Aftonbladet Onsdagen den 19 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-19
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-19
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-19
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-19
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1832-12-19
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1832-12-19
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1832-12-19
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1832-12-19
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 19 December 1832

Sida 1

N :o 298 1832
AFTONBLADET
Onsdagen 121« den 19 December»
rj s et i S >ockhol *t för helt Ar to R :dr halft ar 5 H :dr 3 minader a R :dr 3t sk ftan
*o Lösa Numror » sk Banco Prenumeration oth utdelning-
tan i Bromans Bod t hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd j Lindroths vid Nort lands gatan oeh Essing
7 'id Södermalms tor g y4nn <nser emottagas endast i förstnämnda
ontor till 7 sk Banco raden Utdelningen kl € eftermiddagen
Bladets C ont or vid Stadss *edjegatan i
TERMINER FÖR VINTERTINGEN ÅR
iLZZ UNDER H .R ÖFVER SKÅNE
OCH BLEKINGE
Sfed Färs H i Sjfibo d i5 Jan med Frtista H i
Hörby 5 Mars Med Hara H i D»lb »8 Febr
Torna H i Bålby t Febr Harjagers H j Kjeflin
ge de» 20 Mars Bjäre H i Engelliolm 19 Mars
Södra Åsbo H i Aby I Febr Norra Äsbo H i
by 15 Febr Vestra Göinge H- i Röinge ,1 Mars
Östra G öinge JI i Broby 16 Jan Jerrestad- H .i Hammen
hög 19 Febr Ljunits H i Stora Herrestad 1 Fe
bruari med Herrestads H i Slöra Herrestad d
5 Febr med Ingelstads H i HammcnhSg 5 Mars
Albo H i Brösarp Jan Gjerts H i Nöbbelöf 3i
Jan Willands H i Fjelkinge 6 Mars Rönneberg»
H i Grumslöf 3o Ja» Onsjö H i Åkarp i5 Febr
Luggude H- i Mörarp 1 Mar- Wemmenhögs H i
Anderslöf i5 Mars Skytts H i Klörup ia Febr
Oxie II i Klörup 16 Jan Östra H i Lyckeby 6
Mars Medolstads H i Konncby 16 Jan Lister» H
i Norrje S- Febr Bräkne H i Hohy 16 Jan
VIGDE I STOCKHOLM
Löjtn tid Kgl Lif-Bevärings-Reg Johan Anders
Tollstorp och Demoiselle Maria Fredr Grönmark
d 6 Dec
Kgl Kammar-Musikus P M Feron och Demois
C C Broström d 8 Dec
D ^DK I STOCKHOLM
Demoi»elle Johanna Ulrika Westman d 17 d :s
ä
POST-KUNGÖRELSE
Nya postgångar öppnas med nä >ta ars början
emellan Karlstad och Hvitsands Prestgård i Fryksdals
H samt emellan nämnde Stad och Borangen vid
Norrska gi ansen
Frän nästa års början inställas poitgångarne emel
lan Jönköping och Boxholm samt emellan Lindesberg
och Smedjebacken
PENSIONER
Eli S 5o Rdr Banko ärligen å Kamrer C F Strå
les fond för Adeliga döttrar öfver 5Z år sökes bos
Riddarh .-Direktionen inom i5 Febr 1833
BOLA GS- K UNGÖRELSE R
Innehafvare af Aktier för hvilka den ext .i a insätt
ningen af 10 procent under åren iR3 'J_iK33 för de
förstå trenne åren icke blifvit verkställd äga alt in
om detta års sint inbetala de förfallna 7 i- 'J procent
antingen till Banko-Kommissarien Qvistberg eller i
bref till Göta Kanal-Direktions afdeln i Stockiiolm
Aktieägare erinras om vigteu att icke försumma den
na preskriptionstid
Intressenter i Höganäs Stenkolsverk för justering
af prut för d 1 f d 22 Dec kl 12
Delägare i Persbergs slöire Grufve-Bolag samman
träda d 18 Febr kl 9 f m å Persbergs Giuflogdc
boställe
AUKTIONER
Gården N :o 87 i första Qvarteret 227 i H :de och
7 i i :a allt Gefle stad auktion å Auktionskamma
ren derstädes d 8 Jan
Bergsman Nils Nilssons -i2 :del i Gammelkroppa
Hytta 16 Jan kl 11 f m i Filipstad
OFFENTLIGA SIAMNIWOAH
J
BO *PENJ >®F»
Nya Koppa bergs Bergslags H .R Nämndera J Jo
nells vill Kafveltorp ,9 April
DOMAR I KONKURSMÅL
H .R öfver Skåne och Blekinge utg d 11 Januari
Lijtn M Rosenblads
KALLAS
Skepparen Fr Pettersson att tid Westerviks Kärn
ncrs-Rätt d 2 Juli kl 10 f m svara till Handels
bolnget Regnell Rudins påstående om skuldfordran
Efter Mamsell Ch Personne att lyfta hos Öfv
Löjtn Burenstam
Arfskifte efter all Handskmak A L Cederqvist
och hustru förrättas d 3o Jan i Sala
ROirprTECKNTNG
Efter Prosten Joh Jöransson Alf anm till Öfver»
Jägmäst C .1 Åstrand adr Eksjö och Ed
LEVERANSER
5 tunnor Hvete i5o tr Råg och 80 tr kornmalt
gran- och tallved Hoo lisp Tim-itejhö råghalm fön
f t er al» s samt successivt efter åtgången cirka 85 kr
Botijolji och 7 fjerding» såpa för Tumba Bruk an
lwid bos Banko-Fullmäktige inom 9 Jan >833
/TRRKÄ 'nE-AUKTH )N
T
Å Rom Klosters Knngssård på Gottland på 3o
Sr auktion d 11 Ja '- >833 i Kammar-Koll pell
Lands-Kontoret i Wisby
Stab -Kapit 'ns-hostälUt Halleby raed Görlanda och
1 Ve i Norra Inlands H och Görlanda S af Bohus
I rå 12 år auk on d 22 Febr kl it f m inför I
Bohus Läns Reg BnstälH-Di ckt å Lands-Kontoret
- Göteborg d 22 Febr
»
KON» *E » >»■
Lärftskramh L H Floréns 20 Dec kl 12 å Börs
kaffernmmen för att genomlä-a Rådhns-R :s dom
Handl N C Lönners den 9 Jan kl 3 c m å L
Dahlgrens kontor i Uddevalla
SPEKTAKEL
I dag Marie
g
I morgon Broåcrtvisten och De Förtrogne
SAMMANTRÄDEN
Hjelpsamheten d 21 d :s kl 5 e m
DILIGENCE PÄ GÖTEBORG
Öfver Westerås Orebro Mariestad och Lidkö
ping afgår hvarje Tisdag och Fredag kl 7 f m
Biljetter för passagerare utlemnas och paketer till af
sändnine emottagas på Diligence-Kontoret uti huset
N :o 5 vid Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta taxor som deijstädcs äro att tillgå
FR A3K .KIKE
Den debatt som föregick Adressförslagets de
finitiva antagande angick egentligen tvenne
punkter först frågan om embargot på dc
Holländska skeppen och dernäst den § som
rörde Polen Då vi ii t fäst oss att redogöra
för de föl ändringar Adressen kunde undergå
vid den allmänna diskussionen deröfver böra
vi i sammanhang dermed äfven något utförli
gare redogöra för nämnde diskussion
Hvad embargot beträffade så uppsteg i ses
sionen den 4 Dt c Herr Guétan de la Roche
foucaulcl och önskade att adressen med afse
ende på handelsintressena in å t te få en tillsats
hvari Konungen anmodades att sörja för det
Franska handeln ej komme att lida under kri
get |3elta var en ehuru icke direkt uttalad
hänsyftning på embargot söm af Herr Carl
Dupin blifvit benämndt J 'en mensklighetens
säkerhetsåtgärd mot Holländskt barbari
eller
det barbari som af Holländarne möjligen ktirt
de komma att utöfvas mot Arilwerpen Med
anledning häraf uppträdde General DémarcaV
och förklarade att embargot icke stods till
sammans med civilisationen och att det vore
högst obilligt att låta Handelsklassen plikta
för regeringens åtgärder men ännu obil 1 igAre
att gifva sådana åtgärder en retroaktiv kialt
Då uppträdde Marine-Minislern Herr de ig
ny och anmärkte att embargot blifvit följden
af en diplomatisk konvention men att Fran
ska styrelsen vidtagit alla nödiga åtgäider
till Franska interessenas skyddande så
snart nemligen en laddning föt "klarades vara
Fransysk egendom upphäfdes genast embargot
Holländska interessen kunde visserligen komma
att lida men sådant både man naturligtvis
ej kunnat undvika då det blef Cd nödvändig
het att mot Holland vidtaga tvingande åt
gärder Herr Odilon Barrot var jemväl in
gen vän af embargot och »lödde sig dervid
uttryckligen på folkrättens föreskrifter hvilka
b
-stämdt undantoge privategendom från til
lämpningen af krigslagarne Härvid möttes
han dock af Utrikes Ministern Hertigen af
Broglit med den invändning att folkrättens
föreskrifter i afseende på krigsbruk till lands
och till sjös vore väsentligen skiljaktiga
Det senare uppställde såsom en ovägerlig
grundsats af t privategendom kunde vara un
derkastad kapeii och konfiskation Hertigens
mening vore ingalunda att påstå det en så
dan åsigt i alla kommande tider skulle gora
sig gällande icke heller att den var i sig sjelf
rättsenlig men den vore nu en gång för all
allmänt antagen i Europa och att alldeles
kullkasta den berodde icke af en enda rege
ring så vida den icke ville rent af arbeta si
na fiender i händerne I sammanhang här
med ansåg äfven Hertigen sig böra yttra nå
got i afseende på ställningen och förhållandet
till Belgien Man hade nämligen inom Kam
maren fordrat att ministären skulle fram
lägga traktaten af den i5 Nov och den
mellan England och Frankrike afsltitade kon
ventionen för så vidt desse handlingar rör
de 'fulländade händelser (faits accornplis
Hvad är då — tillade han — dessä fördrag»
föremål Belgiens söndring från Holland Nå
väl kan denna betraktas såsom en fait accom-
plil Visserligen icke Detta blir den först då
när Konung ffilhelm af Holland godvil
ligt eller tvungen samtyckt till de vilkor
dem Konferensen stipulerat Likaså förhåller
det sig med Luxemburg Fördragsviikoren
hafva blifvit Konunyen af Holland och Tys
ka förbundet forelagde till anlagande Fram
deles och så snart lägenhet för mig yppas
att åter salta ordet i detta mål skall jag
meddela Kamaren så fullständ gt besked den
nånsin kan önska sig För ögonblicket in
skränker jag mig till framställandet af en sats

