Aftonbladet Onsdagen den 31 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-10-31
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-10-31
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-10-31
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-10-31
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 31 Oktober 1832

Sida 1

N :o 256
1832
AFTONBLADET
Onsdagen
den 31 Oktober
priset i S ockhotm Jor helt it io Ridij halft ar 6 h :dr 3 minader t R :dr 3a sk (an-o Låta Numror i sk Banco Prenumeration oth utdelning i
hladets Contor vid Stadss» edjegatan Kromans bod i hörnet af Prnttninggatan och Clara bergsgränd Lindroths vid Nort landsgatan oth Essens
vid tnderma /msiorg Annonser emottagas endast i furslnän-nda Cantor till » sk banco raden Utdelningen kl C eftermiddagen
DODE 1 STOCKHOLM
Snickaren och Skatullmakaren Curlströms hustru
Fru G C Wetterström 18 d :s 38 är
Mamsell Hedvig Charl Bergmark afii ds 29 är
underrättelse
För dem som hafva några a tsarer vid Kgl Insti
tutet för Döfstumma att Öfver-Kommiss Ahman pä
begäran blifvit skiljd från sin befattning derstädes
bevis för gjorda inbetalningar för inrättningen af
lemnas till Hof-Rätn-Rådet Landgren mot qvitto
kontra sig nerad t af t f Kamreraren G Brandel
L KTH GA J3KNSTFR
En Djur-Läkaret jenst ini .ro Örebro Län sökes in
om Z- dagar frän 1 annons
ARRENDE
En för anläggande af Skeppsvarf tjenlig plats vid
"Wetterns strand nära Motala invid Göta Kanal och
på dess område Närmare underrättelse hos Asscsso
ren O Jansson på stället
LEVERANSER
För Skaraborgs Reg behof af mörkblått gult och
rödt Kläde boj grönt kläde grönt boj hvit foder
väf kanins nummerknappar knappar af komposition
snören halfkläde svart foderväf Stiblettknappar
läderhalsdukar skärp af redgarn aukt d 8 Jan
l833 å Lands-Kont i Mariestad närmare underr
och profver deist >4 dagar före aukt
AUKTIONER
Exek å egend N :o ,Si gammal men 1 nyN :r Qv
Brandröret å Ladugårdslandet »nit <1 19 Ne»
Frivillig å egend N :s 6 7 Qvart Vedbäraren å
Ladugård-landet auktion d 19 Nov
Lockslaholm 3 mtl Frälse Säteri med i sambruk
varande Mål-ta 1 i-4 mtl kronoskatte Rusthåll och
Augments-räuta af I mtl Mjöl .ta jemte .liigonhetcrnc
Lilla Carinboie 0111 a öresland Stura Carinlvob om
2 öresland Gunnarsbole Frälsenybygge om 1 1-2
resland m fl lägenheter inom Långlrundra H Hus
by och Öst-Tuna S auktion å Stalimästaregården d
27 Nov kl ia •
Exekutiv å hemm N :o 5 i Hertsjö Bollnäs S
om 1 öres 4 penhiuglands skatt d 5 T )cc kl »2
hemm N :o 5 uti Heden Bollnäs S om 5 öres (i pcu
ninglands skatt d 5 Der kl I e m hemm W :o 3
i Sörbo 2 öres ,3 1-2 penninglands skatt liernm
N :o 3 Fjäle om 3 öres 8 penningland i Bollnäs S
d 3 Jan 1833 kl 12 på dagen allt å Hedens Gäst
cifvaVcgärd
«Kri !NTUUl S Ä M Pt '• a
BORGENÄR-HM
Stockholms R .R all As-essoren C F Hellmans d
4 och all Kapten Per Clir Termenii d 23 Febr
Westerås R K Ilattm C F Ruudqvists 4 Febr
1833
Iiinköpings R .R afl Boktryckeri-Konstförvandten
C J Palms den 18 förre Stadsfogden J 1 Weselii
och hustru S W Lönnholms 2 ?» Febr >833
Umeå H R a (l Fält- och R-g
-Läkaren J G Wahl
bergs 2 rttgd af Ting e Ci män från Ang
Öxie H R afl Ilofslagaren A Malmbergs i Akarp
2 rtt ^d af Ting e 0 mån från 14 sistl Sept
Skytts H .R Handl A Ståhles i Trelleborg och
hustrus 2 rttgd af Ting e 6 mån från 23 sistl
Jwli
Skytts H .R Arrendat A- Jönssons i K lörup och
hustru 2 rttgd af Ting e 6 mån från t Ang
■1 'EST A VENT S - BK V ÅKNINGAR
Sh
1E
All Cfv
- ^öjtn- och Ridd S von Schoults
>ch
dess numera all hustrus B M Bildt till den för
res barn och den scdnares stjufbarn klander inom
laga tid
All Bok b i ml
-M Jerm H C Rich ters och dess af¬
ven afl hustrus f Feit
-till pios usus
och till brand
skadade slägtingar i Åbo bev vid Stockholms stads
Just .-Koll klander inom år härefter
Sjömanshustrun M C Everts f Hanning till sin
man och till Jern vrak a ren C A» Löfberg l >ev vid
Just .-Koll i Stockholm klander inom laga tid
KALLAS
F Fabrik C M Ahlborg Not A A Kindeblad
somt Enkefru Chr E Arnberg i Lorensberga till
Grangärdes Tingslags laga Vårting ang :de skuldfor
dra ri
L4GFART
Sökt S 8 kappland åker i den så kallade Garfvare
täppan i Södertelje klander vid Södertelje R .R in
om 3 mån efter sista ann
Sökt å den så kallade Mädare- eller Skedvattens
täppan i Södertelje lilatider vid Södertelje R .R in
om 3 mån från 3 ann
Sökt å Tomten N :o a5 i Södertelje första Östra
Qvarter klander inom 3 mån efter 3 ann
BOirrrTECIKNING
Efter afl Prot
-Sekr Kökeritz anm hos M Fongt
i Grefve Löfvenhjelms hus vid Klara södra kyrkogata
Efter afl Hof-Kamrer J E Lindblad anm i
sterbh eller hos Jakob Morling vid Strömsholms
våg inom medlet af nästa månad
GORC-ENÄHF !» !» 8 IBE •
Rådhus-Rättens Dom i afl Viktualieh G Him
berg N :tons konkurs finnes att Uisa på Kontoret i f
d Westei bergska linset vid Skeppsbron
Repsl .ålderm C W Rarapes 7 Nov kl 12 å Bör
sen t tr Upp for del af R .tf :ns Dom som
äfven finnes hos Hrr J C Schmidt K :i vid
Skeppsbron m m
Afl Löjtn Roll mans d 8 Nov kl I e m på
Fellingsbro Gäst gg
SPEKTAKEL
