Aftonbladet Torsdagen den 6 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-06
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-06
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-06
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-06
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 6 December 1832

Sida 1

ff :o 287
AFTONBLADET
Torsdagen
ZÄDTÄA B
den 6 December»
r
V-äDG
Drif 11 i S ockholm for helt år to R :dr halft ir i X :dr 3 månader a B .dr 3 sk Ran *o Lösa Nuinror sk Banco Prenumeration oe /i utdelning i
Bladels Contor vid Stndssm-edjogatan Bromans Bod i hörnet af f >rottninggatan och Clara Bergsgränd i Lindroths vid Kort landsgatan Oth Essen
vid Södermalmstorg Annonser emottagas
f endast i förstnämnda Contor till 1 sk Banco raden Utdelningen kl t eftermiddagen
UTNÄMNINGAR-
T ill Kyrkoherde i Acklinga Pastorat af Skara Stift
Rektorn M C Lan <ltman«»on
DOBB I STOCKHO &tt
Sk räddar mast a ren A Holmström 4 (1 ;« 5s år
E O Kontorssk rifvaren vid Post-Kontoret F E
Lulitruan 3 d :s 3a Ir
LEDIGA T .IBNSTKH
En Kamrerare-tjcnst i Stats-Kontoret « 384
X )en 113 'a Professionen i Pastoral-teologien Tid
Lunds Universitet sökes inom S6 dagar fråu 1 »un
livs Con»i»torium Academicum
BOLAGS-KtWGÖRELSEK
Innehafvare af Aklier i GCta Kanal »e »84
Suppleant i Skånska Privut-Baukcn se a83
GÖTA KANAL
Förslag till en ny Taxa för K » "ni farten se «74
BOVWTECKNJNG
N
Efter a fl Brtikspat E Eriksson se 384
Efter all Sjökapt Engellan i Bostad se 284
KOSGfcMlBEB SAWM tHlf »JBF .r
Klensniedamastaren A G Östbergs 5 å Malmens
källare d 11 d .J
liiillarmäst J E Hammtrcjvists d i5 Deo kl 10
f m på Societeten i NorrkUping
t All Oiganisten A Haags d >8 Pec kl 4 e m
på Handl B Anderssons kontor i Wenersborg
AU Trädgårdsmäst Werngrens 28 Dee kl ia på
Drottningholms Värdshus
Wandl A Herlins aS Pec kl 10 f m u Wexiö
Bådliuskällare
Ir6ken A S BjOrnhergs 10 Jan kl a e m å
Stadskällaren i Skara
SPEKTAKEL
I dag Porträttet Den nya Öfversten och Cali
fen
I Bagdad
PRIVILEGIUM EXCLUSIVUM
Bfcriljadt Kronofogden .T Berger se 384
LEVERANSER
Skrifoiaterialicr lack Segelgarn Talgljus samt
glörre •ch mindre Postsäckarj för Postverkets liik
ning auhnd derå innan inne års utgång till Kgl
Öfre»—PostdirektBis-em betet
Tschakåer med prydnader Skjortor Strumpor
Skor Skosnior för Westmanlands Beg :s behof auk
tion d *1 Jan kl >2 inför Direktionen i Westerås
Slott
_
AUKTIONER
Kasserade effekter se ag /t
«¥FBNTL (JA 3TAWNL >»«A3i i
BONGEN45K9
GMa H B Öfv .l .öjtn Natt och Dags se ^3
Upsala R .r 1 ärearen G Hedman» se 27S
Uddevalla R .R Nipperh Lindströms se 27z
Pitel li .R aff J Hammargrens enkas se 3-3
Norra Åsbo H .R Bengt Gudmundssons uti Ishult
och hustrus 2 rttgd af Ting e 6 mån fran 19 Juli
1832
Södra Å-bo HR »fl Arrendatorn och Gästgifv
Sven Perssons och Enka» 2 rttgd af ting efter C
min från 10 Ang '8Z 'Z
Norra Åsbo H .R afl Postmästaren C A \V ,ti
ll nflTs artud af ting efie ,- C mån fran is Sept ,832
östra II .R all f Handl Nils Göran Schrevulu 1
Lyckeby se 273
Åkerbo H .R Hemmanshrnk A Nilssons se a
.t
TKSTAMENT9- HEVAKMNGAa
-Afl N5lstolskramhan .ll Maria Östeibecks till Sjö
mannen G Forssbergs dotter Maria Forssberg bcY
Tid Justitie-Koll
Bryggaren Hushcr ?s »e 2R4
Kommin vid Dädesjö Pastorat l Kronobergs L
S K Bohmanssons se 284
Jungfru Ingrid Bredherg» se »84
KALLAS
Gesällen Bäck alt vid Tjiisf» H .R laga vinterting
i Gamleby köping 20 rttgd genmäla Sam Nybergs
påstående om utbekommande af fadrens skuld vid
Xtvidabo f s Bruk
Qshandl J Ellman se 204
Garfvave-gCbällen
'Franki 5 <-
Johan Mattsson frän liagyaldskjern se 9 .8 /j
HANDELS-ROLAG
Till drifvande af Såpbruk i Landskrona so
lirmnn N M J G Asklöf se 234-
KONSERT
Nasta Lördag å Slöra Börs
-alen till förmän för
Hr C Mcgelin
MASKERAD-BAL
blifver å K Stora Teaterns Salong cl 7 dennes
SAMMANTRÄDEN
Kongl Vetenskaps-Akademien 8 d-8 kl half 6
N F N :o 2 d 8 d :a kl 5 c m
Redligt Svenskar till Assemblé d 9 d :s kl half 7
c m
W B 3 :e Afd i morgon kl 6 e ta
Direktionen för befrämjandet af Spis-inrättningar
utan Spirituösa Fredagen den 7 d :s å Börsen kl
DIL1GENCE TILL UPSALA
Afgar fyra gånger i veckan neml Tisdagar Ons
dagar Fredagar och Lördagar samt återgår frän
Upsala samma dagar kl 9 f m
Belgiska parliernes styrka och beskaffenhtt
Belgiens Kamrar — säger le Temps — äio af
lirindelseine kallade ntt spela en vigtig roll
Beklagligen Sr ålminstone hittils icke skäl
för lianden att af dem vänta serdeles energi
ska åtgärder Allt kommer förmodligen alt
hestil i långtrådiga intrasslade och ändamåls
lösa diskussioner hvilka brister i allmänhet
vid .åda de Belgiske talarne De nva val som
blifvit en följd af en stor myckenhet repre
sentanters befordringar till allmänna embeten
ha endast gifvit ökad stvrka åt det Katolska
partiet som beherrska !- Val-kollegierne Men
under föregående sessionen såg man den Ka
tolska majoritetens krigiska stämning bort
tvini vid Diplomatikens fötter eller upplösas
i triviala fraser eller dödfödda protestatio
ner Det kan ej ga annorlunda i år emedan ele
menterna inom majoriteten äro desamma ty vi
måste framför allt ihågkomma att presterska
pets inflytande på valen är så tillsägande alls
mäktigt Denna alltid vakna och rörliga kor
poration måste hafva varit ganska viss pu sin
ial då den såsom det verkligen händt af all
sin makt understölt revolutionen och utarbe-»
landet af rn karta i så demokratisk and» som
