Aftonbladet Torsdagen den 20 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-20
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-20
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-20
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-20
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 20 December 1832

Sida 1

N :o 299
T532T
AFTONBLADET
Torsdagen
den 20 December
f }ri set i i S ockholm för helt ar ro R :dij halft är 5 H :dvt 3 minader s B dr 3st sk fran >o Lösa Numror i sk Baneo Prenlim *r *tion oth utdelning i
Hladets Contor vid Stadss edjegatan ftromans Lod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgrand i Lin dr oths vid N or i lands gatan oth Essin
r•id Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda ontor till i sk Banco raden Utdelningen kl € eftermiddagen
UTNÄMNING AK
"Vid Andra Lifgardet till Andre Löjtn Fendr M
Bergenstråle vid Lif-Reg Gren .
"korps till Andre
Löjtn Fendr E W Unonius vid Helsinge Reg
till Kapit i Reg Löjtn C Fr Ljungh vid Krono
bergs Reg till Fendr Fanjunk L G Tegnér vid
Flottan till SekundrLöjtn Kadelt-Korporalerne C
C af Klint och Ang af Klint
I 3o Nov Till Advokat-Fiskal hos Förv afSjö
ärendcrna Flottans Station i Stockholm Notaiien och
t f Advokat-Fiskalen derst A Kåhre
AFSKED
T 3o Nov För Sckund-Löjtn G
"Wiggman med
Kapiten namn
VETENSKAPS-AKADEMIEN
EEA
Den 11 Dec Kallad till Ledamot i Femte klas
sen t f Professorn Mosander samt i sjette klassen
Prof vid Univers i Halle Gli L Nitzsch och Prof
1 Erlangen L Oken
VIGDE I STOCKHOLM
Hytt mast vid Gardet till häst B P Bränström
och Dem Ch W Hjelm d 23 Nov
Possessionaten P Sederholm och Jungfru A F
Olander .3 Okt
Hr E W D Ahlström och Mamsell C U Ekberg
d 25 Nov
DÅDE T STOCKHOLM
Skolläraren A G Svedens Maka A C Bergqvist
d 9-4 Maj 3c- ar
Kryddkramhandl Fr Nordman d 26 Nov
no år
Målare-Mast J A Eklund i3 Nov 38 år
Karl Adolf enda barnet af Löjtn vid Andra Lif
Grena Jier-Rcg Frih G E Fleetwood d i3 Dec
2 år
Afl Kgl Kammartjenaren Hjorts Enka Maria Ulr
Hjort å Drottninghuset 29 Nov 68 år
VIGDE I LANDSORTERNA
V Audituren vid Lif-Bevärings-Rég J P Wer
ne och Jurgfru Maria S Schoerbing å Arstaholmen
d T7 Nov
Hyttmast vid Sala Silfververk E J Billström
och Mamsell H Ch Unée i Sala d i5 Nov
Inspektören P E Bergman och Mamsell C H
Bistedt på Säteriet Elghammar i Södermanland d
2G Okt
DÅDE I LANDSOgTERKE
JLdå klG
g
Direktören J Lennander på Eksvalls Gård i Sö
dermanland d 23 Okt 64 år
Seniorn vid Sveriges Lägre Läroverk Rektorn vid
Wencr *bo *gs Lärdomsskola Filos Magistern A Sal
menius i Wcnershorg d 14 Nov 86 år
A kl Majoren vid K Örb-gs-Flottan J P Ly
ehou s Enka A C Carlenius på Lorentsborg i Skel
lefteå d 16 Nov 67 år
Kontr
--Prosten och Kyrkoh Mag J J Jacobssons
M ^ka J E Haffacker på Berghems Prestgård i Elfs
borgs L d 25 Nov /»7 år
Bruks-Insp J F Björkmans Maka J C Dauhan
på Tolffors Bruk i Gestrikbind d 21 Nov 53 år
Mamsell C M Bjur i Söderhamn d 26 Nov
5o år
marknad
Svenljunga Vårmarknad som årligen hållits vid
slutet af Maj är afskaflad
FÅR AF FÖRÄDLAD RAS
D RAS
fsflii fur skri fvas gr .iom K o m m c r - K o I h
• <r i i försorg
©eh reqviiitioner deraf hunna ir m nästa
Jan månad
derst göras dock hör anvisning hvar betalning cr
häftes tillika uppgifva
LEDIGA T JENS TE W
-
Lärare-befattn vid Lunds nya vexelunderv
-skola
sökes inom 56 dagar från 26 Nov
Kateket-best vid Ladugårdslands Församling sö
kes hos Samfundet Pro Fide Christianismo inom
56 dagar från 3 annons
BANKO-KUNGÖRELSE
Tackjern å Stockholms Våg belånas i Banken ifrån
och med i833
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Intressenter i Höganäs Stenkolsverk för justering
af prot för d i5 cl 22 Dec kl 12
Malmhöjde Gruf-Intressenter sammanträda hos J
E Fegraeus på Källmo 11 Febr kl 10 f m
LEVERANSER
Kläden för Jemtlands Reg se N :o 296
AUKTIONER
A Immetorps Allmänning i Karlskoga H och Ne
rikes L i 19 Lotter under Skattemannarätt den 8
Mars i Kammar-Koll Landskansliet i Örebro och
Tingsstället i orten
OFFENTLIGA 91 ÅMNING AR Ä
EO >TENÅPK
Malmo R R O E Malmros
och C G Borgströms
targeri-Bolag 18 Nov 18 .33
Kongelfs R .R Timmerhandl A Anderssons å Sund
öron 1 Måndag i April 1833
Kongelfs R .R all Borgaren J U Schnllströms på
Sjuntorp 1 helgfria Måndag i Mars i833
Wimmerby R .R a /I Handl E M Bodstcdts och
Enkas första helgfria Måndag efter 21 Jan 1833
Piteå R .R all» Smeden Höglunds och hustrus 21
Jan i833
Norra Åsbo H .R Bengt Gudmundssons uti Ishult
och hustrus 2 rttgd af Ting e 6 mån från ;9 Juli
83
1832
TESTAMKNT8 - BEVAKMNGåR
Afl Henrik Öberg i Gottenvik till Gotten
viks Säteris Fattighus bev vid BjörKckinds H .R
Enkefru Hamnerins till Demois Chr A Wener
bev vid Kristinehamns R .R
Afl Sjötullsvaktmäst
-Enkan A M Lindströms
till ina Stjufbarn bev vid Kalmar R .R d 1 d :j
klander inom laga tid
Afl Lars Larsons vid Finspong till sin hustru
bev vid Risinge H R klander inom år från 5 sistl
Okt
^ag- p A Hellzén och öfrige »intressenter i
Wifsta Skeppsvarf <-Bolag att vid Inlands Vårting
i8A3 svara till Bonden Nils Jonssons i Dacke påstå
ende om bördsrätt till 6 3-8 mål af Hem N :o 2 i
Dack a B v
_
A RF
EftRbåAJ
_
Efter Rofebåtsm A Johansson Hagelback f i Fin
land afl på Bammarboda i Ö Åkers S
Efter f Fisk k ö par ,en C Holmberg f i Rftfrö i
l inland anm hos ,Mjölnaren A Hultman i Rams
mora By och Möija S
FÖ MYNDäftSKAPi
i
Husdrängen Z Hörnström under Kammarjunk Ch
W v Köhlers
Skorstens feja rc-enk an C G Nordberg under Vik
tual .h L F Alms
ZWV ^TFrKWlNO
WlNO
•Kftcr afl Maj A Lindel råna ilfn n Febr 183°
i
t *ren n a
nOHOE ^ÄHHWS SAMMANTRÄBE ?»
