Aftonbladet Måndagen den 22 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-22
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-22
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-22
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-22
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 22 Oktober 1832

Sida 1

K :o 248
1832
AFTONBLÄDET
Måndagen
den 22 Oktober
— -MW
Prumertih tdli
M
Prenumeration oth utdelning i
w_
dh E
Prenumeration oth utdelnin
Slockholm för helt år to R :dr halft år i B :dr 3 månader B :dr 8m jk fianto LösaI Numror » sk Banto w_
id Sddj BBd i höf Dih Cl BädLid h id Nldh E
g
ffw
Bladets Contor vid Stadismedj »gatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oeh Clara
Bergsgränd Lind roth s vid Nori landsgatan oeh Esirn t
Södermalms tor g Annonser emottagas endast i förstnämnda Contor till i sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
riset
Blad
nriset
i
DÖDE 1 STOCKHOLM
Ou«taf Adolf son af Slom A M Blomberg »g
d :« tL 4 6 m i i»a ar
VIGDE 1 STOCKHOLM
V
Tygslrifvaren C G J Almgren ech Mamsell R
A C Österman l3 d :»
VIGDE I LANDSORTERNE
VIGDE I
Brukspatronen Bernh Berggren och Mamsell Elis
Fredrika Berggren på Forsnäs i Wermland den 3o
»istl 8cpt
DÖDE I LANDSORTERNE
k
DÖDE I AN
Skomakaren Mans Husberg i Nyköping g Sept
79 !r-
Kofierdi-Skepparen P M Romare natten till den
17 Sept om bord å Skeppet Johanna under resan
från Lisabon till Stockholm 4» 5r
UPPLlNlNG
Höeanle Stenkolsverk Bolag upptager lån motfG
proc inom Okt mån slut anteckningsiistor hos Hrr
Erskine Comp i Stockholm och Hr öfv Gr Pos
se i Helsingborg
LEDIGA TJENSTER
Häradshöfdingetjensten i Medelpads Domsaga sö
le« inom laga tid
» Kronomagasine-Förvaltare-tjenst i Linköping med
flermed fik-enade Slottsskrifvare-iysslaji sökas inom
56 dagar fran i ann hos Konungens Befallniagsti i
Länet
KronomagasinsfBrv
-tj i Kollköping sökes
inom
56 dagar från i ann hos Konungen» Befallnigsb i
Lånet
KALLELSE
X de fas-tighetsSgare och hyresroän inooi Cathari
na Församling som äga riWi ätlig .et och infiyttal
sedan sist derstädes hällne Prestval att d 22 ellci
23 dennes emellan kl i-a 4 oc 6 pa e ro i Sakri
stian styrka sin rösträltighet
ARRENDE
En för anläggande af Skeppsvarf tjenlig plats vid
Wetterns strand nära Motala invid Göta Kanal och
på dess område Närmare undenättelse hos O Jans
son ^nå stället
ARRENDE- ATJKHOX
På 3o års arrende af Kråkenäs Säteri 2 mtl med
underlyd Kråkenäs Mellangärden i- *4 mtl Kronosk
allt i Gårdsby S Norrvidinge H och Kronobergs
L auktion i Krips-Koll och å Lands-Kansliet i
Wexiö d 4 Dec kl 12
AUKTIONER
AU
X t-4 i Sockerbruksegendonit n under N :o 11 i
G teborgs Stads i :te Rote auktion den 8 Nov
Exekutiv å fastigheten under N ;o 3 i Almbergs
ty Leksands S auktion a Lands-Kansliet i l ahlun
d >9 Nov kl 11 f- ra
Exekutiv å hemm N :o 5 i Hertsjö Bollnäs ö
om I öres 4 pcnninglands skatt d 5 Dcc kl 12
hemm N :o 5 uti Heden Bollnäs S om 5 öres 6 pen
ninglands skatt d 5 Den kl 1 e m hemm N :o 3
i Sörbo 2 öres iZ 1-2 pennmglauds skatt hemm
K o z Fjäle om 3 öre» 8 peuiuugl nid Bollnäs S
d 3 Jan 1833 kl 12 pä dagen allt ä Hedens Gäst-
pifvareg-åvd „
Lunds Domkyrkas gamla Orgel d i5 Dcc
kl 11 f m
Rvttmäst G Horns fordringar auktion d 17
Dec kl II f m å Rådhu .et i Engelholm
K hemmanen N :o 1 Orsten 1 1 10110 » och Södra
Helsin gland 0111 4 öres 12 peiioinnlaiids skatt samt
hemm N :o 1 Trönbyn i Tiönö L om 4 öre» 4
p :lands »katt auktion d 4 Jan i833 kl 11 Myskie
Gätd i MS
p
Gästggd i Mo S
OFFENTLIGA 3J AMNING A A
BOHPENÄRKK
OHPENRK
Svea H .R afl Hr vice Pres och Ridd M Haaks
5 Febr 1833
Göta H .R afl Majoren P A Wcstfelts och afl
Enkc-Generalslan Horn a3 nästa Kov
Stockholm» R .R Jernkramh
-Bolaget PhaliSn Ry
dells 14 Okt iK33
Kristinehamn» R .R Handels-Bolaget J P Lind
stedts Komp a helgfria Måndag i April iS33
Borås R .R Handl J Ljungqvists 3i Dec Handl
P L Larssons första helgfria Måndag 6 mån från
a7 A«g-
Trosa R .R Kommin P F Törnqvists 6 Mars
i833
Årsta H .R Kommin P Bergen dals å nästa laga
hOsteting
Höks H .R hustru Pernilla Son«sdotters i Ulfve
red och dess mans A Larssons a rttgd af ting näst
efter 6 mån från saeistl Maj
Aska H .R Sven Håflund» i Kulla 1 rttgd af
1833 års vinterting
TESTAMEKTS- BEVAKNINGAR
Afl Ko nditorn I G Kordenhergs till des» hustru
be v vid Halmstads R .R ilander inom natt och åi
efter daliaendet
Hushåll C Korströms död i Djurö Kapellansgård
till vice Kommin J Dalin klander inom laga tid
Afl Hushållerskan Lovisa Sjöstedts till Wester
viks Städs fattige bev vid Westerviks R .R
KALLAS
A ti Riks-Rådet Grefve G von Seths samtlige af-
komlingar å mans- -och qvinno-linien jemte deras
målsmän och förmyndare till 1833 års vinterting
med Össbo H i Wernamo angående en förläg»foi
uran af 10 ,000 Rdr Banco
(LAGFART
Sökt å 1-4 mtl K ^onoskatte-Rusthåll Himmestorp
i Ingatorps S klan ,I å Ting e 6 män från 3annons
vid Södra Wedbo H .R
BOiiiPVTKrKNlNG
Efter afl Majoren C II von Gerdten anm hos
Lands-Sekret G Winter i Ö tersund eller vice Hä
rad <h J G Gavelius i Stockholm och Svea Hof
Rätt
Öfv .-Löjtn Karamarh och Ridd Grefve C A v
Ro ens d 24 dis kl 5 e m i Gula Saltn å Börsen
Lagmannen N C Sunessons 10 Kov kl 3 c m
å Tidlunds källare i Upsala
Afl Rådm J O Hamréus 10 Kov kl 4 e- m i
Ma sans gård i Luleå
A ti Frälsekamrer Hjertsells 12 Nov kl 10 f m
å Hullaryds gästgd
All Färgaren J W Schullströins 17 Koy- kl 10
f ni på Sjuntorps Värdshus
Fabrik A P Gybergs 12 Kov kl 2 e m i mas
