Aftonbladet Fredagen den 14 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-14
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-14
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-14
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-14
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 14 December 1832

Sida 1

R :o 294
1832
AFTONBLADET
Fredagen
den 14 December
JV ^viO
f }rtset i Sockholai för helt år ro R :dr halft år 5 h-dr 3 månader a li dr 3a sk Aanto Lösa Numror i sk Banco Prenumeration oih utdelning
liladets *ontor vid ^tadss *-edjegatan Aromans liod i hörnet af drottninggatan och Clara bergsgränd i Lindroths vid Nort landsgatun oeh Essing
vid Södermalmsiorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Contot till r sk ffaneo raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
VIGDE I STOCKHOLM
Iviudeskramh P J Arrhenius och Clir Gustava
Moberg 8 d :s
DÅDE 1 STOCKHOLM
Jllderm vid Skoisteiislejare-Embetet O Lindström
d i3 d :s ÖS år
VIGDE I LANDSORTF .RNE
F Löjtn M G Brate och Mamsell J G Indebetou
dotter af afl Rrukspat D Indebetou pä Forssa Bi uk
i Södermanland 8 Nov
Kamrer P J Warlund och MamselFA M Hell
ström å Villa Giacomina i Westergötland a Nov
Handl S Unnérus och enkefru Chr Hindbeck i
Laudskrona 16 Nov
DÖDE I LANDSORTERNE
Prosten och Kyrkoh J Älf Jöransson på Rydsnäs
Prestgård 16 Nov 8o år
Handl och Fabrik I G Asklöf i Norrköping d
9 Okt 47 är
Handl E A Salander d 7 Aug 4S år och dess
k maka A M VVidbom d 19 Sept 3fi år
Skomakaremästaren i Umeå P Walls k maka S
Opitz i Umeå d 3i Okt 3i år
Mamsell Chr Göthberg på Knutsberg vid Nora
16 Nov- 8 år
Mamsell C E Bonté å Ulriksdal der 25 Nov
34 år
Paulina Sofia yngsta dottern af Hr E III Holmeis
xå Horn d \l Nov 7 1-2 år
Grossh i Stockholm Gustaf Johanson d 20 Nov
i Bologua 4 år
BOLAGS-KUNGÖPiELSER
Intressenter i Höganäs Stenkolsverk sammanträda
d i5 Dec kl JI f m i Kammar-Kollegii mindre
sessionsrum
Delägare i Persbergs större Giufve Bolag samman
träda d 18 Febr kl g f m å Persbergs Giuflogde
boslälle
Isåsa Bolags Aktieägares tillskott se 288
LEVERANSER
Skrifmaterialier för Postverket se N :o 291 An
bud inom detta år
o» ?sntuga Sä
1 amniwgj .» i
A
u
EO /4PEN AS !K
Göteborgs R .R afl Grossh J Wohlfahrts d ^lti
Febr i833
Fellingsbro H .R Vaktmäst C Molltors 2 rttgd
af ting efter 6 måo från 1 .j Okt 1831 -
Solholms H .R Knpit D Cambells 2 rttgd afling
efter 6 mån från i3 Juli i83i
Wette H .R ail Häradsskrifv Jöns Ahlenii och fi us
a rttgd af nästa års vintertiiig
Norra Åsbo H .R Bengt Gudmundssons uti Ishult
och hustrus 2 rttgd af Ting e 6 mån från 19 Juli
1832
Södra Asbo H .R afl Arrendatorn och Gästgifv
Sven Perssons och Kakas 2 rttgd af ting etter 6
män från 10 Aug 1832
TESTAMENT - BEVAKNINGAR
dlMÖk
TESTA
Afl- Nälstolskramhaiidl Maria Österbecks till Sjö
mannen C Forssbergs dotter Maria Forssberg bev
Tid Justitie-Koll
Kontrollören A Ekströms till Barnen Carl Oscar
Ekström och flickan Charlotta Götherström samt
Skomakaremäst J F Dyberg bev vid Justitie
Kolleg
Hustru Stina Audersdotters till sm man Förpant
nings ägaren Nils Jönssons i Brånshult bev vid Bo
bergs
KALLAS
Inhysc ^mannen C Åman och liu-tru att vid Thors
hälla 11 ,R afgifva svaromål å gjordt påstående om
fullgörande af ett med afl Faktorn Green ingånget
köpekontrakt om fasta egendomen N :o 84 1-2 i
Thorshälla
Mästersvennen J Fr Kumblad till Örebro Ländsk
se N :o 288
Ågare till Furubjelkar bergade i Onsala Skärgård
i Halland se N :o 288
LAGFART
Sökt a 1-72 mtl N :o 29 Tygelsjö Oxie H .R se N :o
291
Sökt å Jordägan under N :o 86 å Hudiksvalls stads
område
FÖRMYNDERSKAP 1
Arbetskarlen Hjelm under Borgmäst II J Chri
stersons och Handelsm A A Thörns Carlskrona
R .R
HOenpi 'TECKNlNG
Efter afl Borgmäst W Horster på Egendomen
Björknäs anm hos Hof-Rätts-Rådet S E Trigårdh
på Haby eller Borgmäst C Wickenberg i Sölfvits
borg
Efter Enkefru Rimmius f Engelcrona d 28 Jan
anm hos Fiälsekamrer P Appelberg adr Linkö
ping Kisa och Redsby
ROHGE "ijkEP .» 8» WMUM
- ȀRR
S
Afl Möbelhandl J Z Sköldbergs i5 d :s kl 5 e
m å Börskäll
Grossh E L Nortuns den i5 d :skl 4 c m å
Börsen
Sidénkramh J P Elfströms 17 d :s kl 12 f in
å Börs-kaflerummen
Bonden A Hallbergs i Björkby 31 Dee kl 10 f
m i Bondkyrko Sockenstuga i Upsala
Handl M Backmans 8 Jan kl 10 f m hos P
B Lindström i Göteborg
Handl C O Hammarströms 17 Jan hos L G Ja
cobsson i Köping
John Janssons d 18 Jan kl 3 e 111 å Lundholms
Värdshus i ■ Wenersbore
SPEKTAKEL
I dag Den förställda Enfaldigheten och Bi /d
huggaren
Nästa Måndag d 17 d :s (M :ll Widerbergs beuefice
för första gången Alarie
SAMMANTRÄDEN
N C N :o 2 d 17 d .s kl half 5 e m
Aurora-Orden till Spektakel d i5 d ;s kl 6 e m
Polymnia till Spektakel den i5 dennes kl 1-2 7
m
Do Fattiges vänner d 16 d :s kl 5 c m
STOCKHOLMS NYKTERHETS- FÖRENING
Sammanträder allmänt 1 lilla Bör .ssalen i mor
gon Lördag kl half 6 e ni Äfven iemnas in
träde a t Damer och Herrar och de af Allmänheten
som ej tillhöra Föreningen
— Dörrarne öppnas kl
Staden och Citadellet Antwerpen
