Aftonbladet Onsdagen den 12 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-12
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-12
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-12
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-12
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1832-12-12
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1832-12-12
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1832-12-12
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1832-12-12
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 12 December 1832

Sida 1

K :o 292
AFTONBLADET
Onsdagen L U G D Ä U T K W»
1832
den 12 December
ZJrisel I Sockhotm for helt ir so F :dr halft ir 5 h :dr 3 aainader M R .Ur Så si t a» o Lösa Numror a sk Banco P >enuixrr *tion o *h utdelning i
klädets Cantor vid iiaSté edjegalan bromans hod i höinet af Pronninggatam Clara bergsgränd i Lindroths vid Nori landsgatan oeh Ssfni
vit läder maltksiot g Jnn *mtr tmott +gai endast i förstnäm nda onter till sk banco radan Utdelningen kl S eftermiddagen
DflBE 1 ST«CRf»L»t
"V aktmäslaren B Halia d 5 d :t 63 år
Skol-Llr Anders Gustaf Svcd ~»s 1 Mala Anna
Katarin» B <rgqvi "tf d i 4 Maj nSia 3g ir
fc Serg A G lijSrlcs yngsta dotter Mathilda Al
bertina iS Kov 8 man
»ARANTiNS-UUDERRjlTTELSE
fttiier *» Louisiana och NordCarolina räknas till
sm i la <i« orter
kai t /z -oI» till Spanien inkomma fi8a Cholera
»raiU .»d« liamnar eloln dl 4 mlnad«r furflutit sedan
deras cAtta samt da sednast anlupit en frisk hamn
aftai att hafva lemas den föivta i haltast underk .v
»tas »amma karantän som dc frin sistberörde hamn
i händelse denna karanttnstid öfversti ^er i5 dagar
^Portugisiska Kegeriugen tillåter i ballast komman
de fartyg att i St Ybes inlöpa och Usla salt
HILLSKA SKOLAN
Med Eleverna derstädes antliiUe» allmin ExMnee
ftin kl 9 till ii f ro samt fr a» II ia till 3 c m
den ao inncy ^Dec
LEDIGA TJENSTR»
iE Wotariebeställn uti Förvaltningen af Sj63ren
ds» na sökes inom Ao dajar från » ann
SkarprUltaretjcnsten i Stockholm sökes inom 33
dagar i Öfver-Släthallure-embetuts Kansli
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Intressenter i Högauäs Stenkolsverk sammanträda
d i5 Dec kl ii f m i Statskontorets mindre Ses
»ionsruin
AUKTIONER
Upphandling af Tappskenor och Öfverfall för Ar
tilleriets behof auktion d 17 Jan kl 13 i Krigs
K .i 11
j-ia i Gammelkroppa Hytta exekutivt d 16 Jan
kl ii f m i 'filipstad
frälsehemmanet 3-4 mtl Skarshttra beläget a Li
dingön en half mil frän Stockholm vid Saltsjön d
6 Mar- i Ensta gästgd
ttV7KN YVJMSa »
.iiWMifiUa i
Svea H .R Brukspatron SljerncreuU d 29 Mars
ech Kornett-en A H Ci-onhjelins a April 1833
Stockh R .R Assessor J Svensson Mobergs 17 April
Wenersborgs R .R Landtbrukaren Glir Höteters 1
April «0- Organisten A Haags iZ Maj i833
Sater» R .R Giistgify och h-arduansmak P Lund
»t- .»it Enkas 15 April
Not och Hjulsjö Berg-lager
- H .R Landtbonden
A- Qlssoiis i Born 3 rttgil af 833 ars vinterting
Memmings H .R afl Kontraktsprosten och Kyrko
lierden i Kiin -tads l örsamiiii G- A Juringii a rttgd
af 183Z jrs vinterting all
'fraktören F Hydbcrg-i
•frän Norsholm 2 rttgd af nästa års vinter ting
Sktillerola H .R Arrendator» N Hellman» i Lag
»arhult och hustrus rttgd af i833 ars vinter
° Ås H .R afl Andreas Nik lassons i RomsSi Jouagår
deji Sven Jonas ous i Itpnisäs llnlug samt Lars Pers
son» i Starrhester 2 rtlgd af nästa vinterting
Kind» H .R B- l
Bergstens i Brunnsbo 2 rttgd af
n &sta ärs vinter
K ALLAS
F d Auditören
'L Bli att offn-dröjligen nnmSla
,jg hos Fältkumr O Möller Uddevalla till återfå
t .hde af sk 8 r» Bank-
Efier
ftioraien P öfvergren i Spången Risbergs
A R F
(Efter Mamsell Clu Personne att lyfta hos öfv
Lojtn- Dunn tam
S af Norra Asho II anm hos Kreuo-L &ruiuaiimn
i Mölltr i Riseberga
A rf lift o efter afl Handskmak A L Caderqvist
förrättas d 3o Jas i Sala
KÖSMYN»JfRSKAPt
Fendr Baron C J Gedercreutz under Lagman A
R veu Sydows
Eftef Prosten Joh Jöransson Alf anm till öfrer
Jagnatst C J Åstrand Eksjö oeh Ed
lifter «fl Guldsmeden Jouas Aspelin anm hos
Ftigaren Fabrik J J Asp»lio i ystad
£fi«r Hrr A Rothoff 5c K :i autn iuom Jan till
A M Bolia och J G Christjern >»on i Eskilstuna
8Cifffg >5A *R» *» \9Vm
\9Vm
Groschh K L Nortuns» don i5 D«c kl 4 « m i
B0r >cn
A Q MAhtlhandl t Z Sköldbergs »5 d :« kl 5 «
in t BSrskiill
Kommin Törnqviats i Trosa å 28 Dee kl 12
vid Svirilshie gästad
iryddkr C G Brolans d 3 Jan kl 3 » m 1
Tidlund» killar» i l )p«ala
AU Sukr F Hanes på Tomarp d 14 Jan k kbj
gSstgd
U ^ndl A Herlins 38 Dee kl 10 t m i "Wexiö
Rådi msk Kllarc
Afl Biukspat A G Unger» a3 Mars iS33 kl 11
f- m hos Borgmäst A P Otterström i Kristiiu ^aian
SVFKTAKBl
I dag En timmas Roman Vet besynnerliga Va
dcl och IVattendragaren
I morgon Johanna af Mantfaucon och Kapiten
P "ff-
Nästa Måndag d 17 d :« (M :ll Widerbergs bencfie»
föföåMi
7
för första gången Marie
SAMHIANTRIDEN
I
N C N :o 2 d 17 d :s kl half 5 e m
Svea Orilen J >3 d :s kl 6 e m
Aurora-Orden till Spektakel d i
°i d :s kl .6 e m
Polymnia till Spektakel den i5 dennes kl 1-2 7
c m
Redlige Svenskar d 13 d :s kl 6 e ui
Södermanlands och Nerikes Gille d i3 d :s kl £1
e in
Direktionen för befrämjandet af Spis-inrättningar
utan Spirituösa Måndagen den 17 d :« kl 7 q m å
Börsen
niLIGENCE P .k G6TEBOR»
Ö
TEBOR»
Öfver West«rrås Örebr» Mariestad och 1 .i !Lti
pirig afgår hvarj» Tisdag och Kredag kl 7 f m
Biljetter för passagmare utleuinas nch puke ter till af
sändning emottaga» på Diligence-tsont ret uti I ,» et
?j :o 5 vid Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta taxor som derstÄdes firo att tillgå
och med afseenda på den afgjorda majoritet
juste milieu-partiet synas ega inom Kamaren
är ailifutsigt förhanden att dokumentet oak
tadt alla bemödanden af Mauginska fraktionen
kommer i det närmsta alldeles helskinnndt ur
debatten» skärseld Vi ha sålunda trott o >s
p4 förhand kunna meddela det såsom ett be
stS«nd» faktum m«n skola i alla fall ej (ör
luoima alt i sinom til redogöra för de för
ändringar d«t kan komma att få vidkännas
"Sire Deputerade Kamaren känner liflfgt
behofret att a nyo inför E M nedlägga ufr
tijcketaf den smälla och ovilja som den så
val som hela Frankrike erfarit öfver en ill
gerning hvilken mot Konungens person be
gicks i det ögonblick då han be ^af sig i skö
tet af Statens representanter Vi skol .i fa- ,ta
1« Sn någonsin sluta våra leder omkring den
koD-titution«lla thronen för hvilken E M ic
ke förgäfves skall hafva påkallat vårt unders
stöd Vi skola åt densamma bilda en förmur
mot sista försöken af faktioner dem E M
besegrat Frankrike är harmset och utled <r
nadt vid deras komplotter det af .skyr Despo
tismen och Anarkien det vill i83u års Karta
och den monarki som grundades med den och
delta är vår pligt att högt uttala vi alla som äro
landets organet
Frankrike vill utan omtvép
en stark och derigenom skyddande Styrelse
stödd på konstitutionella institutioner hvilka
stå i samklang med Julirevolutionens sanna
grundsatser och dessa äro lika aflägsna från
tiaditionerne om en republik som från min
net utaf en af Frankrike förkastad restaura
tion Vi sucka öfver det blod som flutit Ju
nidugarne men den konstitutionella monarkien
har dervid igenkänt >ina verkliga vänner
Frankrike har med rörelse men också med
stolthet sett Er Sire störta Eder i midten af
denna bedrölliga strid med denna lugna oför
-kracklhet som bäst förmår rycka vapnen ur
händerna på upproret och betrygga se»reti
åt lagarne Om något i verlden
kunde för
höja den ovilja dessa straffvärda försök ingif
vit så vore det den omständighet att den för
jagade dynastien i samma ögonblick ,som oro
ligheter utbröt o i Paris åter tände inbördes
krigets låga i Vestern Med blicken alltid
fästad på regeringens säle tycktes anhängarns
at denna slöi ta <l .G dynasti lura på uppioret
och nmrk 'en för att af dem betjena sig till
bundsförvandter i sina olycksbringaride före
tag Vi buklaga djupt de förhatliga brott»
hvaraf invånai ne i dessa nejder alltför länge
varit hemsökt .i Under det att det fria och
konstitutionella Frankrike beredde si att låta
dess» trakter blifva delaktiga af all civilisa
tionens och den friu undervisningens fördelar
lufva menniskor som i långliga ti ler varit
vana att begagna dsnna olyckliga befolsnin <r
till verktyg blinda verktyg för sin äresj ika
i en religions namn som endast bjuder
frid och endi ägt anbefallt dem plundrin
gar och mord Ursinniga försök Van
mäktig blott Och sudana ske ännu i å y-
Franska Kamarens Adress
Det dokument vi här meddela är egentligen
Siinti blott ett förslag emedan det ännu ej
blifvit disknterndt i Knmmen Under andra
(01 bållunden egde en dylik handling visst ic
ke något afgnrande intresse då mtin lätt v til
lemde föj eställa sig att det före dess defini
tiva frnmlemnande Lomme att ijndergå be
tydliga förändringar men i förevarande fall

