Aftonbladet Lördagen den 27 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-27
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-27
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-27
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-27
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1832-10-27
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1832-10-27
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1832-10-27
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1832-10-27
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 27 Oktober 1832

Sida 1

R :o 253
AFTONBLADET
1832
Lönelagen
den 27 Oktober
priset i S ockliolm för helt år jo H :dfj halft ar 5 h dr 3 minader 2 ft .dr 3i sk han o Losa Nurt .ro t sk Haneo P >enumeretion oth utdelning »
Klädets Contor vid Stadssn edjeiftrtak timmans lind i hot net af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Kort tandsgatan oth Essins
vid Södermalmstorg Annonser enr .ottagas endast i förstnätmda Contct till i sk banco raden Utdelningen kt 6 eftermiddagen
I morgon 7g :de Sönedagen e Ilel Trtf predika
Hos DD MM Konungen och Drottningen Kongl
Hof-Pred Silfverbrand
Hos DD AX lili Aron-prinsen cch Kronprinses
tan Kgl llof-Prcd Pellersson
Uti Kongl Slotts -Kapellet Kgl Hof-Préd Pet
tersson
Pä Karlberg Kongl Hof-Pred Fröst
J 'å Ulriksdal Pred Unander
I Starr Kyrkan Komm Logren» Mag Lagerquisl
Kommin- Dahlgren „
I Klara Kommin Beckman Kgl Hof-I red 1 eg
nér Kyrkoh Hillberg
Jakob Kommin I .jungholm S M Adj Fran
zén S M Kand Bacbér
I Tyska S M Kand Rothlieb
1 Fin t ka Kommin Mag Tulindberg Finska och
Past .-Adj Pihl Svenska Högm
I Maria v Komm Ährling Past .-Adj Arfvids
son Past
-Adj Stolpe
1 Katarina Kyikob
"VVinr |uist Kommin ,-Adj
Winnberg Komm Hagström
I Kungsholms Doktor Fuchs Kgl Hof-Pred och
Komm Lundholm
T Ladugårdslands Kommin Salén Kyrkoh
Bergvall Komm Sandin
Kgl■ Dj ur gärds-Kyrkan Kgl Hof-Pred och Kyr
koh Sjöstedt
I Adolf Fredriks Bat .-Pred Sondén Kommin
Biljer
Johannis Kyrkoh
"Widstrand bada mäss
För K M Flotta Past
-Adj Bergman
Vid Kgl Carnizons-Sjukhuset Bat
-Pred Ram
sten
i
Hof-Pred Silfverbrand
e
Enkhuset K Hof-Pred Cnattingius
Gulbhttset Past
-Adj Arvidson
IKlHf
Gubhtt Pj
Södra Korrekt iåns - Inrtitln Kgl Hof-Pred Holm
berg
Norra Korrektions-Inrättningen Pred Norrbin
Danviks-Kyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbatsbe- g S M Adj von Schéele
Ladugårdslands Förs :s Fattighus Pred Mag
"Wijkmark
Kgl Lazarettet Lazar
-Pred Wiiinberg
I )OBE I STOCKHOLM
Vaktmästaren Kil- Friberg d 24 dennes 5y ar
f Enkefru S M- Ulfsparre d i3 d :s f >3 ar
POST-KUNGÖRELSE
Direkt Post-kommunikation är ater öppnad och
Posten afeår med ångbåt alla Tisdagar och Fredagar
fran Hamburg till London och från London till
Hamburg
PENSIONER
Som Stiftsfröknar åtnjuta af Wadstena Ad .liga
Jungfru-Stift utbekommas i början af nästa Dec
om Prestbetyg att de lefva ogifta inom slutet af nä
sta Nov insändas till tjenstförrältande Riddarhus
Kamrer Bogeman
ma den från va rand e får åtnöjas med närvarandes
beslut Lunds Brunn d 6 Ökt i832
Direktionen
ENTREPRENAD
Till jordgolfvets iståndsättande uti det för Lif
Regeuicnts-Bi igarleus Dragonkorps behof å Drottning
holm uppförda Ridhus auktion d 3o d :s kl n f m
i Krigs-Koll
LEVERANSER
Af 222 aln 6 tum svart Halfkläde 3 aln bredt
476 alnar 6 tum svart Foderväf 762 dussin Stöflett
knaprsr >o5 aln hvitt Lärft I i-S al» bred i 47
gt Skärp ig st Skjortor 19 par Ullstrumpor 644
par Skor och 762 par lösa Skosulor auktion d 4 in
stund Dec inför Södra Skånska Infant
-Reg :s Be
klädnads-Direktion å Lands-Kansliet i Malmö
AUKTIONER
FräPclägenlictcn Fogelsången på Hägerstens hem
mans ägor i Brännkyrka s Svartlösa H auktion å
Liljeholmen d 21 Nov kl 12
Lockstaholm 3 mtl Fi älse-Säteri med i sambruk
varande Blålsta 1 1-4 mtl kronoskatte Rtrsthåll och
Augtnents-fänta af 1 mtl Mjölsta jemte lagenhet-er ne
Lilla (»fhibcrhle om 2 öresland Störa Carinbolc om
2 öresland Gunnarsbolc Frälsc-Nybyggc om i 1-2
öresland m fl lägenheter inom Långhundra H Hus
by och Öst-Tuna S auktion å Stallmästaregården d
Nkl
y
27 Nov kl 13
OFFENTLIGA StÄMNINOAJ Ä
KO CKViÄPVX
Stockholms R .R afl Bag A Rohls till d ,afl
Bruk spat Sigge Fr Fahlroths all Drängen P O
Hollsteus till den 3 (»rosshandlaren J C Cramers
och hans hustru A Elis Charl Widmans om ho
skillnad afl Källarm A G Leufvemnai ks och all
Bagaren C Th Holmgrens d 8 Båtskepparen A
Eklunds hustrus S Wennstrijns d I o Snickaren J
1 Jacobssons d ig Kryddkr P G Zetter holms
Ha tim
-1
Wahlgrens d 22 allt Dec i83a
Gelle R .R all f Håboisten "E Reijels 2 helgfria
Måndag i Febr >833
Halmstads R R all Lands-Sekret B O Giltbergs
28 TV ov-
Göteborgs R .R afl Byggmäst A Blackwoods 28
Nov
Wadsbo H R i Binnebergs Tingslag Bon ,len Erik
Bergströms i Solberga 2 rtlgd af Tinq e 6 mån fr
28 sistl Maj
Wad bo H R Kondukt J Winbergs vid Wanäs
Klockaren H D Rudelius
och hustru Sa»a Alius 2
rttgd af Ting e 6 mån från 2 sist I- Juni för Win
bergs och från 11 Sept för Rudel ii Borg :r
Bara H .R Aboen JJils Anderssons i Oruse oc afl
Krukomak H Yströms i Genarpshus 2 ittgd al nä
sta års »ommart
Wadsbo H .R Bonden A Mörks i Mobäcken 2 :a
rttgd af Ting e 6 mån från 5 sistl Maj
Wadsbo H .R i Hofva Bonden Jan Jonssons i
Grimstorp 2 rttgd af Ting e 6 mån från den 21
sistl April
man och till Jernvräkaren C A Löfberg bev vid
Just .-Koll i Stockholm klander inom Jaga tid
Afl Konditorn I G Norden bergs ti )l dess hustru
hev vid Halmstads R .R klander inom natt och åi
efter del fåendet
LAGFART
Sökt å 8 kappland åker i den så kallade Garfvprc
täppan i Södertelje klander vid Södertelje R .R in
om 3 mån efter sista ann
Sökt å 6 2-5 penningeland i Kronosk
-hemm Jär
bo N :o 16 om 1 i-3 öresland köpt från Olof Ersson
Präst för 120 Rdr Rgs jemte serskildte förmåner
klander vid Ofvansjö Thorsålers och Årsunda H :rs
Tingslag näst efter år från 3 ann
Sökt å deö så kallade Mädarc- eller Skedvattens
täppan i Sö .lertelje klander vid Södertelje R .R in
om 3 mån från i ann
Sökt å Tomten N :o 25 i Södertelje första Östra
Qvarter klander inom 3 mån efter 3 ann
KALLAS
Sockenskomakaren J P Bråten till år efter d 2
Sept till dess hustru I E Bråten
rov- rrv :r kni » g
Efter afl Prot -Sekr Kökeritz anm hos U Fougt
i Grefve Löfvenhjelrns hus Vid Klara kyrkogata
Efter afl Hof-Kamrer J E Lindblad asm i
stcrbh eller hps Jakob Morling vid Strömsholms
våg inom medlet af nästa månad
BO£CtE <Ä«T "»
Badhus-Rättens Dom i afl Viktualieh G Him
berg :-ons konkurs finnos att läsa på Kontoret i f
d Westerbergska huset vid Skeppsbron
GcwaMigcrn F Hellgrens i huset N :o 15 vid Norr
lan Isgatan 2g d :s
Hof-karnr J M Fridstedts 7 Nov på Gårdsiö i
Gillberga S-
Repsl .åldern C W Rampcs 7 Nov kl 12 å Bör
sen 1 tr upp för del af R .Ras Dorn som est 3
Nov äfven linnés hos Hrr J C Schtni <Jt &c K :i vi 1
Skeppsbron m m
All Löjtn Rothman» d 8 Nov kl 1 e ni pa
Fellingsbro Gästgg
T ,KI !GA T-IENSTKR
T ,KI !GA TN
En Djur-Lukaretjenst inom Örebro Lan sökes in
om
3« dagar från annons
En Skorstensfejaretjenst 1 Norrtelje sokes ju loir
dess hellre hos Magistraten derstädes
BOLAGS-KUNGÖRELSER
B
BOLA
Samtlige Aktieägare uti Luns Brunns Bolag kallas
till allmänt sammanträde på Dalaholm d iG naslin
stundande Nov kl 10 f m ftr att yttra sig öfver
den proposition som koparne af Lunds Bninn fiam
ställde vid Bolags-stämman d 1 dennes om köpets
återgående För ärendets vigt torde respektive Aktie
ägare sjelfvc eller genom Jaga ombud Ullstadcskom-
DOMAR I KONKURSMÅL
Hjo R .R i Handl Michaels d 26 Nov
TF .s TAMKNTP - PEVAKNINC .AH
Afl t ,fv
-Löjtn och Ridd S von Schoultz och
dess numera all hustrus B M Bildt till den för
res barn och den sednares stjulbarn klander inom
laga tid
Afl Bokbind
-Ålderm H C Richters och dess äf
ven afl hustrus f Feit till pios usus och till brand
skadade slägtingar i A bo bev vid Stockholms städs
Ju t
-Koll klander inom år härefter
Sjömanshustrun BI C Everts f Hanning till sin
SPEKTAKEL
KEL
I dag Den ringa gifta mannen Srra Garnison
och Marton och Frontin
I morgon Aline Drottning äf 6blconda
Nästa Måndag Den elaka Husbonden och Till
fället gör Tjufven
s amm a ntb i nvy
Sk
s atb nvy
Stockholms Prest-Sällskap d 2g
d
.s kl 6 e m
P B N
.o 2 d 3o d :s kl half 7 e m
Polymnia d 3i d :s kl 5 m
Redlige Svenskar 28 d :s kl half - e m
Musiköfnings-Sällskapct d .ch d :s kl 7 c 111
De Fattiges vänner 28 d :s kl 5 e m
DIL1GENCE TILL GÖTEBOHG
öfver Westerås Örebro M iriestad och Lidkö
ping afgår hvarje Tisdag och Fredag kl n f m
Biljetter för passagerare utlemnas och paket er till af
sändning emottagas på Diligenée-Konloret uti huset
N :o 5 vid Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta 1 axor soui derstädes iirp att tillgå
ÅNGFARTYGS-RESOR
Nästa vecka
Tl
i
i a
PJala UpsAV4 Måndagen och Torsdagen
m n O
m
San5f Uter Tisdagen och Fredagen s t
1 ill •Strengnäs och IFesterås Josephina Tisdagen
kl 7 f 0 derifian till Arboga Onsd t Torsd
kl 9 ater till Westerås samt Fred |kl 7 åter till
Strengnäs och Stockholm

