Aftonbladet Fredagen den 7 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-07
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-07
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-07
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-07
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 7 December 1832

Sida 1

N :o 288 1832
ÄFTONBLÄDET
Fredagen den 7 December
priset i Srockholm för helt är to fi
-dr halft år 5 Ji-dr S .»jo
CDtdtC "tovid Stad ^edjegatan Kromans kod i
hörnet af nrottninKt
oeh
priset i Srockholm för helt är to fi
-dr halft år 5 Ji-dr S .»jo
Cy
Dtadet ,C "ntor vid Stadss ^edjegatan Kromans kod i
hörnet af nrottninKeata
n
oehCllr k
Nl "K '0r
Prenumeration o ,h utdelning i
vid to der malms torg Annonser emottaga endast i förstnämnda Cantor till sk Banco raden Utde ^nfeTkl
eft er middag Wo /and 'S 'tan ° 'h E
A
UTNÄMNINGAR
Till Geaeral-Adjutant i General-Staben
Till Gea
D 6 For
öfversten C Akrell
öfversten C Arel
D 10 Nov Vid Lif-Reg Drafj till Kornett
Fanjunk Grefve A E Wirsen vid Wendes Artill
Reg till Kapiten i Reg Löjtn N M Retzius rid
Jemtlands llä-tjäx till Kornett Serf C- F Ahl |i 'en
yid Flottans Mek korp» till Major Kapit N E
»icssou och till Kapit Löjtn J O- Modig
TITLAR
Lftjtn å Flotta na EKpektan»-£tat P Lilja Kapi
ten« namn
SJÖFARTS-UNDERRÄTTELSER
SJÖATSU
PS ipelien af Helsingborgs norra liamnarm Sr upp
förd eu lanterna hvaruti en argandsk lampa Zo fot
öfver vattenytan lyser omkring en sjömil till sjös
liKDIGA TJENSTFR
Gen
-Konsul-best för Jonisk» Öarne »e a85
Reg
-Pastorsbest vid Nerikes Reg se 2S5
DOMAR I KONKURSMÅL
DOMAR I KONKURSMÅL
Göteborgs R .R titgifver d 29 Dec SkomaVare
mäst L Åkerbloms all Slagtarelärlingen L Nor
mans all Hök T F Lundgrens Garfv J C Dym
ling Spisqvartersidk Helena Sjöstedts all Hökaren
S Bolins Hökerib B A Söderbergs all FnrirenB
Jönsson» Traktören C M Ek .tröms all Guld- och
Silfverarbet J Malmstedss och all Häradsh J G
Stenberg»
BOLAGS-KUNGÖRELSEK
lBk
BOLAGSK
Lottägare i Wermlands 1 'rovincial-Bauk se ,85
Intressenter i Höganäs S ^enkolnvei k sammani riida
d 8 Dec kl 11 f ni i Statskontorets mindre Ses-
tionsrum
IsJ»a Bolaz ?» AktieSgare» tillskott q 85
ARMEENS PENSIONS-KASSA
Se »81
LÅNE-BANK .O-OBLIGATIONER
Innehafvare af ho» Banken belänade hvarå länen
med tillagda räntor till 1831 ars slut uppgå till li
k eller högre belopp än Obligationerna och de derå
upplupna räntor till samma tid amniinas att vid äf
ventyr att Bankens »kuld mot dess fordran qvitta»
inom ett år från första anonsen infinna tig till li
qvid
LEVERANSER
m se ,85
UKTIO
Postpapper m
R
m
/VRRENDE-AUKTION
i
/VRRE
Tr«rapetarebost Länna Borregården i Saleby 8 n
Skånings H och Skaraborgs L på 8 år auktion d
i9 Jan i Kammar-Koll och Lands-Kontoret i Ma
rieholm
AUKTIONER
k appförandet af en nybygsnad i Upsala »e ,85
Husen N
'i» 60 och 61 se ,86
i tfl Enkan Hägers egend i Strömstad se ,85
En gård i vpsula se 283
Tomterna N :s 10Z 104 och 1 ,8 i Amål 7 Jan kl
a m på stadens anktionskam
Lockstaholm 5 mtl Frälse-Säteri med i sambruk
varande Mälsta i \- mtl kronoskatte Rusthåll och
Augments-ränta af 1 mtl Mjölsta jemte lägenheterna
Lilla Carinb de om 3 öresland -Stora Carinhole om
a öresland Gunnarsbole Frälsenybygge om 1 i- ö
resland m fl lägenheter inom Långhundra FL Hus
by oeh Öst-Tuna S auktion å Stallmästaregården d
8 Jan 1833 kl 12
Hemmanet N :o »ub 3 i Acktjära ae ,82
©FFKNTLIGA 8 ;Amnv»GJL A
ROXPENATK
Kinköping» R R Rådman D Sandström»
Göteborgs
R .R Hökerihandl J P
Handl Barkmans se -
Sundsvalls R .R Garfv L Wiströms och HSradsh
Walangers se ,78
Sundsvalls R .R Handl H J Westerlund» och
Handels P O Salins „ April Hökaren A k
berg» och hustrus all Bag J- O Skogs ,3 Maj
Torpa H .R all Smeden Bengt Lindqvist» arttgd
af tinL efter fl mån från 3« Okt
»e a77
Erikssons och
KALLAS
KALLAS
Mlsterivennen vid Willingsberg» Bruk J Fr
Kumblad att inom 9 veckor frän första annons »va
ra till Bruks-Inspektören P J Remans påstående
om utbekommande af S7 R :dr 37 »k
G Bolander från Ulricehamn se ,85
Ägare till en furubjclke 26 fot lång och 10 tum i
fyrkant 8 st spärrar 6 ä J alnar länga samt 7 st
6 alrs 1 1-4 tum» bräder bergade i Onsala Skärgård
anm inom år i Halmstad» Lands-Kansli
J E Holmström att infinna »ig ho» »in hustru i
W Wällinge by i Litslena
Sökt i
område
LAGFART
RT
Jordägan under N :o 86
å Hudiksvall» »tads
ARF
Efter Rättaren Jöns Jonsson se 282
Elter Erik Eriksson från Stenstorp se a85
Ff >RMYM >KBSRAPt
Fendr Baron C von Diiben se ,84-
Bonden Anders Olofsson i Grönde under Bonden
Jakob Petter Jon-son Kinda H .R
Hemmansåboen Åke Bengtsson i Fedingshult under
Hemman-åbocn Jöns Kristensson» Norra Å»bo H .R
Hemmansåboen 1
Anderssons i Skåning-torp un
der sin hustru Kristina Nilsdotter» Lars Johanssons
och Per Jönsson» i Sönnarslöf Södra Åsbo H .R
