Aftonbladet Onsdagen den 5 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-05
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-05
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-05
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-05
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 5 December 1832

Sida 1

N :o 286 1832
AFTONBLADET
Onsdagen Ä» clen 5 December4
»
PrJi
j
S°ckf ,0 ,m h 'U ir
'° B-dr 'r 5 H .dr 3 minader - B .dr 3» sk Han ,o Lösa Numror j sk Banco Prenumeration o ,h utdelning i
Klädets Conior vid Stadss ^edjegatan Kromans Bod hörnet af Drottninggatan och Clara bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och EsJn
rid Sndermalmslorg Annonser crr .oltagas endast t förstnämnda Contor till t sk Banco raden Utdelningen kl « eftermiddagen
VIGDE I STOCKHOLM
Hr E W D Ahlström och Dem C W Elberg
25 No v
DÅDE I STOCKHOLM
DÅDE STOCL
St»d >-Ingen Herr H von der Burgs
mala L Ch
Kierwin 2 d :s 5o Sr
Afl Stycljunl H Schlyters enl a A C Fresk I
d 69 år
JfEBlöf3 d35 S
69 år
Jungfru E Berglöf 3 d :s 35 Sr
OFFICERARE I ARMEEN
LEDIGA TJENSTRR
lhl
LEDIGA TJENT
Skarprättare-tjcnsfeij i Stoclholm sökes inom 56
dagar i öfver-Ståthållarc-embetets Kansli
LEVERANSER
1000 st skjortor se 283
AUKTIONER
AUKTIONER
Husen N :is 60 och 61 i Qvarteret Fredrik i Ystad
17 Dcc kl 10 f m
I5FKKNTLJGA ST *MNIMGA i
BOÄGEN ABF
Sre H .R Ryttmäst J J ron Schcwens 22 Nov
i833
Malmö R .R O E Malmros och C G Borgströms
färgeri-Bolags 18 Nov »833
Kongelfs R .R Timmcrhaodlaren A Anderssons a
Sundören i :a Måndag i April i833
Kongelfs R .R a il Bugaren J U Schnllströms j )ä
Sjuntorp i :a helgfria Mandag i Mars >833
Göteborgs R .R C A 1 'redricssons se 271
Nyköpings R .R a fl Handl G Lennings se 276
Arboga R .R Sundholms se 270
Arbog» R .R Rustmäst Anderssons se 270
Bergs H .R i Jemtland all Prosten A Sjrclanders
ie s /i
Nordmalings H .R Bonden Jonas Ledströms fc
270
Hirable I .R Anders Nilssons i Nedra Lia se 272
DOMAR I KONKURSMÅL
Kongelfs R R afkunnar Handl B Carlssons d 17
Bcc
Malmö R .R afkunnar Handl B
'Winbergs och a (l
Sjötullsvaktmäst C E Larsson» d 3i Dec
Söllei köpings R .R afk all Handl H F Lind
stedts och Handels-Bol Hesselings Kuhlers 3i d :s
KALLAS
KALLA
Ägare till en packa märkt med N M- N :o 55 se
a83
Johan Olofsson i Alsta se 283
ARK
Efter Riddränjcn M Andersson se 283
8O1 /VPTKCKNINO
G
8O1 /VPTKCKNINO
Efter a kl Kommin i Litslena E G Berg se 283
HORCR *»
S » *H 'i »lITE«
Afl Krigs-Kassören S H Bra .tströms 10 Dcc kl
4 ä Börskällarcn
Gewaldigern F Hellzrens 10 d :s kl t m i hu
set iN :ö '5 vid Norrlandsgalan
All Handl A Rothoils under firma A Rotholf
K :i 17 d :s kl 4 e m S Forssbergs källare i Eslils
tuii
KONSERT
Nästa Lördag S Stora Börssalen till förman för
Hr C Megelin
MASKERAD-BAL
blifver S K Stora Teaterns Salong d 7 dennes
Kongl Vetenskaps-Akademien 8 d .s kl half 6
e m
Timmermans-Orden 8 d :s
Polymnias Styrelse 6 d :s kl 1-2 5 e m
Harmoniska Sällskapet N :o 1 i morgon kl half 7
e m
Direktionen för befrämjandet af Spis-inrättningar
utan Spirituösa Fredagen den 7 d :s S Börsen kl
7 e m
DILIGENCE Pk GÖTEBORG
Öfver Westerås Öiebro Mariestad och Lidkö
ping afgår hvarje Tisdag och Fredag kl 6 f m
Biljetter för passagerare utlemnas och paketer till af
sändning emottagas pS Diligence-Kontoret uti huset
N :o 5 vid Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta Taxor som derstädes äro att tillgå
SPEKTAKEL
I d»jh Friskytt en
1 'rtii
I d»jh Friskytt en
I morgon 1 'ortriitat Den nya Öfversten och Cali
fen i Bagtlnd
MORDFÖRSÖKET MOT LUDVIG FILIP
Monarken lemnad Tuilerierne kl 2 c m
19 Nov Han var till häst och hälsade till
höger och vänster med största vänlighet Vid
yttrr <ta ändan af Pont-Royal aflossades el t
pistolskott fuln Rue du bacj utan att likväl
som bekant är träffa Konungen Mördaren
>om omgafs nf en tät folkmassa säges med
mycken försigtighet hafva ur fickan upptagit
sin pistol och med venstra handen aftryck t
densamma tinder det han och hans förbunds
bröder hurrade och svängde hatten med den
andra Kulan gick igenom hatten på Konun
gens adjutant Dtlessert Marskalk Lobau
(enligt andra Delrssert sjelf vände sig genast
till Konungen med utropet "man har mot
Ers Maj t afskjutit ett gevär
"det var in
tet gevär
svarade Konungen
"det var en pi
stol jag såg det mycket väl
Alla kringstå
ende g repos af hemskhet och förskräckelse
och en förfärande tystnad rådde till dess
Konungen helt lugnt och glifdtigt aftog hat
ten och vände sig till folket med yttrandet
"Det är ingenting mina vänner jag är oska
dad
Gref Pajol lemnade Konungens svit och
förfogade om arresteringar flere rykten om
att man gripit mördaren voro under dagens
lopp gängse och man hade åtskiliige uppgif
ter om hvem denne var först följande dagen
lärer han likväl blifvit gripen och nästa post
tordemedföra närmare detaljer i detta hänseende
