Aftonbladet Måndagen den 3 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-03
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-03
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-03
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-03
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 3 December 1832

Sida 1

R :o 284 1832
AFTONBLADET
Mftnrlagcn 3 l D B Ä 13 ® H» W <» flen Z December
>r i set
I H
bladet
vid 'öde 'malmstor ;g
S ockho
Conio
lt
S ockhol-n for hell ar ro R :är haljl ar F h :dr 3 månader a H :dr 3 sk Ran *o Lösa Nwnror » sk Banco P ^enuMrmtion ot h utdelning i
Conior 'td Madssr-edj ^atmn bromans Lod i höt net af JU-ottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroth
vid Nort landsgalan oeh Essens
1 Utdlikl€ ftidda
Atendast i förstäd ^ottill kli d
gggg
1 Utdelningen kl € eftermiddagen
ll r sk li an f o raden
j ^f gg
1
Annonser erottagas endast i förstnämnda ^ontor till r sk li an f o raden
DÖD K I *TeCKfiOL9l
F d Auditörcn A»»isfenteu i Stockholms Stalls Ju
«Jitie-koll J Aurell ti 6 3B år»
Kammar-Musikus P Widerholm Äluka C- Hin
dell M«»v
AU llderm E- Liduii eftcrl Enkft k C f Lind
berg d- 19 04 åt
ftJaaisell B C U *li»w d av fioy .9 ^5 år
VIGD K I &AM >90fcTCHNE
Löftn viM Göta Artilieii--Rcg .f H E vo» Normann
och M ;ni cll I H Beckman j Göteborg cl 17 Nov
Kjrrkoli i OfVanåker J F Tjärneld >ch Mamsell
J
"RI Wennberg i Ofvtnåkcis Prestgård af Södra
Helsingland d
'j6 Gkt
Hökeri-Ar re 11 dator» C G Björkstrflmer ocE Jung
fru L Lindqvist i Söderköping d 9 Tior
DÖVE 1 LAT *DJHJ *TKRN
t
DÖV
Majoren och Kidd af S O trih J W Bennet i
Worhtyrg d 18 Uov 45 år
Lotsfördclning—Chclea 05b KuranlSns-mSstaren i
Marstrands Distrikt D ScUilUr i .Marstrand d i3
3 \Tof 85 är
Kommin i Lit &lena FOrfeaailing »f Erkc-Stiftet
IMog E G Berg i Tbjresta d g Ko 61 år
Samutl Otlo GabrieL endo »onen a Lftjtn § Ce
dcrschöld på Oppeby nära Nyköping d i5 Nov
7 monader
^laj och Ridd J Gyllenborgs Maka Eleonora Ju
liana Sparre I Rossviks Sätesgård i Södermanland
d 29 Okl 4 år
Kapit vid K M Flotta R S O C F Freiden
fclt« k maka U- Kat Weidenhjelm i Carlskrona d
i5 Nov 33 år
Prov .-Läk i Wa«a LSn Stads-Lakaren Doktoi
S P Bergs maka H Kat Gummer i Sigtuna Stad
4i år
Rådui och Handl T G Elgeri maka K E Gnat
tin°ius i Norrköping d 27 sisll Olt fö år
Loogarfvare-Enkan U Wulff i Helsing fo /ss Slaii
d s5 sistl Okt 4 5r
TjFBIGA TJKNJTF
KamrerareMjemten i Rik—Bok sint -Kontoret a
Stats-Kontoret j >8kei inom 66 dagar från 24 N«»v
BOLAGS-KUNGÖRELSER
BOLA
Innehafvare af sådine aktier i Göta Kanal hvarå
ej blifvit inbetaide den år iS3o bestämda insättning
äga alt till vinnande af samma Kanal-inkomster som
dc hvilka fullgjort denna insättning inom årets slut
densamma verkställa för t83o 3i och 3a med till
sammans 7 1-2 Rdr B :o Måndagar Ti-dagar Freda
gur och Lördagar uti Bi-keng Refend«rie-Kontoi i
Stockholm från kl 10 till 1 på dagen Bevisen öf
ver dessa insättningar löpa med 10 pr« c ränta till
näsla inbetala i "g Aktieägare i Landsorten kunna
Afven insända förteckn och belonp af deras insätt
liingar under rekominend till "Göta Kanal-Direk
tions afdelning i Stockholm
Begagnas ej insättnings
rättigheten erhäiics 1 -2 pr »cent mindre utdelning
Delägare uti Göteb >rgs Di kont-Bo !au erinras att
ju förr ju heldre och senast inom delta års ni gång
hvarje Lördag kl emellan >o c•
.cJ1 ri I m uflugu ut
delning ho» Asscsor Ekeberg i Riksgäldskpnforei
PRIVILF .GIrTM EXGLTJSIVDM
dKfdJBde2 å
P
BovTljidt Kronofogden J Berger u der 12 års tid
2 nya machiiier för Han p och Lin- ^pånad
K \Tii Ii PR EXAD
Underhall *- lyl ^i ^hrten af Broarnf emellan Jluf
▼udstaden « cl» D oKuiiiySotm pa i5 år auktion d *n
2 Jan »833 ivaiiiihar-KpJi å Lands-Kansliet i
ekholm och DrofJnii .glfolms S !o-t
ARRENDE AUKTION
ARRENDEAUKTION
Å 1 'dtema IS :ris 4 och 5 af Dalby Kungsgård i
Malmöhus L från Alid fastan nästa år till «844
aukti n i Katnmar-Koll och ä Malmö Lands-Kansli
d s5 Jan iS33
AUKTIONER
Kasserade effekter såsom linne hu ^gerSd-saker åk
don m m å Al a 1 »eberg d 12 Dcc kl 10 f m
«FFKNTL !OA STAMNlWeA 1
BO ?PFN X BK
kfi
BO ?PFN X BK
Stockholms fi .B afl öfvcrslcn och Ridd C G
Nordforss
23 Nov i833
Stockholms R .R Snick E M Jansses f d Närings
idk A Ekengrens all Skomak L Lådmaiis eller
Loddmans Skrädd O Bergmans Urm .ges G Otto
Lindbergs Handelsb H Fog el g rens all enkas M C
Åkerblads d 7 Juveler J ZacUrissons rch Bolagets
öhm C :i Timmerm Per ölanders f Hovlakejen
N- E örboms Kryddkr J H Björkamlers och hustrus
F Groths om boskillnad Arbetsk Ji P Hans ^om d
i
_
4 o fl Hattfabr G Steinmans afl Polisuj»ps H P
Westerlings Slagtaren J O Falks afl enkas C- M
Strandbergs Trakt A M Sandahls afl hustrus A C
Flemmings Bok b J E Lindbergs Trakt H P Sjö
bergs d 21 Skom J Wahlströms Musik Instrum
mak H G Beckers Hattm G Heidcmans afl Han
delsb- Ch
"Wilh Furuträds och afl Löjtm F Hi v
Sc ou !t afl Not P H Lindiens d 28 Jan 1833
Sollentuna H .R afl f Grossh H W Bratts 2
rtfgd af Tii g e 6 mån från f sisll Sept
VV es-er-Reka» ne II .R afl Not C O- Altins 2 :a
rtfed af Ting e år från i4 Nov- i832
Ö - b o HR J Melins i Lilla Föreberg ^kers S
samt Drängen J Anderssons i HalhUoip 2 rttgd af
nästa Sömma» t
DOMAR I KONKURSMAF
Lunds R .R afktnnar den 3i I )ec afl v« Krono
