Aftonbladet Tisdagen den 30 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-30
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-30
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-30
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-30
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 30 Oktober 1832

Sida 1

N :o 255
1832
AFTONBLADET
Tisdagen
den 30 Oktober ^f
Löta Mumror sk Banco Prenumeration oth utdelning
i
Bladets Coritor vid Stadssmedjagatan fi roma at Bod i hernet af Drottninggatan ock Clara Bergsgränd Lindroths vid Kort landsgatan oth Esse n t
riset Stockholm för helt ir jo R :dr halft ar t k :dr miaadar a Jf /afr t» ti Honso
id Stadssmedjagatan Mromans Bod i Kornet af Drottninggatan ock Clai
SdIAdi fötdCill kBdUdlikl fidd
riset
Cid Sddjfi Bd i hf ik Cl
Stockholm för helt ir jo R :dr halft ar t k :dr miaadar a Jf /afr t» ti Honso
id SddjMBd i Kf k l
P Bladets Coritor vid Stadssmedjagatan fi roma at Bod i hernet af Drottninggatan ock Clara Bergsgränd Lindroths vid
ff
id Stadssmedjagatan Mromans Bod i Kornet af Drottninggatan ock Clai
vid SödermnImstorg Annonser emattagas endast i förstnämnda Contar till i sk Bane radan Utdelningen kl eftermiddagen
UTNÄMNIWGA
Till Borgmästare i Weslerås Kopisten G F Ek
hol :n
BGDK I STOCKWOÄM
G
Skom C Carlii .g *6 d :s 28 I
Lauds»ekrct Lagm Ton Sydows Fm född Carliiig
aj d :s 33 år
Mamsell H M- öhman aS !« 17 *r
Mamsell M Dyk 27 d :» 80 åij
KARANTÄNS - KUNGÖRELSE
öu Syra i Avkipatagca och sladeu Havana I utia
samt konstantinopel iro »å»om »uiiltade att
och såsom misstänkte Bfriga Turkiska och Greliak»
samt alia Egyptiska hamnar Barbarisk» kusterna
samt Westindiska Varvs med undantag af fet Bar
telemy Dessutom fSrut sSsom Cholerasnuttade
uppräknade stallen
Alla lill Gibraltar »nLoaimaixde uti VungP» ard
h Jan 1831 såsom »mit 1 bar uppräknade vaior f4
cj dit inforas sä framt ej »undhet»-pa .ss «Ut» veder
börligt ceitifikat &tföljer Fartyg utan aundheU-jmss
kunna efter skedd lossning ocli ;behörigen undergäa
<»cn karantän erhålla praktika m»l intet fartyg fir
praktika förr än efter 14 dagars karantän och loss
ning Ufven af ick »mittbara varof
LEDIGA TJBNSTKÄ
Häradshöfdingetjenstcu i Medelpad» Donnafa »v
k ^s inom laga tid ■«
Prov .läkaretj i Ljusdal» Di»l«kt sftke» ho» i-und
hets-Koll
LZrare-tjensten vid Laukaéter-rkolan 1 Rylöping
sökes hos Kyrkoh Fröberg i Nyköping inom Dlc
månads utgång
LEVERANSER
Till A mm u n i t i o n s fö r rådé t i Stockholm 0 ,780 »t
G-pundiga kulor af 3 ,14 decimaltum» diameter Mm t
3 ,5oo d :o 12-pändiga af 3 <38 d :o auktion d 6 Dec
kl 12 i Krigs-Koll
F6r Helsinge Regementes BeklSduads-Direktion
mo st Namuptåtar af me ^eing nr» »t \aperpla
tar af dito 1110 »t Hakband med mrMfagaf jell
1110 st Kokardcr af mäladt läder 110a st Pompors
af ullgarn och 8 olika färger att lefver» !I 1 Gelle
sedna >t d i April 1S33 auktion den 5 ilasta Dec
j .i ia inför 'Hegémeiitcts Beklä ^uads- ^Diielvt å Landå
Kontoret i Gefle
AUKTIONER
Fral-eKicrenhcten Fogel "ängen på-Hägersten» hem
mans ägor i Brännkyrka S Svartlösa H auktion a
Liljeholmen d 21 £ ^ov kl 12
OFFBNTLIGi SlÅMlSmöAÄ A
BOrUiENABHft
Göteborgs B B Bagaren A P Wessbcrgs 1 nästa
Dec»
Göteborgs B B Hök A Larssons 5 Skomak II
Strömbeck s 8 nästa Dec
\Väne H .R LUnsm J Hammargrens 2 rttgl af
Ting e 6 mån från 27 Juni
Nedcr-Lulcå H .R a kl ISonden Juns Hanssons i
Glddvik a rttgd af ting näst efter 0 män från 3o
Maj
Östra H .R uti Blekinge Smeden Nils Petterssons
i Rödeby 2 rttgd af ting näst efter 6 mån från 29
JVIaj
TF .8TAMEKT8 - BEVAKNINGAR
Hyrkusken W- Söderströms ocli dess nu mera
hustrus A L Wibergs inb hev efter kust
död d 10 »istl Juli klander vid Stockholms stads
a fl
J» I -R»N och FörmTnlare-laumar» inom to efter
delfiendet
L»r» ÖJimun» ock Rri«a L»r»iicM« *» t WUfcy ick
fc«» aflat maimeu» ded Llastie vid "Wiaby R .R
inoaa laga till
Jaca» Hika«Mc» i FmuUiuU ock de»» a ti liuli»»
Maria Lartdottara inb Handel »id UiytliyUe och
UaUcfurM Bergslager HK iuow it efter del fa
endel
Ander» JBii»« i Svmtvik lill »i» «»lgc» Ki
11a» Ol»son i SvartMUa och »y»I«r A«ria JCasdoltar
be» efter Auder» Jfin»ao»s dfid »ii Norra
Mot» H .11 klandt iuuaa to ti &u deUicudcl
LAGFART
Sftkt t 6 a-9 (uBuingtlaBd i Kionctå
-ljcmn Jir
b« N :o 1C cm 1 i»9 6re»laBd kBjpt friu OJof Ere«r >»
PrJst f8r ,a» Bdr Rj» jemt» wntkiidte lirmånei-
llaedar rid Ofvau»j6 TUors |k #r» »eh lrcuuda Hrr»
Tingslag n |»l efter 4r fria ana
KALLAS
A
Sockentlomaktra J P Brålin Lili år efla d
ill
ra PBråin
Sept till det Lu» *iu I E Kritcu
F .fter Pig»n Åsna SoBa Sandalil be Statadi inges
J F
Tollereo» i Tähy S- ocl» Torpet DIngan
TlLLKlNIf AGIFTE3
AB G Lindholm» And :»on oafgjord» handelsalTS
rer uppgBraa af Hr Ludvig Tydan i Stockholm
Efter afl eukaa BI U MBllersvird f Ekcrmaa
anm icoiu JJo» månads »lut i Sterbh
Efter FrOken U E C Charl Roos anm in nästa
1 Dec hos Öfver-Jägmäst Gyllencreuta Lidköping
och WänsjtJ
EOnGwinms SiUMARtiiaiEy
B
MRtiai
De Borgenärer ho» all- Kramliandl Sundbeck
Kryddkr Olof Löfberg Notarien Obb >riu» och Bok
tryckaren linnelius som ej uppburit slutliga utdel
ningen eri alla den lins Notarien Wahlberg i Stock
holms Just .-Koll 11 mellan 12 och 2 hvarje söcken
dag
E O Kansl S F Beckers till utdelning hos gode
mannen i huset N :o 3 vid MalmskiHnad»gatan
Hof-Kamr J II Fridstedts 7 Nov pä Gårdsjö i
Gillberga S-
Kornetten Grefve A II Croiihjelms 5 Nov kl 4
