Aftonbladet Måndagen den 29 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-29
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-29
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-29
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-29
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 29 Oktober 1832

Sida 1

N :o 254
1832
AFTONBLADET
Måndagen
den 29 Oktober
JJfriset i Stockholm för helt ir io B dr halft år 5 h :dr 3 månåder s B :dr 3» sk k an o Lösa Numror a sk banco Prenumeration och utdelning i
Bladets Contor vid StadssrKgdj ^gatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Nan lands gatan och JEs .fwk
2 >id Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Contor till i sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
DODE I STOCKHOLM
Hy rkusken W- Söderström a3 d :s 54 £r
Val .I mast A Svensssn 20 d :s 4 ar
Apoth C F Bingnvisls fru J E lthimiius 27 d :s
Afl Betjenteii Mobergs enka född -Larsdotter 20
dis 78 år
SJÖFARTS-UNDERRÄTTELSER
Sk
JAS
Emellan öw Pantellaria och Siciliens kust är ett
gVund som består linfvud ak 1 af svart sand oell sten
med en rund berghäll i midten af omkring 42 En
peiska yards diameter till större delen pä 2 famnars
men på ett ställe endast 9 fols djup Kring bergs
hällen ar omkring a 1-2 lill 3 famnars vatten si m
småningom sänker sig till 6 ir pä i 00 yards afstånd
hvarefter det hastigare går ned till 10 20 3o 4o f :r
100 yards SW från den midtuti varande bergshällen
ligger en mindre klippa i5 fot djup 3-4 mil NW
från medelpunkten hr en bank pä 23 fis djup Klip
pan synes bestå af mörk porös lafVa och sanden af
»amma ämne är mycket fin En sträcka af prumladt
djupt vatten ligger i SW derifrån och det fa ,liga
stället är sällan synligt förr än på närmare hall det
är så brant att man ej kan lita å lodet Läget uppgif
vesvid 3t gr 9 min Nordl latitud och 12 gr 43 min
longitud ö >ter om Greenwich Strömdrag observera
des vid Nordvest vind gå flan NWN och NO stun
dom till 3-4 mil i timmen Vid N .W sidan är på 3
frs djup förlagd en hvitmålad vattentunna med en släng
titi och ett hvitt klot på spetsen samt vid S Östra
en dylik på 3 1-2 firs djup bojarne 120 yards från
hvarandra
UPPLÅNING
Höcanäs Stenkolsverks Bolag upptager lån mot 6
proc inom Okt må» sint anteckningslistor hos Hrr
Erskine Comp i Stockholm ocli Hr Öfy Gr- Pos
se i Helsingborg
LEDIGA TJENSTFR
W
LEDA TN
Andre Landtnuitare-tjensten i Westmanlands Län
sökes inom 56 dagar från 25 innev- Okt
ARRENDE
A
En för anläggande af Skeppsvarf tjenlig plats vid
Wetterns strand nära Motala invid Göta Kanal ocb
på dess område Närmare undenättelse hos O Jans
son nå stället
ARRENDE-AUKTION
A Piparebost Ås vid Wermlands Reg 1-3 mtl
Humlered 1-4 mtl i Kalfs S Trum l .lost Kulln
Lilleg Z- .6 mtl H .fsl :bost Stämshult i-4 mil
8ukt d 28 Nov i Krigs-Koll och a Lands-Kanc 1
dc Län boställena äro belägna
AUKTIONER
A
Exekutiv å fastigheten under N :o 3 1 Almbergs
by Leksands S auktion å Lands-Kansliet i Fahlun
d ir» Nov kl 11 f m
Hälften i gården N :o 227 i Stadens 4 Qvarter samt
egeud N :o 3 och idi i 2 Qv allt 1 Gelle d 20 Nov
Ryttmäst G Horns fordringar auktion d 17
Dec kl 11 f m å Rådhuset i Engelholm
Å Lunds Domkyrkas gamla Orgel d i5 Dec
liemm
n
N :o 3 i Fjäle oel W :o 3 i Sörbo om 5
öres o«h 21 1-2 p :land samt N :o 7 Hertsjö om 3
öresl aukt d 3 Jan iR33 kl >2 a Bollnäs gästgd
Handl G Wrestphals gård i Sundsvall jemte en vret 1
Nacksta och 2 1-2 Storlott aukt d 27 INov
Egend Grundsunda 1-4 mil fran Sundsvall 1-6 i
Sidsjö qvarn och i-4 i dervar Tegelbruk aukt d 2I
och 3o Nov- _ c
Exekutiv å hemm N :o 5 1 Hertsjö Bolinas a
om I öres 4 penninslaiids skatt d 5 Dec kl 12
hemm N :o 5 uti Heden Bollnäs S om 5 örts 6 pen¬
ninglands skatt d 5 Dee kl 1 e m hemm N :o 3
i Sörbo 2 öres i3 1-2 penninglands skatt hemm
N ;o 3 Fjäle om 3 öres 8 penningland i Bollnäs S
d 3 Jan i833 kl 12 på dageu allt å Hedens Gäst
gifvaregård
OFFENTLIGA ST AMNING A» A
S
N
boegenSrk»
H .R öfver Skåne och Blekingé Hofmarskalken A
C von Plåtens 29 Mars 1833
Stockholms R .R a (l Skomak J Söderlunds och
hustrus C E Fogelströms 38 Sept afl Ki-yddkr
A Darnelii ocb afl Brys ^g C J Frisk Anderssons
12 Okt Kramliandl J Björkmans enkas C Appel
mans och afl Jungfru C E Björkmans 16 Okt afl
Grosshandl A P Söderbergs 19 Okt i833-
Eskilstuna R .R afl Borgmäst Andbergs I Juli
8
1 833
Eskilstuna B .R Saxsmeden A Sanders 25 Febr
i833
Falköpings B .B afl f d Kronolänsm J Hall
mans 1 April
Göteborgs R .R Maj ocli Ridd J F Weinbergs
2 Okt ,833
Norrköpings R .R 1 :0 Fabrik Karl Johan Sääfs 9
Febr afl Bryggaren Olof Sundqvists till den i8 :de
Öfverskärnren C I Tornborgs till den 25 Febr i833
Karlstads R .R afl Fendriken G L Ramzells sista
hehjfria måndag i Febr iS33
Gelle R .R Grossh Per Ilillbergs I helgfria Mån
dag i April i833
Kalmar R .R f Handl P N Gotbilanders d iq
Dee
Köpings R .R afl Logarfvaren Ch Bruzelii och afl
Stadsfisk C F Ahlboms i helgfria Måndagar efter
år från Bruzelii d 4 sistl Juni och Ahlboms d 27
sist 1 Au g
Svartlösa H .R Kommin i Brännkyrka G Rinkbergs
rttgd af Ting efter 6 mån från 3i sistl An g
As H .R 1 :0 ;ifl Andreas INiclas-ons i Romsås Jo
nagården 2 :0 Sven Jonassons i Romsås Hulugården
3 <i Lars Perssons i Starrhester 2 rttgd af nä ta la
