Aftonbladet Måndagen den 17 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-17
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-17
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-17
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-17
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 17 December 1832

Sida 1

ftso 296
AFTONBLADET
1832
Måndagen
den 17 December
priset ock /io /tt för helt dr to H :drt halft *rr 5 t \-dr 3 na der s R-dr 3a A kano Lösa fiumror I sk banco Prenumeration nu h utdelning i
H la de ts Contor vid \tadss edjegatan tramans blid i hornet af th nltninggatan och Clara bergsg and Lindroths vid Norrlandsgatan oth Essens
'öderma /tffinrg Annonser emnttagas endast i försina nitn 1 ontor till r sk Ham n raden Utdelningen kl f eftermiddagen
M
i
DÖDE
•Afl Kronofakforn 1NT
G Donners enka Fru A E
Salomon i /j d :s 72 ar
Handlanden C G Bergs maica J M Björkman i
Westervik d 9 dis l \i är
KARANTÄNS-UNDERRÄTTELSE
Staterna Louisiana och JNordCarolina räknas till
smittade orter
Fartyg som till Spanien ankomma underkastas i5
dagars karantän se N :o 29a
T K8T A M WNT« - BF V AK M N G A R
AK
A fl Henrik Öberg i Gottenvik till Gotten
viks Säteris Fattighus Lev vid Björkekinds H .R
Enkefru Hamnerins till Demois Clir A Wener
l )ev vid Kristinehamns R .R
Afl» Sjötullsvaktmäst
-Enkan A M Lindströms
till sina Stjufbarn b ev vid Kalmar R .R d 1 d
klander inom laga tid
All Lars Larsons vid Finspong till sin hustru
bev vid Risinge H R klander inom år från 5 sistl
Okt
POST-FRIHET
Beviljad skriften "Journal for Manufakturer och
hushållning
LK1UGA TJENPr»RR
L
En Notariebeställn uti Förvall ningen af Sjöären
derna sökes inom 3o dagar från 1 ann
Förste Stad-Lakarot j i Stockholm sökes hos öf
ver-Ståthållaren och Magistraten inom 56 dagar från
3o Nov
En Bat .läkaretjenst vid Westgöta Dals Reg sökes
inom 3o dagar från 1 annons
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Interessenter i Wermdö Brobyggnads-Bolag d ^8
dennes kl 11 f m i Huset 3X :o 26 vid stora Ny
gatan
Malmhöjde G ruf-Intressenter sammanträda hos J
E Fegneus på Källmo n Febr kl 10 f m
LEVERANSER
Upphandling af Tappskenor och Öfverfall för Ar
tilleriets behof auktion d 17 Jan kl 12 i Krigs
Koll
v 507 alr mörkgrönt afi /J alr grått och 4o kilr ljus
blått kläde for Jemtlands Fiiltjägare-Reg auktion d
3 Jan kl 12 inför Beklädnads-Direktion adr Öster
sund
KALLAS
Ägare till Almqvistska Grafven i Bringetofta Kyr
ka i Wästra H af Jönköpings L att reparera den
samma
Efter Rotebåtsm A Johansson Hagelbäck f i Fin
land afl på Bammarboda i ö Åkers S
Efter f Fiskköparen G Holmberg f i Råfsö i
Finland anm hos
Mjölnaren A Hultman i Rams
mora By ocli Möija S
FÖRM V NJ ERSK AP i
Husdrängen Z Hörnström under Kammarjunk Ch
VV v Köhlers
Skorstensfejarc-cnkan C G Nordbtrg under Vik
tu al h L F Alm»
Skattemannen G Bengtsson i Erstorp under Insp
G Tern bergs i Störa Gar Hanekinds H .R
rtOVfPPTKr-KW *IVtt
Efter afl
"Viktualieh O Åkerblom anm i stefbh
inom i mån från 22 Nov
AUKTIONER
Hemmanen N :o 1 i Orsten och N :o 1 i T rön
hyn Trönö d 4 Jan 1833
Bonden A Michclssons hem N :o 3 i Sterte Trönö
S d 4 Jan 1833
Fastigheterne N :o 9 Qv Gåsen No 12 Qv Ter
nan N-o 5 Qv Teman Ni 48 Norra Rotens För
stad i Landskrona 4 Febr å Rådhu et i Landskrona
eypKNTTJGA s ÄMM es *ji
FO ^OEN Kf
Svea H .R afl Enkefru Friherr S Ch Silfver
hjelms f Adlermark 8 Okt i833
Svea H .R Väll» G Liljestråle» och Frus f Fors
berg 15 Febr 1833
Göta H .R Major Mekanikus J Dalmans 18 Jan
15533
Stockholms R .R afl Manufakturist en J A Wil
helmssons och afl Kakelngnsmak J Lindgrens d i5
afl Vaktmäst N D Schillrqs 17 afl Gaifv J H
Zelterstens 20 Kassören F W Hellströms afl En
kas 22 April i833
Hedemora R .R Garfvaren A J Envalls och hu
strus 22 April 1833
Hedemora R .R- Haudelsb C B Kruseils d i3
Maj 1833
Barne H .R Sven Peterssons och husfrus Lars
Karl-sons och Lars Olofssons i Lars Persgården Ks
sunga och hu >trurs 2 rttgd af ting efter 6 mån från
17 Nov >832
Barne H .R Ingrid Johansdot ters i Hofmansgården
Nanna och hennes mans Olof Jonssons 2 rttgd
af ting efter 6 mån från 2Z Okt i833
DOMAR KONKURSMÅL
Landskrona R .R afkunna» d 29 Dec afl Konduk
tören Gh Lundbergs samt Smejsniäst Holsts
UK OEWA r K t
Afl Brygg C Husbergs kunna läsa domen i Sta
dens Revisorskontor på Rådhuset
Kakelugnsmak C S- Michaelssons d 19 ti :3 kl 5
e m å käll Viktoria
bagaren K östers d 29 Dec kl 5 e m på Börs
källaren
fältkamrer A W Segerdahls i Ulricehamn d 4
Jan kl 4 e ra
å Ulricehamns gästgd
All Brukspatr E E Noreens 7 Jan kl 4 e m
!i-s Källarmäst Engvist i Sundsvall
Half mak Berg löts d 9 Jan kl 4 c m hos J G
Ek dahl i Gefle
Bruk put J F af Ulirs d 16 Jan kl 10 f rn å
gästgd i G« fle
Afl Fröken Hat lemans och hu«trtl Holms 3 o Jan
kl o f hi a Störa Värdshuset i Land-krona
o
Kofferdi-Skeop J G Heidimans 28 Dee kl 12
a Börskäll
Lärftskramh L H Floréns 20 Dec kl 12 å ?Börs
kafli rinnnien för att genomläsa Bådhus-R d m
SPEKT A K Fl
andag d 17 d :s (M :ll Widerbergs benefice
tor första ni —