c m pä Borak lil I
SPEKTAKEL
I morgon Aline Drottning af Golconda
SAMMA KTJSi DEN
T
Polymnia d 3i d :s kl 5 e m
S
y
Svea-Ordens 4 grad d 3i d :s ech d 1 Nov kl G
e m
Neptuni Ordens 2 grad d 3i d :s kl half 7 e m
Fbankeike
Herrar Deputerade börja redan til den före
stående sessionen infinna sig i Paris och det
talas om sammanträden till förberedande af det
slöra parlamentariska fälttåget Äfven omtalas ett
förslag till programm som skulle afhandla de
garantier Frankrike borde fordra för att be
trygga sig mot den föi modade riglniogen af de
till väldet komne Doktrioärernes politik Två
betydande militSrpersoner Marskalken Loban
ocb General Jaqueminot hvilka såsom bekant
är stt i spetsen för Nationalgardet i Paris
uga» hafva protesterat mot den nya ministe
ren och förklarat sig vilja offentligen uppträ
de mot den i kamaren Bland de ernbets
miin »om med anledning af ministerföränHrin
gen ingifvit sin af >kedsansökning räknas Pre
fekten i Versailles d Aubernon som på kö
pet är bland de nyutnämnde Pärerna Flera af
»kedsenfökningar väntas Polis-Chefen Fou
drat '» är bland dessa Att ministären genast
.i-början velat uppträda med kraft inhämtas
« väl af Pärskreationen som skall försknff .i
den pluralite i Pärs-Kamaren som af Nar
skalk Soults cirkulär Genom en förordning
som stadgar förändringar i Handels- och Inri
kes ministerernes attributioner är en ganska
vigtig omstöpning i Förvaltningen tillväga
bragt Inrikes-ministéren är nu blott att anse
•åsom en slags Polisminislére då deremot
Handel-departementet derigenom att större
delen af Administrations-personalen och Na
tionalgardet blifvit dess föredragning under
lagd i sjelfva verket förvandlas till Inrike
ministere Inrikesministerns Herr Thiers vig
tigaste attribulion blir hädanefter förvaltnin
gen af de hemliga fondernc Han skall re
dan hafva förklarat sig beredd att tilldela de
ministeriella bladen ansenliga penninge-un
derstöd Journal des Debats skall t ex nia
nadtligen erhålla 6oao Fr Orsaken härtill
lär vara att Journcl desDebats om hvars bi
stånd Regeringen är högst angelägen att försäkra
sig i anseende till Reduktöiernes talang hat
förlorat en stor mängd prenumeranter genom
de antiliberala läror den predikat isynnerhet
under det sista halfva året då den formligen
återbörjat sin gamla bana alt upphöja restau
rationen Den har ock öppet hyllat Mini—
sterförändringen af hvilken den väntar sig "Juli
menarkiens räddning
men är ganska konse
qvent i den anda som städse uttalas i detta
blad hvars hufvudredaktör är äldre bror till
deputeraden diplomaten och StatsRådet nu
mera äfven Paren Bertin de Vaux (Det
är nämligen icke såsom en annan tidning
uppgifvit redaktören sjelf som denna upphö
jelse vederfarits Den ihärdighet h varmed
Debats fortfar att i doktriiwi ernå sede verkli
ge Julimännen är ganska anmärkningsvärd
Utom Journal des Debats kan den unga si v
relsen påräkna de gamla besoUade bladen Nou
velliste och Journal de Pards
men det är
jemte la Censtitution också allt Deremot
har den under Ferier ständigt vacklande
Gonslilutionnel h ?l och hållen slagit sig till
Oppositionen och yttrar oförstäldt att den
med djup smärta erfirit Dok ti inärernös an
träde till regeringen och beklagat att Frank
rike ännu miste vnnta några och tret
tio dagar irinan Deputerade Kamarens
vishet och patriotism kan efter förtjenst be
handla den bediöfliga ,déplorable administra
tion som blifvit Frankrike påtrugad
Att

Sida 2

de fordna ultraMbfrale ocli republikanska bla
den National Tribunes m fl sjunga ur sam
nia ton är naturligt liksom att denna åsigt
delas af de aldrig vacklande Journal du
Commerce och Courrier Francais Denna
sistnämnde tycker den nya administrationen
hafva mycket tycke af Polignacs i så måtto
att allt hvad Frankrike hatar och fruktar
funnit rum der t ex medverkan till restau
rationen Ghcnter-esprit (det var till Ghent
Ludvig XIII flydde under de 100 dagarne
förstånd med utrikes fiender aristokratiskt
högmod sympatier med de upproriske Car
Ilsterne hat till Revolutionen och till allt
annat nffallighets-böjelse till förmån for alla
såkallade regimes både de föiflntne och kom
mande Courrier yttrar likväl derj <-mte att
det icke är alldeles otänkbart det ministären
.skulle kunna tillvägabringa en majoritet hvil
let deremot af Commerce hålles för en ren
galenskap då denna ministere är "dödfödd
sisom detta blad uttrycker sig Båda hysa
dock den tillförsigt till Kamaien att den så
.bestämdt skall uttrycka sin opinion att intet
tvifvel hvarken in- eller utomlands skall
kunna cga rum om Frankrikes orubbliga an
hingl gliet till Julirevolutionen Le Temps
har börjat föra ett ovanligt djerft språk
\Dokti inärernes upphöjelse — sager den— är
en statskupp rnot allmänna opinionen Den
11 Oktobei är Julimonarkiens 8 :de Aug (den dug
då Polignac nämndes till Premierminister
Oppen lejd är fiån detta ögonblick börjad
mellan makten ocli statsinstitutionerna Ett
stort drama är öppnadt Det märk väldiga
ste af allt är att den Carlistiska Quotidiphne
slutat sig till de alldrahäftigaste oppositions
bladen och öfvei höljer den nya minisleren
med skymford Utan att på något sätt vilja
taga Doktiinärerne och deras förlegade politik i
fotsvar foldrar dock opartiskheten att an
märka det denna ytterliga hätskhet hos jesuitis
mens och uItra-rojalismens förnämsta organer
illa slår tillsammans med de förebråelser t ex
