå den
allmänna undervisningens oinfittn
.ng och od
lingens framsteg i fäderneslandet
'Man hor
säger han
"i als på folkbildningen två olika
stämmor Den ena ropar Regering och en
skilde bura sfira allt för alt öka alhnosenS
kunskaper och upplysning Den antra åter
All ytterligare upplysning är jör allmogen
onödig
till och med skadlig
Hela denna tvist äfvensom den om sunmaii
fianget mellan Skola och PresLtr ^kap anser
Fö i f hvila på historisk grund Fr-prmrget
dertill söker lian temligen långväga ifrån d«n
Religions-splilti ing som upvtod i F 'ankrike ge
nom förtrycket mat H iguenpltei ,e uti efier
dömet al Hen ik den fjerdes lätts inighet ioift
foitplantäde sig till de efterföljande Fransys
ka hofven och förd ref all religiositet jemte
dess följeslagare :• oegennytta sedlighet tarf
lighet ära tro och upriktigtaet roen framför
allt ifrån Voltaire och hans skola Denna

Sida 3

framställer han såsom den sista stöten åt sam
iiälLbanden och Franska revolutionens upphof
"hvars skakuingar ännu fortfara
"Deras fältrop fortfor han
"var upplysning
och frihet Men deras upplysning bestod uti
ett lättsinnigt och föga djuptänkt begabberi al
först katolicismens sedan kristendomens (äror
ett bemödande att utrota hvarje anine hvar
je känsla nf n öfversinlig verld och inskrän
ka mensklighetens kunskaper förhoppningar
ja hela lifsviisende inom den sinnliga erfaien
hetens trånga gränsor Så utgick denna upp
lysning och dess apostlar kling Europa för
att döpa folken uti religionsför k tets u i dm
naullkrypande materialismens namn Dc kom
nio äfven till vart fädernesland och något
hvar kan ännu minnas de tider då man s ikte
förvärfva sig upplysningens tappei hetsmecMj
genom gackerier med prester och religion ge
nom försummade andaktsöfning ir De tid» r
di inan tyckte sig förnedrad af att öppna
lapparna till bön och kyrkosång förnedrad
genom hvarje erkännande af ett hög e ett
undelii
.t väsende
Förf skild ,ar bäiefler huru denna tidens
riktning genom de platta uti skolans raiot
neipeiiter likasom det motbjudande i dess re
sultat
-räckte ovilja inom hvarje hjerta som
ännu egde qvar känslan och förmågan af hög»
re idcei
"Det uppstod mot hela detta upplysningsvä
sende en opposition hvilken fick så rnyckat
mera inflytar .de p
'i allmänna tänkesättet som
des» varnande röst k i-ftig t underslö 'des of de
varnande exemplen från Franki ike detta den
nya upplysningens förlofvade lund Så uvp
stod ett annat parti hvars fältrop var Vä dan
af Allmogens upplysning och hvars första
hos oss öppet framträdande yttring var Hr
Geijers bekanta bok O ni Fa Is k och sann
Upplysning 1 denna bila ströskrift teckna
dej Franska upplysningens fa hk hel och vådor
ined så Skarpa och klara fargor alt på en
i li rar ögonen började öppnas öl var dess rätta
beskaffenhet Herr Geijer fick både inom
och utom nv i skolfn en stor skata efterföl
jare hvilka efter vanligheten men som vi
Loppis mot Hr Geijeis af» i g t drefvo hans
satser ända till ytterlighet Nu lick man i
tidningar ströski ifter och öfveiallt lä«a bittra
smädelsrr mot den stackars upplysningen Man
omtalad» huru böndernas förstånd i skolorna
bortlancaUrerndes hur» bonden ej borde
ksnna mer Hn Jj-iiLta Guil och ära Konuni .cn
samt framställda tankegångar sådana sura föl
jande Laser den olåt ile bonden med fromt
sinne och med uppbygge l se sin blod oel