den nuvarande Belgiska Då den nedsatte
valmansskatten på landsbygden till 20 Och t
städerna till 45 floriner tillförsäkrade den sis»
ledningen af voteringarna ock derjemte utse
endet af den mest gränslösa liberalitet På
dylika kombinationer igenkänner man partiets
listiga statskonst och detta vigtiga faktum
får man ej lemna ur sigte om man vill rätt
förstå hvad som för närvarande tilldrar sig i
Belgien
Senaten har hittills funnit obetydligt stöd
och anseende i allmänna opinionen Då grun
den för dess tillvaro i det hela är densamma
som för andra Kamaren blott med skillnad
för valbarhetsskatten såhär man snart sagd t
vänt sig att betrakta densamma såsom ett ut
skott af Deputerade Kamaien och regeringen
har haft oiättatt underhålla denna fördom
derigenom att den på den senares bord ned
lägger alla sina lagförslag och likaledes alltid
ger den företrädesrätt vid deras granskning
Måhända har ock valmännens optionsrätt blif
vit alltför mycket inskränkt inom giänsorna
af börds- och penningearistokratien Stadgan
det af 2000 Floriner i skatt för valbarhet till
Senator har alltför påtagligen begränsat val
rätten
De talare som mest utmärkt sig under fö-
regående session äro Bobianoj chef för Ka
tolikerne Lefebvre-Rleuret chef för Orani
>ka oppositionen och Biollayj chef för de in
dustriella det vill säga för den mest upply
sta delen af samlingen
Bland de gimle utmärkte medlemmarne af
Belgiska representationen må nämnas Herrar
Gendebienj Bobaulx Seron chefer ffir Fran
ska partiet Julien Delhougnej Leclerrj
Fleussitj chefer för patrioterna eller de libe
rala Lebean Devaux j Nolhomb Bogier
chefer för LInionisterne Grefve Felix de Mé
rode Baikenij de Theux Duniortier Du
bus 3 katolikpartiets förnämsta organer till
hvilka man nu äfven kan lägga den un <»e
Abbé de Haerne Baron Osystor fastighets
egare i Antwerpen son utmärker af vid
sträckta kommerciela kunskaper och mycken
öppenhet i tänkesätt representerar ensam dea
Oraniska oppositionen Man förvarar i min
net hans under sista sessionen öppet afligda
trosbekännelse och hans votum är ej utan in
flytande på en hop medlemmar som i tyst
het dela hans öfvertygeJse ehuru de sakna
drn hedrande uppriktighet hvarmed han er
känner den
Då represen tant personalen under innevaran
de session är ungefär densamma som under
den föregående torde det ej behöfva mera
för att göra åskådligt hvad man nu har alt
vänta i alseecde på voteringarne än att hän
visa till den silferbei åkning man vid förra
sessionen gjorde öfver d politiska opinioner
oe inom Kamrarne

Sida 2

Franslin pnrliet utgöres af omkring lo med
lemmar Unions partiet ett slags /usle milieu
räknar ungefär 20 de rent liberala äro vid
pass 15 och det kulolska partiet räknar icke
-» mindre än Jemtiosju medlemmar Oranister
ne som ej våga ö pet framträda dölja sig
bland alla partier Mnn finner häraf hvilken
föi (ärlig öfvervigt det Katolska paitiet eijer
och huruledes det kan fullt mäta sig med al
la de öl riga tillsammans Inom sig dela sig
likväl Katuhkernc i tvenne fraktioner de o
lörskräckte och de föisigtige Till de förstå
räknas Herrar Dumonier j RedenbaCh Abbé
Hunne och Smetts till de senare Heirar JlJe
ro civ j Theux Legrelle (Borgmästare i Ant
wetpenj och Raikem
Unionspai tiel voteiar nästan alltid med Kaf
tolikerne dock har det lyckats Ilnionisterne
alt vid ett och annat tillfälle derigenom alt
det slutat sig till de öfrige partierna fa mål
som alltför uteslutande voro i Katolikernas
intresse uppskjutne eller rent nf nedlagde
Makten ligger för närvarande i Unionisternes
händer och dess ställning har derigenom lätt
något »keft emedan den till följd af sitt sy
stem befinnes ställd emellan de mest inflytelse
rika partier inom Kamaren och det röstantal
som maklen kan disponera ej är tillräckligt
att skänka den en oberoende Majoritet i an
dan af dess egna principer Möjligen skulle
den kunna kasta sig i armarne på de
liberala och dervid di aga till sig några
bland de moderate Katolikerna Men då det
synes ganska ovi-st att de liberala gå in på
att understödja dem så nödgas den af tingens
krall förr eller senare sluta sig till Kaloli
kerne
Grekland
Blend de senost här inträffade uppträden må
följande anmärkas Franska tropparne hafva
afväpna en bataljon reguliera Grekiska solda
ter som tagit det i alla oroligheter h >ilka yp
pats i och omkring JVavarino Dessa uslingar
ville till en början göra motstånd men an
blicken af en mot dem uppförd kanon skräm
de dem så duktigt att de genast nedlade va
pen Emedlertid lärer icke allt vara »lut än
nu ty artilleriet skall i det ögonblick dessa
underrättelser afgingo från Navarino j hafva
fatt befallning att rycka ut emot rebellei ne
— Hvad Grtklands ställning i allmänhet be
träffar så har Kolokotroni bemäktigat sig
Argos och Grivas med sina anhängare dragit
sig tillbaka Medlemmame af provisoriska re
geringen äro å nyo ombytte Fjorton sjöröf
vare hafva blifvit utrustade i Maina och af
gått i olika rigtningar Man känner Kaplt1
nernes namn och besättningens antal på hv *r
je fartyg och likväl hade ännu icke d 9
Okt den mot piraterne beslutade expeditio
nen kunnat uträtta något — På Portens kla
gan deröfver att en myckenhet Grekiska sol
dater tjenade på Paschans af Egypten flotta
bar Grekiska styrelsen utfärdat ett Cirkulär
hvari alla Greker lörbjudas att taga tjenst
bos Paschan ett föibud som säkert ej gör
ringasle ändring i någon enda individs löre
