Aftonbladet Lördagen den 15 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-15
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-15
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-15
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-15
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1832-12-15
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1832-12-15
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1832-12-15
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1832-12-15
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 15 December 1832

Sida 1

IS :o 295 1832
AFTONBLADET
ZHDUUÄDNW» den 15 December
Lördagen
priset i i ockholn for helt Ar 7o R :dr halft ,tr i Mdr 3 månader » Rtlr St sk ian .o Lösa Numror » sk Banco Prenumeration ofh utdelning i
bladets C 'ntor via Stndss edje ^atan i A romani Mod i hörnet af 1 'riUtninggatan och Clara bergsgränd Lindroths vid .Vori landsgatan oeh Ess 'nt
i ,r Xndei rnahnsforg Anti n 'fr tmnttagas endast i förstnämnda 'ontar till 7 sk Hanta raden Utdelningen hl S eftermiddagen
I morgon 3 dje Söndagen i Adventct predikat
Hos DD MM Konungen och Drottningen Kong
H®f-Pred Fröst
fjol DD KK 11 Jl Kron-printen och Kronpruise»
s-an Knnpl Hof-Pred Ziedner
Uti Kong Slotts-Kapellet Kgl Hof-Pred Zied
ncr
Pi Karlberg K <rigl Hof-Pred FrBfct»
På Ulriksdal Pred Unander
I Stor-Kyrkan Kommip Bcrgtgrea Kgl Hof
Pred Pettersson Komm Logj-eo
T Klara Kyrkoh Hillbergi Kongl Hofpred Tej
nér Past
-Adj Pontén
I Jakobs Kyrkob Mag Carl»tr«ndj Past .-Adj von
Schéele Kyrkoh Widstrand-
Tyska Kgl Hof-Pred flektor Free»e
1 Finska Kommin Mag Tulindberg både Finska
och Svenska Högm
I Maria v Komm Bolin Past
-Adj Arwidson
Kommin Ahrling
I Katarina komm Hagström Pastu-Adj Petter»
»on Kyrkoh
"Winquirt
I Kungsholms Past
-Adj Miitzell Kongt Hof
Pred- och Komm Lundholm
Ladugårdslands Komm Sandin
Mag Eng
dahl Komm Salén
4dolJ Fredriks Bat
-Pred Sondén Kommin
Adj Löhman
Johannis Hus-Pred Norénj Kommin Ljung
holm
För K M Flotta Bat
-Pred Häggman
Fid Kg Garnisons • Sjukhuset B g - Pa-t Bi 1
lander
Enkhuset Reg
-Past Gravallitii
Gubbhuset Kommin Åhrling
Södra Korrektions-1
nr ätt n Kgl Hof-Pred Holm
berg
l $orra Korrektions- Inrättningen Pred Norrbin-
dk
g
Gäldstu°ukyrkan Pred Holmgren
Danviks-Kyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbat ,be g Pred Häggman
dåddF
g gg
Ladugårdslands Förs :s Fattighus Pred Wijk
mark
Ka Lasarettet Lazaretts-Prcd Winnberg
Kurhuset Dukt Fuchs
Tyska och Holländska Reformerta Kyrkan Teol
Kand Rothlieb
UTNÄMNINGAR .i
Till Landj-Kamrerare i Westi rboLtrns Län t f
Landslarnr deist P Lundmark d 8 d :s
Till Kyrkoherdar Leksands ocli Djura Förs Te d
Dokt m m J M Svedelius i tiyksände Pastorat
af Karlslads Stift Mag N Pettersson och i Ah
lingbo- Pastorat Wi hy St Mag M Gustafsson
TITLA II
Af Lagman tillagd Boigmä tåren C hr J Sjöbohm
17 d :s
AFSKK1
För Kron»f Assess O- ni c d 8 d :s
VIGD K I STOCKHOLM
Fabrik R F Futy och Mamsell U O Holm d 8
dennes
DOT >K S l .AM»S«»i«TKRNK
Kryddkramh iNils Jonsio» Bäckvall d ii d :s 35
Sr i Södertiilj ■
OrtMK i S S
-f-IiHOliM
Åldermannen Olof Lindström >Z d :« 5S Sr
Uno Severin soi af Grossl» .-Kassören Murray d
12 d :s 14 dagar gammal
FAK AF FÖRÄDLAD RAS
(V a s genom Kommerte-Kollegii försorg
och reqvisitiom-r dcrat kun ia t .f-m nästa .lan manad
der t Atras dock Lur anvisning hvar betalning er
>in I les t 111 k .1 iippcifva
SJÖFARTS-UNDERRÄTTELSER
Pä spetsen af Helsingborgs norra hamnarm är upp
förd en lanterna hvaruti en argandsk lampa 3o fot
öfver vattenytan lyser omkring en sjr .mil till sjös
LKDJGA IM K N S T K H
Den nya Professionen i Pastoral-teologien vid
Lunds Universitet sökes inom 5 (3 dagar frän I ann
hos Consistorium Academicum
Lärare-befattn vid Lunds nya veielundcrv
-skola
sökes inom 5G dagar frän 25 Nuv B
BOLAGS-KUNGÖBELSER
Lottägare i Wermlands Provinciat-Bank se N :osS5
AUKTIONER
Lockslaholm 3 nitl Frälse-Säteri med i sambruk
rarande Målsta i i *4 mtl kronoskatte Rusthåll och
Augments-i äntå af i mtl Mjölsta jemte lägenheterna
Lilla Carinbolg om a öresland Slota Carinhole om
a öresland Gunnarsbole Frälsenybygge otn I i-a ö
resland m fl lägenheter inom Långhundra IL Hus
by och Öst-Tuna S auktion å Stallmästaregården d
8 Jan 1833 kl 12
Gärden N :o 87 i förslå Qvarteret 227 i !cåe och
i 1 :a allt Gefle stad auktion ä
!» derstädes d 8 Jan
Auktionskamma-
ffyfcSTUGl S5 'f AMMfCU» i
POSPENisfH
Göta H .R all Qfv-Löjln C af Peterssens 1
Jan .833
lvinda H .R ail Bonden A Lnrssons och entas från
GptAinsbd
'x rllg .l hf n a »omiriart
Ydte H .R
af JunglVu A M Busa
från Lycke 8
Nov 1833
Norra Asbo H .R afl Postmast C A Witt hoffs 2
rtlgd af Ting c (i man frän 5 sist I Sept
östra II T .R afl Asses ocli Hidd Kronas på
Spandcl torp 1 helgfria Tisdag i Maj i833
Norunda H .R afl Fältkamrer Holms 2 rttgd af
fiiic näst efter år från 1 Maj d å
JVuunda ii K Mönstei »k 1 ifv F A Grandins 2
rttgd af ti ii näst efler år från 3 sist Maj
•Nora och Hjulsjö Bergsl H R Landthon .len Au
dt rs Olssons i Rom 1 rttgd af i833 års vinter
ting
domar i konkursmål
Stockholm R .R afkuni .ar d 7 Jan i $33 J Hol
landers C i Hedbergs J Lundvalls och afl hust C
VV Ljunggrens J E Christierns
-ous J di Rco
ströins H H Österbergs F Lundmans lNTär .ingsidk
C Gezelii C Dahlgrens C R nsac1 .s Th
Ström S Heurlins L A Roscndahls (i Printz
C A Rrthls J Mellroths och Johan O Lönnbergs
Sala iv .R afkunnar Au kult A B jNybergs Löjt
nant t
Schulliiis d 7 Jan i833
Kalmar R .R afkunnar Handl C Wibergs d o
Jan i833
0 J
KALLAS
Skepparen Fr Petterssons hustru Lovisa Almgren
till Westerviks R .R d u Juli »833
Efter Mamsell Ch Personne att lyfta {hes Öfv
Löjtn Burenstam
Efter Muraren P Öfvergren i Spången Risberga
S af Norra Åsbo II anm bos Krono-Länsmannen
P Möller i Riseberga
Arfskifte efter afl Handskmak A L Cederqyiit i
>ch hustru fönättas d 3o Jan i Sala
I anseende till förestående Bouppteckning efter Sä
teri-ägaren J P Westerberg på Tyningö anmodas
alla de som äro skyldige eller hafva att fordra så
dant i Sterbhuset anmäla inom Dec månads slut
i83s
Efter Hrr A Rothoff Sc K :i anm inom Jan till
A M Bolin och J G Christjernsson i Eskilstuna
B >ROF >Aft S T5F
Kommin Törnqvists i Trosa d 28 Dec kl 12
vid
.Svärdsbio giistgd-
Kryddkr C G B 'olans d 3 Jan kl 3 e m å
Tidlunds källare i Up- >ala
0
Afl Sekr F Hanes på Tomarp d 14 Jan å Aby
giistgd
Handl N C Lönners den 9 Jan kl 3 e« ra å L
Dahlgrens kontor i Uddevalla
SPEKTAKEL
I morgon Toni och Tillfallet gör Tjuf
ven
Nästa Måndag d 17 d :s (M :il Widerbergs be ;efioe
för förstå gången Marie
SAMMANTRÄDEN
N C N :o 2 d 17 d s kl half 5 e m
Svea-Orden sammanträder allmänt i morgon Sön
dag den 16 dennes kJ 12 f m uti f d Kirst .ein
ska hu >et vid Klara Strandgata till högtidsdagen
firande och kunna biljetter till den vid detta till
fälle arrangerade middagsmåltiden ännu erhållas x
Källaren i förenämnde hus
De Fattiges vänner d 16 d :s kl 5 e m
Nddkl
g
N pluni-Ordcn d 19 d :s kl 7 e ta
Efter Prosten Joh Jöransson Älf anm till Öfver
Jågiuäst C J Åstrand adr Eksjö och Ed
Efter afl Guldsmeden Jonas A ^polin anm hos
Färgaren Fabrik J J Aspelin i Ystad i
DILIGENCE 1»Å GÖTEBORG
Öfver Westerås Uiebro Mariestad och Lidkö
ping afgår hvarje Tisdag och fredag kl n f m
Bi fjetter för passagerare utlemnas och paketer lill af
sändning emottagas på Liligence-Kontorct uti linset
N :u 5 vid Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta taxor som derstädes äro att tillgå
Belgien
Marskalken Gcrards uppfordran till Genr
tal Chaud har följande lydelse
"General Jas liar anländt framför Atif—
werpens Citadell i spplsen för Franska arme
en med befallnins från min regering alt ut
kräfva verkställigheten af traktaten dt-n i
Nov 1831 hvilken ät Hans Maj :t Belgenns
Konung gai anterar besittningen af dr n»
fäslniiii sä väl som af de densamma urid» i ly
dande fästen på häda sidor om Sciieldelloden
Jag hoppas finna Er fäidig att erkänna
billigheten af denna begäran Om JNi likväl
tvertemot min har yttiade förmodan icke
skulle vara färdig att göra det är dit mig
ålagdt att beyagua mig af de medel jag eger
att komma i besittning af Antwerptns Cita
dell
Jag hoppas finna Er färdig att erkänna
billigheten al denna begäran Om Ni likväl
tveitemot min här yttrade förmodan icke
skulle vara färdig o 11 gf r .i det ar d t mig
ålagdt att begagna mig af de medel jag ä ^tr
att komma i besittning af Antwe ;prns Cita
dell
Belägringens operationer komma nit ledas