Sida 2

Till Sodertelje Oxelsösund och Norrköping Norr-
köpikg Tisd ti 7 f ra
I ill trenguäs ocli ff
resteräs Ellida Onsdagen kl
7 f- m ater Fredagen kl ii f m
För Bogserinsar ar Frithiof ledigt öfyerenskom
melser hos Bo Chr Hot .s
Wtri kes
Marskalken Soulls Cirkulär
Min Herre Konungen har gjort mig den
äian alt ställa mig i spetsen för styrelsen
Hans Maj ;t har derigenom velat gifva Styrel
sen mera kraft och enhet ocli göra dess an
svaiighet fullkomligare Då Konungen kalla
de mig till denna höga post tog han måhän
da i betraktande de gamla tjenster jag varit i
tillfälle att göra mitt land Framför allt har
han vela att Hans ministere skulle vara mån
om Frankrikes ära och uppoffra sig icke min
dre för dess ära än för dess trygghet I så
dant afseende hoppas jag mitt hela lif bör
vara en borgen Min store föieträdares (Casi
mir Ferier system skall äfven blifva mitt
Det är det sann t nationella systemet Båda
lamrarne lufva såsom sådant betraktat det
Monaikiens och Chartaos upprätthållande .är
första vilkoret för allmän frihet Denna fri
het kan endast vara stark i den mån den klokt
modereras Den hedrar och stadfäster sig
sjelf i det den vördar lagarne Ordning utom
och fred inom riket bl ifve dess sakraste väk
tare Frankrike må derföre trygga sig vid
mina bemödanden att uppjäthålla fred och
o dning Härtill utbeder jag mig ert Öppna
och verksamma b träde Regeringen behof
ver allt ert nit och ail er förmåga Skulle
den fallna styrelsens partigängare ånyo våga
alt förakta lagaina skall stiäng i ätt v isa dem
•vederfaras Deras oförnuftiga förhoppningar
niaste med ett slag tillintetgöras Åtgärder
skola ofö
i ;dröjlig ,en vidtagas att utplåna de si
sta spåren af de orolig heter som hemsökt åt
skilliga departoinenter Anarkien besegrades
fullkomligt i Paris den 5 :le ocli 6 :te Juni
medelst Nationalgardets och linittiopparnes
ijdla bemödanden Faktionerne blottade dessa
olyckliga dagar på en gång sin djerfhet och
sin svaghet Regeringen är hvarken okun
nig
om eller fruktar deras förehafvan
den Upprorsmännen skola linna landet e
nigt i- alt skänka Styrelsen allt det understöd
dén kan komma att behöfva Då vi upprätt
hålla ordningen Min Herre arbeta vi for
fredens befästande E )i regering- som är ak
tad hemn .a hos sigj kan utan fara utrikes an
taga en fast och oberoende uppsyn I sam
råd med våra Allierade skola vi bringa alla
vigtiga Europeiska finkor till lösning Vara
arineér otåliga men lydiga låna vår modera
tion hela viglen af sin kr» .ft i
.u ropa känner
denna men känner tillika helgden af de för
blndelser vi ingått och vår oaflåtliga önskan
att kunna- bibehålla lieden Sådana äro de
tänkesätt min il *-»re som kojas- af Konun
gens regerihs Genomtränger helt och hållet
af di-nna politik och 'ilbred kännedomen dfiaf
öfverallt Den skal motsvara hv .arje billig
väntan och betrygga hvarje legitimt intresse
Måtte Eder tjensteutöining styrka och hedra
regel ingen så att den jemte ni sjelf må få
skörda fiuktan af ed ra kloka och väl utförda
åtgärder Hvarje rättskaffens statens tjenare
skall omfattas af Konungens ynnest Frank
rike är fritt och akladt Dess välstånd är
åter i tilltagande Någia kraftiga bemödan
den ännu och vi skola njuta frukten af vår
ärofulla revolution Styrelsen skall ej svika
Jandet meil det ar till landet vi framför allt
böra sätta vår tillit Om våra arbeten krö
nas af framgång blir det landet vi dttrfpr
hafva att lacka Det är hos mig en gammal
och orygglig vana att hänföra allt till Frank
rikes ära Mottag min Herre min försäk
ran m m
Marskalken Hertigen af Dalmatien
Bland de 5 <J nya Pärerne vilja vi här upp
taga alla dem som i mer eller mindre mån
hafva ett Europeiskt namn De äro Marskal
kerne Gerard och Grouchy Generalerne A
thalin Hertigen af Fczensac Grefven af Ca
nouville (f d ledamot af Corps législatij
Morand de Caux (Krigsminister under Mar
tifir .ac Berthezéne (kommendant i Algier
Haxo Lalltmand Neigre och Baiulraud
Deputerademe Piofessorer Villemain och Cou
sijii Humblot Contéy Gautier Berlin de fauX
Berbis Felix Faure (nu Cassationsrättspresi
dent i Gtenoble Thénard Preissac (nu Gi
ronde-prefekt och ftdontguyon Stats-Rådet
Gref Berengtr Grefve Montlositr (fordom
medlem af AssetnblJe Constituante Gref Ni
kolai (f d Ambassadör i Wien Grel Rayne
val (Ambassadör i Madrid Gref Reinhard
(f d Ambassadör Gref Rumigny Ambassa
dör i Schweitz fordom Minister i Stockholm
Grefve Roedercr (f d Ledamot af Asseniblee
Constituantej Senator under Napoleon Baron
Durand de Mafeuil Minister i Berlin (den
samme som företräd t Talleyrands plats vid
konferensen Ainiial Roussin Silvestre de
Sacy Maurice Duval ex-prefekt ock Rous
seau Maire i Paris
STOCKHOLM
Den 27 Okt
H M Drottningen samt DD KK FlII
Kronprinsen och Kronprinsessan hedrade med
Deras närvaro Harmoniska Sällskapets sam
mankomst på Störa börssalcn nasti Thorsdag
hvarvid uppfördes Ouverture till Trollflöjten
Messa af Beetboven samt en piano-komposi
tion af Heiz utförd af Hr Muller från Skott
land
Det lärer numera vara fullkomligt säkert
att Kongl Svea Hof-Rätt vid pröfningen af
t ryck f i i hetsmålet emot tidningen Svenske Med
borgaren faststält Kämners-RätUns Utslag och
dömt Kapten Rosenquist af Åkershult till ur
bota ansvar af sex månaders fästning
D
-n politiska verfdens blickar ha på en tid
börjat att med en ovanligt spänd u-ppmärkr
samhet vända sig åt- de Förenade Staterna i
Amerika anledning af cn schism som länge
ägt rum emellan de norra och de södra sta
terna af delta republikanska förbund men
hvilken under loppet al innevarande ar up
penbarat sig med en slörre häftighet än någon
sin och hotar att för sjelfva unionens bestånd
blifva af betänkliga följder De Förenade
Staternas hufvudsak liga eller rättare hela i o—
komslkälla för allmän ha utgifterna har som Lä
sa en känner bestå t i I ull al gifter på inkpmm an
de v-aror De nordliga staterna hvilkas invånare
förnämligast lågt sig på manufakturer oeh fa
briker hafva haft ett direkt intresse vid att
erhålla dessa tullafgifter så höga som möjligt
för att utestänga utlänningens täfl ,111 För de
södra staterna deremot hvilkas mildare kli
mat gjort dem helt ocli hållet till jordbi u
kande har delta varit en tung beskattning
emedan deras fördel var att i utbyte mot si
na jorda Ister erhålla manufakturerna till sa
billigt pris som möjligt Dessa olika intresse»
ha varit det egentli
.a upphofvet till missnö
jet Härtill kommer att de norra staternas
deputerade vid kongressen vanligtvis m«d värma
yrkat slafveriet afskaffaude i de »tid»a stater¬
na hvarest det ännu qvarstår och envist blif
vit försvarad af Virginiens cch Södra Caro
linas Deputerade till en stor del bestående af
plantage-egare hvilka hemta den egentliga j
vinsten af sin jord ifrån slafva nes arbete
Det är förut bekant att den strid som upp
kommit emellan de olika intressen vi nu om
nämnt under sista kongressen utbröt i öppna
hotelser Den nuvarande Presidenten Jack
son har väl sökt åstadkomma en förlikning
genom tulltaxans jemkande och nedsättning af
tullen på en stor inängd inkommande artik
lar men härmed har de södra staternas be
folkning icke funnit sig tillfiedsställd och i
södra Carolina hvarifrån den nuvarande rö—•
reisen egentligen utgår har det till och meiV
varit fråga om att bilda ett konvent och
förklara kongressens beslut om tulltariffen för
en nullitet Denna fiendtliga ställning un
derblåses ock sannol .kt ifrån Englands sida
hvars handelsintresse skulle hafva en obeiäk
nelig fördel af förbundets sönderfallande
De Föienade Staterna hafva en utsträckning
i l»ns ;d från norr till söder öfver aoo och
en bredd af mer än 4oo Svenska mil Med
en jordyta som är lika stor med Portugals
Spaniens Frankrikes Slor-Britaniens Neder
ländernas Preussens och alla de mindi e Tyska
Staternas tillsammanslagen äger den mel Ku
sina nordligaste och sydligaste delar simma
olikhet i klimat som emellan Stockholm oeh
ön Madeira eller de sydliga delarna- af
Marocco Med de ofantliga olika förhållan
den i många afseenden som häraf blifva eu
följd vore det snarare underligt om icke vid
en tilltagande befolkning och välstånd de oli
ka staternas- skiljaktiga- materiella intressen i
längden gjorde det omöjligt att samman hålla
en sa stor kolo-s under enoch samma ötverstyrel
se I samma mån som de särskilta stater
na hvar för sig erhålla mera konsistens och
belydeuiiet uppträda de o c 'k med större kraft
för sina egna intressen och i sjelfva utveck
lingen af denna kraft ligger en nödvändighet
att de särskilda delarna som behof vet af ett
ömsesidigt beskydd för det helas bestå» 1 till
en lid sammanhållit slutligen måste skilja sig
åt efter den an vi»ning som deias olika intres
-en och naturbeskaffenhet lemna
En strid synes således nalkas med tora steg
livats utgång blir en vigtig händelse i den
politiska verldens annaler Men ett måhända
större intresse an sjelfva händelsen len .nar det
utan tvifvel tillsvidare att åskåda den begär
lighet hvarmed en del publicister uti det g ,m
|a markna Europa Kastat sig öfver delta äm
ne för att deraf hemta argumentet- för sina
läror
"Knapt hafva de förenade Staterna stått
ett par mansåldrar
säga de
"oeh redhh hota-K
de att sammanstörta H .r ser man följderna af
dit republikanska regel ingssätfet Det innebär i
sig sjelf frön till sin-upplösning Nej lefve den
rätta medelvägens och ILl .iga Af lian-ens .orri —
»inzssinne de gamla monarkierna och
liof
vens och de stående armceru .is lyckligd r-ch
kraftiga inflytelse till foikeas -alllie m m
Det är isynnerhet bland Frankrikes ruiui
steriella blad som ett dylikt sprak begynt
att låta höra sig och det bar icke saknat
efterklang äfven hos våra Jurnal ister Det
be höfves likväl endast en ganska iiyktig efter— I
Unke för att linna i huru h d detta t e-
sonameut uppenbarar tie vir .le skriftställarnas
blinda partisinne och kort-synthet med eller
utan egen vilja
Detta har likväl icke det ringaste »» .miii .n
hang med s )-Ifva staternas inre sammansätt
ning Lika litet som det bevisar för eller
emot det Monarkiska regeringssättet om Bel
gien skiljes från Holland eller Rhenprovinser
na förenas med fia ;krike lika litet ,o :u