sats eller beslut i thy fall De tre inaktcrnes
Kommissarier hafva jemte den Turkiska be
gifvit sig till det inre ?f landet för att defi
nitivt afgöra gräns-regleringen
STOCKHOLM
Den 6 December
Vi införå häl *1 extenso Regeringens Skrif
velse till Bergs-Kollegium angående Engelsk®
undersåten Buris ansökning hvarom vi förut
nämnt i delta blad
"GARL JOHAN &c Vår Ynnest &c Hos
OSS bar Engelske undersåten I T Btut i
nnderd anhållit dels att så länge Författnin
garne i England medgifva kopparmalmens lull
fria införande deistädes årligen från Sverige
dock ulan förnärmande af de koppargrufvor
hvilka nu bearbetas eller de verk der kop
parmalm smältes få till Svansea i Wales
mot någon lindrig tull utskeppa 25o ,oco Skepp
kopparmalm dels att till uppmuntran
'för tid
möda och kostnad samt enär sökanden vore
den förste hvilken här anmält sig till desse
malmers behandling efler Engelsk method
5oo ,ooo Skepp eller någon del deraf eller åt
minstone de först utgående 5 ,000 Skepp måt
te få i nåder förklaras fria ifrån all utför
seN-a fgift
Denna underd ansökning jemte hvad J uti
deröfver d 2 sist I Okt afgifvet undeid utle
tande anfört bafve VI i nåd öfvervägande
tagit hvarvid VI 'ör godt funnit i Nåder be
vilja sökanden tillstånd att under en tid af
fem år n t föra linghallig kopparmalm ifrån
s» da ne nedlagda eller hittills icke för koppar
arbetade grufvor hvaraf han ka i laga ord
ning förskaffa siq dispositionsrätt mot erläg
gande af utgående tull till 4 pCt af dess ge
nom Bergmästaien i orien vitsordade värde
samt med vilkor i öfiigt att sökanden hos
Eder anmäler från hvilka ställen han vill
iillörseln verkställa på det J mågen kunna
låta tillse att genom malmtägten ingen i re
dan inneliafvande rättigheter förfördelas och
skall det efter berörde fem års förlopp få be
ro på förnyad underd anhållan huruvida för
Ifeigning al ntförselstiden inå kunna medgifvas
äfvensom Vf velat i Nåder föiklara att ena
handa utförsels - tillstånd må tilldelas jemvfil
andre hvilka derom hos OSS sig i underd
anmäla
Meddelande Eder detta (ill svar snmt egen
och vederbörandes underd eflei rättelse be
falle VI <5cc Stockholm den io :do November
[832
CARL JOHAN
C D Skogman
Öfverste-Löjtnant Gustaf Hjerta har begärt
rum i vårt hl d för nedanstående
Till Redaktionen af Aftonbladet i
Stockholm
Då Tidningarne Nya Argitr och Svenska
Minerva insinuerat att jag skulle vara den
egtmlelige IJt-ifvaren af Tidningen Weckohla
det anhåller jag att genom Tit allmänt lä
-ta tidning få underrätta allmänheten att det
ta icVe är föi bållandet Att nämnde blad
för det närvarande tryckes på milt Boktryc
keri i ett format och med stilar sorn likna
Tidningen Medborgaren» må gerna anses »om
tillräckliga anledningar för Argi och Miner
vas Redaktioner att uppdikta dylika osannin
gar men hvarje rättskaffens man som hittills
ej sett mig svika en öppet angifven politisk öf
vertygelse och de offentliga förhållanden hvari
min af likstämmande politiska Ssigler böra stå
til hvarannan hoppas jag »id bladets genom
läsning genast skall inse det ogrundade i den
na uppgift Då genom en Kongl Resolution
jag blifvit förvägrad att utgifva Tidning då
jaz efter trenne aktioner inom ett år emot
den tidning jag under andra» ansvarighet ulgaf
icke kunde få någin som åtog si ett sidan t
ansvar di till och med inom Hof-Kansiers
Expeditionen ifrågasattes huruvida ej de af
mi s »som ersättning åt Prenumei »nterne ut
gifne Brochyrer vore af periodisk beskaffen
het samt Svårigheter Sfvan uppstndo för ds
ras kringsändande finner en hvar lätteligen de
s ^äl som föranlett mig att afstå från alla vi
dare försök till Tidningens fortsättande o h
alt heldre afvagti en framtid då inölligeu
känslan för verklig frihet kunnat bättre reda
begreppen om en lagenlig yttrande-rätt
Shld6 8
y
Stockholm d 6 DeC j8J2
Gustaf Fljer tet
(Insändt
Till införande i Aftonbladet i anledning af
en i N :o 284 af samma blad införd artikel»
under titel Grefve v Schwerin och Reviso
rer nr
Det vere i sanning bedröfvande om bland
alla dem Som haft åliggandet att uttala sitia
opinioner öfver det handlingssätt som plura
I i tete n af iS3o års Revisorer vidtog i frågan
0111 verkställigheten af R St :rs af Konungen
jodkände beslut till åter införande af Rikets
lagliga mynt ingen mera än Grefve v Scliwe»
rin haft mod att säga det denna pluralitet i
stället för att befrämj« R St ;i "s beslut såsom
i deras instruktion var drnj ålngdt desse be
slut med föresats om intet gjort
Men sådant är icke förhållandet
Så här lyda de reservationer som af f ^en
ne Revisionens medlemmar blifvit afgifva uiDt
pluraliteiens åtgärder
Grefve Hamilton yttrade »ig sålunda "Jag
får anmäla min reservation mot åtgärdar som
hafva till omedelbar följd alt tillintetgöra R
SCrS beslut att Banken v i i 18 il år» slut skail
vara i det skick att utvexling i enlijhet med
gifna föreskrifter skall taga sin början
Jag har ingen rätt att pröfva om detta be
slut är nyttigt eller skadligt
om det är väl
eller illa beräknad om det bör verkställas
snart eller sådan öfverlemn is åt en nflägstn
framtid Bestämda föreskrifter oro gifna dem
Revisorerna firo skyldige att följa
— — —
Herr Grosshandlaren (Vigert vtsrade sig så
lunda "Då nu Revisorertie förkastat Full
mägti ^es förslag ha de i min tnnka öjvcrlrädt
sin lagliga myndighet oc I i stället för utlå
tande lemnnt föreskrift de Un försökt nltfiån»
taga Fulliniigtige deras medgifue lätliglw att
