Aftonbladet Måndagen den 24 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-24
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-24
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-24
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-24
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1832-12-24
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1832-12-24
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1832-12-24
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1832-12-24
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 24 December 1832

Sida 1

1832
AFTONBLADET
Måndasen
ZÄGHUA GU
den 24 December
j &rtset i S ockholm för helt ar ro R :dr halft är 5 :dr 3 månader st R :dr 3ii sk tan o Lösa Numror a sk Banco Prenumeration oth utdelning i
*- bladets Conior vid Stadss edjegatan £ ror ans bod i hörnet af drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Kon landsgatan oth Esséng
vid lödermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnä mnda ontor till i sk banco raden Utdelningen kl € eftermiddagen
Hos
os
I morgon Juldagen predika
Hos
os DD MM Konungen och Drottningen Kongl
Hof-Pred Pettersson
f-- Hos DD K K Hli Kron-prinsen oeh Kronprinses
san Kongl Ilof-Pred Fröst
Uti Kong Slotts-Kapellet Kg Hof-Pred Frö :t
Kgl HofVPred Lekler Grafström
Pä- Ulriksdal Pred Unander
1 Stor-Kyrkan Komm
-Adj Tollstedt Kgl Hof
Pred Pel tersson Kommin Dal lgren
I Klara ,Komm
-Adj IM el J i n Biskop Franzén
Kommin Beckman
f 1 Jakobs Komm Ljungholm Past
-Adj v Schée
le Kyrkoh Wid >trand
I Tysku Doktor Liideke Kgl Hof-Pred Rekt #r
Freese
Finska Kyrkoh Stolpe både Fin >Va och Sven
ska Högm Komm Mag Tulindberg Afton»
Maria S M Kand von der Burg Pa t
-Adj
Stolpe Kommin Ährling
1 Katarina Komm Hagström Past
-Adj Petters
son Kyrkoh Winquist
I Kungsholms Kyrkoh Widholm Past .-Adj
Mag Almquist Kongl Hof-Pred och Komm Lumd
liolm
I Ladugårdslands Komm Salén Kyrkoh Berg
vall Komm Sandin
I AdolJ Fredriks Kommin .-Adj Löhman Kgl
Hof-Preå och Kyrkoh Tunelius Komm Biljer
I Johannis Kyrkoh Alag Carlstrand Doktor
Pettersson Kyrkoh Mag Carlstrand
För K M Flotta Kgl Hof-Pred och Kyrkoh
"Wijkander
Fid Kg Garnisons - Sjukhuset Esquad
-Pred Ar
rhenius
Enkhuset Reg - Pa t Gravallius
Gubbhuset Komm Ährling
Gäldstucukyrkan Pred Holmgren
Södra Korrektions-Inrättn Adj Hultén
Norra Korrektions-Inrättningen Pred Norrbin
Danviks-Kyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbatsbe g Katechetcn Engdahl
l adugårdslands Fattighus Bat
-Pred Lindroth
Kurhuset Hu pred Schmidt
Kg Lasarettet Lazarf .ft- ^-Pred Wiivnherg
Tyska och Holländska Reformerta Kyrkan Teol
Kand Rothlieb
Annandag Jul predika
Kh
g p
Hos DD MM Konungen och Drottningen Kgl
Hof-Pred och Kytkoh Wijkander
Hos DD K K HfL Kron-Prinsen och Kron-Prin
ses ^an Kongl Hof-Pred Tvgnér
Kongl Slottskyrkan Kongl Hof-Pred Silfver
brand
Pä Ulriksdal Pred Unander
SforAyrÅrt /iJtfSkol-kär Bollin Biskop Wallin
Kom min
-Adj Tollstedt
Klara Kyrkoh Hillberg Kgl Hof-Pr Tegnér
Komm
-Adj Mellin
I Ja koks j Komm Ljungholm Doktor Pettersson
K-oiam
-A .dj Delin
§c I Tyska Kongl Hof-Pred Rektor Freese
I Finska Komm Tulindberg bida mäss Kyrkoh
Stolpe aftans
I Maria Komm Ährling Kgl (jiVcr-Hofpred Dr
Lilljcnwalldn v Komm Bolin
I Katrina Kyrkoh Winqvist rh Kand t ranzen
Komm Hagström