Lånarn Peter Holst-
TK«r AMKNT - bfyakmvgak
Enkan Katarina Andersdotters till Skaltebonden
Ander Er so- och hustru bov vid Olands HB
Bryggaren D Husbergs och hustrus M S Händers
len sednare förut gift ined Målaren Svanbom hvar
igenom all Hiobcrgs qvarlåten-kaj» med undantag af
1 1-2 tunni åkrr till Stjuf» nen Gus af Svanbom
bör t ill lalla barnen med förstå giftet bev vid Ske
ninge R .R
Jungfru Ingrid Bredbergs född i Mariestad och
Styrmansenkan Helena de Jongs f Rundberg inb
bev vid Karlst ,an ns R .R
Kommin vid Dä lesjö i Kronobergs L S A Bob
manens och all fiu .i U« S SchylzN inb
KALLAS
Handl TJrL1e atla E Ghristman bar ^handlingar
att emottaga i Stockholms Rådhus-Kansli
Banko-Bokhållaren Fr Zettergren att inom :de
dagen från tredje annons anföra klander öfver Ban
ko-Kommis >arialets beslut hvarigenom lian är »in
tjenst förlustig
Oxhaudlaren J Ellman i Svibo på Öland att in
om 3 mån bevaka >in med qvarstad belagda egen
dom
Garfvareges Per Fianck alt inom år inställa sig
hos sin Fästeqvinna Kat Brauer i Wexiö
J«han Matt >son från Ragvaldskjern ech Gräs narks
att infinna sig hos sin hustru i Södra Arneby
Sunne S
F m Hl VKRÄK P
Fendr B »ron G v Duben under Gen .-Adjut Ba
ro 1 J G v D ii hen ii
Fadiiksarb 1 .lindman förm för enkan Katarina
Lu drnau i Norrköpings
SI >EKTAKELT
IEKTAKEL
I dag Alandag i Viktor elfer Skogsbarnct och flof-
rt n
nart n
KONSERT
KNERT
Nästa Lördag å Slöra Börssa !en till forman för
Hr G Megelin
N F d 5 d s kl 5 e m
P B 4 Dec kl half 5 e m
Svea-Orden d 5 d :s kl 6 e m
Nentuiii Orden d 5 d :s kl 1-2 .7 c m«
Polymnias Styrelse 6 d :s kl 1-2 5 e m
W B i morgon kl» 6 e nu
Sällskapet for Soiréer med Dans på Hotel du Nord
d :s kl3 cm
DIL1GFNGE TILL UPSALA
ALA
Afg ^r fyra gå
nger i veckan ne ml- Tisdagar On
dagar Fredagar och Lördagar samt återgår fråtj
Lpsala samma dagar kl 9 f- m
De ändtliiärn i Cöi igAr antänrla utrikes postf-r
innehnllo ingenting afefirande i di- stora poli
tiska tvisteärnin na for dauarna En enda .s /or
nyhet iDcilfoi de de nu n denna är nteslntin
« !e litterai en so gejiost för hvarje beun lia
ie af sn d I et liva je vän af upplysningen Dö
den som år io >i rycks häfva för .salt sig att
dec mera allt st» t o»li ädelt inom tankans li
ke liar ne» Ii .en liogs oförmodadt ryckt den
t re Statsekonomen Jfau Dapus 'e Sajr fr ,in
den verld so n egint en odel id II v Ilning åt
I >»s ai lieten ncl från lien lärostol i Vari ti
-r
han i i de -ista daqarna af sin lefnad för ett
aMlid talrikt ninliiorium med >in ovanliga
klarhet och värma
'ylde nya suoniugar oiih
HANDELS-BOLAG
Emellan A Helleday P Nyman L H Frijs orli
C A Åkerblom till liedrifvande nf Såpbruk i Landa
krona linder firma Landskrona Säpbrnk
Handels- och Fabrik»rörelscn i Norrköpinp under
Firma N M J G Asklöf forUättcs enskild af
N M Asklöf
HOitrfTKfKNTNO
HOitrfTKfKNO
Efter afl Brukspatron Erik Eriksson pS Norrby
anm i stcrbh inom 13 Dcc-
Efter afl Sjiikapit J P Engellan i Lastad anm
lios J J klingliainer i Båstad
Enkefru J M Westins 5 Dcc kl 4 « ni å täll
I \Iäster Anders
Afl Kri ^s-Kasstircn S H Bra .Utröms 10 Dcc kl
3 Borskiillarcn
Kallurmiist J E Hammarqvists d i5 Dcc kl io
f ni pii Societeten i Norrköping
Afl Oiganistcn A 11 iagS d i8 Dec kl 4 c- "i
på Handl B Anderssons kontor i Wenersborir
Handelsbetj LSfgrrns och Beiggrens 18 Dcc kl
half 3 e m i Halldi DiHurings gård i Linköping
All TrädgåriUraäit Werngrens a8 Dec kl ia j >1
Drottningholms Värdshus
H indi A Herlin» a8 Dec kl io f m å Wexiö
Rndliuskällare
Frfikcu S Björnbergs 20 Jan kl a e ni i
Stadskällaren i Skara

Sida 2

» den vidtonifallflnde svår-
uodacfe vetenskap hvaråt lian egnat en
ffeet lefi .ads studier och den rastlösa verksam
ft .elen- af <n sällsynt arbetsförmåga Hufvud
» !«
>n :an af de politiska nyheterna g ,- följande
BELiStiM och Holland
Den 17 November vid middagstiden inryck
te eo afdelning af Franska arméen med gene
jaieriie Tiburzio Sebastiani och Hariet uti
Gliait IJögqvarleret är i Mechtln (Malines
Hen 17 intågade Franska Avantgardet under
Hertigens af Orleans och lians broder Hertigens
a Rémaurs befäl i Briissel Hertigen af El
cliingen If d Löjtnant vid Kongl Svea Ar
tilleriregemente och Ordonnans-oflicer hos H
K H KionPiin-en tjenstgör nu såsom Adju
tant hos
'Hertigen af Orleans och Hertigen af
Istrien son af afL Marskalken Hertigen af
I >Irian (Bessie-ies är anställd i samma egenskap
hos Marskalk Gérard
Vid Franska »rmeens inrveliande i Briissel
gaf Krigsministern General Evain ut en Ge
Ufi alui dVes till Belgiska aimen hvari det
Liand annat heter /Jo /lands envisa vägran
alt draga sina troppar tillbaka inom det ge
bit som lilifvit delsamuia föi behållet var en
foi tfara .nde utöfning aj fiendtligheter mot de
fan makterne
Mot denna slutmening har
Engelska Ministern Adair ofiicielt prote
sterat med förklaring att det vore skillnad
mellan tvingande ut gärder och krig samt att
England alldeles icke vore i krig med Hol
land
— En Engelsk Öfverste vid namn C
a
l /adoc har anländ t till Fianska lägret för
att i egenskap af Engelsk Kommissarie åtfölja
Matskalk Gcrards högqvarter
— UtrikesMi
wi .slern General Goblei har inför Kamaien
redogjort för minislétens politiska system oeh
hans tal skall blifvit ganska väl mottaget 1
aJ 'mänhet anses gifvet alt det moderata par