I dag Aline Drottning af Golconda
I morgon JTpigt ammet och Frontin gift ungkarl
Timmerman -Orden 3 Nov
Konst-Föreningen 3 Nov kl 6 e m
DIL1GRNCE TILL GÖTEBORG
Öfver Westeräs Örebro Mariestad och Lidkö
ping afgår hvarje Tisdag och Fredag kl 7 f ni
Biljetter för paisatei-arc ntlemnas och paketer till af
sänd <ing emottagas pä Diligence-Konluret uti huset
N :o 5 vid Klara Södra Kyrkogata motafcift enligt
tryckta Taxor som derstädes äro att t 11 gå
-Utrikes
Frankrike
Såsom tillägg till hvad vi i pårclegshladet
refererade fran detta land må anföras följande
detaljer lörande den seger som Franska vap
nen vunnit i Algierska landet Den kring
liggande nejdens horder hade en längre tid va
rit betänkta på elt allmänt anfall mot Staden
och af denna orsak hade ock tillförseln på
Aigiers marknadsplatser en tid hortåt varit be
tydligt ringare än tillförene Guvernören Hert
af Rovigo (under hvars styrelse i förbigående
sagdt kolonien gjort de slörsla framsteg i
nästan alla grenar af allmän odling admini
stration näiingar och landthushållning på
förhand ganska väl underrättad om det till-
ämnade företaget och att den annalkande fi
endens slyikavar 12 ,000 man lemnade Algier
den 13 Sept i spetsen för den obetydliga
styrkan af i5oo man hvilken till och med
följande dagen delades i tvenne korpser a
hvilka han anförtrodde befälet öfver den ena
åt sin svåger General Fadoas och fortfor att
sjelf kommendera den andra Denna sist
nämnde framryckte mot Midijah och stötte
på Araberne vid en stor slätt fem Franska
mil från Algier Afacken börjades genast
och inom få minuter var fältet betäckt med
4io döda Beduiner och resten ehuru nästa 1
tiedubbelt starkare än Guvernörens lilla tropp
tog till flykten i största förvirring General
Fadoas korps tog riktningen åt höger men
fann ingenstädes någon fiende för sig och
kände sålunda ingenting om Arabernes före
tag förr än den åter förenade sig mrd Her
tigens korps och fann bland de medförde fån
garne en af Arabernes förnämsta anförare Vid
återkomsten till Algier fann General .j &vary
600 man Nationalgarde under vapen De hade af
egen drift organiserat sig för att bevaka de poster
dem han vid sitt »ftågande måst lemna obe
vakade emedan de iooo man han tog med sig
på denna expedition är hans enda disponibla
styrka då af den niotusen man starka oeku
palionsarme
en fyratusen trehundrade äro sju
ka och 3 ,200 konvalescenter Två fälttecken
fråntogos likaledes Araberne De äro af grönt
siden och stången slutar sig i en knapp ej
olik våra tamburma joi sstafvar
Den doktrinära Ministéren har knapt fått
tillvarelse förrän den söndrar sig inbördes
detta är ett af de många mörka förebuden
i alst-ende på dess framtida bestånd Belgisk
angelägenheterna hafva genast rest tvedrägtens
ande mellan de nya monseigneurerne Flen
Thiers som enligt hvad vi vid ett föregående
tillfälle anmärkt ar nästan atl anse såsom dai
egentliga Konselj-Presidenten delar i afseende
på de åtgärder som mot Ho /land böra vidta
gas den gamla mmislerens åsigler som ön
skade en diversion mot Antwerpen hvilket
åter är alldeles i strid med Herrar Éroglia
Guizots och Humanns mening om saken De
som försvara anfallet på Antwerpen påslå "att
en dylik diversion ännu alldeles icke vore nå
got krig och att detta steg skulle tillfredsställa
allmänna opinionen i B t assel och Paris
Emedlertid skulle man derigenom vinna ma
joriteten i Kamrarne och r /teråt kunde alltid
tropparne återvända i sina qvarter och på sådant
sätt hade man lyckats alldeles besväaja ?ll *r
åtminstone något sakta den väntade parlamen
tari-ka stormen
Det motsatta partiel åter p5
slår all elt dylikt gyckel ingalunda vore värdt
b 11 ens försöka om armeen gjorde ett enda
steg framåt blelve det omöjligt att beräkna
hvar och när den stannade en enda militärisk
rörelse kunde medföra ett Europeiskt krig
Antingen borde man vilja något allvarligt
och afgörande eller ock alls intet
Hvem

Sida 2

sc-U skall få "lätt bland dessa bufvuden lät er
väl af Furst Talleyrands nästa depecher af
göras Emedlertid hölls den i5 :de Oktober
ho» den nya utrikes ministern Hertigen af
Broglié en stor diplomatisk konferens hvari
Franska regeringens beslut att sända troppar
till Belgien ånyo företogs till ompröfvande
Belgiska Ministern Le Hon år åter iPatis och
gör si all möda att förmå Frankrike till
ett definitivt steg
Flere personer bland den högre administra
tioner sägas hafva förklarat att de endast och
allenast der fåre behålla sina embetan eme
dan de vanta en snar modifikation i kabinet
tets sammansättning Inrikes ministeiens Ge
neral-Sekreterare Herr Di dier har likväl icke
såsom det påstods nedlagt sin befattning utan
öfvergår såsom Departemer .tsClief för Natio
nalgardets argelägenheter till Handelsmini
steren som nu fått denna detalj sig tillagd
och hvars portfölj Grefve d 'Argout behåller
Den nya Pären Prefekten Duval har redan
afiest till sin post i Nantes Bland Centerns
deputerad» har man hört flere som ulan un
dantag alltid röstade med Herr Ferier öppet
förklara att de i intet fall ämna slå sig till