J Kungsholms Past .-Adj Miitzell Kgl Hof-Pred
L«ndh "lm c i
X iadu %a ,rdslaiids Komm Salen Komm bandin
Höifm °ch Afton-
I Adolf Fredriks Past
-Adj Ofverberg Kommin
-
A di Löhman
i Johannis Past .-Adj Grönlund Kyrkoh Carl-
Str
fir
K M Flotta Bat .-Pred- Häggman
Enkhuset Kel Ilofpred von Zweigbergk
Gubbhuset S M Kand Tharmouth
Vid Garnisons-Sjukhuset Reg
-Pa t Nordlen
Södra Korrekt--Inrättn Kgl Hofpred Holmberg
Nr or a Korrekt
-Inrättn S M Kand Bachér
Damfiks kyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbatsberg fred Häggman
Ladugårdslands Fattighus Huspred Bersén
OADE I STOCKHO
Meka»ikii .Gustaf F»rssberg afl ed stilla d ii d :s
i en ålder 35 år hvilket endast pä detta sätt
slägt och vänner tillkännagifves
Dem H S Berg <1 ao d :s >2 Ar
Manisf 11 Ulrika Broberg d 19 d :s 54 ar
banco-diskonten
Tillsluten från 2p Dec till 10 J :in
GÖTA KANAL
Innehafvare af Aktier för hvilka den exti a inrätt
ningen af 10 procent under åren x83o_i833 för de
första frenne aren icke blifvit verkställd äga alt in
om detta års slut inbetala de förfallna 7 1-2 procent
antingen till Banko-Kommissarien t )vislb <rg eller i
bref till Göta Kanal-Direktions afdeln i Stockriolm
Aktieägare erinras om vigt en att icke försumma den
na preskriptionstid
LEVERANSER
507 alr mörkgrönt 264 al-r gräl t och 49 alr ljus
blått kläde för Jemtlands Fält jaga re-Reg aukliond
3 Jan k .1 12 inför Beklädnads-Direktion adr Öster
sund
5 tunnor Hvete i5o tr Råg och 86 tr kornmalt
gran- och tallved 400 lisp TimotejhÖ räghaTirf fön
sterglas samt successivt efter åtgången cirka 85 kr
Bomolja och 7 fjerding >r sapa för Tumba Bruk an
bud hös Banko-Fullmäktige inom <9 Jan 1833
AUKTIONER
A Immetorps Allmänning i Karlskoga H och Ne
rikes L i 19 Lotter under Skatternannarätt den 8
Mars i Kammar-Koll Landskansliet i Örebro och
Tingsstället i orten
WPFKNTLIG S AMNimtA i
VöAGEy Avi
Stockholms R .R a fl Öfversten och Ridd C G
Nordforss 2 .3 No v i833
Lunds R .R a ti Studer A Wallborgs d iQ och
Handl O F Ofverbergs 28 Jan i833
Wad .tei .a R .H a ti Bokhåll N G Bergstens 11
RTaj Sämskmnk
-Enkan Rebecca Wctterqvists 10
J w 1 i
Umeå R .R all Borgmästnren Chr Iluldts d 27
Nov
Umeå T H .R afl Handl A Dyhrs 20 Maj Assets
N Holsts och hustrus d 10 Juni afl Bonden A .An
derssons i Sörforss 10 Juni ,833
Films och Dannemora H .R Bo©dcn Jan Lindströms
1 Randersbo och hustrus 2 rltgd af ting efter 6
mån från 17 Dec 832
Harjagers H .R Åboen Lars Anderssons och hustrus
från NöbbelÄf 2 rttgd af ting efter G mån från 7
Dec
Södra Möre H .R d 3 Ok t Mältaren P Lil
jeqvists vid Gårdsryd i Mortorps S
West ,erRekarne H .R i Södermanland afl Notarien
C O Al tins 2 rtlgd af ting efter är från i4 N«»v
1832
Sollentuna H .R afl f Grosshandl H W Bratts
2 rttgd af ting efter mån från 4 Sept
n
Össbo H .R Johan Melins i Lilla Föreberg Åkers
S samt Drängen J Anderssons i Hallatorp Ryda
holms S 2 ri k g af sommarlinget 1833
domar 1 konkursmål
Norrköpings R .R afkunnarKoff .-skepp L M Brtin
becks Jan i833
Norrköpings R .R utfärdar d 19 Jan Bagaren TT
Malmqvists och afl Stads-kas-ören G Ringqvigts
Säters R .R afkunnar d 21 Jan Bruksidkaren J
M Lundmarks och hustrus
KALLAS
Afl Rådm Roos Sterbhusdelägare att d 6 Mars
kl 11 f m vid Östhammars Stads R .R afgifva sva
romål å K M :s ech K ron .ans instämda klander utaf