Drängen Persson» i Olarp under Jöns Hanssons i
Rickarum och Lars Per-sons i N Pårup Gerts H .R
Enkeprostinnorna F Stocke och B U Collian
der f Ljung i Björkö samt Bönderne H Petersson
och A J Olofsson i Tofvaholm omyndige
aO» '» 'TEf K >«ING
aO» ?»TEf K«ING
Efter Enkefru Riaimius f Engelcrona d 28 Jan
Efter Läderhandl Norströms hustru *4e a8a
All- Handl A G Arosin se aSi
BO S -
A fl Krigs-Kassören S H Bra tströms 10 Dec kl
1 a å Börskällaren
Gewaldigern F Hellgrens ,0 d :s kl 4 <• m- i hu
set N :o 5 vid Norrlandsgatan
All L Bendi xsons d >a Dec 11
kaSerummen
4 e m i Börs-
dkl5
All Bagaren C Th Holmgrens 13 d :» kl half 4
å Nya Malmers käll vid Myntgatan
AllKoppalCEWid
ia d :s kl 5 c m
ra dennes kl 11
ys käll vid Myntgata
All Kopparslag C E Widman»
på käll Gamla Södermalm
Segelsöm maregys C Cornelli» d
f m å J G Broms kontor
AllIk
å J G Bromskontor
All Inspektören L L Hallcrätröm» d 19 Dec kl
f m å Tings .tället i Birsta By Sköns S ocli
Medelpad
Bonden A- Hallbergs i Björkby !i Dec kl 10 f
m i Bondkyrko Sockenstuga i Up-ala
SAMMANTRÄDEN
t
SAMMANTRÄDEN
N F N :o 2 d 8 d :s kl 5 c in
Timmermans-Orden 8 d s v
Redlige Svenskar d i3 dis kl 6 e m
Eleklorer i L 5 d lo d :s kl 6 e m
Direktionen för befrämjandet af Spis-inrättningar
utan Spirituösa i dag å Börsen kl y e m
r
a
de
i
st
d
i
ds
en
er
R
n
ns
i
R
n
on
n
kl
u
s-
1
4
l
cli
f
De sitt ankomna Engelska Tidningarna in
nehålla ganska vidlyftiga berättelser om ställ
ningen i Antwerpen både i bref direkte från
denna plats och äfven från Briissel Då Ant
werpen i närvarande ögonblick på det lilli
gaste fäster allmänna appmäi ksamheteo tro
vi oss göra våra lä
drag meddela det
ör
a .sare ett nöje då vi i ut
a det hufvudsakligasle af de se
naste underrättelserne derifrån
Vägen från Antwerpen till Bni«sel var den
November och fem eller sex dagar förut
uppfylld af diligencer packvagnar kärror och
fordon af alla slag somliga lulla med möb
ler och annan lösegendom men större delea
begagnade att föra fruntimmer och barn i sä
kerhet Ganska få k-ailar medföljde Dessa
senare stanna åtminstone för det närvarande
qvar antingen de nu ej lika mycket so :a
qvinnoroa frukta ett anfall på staden eller
ock hvad som är troligt vilja vänta med
afresnn tills de få se om uågon fara vetkli
gen inträffar
Som bekant är innehafva Belgierne hela
fästningen Antwerpen med undantag af cita
dellet Deras styrka är 10 ,000 man och Ge
neral Chassé skall enligt öfver löp nes berät
telse hafva i citadellet en garnison af 4
5ooo man Vid den förestående striden äm
nar man omsorgsfullt undvika att ifrån fäst
ningsverken på st <jd«sidan visa någon fient
lighet mot citadellet Belgierne ämna icke på
något sätt deltaga i denna alfär och ingea
enda Fransrfian kommer alt förläggas i staden
Det blir mellan Fransmännen och citadellet
som saken kommer att afgöras I händelse
General Chassé skulle beskjuta staden hai
man likväl för afsigt att använda hela Belgi
ska styrkan emot honom Hvarje kanon i fäst
ningsveiken blifver rigtad mot citadellet och
dessutom 80 mörsare af ganska g ,of kaliber
hvilka komma alt på en gång bombardera
detsamma under det Fransyska arm ^en på
sin sida underhölle en lika förstörande eld
både med kanoner och mörsare Emot en så
dan styrka kan citadellet omöjligen li4lla ut ea
vecka men under denna tid kan dock större de
len af stå len förstöras Man får nu se huruvida
Baron Chas ^e eller rättare hans hårdnackade
herre Wilhelm af IVa-sau vill på della sätt
onödigtvis låta förstöra inennisko- lif och egen ■
I dnm Osäkerheten hvad parti Baronen kan
hafva befallning att
id ,-itt la ^a förorsakar mycken
aro hos invånarne i Antwerpsn I allmänhet
tror man dock alt iladen kominer att skona»
Emellertid tindariåler man icke att vidtaga
alla sådana anstalter sota kunna göra ett aa-
I morgon
Hr C Megelin
KONSERT
Stora Börs-alen
till förmån för
lifvor å
MASKERAD-BAL
1
DBAL
K Stora 1 eaterns Salong i d«

Sida 2

Jnl sa litet iöi störande som möjligt In vZ
forne Hytta si i a dyibaraste möbler ner i käll
»•arne ocli de som ha råd dertill forse sig med
lifsmedel så att de ej behöfva gå ut på några
dagar I händelse staden beskjuies ämna de
toga sin tillflykt i dessa källiar hvilka äro
liOtnbfriä Olver de öppningar genom hvilka
kallraine stå i kommunikation med gatan läg
ger man gödsel sand eller ler En resande
tom nyss varit i Antwerpen beskrifver huru
han på alla gator såg personer sysselsatta här
med och vid ändan af en lång gata som han
passerade och der eh mängd menniskor höllo
]iå att tilltäppa Lällaiöppningarna på nämde
sätt såg lian en ännu större mängd sysselsät
ta ined byggnaden af en ny — teater med
sådan i ^ver som om byggmästaren åtagit sig
att hafva den färdig på en bestämd tid
Alla affärer hafva afstannnt och ganska
många köpmän med sina familjer för en tid
kmnat staden- Börsi n lrålles val ännu öupen