sans hus i Åmål
SPEKTAKEL
I dag Måndag (Fru Torsslow» bencfice Den Ela
la Husbonden och Nya Garnison
SA .MMAHITBADKN
S :t E K :o 3 d 24 d :s kl half 5 e m
Keittuni Orden d
"i d :s kl half 7 e m
Redlice Svenskar 28 d s kl half 7 c m
Harmoniska Sällskapet N :o 1 i förening ined N ;o
i morgon Kl half 7 e m
Svea-Ordens 3 grad d 24 dis kl G e m
AT 11 "jikflfnings-SäUskapet i i .iorgon kl 7 e
D1LIGENCE TILL UPSALA y
Afgår Tisdags- och Fredags-f m kl 9 fran 01
stenhofs-Källaren åt«rgår Onsdagar och Lördagar
samma tid
Ex-Bourbonerna resa
Om det behöfdes några nya bevis på huru
hjertligen den nya sakernas ordning i Frank
rike hatas af de absolutistiskeregeringarne och
huru litet de fråga efter att i afseende pa
Juste-milteu styrelsen ens salivera apparen
eerna som man plägar säga så skulle man i
myckenhet kunna framdraga sådan ur d«
beskrifningar öfver Exbourbonernes resa hvar
af utländska blad aro uppfyllda Vi veta
ganska väl att månge i de féter ocli
stora tillställningar man öfverallt senast i
Preusiska Staterna gjort för detts nya slag af
"Höga Resande
endast »kall finna en "skyldig
gärd åt den förnäma "olyckan
hvilken i de
ras ögon är "heJi
och heligare fin all an
nan men detta allt kan svårligen hindra sätt
ningens vänoer att io
en högtidliga hyllningen
afen Carl d .X :de och hans ätt i det offentliga
bärandet af dekorationer som af Frankrike» encfet
legitima styrelse icke erkännas ja till och med
äio förbjudne se en missaktning :not
denna styrelse som den på visst sätt for
tjenat genom sin obegripliga (lathet och
sitt idkeliga vacklande mellan stöd af hvilk
den ständigt släpper elt för att fasttaga ett
annat men som det i alla fall minst tillhör
de dem som så mycket vunnit på detta van
kelmod att låta den få uppbära — Vi öf
verlemna i öfrigt ål vira Läsare att göra d
betraktelser hvartill d« .aktagna ceretnaniel
len kunna föi anleda och inföna dem här orda
grant så vidt de röra resan genom Konung
Fredlik Wilhelm d lll :s stater
"Den 5 :te Oktober kl 11 em aftonen in
trSffnde Grefven af Chambord (Hertigen af
Bordaax i Spandau der mar väntat honom
sedan kl 6 En af Konungens Adjutanter
hade på befallning mottagit honom vid Preus
suka gränsen och öfwrallt u :ider vägen fogat
nödiga anstalter till de Höga Resandes mot
tagande på för Kungliga Prinsar öfligt sitt
(Man anmärke att Piinsen som på köpet blott
är elt lifet barn reser inkognito och att äf
ven m 1 fvgärande Prinsär delta eljest alltid
aflägsnai al /t vidlyftigare ceremoniel Heders
poster »ill det a ,tal som tillkommcjr Kcwgligi
Prinsarnc posterades utanför hars port och
garaft tfiefi tjioitog honom med full raiiilärisk
honnör Konungens svå ^r Hertig Carl af
MekIsakure komplimenterade honom och flere
personer af hög rang uppvaktade honom Han
fortsatte följande dager- resan genom Ber /in
öfver Friedrichsjelde tfll Frankfurt an der
Oder Vid genomresandet af Berlin beledsa
gades lian af fjéostförriittande General .Post
Direktören och vid Friedrichs feliz kcmifrft

Sida 2

nenteiades han åter af öfver-Slilhållaren i
Berlin åtföljd af flere andre personer af hög
i ang Fyra och t "gu timmar ware
n I ande Grefvaine af Marne och Pon
hieu (Angaulente oc i Carl Xlle till
Spandau Nu voro tillredelserne äu stör
j-
En talrik paradklädd Militärstyrka
var såsom hedersvakt uppställd utan
f det hotel r !e skulle bebo Att man lik
väl ej kände folkopinionen i afseende på dem
sa säideles val bevisas deraf att man kommen
derat ut talrika skaror af gensdarmer för att
hålla ordning vid det förmodade starka till
strömmandet af folk och låtit förbjuda alla
vagnar att passera den gata de bebodde
"högst öfveflödiga forsighetsmått
ropar helt
naivt den Tyska berätta ,en
"ty få åskådare
funno det mödan värd t alt lenina sina enskil
da göromål för att beskåda del höga herrska
pet och dessa få åtskiljdes innom några ö
gonblick utan tecken till deltagande sa atl
gatan på gensdarmerne när var alldeles tom
Grefvarr .e motlogos af ofvannämnde Hertig af
Meklenburg Prins Adalbert af Preussen och
flere högtförnäma Herrar alla klädda j stor
parad-kostym med oidriar och band Herti
gen hade befallning alt bjuda Hang Majit va
ra välkomn en på det Kongl Husets vägnar
och fråga om flögstd ensam me »kulle täckas
mottaga en frukost vid Bellevue nära Berlin
hos Prins August af Preussen Ex-Majestätet
lät sig detta väl behaga och mottogs följande
dagen vid Bellevue af Kronprinsen Kron
prinsessan och alla Prinsar och Prinsessor af
Kongl Huset Kronprinsen bar vid detta
tillfälle den Carlisliska ff elgeands-Orden
Kronprinsen erbjöd de höga re ande en mid
dag i Fritdrichsfeldv den de dock afslogo
emedan de tidigt önskade hinna fram till
Frankfurt an der Oder T Spandau hade gar
nisonen paraderat för Giefve Chamhoid och
ulföit åtskilliga militnriska evolutioner allt
till hans 12 :åriga Ex-Höghets stora förnöjelse
STOCKHOLM
Den 22 Okt
Det i dog utkomna ark af ramatnings
PrctOLolierna i "ffegrnålet innehåller ingen
ting annat af intiesse än ett uppvist bref
som enl Hr Just
-Canzferns uppgift blifvit npp
li i It ad t i Cl a ra t ra k ten och honom tillsändt af Herr
Öfvei-Ståthållaren Dt t var undertecknad
ined bokstafven G da terad t den x6 Nov 18J1
och innehöll följande
"Hälsa din Hustru ock Barn bröder etc jag
gifver mig ingen lugnande ro uti Politiqueii
förr än jag får erfara samma underrättelser
om jC *t onei nas dundrande vid Rehnströiumen
— det skall dock sfuteligen bryta tost och