Courrier Francais så oförfärad t gör den nya
styrelsen af "Ghenter-espi il
"sympatier
med de upproriske Carlisterne
"aristokratiskt
högmod m r» Vi meddela har ett prof
stycke af Qtiolidicnncs polemik
'Om det finnes något
"säger den "som slår ett
strek öfver a I la beräkningar af det enklaste
sunda förnuft något så otroligt så oerhördt och
&å absurd t attdet öfvergår alla absurditeter som
kunna förväntas af Julifolket så igenllnnnes det i
möjligheten af en doktrinär administration
-om står i rak motsats med den parlamenta
riska majoriteten och den oemotståndliga kraft
som benämnes allmän opinion Den nya ad
ministrationer nr en veiklig provokations
styrelse som har allt att bekämpa utan
ringaste medel att vinna seger Framljungad
såsom en krigsförklaring i midten af uppflam
mande passioner förenar den i sin uppretande
»Minmansätiiiingj aila dårskapens tillhörighe
ter t alla tirsinnighetens förnämsta -vilkor
Dess pfvet g Vndfc tillvarelse är en fullkomlig
anomali någon framtid kan den ej hoppas
Allt hvad den förmår är att framsläpa sin
eländiza varelse midt ibland sorlet af en hå
nande opinion till första raden af Kamrat nes
adress som otyifvelak tigt måste blifva diss
dödsdom och den tycks hafva hängt sig i
svansen på ett döende system endast för att
vi«a verlden huru det är beskaffa dt med re
vohitionerna och deras yngel
På Börsen tycks man sätta föga lit till
ministétens varaktighet Ministerföl ändringen
t vekes der ej hafva gjort det ringaste intryck
man anser den till den grad provisorisk att
man till och med lofvar sig en och annan
modifikation före Kamrarnes sammanträde
Detta synes os dock föga troligt emedan vi
ej kunna inse hvilka händelser på denna kor
tu tid skulle kunna föranleda förändringar
som icke lika lätt på en gång den märk
värdiga i i :tc Oktober kunde verkställas E
uicdlertid berättas det —- af Gonstitutionel —
att Marskalken Soult på de honom gjorda
gratulationerna med mörk uppsyn skall haf¬
Ci
va svara t
Condolera mig
helin
STOCKHOLM
Den 3o Okt
Vi meddelade för några veckor sedan en
hos Justitie-Kanzlers-Embetet gjord angifvelse
af en Handlande i Borå S Knutsson emot
Stadsfiskalen och RådhusRättsiVotarien derstä
des A Lejon hvilken vi funno anmärknings
värd icke blott för de svåra beskyllningar som
deruti innefattades mot Stadsliskalen utan ock
derföre att en enskild man under fot klarande
att han sjelf icke vore genom någon ibland
de angifna punkterna förfördelad endast af
nit för det allmänna bästa utsatte sig för det
svåra äfventyr som måste blifva en följd af
angifvelserna i händelse de icke kunde bevi
sas (Angifvelserna innefattade som läsaren
torde erinra sig dels att Hr Lejon skulle haf
va förfal-kat Rättens Protokoller dels att han
skulle underlåtit beifra en vetterlig tjufnad
dels att han skulle taga mutor af de handlan
de hvarjemte Knutson anhöll att Hr Justi
tie-Kanzlern ville låta anställa laglig under
sökning om föl hål landet 60 Kap 1 § Miss
gernings-Balken bjuder att 0111 någon gifver
en annan an för den sak som går å lif eller
ära och vill honom dertill binda men gitter
det ej och prof vas det att han det falskeliga
och af argt uppsåt gjort så skall lian stå
samma straff som den angifne bordt undergå
om han varit brottslig
Stadsfiskalen Lejon .fiar nu inkommit med
sin fötklaring t II Justitie-Kanzlers-Embetet
Han framställer deiuti till en början såsom
ett hufvudmotiv för »ngifvelsen en låg och
nedrig hämdelystnad å Knutssons sida lör det
Stadsfiskalen icke velat efterskänka honom en
fordran på några hundrade Riksdaler
I afseende på förhållandet med den angif
na Protokolls - förfalskningen har Lejon till
förklaring bifogat ett bref från Juslitie-Kanz
lersEmbetet af d 21 sist Sept hvilket upp
lyser att enahanda angifvelse förut varit gjord
hos detta embete af vice Kom missions-Land t
mätaren Frumerie alt den förmenta förfalsk
ningen angått ett utdrag- «f Rådstufva Rättens
i Borås protokoll för d 1 sist Juli uti ett
tryckfrihetsmål der Stadsfiskalen var åklagare
emot Frumerie och bestått uti en förändring
af en strof i Stadsfiskalen eget slutpåstående
uti det till Frumerie utskrifna exemplaret af
Rättens protokoll hvilken likväl skett 1 när
varo af Frumeries eg et ombud och med dess
begifvande Justitie - Kanzleren har dervid
genom infordrade upplysningar inhämtat alt
förändringen icke skett i något uppsåt att ska
da och har derföre blott 'allvarligen erinrat
Lejon om hans derijenom ådagalagda obet ink
samhet
På denna grund anser Stadsfiskalen nu
Knutssons angifvelse härom såsom falsk samt
förmodar den böra likasom Knu ssons upp
gift att protokoller flera gånger blifvit af
Lejon förfalskade böra i ansvarsväg återfalla
på honom sjelf
Öfver de öfriga anklagelse-punkterna ytt
rar sig Stadsfiskalen
"Att j ig skall lemnät utan åtal en föröfvad
ficktjufnad af e» person vid namn Bånge
ehuru jag om brottet i- hämtat nödig känne
dom är äfven en Knutsson värdig lögn ty j
aldrig har någon af Bange föröfvad s 'öld ho»
mig blifvit anmäld
— Ett rykte härom yp
pades väl i början al Januari månad delta är
och jag gaf genast på e ^et ansvar ordres tili
Stadsbetjeningen härstädes att Bånge gripa
och häckla — men som Bånge rymt eller hem
ligen begifvit sig utur Staden kunde sådant
icke verkställas hvilket sannfärdeliga förhål»
I de jag med beviset Lit B får allerö Imju- 4
kast styrka — och som Bånges vistelseort
alltsedan varit och ännu är okänd h«r någon