den kuratellsräkn Sy lomännen i afl Post ^mäst N
Nydahls konkurs afgifvit
k
1
bäc 'f
4i Fin
bäc _
k
bäc 'f
4i Fin
Efter Ro ^ebåtsm A Johatisson Hagelbäc _
land afl på Bammarboda i Ö Åkers S Vfi
Efter f Fiskköparen C Holmberg f i RäfsÖ i
Finland anm hos Mjölnaren A Hultman i RaÄe
mora By oc !» Möija S
Efter Drängen Ola Tufvasson i Wedby af Norra
Asbo H och Kristianstads Län tillfallet dess b ro del
Gud mund Tufvasson Rosengren anm hos Krono
Län5m P Möller i Riseberga
FÖRMYNDERSKAP
Husdrängen Z Hörnström under Kammarjunk GU»
W v Köhlers Stock helms Just
-Koll
vSkorstensfejare-enkan C G Nordberg nåder Vik
ual .h L F Alms Stockholms Just .-Koll
*KofFerdi-Skepp J C Heidtmans 28 Dec kl I
å Börs käll
Bagaren Kösters d 29 Dec kl 5 e m på Börs
källaren
Afl Landslisk J Fr Grips hos Källarm Fors
berg i Eskilstuna d 3 Jan kl n f- m
SPEKTAKEL
Nästa Onsdag Mari och St- atröfrarne
Nästa Torsdag Figaros Bröllopp och Hofnarren
MASKERAD-BAL
dittilltåd Nå
bl ifver med nådig ste tillstånd Nyårs-afton i f d
Kirsteinska huset vid Klara Närmare underrättelse
framdeles
SAMMANTRÄDEN
Pro Fide et Christianismo 29 d .s kl 5 e m
Stora Amaranter-Ortlen d i3 dag Jul kl 7 c
ITnnocencc d 12 Jan kl 7 e m
Redlige Svenskar d 3o d :s kl 7 c m
S &c W d 28 dis k .1 half 5 c m
DILIGENCE PÅ GÖTEBORG
Öfver Westeras Örebro Mariestad och Lidkö
ping afgår hvarje Tisdag och Fredag kl 7 f m
Biljetter för passagerare ut lem nas och paketer till af
sändning emottagas på Diligence-Kontoret uti huset
N :o 5 vid Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta taxor som derstädes äro att tillgå
Direkt Engelsk pnst anlände i går med tid
ningar ifrån London till den i4 di-nnes li vi L—
La förnämligast äro uppfylda dels med ofant
ligt långa berättelser om Parlamentsvalen och
de tal som dervid blifvit hållna dels ock med
icke mindre vidlyftiga korrespondensartiklar
från Aritwei pen hvaii snart sagdt h varten
da skott mot eller från citadellet står upp
läknadt

Sida 2

Till Parlamentsledamöter for släden Lon
don med förstaden hade blifvit invalde Mr
Grote Aldermennen Waithman Wood och
Key Sir Francis Burdett och Hobhouse W
Brougham bror till Lord-Kanslern J Hum
phrey Portman Horne Grant Spanchie Lu
•hington Clay Tennyson Howes Smith och
Grey son till Prem Ministern Whig-tid
ningarna glädja sig mycket att ingen enda
af alla dessa är Tory och lika litet tillhör
det exalterade radikala partiet
Nyheterna från Antwerpen gå till och med
den ii Deember ©ch innehålla frän den 8
dit berättelsen i vårt Löi dagsblad sträckte sig
endast en berättelse om skjutningen» fortsät
tande Den ii var fä .tet eller den s k lu
netten St Laurent ännu ej taget men en stor
del af vallarna nedskjutna och elden bragt
till tystnad Bröstvärnen i de af Fransmän
nen uppkastade trancheeina bemannades den
na dag på morgonen med 10 skarpskyttar
hvardera hvilka högligen besvärade Hollän
darna under det desse voro sysselsatte att pla
cera nya batterier Fransmännen hade nu
avancerat en öppning parallell med St Lau
rent ända till landsvägen som går till Boom och
•voro derigenom komne ända under muiarne
af citadellet Äfven hade de låtit en 3 da
gar förut anlagd mina springa hvil
ken förstörde en sluss i vallgrafven Härige
nom hoppades man att vattnet skulle betydigt
minskas
Kl 6 f m samma dag hade omkring ioo