Sida 2

från Citadellets yttre »illa och oaktadt den
svaga beskaffenheten af fortifikationerna åt
stadssidan och de föi 11- a fil i g a skydd byggna
dftrc skulle från detta håll »tanka ett anfall
skall jag icke derutaf begagna mig Jag har
derföre rätt att hoppas det Ni i enlighet med
krigslagarne och de plägseder som i dylika fall
alltid blifvit iaktiagne skall afhålla Er från
hvarje slags fiendtlighet mot staden Jag har
Jåtit ockupera en del af densamma enda ,I
och allenast i den afsigt att allt måtte före
lommas som kunde utcätta den för elden från
ert artilleri Ett bomhai deuient skulle blifva
ett onyttigt di ag af barbari och en olycka
för hvarje nations handel
Om i trots af dessa konsiderationer W
skulle gifva eld på staden skola Frankrike
och England affordra Holland ett skadestånd
motsvarande det onda som blifvit tillfogadt
staden från citadellet
och fiån d- krigsskepp
som ligga pä Schelden Ni kan ej underlåta
ntt finna det Ni i sådan händelse blir person
ligen ansvaiig för våldförandet af ett bruk
som vördas af alla civiliserade folkslag och
för alla olyckor som deraf kunna blifva en
följd
Jag väntar ert svar och hoppas Ni skall
finna det tjenligt alt genast ingå i negociatio
rer naed mig i afseende på öfverlimnandet af
Antwerpens Citadell och dé derunder lydande
fästen Mottag uttrycket af min högakt
ning
GfGéd
Grefve Gérard
Marskalk befälhafvare
öfver Nordaimetn
Schweitz
Ä ^en delta land har man med uppmärk
samhet följt tidens tecken man är der ej o
bfiedd på möjligheten af ett allmänt krig
och ämnar i sådan händelse med kraft och
sillvsr upprätthålla en neutralitet som väl i
"Wierer-Kongressen uttiyckligen tillförsäkrades
Edslöibundet men som de höga kontrafirnter
ne el ler öflig t bruk i politiken sedermera
vid ett och annat tillfälle visat sig mindre
Lågade att respektera Följande tvenne Cir
lulärer från Edsförbundsstyrelsen villna om
det sätt hvarpå vedei börande ämna taga sa
ken
"Cirkulär till GränsKentonerne
Luzerri d ao No v i832
I det Förbundsstyrelsen härmedelst i främ
sta rummel ålägger de Kantoner hvilkas ge
bit bilda Schweizisk a Eetsföi buiulels glän
ser att genast till alla delar fullgöra de a»
ordningar som i hosfogade Cirkulär till sam•
tcliga Kantoncrne ai befallas vill Jen yller
liga re i sammanhang dermed anmoda hvarje
GränsKanlon alt sorgfälligt observera hvaije
troppröielse i de till dess gebit gränsande
främmande statei
j och hvarigenom möjli
gen Edsförbundets neutralitet oafhängighet
eller frihet kunde äfven på det aflig ,naste
äfvenlvias i händelse vänskapen ocli enighe
ten mellan Europas stora makter skulle stö
ras hvilket Gud nådeligen afvände Vi göra
oss försäkrade nit Kat .tonen skall till alla
delar såsom det höfves en rättskaffens Eds
förbundels medlem uppfylla vår begäran och
befalle Eder Gud allsmagtig et :c
J
"Cirkulär till S *mllige Kantonerna
Luzem den i5 No v i8j2
Då den slutliga lö ningen af de inveck
Jade förhållanden hvilka för närvarande
sysselsätta Europa möjligen för åtskilliga
oförutsedda tillfälligheter af obehaglig natur
Sfven kunde utsätta de stater som ega litet
eJier intet intresse i lösningen af nyssnämnde
förhållande finner Edsföi bundets styrelse -sig
yljjjtig å ena sidan fästa alla kantonar-
nej uppmärksamhet på de vådor som af sa
kernas ställning skulle kunna uppkomma för
samtlige Schweitziska Fristater och att å
den andra inbjuda alla Förbundets med
lemmar att hålla hila sin troppkontingent och
första klassen af landtvärnet i beredskap så
att denna militärstyrka till alla delar fullt
utrustad pä första gifven anmaning från
Förbundsstyrelsen kan träda under vapen och
aftåga till de punkter af Schweitzergebitet
som möjligen skulle kunna behöfva skydd
Äfvenledes anmoda vi Er härigenom p .l det
högsta att utnämna deputerade lill en ulti
ma förbundsdag hvilken genast skall samman
kallas i händelse nödvändighet uppkomme
för det oafhängig Schweitz att med anled
ning af Europeiska politikens blifvande ka
rak ler uppställa en slagfärdig armé
I den
fasta tillförsigt alt regeringarne i alla Kanto
ner och öfverhufvud taget alla Schweitzare
under alla förhållanden skola veta uppfylla
sin pligt mot ett fritt och oafhängigt foster
land bsfalle vi Eder etc
Portugal
De närmare detaljerna från detta land äro
följande Ett skepp som den 23 No v lemnat
Oporto har anländt till England Det med
för om bord Markis Palmella sora af Kej
saren i en serskildt mission blifvit skickad till
England Denna säges röra ett ytterligare
försök att få Donna Maria formligen erkänd
men förnämligast stt söka uppreta Engelska
Ministeien och förmå den taga några afgö
rande åtgärder mot Don Miguel föi det han
vid flere tillfälle» låtit sk juta på Engelska
skepp Det mest oförskämda tilltaget i denna
väg var ock att från Miguel bitterier vid
Douromynningen 18 skarpa skott lossades mot
ett Brittiskt krig»fartyg för att hindra det
all inlöpa i hamnen 1
iåde Brittiska Konsuln
och befälhafvare» för Engelska Eskadern på
Douro halva högtidligen protesterat mot
denna öppna fiendtlighet Utfallet den 17
hade lyckats ganska väl ehuruväl någre på
stått att det ej medfört något säideles resul
tat och att en af de bästa Engelska office
rarne Major Shaw dervid blifvit skjuten samt
att mycket missnöje rådde bland Engelska
volontäremtf Detta allt fordrar dock be
kräftelse De uppgifter det skepp hvarpå
Markis Palmella anländt medförde äro högst
gynnande för Don Pedro Hans t rop per sa
des vara lif vade af den bästa anda och en
afs ;örande attack p» Miguels förskansningar
söder om Douro skulle innan kon t äga rum
Hans batterier på denna punkt äro ytterst
menlige för alla fartyg som vilja begifva» sig
ur eller i hamnen men oaktadt alla bemödan
den hafva de dock icke kunnat förhindra det
många fartyg iniupit med förstärkningar och
förråder af alla slag Dessutom kan både
folk och varor landsättas utanför inloppet der
de äro skyddade af fästet Foz Vädret har
en tid bortåt varit hö ^st missgynnande vid
Portugisiska kusten En mängd fartyg så
väl krigsskepp som andra kryssa utanför der
och vänta pa läglighet att med god vind kun
na försöka att inlöja En del af Donna Ma
rias eskader lag den 2J i Viaoviken och så
foit tillfälle yppades ämnade Sartonus afskic
ka ett pir skepp att blockera Lisnlion och
Tiljomynningen I öfrigt är hans af
- .igt att
derest vidriga vindar fortfarande skulle bin
dra aliade fartyg som med tills un »ans 1200
man Engelsmän och Fransmän till Don Pe
dro» förstärkning anländt framför Oporto att
derstädes inlöpa då med dem och hela flottan
styra söder ut och land .äPa dem på kusten
af Algarve der såsom man vet mycken li
gifv nhet för Dm Pedro är lådande och in
tet säideles motstuud iir alt irukia easedan t
det i hela provinsen icke skall finnas 600
man Miguelitiska soldater
Spanten
I Madrid eirkulerar nu ett bref från Dotj
Carlos till sin broder hvars autenticitet vi
väl icke tilltro oss att garantera men tom i
alla fall förtjenar uppmärksamhet ehuru det
icke innehåller annat än skriftlig bekräftelse
på ett rykte som redan längre tid varit gäng
se Det är dateradt den 18 Nov eller dagen
före Kronprinsessans födelsedag och lyder så
"Min högtälskade broder och vördade b»
herrskare
För att på det minst tvetydiga sätt veder
lägga de smädliga rykten som öro i omlopp
och hvaraf thronen och lugnets fiender be
tjena sig för alt hinna målet för sina stämp
lingar har jag nu frivilligt beslutat att lemna
mitt fädernesland för att icke sätta dess inra
lr7So ^let P spel- Hela min familj skall åt»
följa mig om E Maj :t så tillåter Vi än ,ni»
begifva oss till den Christna veridens hufvud»
stad der vi allt framgent skola höja de var
maste böner för vårt lands sällhet Gud för
läne E M heha och lång lifstid till fromma
för Spanska monarkien och vår heliga religi
on Madrid deu 18 Nov i B 3-2
D Carlos Miria
Toryismen i all sin glans
Då våra tidningar lyckligtvis sällan med-
dela något ur Engelska lory fak tionens blad
har allmänheten icke ofta tillfälle att bli
bekant med dessa märkliga jurnalisters för
en eller minan gång åtminstone rätt hiskliga
expektorationer vi meddela derföre här rö
rande Holländska kriget en på sitt sätt intressant
rigtigt ursinnig uppsats ur ett bland de ur
sinnigaste Torybladen Guardian
"Storbritan liska Unionsflaggan1
brännmäiki
med revolutionens blodbeslänkta tecken sva
jar högt i denna oheliga strid Se der den
Häck vi aldrig kunna aftvå den skymf vi
ald .ig kunna utplåna Frankrike för andra
gången fördjupad t pä revolutionernes bana
går att söka ero /Wug och plundring Än en
gång hotar det Europas lugn och nu förer det
Englands förvillade Minislere i släptåg med
sig Franska skepp aukra vid Danerne En
gelska lotsar föra Franska skepp till Schelde
mynningen Franska fregatter få i Engelska
skeppsdockor bota skador sorn deras befäl haf
va res oförlåtliga oskicklighet eller de b da
sjöfolkens ömsesidiga hat ådragit dem och
för att råga måttet åtföljes Franska armtfeu
af en Engelsk Kommissarie som skall sanktio
nera allt det vald och de gräsliga orättvisor
den utöfvar Om icke denna onaturliga alli
ans kommit till stånd skulle vi i det hela
icke haft så mycket att invända vid Frank
rikes företag ly vi äro fast Öfvertygade att
dessa så \om medförande ett allmänt krig
slutligen miste leda till Frankrikes under kuf
vande om ickstyck ande
'Rä ttvisan fordrar en
sådan åtgärdoch Frankrike Jortjenar den 1 [o .1 r
har detta rike varit E irooas plågoris Etfc
land af atheister — en nation af otrogne ocli
propagandister — el t oroligt okunnigt öfver
modigt ocli egennyttigt folk (En Engelsman be
skyller Fransmän fur egeuuytt .i riswn te .nr .a
tis
— en nation der inom hvarje familj
tinnes någon e /v irlefva af plundringar och
som i åratal föd t sig m-d röfverier /rån an
dra folk — en lådtn nation kan för »It Ö
ionblick blifva ett Guds straff och en för
bannelse ofver kontinenten
men plågoris ha»
sia bestäinmelse och sedan det af Herran»
hand blifvit brukadt vänta det af ett värre
nde än de som det fick tillstånd att hemsö
ka så-oia ett himoitleus luuudiadskap Frank-