ga vinterting
Kullings 11 .R 1 :0 afl Fanjunk J P Bruns i Bä
linge 2 :0 Johannes Svenssons i Starabo 2 rttgd af
nästa Ingå vin t ert
Danderyds Skeppslags T .R Aktöierne C Riek
naus och S J Malmströms 2 rttgd af ting näst
efter C mini från Rick naus d 3 och Malmströms d„
38 sistl Ang
TESTAMENT8- BE v ÅKNING AP
NA
Juvel Borgs och hustrus inb bev vid Gefle R .R
kl deist inom år från del fåendet
Hushåll C Norströms död i Djurö Kapellansgård
till vice Kommin .1 Dalin klander inom laga tid
Jungfru A M Djurströms till Mamsell S J Dra
ke klander inom laga tid vid Wermdö Skeppslags
T
Tillfallet Sjöm C M Norberg efter dess moder
anm inom år hos G W Norberg i Stockholm
HANDELS-BOLAG
Till drifvande af lärft sk ramh ingånget af E- Lin
deblad och Gust Xug Hedlund med firma Linde
blad Hedlund
BOl /rrTKCKNING
Efter Koff .-Kapt A Sewon anm med första i
Sterbhuset
Efter Koff .-Kapt J E Stockl aus vid Öatra Sund
d 1 4 Dec
E O » P-E K«» .« S A M11» A DF .M I
E O Knnsl S F Beckers till utdelnine hos gode
mannen i huset N :o 3fi vid Malmskillnadsgatan
Stats-Sekret Böizells d 3i d :s kl 5 e m å Rö
da rumtren å Börsen
Prof Chr Forssells 3l Okt kl 5 e m å Börs
käll
Bruks-Patr G D Wilcke» d 3i d :s kl half 12
å Börsen
Fendr Löfs d 31 d :s kl 4 e m i huset N :o 63
vid Vesterlångg
Handels-Bokh Christiernssons d 3 Nov kl >2 f
m å Börsen
Lagmannen N C Sunessons 10 Nov kl 3 e m
å Tidlunds källare i Upsala
Afl A Johansson Hedlunds och hustrus från Ljun
gabäck å Sexdrega Gästggd d 9 Jan i833 kl I»
f m
SPEKTAKEL
I dag Måndag Vem elaka Husbonden och Till
fallet gör Tjufven
SAMMANTRiBBN
Polymnia d 3i d :s kl 5 e m
S
y
Svea-Ordens 4 grad d 3i d :s och d I Nov kl 6
e in
INeptuni Ordens 2 grad d 3i dt» k-1 half 7 e I ti
D1LIGENCE TILL UPSALA
Afgår Tisdags- och Fredags-f el kl 9 från Ka
stenhofs-Rällaren återgår ÖnsJagar och Lördagar
samma tid
STOCKHOLM
Öm 2 Ökt
Ett årk Protokoll i Högnjålet medföljer i
dag ater Post- och Inrikes tidningen ocb lem
nar i afs på Frih v Wgesacks förut om
nämnda erkännande att hafva samtalat med
Prins Gustaf att Baronen på tillfrågan "om
han ej vid något föregående tillfälle erkänt att
hr
-n under sitt vistande i Wien år 1829 haft
samla med Prinsen samt lofv .it att ej för fram
tiden ställa sig i kommunikation med honom
elter nå ^on stunds betänkande yttrat atthan vid
ett tillfälle år 1829 då efter återkomsten till
Stockholm redogörelse för resan blifvit af ho
nom lemnad medgifvit det han i Wien nar
mat sig till Piins Gustaf pch med honom
haft ett samtal dock ej i Prinsens hemvist
Han hade då för Prinsen titlkounagifvit sin
önskan att blifva anställd i Österrikisk tjenst
och anhållit om Prinsens förord dertill men
som något löfte icke erhållits hade han ej gjort
vidare försök eller anmält sig hos någon i
samma ändamål
Ingen fråga eller upplysning förekommer
om den nyssnämnde "ledogffrelstn
eller inför
hvHker den
blifvit ieinn .id För öfrigt inne
håller Protokollet icke något af intresse
Dagligt Allehanda fortsätter i dag redogö
relsen lör Herrar Revisorers diskussion i frå
gan öm depositionei nas beräkning till bestäm
mande arf sedelstocken Man inhämtat deraf
att Hr Domprosten Ibutiio varit den som fö
reslagit konti aproposilionen hvilken tydde
derpå att nä ot afdrag utöfver summan
2 ,400 ,000 R :d
r borde få beräknas endast i det
fall att Ba»kofu /rniikti <rej efter noggrannaste
prof /ung finna det depositionernas medeltal
under loppet af en längie tid enligt största

Sida 2

stcnoiihiet fortfarande sä väi innan silfver
uUexlirgms början som efter denna tid kom
nie ett utgöra ttt högre belopp än hvad R
Ständer i medeljas beräknat Hr Doraprostens
mening delades af Hir Hisinger Cederschjöld
Frili Palmstjerna Hrr Billingdal Engström
och Hasselroth
Hr Prof Cederschjöld har beledsagst sitt
yttrande med en generel framställning af rea
lisationens nylta hvaraf vi anse följande för
tjent att ordagrant meddelas
"Alltid har man trott sig finna tidpunkten
till Realisationens företagande ännu icke vara
inne Det vore besynnerligt om Sverige un
der fredens djupaste lugn icke skulle på så
lång lid någon gång hafva befunnit sig i till
stånd att kunna företaga en realisation och
det är lika besynnerligt samt i många afse
enden högst märkvärdigt att Svensk» folket
har så länge kunnat vara i saknad af mynt
en saknad hvarmed förmodligen intet annat
folk skolat tåligt låta sig nöja Mynt är en
mätare för varors värdej likasom alnen är
mätaren för deras längd och vigterne för de
ras tyngd Men hvad säkerhet finnes i han
del och vandel så länge ingen säker värde
mätare linnes utan denar förändei lighet un
derkastad från den ena dagen till den andra
Huru skulle det gå om alnen och marken vo
re lika föränderliga Och väldemätarens för
änderlighet är icke mindie menlig än längd
och tyngdmåttens skulle vara Jag talar ej om
den handel som just bygger sitt hopp om vinst
på värdenas föränderlighet Detla är icke han
del utan egentligen spel Så förhöll det sig
t ex med en stor del af de handelsaffärer 0111
bränvin som icke länge sedan blefvo upp
gjorde
"En Ledamot har yttrat att i samma stund
utvexlingeji böljades skulle Pr ival-B anker
sannolikt komma att b ida sig Men just detta
anses ju i allmänhet önskvärd t och tyckes
sålunda snarare vara ett skäl för än mot Rea