men ingenting af betydenhet uppgöres der
Baron Chassé har som man säger mer än
en gång förkunnat sin Konungsliga herre att
han hellre än att uppgifva ciladellet ville
spiänga det i luften tillika med sig sjelf Det
ta må verkligen vara hans afsigt men att slu
ta af hvad man hörer om garnisonens till
stånd lära blott få af densamma hafva lust
sitt följa honom i denna sjelfuppoffring Om
man kan salta någon tio till öfverlöpa es be
jätlelser (och man måste tillstå att man tj
utan stor varsamhet kan fästa sig vid dem
så skall garnisonen vara ganska missnöjd och
visa symptomer af olydnad och samma öfver
löpare försäkra att så snart Fransyska armeen
visar sif skola C hasses truppar tvinga honom
sitt uppgifva citadellet Hvarje vecka komma
desertörer derifrån och nyligen kom en Ar
tilleri Löjtnant som blef afsänd till Fiansyska
liögqvarteret Om man får tro hvad han sä
ger så söker en stor del af garnisonen endast
tillfälle att få rvmmn
Emellei tid har Chassé utgifvit en dagorder
d 17 Nov hvari han tillkännagifvfr sin af
sigt att till del yttersta försvara Citadellet
och uppmanar garnisonen till mod och ståndak
tighet För att visa sina Officerare att det
är hans fulla allvar försvara sig till sista man
liar han låtit kalla Holländska Notarier till
Ciladellet på det Officerarne inför dem måtte
lunna göra sina testamenten
Fransyska armeen 55 ,000 man befann sig
d 2 .0 Nov i full marsch på Antwerpen Vä
gen mellan denna stad och Briissel erbjöd den
mest lifiiga anblick Den var betäckt med
trupper af alla slag kurirer och stafetter
g ingo från och till i alla riktningar med ut
omordentl g skyndsamhet En betydande korps
Fransyska trupper var för /agd i Mecheln half
vägs mellan Briissel och Antwerpen och en
ansenlig styrka befann sig i Berg hem omkring
en mil på denna sidan Citadellet Så snart
silla tropparne hunnit fiam kommer Fransy
ska liögqvartei et att föi läggas till Merxhem
Inlaget omkiing en mil norr om Antwerpen
Marskalk Geiaid befann sig d 19 i sistnämn
de stad cch har yttrat att han d 24 skulle
hafva fullbordat alla tillredelser for att kun
na angripa Citadellet Han ämnar då form
ligen uppfordia General Chassé att öfverlem
ra d .-tsanima och i fall hans svar blir nekan
de blir nästa fiågan huruvida Generalen v 1
jvspekteia staden Antwerpens neutralitet 1
händelse han vägrar erkänna den säger nian
såsom ofvanföre nämndes att Belgiska armeen
skall löiena sig med den Fransyska och att
denna senare kommer alt besätta staden och
förklara den stå under Engelskt och Fianskt
be ^kvrld Om Holländarne» afsigt är att draga
ut på tiden (som den hittills varit så är det
iWcr an suiniun
från sin regering att lenina staden i fred ty
det är klart att det är mycket mera utsigt
för honom att hålla ut med Citadellets för
svar någon tid då han blott liar alt strida
mot Fransmännen än om lian hade mot sig
de tvenne makternes förenade styrka af hvil
ka den Belgiska är i besittning af försvarsverk
lika starka tom lians med många hundrade
kanoner och mörsare hvilka komme att lik
tas mot Ci adellct
Dä U rtiginnans af Berry arrestering blef
bekant tillskref benne Hr Hyde de Neuville
ett bref för att erbjuda sitt biträde i fall
hon komme i behof af advokat Det är ett
nytt bevis för d ,erfheten och oförskämdheten
hos Carlistfaktiouen att Hr Neuville offent
ligen vågar rosa "ädelheten och renheten i af
sigter hos en person som gjort allt hvad
hon kunnat för att tända borgerligt k ,ig och
störta den lagliga Begeringen i hans fäder
nesland Men vi vilja ej gå läsaren i förväg
med några reflexioner de erbjuda sig sjelf
mant åt hvar och en som ej är förblindad af
partis nnet Vi meddela i stället sjelfva skrif
velsen som är af följande lydelse
Paris d 16 Nov
Madame — J 'g befann mig på landet för
att återställa 'min helsa då jag erhöll under
rättelsen om E K H tillfångatagande Jag
begaf mig genast till Paris der jag afvakta
Ii K H :s befallning och är fäidig nit begif
va mig till Blaye om E K H s5 finner tor
god i Jag skall icke för E K H beskrifva
min djupa smärta eller erbjuda någon tröst
åt ett mod sådant som Edert Ni begär ic
ke medlidande — en tröst är tillräcklig för
Eder så sann t Fransyska själ E K H vet
att alla män af ära beundra hennes karakter
och göra rättvisa åt ädelheten och renheten
i hennes afsigter hon känner all livai je man
som har Fransysk t blod i sina ådror till hvil
ket parti han ock må höra är glad att det
åtminstone ej var en Fransman som förråd
de Msria Caroirn»
E K H har blifvit förd bakom ljuset
men hvilken villfarelse var ej E K Höghets
huru vördnadsväi d är den ej
E K Fl föimodidc att ett allmänt krig
var färdigt att utbrista Ho 1 kom ihog att
Ludvig den XVIH bsde den olyckan att å
te vända till sitt rike icke genom främmande
makters hjelp men med dem men vid den
tiden var vårt sköna lind besatt af utländska