En skrifvelse från Briissel daterad den 20
s stl November innefattar en skildring af den
märkvärdiga ort som för ögonblicket utg &r ■»
brännpunkten för negociationerne och de sto
ra makternas politik
"Under sådana förhållanden som de närva
rande torde en kort beskrifning öfver Ant
werpen och dess beryktade Citadell vara väl
kommen för alla Antwerpen är beläget på
högra Scheldestranden <j lieues från hafvet
8 från Briissel g från Ghcnt 27 från Am
sterdam och 71 från Paris Citadellet den
allmänna uppmärksamhetens egentliga föremål
hr skiljdt från staden genom en esplanade som
är från 5o till 200 alnar bred Staden är
byggd i fjärde århundradet men Citadellet
uppfördes af Hertigen af Alba år i658 i af
sigt att hålla de di för tiden ganska oroliga
stadsboarne i tygeln Ritningen dertill ut
fördes af tvänne då ganska berömde fortili
kationsofficerare Paceratti och Cerbelloni och
detta fäste har sedermera tjenst till modell
vid uppbyggandet af många andra Europei
ska fästningsverk Man b«höfver ej tillägga
att lastningen är ganska stark Den är ut vä 1
digt skyddad af flere utanverk nemligen
två batterier af triangulär form beläg "a åt
land-idan åt det håll som är gent emot staden
Tre andra ännu större fästningsverk äro be
lägna på den utskjutande udde som kallas
Tete de Flandre och ligger på andra sidan
strömmen För att ytterligare förstärka denna
sida har General Chassé pä de senare dagar
na brutit igenom Polderns dammar och på
detta sätt satt under vatten hela landsträckan
fiån Burch t ofvanför Antwerpen til l Pyp Tabik
nedanför detsamma Fransmännen skola en
ligt hvad man försäkrar börja med att stor
ma Burchtfästet och Zwyndrecht-redoalcn på
venstia Scheldestranden ty så länge dessa b it
terier ej äro tystade tjenar ett direkt anfall
på Citadellet till ingenting emedan beläg
lingskorpsen när som helst från dessa häda
punkter kan tagas i flanken Sedan de väl
blifvit eröfra de så skall hufvud fas tet på ven
stia stranden allmänt kalladt Tete de Flnn
dre stormas hvarefter mun med jemförelse
vis full säkerhet kan företaga den direkta be
lägringen De förnämst» utanverken på högra
stianden äro Lunette de Rid som ligger felt
nära strömmen och Lunette St Loaret ,t som
tjenar att betäcka den enda landväga kom
munikationen med Citadellet Emellan ingån
gen till Citadellet och Lunette St Laurent
går stora landsvägen från Boom till Antwer
pen som slutar vid Pörte des Beguincs och
ingånget försvaras ytterligare af Fästet ftion
tebello i som likväl in-n k värdigt nog-är i Re
»
gernes händer ehuru beläget tätt intill .1
nette Si Laun Det inre al Citadellet bil
dar en regulier limhörning omgifv a me
bastioner af olik • dimension Deisa bastioner
hafva terasser äro minerade och cot .lnmiiie
rade samt föisvai d al ganska vidi och dju
pa grafvar 1 mi Iten af femhöi ningen äro
en hop byggnader för garnisonens behof En
dt :l af dessa äro bombfria och hela garni onen

Sida 2

Vareck på de sista veckorna flyttat in i dem
Från Cathedralkyrkans torn kan man lätt
*o hvad man i fästningen föietager sig Fy
Julusenfemhundrade man är allt hvad som
iuhöfves för att behörigen ser rera Citadellets
och underlydande skansens artilleri Också
påslås att General Chassé nedsatt garnisonens
styrka till delta antal för att ej onödigtvis
vid en belägring vara besvärad af för mvckst
folk och icke i sådan händelse allt för starkt
hehulva anlita proviant-förråden Citadellet
rger dessutom Jemton goda källor en arsenal
en protestantisk kyrka och åtskilliga höjder
hvarifrån man kan observera det kringliggan
de landet
Befolkningen i Staden Antwerpen öfversti
ger eller rättare sagdt öjversteg före utflytt
ningarne 5o ,ooo personer (Direkta underrät
telser från Antwerpen hafva vid mer än ett
tillfälle uppgifvit öfver 70 ,000 Under sin
mäst lysande period i sextonde århundradet
hade Antwerpen 100 ,000 och var då efter
»i 11 anledning den största handelsstad i värl
den När vattnet i Schelden är lägst faller
det dock icke under 20 fot så att de största han
delsskepp vid alla tillfällen kunna nalkas
staden Största djupet är 4o fot Midt for
tete de Fl ndre är Schelden omkring 700
alnar bred På denna punkt var det i Na
poleons tid fråga om att slå en brygga tvärs
öfver strömmen likväl är en slags flottbro
dit enda som nånsin blifvit vidgjort till kom
inan ika tion s beredandet emellan de båda strän
dei ne Quaierne som gå i en sträckning från rui
seriie at de vid i83o års bombardement för
störde Arsenalsbyggnaderna nära citadellet
till skeppsdockorne vid stadens motsatta än
da hafva blifvit upprifna för uppförandet
af batterier Sm ade dels att hota Tete de
Flandre dels att kasta bomber in i citadel
let Dessa batterier stiäcka sig ända fram
till Fort Ferdinand eller Fort du Nord som
den oek kallas På båda sidor omstadenära
betäckta vägar hvika stryka den ena utefter
Quaien som bildar diametern i den halfmåns
formiga stat-anläggningen den andra utefter
valla ne som utgöra halfmå-nen Dessa stå i
förbindelse med det befästade läger som blif