Gud gifve samma skedde hos oss vi hafva
intet annatt att hoppas flor oss ock Barn än
uti en stark söndeibrytande omvälfning det
ii verldeus lopp och hvarje inbyggare söker
sin utkomst — Farväl hälsa de mina — Jag
är g ufveligl beli yckt ock om jag ej hadde så
starkef Själ alt par forre söka bryta motett
liårdt öde — vore en kula min t o ia önskade
tröst — Farväl tills vi återse hvarandra
Den it :le Nov i83i <j
'j
Baron Duben bar på tillfrågan erkänt att
hnn skrif vi t detta bref som fcan ville på min
T ,a sia var adresseradt till Laron von Ve ^esack
>ch åtföljdes ,af ett bref penoingeallarer til
f u Friherrinnan
"Willebrand Meningen med
det ifciefvet intagne yttrandet "vf hafva intet
annat att hoppas för oss och bern än uti en
starkt sönderbrytande oreh välfniig
»k ul le endast
iiaft för afsigt att uttrycka hansövgk
on för krig
*«ae4anj utan» det hvarje udlilär trud sann
i
g
e
l
a
m
t
f
kallelse efterlängtade striden så öppnade ett
krigstillstånd för den mindre bemedlade vid
sträckta ulsigter att förbättra »in ekonomiska
ställning
Vi anmärkte för några dagar sedan den
lugnare uppmärksamhet hvarmed allmänhe
ten följer underrättelserna om ransakningen
med Friherraine v Vegesack och Diib n allt
sedan förstå dagens häpenhet skingrades ge
nom en närmare upplysning om det ryktba
ra brefvets innehåll Ett ytterligare bevis på
detta hedrande drag uti det Svenska lynnet
att med lugn "låta 1 ätten lia sin gång
har
— så vidt vi kunnat erfara — ej tagil något
intryck utaf den skandalösa chorus mot Sven
ska Oppositionen som under de sed näste åt
ta d ,garna blifvit uppställd i någia ibland
hufvudstaden» tidningar Oaktadt Granska
1 ens försäkringar "alt flere af oppositionens
ledamöter omöjligen kunnat vara okunnige om
frih v Fegcsacks förehafvandei fall lian
skri /vit brefvet
- baktadt Minervas dystra miss
tankar och oaktadt Nya Argi "hutlösa utlå
telse att samma bref lemnat "ett oförgätligt b
drag till Riddarhus-oppositionens karakteri
stik och historiahar likväl intet af dessa
försök att väcka folkets hat emot dem som till
hört minoriteten i nationa I-representationen
gjort åsyftad verken De hafva varit likaså
fruktlösa som 1 ga Allmänheten har för myc
ket rättskänsla för att stödja sin opinion om
sakens sammanhang på något annat än den
lagliga undersökningens utgång
Prolokollerna i målet hafva emedlertid gif
vil anledning till hvarjehanda anmärkningar
med eller ulan skäl Af första dagens Proto
koll Deiinnes det att Frih v Vegesack be
gärt ett rättegångsbiträde och att Kongl Hof
Rätten jemväl lofva t sörja lör det hans ratt
i detta afseende skulle blifva bevakad
Af de påföljande Protocolierna har man lik
väl icke funnit att något sidant biträde ännu
blifvit förordnadt Med den noggranhet i rätts
formerna som vanligen råder hos Kongl Hof
Rätten bör man hoppas att denna i lagen med
gifna föimån icke längre vägras Vi tio knapt
att ett rättegångsbiträde skulle under sjelfva
ransakningen göra något väsentligt hvarken
lill eller ifrån men då emedlertid ett sådant
ar af den anklagade begärdt och i lagen ut
tryckligen tillåtet så förefaller det besynner
ligt att Domstolen ansett sig hafva ägt rätt
att så länge fö dröja sitt bifall dertill Detta
benejiciuni juris anses i alla hyfsade länder
för en rättighet son» men sk lig tidskänslan för
bjuder att neka någon anklagad
Måtte folket icke blifva styrkt i den fu
liga villfarelsen att lagarna blifvit under de
sednare åren uuderkastade en friare tydning än
förut
Ännu är icke utredt på hvad sätt det be
ryktade brefvet kommit i angifvarens händer
Allmänna rvklet säger alt det skall blifvit
inskickadt från Ministern Grefve Lövenhjelm
i Wien Men på hvad sätt har han fatt det
Har Friherre Diibeti innehaft det och emot
61 Cap M B dölj de stämpliugar hvarpå
dess innehåll .syftar Dessa fiågor torde den
påföljande ransakningen utreda
R St :s Herrar Revisorer hafva beslutat att
t ;enom Hr Iiof-Ganzleren kräfva redovisning af
Sv Minerva Granskaren och Argus
Sjelfva den Spanska Inqvisitionen som eljest
var föga nogräknad om rättvisan visade
åtminstone den aktning för formerna att
den — om ock för syns skull — I tnnade
deiinqventerr e ett biträde i fö svaret .Se 1
Lljsentcs historia om Spanska icjvisitiöuen j
p
g
g
t
s
k
d
l
a
1
o
t
s
k
h
d
t
a
n
n
t
å
r
t
vederbörande för det enligt 1859 års Riks
hufvudbok befintliga öfverskott fiån föregåen
de åren af Passcvolance-Cassans medel men
hvilket öfverskott icke finnes upptaget i den
lil Revisorernas grarskuirg öfverlemnade S e
cialrakning för år 182g som börjar utan sal
do Ifrågavarande öfverskott läier förnämli
gast bestå i utlånta och räntebärande kapita
lel
hvilka derest redovisningen vägras såle
des sku le komma att utgöra en disponibel
hemlig fond
— Likaledes lära Herrar Revisorer äska
specifik redogörelse för de från Cohvoy-Cas
san till Cabinetts-Cassan utbetalte medel un
der rubriken af kostnader för Ilandels-Trac
tatcr för hvilka kostnader (son under 182c
och i83o lära upgffvas till ett belopp af ej
mindre än aJ5 ,ooo Rdr B :co någon annan re
dovisning icke blifvit till Hrr Revisorer öfver»
lemnad än dåvarande Cäbinetts-Sekretera :en
Friherre Lagerheims qvittencer
Vi anse som en pligt att lemna Läsaren dt 1
af de till Just Canzlers Embetet inkomna för
k la ingar af Polismästaren och Politiska len i
Götheborg öfver Handelsbokhållaren Prytz
klagoskrift angående Polisens »verksamhet vid
oordninjjarna med den b »kanta tran spåren t en