den nya Ministeiens parti Ett snart och ly
sande tillfälle får allmänna opinionen att ut
tala sig derigenom att Minister- och Pärs
utnämningarne oförtöfvadt föranleda nya re
pr ,sentantval i flera departementer till fyllande
af de såmedelst uppkomna vakanser
Oppositionsbladen hafva på de senare da
garne börjat i sina anfall på den nya admi
nistrationen visa mera moderation dock
märkes på hela deras hållning en lyst öfver
enskommelse att använda hvarje upptänkligt
lagligt medel till doktrinärei nes störtande
Ganska märklig och af stort inflytande är
likaledes den allt mer djerfva ocb oberoende
ställning periodiska pressen i provinserne
börjar antaga Icke blott de i Strasburg
och Lilie utkommande liberala blad utan äf
ven Rönens Havres och Bordeaux 's tidningar
b vilka fortfarande försvarat den monarkiska
principen och freds-systemet ja till och med
visat sig Peri ers politik tillgifna hafva myc
ket bestämdt och frimodigt upptradt mot
Doktrinärerne 1 främsta rummet hafva de
stölt sig på den förordning som genom ett
penndrag b ra g t 60 nya pärer i ljuset och de
anse den för en kränkning af den konstitutio
nella principen den der ingalunda kan godt
göras Utan att vilja fästa sig vid enskilde
personel
framdrager man blott det enkla
faktum att bland dessa 60 namn tjugusju
eller nära hälften tillhöra mer eller mindie
erkända Car /ister och hvad det vadliga for
den konstitutionella principen beträffar så gör
nian — såsom det tyckes icke utan skäl —
den enkla frågan Om nu denna Ministere
som genom 60 nya Pärer i den ena lagstif
tande Kamaren sökt förskaffa sig en deciderad
.öfvervigt går under och allt för onda tec
ken hota den alt man icke saklöst skulle
tunna i nlaga sådant för möjligt hur skall
då en libeial le Ministere kunna neutralisera det
inflytande på nya representant-rådplägningarne
de afg ^ende förskaffat sig Skall den tillsätta
Go nva Pärer för att motverka Doktrinärerne
Och om denna nya Ministere efterträdes af
ei annan som ock måste skaffa sina idéer vigt
skall denna ock hölja med en Pärsfoiunce
Och hvart skall väl ett sådant steg vid hvarje
ministerförändring slutligen leda
Tyskland
ÖfverDomstoIen i Hessiska Staden Rinteln
har nyligen genom ett utslag i ett tryck fri
betsmål förvärfvat sig de obestridligaste an
spiåk på aktning och erkänsla af alla dem som
i tn oberoende Domarekorps se något
annat
än Regeringirnes fiender och i en ädel frimo
dighet något annat än radikalism och revolu
tion Polisen hade nemligen underrättat ut
gifvaren af det fiisinnade Schaurnburger Volks
blatt att lian hädanefter ej finge utgifva det
samma med mindre han dertill förskaffade sig
"koncession å högre ort
Redaktören besvä
rade sig öfver ett sådant förfarande af mak
ten hos rpgei ingen i Cassel men utan att der
uti ei hålla någon rättelse Han grep sig lik
väl dristeligen an utgaf fortsättningen af
b adel men blef genast formligen förbjuden
all tryckning deraf Häröfver klagade han nu
i vanlig domstolsväg och öfver-Bälten 1 Rin
teln resolverade som följei "Utslag i målet
mellan Bokhandlare» Osterwald i Rinteln kä
rande och regf ringsombudet i Giefskapet
Schaumburg anklagad rörande förbjudet ut
äifvande af Schaurnburger Volksblatf I be
traktande deraf att gällande lagar ej förklara re
gel ingens tillstånd nödvändigt för ulgifvande
af en tidning m m ålägges den anklagade
sedan detta utslag blifvit honom behörigen
fölevist att vid Jemtio Thalers böter — de
fattiges ensak — genast återkalla det utfärda
de förbudet och ersätta käranden all den kost
nad och skada denne genom förbudet kunnat
iråka och äger den anklagade att inom i5
dagar härefter bevisligen styrka att han så
dant fullgjort Bi»tel» den 5 :te Oktober i83a
Å Kurfurstl Hessiska Öfverrättens vägnar
Fpipperpiann Etienne
STOCKHOLM
Den 31 Okt
Under den 27 i denna månad har Kongl
Maj :t tillsatt trenne lediga Postmästaresysslor
och dertill utnämnt följande
I Köping Majoren och Rid af S .O .Karl
Gustaf Karlström
I Arboga Förste Sekrcteiaren i K M :ts Ka
binett för utrikes brefvexlingen Kammar
herren Härolden vid Kongl Svärds Orden Ja
mes Malde
Och i Laholm Ryttmiistaren Konrad von
Björnmark
Efter Tit Maule har Andre Sekreteraren
i Kabinettet för utrikes brefvexlingen Kam
marherren och Härolden vid Kgl Svärds orden
Baron J G Paykull samma dag blifvit ut
nämnd till Förste Sekreterare i Kabinettet
De som läst den bekanta brochyren om Mi
nistere och Opposition i Sverige af Jan Jan
son hvilken utkom i medlet af sistlidet er
torde erinra sig att innehållet af nämnde
skrifts innehåll till en hufvudsaklig del
gick ut på att fördöma den opposition som
under de sednaste båda Riksdagarna uppen
barat sig uti den Svenska Representationen
serdeles på Riddarhuset äfvensom alt i sam
ma skrift profeterades huruledes en ny verk
lig och nationell opposition genast skulle 11 p
stiga med helt andra krafter så snart blott
den nuvarande oppositionen först blefve väl
slagen ur brädet Ännu mera kändt är det
att samma thema blifvit ehuru med en vida
underlägsen förmåga i framställningssättet va