vit anligdt i grannskapet af varunederfaget
ech dock01 ne der Belgerne ämna draga sig
tillbaka om staden för andra gången siulle
falla i Lo I lända 1 nes händer
På spetsen af Sit Andreae- Kyrkans torn
»akt midt emot Tete de Flandrts hufvud-he
fästnisg och på ungefär lika afstånd det vill
Saga ungefär flodens b ;ed :l fiån Citadellet
lar man anlagt en så kallad Camera Obscura
hvarifrån man utan fara kan observera Hol
ländarnas rörelser i Citadellet En dylik ob
servationspost var förut anlagd i Katbedral
Kyrkans ännu högre roen mera aflägsna torn
snen -General Chassé som blifvit sådan t varse
verkade genom sin protestation att den flytta
des Hans roteslatian föranleddes deraf att
©n Holla ,icsk Officer som hån nämnde höjd
blef o-bsei v ad i det ögonblick han Iemnade
Citadellet ast det efter med anledning deraf
eftersatte- © h uppfångades af Beige ,ne och
infördes till Antwerpen såsom fånge Fästena
fjefkenibork och lille ioriehafvas af General
Chassé
och som mellan dem en korss .d eld
Sim underhållas g ifver deras besittning Hol
ländaren et t fu-ilkumligt herravälde öfver Shel
dfelJ ode-u De nyligen på Cliasses befattning
&k dde- dan m-gen o .m bry fnin ;arne i grannska
ps af JLie /kenshoe /i äro tvifvelsutan ve k
Stäiide nard anledning »f Fiansmännens ocku
pation af kringliggande nejder och åsyfta att
i häadet e »- ett rkligt Jå .tlåg inotarH
■dkliaS JUuksu Jfei .aud .® åt dcntia skLtj en löcel ^e
d
t
B
den General Sehastianis division redan börjat
sätta i verket
STOCKHOLM
Den /4 December
s
s
t
t
t
r
t
De reflexioner med hvilka vi för ett par
dagar sedan beledsagade underrättelsen om en
Riksdags sammankallande nästa år slutades
med ett tvifvelsmål huruvida någon silfvervcx
ling skall blifva resultatet af Rikets Ständers
sammankallande
"Det skall gifva sig
ytt
rade vi
"huruvida aktningen för den en gång
gifna lagen här blir tillräcklig för att verkli
gen göra den lefvande eller om slutet endast
blir ett nytt bevis på otjenligheten af icke an
svariga Ständers herravälde öfver den enskilde
Medborgarens kassa
Vi ha hört alt flere som lika med oss
nitälska för ändamålet med den blifvande
Riksdagen då Kongl Maj :t enligt orden i
dess Nåd bref
vill nied Rikets Ständer öf
verlägga om bästa sättet att bringa myntbe
stämningsl .sgen till verkställighettrott sig
finna en oriktighet i det ofvan yttrade t vi f—
velsmålet enär ändamålet att bringa mynt
bestämningslagen till verkställighet funnes li
ka tydligt uttryckt som Regeringens omsorg
att genom återställd stadga i penningever
ket sätta en gräns för Bankosedlarnas försäm
ring
Det är endast framtiden som kan visa hu
ruvida våra tvifvelsmål varit ogrundade Väl
veta äfven vi alt den af Konung och Stän
der eifna lagen säger alt Banken ska51 till
sina fo dringsegare utlemna en Riksdaler i silf
ver för 1 28 sk i sedlar och väl haren författare
i delta blad nyligen visat att Banken äfven kan
efter detta ackord fullgöra sina förbindelser
väl finna vi att våldförandet af denna lag skul
le för alltid knäcka den icke öfverflödiga grad
af förtroende som roan i följd af denna lag
åter kunde börja hysa till Rikets Ständer
såsom förvaltare af Sverges penningeverk och
väl tro vi slutligen att ett sådant våldföran
de blefve omöjligt sedan utvexlingen en gång
vore börjad men så länge lagen ännu icke är
satt i verkställighet tro vi allt detta oak
tadt att nvu .ge skola finnas som anse om
ständigheterna handelskonjunkturen expor
törernes och de skuldsattes intressen m m
fordia att yrka på en annan ackordsgru ,td
mellan Banken oeti dess kreditorer derföre
att den äfven angår förhållandet mellan en
skilda och deras kreditorer och säkert befin
ner sig bland dessa personer mången som i
öfrigt hvarken bör eller vill anses för sämre
patriot derföre alt lian hyser med oss skilj
aktiga begrepp härutinnan Frågan är endast
om aktningen för helgden af en gifven men
ännu ej verkställd lag skall segra öfver en
mängd intressen hos dem som de facto hal
va i sin makt att förändra lagen efter omstän
digheterna Då Regeringens Ledamöter som
det berättas varmt intressera sig för fram
gången af denna vigtiga angelägenhet skall
det åtminstone bli intressant ali se om de
göra lagens bibehållande ti 11 ett vilkor för bi
behållandet af sina pLtser såsom Konungens
Rådgifvare
Ett annat blad har fästat sig vid den
anmärkning vi gjorde uti samma artikel
att en termins beståmnKinde för utvixlingen
från Regeringens sida i förening ined någon
klokhet hos Rmkofullmäktige hade varit nog
att briogi Ba 1ken reella valuta till det er
fo de liga beloppetutan kursens upplagan 1
till dess nuvarande höjd Samma blad har i
denna anmäikning genom en argumentation
tx absurda- velat finna en- förolämpning emot
Baakofullmäklige Vi reservera om fcnaot ca
g
q
e
h
k
n
r
sådan tydning Bankofullmäktige hafva gj0rl
hvad på dem ankom att erhålla Regeringens
förklaring i ämnet och att det icke kunnat
lägga» dem till last att ej velat "spjerna emot
udden derom bafve vi förut flere gånger ut
tryckt vår tanka Meningen med det ifråga
