Aftonbladet Tisdagen den 23 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-23
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-23
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-23
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-23
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 23 Oktober 1832

Sida 1

N :o 249
1832
AFTONBLADET
Tisdagen
den 23 Oktober
priset i S ockholm för helt ir to R :dr halft ar å H :dr 3 månader a R :dr 3 sk han-o I-ös tv Numror sk Banco Prenumeration och utdelning i
filadels Conior vid Stadssnedje-gatanf bromans bod i hornet af Di ottning gatan och Clara bergsgränd i Lindroths vid Nort tands gatan och Esstnt
vid Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnä» nda Cantor till i sk banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
utnämningar
J ill Friherrar Majorerne H V von Steicrn och J
j ^C Kuylenstjerna
Till Borgmästare i Thorshälla t f Borgmäst v
Hiiradsli S N Levin
Till Kronfogde uti Göstrings cch Wifolka Hära
ders Fögderi af Östergöthlands L v Kronofogden
J E Lindeberg
DÖDE I STOCKHOLM
Grosshandl G Lundholm A :son d al dennes
34 är
karantäns- kungörelse
Alla till Gibraltar ankommande uti kungör afd
4 Jan i83i såsom smitt tara uppräknade varor fä
ej dit införas sä framt ej sundhets-pass eller veder
börligt cei tifikat åtföljer Fartyg utan sundhets-pass
kunna efter skedd lossning och behörigen undergån
gen karantän erhålla praktika men intet fartyg får
praktika förr än efter i4 dagars karantän och loss
ning af äfven icke sniittbara varor
HANDELS-KUNGÖRELSER
Den förut omnämnde af Ryska Regeringen med
gifna Tullfrihet för Spannmål som införes till Öster
bottcn varar till i Juli i833
förordnande
För Kontoristen hos Svenske och Norrske Kon
suln i Riga G A Flygarsson att under 6 mån så
som vice Konsul Konsulatet föreslå
PAKETPOST
Är inrättad emellan Ystad ech Helsingborg som
färdas fram och åter en gång i veckan och passerar
Städerna Malmö Lund och Landskrona plats är för
Cn resande och afresan sker från Ystad Lördagar ne
och från Helsingborg Tisdagarnc kl g f m Natt
qvarter i Malmö priset enl serskild taxa som är
att tillgå på Post-Kont
LEDIGA TJENSTPR
Lärarc-tjensten vid Lankaster-skolan i Nyköping
Sökes hos Kyrkoh Fröberg i Nyköping inom Dec
månads utgång
leveranser
För Kgl M
-ts Flottas behof i Karlskrona att I ef
vereras å första öppet vatten nästa år a ioo tunnor
Engelska Stenkol auktion d 6 Dec kl 1a
AUKTIONER
A
Egendomen under N :o a
i 3 :e Roten i Strömstad
auktion d 17 Nov kl 10 f m inför Magistraten
k fastigheterne under ]NT :o 9 Qv Gåsi n och N :o ia
Qv Tärnan i Landskrona auktion å Rådhuset deist
d- 26 nästa Nov kl 11 f m
OKFKNTLIGA a ÄJrtNiNÖAH
BORGENÄRER
Ö
BOR
Thorshälla RR all Borgaren E Öijströms och
Enkas 24 nästa Nov
Medelstads h .R Bonden Karl Nilssons I Alnaryd
och husl rus a rttgd af nästa lag-i sommarting
Bankekinds H R f Handl R Holmgrens 1 Lilla
Örsätter a4 nästa Nov
Wermdö Skeppslags T .R Fiskaren C P Juhl
bergs i Södernäs a rttgd af ting näst efter 6 mån
fran aa sistl Maj
TESTAMENT8- BEVAKNINGAR
Sune Perssons och Susanna Jakobsdotters i Höck
hult inb bev efter hennes död vid Kinda H .R
klander inom år efter dcltåendet
Lars Öhmans och Brita Larsdotters i Wisby inb
bev efter mannens död klander vid W K hy fl .R
inom laga tid
Abraham Anderssons på Jägarebacken Harplinge S
och hustrus Kal Andersdatter- bev efter mannens
död vid Halmstads HB klander inom laga tid
Jan Lanssons Enkas Sara Persdotters i Kårbo och
Vestra Fernebo till sin sljufson unge Matts Jans
son och hans hiislru
A fl Anna Andersdotters på Tollesgården Flo af
Skaraborgs L till Glasmästare-Ges J Törnqvist
från Skervalla bev intm &r från 3 ann
LAGFART
Sökt å a-48 i Kronoskatte Ekavik i Ukna S och
Tjusts H klander inom laga tid
kallas
Innehafvare af oguldrie inteckningar i Gården och
Tomten N :o 3 Stadens norra Qvarter och Qvadra
ten Stjernan i Norrköping att anmäla sig hos R .R
derstädes inom 1 månad från sista ann
Kakelugnsmak
-Gesällen J Lindströms hustru Ma
ria Margareta Fröberg till sin man
Efter Pigan Anna Sofia Sandahl hos Statsdrängen
J F Tollerson i Täbv S och Torpet Dängan
BOUPPTECKNING
Efter Notarien Magister Henrik Hasselhun anm
inom medi» af INov hos Proto-Motarien Mullin sohi
trälfas i Kongl Svea Hof-Rätt
Efter Fru J E Hellbacker f Öhman anm inom
månadens slut hos dess man Körsnären Hellbacker
HORGEwJll >E» S *MHAN *T»
jI»F
*i
Öfv .-Löjtn Kammarh och Ridd Grefve C A v
Rosens d »4 dis kl 5 e m i Gula Salen å Börsen
Handl C O Hammarströms i Köping d 25 d :s
kl 3 e m å Källaren
Konimissions-Landtmät Åkermans 3i Okt kl 12
å Börskäll
Fru H C Leithofts och Fendriken F N von
Ehrenelous 3 nästa Nov kl 4 å Malmens källare
vid Myntgatan
Handelsb ^nd Anderssons i Ulricehamn d 10
Nov kl 3 e m hos A M Salmenius i Borås
A fl Trädgårdsmäst Werngrens i5 Nov kl ia på
Drottningholms Värdshus
A kl Handl - Enkan A G Stenhagens i Massans
gård den a .4 Nov kl 11 f m i Luleå
Bonden Måns Jönstons i lngi rda hos Tullförvalta
ren Kruok i Karlshamn a8 Nov