rieradt al tidningen Nya Argus hvars of
fentliga verksamhe i flera år snart sagd t icke
haft något annat föremål än polemisk riktning
emot oppositionen så väl här soini Frankrike
Ehuru Förlåt tame i detta blad soin Läsa
ren af flera föregående artiklar funnit icke
helt och hållet delat dess» åsigter rörande
den Svenska oppositionens förderflighet an så
g o vi dock icke nödvändigt att inlåta oss i
någon vidlyftig strid härom när Jan Jans
sons bok utkom dels emedan hans anmärk
ningar icke stödde sig på några framlagd 1
fakta utan endast utgjorde ett florilegiutn af
torna fiassr hvaraf likväl kunde skönjas
att Ledamöterne af Riddarhus-oppositionen
och deras vänner i Bondeståndet "voro behäf
tade med aristokratiska ajsigter
och att en
skilda intressen utgjorde enda motivet till
deras handlingssätt dels också derföie att vi
föimodade hvarje bildad Läsares egen kän
sla kunna urskilja hvad som i det myckna ord
kramet vore skal eller kärna samt derpå
grunda sitt omdöme öfver anmärkningarnes
mer eller mindre befogenhet
Vi hade likväl till någon del orätt häruti
'Gutta caval lapidem non vi sed ssepe cadendo
— De gröfsta sofismei kunna om de lemna» utan
all vederläggning stut dom genom blotta
svallet af granna ord blifva förvillande för
mängden ehuru de icke bestå nå &on gransk
ning inför kritikens domstol och stundom
åter genom ett ständigt idislande frän samma
håll slutligen af ren ledsnad inrota» i tan
karna bos de ,„ som icke så noga pröfva allt
Det förra sf dessa stridssätt har varit Jan
Janssons det sednare Nya Argi
Jan Jansson har väl sedermera icke låtit
liöia af sig och attackerna emot oppositio
nen tycktes på någon tid domna af Men helt
plötsligen hafva de åter begynt med en upp
hvilad kraft sannolikt derföre att deri när
varande tidpunkten syntes företrädesvis er
bjuda ett tillfälle att åstadkomma något större
och varaktigare intryck på allmänheten som
man förut val åsyftat men icke kunnat vinna
Sålunda höides Nya Argus i Lördags yttra
att den så kallade Ri eldat 'husopposil 'ionen
och den verkliga oppositionen här i lan
det redan i många år hajt ingen gemenskap
med hvarandra
och Fru Jan Jansson född
Svenska Minerva hnde 1 sitt gårdagsblad en
artikel syftande åt samma opposition men hvar
på man annu icke så noga lan förutse slutet
Det torde derföre väl löna mödan att något
närmare undersöka huru det verkligen
ar beskaffad t med den såkallade Ridda r fl I IS
oppositionen Vi medgifva att det är publi
cistens pligt att vara upmäi ksam på opposi-
tionens fullt ut lika mycket som på Styiel
sens uppförande Om det dervid skulle ti 11 nas
att den förras handlingssätt un ler förklädna
den af nagl a patriotiska fraser endail går ut
på befrämjande af egna fördelar och intressen
främmande för det allmännas så är det ett
berömvärdt bemödande att <fligsna ocli till
intetgöra dess inflytande Pa den a .dra sidan
åter förmoda vi det vara hva j ,- Representants
likasom hvarje annan menuiskas rättighet
att få sina bevekel *egrunder bedömda efter
sina handlingar emedan dessa k linna pröfva-
men icke uppsåtet och alt följaktligen icke
behöfva mis ,tänkas för någon aristokratisk
syftning eller egennytta endast för den tillfäl
liga omständigheten att lian befinner sig p
i
Riddarhuset och icke i något af de an ira
Stånden
Om man enligt denna grundsats företager
en undersökning angående RiJd-irfnn-opposi
tionens handlingssätt det vill säga den ddaf
Riddarhusels personal som tillhört minorite
ten vid de sednaste Rikslagarna serdeles den
af åren [HaS — 3o sa befi 1 nes det ;lft det
■ bland hela representationen hufvudsakligen
varit denna oppositions Leda nöter som v kal
på en större sparsam lie t i allmänna hushåll
ningen och något åteihålf i de fudrade an
slagens beviljande att det varit Ledamöter af
denna opposition jemte en Ledamot i Presto
Stlndet som år 1823 först med alfvar upp
kastade jemkning och principen af grundskat
ternas öfvei flyttande på de indirekta nisk yl
derna hvilken princip sedermera blifvit när-

Sida 3

mare utvecklad i flere fortjenstfulla skrifter
samt år i83o åtminstone föranledt den van
liga regeringsåtgärden nedsättandet af en ko
mi 'e för skatt |emkning att det var en Leda
mot af samma opposition som föreslog Ban
kens offentlighet att det varit Ledamöter af
samma opposition som yrkat att Regeringen
ville vid Riksdagarna framlägga sitt system i
statshushållningen att Ledamöter af samma
opposition vid sista Riksdag yrkade att Riket
Ständer borde ho» Regeringen anhålla om ett
definitivt afgörande af frågan om näringsfri
heten hvarpå man förgäfves väntat sedan år
iSto om framläggande af Lag-K .omite
ns fär
diga arbeten in lör Rikets Ständer att dm
vidsträcktare granskningsrätt som Rikets Stän
der för sina Revisorer erhållit öfver allmänna
medels förvaltning hufvudsakligen bör till
skrifvas samma oppositions ihärdig» bemödan
de ehuru den förgäfves stred emot den ef
ter dess tanka konstiiutionsvidriga inskränk
ningen inom tvänne års afslutaile räkenskaper
alt det var Ledamöter af samma opposition
som först yrkade den stora revisionen af Ri