Skottet hade ofelbart träffat Hans Maj :t i
anseende till det ringa afstånd från hvilket
det lossades om ej ett fruntimmer vid namn
Boury dotter till en postmästare i grannska
pet af DUnkircheri ryckt honom i ar .nen i
det jamma han afsköt pistolen Mördaren ha
de ett ögonblick för att komma främst bland
åskådame undanskuffat den unga flickan
- och
hon måsle stå på tå bakom honom för att
öfver hans oxel skåda en skymt af processio
nen härunder observerade hon hur han ryck
te upp mordvapnat och lade a» samt hirn
drade honom såsom vi nämnt i det afgörande
ögonblicket Så snart skottet var lossad t kastad®
möidaren sig med yttersta våldsamhet in i
folkhopen och försvann bland en skara af
3o till 4° individer som just med flit tyckte»
visa den största entusiasmen medelst ropande
och hurrande och som troligen voro i led-
tåg med mördaren Konungen helsades i det
ögonblick han uttalat de häi ofvan anförda
orden med enhälliga rop af Vive le Roi
ocli
fortsatte obekymrad sin väg till Kamrarnes
sessionssal Hans Maj :t hade uttryckligen be
fallt att man ej skulle på förhand underratta
de i väntan på hans ankomst församlade De
puterade och Pärer om händelsen men ryk
tet spridde sig i ett ögonblick och knapt hade
några ord derom hunnit de församlade re
presentanternes öron förrän flladier de ftlont
jeau utropade Till Slottet Till Tuilerierne
i massa Blott ovärdige medborgare kunna i
ett sådant ögonblick qvarsitta på sina bänkar
De Deputerade uppstodo mangrant då Ko
nungen i detsamma inträdde sedan ha» tij-t
medlemmarna af den stora deputationen som
i trappan mötte honom yttrat "Mitt lif är
till en förtviflan för hvarje orostiftare ty a4
drig skall en mördares kula träffa mitt bröst
Vid Hans Maj :ts inträde skallade vivalrop
fiån alla sidor Först efter återkomsten till
Tuilerierne fick KongI Familjen veta hvad
som passerat Drottningen flöt i lurar och så
väl bon som Madame Adelaide hafva besökt
och tagit sig af det fruntimmer hvars hand
måhända frälsat Konungens Ijf Hon har än
nu icke kunnat lemna några vidare upplys
ningar i anseende till en svår nerfattack som
det skakande uppträdet ådragit henne slao
kars flicka Så snart sammankomsten bland
representanterne var upplöst begåfva sig Pä
rer och Deputerade i massa till slottet ocli
Konungen tycktes djupt rörd af det hjertlig»
deltagande han från alla sidor rönte Bland
Oppositionens medlemmar anmärktes isynner
het Herrar Odilon Barrot och La Filte hvil
ka i de varmaste uttryck önskade Konungen
lycka Prinsarne och Prinsessorna samtalad»
enfstund med dessa båda herrar ochl BarrSt
yttrade dervid bland annat "under sådane
förhållanden gifves det ingen opposition mera
Några ögonblick senare steg Hr Ditpin fram
till Konurtgen som med mycken munteihet
sade Ser Ni min bästa Dtipin de ha ju
till och med skjutit på mig
— "Nej
Maj :t — svarade denne — på sig sjelfva haf
va de skjutit
En annan Deputerad stark
oppositionskarl påstås deremot med mycken
köld hafva yttrat "Detta är antingen en stor
dårskap eller stor nedrighet af administratio
I 1 en
hvarigenom skulle antydas att alltsani
j mans varit en tillställning af polisen Invå
narne af Paris hafva på det minst tvelvdia

Sida 2

8 It tilfkäniiagifvit sm afsky for mordförsöket
och sin glädje öfver Konungens frälsning Na
tionnls aidel i massa strömmade till Tuilerier
re lör att f«4 se Konungen på Marskalken
jLobans fi amställning alslodo de likväl från
sm åstundan ntt se Körningen som redan i
många limmar af gratulations - uppvaktningar
■varit ölverlupeii Någie bland ministrarna
}ia !e stiaxt efter händelsen for afsigt att i en
Ȋisk ildl till laodsot tei |ie med kltiirer kring
skickad proklamation bet ni la förlopp t och
lugna pidviostrne i händelse oroande rykten
om mordförsökets utgång skulle hafva sprid t
sig dit men Konungen satte sig emot sådant
med uttrycket "För ett pistolskott skull
»kall man icke lo«sa några larmkanoner
Märkvärdigt är att innan mordförsöket mot
Konungen anställdes redan dagen före Kam
raines öppnande en ofantlig mas a af trupper
\ar sammandragen i och omkring Pari- man
synes i sanning hafva fruktat — natur gtvis
ej det ei-skilda mot dför-öket som hvarken
kunde fötekoinmas eller afvändas af en änne
utan andra och mera vidt utgrenade till
ställningar från paitiemas sida ty hvad skul
le man eljest med Sextiotusen man — och så
stor var den styrka som hölls under v - pe»
dagarne före Kamrarnes öppnande Eller
mordförsöket är denna styrka än ytterligare
ökad Allt är dock lugnt i Paris
likväl fat
tas icke smärre offentliga oppositionsyttringar
li vilkas syftning icke fycks vara så alldeles
fredlig Under sessionen den ig b idade sig
ofantlig massor på Pont Royal och dts otngif
»irgv och följande natten genomtågade hopa
af arbetare gatorna under nfsjungande al
JVlarseilleihymnen på temligen många ställen