psalmbok så måste den studerade bonden
just fpr det han tycker sig vara klokare och
upplystare förakta denna läsning /•
Svea
V1H c )3 Man må härvid med IJalbcrgs
Montanas utropa Proba minoreni
"Så hafva vi emedlertid säger Hr Fryxell
"i om
'nii I 11 närvarande förhållande och törst
anmärkta tvist a gående folkbildningens hytta
eller viida De blir nu äfven lättare alt
densamma bedömma
"Franska c
-tcyclopedisiiska sko !» begick ett
sroft misstag dt uti att den sökte bef .ämja en
upplysning som icke allenast icke hvilade på
en religiös grundval utan stod deremot i full
korn ig motsats Ilen andra sidan deremot be
går också ett lika uppend jligjt misstag då
den i allmänhet utrider från hvarje bemö
dande att öka all nog-ns kunskaper icke in
seende den enkla men vigtiga sanningen att
faslän Franska i nplysnin ^en Var grundad
pä en Juli och hälli t falsk verldsäsig kan
och bor d i finn s vn bildning som h vilar
på en religiös pl en rent kristlig grundval
Uti Svea Vill j gp läses 1 retig-ost afse¬
ende yttra sig de menliga följderna af half
bildningcn uti brist pä religiös tro
— Hvad
vill delta säga Är det mera omöjligt för den
ena bonden som kan ski ifva i ökna och kän
ner fäderneslandets historia och geografi är
det för honom mera omöjligt alt vara gud
fruktig iin för en annan bonde som icke kan
mer än läsa innantill Huru står det då till
med gudsfruktan lins borgerskapet hos ds
lägre ståndsperson *rna hvilka ofta icke äga
några andra kunskaper Månne sjelfva exa
men l-igorpsum ådagalägger mer än en hall
bildning i förhållande till den högsta och
hvar uppdraga gränsen mellan den hallbild
ning som leder till otro och den helbildning
som återför sin innehafvare inom trons förlo
rade paiadis
"Det synes tydligen att skiilet mot folk
bildningen uppkommit deraf att man lågt henne
till last de fel som enskilt tillhörde encyclo
pedistiska skolan ehuru båda äro himmelsvid
åtk Ida Tv hvarföre eljest längre neka möj
ligheten af en bildning som alltid med roten
djupt och tryggt h vilande uti den religiösa
lions ensamt goda jord sträcker sina grenar
genom alla vetand ts regioner mot det eviga
ljuset Och en sådan bildning vare si» såsom
Ouppväxt telning eller som fullmogen stam
kan icke bära otrons multna Sodoms-äpplen
Nå-on här väl ropat före och mängfalldiga
aldra hafva ropat eller att om vetenskaper
na säller den regeln Driek djupt eller sma
ka dem icke
Men detta är falsk t Utur ve
landets lena himlakälla flyta endast hälsogif
vanile vågor och den minsta dryck derur är
för den törstande menniskoanden vederqvic
kelse helsa och lil
— Satsen bör heta Utur
•ilen falska kunskapens orena brunnar skall
du icke smaka än mindre dricka djupt■
Men upphämta med hela din själs begär
hvarie droppe om än aldrig sä liten ur
det sanna velandets heliga Vrdarbrunn
'Delta anförda öfdspråkt Driok djupt eller
smaka icke häl leder sig från förut antydda
period då mcnskliga vetandet i lita
uisk t öfvermod reste sig mot tron mot det re
ligiösa sinnet då detta derföre nödgades från
sin sida befrakta vetandet som fiende Men
dessa tider äro ju förbi Forskningens ande
har flugit rymden omkring mätt dess höjder
och djup samt räknat dess stjernor utan att
-lock hafva funnit något att hvila sin fot
uppå utan att kunna medföra åt den läng
tande menniskoanden de eviga förhoppnin