tillämpa före ,krifter»e och att inskränka dero»
nit till blotta lydnaden för Revisorns befall
nings de hafva genom sina beslå t försökt alt
hämma eller tillintetgöra de välgöianJe p
följder som R St med sina vidtagne författ
ningar åsyftat
— — — — Jag tröstar mig
likväl i den förhoppning att Hrr FullmS_lig«
ej lära underlåta att i första rummet efter
kom na de befallningar som deras princip 1
ler R St i d«ras utfar lade Reglementer déYn
meddelat och att en tolkning »f detsamma af
en underordnad autoriltl som vore i strid
med dejs rätta mening och Hrr FuI m igM ;es
öfvertygelse föga skulle ursäkta dem om dan
åtlydde»
Herr Domprosten Lidman yttrade sig %•
binda "Den lagtolkning som Revisorerna vid
detta tillfälle tillåtit tig är i full strid med
lagens anda uttryckt i sista momentet ak
Inledningen till Reglementet — — Det
allmänna förtroendet hvarpå »II li luk-rörelse
?tler»t hvil-ir återköpes ej sed 111 det en -gång
blilvit förverkad och förverka It är det om
den från och med d t Mars 18 ^0 regatiere
rade Svenska Banken ej enligt R Sl :rs hög
tidliga beslut sättes i stånd att på utsatt tid
börj t silfver-utvexlingen
8anko-Fullniligiigc uti deras till i83 års
Revisorer afgifna Barättels- öfver Banko-Ver
kets styrelse och förvaltning under den tid
som fiamgitt sedan sista Revision yttre si g
öfver de hinder som m
t för Realisationens
utförande sålunda "I )en friare verksamhet
hvartill Banko-Fullmasjti
vid hvarje före
kommande händelse skulle kuana anse sig genom
R St :rs föreskrifter berättigade har genom ds af
Revisorerne sålunda »
'fne generella förklaran
de» ej k annat hämmas ly plnralilctuu uf

Sida 3

Banko-FuIImagtfge har derom förenat sig att
i frågan om silfverköp för Bankens räkning
icke af Revisorer nes om förmälde yttranden
anse sig begränsade af deras rätt att intd iakt
tagande af hvad R St sjelfve i dessa afse
enden stadgat ensamme besluta
Icke destomindre är det intet tvifvel under
kastad t alt i förening nied de flere omstän
digheter som under det nästföi flutne samt in
nevarande a • et kunnat direkt inverka på
vexeltillgnngarna och i naturlig väg föranleda
silfver primens höjande förenämnde för k la randen
ej obelyd -t bidragit alt försvåra och mot
arbeta en önskad verkställighet af det ål Banco
FuIImägtige gifna uppdrag
"att efter det alla
föreskrifne förbeiedande åtgärder blifvit full
b ordade senast vid 18 31 ars slut hos Kongl
Maj :t göia underdånig hemställan om utsät
tande af liden då allmänna siKverutv« xlingen
skall taga sin bö jan
Det var nemligen från
dessa genant från ti eket allmånngjorda för
klaranden som en rigtning erhölls at efter
individnelt godtfinnande kunna framställa Rt
St :rs bestämda stadganden >åsom villkorl»ga och
underkastade tillfälliga u t tydningar hvarige
nom ock i och med detsamma en väckelse
var gifven för dem hvilkas intressen och
Önskningar stod o i strid med de fattade be
sluten o >ri penninge-väsendets ordnande att
genom ett met /iodi skt bearbetande tillväga
bringa ett la»re och lägre sedelvärde i för
hållande till det utländska myntet och dyme
delst bereda ett uppskof hvarpå förut knap
past någon tänkte och änleligen så det mest
ohöljda sätt framträda med det påstående a i
Jagar ehuru i behörig ordning stiftade och nf
Konungen sanktionerade vore att anse som en
nullitet sedan de genom inträffade förhål
landen må ,t under någon tid sakna tillämp
ning
J
Insändaren kan om han så behagar inhäm
ta nf dessa yttranden afgifnö under embels
manna förbindelse alt flere finnas än Gr v
S som säga att pluraliteten af i8 >o års Rev i
so» er omintetgjort den beslutade realisatio
nen .- Att den gjort det m d berådt mod lä
rer denna pluralitet anse obehöfligt att be
Mi ida emedan den fö» klarade sig berättigad
all rälla hvad R St förbisett
IWöjligen kunna desse Herrar få tack derföre
af kouimand *- Ständer Derflf följer dock icke
att de handlat rätt och efter lag Hof- Rätten
allena tillhörer alt tillämpa Handels-Balken
Insändaren synes beklaga att realisationen»
nödvändighet utg ir en fix idée hos Gr v S
Då jixitct ligger till grand för begreppet om
njynt Sr det naturligt att en hvar som föl
mår uppfatta detta begrepp är jixt uti sitl
begrepp om mynt Till en allmännare fixitet
begreppet om mynt 1o 'de d ~s >a Revisorei
hafva bidragit mera nn da sjelfve ana Det
ar ^umenta !ions- ätt sc»m de vält plär verka dei
alla andra bevisningsförsök misslyckats
Till Redaktionen af Aft07ibla
.det
Då Tit i sin Tidnit .g Nio 262 intagit
fran ett lNYnskt blad den i privat bref
fiån Frédrikshall framkastade beskyllning ak
paiUvkhet vi I Kar an tans-betakn ingen pÄ
grin-en i det .ttäune handlande blifvit vägr»
d .t fri rtsa men en skräddare V sluppit i
genom blott derföre alt han talade Svenska
torde äfven följande upplysning icke mindie
for t j na ett rum i Tit blad
Ehuru det i nämnde bref icke tydligen
Ujrpgitves kan d- )ck deraf ingen annan slut
anis d \Tga« 80 att Skräddaren V Äfven kom
mit fran Norrige och fritt fatt inpassera i
Sverige Dft ar på detta sätt Brefskrifvaren
s ^ker insinuera sio förmen ta partiskhet Likväl
tar verkliga händelsen den att beoiälte Skräd¬
dare ic \e hade varit i Norrige sedan Choleran
der utbrustit utan kom från en honom till
hörig egendom i Sverige och ämnade sig
till Fredrikshall Han kunde således icke af
Bevakningen hindias i sin resa men under
rattades att han sedan borde taga återvägen