Sida 2

Sftro jag hoppas skall erkännas vara tillräck
ligt kJar ocli bestämd den nemligen att vi
icke kunnat med afseende på fulländade fak
ta meddela hvarken földraget af den i5Nov
16 >i eller konventionen mellan England och
Frankrike emedan de fakla hvarpå dessa för
drag hafva afesende ingalunda kunna anses
fulländade Detta bör falla hvar och en i
Ögonen särdeles hvad konventionen beträffar
hvilken ej bestämmer annat än sättet att verk
ställa traktaten af den i5 Nov hvarutaf följer
att de jakla den angår icke äro fulländade
utan tverlorn nu först påbegynle
Sedan diskussionen hunnit den punkt som
löide Polen blef debatten isynoei het liflig o«h
Ilcrr Bignon genorodref ock slutligen såsnm
vi i vårt gårdagsblad omnämnt en vigtig till
sats i denna § Det amendement som han fö
reslog som med stor majoritet bifölls och som
s ed-s kom att utgöra en integrerande delaf
adressen i stället för de få och magra ut
tryck som det af oss in extenso införda för
slaget innehöll var af följande lydelse
"Frankrikes deltagande för ett olyckligt hjel
tefolk har tilltagit i mon af dess oerhörda li
danden Polska nationalitetens dyrbara sak
hva s borgen folkrätten och högtidligen er
landa fördrag böra vara kan icke hafva upp
liört att sysselsätta regeringens tankar Hän
delserna äro underkastade ödets vexlingar rätt
visa och pligt icke Om Europeiska politikens
»öst som vi hysa denna säkra förtröstan icke
i alla tider skall blifva misskänd hittills
likväl icke förmått att göra sig börd så måt
te åtminstone från delta ögonblick mensklig
lietms röst högt ljuda öfver verlden
Det
ti amendement utvecklades af Herr Bis :rion
i ett långt tal Han bevisade att ehuruväl
JVlinisterens pligter inom Kamaren i af
seende på det allmännas väl i det inre och de
politiska förhållande ne i det yttre visserligen
vore desamma kunde dock den bana som de
till uppnående af detta gemensamma m ål van
drade någon gång vara aldeles af olilja na
tur Mången gåug tego regeringairne mest då
de voio som mest verksamme och just derför»
att de voro det serskilde tillfälligheter kunde
»n lösa än binda deras tunga ålägga dem än
tystlåtenhet 3n de öppenhjärtigaste- förklarin
gar men för representant-församlingen ägde
sådana ojämnheter icke runo» Alla landets reela
©ch permanenta intressen fordrade deras be
ständiga uppmärksamhet och borde aldrig för
bigås med tystnad Till sådana intressen räk
nade talaren Polska nationalitetens Han vil
le låta adress - komile
ns humanitets - känsla
all rättvisa vederfaras men trodde att denna
fråga ieke borde ses ensamt från humanitetens
»ida och utvecklade vidlyftigt sin åsigt att
Kejsaren af Ryssland såsom Konung af Po
len ägde förpligtelse
mot Europa och att
Polens konstitutionella intressen på Wiener
Kongressen 1815 blifvit uttryckligen garan
terade
Nu deremot vore Polska konstitutio
nen lilliutetyjord och af de natie-nai - insti
tutioner som i Wiener-Kongwessen blifvit
Polen
'tillförsäkrade bade ingen enda settdagen»
Talaren fiagade oin det- kunde vara en
makt tillåtet att förstora hvad fem begrun
dat Lösnineen of denna fråga tillhörde
li amtiden Österrike Preussen England
ceh Frankri <« hade atla fyra en pligt att
Mppfylla som möjligen blifvit friss känd af
de två första och åsidosatt af den tredje y men
iivaitill a !la d«v >a KahmeSter nu ytterligare
uppmanades »f deras egef i ni res-e» Det vore
JFnankrikes gifna rall att beständigt i detta
fall uppfriska deras minne Talaren hänvisa
de vidare till den erkänsla Frankrike vore
ikvldigt sit » Aamli v a ,p »bröder qc-h förtvif
«de icke oot Polska r )atio .naJ ,Ueteus pånyttfö¬
delse då till och med Grekland efter fyra
hundraårigt slafveri upprest sig till frihet och
oberoende Han erinrade om Minislerens löften
under föregående session isynnerhet om Se
baslianis depeche-utdrag hvari de af Hyss
land gjorde försäkringar innehöllos rörande
upprätthållandet af Polens nationalitet hvar
vid Ministern just anmärkte alt Kungsord
borde anses heligt och oryggeligt — Herti
gen af Broglie berömde Herr Bignon för dess
k /oka yttrande att tillfällen fufsnos då rege
ringar tego och borde tiga
"Till dessa —
fortfor Talaieu — skulle jag i synnerhet
vilja rakna Polska frågan Hvar ocli en af
Er mine Herrar skall inse att regeringen
inskränkt till rent moraliska medtl och före
ställningar måste söka att i afseende på St
Pelersburgei Kabinettet sätta sig i den fördel
aktigaste ställning Derföre har den måst
undvika allt h vad som möjligen kunnnt uppre
ta passionerna ocli dymedelst skada de un
derhandlingar som i framtiden torde komma
att ega rum Ur denna synpunkt låter thion
tilets tystnad förklara sig Jag skall derföre
icke vidare yttra mig öfver edert amendement
Regeringen ölveilemnar denna fråga åt Ka
mareus eget mogna omdöme
Efter Hertigen
af Broglie upptiädde den gamle Lafayette
ocli påstod alt ined dea högtidliga försäkran
som under förra sessionen blifvit gifven rö
rande Polens nationalitet hade denna fråga
för Frankrike fått en stor politisk betydelse
Han ville gerna följa Ministerns råd och und
vika allt som kunde orsaka förbittring lian
kunde dock ej underlåta alt här påminna oin
några uppgifna Kejserliga Ukaser rörande
deportation af 5 ,ooo (sig ^r femtusen familjer
från Intar dera af de Polska g u ver ne men terna
upphäfvande af universiteterna i Warschau
och TViIna Polska militärens intvingande i
Rysk tjenst utan afseende på amnestien för
budet mot nybyggande oeh förbättrande af
Katolska Kyrkor ra m Han instämde för
öfrigt i Bignonska amendementet såsom elt
kraftfullt uttryck af nationalkänslan- Under
hans tal hostade och skrapade Centern nistan
beständigt emedlertid upp ,teg ingen of dess
medlemmar mer än Herr Levrault han sökte
bevisa att amendementet mer skulle skada än
gagna Polen Derjemte på >tod han vore
det icke enligt med Frankrikes värdighet att
begära nåigot som hvarken med våld eller
underhandlingar kunde erhållas Häremot höj
des från venstra sida» väldiga rop Herr Cabel
förebrådde talaren att lian icke vore en ägta
Fransman och då det slutligen kara till vo
tering öfver Bignonska amendementet voro
endast tretton röster deremot
Ett enskildt bref från Paris till A Hg Zei
tung innehåller följande Ett hemlighetsfullt
mörker h v ilar ännu alltjemt öfver pistolskot
tet Polisen har sin h ind med i spelet och
man vet huru oren deum hand ofta visar sig
Hvad man än må säga så har gerningsman
nen ännu ieke blifvit upptäckt ehuru man
har hans pistoler hans beskrifning och äfven
annars beier det alla slags spår Emedler
tid faller småningom något ljus i detta mör
ker ett ljus i hvilket man tyvärr icke igen
känner annat än mörksens gerningir Skottet
är lossadt derom är ingen tvifvel Konungen
var icke förberedd derpå det kan min med
lika mycken visshet taga för gifvet hans pre
senes d 'esprit hans mod förtjen beundran det
kan icke bestridas representanternas farhågor
och öfvertygelse att allt beroir på Ludvig Filips
bibehållande äfvensom deras tillgifvenhet för
hans person h .ar på detta sätt ådagalagts det
är faktiskt och tillfredsställande Men hvad
vidare Två pistoJer igen ,funnos af dessa ha
de dea ena BliCvit br-ga ^r .ad tifil skottet
den
drifven laddning Hade äfven den forsla va
rit så laddad Man t v ifla r allmänt derpå
"Pistolskottet var rigladt på Konungens pen
ningkistor
stiger National och sanningen att
säga efter allt hvad man hört om den ett
och tjuguåriga Dem Boury om hennes van
makt hennes föregående mått och steg hen
nes resa till Paris och de 40 ,000 francs Ko
nungen erbjudit henne finner man denna me
ning icke så osannolik Man bar skäl tili
den förmodan alt den andra pistolen icke var
laddad med kula ehuru tolt sådana blifvit
inlemnade till polisen oeh den i förstone så fi
rade hjeltinnan har icke räddat Konungens
lif
Ett ministerielt blad skyndade också att
återkalla ryktet som skulle Dem Boury blif
vit presenterad på hofvet och under mycken
rörelse omfamnad af Drottningen som kallade
henne sin gemåls räddare
Någre få ha väl yttrat den gissning att hon
sjelf skulle aflossa t skottet men då skulle
man väl ha märkt fruntimmer-a men oeh
Konungen icke kunnat påstå sig ha sett mör
daren Till denna mi &tanka kommer nu äf
ven den underrättelse att hjeltinnan hade i
granska pel sett Polisministern Thiers efter hvil
ken hon frågade så snart hon uppvaknade
ar sin svimning och alt hon icke för polisen
varit en ur skyarne nedfallen person — Mi
nisterens vänner kunna icke neka att hon
förut varit uppe i polisen
Di 1 ek t Engelsk post anlände äfven i går
till den 7 dennes Den gick således icke läng
re än nyheterna öfver Hamburg men Times
enskildi korrespondens innehåller en mängd
detaljer rörande striden vid Antwerpen hvil
ka vi i morgon skola meddela för att gifva
våra Läsare en fullständig öfversigt af krigs
händelserna
Ifrån Portugal gå nyheterna till den 20
November Lisie der Börsen Halle uppgifver
att Migueliterne vid ångfartygets afgång kl
10 f m voro sysselsatte att bombardera
Oporto och att redan i5o bomber voro in
kastade i staden hvilka der hade gjort mvc
ken skada Härom finna vi dock ingenting
i t lie Times som eljest har de utförligaste
underrättelserna från delta land — Tvenne
fartyg Royal Adelaide och Swallow som
hadi afgå t t från Fngland med manskap och
hästar för Don Pedros rakning hade blifvit
hindrade att inlöpa i Duerofloden -sch måst
återvända till Portsmouth En Engelsk kulter
The Riven har ifrån ett af Don Miguels bat
terier Blifvit emottagen med sjutton skarpa
skott Uppå Engelske Konsulns remonstration
häremot har Miguels General Sania Martha
låtit svara att skotten icke voro riktade åt
fartyget utan åt fästet Foz hvilket Pedrister
ne innehafva ehuru fartyget befann sig 1200
alnar på sidan derom D u Portugisiske Ut
rikes Ministgrn har jemväl aflåtil en förklaring
öfver hvars oförskämdhet de Engelska tidnin
garna högligen förgrymma sig Äfven har Don
Miguel befallt att nyheter mellan England
och Lisabon endast få föras af ångfartyget
Echo Markis Palmella är åter i London för
att tillvägabringa Englands öppna erkännande
af Donna Maria man fruktade alt det ej skulle
lyckas honom men deremot uppges så \om
högst sannolikt att en fredsliemed skulle
öppnas mellan bröderna af England och
Frankrike
i förening med Spanien
Ifrån Madrid med k-bir The
Times ett hög si
intressant bref hvars hufvudsakliga innehall
är följande "Den förre Csrlistiske ministern»
Ga I o mar d e träddes komma atfc anklagas fötf
liG»»focradesii Haa be fion «r sig tus i F *suaikjri—

