Aftonbladet Torsdagen den 13 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-13
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-13
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-13
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-13
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 13 December 1832

Sida 1

Km 293
1832
AFTONBLADET
Torsdagen
den 13 December
£
priset i S-cckholm fcr helt £r ro R :dr halft ir 6 R :dr 3 månader ss R :dr 3x sk fianio Lösa Numror s sk Banco Prenumeration oth utdelning i
Bladets Conior trid 'Stad t cdjs gatan Bromans iW i hornet af Drottninggatan oeh Clara Bergsgränd i Lindrpths vid Norrlandsgatan oth jEssenå
vid Söder malmstorg Annonser emottagat endast i förstnämnda i-ontcr till i xA Banco raden Utdelningen kl eftermiddagen
AFSKED
För Ståthållaren på Strömsholm ?• A» von Gerd-
teo
UTNlMNIWGAK
NN
GfVcrstrn G U Silfrcritolpj til
8ttttiåtl *re J
StrOmsh .lms slott Vice lton«u *n «• KS- 5 G FölscS»
t»B Fclé till Svensk T ^onnä i Majrscil
VIGDS I STOCKHOLM
I SOCK
ICramh P J An-emus och MamseJJ Ch G Ko-
berg i
8 d :s
Hcnöl och Brygg L Wesltnra L :s ~s oci M :ll £•
C F Byström d 37 Not-
Kryddkramh C E Linästil n otj M
.U A S
W .litrOm »I q /j Ho
Herr S Almgren och Eni .ef *3 Österlerf d 9i
Kor
DÖBK l STOflKKOLM
DÖB
SladsGekalen Joh Jak Nordkvist d 30 Hor
55 ir
UppbCrdsskrifvaren I VTallroth u s5 I .or 54 Sr
Slimtell A C- Vougt d >6 No fio Sr
Viktualieh Lägervalls dotter Lovisa Carolina d
a dennes 2 är
POST -KUNGÖRELSE
Den direkta postlomraunikation mellan Gr«ifs
•wald och Ystad är inställJ till nästa vår i anseen
de till Postjaktens strandning vid Hiddcnsa pä
Bligen
PENSIONER
En Kamreraren C F Stråhles fond är ledis
och sötes hos Riddarhus-Direktionen inom i5 Fehr
1833
HILLSKA SKOLAN
Med Eleverna derstädes anställes allmän Examen
frän kl 9 till 11 f m samt frän kl ia till 3 e in
den 20 innev Dec
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Intressenter i Höganäs Stenkolsveik sammanträda
d ,5 Dec kl 11 t
m i Statskontorets mindre Ses
sionsrum
Interessenter i Wermdö Brobyggnads-Bolag d
denne» Kl 11 f m i Huset I :o 26 vid störa Ny
gufan
LEVERANSER
Tschakaes Skjortor m m se 287
Göteborgi Ti .B do af afl Handl C P Babes hor
;enärer som dea 24 Okt anmält sina fordringar till
d 2 Ilars i833
Grythytte och Helleforss Bergsl II .B Olof Olssons
i Söilj Ekeberg och hustrus a vttgd af nästa års
vint»
Snefringe II .B afl Banden Lar» Ensons i Norr
tiemra Munktorps S 2 rltgd af i833 års vintert
Kulling» H .R afl Fanj J P Bruhns i Bälinge och
J Svenssons i Starabo 2 rltgd af nästa laga vin
tertin j
N irdinghundr» H .R afl Sergeanten E Åkerbergs
och hustrus a rttgd af Ting e G män frän den 12
Juli
Ölcndi Norra Mots H .R Lars Nilssons i Hörlösa
a rttgd af Ting c 6 män frän 3l sistl Juli
Ölands Södra Wots H .R afl Enkan Karin Larsdot
Jeis från Arontorp 2 rttgd af 18ZZ är vintert
YtterTjurbo H .R förre ryttaren Björklunds i Öf
versta Björsta S 2 rttgd af i833 års vinterting
DOMAR I KONKURSMÅL
Landskrona R .R afkunna» Bagarcgcsällen A Jöns
sons d 29 Dec
TESVAMENTS - BEVATTNINGAR
A (l Henrik Öberg» till Gottenviks Säteris Fattig
hus bev efter Öbirgs död klander vid Björkekinds
H .R inom år frän 1 ann
Afl Sjötullsvaktmäst
-Enkan A M Lindströms
till sina Stjufbarn bev >id Kalmar R .R d 1 d :s
klander inom laga tid
All Lat1 L»rosons vid Finspong till sin hustru
bev .vid Risinsre H R klander inom år från 5 sistl
Okt
KALLAS
Ägare till Almijvistska Grafven i Bringetofta Kyr
ka i Wästra H af Jönköpings L att reparera den
samma
FÖ T MYNDERSK AP i
Skattemannen C Bengtsson i Erstorp under Insp
C Ternbergs i Störa Gara Hanekinds H .R
aOBTTT .CKNlNG
Efter afl Viktualieh O Åkerblom anm i sterbh
inom 1 mån från 22 Nov
AUKTIONER
t Jördäganderälten till den så kallade Hamma ,ms
crufvan samt 3 :ne af Brukspatron Rettig-uppfunna
iernmalnis-anledninear pä Olands Norra AJlmännmg
Upsala Län aukt den 28 d :s i Kammar-Koll ocn
Lands-Kontoret i Up ala samt å Tingsstället i orien
Jordägande-rättcn till de utmed Ramhälls gamla
crufvor belägna nu ödelagda Jernmalm sk -rpningar
Vä Olands Norra Allmänning d 18 ds å Kammar
Koll Landskont i Upsala och Tingsstället i orten
Gardan K :» >7 1 förstå Qvarteret 227 1 4 :de och
i im allt Gefle stad auktion ä Auktionskamma
ren derstädes d S Jan
fcjFast .ghcternc N :o 9 Qv Gasen N :o 12 Qv Ter
nan N :o 5 Qy Tertian N :o 48 Norra Rotens För
stad i Landskrona 4 Febr a R .idlm :et 1 Landskrona
tr ?KNW (U il '»IN '«« .» .1
T O {5KN v
Svea II .R Landshöfd von Törnes och Frus E A j
L ^C
't ;n„V
JJ
vR
ail Härad höfd Karl öhrns l5
April i833
1
t O PCF Ä w « SA HÄTJ-EMi
CHb
HJEMi
Brygg C Husbergs äga alt läsa Konkursdomen
alla förmiddagar ä Stadens Revisors-kontor å Bäd
huset
Handelsbod b L A Boserdahfs i d :s kl c
m >å J I Leiifvenmarks kontor huset N :o 66 vid
Veslcrla n ?gatan
A fl Möbel handl J Z Sköldbergs i5 d :s kL 5 c
m a Börskull
Afl Inspektören L L Hallerströms d 19 Dec kl
10 1 m ä Tingsstället i Birsta By Sköns S och
Mcdelj ad
Afl Handl A RothofTs under firma A Bothoff