kets högre och lägre Undervisningsverk o s
v Sluteligen ha vi af Riksdagshandlin
garna tyckt oss finna att denna opposi
tion i allmänhet ifrat för d >» personlig-
frihetens och tryckfrihetens helgd för en
stöne tfmsorg om folkundervisningen o s v
med elt ord för
samhällskrafternas utveckling
och den civila och militär ,» hieraikien» för
enkling
Hval ocb en lärer finna att meningen med
det nu anförd i ingalunda är att fritaga enoch
annan ser-kild Ledamot af Riddarhus-opposi
tionen frän flira inkonsekvenser ocb misstag
hvilka blifvit rättvist framhållna såsom t ex
då en Ledamot föreslog högre Inner åt sam
ma Rådgifvare hvilkas system han ogillade
ni ni
Oppositionens största fel var dock ulan tvif
vel att den misslyckades i sinn bemödanden
och stad nalle i minoriteten och detta fel hai
den olyckligtvis haft gemensamt reed andra
oppositioner sådana som t .jex en .jFpj Ma
nuels Benjamin Constants och Casimir Perien
i Frankrike hvars medlemmar en gång voro
inskränkte till det iinga antalet af sex perso
i ,erf som slodo ensamme emot voteringsmas
sortia i en korrumperad Kammare utan annat
stöd än nationens bifall Äfven emot dessa
höjdes af hvida skriftställare samma lop om
hätskhet bristande system m m som emot
vår Riddarhus-opp-sition och Manuel ut
voterades ur Deputerade Kammaren samma
dug som han vid utgången ur sessions-rum
met bars hem genom gatorna i Paris på fol
kets armar Ut n att på talangernas vägnar
jemtöra Riddarhus - Oppositionens Ledamöter
med de nyssnämnda Fransyska Deputerade
lärer man dock få medgifva att det är efter
riktningen och tendensen af deras handlings
sätt soin äfven de förre må äga rätt att be
dömas Har denna varit för eller ri»ot det
skultdragnnde folkets intressen se der huf
vudlrågan Men om det b ir en förehråel-e mot
dem att hafva uträttat alltför litet sä synas
de åtminstone icke förtjena att nedsmutsas till
sina afsigter derföre att de icke "voterade för
un i förmen
Det voie i högsta grad önskvärdt ntt in
gen Riddarhus-opposition funnes om nemligen
e ~n vtihligt nationel representation i folkets in
tre-se funnes i stället men samma ski ik skulle
da utan tvi ve ifrån samma håll höras emot
majoriteten »om nu emot oppositionen och
intill dess detta nationens dy i baraste hoppen
gång kan i laglig väg bringas till fullbordan
och så länge den måste dragas med det nu
varande bi istlzll H lappverket sä kur med
skäl frågas om det vore bättre att alla utan
åtskillnad enda-t ropade ja till styrelsens for
dringar och enligt Jan Janssons önskan obe
tingadt kastade sig i makten» armar än alt
åtminstone någre få om också vanmäktigt
emot den störa hopen höja sin röst för att er
inra om detta folks intressen hvaraf en så
stor del äfven af de mest välmående ocb upp
lyste år utestängd ifrån den naturliga rättig
heten att deltaga i valet af dem som skola
tala och handla för deras bista
O ni det vi nu yttrat angående den såkal
lade Riddarhus-oppositionens handlingssätt sä
vidt det lörer den allmänna riktningen afdtss
bemödanden äger någon grund så lärer ock
så frågan om !en verkliga opposition som
skall efterträda Riddarhus-oppositionen när
den upphör icke blifva svår att bedöma
(Forts följer
REVY AF TIDNINGARNA
Gr .askaren upptager ur Calinar-bladet en
berättelse om huruledes jordbrukarne der i
oiten uppdrifva sin brän v in »til I verkning dub
belt högre genom applicerande af ofantligt
höga l /riim 'inihattar till pannorna hvaruti
Granskaren finner ett nytt prof på "den fal
ska liberalismen och tidsandan
— Månne
det icke snarare skulle vara ett prof på brän
vinsandan
IVadstma veckoblad för den 27 meddelar
en ins .nd ai titel oin unijonncr af en Pi est
man som föres ir en förändring i Presternas
drägt Emedan Evangelii lära är utgången
från himmelen anser han äfven Presterna böra
vara kladda i "himmelsblått
— Undras stor
ligen hvad Kongl Lif-Gardet till häst skul
le säga härom De olika graderna uti den an
deliga hierarkien anser han vidare böra så
utmärkas att Biskoparne borde bära en ked
ja af guld och ett kors med rubin uti Pro
starne en kedja och kors af guld Pastorerne
en silfverkedja med guldkors och det öfriga
Clerus både kedja och kors af silfver hvar
emot Prestkiagen skulle afskaflfas Huru Kgl
Hof-Predikanter och Fält-Prostar borde vara
utrustade namnes icke Artikeln innehåller i
öfrigt flere historiska anmärkningar om uni
former som icke äro utan intresse
Upsala Correspondenten för samma dag (den
27 innehåller följande anmärkning öfver en
artikel emot H E Grefve Adlersparre i ett
rif hufvudstadens blad
Utländsk post val ännu Thorsdagsijvällen cj till
Stockholm ankommen — I stället få vi såsom in
ländskt nytt meddela att ett Stockholmsblad 0111
en af Rikets högst uppsatte embetsmän — om en
person hvilken i samma Idad medgifves "vara cn
man af snille djupt tänkande och mycket beläst
samt hafva ett stort historiskt namn och redan ti
digt både med Värjan och pennan skördat vackra lag
rar— tillåtit sig yttranden hvilka i oförskämd
het ocii råhet vida öfvergå allt hvad hittills någon