lisationen Ehuru dessa betraktelser egentli
gen icke höra till Revisorernas åligganden har
jag likväl trott mig böra vidröra dem för
ntt söka om möjligt vore minska de intryck
som de förut gjorde mörka förespeglingarne
hos mången kunde hafva åstadkommit
I åseende på formen för Revisorernes ut
låtande har blifvit beslutad t att detsamma
hvarken skulle kallas rad eller föreskrift ulan
"ett å Bankofullmäktiges framställningar med
deladt svar
Till Redaktionen af Aftonbladet
Undertecknad anhåller att Red täckfes genom
♦less tidning meddela nedanstående Svar på Hr
Doktor Schlyters anmärkningar i tidu Journalen mot
min afhandling Om Dråp och Mord
J C Lindblad
Juri s-Dok tor
Uti N :o 23o 2 2 ?2 och ?33 af Tidningen Jour
nalen har Herr Schlyter behagat recensera underteek
liads afhandling Om Dråp cch Mord
Ehuru Hr Schlyters alla Anmärkningar i sjelfva
saken
vfrän och med den första till och med den si
sta äro al den be .s ka li enhet att de inför uplysta Ju
rister icke tarfva någr-n vederläggning torde dock en
sådan ej vara öfverflödig då det måhända lyckats
Kr Schlyter att genom d ^ls sotismer dels ouppsåt
liga misstag föra bakom ljuset en del öfrige läsare
hvilka sakna tillfälle eller förmåga att efter en flyg
tig läsning pröfva halten af hans anmäkningar men
1i :«ika icke finna sannolikt att en man som har nå»
gon existimation att förlora vågar äfventyra ett an
fall af denna beskaffenhet utan att han i saten skul
le hafva rätt Hr Schlyter tillkUnnagifver att anled
ningen hvarföre han "icke bort undandraga sig att
företaga en offentlig granskning af Hr Lindblads bok
varit klen att han borde förekomma den "skada och
oréda min "förmenta thcor .ie ro m kunde föror
saka hvarefter Hr Schlyter
"utan omsvep genast i
början yttrar sin mening
att det
varit alt ön-ka
att Hr Lindblad hade behållit ifrågavarande arbete
för sigx sjelf
Utan tvifyei hade detta i alla afseeu-
s
m
t
den varit det bästa» i fall jag verkligen begått så
stor» misstag och röjt så mycken okunnighet oreda
ock tankeslöhet m m som Hr Schlyter påslår li
kasom det vid motsatt förhållande lika otvifvelak
tigt varit för Hr Schlyter förmonligast om han un
dandragit sig en granskning som väl icke kostat ho
nom mycket besvär men också torde inbringa ho
nom foga ära
I anledning af min definition pS edsöres brott
vill Hr Schlyter "blott anmärka att Hr Lindblacj
ej har någon aning om den väsendtliga förändring
läran om edsöre undergått genom Kongl Förordnin
gen den 20 januarii 779 Aldeles Och jag be
känner att jag ännu icke derom "har någon aning
Jag har trött och tror att "genom K F den
iq Januarii 1779 någon annan ändring uti
Allmänna Lagens stadgande i mål af slik beskaf
fenhet (som det till Kongl Maj :t 1781 hemställde
rörande Bonden N m fl hvilka för det de i upp
såt att hämnas om natten öfverfallifc Länsmannen \T
och hans hustru och dem flere åkommor tillfogat
ej blifvit gjord än endast "i anseende till den för
Edsörebrott förut stadgade förlust af äran
K Br
d 6 April 1781 Genom en dylik förändring af
påföljden lärer ingen mer än Hr Schlyter finna
att de så kallade edsörcs-brotten undergått någon för
ändring till sitt väsende d v s till sina karak te
jer hvilka äro alldeles desamma nu som före 1779
Hr Schlyter fortsätter vidare "det är nemligen ef
ter Hr Lindblads definition edsöres-brott om någon
t e på Kyrko vä g slår annan blånad eller blodvite
— (riktigt —
"men han nämner icke här (utan först
sid 88 dråp ehuru endast detta sistnämnde men ej
det förra numera är edsöres-brott
Då jag uti defi
nitionen upptagit att till det minsta blånad eller
blodvite skulle vara tillfogad trodde jag det vara
klart för hvar och en att oro under enahanda om
ständigheter och förhållanden den tillfogade skadan
var af svårare beskaffenhet brottet derigenom icke
blefve af en ringare eller upphörde att vara edsö
res-brott Så ungefär lärer väl också Lagstiftaren
sjelf hafva trott enär de större kroppsskador som
förekomma i 34 Cap M .B icke nämnas .-uti de Kap
som stadga ansvar för edsöres-brott Jag har såle
des icke "uteslutit det som verkligen är edsöres
brott
Enligt Hr Schlyters begrepp om edsöres
brott behöfva vederbörande icke «tälla sig till efter
rättelse K F den 8 Sept 1829 der det stadgas att
"Under-Rätts ransakning och utslag i mål angående
sådan e Edsöres-brott å hvilka penningeböter
jemte fängelse med eller utan arbete äro i Kongl
Förordningen den 20 Januari 1779 utsatte hädanefter
skota till Hof-Rätls skärskådande och pröfning in
sändas
enär Hr Schlyter anser "sådane edsöres
brott nu mera icke finnas Men emot HANS Hr
Schlyters auktoritet bevisar det naturligtvis ingen
ting att äfven Lagstiftaren sjelf kallat och an
sett ifrågavarande brott för Edsöres-brott äfven
efter 1779 helst Hr Schlyter förut sagt att han
"vet väl att andra än Hr Lindblad i sednare tider
(hvarunder Hr Schlyter naturligtvis inbegriper äfven
år 1781 gifvit namn af Edsöres-brott å ^t det som nu
mera icke är det men det tillhör vetenskapen (läs
mig Schlyter att undanrödja okunnigheten ej att
stadfästa den
Vid detta förhållande lärer Herr
Schlyter icke eller finna för godt att göra något vi
dare afseende ä Kongl Brefvet "till samtlige Ilof
Rätterne angående förvandling af sårarnäts-bö
ter i edsöres-brott den 7 Mars 1794 .»