vidare åtgärd härmed icke af mig kunnat vid
tagas synnerligast som biottet aldrig varit
angifvet eller målsägaren ens af mig känd —
Den smädelse uti hvilken Knutsson oför
skämd t härvid utfar om broderlig vänskap
med t julven är af lika h It — Jag nekar
icke att jag från längre tid tillbaka med
Bånge hade bekantskap då denne var en an
sedd hederlig Handlande här i Staden men
sedan han likasom Knutsson gjort en skam
lig konkurs upphörde allt umgänge oss emel
lan och jig äger om honom ej vidare känne
dom än att han efter att hafva undergått si
ne tvenne års fästning som bedräglig Gälde
när stundom här i Släden varit vistande hos
sin Hu-t :u och sina barn
Lika oförskämdt och lögnaktigt angifver
Knutsson att jag årligen mcddelst utprejandet
af så kallade mutor förskaffar mig en stöt re
penningsumma af de flesta Stadens innevåt are
Alt bestrida detta tillmäle voro visserligen nog
för att detsamma vederlägga men jag tng >-r
mig dock friheten med allerödin ju kast bifo .a
de bevis Litt C det de ansedda e bland b >r
gerskapet sjelfmant mig erbjudit än ytlerli
gare visa det oskäliga och skamliga uti denna
angi fvelse
Knutsson slutar sin angifvelse med den an
mälan att jag fräckt och oförsynt utan all
hejd öfvei leinnar mig åt egne vanartige böjel
ser Det är visserligen att visa allt för IN ve
ken uppmärksamhet åt Knutssons lögnfulla
angifvelse att den med skäl vederlägga enär
han uti in <er del kunnat åberopa någon be
visning såsom stöd derföre men på det Herr
Justitia :-Kansleien och Kommendören må i al- a
lo blifva Öfvertygad 0111 min okuld samt ofo
get af angifvelsen tager jag mig friheten här
hos aller-ödmjukast bifoga
1 :0 Magistratens härstädes bevis genom Pro
tocolls Utdrag Litt D
2 :0 K ämnet s Rättens härstädes lika bes K af
fade Bevis Litt E
3 :o Prestbcvis Litt F och
4 :0 Intyg af åtskillige har i Staden och på
dess område boende Enibetstuän Litt G rö
raride mitt förhållande och uppför a q de i sam-
Denna bilaga undertecknad af trenne Stadens
betjente innehåller tinder edelig förbindelse Ätt
de sedan ett rykte blifvit otspiidt om fiiröfrad
liek tjufnad af Handt J Bauge blifvit af Sl .ids /i
skalcu beordrade all efterspana och häkta liåuge
sora durk ej kunnat anträffas emedan lian bemli
gen begifvit »ig ur staden
Detta dokument är en skrift undertecknad af
26 Handland» och andre Bsrgarc i Borå hvilka
funnit alt den emot Hr Lejon gjorda tillvitelse 5ti
utpreja mutor äfven >skyldigt förtorde ir invåmr
11c i Boras bviike såsom "medborgare f ett- lagbun
det samhälle icke eftersträlVii uägol än-iat bcikyJd
än lagarnas
hvarvid de under Hr Stad- ;-Fiska
lens lid såsom allmän åklagare ansett -ig fullkom
ligt tryggade och i»vilka gifva Hr Städs-Piskalen
det betyget att lian item veterligen aldrig hvarken
bogärt eller fatt na gra mulor hvilket icke eller
skulle låta sig göra i Borås — — — — — — —
Litt D och 15 innehålla betyg frSä Magistraten
och Radhus-Rätten Litt t
Presl .hct .yg Litt G
ett bcl g af Hr Lagmannen Strokirch och Litt II
(i andre Ståndspersoners aeii jEmbetsmäns intyg a-tt
d« al lrig funnit Hr Lejon Åsidosätt sina tjänst
pligter .eller känna något som kan läggas honom
lili last i afseende pä hans enskilda lefnad

Sida 3

hället både såsom Tjensteman och enskild
person
Jag fruktar visset ligen icke ,att ,£ ;enqn |eni Rät
tegångsväg anställd lindei sökning om mitt förhål
lande få detsamma utitinl och att serskilt Aktor
i sådant ändamål förordnades men då med en
sådan åtgärds vidtagande det skulle vara
ofelbart att Hr Jnstilioe-Kansleren och Kom
V mendören an ^nge mi» uti någon del vara
brottslig skulle såda t ändock för mig vara
smärtande synnerligast som angifvaren hvil
ken både till heder och egendom finner sig
ingnnting hafva att våga och således ingen
ting kan förlora icke ens åtagit sig någon
bevisning Jag vågar alltså allerÖdmjuknst
hoppas att å angifvelsen ej vidare afseende
fästes än att jag berättigas genast vid veder
börlig Domstol mot Knhtssoti ansWla den talan
föi dess pålagligen af arghet tillkomna sr e
röriga angifvelse hvartill han derigenom gif
vit anledning Boiås den 17 Oktober 1832
AL
A Leijon
Vi känna icke huru vidi någon rättegång
sedermera bhfvit företagen emot Knutssrn
men skola söka att om slutliga resultatet
deraf underlätta Läsaren
Dagligt Allehanda slutar i dag den påbe
gvnta diskussionen hos R S :t Hrr Revisorer an
gående beräkningen af depositionernas belopp
Man in hem tar deraf att Hr Prof Cederschöld
som till» ty i k t Fullmäktiges förslag hufvud
sakligen på den grund att utan det föreslag
na åtdraget skulle upköpet af det erforderliga
silf vecbe hofvet nödvändigt åstadkomma en v t
terligare kursstegring och icke ens kunna an
sistfas för de af Konung och R St det till
anvista medel Realisationen a 1 23 skulle blif
va mer och mer betänklig alt verkställa Ko
nungs och Ständers heliga löfte blottställas för
kränkning och nationen ännu ytterligare för
en obestämd framtid k ifva att kämpa emot
verkningaina af myntets vacklande värde
Hr Assessor Lagerhjelm har anfört exempel
på den ni khet som ägt rum emellan deposi
tioner nas belopp ä samma räkningar under olika
i peiioder Det varur en sådan synpunkt som
hau icke kunde medgifva det föreslagna af
draget
"J ig förmodar
— yttrade han biord annat
"alt Herrar Fu llmäk tige ej kunna vara
utan kännedom af de zifFer-föi bållanden
som här blifvit mig förelagda de hafva hos