H M Änstiöms i Lid 4 nästk Dec kl 10 f m
vid Gölingstoips gä ^tgd
A fl A .Johansson Hedlunds och hastrus från Ljun
gabäck å Sexdrega Gäslggd d 9 Jan >833 kl 10
f m
De Borgenärer hos afl Kramhandl Sundbeck
Kryddkr Oiof Löfberg Notarien Obbarius och B "k
tryckaren lnmclius som ej uppburit slutliga utdel
ningen erhålla den hos Notarien Wahlberg i Stock
holms Just .-Koll kl mellan 12 och a hvarje söcken
dag
SPEKTAKEL
I morgon Sjö-Fröken
SAMIWANTRJBIN
S :t E N :o 3 d 24 d :s kl half 5 e .m
P B N :o 2 d 3o d :s kl half - e m
Svea-Ordens 3 grad d 24 d :s kl 6 e m
Nertimi Orden d 24 d :s kl half 7 e m
Redlige Svenskar 28 d :s kl half e ml
Betalande Ledarn i Harmoniska Sällskapet hvilka
önska fortfarande tillhöra detta Sällskap behagade
mot årsafgiftens erlägg uttaga inträdes-kort nästa
On d d 34 d :s kl emellan 4 och 6 e m å Bör
sen 2 tr lipp
Gäidagens först på eftermiddagen anlände
Utrikes poster innehöllo följande från
Fkahrrike
De direkta underrättehrrna från delta land
till den io :de Oktober om aftonen medförde
intet nytt Minisléren var då ännu icke for
merad och tidningarne uttömde sig i speku
lationer öfver dess blifvande sammansättning
Någre såsom Temps och Conslitutionel egoade
hela at tik lar åt Dupin d ä :s förnyade afslag
att inträda i Ministéien och berömde honom
derföre Den senare förkunnade derjemte med
teroligen mycken tillförsigt att någon defini
tiv ministéi förändring ej skulle blifva af utan
att man ända till Kam rar nes sammanträde
ämnade hjelpa sig fram med några modifika
tioner National ensam yttrade med bestämd
het att en ren doktrinär styrelse ulan tvif
vel skulle komma till stånd Det visade sig
inom några timmar alt han ensamt träffat det
rätta ty den öfver London erhållne Monitö
ren för den n :te utgifven kl 7 om morgo
nen innshåller elfva Kongl Förordningar rö
rande serskilta utnämningar hvilka tillsam
mans konstituera den fullständigaste Doktri
»ärstyieJse Vi meddela här dessa ordonnan
cers innehåll i den ordning Monitören uppta
ger dem 1 :0 Marskalken Hertigen af Dalmatien
Konselj-Pi esident och Krigsminister 2 :0 Her
tigen af Brog /ie Utrikes Minister 3 :o De
puternden Humamij Ei na neemi n ister 4 :o De
puteraden Thiers Imikes Ministéi 5 :o De
puteraden Professor Guizot Undervisnings
minister 6 :0 Justitiae-Ministern
Barthe behål
ler sitt embete och förenar dermed religions
ärenderne hvilka frånskiljas Hr Guizots departe
ment emedan denne är Protestant 7 :0 den
aftiädande Finansministern Louis upphöjes till
Pär 8 :0 afträdande undervisningsministern
Girod de l 'Atn likaledes 9 :0 Denne utnäm
nes särskilt till President i Statsrådet och i
Kornitcfn till utredande af tvistiga ärenden
10 :0 afträdande Inrikesministern Montalivet
blir Intendent öfver Civillistan och 11 :0 Ko
nungens Kabinetts-Sekretei are den bekante
Baron Fmj Stats Råd Kamrat ne äro ge
nom en särskilt föi ordning sammankallade till
den i8 :de November
Denna definitiva reglering af Frankrikes ad
ministration var som vi sett ännu få timmar
före dess kungörande ej anad åtminstone för
ögonblicket af tryckpressens organer Ovän
tad var den dock icke som vi af de före
gående posterna erfarit Tidningarne
hade ganska öppet i flere veckor yttrat sig
öfver densamma och med den opinion de
uttrycka måste Ludvig Filip och hans råd
gifvare således vara fullt bekant alt Minister
förändringen detla oaktadt i denna isittslag
radikala anda försiggått och att Kamrarne
i omedelbart sammanhang dermed blifvit sam
mankallade bevisar att man har sira skäl att
ej fiåga efter denna af tryckpressen så hi
gc

Sida 2

uttalade opinion Huruvida man häruti liar
lätt eller efter all sannolikhet bedrar sig lä
'a Kamrarnes förestående öfverläggningar snart
visa Utliåller en doktrinär styrelse denna
pröfning så kan den stå i många år och då
tyckes det så mycket utskrikna och förkättra
de mouvementet icke vara af någon serdeles
vådlig beskaffenhet Någon skonsamhet mot
denna opinion synes dock legeringen hafva an
«ett nödig då den gifvit den ärelystne Doktrin
Chefen en relativt så obetydlig portfölj som
allmänna undervisningen nu på köpet lösryck t
från andeliga ärenderna Hvar och en vet i
»Ila fall ganska väl att han jemte Thiers är
det verklige Konselj-Presidentskapet Hvad man
emedlertid bör eft ^r all anledning vänta af
den nva Ministcren är en kraftig medverkan
till definitivt fastställande af Belgiens angelä
genheter ett tillfälle att bearbeta opinionen i
landet som den ock sä ges fast beslutat att ej
släppa ur händerna
Belgiex
Det börjar se alltmera krigiskt ut i afseende
på detta land Ilaager-tidningame innefatta
ett 7o :de protokoll hvari Engelska Konfe
rens-ledamoten under tillkännagifven ledsnad
deröfver att han nödgades skilja sig från sina
niedbiöder representanterne förde stora kon
tinental - mak terne bestämdt förklarat att
tvångsmedel för Hollands tillrättavisande ej
längre kunde uppskjutas och att han förbe
hölle sig och sitt land alt vidtaga de åtgär
der som kunde anses nödvändig !» till upprätt
hållande och uppfyllande af ingångna trakta