Sida 3

fike skall Jall«e och vi skola afven hafva
del och fördel i dest undergång
Bättre skulle knapt sjelfva det Stockholm
ska Fäderneslandet hafva gjort ifrån sig 1
STOCKHOLM
Den 15 December
Till Svenska Akademiens Direktör lärer
blifvit vald H E Herr Grefve Laget bjelke
samt till Kansler Hof-Marskalken v Beskow
— Akademien har i år tillagt det mindie
priset eller den så kallade mindre guldpen
ningen åt följande 4 poemer Minnessäng i
Israelt författad af Hr Nerwander Adjunkt
i Fysiken vid Universitetet i Helsingfors
j4rislomenes pH Rhodusj af Filos Kand Ru
da
- Veidi Alfj af Filos Kand Sturtzenbec
ker
■ Den Bergttgnaj af Huspredikanten O
lof Fryxell
RIKSDAGEN och STYRELSEN
Nationen har hört rösten från thronen som
kallar folkets ombud till rådslag öfver fäder
neslandets stora angelägenheter
I hvarje fritt samhälle der en upplyst folk
vilja visar Styrelsen den riktning i hvilken
den säkrast befrämjar hvad den är kallad »ti
vårda och fostra det allmänna bästa väcker
en sådan kallelse glada förhoppningar Fo
sterlandsvännen som känt sin själ lyftad och
sitt hjerta värmd t af lankan alt kunna verka
för landsmäns lycki lyssnar med glädje till
den llämma som bjuder honom välkommen
till det ädla värfvet Den vanlottade med
borgaren glömmer för el t ögonblick sina sor
ger sitt betryck och hoppas på en lju-are
framtid Hvarje börda han drager för det
Allmänna förlorar af sin tyngd blir lättare
alt bära ty hnn vet att medborgare som
känna hvad han lider som hafva vilja att
behjerta hans öde stå redo alt mildra det
Genom hela nationen strömmar en känsla af
fö ny ad lifskiaft och allt Livad den har bäst
af energi talanger högsint vilja träder upp
i do salar der landsmän rådslå med hvaran
dra om det högsta och dyibuaste för med
borg» en Fosterlandets välgång
flvilka förhoppningar väcker väl hos ossen
kalleKe till Riksdag Vänta vi att der för
nimma Svenska folkets röst uttalad med kraft
till värn för vår fri ,et våra rättigheter
höjd med alfvar att kalla lagens straff öfver
de djrrfve som skulle våga våldföra dem
Gå och lyssn i til ljuden från dessa fyia kam
rar dit slumpen ståndsintressen» och intri
gen beredde ingång åt så mången och hör
huru i detta sorl de manliga fosterländska
röster dö bort som tala ord ur folkets hjer
t *u Del var på des a rum vi minnas det
väl som det gåfvobref tecknades hvilket
i«mnade lill skänk åt Styrelsen hvad intet fritt
folk skänker bort rättigheten att blott inför
lagen ansvara för hvad man yttrar det var
der den Hiuvarigbet gjordes till en skuggbild
hvilken i ett konstitutionelt samhälle mäste
hvila öfver Monarken rådgifvare om frihe
ten skall vara tryg :ad mot Styrelsens godtyc
ke det var der vi (ägo hungern efter eaj
beien och maktens utmärkelser döfva känslan
for folkets lidande det var der vi funno den
alltid redebogni viljan att öka landets bör
d»r Med dessa skulder på sitt samvete med
de ?s minnen från det förflutna som resten
skiljemur mellan representationen och folket
hvad förhoppningar kan den ingifva jgJ '3 om
lyckligare resultatet af d«5 sammankomst
a ,j vi sett af de före gående Eller är
den icke mera sammansatt af samma e
Jetnenter son förr icke mera denna ve
in maw® »oui tagey form efter maktans och
ståndsintressenia impuls eller har då må
hända slutligen ett sätt blifvit funnet att till
förenade syften sammanbinda dessa fyra viljor
som eniga för fäderneslandet ännu skulle kun
na kalla ljusa öden öfver dess framtid Det
vore en brottslig en osvensk tanka som är
fjerran från oss att ej män med hjerta för
fosterlandet med vilja och insigter att verka
för allmänt val skulle träda upp vid det b if
vande mötet men Nationen skall se deras be
mödanden utan att deraf hoppas något för
sitt bästa den skall med sorgligt deltagande
följa dessa ädla sirid
-män dömde att kämpa
den olika kampen mot fördomarnes okunnig
hetens och skråundans tätt slutna skaror Den
skall se som förr ridderliga sköldar räckas
fi am att mottaga prydnader hvilka i den
förståndiges ögon äga intet värde den skall
förslå till hvad pi is de förvärfvas dessa toma
utmärkelser som kittla aristokiatiens fåfänga
och alltjemt stegra dess hehof af embeten och
löneförmoner till underhållande af en inbil
lad glans Den skall åter hafva skådespeletal
andans ratin med privilegiernas inspiration
af [industriella som misskänna sin ställning
och Fäderneslandets och med smärta skola
dess blickar hvila på dessa odalmän kallade
att stifta lagar under de dubbla fa ror ne af
bristande upplysning oeh främmande ledning
Hvad godt och nyttigt för det allmänna som
möjligen kunde kämpa sig fram genom felak
tiglieteine af denna sammansättning skall fin
na sin död på formernes sträckbänk och man
skall stå der förvånad och beklaga alt så
mycken kraft blifvit förspilld så mycket ar
bete förgäfves nedlagdt i en mekanism som
med allt sitt brakande dån ålit det pompösa
i sin gång icke är i stånd föra sa k erne en
hårsmon längre fram än der de befunno sig
<Jå den först sattes i rörelse
Vi befinna oss således i en med fleie an
dia konstitutionella folk belt olika belägenhet
Hos dem kan representationen på samma gång
vara en lefvande organ för folkets önskningar
och behof och en makt som genom sin egen
kraft eller sitt moraliska inflytande på Sty
relsen gifver verklighet åt Nationens vilja Hos
oss är den intetdera Genom felaktigheten a
våra Statsinrättningar äi den icke stort mer
än en skuggbild den man diagit forso g att
omgifva med frihetens symboler I fråga om
livad som kan göras för landets bästa blir det
således Styrelsen ensam af hvilken man äger
något att hoppas Den har fått det ofantliga
a sval el för en hel nations välgång lagdt på
sina skuldror alltifrån den stund det visade
sig att denna nation såsom lagstiftande icke
meia betydde detsamma som förr att det
fanns en kraft utom henne som kunde leda
eller förlama denna verksamhet Skall vårt
penningeväsen ordnas så blir det insigter
ne viljan och fosterlandskärleken hos Styrel
sen som ensamme förmå utföra detta verk
Skola de bördor lättas som trycka folket å
ter är det Styrelsen of hvilken det be or
Hvem kan vara okunnig om vidden af dess
inflytande på representationen hvem kan tvif
la att den ju föl mår sälla i vei ket allt hvad
den kan vilja för dt t allmänna bästa
Af Styrelsen väntar nationen således hvad
den icke mera ta n vänta af sina represen tan
ter Det blir den som af del kommande liks
mötet skall skapa iesultater Måtte de blif
va lyckliga för Fäderneslandet Måtte de be
rättiga Styrelsen till Nationens erkänsla
Redaktionen af Dagligt Allehanda har i
anledning af den loita underrättelse vi i
Thorsdag» meddelade angående nämnde tid
nings tillämnsde ve :ksamhel för nästa år be
gäll att vi ville iulöia nedanstående och
ehuru vi icke tro att någon karr af vårt y fi
rande draga någia för Dagl Allehanda mindr®
förmånliga slutsatser ha vi likväl ej velat ne
ka att efterkomma denna begäran då våra
vänner anse det nödigt för allmännhetens opi
nion om bladet
"Till Utgifvarcn af Aftonlladet
M H liar för sisll Thorsdag angående Dagtig
Allehanda en uppnatts i anledning hvaraf vi utbed
ja oss att ined det törsta få följande erinringar kun
gjorda genom Aftonbladet eller för samma puLlik
som läsit den i fråga varande uppsatsen
Det är orätt att an e D .tgligt Allehanda numera»
eller sedan 7 å 8 år mera tillhöra Stockholm än
någon annan ort i Riket E11 följd af officiella be
mödanden dem vi pa den tiden framlade användes
är 1824 och följande åren för att beröfva Dagligt
Allehanda ej blott dess fordna publik och rörelse
utan äfven dess officiella egenskap t fall vi da icke
lyckats alt gifva bladet ett nytt och allmännare in
treste sä hade det säkerligen varit förloradt men
det lyckades oss att i Landsorterna erhålla ersätt—
ing för de prenameranter som med magtspråk
f ån logos oss i h ufvudstaden Redan är 1827 hade
Dagligt Allehanda en sä betydlig afsättning 1 lands
orterna att endast få tidningar hade den större Att
de ölficiella annonser dem vi ännu infora (vissa af
delningar af Stadens Styrelse t ex Polisen och ett
pir af Magistratens verk hedra oss icke med sina
kungörelser skulle just skada en läsare i landsorten
sä vida han äfven får en för sig intressant läsning
kunna vi icke inse och en mängd kungörelser oci»
a .n .onscr äro af intresse äfven för landsorten Ut
ländska tidningar hafva länge visat och Aftonbladet
s
elft har begynt visa att en för hela landet beräk
nad tidning hvarken lider af annonser eller försmår
dem
Hvarje insinuation att vårt blad skulle vara utan
interesse för andra än hufvudstadens innevånare
el ler på senare tider varit det därföre M det inne
håller bland annat hvad som mera nära rör er huf
vtidstaden all dylik insinuation är ogrundad och
obehörig Allmänheten vet att vi länge sysselsatt oss
och ämna än mera och full stånd i ga re sysselsätta oss
(om än icke i den "skämtsanifua tonart s
-m Afton
bladet med alla de ämnen som utgöra föremål för
cn politisk tidskrift och hvilka således äro af vigt
för hela landet och icke blott för Hufuudstaden
StkhldDb3
ö
Stockholm den 12 December i83j
Bed af Dagligt Allehanda
Vi böra vid ofvanstående upplysningar en
dast erinra att vi aldrig yttrat att Alle
handa skulle blifva ulan intresse för andra
än hufvudstadens invånare Det var vår
mening att göra dess redaktion en tjenst
då vi serskildt fastade uppmärksamheten på
den fördel som bladets egenskap af pri vile
gieradt annonsblad erbjöd Läsare i Hufvud—
staden och vi skulle sjelfve ingalunda skäm
mas för om vårt blad hade ett sådant pri
vilegium För öfrigt skulle det göra oss
ondt om den vä da Rediktionen hade il
la upptagit vårt visserligen oförargliga
skämt ined den "tungsamina tonart son»
Redaktionen sjelf hade anslagit i sin anmä
lan hvilket dock nästan synes så då den
såsom ett slags motsats dertill omtalat vår
shärntstniltet Vi veta ganska väl att våra
vänner icke äro så tungsamma som deras
anmälan och önska dem af allt hjerta lycka
hos publiken hvartill i alla fall deras e ^ea
verksamhet sannolikt bäst förhjelper dem
utan allt behof af viii medverkan
RMsws-MW
Malmö Jen 8 Dec Konserten sistl Onsdags a£
A
0 ,Vl llil förman för härvarami
ArDets-liu atming var be *ukl af ett talrikt audi
torium nästan lita så storf o n då Fröken yoai
•JChoulU iör några ar sedan lät höra sig i Lunch
Douityr .va» En psalm samt sulostycken och C !feör»f
ur ii a yrin s ypperliga Oratorium Skapelsen utför
des och slutades Honserfen med afsjungandcS af
följande af 'Sveriges störste Skald Tegnér fa
detta tillfälle författade verser
Med dödens svärta flaggalHandela seglar
och Yeridsförciiuru är enjjfe ^ktad gäst