mig verkat en annan öfvertygelse af andra
skäl hvilka således höra anföras och jag må
ste dervid äfven söka för (nig utreda beskaf
fenheten al de motiver som Fullmäktige
framställt Då j «g betraktar dem synes det
mig som skulle Hrr Fullmäktige hänförda
af kärl ken till Realisationen hafva förbisett
de närmare för handen varande förhållanden
ty när man går ända derhän att säga det
Ständerne och deras Utskott ej gifvit sig tid
och rådrum att genomtänka de (efter orden
iuvff .kl de förhållanden hvarigenom det Se
dt-lbehof bestämmes som erfordias för erhål
lande al stadgad propoition emellan silfver och
sedlen då undrar jag om man går till väga
med den kalla och lugna öfvei läggning som
I framför allt nr nödvändig i en så vigtig f ,å
pa com en Realisation helst man kan vara
Öfvertygad alt de som speculera på S :lf
verntvexlingen komma att gå till väga
med den lugnaste beräkning Ibland det
ohckligaste som kunde händaj Sverige vore
en 1 den olämpligaste tidpunkt tillvägabragt
Realisation hvilket företag om äfven i sig
t sjeli det aldra nyttigaste dock om det fram
tvingas i en missgynnande period kan blifva
t skadligt och misslyckas mest en Realisation
under sådana omständigheter verkställd Af
tvenne olyckor i fråga den ena en fördröjd
Realis ,tion den andra en förhastad föredrar
jag utan tvekan den förra hvilken jag anser
vara en ringa ting emot den sednare som
ovilkorligen medför mångfalldiga mera djupt
och allmänt ingripande lidanden Lika varm
som någon för ordning och reda i våra Mytit
förhållanden och framför allt ifrandé 'derföre
att då Rikets Ständer tagit ett beslut del
skall verkställas får jag likväl icke låta mit
så hänföias att jag icke öfver väger de mö
tande svål ighetei ne och väljer den min-ta
Med ett ord jag anser Herrar Fullmäktige
förslag icke vara väl beiäknadt och afsUrkei
deiföre detsamma
I samma riktning äro Hr Majoren von
Schantz '» och H Prosten Svedehi yttrandep
Hr Svedelius tillade
"att då tvänne äifvirt
tilli äcklig» alt uppdaga en af Rikets Slän
d r gjord misskal k ul i afseende på beräknin
gen al myntföl hållanden då de ej för ut sä t
t«nde kur-ens stegring enslogo tillräckliga
fonder för Silfverköpen vilja Fullmäktige
likväl på några år erfarenhet grunda en för
ändrad beräkning af Depositioner ne och der
på bygga hvad som skall äga bestånd icke
allenast för decennier utan för längre tidei
och detta Utan att Standerne synas ,11 i g dei
'ill häfva gifvil någon anledning enär de
sjelfve förutsatt att Depositioncrne kund
både stiga och falla emot den bettämda af
drsgssu inman
Lila med Herr Assessorer
Lagerhjelm ansåg flr Prosten äfven
att for
hastade åtgärder för Realisationens tillväga
bringande utan att för dess bestånd k uno a
erbjuda annat än välmenta önskningar (lat
- ck vara sannolik möjlighet ennot olycklig
erfarenhet snarare kunde undergräfva den
samma än befordra det mål hvartill inan
syftade äfvensom han trodde någon af >ig
«tl framtvinga Realis itior .en under missgyu
nan )«• omständigheter alldeles icke hafv- le
a»t uti R ksens Stan Jers beslut i delta
ämne
En ny matinrättning utan spirituösa har i
dag blifvit öppnad i sjelfva staden härstädes
vid Tyska brunnen hvarest likasom vid den
redan kända pä Tegelviken tvenne rä I ter mat
med ett bröd och öl serveras för 10 sk R .gs
Svar på Hr Scirlyters recension afskriften om
Dråp och Mord
(Forts fiån gårdagsbladet
Hra I Hr ScMytrrunder 3 :ooch :otaufört vederläg
ger »ig sjelft Hr Sehlyter hade bort inse uti do om
ständigheter pa hvilka det svårare dödsstraffet i ta
Gap 1 § MB grundas äro diall andra än den om
ständighet som ligger till grund för samma straff
enligt a §
— Således kunde de derstädes nämnde
dräp icke rätteligen uptagas bland dem jag fört un
der Lill A s 54• utan mäste upptagas bland dem
under Litt B
För det 3 :dje anmärker Hr Schlyter "lika orediga
begrepp liar Hr Lindblad om delaktighet i dräp
och mord (sid — 11 (1 inskränkande sig likväl
for bevisningen häraf t i i t den speciella fi äga huru
vida det personliga förhållande som möjligen egt
rum emellan den drapne och Auctur inlcllecttialis
eller auetor physiens verkar nä den andres straff
halhet sid 100 — 10» I )ä detta är ett bland d«
mest omtvista lie ämnen emellan Europas störste Juri
ster derom Örsted yttrar att det "hörer till de
yanskelig-te Opguver för Straffe luvjivningen (Eu
noinia a :det Hand sid ÖS hade Hr Schlyler i fa
sådant var honom beka *it3 bort deraf hämta äuted
uing lie ,ära att den säkerhet hvarmed han 1111 ytt
rat «ig i frågan hade helt annan g 'uad äu sannin
gens samt med mindre sjelfförtroende fördöma mitt
förmenta misstag lits I s t var Lag innehåller st högs
ofullständiga stadgande» angående delaktighet så väl
i dråp sam andra brott Men hved som leke kan ur
läklas mig är om j» på sätt Hr Sehlyter förmenar
jemväl varit incousequent
innan jag ingår i pröfning af denna Hr Sclilyters
anmärkning vill jag erinra honom att frågan nu är
om att rätt tolka Sverres Lag icku att stifta någon
ny hvartill Herr Sehlyter lika litet som jag är be
rättigad finnas uti (Lagen nägra inconverjueilser -å
jr delta ett fel af Lagstiftaren icke af den »oin tol
kar lagen Likväl tror jag alt uti denna fråga ingen
inconsetjuens förefinnes Några "berömda Juristers
autoritet har jag så myoket mindre kunnat åbero
pa och stödja mig vid som hvarken berömda eller
oberömda Jurister före mig uti skrift yttrat sig öf