man Holländare gjort ett utfall från bastio
nen N :o 2 på de arbetande Fransmännen och
bragte dem i början i oordning men blefvo
genast tillbakadrifne då Officer arne hunno
samla folket
Den 12 ämnade man göra biuk af den
förut omnämnda ofantliga mörsaren som vä
ger iZ ,ooo skålpund och kastar bomber af
24 tums diameter
— Deu 6 hade Frans
männen fått en förstärkning af 5ooo bomber
En deseitör från Citadellet hade j Franska
lägret gifvit en ganska dyster målning al
tillståndet i citadellet De flesta hus älven
Chassé
uppbrunna eller förstörda många
sjuka i garnisonen kasematterna fuktiga och
till en del under vatten Sjelfva marken all
deles upprifven af de nedfallna bomberna m
m Vi nämnde redan i Lördags om det sprängda
bombmngasinet Tvenne stora mörsare hade
nedfallit i grafven för Holländarne Emed
lertid tänkte Chassé ännu ej på att gifva sig
Den korrespondens hvarom vi sist nämnde
i hvilken han hotade a 't nedskjuta staden
meddelas tillika med Ge ai ds svar i Engelska
bladen vi skola nästa gång införa dem dock
innehåller den icke något af serdeles intresse
General Sebastianis division som 1 gger längre
ifrån citadellet hade icke kunnat gör a Geiard
någ-on hjelp dels i saknad af en flotilj dels
också för de Holländska kanonbåtarna som
ligga på floden
De båda fransyska Prinsarne berömmas
mycket för sitt mod Den 6 hade Hert af
Or |eans sjelf kommenderat i en trancbe då
en bomb slög
ned i jorden ett par alnar ifrån
Htg då af sig hatten ocli boc
j ,onom
kade sig
l
gjp
Han tog då af sig hatten ocli boc
sägande till de kringstående Man
bkk
kade sig gg
får väl vara höflig mot nya bekantskaper
Till en artillerist som hukade sig ned för att
icke träffas af kanonskotten säde han "Ali
håll dig iatl kamrat Holländarne skjuta
ändå öfver- Ser Du jag är längre än du
De umgås 1 öfrigt mycket kumratlikt med sol
datema besöka hospitalerna och blifva med
hvar dag mera populära och älskade
Holländarns hade med tillhjelp af ångfar
tyg lyckats föra in åtskilliga fartyg ge
nom Franska elden till Helvetsluys Frans¬
männen bade från sin postering på venstra
Scheldestranden gifvit eld på flere fartyg
hvilka gin ^o utför floden men vid närmare
undersökning befunnos vara ett Hanoveranskt
fem Danska ett Svenskt och ett Portugisiskt
Ifrån Paris medförde Engelska posten tid
ningar till och med den ti dennes och .så
ledes två dagar sednaie än den sista direkta
Fransyska posten De innehålla ett bref
från Marskalk Gerard till Franska Krigs
Ministern dateradt hufvudqvarteret den 8
December hvari han nämner att tre mörsare
batterier blifvit placerade i andra parallelen
nära citadellet och fvra dylika på Montebello
För öfrigt uppgifves deri att Holländska ar
me
en var fullkomligt overksam men sam
mandragen i trakten af Eyndhoven och att
alla Prinsens af Oranien anstalter voro sna
rare till försvar än till anfall
Ministrarne hade till Deputerade-Kamaren
öfverlemnat tvenne af de lagförslag som lof
vades i throntalet nemligen en lag med af
seende på belägringstillstånd hvilken innefat
tar partiklar och föreslår att alla brottmål
i en stad som blifvit förklarad i belägrings
tillstånd skola ransakas vid militärdomstol
men förklarar tillika att inga andra platser
kunna förklaras i belägringstillstånd 3ti fäst
ningar och militärstationer eller städer som är
intagna af främmande troppar eller af rebel