Sida 3

1U UL11 kLIWflU 1 MBIld al al
l ,II AÄli
med nödiga kläder samt i en sa mycket svå
rare belägenhet som han icke kan tala något
annat än Spanska Gen Cruz hade blifvit
chef för de Kongl Frivillige hvilken korps
kommer att reformeras och inskränkas Den
har förut varit det apostoliska partiets för
nämsta 5lod Hertigen af Mcdinci Celij och
I sä andre Gränder som hade blifvit beröfva
de sina guldringar för det de tillkännagifvit
alltför liberala grundsatser hafva blifvit åter
ställda i alla sina värdigheter och väl emot
tag na af Kungen Den liberale och skicklige
Markisen Santa Cruz har blifvit utnämnd
till Grand Major Domo och det vigtigaste af
allt var att Kungen hade undertecknat kun
görelsen om Corlcz sammankall ande vid slu
tet af Januari Vidare har Kungen förord
na t en stats-kowsel j af i4 ledamöter hvilka
skola under Konungens presidium öfverlägga
om de reformer i Spmska styreUen som sko
la framläggas för C >rtez hvaribland före
kommer en rt vision af kriminal - lagen och
åtskilliga indragningar af Kyrkans egendomar
till staten — Grefve Ofalia har blifvit mini
ster lör inre ärenderna
STOCKHOLM
Den 19 December
Nykterhets-Fö reningen hade i Lördags en
sammankomst på Börsen hvilken äfven he
drades af H K H Kronprinsens närvaro
Göteborgs Dagblad lor den 12 dennes upp
gifver att Poli &ge
.vnldigem Viotti5 besvär e
mot Göteborgs R /VdhusRätts Utslag hvari
genom han blifvit fälld till ansvar för det i
denna tidning förut omtalta våldet å Sk ris
va en Kahnberg *kola hafva hvil .it i Göta
Elof-Rätt i trenne mans der utan att kommu
niceras Vi anföra d Na yttrande oaktadt vi
nödgas tvifla på s-mning n deraf ty att en
häktad persons besvär skulle ligga hos en Öl
ve»Domstol i trenne månader 11 'an att ers
kommuniceras vore en nästan oei hörd hän
dcl ^e Om Viotti begått en grym våldsamhet
som förtjent alt slrafFis så är han derföre
icke mindre berättigad att få sin sak prof
vad i den högre instansen med den skynd
samhet som 1 »gen bjuder för alla rättegångs
saker hvilka angå häktade personer
Lund d 72 Det
I sistfurflutne vecka blcf en af Stations invå
nare stämd Jill ICä ni ners rätten häistädes af en Bon
de tran Skrcllinge i >äståendc att till honom ätcr
Mälla efi sluten k«»
,vilken den förstnämnde köpt
fil dagar förut Svaranden genmatte att han i
t »enne vittnens närvaro mot 5o Rdr -Rgd k
>p t kon
af en okänd jinMtu som dock uppgifvit n .nin och
hemvist 33 Rdr 16 sk betaltes genast ocli återsto
den skulle bekomma den 8 dcwics Vid sådant
förevettande och dä svaranden icke ville afstå sin ko
uppsköts »wälet pä det denne sistnämnde måtte fä
bevisa sin uppgift och om möjligt vore framskaffa
un» iaugesmau men emedlertid inträlfade deri 8 Dec
dä den g-xltrogne tjufven rigligt nog jnställde sig
för att uppbära sina 100 daler Han bl ef naturligt
vis icke litet häpen dä lian tick höra hvad som fö
jtlupit och det ledsammaste för honom var att
jemväl StttiUQskaleu nu blandade sig i spelet Den
som mi stat kon har dock miint skäl att fägna sig
åt sakens utgång da tjufven lärer vara hans
'gen
■Ijufcon
LdV k b t d
(Lunda V e c k o b t a d
Författaren till de för några dagar sedan genom
delta blad meddelade artiklar om realisationen har
iusändt nedanstående med begäran om dess in fö
rand»
"Till Redaktionen af Aftonbladetl
Uti K
.o v .yi ui tidningen har Redaktionen i af
#»reiM .ie pä Kongl TVlaj :15 Nä <lig ;i Skrifvelse af den
5 .te dc13 .rn s till Herrar B1 nkofulimägtige och det
«U 'iru &i uttryckte beslut om Riksdags siMwmanli al lande
1 %thi *caitsAtiöja .eii ^crLstilHajnde jttrat
IIIVU1JJ III liagöll VHJIIIJ 511 .411 bhlvi resiillalct a
k
g
Riksdagens sammankallande det star i vina fältet
Regeringen har ingaluri 'ht uttryckt någon bestämd
mening att den ovilkorligen skall ske till 728 sk
Detta yttrande bar ökat de farhågor som öfverallt
yppat sig Likväl innehåller Kongl Maj :ts ofvan
nämnde skrifvetse alk K M beslutat sammankalla
Riksens Ständer till Urtima Riksdag 9 [for att med
dem öfverlägga om bästa sättet att bringa till
verkställighet Lagen af den 1 Mars i ^3o Denna
Lags i § lyder Såsom orubblig grund så väl för
mvexhngen af Bankens sedlar som för inlösen af
dess ulliga förbindelser hvilka med Bankosedlar
fullgöras fastställes att 128 skillingar eller 2 2-3 Rdr
Specie i sådanc sedlar eller förbindelser skola gälla
lika med En Rdr silfver efter den med afseende ä
slagskattens beräkning i myntet af Kongl DIaj :t och
Rikets Ständer förändrade 16Ö4 års myntfot
Om
nu en annan véxlingsgrund än 128 sk skulle blifva
antagen så måste detta ske genom en ny af konung
och Ständer fastställd Myntbcstämningslag och det
blir dä denna men icke den af den 1 Mars i83o
som skall bringas till verkställighet Frågas säle
des När iiu Kongl IaIaj :t förklarat att föremålet
för öfver lä gg ningen med Ständ erne bl ifver verk
ställighet c 11 af Lagen d 1 Mars i83o (och följ
aktcliger» ej någon annan Lag har icke Kongl
Maj :t derigenom bestämdt uttryckt att vexlingsgrun
den skall blifva 128 sk Och dä Kongl Maj :t
förut sagt att en gräns skall sättas för Bankosedlar
nes försämring har icke Kongl Maj :t genom detta
yttrande sammanlagdt med det efterföljande att Kgt
!Vtyj :t endast vill öfverlägga om sättet för verk
ställigheten af i83o års Lag (icke huruvida den
skall verkställas gifvit den mest grundade förhopp
ning alt Kongl Maj :t om fråga väckes ej skall
lemna sitt samtycke till en ytterligare försämring af
Bankosedlarneä värde Ock blir icke en sådan för
sämring i saknad af Kongl Maj :ts samtycke omöj
>8
Skulle anledningar finnas att besvara dessa frågor
med annat än Ja önskas att de måtte blifva fram
lagde
Reda k ti nen har som Läsaren behagade er
inra sig redan förut i en af de föregående bla
den s |elf ehuru icke så utförligt framställt
och äfven bt-svarat samma anmärkning söm
här o !v ,in blifvit gjord Sant är att Kongl
Maj :t med Dess yttrande om sin afsigt att öf
verlägga med Rikets Ständer om bästa sättet
att bringa my ntbestämningslagen I ill veik
slällighet icke uttryckt någon annan mening
än alt realisationsgrunden af 128 sk skall bi be
hållas Men lika ostridigt är att Regeringens
yttrande hade kunnat vara vida mera bin
dande i afseende på sjelfva tiden för utvex
lingen I 'å hvilken beror det numera ytterst
denna utvexling Svar
atl tillvagnbri
l 'å Rikets Ständer Enligt den beräkning som
vid sista Riksdag uppgjordes föislåju Bankens
egna tillgångar icke att under nuvarande
kurs inköpa det erforderliga återstående silf
vci qvantum hvilket nu en gång måste an
skaff ,is om dr t också ifrån början hade varit
obehölligt att taga proportionen så stor som
dt-ti fastställdes Det är genom Rikets S 'än
ders åtgärder som banken skalf sättas i stånd
härtill Men om det nu skulle hända att de
intressen som sätta sig emot den en gång gif
na lagens verkställighet d v s emot utvex
ling till 128 sk skulle icke blott föreslå la
gens upphäfvande och vidtagande af en an
nan utvexlingsgrund utan äfven blifva segran
de i voteringarna då är det som den af oss
ifrågasatta kasus inträder Blifva nemligen
dessa intresse» de segrande så kan också natur
ligtvis ingen minoritet föreskrifva Banko-Styrel
sen att vexla til 128 skillingar Eller om Ri
kets Ständer skulle ntan alt direkt förn k-
eller upphäfva den gifna fägen endast vidta
ga sådana åtgärder för dess bringande till
verkställighet att siffverfondens behöriga för
stärkning möjligen komme att bero af kurs
förhållandet och derigenom ytterligare ut
ställas till en- obestämd tidpunkt kan vä Re
geringen då mera hindra en sådan utgång af
saken så %omclen förut hade kunnat och bort
genom utsättande af en Fiss termin för utvex
lirgeo b vilken kade l &vekouitait k urna» oskä-
iga uppjagande Och skola väl — vi
det ännu en gång — Konungens Rädgifv» «
göra den senast beslutna lagens oför dröjda
verkställande till ett vilkor för bibehållandes
af sina platser för att derigenom antingen»
göra sin åsigt till majoritetens och såhnda i
hvad på dem ankommer
"sätta en gräns för
Banko - sedelns försämring
eller åtminstone
vältra sista tkulden för oredans fortfarande
ifrån Regeringen Vi önska lika lifligt son»
den aktning ,värde Insändaren att vår farhåga
blir ogrundad men med fullkomligt medve
tande af den stora inflytelse som Regeringen i
alla andra mål äger på Representationen
skulle det likväl kunna hända att den häri
blefve slagen ur brädet Mängden finner en
stor skillnad mellan att bryta en lag son»
redan trädt i utöfning eller en som ännu en
dast är till på papperet om de också i prin
cipen böra anses lika heliga
RslewvskGp
Folket hade redan flera dar sprungit ochs
frågat sig hesa om Hr Dahlgren icke i år
tänkte presentera någon Frej 1 för allmänheten
I förrgår blef man plötsligen underrättad
att den vittra tärnan verkligen icke kommer
att visa sig Hon har likväl i sitt ställe ut
skickat en StiivanCe som till yttre utseende
och klädsel äfvensom inre egenskaper mycket
liknar hen nr och hvars namn genom den ad
liga ändeisen fullkomligt passar för en him
melsk Hof-fröken ehuru Hr Dahlgren sjelf
mocfest kalfar henne endast för kammarjung
fru Se här i öfrigt huru han sjelf i sitt för
ord beskrifver hennes biografi
"Det är bekant att Freja alllid liksom her
tiginnan af Lerry har i följe med sig en kam
marjungfru hvifken om vintren går förut
med lykta och kallas aftonstjerna M«d min
poetiska kalender Freja må då äfven nämde
himfabloss följa såsom ett appendix Annars
förtäljer nästkommande års alma nach a om den
na himlatärna ntt hon hvil ken vintertiden
passerar såsom ajtonatjerna under den tidera
lyser klarast på Imanuefs dag den 26 Mars
samt om sommaren såsom morgonstjerna ined
de mest sprittande och lifgifvande strålar pi
Esaias dag den 6 Juli Jag får alltså bedja
mina värda läsare och läsarinnor noga iaktta
ga besagde dagar då att jag så må uttryc
ka mig denna bok visar sig i sin egentliga
ste gloria
Äfven i ett annat hänseende fördristar jag
påslå att hon liknar ofvanbemälte hertiginna
ty än är hon utstyrd till karl än till qvinna
och vistas mycket i prestgårdar hvilket kar»
s *s af den roman som slutar boken I ett
afseende (ty hennes politiska bekännelse hör
icke hit önskar jag att hon i sitt Öde 0»«
blifva olik sin höga vederlike nemligen att
icke få sin slutliga plats i eller bakom köks—
spiseln Föröfrigt är jag ej emot om hon
kommer att göra lika mycket uppseende äl
ven som dethioniserad aftonstjerna och mot
taga lika många besök som den merbomslte
damen likväl utan fruktan att af någon kr
dragningsmakts gens d armer blifva eftersatt
Det händer II1 Dahlgren ofta alt han i si
na sma romaner eller berättelser på pras»
icke så noga följer de vanliga reglarna för
dylika kompositioner Handlingen är meren
dels något osammanhängande och består af tu
mängd episoder hvilka nästan se ut som om»
händelsen hade fogat dem tillsammans unge
fär som passagerarne i en di lig enes Det o
aktadt köper oclv läser man alltid Hr Dnhfer ns
skrifter framfor de flesta aadra Författares
Hvaraf kan då detta härleda s Sol hett &alnr