vid Trädtorget Följande är det vigligasle af
Polisfiska lens skrift
Vid H M Konungens Nätl ankomst hit till
staden den 3 i denna månad om aftonen II te Hail
itelsbokhållarcii Prytz anbrngt i sitt fönster vid ett
torg ii är i staden en sådan traj /spuraut Mm om
namnes i lians skrift och ehuru de fie-ie som betett
samma transparent deröfver yttrat missnöje l :ir nå
gon mentig följd för allmänna ordningen ueraf då ic
ke upkominit-
Dgn 5 dennes anmälte Prytz Poliskammaren att 2 :11c
fönsterrutor blifvit inslsgue i hans hyrda lägenhet näst
föregångna afton ntan att man kunnat inhemta hveiu
som föröfvat delta vald och om altonen nästpaföl
jande dag blef transpareuten åter gagnad ehuru (li
re aktningsvärde ined borgare i detta samhälle skot I
after hvad sedermera allmänt omtalats sökt förins
Prytz att icke på detta sätt gifva .anledning till
oangenäma npträdun V id denna tid besökte jag treu
ne serskilda gåliger det intill Hindetsbokbaiure
1 'rylz 'sboiiing belägna torg nemligen klockan ij
i ,lockan 10 och klockan it för att efterse ocli före
komma oordniugar da vid mina förstå tvänne besök
jag sett större folksamlingar u förenämnde torg ulan
för transparéut .eri pä sättj äfven nu var fallet a
dra sli .llen i staden der tivinsparesiter eller en mera
lysande eklärering blifvit aubragte inen i be .Jes
si tillfällen föreföll ej något auiuärkniugsvärdt Tre .i
je gången erhöll jag underrättelse att nå .Tri fönster
rutor blifvit sönderslagna i det tius bau ,i«lsI >oklia !la»
ren Prytz bebor med luiledniug bvaraf j .ig genast
•iikla uptäcka gerningsmänueu livilkct likväl icke
tvekades samt tillika aliV .u ^aint ätvaruadje det på
stället .i talrik myckenhet församlade folkel som en
dast utgjordes af väl klädde personer att upföra siu
stilla och fredligt hvilket föl
en si ind verkade till
ändamålet men då ja Wan fönnari .U a i -ru
stenur kastaiies mol taket af Uragavai- .-- 'c hus har
jag genast begifvit mig till högvakten och med er
hållet Jut .iv .de af en Constapel samt >e msii af
.ir
förlagde Kongl Götha Artilleriregemente fitiirväi .dt
och genom itererade stränga varningar sökt åtcrbi-i •
ga lugn och ordning hvilket äuAilig m lyckades k
kan omkring 1 i på natten dä folket åtskiljts octt
sedan ingen enda person qvarstadnat på stället har
påtrullen fatt återgå till liu ^vakteu hvaltéi ac :be
gilvit mig hem för att eller tre dygns ox .ibvs 'cVi
tjenstgöring njuta någon hvila
Kullgt hvad ryktet förmält har efter min 1 .• .r
gång från stället sednare på 11 riten ifrågavarande
transparent blifvit sönderritven ock det synes vjih
sälla ut skett me i kjjgaudeus vilja etnedan liau hvar
ken före iijjder eiler efter baail Isen Som inträ i
4
denna afton rekvirerat någon ha .idsäekningf iV-u
lisei eller från någon Dnian inoru staden variuiJu
autiritet ocli han har su le tes origiiAt ecli sr irn
10st upgifvit att sådant bi
.ide blifvit honom n ,j .it
i öfrigt tiar vid detta tillfälle hvarken bullar o :ii
oljud eller slagsmål blifvit föröfvadt då jag undan
tager tväune »kuffningar och elt slag ulaji åkomma
so II Utdelats qf okände pei 'saneroch då jag medger
kbigandeiis anmärkning att ingen Polisbetjent vant
härvarande får jag ödm .ika .sl nply» att den ly
dande polisen härstädes lör u .irraraiuie utgöres »t e

Sida 3

Fiskal tviiune Gevaldiger och r <3 upsymngsmän att
2 :11c Gevaldiger och 8 Upsyningstniin de ofvanberör
de dagarna varit posterade omkring da varande Kgl
Slottet och den öfriga delen af betjeningen tjenstgö
rande dels pä andra ställen i staden dels i förstä
derna inom polisdistriktet af nara en mil i längd ined
sGjOoo invånare hvarförutan jag lika ödmjukt far
tillägga att polisbetjeningens närvaro vid handels
bokhållaren Prytz 's transparent varit mindre nödig
emedan e 't stort antal hederliga vältiinkahde och
o förskräckta medborgare af alla klasser der varit till
städes sa om lugna åskådar och hvilka lika litet vi i
detta som vid andra tillfällen torde hafva vägrat
mig deras kraftiga bistånd om jag deraf varit i behof
samt att jag erhållit min närmaste förmans Herr
Liagmannen och Riddaren Ekströms uttryckliga be
fallning att ni ad yttersta foglighet söka af .s tyra och
rätta möjligen upkommande oordningar samt alt ic
ke utan i högsta nödfall efter föregången anmälan
hvilken jag i tillfället icke fann behofvet inkalla
använda tvångsmedel för vinnande af ett sådant än
darna i
s
-
Hr Polismästaren Ekström har i sin skrift hänvi
sat
i afseende förloppet till ofvanstående ber ät
jjtelse af PoIlsfi >kaleu och yt trar sijj derefter salunda
Sedan i aulediViflg af J-u-Uilke
Cänzlers Kmbetet
föreskrift Police-Fiskalen Herr Advocat-Fiskalen T
C GrciiFes här hos i ödmjukhet bifogade förklaring
al mig blifvit infordrad begagnar jag ett länge ön
skadt tillfälle att vod» :il agga de ögruncIade ti 11 mä
len hvilka icke blott 'den lira ga varande kl jgöskriflcn
utan jcinvåi aiskiliige Publicister
-ökt göra gällande
Verkliga förloppet vid don af Handels-Bokhållaren
Prytz öfver-klagade händelse behagade Höglo (J Ju ti
>• tiai Canzlers Émbetet inhämta utaf den berättelse
Police-Fiskalen Herr Advocat-Fiskalen Greiffe der
om afgifvit Den öfverensstämmer till alla del >r med
de uppgifter flere i tillfället närvarande personer
derom iemnat
Jag förbigår att yttra min en kil t a tanka om del
mer eller mindre passande uti ti den iör eller fram
stäliniiigssattet af det project till enujUagningstal u
ij ugerskapets vägnar vid Han Maj t Konungens hit