BCHbklädi
Afl Brygg C Husbergs kunna läsa domen i Sta
dens Revisorskontor på Rådhuset
Kofferdi-Skepp J C Heidtmans 28 Dce kh ix
åBörskäll
s
--4s0
.å«
Bagaren K östers d 29 Dec kl 5 e m på Börs
källaren
Fältkamrer A W Segerdahls i Ulriceham» d 4
Jan kl 4 c m å Ulricehamns gästgd
Afl Brukspatr E E Noreens 7 Jan kl 4 e- w
hos Källarmäst Enqvist i Sundsvall
Hattmak Berglöfs d 9 Jan kl 4 e« m hos J G
Ekedahl i Gefle
Afl Landsflsk J Fr Grips 3 Jan kl 11 f m hos
Källarmäst Forsberg i Eskilstuna
Afl Kommin S Nyqvists den 21 Jan i Spånga
gästgd
Afl Fröken Hårlem ans och hustru Holms 3o Jan
kl 10 f m å Stora Värdshuset i Landskrona
SPEKTAKEL
I dag Brodertvisten och Da Förtrogne
I morgon En Timmas Roman och Maria
SAMMANTRÄDEN
Kgl Krigs-Vetenskaps-Akademien d 22 d :s kl fr
e m
Kgl Svenska Musikaliska Akademien i morgon kl
5 c m
Stora Amaranter-Orden d i3 dag Jul kl 7 e m
ITnnoconce d 12 Jan kl 7 c m
Polymnia till Bal den 29 dennes kl half 8
e m
Hjelpsam heten d 21 d :s kl 5 e m
Direktionen för befrämjandet af Spis-inrättningar
utan Spirituösa Lördagen den 22 d :s kl 6 6 m å
p
Bör en
DILIGENCE TILL UPSALA
Afgår fyra gånger i veckan nemi Tisdagar Ons
dagar Fredagar och Lördagar samt återgår fråii
Upsala samma dagar kl 9 f m
Wtri kes
Ekglabd
Sedan konferensen öfver Belgiska angela
Renlieteine nått ett slut synas Osterr /ka
Rysslands och Preussens Ambassadörer hafva
slutit sig närmare tillsammans för att ingå
i underhandlingar som aga ett serskildi syfte
mål Dessa negoetalioner la»a i främsta rum
met åsyfta att undvika stö» re konflikter men
derjemte vara beräknade pu de åtgärder som
i händelse af ett krig af d s-a tre makter
gemensamt borde vidtagas Man inser gan
ska väl att störa penningetillglngar erfordras
att med nAgon verkan k mna fota ett krig
I de föregående krigen le made England sub
sidier till Frankrikes hekämpan Je di-nna
hjelpkäll 1 bortfaller n >tui I ig I-vis » >i Englands
•styrelse lin b varken böjels ill r besitter ut
vä-ai -itt 11 deis 'ö 'lja kont i ^e .ila lina k terna
med -ulisnlier ekler lån lii och me I .1 11 ;n
i fra iilnl skull mind e nar fö-i-n id
med F an el-er 1 'k 'l *s *on Ira s 'rin
denna ma - puliljk
S 1 'dei -Tia» I
Allians 1 1 v är la r ■ 11 - f vara b-lnnl .1 in
dia penninge-resurser iJessa v 1 ij • I li
väl s "ka i England och se tiar pä 'iv 'd >a !t
Vår liöga Aristokratis oje nena l .är k iiSi»

Sida 2

Stil l i 1 i t e tspr I n ci pe n är allmänt bekant och de
ofva nan förde makternas representanter i Lon
don hafva genom sitt långa vistande härstä
des och sin sympati både enskildt och ex
officio med de större ai istokraterne tillvunnit
sig detta partis oinskränkta vördnad och be
uiidian JVu aro dessa samma aristokrater
omåttligen rika och Heliga Alliansen — nu
reducerad till dylika utvägar — hoppas att
de som så lifligen intressera sig för Konungarnei
sak ej skall lemna den i sticket om det gäller ett
understöd eller sammanskott af några millio
ner pund Oaktadt sm mångåriga intima be
kantskap med de Hög välborne hafva dock
Herrar Ambassadörer soin vi frukta något
starkt missräknat sig på sina vänner och en
sa sangvinisk förtröstan på Englands guine
stinna Lorder gör deras omdöme föga heder
Hvad är det nemligen en Engelsk aiistokiat
mest älskar Sin prakt sin lysande betjening
sina hästar och sina hundar — eller med an
dia ord sagdt sina penningarj ty endast för
dem kan lian erhålla det öfriga Hvarföre
b atar han reformen och liberalismen För
dit de sträfva att nedsätta hans inkomster
År det då troligt att när d ,essa hans båda fi
ender ändå relativt förfarit så beskedligt emot
honom som de gjort han skulle sätta en stor
del af det myckna de ännu lemnat honom på
»pel för att i ett kontirenlal-ki ig som ändå
så pass indirekte rörer England dra udda och
jemnt om det lilla han redan måst sätta till
Vi svara härtill tryggt nej Emedlertid äi
det ganska säkert att vår aristokrati önskar
sig ett allmänt krig nb icke ett sådant som
den sjelf får betala utan ett der den kunde
inka i grumligt vatten vinna mycket och ri
skers litet Den tror nemligen att då Juli
revolutionen ve kat så elektriskt på folket och
uppäggat Engelska nationen till reform af sitt
parlament- skulle ett af framgång krönt fält
tåg mot dessa Julimän frambringa en motsatt
veikan och bidiaga till de gamla gyllene En
gelska institutionernas om icke fullkomlig»
åtminstone partiella återställande Med de li
berala principemes fullkomliga undergång i
Frankrike förespår den sig ock nya och va rak
tignie stöd för alla aristokratier i Europa
och framför allt Whigpai tiets fullkomliga af
lägsnande fiån styrelsen i England Rmc illce
laerinia
Poktugal
Ett nytt lån af femton millioner Franc