än i de fall
det uti 23 Kap M :ö stadgade ansvar för edsö
resbroft då dråp ej sker ännu är bibehållet
Vidare skulle genom Hr Schlyters definition på Eds
öresbrott den synnerlighet uppkonröia att man
icke saklöst finge dräpa den som kommit hem till
annan i afsigt att hämnas och der tillfogat honom
svårare kropps-skador men väl tjuf som brutit sig
in i gård och hus om nattetid eller sätter sig till
motvärn» ehvad det är natt eller dag 4° &aP 78 I
M :B
Att döma af den erfarenhet undertecknad haft till
fälle inhämta under de år han meddelat Juris Stti
diosi undervisning i Svenska Lagen härrör denna
Hr Schlyters förvillelse derifrån att benämningen
Edsöres-brott för det mesta icke nyttjas ide genom
1779 års Förordning ändrade Lagens rum och detta
jemte det förändrade straffet anser Hr Schlyter haf
va medfört en "väsendtlig iorrändring i Eds
öresbrott hvarom väl ingen som förstått nämnde
Förordning haft "någon aning
— Att 17 ^4 års
Lagstiftare icke lade någon vigt på sjelfva benäm
ningen Edsöresbrott emedan namnet icke karak
teriserar ett brott hade Hr Schlyter kunnat inhäm
ta af 20 Kap 1 § M :B der benämningen Edsöre
brott icke nyttjas om dråp ä annan i hans hus
eller hem men väl om mindre skada såsom blånad
och blodvite Men det mätte vara binge sedan Hr
Schlyter studerade Sveriges nu gällande Lag och
Författningar Genom denna efter hvad visa It är
af uppenbar okunnighet föranledda anmärkning tror
Hr Schlyter sig likväl hafva ådagalagt
"att mera
orig tig delin i tio a på Edsöresbrott
(än den
gifvit "svårligen hade kunnat gifvas
Härmed skulle jag kunnat sluta mitt svar efter
att måhända mer än tillräckligt hafva blottat Hr
Schlyters okunnighet oro gällande Lag och För
fattningar Men det kan vara nyttigt åtminstone
för Hr Schlyter sjelf att pröfning varder anställd
äfven med hans öfriga anmärkningar Hr Schlyters
granskande uppmärksamhet har det vidare icke und
fallit att den beskriltiing jag lem na t på Mord är
till alla delar origtig
Han har dervid anmärkt
i :o "Att Sveriges Lagar anna aldrig fordrat öfver
"läggning och berådt mod såsom kännetecken på mord
Att Sveriges fordna Lagar icke fordrade sådant vet
äfven jag med tror lika med Nehrman som sanno
likt kände både gamla och nya Lagarno bättre än
Hr Schlyter att enligt nu gällande lag ingen kan
dömas för mord som ej efter föregången öfve v lägg
ning af hand t- en menniska lifvet Utom den af Hr
Schlyter berömde Nebrmans auetoritet vid hvilken
jag bort kunna trygga mig emot Hr Schlyters anfall
är jag lycklig att för denna min mening kunna åbe
ropa en ännu större nemligen Kongl Lag-Comi
tcens i dess yttrande uti Motiverne till ny Straff
Lag pag 48 der Kongl Comitéens andra anm vid
den i 12 Cap 1 § 1V1B- gifne bestämmelse på mord
tydligen utmärker att Qomitéen anser öfverlägg
ning höra till begreppet om mord enligt 1734 ;irsr
Lag — 2 :0 att orden i löndom icke innefatta att
dråpet skall skett å sådant ställe der inga andra
menniskor äro tillstädes
"ty dessa ord
påstår Hr
Schlyter
"beteckna just de hufvu dsakl i gen efter
dråpet följande handlingar till brottets fördöljande
egentligen genom liket» undangömmande som från
uråldriga tider utgjort Kännemärket på mord
har man nu ändtligen fatt veta huru Hr Schlyter
definierar m ord hvarom okunnighet ej skall tålas
"af den Student som vid Lunds A ca d emie
vill undergå den så kallade Hof-Rätts-Examen
Hr Schlyter och de lärjungar som tro på honom
dömrna således den hvilken i bråd skillnad med vil
ja dräpt en annan och derefter undangömt liket atl
såsom mördare halsnuggas och steglas Skada att
Hr Schlyter hittills lärer saknat tillfälle att prakti
sera med sin grundliga historiska t .henrie derrgenon
han kunnat bereda sig sjelf behörig näpst och sina
lärjungar tjenlig varnagel 1 »ne lertid är Hr Schlyter
så säker på sin sak att han förklarar det begrepp om
mord jag bestämt vara "så falskt soin det
möjligen kan vara
Men måhända torde det
ta märkliga Exempel på Hr Schlyters misstag 01a
Sällande Lags mening vara tillräckligt att öfvertyga
honom sjelf att till och med hans "grundliga in
sigt i de gamla Lagarna icke ensam är tillräcklig
"för att rätt kunna förstå de nya
F
(Fcnts e a g
NaleidsskLp
Nära en månad har nu förflutit sedén Fr i—
herrarne Vegesack ocli DiiOt-n inställdes till
ransakning i det ryktbara högmulet ocli Di
stan dagliga förhör hafva iiällit Oiktadt
dervid en temlig grad af hfvhnirig synes hal
va utvecklat sig ocli oaktadt anklagelsen
längesedan blifvit bestämd til både be-kalfen
het och rigtning underrättade dock en tidning
allmänheten i Lördags
— att procrssen ännu
icke är börjad Den såkUlade preliminära
"instruktionen sades ännu fortfara Här ser
det ut som om de bäg ^e häktade Fliherrarne
icke hade någon process utan blott en "in-
stntktiorij
på halsen
Om den stora vidt omtalta Konspirationen
lyckligtvis icke rubbat statens lugn sa har deri
destomern stört Tidningarnes Fäderneslandet
Argus och Stockholms Posten voro inbegrip
na i en enorm träta rörande den numera gl ^n»
da Theater- Prologen h vi ken ehuru "osmak
lig
likväl var nära att blifva "uppäten
De
hängde allesamman
ined liand i hår och knif
i strupe
på den gamle Gran-karen just di
den stora bppläckten om konspirationen b !ef
bekant Nu släppte de gubbens grånade hår
stripor ocli ingingo vapsnhvili lör att få ro