sin i n *jjOt land blifvit yttradt af Journalismens
drägg vi kunna icke Uttrycka oss mildare om cn
uppsats hvilken i klara torra ord innehåller att
denna frejdade nian
'• 'Jläckat sin 1 iddareskpld—
att han är "en menedare — en äreföigäten och då
lig stackare
samt "ovärdig alt bära Svenska adels
uniformen ovärdig att lysa med Rikets högsta or
denstecken och ovärdig att såsom Exellens hedras
framför alla andra medborgare
Utan att vi tillag
ge det veta vara Läsare säkert alt ett sådant utfall
endast af Granskaren kunnat göras men -— då
det finnes i Granskaren kan inan med skäl för
utsätta att det såsom malt plägar säga
varit i säck
innan det kom i påse
Och i detta af-eeude mer
än något annat utgör denna skändliga tidnings-arti
kel ett bedröfligt tidens tecken
Hr Petrus Lxitadins — Författaren til
den bekanta sakrika beskrifningen öfver Lapp
marken — liar tillsändt oss nedanstående med
anhållan om elt rum i tidningen derför Ilr
Laestadius bar äfven dervid bifogat en utförligare
ganska ir .tressant ehuru sorglig beskrifning
på Skoglapparnes belägenhet för hvilken vi
i dag sakna utrymme men hvilken med ilet
första skall meddelas
"Vördsam Anmälan
Det är en rätt fasta när du bryter ditt bröd åt
den hungriga i ditt bus inför husvilla nödlidande
kläder den du ser vara naken och icke drager dig
undan för din medmenniska Be 58 7
I förtröstan på den utmärkta hjelpsamhet
och välgörenhet mot nödställda likar som
den Svenska Allmänheten ofta bevisat vågar
undertecknad att såsom tolk för en i hungers
nödens jämmer försmägtande Allmoge anropa
det allmänna medlidandet För ett år sedan
hade jag tillfälle att göra Allmänheten något
närmare bekant med Lappska Allmogens lef
nadssätt och seder samt dervid framställa
Skogsiapparne såsom ett fromt och religieust
och i sia tarflighet lyckligt folk hos hvilket
forntidens patriarkaliska lif och en Arkadisk
Idyllverld ännu i någon mån ägde en realitet
Denna beskrifningen gällde föi år 1827 Men
denna lyckliga tid är nu förbi Vid ankom
sten till Skogslappens eljest så trefliga viste
höres ej mer den glada Herda sången mötes ej
mer den gla ^a gästfriheten utan gråt af
hungrande barn soig och brkyifimer i föräl
drars bleknade och insjunkna anletsdrag Fy
ra års beständiga olyckor hafva beiöfvat dem
deras timmelijja bergning i det deras nästan
enda egendom Renahjoröarna till större de
len förlorats genom rofdjurs härjningar under
sommartiden och brist på bete vintertiden
Därtill komma fyra på hvarandra följande
missväxtår som försatt de angränsande Svenska
nybyggarne och bönderna i Westerbotten ur
stånd ntt kunna hjelpa eller aflåta något emedan
de sjelfveSro stadda i nöd Dock är de sed
na res tillstånd så vida bättre att de dock
hafva jorden qvar och dermed hoppet 0111
kommande skördar samt på detta hopp äl
ven för närvarande någon undsättningsspan
mål att förvänta och dessutom något under
stöd af sin ladugård Men Lapparne hafva
in 'et af allt delta Den förfärliga vintern in
stundar Sjöarne tillfrysa dermed tillsluta»
den sista och dock så osäkra källan för deras
lifsuppehälle De äga endast bristen och se
framför sig endast döden
Medmenniskor i öfverflödet ihågkommen nö
den Christne betänker det ordet kommer J
min faders välsignade ty jig var hungrig
och J gåfven mig äta och det ord hvad J
hafven gjort en af dessa minsta mina blöder
det hafven J gjort mig Menoiskovänner fin
nes det någon renare glädje i verlden än att
göra väl att gifva och hjelpa och göra dem
glada som äro i sorg och nöd Och J känslo
fulle finnes något ljufvare än glädjens tårar
Jag frambär nu för eder sorgens men våren
hjelpsam me och jag skall ock i sinom tid med
Guds hjelp frambära glädjens jemte välsignel
sen af ett tacksamt folk Såsom Jesus försäk
rade om den blinde vid templet att hvaiken
lian eller hans föräldrar syndat så att hans
olycka var ett straff derför så kan ock jag
försäkra orn dem för hvilka jag beder att de
ej sjelfva vållat sin olycka och sin närvarande
nöd Och om J som ären i tillfälle att hjel
pa nu följen Jesu efterdöme i hvad J kunnen
så inträffar hvad lian vidare säger att detta
är sked t på det Gud» herrlighet skulle uppen
bar varda Äfven en liten skärf är välkom
men emedan den lindrar något ögonblicks
lidande Men skulle en välgörande Allmän
hets frikostighet på ett varaktigare sätt af
hjelpa nöden så uppreses derigenom en min
nesvård skönare och varaktigare än marmorn
Att hvad som gifves på det ändamålsenligaste
användes derom »kall jag efter bästa förstånd
och förmåga draga försorg och i siuotu tid

Sida 4

redogöra för en vördad Allmänhet För när
varande kail jag hvarken utförligare beskrifva
nöden till alla sina omständigheter eller hop
j )fl alt genom välgörande inennisknrs bidrag
kunna på ett varak tigt ändamålsenligt och till
fredsställande sätt den afhjelpa Understödet
begäres för Skogs- Lapparne i Piteå Lapp
mark och hvad välgörande menniskor dertill
»äcktes gifva kan insändas till Redaktion för
Tidningen Aftonbladet eller till undertecknad
In »i s adre-s är Piteå Till denna generella
bö« till Allmänheten lägger ]ag ännu min