varande yttrandet var också som var och en
lätt kan finna ingen annan än att en klok
administration af sjelfverköpen i förening
med en bestämd termin för utväxlingen skul
le hafva fört till det önskade resultatet Det
ta innefattade ingen beskyllning i afseendd
på åtgärder torn Fullmäktige icke kunnat
vidtaga när icke någon slidan termin blijvii
bestäm d
Det märkvärdigaste som träffat vår öf
vannämnde artikel är likväl att samma blad
(hvilket i parenthes är ingen annan än "dea
med glasögon skrifvande Granskaren i anled
ning deraf beskyllt oss för ingenting mindi-»
än alt "i folkets namn framstå att omkull
vräka grundlagen
Granskaren mätte säkert
icke haft glasögonen på sig då han funnit en
sådan syftning i vår artikel Vi skulle tvärt
om önska att grundlagen måtte bli så beftt
stad som möjligt men förnämsta och lätta
medlet dertill tro vi vara att bristerna deruti
förbättras hvaribland ingen lärer kunna und
gå att hufvudsakligen räkna representations
sättet
Svea Rike har nyligen hållit på att mista
sin ErkeBiskop I ll nog allmänt rykte gick
i går i hufuidstadeo att Hr ErkeBiskoppru
von Rosenstein skulle hafva genom vådlig
händelse omkommit men lyckligtvis befanns
det ogrundadt Ryktet hade sannolikt här»
ledt sig derifrån att Hr Erkehskopea för
några dagar sedan som det berättas gjort
ett fall ifrån sin höskulle och dervid fatt
ett svår slag i bufvudet så att han måst
hålla sig vid sängen — Deremot har ett annat
märkbart dödsfall timat i Upsala nemligen
Bokhandlaren Bruzelii äfven Utgifvare af
tidningen UpsalaCorrespondenten Hr Bruzeliuj
hade en stor förtjenst af Tyska litteraturen»
allmännare utbredande här i landet genott
det bibliotek af Tyska klassiker som han ut—
gaf tillsammans med Dokt S P Leffler Hr
Bruzelius var i öfrigt en liflig och rastlöst
verksam min med ljust hufvud och verklig
talang som författare serdeles i juridiska äm
nen oaktadt han icke hade studerat dem eK
professo Han hade redan förut år 181 1 ut
gifvit den s k Tidning i blandade ämneny
hvilken på den tiden vann mycket bifall
Han var några och 4° år gammal
(Insändt
Du en helg snart nalkas som för alla ål
drar och inom alla kretsar ger så rika anled
ningar till glädje och tillfredsställelse har en
vän af en familj som emotser denna högtid
med helt andra känslor icke trott sig såra
g ränn lagenheten genom att erinra ädle Med
borgare om den bet »gen het hvari Kapten
Rosenqvists af Akershults hustru och barn be
finna sig i följd af det hårda missöde som
drabbat honom genom tillämpningen af en i
vår tryckfrihetslag för en sak hvartill har»
varit oskyldig och for hvilken en annan be
gärt att få undergå det å .Jöinda ansvaret —
D t är redan bekant att Hr Kapten Roien
qvist genom denna händelse m ist öfvergifva
en befattning åt hvilken hon det sista året
hade egr .at hela sin verksamhet och af hvil
ken han påräknade hel den inkomst hvar
med han försörjde sin talrika fimi j JLnnt»
nära fem månader ser den sig beröfvad han»
närvaro och stöd och hvar « <- !» en lä
res- lat .k ture al älta sijj ua <d hvilka känslor

Sida 3

medlemmarna af denna familj gå julen till
mötes i saknad måhända äfven af det nöd
vändigaste
Under hvarje annat förhållande skulle ett
offentligt omnämnande häraf kunna ansss otill
borligtj men det är här icke blott fråga om
en skärf af välgörenheten utan ett deltagan
de for en olycklig Medborgare som i visst
afseende kan anses så ;om ett oskyldigt offe
för en obestämd Lag
De som behjerta denna framställning torde
icke behöfva någon annan anvisning att åda
galägga sitt deltagande för en i sorg och be
kymmer nedsänkt maka och moder med sex
barn än att närmare underrättelse kan erhål
las uti Hr Isbergs bokhandel hörnet af Siads
smedjegatan och Storkyrkobrinken
På sista sidan af vårt blad finner Läsart n
en anmälan från Redaktionen af Skånsl a
Correspondenteri rörande Tidningens fortsät
tande näskommande år Vi kunna till de un
derrättelser der meddelas tillä Sa att den
snillrike ski inställa le frän hvars penna stör
re delen af de insände uppsatser flutit som
detta år förekommit i Tidningen äl ven löi
det kommande fortfar att arbeta för densam
ma — Vi önska företaget framgång ocb
tvifla icke om allmänhetens uppmuntran der
för då det h ;ir lyvk-i» att undt rstödj ,s af
cn så utmärkt talan
Natten till den 29 Nov strand .ide vid ILtsslö
nära Karlskroa en Preussisk Gu loas fråi
Stettin förd af Skeppmen Meyer med i5oo
tunnor linfrö Manskapet biel lyckligtvis ber»
gadt
Ett annat skeppsbrott liar skett tre mil
utanför staden vid ulkjippornn i hafvet Två
manspersoner i k ha der af fiskare funnits
uppkastade på land nfvertiom master och se
gel efter ett fartyg Den ene af de döde har
funnits sittande med en brödbit i handen så
att aiL anledning är att han frusit ihjäl»
Latthct .cnatt
.efterapa Binkens mindre sedlar af 3
I <ir» valör och derunder har tillskapet cn mängd
brottslingar I Österbotten hår sedan längre tider för
firdigaride och utspråugling af falska Svenska Banko
sedlar utgjort en slags industri hos vissa bland all