skall i England blifvit afslutadt för Don
Pedro och hälften af denna summa redan
ankommit till Oporto under ledning af Bi
ron von Renduffa den der fått underhand
lingen sig uppdragen Tjugutvå Engelska
Officerare hade äfven anländt till Oporto och
bland de .» en kavalleri-Öfverste för det re
gemente som håller på att uppsättas och re
dan bekommit hhlterv af s na hästar Desei
tionen bland Migueliterna är i tilltagande
Man anser ändtligen för troligt att Don Pedro
med första skall ia >a offensiven Don Migu
eis armé gör ingen rörelse och sysselsätter
sig endast med sitt försvar
Bi ef fiån officerare tala om förslag dem
Miguel giort Kejsiu n ja till och med om
sändebljd hvilka den sednare skolut i .a af
Vist
Gtifernöreh i Badajoz berättas ha anhållit
fleie kistor tillhöriga Doir Migtlel som un
der Vicointe da Qiuldz
anförande voro på
väg till Spanien Dt liade innehållit arbe
tadt silfver uch Kongl familjens juveler hvil
ket förmådde Guvernören att bemäktiga sig
dem och inrapportera 'k n ill Äj •» >e
geiingm som å sin si i skall ha gifvit Don
Pedio i "nderrätlelse derom
HZ a 'ar my«ket om Markis Paluiellas
förestående resa till Madrid i ett vigtigt upp
drag Vänliga förhållanden tios ha tagit
början mellan Spanska regeringen och Don
Pedro ty det försäkras att denne sednare
erhållit tillstånd att från Gallicien hemta så
mycket lifsmedel och hästar han behof ver
och att en agent redan afgålt till Vigo för
utt göra åtskilliga uppköp
ser och vågstycken Hos ett sådant folk an-
ser jag otroligt att den närvarande generatio
nen kan omskapas till fredliga och lydiga un
dersåter
Tillståndet i Grekland
Utdiag af ett bref från Zante d 8 November
"Vi ha dagligen väntat att få höra något om
de Bajerska truppernas uppbrott som äro de
stinerade till Napoli di Romania men Tyskar
ne äro senfärdiga kuskar och det synes som
om sedan manskapet blifvit samlad t för den
na resa betänkligheter uppstått när de sikolat
lemna landet då detta strider mot lagarne I
Bäjern äro alla invånare soldater och under
kastade utskrifning när regeringen så fordrar
en utflyttning af så många som 5ooo man
från en så liten stat måste förorsaka de qvar
blifvande förökade utskyIder och har som
jug förmodar gifvit anledning till missnöje
och motsträfvighet När skall det olyckliga
och söndiade Grekland en gäng erhålla en
väl ordnad regering Det måste väl slutligen
komma under klubban och säljas till den
mestbjudande emedan ingen synes böjd att å
taga sig den tunga suveränetets-bördan In
genting kan jern föras med Moreas upplösta
och oroliga ställning Man kan icke ined sä
kerhet gå utom staden Napoli di Romania
(sätet för regeringen emedtn allt som befinner
sig utom valiarne strängt obsei veras af banditer
na
— Den 29 September försattes invånarne i
Patras i stor förskräckelse vid upptäckten af
en sammansvärjning i ändamål att plundra och
sannolikt uppbränna staden samt öfverraska
föstningen La Cograsse en af Zavellas kap
tener ocli kommendant på Moreas fästning
samt Sortore Stratto en annan Kapten al
Cnlettos och Grivas parti uppsade Ziv-ella
a 11 lydnad och öfverenskommo att den förre
skulle öfverlemna fästningen ut Sortore Slratto
så snart denne med sina följeslagare visade
sig framför densamma och att de sedan till
sammans skulle angripa Patias och inlaga
fastet Då kommendanten i Patras Trandif
falo
_ genom spi ner fick underrättelse härom
afsände lian genast truppen i paranzas (båtar
föl att bemäktiga sig fästet Morea 6 mil
längre upp i viken men efter någon skärmyts
ling afslöts ett stillestånd och saken bilades
Tästets kommendant hade likväl föregående
natt lemnat fästningen tillika med någre följe
slagare och tagit sin position i ett hus i Pa
tias för att vara bland de förste som plun
drade staden Huset omringades af Trandaf
falo trupper men de inneslutne hade begag
nat sig af mörkret och kommit undan Lan
det är deladt i distrikter under befäl af Klefter
eller banditchefer Tavella och No t o Bozzari
innehafva Kali viita Vosiizzi Patrasso Ellide
och Pirgos Kolokotroni och Kanzc Petro
Tripolizza Kaviteou Fanari och Nedre Mes
sina Giannachi Stratto Grizotti o :h Zokri
Argolis Koriuth oth kringliggande orter
Sårlan är sakernas stillning Man hoppas
att B ijrarnes a konist skall förändra allt Kan
ske skola anförarne till en tid försöka hvad
lydnaden för den nya dynastien kan uträtta
men jag fruktår att jag alltför väl känner
deras karakter d tiihöia en rå och okunnig
folkmassa som hatar både ordning och lagar
och på intet s tt är mogen friheten De haf
va f än barndomen blifvit vane att lefva af
våldsamhat och plundringar att söka sina nö
jen i stro i tåg ocii intriger De k ta för öl
rigt icke sitt lif mer äu elt halföre emedan