>j .eciella lijertliga ocli varma hön till mina
vänner att de ti var och en inom sin krets
Iickies hidraga till det godd oeh Chiå ^téfiga
ändamålet och min föibindelse blif \er lika
stor som deras li vilka hjelpas i nöden Ett
redligt fromt och Religieust folk ligger alltid
en rättsinnig lärate nära om hjertat Piteå d
i S October i8j2
Petrus Lcestadius
Nsleidosdop
P geringen har på Vitterhets- Historie och
Ant <n itets-Akademiens tillstyrkan under d
2 iSepteniber beslutat att för det allmännas
räkning må inlösas följande tid efter annan
gjmda fynd af gamla mynt
i :o Vid nedtagandet af en bristfällig på
byggiad öfver Skara Domkyrkas Norra Chor
halva i ka IL gruset blifvit funna i ^sc» små Svenska
silfvennynt jemte 6 silfvrrstycken tillsammans
vng ttde nära i marker Vid gianskning af
detta fynd har nyssnämnde Akademi funnit
att ur detsamma utvalda mynt förtjena
att it lösas för den Kungliga myntsamlingen
och hvilka enligt Akadls uppgift innehålla
utom ett Danskt mynt aftryck af ziH sär
skilta Svenska myntpreglar allt i 'rån Ko
rning Eiik XIII :s och in uti K Gustaf I :s
tid eller ungefär fiån år 1 ^12 till och med
år i5aq De uppgå i metallvärde till 18 Rdr
<S sk i r .t hafva sålunda med i förhöjnin
gen 2 Rdr sk 6 i r-t blifvit värderade
till 20 Rdr 36 sk 8 rsl Specie silfver De öf
riga mynten och silfverstyckena ha blifvi
iter-ände för att vederbörande återställas
2 :0 Ett utaf Landshöfdingen i Calmar till in
lösen hembiidet af förre kusken Anders Wid
lurd å Hula tiemmansägor i Loftahammars
Socken anti affadt fynd af 29 hela och 16 sön
driga Kufiska silfvermynf värdet ade med
:Je !s förliöjning till 4 Rdr Specie silfver
Under den i3 Oktober har Kongl Majtt
bifallit ofvannämnde Akademis hemställan
att ett utaf Landshöldinge-Embetet i Malmö
bus Län jnsändt af drängen Johan Nilsson
vid ett stenrör å Kjeglinge bys ägor träfFadt
fynd bestående af en utaf de störte och dyr
barare ringar så kallade hangar eller guld
byglar med hvilka Konungarne såsom beders
skänker i forntiden begåfvade utmäikte män
må för Kongl samlingarne inlösas med 53
dukater 4l >k Specie hvartill fyndet i me
tallvih-de tillika med f :dels förhöjning upp
g ;ck
Chinesiska hoftidningen berättas liafvu tråk
teiat sina läsare med ett ganska vidlyftigt
loftal öfver den "heroism och själsstorhet
som prinsessan Lik den nu regerande Kejsarens
nionde dotter skall hafva ådagalagt Elter H
Kejs Maj :ts önskan skulle hon förmäla sig
med en son till chefen för det gula gardet
hvilken militärkorps endast består of perso
ner af högsta rang som efter tur tjenstsiöra
vid hofvet Allt var redan färdigt till bröl
Joppet
'då det grymma ödet bortryckte den
afundade Leen-Che från den lyckliga lott
som väntade och jisade honom till underjor
drns skuggor Bruden förtviflad öf /er sin
förlust beslöt att skära af sig håret förena
sig med den föl lora de fästmannens familj och
offra hela sitt lif åt hans minne Så snart
Kejsaren derom blef underlättad lät han gif
va en befallning att en hederstafla skulle upp
sättas öfver dörren till hennes rum och gaf
henne en äretitel såsom bevis på hans fader
liga välbehag öfver hennes förhållande
I England ärnar man utrusta en ny polar
expedition för att skaffa bestämd underrättel
se om den ryktbara Kapten Ross öde som
för t å år sedan företog sin uptäcktsresa till
Polarhafvet utan att man sedan hört något
om honom Denna nya expedition skall kom
menderas af en Ka liten Lack Regeringen har
endast beviljrit 2 ,000 Pd St till omkostnadernas
bestridande de öfriga 3 ,000 Pd St som anses
vaia erforderliga skola samlas genom sub
skription bland Kapten Ross vänner och alla
dem som intressera sig för upptäcktsresor till
sjös
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Den Uills Uttmpis
eller
KORTA SPRÅK OCH J3ÖNER
utur
Thomas a Kempis
sm a Verk sammandragne
har i dessa dagar af trycket utkommit och »älje» pl A
F Raams Enkas Boktryckeri i Norrköping k 8 »K b .o
ex — Reqvisitioner häri kunna älven inlemna» til
Bokbindaren Lysén derstädes- — Di 100 Exemplar eon
tant betalas lemna» hvart 6 :te gratis
I Mollers Musikhandel vid Stora Nygatan
Orphea Samling af valda Sångstycken med accompag
nement a t Guitarre i :a hattet 2 R :dr Banko 2 ;drå
häftet är under tryckning och utkommer innan korrc
I Möllers Musikhandel vid Stora Nygatan
Äkta Italienska och Franska gamla och nyare Violiner
med fodral och stråkar
Tyska och Franska Guitarrer
Violin Altviolin och Violoncelle-stråkar
Äkta Romerska strängar af A Ruffini» fabrik
Franska SilfverUrängar för alla Instrumenten
Fagott och KlarinettRör Stall Sordiner Capo-Taster
Skruf var m m
Norrköping» och Nyköpings
KNAPPNÅLAR
till Brukspriser hos
H L Broman
KNAPPNÅLAK
af Gusums tillverkning
och Fabriks pris i J F Ze
thraei Kryddbod vid Österlånggatan
En öiverklädd Päls af Amerikansk Björn i godt stind
utmärkt vacker och fin i Läritsboden på Regeringsga
tan den första till venster från Gustaf Adolfs Torg
JP /IJCOAEI ,i PARJS
å
Syl tade på Bouteljer uti första Kryddboden vid
Fredsgatan till höger frun Gustaf Ad Torg