tiet har ötvervigten inom representationen
livilket oek den af de 11111 aliberala afskydde
i d Justitieministern Rackems val till Ka
marins Piesideut tycks utvisa
Holland fortfar den krigiska andan all
högt yttra sig åtminstone i orden Vid en i
Jflaug fållen stor konselj till hvilken äfven
Borgmästaren i Amsterdam var kallad före
hide Konungen de församlade tre frågor 1 :0
Skall Antwerpen utrymmas ilo SkaH de Al
lierades hink ad onses såsomen k 1 igsförklaring
3iO Skola Holländsk- tropparne inrycka i Bd
gien Första frågan besvarades -enhälligt med
Jf .ej den andra besvarades likaså dock var
härvid en temligt stark martialiskt sinnad mi
noritet Den tredje afgjoi d s ock nekande
med långt större majoritet och i tiots af
den krigiske Piinsens af Or anie n envisa yr
kande på motsatsen — Rykten aro i omlopp
<am sjöti Éiffningar som eg t rum mellan Holländ
ska krigsskepp och de allie ,ades drlogsfarty®
och man tili och med uppgifver namnen pä ett
eller annat af dessa s stnämnde som skulle blifvit
tia get af Holländai ne men då dylika uppgifter
stå i uppenbar strid med de beslut som fat
tats i den här ofvan omnämnde stora konsel
jen tyckas de åtminstone till en början böra
dragas i tvifvelsmål Emedlertid anföres i
Engelska tidningar en skrifvelse från Kapten
JSatlj skeppet Everlhorpe daterad Dtinerntt
den uj :de och innefattande alt han föregåen
de il ogen under segling men utan att anropa
alUr anropas mött Engelska Linjeskeppet
T 'davera oc .h Franska Fiegalten Calypso hvil
TU båda bm it märken efter en hård träffiiing
och varit genomskjutna på flera ställen Vi
lienina denna skeppnrnotis i sitt värde — Fie
lie Holländska handelsfartyg hafva i öppna
sjjjn blifvit tagne sä väl af Franska som En
gelska h ryssa t e med anledning hvaraf Konun
Hiu afi l .QUa-iid låtit antyda alla Frasiska och
Engelska fartyg att inom tre dar lemna dess
hamnar och befallt att dessa nationersjseglare
ej få tillträde på Holländska gebitet förr än
Holländska skepp mottagas på gamla foten i
England och Frankrike Konungen förbehål
ler sig derjemte att ytterligare i ämnet vid
tag 1 de åtgärder
"so >n omständigheternc kun
na göra behöflige
1
Fraskrike
Från delta land intet serdeles nytt af in
tresse om man ej dertill vill räkna att bil
dandet af en stor observation 5-ar mc vid nord
östra gränsen nu blifvit formligen beslutadl
oeh fortgår med otrolig verksamhet man näm
ner Marskalk Molitor såsom den blifvande an
föraren för denna krigshär samt att Ministern
Thiers dock med någorlunda liten majoritet
blifvit omvald i Aix besynnerligt nog är att
den medtäflare som så skarpt gjort honom
företrädet stridigt ej är en liberal republikan
med ett ord det folkets man som vid Herr
Thiers sista be-ök i Aix så högljudt uttalade
sin ovilja mot honom titan tvtrlont en koryfé
föl den flinthårdaste ultraism och ingen an
nan än — Hertigen af Fitz Jamesl
I öfrigt vrida sig alla underrättelser och
rykten från detta land kring en enda punkt
den stora arresteringen Man omtalar att en
protest deremot och e fordran af ögonblick
Hgl frigifvandé redan skall vara an länd från
de tre "Heliga hofven en uppgift som dock
bör så mycket mer betvifla- som den inga
lunda slår tillsammans med afståndel mellan
Petersburg och paris och den tidsutdiägt
fiam- och återresan m-elfan dessa städer er
fordrar — Hvad man förmodade i afseende
på rättegångsformen emot Hertiginnan har in
tiäffat Genoral-Pi-o ku 1 a torn i Rennes har
formligen protesterat deremot att icke Her
tiginnan blifvit öfverantvardad til hans ju
risdiktion och reklamerat henne samt uppi ältat
protokoll öfver hennes olagliga bortförande
Den i2 :tv vid middagstiden var hon ännu ic
ke anländ till Blaye der man redan vänlat
henne ett helt dygn senare på dagen skall
hon likväl hafva inträffat i Citadcllet utan
att man derom varit underrättad i staden
Ron bebor Kommend intens rum de fönster
so n äro åt gården hafva blifvit försedde med
galler men de som ligga utåt hamnen endast
ined en sl- ,gs stark målad b ädfodring som
räcker nedifrån upp till halfva fönstret Tal
rika pister m d korta mellanrum omgifva
hela cita lellet — Herr de Chatfaubriand har
1
iån Geneve skrifvit ett bref till Justitiemi n
stern hvari han lier honom fortskafifä ett in
neliggande till Hertiginnan Detta senare hvar
af han skickat afskrifter till tidningarna ly
der så Madame
Ni torde anse det djerft af
mig att besvära Er med 011 anhållan hvars
beviljande utgör mitt lifs högsta- önskan Jeg
bönfaller på det innerligaste att blifva
utsedd till en af edia försvarare Jag
k >n väl ej ega något personligt anspråk
på den utmärkta vnnest jag begär serdeles
nu då Ni befinner Er i en ny och så upphöjd
stillning {P ^os grandi-urs ncnivelles
till und
vikande nf missförstånd må anföras att den
roliga Vicomten ej med den "nya och upp
höjda ställningen menar de luftige förva
ringsrummen i Biaye 's Citadell utan fången
egenskap af Regentinna
lian erkärin r såsom
bekant är ingen annan regeri-i i Frankrike
än hennes men jag vågar begära den såsom
ett minne af den furste till hvars historie
skrifvare Ni utsett mig och jag hopp is på
deri såsom en belöning för min familjs utgjut
na blod Min broder hade nemligen den ä
ran alt dö tillsammans med sin och min illustra