ter Franske ministern hade i allo förenat sig
med den Engelske Lord Durhamj som nu
är åtel kommen till London skall enligt hvad
Engelska tidningar sammanstämmande berätta
åtminstone hafva med sin resa uträttat så myc
ket att Ryska Kejsaren lofvat neutralitet i
afseende på Belgien Österrike har i detta fall
varit än lättare att öfvertala Preussen skulle
enligt Courier hafva till och med utlofvat
-sitt bitiäde till Englands och Frankrikes för
bund förmodligen för att lättare kontrollera
dem båda Ett Europeiskt krig torde således
icke vara att befara Men ännu fördröjes ett
rask .t handlingssätt af Konung Wilhelm den
4-des oemotståndliga benägenhet för sin kära
namne i Holland Tidningarne i hans land
■yttra sig oförstäldt om detta hans nya försök
ätt i enskildt väg motarbeta sin ministére1
dfn han offentligen ej finner i adligt att mot
säga och ej vågar aflägsna bikväl är man
temligen allmänt öfverens att det afgörande
ögonblicket nalkas med stora steg och att pro
tokollerne de eviga protokollerne ändtligen få
ett slut och knuten sönderhugges efter det
ej lärer st§ till att lösa den — I Brussel ha
Charivaris anställts för Raikem och andra
mindre omtyckta ministrar dock utan allvar
samma påföljder
Pyreseiska Halfön
Orn Don Pedros expedition för !judes intet
nytt Migurliterne hade ej efter bataljen den
2g :de vågat något ytterligare anfall ph Oporto
lika litet som Pedristerne dristat sig taga ollen
s ven Amiral Sartorius hade åter tagit en
Portugisisk rikt lastad brigg men besynner
ligt nog skickat den till Brest
detta troddes
ej betyda något <erdeles godt ty om ej TJsur
patorns flotta vore nog stark att blokera Opor
lo eller åtminstone oroa dess farvatten tycks
det vara obegripligt att icke den tagna brig
gen skickades dit Engelska Generalen Doyle
har nu lemnat London för att mottaga ett
befäl vid den konstitulianella armeen
Spanska Konungen fortfar att vara på bätt
ringsvägen och hans förmenta dödsfall synes
på honom sjelf åtminstone hafva utöfvat en
ganska välgörande verkan både i moraliskt
och intellrktuelt hänseende Han säges med
mycken uppbyggelse hafva läst de i Europas
tidningar kringströdda kommentarierne öfver
hans caracter och lians regering och hans egna
Hofmans uppförande då de ej mera ansSgo
honom få något att betyda i denna verlden
har ytterligare öppnat ögonen på honom
Första följden af allt detta har varit ett totalt
rninisterombyle Den absolutistiska Calomarde
är afsatt och till och med förvist hufvud ,ta
den Den speeiela anledningen härtill säges
tara att han från det ögonblick man miss
tröstade om Ferdinands lif öppet förklarat
sig för Don Carlos och till och med bland
andra administrativa dokumenter af vanlig be
skaffenhet förelagt Ferdinand ett som seder
mera befunnits innehålla ett återtagande af Sa
li«ka lagens afskaffande Salazar BallesteroSj
ZambranOj Alcudia och hela det absolutistiska
anhanget hafva piåst göra Calomarde sällskap
ur Ministären och män af moderata eller
till och med liberala åsigter hafva blifvit
deras efterträdare Zea Berniudez har fått ut
rikes portföljen Att Ferdinands styrelse om
den får ega bestånd kommer att nägot närma
sig liberalismens fordringar synes af allt detta
otvifvelaktigt Emedlertid är serdeles i huf
vudstaden ganska oroligt Don Carlos parti
som genom Konungens tillfrisknande sett sina
planer tillintetgjorda ger sin galla temligen
öppet luft och oroliga uppträden förefalla
esomoftast I hela Spanien råder mer eller
mindre jäsning
Turkiet
Man skulle Vunna säga att denna posts vig
tigaste nyheter äro från detta land Visst är
åtminstone att Vice-Konungens af Egypten
framsteg börja få det betänkligaste utseende
för den höga Porten Enligt till London den
11 dennes anlände underrättelser från Constan
tinopel stod den segrande Egyptiska armeen
blott sex dagsmarcher frän nyssnämnde huf
vudstad hvilken var alldeles försvarslös Ett
bref från Smyrna dateradt den 5 :te Sept för
mäler att man <ier dageligen väntade under
rättelser af högsta vigt från hufvudstaden
mot hvilken Egyptierne voro i fullt antågan
de befolkningen hade öfverallt mottagit dem
med den mest entbusiastiska anhänglighet Re
geringen i Constantinopel var i den mest be
kymrade ställning
Inrikes
LITTERATUR
Vi återtaga i dag redogörelsen för Hr Rek
tor A Fryxells skrift om reformerne i under
visningsverket hvilken andra äir .rien hindrade
özs att i går fullfölja
Likasom Författaren anser de olika åsikter
na rörande folkbildningens nytta och nödvän
dighet hvila på historisk grund så gör han
äfven med frågan huruvida undervisningsver
ket hufvudsakligen är presterskapets tillhörig
het
"Af de i förra J anförda orsaker
säger
han (se Fredagsbladet "höjde sig i Frankrike
mot slutet af förra århundradet ett allmänt
rop emot detta förhållande
— lian förmodar
vidare att det varit en slags härmningslust och
modet att "öfversätta och på våra Svenska
förhållanden lämpa aila de deklamationer som
de Fransyska liberala tidningarna innehålla
som åstadkommit samma rop äfvcJn här Han
ger en liten släng åt de skriftställare som lå