garnas oliveblad Menniskoförnuftet har fun
nit gränsen för sina forskningar Det har
funnit att svaret på de frågor som röra
hennes innersta lifsprincip hvarken kunna
fVamstvir-gas ur kemistens retoi tér ur mate
matikerns acqvationer eller den d (upt forskan
de filosofens sammankedjade syllogismer En
af de kompetentaste domare tiar ju i Våra
•ia-jar med lika upriktighet som skarpsipnig
;el förklarat filos-lien för bankrutt — Ocli
hvad är livad betyder detta yttrande annat
än tt fri K-anbnd ett vetandets erkännande
af trons högre fr må ga det mänskligas fri
villiga nedstigande under det gudomliga Del»
'a yjo-d hvaiföre fortsätta iärgre den onyt
tiga stridt n
"Ar o v nslående g ui dadt så är också 'tvi
steri om nyttan eller skadlighe /en af allmo
gens bildning snart sliten och det torde få
tagas för afgjordt att om bildningen är sann
ocli ren så är den nyttig Men är den der
emot falsk så är den skadlig ehvad man der
af antingen dricker djupt eller blott s /nakan
de fuktar läpparna
"Må man derföre ej längre så grymt så o
iner-skligt skrika mot allmogens upplysning
och förneka den hvarje mensklig varelses rät¬
tighet till ljus ocli utbildning Men man må
grunda deias likasom alla andra samhällsklas
sers bildning på sann och lefvande kristendom
och man kan vara öfvertygad att i sådant
fall deras in hem ta de kunskaper i andra äm
nen ingalunda skola lära dem uppror lättja
och osedlighet sotn man vidunderligt nog sy
nes fi likta utan tvértom bilda mot nämnde
laster ett icke föraktligt skyddsmedel
Förf slutar delta kapitel med följande an
märkning "Med någon kännedom af närva
rande förhållanden ser man tydligt alt uti
vålt käta fädernesland linnes uti allmänna o
pinionen ännu qvar en f rad ion som utan att
hafva lärt något af Franska revolutionens rö
da bok uti uppfostring liksom annan väg
hyllar den så kallade gamla Fransyska libera
li men och de materialistiska åsigter hvarpå
den hvilar Dessa igenkännas lätt pä det ut
tryck af likgiltighet alt ej säga förakt som
de visa då det är fråga om undervisning uti
kristendom eller uli något af de ämnen som
h fva afseende på menskans inre andliga bl
likasom å andra sidan på den liflighet hvar
med de uppfatta frågan oin det gäller någon
genväg uti bibringandet af aritmetik kemi
historia matematik skrifkonst och dylikt
Dessa herrar betrakta staten endast som ett
bolag af handlande och vandlande menniskor
och uppfostran som inhämtandet af de kun
skaper och färdigheter hvilka äro nödiga för
alt blifva en skicklig handtverkare fabrikör
grosshandlare lag- eller räken-karl o s v
Den humanistiska bildningen deremot anse de
som ett tidsödande öfverflöd religionen endast
som en högre polis-ordning sammansatt för
den råare massans tyglande en ufpplyst men
niska tro de behöfver ej något annat än en
enkel och sund moral o s v
(Forts e a g
Götheborg den /5 Okt Natten till förliden
Lördag kl 3 ~4 till 2 utbrast en förfärlig eld
uti Husen Litt C D under N :o vid
Sankverket i Masthugget hvilket lins äges af
Juveleraren Henrik Christerson En stark
vest-nordvest storm hotade att utbreda elden
öfver alla qvarfel-en men sedan vinden gått me
ra nordligt samt de oförtrutna och taska sprut
servicerna således kommo i tillfälle att agera
med eftertryck hejdades elden efter fyra tim
mars förlopp sedan likväl j2Gårdar med Ut