)iav man ock under de sista dagan e varse
blrfvit ungt folk med löda mössor och hals
dukar af samma färg ett kännetecken på de
ilsknaste republiknnei ne-
Den 20 på morgonen har man gjort beslag
Två en mängd Carlisliska ströskrifter derjem
te äfven på en mängd exemplar af ett slags
utkast till Konstitution hvaraf en slör del
ledan föregående dagen under det Konungen
som bäst hos Kamrnrne var sysselsatt ined
sitt tbrontal utdelades bland den gapande
mängden sa vid middagstiden tilldrog
»ig åter en händelse soin gifvit anledning till
»långa samtal men som dock slutligen efter
all anledning visar sig vara af den lumpnaste
obetydlighet man har nemligen i Tuilerier
sa fasttagit en person hvilken oupphöt lig t
jfcrekt '»Jag vill in till Konungen jag må
ste tala med honom jag är Ludvig X .J ?1l
!-- - c
Konungens tal vid öppnandet af da Fr
ska KanArarn .es- session d iq Nov
— n n» ,„
■an¬
ika nan .rarucs
Herra Pärer och
Jag lyckönskar ni .g att efter cn lä„e
skil
äterfinn» eder upplysning ocfi edert ,t«
Jn j
»iden h«r
rom ^eriiig varit utsatt fcr .s
'U "°ei
Den har hiilåtfc dem genom sin cgeij styrka I
P
triumferat uffcet fektioaerna
- Uenljai-
Beftvagnc af storsintheten i våra inrattnl»»
vår vördnad ftfe de allmänna friheternas stad k r
de misskänt kraften af en loyal och moderffr »Ä
- u .r„ ;1 i Paria uti republiken och i
«Vrfts i Paria uti rcjiuuiuvvauK
1 I rv "l«ti ;nneni mc 'l vapen i hand för-
Ronlrnr j3f ,ga ord ningen Republiken jnch
Sriptt S
(lönen tiafva
blifvit besegrade (Rullct
>0ntra ,r ,nlSdi
ementeY
samma ]„ni hafva uppenbarat hela vråilghe-
.fitösVieten hos anarkiens befordrare De
v
"k Inénbarat faran af all politik som skonar de
V- lt It iVande passionerna i stället för att qväfva
^onstitutiioaella Monarkien ha c igenkänt sina
;®sro
oCh Rina sanna- försvarare ut i hui
viid <- tudens
n
nV»folknin (f uti det oföRskriir .k ta national-gardnt
4dla bet oc trogna arme som si» kraftfullt
vVlbakadrifvit derå ilibragder (Zk )a bifalUiiop
taUbaKanri lycklig att inni närvaro npruun-
i lo
medborgarns och påskyndade slutet al
Höl bravo
o
mg
fHviVöl bravo
JLk
HviVöl bravo
sett tyiJLkea kraft
_
€A tonstitulibncl Ko-
muip» finner tio sif C foll da Tian t vin£r *s laga sin
t i 11 IIyk t ti 11 vapen f ör all försvara en krona son» naiv
blifvit kallad att bära och institutioner *6in han
•»v .Uril att upprätthålla (Bifallsrop från flere pärs
bänkar
Vi I ,a liaft skäl att begråta i afseende pä våra
vedträ proy iuser Lade or >dipheler ocb förhatliga brott
Den störa massan af folket har ej deltagil deri och
öfverallt der nlxdlionen har utbrutit har den ht i«t
blifvit Öfvervunnnen Mä dä de brott >liga upjdiofs
inännen till detta krig hvilket så manga gånger för
öd l denna-provins fälla allt hopp om en kontrarevo
lution omöjlig i mina ögon likasom i ed ra ty den
skulle finn » oss enhälliga att be» t rid den alltid trogne
vara eder och färdiga att sammansmälta våra ö .lcn
med täderue .slandet« (Bravo i centern
En nyligen t in .ad händelse (från alla si
dor ty ^t tyst — eo ny ligen inliöffid händel
se har afgjort Het allmänna lugnels bibehål
lande och förste )11 ile sista illusionerna af
detta pirti
M Hrr 1 Paris likasom i ystern har min
reeering bort låna af den tillvarande lag
stiftningen (fe ^i ^fation rxitianté all den kiaft
tom är lörenhg med i ättvisan För lika brott
behöfdts simma tvångsmedel Det var ock
n nödvändighet a 't ordningens och fiibetens
Försvarare under dessa dagar skulle uti en
snabb beslu samhet hos makten linna det
stöd som de fordrade af densamma
J kommen att gransk om vår lagstift
ning icke i de ?ta afseende har behof af att öf
versts och kompletteras öeb genom hvilka m
del på en gång statens säkerhet ocb alias fi i
het m« kunna försäkras
Under framhärdande på denna väg af rättvisa
och lugn vis i vi oss trogne vår ärorika
revolutions grundsatser i >et är delta sy
stem som af Eder hlifvit gilladt ocb som
inför Eder bJ»ifv :t upplätthaHet med så myc
ken ståndaktighet af den skicklige och oför
sk läck te Minister hvars förlust vi begrå
ta (Tecken tilt bifall på några bänkar
»
Redan vist sig öfver allt de lyckliga verk
ningarna af denna politik (Lindrig rörelse på
bankarna venster )» Förtroendet återkom
mer inom landet handeln ocb in
dustrien bäfva återtagit *in gång Försynen
har »pridt sina skatter ofver våra fält Den
landsplåga som åstadkommit en så gry m
föiödelse ibland os» bar aflägsna t sig och
allt lofvar oss en ha >tig reparation efter de
oljekor Öfver hvilka vi haft att sucka
Äfven utom landet äio underpanterna för
Nationens lycka icke mrndre säkra Jag har allt
skäl att räkna på en fredlig stämning hos de
främmande makterna och på de fö« säkringar
deiomr som jag hvarje dag erhåller Den
nara förening som blifvit knuten emellan
Frankrike oc-li StorBritanien skall för de