förbi Magnor hvarföre han på stället vände
tillhakas någon *kall då b af a sagt till ho
nom att en viss man hittat på den konsten
alt öfver en sjö komma gränsen öfver föibi
Bevakningen och frågat på skämt om han
icke k unda fortsätta resan och sidan för å
tervägen göra samm d» des hvarpå svaret blef
att han icke ville öfverträda öfverhetens bud
och or ingen annan på föl d deiaf vore han
likväl ansåg för en skam att smyga sig fram
Dea förlåtligt sannm ^slösa framställningen
i denna händelse ger tve ydighet så väl åt
Brefskri fvarens afsi ^t som A t hans begrepp
om hvad namnet "broder betyder Att detta
sednare icke lär vara det »amma som här
kan där före gerna honom medgifvas
G
Gränsbo
Hr Magister J Laestadius liar anmodat oss
att meddela följande
Till den valgörande allmänheten
Med stor sinnesrörelse skyndar tolken för Skogs
Lapparne i Piteå Lappmark a t L aflägg sin hjärtliga
tacksägelse for deras välgörare och derjemte gifva
tern den hugueliga underrättelsen att dr för denna
vintern Mi Ut dem frän hungersnöden Han skyndar
dermed så mycket mera som han tror sig skyldig
att inhibera välgörande och ädla meuniskors ytterli
gt e ammanskott för delta ändamål h elds t dc nu
mera a t större nöd på andra ställen torde med större
«käl påkallas Tarflighe 'en hemmastadd i faltigdo
m ns hyddor och förenad med eget sträfvande bär
ga r sig med ringa understöd De som influtit hafva
v i ,la öfverstigit hvad en modest menniska kunnat
ru <na uppå Jag har emottag i t 77a Rjdr Banco ocli
dessutom anvisning på 3oo R :dr Banco som inom
några dagar äro att förvänta Dermed har jag ut
«-igl att icke allena t kunna afhjelpa den närvarande
hungersnöden utan ock vidtaga något för en kom
mande En summarisk redogörelse för bada d tams
tror jag mig dc ädla valgörarena skyldig fullständi
gare vill jag med Guds i ^lp redogöra när med
-amma hjelp planerna öfvergått såsom jag hoppas
till resulta ler En enda omständighet är för närva
rande beklaglig och må nämnas först för att ej
sedan störa intrycket af de gladare utsigterna Sjöar
och kärr äro innu ofarbara för svag is och hafva
hindrat försändandet af spdnmål till de nödlidande
men anstalter äro fog de för verkställigheten häraf
-K snart det står i inenniskoförniåga att färdas Nå
got penningar äro uppskickade att utdela till de
rarsl behöfvande på det de af nu framflyttande Fjell
L-ippar ma kunna skaffa sig något lifsmedel samt
Hiititning på nera för slagt-Renar som af någon
kunde ailatas slaktas och uldelas Efter tre veckor
reser jag sjelf upp att vidare arrangera och hoppas
da få tillfälle att med dft hjelpta folket i förening
a .ed tårar fa tacka Himmelns Gud och välsigna goda
rnetiniskor Sällan lärer ett skonare phenomen förete
än då den välgörande menskligheteten till den
grad ut gjöt sin välsignelse till den nödlidande mensk
lig helens hjelp att den sistnämda kunde och måste
kyndn att tillkännagifva sig vara hulpen samt med
»kyldig graimlaflcnhei för ädagalaggd ömhet dr #ga
*ig undan för att ej otidigt ligga den till last Må
kommande tider respeetchra delta drag af sinsemellan
eljest okända allmänheter i ena sidan ädelmod och
hjelpsamhet k andra sidan tacksamhet säsofci ett vac
kert firag af den närvarande tider och fremman
de folk timta att dén Svenska h jclp %amheten ej g if
ver den Svenska gästfriheten efter om hvilken en
fremling i Jukkasjervi Kyrka ski ifvit "qui a sur
pascé s 'il est possible sout quo j 'ai eprouvé de 1
bospitatrle Svcdoisé hvilken hos >i #alitet han ännu
i Libanons lunder korn i ^ågl
Innan jag går vidare i min fedogöralse tror jaK
mig på förekornen anledning höra tillkän ^sgifva att
jig tillförne Missionnaire i Viteå Lappmark nyligen
iemnat denna befattning och såsom Collega blifvit
engagerad vid Piteå Skola hvarvid likväl min btrö
ring med denna Lappmark icke upphört och med
dess Lappska innevånare hvilka sådana band med
mig förena att de ej af förändrade namn och be fa t
ningar kunna upplösa minst när såsom hflr är för
hållandet deras vistande vintertiden i närheten af
min station g ifver tillfälle tili oftare sammanträdande
51 cd det meddelade understödet ämnar jag på sätt jag
redan angifvit aflijelpa den närvarande
d
gjp
den men föröfrigt gå ined sparsamhet och försiktig
het till väga Ty att på en gång blindt utgjuta allt
hvad välgörenheten gifvit skulle åstadkomma imr
ond t än godt Här är nemligen den vigliga omstän
digheten att förlägenheten och nöden icke galler
blott för ett år såsom i allmänhet hos Akerbrukande
folkslag der den kommen af missväxt afhjelpes af
god skörd Slösar man nn på en gång och källan
sedan plötsligen aftorkar så förorsakar af bro t te t eu
så mycket svårare krisis och nöden och förlägenhe
ten måste blifva så mycket större ju mera man vant
sig att lefva på andras understöd Tänkande och
grannlaga rnein ,iskor torde ock finna skäl i min fö
resatts att alldrig mera på sådant salt som nu upp
träda inför Allmänheten Hvad här skett är något
s "m ovillkorligen fordrar att icke genom hvardag
lig li et profancr-as
Det måste blifva oförsynt om ej oförskämdt att
förnya det Icke heller kan jag förlika mig med
den idéen alt det arma folket framdeles öfversvähi
irar Westerbot len i egenskap af Tiggare så snart
bättre skördar sätta detta landets innevånare i stånd
att utöfva sin vanliga gästfrihet och välgörenhet
'v3in afsigt är derföre att i händelse deum vinter