Sida 4

t»j ,t feiafirtt <ået IJggw tJÄgonfing genialiskt ial
IWaiil tk- Dafalgien sLrifvfr antingen han b —
mödar sig derom eller icke och h v n ket fVam
iiv <er äfven i hans sjeifsvåldigasle utflykter
De poetiska bidragen vittna äfven i denna
lilla samling om den sprittande yra fa tasi
som tilltror hans sångmö hvilken tillika äger
d«n med sådana egenskaper sällan förenade
förljensten att icke vara öfverspänd Om vi
skulle förebrå Hr Dahlgren något så vore del
attoågongång gifva sia fantasi en »Utför obegrän
sad utfart och att derigenom ofta förlora sitt
egentliga föremål ur sigte samt att oupphör
ligt återkomma till sina landskapsmålningar
Den lilla romanen som under tit«In För
lofningen förekommer i Aflonstjsrnan utgör
kanske ett af de mest genoinförda stycken Hr
Dahlgren skrifvit Han har också icke tagit
ett mycket vidt fält för sig ty hela historien
innefattas deri att en Pastorsadjunkt på
landet blir Kär i Pastoins systerdotter och
slutligen förenas med henne utan några ser
deles vidunderliga äfventyr Men beskrifnin
geu på Prestgården Pastorn hans Systerdot
ter hans gamla hund schäs och tobakspipa
som utom Adjunkten äro hufvudfigurei na i
pjesen — hela denna tafla är tecknad med
en Flnmändsk mästa ,es naturliga pensel och
man följer Författaren med samma nöje som
säkert mången af våra Läsare sjelf erfarit un
der nygot vistande i ett välbehållet Presthus
på landet af gammalt skrot och korn
Vi sakna utrymme att genom något utdrag
»f berättelsen vitsorda detta omdöme Der
emot skola vi med första införa ett par fr a g
inenter af de poetiska styckena hvilka visi
huru lyckligt författaren ständigt åtföljes al
sitt skämtsamma lynne
Underrättelser från Sicilien omtala utbrot
tet af en ny volkan vid foten af berget Et
na Den hade natten till den i November
boijit kasta eld och frambrytande lavaström
mar ha ödelagt trakten omkring The Ti
mes uppgör att staden Bronte med 10 ,000 in
vånare blifvit förstörd men detta motsäges a
andra tidningar som försäkra att invånarn
fl 11 undan och att staden förblifvit oskadd
En insurrektion skall ha utbrustit i Pol I i
zia nära Palermo men ordningen blifvit
återställd af hederligt folk som gripit til
vapen
I Paris gifves en Opera af Seribe kallad
Ankartlröm Premiärminister och förtroll 'r
vän af Gustaf III Ankarström har en vac
ker fru kungen blir kär i henne hon belö
nar sin kunglige älskares kärlek och den
svartsjuke till förtviflan bragte mannen mör
dar konungen för att hämnas sin skymf
Såk
(Skånska Posten
ANNONSER
TILL SALU FINNES
DE TÖTltTÄMSTA Tl T .T VEDBIil .jG G KING
AF CHRISTNA RELIGIONEN GJORDA FÖRSÖK
utaf Botingbroke Lonine Voltlire Boiilanser Paino
Vfcnturiiii och flera ryktbara författare jemte Ma
thei Evangelium af Meilter Reinhard iiber deri plan
iles stifters der Christi Religion nchlla Confession
dAu .gtiou .rg par Vill ers
en
samling utgörande a
der ton band af ganska sällsynta Skrifter säljes
tillsammans för 37 lidr Banco Den hugade köpa
ren behagade inlemna sin adress på Aftonblads
Kontoret i billet till XXX
Från trycket har utkommit och säljes i Herrar
Utter et Comps Ählbergs Bonniers Isbergs
V rob its Norman et Engströms boklådor a 2 12
Rdr Jlco t
ÖVRHEl
Rdr Jlco t
UIS G DOMSFÖRSÖK i VlTTERHEl
CARL M
EKBORN
ä Tomer af Bibliothek der Deutsclien Classiker
innehållande Goethes Schitleis Vos .em J v Miil
lois A V Scblegcls IWietandi Fr B Schlegel»
Engel» och leulngi heröirdait arbeten enligt Boklldi
pris 49 Rdr Bco säljas till 20 l \dr samma mynt A
dress lomna» i Branvinsinagsy .inec det j .te huset till hö»
ger irSn Soderm almitoi g pa Hornsgatan 8 Söder
Af trycket har utkommit
De
Alsta B /Jonurhiers
Historia etc Innehåll (Om ebukadnezar — 13 årig
belägring af Tyrus Holofernis kärlek till Judinnan Ju
dith — hon bjudes af honom pS kalas hvarvid hon nar
rar honom dricka sig fält och då han lemnad allena
med Judith inslumrat alhugges honom hufvudot af
henne — hon flyr mod hans huivud hvilket hon upp
sätter 1 ett kyrktorn A den Judiska Zedekia» ut ,ti»«as
ogonen1 och hana barn slägtas Kebukadnezurs »yn
och 7ariga vansinnighet ju m — Donna bok aälje» k
53 sk Bkoi Skrift ,Byrån
1 Bokhandeln liar utkommit»
DEN SISTE
FRISEGLAREN
Pehr Sparre
Historisk Roman i 3 :ne Delar Svenskt origi
nal 4 3a Banko
Necken
Af detta Musikblad har i dag utkommit N .o »2 inne
hållande» Våren af Reichard Kupletter nr Ope
ran l \larie3 af Herold och Canzonetta af Bianchi
samt Lördagen den 22 dennes sista Nura 15 innehll
lande lårens väldct af Lafont Barcarolle ur Op
TVlarie af Herold och Canzonet ta af Winter Sam
lingen complett for detta Ir finnes I de vanliga ut
delningsställen att tillgl» häftad i kulört tryckt omslag
k 5 Rdr Stockholm den 19 Dec igZ2
Af Tidskrift for
Jägar £
naturforskare
utgifven af
JÄGAREFÖRBUNDET
hafva N .o 11 och 12 i ett häfte utkommit o ^h uti em
nas
g
i Stockholm på vanliga ställen samt afgå här•
ifrån till Hrr Prenumeranter i Landsor terne med
Pos terne den jQ .de och 20 .de i denna manad På ni
sta årgtng af denna Tidskrift prenumereras i Stock
holm uti Hrr Wiborgs et Comp .s och i Hrr Nfir
mans et Engströms Boklador med 5 Rdr Bco samt
1 Landsor terne å alla PortKontor med 6 Rdr sam
ma mynt allt postarfvode sa väl i Stockholm som
1 orterne deruti inräknadt Skriften fortsättes efter
enahanda plan som hittills och blifver till storlek
format » tryck papper och plancher oförändrad
sa att ett häfte om 2 ark i stor oktav på fint ve
linpapper jemte en oftast colorerad planche ut
kommer for hvarje manad Skriftliga bidrag till
Tidskriften i de ämnen planen för densamma om
fattar adresserade till Svenska Jägareförbundets Se
kTeterare Stockholm emottagas med tacksamhet
från hvarje vän af den Svenska fazten och Faunan
Annoncer i sådana ämnen som
'kunna intressera
jagtälskaren såsom om jagthundar bössor och
annan jaktredskap böcker skrifter och teckningar
rörande jagt eller zoologi m m sådant emot t a
gas äfven y utan afgift till införande å omslaget
till hvarje häfte sä långt rummet medgifver Nå
gra fullständiga exemplar af Tidskriften för inne
varande ur kunna äfven » efter årets utgång er
hallas i förenämnde Boklådor mot klet förhöj da
priset 6 21 dr Bco och requirenter i Landsorterne
få exemplaren pr posto portofritt sig tillsända
om nyssnämnda afgift jemte tydliga uppgifter å
requirenternes namn och adresser insändas till Jiiga»
reiörbundets Sekreterare
Af trycket har utkommit och täljes i A- Bonniers
Bokhandel samt uti de flesta Boklådor Barndomsh er
lat eller hur Henrik af Eichenfels lärde känna Gud
Berättelse fö
r Barn och Barnavänner a 16 sk Bko
Galleri af Märkvärdiga Folkslag med afseende öfver
deras klädedrägt seder och lfefnadssätt med 19 illumi
nerade kopparstick 1 i Bko
Uti Hr Ählbergs Bok han dal Beautés de lhistoire
ou tableau des vices et des vertus Rdr 1 Les caraeté
res de 1 'onfance 4 vol Hdr 4» Fables de JLafontaino
2 vol Rdr 1 16 Ettides convenables anx demoiselles
2 vol Rdr 2 32 Paul et Virginia en italien et fran
tzais 2 vol Rdr 2 32 allt Banco
På W LnndequisU förhiej har af trycke
utkommit och säljes i dess Bokhandel vid Myntgatan
samt hos de flesta Bokhandlare i Riket ä 1 5a bko
HANDBOK I PHYSIKEN med tillämpning pi KON
STEK MANUFAKTURER och NÄRINGAR af J IL
M Poppet Öfvers med 4 plancher i Stentryck
Kran VV Lundecpnsts bokhandel (Myntga
tan midt émot Stadens Auctionshus har af trveket ut
kom mit och säljes a 2 Rdr Bko VINTER BLOMMOR
FÖR AR 1853 samlade af G H Mellin med en gra
vur af M U Röhl och 2 .110 teckningar af Holmbergs
son
Pa
"W Lundpcpusts förlag har af trychet
utkommit och säljes i dess Bokhandel vid Myntgatan
(midt emot stadens Auction »hus samt hos de fleste
Bokhandlare i Riket ä x Rdr Bko GUSTAF BRAHE
Novell G H JM — u utgörande Femte häftet
af Svenska Noveller De foregSende häftoni fin nu pl
samma ställe
Af 1 ryt ket ha- va utkommit och sä jas i W
Lundequists Bokhandel vid Myntgatan Scener ur Ung
domslifvet med col plancher ix 40 Märkvärdighe
ter ur menniskolift med col pl 1 g Mammas lä»
rorika och roande berättelser för sina barn med
col pl 52 sk Bko
Af trvcket liar utkommit och säljes i W
Lundequists Bokhandel vid Myntgatan å i 8 *k Bko AF
TONSTJERNAN POETISK KALENDER FOR AR iZZZ
af c dahlgren
I Möllers Musrikhandel vid Störa Nygatan
Sånger med accompagnenient ai Pianoiorte compo
nera do af Svedbom
I Möllers Musikhandel vid Störa Nygatan»
Kuhlau deux Rondeaux brillantes sur de them»»
favoris de 1 'Opera Marie de Herold N .o 1 et 2 »l Rdr
I Möllers Musikhandel vid Stora Nygatanx
Ett nytt Mahogny 6 octavers tafel Forte Pi "0 af
Brandt
Ett 6 octavers flygel dito af Ehstädt
Utmärkt goda nyss inkomne tyska och franska
Guitarrer med och utan mekanik samt med och utan
fodral
En förträfflig Altviolin af Bagatell mod lada och
2 .110 fina Pariserstrlkar
Äldie och nya franska och tyska Violiner med li
dor och stråkar
Fina franska Violin Altviolin och Violoncelle»
stråkar stämmgaflflar och stämmhamtaare med Inveu
tion
Uti Huset N .o 45 vid Störa Nygatan på nedra»
botten finnes följande saker till salu och att besa
alla dagar i veckan frun kl 12 till 2 om middagent
nemligen En aldeles ny större bordservis af Jivitt
porslin med guldkant en stor fransk bronzpla•
teau i flere af
delningar med dertill hörande vaser
stakar och prydnader en fransk golfmatta circa
140 alnar i qvadrat ett uppstående flygel fortejti
ano Jörfärdigadt af Söderberg samt större slipade
granit skif
v or till consolbord
Paslell-F
'irger och Kritor
i större och mindre lådor finnes i Hasselgrens Rir
FärgsfÖrsåljning vid Stora Nygatan Huset N .o g do
4 .de till höger från Riddarhustorget
Ett större paiti Barntrummor och Violer hos Eisen
vid Regeringsgatan
LORENTS PO B TER ä 16 för Hel och 8 sk
för Half Bout med Rabatt du parti kö >es samt
Engelskt Öhl ä 24 sk för Hel och 12 sk för Half
Bout f örsäljes i Bränvins och Porter Magazinet
vid Lilla Nygatan bredvid Kogl Posthuset•
Niirnberger Barn-Leksaker
hvaribland Laterna Magica och Camera Obscura ho»
Eisen vid Regernlngsgatan hörnet af Jacobs gränd
Dl VF .RSE
P Dagblads och Aftonblads Kontoren prenume
reras med 24 »k bco å Berättelse om Konung Gustaf
Adolf den Stores efterlemnade Gemåls flykt från
Sverige till Danmark och vistande derstädes åren
1640 —
1643 af L Engelstoft Justitie Bad Prof
er
sor uti Historien och Geografien vid Köpenhamns
Universitet Sekreterare och Byrå Chef i Direktio
nen öfver Universitetet och de lärda- skolor (Kö
pen hamn 1Q11J Öfversättning från Danskan med
historiska och critiska anmärkningar af C F Both•
lieb Arbetet for hvilket prospektus finnes å ofvan
nämnde ställen kommer att utgöra omkring 10 ark
är redan lagdt under p r-sseu och blifver färdigtryckt
under loppet af nästa Januari månad För Resp Prenu
meranter skall priset ej öfverstiga 40 «k Bco men tor
de kunna lemna» derunder Prenumerationsmedlen e
ger Boktryckaren att tills vidare uppbära för tryck-»
ningskostnadens bestridande Stockholm och Jacobsdal
i Dec 1852
Rhl
C F Rothlieb
Till Subskription amiiäles
Utsikter i Kongl Djur gårds parken
och dess om gijningar
efter teckningar af F Blom lithografierade i Paris af
utmärkte Konstnärer såsom Vi ctor Adam Arnout och
van der Burch
Detta arbete som redan började tryckts Ir igzo oeh
dervid betydligt är avaaceradt kommer att utgöra it
minstone fyra häiten med fyra plancher i hvarje Sub«
skriptionspriset blifver två Riksdaler trettiotvå sk Bco
pH Velin och tre Riksdaler trettiotvå »k pä chinesiskl
papper pr häfte Första häftet bestående af 2 .ne Viier
af Rosendal 1 af Sirishof och 1 af Listonhill är att
tillgå på do fleste Boklådor i Stora Kyrkobrinken
Undertecknad far äran underrätta Respektive kun
der att j ag fortfar servera ^med Frukost och Aftonspisning
äfven serveras alla förmiddagar med Boullion p å f detta
Reysens midt emot Norra vågen 1 trappa upp uti Victu
alie handels Sociotens hus vid Skeppsbron
Lb
L Näsberg
UTKOMNE NUMROR
Å LOTTERIET
Don iq Dec GG 63 49 37 3r
Hos L J II .rF .RTi»
SUPPLEMENT 51