det innefattar en oafbruten kedja af K rsakel-
Belägringen af Antwerpen
Vi skola nu bär nedan söka att i ett sam
manhang gifva våra Läsare en tafla af till
dragelserna vid Antwerpens belägring
Det är förut kändt att Franska Marskal
ken Gerards uppfordran till General Chassé
hvilken finnes införd i Lördagsbladet afsän
des till citadellet den 3o November på mor
gonen Den öfverlemnades af en Stabsofficer
beledsagad af tvänne trumpetare General Chas
sé svarade härpå att han icke skulle upp
gifva citadellet innan han uttömt alla för
svarsmedel Ett han betraktade Staden Ant
werpen såsom neutral så länge batterierna
från staden och dess utanverk icke begagnades
mot citadellet och Tete de Flandies hvari
han inbegrep fästena Butghl Zwyndrechtoch
Austreweel samt den framför Antwerpen lig
gande flottiljen Det förstods äfven af sig sjelf
att den fria kommunikationen ined Molland på
Schelden icke fick afbrytas Gen Chassé
ut
tryckte sin förundran deröfver att förbere
delser till fiendtligheterna gjordes genom bat
teriers uppkastande på södra sidan under ci
tudcllets kanoner medan marskalken öppnade
negotialionerne och han förklarade att om
dessa arbeten icke upphörde till middagen
samma dag funne han sig nödsakad att af
bryta dem med vapenstyrka Muntligen ytt
rade han till pariamen taverna att han skulle
begrafva sig under ruinerna af citadellet och
att han icke lofvade något i afseende på sta
den
Oaktadt detta svar fortfora Fransmännen
i sitt arbete 7000 man voro sysselsatte att
öppna trancheer rundt omkring Fort Laurent
En ny parlamentär afsände» men lika frukt
löst klockan 12 smällde första skottet ifrån
citadellet och väckte ett förfärligt alarm åt
alla håll Som det var torgdag var staden
uppfylld af landtfolk och dessa flydde så fort
de förmådde åt hembygden
Detta skott nedlade några man döda och
sårade 1 medlertid voro Fransmännen vid
så godt lynne att en mängd af dem i det
samma kulan slog ned ropade 'lefve kriget
lefve Frankrike
Under tiden arbetade Fransoserne hela nat
ten i regnet Arbe tet försvårades äfven deraf
att vägarne toio nästan inpraktikabla Skjut
ningen från citadellet fortsattes men sparsamt
hvartill ors«ken ansågs vara den töckniga väder
leken samt att en Imp träd mellan citadellet
och tranche
erna hvilka Chassé
glömt alt låta
afhugga bortskymde de arbetande 4°o man
Fransmän ryckte nu in i staden ooli alla
poster omkring citadellet besattes med Fran
ska soldater Det 5 :te Belgiska Regementet
lemnade i stället stålen och Gen Despret
Chef för den Belgiska staben drog sig till Li
erre Belgernes hö .qvarter
Lördags middagen hade Fransmännen ge
nom approcher i zigzag nalkats citadellet in
om muskötthål utan att till d ras förvåning
någon eld ä nu blifvit öppna ^l på arbetarne
De hade tillika uppkastat vallar eller under
lag till 9 b itterier hv Ika i förening ni ed
skansen Montebello som innehafves af Frans
männen lemnarfe tillfälle att öppna en eld
från 70 artilleripjeser hvilka skulle börja att
spela emot St Laurent lunette
Middagstiden gjorde Holland irm ett utfall
med ett par kompanier emot löpgrafvaine
som i ögonblicket besattes med folk Sedan
de uppbränt ett par hus som stän r utsik
ten lian citadellet drogo de si a .er dit ia

Sida 3

Natten och morgonen till den a December
tilltog skjutningen kl t1 gjorde Ilolländarne
åtex- ett litet utfall som drefs tillhaka med
4 ä 5 mans förlust på Fianska sidan Hol
ländarne förlorade 12 som stupade och 10
som blefvo fåugna Afsigten var sannolikt att
rekognoscera hvare«t Marskalken Gerard liade
sitt hufvudqvarter ty genast derefter öppna
des en stark eld på kyrkan S :t Laurent som
genomborrades af mer än 20 kanonkulor Hol
ländarne sköto dessutom mycket med drufha
gel äfvensom med 8 mörsare från Kiels och
S :t Laurents lunetter men utan någon fiam
gång Samma dag kl 10 på aftonen gjorde
Holländarne ett nytl utfall för att draga mas
san af de Fianska tropparne åt den attacke
rade punkten på vägen åt Boom och öppna
en stark eld på samma punkt
Hela måndagen och natten till Tisdagen
fortsattes Holländarnes kanonad men temlig» n
lamt — Tisdagsmorgonen den 4 Dec kl hall
11 öppnade Fransmännen l3 batterier al
hvilka q voro försedd» med 4 pundingar och
de fyra öfriga med mörsare af 18 tums dia
meter alla nya så att elden verkligen va
förskräcklig J \u ökades utflyttningarne från
staden och alla vägar voro uppfyllde med
qvinnor och barn Fästet Montebello riglade
sina kanoner hufvudsak ligast mot en bastion
kallad Pacedot
Den 5 på förmiddagen steg antalet af d
Franska eldgapen till 60 kano er af olika ka
librar sa nt 22 haubitzer och mörsare Nå
gra af batterierna utmärkte sig genom sina