härar E K IT vet huru minnet af denna
hårda nödvändighet låg tungt på Bnurboner
t ?es h jer tan 00I1 Ni önskade om Himlen a
terställde åt Eder son lians förfäders thron
alt fian matte h (va ett lyckligare öde Det
var då som modrens ä lla hjerta fattade den
dristiga höga tanken att bevara Flankrike
från ea ny invasion och att kröna Kotiun
garnes af Frankrike lagliga efterträdare ge
nom Fransmäns h |elp ensamt E K
- H be
höfver ingen försvarare Hvem kan döm ma
henne Klen förslaget till en statskupp är i
fråga derföre h illa de som våldföra sina eg
ne lagar dem i bojor som Frankrike räk
nar för en ära att kalla sina Skola de väl
vara i stånd om E K II vädjar till lindet
att 1 eka henne en försvarare
I händelse E K H skulle Önska att hafva
en anhåller jag pä det enträgnaste om till i
tel-e att fä erbjuda min tjenst I nit i till
gifvenhet för E K H bjuder jag åtminsto
ne allt hvad o n kan bjudas af en mau af
ära af tn Fransman so :n är fästad vid sin
Konungs ätt och vid sitt fädernesland
d
g
Jag framhäidir o 5 v
H
Hyde de IViitville
STOCKHOLM
Den 7 December
Revisionen öfver Elementar-Läroverken lä
rer nu så vida hafva slutat sill arbete alt
Ledamöterne blifva färdige alt afresa hem till
Julen Vi hoppas någon af de följande da
garna kunna lenina våra Läsare en redogö
1 else i korrthet för resullaterna af dess ar
beten
O /n Banken oah Realisationen
Första Ai tikeln
Den strid som yppats i flere tidningar och
i synnerhet emellan 2 :ne skriftställare uti Dag
ligi Allehanda i frågorne om silfver-uppköp
silfverutvfxlingen från Banken och behofvet
af att förändra den af Konung och Ständer
redan fastställda realisations - grunden synes
påkalla att detta ämne blir så utredt att all
mänheten må kunna skilja emellan hvad jons
utgör klara obestridliga fakta och hvad »o
endast beror på olika opinioner och åsigter
eller de olika ståndpunkter hvarifrån hvaf
och en betraktar ämnet Har man det förra
rigtigt bestämdt få t ?ckes det ej böra vara
så svårt att komma till ett någorlunla godt
resultat i de sednare
Nyttan eller nödvändigheten af en realisa
tion i allmänhet synes ingen numera vilja be
stiidi Det är egentligen öfver tiden och sät
tet för dess verkställande som tankarne äro
delade
Frågan om detta verkställande delar sig
ijclfmant i ilne hufvud ifdelningar som hvar
för sig böra tagas i betraktande neml 1 :1
Bankens stallning och förmåga att realisera
och 3 :0 kursens höjd handels- och näringa
förhållanden samt i hvad måtto realisationen
deraf förhindras eller ej Vi skola serskildt
söka fästa uppmSrksamheten på dessa hufvud
frågor
1 afseende på den förra är det klart att
icke allt beror på siffran i Bankoboken Den
samma m iste granskas Före 1829 och 18 >0
årens Riksdags-beslut visade Bmkobokcn ef
ter siffran att Banken kunde inlösa sine sed
lar al pari eller med 48 sk i silfver för En
R :dr i sedhir Der t ill fordrades dock att
alla fordringar af Stats-Verket Kanaler 1»
111 skulle till fullo ingå Svenska folket skul
le således på ett eller annat sätt betala des
skulder si framt sedel- inne haf v ,ircn skull få
full valuta Detta var omöjligt Hide dess
utom genom mynt-förbittringen den ene med
borgaren vunnit och den andre förlorat så
skulle en så da 0 mynt förbättring hafva blifvit
orättvis Skedde den åter så att ingen rubb
ning i föi mogen be t erne inträff ide (hvilket
synes omöjligt så var den utan verkligt än ja
mål
Di Myntbestämningen beslöts till i ?3 si
blefvo ej mindre än 14 ,558 ,860 B :dr iH skr
6 r :st förd 1 inom linien i räkenskapenia «å
som osäkra fordringar hvaraf efter allt ut
seende aldrig något blifver till Banken åter
betalt Af l83o års bokslut ådagaligges ty
deligen att Banken sedan dan genom för
skottet- till Stats-Vei ket Kanaler m m hvil
ka ej återbetalades kommit på obestånd all
deles saknade förmåga att realisera sina »ed-
l Redaktionen har för denm och tveum ar
tiklar hvilka skola följa derpå att tae
ia en
Författare hvilken var en i bl md de i
hvars yttranden i fia insväsendet vid si <li
Riksdag med mesta uppmärksamhet och bi
fa l afhördes likasom vi förmoda att ingjn
sedermera med så tydlig bevisning till si :F
Jjran utredt den så mycket o ntvis ade frå
gan löiande realisation

Sida 3

ar till bättre agio än 128 sk Vid i8a3 års
iliksdag uppgingo de säkra tillgångarna is e
;n gäng fullt till det för en sådan realisation
erforderliga belopp utan det årliga anshiget
af 100 ,000 R :dr specie eller 266 ,6 (36 § ft :dr i
Ised .ar måste lör flere år komma Bunken till
IgoJo oc !i öka tillgångarne innan dess Debei
focli Kredit blefve hvarandra motsvarande och
'delta förhållande kan föist med 1Ö29 eller
rättare med i83o års sint anses hafva verke»
ligen inträdt 18J0 års bokslut sådant del
blifvit allmänheten meddelad visar nemligen
»itt lianken dä reéla londen beiäknas till 128
sk nu ager icke allenast full valuta för alla