Sida 4

*y >oljan sjelf ar cmUtnrI och man reglar
ii var oppen strand for fru Vt au eller p« t
Och aret om är liimlen mörk som sorgen
och sommarsolen blott en Saga ar
•Det växer gräs pä de förödda torgen
och tiggarstafvar hvar en lund är när
Fran dörr till dörr de bleka barnen lftpa
Och tigga bröd och växa opp fi !l brott
Ack det är lätt att med en skarf fa köpa
Sig fri fran ögonblickets ömkan blott
Men vill du gifva sä att Englnr gladas
Sa afhjelp éj men föivkorn en nöd
Tänk uppå allas men dock hel -t de spädas
Och den som arbet ger ger också bröd
Till ingen annan gäfva är du pliktig
All annan är förspilld ju nier du ger
Ju mer begärs det som en Vattu-i» tig
Ju mer han dricker törstar de .atomer
Gif derför ej för dagen men för lifvet
Den Vises gäfva tusendubblar sig
Tro att med seder är det bästa gifvet
Och tänk ännu när du förbarm >r dig
ANNONSER
TILL SALU FINNES
I denna vecka ha följande Bocker for Barn och
TJngdom utkommit och säljas i Bergs Bokhandel vid Stor
torget samt i de flesta Boklådor
ANDAKTS-BOK
UNG DO M
af Författaren till Andakts .stunder
eller Christ liga Be
traktelser for hvarje dag i aret Ofversatt från t :dra
TyskaAUpplagan båfttd Bdr Q sk Välskt baud 2 i \dr
SCENER
UNGDOMS-LIFVET
f
AMALIA
f
SCHOPPE
Översättning med 6 gentil kolor .j Plancher bnnden l
Bdr slt-
VERLDS
NA TUR- (JNDER
eemtade till angenäm och lärorik läsning for Barn med
7 koler plancher Lunden i Rdr 24 sk
MÄRK FÄRDIGHETER
MENNISKO-LIFYET
innehallande Hjeltebragder Rese .äfventyr ädla hand
lingar Menskliga lidanden Historiska Anekdotei
samt hvarjehanda sällsamt och Besynnerligt »om kan roa
Barn Med 5 kolor plancher bunden 1 Rdr 6 sk
MAMMAS
Lärorika och Roande
BERA T T ELSER
för sina Barn
med 6 kolor plancher bunden Z2 sk Banco
I de flesta Boklådor i Stockholm säljas
följande arbetena
Tankar om Glids Ord Z6 sk
Tankar om lifvet etter detta 16 —
Tankarom Syndafallet 3 —
Tröst lör den brottslige 2 :dra upJ
Tidens ande Skädedikt 33 —
Läsning för Döende „ 4 —
Predikan på Långfredagen- Öfvers 4 —
Predikan om yttersta domen Öfvers 8 —
Christendom«kun skap för små Barn 4 —
Tankar om menniskans frihet 4 —
Geometri på filosofiskt sätt betraktad 4-de up-
lagan 28 —
Ksgra delar af Naturkunnigheten 6del B :co Rdr 1 Z« —
NSgra grundsatser ifrån Sferisk a Trigonome-
trien granskade 8 —
Försök till Sferisk Trigonometri Jö —
Anmärkningar vid Högre Geometrien
8 —
Svar x Svenska Akademiens fråga Hvilka aro
medlen att upväcka och underhålla Patriotism
och en rätt nationlig anda
I Holmbergska Bokhandeln till salu En större väl
eonditienerad
JORD-GLOB
Ti "WtHLL SIN SON
som Urwar resa utomlands säljes uti Unanders Lin .Bi
l >iiothek vid Södermalmstorg i Bokh Vid mans bod uti
Stadens nya hus vid Böda Slussen uti Tobaksboden 1
hornet af7SkärgIrdsr och Köpmansgatorne samt i Dag
och Aftonblads .Kontoren till 2 sk Banco
L O T TE H i-S PELE T
lföJl
eller samtalet före Jul .Dragningen En Julklappp till
alla Lotteri .Spelare säljes uti Unanders Lln-Bibliothek
vid Löd er malmstorg i Bokh Vidmans bod i Stadens nya
hus vid Böda Slussen Tobaksboden uti hörnet af
Skärgårds och Köpmangatorne samt i Dag och Afton
blads .Kontoret till 4 sk B ;co
Från Trycket har utkommit och salje» hos Hrr
Hedbom Isberg Lundequist och östergren samt på
AftonbladsKontoret hatt å g sk Banco
Ö
g
DRÖMBOK
för Lotteri-Spelare i allmänhet
med figur föreställande Lotteriets dragning
döiÄl
gg
Den otta drömmer om sin Älskarinna
Han säkert miste Lyckan vinna
Af trycket har utkommit och säljes i Östergren sk a
Musik ock Bokhandeln Dikter af Fröken U förra De
len i Bdr
Nyt ig Julklapp for Barn
khd
p
i Hr Ählbergs Bokhandel L 'ami ds» enkans par Ber
guin 12 vol avec des gravur Bdr 9 Banco
Från Stentryckeriet har utkonmit och säljes I Möl
lers Hedboms och östergrens Musikhandel k 1 Rdr Bancot
Såuger med accompagiivmeiit af Piano .forte compoueri
de af Wilhelm Banch 2 .dra häftet innehållande N /o fc
Den
lockande fogeln af Gfsn 2ST :o 2 laabellas lomsace
uxfQuentin Durward af W Scott Isiio 3 Våron N :o 4
Hem sjukan af Wallin N :o 5 Flickan
pd AftonbladsKonioret JLnnet till salu d 2 sk
Banko
JUL
JULVISA
Julkusen och Kakan
K11 mindre samling af utmärkt göda Oljefärgs
Taflor af Rubens Corregio DeViit Reynhold de
Coning m fl jemle åt >kiilige Gravttrer såsom Vo
yage Pittoreyjne au Cap Nord af Sköldebrand Carna
val de Roma nf Mörner m fl äfvensom La Revolu
tion Francais 4 Tom — De äro alt bese hvarje dag
e .ellan 12 och i uti f d Kirsteinska huset vid Cla
ra ingängeu midt fver gården 1 trappa upp
EN PAPEGOYA
mycket språknam och vacker finnes till salu i anseende
till resa för billigt pris hvarom underrättelse lämnas i
Tyska Skolhuset Porten N /o 4 g n z .ne trapp upp
Kläde
*-Li .sfer
finn«s till salu Underrättelse erhllles på Aftonblads
Kontoret
Diver«e sorter ÄI .DRE PORTUGISISKA VINER så
»om RÖDT och HVITT C A R C A V ELHO RÖDT LAVRA
DIO och HVITT LISABON VIN dels på fast ,ger och
dels på BoufcilJe försaljes till mycket nedsatta priser
hos J C Pauli vid skeppsbron
E11 Tinktur kallad Skönhetsmjölk som harden Egen
skapen att förfina huden i ansigtet och rena huden
trin finnar En dito som borttager röda Fläckar och
fnassel i ansigtet E» dito tom borttager Fräknar En
sminktinktur Beskrifning följer om »ättet att nyttja
det Alla Tinkturerna är urgifna af en Chemist och säl
jas 1 Tobaks och Klädmäkleriboden vid Fredsgatan
Fint Turkiskt Rökpulf ver säljos äfven på ofvannämnde
ställe-
o
/in jons
af den ypperligaste qualite i likhet med den
"Frun
ska och till facilt piis iir ny /igen inkommen frun
T n elholm och förtäljer uti C
JK JVedderboujns
Kryddbod vid JemtorZ .ee
köd ii i ddgik
Kryddbod vJ
Ar della årets sköld ii ro i dess» digar inkomnei
Franska Ilrnetter Cathr inplommon Sviskon Muscat
"Russin i Klasar Mat .Hustin Uliver och Capris litl
billiga priser i Broman» Kryddbod vid Drotttningatan
och Klara Bergsgränd
GOD SOTA
tillverkad efter Ostindisk method som hvarken möglar
eller Jäser utan förbättras genom alder försäljes uti
med Sigillet J L förseglad boutl för billigt pris i com
mission inlemnad i LäderBodarna vid Skepp »broen N :o
16 och vid Fredsgatan N ;o 22 på Com missions .Kontoret
vid Regeringsgatan N :0 2g i Fru Sahlborgs Klädmäklare
Bod vid Drottninggatan N :o 68 snedt emot Apotheket
Ugglan på Dagblads .Kontoret och i Huset N :o 57 vid
gamla Kungsholms Brogata nära Broen
Komiska Svafvelstickor å Z sk Banco Bunt iKryddbo
1 den i Stora Kyrkobrinken
ISiii nliciLTi Barn-Leksaker
hvaribland Laterna Magica och Camera Obscura hos
Eisen vid Regeringsgatan hörnet af Jacobs gränd
UTDJHDES HYR
Under instundande Sala Vinter-Marknad finnes der
städes på Drottningegatan mycket nära Torget 2 :ne
Pium (det ena med z .ne fönsterlufter att hyra passan
de för någon Handlande Närmare underättelse härom
lemnar»Baron Rudbeck boende på stället
Ett stort och vackert Ungkarlsrum är nu genast att
hyra i huset N .o Q vid Lilla Nygatan
Tandsorterna på alla post Contor Priset är oförändrad t»
hela årgången utgörande 12 Häften med fyra Plancher i
hvarje och deribland en illuminerad föreställande do
nyaste moder från London Paris Wien och Leipzig
kostar på Regal .velin papper g och på Holländskt regaL
papper 6 Rdr Banco
En yngling med städad uppfostran god hälsa och
höjeiso för handel önskar vinna condition t ex i Krydd
kram eller Lerf tik ramhandel Vidare uppgift erhålles
af Agaren till Kryddboden mitt emot Hercules backe
Tid Regeringsgatan
En yngling m»d lust och fallenhet for Kryddkrajn
handel och som »jont i nämnde handel 3 *4 år kan nu
genast erhålla condition dä anmälan göres uti Kryddbo
den i hörnet af Ty ska brinkenoch Vesterlånggatsn
En driftig yngling som låu tid conditionerat pZ etC
och samma ställe men nu oförmodadt blifvit ledig
åstundar »ed det förstå employ hos någon af Hrr Grosa •
handltfre helst att förestå något Magaziu hedrande be
tyg kan praesteras .g Benäget svar aivaktas uti förs bil
Jet till S M N 2Z som inlemnas uti Ei &eus Kryddbod
i hörnet af Horns oeh Göth galor ne
Ho» Herr Nils Magnusson i Stockholm Ennes Keder
lag af min Bomullsgarns .ti 11 verkning hvilket härstädes
försäljes till Fabrikspris äfvensom af honom expedie
ras från Landsorterne ingående beställningar Tvetaberg
d i October 1 &32
13 Wigert
Till ftlmniug m m af Forte Piano och C la ver för
billig betalning emottages beställning i huset ZS
-o 37 vid
gamla Kungsholms Brogatan qvart Bleckholmen nära
Broen d«r underrättelse star på Dörren äfven om
undervisning pa Flöjt hemma eller hos Eleven
Liktornar
samt inväxta och inflammerade naglar cureras och vår
das af undertecknad enligt Kongl Sundhets Collegii
Privilegium
BM
Bennet Meyer J :or
Operateur
Huset N :o a» $komakaregatam
1 trappa upp öfver gården
på magazin för konst nyheter och moder
j Tionde Årgången för år Igzz emottages prenumeration i
j Stockholm i Hr Hedboms iiok och Musikhandel och i
Undertecknad som med Vederbörligt tillstjnd hän
l
städes anlagt
Uerkstail för förfärdigande af Mindre
Muchinerier Verktyg och Redskap
för Fabrikerne och iIandtverkerier
nej äfvensom af åtskilliga metall-ar
beten
får härigenom tillkännagifva det Jig nu är i tillfallo
att
emottaga beställningar af dylika arbeten och behagade
de som härutinnan vilja hedra mig med sitt förtroende
derom göra anmälan i Huset N :o 16 Qvart Timmerman
nen vid Södermanlands gatan Stockholm den 11 De
cember 1LZ2
cDNYGH
c D NYGHEJV
STORT LOTTERI I WIEN
ilen 16 .Vlars j833 Med H M Kejsaren til—
litelse Iiortspelas sagde dag Otilirkailelinrn
Hei iegod <en Schneeberg och Laast bi-la ne i
i-n af de vackraste och fruktbaraste dalarna
af Konungariket Illyiien ]M <d delia Lolteri
aro många Penningvinster föienade såsom
21 ,000 fl 20 ,000 fl i5 ,ooo fl 11 ,000 fl
[■ ,000 fl o 5 v anda ne I till 5 fl Wien r
Wainung Lotter a äio af tvenne slag r da
ocli svarta Frifollerna afven al tvmne s |- >g
giöna och gula lufva sina egna Penningvin
ster frän 10 ,000 ända ned till f 11 VV W
ui att ingen FriloU blir nit de spela dr-s
mom med >å Godsen oc !» allt <1 t öfriga
Näi niaie undei rättelser inhauitas nf Planen
Bankierhuset J3 :l Coitlis Sohn et Gump i
Wien garanterar Lotteriet till alla delar ocb
ölverleinnar Godsen skuldfria tillden vinnan
de eller betalar for dem i aftiäde a5o ,ooö fl
\V W kontant o ni si åstundas — l Slock
holm säljas röda Lotter a 8 Rdr Dco stycket
i Östergrenska Musik- och Bokhandeln i Hrd
boms Bok - och Musikhandel samt hos I L
Strindbei g (vid Stadssin djrg-itan JOen som
på en gång köper 10 röda Lotter undfår en
grön Frilott så långt tillgången med 'ifver
emedan endast några få h i t korn rn it Planeu
erhilles gratis
Rättelse
I N :o 29 sid i Sp 1 under rubriken
Utnämningar bör läsas Liljenstol /je i stället
för Silfverstolpe
Hos L J Hr ek ta
£UPPLEI \1ENT 5o