till filosoferande öfver den ny i höginålsfråg sn
livar och en lade fingret på näsan ocli koin
Se Hr Sclilytcrö uppsats i Journalen ur i83o
N4
N ;o tc >4-

Sida 3

såmedelst till särskilta — till en dtl höst kuriö
sa resultat» )
Stockholms Posten fann efter moget öfver
vägande att då sta terne äro i en så bergfast
trygghet som nu för tiden behöfvas icke de
stränga lagarne mot statsbrott Då fol
ket är — såsom här i Sverige — så förnöjdt
att man icke har att befara några omhvälf
n in gar bör hvar och en — tänkte Posten —
få i frid och ro konspirera så mycket han
i- gitter
Häremot uppträdde Granskaren och visade
med margfaldiga historiska skäl att thröner
na icke stå alldeles så orubbliga som Stock
holms Posten inbillar sig och att omstörtnin
game af detta klags s !olar oftare ske genom
mi-snöjda partier än genom missnöjda Jolk
Svenska Minerva hade börjat en vidt ut
seende afhandling om vältaligheten uti Sverge
hvaruti till och med Quinctiliaiius citeiades —
då högmålet på en gång bröt ut I denna
lialfgångna afhandling var redan ganska myc
ket ordadt ehuru föga sagdt — då den .flux
måste slubbsvnnsas i anseende till nödvändig
heten för Minerva att vid- det kritiska till
fället hjelpa till att fundera på stålens bista
— Konspirationen är öfvermåttan farlig men
te den gamla Sibyllan inånga — ganska mån
ga — hafva del deruti cch isynnerhet bör
nian misstänka alla dem som hålla god inine
|j >rMan
<er väl många vissa högst loyala tänke
sätt yttrade hon — men derunder ligger e .n
hund begrafven Hvad slags hund del är lär
emedleitd Minerva hafva svårt att utforska
så fromt icke Stockholms Tidning får ordres
att rota upp honom
Slutligen öppnade äfven Nya Argns sina
ofantliga kindbogar — desamma hvnrmed lian
för ett parar sedan >e hufvndet af skammen
Nya Argus brukar såsom min vet vanligen
vurma på någon fix id som omvexlar efter
slumpens föranledande och oupphörligt in
blandas i allt hvad han yttrar För ett pa
år tillbaka råkade han göra några temligen
sund anrnäjkniogar öfver kolibradoseriet
och i förtjusning deröfver Inlade han i fulla
nitton månader om idel "kolibradoseri
Kort
derefter föll han på "fillelismen och höll
eanska förtjenstfull t t er den en hel sommar
For omkring ett år sedan började han vurma
ut ett motsatt håll på niouvementet — och
under en lång tid derefter såg hörde och
omtalte han ingenting annat Derefler bör
jade han grubbla på Aftonbladet Detta ut
gör sedan den tiden hans enda tanke och
talämne Kastar man ögat på försfa spalten
i hans segslitna Blad — så handlar den om
A (lonb !adet och likaså alla de andra Di
han uppstiger om morgonen och då han lu
» tar sitt rymliga hufvud till hvila om qvällen
är detta blad hans föista och sista tanke —
och då han engång ändar sin jordiska bana
dör lian säkert med Aftonbladet på läpparna
Detta niäi k väi diga vurmeri har äfven ver
kat på de bidrag han lemnat till diskursen om
det ofvannämnda Uögmålet Då Minerva på
sin Jungfru-ära försäkrat att saken är af hög
sta farlighet kallade dock Argus alltsammans
på kavaljers-paroll för en bagatell Iluf
vudsumman af hans yttrande är dock
att Aftonbladet utlåtit fig för mycket och för
stiängt einot Friherrarna under det Minerva
klagar att vi sagt aldeles för litet Vi skulle
häraf kunna föranledas att tro det vi helt
olörmedadt kommit på "den ratti medelvä-
Den berättelse vi för några dagar sedan om
nämnde ur forska Morgenbladet angående
j en Grefvianas och hennes sällskaps be
drifter på gästgifvaregårdarna i Norge har
gifvit ett annnt blad iiäistädes anledning till
följande anmärkning
"Norska tidningarna traktera oupphörligt
med artiklar öfver e» Engelsk Dames och hen
nes sällskaps äfventyr på gä Igifvaregårdarna i
Norge Och hvad röjer sig vara förnämsta om
ej enda anledningen dertill att ett slikt äm
ne kan omfattas och kommenteras med så myc
ken ifver och begariighet Jo den ifrågava
rande damen är född i Sverige och tillhör
en af Sveriges förnämsta familjer
Vi skulle deremot för vår del tro att den
ifrågavarande damens familjeföl hållanden in
galunda äro orsaken till de sarkasmer för hvil
ka hon varit utsatt i Christiania Morgenblad
Anledningen tyckes helt simpelt ha varit att
sallsk .ipets eget uppförande så lite harmonie
rat med deras hög ttånd
Non männen ä /o icke såsom vissa andra folk
vane vid skojare af hög rang och det är så
ledes föga underligt att de anse för både "grii
neligt och grcedeligtcm någon åberopar för
näma liaisoner till skydd för ett småaktigt
handlingssätt
Det utgör ett "ojörgalli ^t bidrag till Nyn
Argi karakteristik och omvändelsehistoria att
han som tillförene varit en så varm vän af
Norrmännen uu söker pådikta dem ett natio
nalhat till Svenskarna såsom orsaken till de
ras åtlöje öfver några "kolibiadosiska
resan
des skryt öfver förnäma bekantskaper oaktadt
icke något spår till en säden sinnesstämning
emot Svenska nationen finnes i det Norrska
bladet och att samma tidning som af alla
krafter söker nedsmutsa Frelsestandet
no
tabene när det gäller sådana medlemmar der
af som tillhört oppositionen visar harm öfver
att respekten för högadelig böld icke hindrat
Norrmännen att skratta åt ett dåraktigt hög
mod
denne namnkunnige man
Frankrike har i
förlorat en af sina utmärktasle Läi de och nyt
tigaste patrioter Hai föddes ^år 1756 i en liten
stad i departementet Loreres och egoade sin
ungdom åtstudierna af chemien hvari han utgaf