K :i 17 d :s kl 4 e m ä Forssbergs källare i Eskils
tuna
All Brukspair E E Noreens 7 Jan kl 4 c- ni
hos Kullarniäst Enqvist i Sundsvall
Hattmak Berglöfs d 9 Jan kl 4 c m hos J G
Ekedahl i Gefle
Bruk spat J F af Uhrs d 16 Jan kl 10 f m å
gUstgd i Gefle
Afl Fröken Harlemans och hustru Holms 3o Jan
kl 10 f 11» ä Stora Värdshuset i Landskrona
SPEKTAKEL
I dag Johanna af Monlfaucon och KapitenPuff
T morgon Den förställda Enfaldigheten och
Bildhuggaren
Kasta Mandag d 17 d :s (M :ll Widerbergs benefioe
för första gången jllarie
SAMMANTRÄDEN
Svea-Orden till vinterhögtid d 16 d :s kl 12
Aurora-Orden till Spektakel d i5 d :s kl 6 e m
Polymnia till Spektakel den i5 dennes kl 1-2 7
e ra
W B 4 Afd i morgon kl 6 e m
De Fattige» vänner ri 16 d :s kl 5 e m
Direktionen för befrämjandet af Spis-inrattningtar
utan Spirituösa Måndagen den 17 d :s kl 7 e m
u
Börsen
STOCKHOLMS NYKTERHETS-FÖRENING
Sammanträder allmänt i lilla Börssalen Lördagen
den 15 dennes kl half 6 e m Äfven lemna5 in
träde åt Damer och Herrar och de af Allmänheten
som ej tillhöra Föreningen
— Dörrarne öppnas kl
5 c ra
WtrlKes
Feåskrike
Siiräl de Fransyska tidningarna som en
skilda bref ifrån Paris äro nu syssselsatte att
utfundera huru det månde förhålla sig med
det ohyggliga mordförsöket emot Konungen
vid uppresan till Kamaren den 19 och nästan
hvar och en har sina detaljer att tillägga om
hvftd som härmed står i sammanhang Vi
skola försöka att här nedan samla och hop
draga de spridda gissningar berättelser och
omdömen härom som Ti funnit på olika
ställen och hvilka kur ,na blifva intressanta
nog att erinra sig i fallman någon gång lyc
kas få bevislig reda på gerningsmanncn
"För att gifva el t åskådligt begrepp om
huru uppträdet föreföll
säger en korrespon
dent samt for alt kunna gora sig något sia17
omdöme om halten af de många olika berät
telser som cirkulera anser jag mig böra nämna
följande gänsla säkert är att ett rykte se
dan några dagar hada gått i Paris att ett
mordanslag i dag skulle utföras på Konun
gens person Vakterna voro derföre öfverallt
föistärkta Kl 2 middagstiden begynts tåget
till Kamaren Först en ändlös skara af na
tionalgardets kavalleri derefter Hofvets tjen 1
stemän i vagnar sa Drottningen Prinsessorna
ocli Kungei s härvarande söner samt deref
ter Kungen sjelf till häst med en talrik Ge
neralstab och efter honom ett regemente
karabinierer Kungen hetsade vänligt med sin
plumage ,ade hatt åt folkmassan som till större
delen teg I detsamma skottet hördes ropade
flera röster Det ar ingenting
- men en häftig
bestörtning visade sig bland den stora folk
massan Kungens yttranden ii 10 förut kända
han bleknade ett ögonblick men lät icke
märka sig Då han korn upp i Kamaren och
började läsa på thron talet märk fes det i bör
jan att handen hvari han höll papperet äf
vensom ro .ten något darrade hvilket icke
var under ligt med den sinnesrörelse som en

Sida 2

sådan händelse nödvändigt efteråt måste verka
men han hetsade med värdighet samlingen
och återvann snart en fast hållning i rösten
samt fortsatte talet med mycken accentuation
och heledsagadt af gester med andra handen
Vid återkomsten från Kamaren ropades tal
rikt lefve Konungen Äfven hördes några
i öster säga Lefve kartan
Det fiuntimmer som sades hafva fattat i
mördarens hand en Dem Boury beskrifves
mycket olika De ministeriella bladen fram
ställa henne i en mycket romai »A dagei tala
om huru hon fallit i vanmaki m m Oppo
sitionsbladen åter tillägga icke hennes före
gående lefnadsbana det bästa rykte och
tyckas vilja framskjuta den meningen att hela
romanen varit förut aftalad Detta grunda
de dels derpå att ryktet om ett blifvande
mordförsök varit utspridt fleie dagar förut
och anmärka besynnerligheten deraf att un
der sådana omständigheter mördaren ändock
skulle välj- ett sådant ögonblick Dels fram
ställa de såsom något eget den omständighe
ten att samma Dem Boury samma dag kl
g på morgonen varit uppe i PohVMinisté
lens byrå hvilket dock den ministeiiella
Journal des Debats föi klarar så att hon frå
gat efter någon af de lägre tjenstemännen
men genast bortgått då han icke fanns på
stället Tvenne tidningar innehålla om hen
ne följande sällsamma uppgifter "Den igå
riga Dem Adele Boury är ganska vacker och
qvick För tre veckor sedan kom hon till
Paris att förskaffa sig 4 ,ooo francs till eta
blissement af ett hotel i Calais Hon vände
sig först till Hr Rothschild men han visade
henne på dörren Nu vände hon sig till
Kungen sjelf hon lät förfärdiga en petition
åt sig och frågade flere gånger i Ministerens
byrå efter om intet svar hade kommit
Besynnerligt är att hon icke skrek till vid
tillfället utan endast dånade och så fort
lion kona sig igen ropade efter llr Thiers
och bad att blifva föid till honom Den un
ge Ginoux som bbfvit arresterad enligt
hennes beskrifning har hufvudsakligen ådra
git sig misstankar derföre att han när polisen
träffade honom höll på att raka af sig sina
störa po I isson ger hvilka hade blifvit uppgif
na såsom ett af kännetecknen
En omständighet som mycket roat Pari
serboarie är att icke mindre än Tolf upp