bada Nationerna blifva en fiukjbar källa tilt
kraft och välmåga och för hela Europa en
ny försäkring om fredens bestånd
En- fråga skulle annu kunna underhålla någon oro
i Europa (flere röst«r Tyst lyst Oakla-lt mina
reger ing--bemödanden har traktaten af den to No
vember 183 f oin Belgiens afsk iljande från H »Iland
hittills staduat utan verkställighet Alla uicdel Ull
vänlig förlikning tycktes uttömda
ada ma let varj
icke uppnådt Jag har trott ätt en sädui åkern »
ställning icke kunde fortfara utan alt förnärma1
Frankrikes värdighet och intressen Ögonblicket v«r
kommet att tillse traktatens utöfning och att upp- j
fylla de förbindelser jag-ingått med Belgien Konun
gen- öfver Slöra Bi itanlen har debit mina känslor
Vära bada flaggor svaja- tifbauimatw vid Schebleflo
dens inlopp (B iller Vår armé hvars krigitnJtt och
göda anda- likna dess tapperhet är i detta ögonblick
under
mararna af Autwerpeu Min » bätla söner äi
i dess leder
Konungen kungör härefter- Hr kamrarna Prinses
san Loni- .es för .n 'ning m .ed k ringen
i B ?iea en
haml .o4straktati öved Förenta Staterna ocb l >« ,i»
H Ottos
af päjcrn uppstigande Jiä ^lroaea i Grekla-n l samt
omnämner i förbigående att någ-ra lagar skola fram
lägga Tör kamrarna Härefter slutar nan sålunda
"Jag beklagar -att jag ic <e kan-för närvarande propo
nera Kr någon ne .Sättning i d .e aj .lm .auua ln >vl »rna
Vära uljgttr emot Frankrike ocji ihi o ;a»-tiUnli ^i .e¬
ter i hvilka v» befinna oss ålägga oss Unnu tunga
uppoffringar Men det nära förestående ordnandet af
alla Europas angelägenheter tillåter oss att emotse
ett slut derpå Framtiden visar sig för oss lind» r
gynnande auspicier Krediten starkes och säkra
kännetecken bebåda nat ion al välmågans tillvext Än
nu några ansträngningar och de si-ta spåren af dt n
oro som är oskiljaktig från cn stor revolution sko
la vara försvunna känslan af sakernas bestånd ska !t
inträda i allas sinnen Frankrike skall fatta förtro
ende till sin framtid och dä skall den käraste af
mina önskningar realiseras ncml :gcu den alt se mitt
fädernesland lyfta sig till den höjd af lycka hvarp5
det har rätt att göra anspråk och att kunna säga
till mig sjelf att mina bemödanden icke varit för—
gäfves för att bidraga till denna bestämmelse
De nye Farcriie och Deputerade aliade härefter
eden
STOCKHOLM
Den 5 December
Det ser ut som om hvarje lilldrocelse r
d ;t stora konspirotiopstnAlet voi >- esjnud alt
deråt gifva el t föi höjdt j-iridico-politiskt in—
lrrs >e af samnia slaj» som d <- !la mal crl öll re
dan korrt eller sedan "hyrva ^t eii biii jade
läiderna mellan högvakten och lUddirholmen
Kongl 11 of— Rattens Session si lid ne ^årdas»
lemnade det icke minst karak lei i-ti <ka bidin
'•t l >rit till jNagia af de il a» landsorten in —
kallada perso»ier voro di åter nj >pe i Kongl
II »I-Rätten för att yllerli»aie höras Del he
ra tas att Hr Advoknt-Fikkalen dervid lilaud
annat hegärt att Hr Rev .- .Sekret Friherre
Boye skulle y ppa hnruvidi Frih Diihen tilf
lionom hade emellan Jyra ö $on hiift r .ågia
yttranden i afseende på den d«lhi pni ,er .ule f
d Kungafamiljen Frih lioye skall heslamdt
vägrat detta under åberopande al Kql B ef—
vet den 2 April 17J4 som tydlig» n stadga
"Ej böra viltnenj i mät som a ;igi brott vitt-
"ti
na om sådant som emellan fyra ögon sä
ges
Frih Baye hade tillagt att om uiijra
löirädiska stamplingar å B .ron Dtibéns srd
hade förekcinmit eller yppats i hans samtal
så skulle Friherre Boye visst ansett sig skyl
dig att det med framträda men då Friherrn
aldrig hade lä ,märkt sådana utsikter hos Ua
ron Diiben så skulle också ingen Domstols il
läggatide eI 'er nlgot tvångsnu-d 1 kunna foi —
ihå honom alt uppfylla Advofcat-Fiskalens be
gäran
S <lar par terne fålt afträda skall Kongl
Hof-Rätlen hafva ha /t »ritkring en hel tim
mas öfverlii£»ning öfver den frågan ii
in vida Fiib Boye borde a /agg 'if afvika fiån
nyssnämnde la g b id elier ej Hvad som ytt
rats under de» 'Ia öfverläggning kan natur
ligtvis icke tillhöra piblieiWten men resulta
tet blef som man borde v inta att Kgl Ihd
Rättesi ej kunde emot tydlig lag bifalla Ad
vokat - Fiskalens yrkande Det beiättus att
Hr Presidenten varit af skiljaktig tanka hvil
ket dock later ö 'f \ermåitan otroligt
Aktionen rörande Fregatten af Chapjnant
inlöpande i CarlskFona
Ifrån den berättelse vi i N :o 2 och 2 )8
af del 11 blad meddelade om förtoningen af
det åbiSt j ide åtati-t emat K irantanis-Befällia .f
varen i Carlskrona Premier - Löjtnanten af
Paie i och för bans förhållande- vid Fregat
ten af Cb-auinans insläppande utan att f ii ut
låta densamma undergå Karantänv torde vår
Lsä tre piminna sig att sakttn biel af Krigs
il >f- Rilten hanskjiiten till urndéisökning vid
Krigs- Uärlt i Carlskronti Anledningen till
denna åtgärd var som Läsaren äfven tor
de m !nn»s den m it k värdiga vMStänd .i ^hel .»