Sida 3

Stor-Britaniens magna charta eller parlament
behöfde upphöra derföre att Irland tilNfven
tyrs söndrade sig ifrån dess välde lika litet in
flytande kan det hafva på frågat om värdet
af det republikanska regeringssättet om de
Södra och Norra staterne i .Nord -Amerika
skulle komma att hvar för sig hilda ett nytt
lörhund Vi hafva sett af Napoleons exempel
att en uuiversalrnonai ki hör till de overksläll
bara tingen och så kan det äfven vara med
en universalrepublik» Med Guds hjelp lärer
dock republiken grundval hvarken till sin eller
sina derpå byggda inrättningar komma att lida
något af del politiska uppträde hvartill det
väntas att ridåiT skall uppgå ehuru mycket
man här i Europa deråt på förhand må fröj
da sig
LITTERATUR
Guld- Dalen En sannfärdig och liirorih
Berättelse tillegnad Sveriges Odal
th .annakla .ss äldre och yngre som älska
nyttig och nöjsam läsning Stockh 18Z2
14o sid 12 :0 — 24 sk 13 :cii
T farten för denna lilla moraliska s k«rf t är
i korthet att en från fält hemkommen
soldat finner det många 001 dtiinaar inrotat
sig i hans födelseort Sättet att afhjelpa dem
utgör bokens bitfvudinnehåll soth otvunget
sarumanbirides ineden ganska enkel kärlekshän
delse Berättelsen har fö e fa i I it oss inta
gande och vi tvifla -ej att den skall både
roa och uppbygga hvar och «i som har
sinne för det göda Stilen är enkel och hela
berättelse» underhållande och lärorik
Beträffande Soklitlens medel att upphjelpa
elt samfund at förderfvade men nisk or hude
Ut gifva ren gjort väl 0111 han der och hvar
velat gä litet mera i detalj fastän egentligen
praktisk utförlighet icke är på sitt ställe i
böcker af denna art I synnerhet hade detta
varit att önska i afseende på vissa delar af
det ekonomiska såsom t x der -han låter
soldat '» (hvilken sedan blifvit skolmästare -i
• byn undervisa folket om nyt an >f enskif
trn- De oordentliga byggnadernas småningom
reglerande nyt-t
an af brand- och hagel-assu
ranser af riors uppförande w m hade hår
kunnat antydas
Öfverhufvud lyckas dock de till den för
fallna hyns upphjelpande använda iuetk '1 vara
ändamålsenliga och framställningen deraf bör
komma mången till nytta Den intressantaste
»fdelnm ^n i hela boken är den anvisning
sonr der förekommer till tiggeriets afskaffande
J )en föltjenar en verklig uppmärksamhet och
Éiranleder oss all omnämna en dylik inrätt
nitig som verkligen existerar oeii sannolikt
tjena t Författaren till mönster nemligen de
såkallade !tigkolonierna på Fiedriksoord i
Nederländerna Denna välgörande inrättning
liva» föiemål är dels att lätta böl dan af en
fifver- h nd tagande fattigdom och dels att
fsirhättia den medellös ungdomens seder har
en soldat att tacka Cuk sin uppiinnelse och
sina berömvärda- framsteg Generalen f ^ai
den Bosch• hade under vi-Uandet på Ja
va Löpt en Landtegendom derstädes och
börjat- sysselsätta sig med åkerbruk
Hän
delsen fog ;lo att cn Chinesisk Mandat in
b I ef hans granne Snart märkte Gene
lvileii att lian oaktadt all sin möda om
tank och kostnad ständigt fick cjemriföi ligén
»vagftrc skördar än Mandarinen» flan los
de»törs rad af denne och utgången deraf bléf
så lycklig
-
.tt han vid ålene an till Europa
erhöll iJo ,ooo B dr för di 11 jord som hide
kostat honom 23 ,000 Ht inkommen till sin
föd In-byg u !gaf han en liten skrift om möj
ligheten af cn allaiäu ialti ^ioi ättning i Neder¬
länderna Vid samma tid var Konungen sin
nad att låta uppodla de vidsträckta ljungfäl
ten mellan Maestricht och Breda Han
gjordes uproärksam på Generalens förslag
Elt sällskap bildades i Haag till försökets
utförande under Konungens beskydd och med
.Prins Fredrik till Praeses för lifstiden Med
lemrnari .e voro 20 ,000 och rteras bidrag upp
gingo t .II 70 ,000 Gylden Föista steget var
alt man vid staden Steenwyk på gränsen al
Friesland och Overyssel inköpte en egendom
af citka 1 100 Sv tunnland jemte elt dubbelt
så stort ljungfall Byggnader uppfördes för
J2 hushåll fi var och ett om 6 ä B personer
Magasiner Skolhus och Spinnerier inrättades
äfven — allt detta i början af September
1818 och d 10 Nov följande år voro de 52
hushållen i besittning af sina nya boningai
Hvarje hushåll iick 7 Morgen (6 iunl jord
och samtlige utgifterne per hushåll utgjorde
1700 Gyld (ig .25 R :dr li vilka skulle till
Sällskapet återgäldas inom 16 år jemte ren
ta Framgången af denna lilla inrättning var
sådan att eller någia få års förlopp be
hållningen på hvart hushåll blef 100 Gulden
(112 R :dr )« Då upptog man (lere lån för
att utvidga systemet hvart lån till 5100 Gyld
(5775 R :dr eller hvad A hushåll jemnt kos
tade Nyttan af denna gruppering var att t
hushåll kunde bestå af äldre fattighjon (12 st
men det tredje af 6 faderlösa barn icke un
der 6 års ålder jemte ett gift par eller en
qvinna som vårdade barnen För livar sådan
summa hade intressenterna lättighet att dit
sända 3 sådana hushåll och åi ligen frngo d
Go Gyld för hvart b u ns underhåll som
i fattighusen kostade dubbelt mera De 12
äldre hjonen befunnos genom sitt arbete mer
iin godtgöra underhållskostnaden
Sällskapets första grundsats är att ingen
kolonist lår vara sysslolös bvaiföie de slå
under tillsyn af ordningsmän hvilka uppfyl
la sina åligganden med militärisk noggran
het Pun deri Bosch- såsom Chef vårdar person
ligen det hela En Direktör har uppsigt
öfver 100 hushåll en Qvarter-mäslare öfver
20 en- Sektionschef öfver 12 så att
det hela liknar mekanismen af en armekorps
med sina brigader bataljoner och kompanier Ar
be tar nes sysselsättningar äro mångfaldiga såsom
kalkbränning tegelslageri timi ing slöjduing
m m men förnämligast åkerbruk som till det
mesta idkas med spade och hacka Alla arbeten
verkställas på beting icke för dagspenning
Qvinnorna spinna och väfva Ordentlig bok
föres öfver hvad de förtjent och liejviden
sker medelst ett kort för hvilket de på det
allmänna förrådshuset få lifsmet
'el och andra
förnödenheter efter bestämda pris Den tid
som icke åtgår till gräfning såning och skörd
användes hufvudsakligen till beredande al
composterr
hvarpå koloniens välfärd nästan
helt och hållet beror emedan det dessutom
vore omöjligt att af en så mager ljung och
sandjord få någon behållning Saltet är märk
värdigt och skulle förtjena utförlig beskiif
uing det är precist hvad Van den Bosch lärde
af sin Mandarin
Ooi något bevis på sakens fullkomliga fram
gång skulle fordras ligger det deri alt redan
7 år efter inrätt ningens- början kolonisternas
antal uppgick till 6778 inberäki ade 2174 fa
der- och moderlösa barn att detta antal se
del mera ökats betydligen och att jorden år
ligen ger j afkastning så mycket den kostade
i inköp
När fjtgifvaren gör en ny upplaga af sin
Ett slags med ljung uppblandad eller
som
det kallaz gnrjvad gödsel den enda som
är tjenlig alt göda t »tulla It med
bok — och vi hoppas att han snart får till
fälle härtill — skulle det fägna oss om nå
gon af de få vinkar vår välmening framkas
tat kunde bidraga till detta nyttiga arbete»
fullkommande
Några smärre misstag förekomma som då äf
ven kunna rättas Så t ex bör åskledare (p
68 ej sluta sig med "knapp
Äfven bokea
måste utstryka (p 100 från listan af de ti äd
slag som tåla 3o årigt omlopp Pil och Po
pel äro aldeles föibigångna Måhända vore
det ock i sin ordning att icke skildra För
samlingens gamla Pastor såsom en för alla
föi bättringar kallsinnig man Hvad godt kan
väl följa deraf att man nedsätter dem som
stå i närmaste beröring med folket
Till Redaktionen af Aftonbladet
(Forts» från gårdagsbladet
g
Det misstag och det osammanhang Red päbördar Anm
kan han svårligen erkänna Med Stats-skick föreställer
Itan sig något helt deremot med institutioner delurne
at detta liela Vissa institutioner kunnasägas förän—
dras införlifvas med eller frånskiljas det förra-Stats
skicket Det har i Sverige efter liand konunit till
livad det nu lulinnes oeli kall äfven småningom un
dergå förändring Gällande institutioner sauiraan
tagne utgöra således efter Anm :s begrepp elt Stats
skick icke hvarje institution särskilt betraktad
Det är hvad författaren till Aiimärkniugarue tratt
sig tillständigt att anföra i anledning af uppsattscn i
Aftonbladet Trogen sin offentliga förklaring inlå
ter lian sig icke mera i strid med den brokota Rid
daren hvilkens onda samvete troligen mera än i $ell
mans verser försatt honom i cn vända som vore lian
verkligen i Djefviriens kfor utropande förkasta I
hlaspheraer och förbannelser värre än någonsin Hvil
ket allt i dess replik införd i Journalen stär att ii
hämta Men skulle vcrkeligen det oskyldiga moltut
hvarigenom Anm bljtt velat utmärka sin förniodai ;e
öfverlägsenhet i traden uppskrämt G M :s inbill
ning bör Anm upplysa den beängsta .le att Anm
lika litet är afgrundens furste som G M en Luxem
burg hvarigenom G M bör finna sig fullkomligen
lugnad Att dpma af den alltför fromma behand
ling hvilken Anm i ut i t öfvergå den scandaliisa re
censionen kan nian eljest äfven i värsta tället tåga
010 honom C 'est nu bon diahle
Författare till Anmärkningarna
öfver recensionen af de Hist
handlingarne
fådk
g
P S I
det samma ofvanstående skulle afsäu las
nämnde någon alt en brocliyr emot den förine i
onde Anden blifvit ut g i tv en- såsom försök att besvär
ja dess demoniska förmåga 2 :110 Snillen under sig
naturen L 6c P skola nödgats förena sig- i fostbrn
d ra lag för at£ bestå- den svåra kampen Det vore
dock ett erkännande af motståndarens styrka Men
inour .e ej dessa två bokstäfver kunde förvandlas- lill
G och M hvilka senare om de icke betyda ■
.n
särskilta personer likväl skulle kunna betyda en
dubbel Om den värde recensenten i brochyron lär
utmärkte loford så är saken misstänkt ty sjelfbe
rönt vill vanligen insmyga sig i dess uppsatser äfven
utan lånad signatur och ingen om ej sjelf-Biogra
fen lärer fört sig till minnes eller anset t mö .t nr
värd t att upteckn allt som pä denna merit-lista lä
rer fuuws upptaget Anm som aldrig är nar läsa»
hvarken elemia brochyr ell«r något som i detta ämne
nu mera auföres vill blott uplysa i anledning at de .i
gåtlika titeln hvilken misslyckade efterapning k r
'11 i t till lians kunskap att 0111 författaren eller för
faltarne föreställt- sig alt en f d Rytt- eller sä k .il
iad Rid- och >skolmä-tare varit Auctor tillaniuårkiiiu
garne misstaga de sig deri lika n ^ycket som dem
svafvclluktande G W i sina ängsliga fänta i or Anm
gör slät fibur till häst
och har i ridkonsten- endast
visat ett d <
mindre svårt prof nemligen div ltant
red om-tull Resensenten och om än Au u agat em
skribler hvars skrifsätt ännu röjer pojk-oarier si
är lian derföre 'lika litet skolmästare sota G Mä
Historiker för det lian radotterar i Historiske äm—
11011 Man har äfven sagt att Hrr L P nppgj ,r
paralell emellan Grefve Adlersparre och G 31 iivit
i
ken naturligtvis skall slutas till den sisMiämndfes iöf
del Det var i sanning den värsta förödmjuka ■■
Grefven kunde öfvergå lycka- åttr för Gi Mt oin-liaci
icke sjelf är far åt jämförelsen ty med rysning jkul
le Anm då föreslå honom AE opi Grodas kända-ödc -
Grefve Adlersporre har n t g i fv it
- :dé delen af ii
Historiska Handlingarne och fortsatt att dernti lä
ta inflyta sin enskildta konfidentiella brefvc»linfj
cAurn har ogillat och »kall aldrig gilla delta enl .t :-