Sida 2

ven af en nyligen tlrnad afgörande tilldra
g .ro ,„ mäste tillintetgöra detta partis
Sisla sjelybodt ägliga villor (Arresteringen
Mot dessa våldsamma och listigi anfall på
det offentliga lugnet har E M \s regering
trott sig böra sätta hela den hämmande kraf
ten af bestående lagar (Uelägringstillståndet
Men de svårigheter som desse» tillämpning
löjt den konflikt som de åstadkommit blot
ta mer an tillräckligt nödvändigheten af en
noggrannare och fullständigare lagstiftning
soin kunde bringa det behöriga afseende på
allas bi /liga rätt i samklan» med upprätthål
lande af det allmänna lugnet och statens sä
kerhet Genom en orubblig fortgång på mo
derationens och rättvisans bana skola ferkstäl
lande maktens innehafrare for alltid tillförsä
kra sig ett odeladt förtroende stödde på la
garne skola de lätt förskaffa dem den största
aktning Spridda orostiftare i midten af en
nation som så högt uttalar sig för ordningens
sak skola dömde till fullkomlig vanmakt
snart sluta sig till deu konstitutionella ord
ningen och detta lands regering stärkt af den
allmänna endrägten skall visa verlden att den
icke allenast kun segra utan äfveu begagna
segern
Vi önska oss lika med E M lycka till
försvinnandet af den farsot som så grymt
hemsökt Frankt ike och hembära Försynen vår
tack för den rikedom hvarmed den Högste
Guden välsignat våra fält Det å nyo upp
lifvade inbördes föi troendet skall nied hvarje
<lag till vexa liandel cch kredit som redan
fatt ny fart skola snart uppnå den punkt al
fullkomlighet som det
samt förmår skänka
Med Utrikes makter önskar Frankrike upp
lagt ig t freden D«v lo »ala ly me af visir hr ar
je orättvist mi»stro«Rde Det fr ingalunda
lystet efter xröfrinj eller att anfalla men det
skall icke tillåta » t aln förgriper sig mot
dess värdighat aller »törer det i utöfningen
of sina i ättighel»r Ju IJara bevis af taoda
ration det leinnat desto större uppoffringar
skall det veta att ålägga sij för upprSUhal
landet af «in ära »itt gebits ooihängighet och
försvaret af sin frihet
Vi lefva i den förhoppning att det för
hund som blifvit slutadt mellan Frankrike »et»
StorDritanien skall för båda nationerna blif
va en källa till »älstånd ncli kraft mnU för
Europa en ny borjen för fredens vidmakt
hållande
Den af alla stora makter erkända söndrin
gen mellan Holland och Belgien har förän
led t ganska invecklade föi hållanden hvilkas
långsamma och mödosamma lösning måhända
alltför länge underhållit det t .llstånd af be
kymmer och missnöja hvaiaf Europa uttröttats
och som belastat folken med en städse mera
tryckande börda Tålamodet hade längese
dan nått sitt slut ögonblicket till fördragens
uppfyllande var kommet våra och Biitaniens
flottor ligga nu vid mynningen af Schelden
och vår armé .lägrar sig utanför Anlwerpens
murar Frankrike ser med stolthet sin Ko
uusgs b ida söm r bland krigarnes leder
Den förbindelse E /M knutit derigrnoifl att
E M förmälde sin högtälslude dotter m d
Belgernes Konung skall än innerligare
sstmraanknyta våra föreningsband med ett
tolk hvilket såsom vi cröjrat kin fri
het och hvars sjelf bas t a i d man ej kan for
söka alt tillintetgöra utan att mud det
samma äfven hota vårt Lifvade af djupt
deltagande mottaga vi deu akt hvarigenom
den skona förbindelsen filt högtidlig helgd
Vi skola till pröfning ofördröjligen före
taga det fördrag genom hvilket våra t viste
lianer tued I [orcl-Alnerika uppgöras r .eh L-
allmänna lugnet en-
kasa de dokumentet
som äga afseer .de på Prins
Ottos af IZäj rn upphöjande till Grekisk Ko
nung Vi anhålla det Ers Maj :t täcktes med
dela befallning a t traktaten af den i5 Nov
och de handlingar som röra den med Eng
land afslutade Konventionen måtte si vidt
de röra r ?dan skedda och fulländade faka
blifva oss förelagda Kamaren har ofta ytt
rat den önskan att fördrag måtte afslutas med
Syd-Amerikas nya stater Vi fästa äfven nu
regeringens uppmärksamhet på ett föremål
som i så hög grad intresserar våra handels
förhållanden
Det deltagande som Frankrike känner för
ett hjeltemodigt Jolk har blifvit ytterligare
föihöjdt gmom de oerhörda lidanden som
nedtrycka det (Rörelse bland de deputerade
Om Europeiska politikens stämma ej förmår
höra måtte åtminstone mensklighetens röst
förnimmu (Djupt intryck
Vi mottaga med liflig tilifredsställelse den
försäkran att våra grundlagar innan kort
»kola förfnllätändigas och Kartans alla löf
ten uppfylla Ffartkrike matser med billig
otålighet lagar öfver Departemental-och Kom
tnunal-angelägeriheterne öfver Militärbefälets
ställning öfver offentliga läroverken och öf
ver undervisningsfriheten slutligen äfven öf
ver Ministrarnes ansvarighet detina sistnämnde
lag skall blifva lan fet en garanti emot deras
förvillelser och förläna dem sj Ifva de väsent
liga vilkoren för kraft och oafhängighet E
M förkunnar oss äfven andra lagförslag
hvaraf vägra såsom vi ingalunda betvifla äro
egnnde ött tillförsäkra de arbetande xlasserne
förtjenst Vi b klaga Sire att E M :ts rege
ring ej varit i stå d att förcjlå oss någon
nedsättning i de allmänna skattebördorna Vi
(1 häraf ny anledning att prkalla billiga be
éparingar att o *Håtlig *ea Sträfva till brin
gande af jemvigt mellan Statens inko .mter
och dest utgifter att söka arbets oss ur ett
pio-naorium »om försvårar oela invecklar upp
börden och slutligen att med större eftertryck
inskränka Ktgifterito inom Budgetens bestämd»
anslag-
Njtionen önskar lifligt att en g
ing se ett
mål för sina uppoffringar Måtte Regeringar
na höra do önskningar som från alla håll hö
ja och skänka Europi väfgerningarne af en
allmän afväpnbig hvilken lika nödvändigt på
kalla» af folkens moriliska k in-la som af ci
vilisationens intressi-n Uoder dessa allvarsam
ma förhållanden uppkallar Frankrike alla sina
tonar till kraftig medverkan det fordrar att
de äodtligcn utsläcka den tvedrägtsfackla Som
bekla
.gligen allt för länge brunnit ibland dem
Frankrikes rep esen tanter ikola härvid gifva
d .etsamm i ett exeaipd på var enighet beror
vår verkliga styrka och genom den skall
Franska lolket utan att frukta nagoa b !an 1
sina fiender fullt af förtroende till den Ko
nung d -t sjelft gifvit sig se silt välstånd till
va ^a
'a i iustitutio ier befästas och sina störa
öden nå en önskad fullbordan
STOCKHOLM
Den 11 December
Ka mm irhei en Ur 15 !5 ;ko ,y har blifvit
utnämnd till II d-Marskalk
» iben och v
frouterade uti
ospira tionjsak
en men it»g«n upplysning
vanns ty ingendera af Friberranie kund dra-
g
kons
v
tall minne att de kor <-« ;ponderat eller
samtalat med hvarandra ont Prins Gustaf
Piotokollerna i saken gi ni med det i dig j
tt Idel tu arket till q3 tr ,-ckla <jva
-tsid >r D :t-
ospira tionjsaken men
I går voro Frihsrraroa
VegesaiA för första gången
kons
ta ark innefattar förhöret med Prot Sekret
Grefve v Schwerin Grefvinnan Ankarkrona
Fröken Sandersköld och Löjtnanten Baron
Posse Såsom vi förut omnäint b I ef resulta
tet icke något annat än att Baron v Diiban
visat ett par af dem ett porträtt af Prinser»
Ibland detaljerna förtjenar i öfrigt anmärk»»
att Baronen under ett tillfälligt samtal med
Grefve v Schwerin berättat bnru han i Witn
»ett Hertigen af Reichstadt och Prins Gustaf
anställt en jemförelse mellan dem beskrifvit bå»
da såsom äbkvärda per <oner och med hvaran
dra lierade men af olika lynnen den förre
liflig och glad men den sednare tyst och stil
la i sitt vasend- så att Baron»n deraf förmo
dat Prins Gustaf äga en melankolisk sinne»
stämning hvarvid Baronen hade tillagt att
den sorn tro Ide alt Prins Gustaf ägde några
planer att återkomma till Sverige kände icke
förhållandet och bedroge sig så mycket meif
som Prinsen skulle hafva yttrat att det vore
besynnerligt om någon i Sverge ägde en så
dan tanka då Prinsen vid to ars ålder lem
nat detta land att han ej kände någon h .1p
och vore känd af ingen hvarföre han ej kun
da anie det annorlunda än som ett främman
de land
På A 1 vokat-Fiskalem fråga h va re !t Baro
nen Inde det omnämnd i pirträttet och huru
han fått det hade han svarat att han ej min
des om han fått eller köpt det och då Ad
vokat-Fiskalen anmärkte besynnerligheten der»
af att Bironen förgätit åtkomsten då före
målet rörde en person far livilke n Biro *en
hyste så stort intresse tilla le Bironan att
Konung Gustaf den Förste intresserade honoiti
vida mera Då Hof-Rätten genom beslut åla
le B tronan att uppgifva sin åtkomst till por
trättet svarade Baronen att 6m han blefve
lösjifven från häktet
"utfäs 'e han sig såsoiu
r *n ärans man att framskaffa och till Kongl
fTof-Bitten uppbära porträttet
som lian di
trodde si» kunna söka red» på
Of1ic :e !la bladet för i går meddelu- en de
taljerad underrättelse om den »f Hr Biskop
Wallin och Under-Ståthållaren af Winnqvist
stiftade inrättning för fattiga och vuuvårdado
barns uppfostran i hufvudstaden livars invig
ning den r December vi förut i korthet »m
nämnt Enligt infattningens plan komma deri att
upptaga sådant birn emellan y och ra ärj
äidar som med eller utan föräldrars vet
skap kringstryka på gator torg och k»im
n ir med utöfvande af tigg ri och flern
slag» odygder De tå vid i •rättningen rund
mat kläder undervisning i lä» sk i ifva räk
na Kristendi ^im gymnastik och pi»s»i !d >»
handarbeten Ä .fve» flickor upptagas i iri
rättningei Dessa bo och arbeta vid Ma na
f d bränneri gorsarne uti d«r af inrätinin
gen inköpta égrn lorn i h ärne t af Höjberg
och Skaraborgsgatorne Utom den inköpta
egendom»a och derå u-erllag fa kostnader bsräk
nis inrättningen Hga én årlig inkomst af HrvoO
R :dr Banko »etta anses försl i till klädri
och föda för barn samt dessutom att gifva
mat åt några fattigare sko ixrn
Man måste lyckönska de välgörande men
n isko vä a »er som bidragit till inrättningen att
inom si kort tid se and un il-st upo 'iådr
att bilds nyttiga samhälUm \lleai n »r »5 va
relser hvilka ödet utk»l >tit i ve Iden utau
»IIt skydd o .n ock *I dias antal so kunn-t
u .» ig is vid inrittnin pn tili en börj in är
►Utför ringa eraot d»rj st o-a mängd som skulle
b--höfva alt ko nan i itnj itaude af di«s .»
förd .dar
R-geringea h ir na sanktionerat deu Wern
iäaJskt P
-oviucial - lJias ;as ok t ro UJ yi