korn >t som utgifvaren af Göfheborgs Handels- och
S }öJarts- 1 idiving Handels-Bokliål laren Prytz lat i i
uti samma tidning inför likasom angående .det em
blematiska värde den af honom uppsatte Transparent
mu kunna tillerkännas men bör icke lemna oan
märkt det missnöje som förspordes öfver bada Mail
tyckte sig uti Talet i synnerhet finna paralelcn e
uie-Uan en förfluten med i»iftra hugkoiiister förenad
tid och den närvarande mindre Tämpeljg vid den
a :i»e .Kon un ger s emottagande och man ville icke
nied ^ifva att Frän spåren ten lyckats hvarken uti sinn
rikhet eller artistiskt värde — Dessa omdömen af
den bildade Samhällsklassen kunde emedlertid ic
ke föranleda till förmodan om handgripliga åtgärder
och den uppgift af Prytz till Policekannnaren att
T .ii '- i önster-rutor cl 4 Sep e ni ber blifvit uti hans hyrda
iii ^enhet inslagnc borde icke eller väcka sådan oro
atl tv
-r
-l ild bevakning kunde utanför densamma an
ses behöflig Ett sätt att förekomma ytterligare
^obehagligheter stod honörn öppet — det att icke
vidare exponera 11 ansparenten och jag borde tro
att han icke lemnade detta obegagnadt
— Den
<i 'e om aftonen klockan half ij dä jag under
Vn p .romenad kring staden jemväl besökte Träd
torget der Frytfc har .sin bostad och icke allé
na ^t faun d«nna ruin förmodan felslagen ulan jemväl
unmurkte att tran spår en ten som någon dag varit in
lagen salunda undergalt förändring att det derå an
bragte förut magra Lejon fatt ä
.i skarpare koutonrer
'uppstod furst hos in i g deri förestå fin ing att detta möjli-
ren sk K a eka »i .argelse Jag ansåg likväl de för-
halinu .gs-ordr«s Pol i ce-Fiska lön undfått att med fog
lighet i >a tillväga och icke utan yttersta nödfall samt
efter hos mig förut skedd anmälan begagna tvångsme
del i fall någou oordning skulle äga rum under det
Stadens inne v a na re till större myckenhet voio .s-anlade
pä gatorna fullt ti l räck t i ge och begå f mig ki 3
cz art t i i 11 till mitt hem att njuta nattens hvila och
pa sätt 'bifuga !e förklaring oruförmäler det efter
i
.in bortgång inträliade uppträde icke var afdon be
skafien
ei alt det ju syntes kunna afst ras pä sätt
jag i öj-ordnat ansåg sig Police iidvaleu icke äga anied
a 't mig budskicka .I«g erhöll således icke för
än kl 7 påföljande morgon Rapport om förloppet
ech g i i lade da som sedermera rle vidtagna åtgärder
iisom de enda lämpHgé och i tillfället användbare
liandels-Bokhäilare» Prytz *s tilinxalen- om äggelse
till den skedde oordningen fran Policcns sida förtjc
war icke ett ord till vederläggning
—Han och med
hjälpare ma vidlyftigt deducera skälen för det väck
klander — Mig öfvertyga de ;j och reformera
g .således icke etter-
— Jag tror mig tvärtom icke
mittagen uti uen förmodan att en lugn beräkning
i
i 'lar o .»in ås ^gt af hvad som i åtalade tillfället bor
•le u n d a m a l sen ti g t tills ö ras- - Utaa 'frugtän eller
• • rebråeUe är jag städse färdig till redovisning för
ruiU :a :dlii» ^s >att inför dem SOM äg att af mig
fordra en sådan Uti polemik mqd dagens nyhets
berättare inlåter jag mig icke
Jag far slutligen gifva vid handen att då hvarken
Handels-Bokhållaren Prytz eller allmän åklagare kun
nat uppgifva gerniqgsmänneu till den oordning ,-som
vid öfverklaga de tillfället ägt rum har densamma ic
ke kunnat blifva föremål för undersökning vid Sta
dens Policekammare — Göthcbors den 2Q Septem
ber i83 *j
P Ekström
HaiefccJftgp
(Mdrii liar det varit vådligare alt bära lju
sa iockail
nu Sist I Frtdagsaflon under
posttimman har i n Stadsvakt kommit till post
luckan med ett bref a <lresseradt till YVien
■aint en bifogad tolf-krHting
"Det ar för litet
postpenningar till Wien
svarade tjensteman
nen som emotta ^er brefven Ii vilken hude myc
ket brådt att betje (ia allmänheten och gal
brefvet jemte pengai na tillbaka Stadsvakten
lor att ll-cista sig hnrofver går in på en krog
och s .ijjer upp pengarna Härunder visar lian
biefvet för några af de andra gSsterne livilka
efter något studerande på utanskriften lära
liafva funnit atl det var adies eiadt buidu»
tj —
"Prins Gustaf af Wasa
Ku blef dit naturligtvis väsen på krogen
Saken anmaltes l .os Polisen ocli soldaten skall
på tillfrågan uppgifvit alt lian fått det af en
/fing öc It tjoc /s litrre med ljus rock Ku itp
stod fråga hvilken bland aila ljusiockar i sta
den denna up_ ;ilt kunde angå
Slutligen lärer man funnit tjenligast att up
bryta br«fvet som lärer varit undertecknad
ined ett namn tillhörande en lång och stadig
borgersman som jemväl är lärare vid ett all
mänt undervisningsverk härstädes och hvil
ken ofta bär ljus syrtut JNär denne upsqktes
nekade han dock helt och hållet att hafva
skrifvit brefvet pell förargade »ig högeligen
öfver det grofva gyckel som lian förmente
någon fiende dermed hafva spelt honom Bref
vet
» innehåll lärer liafva förän le dt flere per
söners hörande men utgången af detta plumpa
plaisanteri blir troligen ingen annan än att
ljusa öfverrockar komma ur modet
Konung Cirl den io :des ko t ta vistande
inom Holsteinska området har gifvit anled
ning tilli det besynnerliga rykte att denna
Monark ämnade välja sitt framtida residens i
Da ,nmark Ehuru ol .olig säges dock denna
berättelse hafva föranledt "tre vise män
em
ligen tre illustra Publicister i Sverige kända
■iåsom cx-Tyrännens tillbedjare att göra en
vallfart till d ii resande Legitimiteten för att
beskåda "underbarnet
Det enthusiasliska
1 'ddcrnt slandi ts Utgifvare var den som