Sida 4

l»3ns tania 'olagliga i alla afscendcn För tidiga och
a någon nödvändighet icke påkallade Rteddelande åt
en allmänhet men lian tager ioke derföre tillbaka
ett enda ord af hvad iian yltrat till ådagaläggande af
Gr A ?H er sparres störa förfejenstei mot det allmänna
t .en såsom ,g <od ool» redlig Svensk .» ■ångrar It-an aldrig
idet försvar lian tacksanit ehuru ofullkomligt ägnat ät
rädda»en af lians fosterland hvilken lugn skall läg
ga sitt med ära
grånade hufvud i grafven öfverlem
nande med samma lugn åt framtiden >eh historien
sitt rykte om an sargadt af lycksökare och aftinds
niän
RESA ÖFVER ISEN FRÅN SVERIGE
TILL FINLAND
(Ur Accrbis resa i Sverige
Från Grisslebamn nödsakades vi laga åtta
s 'fidar eliuru vuit sällskap utgjordes af tre
S '- de med tvä hetjerUcr Dottni ^ka viken äi
*id delta ställe oinki 4 E»q » bred
hVritof '33 inils »afbruten sjöväg En reja af
r ^e ta sia erbjuder en innevånare af det södra
J uiopa det mest förvånande och u omoi .deot
Ii«a skådespel
jng väntade mig en resa tvers öfver en o
fYritlig och enformig slätt otan f 11 på hela
■vft &én fii land i sigte men jag b I ef snärt öf
ve tyVid om min villfarelse och min förvå
n o tilllog ju längre vi hunno Isen som i
ruin var jemn och slät blef ojemn kantig
och skrnflig den hade likasom ett slags våg
formig rörelse och liknade böljor upprörda af
s ormen Vi träffade ismassor sammanpackade
p
i hvarandra somliga af dessa massor som
hade en nästan omäiklig stödjepunkt tjektes
liksom Wänga i luften och andra uppreste sig
söm höga pyramider Det var en den mest
pittoreska anblick och den vildaste naturtafla
man kan föreställa sig och denna riatuiens lik
skrud skänkte ett så ovanligt skådespel att vi
i .ke kunna tröttna att betrakta det Vi voro
på nlla sidor otögifne af ett omätligt kaos af
jsruiner i alla upptänkliga gestalter och för
skönade af azurbiäa stalactiter
Ej utan största möda kunde våra hästar leta
si väg genom detta föisk
räckliga kaos Mer
än en gång voro vi tvungoe att göra stoi a om
vägar ibland måste vi till och med vända
och taga en motsatt ligtniog och för att und
vika isbergen åkte vi längs efter fåran af en
isvå« (vrak Oaktadt alla våra bemödanden
att upptäcka den jemnaste vägen stjelpte vå
ra slädar i hvarje handvänning och det hän
de ofta att någon af sällskapet i en hast vän
de fötterna i vädret hvilket då var signal
för karavanen att göra halt och skynda till
hans hjelp Resans besvärligheter och faror
okades än mer genom följande omständigheter
Åsynen och lukten af våra Ryska varg-och
Ljörnskinospelsar skrämde hästarne Så snart
någon släde stjelpte och hästarne som diogo
densamma eller de som gingo på sidan fingo
se våra bepelsade personer vältra sig på isen
vid deras fötter trodde de sig ha björnar el
ler vargar i hälarna och satte af i fullt ga
lopp till stor förskräckelse för skjutsbönder och
passagerare 13onden solii fl uktade att mista
sin häst i denna hiskliga isöken snodde da
tömmarne om handen och släpade med tvers
öfver isstycken hvilkas hvassa kanter lätt ha
de kunnat sönderslita honom Slutligen stan
nade hästen antingen uttröttad af sin hus
bondes ihärdighet som fortfor att af alla
krafter hålla fast i tömmarne eller utmattad
af ansträngning eller någon gång derföre att
han hejdades af oöfverstigliga hinder Ej utan
rädsla satte vi oss åter i släden men vi följ
de sedan med vaksamt ög .x alla hästens rörel
ser
En gång blef dm ystraste rcVi istadigast
if alla skjutskamp >rne skrämd och skenade
bort med sådan hastighet att skjutsbonden
uttröttad och fruktande alt blifva släpad of
ver iskanterna släppte lömmarne Hästen
som kände sig fi i f öi d u b blad e sitt språng
och rusade öfver alla hinder Släden sons
nästan flög i luften efter honom skrämde
honom ännu mer På ett betydligt ofbtåmi
syntes han »om en svart punkt vid horizon
ten snart försvann han helt och hiillet ur
sigte
Han» husbonde tog då en af slädorne och
började att efter spåren söka rätt på honom
Vi fortsatte vår resa åt en af Ålands-öarne
i hvar minut stjelpte våra släda» ochhvaije
gång lupo vi f ra att förlora hästarne hvil
ket för oss skulle vaiit en ny källa till he
kymmer Under hela tiden af den tröttande
ie»an sago vi icke till någon lefvande va
rrlse bvaiken liiennis ,or djur eller fogln
Man kan icke göia sig begrepp om dem ,a
rysliga ödslighet D«n dödstystnad som har
hfriskar afbrytes endast af vindarnes hem
ska tjut och isens b åkande buller Ofta åk
te vi ötver breds remnor der en »vart af
grund gapade ur djupet »mot oss ibland vo
ro dessa lemnor lå stora att vi nödgades
lägga långa plankor de öfver för att komma
fi aiu
Vi ho Ho en lång stund för att låta hä
starne pusta och ändtligen efter oerhörda
mödor hade vi hunnit hälften ef vägen Vi
körde i land på den lilla öb Signilskär vid
pass 35 mil från Grisslehamn men vi hade
säkerligen åkt to raiJ längre i anseende till
de krokar vi reåst göra Vi voro i liflig oro
öfver skjutsbonden som vi lemnat efter oss
ty vi fruktade att han drunknat i någ»n öpp-
Emedlertid beredde vi oss att fortsätta vår
läid och hade redan spänt friska häsiar för
våra slädar när vi till vår stora glädje bak
om oss blefvo varje två slädar och den förlo
rade hästen Denne var i det jemmeiiigaste
tillstånd man kan tänka sig löddern dröp al
hela hans kropp och han var inhöljd i ett
moln af röt Ingen af oss vågade dock nal
kas honom den utomordentliga ansträngnin
gen hade icke kufvat hans bångstyrighet och
åsynen af våra pel ar skrämde honom nu nä
stan lika mycket som vid början af resan han
gnäggade stegrade sig oupphörligt och spar
kade ined fötterna snö och is rundt omkring
sig Hade vi icke hållit oss på något afstånd
skulle han säkerligen ännu en gång slitit sig
lös
Från Signilskär fortsatte vi vår väg och
föro öfver de fleste af Åländska öarne dei
man på några finner goda gästgifvaregåidar
Man reser då dels lands- dels sjöväg Som
lige af dessa öar ligga b å to mil från hvar
andra Innevånarns bruka den försig igheten
att utsatta granruskor längs efter vägen på
hafvet till ledning för resande under natten
eller vid inträffande yrväder
Af trycket har utkommit och säljes i Deléen» ot
Comp .s Bokhandel ä 36 sk B .co Laiidthushälluings
Lära för
ALLMOGEN
DT 25 exemplar köpas pl en gång si lemnas rabatt
Hunden på Hötappen
en liten MuntrationsLectur utgifven af
Koriander Katzenkrall
Första Hof ,Narr Kort- Korf och SvafvelsticksFa
briqueur säljes å 3 sk B .co uti Tobaksboden i hörnet
af Köpmans och Skärgård skatorna uti Linbibliotheket
vid Södermalms Torg pl Dagblads Kontoret samt på
Aftonblads Kontoret
VINER
till nedanstående priser
Chö
p
Champagne för Bouteille K .dr rgs Z» 16
Hvit Bourgogne d .o 4«
Långkork d .o Z
Rumm d .o 1 16
säljes å P O Casparssons Contoir vid Adolf Fredriks
Torg
FRISKA BERG-OSTRON
pa Källaren Riga vid Österlånggatan
UT B JUDES HYRA
Uti en Egendom å Blasieholmen finnes ett godt och
rymligt Stall med Vagnshus och Kuskkammare att hyra
Närmare underrättelse lemnas uti Herr Öbergs Krydd
bod i Schulzenheimska Hnset
ÅSTUNDAS HYRA
RA
Två ct tre rum med kök passande till Källar
rSrelse astundas nu genast vid Jerntorget eller
någon nära trakt bredvid att hyra Adress be ^ä
res i förseglad hillet till S D som inlemnas
Dagblads Kontoret
•aiEu Schweitzare istundar hyra nu genast eller till d
usta nästkommande April en större Ladugård bestå
ende af £c «i 100 kor för att göra Schweitzerost äfven
önskas godt och tillräckligt bete för desamma belägen
heten önskas helst Z ä 25 mil tran Hufvudstaden invid
sjö Skulle det antal af kor ej finnas på ett ställe kan
t vänne smärre tagas men högst 1 mil mellan hvardera
Adress hvar närmare ötverenskommelse kan träifas
samt beskrifning öfver stället inlemnas uti förseglad
billot till L F uti Halmhattsmagazinet vid Drottning
gatan
DIVERSE
Ett fruntimmer kunnigt både uti Hushållet och
sömnader önskade finna nit genast Condition Skulle
någon god och beskedlig Famille finnas son behof ds
en tarflig person uti sitt hus så torde Adress till Ej
mycket fordrande inlemnas på Aftonblads Kontoret
o
En ung man med dsljusasteutsigter önskar erhålla et
stående lån af 3 å 400 R ;dr B ^nco emot 6 Pc ränta och
s ?ker borgen Välvilligt svar afvaktas i förseglad billjer
till Fides som torde inlemnas på Aftonblads Contoret
En äldre Källargosse som någon tid varit i Grosskäl»
lare samt en yngre kunna nu genast erhålla condition
då anmälan göres pl Contoret i Huset N .o 6Z vid We
sterlånggatan
IV Scott (TEn infödd Engelsman lemnar grundelig
undervisning uti Engelska Språket Närmare underrät
telse erhalles hos dess Broder pastor vid Engelska För
samlingen i Stockholm eller uti Hrr Wiborgs et Comp .s
Bokhandel
Söndagen den 20 dennes upphittades i en bänk i
Storkyrkan en Näsduk som på beskrifning kan ä
terfås i Aftonbladsbureaun vid Johannis gränd
blifver med liögvederbörligt tillstånd å Gottlands Vapen
1 vid Bredgränd i morgon Söndag d 2Z :de dennes All
möjlig propreté och god musik utlofva»
ANKONSER
TILL SALO FINNKS
Ten Aills Rempis
eller
KORTA SPRÅK OCH J3ÖNER
utur
Thomas a Kempis
små Verk saramandragne
har i dessa dagar af trycket utkommit och säljes på A
F Raams Enkas Boktryckeri i Norrköping k sk b .o
ex — R eqrisitioner härå kunna äfven inlemnas till
Bokbinda ren Lysén derstädes- — Då 100 Exemplar con
tant betalas lemnas hvart 6ue gratis
vexelku rs
noterad pä Stockholms Börs clen Oktober r832
London i4 90 d d i3 Rdr 40 sk 1 )0
d d
Hull alt bet i London iZ R .dr sk 60 d d
Hamburg i4fi sk- 67 *■ >f 3 d sigt Iij6 sk
85 o° '45 3 *4 sk go d d i ^5 i-4 sk Z
man dato
3kdd
ma
Amsterdam i38 sk 50 d d
S :t Petersburg 3o i-3 sk 3o d d
Köpenhamn 70 sk 8 d d
Medelkurs
Pund St 14 Rdr Hatab B :co 146 ik 6 rst
VARUPRIS
Hvete 8 R :dr 3a sk å 11 R :dr iS sk Råg 8 Rdr
iO sk Korn 8 Rdr 32 sk Halt 7 R :dr 16 sk Haf
re 3 Rdr 16 sk .Ärter 9 R 6r 16 sk å ia R :dr
Salt Terra Vccchia 3 Ridr sk T3ito Sst Y ^bes
4 R :dr 4 sk Dito Lisabons 4 Rdr 3a sk pr tun
na Bränvin fi-graders 36 sk 8 rst å 3 sk 4 rst
pr kanna allt Binco
Hos L J Hr KUTA
SUPPLEMENT 43