hittade kulor efter det afskjutna skottet blif
vit aflemnade i Polisens byrå När den tret
tonde kom svarade Hr Thiers att han icke
lunrle taga emot flere emedan han redan ha
de dussinet fullt
Spanien
"Underrättelser ifrån Madrid uti de sist an
lände Engelska tidningarna uppgifva såsom
vi i går nämnde att Drottningen den i5 No
vember utfärdat ett dekret uti hvilket hon
förklarar att regeringen skalf fortsättas i sam
ma system som den nu börjat Ett märkvär
digt tillägg är det att hon hotar med döden
atla som vilja sätta sig emot detta system .—
Enligt enskilda bref säges Regei ingen icke va
ra b-igad att mottaga ett diplomatiskt Om
bud från Donna Maria likväl icke under nå
go definitivt officiel kciakter Dt Na vore ett
nytt steg på den konstitulionella banan hvil
ket skulle befästa neutraliteten ja till och
med verka direkt till fördel för Don Pedro
Södra Amerikas erkännande för hvilket Frank
like och England så lifligt intressera sig sä
ges numera förnämligast bero påen billig för
delning af nationalskulden och i Madrid ön
skas det att de Amerikanska Regi ringarna
viMe divskicka kommissarier för att afsluta en
konvention — Natten mellan iUn g och 10
3So \raibev blef ett stort antal Gardes du
Corps och Munkar häktade Franciskanernes
General och Priorn för en annan orden lands
förvisade Till munkarnas stora bestörtning
hade ett antal troppar blifvit inqvarterade i
klostren Atocha San Jeionimo och Jesuiter
klostret I ett kloster har Pater-skattmästa
ren rymt med kassan I "Valencia har en
Munk ställt sig i spetsen för en hop folk för
att utropa Don Carlos befallning har utgått
att förfölja och skjuta honom Inom Mini
stären skall icke råda serdeles eniffhet Hr
Ca fran ga har
redan flera gånger begärt sitt
iiif
g
afsked Krigsministei n angifves såsom orsak
till denna split derigenom att han sökt au
diens hos Kungen och förklarat att han min
dre fruktade Carlisterna än de liberala Don
Carlos har aldeles vägrat att gå in på ett för
slag att resa till Italien för att förekomma
upplopp till hans förmån — Kungens helsa
är äm .u ganska svag
— Från Barcellona skrif
ves att alla som suttit häktade för politiska
meningar blifvit utsläppte till Grefve Espan
nas stora grämelse
STOCKHOLM
Den i3 December
Ett nytt förhör förevar i går uti högmåls
saken hvarvid en Kapten Lewin af omkring
7o års ålder en f d Fändrik Frih Boye son till
Revisions Sekreterai -t samt en Fru Lindqvist
hördes inföi Kongl Hof- Rätten i närvaro af Fri
herre Diiben Hr Lewin som äfven dagen förut
både varit uppkallad att höras i saken och då
uppgifvit atthan efter Frih v Diibens åtei konist
ifrån dess »ednaste i esa fattal honom ett Por
trätt af Prins Gustaf uppvisade nu samma
poi trät hvilket sades vara litografieradt af
ett vanligt skrifpappersarks storlek och före
ställande Prinsen dekorerad med en mängd
ordnar Prinsens ansigte skall visa en likhet
med hans moder som var ett vackert Frun
timmer men skall derjemte hafva samma ut—
tryck af dysterhet som oftast hvil ide öfver
f d Konungens fysionomi Hr Lewin förä
rade Porträttet till Kongl Hof-Rätten att
deraf göra hvad bruk den behagade I öfrigt
hade ingendera af de afbörda personerne nå
got af inflytelse på saken att berätta utan
såsom det heter i Protokollerna
"Hr Justitie
Kanslern bortgick och Advokat-Fiskalen af
trädde
Advokat-Fiskalen säges i nästa vecka kom
ma att afgifva sitt påstående
Skolrevisionen har i dag slutat sina göro
mål och åtskiljts Då Revisionens betänkan
de innan kort lärer lenina pressen vilja vi
hoppas att man efter inhämtande af betän
kandets innehåll måtte Kunna tillägga med
välförrättadt ärende
Den erfarenhet som de båda sista åren vun
nits om så betydligt ökade tullinkomster till
statsverket i följd af Karantäns-bevakningen
i Skåne har gifvit anledning till ett tö ,slag af
General Tullstyrelsen hvilket är ingifvet till
underd föredragning genom Finans-expedi
tionen angående en förändrad organisation af
gränsetull-bevakningen medel »t inrättande af en
beväpnad och militäiiskt disciplinerad korps för
detta ändamål i likhet med Frankrikes och
flere andra tänders Douanierer Denna trupp
skulle tjenstgöra dels till häst dels till fots
beväpnade de förre med sabel och tvänue pi
~tole de sednare med en studsaie samt en
viss löi delning deraf stationeras under hvarje
tullkammare dock så att stationerna efter Ve
derbörandes behag ständigt komme att om
bytts Dessutom skulle utanför Skånska ku
sten hållas tre snällseglaade Jakt-och patrull¬
båtar med en befälhafvare och 4 man å
hvardera
Kostnaden för denna anstalt är upptagen
till 60 ,000 R :dr Banko hvaraf 8G20 för Syd
östra distriktet med Tullkamrarna Calmar
Carbkrona och Carlshamn 4o ,8g8 för södra
distriktet med stationerna Åhus Ystad Mal
mö Landskrona Helsingborg och Höganäs samt
14 ,133 R :dr 16 sk för sydvestra distriktet
med stationerna Halmstad Warberg Göthe
borg Kungelf och Uddevalla Dessutom haf
va åtskilliga förändringar blifvit föreslagna i
gränsbevakningen emot Norge
Denna ide
ar aldeles densamma som Grefve
Björnstjerna föreslagit i sitt arbete om beskatt