gängen Marie
SAMMANTRÄDEN
Kg Krigsvetenskaps-Akademien d 22 d :s kl 6
Plnnocence d 12 Jan kl 7 e m
Neptuni-Orden d '9 d :s kl 7I c m
W B i morgon kl 6 e m
HikSk
rgon kl 6 e m
Harmoniska Sällskapet i morgon kl 7 e- m
Musiköfnings-Sällskapets Vokal-Afdelning d 18
d :s kl ne m
PILIGENCE TILL UPSALA
PIGENCE ILUPSALA
Afgår fyra gånger i veckan neml Tisdagar Ons
dagar Fredagar och Lördagar samt återgår från
Uf ^ala samma dagar kl 9 f m
Öfversvämning arne i Holland betraktade
som försvarsmedel
Alla platser söder om Moerdick äro safte
på den starkaste försvnrsfot I Grave sW
vara till räck ligt att sätta landet under vatt
på en sträcka af en och en half Sven <k mi
Det påstås äfven att Holländarne lyckats bor
ra en Öppning i dammarne i grannskapet af
Burght hvarigenom de således förmedelst en
betydlig öfversvämning kunde skydda citadel
lets fästningsverk mot fiendens anfall
I allmänhet gör man sig icke en rigtig före
ställning om de öfversvämningar som utrönt
HoIIä darr .es förnämsta försvarsmedel och då
icke en gång de resande som besökt detta land
rätt uppskatta värdet af dessa ressurser för
moda vi några upplysningar i detta ämne icke
vara utan intresse
Benämningarne dam sas och sluss på flere
orter samt slutligen det ursprungliga namnet Ne
derländerna gifva nogsamt tillkänna beskaffen
heten af det område hvaraf Holland utgöres
hvars namn i sig sjelft betyder sumpigt och
lågt land Emedlertid far man mycket vilse
0111 man föreställer sig detsamma lägre än
hafvet det är väl lägre vid flodtiden men
högre vid ebben Genom att två gå noer
om dageo draga fördel af detta sednare h tf
vets tillstånd de timmar det draga sig tillba
ka har ett verksamt och idogt folk lyckats
ställa framför sig ett tillräckligt bålverk »f
hinder och artificiella försvar för alt någon
fiende så lätt skulle kunna göra sig mästare
dei af
Öfverallt der passager be höft tillstängas äro
dammarne afpassade efter de vattenmassor de
ha alt motstå och våldsamheten af de hin
delser som kunna hota dem breda och höga
som berg der de måste uthärda hafvets och
stormarnes anfall mindre starka der de en
dast ha att strida mot slrömmarnes öfvers värn
oins ;ar och tidvatten och slutligen aftagande
allt mer och mer der de enda-t bilda -indra
eller tiedje linien längre in i landet för att
mottaga det öfverflödiga vattnet och tillfälliga
öfvers värn ni ngar som stundom inträff da ei
stor dam blifvit genombruten eller min vill
sälta endast en viss del af landet under vat
ten
Alla dessa dammar af första andra och
tiedje ordningen bilda af Hollands kustpro
vinser ett slags dambräde der hvarje nita har
upphöjda bräddar af ända från trettio till t >lf
fots höjd Dessa bräddar äro på en gång
dammar och vägar från hvilka man icke kan
aflägsna sit utan att f il a i de kanalei bn-da
grafvar eller stillastående vattensamling
hvaraf de äto omgifna
Alla rutorna af de la dambräde hafva ko n
munikation med hvarandra genom större el
ler mindre slussar sorn insläpp i flodernas väl
ten då tidvattnet höjer dem öfver det kring
liggande landet Sedan dessa vattuportar e»
gåns blifvit I 'si■ 11 na qvarstadna de ifver
svä n
i gar män under floden insläppt i dessa
slags rutor 1 ksoin fångar så länse man be
hagar Dessa valtensamlin ku na hiihis
itsleradc eller aftappa ad iz are reservoir i

Sida 2

allt 5vin tr .an vill Öppna eller tillsluta slussar
ne till de bakom belägne dammarne Der
vattenportar icke finnas eller då man vill in
släppa öfversväroningen med större hastighet
pa någon viss ort gör man öppningar i dam
marne iom medföra samma verkan Man kan
likväl icke då efter behag tilltäppa dem och
öfversvämriingarne dia ga sig tillbaka eller sti
ga efter tidvattnets lagar
Sådan är i korthet mekanismen af öfver
svämningaine och Hollands utomordentliga för
svarsverk Om vi taga Schelden till exempel
finna vi att tidvattnet under vintern höjer vat
tenmassan i denna störa flod sex åtta ända till
tio fot öfvtr ytan af landet på båda sidor och
detta långt upp från kusten Terrängen höjer
sigveikiigen småningom ju närmare man kom
n ;er Biabant och denna höjning böljar hl i I va
mera mäikbar när man nalkas Antwerpen
men detta hindrar icke att öfvers värn n ingar
ne derstädes ju äto ganska användbare isyn
nerhet vintertiden och att de ju utgjorde
stadens förnämsta försvar år 18 r4 då den be
lägrades af 60 ,000 mun Fienden hade då in
gen annan utväg än att bombardera staden
jTien från så långt båll att dess Congrewska
raketer icke hunno halfvägs öfver den land
sträcka som stod under vatten
(Fransyska Deputerade Kamarctis diskussion röran
de adressen till Konungen innclialler sä mänga in
tressanta yttranden ocli upplysningar rörande alla de
ämnen som under mellantiden passerat i Frankrike
att vi skola upptaga den i ett sammandrag och göra
början dermed i morgondagens Supplement
STOCKHOLM
Den /7 December
lians Maj :t Konungen var i Lördags besvä
rad af någon opasslighet så att den tilläm
nade konseljen blef uppskjuten
I Lördags åtskiljdes Rikets Ständers Herrar
Revisorer efter att hafva tagit afsked »f de