att Prem er Löjtnanten af Puke angående sitt
besök på Fregatlen innan den inlopp ocli de
frågor han då hade gi u t angafude SwtvJjiH *—
tLllij iijilvt i sin förkLriti .j Uppsal
ett förhål—

Sida 3

lande hvilket ratt strid d emotden uppgift som
förut blifvit gjord af Länaren hvilken med
följde Fregatten på re-un ocli jemväl befann
sig o in bord vid llr af Pukes besök hvilken
uppgift äfven LTifvil bestyi kt af Fregattcheleri
lhi nemligen Läkaren uppgifvit o 11 lian på
de /rågor om häl-otillståndet som fr mstall
des vi4 undersökningen bade svar .it att Ni
mun voro sjuka om bord och hos n del vo
ro tjuk dornssymlO /terne enahanda som i cho
lera eller diarrhe
och uppkastn ng så har Hr
af Puke deremot på >tått att Läkaren på hnn«
lrAgor i Fregiittchefens närvaro hade svarat
att ej ter Fregattens ti /gäng från Köpenhamn
en mail hade dött af lungsot och att ätski
li ge af be slit t ningen väl några dagar vari
besvarade af magplåga med diarrhe men ge
nom ijenhga med 'Is användande hade blifvit
till häl <an återställde sä att endast tvu per
soner da befi nos sjuke
Det var på Pivm Löjtn af Pukes begå
I a» alt vid anställande vittnesfö hör fa be v i
sa detta påstående »un Krigs Rall blifvit
företagen dan 17 sis I >0 vem ber och vi m-d
dela här nedan i kon thet innehållet af de
de vid (örda Piotololl
En ledsam omständighet vid d nna under
sökning var att Läk ren hvilken saken för
r .amlii ;Ost angick då redan v«r afrest till huf
Vitdstwden cell s I edes >cke kunde höras i må
Jet Deremot tiar Fiegattfhef n Hr Kommen
dör Kaptenen Wai bei g algi vit ett långt -krift
ligt anförande ii va i i lian under im dgifvand
att Hr »f Puke uppgifvit sanna förhall andr
I afseende pä f .åkarens svar pä hans frågor
öflig beinöd ;t si att ådagalägga a t ingen
o Uliet -kulle linnas Mil lian denna uppgil1
oca Läkarens rapport Denna slutledning
stödjer sig fömämligxst på en sjukr ipport
for den G Augristi (digen efter Undersöknin
ningen som blifvit företedd i original och
hvaraf visade sig att en nian hade varit sjuk
af diarrhe oeh en af höftsju k dorn samt fem
111111 haft mindre b tydliga magkränipor hvil
k sednare dock hvarken hade njutit sjukkost
eller varil befriade från vaktgöi ingen
— Fort
sättningen
och slutet 11 f aninVundet anse vi
bör» intagas ordagrannt
"Ileir Krigsfiska lens lika med Kongl Ka
j artmsKommissionens f i menande alt Upp
buds Lä k a ren vid omförnialte undersöknings
tillfälle skall hafva upp ^ifvit att
.sjukdoms
symptom me voio enahanda som i Cholera
— och att "nio personer fum-os -jaka om
bild
— hvilket allt äfven jag skulle hafva
vitsord — är sålunda efter hvad jag 1111
ådagalagt en in in tillkommen genom o
tiglig uppfattning af berättelsens bnk-tafveliga
in eh ill lätta a-nrl 1 och menint hvnrom ock
hvarje opartisk och föidcj-n-fri lätttcligen kan
vid en uppmäik-sam genomläsning afbeiältel
seu och jeuiföriug med öfrige af mig cch
Uppböi dsLSkaren i ämnet algifne lappoite
ocli Embetssk rifvefser förvissa sig
Efter att sålunda dels halva intygat san
friidiglieten i Kara t» s "e ällia (vårens upp
g lier om de på framställde frågor eihållne
s-varens hufvadsakliga innehåll i afseende pa
sjuk personalens antal och helsot i llslån I 'Is —•
ej mindre förr ät vid undersöknings llfii 'lel
varande beskaffenhet j de !« ock v i »a t att desse
uppgiftet hvarken mo stridiga mot Uppböuls
Lnkaiens i den af 11114» vitsordade Berättelsen
b slam dt antydd öfvertygelse eller mot ver»
kebgi föl hällandet ombord den dag ti is de 1 snk
ningen egde mm fåi jag blott tillägaa alt
i framt den sjuklighet hvaraf femton man
under lopp t af fem dygn före Fregattens af
G
ap na» föl ,ta ankomst till Carlskion» blef
vo argt inne men h v n igenom ingen af dorn
tilUalits lifvet kau få naiun a .f Cholera så
Tiar Svenska ÖrlogsFiirlyg mångfaldiga gånger
tillföiene varit hemsakte al denna så befruk
tade sjukdom utan att hvarken Läkare eller
Befäl dervid fästat särdeles uppmärk samhet
— Exempel häruppå skulle till öfveiflöd kun
na anföras — För min del >r jag icke fullt
öfvei tygad att denna sjuklighet afven sedan
den efter Fregattens afsegluig ut vecklades med
-ymtoiner af betänkligare b -skufFenhet verk
ligen var eller anl»i fullkomlig egenskap al
ssV kallad C 'aoleia em-dall den i sådant fafi
ofelbirt "försakat talrik ne sjuklighet samt
■ nslälU hastig re ocli störie harjningar illlaml
en inom den 11 ånga g 1 linsen af ett skepps re
lingar sa mina förd stol besättning mas-a »är
leles 11 d r sådana missgynnande Oinsläi .dig
lieler som dem Il vilka Under deMör-ta dagar
a nf sednaie kryss in ^en egde ruin
Äfven Lika- n kan ur-siktas om han miss
tager sig vid be lommandet af en sjukdom
-å lan som Cholera Morbits liv 11 till han nf
ingen egen erlai enhet vagledes men det hade
vuiit oförlåtligt alt med öfvertygelse af dess
narvaro uppgifva eller stillatigande bestyika
t- 't motsatt förhållande — Månne sådant är
tänkbart »f en förnuftig menni-ka E !ler sif
ves det II il gon anledning uti min hittills för
da vandel i det offentliga eller en-kilta lif
vet såsom tjensten an eller med b irgare som
beratligar till d n tanken alt jag trots alli
hvBd pligt religion oeh samhällslära bjuder
skull» med förgätenhet af e ^en och andras
• ktning tjenst lugn och välfärd med berådt
mod >p illa död och förödelse inom samhälle
ich i förstå hand inom eget hem bland ma
ka och barn — En sådan tanka lärer knap