sins utelöpande sedlar samt öfrige förbindel
ser och derutöfver Stats-Verkets obligationer
« 4 ,400000 R :dr utan äfven ytterligare en
)ehälkning tillkommen under loppét af år
lB3o stor 479 ,528 4
För alt 1 alt bedöm ma Bunkens betalnings
förmåga skola vi föreställa oss att utvexlin
gen nu genast böljade till 128 sk alt miss
troendet till Banken vore det högsta möjliga
alt kursens höjd eller underbalans i handeln
veikade högst menligt med ett ord att allt
hände hvad som möjligen kan hända ncml
att alla disponerade medel blefvo lyftade och
att liela silfverfonden och öfrige redbarhe 'er
blefve utvexlade Vi skole tillse hurudaul
förhållandet då blefve enligt l83o års Bok
slut
Vexel - Bank oskulden 11 Ig jorde
Bankoaedtlstocken 8
1 'oad för RlksgUld1sedI .11 nc m m 5 >
.11 ,597 aii 10
XJleföjiande lnvisningar ocii At
tester 9 .211 29 G
Siedcl å löjiandc Räkningar 4 >oG ,7 'o 4 G
Summa 3 ,503 ,S5y (3 G
DÅ olla redbar lic f er 11c voro ut
vexlade både dertörs i sedlar
till Länken ingått iG .SGS .S ^S 18 —
Återstå 17 ,616 ,483
3G G
3J
(Nb Enligt tablån för d 3o Ju
ni i83 svarar reela foirtc-u
• 'not 17 ,559 .1161 3o 11 såle
des 090 ,000 R :dr mera men vi
bafva begagnat i83o års Siffra
emedan öfriga summor som
ined det högre beloppet skola
jcmföias ej 1111 äro kända
T
jj
Tur att godtgöra denna åter
stod måste i förslå rummet in
drifvus länetl flå rörlig putt
>eh
l \ortnre lid hvilka snart
ingå utgörande 1 ,726 ,335
- 7 2
amt »I fdibS
g
Samt »I fordringarne bos Staten
förskotten lii t Stats-Verket
och yntet hyilka hvarje år
likvideras
15 ,060 ,762 3K 1
828 ,39 38 1
3
Summa 2 ,554 ?3o 45 4
Da drtta dragés från don ofvan
5 !»ende summan >7 ,615433 36
6åttåVlbkk
7 ,4
6 återstår Veiclbmikoskuld
Då genom din intrjifade Ca t Ii
'1
»trojilien Banken skulle blifva
»tnrstaudsatt att såsom förr
ul ,P- >Ila mie fuuclioner och uti
Vidare lillaning upphöra må
ste jemväl turdringarne indi if
vfrs sa snart de förfalla Äf
ten nä oms» .tttiingar medgifvas
inom a eller bög-t 3 är»
lörlo ^p således bcht Banko
Diskontens och lilial Di-kon
ternes lordringar ingångne tilli
ka med Kreditiven till ftlanu
faklur- Diskonten och Jern
ioutoret utgörande tillsam-
(dietalde ocli inflytande räntor
Oeh ytterligare måste Banken
läll vidare begagna Stats-Ver
kets Obligationer och derå
vjiplåiia
9 ,928 ,458 23 it
i6j ,i34 47 3
Sin
»mini 14 ,492 .993 a3 2
Äterslä således 667 ,769 16
— -
Ått detta lilla deficit enligt innevarande
4r bokslut ej kan finn <s sedan ytterligare
aäne års au
,lag kommit B iuk«n till godo är
tydelig men i alla fall bör realisationen der
af ej väcka bekymmer Dels är det mer än
troligt a t förslilne och bortkomne sedlar upp
gå till ett ganska betydligt belopp dels mäste
1 ti rän !e och kapitaI-a betalningar å Bankens
tifriga fordringar större summor i sedlar in
flylp Allenait å fordringen hos Stats-Verket
för utlemnaridc piastrar ingå på trenne år
200 .000 R :dr och dels måste jemväl Stats
Kontoret och öfrige förvaltande Verk till si
ne utgifters bestridande hafva behållningar i
Banken som ensamme uppgå lill vida större
summor än den oliqvideiade halfva millionen
Invänder man filt hvarken Diskonternes
foidringar eller Kreditiverne kunna till fullo
ndrifvas eller Banken erhålla lån på Stats
obligationerna emedan Bankosedlarne äro för
rörelsen i landet nöd \findige och penningar
således skol-i tryta så svaras dertill alt tif
samma skal kunna icke eller alla — banko
sedlarne till inlösen presenteras Kunde det
sednare ega rum så skulle äfven det förra gå
an och Bankens utredning är precist lika
möjlig som att ella Bankens fordringsägare
skola fordra betalning Här är endast fråga
om Bankens förmåga och med full aritme
tisk visshet kan påstås att Banken har i
sin magt att inom 2 J eller högst 3 år hal
va infriat alla sina utelöpande Dankosedlar
hafva inlöst alla lii k sgäl lisse diar ne och r ^ed
nämnde undantag hafva utbetalt alla d lö
pmde rakningar insatte medel — så att ej
vidare någon bankosedel då kan till inlösen
presenteras utan alt Banken äger tillgång der
till Detta måtte vara allt hvad man af en Bank
möjligen kan vänta och svål ligen lärer någon
Bank vara i stånd att på kortare tid reali
sera sina förbindelser
Hvar och en måste upprigtigt önska att
den händelse vi nu beskrifvit ej måtte in
träffa ty den skulle onekeligen medföra en
häftig brytning i alla penningeförhållanden
oeti troligen mångas undergång Men om man
äfven skulle tänka sig möjligheten af någon
ting så högst osannolikt så blefve olyckan
ändock tilläfventyrs mindre än inan i försto
ne föreställer sig Tahika Privatbanker af
bebofvet högst påkallade skulle säkerligen i
lia-t bilda sig där största delen af det utur
Banken tagna silfver blefve insatt Desse
Bankers sedlar fyllde efter hand den lucka
som Bankosedlarae lemnat efter sig de deri