hus &c blifvit lagde i aska Brandcorpsernes
oförski äckthet och ihäidighet anmärktes äfven
vid delta tillfälle Flere personer hafva blif
vit skadade under eldsvådan hvaribland Po
lis-Mästaren Herr Lagman Ekström som bru
tit ena benet men det oaktadt icke lemnade
elden förr än all fara var förbi Enligt Hr
Polis-Fiskalens rapport utkom elden från ett
Uthus der ingen bodde och der ingå saker
voro förvarade Ohrisfersons hus som vid sist
hållen auktion blifvit knp 'ör 1200 R :dr B :co
var assure-adt i Stockholm för 65oo R :dr i ^co
ccIi i Phoenix för 2000 R :dr samma mynt
Möblerna som skola tillhöra Capt Wenner
lund voro äfven assurerade för 2300 R :dr
B :co således är ej anledning tro alt den väl
kände ägaren lidit nå ^on särdeles stor förliut
(med förutsättande att assut ance-preroierne
utbetalas
Hans Exellens Senatorn i Oilio soin bod is
i grannskapet har äfven blifvit husvill Maa
känner ej huruvida del fa mösa Testamentet upp
brunnit eller ej men så mycket lär vara sä
kert att Kronobe !jeningen i god tid lär varit
betänkt på bergningen af H Excellens dyr
baraste effekter
(Götheb Dagblad

Sida 4

Msleidvskop
Alla de som ännu hålla ut med alt genom
läsa Nya Argus läia I ngt för detta halva
aninaikt att dell .i mångögda monstrum iike
lan töietaga n ;° )2 "iiting utan alt tänka pS Af
tonbladet NAgia af de hundrade ögonen ät o
altid fastade på o och vi frukta storli
gen att lian snar I blir vindögd på dem a ie
tammans af h .ira afund ^juka Men livad tär
Aftonbladet lör att publiken öfvergifvit Argus
I sitt sista nummer har han under några
iefiexk >ner angående 001 dningarne iGöthehoig
vi t i I luini i ationen derstädes sökt inbilla sina
Läsa t e hos hvilka ha» lärer förutsätta el t
a 111 för dåligt minne att vi sistlidet år skulle
hafva tagit något slags parti af de oordnii gar
som då egde rum i hufvudstaden emot ett par
e *ekuliönsbetjt-nti r och den tillkallade vakten
Vfikliga förhållandet var att vi tillkännogåf
vo vår "afskv lör alla dylika ovasemlfn och
vi känna icke ni got ord som uttrycker en -tarka
te grad sf ovilja Men vi tillä 'o o s derjemte
ett oskyldigt gyckel med Nya Argus för det
han önskade gifva en politisk färg åt några
Imndtvei kspojkars eller bodbetjänters slags
mål hvilket han satte i jämförelse med de
Parisiska upplnppen och gerna ville komma
allmänhetenatt anse såsom ellmuvements-parti
ja snait sagdt föi början till en "social orn
störtning
ell *r någon dvlik skiäckbild som
nu «tt par års tid spolat i hjeman på vår
sonius Vi kunna ingalunda ångra detl»
D n tiden är numera förbi då hela ver Iden
var mörkrädd och hvem skrattar då icke
åt den som ser spöken midt på Iju s dagen
Argus kan dessutom vara förvissad att vi
aldrig göra honom någon orättvisa Vi ha
ner än en gång gjort allmänheten uppmärk
sam på när han åter visat en skymt till
återvändande i d <-n bättre riktning som for
dom utmärkte hans blad och gaf det förtro
ende hos allmänheten Ifrån samma ögonblick
ha ii vill göra alfvar häraf och sluta med si
na solistiska krumsprång i alla möjliga di i ek
toner skall han i oss kunna paiäkna en sä
ker bundsförvandt Men så länge han
fortfar med sitt hycklande charlataneri
och förblifver på den låga punkt dit han uu
mera synes hafva nedsjunkit samt utan annan
skillnad än något mera förställning spe
lar Granskarens foidna roll att endast smä