Sida 5

51 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Onsdagen den 19 December 1832
U )tn Fransyska Deputerade kamarens dit
hustion öfver adressen till Konungen
i gnltd
Tiing af throntaletj förtjenar ijlcra afseemlcn
■eli blifva ka /idj hvarföre vi har meddela eli
df
Afknimandras deraf
Det var den 28 November som detta mål
fönta gången fö ekorn 15 '» Thouventlj ders
iörste talare so-in blifvit antecknad emot
projektet uppsteg i tribunen Efter en »n
mä kning detöfver att irigen raediita sf op
positionen hade blifvit vald att deltaga i ut
arbetandet af föidoget yttrad han »ig så
lunda
"Under kamrarnes frånvaro Lar an ny mi
r .inisteie bildat sig i vår Inndtljga enfald
trodde vi ntt om mini :t &i förändringen
ickei medförde en fullkomlig förändring af
system detta sednare åtminstone skulle modi
fierat men vi blefvo snart upplysta om
värt >ni« 'tsg närvarande kabinettets organer
och th or talet ha dragit försoi g derom Man
följT alltid »omma t :Ltning syftar alltid åt
tiHCätiia inål Man har endast ombytt vtrk
iJS
"BfUndrom logiken bos Redaktörerna af
throntalrt "försynen gynnar os» genom att
utgjuta sina sk »t t er öfver vi fält derfö
ie —• säga de — böre vi akta oss for att
minska pålagorna vi l a säk >a Mndei pan
ter för vår »allhet i våra (öth ^llander till ut
Jändska maktei ministrarna b» all au
ledning att räkna få godt förstånd och
vänskap med makterna också äro vi p§ god
vag med ett krig i Lebf olc /s in ti«»cen tilnn
i t c Belgerre kunna blanda sig deri och utan
ett vi veta hvem som skall ersätta vars om
kostnad 1 Allt sådant är ju helt naturligt
(skratt och biavo
TaUren yttrade derefter huru han ansSg
adressen bi
!r» vara författad Svaret brrde
vara vördnadsfullr men också frimodigt och
/as den tid vore kommen då komarens a
tlress icke mera ku ide vara endast en tillbe
djande omskrifning af konungen» ord inan
boide sluteligen bestämma sig for att stiga
konungen liksom folket sanningen rnnn b-jr
de visa sig sträng mot kattans våldförande
och mot de personer »om våldfört den Huf
vudstadens förklarande i belägringstillstånd
både forna na t flere Deputeradas per»onliga
frihet och frisinnade jui nxlisters hvilkas o
»Vu !d efteråt blifvit högt erkänd (Röielsr
Ur Thouvenel slutade sitt tal med k ;iti
ska betrakteher öfver regeringeas förfaran
de i afseende på Portugal Italien och Po
Jen samt klandrade öppet den tillkännagif
i >a afsigten att åt deputerade kamaien öfver
lemna att som domare bestämma Hertigin
nans af Berry öde
Hr Thouvenel efterträddes af *n Hr Roul
som mycket ifrigt tog parti för korniiens
förslag och oiniiteren IIun gjorde de skar
paste utfall mot oppositionen hvilka l an an
klagade för att ha förnekat eitt t )r«piu« ;g fe
lat mot tina pligter ech fram brag t samman
svärjningar och uppror äfvensom redogörelsen
(compte rendit
'denna actiparlaineotanska
och brottsliga akt som de bedröfliga julidagar
ne på allmänna ställen betaides med Franskt
blod
Han medgaf sig dock vara 6 'fverty
gad att oppositionen mot sin vilja verkat
detta genom oupphörliga anklagelser mot
makten
'Låtom o«s så mycket som möjligt
utropade talaren
"vandra i juste-milenens
spår Låtom oss vara på vår vakt mot mak
tens bedårelse väpnot® legeringen med ut
omordentliga vapen i utomordrntliga /all
och låtom oss «ndost på samma gång i mi
nistrarne» ansvarighet uppitälia en garanti
mot makten sjelf
—- Vaktum os» väl för att
klandra belägringstillståndet ty dalta vlt
det afgörande steg som sfskräckt» orosti-f
tai n«
Talaren slutade med att fö
-e»lå ett så lydan
de tillägg til 10 5 i adressen "deputei ode ka
maren nationens naturliga och lagliga tolk
Peiier — Med tillägg
förenar sig med Er Sire i yttrandet af den
snknad och erkänsla man är skyldig den
statsman hvars förtidiga död fäderneslandet
begråter (Casimir
häraf röstade talaren för adressen
Hr /lavin fick derefter 01 det
"Minisleren
af den 11 Oktobu
både säde lian visat
hvari fiågan bestod det vore nemligen om
valet mellan juliievolutionen och restauratio
nen Talaren ville väl icke påstå det mini
strame lade för afsigt att upphöja Hertigen
af Bordeaux på thronen men de ville gifva
lif åt restaurationens system yrka den sats
st t endast den person som var >ta .tens chef
blifvit ombytt Det oföVsigtiga uttrycket
c /iMsi-l .sgitimilé hade redan de förste dagar
ne af Augusti i83o gifvit tillkänna hvad man
biide att vänta af des e män de hade foit
gått på en väg
■om föi dömdes af idéernes
framsteg de hade reproducerat götisk» tit
lar oeh benämningar man hade bibehållit
festen den ai J .nuari Ludvig i6 :s dödsfest
man både försäkrat Cbousneinaom en hög
sold — se der hvad dok tr ii ärerne g jo t
"Jag har intet att säga om Belgiska frå
gan om icke att vära ön >k ingnr följa vår«
soldaters vapen åtnöjom oss i afseende härå
att proklamera att bakom vår arine
äro
ja millioner menoiskor som biinna alt sin
dn för friheten
(Bifallsrop från yttersta
venstra flygeln
"Men samma tystnad få vi icke iakttaga
i afseende på Polen förklaringar böra gif
vas os» öfver Czaren» baibsriska förfarande
vi böra afven fordra sadane rörande expe
ditionen till Ancona Bttraffande lånet till
förmån för den nya konungen i Grekland
sä skole vi under .öka om det är i vår po
litik» intressen
Talaien yrkade timligen k-marens ogil
lande af belägring ,tillstå» et af en åtgärd
som ryckt de anklagade från sina natuiliga
domaie och öfverlemnade dera ét militär
kommissioner senit slutligen af en ofrukt
bar och retrograd ministärs reden altför
mycket förkastade system Pä della sätt
• kulle tn»s bevisa att Bin ville i8jo års
Karta och ingenting uicr eller mindre
Hr de Säde förklarade alt han icke un
derteckn .it redogörel en men att han likväl
icke k !éi
diade de q af sira kolleger fora
begagnat sig af sina rättigheter och under
tecknat den Han hade hoppats att med
mini ,teren af den zZ Mars få sluta sin roll
af eppositionsman som icke vore i hans smak
han räknade i den närvarande ministers»»
män med ii vilka vänskaps-och sympatis
förhållanden förenade honom men han kunde
likväl icke gilla deras politiska bana han
trodde icke att de -uppfattat partiernas verk
liga ställning och inbördes krafter
Legitimisterne voro långt ifrån aVt i vissa
folkklasser äga det stöd de fordom ägt Ven
de
e »kulle icke ännu en gång förnya sina för
sök Det republikanska partiets krafter vo
re ännu mindie de stridde envist om ett
ord utan att bekymra sig deröfver at vi äga
i åken har detta parti visat sitt mod så har
det ock förrådt sin obetydenhet Så stor
hade partiernas svaghet varit men vid den
ia sakernas ställning hade doroaremakten
likväl öfver all måtta mångfaldigat sina för
följelser Ministereo hade endast bort straf
fa de mest brottsliga och derigenom visat
sin säkerhet och titt förtroende till sig sjelf
Efter Hr Sade uppsteg Hr Duvcrgier de
fl auranne Ilao vidrörde i korthet frågan om
belägringstillståndet i Paris som han försva
rade på den grund att det hade egt runa i
vestern Dessutom tillade han att en leda
mot som nu hörde till oppositionen sjelf så
som Minister hade tilltrott sig att kunna an
vända en dylik åtgärd på departementet Gard
Han k unde derföre omöjligen deruti se något
våldföran le af giundlagen
Hr Dupont de l 'Eure hvilken hade varit
minister strax t efter julirevolutionen och som
nysinämde anmärkning rörde begärde med
(inledning deraf få förklara det anmärkta
förhålltndet I Augusti i83o hade ganska all
varsamma oroligheter utbrustit i departe
mentet Gard Konungen hade ansett sinne
nu kunna lugnas genom en amnesti gom kun
gjordes den 26 Augusti Det oaktadt utbrö
!o i slutet nf samma månad nya oroligheter
som varade anda till den 1 September De
voro af så våldsam art och hotade så hela
departementets lugn att prefekten tilltrodde
sig taga på sitt ansvar alt förklara departe
mentet i belägringstillstånd Det vore likväl
en stor ikillnud emellan detta belägiingstill
stgnd oeti det Parisisk» man hade icke in
rättat några militäi kommissioner utan dom
stolen i Nimes hade förblifvif såsom förut
i besittning af rättigheten att ransaka oeh
dömma de brottslige Talaren anhöll att hu
set oiétte fatta sin uppmärksamhet vid den
na vigtiga omständighet
Hr de Corselles utlät sig öfver hvad som
förekom i adressen med afseende på mord
försöket emot konung Ludvig Filip Det fin
nes ingen som icke skänkt ett djupt förakt
åt alla scm kunnat deltaga i denna infama och
hemlighetsfulla anläggning ih åo hvilket håll
den också måtte komma Talatea säde med
flit /rån hvilket häll scm helst ty han vore
icke ibland dem som ville tillita sig att
medan rättvisan vakade tili brottslingars up
tärkasde tillåta sig att på måfå svär
ta något paiti med misstankar för en sak
scm hade passerat midt på ljusa dager bland