Sida 5

5® Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Lördagen den 15 December 1832
PREUSSISKA STATSMINISTERN
ANCILLON
V
i ha om dfenne Statsman och Författare
livilken för närvarande styr Preussens politik
och med detsamma jemte Furst Metternich
och Grefve Pczzo di Borgo håller de förnäm
st» ledtrådarne af det störa diplomatiska
marionettspelet pä de absoluta makternas si
da i sin liand funnit uti ett Fransyskt blad
följande biografiska uppsats hvilken ehuru
kanske alltför myckel smickrande Ancillons
egenskaper innehåller en mängd intressanta
uppgifter som vi ansett förtjena att blifva
Lända afven af våra Läsare Exempel såda
ne som Ancillons och Humboldts m fl visa
att de absoluta staternas rrgenter åtminsto
ne äro angelägne att draga till sig och hämta
nytta af snillet och talangerna utan att göra
afseende på om de tillhöra vissa familjere
lationer Uppsatsen lyder som föl jet
Johan Peter Fredrik Ancillon född i Ber
lin d 3o April 1766 härstammar från en ak
tad slägt i Metz som utvandrade från Frank
rike vid den tid då Nantesiska ediktet utgafs
Hr Aneillons farfar som dog i Berlin 1715
Sr bland annat författare till en historia om
de Fransyska flyktingarnts bosättning i Bran
denburg (Berlin 1690 och till Blandade lit
terära kritiker (3 vol Basel 1698
Hans far Ludvig Fredrik Ancillon prest
vid reformerta kyrkan i Berlin en man af
läedoni och mycket snille gaf sin son
som
af naturen var utrustad med liflig in
billningskraft en uppfostran som kunde ut
veckla hans ovanliga själsanlag Han ämnade
honom för presteståndet men sedan han stu
derat teologien och den andliga vältalighe
ten omfattade han med största ifver histori
ens studium hvilket han dref med sällsynt
framgång och stor ihärdighet
Efter fulländade studier företog han en re
sa till Schweitz och inträffade Frankrike vid
resolutionens början här gjorde han bland
andra bekantskap med Mirabeau
Vid återkomsten till Berlin vann han Prins
Henriks tycke och beskydd han hade ea e
gen tillfällighet att tacka för denna lycka
En dag höll Hr Ancillon ett tal vid en
■vigsel i Rhein berg den store Fredriks bro
der kom i kyrkan och intagen af den unge
prestens vältalighet och lätta utförsgåfvor
fastade han honom vid sitt hof Från denna
stund var han en medlem af Prins Henriks
utmärkta och snillrika sällskapskrets
Kort derefter blef han utnämnd till pastor
vid Fransyska refoimerta Kyrkan i Berlin
och till professor i historien vid krigsakade
mien Hans predikningar förvärfvade honom
snart ryktbarhet och Fredrik Wilhelm II
som lät leda >ig af illuminater och vidskepliga
grubblerier fattade stort tycke för Hr Ancil
lons lika vältaliga som upplysta predikningar
Han gjorde sitt inttäde i verlden såsom hi
storisk törfattare under ledning af sin kusin
von Gentz så ryktbar som publicist och
statsman cch då lör tiden i Preussisk tjenst
och hvars oersättliga förlust Österrikiska ka
binettet och hela det gamla politiska syste
met i Europa nu ha att beklaga
Hans första skrifter utkom mo i Gentz po
litiska jurnal under titel af Historiska Jor
sök ofver den första Belgiska insurrektionen
mot Filip It hvilken Gentz försåg med
en inledning hvari han rekommenderade sin
slägting
1801 utgaf han sina Blandade af
handlingar
1 litteratur och filosofi (2 delar hvilka lik
som lians nya Försök i Politik (Beilin 1824
2 del bevittna hans genomträngande snille
och djupa skarpsinnighet
180Z utkom hans Tafla öfver revolutioner
ne i Europas politiska sy sterner sedan iS :de
seklet C4 del 1824 Detta vigtiga verk och
som ännu icke är ful .ländadt utmärker sig
genom en djup kännedom af dc historiska
karaktererne ett glänsande framställningssätt
och den säkra blick hvarmed de särskilta
nyanseme af de politiska intressena vid olika
tidpunkter uppfattas
En kommission af Fransyska Institutet
som 1810 afgaf berättelse om framstegen i
konsten att skrifva historien yttrar sig på
det mest smickrande sätt om Ancillon hvil
ken den kallar en väldig efterträdare af den
store Leibnitz
"och som genom sitt exempel
visar att den sanna filosofieris syftemål är
att öka föriådet af sanningar icke ott för
störa dem att den hamtar sin för nämstu styr
ka af föreningen mellan känslor och grund
satser och att det ar bland höga sinnen den
företrädesvis söker sina invigda
Vid denna tid öfvergaf Ancillon
sym W
if
vit utnämnd till ledamot af Vetenskaps-aka
demier i Berlin och till Ilisforiegraf det pre
sterliga ståndet
Efter freden i Tilsit uppdrog honom den
ryktbare Baron von Stein som då var förste
minister Kronprinsens uppfostran Här bör
jar hans politiska bana som dock icke ryckte
honom från författ .reyrket ty han ut gaf 181 o
äreminne öfver Hr Meran ledamot af akade
m en och åminnelsetal öfver Drottningen i
Preussen hvilket blef fölbudet i Frankrike
i anseende till de hänsyftningar der förekom
ma på N ,poleoas universal-monarki
Oaktadt Ancillons Fransyska härkomst vi
sade han sig i allt väldig den gästfrihet hans
förfader lönte i Brandenburg han tog en
ganska verksam del i koalitionen som hade
till följd den store fältherrens fall
År 1814 åtföljde Ancillon sin höga elev till
Paris vid sin återkomst till Berlin och se
dan Prinsens uppfostran var fulländad blef
han utnämnd till chef för den politiska af
delningen vid ministären för utrikes ärender
ne Från denna stund och under de båda
utrikes ministrarne Furst Hardenberg och
Grefve Bernstorff utöfvade han ett stort in
flytande på kabinettet i Berlin Han förfat
tade ensam alla diplomatiska noter som af
gä f v os till de stora mnkterne
Han utnämndes till ledamot af en kom
mission som fick befallning att uppgöra grun
derna för en konstitution
Hans senaste arbeten författade liksom de
föregående med stor talang äro Om su
veräniteten och konstitutionen i stålen (1816
Statsvetenskapen (1824 )- Om tro och vetande
i filosofien
om andan af statsförfattningar
Ö
n
och deras inflytande på lagstiftningen (182Z
Om förmedling mellan opinionerna (1828
Han anses i Tyskland såsom det moderata
partiets själ och beskyddare
Ancillon är den mest doktiinäre bland de
doktrinära Hvarken i Frankrike Tyskland
eller England kan någon bestrida honom den
na rang Han förenar med en utomordent
lig skarpsinnighet en djup lärdom hämtad
icke blott från studium af Teologi och de
Heliga Skrifterna utan lika mycket från
hans historiskt-politiska studier han eger
den stora fördelen att pä det mest eleganta
sätt skrifva Fransyska Tyska och Engelska
språken hans konversation är på en gång
djup snillrik intagande och vältalig Han
skulle göra ära åt tribunen i hvilketdera af
dessa land sorg helst Hans sätt att föra sig
är sådant man finner det hos en fin behag
lig prest och derjemte mycket betydande
han är uppfostrad helt och hållet som en
hofman utan att likväl vara af adlig slägt
Under senaste liden af Furst Hardenberg»
lefnad var Ancillon själen i det parti son»
bildat sig mot honom till hvilket hörde
Kronprinsen Prins Wittgenstein och Hr von
Kamptz m fl detta parti var ännu mera
aristokratiskt än Furst Hardenbergs
Ancillon ville då uttränga denne minister
Och hans rådgifvare bland andra Hr Schoell
(bekant genom åtskilliga skrifter men Kun
gen som h de en religiös tillgifvenhet för
Furst Hardenberg emedan hat t i I i sk re f ho
nom bibehållandet af sin krona under Napo
leon vägrade att ingå på detta partis önsk
ningar
Hans föibindelsc med Grefve Bernstorff
uppkom vid Kongressen i Wien Genom in
triger af partiet Wittgenstein - Ancillon
utnämndes Grefve Bernstorff (af Dansk här
k o m st och Konungens af Danmark Minister
i Berlin till Preussisk Statsminister för ut
rikes iirer .derne Bernstorff nr en af de stör
sta feodala magnater i Tyskland Från den
na ttund blef Ancillon hela kabinettet ocb
hans ytterliga ärelystnad såg redan i Grefven»
svaga helsa en stor förhoppning att uppstiga
till Ministerplatsen
Konungen af Preussen misstror i hög grad
både sig sjelf och andra och är af en ka
•nkter som försvårar umgänget med honom
han talar icke med sina Ministrar om affä
rer allting sker genom brefvexling men
med mycken skyndsamhet och fullkomligt
noggrant I Preussen finnes blott tvi
personer som äga hans förtroende och
sorn vanligen tala med honom om affärer
den ene är gamle Prins Wittgenstein och
den andre Ancillon Denne sensre äger ock
så fullkomligt förtroende af Kej >ar Nicola
us som på visst sätt är hans politiska elev
Emedlertid är Ancillons politik helt och
hållet Tysk och närmar sig derigenom
Österrike soiu länge buiit den Kejserliga
kronan
Ancillon anses såsom en fullkomligt he
derlig man och ur stånd - >tt låta besticka
sig han står i inga andra förhållanden till
könet än dem som tillhöra sällskapslifvet