först kom på den sublima iden och
Svenska Minerva samt Stockholms Tidning
o Iva le gentst lind hand och mun att göra
ällskap Vi kanna icke när det lespektiva
löli- *t aniiäJer v .Ilfarten och vela icke eller
huruvida någon förevändning kan uttänkas
att gifva den uamu och värdighet af en em
ot-i för att dymedelst få godt "af rese
reglementet S
'ocnhotmi Tidning har emed
iej tid er judit sig att draga de tvenne andra
kamrater a mot vilkor ultpf dem ei hålla fritt
foder iindrr vägen Etter slutad varf lära de
b s La "Herrskaresnillet C ristian den a :dras
graf rch sedan med styrkt nit och vädrad
loyaute återvfinda hem utt arbeta för den
gamla go a saken
Den i ostra Slottshvalfvet upstallda ko
lossala Ki upp föreställande Axel Oxcnsl jerna
som förestafva- flistc liens Gudinn t Gustaf
Adolfs btdrifter s .äg .e» blifva aftäckt den 6
-r-Det irionument at Gustaf II Adolf sorn skaff
resas i Upsala lärer enligt 11 AK Konungens
Kådiga föro dnande komma att bära till in
skrift på Obeliskens ena sida
"at Gustaf A
dolf den stort i Svenska folkets narntij -
Carl XIV Johan den 6 No v \832
samt på andra sidan samma inskription på
Latin Obelisken säges vara 60 fot hög ocli
giundstenen till dess fot kommer ntt läggis
på nyssnämnde dag
Flans JVlaj :t som på egen bekostnad låtit för
färdiga detta monument har derjemte täckts
förklara Sig vilja af egna medel godtgöra den
till nära
.10 ,000 Rdr Banko beiäknade kostna
den för dess transport och uppförande på
stallet
C Heim dall .J
iNo v„
GREFVINKAK
I medlet af fö
i Rdn« månad rullade ett
elegant ekipage in å gården till ett af Lon
dons största och mest ansedda värdshus ett
mycket väl klädt fruntimmer med inlagan
de utseende omkring 35 år gamm il steg ur
anmäld sig för värdinnan såsom Grefvinna
af Norwich och beställde qvarter åt si flon
berättade vidare att "hon just i ögonblicket
anländt till staden för att inför domstolen ai
föia en process mot sin man som ville för
vägra henne den orubbade besittningen at
en benne tillhörig egendom af 5ooo punds
årlig afkastning flon hade af en vän blifvit
rekommenderad detta värdshus såsom ett af
de bi .ta i staden
Väidinnau visade störst-i
beredvillighet ntt på allt sätt betjena sin för
näma gäst En sängkammare och ett fö .tn ik
sattes 1 ordning åt Grefvinnan som med ett
nedlåtande småleende förklarade att hon 1
ett så ansedt värdshus väl skulle spisa vid
den gemensamma Table d Flote och att in
gen serskild servering för henne heliöfdes
Man anmärkte såsom något eget att He .nes
Höga Nåd ej hade några koiFcrtar eller någon
betjening men denna omständighet förklarade
hon så att hon nödgats genast efter med
stafetter från sin advokat erhållna underrät
telser sätta sig i vagnen och att
hennes kammarjungfru insjuknat på hndet
flon ämnade ock om ett par dagar återresa
blott hon fått göra några visiter hos åts
- i 1 i—
ge af stadens högre Jurister hvilka hon borde
vidtala i sin sak Det förargligaste af allt ar
tillade hon att hon på landet ej kunnat för
se sig med tillräckligt penningar utan nö ga
des hon att invänta beloppet af en assigratibi»
från sin bankier i Liverpool detta lunda
dock icke diöja mer än högst HZ timmar
Värdinnans dotter vann hennes synneili ^a
tycke hon förklarade att hön ville göra na
^ot för henne och bad att hon måtte få t ;-i
henne tillhanda vid upphandlii gar och <lv
likt Hon ackorderade deieft«r om en hyr
vagn hvilken hon ämnade begagna p dr-an
gelägna bé >ok hon bads att göra i åtskilliga
d lar af släden Den unga flickan skulle
nödvändigt dervid följa med henne för 1
under vägen hjelpa henne till rätta med
inköp ho 1 i åtskilliga bodar skulle göra Vn
foi o Grefvinnan och hennes nya favr >r ;t
ut alla förmiddagar Grefvinnan som nä .nu lo
sitt namn och sin titel samt 3et ansedda v-i d
litis der hon bodde fick allt hvad hon bi
gärde på k 1 edit så mycket hellre som h 1 >
nya följeslagerska som ofta plägade gå Hotr
lets förnäma gäster tillhanda i kommiss onsvä ?„
var känd nästan öfver allt Två tre d .gir
förflöt o upphandlingarne fortforo och dess
emellan häll hon utanför Lord Hrdughnw
Hei tigern af Lricester Markisens af Lon
-j t
dtrry m il af den högsta adelns hoteler
skickade upp sitt visitkort Sim t talade ni J

Sida 4

«tn imga följeslagerslta elt och annat som b«
vis .ule den nara förtrolighet hvari hon stod
ti ,I detsa hus Emedlertid anlände ingen föi
Att hämta henre ut tillbaka till landet och
icke heller beloppet för den väntade assigna- I
t r» en och hon nödgades begära till låns
flera klädespersedlar af ett fruntimmer
som bodde i Värdshuset JVu först Täcktes
några misstankar hos det hederliga värdfolket
och man började gifva akt på Henne» Höga
Nåds sätt alt uttrycka sig hvilket »nmSrktes
såsom understundom något groft oeh obildadt
för en så förnäm dam Likaledes fann roao
rrågot underligt att en så fin Grefvinna för
brukade ett så konsiderabelt qvantum "Irländsk
PVhisky (Bränyin som den dagliga föi tärings
jistan utvisade 1X5gra andra smärre omstän
digliter på hvilka man förut ej gifvit akt
ölade misstanken och man beslöt i en på
på aftonen hållen geheime-iådplägning att
man följande morgonen vid frukoslen »kulle af
den Kådiga Grefvinnan fordra åtskilliga afgö
rande upplysningar Grefvinnan lärer likväl
fått någon liten aning cm det gemena folkets
oförskämda förmodan och tilläronode näsvishet
och detta lärer till den grad förargat henne
att hon beslöt att ännu samma qväll lemna