Sida 6

omätlig 'folkhop ocli under ögonen pä en
Jika talrik $om dyrt betalad polis (Skratt pä
flyglarne
Om det vore sannt som någon hade uttryckt
sig alt faktionernä hade skjutit pH sigijelf
va genom skottet på Konungen så vore
det dock afven sannt att detta skott hade
•varit Ministrarne en stor hjelp till försvnr
för de speciella åtgärdar «om de vidtagit för
ett förekomma alla ^tämplingar emot sta
tens säkerhet
(Buller Talaren öftergick
härefter till frågan om srmtem tåg till Bel
gien och anmärkte huru det pånyUfödda
Frankrike måste rodna vid att finna sig
satt under inspektion af en Engelsk Kom
missarie som åtföljde armeen hvarom offi
ciella bladet hade underrättat
Herr Abraham Dubois såg i förordningen
om hufvudstadens belägringstillstånd en o
laglighet och villfarelse hos MinistereD
men en ursäktlig villfarelse
Herr Eusébe Salverte (En af oppositio
nens förnämste medlemmar fann i slutet af
adressförslaget en önskan som han af allt
hjerta delade peroligen att man måtte se
alla medborgare förena sig för att jemka si
na materiella inti essen efter det allmännas
behof och framförallt för att sätta hatet å
sido och göra ett slut på de olycklig» par
tistriderna Men han fann icke den bästa
utvägen härtill uti de hårda anklagelser som
några talare hade utkastat emot hans akt
ningsvärda vänner af oppositioner Han äm
nade också icke nyttja repressalier utan en
dast begära att blifva upplyst om det förflutna
"Vr framställa oss för Eder
sade han
"med
blottade bröst må man granska vårt uppfö
rande ja äfven våra tankar men må ankla
gelserna vara bestämd» må man fram lägg
handlingar och fakta ty vi ämna äfven fordr
sådana af våra motståndare (Bifall på flygla
rna En af de föregående talarne bade icke dra
git i betänkande att anklaga oppositionen af
hafva utsått frön till en bedröflig oenighet
a t hafva underblåst orolighetenia ocli änrit
ligen alt hafva beskyddat de grundsatser
som haft de bedröfliga Junidagarna till på
följd
Hr Roul (från sin plats Jag har icke gjort
någon direkt anklagelse eller angripit nå
gons uppsåt
— Hr Salvertti Jag tyckte lik
väl att den värde Deputerandens ord inne
fattade en allusion på illgerningen af den ic
November Vi skulle »Ila anse oss föroläm
pade af en så förhatlig misstanka och vå
förtrytelse skulle öfvergå allt hvad jag kar
Uttrycka om man dermed velat lata förstå
att vi deltagit i mordförsökets anstiftande
(knot i centern
Oppositionens trosbekännelse (compte ren
dul som jag gjör mig en heder af att hafva
undertecknat har blifvit angifven såsom o
passande och såsom en orsak til orolighe
terna i Juni För en så beskaffad anklagel
se fordrar jag bestämda fakta och icke all
männa fraser hvilkas ingen kan svara på
(Bravo Ma o har ansett trosbekännelsen o
tjenlig har mao då glömt huru många
skrifter blifvit publicerade för att svärta oss
Den var vårt enda försvar och jag förmo
dar att det var vår rättighet att underrätta
-våra koinroittenter om våra handlingar och
de motiver som dikterat dem
Jag vill NU göra Ministären nSjra frågor En
proklamation i officiella bladet som underrättad» all
mänheten ®m händelserna den 6 Juni talade älven
om en förening emellan Carlister och republikaner
» Detta syftade på Dupias yttrande till
Kungen då denne sade till honom 'Nä
de hafva skjutit pä mig
'Nej på si g
sjcljva Ers Maj
-t
svarad» Dupin
visat att
n£g <Mi sådan förening aldrig egt rum Beskyllningen
var föröfrigt håde orimlig ocli otrolig och man bör
icke glömma att emellan Carlisteriie och republika
nerna ligger ett svalg som aldrig kalr försvinna Car
I i sterne hafva alltid ropat på de främmande makter
na rcpublikanerne skulle oaktadt allt det hat de hy
a till den närvarande styrelsen förr offra sitt lif än
ee en främmande fana pä våra murar
Throntalet nämner om en komplott den fi Juni En
komplott förutsätter anläggningar och anförare och
likväl hafva domstolsransakningarna ännu icke gifvit
någon anledning till att en sådan egde rum Vid
alla anklagelserna har Juryen funnit mildrande om
ständigheter och ingenstädes något aftal emellan de
anklagade
Vid Gen Lamarcjues likbegängelse visade sig en
person till häst mod en röd fana och en röd mössa
öfverst på stången Då han var till häst borde det
varit lätt att känna igen .honom hälst som han
två gånger ridit genom hopen Och likväl har han
försvunnit utan att polisen sedan fält någon reda
på honom Vid början af undersökningarna figure
rade i hans ställe en som anklagades att hafva gömt
undan den röda fanan Emedlertid »ynes det visst
att den som bar denna fana förråd t sig sjelf den j
Juni Ilar man af denne person utforskat hvilken
det var sein förlejt honom alt komma fram med fa
nan Månne ransakningen lcmnar något ljus öfver
denna vigtiga omständighet Nej man vet endast att
karlen blifvit dömd till en månads fängelse
Det synes som om denna händelse skulle dölja en
mängd outgrundliga omständigheter Den 5 Juni
borde polisen hafva tagit alla nödiga försigtighets
mått Nå väl det har under rättegången tvertom vi
sat sig att ingen enda poliskommissarie fanns pä
stället (Buller Jag frågar derföre ministrarne
om några uppmaningar blifvit gjorda till folket alt
åtskiljas eller om de icke kunnat göras En
undersökning härom måste vara af högsta vigt
Annu en sak om upploppet den 5 och 6 Juni Det
sades att en hop arbetare hade slagit sig till upp
rorsmännen Också syntes en mängd personer kläd
de som arbetskarlar men desse stridde än med de
insurgerade och än hjelptc desamme till att arreste
ra dem lfvilka voro väl desse trolöse som voro
förädare på båda sidor Har mat ännu tagit någon
reda härpå
I Juli månad befanns det att blod blifvit utgjutet
på en bro i hufvudtaden och det är allmänt kändt
att polisen här blifvit anklagad att hafva anfallit o
<kyldiga meuniskor En undersökning har också
blifvit börjad och likväl bar alltsedan Juli månad
ingen upplysning blifvit lemnad om denna ohyggliga
i .ändelse Den har dock ådragit sig en sådan upp
märksamhet att det är omöjligt att vidare kasta en
4öja af tystnad deröfver
Man har sagt att det republikanska partiet funnit
mera skydd af oppositionen än det Carlistisia Det
i icke sannt Redan i September iS3i besvuro vi
ministrarne att vara uppmärksamma på det som
passerade i vestern Konseljpresidenten svarade ess
dä "Man måste icke alltid nyttja styrkans vapen
utan fyrsöka att med mildhet och skonsamhet åter
föra förvillade medborgare till sina pligter
Några
dagar derefter inneslöt man folket i Grenoble mel
lull tvänne väpnade korpser utan någon föregående
uppmaning att åtskiljas
Talaren öfvergick härefter till händelserna i Ven
lée och omtalade huru cheferna för chouanbanden
stundom hade erhållit sukerhetsbetyg från autoritc
terna Han frågade hvad det var för en låg som
gaf tillstånd att draga brottslige undan domstolar
lie
Sedan han uppräknat liera arresterade chou
aner som fått tillfälle att fly äfvensom den bekan
te Carlisten Larochejaquelin säde han att allt hvad
som rörde cbouancriet mätte ha varit serdeles svårt
att akta då icke blott fångarne hade undkommit
utan äfven alla tagna papper hade rymt af sig sjelf
va (Allmänt och långvarigt skrä Han genom
gick härefter utförligt historien med fartyget Carlo
Alberto pä hvilket Hertiginnan af perry hade be
funnit sig och visade huru ministéren enlijt offi
ciella handlingar hade pä förhand afveta t alt detta
fartyg skulle ankomma till Franska kusten mendet
oaktadt icke något resujlat åstadkommits af en sä
vigtig upptäckt Det vore tydligt att häri låg an
tingen försummelse eller förräderi
Af de öfriga Talarne den dagen var ingen hvars
yttrande innehöll något serdeles anmärkningsvärdt
men diskusionen fortsattes dagen derpå och vi skola
meddela läsaren ett par af de dervid hållna anfö
randen
EN SLAFAUKTION I RIO JANEIRO
(Frän en Fransk tidning
Het var nyss före den - i tropik-länderna
flygtiga skymningens inbrott då solen hasta
vida rymden Ett skepp flydde för den it
i viken och lade sig for ankar i Rio Janeiros
hamn Det var Flor do Brez .il utrustade
för negeislufvar transporterande från Afri
ka och kom nu från Benguela Däcket ver
betäckt af slafvar och det var lust och
glädje att ee huru väl de voro utstyrde för
den förestående marknaden hela tiufvudcfc
i ak »dt utom en skön hårtoft mHt öfver
pannan kroppen smord med olja och glän
sande som poleradt elfenben Het var icke
såsom man så ofta får se en laddning med
afskrap sorti endast medför förlust åt redar
ne ocli den uppväckte bland lättingarne
frän PIacc-de-1 'Empcreur bland handlande
och kännare lika mycken beundran
"Senor capitatb huru m
ingå har JNTi med
Er frågade en nf dem en man som nyss
stigit i land ur en kanot
— ej en man så
dan som läsaren torde föreställa »igj med
en vilde ,- gestalt och ett baridit-ansigte utaö
liten blek och af ett lidande utseende
'Fyra hundrade sextio
var svaret
"Har IVi kastat många i sjön
"S godt sorn ingen fem och tiugu eller
trettio tior jag
"Ni ii i elitid lycklig senor Capitans än
uppresningar har det vankats några sådana
"Åh en bagatell vi affäidade tre eller fyra
nf dem och de Öfrige hölio sig på mattan
Mor gonen derpå träffade jag min vän JoaS
Manoel
"Följ med mig senor
säde han jag ärnar
mig till Valongo för alt se den nya skepps
laddningen som lossades i går afton det nr
flere goda pjeser deribland och jag önskade
höra er tanka
Vi pin g o till slnftorget beläget på sidan
om Santo-Donnngovikenj bakom klostret
Santo-Bento Joaö säde under vägen
"Det är icke nog senorj att förstå skilja
en Nesjer från en häst eller andra slags iyr
fota
'djur
— dermed kommer man ej långt
nian måste äfven förslå sig på p .tt välja
Tag t ex ett af dessa djur som Ni får se
der borta på auktionen jag säger Er att det
finns mer elakhet och hedendom i deras
hufvuden än i alla Biasiiiens apor tillhop»
Tager Ni en Kalbary fur Ni lång näs®
ty han skall säkert hänga sig skära af sig
halsen eller kasta sig i sjön En Kakarnda eller
en Bagou gör Er det sprattel att förgilta si
na kamrater utan att göra sig minsta sam
vete deröfver Är det en Arada eller Mo
znrnbik springer han en vacker dag ti il skogs
och Ni fur aldrig mer se en skyrt .t af honom
ty som jag säger senor de hafva hvarken
religion ellef gudsfruktan
"Det kan väl varu
»var .ude iog
'men se
nu äro vi redan vid tnagisinel
Min ledsagare grek framåt emcllau de
sammanpackade grupper af slafvar som
fyllde det omätliga rummet alla iakttog»
tystnad endast de hvita hade rättighet att
höja sin röst på detta ställe Under det vi
långsamt vandrade raderna utåt mönstrade
Joao Manoel utan att säga ett ord de
Ne g re i sota west behagade honom pä eti
upplyfte han vårdslöst öfverläppen för alt
få se tänderna på ea annan öppnade han
lii«t på ögat eller slog honom på bröstet
smålog seuan förnöjd eller skakade betänk
ligt på hufvudet allt efter det ljud
som höides efter »Inget ILn lät dem
hosta spotta resa sig bocka sig utsträcka
och böja sina lemmar i tusen olika ställnin
gar i »anring det var en riktig mennisko
köniiare Det var verkeligen både nöjsamt
och lärorikt att vara i hans sällskap Jag
såg hanam med en förundransvärd
kallsin-