lespektiva autoriteterna De tal med hvilka
afskedshelsningarne besvarades så väl i Ban
ken som Riksgälds Kontoret skola hafva va
rit så känslofulla och 1 öran de som man hade
skäl att vänta sig af den erjStämmighet som
råd t så väl inom dessa verk som hos Herrar
Revisorer i fråga om silfverköpet
Dagen
innan Herrar Revisorer utskildes
gjorde de ett besök i det Kongl Myntet för
att bese dess machineiier och mynt-tillverk
ningen En ny större ångcnachin kommer
nu att insättas på myntet i stället for den
för närvarande derstädes befintliga hvilken
är otillräcklig för det utvidgade skick mynt
verket nu skall erhålla Man ser häraf att
åtminstone chefen för myntverket Hr Stats
Sekreteraren Skogman hoppas på utvexling i
Rankoluckan Afsigten lärer äfven vara att
i hufvudstaden kunna tillverka allt behof
ligt koppaimynt
Herrar Revisorerna bade i går sin afskeds
audieos bo FL • Konungen som du var till
hälsan återställd äfvensom hos i M Dratt
nragen H M Konungen forklaraus sig till
fiedsställd med det lugn och det allvar hvar
med Revisorerne hade gatt tillväga i sin be
fattning och K M låt Ordföranden Frih
Palmstjerna mening för mening öfversätta ta
let på Svenska Derefter vöro Hrr Revisorer
iljudne till middag hos Hans Maj :t
Revisoieine hafva äfven kort före sitt åt
skiljande erhållit ett Kongl bref till upplys
uicg rotande de 20 ,000 piaster General-Kon
suln i Tanger Öfv Löjtnanten Ehrenhoff tipp
jzurit för Ma ockauska frcdsYirket men fji
hvilka redovisning felades i konvi jkassans rä
kenskaper Af nyssnämnde Kongl bi ef i fö
lening med hvad man förut känt om saken
inhemtas att Hr Ehrenhoff ,J som älskar en viss
aisar .ee och gerna ^j vill representera sitt
land med en viss väldighet tyckte det vara
alltför lumpet att residera i det föna Konsu
ladhuset som dessutom behöfde en lindrig re
paration Hr Ehrenhoff tyckte det vore bätt
re att "ho som en Prins
än som en
General-Konsul Det genaste medlet här
till var att man helt simpelt följde Mam
sell Cajsa
"YVargs regel man tager
,J och
tog 20 ,000 jiiaster af de allmänna medlen hvilka
han använde ti fl ett nytt magnifikt Hotell som
utan tvifvel skall serdeles b di aga till den
Svenska flaggans respekt hos Hans Kejserliga
Marockanska Majestät och dess mörkbruna un
dersåtare Koit de !efter slog likväl samve
tet Ur Ehrenhofl han gick då in med en
bot- och böneskrift hvari han begärde af
skrifning af summan och ehuru Regeringen
ogillade hans egenmäktiga förfaiande så tyck
te man dock att det var synd att låta honom
plikta derför på annat sätt än att 5ooo pia
ster af de 20jOOO skola af honom återgäldas
på 5 år men de öfriga i5 ,ooo nfskiifvas
Revisorerne hafva beslutat fästa Ständernas
uppmärksamhet på det äfventyr som kunnat
uppkomma för Svenska handeln genom god
tycklig disposition af medel som varit be
stämdt anordnade för handelns skydd
Emedlertid har Tit Ehrenhoff åteigått till
sin plats dels af fruktan för Revisorerne
dels af längtan efter det nya hotellet
Vur Regering är väl den mest bibliska i Chri
stenheten ty den följer städse Jen regeln
"der synden är sent störst der oj ver floda r
nåden
En ny mystifikation i frågan om realisa
tionen har åter blifvit föremål för Herrar
Bankofullmäkliges bekymmer För ett par
dagar sedan inkom nemligen åter ett anbud
å htfla det för Banken erforderliga återståen
de silfverbeloppet som vi hört berättas till
ett piis af r44 1 -2 ski I lingar dock under
sådana vilkor att vexling skulle företagas t re
veckor efter levereringen af största delen och en
mindre del till och med icke levereras förr
än efter vexlingens början Man finner lätt
att hvilken som helst kan göra ett sådant
anbud på dylika vilkor Då saken i Lördags först
anmältes hos B 11 k ofull mäktige säges en Leda
mot bafra föreslagit att deröfver höra Revi
sorerne men Ordföranden som har rättighet
att uppskjuta öfverläggningen om en sak fyratio
åtta timmar stoppade då skriften hos sig och
förklarade att saken skulle som i dag Måndag
förekomma Vi känna ännu icke utgången af
öfverläjjgningen men den kan lätt förutses
— Hela saken tjenar naturligtvis till ingen
ting men vi kunna icke finna det serdeles un
derligt om en och arman roar sig att på ve
derbörandes
"i bekostnad visa huru lätt hela
transaktionen verkligen hade gått för sig em
en viss utvexlingsUrmiti blifvit bestämd på
förhand
Fra ^menter ur lågor nn
h
För någon tid sedan utkom här i Stock
holm ifrån i csleinska tryckeriet ei brochyr
"om Styrelsens Organisation i Sverige
för
fattad enligt sägen af «11 hög Svensk Embets
man anställd på en diplomatisk post vid ett
af de större Europeiska Hofven och hvilken
skrift skall si fabula vara est — genom den
anda för reform som deruti uppenbarat sig
hafva hos en slägtin ^e till Författaren och if
1 ig vän af den gamla surdegen (1
anden re
gime vackt en sä upprörande förskräckelse
att ^han hufvudstupa inköpte sä mycket han
kunde »tkomma af tipph .gan och offrade den
lik en kättare åt lågorna Olyckligtvis lär
han dock icke tillika köpt förlag-rätten hva