tit "våi Ministrar sålunda uppbära alla Vil
leles och Polignacs förbrytelser samt fram
ställer vidare huru "Sveriges adel blifvit utan
krus och komplimeuter behandlad som ett a
ristoki atiskt carlisfiskt anhang likasom Sveri
ges Protestantiska Presterskap blifvit stäldt i
samma klass nied Frankrikes fanatiska mis
sionärer
"På samma sätt
fortfor Författaren vi
dare
"har man äfven yrkat på nödvän
digheten att rycka undervisningen ur pre
sternas händer Dessa Herrar som idkeligt
försäkra alt regering aristokrati och prester
skap motarbeta de lägre klassernas upplysning
och välfärd må till egen upp 'ysning besinna
följande facta att det var en Sven >k riksföie
ståndare och en Svensk erkebiskop hvilka till
sammans stiftade det första universitet i riket
hvarjemte den förre införde det första bok
tryckeri att det var en Svensk Konung Gu
staf fVasa som med våda för sitt lif och med
uppoffring af samma lifs stillhet och lugn iäd-
dade Sverige från katolicismens mö k er
som idkeligt ifra de för angelägenheten af bon
de-ståndets upplysning och sjelf yrkade att
presterna borde i stället för att läsa mässan
undervisa allmogen och dess barn ett förslag
som bönderna sjellva med harm förkastade
— att det vid simma tid var tvenne Svenska
prester Olaus och Laurentius Petri som fri
villigt och på egen hand började jettestriden
mot påfvedöme att den sednare under fem
ton års arbete lemnade för första gången den
Heliga skrift åt Sveriges folk på Sveiigeslun
gomälj att det ytterligare var en Svensk Ko
nung Gustaf Adolf som ifrade för vetenska
pernas behandlande på modersmålet till all
mänhetens större fromma
— som bortskänkte
hela sin betydliga enskilta förmögenhet till
rikets undervisningsverk och som slutligen
uppoffrade sitt lif för ljusets och frihetens sak
att hans vänner Sveriges då varande aiiUo
kraler ännu länge efteråt följande exemplet
stiftade skolor anslogo stipendier och under
stöd för fattiga ynglingars uppfostran och bild
ning Att det var en Svensk biskop som hos en
Svensk Konung utverkade den förordning som
ålade Sveriges allmoge alt förvärfva sig egen
personlig kris 'endoms-k»nskap och för detta
ändamål sjelf lära sig lä ,a innantill att det i
våra dagar varit konung och regering som
med anslag förordningar och gåfvor sökt be
fordra v exel under visningen Att de två per
soner som bland de första i fäderneslandet
tVamdrogo och gjorde gällande delta för det
lägre folkets bildning särdeles beräknade un
dervisningssätt voro den ena tredje grelveu
på Svenska riddarhuset och den andra Svea
rikes erkebiskop nit de fleste Sverige» godsä
gande adelsmän ofta på egen bekostnad upp
rättat skolor för sina underhafvande alt stör
sta delen af dessa skolor b /ifvit stiftade an
tingen på detta sätt eller af rikes presterskap
och det ofta icke ulan häftigt motstånd af
sjalf ^a den allmoge hvars bästa man å«yftat
att det är en annan biskop som i förening
med en af de högre ämbetsmännen arbetar på
räddandet af den i hufvudstaden så tal ika
klassen af vanvårdade barn Men förgäfves
tala alla dessa riksbekanta facta Det h er
ändå alt styrelsen aristokratien och prester
skåpet sammansvurit sig att motarbeta de lägre
folk-klassernas upplysning och basta
"Ett sådant mot det faktiska förhållandet
rakt stridande och likväl fortfaiande språk
miste äga sin grund uli andra förhållanden
Det hör ej hit alt utveckla huru det
ta rop uppkommit mot styrelsen och a-
deln vilja derempt fästa dej
utfall emot presterskapets inspektions-rätt
öfver skolorna Vid närmare eftersin
nande skall man nemligen finna att detta
rop egentligen en följd af förra
tidehvarfvets strid mellan vet-inde och tro
Man sökle uppföra vetenskapens och bildninge n
tempel på materialismens grund man sökte
utrota hvarje känsla hvarje aning om en öl-

Sida 3

versinlig verld och då läroståndet inseende
det förderfliga i denna riktning motarbetade
densamma uppstod skriket emot Prester
skapets obskurantism skriket om nödvändighe
ten att rycka undervisningen ur händerna på
detta stånd
"Denna högljudda fordran kan hafva sin
grund endast uti tvenne orsaker antingrn
först att Sveriges presterskap anses motarbeta
en sann och kristlig upplysning Man må
besinna sig innan man kastar en sådan be
skyllning på ett helt riks-stånd hvilket en
ligt hvad vi förut visat deraf nlldrles icke
gjort sig förtjent ehvad misstag man också
kan förebrå enskilda medlemmar deraf Ej
heller må man som ovilja uttyda den lång
samhet den löi sigtighet hvarmed mången an
sett sig böra gå till väga- i ett så angelag t
ärende som detta Del andra alternati vet åter
Sr att desie påståenden härleda sig från au
hängarne af den gamla Franska liberalismen
hvilka i sitt hjertås gtund icke erkänna t .å
gOn verklig rel gion minst kristendomen med
dess ödmjukhet försaktd-e och försoning
Dessa herrar önska naturligtsvis utt öfvei fly tia
sin förmenta upplysning på det växande
tet och det är derföre af dem ganska
konseqvent att ifra mot det inflytande som del
kristna preste ,skåpet utöfvar på allmänna un
dervigningsveiken Det är fara värdt att