Sida 3

förut i korthet omnämnt försinget till denna
inrättning upptaga vi äfven i sammandrag
huvudbestämmelserna af oktroyen
bankens fond skall bestå af minst 5oo ,ooo B :dr i
lotter af 100 R :tlr Denna fond kan ökas dels ge
nom ökad teckning ä lotterna dels genom intagande
af scr .sk ilda s k kommandit-delägare som icke äga
någon ansvarighet och ej deltaga i förvaltningen samt
endast erhålla 2-3 delar sa stor utdelning som dc
egentlige lottägarne Den öfriga tredjedelen skall
hilda cn reservfond tillika med dc anslag lottägarne
Vunna göra till samma andamål och hvilka blifva dc
sednare ensamt tillhörige
En femtedel af tecknade fonden kan infordras en
itsSnad efter Bankens öppnande men sedan blott cn
femtondedel i sender med 4 månaders mellantid och
3 månaders uppsägning För det öfriga beloppet af
leranäs säkra dokumenter Ingen far till annan pei
ssu öfverlåta lott utan tillstånd Lottegarnc stå cn
för alla och alla för en i ansvarighet lör alla slags
förbindelser som Banken utfärdar och hvilka skola
var» underskrifne af trenne Direktörer jemte Kamre
raren
Gör Banken förlust af cn tiondedel af sitt kapi
tal så skull den upplösas
Direktionen i Karlstad består af nio lottegare
ärligen välde deraf 3 skola ständigt bo i Karlstad
och minst 4 landtman Bruksidkare eller invånare i
provinsens öfriga städer
Buiikoafdcluingar kunna göras i andra städer med
cn direktion af minst fem ledamöter och nied ser
skilda dUfriktcr för hvarderas rörelse — Dircktio
nerne af- och tillsätta Bankens tjenstemän hvilkas
arfvoden ber-tämvnas af bolaget 1 ör hvarje qvartal
uppgöres cn tablå öfver B .nkens ställning som ur
tillgänglig för hvarje lotteg .iic Ordinarie bolags
stämma blir hvarje år i Karlstad d iB l 'ebr då 3
Revisorer valdas hvilka sammanträda i Karlstad d i
Febr påföljande ån
Tio lotter gifva i röst vid bolagsstämman Ingen
ml hafva mer än i5 röster Lottegare kan ställa
full magt ig för sig — Oktroyen gäller för io år lVån
boiagct första sammankomst
Urtånitt-gs - reglementet bestämmer alt alla säkra
dokumenter kunna belänas till 5 pCt på sex måna
der som ar allmänna utlåningstiden Efter 8 dagar
från förlallodagcn vaknas ?-3dels pCt i mlnadeu
öet» tagsökning efter 2 respit-månader förlopp Om
Sättningar äro till en början ej beviljade
.Opp- och afskri fnin ^s-rukning bevilja
da minst
li :dr äro insalta Härå betalar Bankon 3 pCt
Sådana medel kunna efter behag dagligen insätta»
dock ej under i >o R :dr och uttagas dock ej under
»o l :dr Andra depositioner cmottagas äfven på
bestämda uppsägningstider l ör sådana då de of
veräliga ioo R :dr betal-s 3 pCt i ranta eljest in
gen Äfven varor och effekter kunna bchiuas L5nc
»nsökningar ställas till Wermtändska Provinciil
B .mkciis lånekontor som ulan arfvode under öppen
r« :k»iinnondation afsänder petiaingama till låntaga-
i en pä hans 5 i tik
Ibland de vilkor under hvilka Kongl Maj :t bevil
jat denna inrättning Privat-Ranks privilegium Sr
den åldrig må vänta sig något understöd af all
mättiia tie ;U-i
Inrättningen synes oss på så goda
grnnder och nnsvariglietet 5 .«
.mt kontrollerna
52 alt dr *n hör blifva af ett ganska liäl-
flit inliytnnde för piovinsesis naiingdif
har ti ti <krifvelse den 17 No
vember tili Koajmei seKollertii .th förklarat
tf-tt rtpsUgcrihandieringen hädanefter korn
mer att ausee ?ä om ful /rikshäriii sa att
je <nie dt-ui ii vilka lärt och t jent denna
handiering och vilja dengairtma under iaktta
gande et Skråordningens föreskrifter ulöfva
det jecuval vnrä hvaije anäali vä frägdad
Svciuk undersåte tillåtit nit sedan hnn på
fcStt och i den ordning som rörande fabriks
Kltläg-goingftr i allmänhet är föreskrifvet sig
en .metl 4 ,ch erhållit behörig tillslånJsresolu
tion inlägg repa re-b ?» na och drifva reps a
gevi-roielsi mot erläggande af da ulskylder
och efgiiter som honom derföre kunna lag
ii ^au påföras *3»ot föihiudt-lsc nit i händel
se uen sjelf ick eger till t o ;J i 11»g kännedom
« ?t varan tillverka lata arbetet genom lill
Järd person bedrift as
— i Cii .gan om bestämmandet af flen andel Norr
«lu iwl-vrict biir af CoLVoyroeilen ei-ii
*H <i
t jöox :iioi .£■ 1- af Svenska och Äorr»ka Örlog-Car
ls g lii ,t ktudchu ski
.Uaiidu UU 'U»U
»» liar &gl jjiujst
ful framliden stadgat att Norr ;ka Statsverket skall
i ersättning erhiUla tvä elffdclar af liela den kost
nad som pä hvarje säda .i t-x |lodil ion al ,oi )voy
Gassan bestrides lör do Svenska orlogsCartygeiiu För
.le redan verkställda expeditionerne af detina art
liar Norrska Statsverket af Convoy-Cassan nu erhål
lit en ersättning af 31 ,05 (1 Species
Genom ett Kongl Rckript lill Stat
<-Contoret
hafva allönirigame för bcskickningarne i IPicn Pe
tersburg Paris London Herlin Köpenhamn Haag
oeli Hamburg blifvit nedsatta med 10 procent och
utgå nu till följande belopp årligen nemligen
V uvoycn i S :t l 'elcr >bitrg - - r ^o lldr Haaib llco
Knvoyéerne 1 London ocb Pa
ris hvardera - - - — - - i3 ,5ot Dito
Elivovécrue i Berlin Wien
Köpenhamn och Haag - - 7
-200 Dito
Knvovén i Hamburg - - - — 4 ,5oo Dito
LiSki S
g
Legations-Sckieterarne i S :t
Petersburg Paris och Lin-
don --------
Lcgaliuns-Sekretcrnrnc i Wi-
B
g
don -------- 1 ,800 Dito
Lcgaliuns-Sekretcrnrnc i Wi-
cn Berlin och Haag - - - Jo o Dito
tn t acbé vid 1Vlts ,ioncD i
S :t Petersburg ------ goo Dito
En Attaché vitl Missionen i
"Wien - - - - - - - -s— - - 730 Dito
(Dagligt Allehanda
Den Fransyska Dtp ut era de Karriärens vid
lyftiga adressförslag som Läsaren återfinner
under dagens ut 'ikes artikel skulle i sanning
ulgöta det mest besynnerliga fenomen om
man icke lätt kunde Jövestäila sig hvilken o
erhörd verkan en smäll stundom kan göra p-i
en majoritet Älan eiinrur si Iniruledes den
bekanta offerfesten vid Landtmarskalksbordct
härstädes umler sisla Riksdag liufvudsakligen
frambragles genom beskritningen pu en tagel
piska 11 vad borde då icke de :i rättvisa har
men öfver ett mordförsök uträtta Mördaren
ar ännu icke bevisligen upptäckt Detta är
en besynriei lig händelse då skottet lossades
midt på ljusa dagen Historien framvisar fle
1» sådana händelser såsom t ex med hejvetes
muciiiuen under Nnpoleons tid livars tillstäl
lare aldrig upptäcktes och som derföre tätt
den äran alt allmäut anses såsom en mystifi
kation af polisen
Åtskillige af Oppositions-männen i kama
ren Odilori Earrot Lajitte rn fl till ett an
tal af 100 ha sammantiädl for att samman
fatta ett eget förslag till adress
Uti Belgien har i anledning af den opposi
tion som i kamaren mött Ministeren Hr Le
Rean tilIkannagilVit att hela Mumieren re
sig eraf
Uti Helsingborgs-posten föi miles ntt ett
Hatidelshus i Helsingör hade fétt bref om elt
slillcstiind (nelian Holland och Belgien Vi
förstå ej hrad detta skall betyda då något
krig arnu ej flr börjadt
1 afseende på Portugis :skn affärerna uppger
en Engelsk tidning alt det förut orntalta
Utfallet fiån P01 lo till Villi Nova skulle
hafva misslyckats och de konstitutionella å
ter nödgat gå oni bord oeli retirera till Por
to Nästa post toide härom »nedföra närma
re under rättelse
Uti Spanien hade gått ett rykte att Ko
titmgen skulle återtaga legeringen hvilket
hade värkt stor bestörtning Emedlertid ha
de Drottningen lålit utfärda elt dokument
som bekräftar hennes föresats
«lt fortfara uti
den liberala .StvreUen
(införes på begäran
j #nn )ärki :iiig angleiule infot suhl aj Erigel .sk
Flanell
{Se Aftonbladet N :o 2G8
Om författaren till artikeln om Engehk
Flanells införande i liket e ;ifaldeligen förme
nar alt Flanell fahriceiad i England eg-r en
meia mot Cholera-sjukdomen förvarande eT
gonskap än annorstädes tillverkad flanell
toide man till lättelse fä anföra följande
Man nekar icke del ju dea Fu ^likaAUoe
g
En Attaché vitl Missionen i
lens utseende vida Öfverträ .Tar den Sveper»
Men i utseendet måste väl icke den prevr
verande egenskapen ligga förvarad Da de
proplivlakthka verkningarna hos flanellen en
dast bero af den jemna värme den bibehåller
hos kroppen och graden af denna värme bt
1 or af sjelfva dukens täthetj och åter denna
egenskap finnes i lika grad hos både Svensi
Engelsk Tysk <5 ;c flanell så måsteden Sven
ska flanellen v ?rn lika godt Cholera-prestrva
tiv som den Engelska
Men måhända artikelns författare är en af
de spekulanter som under nu handhaft tull
bevakning ej tilltro sig kunna inprakiise '»
den utländska varan
— eller också kanske
redan lyckligen inhandigat en sådan post och
genom cn rekommendations-annons vill göra
varan mera eftersökt hos den högst omedicin
ska Svenska allmänheten I det fallet önskas
honom lycka till en af de vanliga undanligs
lagame i tullförvaltningen så ntt han efter
hehofvet må få inföia eller ut«n ri
-k afytlin
det redan inkomna Emot Choleran blir det
åtminstone icke något serskildt hjelpcmedel
NaleidsMsy
REVY AF TIDNINGARNA
Vara goda viuner uti Dagligt AllehancLt
fin enligt sin anmälan till publiken finna det
"tungsamt att vara publicister här i landet
ämna likväl för det allmänna bästa skull dra
ga detta kors med tålamod och hafva reda o
gjort en vacker början Ar de bihang son»
komma att efter posternas nnkomst 2 gånger
i veckan utdelas om oftnainn utkom ett i går
afton hvilket innefattade utländskt och inri
kes notiser Vi anse för ett nöje fä ;ta Tara
Läsart-» uppmärksamhet på det ökade intres
set sorn denna tidning erbjuder i syn >v 'rhft
hufvudstadens innevånare för nästa år då
den jemte alla kungörelser af Öfver .StfithålU
ie-Einbetet Auktions-verket ro fl enligt siu
gamla egenskap af privilegieradt annonsblad
jemväl enligt prospekten utlofvar att åt un
de 1 rättelser och egna artiklar egn 1 ett störr
utrymme än hittils genom de omnämnda bi
hangens utgifvande
Ibland de många tidningsprospekterna för
nästa år uti hvilka naturligtvis livar och eiv
på sitt sätt som ordspråket säger
"rosar aia
vattväll ing
intager lJpsala Correspondentens
införd i lieie landsortsblad ett utmärkt rum
såsom prof på htfad Engelsmännen kalla thtt
art of puffing eller konsten att basuna ut cti
vara inför allmänheten Man får der veta
icke blott ntt nämnde blad (som utkommer
fyra gånger i veckan och till storleken äi»
icke fullt två tredjedelar af Alto bladet ut
gifves efter en plan
"som är mera omfattan
de än någon annan Svensk tidning
utan
också derutöfver ntt Redaktionen gerw /t
serskildt vidtagna åtgärder ser sig i tillfall
att större delen af året "meddela utländsk .»
nyheter 2 dagar förr än de anlända med
Stockholms tidningarne
och "alltid lika
fort som dessa till de orter som ligga veste»
och narr om Stockholm
På det icke en
och annans lättrohet måtte narras af detta
charlataneri som icke synes hafva erfordrats
för ett annars i flere afseenden ick« illa ad
ininiifreradt blad torde det förtjena nämnas
alt ifiån November till April månad då po
sterna anlända Tisdagar och Fredagar i laga
tid innehålla alltid de aftontidningar sona
afgå till Upsala samma dag de utländska
nyheterna Det är således endast då utländ
ska postens »inkomst dröjer öfver tiden sora
Corrnspondcuten genom utländska avisoroas