morfar IJerr de Jllilcshcrbis Ludvig XVlls
försvara e pä sa iitiui d :ig ,_
sa«WJ» luuflX
för Samma sak och på samma schavott Jag
förblifvcr &c Chaleattbriand P S Jag
reser nu till Paris och väntar der ert svar
och ed ra befallningar
Öfver England har man sednare underrät
telser från Frankrike än de direkta Den
siste ntimern af Courier lofvar till och med
att i sin andra upplaga moddela Franska
throntalet hållet den ig :de Samma tidning
omtalar ett i Paris gängse rykte om en Ao /r
trarevolution i Madrid — Af oppositionen
hade 80 ledamöter sammanträdd att votera
för Lafilte till Kamin lrPresidcnt
Di direkta underrättelserna från nvsmämnde
Spaniens hufvudstad gå ti d 6 :te Nov En
ligt dem vore Konungen betydligt bättre och
lundet fullkomligt lusnt Besynnerligt nog
omnämne äfven Grefve EsP ^una »åsora be
kräftad i Gu vernöi skåpet öfver Citalonien
di deremot löna pöste» uppgifter berätta !e
hans fängslande —■ Andra uppgifter förmäla
om upptäckten af en konspiration i hvilken
General 0 'Donnel och en mängd munkar va
rit inblandade Generalen är arresterad i
Midrid men munkarne skickade till Cidiz
En egen ministere för Inrikes arenderne som
förut icke fanns är ock genom ett Drottnin
gens dekret inrättad
Från Portugal äro nyheterne gynnsamma
för Don Pedro Hans förenade styika ut
gjorde redan fulla 20 ,003 mm och dagligen
väntades nya förstärkningar deremot hade
Don \1 ignel ålerhallat en del af sina troppar
till Lisabo /ij af fruktan för derstädes möjliga
oroligheter
tran Tyskland har min ingenting
intressant Dock ml såso n ett icke ovigt
bidrag till Domstols-historien anföras att Öf
verrätten i 6assel dömt polismästaren Giessler
— i trots af allt det skydd han för «in åt
gärd att skjuta och nedsabla folket i Oktober
föri det år åtnjuter af Cliur-Prmsen — till
t /en i tens förlust och ett års fästning Han
har dock vädjat lill Öfverappellalions-Ritten
och torde i alla full säkert benådas af Prin
sen
Af större märk väl dighet är den dom som
Konungen af Bajern den fordom så liberale
Ludvig fällt öfver B :r Kurz en opposi
tions-skriftställare Domen vore vänlig Fer
dinand den •j
-des tider straxt efter hans
-in
dra restauration Underrätten hade nemlizen
till sex månad '-r >s fängelse dömt Kurz för det
han "fördristat s g alt offentligen yttra sig
emot ett Reskript som Konnn ^eu med egci
hand underskrifvitKonung Ludvig liar
skarpt underrättens dom fyradubb (t och hV
serdeies
t
li t insätta Ku r pa t \ui ar Den tidning
sam lefererar detta tiliä jger att denna dom
blir e11 prejudikat för allt framtida tryckfri
hetsmål
STOCKHOLM
Den 3 December
I förgår Chcatsdagen gafs af H M Ko
nungen en stor middag pi Kongl Slottet
hvartill én mängd E ;n !»
.tsnVin samt åtskiiligu
af Borgerskap ?t voro befallde
Den nya inrättningen för värnlösa barns
vård och uppfostran i hufvudst iden hvars
t i i 1 v a o helt och hållet kan ti I Isk r if vas den en»
skilda välgörenheten i förenin g in det osp ir
da nit hvaroi '1 isynnerh-t Hr Biskop Wallin
i >ch Hr Undeislåth .ill iren af Wannqvist arbe
tat för densamma invigdes uti d»ss lokal på
Söderm ihn med en enkel högtidlighet sistlid
ne Lördag den 1 D ^cemb- ;r i direktionens
och någ-ra få fräu»jij ,a .ade stliörares närvaj-o

Sida 3

medelst elt kort tal af Biskop Wallin hvar
vid äfven de redan upptagna barnen alla af
den fattigaste klassen voro samlade De kom
ma Lär att erhålla undervisning i modei små
let kristendom skrifva och räkna ni m
snmt åtskilliga hand t verksslöjder till dess de ut
gå derifrån i något yrke
In sand t
GR FVE VON SCHWERIN OCH
REVl .SOREE .NE
Tidningen Stockholm Dagligt Allehanda
N :o «65 För den io :de November i8j2 med
delar ett yttrande hos Bankofullmäglige af
Hi Grefve von Schwrrin då Revisorernes
skrifvelse i silfverköpsfrågan förevar som nr
ganska märkvärdigt Se här några uldtag
derur och några reflexioner deröfvei
Gr v S yttrar
"Vi hafva begärt alt Herrar Revisorer ville
"meddela oss sin opinion i afseende på det satt
'hvarpå ullens under närvarande förhållanden
"det felande silfret kan anskaffas— — —
"Ma
joriteten hos Revisoierne har icke denn i gån
■ bcstämdtyltral sig om formen under h vilken
"meddelandet skulle utgå Från annat håll
"har förnummits
att man sålunda trött sig
"hålla den rätta medelvägen
Då Reviso
"reine benämnt sitt svar endnt ined det ^ene
"re I a namnet svar är åt os öfverlemnadt om
vi skulle finna del nödigt att åt Josiret (J j
"gifva sitt speciela namn
Författaren till dessa rader kan ej neka
alt Revisorerne gifvil anledning till d .tu
biltia skämt af Hr Gr v S Det hade tro
Igen varit rigtgaie att de likasom i S jo ur»
Revisorer icke genom enskild artighet lemna
ur sigle de allvailiga j ligter som åligga dem
Bit allvarligt äfven i afseende på (ormen yttr
sig i frågor som röra iakttagandet af Riket
Sländeis be-Jut hvar helst Revisorerne finna
dem vilja öfverskridas eller föi tydas
— De
h de äfven derigenom förebyggt den verkeligen
konseqvénta fortsättningen af Gr v S .5 tanke
le Ining alt "fullinngtige befinna sig häri ^e
'gcnoin också i tillfälle att i afseen :e pi
"den föi r yrkade lydnaden utan invändning
"hålla deu iä 'lla-medelvägen
Herr Gr v S yttrar i samma moment att
"fullmäglige öp |j11 förklarat det de enär de
'YÅdföra sig med Revisorer icke kunna i foi 111