Sida 7

nigflet pä fingfripeläen taga en svettdroppo
som föll frun (n Negers kropp och stimla pä
d«n xned ungefär sacoraa niiri som om det
vore fräga om att bedomina godheten uf gam
ixftlt Frnnskt
■ "Godt säde hnn till sig sjelf
Alla som voro der gingo vid »ina onder»
lökningar till väga på 5» in in a sätt som han
SI afvarne visade icke den minsta njotsSräf
vighet vid de gymnastiska öfning»
hvarOKi
jag talat ty de förstodo så godt som någor
att vilt skedd» endast för deras eget hasta
Och för öfi igt var slafvai nes husbonde i hamn
och häl åtföljd af sin fruktansvärde profoss
beväpnad med en lång vi ,ka och »lltid fär
dig *tt »mällj till En af negrerna vågade
dock visa sig upprorisk ty han understöd
sig att icke nog snart begripa ett tecken som
gjordes ut honom Hvilken oerhörd djerf
het
"Lourejro sade slafvarnes herre till pro
fossen
"hundra piskslängar åt den förhai
dade hunden
"Jag lyda herre jag vilja struxt lyda
de den arme Negern
Men förgäfves På tecken af rättvisans
verkställare lade han sig ned på magen Bö
deln en gHmsnal kärulolöé Neger som hade
grånat i tjeusten närmade sig beväpnad med
bcitrelFnings-irjjtr umentet Under sin långa
tjenitetid hade han förvärfvat en grundlig
kännedom om sina kamraters hu I till och
med hans egen hustru och barn som stun
dom fått smaka hans pisk» hade aldrig för
mått honora vika fr ;1n sia stränga opartisk
het och derföre var han allmänt aktad Han
ställde sig fyra steg från det utsträckta offret
Ett sönderslitande sk i i hördes på samme
gåog som smällen af piskan
"Nåd herre j i g vilja lyda jag vilja ttraxt
tyda nåd nåii
Detta var också det enda jernmcrrop som
korn från hans mun lian bet i planka» hvil
ken han luktade med fragg hans händer
knöto gig konvulsiviskt tillsammans och fiit
terne sparkade sned en ofrivillig rörelte mot
marken Loureiro räknade cltj (väj tre
ända till hundra
"Adjö senor Manocl ssde j«
g
"JdE
jg
"Jag tror det gör Er ondt alt se det här
och a 11 IS i förargas på mig ehuru jag icke
rår för det men jag förlåter Er Ni ur in
menniska från andra sidan sjön Hm det äi
lik väl besynnerligt Nå ad jö då Ni skall val
,n»rt vänja Er tänker jag
Till salu finnes
ANDRA HÄFTET
A GRA FSTRtf MS
SKA LDEFÖUSÖK
Lar nyligen af trycket utkommit och Ȋljes iBokhandeln
tor 4o sk Banco
I do flesta B ^kl3dor samt i Tryckeri-Boden midt emot
Kongl PostHuset ii 24 sk Banco 0
RESAftDÖDEN
g 4 0
RESA efter DÖDEN
AT
EN LSAGATKTX 1 NIO KAPITEL
f
Ofy ersättning
klådi S
y g
de flesta Boklådor i Stockholm sill
jas
följ unde ar b et em
GdO
fj eem
Tankar om Guds Ord 56 sk
Tankar om lifvat etter detta 16 —
Tankar om Syndafallet 52 —
Tröst tor den brottslige 2 :dra upl «5 —
Tidens ande Skädedikt o2 —
Läsning för Döende 4 —
Predikan pl Långfredagen- Öfvers 4 —
Predikan om yttersta domen öfvers 8 —
Cferistendomskunskax för smS Barn 4 —
Tankar om menniskans frihet 4 —
Geometri på filosofiskt satt betraktad 4 'de up«
lagan
_
NSgra delar af Naturkunnigheten 6 del Brco Rdr 1 32 —
Kagra grundsatser ifrån Sferiska Trigoneme
trien granskadé 8 —
Försök till Sfejisk Trigonometri —
Anrnärkningår vid Högre Geometrien
f Svar pl Svenska Akademiens fr *ga Hvilka äro
medlen att upväcka och underhålla Patriotism
och en rätt nationlig anda 24 —
I denna vecka ha följande Böcker för Barn och
Ungdom utkommit och säljas i BergsBokhandel vid Stor
torget samt i de flesta Boklådor
ANDAKTS-BOK
af Författaren till Andakt» .stunder
eller Christliga Be
traktelser för hvarje dag i året Ofversatt från 2 :dra
Tyska Upplagan häftad 2 Rdr 3 sk Välskt baud 2 Rdr
20 sk
SCENER
UNGDOMS-LIFVET
f
AMALIA SCHOPrE
AMALIA SCHOPrE
Öfversättning med 6 gentila kolor Plancher bunden i
Bdr 40 sk
V
VERLDS
NATUR-UN DER
l
samlade till angenäm och lärorik läsning för Barn med
7 kolor planch er bunden i Rdr 24 ek
A
p4
MARKVARDIGHE TER
ur
MENIVISK )-LIF VET
å
V
innehållande Hjeltebragder Bese .äfventyr ädla hand
lingar
Menskliga lidanden Historiska Anekdoter
samt hvarjehanda sällsamt och Besynnerligt som kan roa
Barn Med 5 kolor plancher bunden 1 Rdr S sk
MAMMAS
Lärorika ocli Roande
13 E R A T T E L S E II
för sina Barn
kllh
med 6 kolor plancher bunden Z2 sk Banco
Frän trycket har i dessa dagar utkommit och sHljes
i de flesta Boklldor å 16 sk B ;co
Julias ®sköld
SKALDESTYCKE
julklapp
till
i
STOCKHOLMS KAVALJERER
Hos
"Wiborg et Comp .t Skaldestycken i fri öFvcr
fattning af Fredr Sam Silfverstolpe .Förstå Delen
å 1 T .dr 3 sk- Andra Delen h i l :dr 25 sk Banko-
Wtstes Lexicon 4 delar 12 Rdr — Handlingar rö
randes Skandinaviens Historia 9 deiar 8 Rdr — Berg
gren» resor i Österlandcn 3 delar 5 Rdr allt Banco —
med flera böcker på Aftonblads .Konioret
I Holmbergska Bokhandeln till salu En större väl
condidonerad
JORD-GLOB
ällii
med mahogny ställning till facilt pris
y g p
KIN HATS )T V K R K A R KS RÅD TILL SIN SON
som ärnar resa utomlands säljes uti Un anders Lån .Bi
Dliothek vid Södermalmstore i Bokh Vidmans bod ut
Stadens ny lins vid Röda Slussen uti Tobaksboden 1
hörnet af Skärgårds- och Köpmansgatorne samt i Dag
och Aftonblads .Kantoren till 2 sk Banco
LO T TER I- S PELE T
eller samtalet före Jul .Dragningen En Jnlklappp till
alla Lotteii .Spelare säljes uti Unanders LSn-Bibliothek
vid Södcrmalmstorg i Bokh Vidmans bod i Stadens nya
hus yid Röda Slussen» Tobaksboden uti hornet af
Skärgårds och Köpmangator no samt i Dag och Afton
blads .Kontoret till 4 sk B ;co
Af trycket har utkommit och säljes i Ustergrenska
Musik ock Bokhandeln Dikter af Fröken R förra De
len 1 Rdr
Nyttig Julklapp för Barn
HÄhlbBkhdlLdf
g p
i Hr Ählbergs Bokhandel L 'ami des en fans par Ber
guin 12 vol avec des gravuros Rdr 9 Banco
Af trycket har utkommit och säljes 1 W Isbergs
Bokhandel i hörnet af Stadssmedjegatan och Stor &yr &o
brinken a 56 sk B .cv
f
Problem cr ofver Coursar
upplöste genom en
Reduktions Qvadrant
fSöi
Q
till tjenst for Sjö-Kapitencr och Styrmän att p ett lätt
sätt med hastighet och noggranher crhälla differens i La
titud Departur samt differens i Longitud m in utan
tillhjelp af de vanliga Tabellerna
Af tiv <-ket hnr utkommit ocli sälji-s ;i 2 Rr
B :co i W Lundeqttists Bokhandel vid Myntgatan För
sta delen utaf SVliNSKA FOLKETS IlIäTOUlA at Viut
Geijer
At tiyclet haj utkommit och säljes i W
lundecinists Bokhandel .1 a Rdr 52 sk Banco andra
upplaga» af PBOF EABEKI1 LABOBOK I SVENSKA
KAMEKAL LAGFABENHETEN
Af trycket hafva utkommit oclt sä 1 i ■ s i W
Jtuudequists Bohsndel vid Myntgatan HOLCEBGS CO»
MEDIER G :te dela 1 Bill samt KOLONISTENS DOTTEB
å 16 sk Banco
Af tiyckrt liafv» i *tlvO»nn )it ocli säljes i W
Lundequists Bokhandel PAPPENIIEIMARNE af Trom
litz fjerde AidHningen Slaget vid Liitzen a Z2 sk
och SLAGET VID M ARI G N AK O af Tromlitz ;i 40
Banko
Af trycket liuP ulkomiriit JURIDISKT
ARK1F tredje bandets första häfte Prenumeration på
hela tredje bandet emottagea i W Lundequists Bokhan
del med 5 Rdr Banko
Från trvcket har utkommit och säljet i de flesta Bok
lådor Grundlig undervisning for T runt immer • <£
f
örfärdiga alla slags arbeten i papp med ?ne Plan»
elier till 2 't sk Banco
A t Trj eket liar utkommit ocli säljes i Bokhandeln
a 2 Rdr 4 sk Banko häftad
Moderna Kokkonsten
tillämpad för Svenska köket af Lovisa Sjöberg Kok
fru i 8 Lock Ii ol ni
Pl Aftonblads .Kontoret a 2 sk Birco
ÉT
t a 2 sk Birco
H [m DÉTP 1IÖTAPPEN
En liten MuntrtioLif
P
En liten MuntrationsLectur ut gifven af
Koriander K a 17 e nkr all
HfKS
ader K a 17 e nkr all
Förste Hofman Kort Korf och Svafvelsticks Fabrikör
I Huset N :o 57 vid Regeringsgatan samt i Herrar Wi
borgs et Corop IS ormans et Engströms ocli Isbergs Bok
lador
Joll Fredr Martins Svenska Vyer
Gidd
y
äfvensom Guide de l 'etränger dans Stockholm et se
environs pur L A- Ekmarck
43 uterstaende arrendeåren Egendomen Rolams
hof belägen u Kungsholmen invid IMälaren JDenna
Egendom innehåller cirka ZC Tunnland och bastur
af öppen Aker Ängsmark Trädgärd af 2 1 .2 Tunn
lunds storlek medlen myckenhet fruktträd och bär
buskar samt en liten Skogspark fritt fiske Störa
Karaktärs .Byggningen tuckt med plåttak belägen
a Egendomens Ostra sida invid IMälaren har en
förträfflig indelning af Boningsrum till en del f ör
sedde mecl deux b at tans .dörrar allt i nrättadt för
ett eller i ;ne större hushall Uti 2 :ne v &nipgar och
i Tiez de Chausseen finnas 17 Boningsrum
2 Sals»
skänkar 2 Garderober Kök med Stek och Bak•
ugn Skafferi och ane Kullrar ]S 'äru Karaktärs
bygg aden en Uthus bygsnad under plåttak in
nehåll ande Stall för 5 Hästar rymligt Vagnshus
Mangelbod och Hö skulle en Vedbod samt att öp•
pet Liders a Egendomens Vestra sida nära ISlarie
bergs vägen afven med skön utsigt och för ett
Arrendator passande Byggnad bestående af 4 Bo
nin frsrum Kök och Vind hvaruti kunna inredus
<2 :ne större Gafvelrum nära denna Byggnad en
Uthusbyggnad meden Foders kulle t öfver ett rymligt
Fähus och öfver Fogen samt pä Angen en stor Ho
lada Boningshusen äro sä upvfördä att de Vin
ter tiden äfven kunna bebos Kullbåtar som lägga
till Rolnm ,shofs0 bryggan lätta Kommunikationen
Sommartiden Ärliga
Arrendet till Staden och Störa
Barnhuset ar 341 Bdr 2Z sk Q rst Banko och de öf
rige Utskylderna ä Egendomen uppgå endast till
22
sk Banko Kärmure underrättelse erhållas
en tr upp i Iluset N ;o 15 vid Drottninggatan
af Hr Professor Estenberg som äfven emoSluger
skriftliga anbud sist till Januari månads slut rgzz
jtä Öfvert a gande t uf de återstående 43 arrende
Ett ful I godt 6 Octavcrs Mahogny Flygél .Fortepiano
talje till halfva priset uti Herr Möllers Musikhandol
vid Stora Isy gatan
En mindre samling af utmärkt goda Oljefärgs
Taflor uf Rubens Corregio JJeVitl Reyuiiold de
Coning in fl jemte åtskillig Graviirer såsom Vo
yage Pittorcsque au Cap Nord uf Sköldebrand Carna
val de Roma af Mörner m (1 äfvensom La Revolu
tion Franeais 4 Tora — äro att bese hvarje dag
emellan i j och :i uti f ik Kirstcinska huset yid Cla
ra ingången midt öfver gärden 1 trappa upp
EN PAPE G O YA
mycket språksam och vacker finnes till salu i anseende
lill rosa tör billigt pris hvarom undcrrättelso lämnas i
Tyska Skolhuset Porren In
-o 4 g n z :ne trapp tipp
En Mahogny - Chiftoniiier
af torrt och vackert träd samt väl inredd (nr ^1 Jor
facilt pris Underrättelse fils i s k gamla Prest
gärden ä Söder dä Snickaren Sandström efterfrågas
RLT-MATERIALLER
Ett komplett lager finnes i Ilasselgréns Försäljning vid
Störa Nygatan Huset N :o 8 »iter Tryckta Pris .Couran
ter som lemnas hvarje köpare gratis om de så åstunda
Flere sorters Cassa-Böcker med goda band till myc
ket godt pris på Commissioni .Contoret vid Brunkeberga
torg
En Bredsläda laquerad och ny beklädnad af blått
kläde i fullgod t ständ säljes till lågt priij adress lemnas
i Kryddboden vid Tyska kyrkan
En enmans »Stål säng samt en Tvätt ställning af
Mahogny Priset uppgiives af Fiu Andersson i Huset
K ;o 50 vid Fredsgatan
PERGAMENTER
R
större och mindro—Do större iz tum i fyrkant 1 7
Bdr 16 sk E :co roo .det — De mindre2Bdr B :co roo ;l ;t
pl AilOnbladi .KontOiet