Pomeranser och Citroner nyss inkomne till
facilt pris 25 och 100 :de tals samt i kistor Under
rättelse fäs i huset ]S
:o 43 a Maria Högbergsgata
PRIMA Rysk Talg Fat och Lispundtal»
Formljus uti Udor om cirka 6 ä 3 L ;pd
Ny Holländsk Sill i Sextondelar
Kabeljou af bästa sort i Fjerdingar säljes uti Nord
landers Magasin i Brunnsgränden vid Skeppsbron
Hos F L Guilletmot Malmskillnadsgatan N .o 17
till salu
HOLLANDS ROFOLJA
och PATENT dito
Flere sorter Amerikansk Negerhead i Underteck»
nads Tobaksförsäljningsbod vid Körn ha ra storget
C F WADSTRÖMS E :a
Ostron och Hummer inkommer i hvarje vecka en
mindre post och finnas till salu i Huset N ;o 23 vid Re
geringsgatan
A
Anjovis
flkf
j
Utmärkt god i kaggar och flaskor fran Engelholm uti
Wedderbourns Kryddbod vid Jerntorget
Tor k ode Körsbär j Nypon och Päron j
uti Linds Kryddbod vid Öfre Stadsgården
NY HOLLÄNDSK SILL
hos H L Broman vid Drottninggatan
HoninjiBromiui Kryddbod vid Drottninggatan och
Clara Bergsgränd
FOGELVIKS OST
dd
Ktl (torre parti
detsa dagar upkommet i J F Zethrasi
Kryddbod vid Ötterlånggatan
Sviskon och Cathrinplommon
H Ii Broman
Uti Bränvinsmagazinet vid Skeppsbron försälj et
bästa sort ättika
DIVERSE
En perton 25 Sr gammal »om förut 3 a 9 fr varit
pt härvarande HandelsKoutor och är kännare sS väl af
BoktÖring som andra inre och yttre förefallande göro
mål önskar en dylik plats underrättelse hvar anmälan
flr ske lords benäget inlemna» uti Viktualieboden midt
emot Kongl Posthuset i förseglad biljet till L A R
J saknad af lön och utsigt för framtiden önskar
en i hufvndstaden i handel konditioner ande Yng l i n g
sist innan Nyåret ombyta plats i nämnde yrke hiir
eller i Lundsorten Han är kännare i räkenskapers fö»
rande och har göda rekommendationer Svar i biljet
till Billig afvaktas der detta blad utgifves
En JJräng ifrån Landet »om är nykter och van
vid ordentlighet önskar tjenst som husdräivg eller
• talldräng ätven har han kört pi resor Svar hvar han
sig får anmäla begäres i biljet till G H »om inlemna»
pä KommissionsKontoret hörnet af Kind »tu och Svart
mangatorne
.Emot facilt pris kan "rundlig undervisning uti
Tor te
Piano spelning erhållas af en examinerad
Elev vid Kongl Musikaliska Akademien Adress
till Z torde benäget inlemna s på Aftonblads »Contto•
retj hvarest man får si anmäla
I Fortepianospelning kunna al väl nybörjare »om
mera för »ig komne erhålla säker och grundelig un
dervisning af en person som längre tid informerat då
adress till "Undervisaren inlemna» på Dagblad» Gon
toret
BLOMMORS TILL VERK NING
Då jag efter att ined fullkomligt nöje hafva förfär•
digat Pranskct Blommor i flera stor a Städer utri kes
häfver mig här etablerat rekommenderar jag mig
ödmjukast så väl med denna tillverkning som med
alla sorter silfver och guldblommor samt gentil a
Plym .Buketter hvaraf finnas färdiga äfven
emottagas större och mindre beställningar
CJBälli
g
C J Bällin
Boende uti Huset iV :o 15 Karda»
ansmakargränd på nedra botten
döiShih
gp
Hos undertecknad »om öppnat sin Schweitzer och
SoekerbageriButik vid Nybrobacken serveras med
Chocolad Kaffe The och Bouillon m m Älven lörsälje»
och emottages beställningar pi allt hvad som »illhör
Schweitzeriet och Sockerbageriet och tsr jag mig vörd
samt rekommendera
M A Mellgren
LÄNBIBLIOTHEK VID KÖPMANGATAN
till hoger ifrån Stortorget der skylten sitter 1 tr upp
bestSr af en utvald samling äldre och nyare- Romaner
Biografier Resor Theaterstycken m m omkring 5000
vol Allt intressant som i de sednare tr utkommit och
dagligen utkommer är att tillgå At de mest läste böc
ker finnes dupletter si att sällan den ena läsaren be»
hötver vänta pi den andra Böckerna äro till största
delon nya således väl konditionerade och läseafgilten
billig
Tillföljd af Borgenärernes uti Byggmästaren J A
Bergs Konkur» beslut kommer ytterligare köpeanbud
I Massan» Fastighet N ;o 8l vid hörnet af Drottning
och Kaaimakargatan i ^v Vingården att emottaga»
intill den 20 November innevarande ar endera af Syss
1 ömannen Architekten Enander boende uti huset N :o
68 vid Drottninggatan v Islandet en trappa upp
eller af Kryddkramha-idlanden Eurenius boende snedt
emot Kongl Posthuset hvilka om denna egendom sora
kommer att på förmånliga vilkor försäljas lämna när
mare underrättelse
VEXELKURS
noterad på Stockholms Hors den 3o Oktober 783 .2
London 14 R :dr 2 sk ^5 d d i- Rdr l
.K <i d
Hamburg i |7 « i /j 67 d d 146 1-2 sk
4 kdd
g |7 j7
i-4 sk 90 d d
Altona 146 1-4 sk 90 d d-
H
44 9
Köpenhamn att bet i Hamburg i4 3-4 sk 90
d d
Amsterdam i38 1-2 sk 70 d d
Liibeck Ltibsk Cour :t 117 sk 67 d d
i6 4 k6 3 k6dd
7 7
Paris 26 1-4 ak 26 i-3 sk 60 d d 26 sk 90
d d
S :t Petersburg 3o sk 3o d d
Köpenhamn 70 sk a Vista
Medelkur
Pund St 14 Rdr 1 sk 11 r :st Harnb B :co x47 sk
Francs 26 sk 2 rst
varupris
Hvete 8 R :dr 3s sk a n R .dr 16 sk Räg xo Rdr
10 sk 8 r :st Korn 6 Rdr to sk H rist Malt 7 R :dr
32 sk Hafre 3 Rdr 16 sk Ärter 8 R :dr 02 sk å
11 R :dr 16 sk Salt Terra Vecchia 5 R :dr 16 sk
Dito S :t Ybes l R .dr 4° l ^ito Lisabons 4 Rdr
02 sk pr tunna allt Banco
Hos L J Hjerta