"al föreskrift einollagi svar
Författaren känner ej huruvida en sådan
öppen förkl i ii g blifvit gjord till nuvarande
Herrar Revisorer iller om dea troligen blott
sia inåt inom Fullmäktige sjelfve i alla fall
borde den icke kunnat förvilla Revisorerne
eller någon annan som känner eller vill la
ga kunskap om RiksdBgsOrdningens 63 §
andia pnnktens :oe Momenter uti Instruk
tion lör Revisorn ne öfver Bonkoverket samt
Banko-Reglementets 4 och5 :te 5 § )• Emedlertid
har Gr v S genom sitt viesiga skämt visat
att lika obelåten som han var med l83 års
Revisorers förvskrijt till Bar )ko-Fullmägtig
a !t icke låna silfver lill Realisationen (enåtgärd
den Ständrrne nyss förut bestämdt afslagit —
lika obelåten var h >n med det lena oidet
svar il varigenom 1832 års Revisorer ogillade
en annan af Banko-Fullmäktiga föreslagen
beräknings grund af Sedelstocken än den Ri
kels Ständer sjelfve bestämt Det måtte så
ledes icke vara /ormen utan sjelfva a
slagct
på framitällnir gai ne som så misshagat Hr
*• Ofvanstående Stadgande» och föreskrifter
O inas fullständigt intagne uti berättelsen
lill Rikéts Högloflige Ständer angående
bank-overket af Rikets Ständers Herrar Re
visorn- år t ,83o pag 36 27 28 och 29
Grefven e !ru 11 stor vigt Hr Grefven uti sitt
yttrande till Full .nnglige lägger på formerne
uti ett konslitutiouelt samhälle
Vidare yttrar herr Grefve von Sch ,verin
'Jag hade trott att jag Fullmäktig i Ranken
"å elt af Riks-lå idens väs-nir har i denna
"min egen-kap när jag möter andra af samma
'Pi incipaler befullmägtigade ombud uti dem
"blott beliöft se granskare eller Revisoier
'men hvarom villna handlingarne
"Herr von Heyne år 18 jo efter anställd
"undersökning 0 :11 Revisorerne rättigheter
och skyldigheter i sina lörhällanden till Na
"tionen Rikets Ständer och BankoFullmäktige
"uppträder såsom handlande i Nationens Namn
"och rättade hva l Rikets Ständer förbisett
'Herr Friherre Kantzow år 18 5 uppträder
"talande i folkets namn och förklarar en
"Revolution i penningeväsendet vara ostridigt
'nödvändig talar om b lligheten och nöd
vändigheten af en ytterligare nedsitt vex
"lingsgrun I underrättar folket o :n di råd
"han gifvil eller ämnar gifva Ban k o styrelsen
'och framlägger sina begrepp 0111 helgden nf
'gifven lofven cell försäkran om helgden af
"sanktionerad och kungjord Lag
—Hcir von
Heyne som hos Revisorerne 18 io öppnade
di-k ussinnen om del af Nanko-Fullmäktige
ö eslagna /■il /v-rlånet ined åsigter som öfver
evssläinde med Rikets Ständers b
■•lut och i
allo delades af deu stora j \I o itelen lärer
hålla G1
v S räkning åtminstone för den
rättvisa honom g öres att förut hafva gjort
sig reda för en Revisors skyldigheter och
rättigheter i sina förhållanden till Nationen
Rikets Ständer och Banko-Fu !Imäglige
Friherre von Kantzow som 1812 öppnade
diskussionen öfver Banko-Fullmägtiges beräk
ning af Oepositionerne eller utlöpande sedel
stocken annorlunda än Riksens Ständer före-
rifoit har äfven den tillfredsställelsen alt
en slör Pluralitet delat hans åsikter Båda
dessa Revisoier torde få såsom ersättning för
Herr Gr v S :s missnöje trösta sig med h-op
pet om Nationens bifall till Herrar Reviso
rers af i83o och i8j2 åtgärder i R .eulisations
fiågan
I det följande ruminerar Gr von S myc
ket öfver huruvida icke "den stora Majori
teten af i83o års Revisorer för full t allvar trött
alt Regel ingens "tanke var upp-kof med
Realisationen cell alt de nf artighet således
handlade i Regeringens anda genom "al brin
ga 1 ealisationsfrågan under ny bearbetning vid
en annan Riksdag
Författaren kan försäkra Gr v S att
dessa Revisorer säkert icke låtit förmå sig nt
blifva Regeringens i stället föi Riksens Stän
ders Revisorer i fall derom kunnat blifva frå
ga — vinkar från detta håll dock i Banko
Fulimågliges anda saknades kanske icke men
Revisorernes handlingssätt bär vittne att de
g ;orde sig reda för både sina pligter och rät
tigheter
Som för fatta 1 en icke vet om Gr von S lyc
kas att få f ullmägtiges PI111 a litet att med sig
deltaga i det klagomål hos Konungen hvarmed
han bot»r nuvarande Herrar Revisorer
i sill yttrande får författaren blott erinra
Herr Grefven livad 4-d 00 K 5 te Paragrafer ne
i BaukoReglementet stadga om att fullmagtige
icke emottaga i och för sin befattning med
Banken Lejallningar och föreskri /ter utan
af Riksens Ständer deras BankoVlskott samt
deras Revisorer
Bankofullmäktiges sjelfständig hets-kork låring
(som Herr von Hardtmansdorff i sin Reserva
tion uttrycker sig var i afseende på ål lyd
naden af Banko-Revisionens föreskrift i Silf—
vei lånefrågan 18 >0 föranledd af Gr von 5
ett lika märkvärdigt tidens tecken som det
som nationen någon lid-
försök Grefven nu gjort ntt icke Blott1 KV
-—
neka — utan föi löjliga — Revisorernes lalU
att tillse det Herrar fullmäglige i Banken
icke öfvertiäda hvad Riksens Ständer d m
föreskritvit Hvad bör fosterlandsvännen tän
ka öfver de successiva förslappning ,11 na i våra
konstitutionella föi hållanden som mer och
mer blifva synbarn och medgifvas — ja un
derstödjas pf män
ansett som stöd för vårt statsskick
Hill 11 är det förklarligt att Gr von S hvil
ken fordom under som han sjelf yttrat
"Kon
stitutionens menlösa tiller med värm i tala I»
emot störandet af samhälls-Ko .ntrollerne nu