blir sådan att vargarna kunna utrotas af l 'jt ll-Lajs
pan fur sk afta unga Renar för atl utdela bland dem
om ännu liafve några qvar på det de inäga blifva
i stand alt
åter komma sig upp och fortsätt» sitt
!S orna l lif A t dem ater som icke mer hafva några
Renar förskaffa Getter nyttiga kreatur för saaan
ort och sådant folk anvisa någon tjenlig or l <1 r
de må b» tillsammans under vintertiden och -isya
uerhet sysselsätta sig med industri i lagarbete såsoai
Rep Korgar och dylikt ett handtverk hvartill de
hafva en naturlig fallenhet och hvari många af dem
redan äga en öfning Hvilka vigtiga resulta ter med
ständig tillväxt sträckande sig till den mest afläg .sia
framtid och hvilket varaktigt monument af den när
varande i idens menniskokärlek j ig i denna inrätt
ning ser och hoppas det vågar jag ännu icke yppa
för allmänheten
Till något verksamt och hufvud sak ligt för dessa ända
mål erkänner jag väl att det influtna understödet ar
alltför
otillräckligt och kan icke heller i förväg beräk
na burn myck t som kan komma atl återstå sedan liva l
som för den närvarande hungersnöden be höt ve s blifvit
pä ett samvet grannt sorgfälligt och ändamålsenligt
.vätt disponcradt och an vänd t Men jag tror mig dock
hafva grundad förhoppning» att icke allt kan åtgå
Somliga behöfva icke understöd andra äro hjclpta
med litet i rattan tid och de som ingenting ann it
hafva hvilka beklagligen äro många nog kunna dock
med egen verksamhet på ett hufvudsakligt sätt bi
draga till sitt uppehälle så snart de blifva i land
satte ått utöfva den Hvad som annorstädes är en
obetydlighet har här af ålder vant en "hi- .kelig
summa och är så alltid i fattigdomens bygler Si
mycket mera är sparsamhet och försigtighet af nöden
Den som på en gang gifvér mycket mat åt eu so n
håller uppå att svälta ihjel han dräper honom Mm
oaktadt denna lätt af hvar och en insedda otill
räcklighet för de ändamål jag uppgifvit har jag lik
väl trott mig böra skynda med den inhibition oeU
förklaring jag nu gjort helst jag har skäl att för
moda det menniskokärlek en hastat till hjelp åt ögon
blickets lifsnöd och icke bör hållas i okunnighet
att den är Knipen Skulle deremot någon finna d
asigtcr och planer jag framställt värdrga ett under
stöd och ädla menaiskor som i välgörande hafva sin
njutning anse detta för ett värdigt ändamål för de
ras välgernin ^ar och såsom något hvaraf de kunna
vänta hugnad och tillfredsställelse då cuiottagas äa
nu bidragen med tacksamhet och fredad t samvete
Jag vill likväl iclle underlåta att uttryckligen fästa
uppmärksamheten derpå huru mycket i en verld
der morgondagen sjelf skall bära sina bekymmer
en närvarande nöd har större anspråk pä menn iskors
hjelpsamhet än en tillkommande Mätte det ädla del
tagandet för likars nöd som här ädagalaggt ett sä
oförgätligt prof på siu lillighet icke tröttna ock
föfgäta dc nödlidande i Norrland i allmänhet fftr
hvilka män sådana som Grefve Carl Sparre i a sv
end© på sitt Län och Biskop Frans Mich Franzew i
sitt Stift «Ä ädelt visat siu verksamhet Jag tr ,»r
mig till och med såsom en ursäkt för mitt uppträ
dande böra fasta uppmärksamheten på do nära lik
giltiga data 1 den sistnämndes uppmaning Ull at
mänhetcn och min deraf följande okuuuigket t >u
den förra hvarförutan jag kan .kej icke uppträtt t ;fr
ier bordt uppträda Van alt i allt se *Gutl»
vördar jag dem likväl äfven här oeix om jag eu .l >vt
för en rinfa krets varit verksam må dejiua verk
samhet icke räknas mig till last utan jag fast latl
dre fa hugna mig ined det der Vi gode och trojne
tjenare äfvn öfver an ringare ti *§ har dit varu
trogen %ack in i din Herras glädj &J Sa J ä» [le
menniäkovänner förhåller sig saken och dä jag skriiS
yer dessa sista rader med an rörelse blandad af

Sida 4

å ]c »Ä soTg magen J dock sc ilen Bfvcrvtgaiidc
kiuisiidi i detta sista ordt GuU välsigne Eder
Pilcå den a5 Mov iSSa
Petrus Lee stadius
NsleidsMsp
På långliga tider iSrer icke nägon så lysan
de fest blifvit firad »om Sällskapet Par Bii
coJIs högtidsdag i förgår afton hvarvid med
respekt för Ojdensliemligheterna vi kunna
n»mnn att det mest lysande var den nya bål
af siffverom sjuttioåtta buteljers rymd
iom då invigdes Denna stora Punsch-Cislei n
Sr starkt föigylld inuti och på yttre bröd
den omgifven af en vinranka men för öfrigt
slät Arbetet «n» <s vittna om en artistisk
skicklighet hos Guldsmeden Hr Möllendorff
som förfäi dig .it den
Sällskapet var ytterit talrikt ty hvefn gir
icke gerna dit der munterheten är det rå
dande elementet På aftonen var stor supd
hval till ett så betydligt antal Ledamöter liada
tecknat sig att maltiden måste serveras uti
det nedra Börsrummet som var uppfyldt med
bord och gäster
REVY AF TIDNINGARNA
Nya Argus och Miuerva ha i deras sista
munior haft mycket att göra med en ny
tidning kallad Veckobladetj hvilken såsom
titeln tillkännagifver nästa ir »kall utkom
ma en gång i veckan Bladet tryckes på Hi
Gustuf Iijertas boktryckeri och liknar lill ut
seendu och papper något när sa iMedborgaren
och drtta innefattar mena de ett ganska be
tänkligt tecken t 'll en uppskjutande Saint Si
wonism för hvilken desse Herrar äro rädda
re än fö döden Ansvarige Utgifvaren är Hr
Kammarjui kas en Stjerngranat men honom
anse de endast såsom en bulvatjj såsom man
kallar ett sla ^s skärmar af målade eller upp
stoppade djur hvilka jägare nyttja för al
b ,kvm dem kunna skjuta eller långa vi I le—
biåd och den egenll ga Jägaren måsle då här