p is kunna alstras hos någon annan än den
som sjelf vore mäktig af en dylik handling
Krigs-Rätten torde benäget ursäkta om jag af
ämnet hänförcs utöfver gränsen af det egentliga
föremålet för närvarande Undersöknin men dä
jag af den mest oskyldiga orsak blifvit ett
iiiul för smädetser och lörtalet — vare sig till
följd af enfald räddhåga okunnghet och
bristande urskiljnings eller af elakhet skade
glädje och hämdelust af någon hvais sam
hålKvidriga principer eller åtgärder jag icke
gillat och måhända motverkat — då jag
med de mest insidiös» tillmålen ocb sannings
lösa beskyllning» löndom blifvit angripen
till heder och rykte är det förlåtligt om
jag begagnar detta tillfälle alt olFentligen föi
klara Att med lika så mycken vordna I för
Lagar och Förordningar som jag bemödat
mig att på min 3-j åi iga tjenste- och Med
b-irgsmaVin ibana yppfyfia pl ig terne mot Sta
ten och Ssimhallet med lika så djupt föi akt
anser jag den eller de som varit nog låg
länk le att på sådant sätt vilja beröfva mig
hvarje rätt kallens men nisk as dyrbaraste egen
dom — Redlige Medborgares siktning
G G IVa i berg
Härefter hade under jäfsföi behåll för den
frånvarande Läkaren följande personer bil
vit såsom vittnen nfhöYde nemligen Under
SLeppa 1 en Johan Fredtik t ,indmanr och Krn
no-Matiosen vid 1 kompaniet Magnus Pet
erson Deras vittnesmål ä o gan-kil bestäm
Il oeh upplysande och vi intaga dem der
före här nedan
Liudmsin berättade att lian soin vid
de .11 i fi ilga varande karantäns - undersökningen
ined Fiegatten af Chapman den f e nä <tlid 'ne
ug n st i jern le Petters-ou å t föl jt Herr Piemier
Löjtn .intesi af Puke i sin pen till Fregattens
Allt detta hrcr referera sig till omstän
digheter Ii vilka här i hufvudstaden äro o
Liexant
tnen måtte verkligen v ,ra något
hög t skandalöst då llr Kornm«ndör-Kap
tei .e
.i blifvit så upprörd de .ai
Red anna
sida hörde Herr Premier-LöjtfrfSrrtelät sttWe
st alla till Uppböi d»-Läkaren Dok t or ÉfdWtf
möder följande frågor som af denne i Fir
gjtt-Chefens närvaro besvarades äfven på saft
som fö ;jer
Fr Huru beskafTadt är helsotillståuslet oa
bord
Sv Sedan Fregatten» afgång ifrån Köp»-iT-»
hamn har en uiatn dött af lungsot och fle
re lia 'va varit besvärade af magplågor ne1
dian he
men genom tjenlig» medel återvun
nit helsan så att nu endast finnas t ven nes ju1
ka o 111 bord
Fr Är den omnämde sjukdomen af smit lo
sim natur ocli kau den hänföra» till beskaf
fenheten al Cholera 2
Sv Nej
Fr Kan Doktorn taga detta förklarande p >5
sin allagda Embetsed
Si Ja- — Sptkdomen häl I der sig endast
ifrån väderlekens och årstidens inflytande
Och til a de vittnet i anledning af derom
väckte frågor dels att Läkaren på sått här
ofvan finnes anmärkt endast uppgaf sjukdo
men bestå af magplågor och diarriié men ic
ke omnämnde att den var åtföljd af kräk
ning dels ock att Herr Premier-Löjtnanten
al Puke fleie gånger förnyade frågan 0111
Cholera eller någon annan smittosam -sjukdom
fanns om Iwird hvilken fråga äfvenledes hvar
je gång af Uppbörds-Läkaren med ett be
ständigt nej besvarades
2 :0 Pettersson Att enahanda frågor ocb
svar vid karan läns undersökningen förekom
mit som Li dman omvittnat med den en-da
skiljaktighet alt detta vittne i svaret på för
sta frågan tyckte sig hafva hört att Läkaren
uppgåf ett par sjuka då Lindman deremot
bestämt att han nämnde två i öfrigt gjor
de detta vittne samma tillägg som vid Lind
mans beiättelse är antecknadt
Det är sannolikt att Karantäns-Läkaren T
Doktor Hiinemöder i anledning af hvad så
lunda förefallit kommer att höras inför Krig—
Hof-Rätten och vi skola framdeles redogör»
för det resultat som deraf kan uppstå AWt
hvad vi för ögonblicket anse oss bsisi yttra
är att det vore rätt kuriöst om enligt Hr
Kom .men dör- Ka p ten en W -ir bergs för me nanifc
man till slut skulle tå se sitt Krigs-Fiskahiu
är den enda i hela denna affär som får ovän
Wtslewvsksp
COCO och SULTANE
Om detta Lejonpar som man de sednar
åren haft tillfä-lle alt se i Botaniska t
rädgii—
den i Paris der de i slutet af år 1817 in—
tiafifade ineddelar en Fransk tidning följiivde
anmärkningsvärda berättelser
"Skeppskaptenen Flettry som 1826 kom
menderade f regal len Galathce erhöll des-
begge lejon till skänks af Béyen i Tunis De
voro då ännu ganska unge Han skicka le
dem till Hr de Ri ^ny hvars Ilägga sva jad - |«1
fiegatten Sirene och denne amiral öfverlem —
nade deras skötsel ocb- tämj >nde åt en ung
matros vid namn Guillet en ia»k och .be
sluts ,un yngling sorn j 1 st b d- anhållit oun
denna fri■ -troende-post Han skred -traxt tilH
uppfostringsverket och ulfö d
- sitt åli
,gnau .de
med .nycken klokhet Å en 1 sidan h <1 ham
lejonens karakter att tygla å den andra ute
öfvervinna bes it tningrn j fl uktsin I V han för
klarade att han vills lenina s n 1 stolta elever
deras vanlig» frihet Hans förtroende gsrjf
mod äfven ål de rädd-sl«r och man vandt sit
alt se de unga lejonen likasom- husdjpn gjä

Sida 4

oaslrSng pa däcket de tlefvo endast om nat
ten instängde
Sirenes viicfa gäster voro inqvai terade i
en simpel trädbur som hade sin plats på batle
t-iet så snart skeppet var rengjordt om morg
iiarne Itmnade Coct» ocii Suliane sin sofkam
mare dit de återvände endast på aft-arneocli
till deras begge måltider Deras löda bestod
af rått får- och nötkött man försökte äfven
gifva dem liokadt kolt men Suliane sjulina
de och man måste återvända till den förra