Sida 4

teilutllarde med norra ptwfcn lan >s»im
<li t l ätlt-lserna förr än Stock liolms-BI <i .lei A ti
lliars kan det icke hjelpas all lian 1 ir en post
« !yg efter Ifrån April til November äter di
na anlända Måiw-af ;» ccl Thoi sdag i
och merendels komma ri *yul :n t ni njnrr .arin
afgå nyheterna med Wevli po >ren harifiåi
»amma dag men man t an d :i äfven m»d be
gagnande af serskildt bud icku li» *a Ty
ska a visorna i Up ?a ;i fcrr än om afto
nen sa att Öpsalrt Coire »utleiitrn di o
iijcTpligen kommer tit- dagar t fler dermed
till de vestra vi terna celi ttldrig Jfirr än på
Samma gång som SiockhotmLinden till de
norra För alla dem som bo i eller omkring
Upsala är det dessutom garsk lätt alt deri
Årstiden erhålla hufviidsi»deDt Måndags-och
Thorsdngsblad m d den tliiiyence som alg i
följande dager saml således lika l .asligt jiOtri
Co l espnncler .ten liar sina i yhetei
Öm således GonespoudeBt #x )s ntgifvave /eke
är en TroUka .il lör hvilket mau hittiU iek
haft någon aidednirg ali hålla honrnv så
täcktes han antingen till publiken underräl
telse närmare uppgifva desikalUde "j *i ~kilda
åtgärderna
eller också b #-ked !igt »Vä I ja ner
ofvarslående såsom ef o lindrig lillrMiaviMiing
för löften dem han icke är i stånd att upp
fylla
sinder det Deputerade Kfuanren i Paris
disk ii tei ar ofvet lh .roriiati '1 sysselsätter sig den
nnrole C rar ,skaren Iräi sl
.d s alt korn men tel a
A I o ri 11 fa J <-1 s oskyldig-i (oirak Icl .er öfver siu
sista lödel«edag Granykareu har härvid gjort oss
tiora komplimentri 'försaker hvsrom vi biltill
icke ens haft aning Han ui del rall ar 0S
in it .ligen att Aftoi bladet
.å beluäktmt »ig
folkfnas .nnf opinion att det numera Mott lie
höft ei vilja lör att vari sinueuau belei i skare
och opinionernas ledare m m Vi skulle en
dast tn ^a detta för en "fin ironi öfver ^c 'en väl
vilja publiken behagat visa oss om eke
G jnskaien genom sina artiklar hade ådag >«-
att hnii alldiij har länt folkets opi
iiion i h vi It ct fall vi föreställa oss att Lau
icke ständigt skulle äflas all skrifva tvei temet
dei sa mrnn
Granskaren bar i samma artikel begått i
synd da han be-kyllat oss lör en
"föi '-at
t (i i allt hvad åtkottunmas och påhittas kan
tr kassera och häckla Regel ingen ln° inn och
smäda antori eter och embetsmän m in
Tveit
oin ha vi icke veterligen lemnal na ^ot erid i
tillfälle obegagnadt då vi "funnit an ;rd
ning att gifva vår hyllning ål Regerin
gens och autoriteters handlingssätt Kanske ii
det just det som mest smärtar Granskaren
att vi icke nedsatt oss gerom samma fana
tism eller ilska mot de styrande som de sig
så kallande ministeriella motstå darne vi ^a
emot hvar och en som vägar alt stundom
klandra deras åtgärdei
Granskaren bar slutligen anmodat oss alt
härnäst icke kalla honom den Un ,da ulan
den med glasögon shrijvande Gr- n-naieir Vi
äio så villige som skyldige a 11 eflei komma
denna begäran men hemställ» enilast om del
icke tili "blindhetens afbjelp *nde vore bätt
re att sätta glasögonen på tiäsan än att i-yltjp
dem att "»krifva med
till hvilket ändamål
ei gåspenna synes i alla afseinden mera pas
sande
Med "Fäderneslandet
torn s»de dioca på
sista dödspusten har detgåttsom med Kun
gen i Spanien att det vaknat upp igen lör
ait nästa år fortsätta titt skrala lif Vi ön
ska att någon välgörande toffel kunde åt det
Svenska bladet likasom åt de Spanska ären
derna gifva ett föränd ra dt skick och visa ut
prfvaren i en mera modern habit än farfars
nattmössa som klar honom alStlör illa Äfveir
nska vi all li
r lita om
iilian måtts upphöra att
det
i Spanien
"Cami
styra Fäderneslan
ASSOHSKfts
TILL SALU FJÄWFSr
1 östergrenrlin Mtnik och Bokhandeln
följande Claver Åtdrar
LélbOC
följade Caver Åtda
Auber La Tiancée Ute Verlobtej Optra Comiqut
cn troit actat 16 lidr
Diet La X \Teige (Dar Schnee opera In 4 Aujziigen
i f BUr
Boieldieu La Dame Blancht (Die weite Frau opa
ra in Z Aufzugen jo lidr
Dito Le Petie Chaperon Bougr (Bohtk &ppcheo
Q lidr
Beethoven Tidelio \opera in 2 Aufziig *n ,C Bdr $t tk
Cheruimi Lodoishu eine heroitche »per i /»5 -dit»»
6 Bdr
CimarosM Il Matrimjnit Segreio opera comtque
IL Bdr
Himmel Fan thon (Dus Lejermidchen 4 B dr
Meyerieer Il Creciutt in iigitt» (Der KreuZ Bitter
in Jiirptcn 1J lidr
Murtcher Der fVumpyr Grotte BomaptmCne oper
in a -i .ta Bdr
Ontloiu I .e Colpormur (Der Huusires opera in G
Acten 1 Bdr »S lk
ii o 11 it I Quill Tell opera in 4 j4cees dr
Dito Il Tuno in Ilalia (Der 2 'iirke in Italien M
Ditoj Tancrede opera en s Ac ti Bdr «4 tk
Dito Le Hiege de CorintUe (D 'e Belageruug vnnCe
rinte 12 Bd1
Ditt Vinfann» felice {Dit Qetauehten ö Bdr
Dito EliiaieUa \o Bdr
Dito Ritte in Egitto (Mötes in Kxrpten 10 T
Ditt La Cazza Lädret (Die dieti /cheJEUster
in i yl c t en 12 Bdr
Spohr Tautt »per in » Aufzågen ifi Bdr
TVeitr Eurjanthe IZ Bdr Banht
Af trycket liar utk-ommit och siiijei i 0»ierjr« *ika
Musik oeh Bokhandelns B»lb»rgs Comeäier D«l t
Rdr — Kolonisttius Doitar «ll»r Hösinodet» och tills
S ^ns ryslig» följder ötvorsiittu trkii Kugelskan a t koxhi
öyllotiborg 16 »k £»uco „
Af tryckvt bar nyi» ntioromit
.förslå Ver lat Inea
tern (eu intre >sanl hiitorisk bok ocb Ȋrdeles passaud
till Julklapp och iiyärtjllva St unsdom )i säljes å gi »k
Banco i Skrift .Byrau hverifråu den portoiritt »iinde»
åt lands ,rtou
Ti Aitonblads .Koiuavet k i »K B :co
HUMiEN pä HÖTAPPEN
En lite» MiiDtrationsLectur ut ^ifven af
Koriander KatzenkruU
Förste Hofiran Kort Kort och SvafvelsticXi TabrikoV
I Unz .Lt K :o 37 vid Fi &»»öring $£a 'aii jamt i Herrar Wi
T»orgj et Cornp l ^ortuaa et långströms och I»bergs Bok
Ildor .»
iSV
10 Sdr
oper
or
Jch Fnulr
- Martins Svenska Vyer
äfvensom Guide da l e .trnnZar dant Stockholm et ses
environsf
"pur l jt- JLhrnarch
Ett 4 Oktavers
A l a v c r
r i C Tidr Jlfff L
m uti Kryddbodt
r 13 Tidr Ilffr U
m uti Kryddbode
r i C Tidr Jlfff L
m uti Kryddbodt
"7
T T-V A TVRJJJ [ER
af Kt udström for 13 Tidr Ilffr Underrättelse lem
ms vidare hiirom uti Kryddboden i nedre Stads
Ett komplett Tatrer fiwn ^s i Has $el ?réns Försäljning rid
Störa Nygatan Huset N o etter Tryckta Pri .«onran
ter som lemna» hvarje knpaie gratis om de sA åstunda
FJei« sorters Ca *sa Bockar med-goda band ttl myc
ket godt pris pZ C oiomlsiions .Contoret vid Brunk«berg
En Bredslada lacpieTad och nv beklädnad af blitt
kläde i Jnligodt stind »åljes till lågt pri»j adress leranäs
i Kryddboden vid Tyska hyrkan
En enmans .StfiIsäng samt ei Ivätlstcillninr af
Mahogny Priset nppgiives af Fxu Andarsson i linset
N ;o ?o vid Fredsgatan
Extra goda nya Carolin1 Bi ?gvyu- nya valda Ca
»hrinplommon i större och mindre i ,3dor Sviskon af
detta Ir«ts skörd snperfin msken I-Mijjl Senap Muskat
jVI a H a a« .»ch Fmirna Bnssin Störa Con ten t Fikon Pyrl
sa£P£ryn Fransk Vin Å ?tika BordeauxOJja Oliver Capris
TrviTel och iarcerade Oliver Japansk soya unraspad Krak
mandel Italienska Maccaronis sams Venmicelles m m
hos J F Hassell vid Hötorget och t d Bromsiska Huset
Suncrfrim Frun ^hti Talkörer
G 'asorad Frngt i sm Lidor» samt Prima Imperial och
valda Calhrinplom mor» i större ocb mindre TJdor inkom
mit med Kapten Kraft frän Bordeauxforsälies hos
JhFredrHulsll
o
Joh Fredr Hulsell
Fran <kn ficncttcr
inkomne med Kapt Kraft frZ Bordeaux försjiljes hos
Joh Fredr Hassell
F 'ir ;h K wnn 1 inöst
's Victualiobod vid Köpmangatan
NtirnhiTiTr B ;i 'tt-Lfk ^akpr
i Folcker 's Victualiobod vid Köpmangatan
hvaribland täterna Magica och Camera Obscura hos
Eisen vid Regeringsgatan hörnet af Jacobs gränd
E» iS kallad k ib itka eller släda för en häsr helst
med Sufflett önskas genan köpa den en sidan 1 :ax att
aflåta täcktes uppgUva »in Adress på Comiasions .Konto
ret vid Brunkebergstorg
En Contois elier Skrifpulpet för billigt pria h»lst af
betsadt träslag adress torde uppgiivas i iörseglad billet
till Pulpeten ©ch inlemnas på Aitonblads-Koutoiet
MVJit
En »torr» »ridjltd .IWi yl .nus» sm drifhru »t
sten Jemt© S .tföI )»n (U 6 JBura n *é auia kök oeh nödigo
Uthus den 1 ^pril ®S»u Jr &«lä£6uh»ttiii är Z Ladtt-
Slrdslandet ej lSo ^l fria paokaitorjw Närmare un
errättflso erhtll»a a t a upp I Uus«t ^»o *o vid Dsott
umggatao
Eq nSfot till Iren kommen flJpmsn m»d god hal ca
•ch rigeur utan famille i an a t Kikets N ^rra g1östäd«r
•om äger kunskaper Sj»iJkkänuedojn ock Un j erfare
höt i handeln önskar «if ei» sudgad och skicklig Asso
cié helst nlgon aom är van vid handöl ooh Contoirs .go
ro mal «ller o #k eljest är vors #r»d «0 *1 kan insätta 5000
B »a »o i rörelsen »om känn«r Tyskan och isynnerhet
väl Eegclska £pr«kett ban i ?r vidi medlaus i»stttando
en jemn »fabel oca lönaudo fortglng Märmajre auvis
»ing erh5Jles pi Alton blads .Kontoret
En infödd i 'ransT»kay so» nyligen kommit till »ta
de» inskar att fi några bättre mans baxu att undervisa
t ^rauska språket» toland® skrlt-raade och pfverälttuiiig
Do som häri reflektor kunna vintia sia önskan dl lör
»•glad biljet till A V 3Sio öo loUmAas pi DagblacU Kon
toret
e
Frankfurts Lotteriets t C lass
dd9 h D
dragn d 19 och 20 Dea
totter derå finnes i Strindbergs K®ntor yid Stadssjne ^Je
gatan hvarest
6 :te Clissens Liistor äfven äro att genomse
feklt
istor äfvn äro
fepekiilanter
häddläh
p
som tnska taga hänntdem om då lägenheter »eftjn *-
muschitierierTv rn nid Jacobsbergs IMalmgurd u
ra Horns Tull hvilka utbjudas n8 4JM \knvm ellér till
1-dl .vr för bedrifvande af åtskillig der passande
näringsgrenar sisom Tvätt- Fabrik Garfveri Qvarn
Klädesfabrik samt för torkning af säd tu 7« k
derrättas härmed att Lokalen är öppen oeh ma»
schiner ne hållas i rörelse Lördagen den 15 JDecem
bert emellan hl 19 och 2
of m Närmar upplys
ningar i ärendet lemnas pä Hr H J Oldenbittr ^s et
kemp Kontor vid Stora Nygatun JSf :o 20
Undertecknad iom graverar uti »ten Stil 00 an
dra Metaller är boende på Drottninggatan Huset 1«
2 :11a Trapp lipp
S Salmraj
Gravöur
aom Theatraliska ofningar inom slutnt» Sdllskapsfcret
sar pä de sednare Iren betydligen tilltagit och pi dat
att nöjet at denna vackra talang ej mrvtte förminska» g
notn bristande tillgång pi Theater .Decorationer har till
detta ändamål några åtskilliga vackra Decorqtioner blii
vit inrättade som af slutne sällskap» r kan tå begq ^n ^»
Dessa Decorationer kan med !ätth«i uppsättas i hvad 'ritm
som helst Pjeiec ined utskriina Ro ler finnes äfven att
tillgS Theatern visas uti huset Njo Zi vid Clata bergs
gräuid till höger i portgången
Till undvikande af kollision tillklinnagifvts att The
bravo by Cooper Del»r är under öfversättning oeh
oförtöfvadt kommet att tryckas
• ätveus«ra att Die Sthtva
den in Fras von Caroline Fichier 5 Delar i ötvur
sättning år lagd under pressen och utkommer kompferci
början af nästa Ir 1835 - &• H S
Ä .STTJiVO S K0 P
F .I1 VIOI .ONCELLE dl (iiimälan sker-i Kryddboden
i Stora Kyrkobrinkeii
VEXKLRIJRS
ioterad pä Stockholms Iiörs den 11 De re rutter j83v
London i4 R
.dr 4 sk ^5 cl 14 2 'sb yo
(1 cl
Hamburg *49 *4 G7 <1 d 14 1-2 sk
5o ti cl t48 sk 8a 90 d d
Allo na 149 sk if d
Helsingör nit bet i Hamburg lijB sk 67 d d
Haag att i Amsterdam i3t sk 70 d
Lii beck Lub >k Courrt 118 3 4 ^7 d
Vari» 26 5-12 st 38 .i d
*26 i-3 sk 5i Gi n (i
(1 qG j-4 sk 41 56 <1 d
S :L Petersburg ay 3-4 åk 3o d d 29 i-q sk 8 dv
i
sigt
g
Köpenhamn 71 i-3 sk 8 d d
Medelkurs
P St 14 Rdr 3 sk 11 rst Hamb Eaiico ifc
sk
F6 k4
4
Francs 26 sk 4 rst
varupris
Hvete S R :dr
i to R :dr 3a «k kits 7 rtdr Korn 3 R It
ifibk Malt 6 Rtdr 3a sk Hafre 3 Rdr a 3 R <lr tö
sk Xrter 0 R :dr 3a sk a 8 Rdr Salt Tcrr»
Vcccliia 5 R Ir 8 sk Dito S :t Ybcs R :dt 4»
Dito Lisalions 4 Rdr 3a sk„ >r tunna allt Ban .-
Hos L H » T A-
SUPPLEMENT 4g