ler så alt kommunikationen derigenom är
afbruten mellan sådana städer och deras
omgifningar Vid andra tillfallen af oroligheter
och upplopp inskiänkes regeringens rättighet
till att låta borttaga alla vapen företaga
husvisitationer och bortskicka misstänkta per
soner från stället Ett annat lagförslag an
gick municipalstyrelsen och det tredje som
lofvades inom få dagar Ministrarnes ansva
righet så att Ministéren nu ändtligen efter
två långa år hade beqvämt sig att i dessa
afseenden lyssna till folkets dagliga fordrin
gar
Ur den sista Tyska posten tillägga vi den
undei rättelsen att Otto af Bajern den 6 af
rest till Grekland och att en mängd troppar
hade marscherat genom Adrianopel att förstärka
Turkiska armeen
— The Times meddelar ett
ftrslag <
f Preussen till grunder för en
traktats afdutande mellan Holland och Belgi
en hvilket vi i ns«ia N :r skola införa
Ifrån Förenta Staterna meddela de sista
Engelska bladen före postens afgång tidnin
gar ända till den i5 November anlända på
sexton dagar från New-York De innehålla
underrättelsen om en M :r Carolis döds
fall som var den sist lefvande af alla dem
som underskrifvit Amerikanska sjelfständig—
hetsakten Han hade uppnått den höga ål
dern af 96 år L anledning här af hade Presi
denten utfärdat en kungöielse att aila Em
betsverk i de Förenta Staterna skulle såsom
en allman soi gebetyge Ise tillslutas den 16
December
Tidningen Globe tillkännagifver att den
ifrån en korrespondent i Dublin fått en lik
väl ej garanterad undei ättelse att Jackson
blifvit återvald till President uti Staten
NevvYork hade han haft en ofantlig plura
litet vid valet Denna underrättelse bad
dock ej kommit med den nyssnämnda paket
båten
några dagar sed ,in liar i hufvudstadens grann
skap skett beslag på bränvinsapparater med
stora hattara samma effekt som den Kongl
förordningen velat förekomma men på hvil
ka de förbudna ifyllningsluckorna likväl sak
nades Dylika red ,ka p skola varit både kän
da och användna innan Förordningens utgif
vande Tillmäskningeo intappas genom ett
rör med kr an anbragt ömsom på hatten och
ömsom på sjelfva pannan hvilken i sednare
fallet slår betydligt lägre än mäsk värmaren
Det verkställda beslaget tros ej kunna leda
till någon påföljd för ägaren i anseende till
Förordningens ofullständighet Landshöldinge
Embetet lär i anledning häraf begära Nadig ^j
förklaring om Författningens rätta förstånd
Besynnerligt att det höga Förbudet blifvit
ett hastverk då män så länge besinnat sigderpå
STOCKHOLM
Den 2 /f Dcceti ber
Det nyss utfärdade Kongl förbudet mot
missbruket af de slöra Bränvinshattarms med
särskilda i fyllningsluckor ofvanpå har redan
befunnits alltför inskränkt i sina bestämmel
ser för att kunna förekomma illusion För
her .tig1j .nnan af berry och
napoleon
Fk
De Franske Karlisternes tidningar hvilka
finna gensvar hos vissa af våra kunna ej till
fyllest upphöja den heroism som enligt deras
mening utmärkt Hertiginnan af Berry Mån
ga äfven bland dem som älska sakernas när
varande ordning beundra den högsinta konun-
gadottren och stora talanger hafva erbjudit
henne deras försvar med öppet lof af hennes
hjeltedygder Med djup vördnad och delika
tess bemöter man som man säger olyckan
och hertiginnan som under sitt irrande lif
flere gånger lemnats tillfälle att lemna Frank