ver nämnde fråga hvilket förmodeligen äfven är Hr
Schlyler bekant men då han icke kunde säga alt ^ja»
alskriivit andra ville lian i stället säga en annan
ohöflighet
Hr Schlyter yttrar "om således en främmande
förmår en son alt dräpa sin far så skola menar Hr
Lindhl d Låda straffas efter t5 :de Cap 1 § MB
Då Hr Schlyter bland de vid slutet af hans så kal
lade recension införda rättelser icke anmärkt att något
tryckfel uti nn citerade rader insinygt sig lärer fä tagas
lör afgjordt att de äro öfvcreiisstämmande med Mann
s riplet Vid sådant förhållande bar Hr Schlyter
genom åberopande af 15 Cap M B som angår dråp
il husbonde eller matmoder i stället för 14 Cap I H
som stadgar ansvar för det af Hr Schlyter suppone
rade fall på en gäng röjt en okunnighet som icke
gerna fåles af dem som i Opsala vilja undergå deu
sä kallade Hof-Rätts Examen minst dä fråga är om
ä vigliga Lagens rum som de nyssnämnda Den
främmmd» person pä hvars bjudande m in en
son afhändt sin fader lifvet anser jag böra dömas
lika med Auetor Piiys emedan 61 Cap 1 § M 13
stadgar "livar som bjuder m m annan till någon mis»
»erning sä alt den derigenom sker straffes lika med
den som gerningea gjorde
,J Della stadgande sy ne-mig
sa klart att det lonlras Hr S-hlyters eg ia consc
quenla tolknings-ätt för att kunna missfirstå det
samma på sätt lian gjort Uti det andra af Hr Schly
ler supponerade fallet om en fremmande på en sons
bjudande m m dräper hans fader skall jemlikt i
Cap 1 § M B sonen slända samma straff so-t
han sjelf kade df-Äpet gjort samt den som dråp äf
ven liiis a lifvet Nu menar likväl Hr Schlyter uti 1
afseende derå att i förra fallet ett fadersmord är • >«-
I qänget men icke i det sednare att liva l 61 Cap 1
M B bestämmer är "simma sak som jii-t i af
seende på dråp
uttryck .es me t de citerade orden på
-i-tnämnde ställe samt
att det är i sam Tia mm ve
dcrst jsglrgare att utföra Fadermördarens afskyvärda
anslag än att dräp» en annan fremniindc person och
att om rättskän lan i det förra fallet påyrkar en
kärpning af straffet så gör hon det lil inyck 't i
d t rmre Kr Schlyter talar således här om f .t
drrmördare der icke något lädersmord är föröfvadt
icke "begripande a !t endast i förra fallet eit fa
dersmord är begånget men icke i det seliiare ehu
ru sonen kommer att stralfas lika ,«111 luin hade dräpt
-il fader Ej heller vet Hr Schlyter att Cap >1
R angår dråp i allmänhet eller de dräp (Ter i 'ke
såda ne <sualif >cerande omständigheter och förhållan
den ega ,-u 11 beträffande Auetor l 'lvys
.och om hvil
ka stadgadt är uti de föregående Capitlen Förutse
■11 'lo äfven den händelse att blott emellan Alici in
tellcct
och den dräp Ne ett särskildt personligt
förhållande kunde cg I rirn derom fråga ic
ke är uti »j och 15 Cap M B har Lag
stiftaren uti Caiitlet 2 § samma Balk på
-ätt uämndt är stadgat b 11 samma personliga för
hållande skulle medföra enahanda påföljd för Au
etor inlellectualis som om han med egen hand ger
ningen gjort Till förekommande af ett dylikt miss
förstånd som HrSrhlylers heter det derefter i sa .ti
ma § "miste ock den lif som dråp
Hade nu L .1
stiftarens mening varit deu att gcruingsmaunpn sk il
le straffas lika med sonen jom bjöd hono .n alt tra
na så finner hvar och en som har mer än blott yt
lig kännedom af gällande Lig att en sådan m •niiuf
blifvit både annorlunda och kortare uttryckt Till
yttermera vis-o oeh stöd för denua min mening lin
ie jag sid toi och fri infort ett Kongl 5lnj :t
Bref till Svea HofRätt den to .Mars 1786 i anled
ning af en Hofltältnis underdåniga hemställa» am .ea
med Hr Sclilyters mening öfverens-tummande irio .»
II »lagen skärpning i Straffe för Soldaten Flark s .yi»
låtit lega sig af Di ängen Per Lirssoil att afliä 1 1
dess Fader lifvet Men Hr Sclilyters ärlighet t
o
ära ,le icke »it han uti sin recension ens omnämn i
delta bref Sådant v isir mer än tillräckligt huru
vida det .varit för "sakens skull som Hr S ^iilyler
denna gången fattat pennan
— Då Hr S-hlytcr vi
dare söker visa ile inconsequencer oc ,i orirali ^lfefe-
-om skola uppkomma vill till nupningen af ofvanb
rörde distinction är det med största möda jag 1
malt följa hans tankegång Jag skall emedlertid för
söka att hjelpa honom till rätta igen Hr Schlyter
borde hafva sig bekant att uti Gi Cap M B
■ r
fråga ont delaktighet i brett ech rui-sgeruingar i all
mänhet hvilka bestämmelser icke vidare fä tilläm
pas i sädana brott der serskilda stadgandet J 1
äro gifna såsom vid giftmord dråp stöld 111 J .„
un då delaktigheten är af den art att nägra »Picisf
la LcsUaimulser derom ickis finnas Af sådan
orsak

Sida 4

attscv jag 61 Cap i § M B böra tillämpas vid dräp
«3vaiiticerade med afsceade pä autingen del *personli
ga förhållandet emellan gerningsmanncn och den
dräpne sid 58 clleiv dennes ställning och belägen
het 5id« 85 samt till följd deraf den främmande
fcx«n bjuder en son att dräpa sin (sonens fader hö
ra straffas lika med sonen men vid enkla dråp der
emot der icke något Ra ian t personligt förhållande
linnes emellan Auctor Pliys o«li den dräpne och
trvarom är fråga i 2 /5 Cap M 15 bör 2 § af samma
Cap tillämpas på sätt redan nämndt är Vidare
emedan sistnämnde Capitels 4 § innefattar ansvar äf
ven för den som "hållit den dräpna och hulpit till
{socius principalis bör han dömas efter samma La
gens rum men icke efter 61 Cap 1 § af M B alt
j- ^ta lifvet utan att det sär <kildta personliga för