ningens grunder i sammanhang med de för
slag han der gjort att höja tul I - afgifterna för
åtskilliga kolonialvaror I alla händelser är
det både nyttigt och ändamålsenligt att be
vakningen ställes så alt tullagarna icke kunna
såsom förr eltideras midt för TuIItjenste
männens ögon
Tullstyrelsen har äfven inkommit till Re
geringen med ett annat förslag af icke mindre
vigt Un det nyssnämnda nemligen oin tillåtelse
till införsel af släta siden- och halfsidenvaror
med undantag af Sidensarge Taft och Levan
tin
»f Cambrick och dermed jcnjöiliga bom
ullsvaror af mer än 72 trådar pr tum i rän
ningen utan afseende på bredden äfven fär
gade och tryckta tyger härunder inbegripna
af Flanell och Casimir af alla färger samt 0
äkta mäladt porslin Derjemte har tullsty
relsen föreslagit en förändring i Tullafgiften
för åtskilliga varor hvarigenom den hädan
efter skulle blifva följande för ett skålp
porslin omåladt 3 sk måladt 6 sk Siden
fe Ib och Peluche samt alla icke specificerade
sidenvaror för skålp 6 Riksdaler äkta guld
och silfvertyg 20 R :dr oäkta 6 R :dr
sk Krusflor och Crepe 6 a annat Flor eller
Gaz 5 16 Sammet 4 R :dr Halfsiden 10 å n
sk alnen Kambrick blekt och glättad af
minst 72 trådar alnen 6 sk Corderoy och
Cordet till 1 alns bredd 10 sk Dimity till
och med 2 alnars bredd 8 sk Nettelduk Muss
lin och moll Gaz och hafflinon t o 111 g q v
bred 5 sk Pereat bomulls batist Satin Jean
t o m 5 q v bredd Sammet och Manchester
t o in 1 alns bredd 8 sk Sticktyg och Pi
quc t o m 5 q v bredd 12 sk Tyll t o m 9
qv bredd 4 sk i remsor 2 R :dr pr Skålpund
samt alla ej specificerade tyger t o m 8qv
bredd 8 sk Casimir ^och Circassienne t o m
6 qv bl ed h vitt 24 sk svart samt andra
färger i R :dr Flanell 10 sk
Malmö d 5 Dfc Flere af våra läsare haf
va utan tvifvel af andra tidningar bemärkt
hurusom först i England och sedan i andra
länder den upptäckt blifvit gjord att af ån
g»n som uppkommer under brödbakning fram
skaffa bränvin Det berättas att nyligen äf
ven här i staden försök härmed skett och lem
na t det resultat att b 'ott med ett provisio
nelt begagnadt rör så mycken ånga blifvit
samlad att den lemnat omkring x kanna 7«
gradigt bränvin
Natten till den 18 i förra månaden stran
dade Skepparen Magnus Svensson ifrån [lun
neby med dess förande Galeas Carin utanför
Skåre Fiskläge en half mil vester om Trel
leborg morgonen derpå erhöll derstädes statio
nerade Sekund-Löjtnanten Thörnmark utaf litt
underlydande b itsmanskap rapport om strand—
ningen oeh beg af sig i båt »t till fartyget snut
gick ombord för att efterse tillståndet af far
tyget som uppgifvits hafva gått lack och ta
git in mycket vatten då smuggelgodset genast
upptäcktes samt erkändes af Skepparen vara
iulastadti Köpenhamn hvarefter Sekuod-Löil-

Sida 3

nanten qvarlemnade tvenne af sitt manskap
tili bevakning och begaf sig i land för att
rapportera förhållandet för Herr Premier
Löjtnanten Palander ,somjemte Karantäns-Befäl
hafvaren i Trelleborg Hr Ryttmäst Gyllen
sköld begaf sig till fartyget hvilket snart blef
flott och efter Herr Premier-Löjtnanten Pa
landers order afFördes till Ystad för att jem
te godset undergå behörig karantän efter
hvars tilländalöpande den 29 November inven
tering och värdering företogs af det anhållne
godset som fanns bestå nf 5i st kläde en
mängd bombasin cambric bomullsväfnader
bomull-sdukar negerhead kaffe rom och vin
samt Niirnberger kiam m m tillsammans
67 Golly och uppskattades till 19 ,571 Rdr
22 sk 7 r deraf ung far tre fjerdédelar var
för den till införsel förbudna delen af godset
Vederbörande åklagaie hade till Rådslugu
Rätten i Ystad instämt målet som företogs
den 3o i nämnde månad och då den i Ri
kets lurendi äga rl .äfder sällsynta om icke hel i
och hållet okända händelse tilldrog sig att tillta
lade Skepparen ärligt och upprt gtigt erkände
hela sammanhanget med den til lämnade in
smugglingen och förteg tj heller att så väl
hans Redare som andre uppgifne personer
voro ä ^are till de anhållne varorna hvilkas
infästning i Köpenhamn besörjts utaf Reda
rens Bokhållare En del af lasten var äm
nad att lossas på Skånska kristen men slör
sti delen vid Runneby Rådstugu-Rälten
förklarade sig obehörig att handlägga må
let emedan anhällniugen skett utom Y»tad
Tu IIkammardistrikt
[Malmö Allehanda
Om Banken oah Realisationen
Senare Afdeiningen
Då vi nu begifva oss till den andra afdel
ningen eller frågorne om kursens höjd han
delns och näringarnas förhållande till realisa
tionen så måste vi töi alt göra os förstad le
Irrit framställa några satser hvarpå vi bygga
väta omdömen De äro ej nya eller af oss
up pfunna
i :o Penningens verkliga värde utgöres af
del qvantum vara suni der /öre i allmänhet
erhålUs Alt har icke är fråga oru den för
äBclri-ig i varans pris som orsakas af ökad
tillgång eller behof
eller minskning deruti
är tydligt ulan man bör taga det jemna för
hållandet till grund Om t ex en tunna råg
galler 8 R .ir i Ban k osedlar så svarar den e
1111 >t 3 Rdr i silfver då realisationen sker till
128 sk Skedde den nu till ^8 sk och råg
tunnan iindå j gälde mer än 3 Rdr i silfver