mogen derstädes hvars lifliga och uppfinningsrik»
lynne leder densamma än tfll nyttiga än till gan
ska br *Lts4iga förelag Nedanstående uppgift kom
men frän
saker källa tjenar till bevis sä väl att be
nägenheten alt tillverka falska sedlar ännu i Öster
botten foitfar som alt detta brott med allvar be
ifra !4 QCjt (orde uppgiftens intagande i ett allmänt
tidainge blad icke vara ur vägen dels saUoai varning för
allmänheten att noga granska de Banko-sedlar af
mindre valör som k ömma fran norra orterna sa vä
of ifiultnd son» a Sverige dit de falska äfven tor
de apridt sig dels såsom anledning för vederbörande
att icke alltför tange dröja med ulgifvande af för
bättrade .Banko-sedlar hvilka genom både inre och
jfltre beskaffenhet motverka eftergöring och -derigc
«om före k o ma ett mindre inlockande till brott af
Sfven mindre kousterfarne spekulanter än utgift för
Bunken i upptäcktsbelöningar dess gediars misskredit
och lör lus er för en sk il te
l 'ör omk ing 2
'nc åi sedan upptäcktes i södra delen
Ostyrbot ten iörTal *knings-brott af ofram >ämnd
b ^ikalienlitft 3 ne personer dömdes af Vasa KoiVäti
att hängas hvilket stralf lik \äl af Kejsaren efter
vanligheten förvandlades till lifstids arbete i Sihe
riens grnfvor i n- iciliga delen af samma provins
Bära i orcea bar aler nyligen ett dylikt brott blifvit
up tidt hvari många varit delakligc och till brottet
bi-Hrit iörvunne aui i-ngen så >om efterapare eller ut
pranglare
-
.ue ai deta skol a förverka I li t vet och
i lere liira komma u tt uudeigå högsta kroppsplikt
De
mäik
värdiga
soiu härvid företer s-ig är att oak
tadt afstiiiul ai tid « ch rum det skall befinnas alt
stilarna och tryck ni i "en vid bada tillf J len begag-
• nade varit förfärdigade af samma person eller cn af
de tiit feiberu-ii reilaii aisände brottsdingarne
och att
bans biktande och bestraffning icke hindrat sedel
liJlrerkningens fortgång på annat ställe buläget gan-
ii ft långt iiran den andra ja brik en» Sedlarna skola
väl gjorda ^ocii niäivga i synnerhet af allmogen
1 aiVa genom
d <im blifvit bedäagn» Vasa Hofrätt
har nu mera utsett cn extra-ordförandc att upptaga och
afdomma alla sedel-förfalsk ningsmäl under dess
jurisdiktion hvarigenom skyndsamhet och enhet
i målens behandling vinnes
Hr Öfv
-Lojtn Montgomerie har begärt att
i anledning af hvad som angar hans petson
uti det icke längesedan meddelade bref /et ifrån
H Ex Hr Gr Adlersparre fa såsom svar in
föra nedanstående artikel hvilket vi ansett
058 icke böra förvägra Hr Öfv
-Löjtn har
förut begärt rum för ett utförligare svar
men dä vi su e all annan strid öfver ifråga
varande ämne numera ändainålslös för det hi
storiska intresset än om hufvudpei soneme
deruti eller andre som sjelfve deltagit i 1809
ars händfl-er
-kulle vilja uppträdi så ha vi
vägrat detta äfv« u om cn begäran af en an
nan icke namngifven författa 1 e alt fa oflent
liggö-a en artikel med åtskilliga anmärknin
gar emot Hr Montgomerie och hans s k In
sändare 1 Ju r na 1—re ce n sion en Hr Montgome
ries sednare skri /1 lyder som följer
"Då Aftonbladets Redaktion vägrat att införa ett
fullständigt svar af undertecknad på H Ex Grefve
Adlersparres i Aftonbladet införd bref så anhåller
undertecknad åtminstone att få bemöta hvad uti
»amma bref förekommer rörande mig personligen
Anmärkningsvärdt är att samma likhet i stil och
tankegång sorn Hr Gr Adlersparre vill linna i den
lilla diversionen emellan dess och recensentens ut
tryckssätt just samma solk tar a öfverensstämmel <ot
liar en mera oväldig än parten sjelf nemi det skr if
va tide Fäderneslandet också funnit emellan Hr Grel
vens och den okände An märkarens eler den släta fi
gurens författare - egenskaper Att llr Grefven der
jern fores med en Sokrates cn Aristides en Scipio
cn Bolivar (dock médgifves alt de varit litet större
än han tyckes också öfverensstämma med den för
tjusande b Ly gsa m /i etc n som Hr Grefven
— antaget
att vi tecknat ett ömsesidigt sjelfiorsvar
—• likväl
ined mera skäl bordt tillerkänna sig sjelf än recen
senten hvilken icke blifvit liknad vid någon af des
se eller
andre store män M .cu recensenten höll på
rast .t glömma 3 al diversionen gör cns para leil emellan
hans ringa person ocb sjelfva Hr Gr Adlersparre
och då tillkommer det reeens att blott tiga och
rodna naturligtvis af idel förtjusning eller blygsam
het eller ock af någon annan orsak
Men att diversionens författare deremot enligt Hr
Gr Adlersparrcs påstående
'glömt reeens afsked ur
tvd regementen konmcr sig förmodet igen deraf att
lian icke haft någon skriftvexling med Hr Grefven
eller hans väl underrättade rapportörer och att han
således ej kunde känna livad som icke öfvercn6stäm
mer med sanna förhållandet Ehuru reeens :s afsked
cj tyckes höra hit lika litet som de af Hr Grefven
uppgifnc märkvärdiga dctaljerne T dervid bör re
ceus likväl till förekommande af allt missförstånd
upplysa att lians afsked ur tVermlands Jägare bestod
i befordran till ett annat regemente och så beskaf