söker nedsätta vigten af Re visionsbeta t tn in gen
-— den enda kontrollerande lank som emel
lan Riksdagarne skulle sammanhålla Nationens
rättigheter och försäkra den om ordning i
Rikets verk och värdig hushållning med sta
tens medel
Då allmänheten känner Grefve von Sclnve—
rins fixa ide om Realisationens nödvändighet
under hvilka omständigheter — och med
hvad medel som helst är det icke em it den
na fixa ide författaren ämnat en ändamålslös
strid della ämne är af andra så diskuterad t
ocli utredt att alla icke oförbätterlige tvifla
re torde vara nu mer i detta fall upplyste
Men då Gr v S sökt göra sig som Banko
filllunk ig oberoende af Riksens Ständers Re
visorer föreskrifter i de fall fullmäktige
äro skyldiga att dem sig till efterrättelse
ställa såsom vore det Rikets Ständers egen
föreskrift och di dessa framställningar (för
alt nytlja Gr v S :s ord funnit "Echo hos
en och annan som verkeligen trott — men
hos ännu flere som funnit lämpligt för sine
afsigter att förespegla det i83o års Revisorer
ifver skridit eller gjort sig besynnerliga bi
grepp om sin magt m m bar författaren
afsigt v it it att till lättelse för deras omdö
me som vilja upplysas lemna en uppmtni 'g
att använda några ögonblick till genomseen *
de nf i föreg 1 e 11 le (Not citerade 4 sidor af
Revisorernes berättelse om revisionen i Ban
ken — af hvilken berättelse ett exemplar till
sänd ts hvar och en prenumerant af Post- oca
Inrikes Tidningen för i83l och således är
lätt tillgängligt för hvar och en som mera
älskar att ined egna ögon se föremålen —
än blindt tro på Solister II i Novem
ber 18 >2
Vän af Konstitutionella Kontroller
Baigifrög &oft
Maskraden i Kirsteinska huset sistl Lördaj
hvilken utgjorde början till de offentliga dans
nöjena i hufvudstaden för denna vinter var
talrikt besökt Också var den vidstrlikta lo
kalen uti f d Kirsteinska huset vid Clara
på det fördelaktigaste begagnad för ändamålet
genom upplåtande af en mängd rum
musik
och dans i tvänne serskilda salonger och ser
vering af mat konfek tyrer frukter och lim j—
nåder i serskilda delar af våningen hvarige
nom trängsel så mycket- som möjligt undvek-
I afseende p°
i sällskapet anmärkte att nä
stan alls inga karaktersrnasker funnos blatidl
kavaIjerer .ne som till större delen voro om-as
k era de hvaremot en tillfällighet hade gj- >r
att bland 'frueotimbret
— såsom dsmerirw
fordom med ett kollektivt namn kallades —111 'ftt
bestod af talrika ny ,anser af kammarjungfru —
och boudflicks-knstymuret
Öhnjagte .v Engelska tidningar in ichuflai
följande berättelse rörande en anställd jpg ^t
efter en stor Hufsöm ock hans fanuiiéc

Sida 4

Nara vid hafvet i «- !l af Eni»la« Hs tuudli
tjaie Grefskap låg en bondby »oIn tidt oci
oita hemsökte af de sota flafcni nar kOui i
k i ingliggande trkter lia Je s»tl tillhåll
va "ä \ter voro isvtitiMt bet bes varl ^e fot
f i i h joi d irr .e liön *går«larre rtcli bvns små
kr »lin i allmänhet ofta ntMfslog milit för d»
forsk läckta bondl»ti«ti urna» o
-on af tles ^a
väldiga luftseglare på d *t fet .Klt faret dtn
bä ta gåsen i hela »kockar» svifvxdo åter
ttiumferande upp i luften dertnod och »»tle
«»g på någon aflä ^seti otillgmgtii» klippa »tt i
Jugnt högmod forti i a >il t of I ^litiga ob >er
vationer både >ait d« t »tuckai«i bondfolket i
tillfälle att framför »IU öfriga af det rofgi
jisa slägtft btMåmJl urskilja tvenne stora
öi nar som i vildhet och ofoisvnt djf»thet
•fvergiitgo sina kaimater Af den» bortploc
kades alltid d« största och närt» »st husen
vandrande k re tu en alltid koiumo (1 l i äu
s '»»ma tiakt o» :h förs v Unno igen åt »faima
Folket förmodade med auledniug här
nf icke utan skäl såsom vi få se att des a
l )egi»e foglar utgjorde ett äkta par som hade
sitt bo någonstädes i grannskapet och troligt
vi«i späda ungar att uppföda Då nu bönder
na i fö» aldra i ne sago ^tn» versta fiender och
ej kunde vänta sig särdeles godt af den upp
vaxa i de gene rationen q«d den tick förkofia sig
oeli fuHfjädr 'as hfslöto de att om möjlig
uppsöka örn (atiiiIlens n3
-0 och förstora det
W 'gia raska trlltagsna ynglingar begåfvo sig
å-tod åt det Ii A 11 *-1 dit de >ett Örnarna flyg ;»
c h eft r n ^gra temligen mödosamma efterspa
vingal Ivcknd .-s det d .m att få de vall kanta
fi /giaine i sigte och med Ögat följa dem till
deras b >ning Denna befanns belägen på
bi art« n af et» öfver hafvet lutande 'lodra .lt k I ip—
pa hvais höjd öfver vattenytan var ung» far
fyrahundrafoatio Et-gelska f« .t I en « betyd
i ig foi djup ing på denna klippvägg hade ör
fjöine ned I *g 11 sina bopålar Trehundrade fot
ofver ciet biusfinde bottenlösa hafvet och ett
hundra de femtio nedanför den yttersta tillgäng
liga branten uppe på berget» Att komma åt
detta af sin otillgänglighet så väl föi varade
näste var naturligtvis ingen lätt sak Den
efÖrskråcktåste af de på äfventyr stadde yng
liugmne åtog sig likväl vågstycket flan la
af Kamraterna från den lägsta tillgängliga
pinkten ofvanpå klippan nedhissa sig ined ett
flerdubbelt tåg som man bundit honom om
medjan Beväpnad med en dugtig sabel i
händelse af ett för ^öntadt motstånd f ?ån de
vuxna örearnes sida släpptes han långsamli
gen ned i diupel Hunnen till föYd jupniii
gen bfriedje han si att med sabeln ransaka
d«-n då en af foialdrarne rusade ut och an