väl riglade skott men mång i sigtaJe for högt
så att kulorna passerade öfver citadellet och fol
io i Schelden Folket på cle Holländska ka
nouhåtarna som sågo kulorna hagla ned om
kring dem trodde atl skotten voio ämnade att
säcka dem i djupet men detta inträffade icke
med någon en la El en från Citadellet rig
tades förnämligast mot batteriirna »ridt föi
lästet Kiel hval est äfvensom på S t Laurent
skjutningen hade tystnal den 4 pa aftonen
.Kl 3 utbröt en eldsvåda i ett hus på cita
dpllet hvars yttre redan på fleie ställen visa
de betydligt märken af fö ,störing Kl 10 pi
förmiddagen var Marskalken lill häst och
gjorde tillika med sina adjutanter och staben
hvaribland äfven de båda Franska Prinsarne
en rund utåt hela linien
Den Engelska tidningens korrespondent be
römmer i öfrigt utomordentligt de Franska
soldaternas mod och officerarnes skicklighet
samt beikrifver skåd-spelet af deras .skjutande
batterier såsom högst majestätisk t Då batte
riet iN :o 5 afsköt det förstå skottet hördes
utåt hela linien ett allmänt lop af 'Lefve
Konungen Nystan i simma ögonblick besva
rades dånet af detta skott såsom af ett eko
ifrån de öfriga batterie na Marskalken och
h iris stab red från lulteri till batteri och
uppmuntrade tropparne Hvarje Artilleri
kapten stod lugn å batteriets bröstvärn och
ko m nderade ser v i ■•■n
Ett ögonblick e
<er eldens början voro bröst
värnen pi Citadellet öfvergifna af de Holländ
ska offi erame som förut stoilo der i mängd
Fur hva js gång någon pj s pä Citadellet ha
de blifvit demont r d hördes högljudda vi
va t rop af Fransmännen beledsagade af musi
ken som spelade munn a 5 veken
Alla förv
«ades öfve
-General Chassds lama
motstånd i äldré militäreine både Frans
män Engelsmän och Beiger kurde icke be
giipa hans uppförande hvilket ej työktes le-
das af någon hittills erkänd princip för fö 1 —
sia et af en fästning Om han föl ut hade
underhållit n starkare eld så ansägo de alla
»tt Frar-männen i cl - kunnat komplettera si a
bat eriei ined mindre förlust an af tvåtusen
man hvaremot de nu icke hade förlorat mer
än omkring lika många hundrade
De båda Franska Prinsarne Hertigarne af
Orleans och Nemours ha visat sig serdeles
lifvade att deltaga i denna affär Hertigen af
Orleans hade yttiat mycken lust att deltaga i
anförandet af en stormning om någon sådan
inträffade
STOCKHOLM
Ven 20 December
Det berättas att Kongl Maj :t i Nåder tillagt
Lagmannen Riks-Härolden Kanslisten vid Ju
stitie - Ombudsmans - Expeditionen Notarien i
Riks-Diskonten m m Hr Karl af Georgii
Stats-Seki eterare namn heder och värdighet
Få personer hafva genom sina många och
trogna tj ens ter kunnat vara mera förtjänte af
en sådan värdighet än Hr af Georgii
Våra läsare torde erinra sig att tidningarna
för någon tid sedan införde Krigs-Hof-Rättens
underd utlåtande till Kongl Majjt i frågan
om åtal å General-Majoren 1 och Ridd Frih
Adlercreutz för åtskilliga svåra beskyllningar
och tillmålen hvilka han hade gjort emot
KrigsHof - Rättens Ledamöter och serskildt
Krigs-Hof-Rätts-Rådet Livijn uti en till R
St Justitie - Ombudsman ingifven klagoskrift
rörande en rättegång emot Majoren Bennich
hvilken Hr General-Majoren hade tappat så
väl i Krigs-Hof-Rätten som Högsta Domsto
I e 1»
Detta mål har nyligen blifvit föredraget
hos Konungen och fått den sällsynta utgån
gen att Kongl Maj :t skall föi klarat det
åtalet emot Herr General-Majoren Adlercreutz
kommer att hell och hållet nedläggas Vi
-kola så snart handlingarne i målet blifva
tillgängliga närmare underrätta våra läsare
»1» de skäl som grundlagt detta Kongl Maj :ts
beslut äfvensom om omröstningen i Högsta
Domstolen der ganska intressanta yttranden
i saken berättas halva förekommit
Vi ha för ett par dagar sedan blifvit an
modäde att införa en ansökning som Öfverste
Löjtnanten G Hjerta redan för en månad se
dan gjorde hos Kongl Maj :t att i Kapten
Rosrnc /uists ställe få undergå det fästning
»trall-
af sex månader hvartill Hr Rosenquist
blifvit dömd såsom ansvarig utgifvare af tid
ningen Medborgaren Vi hade äfven för full
ständighetens skuil i hvad som rör detta mai k
liga tryckfrihetsmål ämnat meddela skriften
ät våra Läsare men som vi igår saknade ut
rymme dertill och den i dag står att läsa in
extenso i 111 annat blad så kunna vi nu in
kränka oss till att endast på detta sätt om
puma den
bland de ta I rik a artiklar bokhandeln för
deri instundande Julen ei bjuder anse vi oss
böra fästa Läsarens uppmärksamhet på den
intres-anta tidskriften för Jagare och natur
forskare hvilken både genom det omsorgs
fulla valet af artiklar och de utmärkt väl ut
orda planche na utgör en serdeles tjenlig jul
klapp för ungdomen och lem nar en favorit