från meddelade lån gingo till betalning af
skulder till Banko-Diskonterre (det blefve
ondt om Bankdsedlar till deras liqvisJerande
och Banken skulle då säkert få många betal
ningar i silfver och när k 1 i en vore väl öf
veistånden hade myntväsendet fått en kan
hända sakrare och orubbeligare ställning än det
någonsin i Sverige haft Den
som endast fä
ster sitt ögnamarke derpå alt den nuvarande
Banken bör ställas på utredning måste såle
des vika att utvexling genast må företagas
ty ehuru otroligt det är alt saken kouime
lill den ytterlighet vi beskrifvit är utvexlin
geu dock efter all sannolikhet det enda
medlet att komma till ett sådant mål Att
bestrida utvexlingen och yrka Bankens utred
ning tyckes vara en fullkomlig motsägeslse
Vi fullfölje expositionen af Bankens ställning
De återstående fordringarne enligt i83o åra bokslut
d
utgjorde
gj
fordran hos Staten för utlcm-
nade piastrar ,70 ,785 3g 7
bån till Städer oeh Korporatio
ner 101 ,33o 14- 8
Fa-tighetslån att betala i silf
ver 1 ,253 ,904 K :dr 4 sk S .rst
Andra fasti jbetslån 4 '4° <5oo
R :dr 14 sk a r st 5 ,Ä9 't4o5 7- 5
OJlingslåu 3 '9»479- 29 2
5 *7 .759 -6 _
i ,463 ,5jj 42 —
41 ,400 19 4-
43 ,198 26 9
n 1 ,207 it
2 ,227 ,171 24- l
Deraf skall betalas Jen återstå
ende Vexel-Bauko skulden
Låne-Bankens skuld förbindelser
och upplåningar
Outrägne Räntor
Utelöpande lnvisniagar och At
tester
Depositioner
,7 ,74
Bankens behållning blifrer såle
des 4 >558 ,8 :29 18 9
Som sammanlagd t med Bokför
da värden förskott och deposi
tioner
320 ,698 3i 7
Ulgör Bankeng behållning en
ligt i83o års Bi k ^lut 4» ^79 >528 2 4
Hvarmed i mån af desse till»
gångars realiserande Banken
kan åter inlösa de utelöpande
Statsverket Obligationer a
/j ,4oo ,ooo R :dr samt ägor der
utöfver en icke obetydlig summa
i kontant och åtskillige fastig
heter af betydligt värde
(Forts e a g
S ,tt»ioa G 786 ,000 \x lo
UÄewvMsp
Varios post casus —
p
Aftonbladet i Stockholm hade i går den
äran alt upplefva sin födelsedag på sjelfva
Hans Majrt Kejsar Nicolai namnsdag Tvänne
långa år voro då förflutna sedan detU blad
förslå gången såg ljuset
En födelsedag väcker vanligen allvarsamma
tankar pä förflutna händelser och främst på
ens egna ty hvar och en är sig sjelf närmat
Aftonbladet kunde icke komma på dessa tankar
ulan en rörelse af erkänsla för den re-pekti
ve allmänheten som det har att tacka för sitt bi
behållande vid lif och helsa och för ödets besyn
nerliga skickelse som underligen låtit det ge
nomgå de svåra motgångar hvilka redan
mött dess forsla in ti äde i verlden Det erinrade
sig nu med samma känslor som sjöm innen efter
stormen huru sjell va dess äldre bi öder den
åldrige Stockholms Posten den I ann Jurnalen
den blinda Glanskaren det skolsjuka Convei
sationsbladet den söla Heimdall det q vicka
Dagbladet och den djupsinnige Stockh >lir»
Tidning förenade sig att emottaga det med
grimaser och andra vrängda framställningar
I stället att visa sin nyfödda slägtinge höflig
het visade de honom allesammans tänderna
Lyckligtvis midkommo vi likasom Daniel i
Lejonkulan de breda gapen
Huru många minnesvärda händelser hafva
icke i öfiigt blott på det sista året inlräffat
Mycket har derunder blifvit gjordt ännu
mera ogjord Tvänne osynliga solförmörkel
ser hafva timat — den Londonska Konferen
sen har slutat sina La hel ska öfverläggningar
och den allmänna freden har derunder avan
cerat så långt att den är nära sitt slut—
Don Miguel har börjat en belägring af Opor
to hvilken lyckligtvis ej förhindrat Portvins
exporten — den heliga legitimiteten har i Her
tiginnans af Berry person blifvit tillfångata
gen "bik spisen
Hertigen af Wellington har fått sina fön
sterrutor inslnpna och åter insalta — Ösler
rikarne och Fransmännen hafva hälsat på
Påfven för att återställ» husfriden i hans
stater — Grekland har Litt en liten suverän
från Niii nbergertrakten — Konungen i Spa
nien hade afsomnat mm uppsteg å nyo med
bättre tankar Detta och mycket mera
"ut
rikes nytt har man haft att berätta under
det förflutna året- Hvad mau får veta un
der nästa år känner blott Jupiter och — Mi
nerva
Kasta vi ögat på vårt eget kära fäd nies
land finna vi ifven der stora siker att min
nas Vår göda Regering hjr iéj ^rat p gamla

Sida 4

TWgsmalten liar fStt elt föYhättradt
skick skjortkragar haffa blifvit undanröjd
från armeen — Preiterskapet har dererno
icie tnklat kragen men väl Potate ^tionden
— Vetenskaperna hafva varit uppmun
trade och ett litet hus för lärda betiaktelsei
wppfördt på Observatoriibacken —en Litle
raturförening har inrättats i Upsala ocii
Nykterhetsföreningar i alla delar of Riket —
Par Bricol har invigt sin gigantiska Silfver
bål Primas för alla Erkebischofs- och Punsch
bilar i Norden — de stora i Riket hafva
fatt tag i svansen på en gruflig konspiration
och draga så att svetten dryper för att få