da och nedsätta all oproiition emot makten
den uiå uppenbara sig inom publicitetens el
ler representationens omiåde så skola vi anse
för en pligt att efter frami Piof Aurivillii
recept i dess äst-etiska colleaium på "sättet att
omvända narrar
efter vår förmåga tuktj hans
inbilskhet och dymedelst åtminstone försöka
om han är aldeles ohjelpelig
Till Red har hlifvit in-Sndt 3 Rdr Baneo "Till
len olyckliga Pre .-tfaniiljen i liästad
ined molto
"Den oss i dagen faller an
En ovän är -om uifllas kan äc
i v i lka medel äro af ägaren alt afhemta hos Red
Den Medalj Upsalä Akademi låtit prägla
öfver H K H Kton-Piinsen Akademiens
Höge Kansler föreställer å framsidan Hans
Kongl Höghets bröstbild med omskref
ue namn och titlar samt a frånsidan En
ung man i Grekisk underklädnad stående vid
ett Altare och hållande [rå venstra armen
upplyftad en sköld ögat vändt tilloaka fä
s !adt på Gudinnan Minerva som står bakom
bUftjom i hjelm och harnesk hennes högrr
hund b vilande på den anges högra axel ven
s !ra handen utsträckt håller i hans »knld
På Altaret ett svärd en vågskål och en öp
pen bok vid foten en Eskulapii staf ett
vattenpass och en lyra Omskiiften är Mag
riis Didicit Praeludere Fatis I afskärningen
Csncellario Sno Academi» Up aliensis Pietas
ANS OJVS3R
TILL SALT1 FINNESr
I Deléens et corap Bokhandel å 24 sk Bico Fm U
C
"Widström»
Krotiska Såoger
khkh
g
Af trycket har utkommit och säljes hos A Wiborg
et eomp a 2 sk» B ;co
BRAND VAK TER NE
Comedi i Akter
Efter en Berättelse af Heinrich Zschokke
af Vict- Ang Altén
g
I Deléecs et Cora Bokhandel a 24 sk £ :co Sättet
att med minsta kostnad plantera
Vmramkor
i Sverige samt befordra dem till ymnig bördighet tidig
och fullkomlig mognad af Kisa Beata Vrede
ÖSTEBGBENSKA MVSIK- och BOKHANDELN
BeBthoven 7rois Trios Op 1 po "r le P F Violon
et Violoncelle N o 1 — 3 ,6 B-dr B tethoven Grund
Trio pour le P F Violon ou Clarinette et Violoncel
le 4 H ;dr 16 sk Beethoven Deuc Trios -pour le P
F Violon et Violoncelle Op 70 JV :o i —ft 7 B :dr —
Beethoven Trio fur P F Violin tind Violoncello Op
97 fi B \dr $2 sk — Beethoven XIV Variations pour
le P F Violon et Violoncelle Op ® H :dr— Ber
biguier Tham varié pour le P F et detix Flutes Op
50 1 B :dr sk — Dugazon MelanSfe D 'Airs varies
pour le P F uvec Cor ou Violin oblide et Barsa Ad
Libitum Tiret des Operas de JYl .r Mehul 4 Jl 'dr a '»
sk — Gyrowetz Trois Sonates pour le P F avec
Accomp de Violon et Violoncelle 1 Tifdr zz sk —
Guglielmo Hermann Prima Grande Sonata per il
P F Violino et Violoncello Op 1
,5 Bidr 2 sk —
Gerold Gra >nd Bacchanale cornposée et dediee de
Spontini pour le P F avec Violon et Basse 1 B dr
2 sk — Hummel Trio poar le P F Violon *t Vio
loncelle Op 55 2 B :dr Banco
Bamnäs vestra och Beckhcumrnars Bruk /ft uti
Ba .mni *ssocken af JVestmanlund belägne Smil nord•
vest fran Westeras Stad invid Ramnäs sfröm och
Strömsholms Cunal tamt en knapp »A mit ifrån
hvai andra med utmärkt vackert läge
— Ägande
tillsammans i ärligt smidey 1 .075 Skepp Stänsjern
emot enkel Hammartkatt Stämplarna äro fVH och
AS Till Egendomen hörer Ett Z våningar höst
Corp de L .os ;is af sten försedt med pluttak innehai
lande en mcin *d boningsrum samt skafferit kök
BagarrtuZit och k
-é Irar 4 till utseendet alldb
les lika Flygel Byggntider ^rue af sten och 2 :ne af