fade afsked synes en förut verkligen afskedad Rytt
nsästare som innan kort uppstigit till General-Ma
jor och derutöfver till En af Rikets Herrar myc
ket ofta erhållit och det troligtvis med mera nöje
mindre motstånd än han nu efteråt nog otacksamt
vill medgifva Den smärtsamma orsak som föran
ledde reeens :5 afsked ur Jämtlands Reg :te har han
icke hjerta att önska åt sin motståndare ehuru oä
delt han tvingat honom att göra ett olyckligt— med
lifsfara bo t ad t -— sjukdoms-tillstånd till föremål för
en eljest onödig offentlighet
Hvad de öfriga smädliga sidohuggen beträffa så
förtjena de icke något svar cj ens det i Hr Gr Ad
{ersparres smak och öron sa välklingande ordet hund-
Visserligen borde kanske reeens också få fästa
uppmärksamheten på andra omständigheter för att
ffdja brefskrifvarcus föredöme t x„ på revolu
tions-kamtat en som erhållit brefvet och ined sä
mycken graunlaganhet som urskiljning kom-munice
r t innehållet deraf med sjelfva Argus till hvad
heder för hans omdöme och val af föremål för
hans förtroende
Ur uppenbart
Dessa kunna vc-rkel ha sin märkvärdighet men
en märkvärdighet som reeens bar mer skål att
vara stolt öfver än behöfva blygas för ehuru de ej
höra till närvarande ämne och ännu åtminstone ej
bordt bringas inför allmänheten
I
Ins anm
Härvid nödgas vi anmärka- att om II Ex- Ad
Jersparrc just icke uttryckt sig med någon öfver
drifven pol i tess i afz pä Kr Montgomerie så har
han emedlertid visst icke mera än qvittat med Hr
G M
*s uttryck uti den beryktade recensionen
Ed
Eedrs anm
raseri j som också besynnerligt nog har em fömml
ransyärd öfverensstäm me Ise med den sista hels Ma
gins eller den släta figurens uttryckssätt
Det har likväl ej blott varit att önska — det tyc
kes t o m varit allt skäl att påräkna —att H E
Hr Gr Adlersparre då han skulle framträda med
ett öppet försvar dervid iakttagit det sinneslugn dea
värdighet den anständighet i stil och ton som öf
yeren«stämt med hans vördnadsvärda ålder hans
upphöjda plats i samhäl 'et ocii i synnerhet med den
utmärkta bildning och upplysning han hittills an
setts äga Men om han också icke trott sig böra upp
fylla denna billiga väntan för egen och för sakens
skull hade han dock bordt göra det för den allmän
hets skull som nan sjelf kallar den ädla och bilda
de och till hvilkens pröfning och afgörande han sä
ger sig hänskjutit vår strid och ej till dess mer el
ler mindre förnäma afskräde Heldre au att gå dessa
till mötes må man alltid iagttaga en oafbruten tyst
nad
Gustaf Montgomerie
Julveckans analkande bebådas redan i bok
ladorna genom en mängd utkommande vitter
hets- och konstalster barnböcker almanachor
m m hvilka såsom vanligt synas hafva af
vaktat denna period för att presentera sig
såsom färska julklappar Vi skola så vidt ut
rymmet medgifver de följande dagarna åter
komma till en mera detaljerad anmälan häraf
för narva» ande inskränka vi oss att upptaga
oeh omnämna t i t farna på de flesta af dessa
artiklar» Främst presenterar sig en ny ele
gant edition af Tegncrs smärre skrifter Vt
kunna i parenthes nämna att vi känna det
denna upplaga är ganska liten hvarföre vi
råda älskarns af Tegncrs älskelig» sångmö att
skynda sig Andra häftet af Graf ströms Skal
deförsök bar äfven lem na t pressen en s am
ling Vinterblommor för - /83 $j me l en täck
gravyr af M :Me Röhl utkommer i dessa dagarj
äfvensom en orig i na fröman i tre delar kallad
Dm siste Friseglaren aj Pehr Spårre Vidare
Tillfällighetsdikter af Cath C
hr Chrämerf
Foilettkaletiderj en liten elegant artikel i etui «
format med en väl graverad vignetl Polo—
nia rninnessippor pH Polska Frihetens graf
af Jacobi Jilius Julias oskulds af en anony
ro
författare Dikter af Fröken R första häftet
Sista häftet af Hr Graff
mans förträffliga Skott
ska vyer fitograiierade af Hr Billmark9
artistiska crayon vyer df Djurgården 1 i to—
grafierade i Paris efter ritningen af Hr Öfv
Löjtnant Blom ett häfte litografiska fanta
sier under titeln Diableries T vänne vackra
barnböcker med kolorerade kopparstick ut
gifne af Bokhandlaren Hr Beig m m»
Dras af den Fransyska spekuleUioniandan
Den beryktade Dem» Bouryr som säger
sig hafva hållit armen på Konung Ludvig
Filips mördare har blifvit ett sådant före må [f
för Parisarnes nyfikenhet att en Ldmonadier
(ungefär motsvarande våra s k Schwet iza re
har bjudit henne en stor summa om hon
ville uppehålla sig i hans Café
de följande
trenne månaderna emedan han tänker lör
tjena in mycket penningar på dem soi»
vilja betrakta hennes utseende» Det bör här
vid tilläggas att hoo skall vara en fullkom
lig skönhet och 19 år gammal och Limo—
nadiern lärer icke underlåtit att äfven tag
dessa omständigheter i betraktande»
Under efterspaningarna efter den person
om ville mörda Fransmännens Kung hadi»
Polisen bland ann at hittat på
en lista med
en hop namn 5 för hvilka stöd o tecknade i
brädden af papperet Ömsom orden oui ccH
non Hvad kunde väl detta betyda7 tänkte
de cm icke en sammansvärjning root monar
ki en iSågon omröstning hade troligen för *—