föreläsningar ,som blifvitöfversatte på flera främ
mande språk Ett betydligt arf använde han
till stor del på tekniska ex peri men ter och
gjorde de försöken med fabi iksmässig bered
ning af svafvelsyia och natron hvilket åstad
kom en verklig revolution i Lera industrigre
nar Äfven har Frankrike honom att lacka för
införandet afkonsten alt färga Turkiskt rödt År
1793 ,då Frankrike var hotadt med krig af nästan
hela Europa tog Välfärds-Utskott Chaptal
lill råds 0111 medlen att tillverka krut och
det lyckades hans bemödanden att dagligen
låta beieda 35ooo Skålpund uti en enda qvarn
så att öfver i5 millioner lefvererades på etl
enda år Förgäfves gjorde Washington i de
Förenade Staternas namn Drottningen af
Neapel och Konungen af Spanien honom de
mest fördelaktiga anbud om han ville lemna
sitt fädernesland När den polytekniska sko
lan grundades inträdde Chaptal der som Pro
fessor i cliemien jemte Berthollet Vauquelin
Guy ton och Fourcroy Efter freden år 1796
anlade han slöra manufakturer så väl i Mont
pellier som trakten af Lyon Under Napo
leons Konsulat inkallades han i Stats-Rådet
och deltog i utaibetandet af handelslngarna
hvarvid han visade mycken omsoig om de ar
betande klassernas bästa Han inkallade mån
ga Engelska konstnärer till Frankrike Slöjd
skolan i Compirgne och det stora konservato
rium hafva äfven honom att tacka för sin
uppkomst
Vidare ombesörjde han öfver ioo vägan
läggningar i alla riktningar af Frankrike
GREFVE CHAPTAL
bland hvilka "äro deB nya tSgen genom Å
perna efver Simplon Mont Cenis och Mo .t
Genevre samt den herrliga yägen från Rin
gen till Coblenz på venstra Rhenstranden ge
nom branta dittills otillgängliga klippor Nya
praktfulla broar öfver Seine- och Rhone-flp
derna nya kajer i hufvudstaden en mängd
nya kanalarbeten börjades den Egyptiska
kommissionen tillförordnades medicinska och
farmaceutiska skolor ett institut för jordgum
mor in m inrättades Fyra år voro tillräck
liga till alla dessa företag hvarefter han an
höll om sitt afsked Under de 100 dagarna
kallades han åter till det allmännas tjenst
men återvände efter restaurationen till pri
vatlifvet och egnade nu hela sin omlanta
åt försök med inhemsk sockertil I verk n i r g
af hvitbetor och merinos-afveln för hvilken
han inköpte 1200 stycken får Äfven upp
fann han nu tillverkning en af den s k Fran
syska indigon af Wejde Slutligen gjorde han
flere betydande förbättringar i vinberednin
gen
Dessa förtjenster gjorde honom till Pär af
Frankrike hvartill visserligen ingen kunde
finnas mera värdig Han dog vid 76 års ål
der sedan han hade egnat 60 år deraf åt sitt
fädernesland
Kolonien i Algier Ett Fransyskt blad in
nehåller härom följande
Alltsedan farhågan för Algiers öfvergifvan
de af Franska Regeringen upphörde lur ko
lonisationen derstädes gjort de vackraste fram
steg och man marker för hvarje dagen till
tagande liflighet Den Europeiska befolknin
gen ökas hastigt gatorna utvidgas torg pla
neras och husen regleras med mera ordnin
Vigtiga arbeten inom och utom stadsmuren
äro redan påbegvnta och fullbordade N .ign»
allmänna byggnader äro uppresta kajerna re
pareras och förlängas Redan innan Fransmän
nens ankomst fanns ett stoi t antal allmänna
bad till begagnande af Morerne och Judarne
samt skolor för Museimäns barn i alla qvar
ter Nu finnas flere bad efter Parisiske mönster
äfvensom Fransyska skolor till och med flick
pensioner Boklådor läsekabinetter oeh flere
magasiner finnas äfven lika eleganta som i Pa
ris Inom ett år torde hela vår civili-ation
der vara införd I December i8it var lan
det ännu endast genomskuret of smala nästar»
öfverallt otillgängliga gångstigar Men i slutet
af Mars då regntiden var förbi började trup
perna sina arbeten Hvarje Bataljon erhöll ett
visst stycke och på mindre än 60 dagar ha
man på 7 å 8 timmars afstånd i alla riktnin
gar så goda vägar att spann med sex hästar
kunde beqvämt köras på dem Derjemte upp
slogos fyra förskansade läger hvardera med ett
litet bestyckadt citadell och skyddade genom
en krans af blockhus Allt detta var fullän
dat ifrån den i5 Mars till den i5 Maj D
yens trädgård har blifvit förvandlad till ett uii
iitärhospital hvari tillsammans i5oo sjuka blif
vit vårdade sedan Juli månads slut Alla des
sa anstalter för koloniens förbättring och be
qvämlighet tillskrifvas Öfver-Geneialens Ge
neralen Savarys outtröttliga nit och verk
samhet
En provinstidning i Frankrike utgjuter sig
följande pompösa loford öfver en bravur
sångerskas debut "Tre dagar äro förbi ock
vi sväf ^a ännu beständigt i ett känslorus a£
hänryckning och beundran våra sinnen äro
liksom fängslade af förtrollerskans magiska
sångformler och den afväpnade kritiken fäller
på knä och ber om pardon En enda not
till och jag stackars tidningsskrifvare doge af
idel förtjusning

Sida 4

'Ett !äi«Jt sällstap i Frankrike liar i åa- ut
loLvat en guldmedalj af 5oo francs åt den
AOiii hast besvarar frågan hvilket är bästa
tnediet att fördrifva råttor Skulle man icke
belt enkelt kunna svara att föröka kattorna
Man beräknar att icke mindre än 14 ,000
personer i år utflyttat ur Stor Bi itanien för
att begifva sig till de Förenta Staterna Cana
da och Van Diea ^ens land
I Österrikiska staterna har antalet af födda
för åren 1828 1S29 och i83o varit 2 27 ,5Z2
och af döda 1 ,528 ,434» således en tillökning