värn en Saint Simonist För vår del önska vi
att Hr Stjerngranat matte långa så många
Prenumeranter han kan Om bladets inre be
skalfenhet är i öfrigt för alt döma af det
första numret föga annat märkvärdigt ati
säga än att de utländska nyheterna måste be
linnas intressanta emedan de äro aftiycktn
ur Stockholms Dagblad
— Den nya LilteraturförecingeD i TTp-nlajhar
för några dagar sedan utgifvit prospekt till
sina blifvande ai beten en tidning en gåog i
veckan och en tidskrift i fria höften Pro
spekten är undertecknad af g Akademiske Lä
kare såsom Redaktörer och nagra och trettio
såsom medarbetare Stockholms Posten som
i littei ära ämnen ännu oförbätterligt vidhåller
sin gamla ensidighet spår föreningen olycka
af sina arbeten derföre «tt dt n fordna Fos
foristiska skolan slår i spetsen derför Stock
holms Poslen har orätt Fosforismen kan nu
mera betraktas såsom död alltsedan den för
mäldes med Svenska Akademien Menen an
nan fara hotar måhända föreningen alfvai
sammare Orsaken liaitill är i var tanka
just den som niånge andre ansett så gynnan
de för dess framgång Då Föreningen ne si
ligen omfattar nästan alla litterära notabilite
ter inom fäderneslandet och Ledamötei ne följ
aktligen komma att recensera hvarandras
skrifter så skall sådant antingen fö ,anleda
till en ännu ytterligare försigtighet och kon
sideration en den man stundom trott sig
hafva anledning att öfverklaga hos Heimdall
hvars utgifvare nu skall arbeta med i Före
Ningen eller ock är det icke osannolikt att
de värde Ledamötei ne innan kort komina
hvaranclra andeligen lufven och etl fiö
lill upplösning ligger således liäii som är
k
p
ganska betänkligt
ANNONSER
TILL SALU FINNKSr
FrSn Trycket har inkommit och fäljei I Holmti .r»
•ka Bokhandeln i a Adr 32 sk Banko a :dta uiversedila
upplagan af
äbk
Lärobok
i Svenska
Kameral-Lagtai enheten
Z *ts Georg Rabeniiif
hh
g
Af Trycket har utkommit och säljes i Vtter et
Comj :s Bokh andel d l \dr Banko SVENSKA FOL
KETS II IS TO Ti l A af E G GEIJER FÖRSTd IDE
LEN TILL G V STAF IVAS A
Af Stentrycket har utkommit ac /x »åijer i ös ter •
Srenrka JMusik och Bokhandeln ä 32 jk Thema Uvec
'Variat pour le P F composJ par Bergqviit
J Östergrensha Musik och Bokhandeln emot t et•
fes Prenumeration ä 15 Nummer af Ne .ken « s Bdr
a sk
Subscript ä Sånger af Bellman satt» för §
Mansröster af Kronhamn 25 sk Haft
Af Tricket liar ulkemmit och siiljes i Bokhandel»
å a Rdr 4 sk Banko häftad
Moderna Kokkonsten
'lämpad för Sycuska köket af Lovisa Sjöberg Kok
ftu i Stockholm
I anseende till egarens tllMmiyade flyttning frän
orten Ett bland de största och fullständigaste fär
gerier beläget i Borås Stad vid stora torget be
stående afi Fyra tapetserade och oljemålade bo
ningsrum hvaraf ett försedt med underjordiskt
brandfritt förvaringsrum godsbod Kök skafferi
dräng ;- och gesällrum uthus bodar tre af st &n
uppförde hvalfda källare med jerndörrar blåeri
med sex varmkypar af koppar ech två kallkypar
af träd färgeri med sju koppar färgpannor (alla
kypar och patinor äro försedda med kransar af te
gel haspelstånclare af jern med kompletta inven•
tarier hvaraf diverse kopparkärl till flere lispunds
tyngd Uti jfärgeriet finnes en murad brunn med full
vattentillgång prässkammare med tvänne varm
prässar af största caliber med muttrar och skor ut
af malm samt fullständigt antal större delen nä
stan nya •Qrässplåtar tal circa 40 satser som rgm
mas uti bada prässarna en bomullsgarnsprass
trillstol med mera
hästmangel af bok med meka
nisk utoe clin° att vid ruangtin ^en hästen ej behof
ver vända försedd med tre omgångar mangelkaf
lar hvaraf en af hvitbok nyligen hemtad från
Tyskland vid samma gående verk drifves äfven en
appreture eller kalandermachin med en vals aj stål
med två om gångar värmningsbultar f tvänne valsar
af bok och öfriga trävirkti af ek alla lager till
dessa båda gående verk äro af malm en större
vind med tillräckligt antal torkräckor Ufven finnes
vid samma lägenhet om köpuren så åstundar en
klädesfabrik med tvänne stolar• och tillräcklig red
skap kard- och skrubb elmachin spinneri vulf
och ruzgbacke m m
Ofvannämnde verk äro uppförde å- fyra tomter
med hvilka följa fyra å Stadens grund belägna
skoZilotter Allt inrede är i nytt fullständigt och
komplett skick t byggnaderne uppf örde inom loppet
af sednaste 5 år och består fargeribyggnaden af
träd och de öfrige af tegel och kalkbruk Assu
rance •Summan utgör härå i0
|00 Jidr Bco hvarå
alla premier äro inbetalta med undantag af 10 Bdr
Bco som årligen bör betalas i två år Dessutom
anmärkes att härvid finnes ett I \i p ^sgäldsKontorets
lån af 4000 Iidr Bco pa de mes t för delaktiga vilkor
Till denna lägenhet hörer dessutom en straj $t vid
Staden belägen änglycka till vadmals torkning som
martiden hvarå finnes ett nytt stort och rymligt
torkhus med klädasrum och kolbod samt en bygg
nad med varubod ar och stall etc etc Två struxt
vid färgeriet belägna tomtplatser till vedupplag
samt en större skol .jjlotte i den nära förbi flytande
åen Betalningsvillkoren kunna i det närmaste läm
pas efter köparens ctsn beqvämlighet och torde man
få fästa hugade Spekulanters uppmärksamhet der
vid att den häromkring liggande ort är troligen
den hvarest det mesta färggods af alla BiAets
provinser förbrukas Närmare underrättelse kan t *f
Undertecknad erhållas hvars adress är BotJm
CGR
C G RYIDIN
Färgare
lSäiblä
g
Tulhnze Egendom om 5 mantali Säteri belägen