så kunde B-likosedelsinnehafvai en för sina 8
Rdr få 2 tunnor råg 1 stället för en Han
hade således vunnit mycket och Landtman-
nen åter föilorat Galde åter rågtunnan 8
Rdr i silfver d v s att ingen rubbning 1
förinögenlietei ne egde rum sä vore 3 Rdr i
det ena fall t lika med 8 Rdr i det andra och
penningens verkliga varda detsamma
2 :0 En ökatl penningernassct utan ökad -va
rumängd verkar till varans stegrande i pris
Denna sanning är numera så erkänd att den
ej torde larfva annat bevis än alt åberopa den
föregående satsen Realisation af penningen
antingen den består af silfver eller papper
sker genom egendoms- eller varuköp och fin
naf ej flere varor än förut måste dr fördela»
j å en större penningemassa och ett större be-
NöJvä ^digheten att rätta fortsättningarna
af det föregående i denna artikel efter ut
rymmet i bladet har tvungit oss alt förän
dra indelningen uevaf ifiån hsad vi i bör
jan hade ämnat
lopp penningar på hvarje vara belöpa I
motsatt förhållande faller varuvärdet du pen
ningestocken minskas
3 :o Kursens höjd verkar i längden till ö
kade varupris inom landet Småningom må
ste den som inför skrifver utländska varor och
skall betala med utländ-kt mynt i den 111011
detta stiger äfven höja priset på sin vars
Köparen deraf åter kan ej köpa så mycket
som förr utan alt jemväl höja priset på hvad
lian har att sälja Producenten af Exportva
ror som derföre fält mera betalt liar mera
penningar att använda för sina behof och de
måste realiseras i varor Ett mi .sförhållan
de hvarigenom den ene skulle vinna och den
andre förlora kan ej i längden fortfara ri
tan efterhand rättar det ena priset sig efter
det andra så i varor som arbete och hvar
och en utom den som endast lefver af pen
uingelön pension eller räntor finner sig i af
seende på inkomst och utgift snart i samma
stallning som förut endast numerären är för
ändrad Kan priset på inhemska varor ej
höjas så måste konsumtionen af den utländ
ska förminskas och kursen åter sänka szg
4 :0 En fortfarande öfver bal ance eller un
derbalance i handeln kan ej egn rum Om
de utförda varornas välde ä utländsk ort är
mindre än de infördas så måste skilnaden
betalas med penningar Dessa gå utur landet
penningestocken minskas varupriset faller
äfven å den utländska varan Denna säljes
med mindre fördel slutligen med förlust
importen måste minskas och snart understiger
den exporten Öfverbalans uppstår Tagas nu
derföre penningar från utrikes ort samt des
se komma i omlopp inom landet så måste
i följd af en ökad penningemassa varupriset
åter stiga utländska varans införsel löna sig
och importen tilltaga till dess att balansen
hl ifver någorlunda jemn Rumera lära de va
ra få som alfvarligt tro på en fortfarande
underbalans i handeln Att någon tillämp
ning of livad vi nu sof»t icke eger rum vid
det förhållande att reelt mynt ej är gångbart
i landet och n It det ii .förda silf re t skrinläg
ges i Banken är tydligt
En närmare bevisning af förestående satser
skulle föra till stor vidlyftighet och vi söka
undvika den äfven om de bestridas Med de
ras antagande finner man snart att de hinder
för realisationen som vilja hämtas från kur
sens höjd handels ch näringsförhållanden
för det närvarande icke äro af betydenhet
Blotta vissheten derom att si Ifvei ut vexlin
gen å viss tid skulle börjas verkade troligen
till kursens fall Ju närmare tidepunkten kom
ju mera skulle kursen sänka sig al pari Nu
veta vi att äfven utan förändring i föreskrif
terna och utan vidare silfverköp proportionen
af 5 till 8 skall uppnås Banken skall såle
des Ovilkorligen bli i stånd att börja utvex
lingen till 128 sk Om detta ej sker före nä
sta Riksdag så kan man väl tEga för gifvet
att beslutet då bringas till verkställighet
Ännu har icke det inhemska varupriset höjt sig
efter kursen och kommer svårligen att göra
det Impmtöreine klaga att de ej kunna
lägga hela kursdifferensen på sina varor och
att förlusten är deras Lika litet som kur
sens stigande hitintills verkat på inhemska
varuväidet kan dess fallande göra det och
först efter åtminstone ett tiotal af år är det
som i fall kursen förbi ifver lika hög varu-
Redaktionen vågar härutinnan icke göia
sig samma förhoppning som den värde För
fattaien Om vissa Vederbörande skulle va
ra intresserade af en fortfarande oiccia så
lära alla bemödanden föga hjelpa att kom
ma lill det ofvannämnda resultatet
piisen skulle kunna undergå den förändVios»
att en realisation till bättre agio än den gång
bara kursen skulle verka menligt på närin
garna
Frågan torde egentligen röra våra Slang
jern-fabr ikanler Desse hufva i anseende til
kursens stigande fält mera betalt för sitt jern
än de eljest kunnat få i anseende till jrin
prisets fall å utländsk ort Men hvarijrno
iu
är del som en lördel härigenom uppstått lör
Brukspatronen Jo derigennm alt varupriser
ne inom landet och arbetslönerne ej ännu sti
git i samma proportion som kursen och att
tillverkningskostnaden är den samma som förr
Låt Realisationen ske till 144 sk i stället för
128 och man skall snart se tillverkningskost