huset utan att ens taga afsked af sin älskade
favorit för hvilken "hon bestämdt skulle gö
ra något
Hon glömde likväl i di»tiaktion
att betala sin rakning men deremot förun
deiligt nog hade hon det noggrannaste min
ne i afseende på alla de serskilda dyrbarhe
ter detn hon i ett dussin olika bodar tagit
på prof öppet
köp eller kredit Ilon glöiu
de icke en tråd efter sig
Värdfolket skickade genast till Leicesterskej
Londonderry ske j Eroughamske m fl hotelei
för att få veta något om den som nian
lätt föreställer sig djupt saknade Grefvinnan
Deras Herrligbeters Fruar svarade att de
väl fått kort fl ån den aimabla Grefvinnan
hvars artighet deruti visat sig så mycket stör
re som de icke hade den äran att känna hen
r .e men alt de omöjligen kunde lemna någon
r .ärmaie upplysning om hennes person sa
»nvcket mindre som dfras respektive män med
Engel-ka adelsmatrikeln i hand försal ra t dem
att det a 'diig åtminstone sedan Wilhelm Er
öfiarens tid funnits någon Grefve eller Gref
\inna r .f Not wich Grefvini an har i-eilari
dess iakttagit ett så envist inkognito att ma
till och med hos Bankiern i Liverpool ej fåti
den ringaste spaning på hennes assig na tioner
Konung Joseph i London Ex-Konungen af
Spanien som lör närvarande vistas i London
iakttager der samma enkla och ordentliga I ef
nadssäft hvartill han vänt sig i America
Hanj dagliga plägseder så stridande mot del
lysande Londons fashionabla vanor hafva
helt nyligen föranledt ett ganska roligt April
carri En af hufvudstadens förnämsta och
jr .odernasle Grefvinnor hade efter mycken om
gång ändtligen lyckats få tillfälle att bjuda
den Kungliga främlingen till en supé och fått
lVnns högtidliga löfte att infinna sig Hela den
fashionabla verlcfen af hennes bekanta invite
rades och Lakejen hade instruktion att vid
h varje 'n unn på listan foga den mundtliga avis
att Ex-Konungen af Spanien var bjuden och
ined visshet lofvat komma Stol röielse bland
fashionables i Grefvinnans societé man to la i i
ulla hus ej om annat än den förestående af
tonen man lofvar de objudna vännerna att
noga ge akt på hans löst utseende längd och
tjocklek satt att vara och tala m in tillen
liten li öst för de beklagansvärda som ej hr .de
den ovärdeiliga Grefvinnans bekantskap il
ler sf nSyon allvarsam åkomma afböllos
från att bevista den gudomliga stipéerr
Man väntar med yttersta otålighet att supc
liminan skall slå Men en fashionable om
han är något mån om sitt anseende och ryk
te kan omöjligen fara på en supé i största
sillen förr än klockan half elfva på aftonen
Det får ej hjelpa I dag risquerar man ära
och rykte och sitter redan elt qvart till elf
va i vagnen Half elfva är man redan fram
me Man tränger sig uppför trapporna ty al
la hafva kommit på qn gång man är i Sa
lonen
"Åh Gudskeldf han är ännu icke kom
men så förlora vi då icke en minut af hans
närvaro så hviskar hvar och en for sig sjelf
stiger strålande af glädje med en ståtlig tack
sägelseharang in pitto fram till den aimabla
väidinnan i dag aimablare än nånsin Hon
ser något nedslagen något förlägen ut
"Kom
mer han inte har hon fått återbud "Så hvi
skas med anande bestörtning krinR hela den
furstligt eklärerade Salonen — Nej bevars
långt derifrån Grefvinnan bar häften deli
ciöse två timmars tete a tete med det Span
ska ex-Majestätet Men klockan precis tie gick
l
Monsieur le Comte
p
till sangs
AK N OJVSHW
TILL SALU FINNES
Af "tr ;cket bar utkommit och sälje» häftad hot TCi
borg et Comp k i R :dr sk Banko
Andra Belen
af Skaldestycken i fri Översättning af Fx ^edr Sam
Silfverstolpe — Den förstå Delen säljes äfven derstädes
för i B :dr 8 Banko
Af trycket har utkommit ech säljes hos A Wiborg
et eomr k 2 sk B ;co
A
BRAND VAK TER NE
Comedi i 4 Akter
Efter en Berättelse af Heinrich Zschokke
af Vict- Ang Alten
I Skrift-Byrån De Arresterade Herrarne t sk
B :co
Ett Apothek
1 i Landsorten är till salu närmare be
sked lemnar Herr Capitainen Bosenquist af Akershult i
Stockholm
Tullinge Egendom om Z mantal Säteri belägen circa
2 mil sjö oeh landväg från Stockholm söder ut ined
utmärkt vackert läge och ett val inrättade nyss miladt
och repareiadt Boningshus innehållande en mängd
rnm med kok och skaiFeri Vid stället finnes utom en
blomsterterrass 2 :ne goda Trädgårdar samt en vacker
park Till Egendomen hörer Husbehofsqvarn och Såg
god *tor och sparad skog 9 Jordtorpare hvilka jemte 2
a 5 Drängar bestlida gårdens arbeten dels såsom älig
gande och dels mot betalning tor öfverdagsverken
Jordmanen öfver allt mycket god Höaikastmng emel
lan 2 a 500 lass Etsad et circa 20 å tunnor Höstsäd
cch xo till 50 tunnor Vårsäd i hvarje Irging Betesmar
ken god och vidsträckt och kan betydligen ökas Till
tallen till vidsträckta odlingar finnas på flere ställen
En mindre Landtegendom af Frälse natur särdeles väl
bebygd och med vacker belägenhet 1 .2 mil sjö och
landväg från Stockholm med stor Ladugård Skog till
husbehof goda Trädgårdar Bränneri med flere för
miner Närmare beskrifningar och priser uppgifvas pl
Tottie et Hedbergs Contor uti huset N ;o 40 vid "Skepps
bron Qvart Argus
E11 för ståndspersoner bebygd förmånlig och rende
rande Landt .Egendom ett mantal frälse belägen 1 1-2
mil Land- och 2 mil Sjöväg trän Stockholm Underrät
telse erhålles i huset N ;o 11 vid Regeringsgatan Qvarte
ret St Pehr (i f d franska Värdshuset ingången ge
nom lilla porten en trappa upp» dörren till vänster
utmed trappan
k
pp
Tryck-rapper
FkVliBibl Vl
ypp
Slsom Fransyskt Velin Bibel Velin N :o 5 Psalmboks