Sida 8

JSTnrnrOr
.cradt
r och En färgad i
fapp ^oc af flere sorter i storrå och mindre partier hos F
A XI is en vid Regeringsgatan•
POS
-PAPPER
-af Rero »orter li varibland Velin A ig Rdr R
-gs riset bos
ftifou vid Regeringsgatan
Emaillerade KokUär
täljas i l ^Iagaxinet vid Riddarhustorget
KokXärl a t alia slag samt si kallada
Stålgrytor
dMit id Röd
gy
försäljas i Gjutgods Magasinet vid Röda bodarne
NATT-ROCK All
af Halfsiden rutig Bombasin lina franska CaiUmer samt
af bomullstyg och väl sydfla primalärfts skjortor lör bil
liga priser i JLsverin lärttsbod vid Drottninggatan
F ,n Tnluhh
af Amerikanska Björnskinn ovanligt fin och vacker »al
j»is till nedsatt pris i Lärftsboden på Regeringsgatan
den törsta t i i 1 vänster tran Gustaf Adolfs Torg
Uppå Närings Stället vid Tiromermansgatan huset N :o
*7 i Maria Församling finnes utmärkt vackra pudel .val
par På samma ställe en mycket väl inredd res CoiFert
AKTA KOM STKANliAU
för si väl Violin som Gi |itarre i större osh mindre
partier 1 )0» Eiien vid Regeringsgatan hörnet af Jacobs
Gränd
Engelska Por cela iner
till billiga priser uti J r Zethraei Kryddbod vid Öster
långgatan
Bords-Desevt- och Catte-Servisor
faser och desert tallrikar af franskt Porcellaine Ca
ruffer fruktkorgar m m af Cristali samt Möbler
och Tafior huset
N :o 7 Elefanten i störa Vattu
gränden det andra irån drottninggatan
Superfina Fr an» ka Li körer
'a«erad Frugt i små LSdor samt Prima Imperial och
valda Cathrinplommon i större ocb mindre Lidor inkom
mit med Kapten Kvatt från Bordeaux törsiil jes hos
Joh fredr Hassell•
PORTVIN nå hela halfva och qvartpipor
aasSLJDä JlT .Y I TACKOR arn circa 10 Lispnnds
vint samt JUMSfUAJSSKT SALLJDEJI försal
J F Erdmann et Komp
Hiver *e sorter ÄLDRE PORTUGISISKA VINER sä
»om RÖDT och HVIH CABCAVKLBO RODT LW RA
DIO och HVITT LISABON VIN dels på tastagei och
dels pl Bouteille lörsiljes ii 1 mycket ncdsatia priser
hos J C Pauli vid skeppsbron
Fint destillerad FAHLU bränvin af ypperlig god
het och styrka till i Rdr
(o sk samt gammal Juli
komligt ren och destillerad Spiit al 7 prarter ii 1 Bdr
8 sk Rgs kannan i Egendomen N :o 17 Alandigränden
0 varteret Torsken
De flesta sorter bruna och grona Tlieer hvit Fransk
ocli Rysk Tvål LagerbUder Kanaris Roffrö lliapp
rödt Turkiskt Garn Skritpeiuior Patentolja Egyptisk
Safflor Portugisiskt Sulläder i :ma Lariter rodt Poitvin
på 1 .4 Pipor S ;t Croix Kumm samt pä Bouteiiler rödt
och hvitt Port gammalt Mallaga- och Xeres vin sä väl
fönulladt som Ir»n Nederlag dubbel Batavia Arrak
aderavin fin och ordinair gammal Fransk Cognac
Kalabrisk Lakritz ciai niorerad Fransk Tvll skuren
Fransk Kork Kväkt Tagel försälies af P A Leffler
Kontoret i huset Nio öj ijöruet af Kornhamn ocb Flin
kensgränd
Extra goda nya Carolin Risgryn nya valda Ca
rtirinplommon i större och roiudie L ^dor Sviskon al
detta årets skörd sup-rliu malen Engl Senap Muskat
Mtllaga- och Srairna Russin Stora t oufectFikon Perl
»agogryn Fransk Vin Attika BordeauxOlja Oliver Capris
Tryffel och farcerade Oliver J apan sk so y a lin ra spad Krak
mandel Italienska Maccaronis sams Vi-nmicelles ni ro
hos F Hassell vid Hötorget och t d Bromsiska Huset
HVITA VAXLJUS
till Fabrikspris i Nipperboden i Franska |Värdshnset pä
Iiegeringsgatan
iil
JiinKestans vaxljus
ho» A I .ennmark vid Fredsgatan
ho» A I .g
Hos Magnus Lindgren et omp i huset N o 1 Fer
kens gränd vid Skeppsbron Talg-Ejus i Lador af Wi
boigska Fabrikens tillverkning
CAY I All
Ypperligt god i dessa dagar inkommen för 2 Rdr i
sk r *s tages parti rabatteras priset i Abruhurns
sons Kryddbod vid Norrlandsgatan
JSY HOLL A iV /AN l SILL
af detta årets törsta fångst nu inkommen ir5n Amster
dam försäljes hos Joh Fredr Hassell vid Hötorget och
kL
1 d Bromsiska Lus dt
anjovis
af den ypperligaste qual .ite i likhet med den Fran
ska och till facilt pri t är nyligen inkommen frun
Engelholm och försäljes uti C II
IVedderbonrns
Kryddbod vid Jerntorget
Bouillon de LJoche och Anjovis
nti Enkefru Striildbergs Kryddbod vid Stadssmedjegatan
STORA CONt l 'X '1 - K !KON
i J F Zethrai Kryddbod vid österlanggatan
Af detta Irets skötd aro i dessa da£ar inkomne s
Franska Tinne 11 er» Cathr inplommon Sviskon Muscat
lins sin i Klasar Mat .Hus sin Oliver och Capris till
billiga priser i Broman» Kryddbod vid Drottuiingataii
och Klara Bergsgränd
Franska Renett er
i Bromans Kryddbod vid Drottninggatan och Klaraborgs
gränd
Franska Renetter
hos Mart T Morsing Thison i huset N ;o i vid Skepps
bron
k
Franska Renetter
inkomne med Kapi Kraft från Bordeaux försäljes do» -
JhFdHll
Joh Fredr Hassell
Färsk Kumminost
i Folcker '» Victualiebod vid Köpmangatan
Nya Cathrin-Plommon
och Sviskon
Ö
uti J F Zethraei Kryddbod vid Österllnggatan
Riga utsädes Liniro Hampfrö Engelsk Humla och
Lim m m pl C F i *ilj evalchs Kontor i Ferkens gränd
En Tinktur kallad Skönhetsmjölk »om harden Egen
skapen att förfina huden i ansigtet och rena huden
trän finnar En dito som borttager röda Fläckar och
tnassel i ansigtet En dito «om borttager Fräknar En
»minktinktur Beskriining följer om »ättet att nyttja
det Alla Tinktnrerna är utgiina af en Chemist och säl
jas 1 Tobak» och Klädmäkleriboden vid Fred .»gatan
Fint Turkiskt Rökpulfver »äljes äfven pi oi vannämnde
ställe-
Kemiska Bvafvelntickor a z sk Banco Bunt iKryddbo
den i Stora Kyrkobrinken
AD
y
NEOERHEAD
e
'utmärkt god
försäljes pS C G Ahrbergs et Comp Kontor uti andra
huset söder om Slottsbacken vid Skepp ,bron
RÖDT KLÖFVÉllFRÖ
friskt och af ypperlig beskafjfenhet pl Kontoret 5 tr
upp uti huset 2sr
.o 1 vid Södermalm«torg
.STUNDAS KÖPA
En s kaljad kibitka eller {släda för en hast helst
med SufFlett ^önskas genant köpa den en sidan ha att
aflåta täcktes nppgitva sin Adress på Comission sKonto
ret vid Brunkebergstorg
En Contors- eller Skrifpulpet för billigt pris helst af
becsarit träslag adress torde uppgifva» i förseglad bi lie t
till Pulpeten och inlemnas pä Aftonblad» Kontoret
En förmaks Golf-Yiatta
å
Circa 11 Alnar lång och circa 7 alnar bred åstunda» att
köpa — Ad res» uti H rar Wallbom et Comp Kryddbod
vid Kornhamn
UTBJTTDKS \YK
Under instundande Sala Vinter Marknad finnes der
stade» pl Drottningegatan mycket nära Torgot 2 :ne
Rum (det ena med Z :ne fönsterlufter att hyra passan
de för någon Handlande Närmare underättelse härom
leronar Baron Rudbeck boende på stället
Ett t-tort och vackert Ungkarlsrum är nu genast att
hyra i huset A-o 3 vid Lilla bygatan
RUM för RESANDE
Å
f
Betjening Hastar och Åkdon aro att hyra hos Bokhan
dlaren J O Björnst ^hl i Westeris
En välbelägen Salubod med eller utan M &gaziu ej
l ^ngt fr In Gustaf Adolphs torg den i :sta jjästk April
Underrättelse t 1 uti Liiderbode» vid ^a !mtoress»tan
En FACK BOD större och mindre SF ANM Å L 5
VIND AU s in t en K ÄFFARE alla Lägenheter här
i Studen hvarom närmare underrättelse meddelas af
F Erdmann et comp
Packbodar och Spannmåls vindar uti f d Kallm ska
Magazinshuset vid Skeppsbron Närmare underrättelse
fis pS C G Cantxlers Kuitior vid Lödermalm »torg
BORTKOMMET
E11 Brun Siden-Paraply med Elfen Bens-Krycka
borttappade» Onsdagen d 5 dennes kl emellan 10 och 11
pSi f m imder äkajjdet frSn Stortorget till Stallplan
Nöjaktig vedergällning utlofva» It den »om samma ät ^r
kranar i Kryddboden hörnet af Westerlånggatan och
Tyska Brinken
DIVERSE
Prenumeration ä
TIDSKRIFT FOR LAKARÉ OCH PHARMAOEUTER
för år 1853 hvaraf ett häfte af minst 2 och 1-2 ark hvar
je rodnad utkommer e mot t a ge» med 5 Pidr B ;co i Mag
TV Lundequists Bokhandel vid Myntgatan Di Prenu
merationsmedlen tillika med uppgitt pa Prenumerantens
namn karakter oeh adress fran Landsorterna till o %m
de Bokhandel insändas få är den ansvarig derföre att
hvarje hlirte si snart det utkommer blitvor titan post
arfvode Prenumeranter med posten (iPsändt
l 'Å MAOAZtS rön KOK ST NYHETER OCR MODER
Tionde Årgången for ar iZZZ emotta ^os prenumeration i
Stockholm i Hr Hedboms Bok och Musikhandol och i
landsorterna pl alla po»t .Contor Priset är otörändradt
hela argingen utgöranTe 12 Häften med fyra Planch er i
hvarje och deribland en illuminerad föreställande de
n ,yaste moder fria London Paris Wivn och Leipzig
kostar pS Piegal velinpapper C och p£ Holländskt rejäl
papper 6 Rdr Banco
SUBSCRIPTIONS ANMÄLAN
Undertecknad ärnar att fran trycket utgifva "Fredik
ningar och andeliga Tal—
"Anteckningar och Jie»
seminnen t Sverige och Norrige
— samt "Minnes .suti»
ger
och anhåller om Subscription a desse verk — Sub
»criptions .listor finnas hos Hrr Utter et Comp Norman
et Engström samt Ahlberg
MhiKjlb
Matthias Kjellenberg
K HofPredik
En yngling med städad uppfostran _ged hälsa och
böjelse för handel önskar vinna condition t ex i Krydd
kram eller Lerf t »kramhandel Vidare uppgift erhålles
af Ägaren till Kryddboden midt emot Hercules le4ck€
vid Regeringsgatan «5
En yngling med lust och fallenhet för Kryddkrasa
handel och som t jent i nämnde handel 3 a 4 ar kan nu
genast erhilla condition di anmälan göres uti Kryddbo
den i hörnet af Tyska brinken och VesterlSnggatan
En driftig yngling som lang tionditionerat pl ett
och »amma stille men nu ofV \rmodadt blifvit ledig f
astundar med det törsta employ hos någon af Hrr Gross
handlare helst att föyestl något Magasin hedrande be
tyg kunna prestera» Benäget svar afvaktas uti törs
biljet till S M N 23 som in lemna s uti l ^iseus Kry dd
bod i hörnet af Horn» och Götfcgatorne
E11
infödd Fransyska som nyligen kommit till sta
den önskar att få nit gra bättre ,mans barn att undervisa
i Franska språket» talande skrifvande och öfversättning
De som härå reflektera kunna vinna sin önskan da för
seglad biljet till A P Nio 50 lnlemnas på Dagblads-Kon
toret
E11 Badare .Gesäll eller yngling kunnig i Badare gö
romålen kan fa förmånlig condition nu 'genast eller i
början af nästa år då anmälan göres på Rakstugan i hör
net af Drottninggatan och Mäster Samuels gränd
Frankjurts Lotteriets 1 C lass
dragn d 19 och 20 Deo
Sd
g9
Lotter derå finnes i Strindbergs Kontor vid Sradssmodjfl
gatan hvarest 6 :te dassens Listor äfven aro att genomse
UTBJUDES PÅ ARRENDE
En större trädgård eller plantage med ett drifhus af
sten jemte åtföljaude 6 Hum med 2 :ne kök och nödig»
uthus den 1 April nästa Sr Belägenheten är I Ladu
gårdslandet ej långt från packartorget Närmare uiu
derrättelse erhålles 2 tr upp i huset N :o xo vid Drott
ninggatan
Pä 6 å 8 månaders ömsesidig upsägning och emot 6
procents ränta önskar en civil Tjensteman ett lån § 4000
Rdr Banko emot hypothek af en Pelican Compagnie ta
Lif afsurance a 500 Pund Sterling invisning uti lön på
ordinarie Stat inom ett uti Stockholm beläget Etnbft»
verk för räntan och Prrmierncs uppbärande samt dess
utom en t vän ne eller fler fastighet sägarés proprie bor
gen för b5de Kapital och Ränta Långifvåren kan upp
gifva sin Adress uti förseglad biljet till J C F som in
lemn55 på Dagblads Kpntoret
Undertecknad får äran rekommendera sig med flora
sorter nvare 'fina Cigarrer nemligen Lätta bruna Ha
vanna Vandevi Dito starka Vand wille fläckade Ca
bannas Dito lätta gilla som sprida en angenäm lu kt
de säljas sa väl uti parti som minut från 16 Rdr 3a sk
Banko till 40 Rdr Banko per 1000
J D Labatt
har sin bod uti huset N :o 1 ^vart Mercurius Störa
Nygatan nära Riddarhustorget
Som Theatraliska öfningar inom slutne Sällskapskret
sar på de sednare åren betydligen tilltagit och pä det
att nöjet af denna vackra talang ej måtte törmins ^as ge
nom bristande tillgång pi 7 'heater .Decorationev har till
detta ändamål några åtskilliga vackra Decorationer blif
vit inrättade som af slutne sä Ilskaper kan tå begagna
Dessa Decorationer kan med lätthet uppsättas i hvad rum
som helst Pjeser med utskrilna Roller finnes äfven att
tillgå Theatern visas uti huset N :o 51 vid Clara bergs
gränd till höger i portgången
Hos Herr Nils Magnusson i Stockholm finnes Neder
la <7 af min Bomullsgarns .tillverkning hvilket härstäda
försaljes till Fabrikspris äfvensom af honom expedie
ras från Landsortcrxie ingående beställningar Tvetaberg
d i October 1052
B Wigert
Lik tornar
samt in växta och inflammerade naglar cu rera» och vlr
das af undertecknad enligt Kongl- Sundhet» Collegii
Privilegium
Fenn ät Meyer J :or
O peratcur
Huset N ;o 2 Skomakareg»tan
1 trappa upp olver gärden
kfå döid
pppp olvgdn
En Knngsholmsbo önskar få deltaga om ejtörränvid
Nyåret uti läsandet ai Post och Inrikes Tidningen Dag
bladet och Aftonbladet Benäget svar hvar de kunna
eihlllas torde inlemna uti Snusboden midt emot Apo
theket Hjorten
N yklerh ets-VärdsIms
k
y
Vesterlånggatan ock» Funkens gränd N :o 72 1 tr upp
för frukost och Aftonspisning
dessutom servera» hela dagen
Bouillon Kaffe Chocolad och The Mjöd öhler och
För Porterdrickare tillkännagifves
att alltid lager finnes af
Gammal Götheborgs Forter
Följande Tidningar finnas å stället
Annonsbladen Aftonbladet St Posten Argui Hetin
dall Kon versationsbladet Minerva Handelstidning l ä
derneslandet Aikir för Näringarne Samlaren m fl
Man vågar försäkra om göda varcroch priser bestämda
genom tryckta Priskuranter
HOS L J fl
JER TA