naden hafva stigit i samma mon och den b
hållna vinsten blir densamma som då realisa
tionen sker till 128 sk Brukspatronerne ha
de i sådan egenskap ingenting vunnit men
många andra förlorat Emedleitid är det o»
stridigt att sänkningen af kursen i den stund
den inträflar hlii menlig för Bruksegaren
Detta måste dock snarare betr aktas såsum up
hörandet af en vinst än såsom en verklig för
lust ty föidelen hade icke uppkommit om
silfverutvexlingete blifvit börjad år i83o hvil
ket ingalunda lradu varit omöjligt att verk
• tälla Kan icke jernet å utländsk ort åter
få ett något högre pris så måste förr eller
senare producenten i sjelfva verket erhålla
mindre i betalning derföre I alla fall kan
en lindr ing i förlusten beredas genom en ned
satt utförselstull Af en aldrig kart dt t bli skäf
att uppoffra det helas intresse för att bereda
en ögonblicklig fördel för en Samhällsklass
Denna utgöies blott al Brukspatronerne ty
de öfr iga Bergsmännen och Ar betar ne hafva
samma vilkor nu som de hade år 182g under
den lägre kursen och komina efter alla an
ledningar att bibehålla dem äfven da realisa
tionen sker till 128 sk Kan jernhandterin
gen ej bära sig så har detta djupare anled
ningar än kursen Det är på den utländske
köpaien som Brukspatronen måste taga sin
vinst medelst ett fö r höjd t pris i utland kt
mynt icke på den inhemska Arbetaren eller
penninge-egaren
Hvad de öfriga nSringarne angår hafva vi
ej förnummit någon på .tå all realisationen
för dem skulle vara skadelig eller att reali
sationsgrunden för deras nästa borde förän
dras Ännu äro deras förhållanden till hvar
andra i ungefär samma »kick som då mynt
bestämningen beslöts Men verkställigheten är
af högsta -vigt för att bereda säkerhet i alla
industriella företag Hand-ln fordrar detsam
ma Endast Exporteurerne finna det fördel
aktigare att saken blir oafgjord D» kunna
då begagna tillfället att gö a betydliga vin
ster
Vi ha hört påstås att Coursens höjd hän ö
rer derå alt penningei epi esentativerne genon»
Riksgälds-Kontorets Obligationer Privat-Ban
kens sedlar
assiguationer m ni ökats sedan
sista Riksdag men vi ha ej kunnat finna t i 11 —
läck el ig grund för ett sådant omdöme En ökad
penningemass 1 måste först verka ett högre va
rupii« eller ock vara af den beskaffenhet alt
man söker real serä densamma i utländskt
mynt om den skall kunna verka på Kursen
och intetdera har inträffat Förr än de öka
de repr esentati verne fäi anleda en ökad efter
frågan af utländskt mynt eller vexlar föir
kunna de ej verka till Kursen» stigande I
annat fall skulle samma följd äfven uppstå om
penningemassan ökades med reelt mynt eller
om en större silTverqvantitet sedan realisationen
blifvit verkstald inlördes utifrån och insattes i
Banken samt Bankosedlar i stället sattes i om
lopp Detta finner likväl hvar och en är o-

Sida 4

naojjligt ty det införda silvret måste utqöYn
ett öfverskott af utländska fordringar (ellei
ock strömmar det genast ut i it ;en och rriigoi
'vcrelhrist eller förhöjd kurs kan således ej
derigenom orsakas Annorlunda var förhål
Jandet med Bankosedlarne efter år 180g Ty
-dels visste man att valuta för dem ej fann»
i Banken och mången sökte derföre att reali
sera dem i utländskt mynt dels steg det in
hemska varupriset importen och vexelbehof
\et ökade sig
Efter ett noggrant öfvervägande af alla om
Ständigheter ha vi ej funnit någon annan
■verkelig betänklighet vid att när »om hällt
öopna Bankoluckan till vexling — än de hos
nifingen rådande origtiga begrepp och farhågor
för realisationens företagande Banken behöiver
icke me ,a Sil /ver utan mera Kredit Drt
vril säga man måste i allmänhet fatta mera
förtroende för den s ;ike :nas ordning som är
pä vägen att inträda Man måste öfvertyga»
derom att allt ar ii i ligt men ad t och att det
ej vidare är nagQt bedrägeri emot nationen
som åsyftas att realisationen verkeligen hvi
lar på en fast grund så i flnancielt hänseend
som i afseende på lagstiftningen Det är der
före som alla konstlade åtgärder för att er
hålla Silfver eller nedsatta beräkningen af be
hofv .et deraf böra undvikas ty de minska
förtroendet i stallet alt stärka detsamma Det
är B .inkens ställning ^om måste t»la och det
är hufvudsakeligen för att deraf göra en fram
ställning som vi fattat pennan ehuru vi rj
kunnat undgå att äfven fästa våra blickar
på öfriga dermed sammanhang ägande ämnen
Sluteligcn få vi i afseende på realisation
grundens förändring ifrån 128 sk till i44 sk
förklara alt vi ej funnit någonting annat tala
för en sådan förändring än Brukspatronerna
momentela föilust men emot densamma före
kommer
1 :0 Att o in Konungs och Ständers i logi i p
ordning fattade beslut göres till intet sådant
»tvifvelaktigt skall minska förtroendet till
allt hvad som beduUs och försvaga samfiä li
ba riden
2 :0 Att då Bankens ställning icke påkal ar
en sådan förändring så är den orättvis emot
Innehafvaine af Bankens sedlar
3 :o Att genom en sådan förändring en sto
mängd Medborgaie skulle förlora en del a
deras förmögenhet
4 :o Att då varupriset måste stiga i följd af
den förhöjda realisationsgrunden alla i Banko