Sida 5

43 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Lördagen den 27 Oktober 1832
HERR C KINDBLADS HISTORISKA
FÖRELÄSNINGAR
Vi lia förut ett por gånger vaiit i till
fälle att fästo uppmärksnoiheten på Hr Kind
blad» historisk a föreläsi ingar För att lem
na ett prof på denne unge Lärares liflig»
.framställningssätt och som vi hoppas till
skynda våra lösare ett ve- k ligt nöje n >eddcla
vi här nedan en anteckning af en bland
dessa föreläsningar om det Chinesiska Riket
och dess inrättningar samt inbyggarnes seder
och lefnodssätl ett ämne liviikt t jemförel
sevis ar elt af de minst känd i för den större
allmänheten
Det himmelska riket den eviga glansens
strålande hemvist renhetens land joidens
j
Ifrirsta stat des«a äro de titlar med hvilka
Chineserne stolte öfver sitt land» herrliga
natur talrika folkmängd likedom och magt
benämna det högt värderade och älskade
fäderneslandet och dessa prunkande titlar
bvilka för Westerländske öron väl låta öf
verdrifna och svulstig» me» uti Österlandets
höga bildrika skaldespråk icke innefatta nå
got ovanligt utvika det höga begrepp Chi
nesame af ålder vänt sig ntt hysa om deras
åldriga heundiansvärda stat hvilken en <am
bland alla sina likar på jordens yta fiån
tidens morgon egt ett ni uhhadt bestånd och
lik en väldig boig med olöisv»i ;ad styrka
trotsat de stormar hvilka i ruiner lagt al
la de andra bräckliga byggnaderna Ännu en
ofta brukad benämning på detta land ä
Schonkaa eller dtt medleista riktt hvilket
namn uppkom då Chineseine gom förut är
liömndt ansågo sitt fädernesland sråsom be
läget uli medelpunkten af olla de stater som
funnos på jorden Allmännast kullas dock
riket efter den regerande Kejsaren och bi
behåller hans namn uti alla publika hand
lingar och uti dagligt tal så lange han in
nehafver throrien således kallas landet nu
för näivarande Tarrakuanka eller Tariaku
bngs rike efter den regei ande Kejsaren
hvilken år 1821 uppsteg på tbronen och dä
antog namnet Tarjkuang Tarakuang btty
der på våit språk Förnuftets beröm eller
Vishetens ära Namnet China är för sjelfva
infödingorne alldeles okändt och har först
blifvit riket gifvet af Europeerna Utan att
man säkeit kan afgöra hvarifrån detta namn
fått sin härledning troligen kommer det af
ordet Clun med "hvilket ord en bland dess
förnämste produkter det dyibara silket all
männast benämnes uti Persien och Indien
China betyder således detsamma som silkes
eller sidenlandet och detta namn föi tjenar
det också företrädesvis
då China icke allé
nast föi st lemnat detta förträffliga tyg utan
ännu frambringar de bästa och skönaste slag
derutaf Detta mäikvärdiga rike» folkmängd
öfvertiaffar allt bvad andra länder i detta
afseende hafva att uppvisa och är så stor
att den som ej varit uti tillfälle att på stal
let observera densamma svårligen ken göia
»ig ett tydligt begrepp derom Uti de bör
digaste provinserna tyckas ofta hela långa
landsträckor utgöra e enda sammanhängan
de stad så nära äro d <ssa belägna intill
hva andra ty knapt har man utkommit ut
ur en stads tullport förr än man intiäder uti
en annans sjelfva de allmänna vägarna hafva
ibland mera utseende utaf att vara gator
uli en folkrik stad än landsvägar och äro
ofla på båda sidorna bebyggda uti en oaf
biuten sträcka uf flera mil med ofantliga
byar störa fabriksanläggningar ocli vackra
landtjåi ilar Uti sjelfva de stora städerna
åter är den dagliga folkträngseln på gatorna
s» utomordentligt stor att den kan liknas
vid den som understundom inträffar hos oss
då någon högtidlighet eller annat ovanligt
uppträde lockar större delen af publiken till
någon viss trakt af itaden Ehuru gatorna
i allmänhet uti de större Chinesiska städer
na äro rymliga och vackra merendels full
komligt raka och ända till
5o a 60 alnar
breda äio de dock nästan otillräckliga för
alt rymma den massa af menniskor hästar
mulåsnor kameler vagi ar och kärror m
m som oupphörligt hvimlaode tränga sig
fram och åter på desamma Derföre hafva
alla personer af en högre rangen ryttare t idan
de framför sig hvilken» syssla är att åt
skilja den täta hopen och hvar och en som
på något sätt kan bafra tillgång dertill åker
uti en slags schäs för att undvika trängseln
och »len odrägliga galsmuisen Denna sto
ra folkträngsel uppkommer dock icke en
dast af folkmängdens storhet äfven många
andra 01 saker bidraga dertill hvilka för det
mästa ensamt träffa in på detta land Der
ibland föi tjenar att anmärkas det allmänna
bruket utj China att så snart en hög Man
darin visar sig på gatorna må le han alltid
vara omgifveii af ,en talrik svit som b Ii f v er
nllt större och större i mån af han» makt
och anseende och ofta kan stiga till öfver
100 personer äfvensom alt Cheferne för al
la emlxtsse k då de uppvakta Kejsaren
eller de åtskilliga provinsernas och städernas
Guvernörer nitid åtföljas af alla de dem
underordnade embetsmännen ända till vakt
mästarne och döri vaktarne hvilka alla må
ste göra Chefen sällskap och tåga omkring
gaton a i släptåg endast för att öka ståten
Denna lyx är i synnerhet drifven till största
ytterlighet uti hufvudstaden Peking En an
nan sak som äfven betydligt ökar folkmassan
på galorna och gör att städerna synas haf
va en störie folkmängd än de verkligen haf
va är alt alJa slags handtverkare derstädes
icke som uti Europa ega sina bestämda verk
städer på hvilka de arbeta utan drifva si
na y 1 ken hemma uti de privata husen der
de kur >na behöfvas Således ser man dagli
ligen öfverallt skräddare skomakare snic
kare smeder och dylika löpa omkring med
sina handtlangare för att söka arbete och
detta ofl» uti stora hopar Det som härvid
nödvändigt måste väcka en främlings största
förundran är att bland denna ofantliga
mängd af menniskor knapt träffa ett eller
annat fruntimmer Men bär liksom på de
flesta andra stallen uti Asien hafva dessa
sällan eller aldrig anledning eller tillstånd
att visa sig ute pä gatorna och om äfven
föräldrarna eller raännerna sku /ls tillåta det
skulle dock elt sådant steg vara nog att föi-I
störa ett hederligt fruntimmers hela anseen
de och rykte Ännu en annan sak fint
som gör del nästan omöjligt för de Chj ^tré
ska fruntimren att gå ut nemligen deras
bruk alt ända ifrån barndomen genom hår
da bindlar ja till och med medelst skoj- af
jern så hoppressa sina fötter att de knapt
äro i stånd alt stödja kroppen och alltid
åstadkomma en osäker och vacklande gång
Detta löjliga bruks ursprung känner man ic
ke med visshet Några tro att de äldsta
lagstiftarne infört det för att derigenom för
må fruntimren till ett mera stillasittande
lefnsdssätt och afhålla dem ifrån att genom
onödigt spring försumma sina vigtigare syss
lor inom hus andra uppgifva en viss drott
ning Thekia såsom uppfi-nnarinna till detta
mod Små fötter voro bos henne ett natur»
fel men hon låtsade som om hon ansåg det
för ett stort tecken till skönhet och an
vände yttre medel för att ännu mera öka
delia behag och efterföljdes i denna smak
icke allenast af fruntimren uti sitt hof utan
småningom äfven af alla de andra uti heia
riket så ett nu ytterst små fötter utgöra
elt Chinesiskt fruntimmers största prydnad
Vi skralta St detta löjliga bruk att mästra
Skaparen och vanställa kroppens naturligt
sköna former men om vi närmare eftersinna
skola vi finna ett våra Europeiska skönhe
ter förledda af ett lika begär att behaga
som förledt de Chinesiska Damerna fallit
på och oförståndigt nog på vissa ställen än
nu fortfara med elt lika narraktigt men
till sina följder vida skadligare bruk än
det Chinesiska koketteri-greppet Den of
vannämnde svagheten är den hufvudsak
li gaste som man kan förebrå det täc
ka könet »ti China deremot är der den mo
dernas ombyllighet hvilken hos oss förleder
så många till dåraktiga utgifter en nästan
helt och hållrt okänd sak alla bära derstä
des alldeles samma klädedrägt som från
urminnes tider varit brukade af deras fäder
eller göra åtminstone högst obetydliga och
sällsynta förändringar deruti Endast en
större finhet uti tyget och ett större antal
prydnader utmärka de rikare Sammanräk»
nadt utgör hela den stora Chinesiska Monar
kiens folkmängd öfver 1S0 millioner menni
skor således nära nog lika mycket som hela
vår verldsdel men om vi äfven icke uppta
ga uli räkningen de underlydande så kallade
skyddsländerna återstår dock för sjelfva det
egentliga China en folkmängd af omkring
180 millioner Landet indelas uti 16 pro
vinser af hvilka de flesta uti folkrikhet och
magt kunna mäta sig med m af våra
Konungariken uti Europa Inalles räknar
man uti China 1672 städer hvilka indelas
uti trenne klasser likväl må ingen anse den
tredje klassens städer såsom alltför obetydli
ga Ehuru de kallas småstader äro många
ibland dem dock lika stora och understun
dom störie än sjelfva vår hufvudstad och
bebodde af mellan 5o a 100 ,000 innevånare
Sjelfva byarne uti China äro ej sällan utom
ordentligt befolkade således finnes en by
benämnd Fokan eller Foan hvilken har
anda till öfver en million menniskor — Till