like oin hon velat det löper efter fångenska
pen troligen icke annat äfventyr än det att
icke skada Franska Nationen i allmänhet
lättsinnig och hastigt betagen af effekt fulla si—J
(nationer eldas och för ljuses af
allt som an-
slår dess inbillning Pröfvom deremot Herti
ginnans förhållande utan exaltation med kallt
förnuft som ej utesluter känsla dock mindre
för den föregifna Furstliga olyckan än för de
verkliga olyckor hon tillfört förvillade eller
oskyldige
Man ordar om Hertigens af Bourdeaux
rättigheter för hvilka den ömma modren
blottställt sitt lif Dessa rättigheter som här-I
ledt sig från familjens chef hafva dock ge
nom hans förvållande blifvit för verkade och
en revolution hvilken folkviljan och främmande
makters erkännande legaliserat har upphäft
och annullerat dem När genom Regentens
oklokhet och ihärdiga fel legeringen öfvergått
till en annan dynasti måste folkets lugn och
sällhet gå framför allt och den nya dynastien
icke för dess egen men föi folkets skull upp
rätthållas och alla försök af den bortvisade dy
nastiens medlemmar att återbekomma styrel
sen anses för skadliga brottsliga oeh fiendlli
ga ty den satsen har då ändtligen efter sek-
I ers nog orimliga strid blifvit godkänd af dem
som böra förnuftets röst och der slafsrnnet ic
ke ohjelpligt rolfasiat sig att neml Koniin-
»arne äro till för folkens icke folken för de
as skull
Vi ha sedan vi sednast nämnde de
medlemmar af hvilka bladets redak-»
tion för nästa är kommer att bestå haft
den lyckan att i förf till ofvanstående ar
tikel erhålla en ny medarbetare hvars upp
satser skola utmäikas med en serskild sig-
natur
Huru kunna samma tidningar i Sverige
med beröm omnämna Hertiginnans af Berry
brottsliga reaktions-försök
"under det de för
dömma Friherrafne Vegesacks och Diibens
synbart mindre bestämda planer till förmån
för Prins Gustaf åtminstone det måste med
gifvas hunae till mindre vådlig och blodig
utveckling 4

Sida 3

vtuarts—111 ^110 ^1 mun—uéua ramroa
d
1
mod denna sjeiiuj»pofTi ing för en stor politik
denna ihärdiga ocli manliga karakter ho» e l
ungt fruntimmer uppfostradt i hof och vandt
endast vid dess yppiga lefnadssätt dess nöjen
och beqvämligheter Men vi erkänne för vår
del att vi icke värdera en §så karlavulen va
reise i qvinnoskepnad half qvinna half dra
gon ett moraliskt missfoster som vi tycke en
slags qvinlig centaur Tag bort det älskvär
da blygsamma timida hos qvinnan och vi
vilja aldrig veta af henne Orn nödvändigt
en inedlem af den fordna kungliga familjen
skall spela en sädan roll som Hertiginnans af
Berry fanns då ej någon af den manliga per
sonalen som kunnat åtaga sig den som bordt
anse sig mera passande för ett sådant värf
Men om oclså modlöshet hos denna personal
lemnat sitt bidrag bör min dock förutsätta
a t eltertankan förnämligast borde afstyrt ett
så hufvudlöst företag En sådan eftertanka
utträngdes deremot af den qvinliga lällsinnig
heten som retad af exalterade irriga begrepp
om det rätta bortglömde den anständighet och
finkänslighet soin böra rådu under snörlifvet
så fiamt det icke hares af en darne de la
halle
Men skådom saken på en alf varsammare
sida Hvilka hafva varit följderna af Herti
ginnans på en gån° bedröfliga och löjliga fö
retag Et pirtiel söndring vanmägtigi kraft
yttringar enstaka blodscener fasorna af in