dan ock en ny upplaga kort derefter visade
sig Denna läier h .i väckt samma förskräc
kelse och fått samma slut Några få exem
plar blefvo dock af en slump räddade undan
Auto-da-fen och som vi varit nog lycklige att
åtkomma ett af dem meddela vi derur nå
gra utdrag som sannolikt skola intressera Lä
saren Om ett och annat i denna skrift kan
stöta pa öfverdrift är dock vida mera der
uti troget och sannt framsläldt — och san
ningen hoppas vi skall alltid väl upptagas
bland folket äfven om hon hör till antalet
af de brandskadade
Skriftens första del innefattar en mönstiing
af nära iG Ra dg ifva re-Em heten hvarefter
följa några allmänna betraktelser öfver de
hiifvudförändringar som Förf anser nödi
ga uti dessa institutioner och slutligen så
som ett bihang åtskilliga fragmentet öfver
vår representation
Bland dem som önska förbättring i vart
statsskick finnes en del som endast åsyftar
besparing
en del som hufvudsakligen rik
tat sin uppmärksamhet på ärendcrnas lang
samma och homplikerade gäng hvaremot Förf
härleder det väsendtligaste onda i statskrop
pen från l3oH års felagtiga organisation af
Embetsverken i högsta instansen En förla
mad ansvarighetsprincip och brist på enhet
äro de brister som Förf egentligen tror sig
finna i denna organisation
Utur granskningen af Rådgifrarepersona»
lens särskilda funtkioner leder han den slut
följd att af Konungens sexton Rådgifvare
finnas blott 3 :ne som ega verklig makt nem
ligen Utrikes Statsministern och båda Råd
gifvarne i kommando-må enär de utrikes
missionerna och Militär-befälen hafva emel
lan sig och Monarken förmän som i eget
namn ku na utkräfva lydnad men uti allt
det som vi förstå med Inrikes- Kammar- Han
dels- och Finans- samtEklesiastikärender äf
vensom uti allt administrativt i krigsärender
na finnes (enligt Förf tanke i Konungens
konselj ingen utom Konungen sjelf som kau
utkräfva lydnad de fyra statssekreterarn
som i dessa ärendet kunna verka förmå det
endast genom utverkande af Konungens un
derskrift som ändå icke alstrar åt dem någor»
annan makt än den att expediera denna un
dersk lift
Författaren hvilken såsom tillhörande da
högre ministeriela kretsarne i det larid der han
vistas naturligtvis icke halar den ministeriel»
la "enheten och förmanskapet öfver de verk-
ställande embetsverken har deraf lifvit ledd
till den frågan huru det är möjligt att af ett
sådant r id soin hos oss utkräfva samma kon
stitutionella ansvarighet som hos de folk der
eo verklig s k minister finnes
Vi dela ingalunda den tanken att den kon
stitutionela ansvarigheten hos Konungens råd
gifvare för hvad de göra och låta i Konun
gens konselj och för det system ocli den
riktning som dervid äro rådande är beroendo
af Rådgifvarnes mer eller mindie makt öfver
de verkställande em betsmännen Förf
har dock vid behandlingen af sitt ämne visat
så mycken sakkännedom och framställtså många
svagasidor i den närvarande statsorganismen att
några utdrag af arbetet förtjena att bli kand i
'Sexton äro de Emb ten som utgöraäuda
högsta instansen af Rikets styrelse
S
2 Statsministrar
3 Kanslerer
4 Statssekreterare
2 Rågifvare i kommando mål
G StatsIUd

Sida 3

Och — sedan Förf yttrat sin förundran
deröfver att de tvänne departementen som
man ansett böia styras af Ministrar äro de
tvanne der platt ingen finnes att administre
ra under det de andra departementet na der
allt dr administration fått umbära dylika
chefer — böljar Förf sin mönstring med
"Justitie Stats-Ministern
"Han är icke minister Han innehar högsta
rummet i R .ådet och är ordförande i Högsta
Domstolen och det sednare är bevis nog all
lian icke Sr Justitie minister emedan han då
ej kunde vara domare
"I vårt Justitie-departement har vår Justi
tie-IV1 in ister icke det ringaste att skaffa Men
ett Justitie-Minister-Embete hvars innehaf
vare icke har sig1 uppdragen någ n speciel
befattning med lagstiftningens beredande och
gora saknar makt att kontrollera såväl den
Ministerielt kontrollme .siga delen af domrarne
tjenstgöring som allmänna åklagarernaktens
utöfning och hela den matei idla delen af
lagskipningen som i konseljen icke föredrager
något justitieäiende icke ens departementets
befordringsmål som ej kan luta skära i n
penna i departementets expedition som ingen
inom departementet behöfver eller kan åt
lyda som med ett oid ej har med lättvi
sans handhafvande i landet de» ringaste be
fattning och ingalunda derföie ansvarar är
ju uppenbarligen ett oting
— — Kommande gei .efalioner skola icke
gissa att 1809 års gruodlagssliftare bildat
grundlag elter tiansitoriska förhållanden och
^fler purt personliga konsiderationer
"Justitic-K nslcrn
"Hittills hade man trött
att tvenne EmbeU
män inom ett departement nödvändigt måste
Slå till hval annan i kil af de Nenne förhål
Zanden af Jörman koll c »-1 eller underhaf
vande men i vårt Justilie-deparlement finna
vi ett nytt system
— —
"En Justitie-Minister och en Jusfili»-
Knnsler som till hvarandra slå uti ingendera
nf dessa relationer
Justine-Knnslern synes
påt gligen arenad att vara den egentliga Justitie