träd reviterade med tegel .— 2 :ne Byggnader af sten
för Smeder och andra arbetare 2 :ne Stån ^jerns
Smedjor af sten med 5 Härdar Jern Bodar
kolhus och en mängd andra Byggnader En skatt•
lagd Mjölqvarn nied ett par stenar och ett Tegel
Bruk 3 :ne Trädgardar med fruktträd Buskar och
planteringrland
v Under Gärden brukas i .A skatte
hemman och ett silrskildt titlköpt Torp derå utsås
ärligen 9 ä 10 Tunnor höstsädeg Tunnor Vurtäd
samt Potatis Foder om vintern och betr om sömma
ren Jinnes i vanliga ur för 6 a B Hästar 4 par
Oxar och 20 Kokreatur Tio Landböndor och Tio
jordtorpare finnas hvilka jemte 3 ä Dugkarlar
bestrida arbeten a >id Ställetdels jusem åliggande
och dels emot betalning för Öfvcrdassverken samt
kola a Brukets skos circa j 1 :del till behofvet för
smidet och med hvilken kolning sko same synes kun
na äga framtida bestånd Förö fris t hafva Brukena
rättighet att köpa kol hvar a tillräcklig tillgäng
för återstoden af behofvet finnes inom socken7 Af
den >blifvande köpetkillins ^n får bestämdt f«r alltid
innestå nära 20 000 Bidr Banco emot blott PC rän
tet om året — öfrigt jemkas köpe vilkoren efter
köparens beqvämlishec
Närmare underrättelse härom lemnas i Stock
holm på Herrar Schöns et comp Contor ochi Wester
us hos Herr Auditeuran Schenström samt i Dalar
ne hos Herr Brukspatron Schenström på Forsbacka
Gård i störa Tuna
En Snäll seglande ro lästers lastbåt med inven
tarier i godt Stånd säljes for inträffad Sjukdom
till godt pris nu zenast då adress derom lemnas
i kryddboden vid Stortorget•
»04 ÖlJEFÅRirS-TAFLOR
En vacker Samling af Holländska Italienska samt Fran
ska Skolorna hvilka komma att försäljas pä Hok .Auc
tio-ns-Kamm &ren deu znsta Octoberj Tryckt Katalog utde»
las derstädes
Tennkranar
af rent Engelskt tenn
efter Engelska modeller frln Kongl TeebnoTogiska In
linnet förfärdigas och försäljas hos V Sjöberg Lundt
makaregatan Qvart Moraset NiO 35
lAb
5
Malare Arbete
Så väl gamla som nyt Tap "terf äfven p mur
väggur målas uti Olje och Limfärg glanskudet med
Onibrering och fasoneradt Franrka Tvjseter upp■
sättas korrekt så att Sr .nam afmätning fasonera a
blifva lika vid dörr o-cK fens ter
foder i äfv4 .n hvitlim .t
mat Tak att ej någon af Menblerna i Bummei blif
ver nedstänkt arbetet verkställes af kunnige och
flitige arbetare så att det blifver fort och val fdr
di g gjord 19 och derigenom kan göras for ett billigar
pris Omkrins 800 Tapet och Bårdfermar ulla väl
skurna äro till salu på goda vilkor och Jör godt
pris
JhJLdhl
Joh JLengdahl
Målare Mästare
bor vid fy rv erkar egat an å Ladugårds l an
det Huset IsT :o 11
I RTöllers Musikhandel vid stora Nygatan
åRiki
Nyss tråu Rom inkorone friska
STRÄNGAR
för Violin Altviolin Violoncelle Guitarre och Karpa
En Brun fin modern Klädes frack tor en mindi»
person tiil halfva värdet i Likkist-Magazinet vid Sko
makaregatan
Utmärkt vackra Holländska Lindar p5 IVoors Egen»
dom 5 mi ifrån Stockholm och 1 mil ifrån Upsala Vi
dare underrättelse meddelas äfven ai Direct A .Lund
ström vid Bergianska trädgården i Stockholm
O VFRSF
En ung man kunnig i Contors .AfFairers behandlande
önskar någon befattning vid Bruk» Fabrik eller Landt
egendom Dess pretentioner äro inga och kommer se
dan en visande duglighet att bestämma dem Den som
behagar hedra m«d svar härpå forde allämna det med