att angaende en revoluliönsptan och ©tdleia

Sida 4

j-s t >c1i nej innefattade livar och en persons
samtycke eller nekande dertill Följdm hära
iblef att alla Ja Herrarne b efvo tagne pei
a nies och ulan fasoner insatte i kuiran Vid
ett piiöljande fö i hur Legal det sig att der
fylliga omröstningen angåll — inköpet af ei
hillard för ett sa 11 sk n p unga karlar af hvilka
någre hade föreslagit att anskaffa en sådan
»nen andre satt sig de emot Ja-Herrarne
lilefvo i följd häraf sannolikt lösgifne
POSTSKRIPTUM
De i dag anlände utrikes poster medförde
hufvudsakligen följande från
Belgibx
Uppgifterne från Antwerpen gå till den 4i
men vi anse oss böra uttryckligen ti-Iägga
att de äro daterade Amsterdam således ute
slutande i Holländska interesset De lyda så
'Hela gårdagen (den 3 :dje på aftonen och
hela natten har elden från fästningen räck I
och just nu kl 8 f m slutar den Garniso
nen gjorde under nattens mörker en rekogno
scering in i staden men utan att begå några
fiendtlighater Elden var uteslutande riktad
mot Fianska belägringskoi psen och alla de
fältverk som af Mai skalk Gerard blifvit up
V a-lade åt Brrchem Valkenlergj Marien
bitru äro komplett Jörstörda■ Hela landet stod
under vatten och transporten af artilleri
ammuDition ni m är fullkomligt omöjlig
En stor del af Fianska artilleriet ligger
nedsänkt på de med vatten betäckta vägarne
Folket i Antwerpen är lugnt ehuru del
knappt är troligt att Marskalken underlåter
ött b- gagna elden frun fästet Montebello och
då skjuter Chassis ofelbart pa staden I all»
fall kan M ar-kalken aldrig eröfra Antwer
pen utan att attackera det ftan stadssidan
Vi -kola i morgon meddela så väl Marskalk
Gerards första uppfordran till Chassé som
dennes svar Marskalken har förklarat att
dt list Chassé skjuter på staden skola de al
lierade gora Kungen af [lolland ansvarig för
all den skada Antwerpen lider Chassé hai
svarat att derest Marskalken ville underlåta
att beg-igna sig af elden lian fästet Montr
hello icke attackera Tete de Flandres icke
två t <e andra fästen skulle han ovilkorligen å
n sida respektera stadens neutralitet men
•t derest en enda af dessa punkter anfölls af
Flänsmännen gjorde han Marskalken ansvarig
inlör menskligheten 111 m lör all den skada
han nödgades göra staden Detta svar är som
man finner ett uppenbart han Marskalken
vägrade ock att bifalla de föreskrifna vilkoren
och begärde ett kategoriskt svar i afseende
på stadéfis neutralitet Chassés svar på denna
sista framställning är nästan sturskare än del
första och upprepar att derest ett enda skott
lossas från Montebello eller något af de förut
anförde verken kommer staden att anses hal
va tagit en fiendtlig ställning
Hertigen af Orleans hade under kanone
rin "en den 3 :dje varit synlig vid Bercliem all
deles öfverhöljd af smuts flan och hans bror
bnfva besökt de för elden mest utsatta punk
ter och uppmuntrat soldatei ne De båda och
Marskalken sila titan uniform hade vid ett
tillfälle nalkats fästningen så nära att en
Holländsk officer som igenkänt dem måst
varna dem medelst anropande
Frankrike
Mordförsöket fortfar att vara insvept i sin
mystiska slöja — Herr Odilon Barrot har
öfver Frankrikes och partiemes ställning m m
hållit ett tal i Kamaren som väckte mycket
uppseende
— Adressens 8 första §§ hafva gått
Igenom utan motstånd Vid den 9 'de eng ;de be
ingringstillståndet uppsteg Hr Merilhott och
*a !te med kraft mot det ammi Krigsministern
försvarade det i ett långt tal Efter en bul
lersam session förkastades Herr Merilhous fö
reslagna amendement deri belägringstillståndet
kallades en violahon Jlagrante de la Charta el
des lois med 5o rösters majoritet
Pärs-Kamaren har till Konungen öfverlem
nat sin öfvermåttan lojala adress
— Grefve
Ofulia Spansk ambassadör i Paris är närond
till Inrikes Minister i Spanien — Amiral
Roussin går sisom Ambassadör till Turkiet
och tros få befälet öfver Franska escadern i
Levantiska farvattnen derjemte
En armckcorps af 3o ,ooo man skall ytterli
gare sammandragas i östra Frankrike vid
Chalons sur Marne — Spanska gränskordon
gen emot Frankrike är upplöst
Från Portugal gå nyi eterna till den 2ij :de
November Don Pedros ställning säges för
ögonblicket vara något kinkig emedan Migue
literne med sina batterier bestryka inJ ppet
till Oporto och hade skjutit gan-ka skarpt till
och med på En Iska skepp Utfallet d 17 skall
dock hafva v a 1 it ganska föi delaktigt för ho
nom Hela Mi :uels läger vid S :ta Marthe
eiöfrades en division af 3ooo man sking
rades hel och hiillet och förråd af hvarje
handa slag soin sägas racka åt Oporios gar
niion i två månader folio i Pedristernes h än
der
Engelska Parlimentet är upplöst och ett
nytt sammankalladt ti I den 29 Januari
Engelska och Franska E-kadrarne ligga be
skedligt stilla vid Deal Stormarne hindra
alli skepp att nalkas Holländska kusten
AN MONS EU
till salu pinws-
Från trycket har i dessa dagar utkommit och säljes
i de flesta iioklldor ä 16 sk B :cu
Julias Oskuld
SK A L OF STYCKE
JUIKXAPp
STOCKI 10OlS KAVALJERER
En Mahogny - Chiffoiiuier