Ministern Men är linn utrustad med de dertill
hörande attributioner Nej honom felas en
af de väsendtligaste ty han föredrager icke
befordringsmål en — Desse föredragas al
en Stats-Sek re te 1 are som 0111 domarenas tjenst
göring embetsmanr .a-duglighet och lefverne
platt ingenting ile jure vet Men Justitie
Kanslern som häruti ö ^er högsta vitsord och
fom ansvaiar Konungen och Nationen för
Jagskipningen han är väl tillstädes vid denna
föredragning Nej
"I andra land har man ansett Justitfe-Mini
tfleru såsom en obligat ledamot af all Kon
selj
soia inför Reg *nten hålles men i Sve
rige h«r man klyft t rågan Den som heter
Jusliti«-Minister sitter alltid högst i Rådet
Den som dr Juslilic-Minister stannar utan
före då hau icke har föredragning i Justitie—
mil
• 'Jag vet att många som förkättra förenin
gen hos en och s imma embetsman af Juslitie
Mini >tére och Chefskap för allmänna åk laga
remakten skola invävda alt enär Justitie
Kansleren innehafver detia senare är han ic
ke Justitie-Minister och kan icke vara det
Jag svarar att det tvärtom är åtskiljandet af
dessa båda befattningar som i alla organise
rade stater hålles för käUeri Om Justitie
Ministern icke är den konstitutionell ansvar
g *ii enabetsaian som står för lagskipningen i
jandet och för allt hvad denne» handhafvan
de fordrar vet jag platt icke hvad han dr
JVågon af Konungens konstitutionell ansvari
gs rådgifvare måste väl delta ansvar åligga
(kh d ^a det åligger han är JustiUe-Miaister
och den det icke åligger lian är icke Justi
tre-Minister ty titulatuien gör det visserli
gen icke Men huru skall detta stor
.» an
svar kunna alford ras den som icke ä
ger att kontrolleia alla åklagare i riket ock
all anbefalla aktion
Men utropar man huru går det då med
den sjelfständighet aclores publici i likhet
med domi arne böra äga Svar precist som
med domrarnes De äro sjeIfständiga i sitt
domsäte men icke i frågan att döm ma eller
icke Likaså aclores publici i hvad deras
påståenden angår icke i hvad betiälFar ak
tlons anställande elier icke Hvem inser ej
att om della berodde af dem vore det 0
dem laglig ordning och säkerhet i landet be
rodde och alt då fanns i denna del ingen
konstitutionell ansvarighet ty denna når in
gen annan rin Konungens konstitutionella Råd
gifvare Derföre äger nu Justilie-Kansleren
alt anbefalla åtal Men hvarföre äger han
den sjelfständighet som hans förmanskap be
tager Fiska lerna i riket Jo emedan han
bär det konstitutionella ansvaret för rättvi
sans handhafvande Riktigt och då dr han
Justitie-Minister — quod erat demonstran
dum — — — —
(Forts e a g
WalewoMsy
KLOSTERLILJAN I WADSTENA
(Legend på min systers graf af Joel
Lilla Klara sitter blek i Cellen
Tårar tindra på dess liljebarm
Liksom stjernor tindra då om (jvålten
Stormen sofver tyst på nattens arm
Sina minnen tion för månan biktar
Kärlekens ocli sorgens trogna van —•
Och den sång soin hon på harpan digtar
Klingar malt från tomina cellen än
"TTti solens purpurlaga inne
"Lifvets rosenskimmer finnes blott
"Aftonstjernan är ett tårögdt minne
"Utaf dagens glädje som förgått
"Derför sorgen ur sin dvala vaknar
"Nar som stjernan uppgår mild och ren
"Ty det hopp som iifvets färgspel saknar
"Utaf henne får ett återsken
"Richard minnets englar troget vaka
"O hvi var du sist så stel och tyst
"Hör de läppar kalla dig tillbaka
'Som du varmt och ofta förr kar kystl
"O hvi tog du nötta pilgrims stafven —
"Var ditt hjerta hardt oea kallt som den i
"Du drog aler bort tili h»lga grafven
"Men lura aldrig — aldrig mer igen
"Hade ej din klinga redan sjungit
"Törsta stämman 1 den segersång
"Som vid dina bragder glad har sprungit
"Öfvar skaldens harpa mången gång
"Blir dä mannen aldrig mätt pä rykte
'Om han ärans skatter än för htm
"Och hvi var det hjerta som du tryckte
"Emot ditt ej ditt Jerusalem
"Blc .lt den kälta nordan hör jag komma
■ "Blott dess svarta vingar här jag ser
"Richard Richard kom din späda blomma
"Sjunker klagande i stoftet ner
"Skynda skynda snart år stängeln bruten
"Du dess sol och lif allena vai
"1 din famn och till ditt hjerta sluten
"Hon sin skön bröllopskrona bar
"Ej till annat helgon kan jag bedja
"Blott till dig min bön kan vägen nå
'Brist då sista länk af lifvets kedja
"Richards namn i tårar står derpå
"Tystna Luta ropar bleka presten —
"Han med lösenyekehi i sin hand
"Hjertat öppnas för välkomna guslen
"Som vill släcka ut dess niilnta brand
Solen stiger upp ur WeEterns satar
Lilla Nunnan bäres bort på bär
Ingen vård mer om den trögna talar
Der dess brustna hjerta hvila får
Men en hvitklädd lilja ser du vira
Sina armar än k ring sjunken graf
Fastän tiden Klostrets gyllne spira
Och dess murar krossat med sin glaf
Ingen vol hvem liljaw Kunnat sätta
Till sitt namn ocli hembygd än ej känd
Sångens Svanör en Legend berätta —
Sjelfva äro de blott en Legend —
"Hur en gång då månans skimmer hvilat
"Öfver Klo ,terparkcn — blek och stum
"Genom den en Riddarvålnad ilat
"Till det glömda tysta grafyens rum
"Ilur ur blodig barm en vissnad blomma