läsning för hvarje älskare af j .gtnÖjet och
n .turalhistorien Såsom en annan skänk till
julhögtiden hvilken för I jente att egas i hvar
j- familj rekommendera vi den nyligen på Hr
Bokhandlare» Bergs förlag utgifna Andakts
bok for ungdom en volym i stor oktav nf
författaren tili de så allmänt kända och om
tyckta Andaktsstundcrua Samma djupa och
kjaia blick in i mennskoh jertat sam nia varma
och lågande Menni k >1 arlek som gjort andakts-
stunderna så allmänt älskade igenfinner nian
äfven öfverällt uti And aktsboken for ringde
men Den förra skriften har rönt den för n
religionsbok sällsynta lyckan att vara öfver
satt på Fransyska Engelska Italienska Svenska
och som vi bort sägas äfx ^en på Ryska så att
den snart kan sägas vara känd icke blott i
Europa utan äfven i en delj af Asien och
Amerika
Naleidvskvp
Vi omnämnde för ett parv dagar sedan XJp
sala Correspondenlens anmälan för nästa år
såsom en serdeles profbit på de många lof
vande prenumerations- och subskriptions-an
notiserna som tidningarna uppduka för nästa år
Vi hade då ännu icke sett den anmälan sim
den nye Redaktören af Wadstena Veckoblad
Hr Öbom j låtit utgå angående fortsättningen
af denna tidskrift emot hvilken alla föregå
ende äro ett intet och som lofvar att bl i f va
ett verkligt fVitterhetens handelns och kon
sternas Oratorium ungefär i samma plan som
det "Finans-Spegelns ryktbare författare Hr
Jonas Lindberg annonserade i sistl Maj må
nad dediceradt till "fVitlerlittens konstens
handelns och näringsflitens patronater
Vi
göra säkert våra läsår ett nöje och Wadste
na-redaktören en tjenst med att reproducera
några utdrag af denna anmälan som icke lä
rer undgå att skaffa honom talrika abonnen
ter Vi ha med kursiv stil utmärkt det vig
tigaste
,JTill den Resp Allmänheten
Uti den vördsamma anmälan vi låtit utgå
till Resp Allmänheten
har Redaktionen af
Wadstena f .Veckoblad för nästkommande år
tillkännagifvit sin afsigt att fortsätta utgif
vandet af denna tidning En öfversigt af de
ämnen som skola sysselsätta oss torde med
v a 1 v i I j 1 anses
Vi få då först tillkännagifva att fVadsle
na fVcekoblad i synnerhet kommer att fram
ställa de ange lägen herer af vigt som förefala
i sjelfva staden och dess distrikt hvarmed vi
föi stå Lysings Dahls Aska och Göstrings
härader I detta distrikt står Motala s .i
som en nyare tidens skapelse såsom ett mo
nument ärofullt för det Svenska namnet och
kastande ett bcbäclelserikt sken ofver Sveri
ges framtid Ehuru de sårGöta Kanal till
skyndat en och annan aktie-cgare och hvil k 1
ännu svida så tro vi likväl att framtiden
som läker de flästa sår skall visa detta stor
ve ks nytta Motala med dess inrättningar
och tillverkningar blifver således en ljus punkt
i den tafla vi vilja framställa Dessutom är
det var afsigt att meddela de /Märkvärdigare
kungörelser och domar som ifrån nämnde
distiikts embetsmyndigheter utgå Undervis
ningens hushållningens handelns tillstånd
»kole vi söka teckna Vi vilje egna oss aC
vexel- undervisnings - methodens befrämjande
och utveckla grunderna för en bättre popu
lär eller folkbildning Priserne på spänne
mal och köttvaror ni ni skole vi anmärka
och anställa jemlörelser med de priser som 1
andra landsorter äro gångbara Den kommu
nikation
!om eger rum emellan Öster- ocii
Westergöthland och m handel hvartill den
föranleder förljenar äfven ett rum i vår tid
ning
Utom dessa distrikt- och provins-omfattan
de ämnen skole vi söka framställa alla inländ
ska angelägenheter af v i t Då tilfJalle d 1
ti 1 gifves skola vi äfven lemna en och an
»v» uppsats om del Moriska Brödrafolket

Sida 4

Det Nowsla Stortinget öppnar snart sina sam
mankomster Hvilket intiessant och
-lärorikI
skådespel äfven för oss Svenskar kommer då
att ti pföras Huru önskligt vore det icke att
<-tt Svenskt Sloiting vid sidan af det Norrska
matte uppkomma •— — >— — — —
aied-
J-
Utländska nyheter skola vi äfven
dela Europa företer ett intressant stort sk
despel Nästan inpet land är utan sin märk
värdighet Men det är isynneihet de stora
på skådeplatsen uppträdande Nationerna vi
vilje betrakta Frankrike med sina partier
England sin framgång på reformernas hann
Tyskland med sina kouvulsiva i yckni ngar och
den Hyska kolossen med det blödande Pålen vid
sin sida eibjuda en rik omve \lande tafla klen
niskovännen följer under känslor af fi uktan och
hopp des >a nutidens scen r Han tror att lju
set skall segrande fiamgå och alt sedan stor
men rasat ut ett stilla behagligt lugn skall
uppkomma
j Huru mörkt såg det icke ut i Europa då
Wellington boll styret i sina händer i Eng
land Polignac i Frankrike och Metternich i
Tyskland Scenen bar förändrat si»
Styrel
har ;»f de Engelska och Franska Nationerna