Adress i Biljet till Confiance på Aftonblads Kontoret
En 15 års Yngling med god hälsa och uppfostran
samt utbildning jemte böjelse för handel Önskar dervid
blifva antagen halst i Kryddkram eller Lärftskramhan
del Vidare underrättelse meddelas af ägaren till Krydd
boden midt emot Herkules backe vid Regeringsgatau
För ett något bemedladt Fruntimmer kan en snygg
och lönande handel få emottagas på god vilkor den
hugade uppger sin adress i Biljet till G W pi Afton
blads Contoret
1 ENGELSKA SPRÅKET
lemnas efter den 21 Oct emot billige vilkor korrect
Undervisning enskildt eller i någon Pensions- Inrättning
om biljett till samtals vinnande lemnas pi Aftonblads
Contoret till P G ft Öfversättningar från Svenska eller
franska till en städad Engelska göras skyndsamt
En ung man med deljusaste utsigter önskar erhålla e«
stående låu af 5 å 400 R ;dr Banco emot 6 Pc ränta och
säker borgen Välvilligt svar afvaktas i förseglad billjer
till Fidetj som torde inlemna» på Aftonblads Contorer
Uti en i Hufvtidstaden etablerad pension önskar mrfh
emottaga 2 å 3 bättre mans döttrar i helpension Utom
grundlig undervisning i Tyska och Franska Språken
(hvilka oaflåtligen talas samt handarbeten af alla slag
räkna svenska språket rita och mål» musik historie
geografi och skrifva hvari en utmärkt skicklig Lärare
ges lectioner skall man Lara betänkt på att efter för»
måga dana dem till göda och anspråkslösa menniskor
ej genom en pedantisk stränghet utan genom Religion
och ett efter hvars och ens lynne afpassa dt behandling
sätt hvilket ej bör falla svårt då Elevernas antal för
blifver fi En hälsosam ooh treflig local gör del äfven
lätt att sörja för deras fysik Adress fås pu Apotheket
Nordstjernan
Vi fl Vördsamt tillkännagifva att vi frln denna
dag flyttat vår Vinhandel från Herr Mazers hus vid
Vesterlånggatan till Herr Ekströms Källare vid Störa Ny
gatan midt emot Herr Falkmans Bränvins Magazin
SkhldOb
g
Stockholm den 15 Octeber iHKZ
Michaelson et Comp
Å
p
60m resetouren for Ångf Josephina för nästa veeka
blifvit ändrad att Måndagen den 22 kl 7 f m afgå till
Strengnäs efter det Äugf Frithiofs resa dit redan !tarit
annoncerad så inställas denna Ångf Frithiofs resecour
Och är endast disponlbalt till Boxeringar
texelrurs
noterad pä Stockholms Börs ilen ig Oktober tSS-
.London j4 (tr 5 H ti i3 Kilr 4f 4®» 62 y5
it it 3 il sigt i3 R :dr 44 ?k 90 ii (t
Hiiuiburg ,4 l-2 sk 4 67 d d 145 sk »44 3-4
sk f )o d d
Köpenhamn att bet i Alton» 144 "4 sk 67 il d
Amsterdam i3j sk 29 d d
Antwerpen alt het i Aoisteidam »36 sk 90 d d
Lubeck Liibsk Cnur :t 116 sk 67 d d
Pari a5 11-ia sk i5 5-6 sk a5 3 *4 il 60 d d j
6 3 kdd
p4 4
Amsterdam i3j sk 29 d d
Antwerpen alt het i Aoisteidam »36
Lubeck Liibsk Cnur :t 116 sk 67 d d
Pari a5 11-ia sk i5 5-6 sk a5 3
26 'j-3 sk 90 d .d
St Petersburg 3o sk 3o d d
k
g
Jievel alt bet i S :t Petersburg 29 sk 27 d d
Köpenhamn 69 3-4 sk 8 d d 69 i-a sk a Yista
1 8 d d
Medelkurs
Pund St i3 Rdr 45 sk 8 rst Hamb B :co 14 >k
S F5 k
4
S rst Frnnc-i »5 sk 10 rst
VARUPRIS
Hvete 9 R :dr >6 slt anR :dr 16 sk Räg 10 Rdr
Korn 7 Rdr 16 »k å ■» Rdr a4 sk M :rft 7 R :dr ,3atk Sa fre
3 R :dr 3a ?k Ärter 1» R dr 16 sk Salt Terra
Vecchia 5 R :dr 5 sk 4 r«t Dito S :t Ybes 4 R 'H
40 sk Dito Lisabons 4 Rll» 3a sk pr 11100a Briiu
vin 6-graderj 42 »k >r kanna allt Banco
Hos L J Hjerta»