"Han drog fram och lade på den mull
"Der den älskade och evigt fromma
"Slumrat in så öm och kärleksfull
"Hur hans ögon gnistrade som lågor
"Oeh på kinden blodröd sol upprann
"På hans läppar brunno heta frågor
"Då han blomman kyste och försvann
Hvarje Vår du ser dock liljan bana
Sig en väg igenom djupa snön
Höja uppå den sill hvita fana
Blicka längtande än ut åt sjön
Främling när du späda liljan finner —
Frågar du hvi hon så tidigt gar
Genom drifvans is — I djupet brinner
Hon så varm ännu som sorgens tår
Sångens toner bo i skaldens hjerta
Qvinnans hjerta sängens ö dock är
Ten evig kärleks stilla smärta
Sorgens Klosterlilja växer der
Ack hvad vore här min harpas toner
Stumma suckar omkring grafven blott
Om ej lif och färg från ljusets zoner
De af trogen systerkärlek fatt
Den lilla RÄunemästaken Tyska tidningen
Allgemeine Zeitung berättar ifrån Rom alt
der för närvarande vistas en gosse vid namn
Josef 1 'uglisi hvilken af naturen har en så
förvånande färdighet att räkna i hufvudet
att hans far ger offentliga representationer deraf
för penningar Han är son af en Handskma
kare i Palermo Vid sex års ålder då han
en gång var inne i fadrens bod och denne
skulle uträkna betalningen för ett parti hand
ekar till åtskilliga priser sade gossen huru
mycket beloppet utgjorde innan fadren hann
uträkna det med bläck och penna — Medl
sin skicklighet att räkna förenar han äfven i
öfrigt en skarpsinnighet och spetsighet i sina
svar som ofta sätter de kringstående i förvå
ning En gång frågades honom "Om Ti ber
floden innnebåljer så och så många kannor
vatten huru lång tid skulle A personer be
höfva att uttömma den
flan invande då ge
nast i ögonblicket "Men huru mycket öste
de ät för hvar dag eller timme Sedan ä£
ven detta var uppgifvet hade han svarat fär
digt inom tre minuter ehuru det gick ut pS
milliontal timmar Stundom säde han "Ja
nog kan jag svara men Ni kan ju icU frå
ga
Ett par Neapolitanare frågade honom
en gång "Huru mycket gör två fånger två
"Fyrahundrade
svarade hon P4 frågan
hVarifrån han tog de båda nollorna sads ha»
'Jo två gånger två är fyra och Ni är«o ti»
bada noilorna min Herrar
Han är nu L åt
gammal och fadren har ännu med flit hvar
ken velat lara honom läsa eller skrifva i s
att göra han» raknefärdighet så mycket mera
förvånande En gång frågade man honom
qvadratroten ur ett slott tal Han visste ej
hvad qvadratrot var men när man förklara
de honom det upplöste han genast problemet
- Han är blond och något blek med blåa
ögon och hvarken stor eller liten till väx
ten för sin alder Han synes vanligen ic
ke mycket liflig lians blick är mild och
(TJr en outgifven samling Minnessånger
Wadstena bladet

Sida 4

In "o nren Hvar «tt ulseende
skn-n
kuk el Men ett helt annat lif får -har
«i *gon aritmetisk fråga sf Sm .er h ;ms sjul
krafter flan börjar då S <- ;i med linyriim
■och ryckfir hela kioppen liit- ^ich dit jiå sto
len MIN ser formligen hinn själen a betar
Derpå springer iino hastigt upp med den -tö
sta glädje och ögonen strål .t af en klaihet
som förskönar honom h in l .ar nu funnit i e
sullatet och tor kunnar dft med stink
'ällju
darde stamma till församling ns bifall son
nästan blir elektriserad »f hans hänryckning
Af den helige fadren har han fått en stor be
löningsmedalj i guld
Ett annat slags rakt rnȊs !ar s m sannolikt
blir ännu meia »ytlig för verlden än den lil
la Pugliii är en machin uppfunnen af en
M :r liabbage hvilken d Fransyska tidnings
na omtala och hvilken - k :»11 kunna besvai a de
aidrasvåraste aritmetiska prohlemer Det ä
bekant hvilken u tomordei tli lijflp man
i detta afseende i edan äger i deri s k råken
skalan men den nya räknemachinen skall
som del snges i det Fiar .sv-ka bladet kunna
upplösa äfven sådana problenier som tillhörd
de noggrannaste astronomiska kalkkyler Ma
chinens iniättning finnes d ck icke noggra
na i e he >k ifven
x N O IV "» !v i
TILT SM
- "•N ^FSr
I FTolmbergsVa Bokhandeln till falus comp 1 4
Delar ä 10 Rdr Banko
Andaktsstunder
kföhjdi å
eller Christeliga Betraktelser för hvarje dag i året ofver
de tor menniska vigtigaste iöremål En daglig An
daktsbok för Chris .liga hushåll till befordrande af sann
Gudaktighet Ätvwisom den nyligen utkomna boken af
samma författare kallad
k
Andakt -Bok
för Ungdom TiUegnadj Ynglingar och Jungfrur salles
'ätven pi samma stiille till 2 Rdr g sk häftad samt 2 T *dr
och 20 sk Banco 1 snygga Vätska band
A .1 .uiii ål Jesu Ciii isli lefverne och lär
i (i Nv 1 Tcsl .imentet
Detta verk som består af 6 delar och är en ofrersätt
iiijig Irnti tyska Språket »kall tjena hvar och en som
med uppmärksamhet lä »er detsamma till unde .vis
» ing och uppbyggelse Säljes till 5 Rdr pi vanligt samt
5 Rdr Banco på 'finare lisueradt papper i Herrar Wiborgs
Utters Holmbergs Ählbergs och Isbergs Bokiådor
11 iJ Ii ANS MÅNGFALDIGA VÄG l
Omvändelsens verk
sf Fhr Neander i Berlin öf«rersättning från tyskan Sal
jes i Holmbergs och Östergrens Bokhandel a 8 sk Banco
PSALMBOK
Holmbergs och Östergr
PSALMBOK
med antiqva F ris til ä 1 B :dr Banco i Tryck eri Bo