ltiillandet emellan Auctor Physicus och den drapne
far medföra qualificeradt dödsstraff för mcdhjelpai en
K V artill nämnde Lagrum icke her någon anledning
(F
g
(Forts e a g
ke uppgifvit planen att
med väpnad hand a
tertaga sina stater och gör fördenskull Dya
vapentippköp
POSTSCRIPTUM
De på morgonen anlände Utrikes poster in
néhålla ingenting af serdeles vigt
I Belgiska angelägenlieterna äro ännu inga
rteiinitiva åtgärder vidtagne Väl rustas ined
allt alfvar i Engelska hamnarna och de förs
unde flottorne förklaras hvarje ögonblick fär
diga att begifva sig till Scheldemynningen
Dock rerer sig ännu ingen ett tuppfjät ur
släl t Preussen säges ha bestämdt vägrat
samlycka till någon väpnad intervention lancl
■viigen
I Frankrike rustar man sig till den före
stående piilamentariska kampanjen Opposi
tionen håller sammanträden än bos en leda
mot än hos en annan Början skedde hos H
i
Tiii ars
De interessantaste uppgifter posten medför
de äro onekligen nyheterna från Spanien
Den revolution i styrelsens prii .c per och
sammansättning som de förra posterne antydde
har nu fullkomligt bekiäfladt sig
Nyheterna fron Madrid eå till den 9 Okt
Ocl
innehålla att Konungens helsa var smul
<ng !t belt och hållet Återställd att lian eme
lei tid utnämnt Drotlningen till regentinna så
lii 11 ge hans konvalescens fortfar H :s Maj :h
föi sta regerin ^s-åtgaid var att frrkuhna er
allmän amnesti som sätter alla politiska för
brytare på fri fot En annan förordning al
sömma dato förklarar de Spinska universite
tens dem förra minisleren låtit tillsluts föi
äler öppnade De nya ministrarnes inkomst
af Statskassan (ett i Spanien vigtigt sleg äro
i regeringens officiella blad inlöide till all
juänhelens upplysning Den nya minister
personalen har undergått någon förändring
General Momt och Herr Encirna Piedra hal
va nemligen vägiat mottaga krigs- och finans
portföljerne hvilka med anledning deiaf
|ifvit gifna åt General Fives och Hr linål
Calomarde och Alcudia äro arresterade på
två serskilda fästningar Man väntar en
snartsagdt allmän förändring i GeneraIKapile
ner nes personal (Landshofdingar eller l»io
vinsGuvernörer med nästan lika oinskränk I
myndighet som Konungen sjelf Gapska myc
ket talas äfven om ett sammankallande
Cortes för att få den nya successionslagen
Sanktionerad
Från Portugal intet nytt af särdeles vigt
om man ej såsom sådant vill anse uppgiften
nit Miflueb eskader den 29 Sept inlupit i
Viaobqen der den d 3 Oktober b lo k era des
af Sartorius som tillstängt vikeris båda ut
lopp Migueliterne hade den 1 Okt retirerat
på något afstånd från Opoilo
Från Berlin skrifves af den 19 dennes att
erdres utgått om rekryteringens verkställande
för armeen redan denna höst och inan anser
alt inom 3 veckor 64 regementer kunna vara
marschfärdiga
Hertig Carl af Braunschweig har ännu ic¬
ANäfONSBÄ
TILL SALD FINNES
I Isberg» Bokhandel Journal cle la via privde en
des conversations de l 'empereur Napoleon it Sainte
Helena par le comte de las Cases 8 V9L val in
bundne och föi hälften »t boklådspris et-
X Bokhandeln å i Rdr 16 sk Banco t
OM SVENSKA
schol väsende t
ll
eller
elemen tar -scholan
En Skrift tillegnad
Sveriges yngre Presterskap
khdlh 6 kB
1 Bokhandeln h >6 sk B :co
Försök
å
att närmare bestämma frågorna om undervis
ningsverkens reform
f
and fryxell
Frfin Stentrycket har utkommit och s 3 .1
jet uti de
flesta boklador a sk B .cot
Carl xils skugga vid
fredrikshall
Af trycket har utkommit och finnes uti VP Isbergs
Bokhandel i hörnet af Stadssmedjegatan och Storkyrko
brinken k i R .dr B .co t Flickorna i Askersund Be
rättelse frän Carl XII .s Tidehvarf ti Förf att ar en
till Blomman på Kinnekulle
I D«leens et Comp Bokhandel k a I :dr 16 sk
Banko
GfR
Grefve Rosen
och hans Familjs händelser för under och efter pesten
i Köpenhamn Sr 1711 En på sanning grundad romantisk
händelse af Joh Vildt Otversättning af Sophie Gyl»
lenborg
Ho A Wiborg et Comp säljes å 9 R :dr z6 Bico
Öuide Djplomatique par le Baron Charles de Mårtens
t Vol
1 Deleens et Comp Bokhandels
Formulär till
g-Förtecköiiiäjar
D li VI l
g-Förtec
— Il ID li VI l
Ostergrenska Bok- och Musikhandeln
fSr sig hos det Respektive Publikum rekommendera
med nyss ifrån Rom inkomna Contra .Bass Violoncelle
Alt» Liten Viol ocb Guitarre strängar
TI LL K )JN STÄgsK-ARE
Tn samling 4tf ypperliga Oljefärgs t a
Jior t som
nyligen blifvifi betydligt til lektid med su väl Aldre
S07n
Nyare MiStares arbeten äfven Gravurer uti
mångfaldiga ämnen samt atskilliga böcker med
Kopparstick försäljes uti Westtrlings Konsthandel
vid Regeringsgatan Huset N 35» en trappa upv
i frun kl 11 till 2 men Bitmateri alier säljas alla
timmar på dagen
Pia 00 Forte
_
h tilill billii
_
mycket goda och gentilct till billiga priser hos In
1 s trurnentmakar en Söder ber g i huset N .o 50 via Be
ger ings gatan hornet af Jacobs bergsgränd
ETP NYTT FLYGEL-
samt ett Taffel- Forte Piano uti huset N .o 18 vid Jacobs
bergsgräud nedanför Regeringsgatan 1 tr upp
A Willgren
I östergrenska Bok- och Miuikhand-iln
Flickorna i Askersund Berättftls® från Carl XII .s Tide
hvarf af G H M å 1 R .dr Banko
Eu Mörre vacker välbebygd T *an
dt och Bruks
egendom för facilt pris och beqväma betalningsviljor
närmare upplysning pä Hr Kapten Rosenquist a i Akers
hult Contor
Ett utmärkt vackert och derjemte felfritt
'V 'k
af ädel race väl inridet och nyss fyllda 7 år Närmaro
öfverenskommelse om priset kan träffas med Foderma