af 347 ,098 få dessa tre år De drlar af Kej
sairiket där popölationen mest varit i tillta
g >nde äio haf-pi ovinsei ne Böhmen och
IVirihren I Lotnbai diet Stejermark Venedig
Österrike ofvan och nedanom Ems samt
Käinther har
'förhållandet un lian födda oc1
dö a vaiit i det närmaste lika
I Bajern stiftas det ena nya klostret efter
det andra» Bäjrarne älska lie !st upplysning
— af vigda vaxljus
[los Touarikeine i Afrika anses det sojii ett
n ni plus ullra af skönhrt hos ett fruntimmer
om hon är så fet alt hon icke kan gä utan
biträde af två personer
I Glasgow råkade nyligen ett fyraårigt barn
att falla ned från tredje våningen af ett hus
Till all lycka blåste det häftigt så att vädret
fattade i barnets kolt och spände uj p den
4 >m en fallskärm på en luftballong hvaiige
noui det helt sakta nedsjönk t ,II gata« Modren
utom sig af förskräckelse störtar utför trap
poma säker att finna sitt barn död t Det
hade just nu rest upp sig efter fallet och fä
stande på modren en bedjande blick hvari
fruktan för riset och ånger öfver att hafva
gjort illa voro målade ropade det "Söta mam
ma lilla föilät inte gö a så mer
ANNONSER
TILL SALU FINNFS
Af Trycket 'har utkommit och iäljes hos A Wiborg
• t comp å 16 tk Banco 3 :dje hattet af
Ä
j
BUDBÄRAREN
En Ghritlimådkift
B
En Ghristelig månadsskrift
Med Porträtt af Erik Tollstadius i stentryck
Innehall Upplysningar och linderrättelser om det sa
kallade Läs erie t i Norrland
— Biographiska Antécknin
gar om Kyrkoherden Erik Tollstadius af N J Ekdahl
(Strödda anteckningar Öfver Missions och Bibel SäHska-
Eernesj verksamhet af Professor D :r Lindner — Några
istoriska Noticer som vittna om alt äfven fordom i
den evangeliska Kyrkan man ansett för en pligt att pre
dika EvangeliuYn för Hedningarne — Missions Beråttel
se från Sandwichs Öarna .— Ord af Doctor Abraham Pet
te«rson på en Ta /la i Kongliga lUddarholms Kyrkans
Sacristia
Den Tills Ncmpis
eller
1 ^01 8 ?RÅI 0LII
utur
Thomas a Kempis
smä Verk sammandcjignc
har i dessa dagar af trycket utkommit och säljes på A
F Raams Enkas Boktryckeri i Norrköping ii 8 sk b .o
ex — Heqvisitioner häri kunna äfven inlemnas lill
Bokbindaren Lysén derstädes- — Då 100 Exemplar con
tant betalas lemnas hvart 6 :te gratis
Af trycket har utkommit och säljes i alla Boklådor
samt på Altonbladskontoret
ETT ÅR I SPANIEN
EN UNG AMERIKANARE
>LÖfversättning från Engelskan
i Två Volumcr
Hunden pl Hötappen
en liten MiintrationsLectur utgifven af
Koriander Katzenkrall
Förstå Hof-Narr Kort Korf- och SvafvelsticksFa-
'Sljes å Z sk B .co uti Tobaksboden i hörnet
Köpmans och Skärgård sgatorna uti Lånbibliotheket
vid Södermalms Torg på Dagblads Kontoret samt pl
Aftonblads Kontoret
o
Af trycket har utkommit och säljes i alla Bok
lador r >å Aftonblads Kontoret och hos de flesta
Bokhandlare i Landsorten u i B .dr 16 sk» B .co
Fördelame
MAChiXER
Såsom bidiägande till låg tillverkningskost
nad ooh ökadt behof af A 'betare
Ofv er i litTnin frun Engelskan
Å Aitoiibladet och i de flesta Boklådor l6 »k B ;co
031 MEKANISKA
Torkmil gs-KIOR
g
för
Otiöskad sätl och andra växterj
ny privilegierad uppfinning
f
David Frölich
med planch
Bamnäs vestra och Béckhafnmars Bruken uti
Bamnäs
socken af TVestmanland belägne 3 mil nord•
vest
fran TVesteras Stad invid Rarrinus ström dch
Strömsholms Canal samt en knapp i .g rnil ifrån
hy a andra med utmärkt vackert läge — Ägande
tillsammans i årligt smide 1 ,075 Skepp Stäng /ern
emot enkel Hammarskatt Stämplarna är o WH och
1AS• Till Egendomen hören Ett 5 våningar högt
Corp t de Logis af sten försedt med plåttak innehål
lande en mängd boningsrum samt skafferi kök
Bagarstuga och kall r dr 4 till utseendet allde
les lika Flygel Byggnader
<z :ne af sten och 2 :na af
träd reviterade med tegel .— 2 :ne Byggnader af sten
för Smeder och andra arbetare :ne Stångjerns
Smed
or af sten med z Härdar Jern Bodar
kolhus och en mängd andra Byggnader En skatt•
lagd Mjölqvarn med ett par stenar och ett Tegel•
Bruk Z \ne Trädgårdar med fruktträd Buskar
och
planteringsland Under Garden brukus 1 5 skatte
hemman och ett särskildt tiilköpt Torp derå utsås
årligen 9 ä 10 Tunnor höstsäde 5 /5 Z Tunnor Vårsäd
samt Potatis Foder vrri vintern och bete om sömma
ren finnes i vanliga år för 6 ä g Hästar 4 par
Oxar och 20 Kokreatur Tio Landbönder och Tio
jordtorpare finnas hvilka jemte 5 ä 4 Dagkarlar
bestrida arbetena vid Stället dels såsom åliggande
och dels emot betalning för Öfver dagsverken samt
kola å Brukets skog circa 1 3 ;del till behof vet för
smidet och med hvilken kolning skogarne synes kun
na äga framtida bestånd Föröfrigt hafva Brukena
rättighet att köpa kol hvarå tillräcklig tillgång
för återstoden af behofvet finnes inom socken Af
den blifvande köpeskillingen får bestämdt för alltid
innestå nära 20 ,000 Ti :dr Banco emot blott 4PC rän
ta om året — I öfrigt jemkas köpe vilkor en efter
köparens beqvämlighet
Närmare underrättelse härom lemnas i Stock
holm på Herrar Schöns et comp Cantor och i JVester
ås hos Herr Audi t euren Schenström samt i Dalar
ne hos Herr Brukspatron Schenström på Forsbacka
Gård i stora Tuna
TAK-PAPPER
af Lessebo och Augrrjms Btnks fcJlverkningar som
länge varit eherfrlgadt är gui ater ett större parti in
kommet af utmärkt godhet och försäljes hos
Joh Fredr Hassell
Två par nio och ett halft q v arters Qvar n sten ar