l dd (fö
gy
af torrt och vackert träd samt väl inredd (nyför
facilt pris Underrättelse fäs i s k gamla Presi
g är den a Söder da Snickaren Sandström efterfrågas
Ku Ti
ilubl
af Amerikanska Björnskinn ovanligt fin och Täcker säl
jes till nedsatt pris i Larftsboden pi Regeringsgatan
den törsta till vänster från Gustaf Adolis Torg
ui överger Bai n-Leksaker
hvaribland Laterna Magica och Camera Obscura hos
Eisen vid Regeringsgatan hörnet a t Jacobs gränd
DlVFRSE
Spekulanter
kädde lägenhet
p
som önska taga kännedom om de lägenhet ar och Ang
maschinerier vi m vid Jacobsbergs JMalmgard nä
ra Horns Tull hvilka ntbftidas på arrende eller till
sahi för bedrifvande af ätskillige der passanda
niiringsgrenar såsom I vätt Fabrik Garfveri (Jvam
Klädes .Fabrik samt för torkning af säd m m un
derrättas härmed att Z .okalen är öppen och ma
schinerne hallas i rörelse Lördagen den 15 Decem
ber emellan hl 12 och 2 tn Närmare upplys•
ningar i ärendet Ir .mnas pa IIr H- J Oldenburgs et
komp Kontor vid Störa Nygatan A :o 20
Undertecknad lar äran underrätta Respektive kun
der att jag fortfar servera-med Frukost och Aftonspisning
älven serveras alla förmiddagar med Boullion ,på t detta
Réysens midt emot Norra vägen x trappa upp uti Victu
aiie handel» Societens hus vid Skeppsbron
L Näsberg
Friska iJeigrOslron på Kiitlaren Freden
ANMÄLAN
i !ed biträde af flere Herrar Bergs Embets
man ämnar undertecknad instundande år ut
gifva Tidskrift för Bruksegare och Bergs
män hvilken utkommer häftevis med 1 a 2
ark i månaden dock så att liela årgången ut-
göies af 18 tryckta ark Den kommer att in
nehålla 1 :0 korta och populära original
af handlingar öfver Lerg sveten .sk a pliga ämnen
2 :0 Öfversättningar och utdrag ur uti nd-ka
ju maler 3 :© Utdiag af Ci-rgmästarnes och
Geschwornernes Embetsberäl elser 4 *1 Såda
ne antingen Regeringens Höglofl Kgl lierts
Kollegii eller Jern-Knntorets Herrar Fullmäk
tiges beslut som dels kunna röra Bergshand
teringen i allmänhet dels en större mängd af
dess idkare i synnerhet 5 :o Uppgifter öfver
jerninförseln på vågarne Exporten af liergs
produkter Jern- och Spannmålspriser m m
6 :o Strödda underrättelser som för Herrar
Bruksegare kunna vara af vigt
På årgången som i Stockholm kostar 5
Rdr Bco samt 6 Rdr s m i Landsorterne
då postarfvodet är inberäknadt kan prenu
mereras pS förstnämnde ställe i FJri Normans
et Engströms Bokhandel och i Landsorterne å
alla Post-Kontor Philipstad i8j2
FShl
Franz von Schele
Bei gmästare
Dagbladet Skånska Correspondenten kommer att
fortsättas äfven nä *ta år Dess föremål grund-at ;er
ton sprak behandlingssätt äro tillräckligen kända
genom denna förstå årgången De blifva »förändra
de Den allmänhet som hittills skänkt den sitt bi
fall skall ej hafva skäl att neka don detsamma un
der den föliande För att gifv de politiska under
rättelserna mera intresse kommer tidningen att ut
gifvas någon (innan dag i veckan I anseende tiJl det
ökade antalet af insända artiklar som småningom
visat sig kommer bladet att få ett större format
nemligen detsamma som Skånska Postens med hvil
ket utmärkta provinsblad Skånska Correspondenten
kan anses som ett slags suppleerande blad i det det
ena med mera fullständighet följer den yttre politi
kens förändringar och det andra företrädesvis pro
vinsernas inre förhållanden och intressen I allt fall
blir bladets yttre oförändradt Priset blir oaitadt
det ökade formatet ej högre än 2 R :dr
Insända artikar emottagas men anonyma endast sä
framt de till innehållet stå i harmoni med tidnin
gens syftning oeti till språket ined den allmänhets
bildning åt hvilken den företrädesvis är egnad Dc
som afvika härifiån införas endast sä vidt ins der
under tecknar sitt namn Sådana artiklar måste dess
utom hafva en emot bladets utrymme svärande kort
het Längre art kunna emot serskild billig betalning
införas i supplemcntblad hvilka åtfölja de vanliga
Anonser införas mot vanlig betalning Tidningen re
qviieras från Postkontoren på vanligt salt
Rättelser
[Jti den uppgift som förekommer i Tisdags
bladet angående folkmängden i Noige står de
föddas antal för år t84o uppgifvit till i6 ,3i5
b r vara 3ö .3i5 äfvensom skillnaden mellan
de löddas och dödas antal för år 1829 hör
v .ire 15 ,823 icke 37 ,280 hvilken summa för
ut förekommer på samma 1 ad
Genom en felaktig omflyttning af några ord
i en mening har det misstag förelupit i den
för ett par dagar sedan meddelade underrät
telsen «m bränvinsbiänningens inställande fiån
1 Juni till slutet af September nästa år att
det ser ut som om inställelsen angick endast
de nona Länen ehuru del bör vara hela Ri
ket Vi ha för länge edan omnämnt det bi än
ningsförbud som angick de norra Länen oth
hvilket utfärdades i Oktober
Pä Tidningen JI TO NHL JDET I
STOCKHOLM prenumereras for år
i833 i Stockholm med 10 R :dr Banko
för helt är 5 Ii .dr för halft är och
2 R :dr 3 '2 sk för qvartal samt i lands
orten med tillskott af vanligt postför
valtare-arfvode Trän landsorten emot
tagas ingå qvart al
s-prenumerationer
Hos L J Hjerta