cirka 2 mil sjö och landväg från Stockholm söder
ut med utmärkt vackert läge och ett väl inrättadt
nyss inåladt och repareradt Boningshus innehål
lande en mängd rum jned kök orh skafferi Vid stäl
let finnes ,utom en bloms t er terrass goda Träd
gardar samt en vacker park Till Egendoman hö»
rer Husbehofsqvarn och Såg godf stor och sparad
skog 9 Jordtorpare hvilka jemte 2 ii § JDrängar be
strida gårdens arbeten dels såsom åliggande och
dels nio t betalning f
ör öf verdagsverkeh Jordmå
nen öfver allt mycket god HÖ afkastning emellan
2 ä 500 lass Utsädet cirka 20 a i tunnor Höstsäd
och 10 till Z0 tunnor vårsäd i hvarje årgång Be
tesmarken god och vidsträckt och kan betydligen
ökas Tillfällen till vidsträckta odlingar finnas )å
flere ställen En mindre Landtegendom af Fralse
natur särdeles väl bebygd och med vacker belä•
genhet 1 2 mil sjö och landväg från Stockholm med
flor Ladugård Skog till husbehof goda Treidgårt
dar bränneri med flere förmåner Närmare be»
skrif
ning och priser uppgifvas på Tottie et Hedbergt
Kontor t huset N :o 40 vid Skeppsbron ^vart Ar
gus
Slädor af åtskilliga faqoner ock en ny gentil
Coupée för nedsatta priser hos Sadelmakar jy»
Hdellström Begerings gatan N ;o 46
T VA soda VIOLINER
boi Infrtrumontraakaren Hulling i huset N :o2 ^p£ Horas
gata»»
Fina ¥äl sydda Skjortor af Sh®rilri£t passands sitt
Julklapp i Fru FrosoU» bod rid Stortorget bredvid
Kryddboden»
B
Bouteillcr
Franskt faqroneradd mm3rkt vaokra och lagom störa bos
Likör Tall pa Laduglrdslandet
Fi«t destillerad TAIILU bränvin af ypperlig {Tod
het och styrka till 1 Adr 40 sk A-s samt gammal tull
komligt rsn och destillerad Sprit ai 7 grader lill 1 Rdr
8 sk I *s kannan i Egendomen N :o 17 Alandsgränden
^rarterot Torsken
Vackort JtafTe 52 sk »k Fin Stockholm Metts
i Topp 25 1 .2 sk sk4lp 5 stycken Tyska Violioor nys»
inkomna torra Murklor 1 Rdr 12 »k skilp uti Ilihl
stedt» Senior Jlryddbod rid Regeringsgatan bredvid De»
suanAera»
Godt Javakaffe i Lindroth» Kryddbod vid Kor
landsgatan
JRxtra fin Anjovis i hmet "Njo 7 pj Stora Glas .bruki»
gatan det z ,dje till venster trän Stadsgarden
UTKJUDES HYRA
En bättre möblerad vfningmed flere utglngar kati
Ifren dela» till flera hyresmah uti huset N ;o6pI Norra
Imedlegatan det A .d )e till höger ifrån Jakobsgriiud
Ett k tri bättre möblerade Ungkarlsrum nu £ena»C
belägenheten är uti huset Ji :o 45 vid Stora Nyga
tau
a«ne tr tipp
En yngling som innebar kondition i Kryddkra»
handel och tomt tjent i en af de Norra Städerne ötj
skär komma i förenämde handel och rekommenderande
bevi» kan presteras om »var anhilles i förseglad billet
till G £R som inlemna» pl AftonbladsKontoret
Uti ett bättre och »tilla hus 7 1 .» mil från Slock
holm Sstundas en Gonvernante som jemte förmåga att
Gramatikaliskt kunna undervisa i så väl SvensKa som
Franska eprlken musik rita och skrifva med flire ror
en Gouvernante erforderliga kunskaper t ören ar en god
konduit och stadgadt uppförande Svar med utsatt
adress afvakta» uti iöraeglad billet till C G B hvilken
inlemnas uti Nipperbode» i f d Franska Värdshuset
Hamburgs Klass-Lotteri
a :Jra Klassans dragning den 10 December
Appellation 9 mark
Lotter finnas ficrH till den z December u Strfmlb &rrt
Kontor vid Stadssmedjegatan hvarest äfven fbut»
listorna kunna genomses och vimterna uttaga
En Egendom med bördig åker och äng ?iilrii«kJt»
skog nödige Inventarier belägen högst 5 mil frän hn£
vudstaden fstundas arrendera Svar begäres i Ärydd»
kramhandlaren J A Heislers bod vid Stora IJvarfret
Undertecknad nyligen hitkommen till Stockholm
förfärdigar alla sorters artificiella Fransyska blommor
samt fjäderblommor ,1 hvaraf eK större sonamout finne»
till salu äfvensom emottages större och mindre beställ
ningar
Db
g
Stockholm d 3 December ixz2
C J BUlHtv
Bor uti Rardu»n»miikaTegränd husetNjQ lsQvart Icoaa
första dörren till höger i förstugan
IlrSn Skeppet Solid som töres af Kapten H Fet
Lundberg halv» i New Tork bortrymt här förhyrde
Timmerman Olof Lindqvist
Lätta Matrosen UnderKonstapeln vid Kongl
flSkhlSiC
p
flotta Stockholms Station C J Karsten
Lätta Matrosen Abr Sandberg
Latta Matrosen N P Ruthström
Jungman Nils Johan Löfberg
DiAlfHllö
Dito Alfr Hallström
Dito A G Rinnman »arnt
Kocken Ben gt Wall ^nström och hvarom vidar %n &6r»
rättelse erhllles på Kontoret 2 tr upp vid Kornhamns
torget samma hus som Källaren Lubeck
Stockholm d 23 November 1S32
OLJ .A
En sammansättning af en har sällsynt Fisks fett tiled
denna Olja bestryker man ljusa och tunna ögonbryn
och Polisonger hvilka derjemte blifva mörka och t focka
och som kontiuuerar att de samma icJte med tiden gråna
Fi» pä Aftonblad» .Kontoret
FÄSTE MINERAXE
Hew invented Paste for the use of Rasors Msnnfåv
tured by Wilson London Dessa Engelska Strigalka
kor uppfujone uti England är» det bästa medel till
Striglarnes Bestrykning Deras behandlingssätt äg 'h
jande man bestryker med flata kakan Strigelreminen
derpS tage» en linnelapp p pekfingret med densamm»a
gnider man pS Strigoln tillf den blir varm hvaraf ma»»
san sig fördelar Den ringa massan af vax stannar i Lin»
net ooh den fina Mineralen qvarstannar i lädret Gnid»
ningen erfordrar pi sin höjd ej mera an 2 minuter ecfiii
slutas dl man ser att Strigelremmen är alldeles glatt
Denna massan är det säkraste medel för Rakknifvar och
försäljes för samma pris som i England u 16 sk Banks
pl AftonblgdsKontoret
Hos L J ii j EK T A