Sida 6

t )e fransyska tidningarnas omdömen om mord
försöket pa Ludvig Filip
Den periodiska Pressens i Paris yttranden i
anledning af mordförsöket skola isynnerhet
komma att äga en viss märkvärdighet för
framtiden i fall hela mordanslaget på Ludvig
Filip slutligen blir upptäckt till sitt sam
manhang för att efteråt kunna skönja hvem
som haft mest rätt i sina yttranden Serde
les hedrande är i alla fall icke det sätt på
hvilket partierna bemöta hvarandra då man
å ena sidan finner oppositionsbladen öppet in
sinuera saken såsom en Tillställning af Polisen
och å den andra Regeringens blad framkasta
brottet såsom utgånget frå n oppositionen eller
anarchien som det heter
Gazette .Carlistblad Man säger att man
utan att lyckas SS k t igenfinna kulan Ehuru
folk trängseln var ganska stor och folket k lif
vit upp på balustraderne rundt omkring träffa
des dock ingen af skottet
Courrier de 'Europé (Carlistblad Vår
första känsla är att för oss och för alla dem
»om dela vår politiska (Carlistiska öfverty
gelse högtidligen protestera mot ett försök af
denna art Ett mord är alltid en gräslig
iandling från hvad hand det utgår och mot
.hvem det företages Detta gäller lika om
den eho det Tara må som förbered t eller
tillställt något dylikt
France JVouvelle (Servil tidning Det är
det sista profvet vårt nya Konungadöme hade
att undergå det har segrande gått ur detta
som ur de öfriga Efter deklamationerna
från tribunen kommo upploppen efter upp
loppen de väpnade insurrektionerne slutligen
efter insurrektionerne mordförsöket Sådan är
faktionernes historia Det anarkiska partiet
ligger ändtligen i själ tåget och detta är en al
de sista ryckningarne
Journal des Débats (Doktrinär Allt stort
ech ädelt i Paris var förenadt vid foten af
thronen Allt svor att försvara den Alla
förbannade den ursinnige det vilddjur som
med samma mordstöt mättade åt Konungen
och åt fäderneslandet
Temps (Liberal Oppositionstiflninc lika
som alla de följande Fasan är allmän af
skyn odelad bland alla partier En Konunv
har ingå fiender bland medborgarne och
partierna Han är deras skiljoman En san
nin
l ar denna bediöfliga (deplorable hän
deist a :minstone bidragit att lägga i full da
gei dtii att Frankrike ar en monarki och
dtt Konungen är i vår moraliska skimhälls
.byggnad hvad han är i den juridiska der sten
som sammanhåller hvalfvet Styrkan af den
na princip är en följd af dess nödvändighet
Constitutionel Vi vilja i dag ej vidlyfti
gare 01 dj öfver det lika ursinniga som brotts
Jiga företag hvaraf den parlamentariska hög
tidligheten blifvit störd Allt hvad vi med
säkerhet kunna yttra är att hela Paris djupt
kant de faror ett dylikt biott otr del lyckats
tillskyndat det allmänna Denna känsla skall
delas af hela Frankrike
Journal du Commerce Tanken på n .öjlig
betenaf en tillställning h varpå mer än ett exem
pel finnes ,har ensam k unnat försvaga delenhälli-
ga intryck af djup smärta och förbittring som
ett verklige nbevist anfall mot Konungens per
*ob skulle gjort på hela Paris
National
Det lörsta intrycket hos oss så
som hos allt hederligt folk var djupt smärt
samt
men likasom alla andra ville vi sedan
Ti lyckönskat oss att Konungen ej var träffad
veta om mördaren blifvit fdsttagen om vap
net kulan åtminstone blilvit funna om vig
tiga vittnesmål blifvit insamlade om på stäl
let skedda arrestationer brag t något i ljuset
Hiltils är allting obegripligt Aldrig har nå
gon polis varit odugligare eller mera infer
naliskt brottslig
Courrier Franfais All beror på den brotts
liges arrestering eger den ruin så blir allting
uppiy t Kommer lian undan så öppnas ett
vidsträckt fält för gissningarne Hvad som
då skall stadga omdömet i afseende på liäa
delsen det blir den ifver hvarmed man söker
bearbeta den till Regeringens fördel Vi haf
va en lång erfarenhet i den vägen TJ :sn att
räkna pistolskottet mot Hertigen af Welling
ton haf va vi peta den som gick lö .t i Ltul
vig XVlII :s rum Då störtade Kamaren in i
Tuilerierna för att tolka Konungen sin fasa
öfver gerningen Alla stater och korpser
följde deras exempel Adresser haglade frän
alla ändar af Riket Man förkunnade offent
ligen alt ransakning skulle hållas så talade
man aldrig ett ord om ransakning så upp
hörde man med elterspaningarne så anbgfall
dts maktens tidningar att tiga med hela hi
storien och slutligen feck allmänheten vet»
att Kami arne att hela Frankrike blifvit April
narrar för en förmaksintrig understödd af po
lisen Detta exempel är en varning åt all
klokt folk
IIjoKTJAor i Amerika
lljo tarne träffas i JVorraAmetika för nä» v i
rande i större mängd än vid den tid de för
ste nybyggarne nedsatte sig der De hofva
så till sågandes växt till i samma förhållan
de som befolkningen Utan tvifvel är orsi
ken dertill den att de i roenniskans grann
skap funnit ett mäktigt skydd emot rofdju
ren hvilka .isynnerhet de unga hjorlurne
hafva svårt att undkomma Hjoi tens fruk
tansvärdaste fiei .de är pantern Dessa farli
ga djur förena sig i störa skock ar jaga hjor
ten liksom ett hundkoppel och förfölja ho
nom i tkogarne tills de hinns falt honom
Ofta om sommuraftnai ne hörde jag p n a
nes jagt o
eh det lät alldeles som om en hop
jagthundar sstte efter ett villebråd Ibland
tycktes ljudet af deras tjutringar Lomm
långt ifrån och bortdö» småningom sedan
närmade det sig åter från ett annat håll en
annan gång skellade deras skri från en små
skog i grannskapet och det var lätt att ur
skilja den uttröttade hjortens klagorop lju
den aflägsnade sig åter och allt blef smanin
gom tyst Stundom varade detta buller he
la nälttrne och en gång såg jag det olyck
liga djuret ränna fram ur skogsbrynet och
springa tätt förbi förstugudörren i hamn
och häl förfölj af sina blodtörstiga fiender
Jägarne falla också en ganska betydlig
mängd hjortar Endast köttet af låren och
huden användas till nytta och äro ganska
vigtigu exportartiklar
Man hur fle >e olika Ȋtt att jaga hjorten
och alla äro lika enkla Vanligtvis tågar 'jä
garen in åt »kogen på dagen men vid vissa
timmar som äro kända ett vara mest gyn
nande för jagteo Man påstår att hjorten
vid den lid på året då betet är som bäst lem
n ir sitt tillhåll precist vid månens upp
gång det må vara dag eller Datt Är detta
sant .såsom man hyr ^anledning att tro eme
dan det blifvit bekräftadt af ,fl *re erfarn jä
gare så är det ett stort bevis på detta djurs
för undransvärda instinkt Jägaren gör sig
bestämdt underrättad ■ oro tiden för icånens
uppgång rider sagta inåt skogen med bössan
på axeln och hans öfvade öga intiänger i
djupet af de tjocka bu-ksnaren Så
snart han
upptäcker en hjort gömmer han sig bikom
hästen och under det hjorten nyfiket be
traktar den sednare lägger han sig på ma
gen och kryper framåt tills lian kommer »å
långt att hjorten är i skotthåll En »kicklig
jägare föi felar alldrig sitt mål — Det är högst
farligt att nalkas en sårad hjort Så fredlig
och skygg b *n eljest är likså ursinnig blir
han om han »er si i urstäadsatl aft fly Då
kastar han sig föitvidad på sin fiende
>er honom « !Öt på stöt med sina spetsiga horn
och sparkar honom med frarofötterna hvil
kai starka Lofvar kunna förorsaka ganska svå
ra «år
E ,n erfaren jägare nalkas med mycken för
sigtighet den särade hjorten och gifver ho
nom ännu ett skott om det första- ej gjort
tillräcklig verkar eller ock hetsir ha i »in
hund på djuret och ef *»ktar ett gynnand till
fälle att med sin jagtknif ge honom dödsstöten
Är jägaren häftig och oförsigtig blottstäf
ler han sig understundom för en ganska all
varsam stiid i fall han träffar på en stor
och stark hjort
Eo a
- nan slags hjort jagt består i att natte
tid lura på djuret i grannskapet af salt-hckor
såsom de af nybyggarne kallas Jorden är
pä dessa stallen impregnerad imd saltartsde
ämnen och ett salt vitten framsipprar ur
marken Jägaren gömmer sig på nära håll
i småskogen eller klättrar upp i ett träd il
ler såsom oftast inträffar fattar han posto
bakom ett slags skärm ejler i en koja ia
ättad för detta ändamål och väl betäckt
ined ris och trädgrenar Detta sätt är ei
da ,l användbart oin sommaren och i bör
jan af hösten då inga moln 0111 nätterna för
mörka himlahvalfvet och ett klart mår .ske»
upplyser skogarne Så »närt månen uppsti
ger vid horisonten eller kort derefter K m
uar hjorten sitt tillhåll och begifver sig till
ofvannämnde ställen som alltid öro obeväi
e mea vanligtvis omgifne af tät skog och
lå han fiatnkommit ur skogen stannar han»
-er sig försigtigf omkring åt alla håll och
börjar draga vädret åt sig Efter en stund
går han åter några steg stannar ånyo in
ridas dunsterne som uppstiga nr jorden el
ler också sträcker han upp hufvadet och
öppnar näsborarne liksom misstänkte han r
hvarje vindfläkt niägoo fara Jagai en förbli f
ver oröilig på sin plats och väntar till» dju
ret kommit i skotthåll och månljuset gynnar
honom Då ger han eld och skjuter sällan
horn Man kan på delta sitlt fälla flere hjok
är påen ratt men de öfrige blifva deraf
-kiännla och försvinna snört ur nejden
I dz trakter »f Amerika der detta djur ar
mera sällsynt brukas ett annat |»gnurgssätf
se m likväl snarare kan anses som en förlu
stelse
— Tillika jagare åtföljda af sina him
lar förena sig till ett jagtparti utväljs ett
passande slälle och en del af jägarne besät
ta alla pass lör att afskära leträtten för
hjortarne Dö öfrige framtaga sedsn ro ed
huiidarce hvar Och en på sitt håll iskogen
och det jagade djuret söker vanligen alt und
komma genom något af de bevakade passen
då den der posterade jägaren hor latt att
falla det
Insamling för Skogs-Lapparne i Piteå
Lappmark
Foit .1 från N :» 291
Transport IV .dr 1 ,701 1 7
En Liten skärf till de arma Skogs-Lap-
parnc
Hvar helst en usling I "9
Är han din vän din bror a —
f Jiiljelt med sig U A C Till de nöd-
lidands Skogs-Lapparne 3 16
I A F Nyköping 10
A YV F 10 —
G A B C C B i —
iiniigt suckcnstummoheslut *fd 4 Not-