föll honom med allt del raseri vilda djur vid
dylika tillfällen pläga visa Han högg tap
pert omkring sig med sa be In och örnen må
ste flv men det sista bug set gick miste och
träffade i stället dr flerdubbla smal t i q som
wppehöllo den djerfva ynglingen de söndersku
ros deraf alla utom ett enda som dock klöf»
och blott med några få trådar ännu höll till
hopa I den forsk i äck ligsste ångt-U ropade
lian nu till sina kamrater ofvanför och das«a
började varsamligen att draga upp honom
Detta var ett spel på lif och död Elt hund
rafemtio fot eller högre än ett högt Kyrktorn
skulle han nu upphissas och bra t derunder
den svaga öfverlefvan af repet sa gapade emot
honom hafvet efter trehundrade fots fall
Ödet gynnade honom repet höll tills han kom
upp men den gruflig» ångest hvari han varit
Jämnade honom en souvernir lör lifstiden
Hans hår som var mörkbrunt hade pii en
fjerd t dt l s timma bl j v it alldeles QråU
åNyONSSSs
'» "V vvs
I anseende till egarens tillämnade flyttning från
orten Ett bland de stör >tu och fullständigaste får
ferier beläget i Bor ur Stad vid störa torset be
stående af t Fyra tapetserade och olj emulade bo
mngsrtim hvaraf ett försed t mrd underjordiskt
brandfritt förvaringsrum seds bod kök skafferi
dräng- och gesällrUm utKus bodar tre af Jlen
uppförde hvalf
da hållare med järndörrar bl (i er i
i med sex varmkyjyar af kolt par och två Is all ky pur
1 af tråd får seri med sju hoppar får spann >r {alla
kypar och pannor åra försedda med kramar af
Sal i haspelståndare af jern med kompletta invan
t ari er hvaraf diverse kopparkärl till flere lispund i
tyngd Uti fur gar i et finnes en murad brunn med full
vattentillgång pråssluimmure med tvånne varm
pråssar af stirsta caliber med muttrar och skor ut
af malm samt full ståndi st antal större delen nä
stan nya p Arsp /åtar till circa 40 satser som rym
mas uti bada pråssar na an bomulls gar nspråss
trillstol Vied mera hästman sel af boK med meka
nisk ute-eelin si att vid to an g fangen hånen ef behof
ver vända försedd 1rtcyl trs oms ängar mangeJka f
lar hvaraf en af hvitbok nyligen hemtad fr &n
Tyskland vid samma S *i >da veik drtfves en
appreture eller kalandermachia med ett yot >ls af stål
med två omg n \Ur värmnings .bultar Pviinne valsar
af bok och Öfr-iza trävirket af eJt alla lager till
dessa blida • a en /le verk ära af malm en sierra
vind med tillräckligt antal tork äckor Hfuoo jinues
vid samma lägenhet om köparen så uftmtdar en
k i ädesfabrik med tvånne stolar qqJi tillräcklig red
skap t kard och skrubbelmachin spinneri vulf
och rusgbacke m tu
Ofv an nämn d e veris &ro uppförde å fyra tomter
med hvilka följa fyra å Stadens sprund belägna
skosslotter Allt inrede är i uj tt fnlUtäadist ech
komplett skick byggnaderna upp för de inom loppet
af sednatt 5 lir och best är får geriby ggnaden ef
tråd och de öfrige af tegel och kalkbruk Assa
runce •Summan utgör härå 10 ,400 J \dr Bco hvark
alla premier åro inbetalt a med undantag af 10 JR dr
Bco som årligen bör betalas i två år JDessntom
anmärkes att härvid finnes ott lii p ^jgåldsKontorets
lån af 4000 Jidr Bco på de mest fördelaktiga vilkor
Till denna lägenhet hörer dessutom en straxt vid
Staden belägen änglycka till vadmals torkning svm
mar tiden f hvarå finues ett nytt stort ech rymligt
torkhus med klädesram och kolbod s &mt en bygg
nad med vagnbod ur och stall etc etc Två straxt
vid färgeriet belägna tomtplatser till vedupplag
samt en större sköljjlotte i den nära förbi flytande
uen Betulningsvilkoren kunna i det närmaste läm
pas efter köparens egen beqvämlighet och torde man
få fästa hugade Spekulanters uppmärksamhet der
vid att den häromkring liggande ort är troligen
den hvarest det mesta färggods af alla Rikets
provinser förbrukas Närmare iutderrättelselkan af
Undertecknad eijjullus hvars adress är BorSi
Ii J
C G Ii YJDIN
Färgare
g
Bråckband tvenne gånger med nya förbittringar
uppvispa i liongl Snndhen Kollegium som i sitt sedna
«te lör 4 I» sedan utfärdade bevis yttrat att de i anse
ende till den lätthet hvarmed de kunna appliceras ef
ter bräckefs olika läge och utan den minsta olägenhet
lämpas efter d *n sjukes ofika k 1 oppskoustitution syn
nerli gast för tj en a allmänhet ens förtroende — fortär
diga af undertecknad hvilkon sjelt i behof af Brack
bands begagnande derna gjotr mlngtalldiga förändrin
g ^rgi försök till att utröna hvilket sätt skulle och borde
vara det m« ?5t lämpliga och passande efter hvarje per
»ens kroppsbyggnad och broekens olika lägen Mlnga
af den rcspefctiya allmänheten som begagnat sig al
dessa Bråckband hafva hugnat mig med den Undfr
rättelse att de Zaed nöje funnit deras företräden och
pra 'stijka nytta Bråckband ä :o försedda med
dels tvifalt dels tref alt rörliga j ^elotter sS att ptitan
kan riktas efter broekets läge Afven kan jag rekom
men derå de Nafvethrickband nu tillverkar som
äro lörfärdigade elter en seoara „f mig uppfunnen för
ändring de äro mindre besvärande än ds rörra och för
sitt ändamll mera t j en liga I ö /rigt kan man vid b©
ställningar få alla do rättelser vidtagna som önskas och
accomodera Frfn Landsorterna kan med mig korro
sponderas efter nedanstående adress dl all ackuratess
förenad med skyndsamhet och ett välgjordt arbete ut
lofva»
J Wallin
Chirurgisk Instrumentmakare
d