Sida 5

49 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Onsdagen den 12 December 1832
EUGENE SCRIBE
fUr Foreign quartcrly reviewj
O-
enne Dramatiske föifattares undransvärda
fruktbarhet torde till någon del kunna för
klara» genom det system af litterära associa
tioner hvaraf han vid sina poetiska arbeten
ofta begagnat sig Genom den titel lian gaf sina
Mtnlade dramatiska arbeten Theatre dedié a
mes eollaborateurs har han sjelf offentligt er
länt detta förhällande 1 Engelska litteraturen
står ett dyliktkompaniskap som Beaiirnonts och
Fletchers ännu ensamt i sitt slag men i Frank
rike deremot är detta system redan allmänt anta
get Poeterne slå sig nu tillsammans att
smida ihop verser liksom förut att tömma
en bål Cavé och Dittmar skrifva noveller i
kompani Mery och Bartelemys sina republi
kanska diat iber och hvad operor och vaude
ilier beträffar så är det numera sällsynt att
träffa på någon som tillhör en enda förfat
tare Och besynnerligt nog ensemblen är i
de flesta dylika produkter så förträfflig och
i både planen och utförandet rsjes så liten
brist på enhet att ingen läsare utan att se
titelbladet skulle kunna ana att fleie förfat
tare haft sin hand med i spelet I "En Ita
lienskas hämd
ett för öfrigt obetydligt
stycke tvekes denna arbetets fördelning hun
nit höjden af sin användning Mao finner
bär på titelbladet ett ansvarigt bolagsfirma
Hrr Seribe Delestre Desnoyers et komp
som alltid stå tillreds att inom en vecka
och vid kontant betalning för billigt pris
after nyaste modet utföra en teaterdirektörs
uppdrag i hvilken dramatisk genre som helst
det vare sig den tragisk t-historiska tragiskt
komiska eller liistoriko-pastoi ala
Ehuru det icke är lätt att speciejt bestäm
ma huru stor andel Seribe har i dessa styc
ken anses han dock allmänt såsom chef lör
dessa poetiska föreningar hans skicklighet
bans dramatiska takt och ovanliga skarpsin
nighet att bedömma publikens smak hafva
tillvunnit sig teater-styr elsemes obegränsade
förtroende hvilket mer än 16 års erfarenhet
hvarunder Scribes arbeten skördat ett oafbru
tet bifall fullkomligt rättfärdigat Öfveitysad
att penningen ar den enda och sanna mått
»tocken för uppskattandet af en saks värde
har Seribe så väl användt sin förvånande ta
lang att roa publiken att hin ledan säges
hafva sainlat ihop en förmögenhet af 60 ,000
franc» årlig inkomst hvilken han sedlin 181 i
då det första af hans stycken uppfördes ge
nom sina dramatiska arbeten förvärfvat
Det kan icke nekas att en författare som
oaktadt hundradetals arbeten aldrig haft den
olyckan att blifva uthvisslad hvars komedier
vaudeville !- och operor nästan alla upplefva
mer än hundrade representationer och hvars
pjeser på samma gång hänrycka i Wien Pe
tersburg Neapel och London i visst afseende
måste vara en märkvärdig man ehuru låg och
frivol den verkningskrets är som lian valt for
»ina talanger Seribe var i sjelfva verket klok
nog att följa tidens strak Komedien hide
under sistförflutne århundrade uppenbart för
lorat publikens tycke Han såg huru åskå-
darne som fordom så lifligt intresserade sig
för Franska komediens klassiska rykte gäspa
de vid ett stycke sådant som "Misantropen
"Tartuffe bibehöll sig väl ännu någorlunda
men stod en tragedi af Racine på affichen
kunde man vara säker om tomt hus Tidigt
insåg Seribe att hvarken penningar eller ära
voro att skörda vid att understödja en sjun
kande sak och oaktadt all vördnad för Mo
liere kände han dock ingen kallelse att blif
va martyr för det förflutnas upprätthållande
Han öfverlemnade sig derföre med själ och
hjerta åt det närvarande och höll »ig vid pu
blikens smak sådan han fann den Alltid ja
gande efter det nya samvetslös i afseende på
den sanna smakens fordringar allt för otålig
för en noggrann utveckling och analys af ka
rakterer liknöjd om dialogens hyfsning och
skönhet hellre nöjanda sig med djerfva och
grofva utkast än fulländade kabinetts-stycken
dessutom framför allt eftersträfvande mång
fald i handling händelser sceneri och grote
ska figurer samt en slafvisk smickrare af den
flygtiga Pariser-publikens alla nycker utställ
de Seribe sina målningar oftast ännu våta ef
ter arbetet på sin klara ehuru grofva duk
till verldens åskådande och hvar och en för
tjustes öfver likheten ty i den lustiga mali
sen af hans porträtter tyckte man sig alltid
känna igen någon af sina vänner Sålunda
hade han den förtjensteo alt på vaudeville
teatern grunda en ny skola under det han
)å Theatre Fran ^ais i lyckligaste fallet ändå
alltid varit blott och bart en imitatör
Scribes lustspel och vaudeviller stå i visst
hänseende på gränsen emellan de dramatiska
proverberna som intaga en så betydande plats
i nya Franska litteraturen och den regelmes
siga komedien som numera blott i några få
arbeten af klassikernes skola framsläpar ett
slocknande lif 1 prover berne framställes en
ensam händelse eller situation utan all intrig
och den enkla verkligheten behöfver aldrig
uppoffras för den dramatiska effekten endast
ett par karrikterer träffa tillsamman och språ
ka helt makligt och lugnt i hvardagslifvets o
generade ton Behaget af dessa pjeser hvilar
på deras fullkomliga utseende af naturlighet
deras fel är bristen af ett fortskridande in
tresse Seribe söker i sina arbeten att före
na proverbernes naturliga ton och deras lät
tare utveckling af karaklerer och seder med
det underhållande intresset af en invecklad
plan som han ofta med stor skicklighet för
står alt anlägga och upplöser med ett behag
och omvexling af händelser som förer läsaren
lätt och angenämt till slutet Han tyckes lik
som gå den regelmessiga komedien i spåren
och upplocka de blommor som den försmåd
de och bortkastade Men dessa blommor för
står han så målande och smakfullt samman
binda att den krans han flätar åt Vaudevil
lens sånggudinna ofta ger henne ett mer re
tande utseende än hennes värdigare syster
Om man ur denna synpunkt öfverser ked
jan af Scribes produkter kan man ej under
låta att beundra mångfaldigheten och rike
domen af hans uppfinningsförmåga Han öfver
går med lika lätthet från det sentimentala till
den mest utsväfvande frivolitet och från en
djupt rörande scen till ett af dagens cirkule
rande bonmols I sin likgiltighet för alla par
tier och meningar visar han sig såsom en sant
kosmopolit den lättsinnighet som karakteri
serade ancien regime republikanismens M-i et
och passioner nutidens svagheter intriger
småsinne modedårskaper och storordrghet
allt uppfattar och återspeglar han med ^jain-v
ma kalla opartiskhet och gäckande åtIcl ^e
Hans vaudeviller kunna anses såsom en grup- :7
perad målning af de Franska sederna under
de sista sexton åren Men till och med ämnen
för giftblandnings- och mordhistorier såsom
i hans "Markisen af Brinvilliers
till och med
häxerier och djefvulskarakterer såsom i "Ro
bert le Diable
förstår han att med fram
gång behandla Hans "le Diable äger oak
tadt alla dylika personager som i nyare ti
der blifvit skildrade af en Cazotte Goethe
Byron j Lewis j Maturin m fl ändå alltid
förtjensten af en viss originalitet
Högst märkvärdig är i sjelfva verket Scri
bes talang attstraxt kunna förflytta sig inom
sferen för hvarje tema ehvad det är gladt
eller allvarsamt upphöjdt eller hvardagligt
modernt eller antikt scenen må vara förlagd
till Paris eller Indien öfver eller under jor
den Man begäre af honom en liten täck ro
mans en historia om kärlek och svartsjuka
såsom 'Sömngångerskan
en skarp och fars
lik sedemålning såsom "Den lyckligaste da
gen i min lefnad
en burlesk pjes såsom
"Björn och Baschan
en opera seria såsom
"Den stumma i Portici och 'Brama och Ba
jaderen
eller en komisk opera såsom "Bru
den
eller ett lustspel i ordets egentliga be
märkelse såsom Passionen och Förnuftet
i allt skall man finna honom beredd och
han öfverlemnar sitt manuskript på bestämd
dag med samma punktlighet som en köpman
betalar sin vexel
Hans skicklighet att anlägga en plan tor
de dock vara det mest utmärkande draget i
hans talang och har i synnerhet tillvunnit
honom bifall Händelserna i hans pjeser äro
sällan mycket invecklade utan följa ganska
naturligt på hvarandra intet är haltande
intet tarfvar en förklaring Denna utomor
dentliga skicklighet och hans sjelfförtroende
att kunna behandla äfven de svåraste ämnen
förleda honom likväl ofta vid valet afsina äm
nen och i detta hänseende förfaller han »tun
dom i orimligbeter som all hans lyckliga takt
1 utvecklingen knappt kan godtgöra Så t ex
Giftermål för Penningar kan man oaktadtdat
förtrollande behaget i flera särskilta partier
svårligen försona sig med den föl nuftstridiga
osannolik helen af de motiverande grundsitua
tionerna eller med hjelten Polignys uppföran
de sota ej allenast erbjuder sig sjelf till offer
att afsluta ett förhatligt giftermål för
att derigenom rädda sin ära som ge
nom några olyckliga spekulationer står på
spel utan afven onyttigtvis bemödar sig
att öfvertyga det verkliga föremålet för
sin kärlek att denna förbindelse Sr ea
följd af tillgifvenhet Det är kanhända det
bästa beviset på hans ovanliga talanger i det
ta afseende att osannolikhcten med hvarje
scen tycks aftaga tills den slutligen när ri-