den midt emot Kongl Post-huset u Lilla Nygatan
Af trycket har utkommit och säljes i Deleens et
corn Bokhandel Andra häftet uf Skalde•-för
A Grafström
k k
4 o sk Törsta Häfte t kostar ock 4 sk Banko
Af trycket har utkommit och säljes hos A Wi
boril et c o ni p a 40 sk Banko Z :dra häftet
skaldeförsök af a Grafström
Af trycket har utkommit och säljas hos A Wi
bors et comp följande Barnaböcker
Scener ur Ungdomslivet af Amalia bchoppe of
ven med 6 colorer gentila kopjarstick p .b .i B dr
10 sk Banko
Werlds cch Naturunder samlade till angeneim
och lärt ,rik läsning för Barn med 7 col Flancher
1 l dr 2i sk Banco
Märkvärdigheter ur Menniskolifvet med 5 col
rla
frUmnu !l 'r
/ä .rlri
k och roande Berättelse för si ■
„ (1 Barn med 6 colorerade Flancher 3« /k
rännas lärorika Berättelser for sina Barn med
12 florerade Flancher 3a sk
IV ,toria om Tumme liten med 8 Flancher ig sk
Teckningar och Beskrifninsar öfver åtskilliga
märkvärdiga Folhsla pajorden en lärorik läsning
för un "dom med 68 iltum Figurer 1 Jkdr
»i sk
Kalender för Barn på vers och prosa aren igzO
1631 ^IturuT Historia för Barn med col Flancher
1 l :dr ib sk Banko
V IvS BOK FÖR UNGDOM
tillegna ti Ynglingar och Jungfrur af förf altaren till
andaktstvnder eller dftrire
'ign Betraktelser för hvar
je aag 1 uret välskt band 2 20 häft 2 21 \dr 8 sk
Till Julklapp användbar
D :r M Luthers skrifter i urval 10 delar a 7 1-2 Bdr på
o
aii wj
00 ,1 10 Rdr Bspo pa lisseradt Papper i de flesta
Boklador tillfinnandes
1
öolmbergska Bokhandeln till salu Lagerbrings
Svea Rikets Historia 4 Delar balf-Franska band x6
nar 32 sk Elers Beskrifning om Stockholm compl 9
lagerbrings Sammandrag af Svea Rikets Historia
compi z Rdr Dundequistsj Stockholms Stads Historia
compl 6 Rdr allt Banko
Ett compl ett exemplar eller alla 9 ärgän•
gar af
»o
f6r K0N§T MYHETER och MODER
pu VtLLuLPi papper för 35 B :dr 16 sk Banco som ef •
ter prenumerationspriset kostat 76 B :dr Banco va
Daghjt Allehanda Contoret
Fä Af tonblads- Kontoretuti huset Nio 12 pu Städs
smedjegatan
jkistoire romaine par Bollin 16 tomes avec Car•
tes uti 6 väl bundne band 5 Bulr 16 sk The works
by Addison 4 vol in 4 :to 6 B ;dr BefLexioner öfver
franska revolutionen uf Mad Stael3 del 2 32 Anek
doter om namnkunniga Svenska män 3 delyi 2 band 1
R .dr Banko Nya Franska barnböcker med gravu•
rer» Tyska theaterpjeser m- m för billi get- priser
I Hedboms Möllers och östergrens Bokludor
nyss utkomne i
Sån
jg
n
jger
f F
g
med Accomp agnemen t af Fortepiano
satte i JYLusik af
M
P i lil ibOM
Innehall Erotisk Fantasi Emmas Stjerna Synen af
Bottiger JDen döende Flickans Afsked till sin Al
skare af Gr afström Citterspelaren Kolarflickan i
Skogen samt Vurlängtan eller Ebbas förstå kyss
af Kuphrosyne — Priset 36 sk Banco
■df Trycket har utkommit osh säljes hos A Wi
borg et Comp samt de fits ta Bokhandl are ä 1 Bdr
20 sk Banco 1
t L G S /v T TAR NE
f Bb
I nio Sånger af Buneberg
Af khk
gf g
Af trycket har utkommit och säljes hos A Wiborg
et Comp ä 2 Bdr 16 sk Banco lista Bandet af
Sm <i /• - i /nladv Dihtv .r af Es Tesner
Hos A■ Wi ^org et Comp
IMode Almanach f ör 1853 f ör Herrar och Damer med
12 fransyska TModecos ty mer 52 sk Banco
Almantick f ör ar ift33 med a rs tiderna f öreställande
B ar n a ålderns nöjen 1 Bdr Banco
I Moiiers Hedboms och Östergrens Musikhandel
"Kvrist du das Fund etc
Orden af Götha musiken ar W Bauch (sjungs af Hr
Sällström pä W IVi egelius concert ^L- ^rd agen den 8 den
nes titl»Jrr Mitiis racti V 'isptTdalen Svanhvits Slug Yng
lingen vid li
<Ulan Gerdas säng samt Nachtgesang alla
at samma tonsättare tillsammmans 1 Rdr B :co Andra
hältet at samma verk inkommer om nä gra dagar
I Del vens ,et Comp m fl s Bokhandel Porträtt af DD
KR HH
K
uscar ocli Josephina 5
É ?ihfidf f 'd5 RdRi Ims
p
É ?ithosrafierade af f
ard«»n 5 Rdr R :co ni Isa mmars
Spegel IVlugazinet vid Biddurhus .Torget Hör
net (if stura Nygatan äro åtskilli ^e goda OEJE
FslttGS TAJLÖB för facila priser inlemnade till
En ny mörkblå elegant kladeskappa passande åt en
medelmåttig» for mansperson for 60 Rdr Banko uti Lik
f .mazazinet ■ id Skjmaka egatan
Tulgsteiisgryt-nr större och mindre Ex :tra s ^nd
Fottkes Flickad kimrök H fastager samt grått ma
eulatur till 56 sk Banco Biset i Kryddboden vid
Tyska Kyrkan
Utmärkt fina FiÖOA OCTI HVITA LIKÖREB pu
Bouteller fÖrsäljes i Bränvins IVIagazinet vid Lilla
Nygatan bredvid Kon ^l Posthuset
Hvita Voiler broderade med Silke Kragar mös
sor Bomulls och Silkes Straimaille Laantrud mön
ster garn rn m .i Huset 2V ;o 65 Westerlänggatan ;ne
Stora Iranska Kardborrar i fat JSIat Bom■ Fin
Bof och Hampolja Sötmandel Saffran Smaltz
Engelsk och Fransk Senap Holl klöfver Canarie
Bof och Senapsfrö Fransk Terpentin Gul Harts
och Gul ocker JMalaza Fiussin och Pomerans samt
Citronskal fransk samt Calabr lakrits flere sorter
Schellack Eng Tenn Bly och Sandel krapji Gu ^k
meija qvicksilfver kry del- och Svartpeppar Neg
likör Cardhjnummor Bruna och hvita Sagogryn
i Fikon i askar vch Mattor Vinsten Galläpplen Su