Underrättelse på Contoret i huset N :o 2 Johannis
gränd vid Skeppsbron
Norrköpings och Nyköpings
KNAPPNÅLAR
till Brukspriser hos
H I /r Broman
KNAPPNÅLAR
af Gusums tillverkning
och Fabriks pris i J F Ze
thraei Kryddbod vid Österlånggatan
APH1
A >EH t !i .41 PAPIS
Syltade på Bouteljer uti första Kryddboden vid
Fredsgatan till höger från Gustaf Ad Torg
B Ujaj s i {- u IssJli
äkta Harlemska af diverse vackra sorteringar
både att drifva till blommor i rum samt jör kall
jord finnes vid Brunkebergs Tors hos
J J BÅTx TELS J .son
PRIMA Rysk Talg Fat och Li»pundtals
Formljus uti Eldor om cirka 6 a 3 E :pd
Ny Holländsk Sill i Sextondelar
Kabeljou af bästa sort i Fjerdingar säljes uti Nord
landers Magasin i Brunnsgränden vid Skeppsbron
Hos F E Guilletmot Malmskillnadsgatan N ;o 17»
till salu
HOLLANDS ROFOLJA
och PATENT dito
och ATEN
Fin Patent Olja Holl knaster Tuggtobak
flere sorter finkarf v ad Böktobak Holl Blyerts och
Sand Deglar diverse Dimensioner finnes vid Brun
kebergs Torg hos
J J BAliTELS J :son
Flere sorter Amerikansk Negerhead i Undcrteck
nads Tobaksförsäljningsbod vid Kornbamstovget
i C F WADSTflÖMS E :«
GOD BLANKSMÖRJA
å 8 sk B :ko fialfbuteljen (da tora butelj medföljer
uti S ^ckrrbruks-Ma .Vasivet i huset Nio 7 (Eiikelru
Gcrles hus vid Blunk bron
ÅSTUNDAS HYR /V
I fall iilgon har en gentil och i godt stind varande
Kal esch eller Berlinervagn att pl en månad emot hyra
aflåta för att inom Staden bogagnas så torde anmälan
derom lemnas på Mon Bijou ofvanför Kungsbackonf
då öfverenskommelse där kan träffas och önskas iatt i
fall någon har en dylik och samma ville Ötyerlåta fl
med första dagarne at nästa vecka samma emottaga allt
förståendes att åkdonet är i godt stånd och utan behof
af någon iörefallande reparation som kan hindra dess
genajte begagnande
DIVERSE
En Candidat från Carolinska Universitetet i Lund9
som en längre tid sysselsatt sig med barns under
visning och som kan förete hedrande akademiska
betyg öfver kunskaper och uppförande önskar sig
plats i egenskap af Informator helst vmkring Stock
holm elter Upsala Svar härå af vaktas i billet till
Candidaten G E I som inlemnas på Af
tonblad s
Kontoret
I Fortepianospelning kunna så räl nybörjare son
mera för sig komne erhålla säker och grundelig un
dervisning af en person som längre tid informerat di
adress till knder visareiv inlemna» pä Dagblads Cou
toret
i ENGELSKA SPRÅKET i
lemnas efter den 21 Oct emot billige vilkor korrect
undervisning enskildt eller i någon Pensions Inrättning
om biljett till samtala
vinnande lemnas pl Aftonblads»
Contoret till P G R Öfversättningar från Svenska eller
Franska till en städad EngelsXa göras skyndsamt
Vid den Gymnastik- Local å Södermalm som af
VexelundervisningsSHllskapet blifvit upplåten är till
talls att begagna Gymnastiska ofningar alla morgnar
från kl 8 till 9
För ett något bemedladt Fruntimmer kan en snygg
och lönande handel tå emottagas på göda vilkor den
hugade uppger sin adress i Biljet till G W pl Afton
blads Contoret
Undertecknad får för den Vördade Allmänheten
tillkännazifva att hos mig mottages beställningar
samt håtles till salu Guld Silfver samt Pläterade
arbeten hvilket senare tillverkas för ungefär hvad
arbetslön utgör på Silfv er arbeten .och af fjillkom
ligt så god aeskaffenhet som den Engelska
° 3 U J LENHOLM
bor pa Westerlunggatan
huset N .o 30
Vi fl Vördsamt tillkännagifva att vi från denna
dag flyttat vår Vinhandel från Herr Mazers hus vid
Vesterlånggatan till Herr Ekströms Källare vid Stora Ny
gatan midt emot Herr Falkmans Bränvins .Magazin
Stkholm den 15 OctbtzZ2
g
Stockholm den 15 October itzZ2
IVlichae /son et Comp
RSELS MÅLNIN
ÄKTA PORSELIfcS MÅLNING
Undertecknad är flyttad till Norrlandsgatan N :o
z6 och förfärdigar alla slags målningar på äkta porslin»
nom Porträtter Landskapsstycken Blommor Foglar
Insekter Attributer Ornamenter och förgyllning m m
Af sådant arbete finnes en del till salu som Svenska oeh
Norrska Vuer Porträtter af den Kongl Familjen ra m
och är hvarje dag att bese i min Lokal Beställning mot
ge» af hela Serviser samt enskiltaxstycken slväl ifian in
rikes som utrikes orter och skall de målningar ocb kop
parstycken som lemnas till af kopiering i oskadadt stånd
tillbakalcmnas Stockholm den 26 Okt
S
S Schjödt
Löjtnant
j
\J p B får svar på Aftonblads Contoret
Liktornar borttagas att de ej mera kännas onda och
då de äro borta betalas efter behag derför Den som
faster *uppmärksamhet på denna annons torde vara god
och uppgifva sin adress uti billet till Sökande S S
N o 42 som torde inlemnas uti Tobaksboden i Trång
BOKTRYCKERI
är etablerad af undertecknad uti Hutat N ;o g vid
Munkbios»tan Stockholm d g Oct >gzz
HGNORDSTROM
H G NORDSTROM
Rättelse
Uti de exemp afLöi cbigsbladet som utdelades
i staden står png
3 sp rad ia
ined Guds
lijelp lärer dock republiken hvarken till sia
eller sina derpå byggda inrättningar las
lärer republiken hvarken till sin grund
val eller sina derpå byggda inrättningar etc
Äfven hade genom felnktig ombrytning af ar
tikeln det stycket som börjas med orden
"De förenade Staterna hafva en utsträck
ning etc blifvit orätt inflyttad t före orden
"Zi /2 strid synes således nalkas etc9 i stället
för efter orden "ied eller utan egen
viljti1 hvilket Läsaren behagade anmärka
emedan artikeln eljest saknar ett ordnadt
sammanhang mellan följden af styckena
lioS L J IJjERTA-