sken Bremer i Falkenbergska huset vid Drottninggatan
der berörde Stokreatur äfven är att bese
ÅSTUNDAS KÖPA
Götha Kanals och Sjöasstirance Compagniets actier
äfven Lottsedlar i Trollhätte Slussverk Säljarn behaga
do inlämna sin adress uti förseglad biljet till H I pl
Aftonblads kontoret
En Kryddboddisk jemte andra till innanrede hö
rande inventarier sSsom vigtskålar vigter oljekannor
m m Sstundas köpa Den s *dane har att aflåta täcktes
uppgifva sin adress till Kryddkramhaudlaren som benä
get torde inleronas på AJtonblads Contoret
Om någon har att emot billigt pris aflata en hvit
Bapphöns .hundvalp med bruna tecken hane 6 «i 8
veckor gammal si uppgit ves köpare-dertill af Vaktmästa
ren Anderasou i Ilrigs Kollegium
Uti porten tilt hoger vid Clara Vestra RytTt
gata och Störa Wattugränd uppköpes enbär i och
runnbär•
Ett större parti Linnelumpor i Kryddboden via
Stortorget
Astundas at Kloppa
Guld och Silfvert samt alla sörtter guld och »lifter
mynt Mädaljär och Ga loner såckra Pantsedlar
pa
Guld ock —Silfvrer — Antikqwiter och Naturalier
kiöppes Kontant till det högsta »erde utaf De tör got
kjånda eller af »it — Yitre Recommenderta personer
— utti Guld och SilfverBoden \rid Wessteriangatan
Söder om tysska brinken der den Förkylde Kullan
sitter Öfvver fönster t
Fl samma stelle är till wara taget en modern Silfwer
Nlatsjäd med Bokstefwerna J P E utti Otwal Stempl
pl skaitet som retta ägaren kan åtter få emot makens
uppvisande
UTBJUDES HYRA
TvS bättre möblerade Rum uti Huset If ;o 4 ▼JA
Stora Nygatan 2 tr upp nu gonast
S )anmIls .Vindar samt en Packbod belägna nSra
Skeppsbron hvarem närmare underrättelse meddelas af
J F Erdmann et Comp
Uti en Egendom 8 Blasieholmen finnes ett godt och
rymligt Stall med Vagnshus ooh Kuskkammare att hyra
Närmare underrättelse lemnas uti Herr Öbergs Krydd
bod i Schulzenheimska Huset
DIVERSE
En ung man som skrifrer en vlrdad stil tamt
eger kännedom i de moderna språken och är vau Tid
korrespondens tillika med andra förefallande göromål
önskar plats pl Kontor eller att förestå ni gra Magasi
ner lian är för närvarande innehafvare af kondition
hvilken dock ej erbjuder tillräcklig sysselsättning
Betyg om ett godt uppförande samt mundtliga rekom
mendationer kunna presteras Den härå reflekterande
torde uppgifva sin adress i förseglad biljet till G H»
som inlemnas på AftonbladsKontoreU
Mot säker borgen åstundas nu genast ett Lin stort
Banko R ;dr Ett Tusende (1000 Adress begäres i biljet
till Säker Borgersman som inlemnas der detta l >Jad ut
gitves
5 st Götha Canalactier ä 100 B .dr hunnet er•
hallas mot b eldnings snmm an i Biks St .s Banh 25
R .rfr B .co efter anmälan i huset N .o 90 vid Drott
nings ;atan 1 tr *pp pä mornarne
Én pa söder boende Prestman emottager till
undervisning i vanliga läroämnen ett inskränkt an
tal välartade gossar och hoppas va grund af den
erfarenhet han äger och det bifall som varit ho
nom lemnadt att kunna rättvisa det förtroende
som honom visa8
Närmare underrättelse
medde
lar Comminister Ahrling som bor i JMariae Gom•
min .-hus
"Undertecknad som graverar i Sten och Stål
samt andra metaller bor i Huset N .o 12 vid Drott
ninggatan 2 ,ne tr« upp
S SALMSON
Graveur
Undertecknad som genom Kongl Maj :ts Nådig a
Besolution af den 17 Dec förl ar erhållit Bättighe t
att for färdiga reparera och till salu halla alla
slags Mathematiska y Optiska och Meteorologiska
Instrumenter får äran tillkännagifva att hos ho
nom finnes färdige Bränvinsprof väre med Termome
ter (nyare sorten och forsäljes till Bico Rdr 4 för -il
sätten
dubbla- med spritprofvare — 6
enkel Termometer — 2-
enkel Profvare
Alla dessa Instrumenter äro stämplade af Herr
C E Collin ramma slags Instrumenter emnttaget
äfvoji till lagning hvarvid all n &g granhet utlofv as
Äfven utvaldt vackra och väl or ana de Barometrar
med Termometrar uti Mahogny Toderal tjenlige att
medföra på Besor till det nedsatte priset af 6 Bdr
32 sk Bico per stycket Stockholm den 4 Septem
ber 1852
BLj
B Leja
vid Gustaf Adolphs Torg
fSkhl
f pg
Om nSgon som är boonde några mil frän Stockholm
ville emottaga en Mansperson som önskar sig eget rumt
mat och klädtvätt på stället så vare han god och i för
seglad biljet till Herrbw uppgifva sina pretentioner här
på på AftonbladsKontoret
Undertecknad har flyttat sitt Stentryckeri till
VesterlängSatan i Huset N .o 5l det andra
der om Slotts Cancelliet 2 .ne tr upp och emottager
allt som genom stentryck kan utföras såsom Krit
ritningar Chartvr Notor Pris Cour anter Visilart
Adresser t Notificationskort m my
Em HIBSCH
R Scott fEn infödd Engelsman lemnar grundeHg
undervisziing uti Engelska Språket Närmare uuderrät
tel so erhålles hos dess Broder pastor vid Engelska För
samlingen i Stockholm eller uti Hrr Wiborgs et Comp .s
Bokhandel
Söndagen den 20 dennes upphittades 1 en bank 1
Storkyrkan en Näsduk som på beskrifning kan a
terfas i /lftonbladsbureavn vid Johannis gränd
Siikes Bomulls och Blå» Wadd från 7 till 9
qvartjs längd dubbla samt enkla sä väl i parti som i mi
nut äfven kardad Bomull till Sängtäcken 11 qvarter»
längd hvarje karda i Wadd .Magazinet huset N :o 1
qvart Adam och Eva Mäster Samuelsgränd hörnet af
Nedra Bangränd Från landsorter emottagas större och
mindre requisitioner äfven uppköpes Siikes lacage l
VÄRDSHUS
är itnyo Sppuaät vid Munkbron uti den a£FruLe Maira
förut härtill begagnade Lokal
Hos L J Hjerta-