detta ofta ja oftast nr veikliga grunda-saken
Alen om en sådan materiel bildning med dess
åsigter hafva vi redan uttalat vår tanke
Tu-ende gånger hellre då din gamla med
alla dess fel
"Vi åteigå till grundfrågan Om det är
gifvet att all bildning all vetenskap bör hvi
la ytterst på en religiös .grund om det äi
sant det gamla kärnspråket att Gudsfruktan
or vishetens begynn vise då kan man väl ej
v lirller sätta i fiåga att icke presterskapet
vårdare af det religiösa lifvet äfven äio när
mast att leda den öfrign undervisningen
Oin p esterna hvad de borde och hvad
vi hoppas att de genom undervisnings
Verkens reform allt mer skola göia
livar inom sin krets slå på höjden af sann
humanistisk bildning så äro de väl också den
na bildnings sjelfskrifna vå dare Redan vid
sakernas närvarande förhållande må man i
sanning undra huru det skulle se ut ide fle
sta församlingar och småstäder derest skol
inspektionen loges från presterskapet och öf
verlemoades åt inspektörer länsman råd- och
nämndemän ofta löga kunnigare an sjelfva
den msss hvars bildning de skulle leda
(forts
Sjj£8
USlZwvMvP
En Insändare i det Norska Morgonbladet gör
sig lus ig öl ver en händelse som i börj ni af denna
månad intraftit vid Lillehammars Gäslgifvare
gird En Sven I Grefvinna hade anländt den
i Okiober och vistats der till den 3 i säll
skap med 2 döttrar en son och t vänne 'hög
föi nama herrar
en Svensk och en Engelsk
Adelsman Under visleken på stället hade de
begagnat 6 rum Vid afresan hade värden
f irdrat för rum och mat 6 Sp :d men de
ville icke gifva mer än fyra Hustrun i husel
hade härvid yttrat
"när vi icke kunna fa
h ad vi begära hvilket är mindre än vår
rättighet efter taxan så kunnen J äfven be
hål tu det der
Härmed slutades stken och
sällskapet afreste
Kort derefter k om mo de på resan till
baka
- ^ter till Lillehammar hvarvid gäst
gifvaren presenterade en specificerad räk
ning soui var uppgjord efter taxan och
gick till 2 Sp :d 2 ort ocli i3 skill mera än
han hade fåll men nu nekade de icke alle
nast att betala räkningen utan en åtföljande
"Kapten Killeboi tog och ref den genast i styc
ken samt knuffade gästgifvaren åt sidan med sin
käpp
1 anledning häraf tog gä tgifvaren sig den
hilaeleo att inställa det höga herrskapets "ade
liglormige reise
t ils det hade gjort reda för
sig Men nu — säger Insändaren — blef det "ett
svaare huus ty både lian och Grefvinnan be
gytilc att "true og bombardere gästgifvaren
med Svenska och Norrska namn på Grefvar
Baroner Stats-Råder och andra Högvälb »ren
heter lisa ibland i synnerhet nämnd s Gref
ve Brahe Stats-Rådet Collet och Grefve We
del såsom de d- r skulle 'lära Gästgifvaren mö
ts och "bringe dem deres nseseviished dyrt
alt staae
och att det skulle kosla dem 100 Riks
daler Iläiöfver blefvo de andre dock "ej al
lenast icke rådde
utan allt det samlade fol
ket utbrast i ett högt • /ätter (skratt och
svaiade att de först måste uphäfva lagarna
innan "slige trudsler kunde verka på dem
och alt i Norige vore Aristokratien till den
grad hämmad af lagen att dess medborgare le
med hån när sorn helst den visar sin usel
het ni ni
.Ungefär på samma sätt säger Morgenbladet
hade Grefvinnan och Kaptenen upfört sig på
gästgifvaregården Sogstad men då gästgifv»
ren nekade deras aftesa så utgåfvo de pen
garna under hotelser att klaga för Grefve We
del till hvilken ett långt bref redan var lär
digskril vet "men då gästgifvaren lät dem för
stå att man der i landet hvaiken stod under
Grefvar eller Baroner utan under lagarna
och han med detsamma bad hälsa ifrån sig så
ref Grefvinnan sönder brefvet
Berättelsen är i öfrigt beledsagad af com
mentarier som visa alt Norrmännen icke det
ringaste fråga efter adelskap emedan an-
märkningar härom nästan på hvar rad före
komma
tiäff *r ögat i det ögonblick mm går tvSrs
öfver nämnde vestibul
Wai .ter ScOtts Skulder
'Den stora mannens
efterlemnade skulder uppgåfvos först till
Gu ,000 Pund efter behörigen skedd boupp
teckning befinner sig denna summa nedsatt till
53 ,oooP :d Boets utredningsmän hafva till betäc
kande häraf en lifassurans på 22 ,00« Pund
och 10 ,000 pund i kontanter eller motsva
rande effekter Balancen kommer såhinda
blott att utgöra 21 ,000 Pund hvilka — så
yttrar sig en Engelsk Jurnalist — utan tvif
vel genom subskription inom en vecka kun
na hopsamlas Creditorerna blifva sålunda
fullt godtgjorde och den betydliga fastigheten
Abbotsfords namnkunnige slott qvarstanna i
hans barns hand
cxifnings Staty Liverpool har åt den
store Statsmannen låtit uppi esa en staty i sitt
Stadshus (Town Hall Denna bild skall va
ra fullkomligt väl lyckad Den är sju En
gelska fot hög och aibetad af den skönaste
däck fria hvita marmor Canning är föreställd
såsom Talare i upprätt ställning med armarne
korsade öfver bröstet i ena handen en pap
persrulle med den andia upphållande den
rika mantelns veck Hans manliga och väl
bildade gesta !t har genom den stora skicklig
het hvarmed draperiet är kastadt blifvit me
ra och bättre röjd än fallet vanligen är med
figurer som föreställas klädde i toga Hans