Sida 7

hafva Molilla och Gotl fridsdals För
samlingar af Linköpings Stift och
Kalmare Län till betygande af sina
kristliga tänkesätt för Åminnclscfc
sten af K Gmtaf Adoif d Stores äro
rika seger och död för Evangeliska
ljuset och frihetens sak gjort ett sam
manskott t i il de nödlidande Landt
männen i Norra Orterna och der
jemte uppfyllt en både kristlig och
medborgerlig pligt Af detta samman
skott tillkommer de nödlidande Skogs
Lappa rne
Huru mänga äro Lapparne som nu äro
föremål för den allmänna gifmiLdhe
ten Svar begäres i Aftonbladet mot
den ringa g älv an lill dem
Wexiö Postst sig A H Psalmb N :o
286 3
Falkenbergs Postst En slanL o Krist
ne mättar mer än lexor ur kateke
sen
Till de fattige Pitea Skogs-Lapparne fran
Fru Sophia Beata
Jag den glädje Gud mig ger
Skyldig är till andra sprida
Då jag mig hugsvalad ser
Dör jag trösta dem som lida
Hanna och So (i
I sig Iudustria Mi ^eratioct Res I M
K .» Postst otydlig En liten skärf
till d« olycklige Skogs-Lapparne
Tran >91-1 B :ko R :dr
21
120
32 —
För de nödlidande Skogs-Lapparne i P
mark hafva till Undertecknad joljande
Frän Aftonbladets Redaktör i smärre
poster infiutne och med posten den
2 :dra No v öfversände Pvdr
DiDidN
Piteä Lapp
influtit
Banko
Dito Dito den c Nov
Stockholms Postst C S
U
i3
66
3
6
Upsala Postat En liten skärf till de
•må frätande barnen i Lappmarken
hopspard af en liten hand-kassa af
S E B
(Härom i mitt förra bref nu yt
terligare
Fran Herr Kyrkoherden J P Hagberg
i Askersund Till Skogs-Lapparna i
Piteå Lappmark 66 Hdr 3a sk Ban
ko insamlade i Askersunds Stads
Kyrka den 6 nästledne Nov
bundsvalls Postst d i (5 Nov fran P —
med anmodan att utdela till de mest
behöfvande Lappar penningarna el
ler deras värde i spannmål
Carlsharms Postst d- 8-Nov Sigill S
E Inneliggande jo Rdr Rgs Jill
de nödlidande Skogs-Lapparna i Pi
teå Lappmark
Lunds Postst d 8 Nov Adligt Si
gill Lat upp O Gud din milda
hand Gr .it ner till delta folk och
land God frukt god 'helsa och god
tid Gjut ner välsignelse och frid
Psalm 399 v 2 2o Rdr Bco till
Skogs-Lapparna i Piteå Lappmark
Örebro Postst d 9 Nov Sig krönt
A svart lack För Skogs-Lapparne
i Piteä Lappmark 10 Rdr Rgs
Genom Kongl K >f-Prcdikanten Fröst
i Stockholm från okänd välgörare
Norrköping d 11 Nov Munlacks Si
gill 2o Rdr Rgs lil de hungrande
Skogs-Lapparne Gif Gudi allena
äro na
Norrköping d 11 Nov Ad el ig t Sigill
En liten hjelp till Skogs-Lapparne
i Piteå Lappmark G - b
Postst otydlig Adeligt Sigill Ett li
tet understöd !i !j de olycklige Skogs
Lappame i Piteå Lappmark från
cii som tror sig genom välgörenhet
värdigast fira d 6 Nov 2
(forts e
Jag far sa val för detta som om ännu n
mig inflyter anhålla om ett rum i Tit Tidn
Äled Högaktning och tacksamhet fram I efve
Piteå d 22 Nov i 632
6
20
13
10
Petr L
2
— —
e a g
u något till
Tidning
efver
cestadius
13 16 -
10 — —
ANNONS E *R :j
Till salu finnes
1 Herrar Isbergs Norman et Engström
Coflip Lundeqvists Ählbergs och Hedbo
fappenheimarne Historisk-Romantisk
Trettiåriga kriget af A von Tromlitz 4 'de Delen Z2
sk Slaget vid IVlarignano af densamme 40 sk Ju
ridiskt Ärkif Z :dje Delen 1 häftet med prenumeration
å s och 5 häftena 3 Rdr allt Banko
I Bokhandeln å 1 Rdr 16 sk Banko
OM SVENSKA
SCJIOL VA SENDE T
eller
E LE MEN TAR -SCH OLAN
Sveriges
En Skrift tillegnad
g
yngre Presterskap
I Bokhandeln ä 16 sk B :o o
Försök
f
alt närmare bestämma
nitigsverkens reform
frågorna om
undt
AND FRYXELL
ANDRA HÄFTET
A GR A FSTRÖMS
SK A LDEFÖRSÖK
liar nyligen af trycket utkommit och säljes iBokhandeln
for 40 sk Banco
I de flesta Eoklador samt i Tryckeri-Boden midt emot
Kongl PostHuset å 24 sk Banco oa
RESAN fDÖDEN
Kongl PostHuset å 24 sk Banco oa
RESAN efter DÖDEN
EN BAGATELL 1 NIO KAPITEL
Ö
Öfy ersättning
g
Af Trycket har utkommit och säljes i Bokhandeln»
å 2 Rdr 4 sk- Banko häftad
Moderna Kokkonsten
tillämpad för Svenska köket af Lovisa Sjöberg Kok
fru i Stockholm
Hos Wiborg et Comp .t Skaldestycken i fri Öfver
sättning af Tre dr Sam Silfverstolpe Första Delen
ä i R :dr 8 sk Andra Delen ä i R :dr 24 sk Banko-
Af Trycket har utkommit och säljes i Utter et
Compts Bokhandel a 2 Rdr Sanko SVENSKA FOL
KETS HISTORIA af E G GEIJER FORS T /1 DE
LEJST TILL GUSTAF WASA
Westes Lexicon 4 delar 12 Rdr
— Handlingar rö
rande Skandinaviens Historia 9 delar 8 Rdr — Berg
grens resor i Österlanden g delar 5 Rdr allt Banco med
flera böcker pa Aftonblads .Kontoret-
Af trycket har utkommit och säljes i W Isbergs
Bokhandel i hörnet af Stadssmedjegatan och StorKyrlto
brinken å 56 sk B .cs
Pl
Problem er ofver Coursar
upplöste genom en
R ed aktions vad rcuit
föSjöKi
till tjenst för Sjö-Kapitener och Styrmän att pt ett lätt
sätt med hastighet och noggran het erhålla differens i La
titud Departur samt differens i Longitud m ra utan
tillhjelp af do vanliga Tabellerna
Af trycket har utkommit och säljes i Ostergrenska
Musik och Bokhandeln Holbergs Comedier 6 :te Del 1
Rdr
— Kolonistens Dotter eller Högmodets och ftfän
gans rysliga följder ö 'fversättn fran Engelskan af Sophia
Gyllenborg 16 sk Banco
Af ti yrket har u kommit oel säl jes a 2 .11 (1 r
Bico i W Lundequists Bokhandel vid Myntgatan För
sta delen utaf SVENSKA FOLKETS HISTORIA af Vttf
Geijer
Al tiycket liar utkommit och !ft !js
s i W
Lundequists Bokhandel ä 2 Rdr 32 sk Banco andra
upplagan af PROF RABEN II LÄROBOK i SVENSKA
ka1mep .al lagfarenheten
Af trycket hafva utkommit och sä 1 j ^s
i YV
Lundequists Bohandel vid Myntgatan HOLBERGS CO
MEDIER G ;te delåji Rdr samt KOLONISTENS DOTTER
ä 16 sk Banco
Af trycket hafva utkommit ©eb »aljes- iW
Lundequists Bokhandel PAPPENHEIMARNE af Trom
litz fjerde Afdelningen Slaget vid Liitzeu ii Z2 sk
och SLAGET VID MARIGNANO af Tromlitz å 40 sk
Banko
Af trycket har utkotncoit JURIDISKT
ARK1F tredje bandets första häfte Prenumeration pa
hela tredje bandet emottages i W Lundequists Bokhan
del med 3 Rdr Banko
Från trycket har utkommit och säljes i de flesta Bok
lador Grundlig undervisning för Fruntimmer att
förfärdiga alla slags arbeten i papp med 5 ?ne Flan
cher till 2 sk Banco
Pl Aftonblads .Kontoret ä 2 sk B :co
hunden på hötappen
EliMtiLtiff
p
En liten Muntration sLectur ut gifven af
Koriander Katzenkrall
HffS
Koriakrall
Förste Hofman Kort Korf och Svafvelsticks Fabrikör
I Huset N :o 37 vid Regeringsgatan samt i Herrar Wi
borgs et Comp Normans et Engströms och Isbergs Bok
lådor
»
Joh Fredr Martins Svenska Vyer
äfvensom» Guide de Vetranger dans Stockholm et ses
tnvirons par L A Ekmarck
43 aterstuendé arrendeår-en a Egendomen Solai»i
hof belägen å Kungsholmen invid Mälaren Denna
Egendom innehåller cirka 35 Tunnland och består
af öppen Åker Ängsmark Trädgård af 2 i»2 Tunn
lands storlek medfen myckenhet
'fruktträd och bär
buskar samt en liten Skogspark i fritt fiske Stora»
Kar akt är s Byggningen tackt med plåttak belägen
å Egendomens Ostra sida invid Mälaren har ett
förträfflig indelning af Boningsrum till en del fiir
sedde mea deux b attans dörrar allt inrätt ad t för
ett eller 2 ;ne större hushåll Uti 2 :ne v aningar och
i Rez de Chausséen finnas 17 Boningsrum 2 Sals
skänkar 2xne Garderober Kök med Stek och Bak
ugny Skafferi och 2 :ne Kullrar Nära Karaktärs
byggnaden en Uthusbyggnad under plåttak in
nehåll ande Stall fö r Hästar rymligt Vagnshus
TYIangelbod och Hö skulle en Vedbod samt ett öp
pet Lider å Egendomens Vestra sida nära Marie
bergs vägen äfven efi med skön utsigt och för en
Arrendator passande Byggnad bestående aJ 4 Bo
ningsrum Kök och Vind hvaruti kunna inredas
2 :ne större Gafvelrum nära denna Byggnad en
Uthusbyggnad meden Foder skulle f öfver ett rymligt
Fähus och öfver Logen samt på Ängen en stor Hb
lada Boningshusen äro så uppförda att de Vin
t er tiden äfven kunna bebos Kullbåtar som lä™ a
till Rolamshofs0 bryggan lätta Kommunikationen
Sommartiden Ärliga Arrendet till Staden och Stora
Barnhuset ar 3 'fi Rdr 23 sk 8 rst Banko och de öf
rige Utskylderna a Egendomen uppgå endast till
22 sk Banko Närmare underrättelse erhållet
en tr upp i Huset N ;o 15 vid Drottninggatan
af Hr Professor Estenbcrg som äfven emotlaEfir
skriftliga anbud sist till
o
Januari månads slut 1533
på öfv er tagandet aj de återstående Fyratio tre ar
rendearenm
Koppoms Qvarnar och Sag belägna i Nordmarks
Härad at Carlstads Län jemte Privilegier till anläggande
af 900 Skeppund Stångjerns och 200 Skeppund >Ia« .n
faktursmide Närmare underrättelse iås hos Major Jwel
på Carlstad och Noresund
PIANOFOR TER
så väl gamla som liva till billiga priser hos Instrument
makaren Söderberg i liuiet N :o 50 vid Begeriugsgala
Ett fullgodt 6 Octavers Mahogny Flygel .Fortepiano
säljes till haltva priset uti Herr Möllers Musikhaiidel
Tid Stora Nygatan
Ett 4 Oktavers
Klav é r
af Kinclstrom för Ig Iiclr Ii ^s Underrättelse lam
nas vidare härom uti Kryddboden i nedre Städs
gården
T-MA TERIALIER
Ett komplett lager finnes i Hasselgréns Försäljning vid
Stora Nygatan Huset N :o g xlter Tryckta Fris .Courau
ter som lemnas hvarje köpare gratis om de så åslund
Flere sorters Cassa Böcker med goda band till myc
ket godt pris på Commissions .Contorot vid Brnnkeber»»
»org 0
En Bredslada laquerad och ny beklädnad af hlätt
kläde i fullgodt stind säljes till lågt pris j adress lemnas
1 Kryddboden vid Tyska kyrkan
En i godt stund varande lätt och beqväm Ja "t
vagn med sufflett och selar för facilt pris Under
rättelse lemnas 1 huset N .n 23 hörnet uf samla
Kungsholmsbro gatan och Målare gr än den
jiu K ,t
sken IDahlqvist efterfrågas
En enmans .Stu-Isäng samt en Tvättställning af
Mahogny Priset uppgifves af Fru Andersson i ifuset
N ;o 30 vid Fredsgala»
PERGAMENTER
R
större och mindre — De större 13 tum i fyrkant 5 7
Rdr 16 sk B :co iöo :det — De mindre 2 Rdr B
*co ioo :det
på Aftonblads .Kontoret
M ärm orerade
Papper af flere sorter i större och mindre partier hos F
AEisen vid Regeringsgatan
fgade
lindre pa
pp
A Eisen vid Regeringsgatan
PO
idi
Enfärgade
id
POST-PAPPER
erhiblad Vlii Rd
af flere sorter hvaribland Velin .i 13 Rdr R
-gS riset 'hot
Eisen vid Regeringsgatan
Limrnadt och olimroadt Kardus Tak Skrif-Koucept
och Tryckpapper» diverse Gjuterier smärre spik och
knappnålar på S G Broms Kontor i Drakens gränd
FRANSKA KUPOR
större och mindre finnas i Åkerholms Glasbod i Bers
strahlska huset vid Stora Gråmunkegräiid
Uti undertecknads Salubod belägen uti huset
°Å Me ^- 'lsa v
'd Kornhainnstorget finnes till salu
for iacila priser flera sorter Bomullstyger och dukar
samt välgjorda paraplyer
Carl H Stein
Bomullsfabrikör
_
Emaillerade Kokkärl
säljas i Magazinet vid Riddarhustorget
Kokkärl af alla slag samt sa kallade
Htälgrytor
Gjutgods Magazinet vid Röda bo
MORGONROCKAR
gy
försäljas i Gjutgods Magazinet vid Röda bodarne
MORGONROCKAR
såväl mans som fruntimmers finnes hos Mendelson fS
Fredsgatan midt emot H K H Prins Carls Palais
MÖBEL-DAM ASTER ■
Af alla kulörer M »renos af liera kulörer Möbel
Cattuner kulörta 9 .4 breda IVIerinos och Bombasin till
gardiner och draperier af alla moderna färger Gardins
Nettelduk Gardins .Linong och Gazer röd BomuUaleyaa
s Wiborg et
ras Boklådor
målning ur