lolifs it ryckt ur Wellingtons och Polignac
o \ärdiga händer
Vi skola äfven riil tillfälle anställa en re
vy eller ö /versig öfver Tidningarna och
tidningsväsendet som skall visa oss den stånd
pnnkt hvarpå tidnings-litteraturen befinnei
sig i fäderneslandet
Allt detta Som likt det ofvannämnda Oia
toiiun» ci t v i f elakt igt kommer alt medföra go
da verkningar i det "moraliska ekonomiska
matematiska och financiella lifvets många ut
vecklingar
erhåller läsaren för l R :dr ji sk
bmko årgången då den hemtas på boitiyc
k <-ri-t oeli i 4 d >n som vilja hafva bla
det sig til skicka dt i kuvert
aied- j
J-
sk
T1T .L SALT F !N <VT \S-
nr rön kams ta tit .e vederläggning
av CIIRISTNA religionen gjorda EoRSOK
utaf BoHngbroke LeisiuS Voltaire Boulanger Paine
Ven i nriiii och flera ryktbara- författare jemte JVhi
t Juni Evangelium af Meister Reinhard uber den plan
stifters der Christi Religion och la Confession
V Augsbourg par Villers en
samlinf utgör and- it
/lerton band af gantka sällsynta Skrifter siiljes
tillsammans för 57 JR dr Banco Den hugade hopa
mi behagade inlemna sin adress pu Aftonblads
Kontoret » i hillet till XXX
Necken
Af detta Mmikfclad har i dag utkommit N .o 12 inne
hällandet Våren af Reichard Kupletter nr Ope
ran Marie a t Herold och Canzonetta af Biancfn
samt Lördagen den 22 dennes sista Ntim 13 innehll
»ande lårens välde af Lafont Barcarolle nr Op
^larie at Herold och Canzonetta af fVinter Sam
lin »en
complett för detta Sr finnes S de vanliga ut
delningsställen att tillgi häftad i kulört tryckt omslag
•j z I \dv Stockholm den 19 Dee 1LZ2
Hos Hrr Östeigren Hedbom Möller och
Isberg saljes
f €MBll
Isberg salj
Sånger af € M Bellman
tfö
satta för
FYRA MANSRÖSTER
Förslå Häftet 24 sk bco för Subscrib och 32
sk bco för köpare
De sotn subsciiberat å andra ställen än i
v
.oklådorne få uttag sina exemp i Hr Is
i ^rgs Bokhandel i hörnet af Storkyrkobrin
k ;u SubäCiiptionen fortfar
J P Cronhathn
»ti Hf Ählbergs Bokhandel
- The works of Lord
.ron Tom VI — XII Rdr 7 X .ionel I .incoln by F
Gooper Z vol Rdr 4 c
Principes economiquespoHtiques
Malthus S vol- Rdr 4 Theatre de Corneille 5 vol
t >ix -2 24 Théatre de Regnard 5 vol Rdr 1 2fc Thé
mede A V Arnault z vol Rdr 6 Oeuvre» ds Ra
« io i vol Rdr 4 Oeuvre» ehoiaiss de Saurin sk
Oeuvre» choisies de Despertessi sk Critiques pbtlo
»ophique de A V Arnault 2 vol Rdr 4 Fables et
Poesiua de A V Arnault
Rdr 2 JBrambletyehouse p
H Smith 5 vol Rdr 4 2 'f Des homonymes francai»
3 .iie Fdit Rdr 1 16 Considerations sur la cause de la
grandeur de l 'empiro Romaiu Rdr 1 La maison rustique
5 vol Rdr 1 B4 allt Banco
Till salu finnes lies de flesta Bokhandlare
DE TROLOFVADE
af Manzoni complett i g .ne delar öfversättning ifrån I
talienskan k 4 Rdr 12 sk Bco
NO K Ii L A N DS-BLOM MOR
Af Författaren till Den moderna Krigaren hafva nyli
gen af trycket utkommit och säljes for 24 sk bco uti
Herr Normans et Comp .s Herr Mag Lundequists ech
Herr Wiborgs samt i de flesta Boklador
BARNBÖCKER
si väl Tyska Fransyska som Engelska medoch utan
Kopparstick finnes ett assortiment att tillgå uti A Bon
niors Bokhandel i 8 tor kyrko drinken
TILL KONSTALSKARE
Oljefärgstaflor af si väl äldre som nyare Mästare Gra
vurer uti mångfaldiga ämnen samt Böcker med Kop
parstick hvaraf m nämnas Svecia Antiqua et Ho
dierna Delle Antiche Statue Greche e Romane
OernmeAntichi Jigurate di Rossi St Bartholi Rom
An ti qui te ten Racolta di Vedute della cittä di Ro
ma Galleria du Palats Egulite les Monument An
tiques du TVLusee Napoleon Costum .cs et Chef-XJeux
de la Suitse Collections des principaux IVEonumens
et vues de Paris y Rilder &uch fur Kinder von Res•
tuckt samt Ttitraaterialier säljes uti Westerlings Konst
handel vid Regeringsgatan Huset N .055 en trappa
?p
I Huset N .o hornet af Tullports och TJärhofsga
torne pi Söder en trappa upp finnes 2 .ne stora Ost
indiska Punschbilar med lat aldeles nya ett för med
guldkrycka en kafFékannö af silfver samt 3 .11© störa
silfverbeslagna SJÖskumspiphufvuden
Ett 4 Oktavers
Rlayér
af Kindskrom for 18 Rdr Rz ;s Underrättelse lem
nas vidare härom uti Kryddboden i nedre Stads»
gården
Mandarin-Koppar
af fint Saxiskt Porslin malade med vuer af Svenska
och Franska Lustslott i boden i hörnet af Stad ssmed
jegatan och Salvii gränd
Äkta gula CanariefogLar särdeles godå sSngar© i
huset N .o 5 a Catharina Östra Kyrkogata Qvart Ston
bodarne större 1 tr upp
Tvenne stycken nya färgade GrSverkskragar adress
fas pS Aftonblads Kontoret
En Barn .Then ter in«d många dekorationer för
godt pris Adress ils i Snickare .Embetets magazin vid
Munkbron
TrufFo pl hel et halfbouteljer
i
Apricot
IVlirabel 1
Rein Cloud
Thom att "P
Pers i co
Thom att "Pomme d 'Amour