Sida 6

hvad ofvanföre nu blifvit anfördt om städer
nas storhet rikedom och folkmängd må det
blott tillåtas mig att i korthet anföra några
allmännare upplysningar öfver dem då det
skulle blifva alldeles för vidlöftigt att om
tala eller beskrifva endast alla de städer
b vilka kunde förtjena att blifva kände De
fleste bilda en aflång fyrkant såvida icke
lokalen lagt alt för störa hinder i vägen för
«n sådan form De äro omgifna af breda
höga och starka murar besatte med torn
på vissa afstånd ifrån hvarandra Stadspor
tame äro höga och byggda med mycken
prakt gatorna breda ochj raka samt skära
hvarandra uti räta vinklar torgen öfvers It
prydda med präktiga byggnader äreportar
samt runda sexkantiga eller åttakantiga torn
livilka hafva ända till 8 å g våningar» ofta
förgylda samt utsirade med gallerier och
bildhuggeriarbete» Boningshusen äro i all
mänhet låga och med fönstren inåt gården
men utåt gatan prydda med rika handelsbo
dar och dessutom öfverallt öfverdragna med
läckeradt tegel af den förträffliga Chinesi
ska fernissan så att då solen lyser derpå
de framställa en lika lysande som förblän
dande syn
Uti många städer bo dessutom flere tusen
menniskor på floderna på båtar så att of
ta på sådant sätt en hel sjöstad uppkommer
Hufvudstaden Schungtienfu eller Peking
är den folkrikaste stad på jorden med nära
2 ,000 ,000 innevånare Den Hr indelad uti ett
stort antal qvarter och hvart och ett sådant
står under en särskilt uppsyningsmans sty
relse hvilken årligen måste redovisa derföre
hos Guvernören och alltid sjelf står uti ett
■visst ansvar för de biott som derinom
blifva begångna
Dessutom måste hvarje
husfader ansvara för sin familjs och sina
tjenares uppförande och om en stöld begås
nödgas oftast hela det qvarter hvaruti brot
tet inträffat samfäldt ersätta skadan En
tafla öfver porten till hvarje hus innehåller
namnen på alla de derstädes boende perso
ner så att man alltid har en säker kontroll
»å dessa Föröfrigt är polisen uti Peking
så yäl som uti alla andra störa städer sär
del«s förträfflig På alla de större gatorna
hålla talrika soldater vakt hvilka beväpna
de med svärd och piskor utan åtskilnad
till personer utdela stryk åt alla dfero hvil
ia åstadkomma något oväsende samt fång
sla liera »om våga göra minsta motstånd
De smärre gränderne åter slängas hvarje
oväll medelst stora portar Om ratten har
ingen tillåtelse att visn sig på gatorna utan
»tt gifva en giltig orsak till sitt uteblifvan
de sjelfva de högre embetsmännen äro icke
fritagne ifrån denna skyldighet Om någon
sedan natten ingått påträffas ute utan att
lunna visa att han har någon vigtix anled
ning dertill eller om någons svar på minsta
sätt kunna gifva skäl till misstanke hafva
■vakterna rättighet att genast föra honom till
Corps de gardet och qvarhålla honom till
följande morgonen då han inställes inför
näraaaste domstol Genom denna noggranna
©ch väl handhafda polis har man lyckats
att uti de så utomordentligt folkrika städer
na öfverallt bibehålla en så förträfflig ord
ning att det är en sällsynthet som ofta icke
inträffat på flere år att någon inbrottsstöld
*ller något mord timat nästan utan afbrott
pjutes ett allmänt lngn tystnad och säker
het Mycket bidrager härtill äfven Ghine
sernes egen karakter hvilken utom den
skadlig» egennyttan som nu på sednare ti
(der efter gemenskapen med Tartarerna bör
|at smitta densamma alltid har varit god
iiedlig och stilla och aldrig till och med
bland de lägsta folklatserna böjd för de
vildsinta laster hvilka ibland andra folkslag
åstadkomma beständig oro och täta ohyggliga
brott
Chibeserne 3ro utaf ett mildt och fogligt
sinnelag men driftiga och utomordentligt
arbetsamma De hafva föga snille och an
lag för de egentliga vetenskaperna men
den största skicklighet uti alla mekaniska
konster slöjder och handarbeten Det »sak
nas dem ingalunda liflighet men likväl sträf
va de altid efter att visa den största fleg
ma och handla uti allt med en ytter
ligt varsam försigtighet De äro vänliga
och artiga uti umgänget men emot frem
lingar misstrogne och afundsjuke i synner
het då de misstänka dessa att vilja upptäcka
hemligheten med deras manufakturer äfven
som de icke anse för något ondt att bedra
ga dessa vid handel eller andra öfverenskom
melser Sinsemellan äro de för det mesta
redlige och uppriktige och förmås dertill
icke allenast af fruktan för det straff som
sällan kan undvikas utan äfven af verkligt
begär att göra sig kände för rättskaffenhet
och dygd ty uti China har kanske dygden
ifrån urminnes tider varit mera hedrad än
på något annat ställe och kanske är detta
det enda land der de stilla husliga dygder
na allmänt varit tillräckliga att förskaffa sin
egare icke ellenast anseende och heder
utan äfven tillträde till stadens högsta em
beten Det är nog att vara känd för en
utmärkt dygd för att kunna blifva upphöjd
ända till Mandarin och om detta äfven icke
alltid kan inträffa njuter man dock den
utmärkelsen att se minnet af sig och sina
ädla handlingar bevaradt till efterverlden
genom en offentlig äreport en sådan som
jag uti föregående afhandling haft tillfälle
att omnämna och veta sin lefnad blifva
framställd till ett mönster för samtida och
efterkommande Svårligen lärer något annat
rike kunna uppvisas der man gjort så myc
ket för att åtminstone uppmuntra och hedra
dygden — Så omtala annalerne att Kejsar
Vuting upphöjt en simpel murare till sin
första minister endast derföre att denne
gjort sig utmärkt för sin klokhet rättskaf
fenhet och dygdiga vandel Kanvu valdes
till Kejsare af samma orsak och upphöjdes
på thronen ifrån ett bland samhället» lägsta
stånd
— Mångfaldiga drag skulle kunna
omtalas af det sätt hvarpå ett ädelt uppfö
rande belönas uti China men det torde va
ra tillräckligt att blott anföra följande Siu
och Yang voro tvenne nära förenade vän
ner och båda uppslego gemensamt till en
hög värdighet Genom ett fel uti tjenstens
ulöfvanda ådrog Yang sig Kejsarens synner
liga onåd afsattes och förvisles till en aflägsen
provins Genast öfvergafs den fallne Manda
rinen af alla sina andra bekanta endast Siu
visade honom samma vänskap som lörut
hjelpte honom med tillredelserna till den
oförmodade resan och följde honom ett godt
stycke på vägen Många bland hofherrarna
trodde att Siu genom sitt störa deltagande
för en person på hvilken Kejsaren var så
häftigt uppretad skulle arbeta på sitt eget
fall men i det stället utnämndes han få da
gar derefter af första ministern till en högre
syssla än den han förut innehade Siu som
redan kort förut vunnit en stor befordran
förundrade sig öfver sia nya lycka och gick
att frambära sina tacksägelser till Ministern
och tillika fråga hvarigenom han kunnat
ådraga sig så mycken ynnest Denne svara
de jag har gifvit eder er nya syssla emedan
jag är öfvertygad att en man som så väl
uppfy ller vänskapens pligtei äfven på t tt
utmärkt sätt skall uppfylla sina skyldigheter
emot sin regent och sitt fädernesland — Än
nu en karakteriserande anekdot torde för
tjena att omtalas En af Kronans uppbörds
män inkom en gång under sin resa genom
provinsen uli en fattig arbetares boning
Han hade farit en lång väg och kände sig
hungrig hvarföre han bad sin värd om nå
got mat Denne svarade alt han icke hade
det minsta och lians hustru instämde uti
samma påstående men som den resande såg
en kokande gryta på spisel» misstänkte han
någon osanning hvarföie han gick fram och
fann grytan full med ris Förtörnad öfver
ett så bedrägligt uppförande började han
utfara uli förebråelser emot mannen och
hustrun då begge med tårar i- ögonen bådo
honom ej begära upplysning om denna sak
men likväl icke anse dem för så egennyttiga
och bedrägliga menniskor att de skulle vilja
neka honom en ringa spis och söka genom
en osanning undandraga sig en så obetydlig
tjenst utan alt en vigtig orsak fanns dertill
hvilken de icke kunde upptäcka Uppbörd
mannen ville vela skälet till deras vägran
men ju mera han sökte förmå dem till be
kännelse desto ifrigare sökte de att dölja
rätta förhållandet till dess de slutligen bi ag
ie till det yttersta genom hans enträgenhtf
måste tillstå detsamma då mannen rörd af
hustruns nedslagenhet och tårar ej längre
förmådde se hennes sorg öfver att oskyldigt
vis blifva misskänd och skymfad
"Vet då
sade han åt Uppbördsmannen alt vi genom
flere på hvarandra följande motgångar
och olyckor råkat uti den yttersta fattig
dom så att vi icke kunna »e någon utväg
alt längre berga oss För att således und
vika att alldeles omkomma utaf svält hafva
vi för de sista penningarne som återstodo
köpt något ris och dertill arsenik hvilket
vi nu blandat tillsammans för att koka en
rätt den vi ämna intaga och på sådant sätt
»luta våra dagar
"Uppbördsmannen aflyftade
genast grytan ifrån elden och uttömde den
på marken Omfamnande sedan detta olyck
liga folk sade han "Låt mig försöka alt räd
da er ifrån döden Jag är uli tillfälle att
genast kunna skänka eder 5o mått säd detta
»kall vara nog för några veckor och under
liden skolen J kunna påfinna någon utväg
lill framlida bergning
En af aibetskarlens
grannar råkade att afhöra hela detta samtal
och intogs af ett lika begär att understödja
den olyckliga fattiga men vältänkande mannen
Sjelf temmeligen förmögen kunde han på
ett kraftigt sätt bispiinga den behöfvande
men önskade att i hemlighet utöfva denna
välgörenhet Som han lände uppbördsman
nen skyndade han till dennes boning under
föregifvande att söka något och påträffade
der tvenne säckar med säd den ena inne
hållande 2 .5h den andra 5o mått SkynJsamt
öppnade han denna sednare insmög deruti en
summa siIfverpenningar och hastade derifrån
sägande åt husfolket att han funnit hvad han
sökte Några ögonblick derefter hemkom
Uppbördsmai !nen åtföljd af den fattige ny-
helåren åt hvilken han öfverlemnade den ut
lofvade säcken Med rörelse och tacksam
hetstårar emoltog denne gåfvan och skynda
de med densamma lill sitt hem och knappt
hade han anländt dit för än han upplöste
säcken Huru slör blef icke arbetarens och
hans hustius förvåning då de utom den ut
lofvade säden äfven funno en stor summa silf
verpenningar deruti De visste att uppbörds
mannen
icke var rik förmodade således att
han uppburit dessa penningar lör Kejsarens
räkning och utaf misstag bortglömt alt han
lågt dem uti säcken För att hafva velat