g
Adress letnnag i andra Tobaksboden vid Jerntorgs
gatan till höger från Jerntorget
for ett revenye efter 6procent a blifvande fcopeslcHltng
Den en dylik Egendom har att »äfja torde ii .sända full
ständig beskrifning fgrm .ndad pa 10 års Kalkyl men
ej reveny af trädfcird eller potatis till Kamererare»
Job P Kuhlmae som feifver anvisning på köpare och
är döende i Stockholm vid Regeringsgatan i huset N ;o
k (i d Franska Värdshuset 1 tr upp
Vinterfrukt
från SkSne af diverse sorter och till nedsatte priser
Underrättelse fås i Herr Zetliraei Kryddbod vid Öster
långgatan
Bättre Frukt Franska Renett ^r och Bergamotter
nyss inkomne försäfjes på C G Ahrberg et Comp .s
Kontor uti andra Huset söder om Slottsbacken vid
Skeppsbron
AN (OVIS
mycket god från Eknäs till i <2 sk rgs skålpundet i Folc
kers Wiktualiebod vid Jfvöpmansgatan
ÅSTTJNDAS KÖPA
För 20 ,000 Bdr Banko en vacker val byggd och un
derhållsn Landtegendom ai .Säteri eller god frälsen-atur
med egne arbetare Skog tillräcklig till Bränneri och
aila gårdens behof ver för framtiden Från Stockholm
bör vara segelled till £gendomen som kan vara belä
gen i hvilken Provins som helst utom Westergöthland
och ej mer än 1 mil från Stad Säljaren bör ansvara
u tv
=■» ■ t
BOUTKOiNJM ET
Onsdagen d *n 2Q detmes bort
tappa-des emellan
Élå porten och Morr tull en planbok med innelig
gande diverse penningvar hvaribland en sedel på
etthundrade Udr Rgs och diverse papper Heder•
lig o eder gäll nine undfår upphittaren du han un
maler sig uti Rryddkramhandlar Bergströms bod
vid Kitngsbackem Stockh d eo Nov ,ZZ2
Tisdag aiiou d 2v November Lortua .14 uti huset Kjo 6
vid ^ijiruut ai I )roit«iug och Fredsgatorne Kn lund Jern
bJli msd flera runda kål Don som bevisligen upptäcker
tjuf ve o undfår u Bik *daJer Banco dä anmälan »kex
uti andra huset hill venster ifrån Fredsgatan vid Deatt
ninggatan på Contosel 2 trapp Ur upp
Anmälan
till respetolvé Subskribent er på
k
p
llOl .UkuG UMF .niF .R
Sejlan Q .te jydejri af Iialbes %s Qomedier nit faun»
nit spridas till all Jierrcfr Rokbandelscommissio»
nå er i lliket har jäg ansett mig skyldig tillkän
itu "ifva att anledningen hvarföre mar än da n5
lofvade ffr tt XDelarux af detta Arbete utgifvits va
rit icke ailenas4 det välbehag hvarmed de föritt
utkomna blifvit emottafna utctn ännu mer den
Jrån flera håll yttrade önskan att äfven Mtersto
den af Halbargf C o medier matt a f ™ig utgjfvas
syttneshet Jtom få
_t eller tordehända ingen ibland
dem Jin it et satsl icke med nöje Låses och det till
och med vore ö säker t om scke de flesta af dem t
s *om ej fått ett rntu i de fyra förut utkomna Dehtr»
na e *a lika mycken förtjenst eller åtminstone skän
ka sina läsare rätt så mycket néje som de redan
uivalda C E EKMARCK
Toriade et Oojji i t ,i«sabou et L .t Ybes meddela under
dea >7 Ootobef att Portugisiska Gouvemc .nt«t numera
tillåter fartyg aulöjia 8 ;t Tbe dl således Fxporfcationen
af Salt hvaraf skorduu varit rikelig och qualitén är
ganska g-od nu som tillförene får ega rum Priset pl
det som med främmande Fartyg utskeppas är 16 *6 res»
pr Mov &altskördeu i Lissabon bar iilvenledes
utfallit
god och tillräckligt pri #i årder 1650 rs pr Moy för bästa
qualitéo dun ord i »s» a ira erhSlles betydligt billigare
Målet i LU &abou Sr från ro till 15 proc drygare an dtt
i S ;t Ybea Pilset å apeUine» är raisonabelt Fartyg
blifva i Liwabcai admitterade medelst speciel tillåtelse
af GouvernetDentet k vilken tö r närvarande med lätthet
eihålles Sundhels Tiibunalet åtgärder rätta sig efter
omständigheterna aom en allmän regel kan likväl au
tajeg att Fartyg sohj äro Försedde med klara och af Por
tugisiska Consulu legaliserade Sundhets pass antingen
erhålla praCtiCa eller tillåtas lasta salt under Karantänen
Handeln befinner sig uti fullkomlig Stagnation
Forts af Bok >Kata !ogeu från N ;o 231
Oktav Bastholms andel Tal pl Svensk Kd
— sk 32
Dito på Danska — 52
— Den Christelige Religionens hoved laerdomer ak
Bastholm 3 delar uti 1 band k t
— Em Svedenborg om deu Sanna Christn Religio
nen »» »6
— Dito Om gemenskapen emellan kropp och själ 1 16«
— Dito Ceniinuation du dernier Jugement et du
Monde Spirituel l z»
— Dito Om Ängla *Visheten och den Gudomliga kär
leken — 52
— Bref till en vän om det Andeliga i verl den
— A
—Fr Uerin v Waldena upplysning om S vedenborgs
Skrifter uti Brefver — 2
— Registrerad förklaring öfver Svedenborgs Skrifter
(Manuskript u —
— The Works of Young 4 band 6t Z2
— Youngs Christna Religion Seger Z band 4 —
g
(Fortsättn .uti nästa N :r
VEXELKURS
noterad pä Stockhol ns Hörs den 3o November ?83s
,« ntton 14 Rittr 4 *k 60 d sigt ^5 d «1 »4
2 s !v 9« <1 d
HimUirg i ^g sk G7 <1 d 148 i-a sk 8a 90 d d
4 kJkld
g ^g 7 4
148 1-4 2 >k i /Jb sk 90 (l- d
F .ckcrnvoerde i4ö sk 4 'i d
44
IL )j-enliamn att bet i Hamburg 1-2 sk 90 d d
Amsterdam >4o sk d d
Paris 26
1-2 sk 5o d d
S :t Petersburg 29 3-4 sk ,29 1-2 sk 3o d d
Ivöpenbamn 72 sk 71 1 .2 sk 8 cl d
Paris 26
1-2 sk 5o d d
Medelkurs
P St 14 Rdr 3 sk 9 rst Hamb Bco r40 sk-
VARUPRIS
Hvete 8 R :dr a 10 R :dr 32 sk Råg 7 Rdr 16 sk å 7 >Rcfr
3a sk
Kora 5 R :dr 16 sk Malt 6 R :dr 3a sk Hafre Z
Rdr Ärter 6 R ;dr å 8 R :dr Salt Terra Vec
chia 5 R ;dr 8s .k Dito S :t Ybes R :dr 4o sk Di
Rdr 3u sk pr tunna allt Binc»
iios L J ij J EU T a