sedlar bestämda löner pensioner fa t tig försörj
ningsmedel m ro blifva otillräcklige
5 :« Att hela Stats-Regleringen sålunda rub
bas och måste på en gång eller efter hand
regleras efter den nya myntfoten och
6 :0 Att alla skatter sluteligen måste höjas
ty inkomsterne måste rätta sig efter utgift-r
ne Hvad mao tagit med den ena handen må
ste man återge med den andra
Döme nu hvar och en om hvad som är det
rätta
—1 "LI
ANNONSER
TILL SALU FINNES
I Deléens et Comp Bokhandel
iSfi
p
PfeiSosofiska
svstcmernas Historia i sammandrag afSocber Öfversält
ning af E C Grenander 2 delar 1 Rdr 12 st Banoo
1 Deleens et Comp Bokhandel
LifB
1 Delens p
Läsning för Barn 5
ih iläning forsta Iret20 skBanco
g
Stafning ®ch innanläsning forsta Iret 20 sk Banco
lCBkhdl
ng g
X Deleens et Comp Bokhandel
bL
Denp
dumboms Lefverne
af C Lindegren g »k Banco
g g
Af trycket har utkommit och säljes a 2 Rdr
B .CO i W Lundeijuists Bokhandel vid Myntgatan För
sta delen uttf SVEKSKA FOLKETS HISTORIA Pro
Af trycket har utkommit och säljes i W
Lundcqtiiit» Bokhandel a i Rdr zz sk Banco i andra
upplagan af PROF BABKNll LÄROBOK l SVENSKA
KAMERAL-LAGFARENHETEN
Af trycket halva utkommit och säljas i W
Lnndequists Bohandel vid Myntgatan i HOLBERGS CO
MEDIER G ;te deli» |i Rdr Ijamt KOLONISTENS DOTTER
i 16 sk Banoo
Af trycket hafva wtkommit och »sljes i W
LundequU» Bokhandel PAPPENHEIMARMK af Trom
litz fjärde Afdelningen 1 Slaget vid Linne» t 5 sk .«
och StAGET VID MARIGNANO »f TromlitE r 40 »k
Banko
Af trycket har utkommit JURIDISKT
ARK1F tredje bandets första häfte Prenumeration p5
hela tredje bandet emottages i W LundeijuistaBokban
del med 3 Rdr Banko
DA HÄFTET
3
ANDRA HÄFTET
A GRAFSTRÖMS
SKALDEFÖRSÖK
bar nyligen af trycket utkommit ocli •äljea iBokhan &o
for 40 »k Banco
Från trycket bar utkommit och sSIjes i de fleeta i»ok .«
lådor
Grundlig undervisning för fruntimmer att
förfärdiga alla slags arbeten i jxtpp med §
*» Plan
åker till m ak Banco
Genom Öppen och frivillig Axilrtion s ,om f
jr
ä Stallmästaregården Lördagen den 16 näslkom
■mande December kl 1 p dagen kamrat» lill
den mestbjudande genom uppslag att försälja iSh
teri-Lägenheterne Johannelund och
Tranai ^arg ^s
liigne emellan Stockholm och Drottningholm i Brom
ma Socken af Sollentuna Härad och Stockholms Län
Lägenheterna komma- att forst tillsammans och so
dan i delade upprop utbjudat Johannelund Hg *r
en väl uppförd och nyligen brädsl &gen K ar akt or
byggnad af tvenne Våningar msd 14 Rum tvenne
Kok och- Källare Tlygelbyggnad med 5 nyinredd o
Bum och Kök en Byggnad med tvenne Boningsrum
Stallbyggnad Stall Vagnshuj Foderlada Baga
restuga Mangelbod m m Abjggnaderne uro uyli
gon värderade till 10 ,716 Bdr 16 sk B :co och en del
af dem år 1 goo brandfÖr säkrade till nugot öfver
3000 Bdr B :co Den övna jorden är 15 tunnland och
bes tur af en större Trädgård med Fruktträd och
Bärbuskar samt Ängar hvilka ef
ter medeltal af 5
ur under nuvarande cirkulationsbruk afkastat 50
parlass till större delen bättre Hurdwalls och Ti
motliei Betesmarken är 51 tunnland Traneberg har
Kär akt er sby ggnad med 10 Boningsrum en Hyggnad
med Kök Bagarestuga och tvenne Bum flera Bygg
nader innehullande Fähus Stall Vagnshus Källare
m m samt vid Drottningholmsvägan en Byggnad
med tvenne Bum och Kök jemte en Smedja Aby g gnä
ll ernet äro nyligen värulerade till
n5 >825 Bdr B :co Den
öppna 14 tunnlands jorden bestar af Trädgård med
Fruktträd och Bärbuskar samt Äng som efter 5 Urs
medeltal ajkastat omkring 50 parlass Jlö mest
Hur div alls och Timo th ej Betesmarken är 42 tunn
land Buda ställena hafva den vackraste belägen
het vid TJlf sundafjärden Tillträdet är den i IVTars
igzz Vid Auktions tillfälle t bör 5000 Bdr betalas
kontant om bida Lägenheterna sälfas tillsammans
säljas de särskildt erlägges 2000 Bdr köpeskillin
gen för Johannelund och 1000 Bdr (b den för Trane
benr efrise betaVningsvUkor blifva till större delen
lämpade \efter en köpares beqvämlighet TS armare
underrättelse sä väl om de buda Lägenheterna som
Öfrige Auktionsvilkor lemnar Hr Handelsman Abr
Hazelius vid Gustaf Adolphs Torg Stuckholm den
7 jSFov 183-«
lulhnse T
gendom om 5 mantal Säteri belägen
cirka 2 mil sjö och landväg frun Stockholm söder
ut med utmärkt vackert läge och rtt väl inrättadt
nyss muladt och ref ar er a dt Boningshus innehul
lande en mängd rum med kök orh skafferi Vid stäl
\let finnes utom en blomsterterrass 2 :ue goda Träd
Zardar samt en vacker park Till Egendomen flo
rer Husbehofsqvarn och Sug goil stor och sparad
skos 9 Jord torp are hvilk ,1 jemte 2 (i 3 Drängar be
strida gardens arbeten dels såsom åliggande och
dels mot betalning för öfver dagsv arken Jordmu
jiien öfver allt mycket god Hö afkastning emellan
/2 ä 300 lass TJtsädet cirka 20 a 25 tunnor
o
Höstsäd
och 10 till 50 tunnor vårsäd i hvarje årgång Be
tesmarken god och vidsträckt och kan betydligen
ökas Tillfällen till vidsträckta odlingar finnas pä
flere ställen En mindre Landtegendom af Frälse
natur särdeles väl bebygd och ^mecl vacker belä •
Senhet 1 2 mil sjö och l and väs frun Stockholm med