Sida 7

rädda våra lif sade de skulle han således
löpa fara att förlora sin tjenst detla måste
förekom mas Utan dröjsmål tog derföre ar
betskarlen penningarna och återbsr dem till
Uppbördsmannen hvilken äfvenledes högeli
gen förvånad nekade att emottaga tlem sä
gande sig icke hafva någon kunskip derom
Arbet«karlen åter ville icke heller behålla
dem så att slutligen ingen an nan utväg åter
stod än att dela summan Först en lång tid
derefter upptäcktes händelsevis den ädelmo
diga upphofsmannen till denna gåfva ocli
Kejsaren för hvilken hela händelsen fram
fördel belönade alla på ett utmärkt sätt
samt lät på en offentlig ärepelare inrista
dessa dygdiga personers namn och vackra
gerning för att alltid för efterverlden bibe
hålla minnet deraf
Sedan vi nu i korthet skildrat Chine
sernes dygder och de medel deras visa
lagstiftare sökt använda till dessas väc
kande må vi äfven anmärka några af deras
hufvuJsakligaste fel ty ingen må före
ställa sig att lasterna äro alldeles okända uti
China Intet folk i verlden är uti alla
nfseenden dygdigt likasom icke heller något
fullkomligt lastbart man måste endast eftfr
forskn hvilket som är det öfvervägande dra
get uti nationallynnet och dämma derefter
Lyckligt och högaktningsvärdt då det folk
hos hvilket de ädlare egenskaperna u !i nå
gon betydligare mån öfverväga de låga och
Vanhedrande Chineserne hafva i allmän
het en stor passion för spel och både hög
re och lägre älska det ofta ända till raseri
så att de stundom uppoffra derpå flera vec
kors tid pä en gång och ej sällan förlora
icke allenast hela deras förmögenhet deras
hus och egodelar utan äfven ibland bort
spela till och med sina hustrur och barn
I alla andra fall äro de mycket hushållsak
tiga och sparsamma och lefva inom hus på
det mest tarflig» vis om man undantager de
stora allmänna festerna «amt utomordentliga
högtidlig hets illfällen såsom bröllop begraf
ningar födelsedagsfester m Ni då de all
mänt täfla alt öfverträffa den ene den endra
uti anrättningarnas prakt så att de ibland
gå föl långt och göra mera än hvad de haf
va råd till Vid så dane stcia kalaser finnes
en hufvudrätt hvilken af dem ansei för en
bland de största läckerheter men som svårli
gen skulle gillas af den Europeiska smaken
nemligen hundkött anrättadt på mångfalldigt
olika sätt samt dessutom då de stå att fin
nas stufvade gräshoppor Äfven de uti Ori
enten så namnkunniga Indiska Svolboen ut
göra en bland de läck aste anrättningarna på
de rikas bord På alla andra slag nf kött
vildbråd fisk och fogel äfvensom utsökta
frukter lider uran icke heller någon brist i
synnerhet berömmes den bekanta vackra
Chinesiska guldfisken såsom en i högsta grad
välsmakande rätt På alla sina stora gästa
bud söka alltid Chineserne att bibehålla en
yttre alfvarsamhet och en anständig tystnad
derföre iakttaga de den största nykterhet vid
njutandet af vin och andia starka drycker
De åtnöja sig med alt endast smaka derpå
likasom de fruktade a (t deraf berusas oeh
derigenom förledas till att uppföra sig på ett
mindre passande sätt Endast då kalaset räc
ker något längre skingras småningom deras
fruktan och mildras deras alfvarsamhet så
att de slutligen blifva tillräckligt muntra och
fria De betjena sig aldrig utaf hvarken
skedar knifvar eller gafflar på deras mat
bord deremot läggas framför hvarje gäst
tvenne små pinnar utaf elfenben af hvilka
han förstår alt begagna sig med största skick
lighet oc )i snygghet utan att röra vid maten
med fingrarna då likväl förut alla rätterna
alltid blifvit sönderskurna uti små stycken
innan de frambäras De hos oss brukliga
sopporna nyttjas sällan uti China och om
de någon gång förekomma drickas de ulur
bägare Ett vanligt slöseri af Chineserne
vid deras stora högtider är dessutom deras
beryktade fyrverkerier på hvilka de använ
da sto ,a omkostnader men uti hvilken konst
d e öfverti äfFa alla andra nationer och nästan
stå vid gränsen af det otroliga Oin man
får sätta tro till flera af Missionärernas öf
verensstämmande intyg förstå de icke alle
nast att frambringa det hos oss vanliga fyr
verkeriet utan äfven framställa liknande
bilder af personer och djur alla olika slags
färger samt taflor föreställande hela land
skap berg och skogar m m —» Hämdgirig
het är ännu en last hos Chineserne och mot
den som en gång förtörna t dem förblifver
alltid deras hat lika oförsvagadt likväl söka
de aldrig alt uttaga sin hämd genom uppen
bart våld duell eller dylikt de förställa sin
harm ocb man skulle vara benägen att tro
dem vara känslolösa för skymfen Men de
afvakta blott ett lägligt tillfälle och om
detta inställer sig utöfva de hämden uti all
dess vidd Feghet är slutligen också ett fel
som man trött sig finna uti Chinesernes ka»
raster och de hafva vid alla krigiska tillfäl
len merendels visat sig nog mycket poltro
ner Men dels är deras lynne som ofvanföie
blifvit nämndt stilla och fogligtj samt mera
böjdt för lugn och fredens yrken äo för
bardalekar dels har äfven det långvariga
tillstånd af ro ocb fred som under årtusen
egt rum i China och bevarat det för inbland
ning uti grannarnes fejder helt och hållet be-
tagit dess innebyggare all öfning uti striden
samt alldeles utplånat all möjlig krigisk anda
hos hela nationen
— Utom den förträffliga
moralen som blifvit så djupt inrotad ibland
Chineserne finnes en annan orsak som röd
vändigt måste hafva ett välgörande inflytan
de på deras tänkesätt och publika uppfö
rande der finnes nemligen ingen ärftlig adel
ingå medfödda företrädesrättigheter ingen till
alla statens förmåner privilegierad kast utan
endast den verkliga personliga förtjensttn
gifver anseende ära och makt Endast den
store Confutses familj utgör ett undantag
härifrån flans afkomlingar äro de enda adels
män uti riket och i sanning förtjenade den
ne utmärkte förträfflige man hvarje heders
betygelse soin tacksamme lärjungar och
landsmän kunna erbjuda Understundom
då någon genom lysande gerningar förvärf
vot sig ett stort ryckte cch ett högt anseen
de adlas hans föräldrar och förfader ända
upp till tredje och fjerde led det må vara
några af dem ännu i lifvet eller långt för
detta aflidne Detta bruk saknar icke en gil
tig och ädel grund Oftast har eo stor man
den goda uppfostran han åtnjutit af sina för
äldrar att tacka för de ädla tänkesätt oeh de
geda kunskaper som han eger och den fa
der är värd en utmärkande heder som ef
terlemnai rättsinniga och väl uppfostrade
barn Deremot måste äfven de högst upp
satte embetsmännens söner söka att på egen
hand göra sin lycka Personligt anseende
kan endast forvärfvas genom ett godt upp
förande talanger och statens embeten den
som saknar nyttiga insigler eller öfverlem
nar sig ut lättja och sorglöshet sammanbian
das med massan af folket och nödgas ofta
välja de lägsta yrken för att vinna sitt lifs
uppehälle äfven om höns fader varit en
ibland statens första män Hvad som dock
kanske kraftigast bidragit till det Chinesiska
folket ,5 långvariga trefnad och välstånd är
det anseende som åkerbruket bland dem
ända ifrån de äldsta tider Jordbrukarne de
egentliga bönderne utgöra statens första stånd
oeh äro lika hedrade som någon annan med
lem af det allmänna samhället till och med
mandarinsvärdigheten kan föivärfvas genom
nyttiga förbättringar uti jordens skötande
och en förtjenstfull utmärkt omsorg dervid
Ja Kejsaren sjelf anser för sin yppersta titel
näst folkets fader att benämnas likets förste
jordbrukare och icke allenast vid sin krö
ning utan äfven vid en viss tid hvarje år
brukar han anställa en högtid hvilken skall
tjena till att utvisa den aktning han bär för
jordbrukarens yrke Åtföljd af hela sitt ly
sande hof ocb en otalig skara af åskådare
begifver han sig då till ett tempel beläget
på ett litet afstånd ifiån staden Pekings
vestra tullport der han aflägger hela sin
Kejserliga skrud och ikläder sig en vanlig
bonddrägt Derpå utgår han på det när
belägna fältet der han finner för sig en med
mycken prakt fernissad och förgyld plog
förspänd med tvenne oxar hvilkas horn äf
venledes äro förgyllda Sedan han derefter
gjort en ödmjuk bön till himmelens Herre
för erhållandet af en god årsväxt tager han
plogen oeh kör dermed några fåror hvaruti
han sedan sår alla uti China vanliga sädes
slag Under det att han således arbetar till
reder Kejsarinnan biträdd af sina hofdamer
ät honom en tarflig måltid hvilken hon se
dan framsätter fcr honom på grofva lertali
riekar uti en landtlig koja och äfven sjelf
spisar vid hans sida De äldsta Chinesiska
lagstifiarne införde denna ceremoni hvilken
annalerna omtala såsom lika gammal med
sjelfva riket för att dermedelst påminna de
las monarker att deras inkomster äro frukten
al deras undersåtares svett och möda och
att de således icke borde förspilla dem uti
onödiga slöserier äfvensom de icke borde
med för öfverdrifna pålagor förtrycka dem
hvilka hemta deras enda näring utaf ett så
mödosamt yrke som åkerbruket
(Forts e a g
ANNONSER
Till salu finnes
Af trycket har utkommit och säljes uti Isbergs
Fok
Llt tTRXrn !Ltsmed >es3tan ocb s <° ^o
DEN NYA FQHS AMLINGENS
HELIGA RELIGIONS-LÄRA
i Sammandrag af C H BEURLING
I DE FLESTA BOKLÅDOR I STOCKHOLM SÄLTAS
FÖLJANDE ARBETEN
Tankar om Guds Ord
Tankar om lifvet efter detta
Tankar om Syndafallet „
Tröst för den brottslige z .dr un _
Tidens ande Skidedikt
Låsning för Döende
_
Predikan pl Långfredagen Öfvers
Predikan om yttersta domen Öfvers « _
Christendomskunskap för små Barn
_
Tankar om menniskans frihet
_
Geometri pä filosofiskt sätt betraktad 4 :da iip
lagan
1
a„ _
Nagra delar af Naturkunnigheten 6 de
Några grundsatser ifrån Sferiska Trigonometri
1 32
en granskade
j q —
Försök till Sferisk Trigonometri 3g
Anmärkningar vid Högre Geometrien q
5var på Svenska Akademiens fråga Hvilka aro
medlen att upyäcka och underhålla Patrio
tism och en rätt nationlig anda 24 —
Af Trycket har utkommit
och säljes hos A Wibore
et comp a 6 sk Banco
p
■ "ATI
vid Kongl Hofpredikanteu Herr Magister Johan Anders
sons begrafnings Akt hållet af C A Stenkula
Af trycket har utkommit och finnes uti W .lsberer
Bokhandel i hornet af Stadssmedjegatan och Storkyrka
brinken å i B ,dr B ,co Flickorna i Askersund Be