dieten som snart återställde patientens helsa
Guillet var outtröttlig i sin tillsyn öfver de
begse djuren ocli använde alla möjliga medel
för att borttaga deras oarter inskärpa lydnad
och vänja dem vid allas sällskap Denna si
sta omständighet var den svål aste Många
djurförare synnerhet den berömde Martin
ha 'va väl lyckats dressera lejonet så att de
sjelfve åtminstone ej hade nåi >ot alt fiukta
i ii ca sällan har /nan sett exempel på en så
lSngt drifven dressering som drn Guillet för
stod åstadkomma ty Coco och Snltane lyd
de alla matroserna lekte med alla skepps
pojknrne och visade aldrig gensträfvighet e
mot någon
Guillet begagnade aldrig piska för att aga
dem emedan han fruktade att detta kunde
uppreta deras kulvade lynne Han nyttjad
dertill elt hvasskantigt skrapjern hvarmed
lian brukade rengöra lejonburen så snart
de hade på något sätt förbrutit sig lockade
han dem till deras fängelse stängde in sig
med dem och bestraffade dem rätt eftertryck-
Coco var mycket saktmodigare än Suliane
man äf \en hon gaf endast två gånger tecken
till någon bö |else att följa sin naturliga in
stinkt Di hon en dag lekte med en liten
skeppsgosse slickade hon så länge hans hand
till dess hennes b vassa tunga blodfärg >de hu
den Man blef det varse och undamyckte
■slagtoffret som icke anade någon fara af sin
eftergifveohet En annan gång gjoide hon
en officer som lekte med henne en dylik
kompliment på kindbenet hon sargade till och
0 ,«d hans ansigte med tänderna men lyck
ligtvis var såret ej farligt Denna olfi
eer befann sig om bord på Armide dit lejo
nen flyttades fiån Sirene och så ofta lian
ville taga sin middagslur ropade han Suliane
som beredvilligt utstiäckte sig för alt tjena
honom till hufvudgärd De båda lejonen
förstodo ganska väl ljudet af skeppspipan och
så ofta befälhafvaren blåste för att kall»
skeppspojkarne på däck sprungo de tili luckor
-na der de kallade skulle passera och slucko
hufvud och tassar genom öppningen för att
se efter hvem som kom Denna vana miss
hagade isynnerhet Turkarne som beg .ifvo sig
om bord på fregatten ä ven en Engelsk
officer blef så stött öfver detta »oin han
tyckte mindre artiga skämt alt tan återvän
da till sin båt och lemnade den icke förr än
Quiilet bada allägsnat de tvenne lejongapen
som välkomnade honom från fallrepsti appoi no
Understundom roade sig besättningen all
tillställa en slags jagt rundt omkring skeppet
hvartill lejonen gerna läto bruka sig Man
ioukade ihop officerarnes alla hundar het ade
Goeo att jaga dem hvari Sultane gennst gjor
de sällskap och jagten gick som om det gällde
hundarne- lif 'ehuru den alltid slutade myc
ket fredligt
U om sin tillgifvenhet för Guillet och väl
vilyi för hvar och en af besättningen hade
Coco äfven fattat mycken vänskap lör en hund
hvilket h in vid hvarje tillfälle ådagalade
Dj hunden en gång fick stryk af sin herre
och Coco hörde honom tjuta i usade han fram
och tvingade drn som slög hun en att upp¬
höra dermed ly lian b
rjade mumla pS ett
eget besynnerligt sätt Så 5n- .1t hunden slu
tade att jemra sig var också Cccos vrede slut
linn blef åter from som ett lam
Om boid på Sirene brukade lejonen ofta
roa sig alt springa fram ocn tillbaka på brö- ,1
värnen Då de blifvit flyttade till Armide
uppsökte Sultane sin vanliga alskningsplats
men som bröstvärnen på Armide voro smalare
än på Sirene hände sig att hon i farten sprang
bums i sjön Coco koin efter och hade sam
ma öde Man blef dem strax t varse och un
der det man höll på att sälta ut en båt för
att upptaga dem kastade sig Guillet i hafvet
samm till sina beg»e disciplar och hjelpte dem
sedan att komma till båten som väntade dem
Det var ett det besynnerligaste skådespel nun
kan länka sig att se dessa tie hufvuden på
vattnet lejonens långsamma och ädla rörelser
matrosens omsorg-fulla ifver och huru tack
samt de efter fullbordad räddning smekti
honom
Då Coco låg och sof ofvanpå akterskansen
hvilket o I ta hände på Sirene ^ropade stundom
hans herre hastigt till honom C >co och Co
co slog upp ögat ännu en gång Coco och
lejonet reste sig på bakbenen och forskade
uppmärksamt på Guillets blick vid tredje ro
pet blef han alltid punktligt åtlydd Lejonet
luffade då fram till fördäcket slog omkull
allt som var det i vägen och skyndade i ma
trosens armar som om 'amnade det liksom ett
barn eller en favorithund
Då lejonen voro elt år gamla skänkte dem
Amiral de lli &ny till Botaniska trädgården i
Paris skeppet Bäyaderen förde dem till Frank
like Gurllrt erhöll sitt afsked och en belö
ning för sina så väl lyckade bemödanden Co
co dog för några månader sedan
ANNONSER
TILL SALU FINNFSr
Frän Trycket år inkommit och sälje» i Holmberg
ika Bokhandeln ä 2 Kdr Banko
Svenska Folkels
JLrik Gustaf Geijer
Forsta delen till Gustat Waia
Af Trycket har utkommit och sälje» uti W Isbergs
Bokhandel ä 2 li dr Bauko i :sta delen af
Svenska Folkets Historia
af
E G Geijer
Pl AfronbladsRontoret Biihs Svea Riket» Historia
6 12 frl 10 B dr Sagan om Ivar Widtfarne och lians
Son 2 B dr Calslus Konung Erik XIV Historia 1 Bdr
Collet tio Gjorf velliana a t Gjörfvell 1 Rdr Q sk Allmän
öfversigt at alie Länders och Stater» Historia at Bosse
1 Bdr Spaniens Historia af d 'Yriarte 32 sk Eberhard»
allmänna Historia 2 Bd Underrrä-tt cm Ryska Kejsarna
Iwan III Peter III och Paul 1 .»ta 2 Bdr Stridsberg»
Mytfc» Lex 2 Bdr Reich ar cl» Bref i rl 11 Paiis 4 del 1