Sida 8

tia till Draperier ocli gardiner gardins fransar och galler»
6 och 9qv fina svarta Bombasiner ,Tråtyll och Tyllremsor
af alla breddar Karobrus Batiit Gaz Linonger blekta
Callicos svarta och hvita Bomulls tamt Reggarns .strum
por äkta moderna Shawlaraf ett större soTtament half
shawlar och Siiawletter oblekta blekt rödt Turkiskt
samt alla andra kulörta Bomullsgarner såväl till rån
»ing som inslag och strumpor af "hide högre och lägre
nummer Tamburgarn m m finnas hos undertecknad
för mycket goda priser på Fredsgatan midt emot H K
H Prins Carls Palais
H Mendelion
NATT-ROCKAR
af Halfsiden rutig Bombasin fina franska Cattuner samt
af bomullstyg och väl sydda primalärfts skjortor förbil
liga priser i Leverins lärftsbod vid Drottninggatan
VASTTYG
Siden Sammets och Ylle-Västtyg af många sorter till
facila priser hos Rundqvist vid Köpmangatan Huset
Nio 20
FRIS
till Vinter rockar hos Rundqvist vid Köpmangatan Hu
set N :o 20
KamloI is-Koppor
däkhRi
pp
Paraplyer Bordtäcken etc hos Rundqvist vid Köpman
gatan Huset N :o 20
Svarta Pälsfoder Götheborgs Segelduk Hampa och
Franska Kardborrar på J G Broms Kontor i Drakens
gränd
UNIFORMSKNAPPAR
för alla Infanteri .Regementen och till alla Läns samt
flere andra civila uniformer finnes till salu uti huset
N :o 1 på Riddarholmen till venster inpå glrden
Uppå Närings Stället vid Timmermansgatan huset N :o
t7 i Maria Församling finnes utmärkt vackra pudel .val
par På samma ställe en mycket väl inredd res-Coffert
OR
AKTA ROM STRÄNGAR
för si väl Violin som Guitarre i större och mindre
partier hos Eisen vid Regeringsgatan hörnet af Jacobs
Gränd
Moderna Toilette- och Sybord af utmärkt vacker
mahogeny finnas färdiga uti Hökens gränd huset N ;o 10
till hoger inne på garden där Snickaren efterfrågas
Eng c Is
- a P or cela i ner
till billiga priser uti J F Zeihraei Kryddbod vid Öster
långgatan
CfTS
gg
Bords-Dcsert- och CafTe-Scrviser
Vaser och desert tallrikar af franskt Porcellaine Ca
rajfer fruktkorgar m m af Cristali samt Möbler
och Tajlor huset N :o 7 qv Elefanten i stora Vattu
gränden det andra fran Drottninggatan
l
Bouteillcr
Tranikt fatjonerade utmärkt vackra och lagom »tora hos
Ekervall pi Ladugirdslandet
Veritabelt Engelskt Caffe
Htroärkt fint och godt mi J F Zethraei Kryddbod vid
Ö
vick
Kaffe Z2 sk »k5lp Fin Stockholms Melis
i Topp 2Z 1 .2 sk skilp 5 stycken Tyska Violiner ny»»
inkomna torra Murklor a r Rdr i- sk ska p uti )Kihl
ttodts Senior Kryddbod vid Regeringsgatan bredvid De
codt Javakaffe i Lindroths Kryddbod vid Norr
Undsgatan .j
g
Sup er ft na Fransia lAkÖrcr
åfiIil
p ft
Glaserad Frugt i sml Lådor samt frima Imperial och
valda Cathrin plommon i större och mindre Lidor inkom
mit med Kapten Kratt från Bordeaux försälies hos
Joh Fredr Hassell•
Ta Kontoret i tr npp i sa *i ma hu» som Källaren är
vid Södermalms tor» försäljes till ie mest billiga priserr
|r gammal Catavia Arrack pi hel et halkleglar Ter
re» Socker Ryska Oxhudar Segelduk Ett större par
ti Braunschweiger Humla Melis Socker at Stockholms
tillverkning retersbnrger- Ren- et Utskotts Hampa
tamt l .ma sort Portvin pi haltpipor
FOIiTVIN nå hela halfva och qvartpi >or
GOSSLAHS BLY I TACKOR om circa loLispunds
vigt samt BRASILIANSKT SALLADER Jorsal
J F Erdmann et Komp
Portvin och Madera af flere sorter fina och ordi
nära roda och hvita Bordeaux viner Batavia Arrack
Fransk Konjack och lamaika .Romm till facilaste pri
ser i huset Nio iz vid lVUriegatan Qvart Saturnus till
fcrieer inpä gärden i tr upp
Fint destillerad FAHLU bränvin af ypperlig god
het och styrka till i Rdr 40 »k H ^s samt gammal lull
komligt ren och destillerad Sprit al 7 grader liil 1 Rdr
3 sk Rgs kannan i Egendomen M-o 17 Alandsgränden
Qvarteret Torsken
_
De flesta sorter bruna och grona Theer hvit Fransk
på 1 .4 Pipor S ;t Croix .Rumra samt på Bojiteiller rödt
ech hvitt Port-gammalt lVIallaga och Xer»s vin - sä väl
föriulladt som ir ,n Nederlag dubbel Batavia .Arrak
!adetavin fin och ordinair gammal Fransk Cognac
Kalabrisk Lakrits marmorerad Fransk Tvål skuren
Fransk Koik Ryskt Tagel försälies af P A Leffler
Kontoret i linset N :o 55 hörnet af Kornhamn och Flin
k .nsgränd
Extra goda nya Carolina Risgryn- nya valda Ca
thrinplommon i större och mindre Lådor Sviskon af
ietta årets skörd superfin malen Engl Senap Muskat
Mallaga-och fitnirna- Russin Stora Confectlikon Perl
sagogryn Fransk Vin Ättika BordeauxOlja Oliver Capri»
Tryffel och farcerade Oliver- Japansksoya finraspad Krak
mandel Italienska Maccaronis sams Venmicelles m m
hos J F Hassell vid Hötorget och f d Brcmsiska Huset
MUSK ATELL-
LÅNG- RUSSIN
af innevarandeJ *rs skörd utmärkt vackra i Zethraei
Kryddbod vid Österlånggatan
STÖRA >i I I .CT - FIKON
i J F Zethrui Kryddbod vid Österlunggatan
HVITA VAXLJUS
till Fabrikspris i Nipperboden i Franska (Värdshuset på
Regeringsgatan
RiktdVl
Rinkestäds Vaxljus
hos A Lennmark vid Fredsgatan
id
hos A Lnng
Hos Magnus Lindgren et Comp i huset N :o 1 Fer
kens gränd vid Skeppsbron Talg-Ljus i Lådor af Wi
borgska Fabrikens tillverkning
ANJOVIS
Nu åter finnes tillgång på den göda Anjovisen så väl
i i .2 .stops som qvartersBurkar för facilt pris i Kryddbo
den i Störa Kyrkobrinken
Extra fin Anjovis i huset N :o 7»pa Störa Glasbruks
gatan det Z :dje till vensttrfran Stadsgården
Ypperligt god i dessa dagar inkommen för 2 Rdr 2
sk rgs t ages parti rabatteras priset i Abrahams
sons Kryddbod vid Norrlandsgatan
NV HOLLÄNDSK SILL
af detta årets första fångst nu inkommen tran Amster
dam försäljes hos Joh Fredr Hassell vid Hötorget och
i d Bromsiska Huset
Bouillon de Pochc och Ani ovis
uti Enkefru Strindberg» Kryddbod vid Stadssmedjegatan
Fi -ans ka R c nett er
i Bromans Kryddbod vid Drottninggatan och Klarabergs
B Franska Renetter hos Mart T Morsing Th :son vid
Skeppsbron
Franska Renetter
hos Mart T Morsing Th :son i hu»et N ;o i vid Skepps
Franska Renetter
inkomne med Kap t Kraft från Bordeaux försaljet hos
JhTdHll
Joh Tredr Hassell
Färsk Kumminost
i Folcker 's Victualiebod vid Köpmangatan
Nya Cath rin- Plommon
och Snis kon
Ö
uti J F Zethraei Kryddbod vid Österlånggatan
Ri ^a utsädes Linfrö Hamp frö Engelsk Humla och
Lim m m på C F Lilj evalchs Kontor i Ferkens gränd
GRMEAD
p
NEGERMEAD
Ä utmärkt god
försälj es på C G Ahrbergs et Comp Kontor uti andra
huset söder om Slottsbacken vid Skeppsbron
RÖDT KLÖFVERFRÖ
friskt och af ypperlig beskaffenhet på Kontoret 5 tr
upp uti huset N .o 1 vid Södermalmstorg
DIVERSE
ANMÄLAN
Det med en större och mera allmänt utbredd bild
ning ökade behof
v et af böcker det ur samma skäl
här
flytande Ulligare intresset hos publiken för sin
tids och sitt lands litteratur samt önskan att derom
taga en mera än ytlig kännedom göra en väl för
sedd och med afseende på den bildade publikens
fordringar arrangerad
Bokhandel mer och mer be
höflig för hvarje stad och ort der ej alla intellekt
tuella behof qvaf
v as af fattigdomen och de materi
ella behof ven I Norrköping till folkmängd och
storlek 'den tredje i ordningen af Rikets städer har
en såsom hufvudsak och med odeladt intresse idkad
Bokhandel som kunnat motsvara publikens önsknin
gar sedan längre ticl tyckts vara erforderlig Detta
har väsentligen föranledt undertecknad att här
etablera en Bokhandel och med clen kännedom af
Bokhandr .ln samt de relationer jag haft tillfälle
att förskaffa mig gör jag mig förvissad <itt lyckas
i mitt bemödande till att uppfylla såväl den läsande
publikens som Hr
Förläggares fordringar Genom
de åtgärder jag vidtagit och genom den
liflig a kom
munikation Norrköping äger
såväl med Hufvudsta
den som Rikets öfrige stader ser jag mig i tillfälle
att kunna erbjudit ett fullkomlige assortiment af
alla i Svenska Bokhandeln befintlige samt■ utkom
mande böcker och musikalier och att om någon ar•
tikel skulle hos mig för något tillfälle vara utsåld
eller saknar i de Jlesta fall anskaffa den inom 8 d
10 dagar efter gjord efterfrågan samt ännu st /a
rure under sommar tiden så vidt den ej är hos för
langaren utsåld Då äldre ur Bokhandeln ut
gangne samt mera sällsynte böcker åstundas skall
jag använda bemödande att anskaffa äfven sådane
samt1 sa snart som möjligt — och genom särskilda
omständigheter kan jag påräkna att i de flesta fall
häri lyckas Att vara försedd med ett större eller
äfven blott ett mindre fullständigt assortiment af
utländska böcker och musikalier är utan föregå
ende reqvisition vid vår osäkra och omvexlande
kurs oberäknadt andra för utländska Bokhandeln
ogynnsamma omständigheter
— numera ej möjligt
knappast på någon punkt af Sverige IVLed den lif
liga kommunikation Norrköping så länge sjöfarten
är öppen har med Tyskland suml med begusnande
af särskilde utvägar kan jag dock förbinda mi <r
att på kortare tid än det i allmänhet är vanligt
samt efter billigaste kur sb er åkning anskaffa Ty
ska Franska Engelska och Danska böcker och mu
sikalier som hos mig retjvireras Resp Bokälskare
hvilkas reqvisitioner uppgå till något betydligare
belopp kunna i allmänhet påräkna
en rabatt läm»
pad efter reqvisitionens storlek
Då Herr Förläggare z Stockholm med hvilka jag
ännu ej haft tillfälle att ingå i några förbindelser9
och som benäget vilja tillsända mig några böcker
musikalier gravyrer m m men ej hafva utväg
att sjelfve besörja af
sändandet behagade inlemna»
de till mig ämnade paketer till Ilerr Bokhandlaren
fV Isberg i hörnet af Storkyrko brinken och Stads
smedjegatan då Herr Isberg benäget åtagit sig at5
ombesörj a fortskaffandet
Nköii Db
j fff
Norrköping i December 1HZ2
Abr Bohlin
En yngling som innehar kondition i Kryddkraia
handöl och förut tjent i en af de Isorra Städerne ön
skar komma i förenämde handel och rekommenderande
bevis kan presteras om svar anhalles i iörseglad billet
till G K som inlemnas på AitonbladsKontoret
E11 infödd fransyska som nyligen kommit till sta»
den önskar att iå tUgra bättre mans barn att undervisa
i Franska språkets talande skrif vande och öf versättning
De som härå reflektera kunna vinna sin Önskan då för
seglad biljet till A P A-o 50 inlemnas på Dagblads Kon
toret
Ett medelålder fruntimmer ifrån Westerbotten
hvilket i anseende till det genom missväxter derstädes
bletna fattiga och bekymmersamma tillståndet varic
föranlätet söka sin bergning annorstädes åstundar plats
hos n *got hederligt Herrskap i staden eller på landet
tör att gä tillhanda med de syslor hvari hon är kunnig
säsom sy spinna och väfva samt öfriga förefallande
hushi llsgöromål Skulle hon lyckas att erhålla ett godt
ställe så göres ej pretention på lön förr än hon fått
tillfälle visa sig deraf vara förtjent INärmåre underrät
telse om den sökande lemnai uti Lerftsboden i hörnet af
Fre 0ch Drottninggatorna
Uii ett bättre och stilla hus 7 t .2 mil fran Stock
holm åstundas en Gouvernante som jemte förmSga att
Gramatikaliskt kunna undervisa i så väl Svenska som
Franska språken musik lita och skrifva med flere för
en Gouvernante erforderliga kunskaper förenar en god
konduit och stadgadt uppförande Svar med utsatt
adress afvaktas uti iörseglad billet till C G B hvilken
inlemnas uti Kipperboden i f d Franska Värdshuset
Undertecknad nyligen hitkomraen till Stockholm
förfärdigar alla sorteis artificiella Fransyska blommor
samt i j ä derb lo m mor hvaraf ett större sortament finnes
till sahi åtvensom emottagea större och mindre bestall
ningar
Stockholm d 3 December 1LZ2
C» J Bällin
Bor uti Karduansmakaregränd huset T :o 13 Qvart Loen
första dörren till höger i 1 örstugan
Undertecknad får för den Vördade Allmänheten
tillkännagifva att hos mig mott ages beställningar
samt hålles till salu Guld Silfver samt Fläterade
arbeten hvilket senare tillverkas för ungefär hvad
arbetslön utgör på- Silfv er arbeten och af fullkorn
ligt så god beskaffenhet som den Engelska-
° lenholm
god beskaffenhet som den Engelsk
° j lenholm
j le
bor på Westerlånggatam
huset N .o 50
id fl
N5
Undertecknad far äran rekommendera sig med flere
sorter nvare fina Cigarrer nemligen Lätta bruna Ha
vanna Van devi Dito starka Vand wille fläckade Ca
bannas Dito Titta gula som sprida en angenäm lukt
de säljas så väl uti parti som minut från 16 Rdr 52 sk
Banko till 40 Rdr Banko per 1000
j D Labatt
har sin bod uti huset N :o i Qvart Mercurius Stora
Nygatan nära Riddarhus tor get
De som åstunda Visite-Kort till Nyåret behagade
uned första inlemna sine beställninger deraf hos under
tecknad boende vid Lilla Nygatan Huset N ;o 13 en tr upp
l Shl
Carl Schulten t
Stentryckare
AP RE TERING
af Bomullstyger — Damast samt drällduktyger ra ra
verkstiitles fort och väl vid Blecktornet å Södermalm
Som Theatraliska öfningar inom sltitneSällskapskret-
sar på de sednare Iren betydligen tilltagit och på det
att nöjet af denna vackra talang ej mitte lörminskas ge
nom bristande tillgång på Theater .Decorationer har till
detta ändamål några åtskilliga vackra Decorationer blif
vit inrättade som af slutne sällskaper kan tå begagnas
Dessa Decorationer kan med lätthet uppsättas i hvad rum
som helst Pjeser med utskrilna Roller finnes äfven att
tillgå Theatern visas uti huset N ;o Zi vid Clara berg
gränd till höger i portgången
Tiil undvikande af kollision tillkännagifvea att Tho
bravo by Cooper 2 Delar är under öfversättning och
oförtöfvadt kommer att tryckas äfvensom att Die Schwe
den in Frag von Caroline Fichier 3 Delar i öfver
sättning ar lagd under pressen och utkommer komplett i
början af nästa år iZZZ B H S
iios L J Hjerta