den fram i ljuset — Kongl Nummer-Lotte
riet har dragit för tusende gången men ty värr
Snnu icke dragit för tusan — Göla Kanal
har fått sin förstå öppning och saknar nu in
genting annat än tiafik Granskaren har
uppstått ifrån de döda förmodligen emedan
kan ej hade ro i grafven då han fann alt det
gick på tok med "Fäderneslandet— en ny
ref-ent har blifvit utnämd för de förenide
Konungarikena Statskontoret och Spektaklet
#th Krigs-Kollegium har låtit utklippa sina
Protokoller med en skicklighet som röjt stora
Uippaie Allt detta jemte mycket annat har
passerat sedan vår sista födelsedag Mycket
liar händt mycket har blifvit sagdt mycket
har b /ifvit önskadt mycket har blifvit lof
v /dt .— men ingenting utom Tiden har
gått framåt
POSTSKRIPTUM
Dagens utländ-k» poster innehålla följande
al intresse från
NedeblIndebita
Deförsta skollen äro lossade och detta från
Bolländarnes sida Eu patrull Fransmän —
4 inan och en officer — nalkades fastet Lief
kenshoek nära Antwerpen då ett kanonskott
di-rilrån lossades som dödade en man ocl
►Ärade en Denna nyhet berätta» från Am
sterdam Från Antwerpen omtalas äfven att
Lie /kenshoek ett skott blifvit lo <» *dt pf
en Belgisk Major men att det ej träffat Möj
higen kunde detta vara samma händelse Vit
Antwerpen har ännu ingenting pas .erat mn
Mai skolk Gerard säges hafva underteckna
en konvention med stadens Kommendant
eali» ;t hvilken 400 Fransmän der skulle in
lycka för att dela vaktgöringen med Bel-
rne
Den s5 :te Nov skulle Chassé första gången
wppfeidras ocli Holland dervid officiell lör
klaras ansvarigt för belägringskostnaden och
all skada som derunder skedde Holland
tycks emedlertid vara icke allenast fullt be
rrdt utan last beslutadt att öppna fier .dtlig
heler Mellan Breda och Bergen op Zoom
gro 45 ,°°° man Holländare samraandrasne
i den bestämda afiigt att göra en diversion
under belägringen af Antwerpen och den z5
©na morgonen skulle a5 000 Fransmän un
derstödde af Belgiska arméens högra flygel
vaia fäidige att operera mot ofvananförde
styrka Alla dessa uppgifter i rak strid
«Tied konventioner och föregående fredliga
rykten lofva ingenting godt för det allmänna
hignet
Engelska Min tern i Briissel har fått de
pe
-tcher från sin legering som sägas — al Cour
tfirr Beige — låta ingenting mindre än gyn
nande for interventionen Emidlertid lära nu
både Herr Thorn och Herr 1 'escatore vira
fiigifna Marskalk Gerards Högqvarter lör
l ;ig»es nu till Borgerhoutj stiaxt utanför Ant
yr .-rpto tuHpoit
Utefter hela Holländska kusten ser man
nfiierade Linieskepp man kan med en blick
•fverikåda 18 stora skepp och 2 Ångfartyg
Fhaxkrts
Den 21 »fgjordes i Deputerade Kamaron
det vigtiga Presidents valet Vid första om
röstningen befanns Herr Dxipin vara vaid med
stor pluralitet Af de Z76 närvarande med
lemmarne hade a34 röstat på honom och
136 på Lafitte Följande dagen- valdes Vi
ee-Presidenterne dessa biefvo Herrar Schoneiij
Delessertj Béranger och Etienne Till Sekrete
rare valdes Herrar Cumin Gridaintj Gaune
ron Martin {du nord och Felt-x Real
Deu zZidje valdes Komiten till Adressens
utarbetande Medlemmarne biefvo Schonenj
Bcringerj Etienne Martin (du Nord
Lepel
letigr d 'Aulnay_ Ptlet de la Lozérre Kéra
Iry M adier de Monljeau och Vali me mil För
h«ar och en som bevittnat den snart sagdt
allmänna chorus af missnöje och harm som
höjdes vid Doktrinärernai uppträdande och
sedan alltjemt löljt dem don oundvikliga un
dergång som förespåddes dem vid Kamraines
sammanträde kan det ej vara annat än högst
märkvärdigt alt bland dessa namn ej finna
ett enda som tillhör det egentliga muvemen
tet men deremot alla återfinnes bland dok
trinäierne eller den gamla Perierska majori
teten
Mordförsökets upphofsman är ännu icke med
visshet gifven En viss Ginoux är dock mest
misstänkt och torde väl omsidar blifva för
vunnen Chateaubriand klagar i Gazette att
man ej förtskaffat hans bref till Hertiginnan
af Berry Denna befinner sig i högönsklig
välmåga på Blayes slott och promenerar e
mellanåt på vallarna dock lärer detta icke
tillåtas henne åt stadssidan
Portugal
De sista underrättelserna från Oporto gS
till den i8 :de Nov Pediisterne ?iade föregå
ende dagen gjort ett efter uppgift lysande
och lyckligt utfall hvarom dock inga detal
jer före paketens afgång hunnit samlas
Vidlyftig .» detaljer meddelas deremot oro
'e föregående aklionerne Don Pediosilyr
ka ökades dagligen men oenighet och obe
hagliga uppträden hade egt rum med ocL
mellan de Engelska Officerarne En och an
nin hade begärt sitt afsked andra haiie va
rit arresterade och ämr .aJ» att ställas föi
Krigsratt men åter Jösgifvit Mer an en
utmärkt officerare hade dock åter kommit öf
ver från England och visade nyckel nit
Villaflors entledigande och Kejsaieos öfver
tagande af högsta befälet hade gjort en ange
näm sensation inom artliven
ÅHJiONSERs