muck Svafvelf Viktriololja Salmiac Borcux Ci
nober orinther Coriauder Indigo Cochenilie pac»
kad kimrök i tunnor «7 alnars Eng skurna Wal
fiskben Holländsk malen krita Stentajior af alla
j nummer gr i ffl ar Ty ika Siden Ylle Bomulls ochlAn
neband samt Speglar allt till facila priser ikrydd
boden vid Stortorget
Farm-san Ost Engelsk flere sorter Holländsk
Sötmjölkoch Kummin Ost flere sorter Engelsk
och Fi a is k Senap Castanier och Persiko kärnor
Fransk destillerad Ättika pa- Bouteljer Tryffel
torr i olja samt kokad i Bleckdosor Cliampigno
ner Bruneller Hvit samt Cajenne peppar och
Cour r i Puder i paket er Fransk Ansjovis Sard el
ler Thonfisk ferserade tamt ord Oliver finare
och ord Capris finaste Provence Matolja Verita
bel Ostindisk Soi /a Eau de Fleur dlOrange et Bose
Tripple Franska frukter i Sprit Murasc /uine flere
sorter TVlaccaroner finei tor ra ärter fin kr akman de
Confekt fikon• och Bussin i klasar Nya Cathrin
plommon i hila halfva och lador V a nille friska
gröna Theer friskt Seltzer och andra Mineral Vat
ten pu he och half krus gammal Batavia Arraqu0
och Kneiff Jamaica Bom och Bordeaux Cognac allt
till xadla priser i kryddboden vid Stortorget
I 'OBE NTS FOBTEB ä 16 sk för Hel och 8 sk
for Half Bout med Babatt du parti köpes suint
Engelskt Öhl ä 2 sk för Hel och 12 sk för Half
Bout
for säljes i Bränvins och Porter .Magasinet
viel Filia Nygatan bredvid Kogl Posthuset
A I IKA
Fika god och stark som den Franska och ovanligt
klar till l sk j >r kanna du det kÖpes kannvis och
20 sk pr dito da en half ankare och deröfver tag«s9
finnes till salu i Huset
N o iQ sista porten till höger
i Stora Vattugränd pu samma ställe finnes till
sa
lu flera sorter Bränvin Cognac ArraqueBumm oc h
Genevre till mycket nedsatta priser
Sviskon och athrinplommon af detta och för l ars
skör el Pomerans skal Carolina Bis gryn Engelsk
Victriololja Skedvatten oluttrad Saltpeter Canel
knopp Canarie Bof och Senap sfr ö Stärkelse tjotk•
et tunn Fimm Bussin i fjerdmgar och Lådor J >ou
teljerad Superfin Matolja Capris och Oliver pu fl a
skor gr ätt Maculatur o vanligt stort och goelt samt
Tryckpapper till facila priser hos
HLBro
H L .Broman
Niii nberger Barn-Leks ;iker
g
hvaribland Laterna Magica och Camera Obscura ho
Eisen vid Regeringsgatan hörnet af Jacobs gränd
bortkommet
En blu kappa af fint kläde meel blott chalongs
foder lung krage och fällkreige invändigt for elrud
med skinn samt uniformsknappar bortstals ur etå
hus vid Munkbron lördagsaftonen den 15 elennes lie •
derlig belöning u tiofv as åt den som bevisligen upp»
täcker tjufven eller återställer det stulna du ttru
mal un derom göres hos Vaktmästaren Björkman
som träffas alla dagar i Lilla Sällskapets förmak
vid Munkbron
0 1 VF .BSE
Om Onsdag utkommer af Trycket och säljes hot
Herrar Holmbergs Östergren Hedbomt Isberg samt
pu Af
tonblads .Kontor et ä 4 sk Banco
i
3 ui-Festen
dess nöjen Jul .klappar och Jul .Leken
S 'OF JU
pp
!J i JJ K li S1 'OF JU N
åd
som innehåller 77 Under
i S
som innehåller 77 Und
Mot Inteckningar i Stenhus under och omkring half
va Brandf »rsäkringsvärdet åstundas L4n mot 5 prG
*ts
ränta på 3000 2000 et 6000 Rdr Banco Svar begärea i
biljet till Inteckningar pä Aftonblads Kontoret
ATT ARENDERA
En egendom i Westergöthland 2 5 .g mantal ;gSat«ri och
Frälse närmare beskiilning lås på Post Kontoret i Lid
R
^Scott a native of Great Britain recieves Pupilt
who wish to acquire a grammatical acquaintanc 6
with and a cerrect prouunciation of the English
Itcnguage and har still a few hours a week unoccu•
pieds esiquirers are respectfully addressed to hit
Bmther th e English Pastor here or to Mrf
Wiborg et Comp fiooksellers Stockholm Dec 13 ig3«
R SCott en infödd Engelsman lemnar grundelig un
dervisning uti Engelskan — och hur ännu några f
lediga timmår Närmare underrättelse torde in•
hemtas från B S :s Broeler Pastor viel Engelska
Församlingen eller u Hrr Wiborg et Comps Bok
låda »
»
Undertecknad som nu är återkommen till Stock
holm och med Kongl
Maj ts Nå el ig st ej i Ils t ån el botar
för utvärtes åkommor hvaribleinel ma nämnas Gikt
Podaser svåra svullna eler alla slags öppna är
utslag pu krojrpen hopdragna leder såsom Höft
sjuka m m Jur här meel underrätta dem som exf
nämnde åkommor äro behäftade och derföre vilja
tillita min hjelp att gifva sig tillkänna uti mitt
Los ,is u Källaren Norriges vapen 1 störa Nygatan
en
trappa upp alla f m frun kl 3 till 10
A Alvin
Praktisk Läkare
Julklap pseleviser och Nyårs önskningar skritvas eftei
beställning och säljas i skritt Byrån
Insamlingen lii Herr Kosruqvxts af Åkers-
bult familj (se Aftonbladet N :o 2gs fortsatt»»
i Herr Ma™ Limdequists Uok li .indi-l vid
Myntgatan
Friska Berg-Ostron nå Källaren Ris ?f
På Tidningen
41TO V LA DET I
g
j TOCKU O LM prenumereras for ur
i833 i Stockholm med ro R-ilr Lan In
fur helt ur 5 R .dr för hälft är och
2 R .dr 3 '2 sk för qvartal samt i tands
orten med Lill skott af vanligt pnstfor
valtare-arfvode Trän landsorten emot
taga s inga qvarta Is-prenumeration er
jios L J i 1 j »i k t