Sida 6

dåen faller alldeles forsrunnit för illusionens
förtrollning Med några få undantag kan man
aästan i alla hans verk finna scener der situatio
ner ne sväfva på gränsen af det orimliga eller när
ma sig den melodramatiska öfverdriftens gebit
och likväl reder han sig med största lätthet ur
alla svårigheter just då man uppgifvit hans
Säk såsom hopplöst förlorad Denna rikedom
på utvägar har han isynnerhet i ett af sina
stycken "Avant pendant et apres
på ett
lysande sätt ådagalagt Denna dram ehuru
väl mer en skildring af tillfälliga händelser
än af seder och karakterer kan dock i det
hela tjena som exempel på Scribes beundrans
värda förmåga Ideen som ligger till grund för
denna pjes
har genom flere imitationer såsom
"Trettio år af en spelares lefnad m fl öf
verallt blifvit känd Karakterer framträda deri
under olika lefnadsperioder och man kan
icke neka att detta gifver handlingen förde
len af stor mångfalldigbet och rörlighet för
fattaren vinner derigenom en nästan oin
ikränkt frihet i målningen emellan sina karak
terers förvandlingar utan att behöfva fästa
»ig vid länkarna af mandomsåldern och ung
domen och under det han genom hufvud
iarakterernes fortsatta handling bibehåller
tråden af sammanhanget kan han tillika i
hvarje ny lefnadsepok sätta dem i konflikt
ined andra personer andra seder känslor
vanor och fördomar
Till Redaktionen af Aftonbladet
Man anhållar härmed att Redaktionen be
hagade i A /tonbladet låta införa följande
Svar på frågan Hurudant är tillståndet
med Eklesiastik-verket i Lappmarken
Uti N :o 275 af Aftonbladet för den 22 sist
iidne .November har influtit en artikel deri
insändaren påstår att tillståndet och förvalt
ningen »f den fond hvaraf 'Lappska Ekle
siastik-verkets tjenstemän lönas och hvartill
liela riket årligen konlribuerar medelst 2 :ne
kollekter är okänd och att man derom åt
minstone icke vet mer än alt den högst useli
lönar Lappmarkens Pastorer Missionärer och
Skolmästare för deras högst mödosamma be
fattning Han tillägger att hvar och en som
genom Lsestadii Jurnal härom blifvit under
rättad vore naturligtvis bevekt att uppmun
tra till frikostig ,et vid de årliga kollekterne
åtminstone har detta varit fallet med insän
daren åt hvilkens vården fattigare landsför
samling skall vara ai .förtrodd Han ar öl
•vertygad att om allmänheten kan förvissas
cm medlens ändamålsenliga användande så
skola kollekterne stiga till femdubbelt belopp
och mer» Sådant skall resultatet blifvit en
gang i år i hans församling ehuru han för
glömt att Söndagen förut kungöra om kol
le k tens upphämtning Men han tvekar atl
vidare göra någon uppmaning iii kollek t-in
samling och insinuerar derjemte den fpågan
Huru användas medlen Kanske användas de
till sportelkälla för en skara af embetsman
eller till diverse hanoraiier
Man får af sådan anledning härmed upp
lysa att denna fond som från ålder tillba
ia för valtals af en dertill inrättad Lappmark
Direktion och sedermera af f d Kanslers
Gillet år 1809 öfverflyttade» till Kong Kan
sli-ätyrelten undar hvars vård fond«n ännu
står
Detta är så litet en okänd sak att
Kongl Förfatlningarr .e af den a3 Oktober
j8og sora härom underrätta hafva blifvit
■ Hmängjorde öfver hela riket och således äf
ven uppläste inför den landtförsamiiDg hvil
ken blifvit anförtrodd åt insändarens vård
\itlate undemttfils® inhämtas af Koagl Majt :»
år 1824 utfärdade Nådiga Reglemente rö
rande förvaltningen af denna fond hvilket
äfven genom trycket blifvit allmängjordt
Kongl Kansli-styrelsens befattning rned E
klesiostik-fonden har dessutom i allmänna
papper och Riksdags-förhandlingar blifvit vid
åtskilliga tillfällen ornnämdt och kan icke va
ra obekant för den upplystare allmänheten
få pastorer torde i delta afseende dela in
sändarens okunnighet Fondens räkenskaper
revideras i Kongl Kammar-Rätten De haf
va dessutom vid sistliden Riksdag blifvit gran
skade afj Stats-Utskottet hvarefter Riksen»
Ständer i underdånig skrifvelse till Kongl
Maj .t anfört att räkenskaperne blifvit för
de med ordning och redighet samt af fullstän
dige -verifikationer beledsagade äfvensom
att vid dispositionen af medlen icke något
varit att erinra Sedermera har fondens för
valtning 2 :ne gånger blifvit granskad af Rik
sens Ständers Revisorer
Enär fonden förvaltad af ett publikt verk
således undergår all den offentliga gransk
ning som i vårt land finnes föresk rifven
ksn man då med sanning och skal påstå att
dess tillstånd och förvaltning är okänd
Genom Kongl Kansli-Styrelsens omsorg
har ifrågavarande fond vunnit en betydlig
tillväxt Den utgjorde år 1808 R ;dr B :ko
65 ,098 44 9 Nu utgör den enligt sista Buk
slutet 90 ,4 .39 34 i- Ärliga inkornsterne up
gå efter medel-beräkning för de sista lo å
;en till 8 ,»44 R :dr 41 sk
7
5 r ;st hvaraf om
kring 1000 R dr äro insamlingar genom kol
lekter årliga utgifterne efter samma beräL
ning 6-349 R :dr 29 sk 4 3 rist Fsnden för
kofrar sig således med omkring 1600 R :dr
B ;ko årligen
Alla aflöningar grunda sig på stater som
efter vedei hörandes hörande och afgif
ne förslag» blifvit fastställde af Kongi .jMaj
äfven som utgifterne i allmänhet grunda si§
på Kongl Maj :s derom gifne .Nådiga fört
skrifter
Af fonden beviljas derjemte pensioner till
fattige Enkor efter Lapp-prester arfvoden
lill medhje !pi >re åt sjuklige pastorer i Lapp
marken Stipendier ät studerande ined kan
edom af Lappika och Finska språken för
att bildas till Religionslärare anslag och
bidrag åt fattige Lappniarks-lörsamlingar till
Kyi kobyggnader eller reparationer deraf ro
» Bibeln och åtskiilige andra Religionsböc
ker hafva blifvit öfversätta tryckta och ui
dtlta på fondens bekostnad Kongl Kansli
styrelsen har för icke längesedan låtit upp
lägga af Katekesen på Lappska 5ooo exem
plar cell på Finska 7000 exemplar
Vården af Lappska Eklesiastik-Fonden
och omsorgen om undervisningsverkets fort
gång i Lappmarken har alltid ansetts för ett
af de vigtiga-te angelägenheter som sysselsatt
Kongl Kansli-siyrelsen Sedan år 1818 en
ny ur ,dervisningimetod efter vederbörande
hörande blifvit af Kongl Majt provisionelt
antagen har Kansli-styrelsen egnat hela sin
oms» !A att rörande lämpligheten af densam
ma inhämta pålitliga upplysningar för att
åstadkomma de förbättringar och ändringar
deri som ännu mer kunna leda till ändamå
let _ Kongl Kmslistyrelsen hor i delta amne
emottagit åtskillige lörslag men någre kla
gomål öfver löneines u slhet eller en» otill
räcklighet hafva icke hos Kongl Kansli
ty reisen blifvit anmälde I det lörslag som
den för !jente Lsestadius till Kongl Kansli
styrelsen ingifvit rörande en förbättrad un
dervisiiings-metod och hvilket icke åsyftar
någon betydlig tillökning i kostnadeine på
står han tvertom att kateketerne hafva för
störa löner hvilket skall föiauledt dertill
»Il de blifvit lata och öfverlasta
si® of brHn
*in hvadan han ock anser deras lärare-be
fattning icke lämplig för ändamålet For
öfiigt finner Lsestadius någon hufvudsaklig
förändring icke böra företagas innan man
ei hållit en ännu pålitligare kännedom om
hvarje orts lokala beskaffenhet hvilket lian
icke en sång anser sig äga utan derföre ho
Kongl Kansli-styi elsenj begärt att få före
taga en viiitations-resa genom Lappmatkeo i
3 :ne åi hvarom äfven Kansli-styrelsen
nyligen gjort underdånig hemställan
Insändaren behagade häraf inhämta att
vården af Lappska Eklesiöstik-aogelägenhe
terne icke är försummad utan att åt dess»
vigtiga ärenden agnas ull nödig verksamhet oeh
noggrann förvaltning Men — lärer insända
ren invända—hvad kostar icke denna förvalt
ning Denna fråga är lätt besvarad Kongl
Kansli-styrelsens ledamöter äga i sådan egen
skap inga löner och hafva af Lappska Ekle
siastik-fonden icke uppburit det lingaste
En lönlös tjensteman af Kongl Kansli-sty
relsens Expedition uppbär af fonden ett år
ligt arfvode af iooR :drB
'ko för Registrators
göromålens bestridande hvilket varit af
Kongl Majt i nåder stadgadt ifrån Kongl
Kansli-styrelsens början >— äfvensom fon
den aflönar en bokhållare och ombuds
man med något öfver 4°° Rdr for dess lika
trägna som ansvarsfulla befattning med Fon
dens alla räkenskapsmål och det vidlyftig»
bokslutet Enligt sista bokslutet går hela
förvaltnings-kostnaden i Stockholm till 600
R :ar B :co Något honorarium af fonden har
aldiig ägt rum sedan densamma kommit
under Kongl Kansli-styrelsens förvaltning
Sådan är den skara af Embetsman om
hvilken Insändaren talar Det finnes icke
det ringaste spår till den spoi tel-kalla hvar
till fonden enligt Insänderens insinuation
skulle användas Visseilige ,i är f ^rt ett stort
antal tjenstemän som 'elar vålden och ajl-
svaret af fondens förvaltning och deribland
många beklädda med höga embeten och
förtroenden men de taga alla sin lön derfö
re — icke of fonden — utan i medvetandet
af samvetsgrannt uppfyllda pligteroell i till
fredsställelsen ntt befordra et t god t ändamål
Insändaren nämner äfven att han under
ovisshet om medlens användande sälter i
fråga huruvida han hädanefter bör göra
uppmaning för kollekt till Eklesiastik-ver
het Härigenom har Insändaren röjt allt
förmycken okunnighet afven om sin egen
tjenstepligt Kongl Majrts Nådiga Cirkulär
af den 23 Juli 176Z till samtlige Konsistori
erne och Landshöldingarne uti hvilket Cir
kulär 2 :ne årliga kollekter beviljas innehål
ler dki jemte en Nådig befallning att till
hålla prescerskapttj hvar å sin ort att an
mana deras åhörare till något rundeligt sam
manskott för undervisningsverket i Lapp
marken Då det således ieke bes or pä In
sändarens välbehag och godtfinnande att i
detta afseende göra eller låta utan det ovil
korligen åligger insändaren att uppmana till
koliekt-insamling så torde det vara rådligas
utan afseende på inhemtad upplysning om
fondens förvaltning hvaröfver pröfningen
icke blifvit insändaren anförtrodd fullgöra
denna skyldighet emedan underlåtenhet
häri lätt kunde leda till en tjenlig föreställ
ning af vederbörande Konsistorium hvilket
lika med Koiuistorierne och det upplysta
pnstcrskapet i allmänhet säkert äger till
räcklig kännedom om Lappska undervis
ningsveiket för att nitälska lör de åtgärder
som befordra dess ändamål
Insändarens förslag att om genom dess
uppmaning kollekt-medleu skulle ökat de