Sida 8

rättelse från Carl XII t Tidehvarf af Torf altaren
t Hl
Blomman på Kinnekulle
Frln Stentrycket har utkommit och säljes i Möl
lers Hedboms och Östergrens IYj usikh andel å x6 sk
B«cq
Snön
Poem ur Teckningar utur hvardagslifvet
compenerad för Sing med accompagnement af Piano»
forte
af
W BAUCK
SVENSK SPRÅKLÄRA
«
And Fryxell
FjdU
y
Fjerde Upplagan
Öfversedd och ökad med elt Riliang inne
fattande kort öfversigt af Svenska Språkets
och T ,tt !cralii rens historia
Säljes i Bokhandeln och il Aftonblads Kontoret
ct Z2 sk Banco bunden i blått pappband
Af khki
Af trycket har utkommit
XVIIrde HÄFTET
af Grekiska och Romerska
Prosaiker
i Svensk öfversättning
innehållande sednare hälltet af Sallitstii ar
beten
Prenumeration på detta arbete fortfar hos alla
Bokhandlare i Stockholm på Aftonblads Kontoret
och hos de flesta BokhandelsKommissionärer i lands
I Bokhandeln k i Rdr 16 sk Banco»
OM SVENSKA
SCHOL VÄSENDE T
ll
eller
ELEM EN TAR -SCHOLAN
En Skrift tillcgnad
Sveriges yngre Presterskap
khdl6 kB
I Bokhandeln a 16 sk B :co
Försök
att närmare bestämma frågorna om undervis
ningsverkens reform
f
AND FRYXELL
Af Trycket har utkommit och säljes hos A
"Wiborg
et Comp å 1 Fidr 32 sk B :co
Förslag till Ändringar och Stad "anden
uti
BERGSFG RF A 1 T N ING A RNE
å
På Kongl MaJ :ts Nådiga befallning utarbetadr och till
trycket befordradt at P Lagerhjelm och Em Rollholk
Af trycket har utkommit och utlemnas till Prenu
meranter ho» A AViborg et pomp a i H .dr 24 sk Banco
pi ord p och R :dr B ;c på f p
WERLDS HISTORIA
af Carl Fredrik Becker
Fredrik ec
Öfversättning från Sjette Upplagan bearbetad af Johan
Wilhelm Loebell Nionde bandet usta 2 .dra och Z-dje
häftet
I alla Boklådor och å Aftonblads Contoret ii 2 Rdr
o
r c mt o ii A la na cl cr
Ett Ung Schivcitzares Lefnad
li
elior
Resor i Scottland England Irland Belgien Rheintrak
terna och Schweitz åren igzo och igz» Svenskt Origi
nal 2 ne delar
Af trycket har utkommit och säljes hos A Wiborg
et comp å 40 »K- Banco
NYA NOVELLER
mp å 40 »K- nco
NYA NOVELLER
af Johanna Schopenhauer
A VL
af Johanna Schopenhauer
af Jp
Öfversättning • Innehåll 1 Den vackra Judinnan 2
Brunnsgästerne
SAPPHO
-Sorgespel af Grillparzer a 32 sk B :co häft hos de fleste
Bokhandlare i riket
Från Stentrycket har utkommit och säljes uti de
flesta boklådor ii 24 sk B .cot
CARL ÅJ .s SKUGGA VILJ
FR EDR JKSU /JL L
TILL KONSTA LSK-ARE
"En samling äf ypperliga Oljefärgstafior
som
nyligen blifvit betydligt tillökad med så väl Äldre
som Isy are JVlästares arbeten äfven Gravur er uti
mångfaldiga ämnen samt åtskilliga böcker med
Kopparstick försäljes uti Westerlings Konsthandel
v id
^Begér in gs tat an Huset N .n .35 en trappa upp
ifrån fcl 11 till 2 men Txitm ater i alier sälj ar alla
f
timmar på dagen
Piano Forte
mycket soda och gentila till billiga priser hos In
_
st rum enim akaren Söderberg i huset N .o 50 vid Be
geringsgatan hörnet af Jacobs bergsgränd
ETT NYTT FLYGEL-
samt ett Taffel» Forte Piano uti huset N .o 18 vid J-acohs
bergsgränd nedanför Regeringsgatan x tr upp
AWll
p
A Willgren
IN R
g
TVENNE GODA VIOLIN hR
1 trappa upp uti Huset N .o 27 vid Stora Nygatan-
MlAb
pp 7 yg
Målare Arbete
Så väl gamla som nya Tapeter äfven på mur
väggar målas uti Olje och Limfärg %lanskude %med
Ombreringt och fasonerade Franska
Tapeter upp
sättas korrekt så att genom afmätning fasonerna
blifva lika vid dörr och fens terfoder äfven hvit lim
mas Tak att ej någon af Meublerna i Bummet blif
ver nedstänkt arbetet verkställes af kunnige och
flitige arbetare så att det b lifv er fort och väl fär
diggjordt och derigenom kan göras för ett billigare
pris Omkring goo Tapet och Bårdfmrmar alla väl
skurna äro till salu på goda vilkor och för godt
pris
JnLengdhl
Jon Lengdahl
Målare itäästare
bor vid fyrverkaregatan å Ladugårdslan
det Huset N :o xx
Holl Blyerts-Beglar
Ui dLi JFZhi Kddbd i
yg
Uti sörjerade Lager i J F Zethraei Kryddbod vid
Österlånggatan
Fomer ans er och Citroner nyss inkomne till
facilt pris 25- och 100 :de tåls samt i kistor Under
rättelse fås i huset N :o 43 å Maria Högbergsgata
Anjovis
flkf
j
Utmärkt god i kaggar och flaskor från Engelholm
Wedderbourns Kryddbod vid Jerntorget
Torkade Körsbär Nypon och Päron
uti Linds Kryddbod vid Öfre Stadsgården
FISK-OLJA
J
raffinerad till Lampor i Kihlstedts Kryddbod midtför De
manderska huset på Regeringsgatan
GÖDA NÖTTEB till 12 sk R ;gls kannan uti Linds
Kryddbod vid ölre Stadsgården
HVITA VAXLJUS
HVITA VAXLJUS
till Fabrikspris huset N ;o- 7 j »tora Vattugränden ne
dra ingirispOttén snedt emot Östra Kyrkgatan
iNY HOLLÄNDSK SILL
L Broman vid Drottninggatan
FOGELVIKS OST
hos H L Broman vid Drottninggatan
K11 större parti dessa dagar upkommet i J F Zethraei
Kryddbod vid Österlånggatan
l
ygg
Sxisk011 och (Jatlirinplommon
H L Broman
Finaste Pehl et kiwssgtiyn samt STslR
kelse hos
It l >- liROMAF
Den rara l .ampcljan och hvita Vaxljus finnes
mi åter i Sockerbruksboden vid Trångsund
Honing i Bromans Kryddbod vid Drottninggatan och
Clara Bergsgränd
Uti Bränvinsmagazinet vid Skeppsbron fÖrsäljes
bästa sort ättika
Bästa Sort och ovanligt stark Ättika försäljss till
billiga priser i mitt Genever cc !n Bran vins .Magazln i
Grosshandlaren Hedbergs hus söder om Kongl Pack
huset
S Michaelsson
Mycket stark och god Ättika 58 väl för Fabriker
som till husbehof finnes till salu i större och mindre par
tier i Huset N :o 18 sista -porten till höger i störa Va t
tu .Gränd It Clara Sjön På samma ställe köpes Rön
och Enbär
Till det mest facila pris underrättelse på Källaren vid
Brända Tomten
Utmärkt godt kalkgrus till fyllning uti trossbottnar
eller för andra ändamål kan nu genast fl afhemtas
efter 16 sk R :gls lasset från Tegelviken uti f d Li»
markska gården eller huset ofvanom Grosshandlaren
Lilljevalks I /äget lämnar tillfälle för grusets transpor
terande sjöl ^des
UTDJTJDES HYRA
Tvenne vackra och väl meublerade rum både en
och tvl trappor upp linnes att hyra Lägenheten är 1
Jacobs gränd Huset N .o 12 Qv Sanct Pehr
2 :ne vackra och väl meublerade rum äro genast
att hyra på månad eller f ör Basande 7 samt ett rum
passande till handelskontor vid Skeppsbron Vida
re underrättelse erhålles på Aftonblads Kontoret
Tvänne utmärkt propra tapetserade Rum äro nu ge
nast att hyra på billiga villkor med eldning städning
samt möbler Närmare underrättelse lemnas i hörnet
af Luntmakaregatan och Adolf Fredriks södra Kyrkogata
i trappa upp uti huset N .o i«
På längre eller kortare tid genast eller d 1 nästk
Januarii ett gladt och trefligt rum med eller utan
nseubler eldning och städning Belägenheten är nära
Maria Kyrka och närmare underrättelse erhålles i H
Essens Kryddbod vid Södermalmstorg
Span mals .Vindar samt en Packbod belägna nära
Skeppsbron hvarcm„närmare underrättelse meddelas af
J F Erdmann et Comp
DIVERSE
Ftt bättre välkändt fruntimmer som i flere Sr
condition era t som Gouvernante ämnar nu genast
etablera en Fension å Söder för bättre mans dött•
rar JDe kunskaper som meddelas är o Chris tendo»
men Historien Geographieny Fransyska och Tyska
språkens grundliga läsande och skrifning samt det
forrigas beständiga talande Musik Bita väl»
skrifning och de nu brukliga handarbeten som
lion mecl verklig fallenhet förenar vana till oarns
undervisning tror hon sig lätt och fattligt kunna
meddela sina kunskaper Platsen blifver i Hökens
gränd huset JS
;o 4 eller det andra till venster frän
Göthgatan på nedra botten der respective föräld •
rar vinna muntlig öfverenskommelse
Ett fruntimmer som flere år innehaft Gouvernants
plats önskar få inaccordera sig uti ett hederligt hus
hvarest det vore barn eller uti en pension mot vissa
timmars undervisning uti Musiquo Franska språket
rita och moderna handarbeten Närmare underrättelse
om nämnde fruntimmer erhålles uti Huset N .o Z vid
Odens gränd Qvart Frigga x tr upp till höger inpå
gården
Uti Guldsmedslära åstundas en hygglig och an
ständig gosse ej under 16 år Vidare underråt tel
m
se fås i Guldsmed Möllenborgs bod vid Drottning
gatan
5 st Götha Canalactier ä 100 B .dr kunna er
hållas mot beläningssnrnman i Biks St .s Bank 25
R .dr B .co efter anmälan i huset N .o 90 nid Drott
ninggatan 1 tr upp på mo t nar ne
En på söder boende Prestman emottager till
undervisning i vanliga läroämnen f ett inskränkt an
tal välartade gossar och hoppas på grund af den
erfarenhet han äger och det bifall som vant ho
nom lemnadt att kunna rättvisa det förtroende
som honom visas
Närmare underrättelse medde
lar Comminister Ährling som bor
i Mariae Com
min hus
Undertecknad som gravevar i Sten och Stål
samt andra metaller bor i Huset N .o 12 vid Droit
ninggatan l .ne tr upp
r S SALMSON
Graveur
Silke» Bomulls och Blän .Wadd irin 7 ti» S
ovartzs längd dubbla samt enkla så väl i parti som i mi
nut äfven kardad Bomull till Sängtäcken 11 qvartera
längd hvarje karda i Wadd .Magazinet huset N .o x
qvart Adam och Eva Master Samuelsgränd hörnet af
Nedra Bangränd Från landsorter emottagas större och
mindre requisitioner äfven upp köpes Silkes lacage
Hotel Garni
är af undertecknad med denna dag öppna dt vid Drott
ninggatan Huset V :o 3 och Q varteret .Rosenbad och är
derstädes att tillgå Rum för Resande så väl lor Famil
ljer som för enskildte
ShldOb
Stockholm den xo October 1ZZ2
A C Behrens
Undertecknad rekommenderar sig med flera Nyare
sorter fina Cigarrer nämligen Havana bruna Ditp Ca
banna Häckade och Gula och flera andra Sorter som
sprida den linaste lukt och kunna jern föras med de ut
länd ska och försäljas för hälften så billigt som de ut
ländska» T _ _
1DLabatt
T _ _
1 D Labatt
Har sin Bod på Störa Nygatan hu
set N .o i Qvart Mercurius nära
Riddarhustorget
liååf
g
Undertecknad Porslinsmålare från Berlin som fort
farande åtnjutit Respekt Herrskapers- förtroende har
äran gifva tillkänna att jag tortfar att verkställa alla
slags målningar aåsom Portraiter v ner af Landskap
städer ro m äfvensom förgyllningar allt på finare och
äkta porslin er och utlofvas dervid den största elegans
noggranhet och varaktighet
— De som derföre önska
dylika målningar utförde och det inom nästkommande
Jul böra i anseende till redan betydliga beställningar
ju förr desto heldre derom underrätta mig
Cl Shb
g
Carl Schwab
Boende i Demanders Hus
vid Regeringsgatan
d öRnde
geringsgata
Ett passande uppkörsställe med logis för Resande
eller Laudtboar som ämna uppehålla sig i Staden fur
längre eller kortar© tider erbjudes ett i alla afseenden
passande beqvämt ställe beläget nara Catharina Kyrka
med möblerade och omöblerado vackla större och min»
dre Ruin Stall Vagnshus Bodar och utrymmen allt
att välja på till billigaste hyra och kan derjemte hushåll»
och Köks Saker fä begagna» samt uppassning efter be
hag — Adressen på Stället tås uti Tobaksboden a Göth
gatan midt emot Stadshuset
ATT UNDVIKA TENNANS FOUMEBJNG
Med Privilegium af H :s Ma :t Konungen at England och
H :s Majit Fransn ännens Kontlng
PERBY 's PATEKT SKIUFPENNOR
äro af 4 särskilte sorter nemligen N :o i dubbla Patent
pennor Njo z Bureau Skiitpe "nor f
;o 4 fina Bnreau
pennor N :o S Lackerade Perry 's pennor och för hvilka
Uppfinnaren fullkomligt ansvarar äro i dessa dagar
åter inkomne och rekommenderas härmed den vördade
allmänheten
Stockholm den 16 Oct 1833
3
B Leja
vid Gustaf Adolphs Torg
Hos L J Hjerta