anlete strålar af snillets eld uttrycker djup
tankekraft och orygglig beslutsamhet på den
uppåt böjda öfverläppen sväfvar ett småleende på
en gång fullt af värdighet och trots Det
tycks som han i ögonblicket yttrat någon
djeif och manlig tanke eller någon skonings
lös sarkasm och slår der i hela medvetandetal
sin intellektuella öfvei Ingsenbet för att utfor
ska h vad verkan hansord gjort på åhörarne på
vänner och Sender Sä lan lärer man få
-eeu sköna
re mera talande ställning eller en som uttrycker
mera värdighet och bestämdhet Förstå anblicken
är öfver raskande och stor och ju mera statyn
granskas ju längre man dröjer vid dess åskåd
ning ju beundransvärdare synes den Buf-
vudets och ansigtets likhet är snart sagd t full¬
komlig serdeles den öppna tänkande pannan
och den nyssnämnda k rök ningen uppåt på
öfverläppen Statyn är upprest i förstugan
till Town Hall och dess plats så väl beräk
nad för effekten att den hel och på en gång
I spetsen för de rad i
står Marni n Chro-
Londons Tidningar
kala bladen i England
niele dess politiska och statsekonoiniska 1«
ror äro utgångne från Benthams skola den
är vän af freden och förklarar sig emot all
krigisk tendens af hvad anledning som helst
Alorning Advertiser Sr ett populärt blad hvars
flesta aktier innehafvas af Londons traktörer
The Sun som före reformen var helt och
hållet radikal har bibehållit en liberal rikt
ning men är tillika Ministeriel Public Ledger
ett kommercielt blad befattar sig nästan
uteslutande med handelsrörelsen i London
och sjöfartsunderrättelser den underhålles
förnämligast af assurance-kompaniorna och
har ingen politisk karakter Globe som från
början varit organ för de liberala grundsat
serna är sedan ett år tillbaka fullkomligt
ministeriel Courier stod för icke länge sedan
under inflytelse af en stor makts ambassad
under kriget gjorde den sin lycka som mini
steriel efter upplösningen af Liverpools mi
nistcre förlorade bladet denna karakter och
lyckas förmodligen icke i försöket att åter
taga sin gamla roll Times som i afseende
på politisk opinion är liberal sysselsätter sig
förnämligast med kommerciel la intressen dem
hon följer i alla deras mångfaldiga ufgrenin
gar framför allt i frågor som röra de närande
klassernas materiella intressen Den är eko
nomisternes organ och äger stort inflytande
samt har dessutom de bäst utarbetade artik
lar öfver diplomatien och yttre politiken och
af ralla blad de fleste läsare Heralcl är
likaledes en ekonomistisk och liberal t d
ning men som Times är dess medtäflare upp
träder den nästan alltid soin antagonist emot
dennas politiska åsigter mindre af öfverty
gelse än motsägelseanda Då Gr Liverpools
kabinett upplöstes skilde sig Standard genom
Torys bemedling från M Canning Denna
jurnal som föist utkom i8j .6 står för när
varande under inflytelse af en gammal lord
och är organ för kyrkans och troslärornas
intressen True Sun nyligen grundad af en
f d ägare af Sun har få läsare Albion
inköpt af Conseyvativc Club ett samfund
bestående af aristokrater som lidit förlust ge
nom reformen gör nu gemensam sak med sin
gamla fiende Star men tjenar mer sina ny i
herrars passioner än deras verklige fördelar
Den mest servila af tory bladen Mornine Po <t
är en ödmjuk tjenare för de ädle invånarne i
[pest End
Hurudan den politiska tendensen är hos fol
ket i England kan i någon mån synas af tid—
hvari de liberala hafva
afsättning
en ofantlig öfver /ig t
af The
Sålunda är t
t ex upp
lagan af The Times 11 ,000 å ii ,5oo exem
plar af Herald 8 å 9000 af hloming Cro-
niele 3oco Courier 6000 Globe 6000 Sim

Sida 4

5700 livajamol Liand To j lidnifigai u« Stan
(tärd har i ,5oo Albion 1000 Alcming
Pest 9000 och Public Ledger 800 Hvaije
tidn .ng blad säljes till r pences hvaraf 4 afgå
till stämpelafgift samt j till newsmanncn (»t
delaien således al 1 >la for tidning-ägjn ne ej
mer ana pence (io sk Svenskt R ^s till be
stlidande af kostnaderna för papper tryck
ning redaktion och in ti esse p ;i c :e använda
Inpitalernn
En tidning som i London utkommer alla
daj /ar
moignarne fordrar minst ett för
luff ska 'ita I af Ho ,000 P St (533 ,000 Rdr
Barco The Times t ex liar iH Redaktörer
utom en mängd sr .ällskiifvare vid alla dom
stolar cell egna Korrespondenter som lefva
l«l d (leie tu-en Rdr-ärfvode helt och hållet för
tidningens skull i 1 'aiis Lisabon m fl stäl
len Fjerdedelen af denna summa är till
lycklig för en aftontidning Desse sednare
hafva föga inflytande pä allmänna opinionen
si ni hufviidsakligast ledes af morgonbladen
Kä • vigtigaie händelser i något land in
tioffa om hvilka det ligger i en tidning
intiesse a t få hastig och säker kännedom al
»andas reporters till dessa orter för att in
hämta och meddela hvad som kan vara
nödigt alt veta
I England är de politiska skriftställarne»
opinion icke en handelsvara som varierar till
sin halt och beskaffenhet allt efter köpares
godtfinnande Aldrig sätter cn Tidningsredak
tör sin penna på pappetet till en annan jur
als tjenst Denna skandalösa dubbelhet
1 .varpå man bland de Fianska ministeiiellfl