Sida 7

Embelsmäu som Imfva bsfattnin med upp
börden deraf höra derföre icke beräkna sig
vis» procent af summans storlek utan sam
ma belopp Som de föregående åren w m
Järer angå Kontistorii Notarierne hvilka
genom Kongl Brefvet den 17 Mars 1768
blifvit berättigade att sig tillgodo beräkna 6
procent i provision och remisslage för redo
görandet och öfvei sändandet »f de i Stiften
inflytande kollekt-medlen Man kan väl ic
ke veta på förhand hvad de skola säga här
om men troligen lära de finna si« slagne
genom ofelbarheten af det motiv Insända
ren åberopat härför» det neml att rdken
kenshaperne aldeles icke blifva besvärligare
genom större summors skrifvande utan al
lenast genom penningarnes vaknande
Af hvad nu framstäldt blifvit lärer Insän
daren finna att fondens föi veltning hos den
upplystare allmänbeten icke allenast är känd
utan väl känd samt att oin Insändaren här
om varit okunnig så är detta Insändarens
fel hvilken å ort som vederbör haft gan
«ka lätt alt förskaffa sig all möjlig uppljs
m- g
Insändaren torde äfven inse alt h- >n mot
verkat det ändamål af ökad kollekt-insam
Jing för hvilket han säger sig nitälska i
händelse allmänheten kunnat missledas al
Iiisändnrens sanningslöa framställning till
tvifvel om Eklesiastik-fondens ändamålsenli
ga förvaltning
FrSn Tryckét har utkommit och säljes pt Afto»
bladsKontoret särat i Holmborgs Hedboms Isbergs och
Lundequists Bokhandel
ÖO
DRÖMBOK
ANNONSEh
Till salu finnes
OM SVENSKA
SCHOL VÄSENDE T
ll
eller
ELEMEN TAR -SCIlOLANj
En Skrift lillcgnad
Sveriges yngre Presterskaj
I Bokhandeln K 16 sk B :co
Försök
att närmare bestämma frågorna om undervis
ningsverkens reform
AND FRYXELL
SNAPP HANARNE
Gammalt 113 'It om Skåne från sjution
de seklet af O K Svenskt original i
trenne delar saljes i alla boklådor
ä 3 R :dr 32 sk :r Banko
Af trycket har utkommit och säljes i alla Boklådor
•amt p£ Aftonbladskontoret
ETT AR I SPANIEN
EN UNG AMERIKANARE
Öfversättning från Engelskan
1 Två Volnmcr
I ålla Boklädor och AftonbladsContorot ä a Rdr
»i »k 1
M
F em ton Måna cl er
-t
En Ung Schweitzares Lefnad
ll
eller
eller
Äesor i Scottland England Irland Belgien Rheintrak
terna och Schweitz Iren 1350 och igzr Svenskt Origi
ual 2 .NV delar
Af trycket har utkommit och säljes i Deléens et
Comp .s Bokhandel 2 .dra öfversedda Upplagan af
L6Kbii
Bokhandel 2 .dra öfversedda Upplag
L 6r Kabenii
LÄ rob ok i Svenska Kameral .Lagfarenheten 2 Rdr 32
»k Bco
Af Trycket har utkommit och säljes i Deléens et
Comp Bokhandel Svenska folkets Historia af
Eik f G
p Bndel Svenska
Erik Gustaf Geijer
dltill Gf WRdr Bank
j
föräta delen till Gustaf Wasa - Rdr Banko
för Lotteri-Spelare i allmänhet
id
p
med figur föreställande Nummer» ^Lotteriets dragning
Den ofta drömmer om sin Älskarinna
Han säkert miste Lyckan vinna
A Aftonblades Kontoret och i de flesta Boklådor ä
16 ik B ;co
KAISKA
OM MEKANISKA
Torkni n g s-RIO R
g
för
Otröskad säd och andra växter
ny privilegierad uppfinning
af
David Frölich
med planch
Af trycket har utkommit och säljes i alla Bok
lador på Aftonblads Kontoret och hos de flesta
Bokhandlare i Landsorten å±i B .dr 16 sk B .coi
Fördelarne
MA Ci
l NER
Såsom bidragande till lag tillverkningskost
nad och ökadt behof af Arbetare
Öfve rsättning frän Engelskan
Af trycket bar utkommit och säljes i Wiborgs Bok
låda
Det nya Svenska Kolnings-SäUet
andra häftet innehållande utförligare och nya under
rättelser om Kolningen och Träsyrans rening m m Äf
ven finnas nu några exemplar af det första häftet att
tillgå
Af Trycket liar utkommit ocli säljes i Bokhandclr :»
å 2 Rdr 4 i >k Banko häftad
Moderna Kokkonsten ■
tillämpad för Svenska köket af Lovisa Sjöberg Kok
fru i Stockholm
LINE AR-TECKNING
EFTER PESTALOZZL '» METHOD
af
hans Elev
J J GUINCHARD
Lärare vid Hillska Skolan
Denna Kurs är i synnerhet utarbetad for barn som
skola lära teckna under sina mödrars eller äldre syskons
uppsigt äfvensom för Skolor hvarest ett större antal
elever kunna på samma gång sysselsättas med dessa öf
ningar
12 Pl samt en särskild Tabell for Beglor kosta lRdr
8 sk Bco
Hos Wiborg et Comp .t Skaldestycken i fri öfver
sättning af Fredr Sam Silfverstolpe Första Delen
å 1 R :dr sk Andra Delen ;i 1 R :dr 24 sk Banko-
Af Trycket har utkommit och säljes i Utter et
Compts Bokhandel d 2 .Rdr Banko SV ENSKA FOI
KETS HISTORIA af E G GEIJER FÖRSTA DE
LEJV TILL GUSTAF WASA
45 åtnrstäen le arrendeåren ä Egendomen Rolams»
hof belägen å Kungsholmen invid jYIälaren Danna
Egendom innehåller cirka 35 Tunnland och består
af öppen Åker Ängsmark Trädgård af 1 1 .2 Tunn
lands storlek med en myckenhet fruktträd och bär
buskar samt en liten Skogspark fritt fiske Stora
Karaktärs .Byggningen tackt med plåttak belägen
å Egendomens Östra sida invid Mälaren har en
förträfflig indelning af Boningsrum till en del f ör
sedde med deux b att ans dörrar allt inrättadt för
ett eller 2 ;ne större hushåll Uti 2 :ne våningar och
i Rez de Chausseen finnas 17 Boningsrum 2 Sals•
skänkar 2 \ne Garderober Kök med Stek och Bak
ugn Skafferi och 2 tne Källy ar Nära Karaktärs
byggnaden en Uthusbyggnad under plåttak in
nehallande Stall for 5 Hästar rymligt Vagnshus
Mangelbod och Hö skulle en Vedbod samt ett Öp
pet Lider å Egendomens Vestra sida nära Marie
bergs vägen äfven en med skön utsigt och för en
Arrendator passande Byggnad bestående af Bo
ningsrum Kök och Vind hvaruti kunna inredas
2 \ne större Gafvelrum nära denna Byggnad en
Uthusbyggnad meden Foder skulle öfver ett rymligt
Fähus och öfver Logen samt på Ängen en stor Ho
lada Boningshusen äro så uppförda att de Vin
ter tiden äfven kunna bebos• Kullbåtar som lägga
till Rölamshofso bryggan lätta Kommunikationen
Sommartiden Ärliga Arrendet till Staden och Stora
Barnhuset ur 3 ^1 Rdr 2g sk g rst Banko och de öf
rige Utskylderna å Egendomen uppgå endast
till
22 sk Banko Närmare underrättelse erhålles
en tr upp i Huset N ;o 15 vid Drottninggatan
af Professor Estenberg som äfven embetager
skriftliga anbud sist till Januari månads slut 1855»
på Öfvertagandet af de återstående Fyratio tre ar
rendeåren
Koppoms Qvarnar och Kåx belägna i Nordmarks
Härad af Carlstads Lån jemte Privilegier till anläggande
af 900 Skeppund Stångjerns och 200 Skeppund Ma *»u
faktursmide Närmare underrättelse tås hos Major Juel
pl Carlstad och Noresund
lullmgs Egendom om 5
cirka mit sjö och landväg frun Stockholm
ut .medZtmLktvackert lä b och ett "ÄI
nyss målade och reparerad ^nsngshu tnn Häl
landa en mängd rum mr-d kok orh skafferi Vid tal
let finnes utom en blomsterterrass 1-ne göda Träd
värdar samt en vacker -park Till Egendomen ho•
rer Husbehofsqvarn och Sag god stor och sparad
skog 9 Jordtorpare hvilka jemte 2 a 3prangar be
strida trurdens arbeten dels susom åliggande o t ii
dels mot betalning for åfverdagsyerken Jordmu
nen öfver allt mycket god Hoafkastning emellan
2 il 500 lass Utsädet cirka -o a -5 tunnor Höstsäd
och 10 till 30 tunnor vårsäd i hvarje årgång B
tesmarken sod och vidsträckt och kan betydligen
ökas Tillfällen till vidsträckta odlingar finnas pu
■nere ställen En mindre Landtegendom af Frälst
natur särdeles väl bebygd och med vacker belä
Senhet i - mil sjö- och landväg från Stockholm med
stor Ladugärd Skog till husbehof goda Trädgtlr
dar bränneri med flere formaner Narmare be
skrifning och priser uppgifvas pa Tottie et Hedbergs
Kontor i huset Nio 40 vid Skeppsbron Qvart Ar
3
Ett Orgelrerk med Forte Piano passande mi en
mindre Kyrka Skolhm eller Salong öirerenikom
malse om priset jemte vidare underrättelse om Instru
mentets beskaffenhet erhålles di anmälan göre» uti hu
•etIN-o 7- Desvärsgatan eller ock till mig på Nyköping
J .JONSSON
Hautbi
Hautboist
Hautbo
PIANO FOR T
Eli
,z vSi »amia som nya till billiga priser hos Instrument
makaren Söderberg i huset N :o 50 vid Regeringsgatan
TVÅ S0 (la VIOLINER
hos Instrumentm akar en Hulting i huset N :0 2 }pX Homl
i godt stund varande läte och beqväm Jatft
va«n med sufflett och selar för facilt pris Under
rättelse lernnas i huset N .o
iq hörnet af samla
Kun«sholmsbrogatan och Mularegränden då Ku
sken Dahlqvist efterf rågas
Slädor af utskilliga faqoner ock en ny gentil
Coupee for nedsatta priser hos Sadelmakar W
Mellström Regeringsgatan N :o 46
Jdk
gg
Jaktredskap
Snaders Hundvalp af Eng
kp
En z mSnaders Hundvalp af Engelsk Jagttik
mvcket väl tecknad och af utmärkt god logrlrace Bco
r 1 tt aldeles nytt napphönsnät eller så kal
lad Tiraiso med tillbehör 20 — 1 et Veritabelt god
Skiälbössa af grof .caliber (svinrygg 20
— 1 st D .o
Siöio»elsbössa 16 Z2 Underrättelse i huset N .o 7
Cepheus vid Köpmansgatan pa nedra botten
Bråckband tvonnn gånger med nya förbättringar
uppvis
.a i Kongl Sundhets Kollegium som i sitt sedix
>1« lör 4 Zr sedan utlärdade bevis yttrat att de i anse
ende till den lätthet hvarmed do kunna appliceras ef
ter bläckets olika läge och utan den minsta olägenhet
lampas efter den sjukes olika kroppskonstitution syn
tiprlivast förtjena allmänhetens förtroende — förtär
dieas
af undertecknad hvilken sjeli i behof af Brick
bauds begagnande derpå gjort mangtalldiga förändiin
gar i försök till att utröna hvilket sätt skulle och bord
vara det mest lämpliga och passande efter hvarje per
sons kroppsbyggnad och brickent olika lägen IVIing
af den respektiva allmänheten som begagnat sig af
dessa Bläckband hafva hugnat mig med den under
rättelse att da med nöje funnit deras företräden ock
praktiska nytta Deisa Bråckband ä :o försedda med
dels två fält dels trefalt rörliga pelotter sä att putan
kan riktas efter bräckets läge Älven kan jag rekom
mendera ds Nafvelbråckband jag nu tillverkar a
äro törlärdigide efter en senare af mig uppfunnen för
ändring de äro mindre besvärande än do lörra och för
sitt ändamål mera tjenliga I ölrigt kan man vid be
ställningar få alla de rättelser vidtagna som önskas Och
accomodera Trån Landsorterna kan med mig korro
sponderas efter nedanstående adress dl all ackuratess
förenad med skyu ^samhet och ett välgjordt arbete nt
lofvas
J Wallin
Chirnrgisk Instrumentmakare
Tbkbdid
Chirnrgisk Instrumentmakare
Adress lemnas i andra Tobaksboden vid Jerntoygs
gatan till höger frln Jerntorget
Uti C L Hassells et Sons bod a Drottninggatan
Imperial Reg större och smärre Me dian- Ho»
Iåndskt ct Svenskt Skrifpapper af diverse stämplar-
samt (lere sorter göda Skrirpennor
Limmadt och olimraadt Kardus Tak Skrif .Koncept
och Tryckpapper diverse Gjuterier smärre spik och
knappnålar pl J G Broms Kontor i Drakens gränd i
FKANSKA KUPOR
större och mindre finnas i Akerholms Glasbod i Berg
strahlska huset vid Stora Gråmunkegränd
Uti undertecknads Salubod belägen uti huset N :o
61 Qvart Medusa vid Kornhamnstorget finnes till salu
för facila priser flera sorter Bomullstyger och duk %f
samt välgjorda paraplyer
Cl HSi
Carl H Stein
Bomullsfabrikör
n
uiu
uiuerade 1
säljas i Magazinet vid Riddarhustorget
Kokkärl af alla slag samt si kallade
g
Stålgrytor
odMiid köd
gy
försäljas i Gjutgods Magazinet vid köda bodarne
Hos A Wiborg et Comp finnes några vackt »
T apetserimönster f ör billigt pris
MORGONKOCKAR
sZväl mans som fruntimmers finnes hos Mendelson «
ITredsgatan midt emot II K H Prins Carls Palats