Pers i co
nyligen fr in Pari inkomna till mycket goda priser
i Wallboms Kryddbod vid Kornhamn
2 Ris Makulatur papp er i Skrift ByrSn
Niirn berger Barn - Leksaker
hvaribland Laterna Magica och Camera Obscura hos
Eisen vid Regern2ngsgatan hörnet af Jacobs gränd
UTP .JPniiS HYRA
En större och en mindre Våning samt nSgra Ung
karlsrum ljusa modernt inredda belägne nära Sképps
bron och nu genast att tillträda Underrätteiso i Tobaks
boden midt emot Norra Vigen
Utsi glor
ges uti Herr HattstolFerareft Utterbaoks bod vid Gnstif
Adolfs torg
Undertecknade hafva äran rekommendera sig till
nstunelände Julhelg med försäljning af moderna sil
kesfelbhattar för Herrar samt Damer hattar af åtskilliga
kulörer och storlekar äfven flera sorter förfärdigad»
papp- et galanteriarbeten slsom toilettkorgar för Da«
mer ljusskärmar ljussaxbrickor taflor askar och sy
skrin af diverse storlek efter nyaste moder fällt må
ladt pS glas i Hattboden vid Westerlånggatan N .o 45
Sandström et Brandt
Hatt fabrikörer
Det fruntimmer som förliden lördag uti Bomulls
fabriksboden till venster norr om Tyska brinken tog
ett stycke grönspracklig nankin om 41 a ,ns längd och
förmodligen af glömska uraktlåtit att betala anmoda
härmed att infinna sig till liqvid men i händeiso
egennytta d rit vit henne härtill tir mansäga att hon var
till anseendet känd af ett uti boden p samma gång in
nevarande fruntimmer Skulle det vara saldt eller be
ländt igenlöses det uti ofvannämnde bod hvarest fin
nes prof på stycket att tillgi äfvensom på Aftonblads
Dagligt Allehanda och Dagblads Kontoren
Vördsamt Tillkännagifvande
Med Allernådigste tillstånd få Undertecknade sora
under sin resa från S 't Petersbur g till Köpqnhumn
ärna uppehålla sig härstädes en kortare tid äran öd
mjukast rekommendera sig hos ortens respektive Herr
skaper och innevånare att enligt den af Hr Professor
Dubois i Paris nyligen uppfunna operations-metoden
medelst en silfvernal borttaga alla slags liktornar med
rötterne utan ringaste smärta eller blodsförlust äf
vensom att operera invexta naglar och borttaga så kal
lade frostknölar inkar samt vårtor Den approbation vi
erhållit af Medicinska Fakulteten i Breslau Kejserliga
Landt Piotomedikatet i Inspruck och Ofver .Läkare
vid K ej serl Landt Hospitalet i S :t Petersburg Herr
Verklige Stats-Ridet Witt tyckes gifva oss anledning
till det glada hoppet att vi äfven härstädes skola blif
va hedrade med det förtroende som vi fått röna i fle
ra af Europas Hufvudstäder Patienter omottagas alla
dagar från kl q — 10 f ra och från Jtl 1 — 5 e m
Herrska per som åstunda opereras hemma hos sig be
hagade derom låta tillsäga Fattiga betjenas gratis
MLih F
1
ggg
M Louis och Fru
fran Rotterdam
Boende i Huset N .o 1 vid Mynt
gatan midt emot Stadens Auk
tionshus 1 tr upp
öhfhå
ionshus 1 tr upp
Herr Bruno Cederström har ett bref att afhemta på
Aftonbl Kont
w
w N (H 2
r- O CD 3 rH 2
g- os
>3 <5 5-2-
t» C /3
a - 3 -
S 2 J m
M 33 "2
JT
i
a
I
o
B o =rSS
® »r
w o
S
H 8
®
« Z
«2-3
»■ — Zu
3
g-5 S
J g- O
B - o
s
'Z
0 3
o ?»
o O M
B
S S
o
- B
CL- u
a r
O M
1
3-5 cl
g
3 3
2
v o
3
vj - o
gr §-
P a
C Oi
öf
» S ^01
-på
gog
h ^O
2 2
v - Kp
OS
03 MO-
t_r
no
o-
El o»
-
»
»•flirt
Of-
son
R o
(5 Pl
v
iz Q
33 -• «•
1 ^2 g-
S
°
M
3
1 -
11£ §
C6
W
g
B
a
• ?I
p
-
Ä H
ill
v S 73
ÖS o
&S g ;»
a
I
*■5 s .5 "■
» 1
DIVERSE
Till Subskription aiimllles
jådk
r
p
i Kongl Djurgårds parken
och dess omgifningur
efter teckningar af F Blom Jithografierade i Paris af
utmärkte Konstnärer slsom Victor Adam Arno ut och
van der Burch
Detta arbete som redan började tryckas ar 1830 och
dervid betydligt är avancera dt kommer att utgöra ät
minstone fyra häften med fyra plancher i hvarje Snb
skriptionspriset bl ifver två Riksdaler trettiotvå sk Bco
pa Velin och tre Riksdaler trettiotvå sk pZ chine *iskt
papper pr häfte Första häftet bestående af 2 .ns Vuer
af Rosendal 1 af Sirishof och 1 a t Listonhill är att
tillgå pä de fleste Boklådor i Stora Kyrk obrink en
Undertecknad som emottager beställningar af alla
slags Stentryckeriarbeten f ^r äran tillkännagifva sig
ega en Tryckpress hvars construetion olik de vanli
ga Stentryckeri .prässarne gör c :x större skyndsamhet
möjlig vid tryckningen hvarigenom ock» priset på de
arbeten som deri verkstäLlas kunna blifva billiga
6oph ie
Muller
Gamla Norrbro N .o 9
Åstundas erhllla ett stSende lån stort 10 ,000 Rdr
Bco emot hypothek af Lif .Assnrance .Police 3 1 ,000 P
Sterling jemte säker borgen så väl för årliga Premii in
betalningen som räntans fullgörande Långifvames
adrca begäres uti fötsegiad billot till S S som eaiotta»
w
77
"So
a 1 5
JS-
H3
>11
l
Mi-ti detta Bl 'd ät ft "Ijt
R \NL inom Stockliolm
PRIS-COI
liuS ii- i llj
- ;-