bladen ofta ser exempel skulle i England an
ses som förrådet i och nedrighet Hvarje med
ai betare i en Engelsk tidning har sitt eget
bestämda departement och är i afseende på
tankar och framställningssätt fullkomligt »be
roende endast han ställer sig till efterrättelse
de geneiella föreskrifter som hufvudredaktö
rrn g ifver honom
Snön
ANM ONSER
TILL SALU FINNF .S
S
Från Stentrycket
har utkommit och säljes i Mo
lera Hedboms och Östergren» JYlusikh andel k 16 sk
B .co
[Poem nr Teckningar utur hvardagslifvet
componerad för Sing med accompagnemeut af Piano
forte
f
af
W BAUCK
I ÖSTEBGBENSKA MUSIK- och BOKHANDELN
.Beethoven 7rois Trios Op ipour le F F Violort
et Violoncelle N :o 1 — 3 ,6 B :dr Beethoven Grand
Trio your le F F Violon ou Cl arine 11 e
et Violoncel
le 4 B \dr 16 sk Beethoven Deux Trios jpour le F
F Violon et Violoncelle Op 70 Nio 1 —2 7 B :dr —
Beethoven Trio filr F F Violin und Violoncello Op
97 6 liidr 32 sk
— Beethoven XIV Variations porir
le F F Violon et Violoncelle Op 44- 2 B :dr — Ber
iiguiert Theme varie poxir le F F et deux Fliites Op
50 1 B :dr 12 sk — Dugazon Mel ange D 'Airs varies
•pour le F F avec Cor ou Violin o bli g é et Basse Ad
Libitum Tires des Operas de M :r Mehul B dr
sk — Gyrowetz Trois Sonates pour le F F avec
Accomp de Violon et Violoncelle 1 B 'dr 32 sk —
Guglielmo Hermann Frima Grande Sonata per il
F F Violino et Violoncello Op 1
.5 B .dr 25 sk —
Gerold Grande B ac chan al e composee et dediee de
Spontini pour le P F avec Violon et Basse 1 B dr
2 sk — Hummel Trio pour le F F Violon et Vio
loncelle Op 66 2 B :dr Banco
I Deléens et Comp :s Bokhandel å 12 sk B :co C 8
t Ziegesars Råd till dem som söka sin sällhet iden
öma vänskapen inom
Ä
pÄkta Ståndet
I Deléens et Comp :s Bokhandel å 1 R .dr 16 sk
B .co»
E11 tjock mans
händelser hvari utom tillräckligt med kärlek före
komma tre giftermål och tre korgar af Fr JNicolai
Af trycket har utkommit och säljes i Östergrenska
Musik» och Bokhandeln Brandvakterna Comedie i 4
Acter (Efter en berättelse af Heinrich Zschokke af
Vict August Altén k 24 sk B :o
Nya Noveller af Johanna Schopenhauer a 40 sk
B *co
SNAPPIIA NARNE
Gammalt nyLt om Skåne frän sjutton
de seklet af O K Svenskt original t
trenne delar säljes i alla boklådot
ä 3 R :dr 3a sk :r Banko
Af trycket har utkommit och säljes i alla Boklådor
samt på Alionbladskontoret
ETT ÅR I SPANIEN
EN UNG AMERIKANARE
Öfversättning fiån Engelskan
i Tvä Volnnier
Å Aftonbladet och i de flesta Boklldor a 16 »k Bica
031 MEKANISKA
T orknin gs-RlOR
Olröskad säd <-cii andra växter
ny privilegierad uppfinning
af
David Frölich
med planch
Af trycket har inkommit och säljes i Deléens et
Compjs Bokhandel ;i i B ,dr B .co
Flickorna
i Askersund Berättelse flin K Carl XII s Tidehvarf
af G H m
Bamnäs vestra och Beckhammars Bruken uti
Bamnässocken af Westmanland belägne 3 mil nörd
vest fran Westerås Stad invid Ramnäs ströjii och
Strömsholms Canal tamt en knapp i .tz rnil ifrån
hva ?andra med utmärkt vackert läge
— Ägande
tillsammans i ärligt smide 1 ,075 Skepp Stånzj érn
emot enkel Hammarskatt Stämplarne är o WH och
AS Till Egendomen hörer Ett 3 våningar högt
Corps de Logis af sten förse dt med plåttak innehål
lande en mängd boningsrum samt skafferi kök
Bagarstuga och kadrar 4 till utseendet allde
les lika Flygel Byggnader .2 :ne ■ af sten och 2 :ne af
tråd reviterade med tegel .— 2me Byggnader af sten
för Smeder och andra arbetare 2 :ne Stångjerns
Smedjor af sten med 3 Härclar Jern Bodar
kolhus och en mängd andra Byggnader En skatt•
lagd Mjölqvarn med ett par stenar och eté Tegel
Bruk 3 :ne Trädgårdar med fruktträd Buskar
°
och
planterings /and Under Gården brukas 1 5 skatta
hemman och ett sårskildt tiilköpt Torp9 derå utsås
årligen 9 ä \o Tunnor höstsäde Z ä Q Tunnor Vårsäd
samt Potatis Foder om vintern och bete om sömma
ren finnes i vanliga år för 6 ä Hästar 4 par
Oxar och 20 Kokreatur Tio Landbönder och Tio
jordtorpare finnas hvilka jemte 3 ä 4 Dagkarlar
bestrida arbetena vid Stället dels såsom åliggande
och dels emot betalning för Ofverdagsverken samt
kola å Brukets skog circa 1 3 :del till behof vet för
smidet och med hvilken kolning skogarne synes kun
na äga framtida bestånd Föröfrigt
'hafva Brukena
rättighet att köpa kol hvarå tillräcklig tillgång
för återstoden af behof vet finnes inom socken7 Af
den blifvande köpeskillingen får bestämdt för alltid
innestå nära 20 ,000 B :dr Banco emot blott 4 PC rän
ta om året
— I öfrigt jemkas köpe vilkor en efter
köparens beqvämlighet
Närmare underrättelse härom lemnas i Stock
holm på Herrar SchÖns et comp Contor och i Wester
ås hos Herr Auditeuren Schenström samt i Dalar
ne hos Herr Brukspatron Schenström på Forsbacka
Gård i stora Tuna
En Snäll-seglande 10 lästers lastbåt med inven
t ari er i godt Stånd säljes Jför inträffad Sjukdom
till godt
pris nu genast då adress derom lemnas
i kryddboden vid Stortorget
rVENNl GOL )4 VIOLINER
1 trappa upp uti Huset N .o 27 vid Stora Nygatan-
Ett vackert massift mahogny bord mod dubbla skif