TILL SALU FINNES r
I Delceni et Conp Bokhandel c Garney 'e Handled
ning uti Svenska
Ä
MASMÄSTEKIIST
omarbetad af C J Lidbeck a delar med planjc her »
Rdr 12 sk Banko
I Möllers Musik haniel vid Störa Nygatan
Fina Franska Guitarrer med mekaniska skrufvir
Franska och Italienska Violiner med beklädda lador
samt stråkar
Altvioliner och Violon ^eller
Äkta nyss från Rom iukomue Sensträngar for alla Mu
sik Just rum en t er
Pariser Colophonium i askar och stycken
Fina polerade stämmgafflar samt inventiös stämham
mare
Diesdner Rostraler af flere numror
Notpapper a i flera formater samt fina Violinstråkar—
stallskrufvar Sordiner Capotastor m m
I iViollers Musikhandel
Bertini Ettides Caracteriitiques pour le Piano»
Forte komplett pl velin papper samt bundne i half
iranskt band 6 Rdr dito pil ordinärt papper samt häf
tade och skurne 5 Rdr Banko
A t trycket har utkommit och säljes i Wiborgs Bok»
lida
Det nvn Svenska Kolnings-Sältet
andra häftet innehållande utförligare och nya under
rättelser om Kolningen OGh Träsyrans rening m m Af
ven lidnas nu några exemplar ai det först häftet att
tillgå
T Möllers Musfkhandel i
FkVi
Franska Visitkort
Hvit och kulört ilat och pressade samt med
utss guldkanter
AOOE
Fl AN OF OR TER
si val gamla som nya till billiga priser hos Instrmm
makaren Söderberg i huset N :o 50 vid Regeringsgala
Limmadt och olimmad t Kardus Tak Skrif-Koucep
Trjrckpajjper diverse Gjuterier smärre spik och
och
knappn
diverse Gjuterier
G Broms Kontor i Drakens gränd
Tr
och
knappn
p
G Broms Kontor i Drakens gränd
FRANSKA KUPOii
större och roladrs finnas i Åkerholms Glasbod 1 Bejgr
strahlska huset vid Stora Gråmunkegränd
Uti undertecknad» Salubod belägen uti huset Utö
61 Qvart Medusa rid Kornhamnstorget linne» till aalm
för facila priser flera sorter Bomullstyger och dukas
samt välgjorda paraplyer
Carl H Stein
Bomullsfabrikör
Pert v in oeh Ma derå af flere sorter tna ech ordt
nära röda och hvita Bordeaux viner Batavia-Arrack»
Fran »k Konjack och Jamaika .Romm till facilaste pri»
ser i huset N :o 15 vid Mariegatan Qvart Saturnus till
höger inpl gärden 1 tr upp
DIVERSE
Nvkterh <3 ts-Värdshus
V .U .rUnggatan o .k Fnaltens gränd N .o 71 1 ty mpp
lör frukost och Afconsphning
dessutom sorToraa hela dagen
Bouillon Kuffo Chocolutt och 77
ÖhJw odS
Vi
Vinår
Fox Portardtickare ttllk ^nnagifv .s
att alltid lager Ennes af
Gammal Qcithfiborgs Porter
F51J4TidiBi ätlt
^g
F51Jan4» Tidningar Banas i stätl .t
Anaonsbladen Aftonbladet St Posten Arg»« Heim»
dall Konversationsbladet Minerva Handelstidning Fä
dexneslandet Arkif för Näringarne Samlaren m fl
Mail vägar försäkra om goda varor oeh priser besuiarda
genom tryckta Priskurant .r
En genom »in o»anliga stilistiska förraåga mycket
känd annoasförfattare tiar i Aftonbladet N :o a88 för
tiden Onsdag infört en annons hvaraf nian »er Imr
afunden drifvit honom att söka beröfva sina besvär
liga grannar livad lian sjelf ej äger godt namn oc4
rykte Att anvisningen hvar guld och silfver upp
tiandlns oeh aterlernnas på i annonsen uppgifvet sätt
är falsk behöfver troligen ej nämnas J annonsen är
för insändarens kunder i alla fall livad den isyftar
en väckelse att skalla och de veta alltför väl hv .r
ärligt guld och siljver upp /iiöppes för högsta pris
Dä insändare sä rättvist njuter allmänt förakt vä
gar man hoppas att den vördade allmänheten oj » &r
minsta afseende på de i 11 si nuationer annonsen innuhåt»
ler E11 närmare pröfning af förhällandet skall öt
vertyga hvar oell en att endast deu skamlösast
harm öfver att äga grannar som handla ärligt har
förmått insändaren till elt sä nedrigt företag »om
att vilja rycka förtroende från en borgare som »tiker
med arbete och ti i t »kalia bergning ut eu läuiitie
hvar hela existens derpå beror
ANMÄLAN
AFTONBLADET I STOCKHOLM kom
mer nästa år att fortsättas och utgifvas hvar
je söcknedag klockan 6 eftermiddagen Bla
detiS Redaktion kommer att besörjas af ansva
rige Ut ^ifvåren jeti .te Hr Andreas Möller
och Hr Carl Liljecrona j Jörul Utgifvare af
tidningen Skånska CorrespondeiUen Bladets
plan och tendens är redan så känd af den
resp Allmänhetenj hvilken skänkt åt bladet
i n ynnest vida utöfver hvad Redaktionen vid
företagels början våga .de hoppas alt någon
annan förklaring derom för framtiden teke
torde erfordras än att de blifva oförändra
de och att ingå bemödanden skola sparas
alt genom en noggrann uppmärksamhet pä
allt som tillhör del offe ulliga lif
vet gå lä
sarens billiga fordringar till mötes För att
åt ämnenas behandling gifva sä mycken full—
ständighet som möjligtj kommer minst ett
lika stort antal Swpplernenter som detta år j
att åtf ölja sjelfva bladt t j som derjemte ifrån
nästa års början blir tryckt med nyår sti
lar
Med dagens Nummer följer en inbskription
Hnttiälan ä vyer kring hulvadstaden af tiair
Billmark
i lus JL J il J JS K T A»