Sida 8

VASTTYG
5id«ut Sammets och Ylle-Västtyg af mlnga sorter till
facila priser hos Rundqvist vid Köpmangatan Huset
N ;o eo
FRIS
till Vinter-rockar ho» Rundqvht vid Köpmangatan Hu
»et lf :o »o
K nin lotfs-K appor
däkhi
p
Paraplyer Bordtäcken etc hos Rundqvist vid Köpman•
gatan Huset N :o 20
Svarta Pälsfoder Götheborgs Segelduk Hampa och
Franska Kardborrar pl J- G Broms Kontor i Drakens
gränd
UNIFORMSKNAPPAR
for alla Infanteri .Regementen och till alla Läns samt
flere andra civila uniformer finnes till salu uti huset
H ;o 1 på Riddarholmen till venster inpå gården
Va t fen t äta
Regnkragar M ^hsor Skor Jagtkängor Kappsäckar och
Renslar af P et L D Lfcmms Patent .tillverkning fin
nas i Hr Brandelii Hattstofferarebod vid hörnet af Gu
staf Adolfs Torg och Regeringsgatan hvarest äfven mot
tagas beställningar af flera dylika arbeten
De flesta sorter bruna och gröna Théer hvit Fransk
®ch Rysk Tvål Lagerblader Kanarie Roffrö Krapp
rödt Turkiskt Garn Skrifpennor Patentolja Egyptisk
Safflor Portugisiskt Sulläder » .ma Lärfter rödt Portvin
på 1 .4 Pipor S 't Croix .Rumm samt på Boiiteiller rÖdt
och hvitt Port-gammalt Mallaga och Xeres vint si väl
förtulla dr som fran Nederlag dubbel Batavia Arrak
JM ader a vin fin och ordinair gammal Fransk Cognac
Kalabrisk Lakritz marmorerad Fransk Tvål skuren
Fransk Kork Ryskt Tagel försäljes af P A Leffler
Kontoret i huset N :o 55 hörnet af Kornhamn och Fun
kensgränd
Boiiteiller
Franskt fagonerade utmärkt vackra och lagom stora hos
Ekervall pl Ladugårdslandet
Ett vackert Sortament till billiga priser uti Kramh
Brobergs bod vid Fredsgatan
Veritabelt Engelskt CaiPe
utmärkt fint och godt uti J F Zethraei Kryddbod vid
Osterllnggatan
Vackert Kaffe 52 sk skålp Fin Stockholm iMelis
i Topp sz 1 .2 sk skalp 5 stycken Tyska Violiner nyss
inkomna torra Murklor a 1 Rdr 12 sk skilp uti Kihl
stedts "Senior Kryddbod vid Piegeringsgatan bredvid De
manders
Godt Javakaffe i Lindroths Kryddbod vid N or
landsgatan
PI Kontoret 1 tr upp i *sarrma hus som Källaren är
▼id Södermalms torg försäljes till de mest billiga priser
£ år gamma Batavia Arrack pl hel- et halfleglar Ter
res Socker Ryska Oxhudar Segelduk Ett större par
ti Braunschweiger Humla Melis Socker af Stockholms
tillverkning Petersburger Ren et Utskotts - Hampa
samt l .ma sort Portvin på halfpipor
FRISKA l ilEEIl
bland andra Blomthe af utmärkt finhet i Bromans
Kryddbod vid Drottninggatan
'MTTCK 4 T «7
ITi IcÄiA 1 lil
och
LÅNG- RUSSIN
LL
af innevarande
!» »körd utmärkt vackra i Zethraei
Kryddbod vid Österlånggatan
PORTVIN r >å hela halfva och qvartpipor
GOSSLARS BLY I TACKOB omt circa 10 Lispunds
vigt samt BRASILIANSKT SALLADER försal
fes af
J F
Erdmann et Komp
Portvin och Madera af flere sorter fina och ordi
»»ära röda och hvita Bordeaux viner Batavia Arrack
Fransk Kon jack och Jamaika .Romm till facilaste pri
ser i huset N :o 15 vid Mariegatan Qvart Saturnus till
höger inpå gården 1 tr upp
Fint destilleradt FAHLU bränvin af ypperlig god
het och styrka till 1 I ^år 40 sk ligs samt gammal full
komligt
ren och destillerad Sprit af 7 grader 1 ill 1 Rdr
g sk Rgs kannan i Egendomen N :o 17 Alandsgränden
Qvarteret Torsken
STOR A rr K i TT - Pi KO .V
i J jF Zethrui Kryddbod vid Österlånggatan
Uti« r ;vroner <v
v crintscei ler
af .ypperlig godhet i dessa dagar inkomne till facilt pri»
j Bromans Kryddbod vid Drottninggatan
Y
y
HYSj
_
S
j i A UTER
fif ldfötqualitéi BomKd
_
superfina af aldra första qualité i Bromans Kryddbod
vid Drottninggatan
Hos Magnus Lindgren et Comp i huset N ;o 1 Fer
kensgränd vid Skeppsbron Talg »Ljus i Lådor af Wi
löorgska Fabrikens tillverkning
Preparerad t Kornmjöl
fööbf
p
Botemedel för bröstsjukdomar approberadt af Läkarebåde
här och utomlands säljesi Glasburkar i The .Magazinet vid
Malm torgsgatan
ANJOS
ANJOVIS
»ycket god från Eknäs till 16 sk rgs p skilp i Hed
ro an Kryddbod vid Köpmanstorget
Extra fin Anjovis i huset N :o 7fcpå Stora Glasbruks
gatan det 3 :äje till venster från Stadsgården
ANJOVIS
J
mycket god från Eknäs till 12 sk rgs skålpundet i Folc
kers Wiktualiebod vid Köpmansgatan
Ypperligt god i dessa dagar inkommen for 2 Rdr 24
sk rgs tages parti rabalteras priset t Abrahams
sons Kryddbod vid Norrlandsgatan
Nytt Riga Sädeslinfrö på Tottie et Hedbergs Kontor
i Huset N .o 40 vid Skeppsbron
NEG Eli ME AD
utmärkt god
g
försäljes på C G Ahrbergs et Comp Kontor uti andra
huset söder om Slottsbacken vid Skeppsbron
Tulpan och dubbla Narciss .Lökar i Huset Nio 24 vid
Clara Norra Kyrkogata
RÖDT KLÖFVERFRÖ
friskt och af ypperlig beskaffenhet på Kontoret 5 tr
upp uti huset N .o 1 vid Södermalmstorg
AS i UJNDAS KÖPA
Sjöassurans .kompagniets och Götha Kanals aktier
äfven Lottsedlar i Trollhätte Slussverk Säljarn beha
gade inlemna sin adress i förseglad billet till H J på
Aftonblads .Kontoret
UT B JUDES HYRA
En nyligen reparerad vacker och "beqväm våning
innehållanda 6 rum med kök Skafferi Garderob för
träff lig Källare samt behöflige uthus jemte samma vå
ning åtföljande 4 kallade Vindsrum äfven J hästa
skick och med tillhörande beqvämligheter är nu ge
nast eller från d i :sta April 1333 att hyras uti en egen
dom vid Björngårdsgatan i S :t Maria Församling Stall
för 3 ?ne hästar samt rymlig Foderskulle och Vagnshus
kan äfven erhållas om så önskas Närmare underrät
telse meddelas i Apotheket Gripen vid Göthgatan
Ett ä två bättre möblerada Ungkarlsrum nu genast
belägenheten är uti huset N .o 44 vid Stora Nygatan
2 :ne tr upp 0
En PACKBOD större och mindre SPANlS /lAlA
VINDAR samt en KÄLLARE alla Lägenheter här
i Staden hvarom närmare underrättelse meddelas af
J F Erdmann et comp
Packbodar och Spannmålsvindar uti f d Kallinska
Magazinshuset vid Skeppsbron Närmare underrättelse
fäs på C G Cantzlérs Kontor vid Södermalmstorg
Ä .STUND AS HYRA
Den 1 April rZ3Z åstundas att hyra en beqväm Vå
ning 1 tr upp om 4 5 ä 6 rum och kök belägenheten
önskas omkring Gustaf Adolfs Torg Blasieholmen
Drottning eller Begeringsgatorne ej lör längt upp Om
svar med adress lemnas i Kongl Tryckeriboden i Stora
Kyrkobnnken
ANMÄLAN
Det med en större och mera allmänt utbredd bild
ning ökade behofvet af böcker det ur samma skäl
hår flytande liflig are intresset hos publiken for sin
tids och sitt lands litteratur samt önskan att derom
taga en mera än ytlig kännedom göra en väl för
sedd och med afseende på den bildade publikens
fordringar arrangerad Bokhandel mer och mer be
höflig för hvarje stad och ort der ej alla intellek
tuella behof qväfvas af fattigdomen och de materi
ella behof
ven I Norrköping till folkmängd och
storlek klen tredje i ordningen af Rikets städer har
en såsom hufvudsak och med odeladt intresse idkad
Bokhandel som kunnat motsvara publikens önsknin
gar sedan längre tid tyckts var a erforderlig Detta
har väsentligen föranledt undertecknad att här
etablera en Bokhandel och med den kännedom af
Bokh andrin samt de relationer ja fiaft tillfälle
att förskaffa mig gör jag mig förvissad att lyckas
i mitt bemödande till att uppfylla såväl den läsande
publikens som Hr För !äggares fordringar Genom
de åtgärder jag vidtagit och genom den lifliga kom
munikation Norrköping äger såväl med Hufvudsta
den som Rikets öfrige städer ser jag mig i tillfälle
att kunna erbjuda ett fullkomligt assortiment af
alla i Svenska Bokhandeln befintlige samt
utkom
mande böcker och musikaliers och att om någon ar
tikel skulle hos mig för något tillfälle vara utsåld
eller saknas i de flesta fall anskaffa den inom 3 d
10 dagar efter sjord efterfrågan samt ännu sna
rare under sommartiden så vidt den ej är hos för
läggaren utsåld Då äldre ur Bokhandeln ut
gångne samt mera säll synte böcker astundas ,skall
jag använda bemödande att anskaffa äfven sadane
samt så snart som möjligt
— och genom särskilda
omständigheter kan jag påräkna att 1 de flesta f all
häri lyckas Att vara försedd med ett större eller
äfven blott ett mindre fullständigt assortiment af
utländska bpeker och musikalier ar utan föregå
ende reqvisition vid vår osäkra och omvexlande
kursy oberäknadt andra för utländska Bokh andeln
ogynnsamma omständigheter
— numera ej möjligt
knappast på någon punkt af Sverige JYIed den lif
liga kommunikation Norrköping sa länge sjöfarten
är öppen har med Tyskland samt med begagnande
af särskilde utvägar kan jag dock förbinda mig
att på kortare tid än det i allmänhet är vanligt
samt efter billigaste kurs b er åknings anskaffa Ty
ska Franska Engelska och Danska böcker och mit•
sikalier som hos mig reqvireras Resp Bokälskarey
hvilkas reqvisitioner uppgå till nugot betydligare
belopp kunna i allmänhet påräkna en rabatt läm
pad efter reqvisitionens storlek
Då Herr Förläggare i Stockholm med hvilka jag
ännu ej haft tillfälle att ingå i någraJörbindelser
och som benäget vilja tillsända mig några b öcker
musikalier gravyrer m m men ej hafva utväg
att sjelfve besörja af
sändandet behagade inlemna
de till mig ämnade paketer till Herr Bokhandlaren
W Isberg i hörnet af Storkyrkobrinken och Städs
smedjegatan då Herr Isberg benäget åtagit sig
ombesörja fort skaffandet
Nköii Db
jfff
Norrköping i December 1332
6
ping i December 1332
6 Abr Bohlin
LÄCKER UU och BLECK 'LAGAUF
Joh Fred Dahlbom
anländ från utrikes ort förfärdigar och reparerar alla
sorter lackerade och olackerade Bleckarbeten samt ut
hyrer Lampor till Eclaireringar Magazinet är uti hu
set N .o 3 vid Rrunkebergstorget och Malmskilnads
gatan
En yngling som innehar kondition i Kryddkram
handel och förut tjent i en af de Norra Städerne ön
skar komma i förenämde handel och rekommenderande
bevis kan presteras om svar anhålles i förseglad billet
till G i K som inlemnas på AftonbladsKontoret
En allvarsam piga som är kunnig i spinna
väfva och sy samt van vid inom hus förefallande
sysslorl åstundar condition åt landet helståt Vp
land hos något hederligt Herrskap Hederliga be
ty g kunna uppvisas Gunstigt svar afvaktas titl C S
som inlemnas på Aftonblads .Kontoret
Uti ett bättre och stilla hus 7 .2 mil från Stock
holm åstundas en Gouvernante som jemte förmåga att
Gramatikaliskt kunna undervisa i så väl Svenska som
Franska språken musik rita och skrifva med flere för
en Gouvernante erforderliga kunskaper förenar en god
konduit och stadgadt uppförande Svar med utsatt
adress afvaktas uti förseglad billet till C G B hvilken
inlemnas uti Nipperboden i f d Franska Värdshuset
Åstundas få låna 10 ,000 Rdr Banko f .mot Hype
thek af Lif *Assurance Police å 1000 L Sterling
jemte säker borgens förbindelse för årliga premii„
inbetalningen I ångifvarens adress begäres i for
seglad billet till S S som emottages uti Hr Hatt
sto fferaren Utterbäcks bod vid Gustaf Adolfs Torg
Åstundas arrenderaj
En Egendom af hvad natur storlek och beskaffen
het som helst ej närmare än 2 och ej längre än A mil
ifrån Stockholm utom nägon af dess södra tullar Den
en sådan har att utarrendera torde i förseglad billet
till Arrendator som inlemnas på Dagblads Kontorei
uppgifva Egendomens namn samt stället der vidare
ö överenskommelse kan träffas
En Egendom med bördig åker och äng tillräcklig
skog nödige Inventarier belägen högst 5 mil från hut
vudstaden åstundas arrendera- Svar begäres i Krydd
kramhandlaren J A Hesslers bod vid Stora Hvarfvet
Undertecknad nyligen hitkommen till Stockholm
förfärdigar alla sorters artificiella Fransyska blommor
samt fjäderblommor t hvaraf ett större sortament finnes
till salu äfvensom emottages större och mindre beställ
ningar
dDb832
g
Stockholm d z December 1832
C J Bällin
Bor uti Karduansmakaregränd huset N :o 13 Qvart Loen
första dörren till höger i förstugan
Undertecknad får för den Vördade Allmänheten
tillkännagifva att hos mig mottages beställningar
samt hålles till salu Guld Silfver samt Pläterade
arbeten hvilket senare tillverkas för ungefär hvad
arbetslön utgör på Silfv er arbeten o c }i af fullkorn
ligt så god beskaffenhet som den Engelska-
JLENHOLM
g
J LENHOLM
bor pa Westerlånggatan
huset N .o 30
Undertecknad får äran rekommendera sig med flen
sorter nyare fina Cigarrer nemligen Lätta bruna Ha
vanna Vandevi Dito starka Vandvyille fläckade Ca
bannas Dito lätta gula som sprida en angenäm lukt
de säljas så väl uti parti som minut från 16 Rdr 32 sko
Banko till 40 Rdr BanXo per 1000
j D Labatt
har sin bod uti huset N :o 1 Qvart Mercurius Störa
Nygatan nära Riddarhus tor get
Ifrån Skeppet Solid som föres af Kapten H Pet
Lundberg hafva i New York bortrymt här förhyrde
Timmerman Olof Lindqvist
Lätta Matrosen IJnderKonstapeln vid Kongl Maj
*tf
SiCJ
Läta p
flotta Stockholms Station C J Karsten
Lätta Matrosen Abr- Sandberg
Lätta Matrosen N P Ruthström
Jungman Nils Johan Löfberg
llö
JgJ
Dito Alfr Hallström
Dito A G Rinnman samt
ö
Dito A G R
Kocken Bengt Wallenström och hvarom vidare mnde
rättelse erhålles på Kontoret 2 tr upp vid Kornhamns
torget samma hus som Källaren Lii .beck»
Stockholm d 23 November 1S32
ATT UNDVIKA PENNANS FORMERING
Med Privilegium af H :s Maj :t Konungen af England ©ök
H :s Maj ;t Fransmännens Konung
PERRY s PATENT SKRIFPENNOR
äro af 4 särskilte sorter nemligen N :o 1 dubbla Patent
pennor Njo 3 Bureau Skrifpennor N ;o 4 fina Burcau
pennor Njo 5 Lackerade Perry 's pennor och för hvilka
Uppfinnaren fullkomligt ansvarar äro i dessa dagar
åter inkomne och rekommenderas härmed den vördade
allmänheten
Stockholm den 16 Oct 1332
vid Gustaf Adolphs Torg
Å
vpg
BÖCKER UTLÅNAS
På längre eller kortare tid mot billiga vilkor i VT
Lundequists Bokhandel vid Myntgatan Katalog kostar
häftad och skuren Q sk Banko
Hos L J- Hjerta