vor på Aftonblads Contoret samt en Jetonlåda med
marker
Tennkranar
af veni Engelskt tenn
efter Engelska modeller frän Kongl Technologiska In
stitutet förfärdigas och försäljas hos V Sjöberg Imndt
makaregatan Q vart Moraset N :o 35
HllBlDl
gQ 35
Holl Blyerts-Deglar
Ui dL ^J J1 J
i JFZthi Kddbd i
yg
Uti sorterade La
J J1 J —
Ölå
er i J F Zethraei Kryddbod vi
UL
Österlånggatan
DIVERSE
Ett fruntimmer som flere Sr innehaft Oouvernantes
place önskar tå inackordera sig uti ett hederligt hus
hvarest det vore barn eller uti en pension mot vissa
timmars undervisning uti Musique Franska språket 9
rita och moderna handarbeten Närmare underrättelsa
om nämnde fruntimmer erhllles uti Huset N .o 3 vid
Odens gränd Qvart Frigga 1 tr upp till höger inpå
gården
En äldre Källargosse som någon tid varit i Grosskäl»
lare samt en yngre kunna nu genast erhålla condition
då anmälan göres på Contoret i Huset N .0 Kg vid We
»terlånggatan
Ett ungt bättre Fruntimmer önskar finna plats uti
ett hederligt och alfvarsamt hus for att undervisa nng
dom Kunskaperne äro s Fransyska Forte Piano och
rita alla slags sömnader äfven klädsöm välsk rifning
och dans bildande i seder och ordning uti allt ty
dess uppfostran har varit sorgfällig tarflig och alfvar»
sam Hon har inga andra pretentioner än ett ömt och vän
skapligt bemötande som hon »kall söka göra sig värdig
och förtjent af Närmare upplysning om nämnde frun
timmer erhllles i Jacobi Kyrkoherdehus 1 tr upp
Ett ungt bilda dt fruntimmer önskar komma uti
ett hederligt hus i staden eller på landet för
m
att
undervisa barn uti franska språket rita mala 9
alla brukliga sömnader m m Svar med adress hvar
hon får sig anmäla begäres uti förseglad hillet till
J E som inlemnas uti Herr Ählbergs boklåda uti
Storkyrkobrinken
I Undertecknads privata Vexelundervisning sko
la äro flera platser lediga för bättre Mäns söner•
De som önska inträde för sina barn kunna anmäla»
sig hos Undertecknad i huset N .o 4 vid Jacobs gränd
Stockholm d 22 Oct iA ?2
MFULGBEN
AM F ULI .GBEN
Lärare vid Adolf Fredriks
Söndagsskola
dj kädh
g
Liktornar borttagas att de ej mera kännas onda och
dä de äro borta betalas efter behag derför Den som
fäster uppmärksamhet pa denna annons torde vara god
och uppgifva sin adress uti hillet till Sökande 8 S
N o 42 som torde inlemnas uti Tobaksboden i Trång
sund
Mot Sex Procents Ränta och saker Borgen kan nu
genast ett lån på 1 ,000 R .dr Banco erhållas Vidare un
derrättelse fås på Aftonblads Contoret
Nu genast »stundas ett lån pl gco R .dr B .co emot
inteckning i en Brand försäkrad Egendom å Norr Svar
inlemnas å Aftonblads Contoret vid Stadssroedjegatau i
förseglad bil 1 et till G B 900»
I Huset N :o vid Munkbron serveras alla dagar
med FRUKOST MIDDAG och AFTON .Spisning all
möjlig propreté och ferm uppassning utlofva»
Vid ett tillfälligt besök bland fattiga träffades i
dessa dagar en faraille på söder uti deu mest ömmande
belägenhet
—Mannen som öfver ett år varit sjuk
nu dcJende omgifven af sin i tårar badande Maka
samt tvenne barn dem de under lyckligare dagar
till uppfostran upptagit Alla jemte bedröfvelsen för
satte i det största armod hvartill mannens långvariga
sjukdom mycket bidragit då deras handarbeten derun
der icke som förr kunnat gifva dem deras bergning
— Här syntes på en gång fliten graunlagenheten och väl •
viljan i strid med sorgen och fattigdomen påkalla den
ömsinte Menn isko vännens hjelp — Måtte ock mange af
dem med hjelpsam hand snart uppsöka denna af fattig
dom och sorg »å nära försmäktande famille — Den traf
fas boende på Sillpackaregatan Huset N-o 7 till höger
från Göthgatan 1 trappa upp
I Blidsbergs Församling befinna sig i Prest
Enkor den ena blind j den andra vansinnig
begge i en belägenhet som påkalla rnenni ^ko
vännens hjelp Det är svart att sagn 1 )vilken
dera som är olyckligast Den vansinniga tycks
lida mest ty bon qvä jes ända till ursinnu
het deraf att det fattas benne allt Likväl
borde jag kanske icke ti ^ga för dem men det
J är icke eller godt att tiga vid åsynen af de
ras nöd Innan Enkepengarne \n Rdr korn
mo voro de red ui förtärda Fattigvården
gifver icke litet i Kappe säd och 2 kappar
potatis för hvarje helt hemman Men eme
dan Församlingen är liten b ii ver samman
skottet otillräckligt Den som har tillfälle
att öka delsamma med 1 Kappe potatis eiler
d ^ss värde behagade anförtro det åt Underteck
nad som låfvar att med innerlig tacksamhet
och beredvillighet redovisa det
Ulricehamn ocb Böne d 10 Oktob i83i
Clas FParholm
Contracts-Prost
III I ■■ ■ .■■■IMWI ■■■ ■—m
yg
J J1 J —
er i J F Zethraei Kryddbod vid
Till det mest facila pris underrättelse på Källaren vid
Brända Tomten
ÅSTUNDAS KÖPA
Ett (torre parti Linnelumpor i Kryddboden
Stortorget
Rättelse
I gårdegshladet sid 2 sp a rad 3 ståii
Ett ytterligare Ltvis på detta hedrande drag
uti det Svenska lynnet att med iugn "låta
ratten ha sin gäng
har — så vidt vi kunnat
erjara — ej tagit nå %ot intryck utaf E ^c
läs — — att med lugn låta rätten ha sin
gäng är att — så vidt vi kunnat erfara —
ingen tagit något intryck &c
Hos L J Hjerta»