Velin N /o 3 m B sorter finnas till salu i prof v er ä ro in
lemnade på Aftonblads Contoret o
Undertecknad somt dessa dagar återkommit frän
en utrikes resa får härmed äran avertera respekti
ve Allmänheten att de såmycket berömde PERRY 's
PATENT SKRIFPENNOR som äro recommende
rade uti Aftonbladet for den 17 Juli d ur hos mig
nu äro att tillgå Ofvannämnde Pennor äro af 4
sort rr nemligen dubbla Patentpennor Bureau
Skrifpennor fina Bureau pennor och lackerade Per»
ry 's pennor alla dessa sorter Pennor för hvilka
Uppfinnaren fullkomligt ansvarar och hvarå han
erhållit PRIVILEGIUM EXCL US IV UM äro för
sedde rned stämpeln PERRY LOND &N
.9 och a hvar»
je Paquet JAMES PERRY Dessa Patent Skri
fp en
nor t som uti flera utländska Tidningar blifvit be»
romde och uti England T rankrike Tyskland Dan
mark Ryssland
m .fl andra Riken vunnit allmänt
bifall samt funnit betydlig afsättning utmärka sig
I genom deras företräde framför alla dylika uppfin
ningar och efterstå i intet fall de vanliga Skrif»
p annor ne utan öfverträffa dem genom deras vurak
tighes hälst de af Hvarje skrifvare krnna be ga g»
nas utan afseende å handlag och kunna utan af
seende begagnas så väl for AJfairsmän Lärda
som Skdnskrifvare TDessutom alla vackra och mö»
derna Iruntimmersprydnader af Bronze svart Com
position Pläterade Emaljerad» och Mosaik Krok
L ^ck- och Friser»kammar af Sköldpad och Horn
superfina Eng Rak• och Pennknifvar med ansvars•
skyldighet f or da förstnämnde Bord- och Tran
cherknifvar diverse sorter fina Saxar Tandpeta•
re uti foderal utmärkt väl arbetade Brefiäggare
af Perlemoj och andra utländska Trädsorter Glas•
mästare .Diamanter af utmärkt god beskaffenhet
Elfenben f
ör Miniaturmålare diverse sorter Pens•
lar m m äfven ett större sortament Urmakare9
verktyg XJt mnanreden m m som dertill hörer
Stockholm d 13 Aug »ZZ2
BLEJA
B LEJA
vid Qus *« Ad Tor g
104 OLJEFÅRGS-TAFLOR
SldkkF
En racket Samling af Holländska Italienska tamt Fran
»ka Skolorna hvilka komma att iörsäljas p ^ABok .Auc ?»
dons-Kammaren den suata Oetober TrycktiUtalog utdö
las derstädes
I Möllers Mwsikhandel vid Stora Xygatan t
Nyss inkommit Ofrerspttnua strängar för alla Mu«
sikaliska Inatrumentev fint Pariser Colophonium samt
Dresdaey Hostraler a i Äera Nu m ror
S
Hvita Sago Grvn
rkt vackra uti J F Zethraei Kryddbod vid Ö»
ång gatan
Ny Holländsk Sill
IffiikilAk
g
utmärkt vackra uti J F Zethraei Kryddbod vid Ö»
sterlång gatan
llädSill
y
Af detta Irets forsta fingt nn inkommen irln Am«k )r«
dam föxaäljes hos Joh Fredr Haifell rid Hötorget och
f d Bromtiika Hnset
Friska BergOitron pl KHllareu Remmaren vid HÖC
nst af Drottninggatan oeh Stora Vattugränd
GOD BLANKSMÖRJA
a 9 slt B :ko halfbuteljcn (då tom butelj medföljer
uti Sockerbruks-Magasinet i huset N :o 7 (Enkefru
Gerles hus vid Munkbron
UTB JUDES HYRA
Två bättre möblerade rnm nu genast Belägenheten
är uti Huset N .o 45 vid Stora Nygatan 2 .ne tr upp
DIVERSE
En ung man frSn annan ort som i flere Ir oondi
tionerat i minuthandel» önskar med första blifva anta
gen vid yttre göromllen vid något Contor eller i brist
deraf uti någon Reel Bodhandel de mest hedrande be
tyg skola ti väl munteligen som skrifteligen förevisas
då adress vppgifves i Biljet till A B N :o 1 pl Atton»
blads Contoret
Ett bättre V ät k and t fruntimmer /077» i flere Sr
conditionerat som Gouvernante ämnar nu genant
etablera en Pension å Söder för bättre mans dött
rar De kunskaper som meddelas ar ox Christando•
men Historien Geographien Fransyska och Tyska
språkens grundliga läsande och skrifning samt det
förrigas
*beständiga talande Musik Rita väl
skrifning och de nu brukliga handarbeten Och som
hon med verklig fallenhet förenar vana till barns
undervisning tror hon sig lätt och futtligt kunna
meddela sina kunskaper Platsen blifver 1 Hökens«
grand huset JST ;o 4 eller det andra till venster från
Göthgatan på nedra botten der respective föräld •
rar vinna muntlig öfverenskommelse
En äldre alfvarsam och snygg Jungfru som s ;e»
nom dess Husbondes timade doclsfall blifvit utan
tjenst önskar nu genast städerska tjenst Hon har
sjelf nödige Meubler och kan prester a 12 urs Orlofs
sedlar utom Recommendatinn af hederlige Man
Svar begäres i Biljett till C E O på Aftonblads•
Contoret
Uamburgska Lotteriets i Class den 12
November l832t
Insats 5 mark
Lotter dera finnes u Strindbergs Contor vid Stads
smedjegatan
UTI KRYDDKRAMHANEEL
Önskas emploj af en yngling som en längre tid condi
tionerat uti nämnde yrke skyndsamt svar afvakta» i
biljett till e — g pl AftonbladsContoret
Vid den Gymnastik- Local I Södermalm som af
VexelundervisniugsSällskapot blifvit nppllten
'är till
fälle att begagna Gymnastiska öfningar alla morenaT
fran kl 8 lill 9
A BONNIERS
Bokhandel och nhibliotheh är Jlytliclt till huiet NtO
12 vid Storkyrhobrinken
En Gcknäsdttk tillvaratogs Z z
-d Raden i Logen
N :o 15 I Kongl Operan den 7 dennes SDm på Beskrif
ning kan itevfis i Malmgrens viktualie Bod vid munk
bron
Ben SockorfSrsäljning som vi i flera är innehaft
uti Directcur Nordströms Hus N :o 44 i >6 Drottning
gatan !lr nu flyttad till Stata-Secreterareu Prinzen
creutz 's Hm N :o 52 IiYxre upp pä samma Gala emel
lan Mäster Samuels och Clara Bergsgränd hvilket re
spective kunder yördsainiacligen tilJkänDagifves
FKhé
g
F Krouthén et comp
BOKTRYCKERI
är etableradt af undertecknad uti Huset N ;o g vid
Munkbrogatan Stockholm d 8 Oet 2352
HG»ORDSTROM
8 35
H G »ORDSTROM
iios L J iJjEUTA