stor Ladugård Skog till husbehof göda Trädgur
dar bränneri med flere förmåner A ärmar e be
skrifning och priser uppgifvas på Tottie et Hedbergs
Kontor i huset JST :o 4° vid Skeppsbron Qva 't Ar
gus
Moderna Toilette- och Sybord af utmärkt vacker
maliogeny linnas färdiga
ut i kl ökens gränd huset N ;o 10
till höger inne pS glrden där Snickaren efterfragas
EnrrcUha Porcclaincr
till billiga priser uti J F Zethraei Kryddbod vid Öster-
långgatan „ „ _
Riga utsädes Linfrö Hampfro Engelsk Humla och
Lim ra m pl C F Liljevalcbs Kontor i Ferkens gränd
Bouillon cle lJochc och Anjovis
uti Enkefru Strindbergs Kryddbod vid Stadssmedjegatan
Franska I cnettcr
i Bromans Kryddbod vid Drottninggatan och Klarabergs
Franskaj Renetter hos Mart .jT Moriing Th :son vid
Skeppsbron
Franska Renetter
hos Mart T Morsing Th ;son i hujet K /o i vid SkepjJSé
bron
y
'a Cathr in-Plommon
och Sviskon
d id Öi
uti J Zsthraei Kryddbod vid Österlinggatan
JN tii nhcreer Barn-Leksakrr
hvaribland Literns Ma»ica och Garnera Obscurt
Eisen vid Regeringsgatan hörnet tf Jacobs gränd
UT B JUDES HYRA
Un Salu ^od me <J elI-7 utsa Magasin «1
Ungt fr I n Gustaf Adolph torg den lista nätlik Ax >riU
Underrättelse t Ta uti Lader
-od«u vid Jrfalstorgcgatan
RUM för MESAN BE
b ZiB
f
ISSsUrcsb Zzo i iiyxa hos Bokhsn
OBjöil i Wtå
ISSUc
diar en J O Björnciail i We >t«rå«
NI TKR fj E
?rei >utnerat *on i
_
riDSRRIFP ron X .AKARK OCH PH-ir TTACKUTEB
for I 1853» br ?t *£ ett h :ifto af minst a och i-i ark hvat
Je mZ ned utkteaer ^mottagas mod 5 Rdr Bi so i IVIagf
de Uokhandel infSnda si ér den ausrarig derföre ar t
kvar |« bSfte »2 »sart det utkommer blifver uuu post
arivod» Prenumeranter xostsn tillsänd
iUBSCRIPTIONS A K MÅL Alf
PadcxSÄckasfd arnar att frao trycket ufjifra *Pr *dik
ning ar och andeliga Tal
Auteckuhv gfte och He
temmnen tlSvfrige c $h STorrige
— samt &Tiunes .sän
ger
och anhåller om dubscripticii a dessa verk — Sufc
aariptåons .liaxor fmn ^a hca Hrr Utter et Comp Noriaaa
er samt AUlbare
Sdatthiar KjellenÅerg
K HofPredlik
Ea v frejdad och HyLior Vaktmästare med ej fc ?r
s7or Familie kan ifrån A >ril nästkommande ar fl
bebo e« liten proper vin ia g bestående af 2 ne väl Ta
petserade Rum med Kök oca nödiga uthus i sjelfva Sta»
den emot my«kct billiga villkor Sökanden anmäls sig
1 Tr upp uti huset U ;o 4q vid stora Nygatan emellau
kl 8 och 10 p |L förmiddagen
Eu Badare SesäN» eller yu ^Ung kunnig i BadaregoJ
romlleu kan fl förmånlig condition n genast eller i
början af nästa år da anmälan göres p2 Rakstugan i hör
net af Drottninggatan och Mäster Samuels gränd
Få 6 a 3 xjiajiadtrs ömsesidig upsägoiag och emot 6
procents ränt önskar en civil Tjenstoman ett l£n å 4000
Rdr Banko emot hypothek af eu Pelican .Ccmpagnieta
Jjif .assurance ä 500 Pund Sterling invitning uti lön på
ordinarie 8tat inom ett uti Stockholm beläget Embets
verk for räntan och Premiernei uppbärande samt desi
utom en tvänn© eller ilera fastighetsägares proprie bor
gen för bSde Kapital och Ränta Xiingifvaraji kan upp-
flifva sin Adress uti förseglad biljet till J C F »om in
eran as på Dagblads Kpntoret
Mot Inteckningar i Stenhus under och omkring half«
va B randförsäkrings vard et litundas Lin mot 5 prejts
ränta på Zooo 2000 et 6000 Rdr Banco Svar begäras i
biljet till Inteckningar pl Aftonblads Kontoret
°
som önska .taga kännedom om de lägenheter och AnS•
muschinerier vi m vid Jacobsbergs JVTalrna-Srd nä
ra Horn s Tull hvilka utbjudas pä arrxn-hjz eller till
salu för bedrifvande af Ut s killi ge der passande
näringsgrenar såsom Tvätt-Fabrik Gar fveri Qvarn §
Klädes .Fabrik samt för torkning af säd m m un
ilerrättas härmed att Lokalen är öppen och ma•
schinerne hallas i rörelse Lördagen den 15 Decem
ber emellan kl 12 och 2 f m
PNärmare upplys
ningar i ärendet lemnas -på Hr II J Oldenburss et
korup Kontor vid Stora Ny satan l
:o 20
UTBJUDES PÅ ARRENDE
En större trädgård eller plantage med ett drifhus al
sten jemte åtföljande 6 jRnm med 2 :ne kök och nödige
uthus den 1 April nästa år Belägenheten är å Ladu
gårdslandet ej långt från packartorget Närmare un
derrättelse erhllles 2 tr upp i huset N :o 10 vid Drott
ninggatan
Mitt Kontor vid Stortorget Huset N :o 22 är öppet
från kl 11 f m till 1 ett m hvarje Söcknedag Cor«»
respondancen från Landsorterna fortgår hädanefter som
förut under mitt ansvar
'Adressen blifver till Kapten
Rosenquists af Åkershult Kontor i Stockholm
Mkilddäi Whl
q
Min enskilda adress är pi Waxholm
FLRi
p
F L Rosenquist af Akershult»
Visit-Kort
i
De som åstunda Visite-Kort till Nyåret behagade
med törsta inlemna sine bestäilninger deraf hos under
tecknad boende vid Lilla Nygatan Huset N
*o ti en tr upp
Cl Shulten
uset N
Carl Schulten
Stentryckare
AF HETER ING
af Bomullstyger — Damast samt drällduktyger m m
verkställes fort och väl vid Blecktornet å Södermalm
E11 Kungsholmsbo önskar fa deltaga om ej förrän vid
NySret uti läsandet af Post och Inrikes Tidningen Dag
bladet och Aftonbladet Benäget svar hvar de kunna
erhållas torde inlemnas uti Snusboden miit emot Apo
theket Hjorten
Hos L J H J 1-11 T A