Bdr a2 Diverse delar af Modee» Werk m Q en För
teckning
Ö
MÖBEL-DAM ASTER
Af alla kulörer IVT renos af flera kulörer Möbel•
Cattuner kulörta 9 breda Merinos och Bombasin till
gardiner och draperier at alla moderna färger Gardins
Rr et t el duk Gardins Linong och Gazer röd Bomullslevan
tin till Draperier och gardiner gardinsfransar och galler»
6 och 9qv fina svarta (Borobasiner ,Tråtyll och Tyllremsor
af alla breddar Kambrits Bati *t Gaz Linonger blekta
Callico» svarta oci hvita Bomulls- samt B-eggarns strit m
por akta moderna Shawlar at ett större sortament half
shawlar och Shavvletter oblekta blekt rödt Turkiskt
samt alla andra kulörta Bomullsgarner såväl till rän
ning som inslag och strumpor at både högre och lägre
nummer Tamburgarn ro m linnas hos undertecknad
för mycket goda priser få Fredsgatan midt emot H K
H Prins Carls Palais
H Mendelion
ANJOVIS
k
J
mycket god fria Eknäs till 12 sk rgs skalpundet i Folc
kers Wiktualiebpd vid JKöpmansgatan
Bättre Frukt Franska Benetfpr ocli Bergamötter
nyss inkomno försäljes pj C G Ahrberg et Comp s
Kontor uti andra Huset söder om Slottsbacken vid
Skeppsbron
ddftlH JDbL K
pp
Fomade dc ftlecca pH JDagbL Kont
Nytt Riga Sadesltnfro på Tottie et Hedbergs Kontor
i Huset N .O 40 vid Skeppsbron
NEGER HEAD
e utmärkt god
försäljes pS C G Åhrberg» et Corap Kontor uti andra
huset söder om Slottsbacken vid Skeppsbron
Tulpan- och dubbla Narciss .Lökar i Huset N ;o 2 vid
Clara Norra Kyrkogata
näster för liktornur ooh ömkyla pu Dagbladf
Kont
RÖDT KLÖFVERFRÖ
friskt och af ypperlig beskaffenhet på Kontoretjfs tr
upp uti huset N .o 1 vid Södermalmstorg
UTBJUDES MYRA
En nyligen reparerad vacker och beqväm vSning
innehlllanda 6 rum med kök Skafferi Gärderob tor
träff lig Kallare samt behöflige uthus jemto samma vi
ning åtföljande 4 så kallade Vindsrum äfven i hästa
skick och med tillhörande beqvämligheter Ur nu ge
nast eller från d i .sta April »gzz att hyras uti en egen
dom vid Blörnglrdsgatan i 8t Maria Församling Stall
tor z-ne hastar samt rymlig Foders kulle och Vagnshus
kan äfven erhållas om så önskas Närmare underrät
tolse meddelas å Apotheket Gripen vid Göthgatan
O VF .RSE
Torlades et comp i Lissabon et S :t Ybes meddela under
den 17 October att Portugisiska Gouvermentet numera
tillåter Fartyg anlöpa S :t Ybes då således Exportationen
af Salt hvaraf skörden varit rikelig och qualitén är
ganska god nu som tillförene får ega rum Priset pl
det som med främmande Fartyg utskeppas år 1645 rees
pr Mor Saltskörden i Lissabon har äfvenledes utfallit
god och tillräcklig priset årder 1650 rs pr Moy för basta
qualitén den nrdiinaira orhåiles betydligt billigare
Målet i Lissabon är från 10 til 15 proc» drygare än det
i S
-t Ybes Priset i apelsiner är raisonabelt — Fartyg
blifva i Lissabon admitterade medelst speciel tillåtelse
af Gouvernementet hvilken för närvarande med lätthet
erhålles Sundhets Tribunalets åtgärder rätta sig efter
omständigheterna som en allmän regel kan likväl an
tagas att Fartyg som äro förs ed de medklara och af Por
tugisiska Consuln legaliserade Sundhets pass antingen
erhålla practica eller tillåtas lasta salt under Karantänen
Handeln befinner sig uti fullkomlig Stagnation
Hamburgs Klass-Lotteri
2 :dra Klassens dragning den 10 December
Appellation 9 mark
I .oeter finnar derå till dun g December 3 Strind &ergt
Kontor vid Stadssmedjegatan hvarest äfven Vinst
listorna kunna genomses och viniterna uttaga t
Åstunda få luna 10 ,000 Bdr Banko emot Hypo
thek af Laf .Assurance Polica Å 1000 Lisp $terlin»
jemte säker borgens förbindelse för årliga premii
inbetalningen L ångifvårens adress begäras i fotp
seglad hillet till S 8 som em» 11 ages uti Hr Hatt
stofferaren Utterbäcks bod vid Gustaf Adolfs Torg
Der guld och silfver upphandlas
d kPdd
pp
N B uti Huset N :o Z4 vid Tyska Pre»tg #ttan det andra
söder om Tyska brinken 2 tr tipp kunna många akt
ningsvärda personor hos mig återbekåmma sit Bort
stulna Guld och Silfver — hvilket jag under 1 l .a
Irs tid har haft den medfödda lyckan att det igen
kjänna och för dem inlössa ty på annat »et kan det
ei ärh alla» af andra som ej v il vaga Ryg och ben
Guldet lÖsses af dem med 7 — Dukaten Och Silfvert
med 1 40 sk .Bisegäld» lod med derå löpande Benta
vilka som Dussör emotagas — Man skulle fråga huru
jag alena kan igenkjänna sådant folk Jo att sedan jag
hade den olyckan att inlässa kjufvar titti min Guld
smedsBotik vid We»terlånggatan husset bredevid Kongl
Slåtskanslit — De medtog ej alena» hella mitt förlag
men till licka en Stor del af min Graderåb varpå jag
ändast kjånner honom Mästaren trefva» himm5 alla
dagar (mina vikter äro nu fö treTeltgoda
VEXELKURS
noterad pä Stockholms Börs den 4 December 7832
London R :dr 7 sk 60 «1 )o d d med
diskontrahatt \f Rdr l sk 90 d d
Hamburg sk Ho 5G 67 d d 1 ^8 «k 85
90 d d
"Liibeck att bet i Hamburg «j5 sk 67 d d
Amsterdam 1 ^0 sk 70 d d
l ^aris 26 1-2 sk 47 d d .» 26 i-3 sk 3G d d 26
i ~4 sk 60 d d 26 1-6 sk q d d
Greifsvald Pom Cour :t 95 sk å Vista
S :t Petersburg 2ij 1-2 sk 3o d d a Vista
Köpenhamn 71 1 .2 sk A Vista 8 d d
Medelkurs
P St 14 Bdr 6 sk 11 rst Hamb Bco l48 sk tx rst
F6 k3 t
4
Francs 26 sk 3 rst
VARUPRIS
Hvete 8 K :dr å 10 R :dr 3a ?k Käg 7 ^dr iG sk Kor6
5B :Jri6slv Malt 6 R :dr 32 sk Hafre 3 Rdr Ärter
G å 8 R :dr Salt Terra Vecchia 5 R ;dr 8 sk
Dito S :t Ybes 4 R .dr 4° s Dito Lisabons 4 ^dr
32 dk pr tunna allt Binco
Hos L J Hjerta®