hemsk split anförvandter väp .iade mot hvar
and :a lönnmord mordbiand se der lesulta
terne af Hertiginnans beiömda bragd de dju
pa sår hon tillskyndat det land hon föregif
vit s :g älska de lidanden som följt henne i
spåren Hon liknade den Afrikanska vinden
som förgiftar och förtär allt hvad den öfver
far Hade hon varit mag t ig att utföra en stoi
plan ledande till en allmän och hastig åter
förening af sakernas förra skick under öfver
tygelse att den varit efterlängtad af massan
af Nationen och utföid baft välsignade fruk
ter så skulle hennes mod förtjenat aktning
ehuru onaturligt ända till vidrigt vi finna det
placeradt inom ett vehikel som sjelfva skrif
ten benämner ett svagt käril ty qvinnans
mod får endast vara passivt det visar sig i
tålamodet i lidandet i hjertats dygder uti
deras högsta potens Icke i ärelystnaden å
ett barns vägnar utan då hans existens hotas
röjer sig naturdriften skönast i moderskärle
ken» obegränsade uppoffringar Men här upp
täcke vi blott romanesk» äfventyr ett blodigt
gyckel utan bestämdt ändamål intriger och
korruptioner utan klok beräkning af så kraf
tig medverkan inom eller utom landet alt
annan framgång än ofruktsam blodspillan rim
ligen rar att vänta Och månne i det hela
det mod h varöfver så mycket ropas varit så
stort och upphöjd t nemligen i och för sig
sjelft betraktad t och icke stäldt i jemförelse
med den räddhåga som vanligen åtföljer det
vackra men svaga könet och i allmänhet i
det starkares ögon gör det så behagligt och
intressant Att enda ,t verka i hemlighet och
mörker att blott okänd och förklädd visa sig
dagen att vid minsta personliga fara hölja
sig i trasor och gömnia sig på otillgängliga
ställen det är etl mod som äfven tjufven
måste äga och honom väntar lik väl ett skym
feligt straff Men hvilken var då den våda
för hvilken den ädla Hertiginnan utsatt sig
Efter fångenskapen på ett vackert landtslolt
der hon under vördnadsbelvgelser af så kalla
de lisnder njuter lifvel vida behagligare fn
under det hon genomströvfade Vendee efter
en ransakning pio forma för att tillfredsställa
folket blir troligen upplösningen af alltsam
mans att hemligen skyddad af den närbs-
M tjutit ii 'gi '1 ti .II .1
.iiiir d II >« >—pr—miiumu-
h
p
tion af hennes patroner de stora makterne
hon beskedligt aflägsnas från Frankrikes grän
ser och på andia sidan emottager hyllning
och beundran hvarefter åter om hon vill
hon utan stoi re våda än förra gå gen kan
repetera sin roll och insmygd i Frankrike
förnya sina machinationer Då man således
cfverskådar opai tiskt och lugnt serien af
Hertiginnans af Berry oroliga lif i Vendce så
upptäckes icke dervid något stort oeh b i öm
värdt i anseende till henne hvarken såsom
Prinsessa Medborgarinna Amazon mor eller
qvinna Fransmännen hvilka älska spektuk
ler framför allt annat och hvilka måste vaia
antingen aktörer eller lifligt deltagande åskå
dare klappa liänderue af hvilken politisk
op nion de än kunna vara åt detta stora Di a
ma hvilket äfven instämmer med den bizarra
fantastiska och råa smak som nu mera synes
röja sig i deras mest omtyckta skådespel
Sedan vi således följt Hertiginnan af Iierry
på spåren erinrom oss ett ögonblick N ?p >leon
och hans tåg från Elba Äfven det hade sin
romantiska sida hvilket alltid sr ^af vigt i
frankrike Men huru olika voro omständig
heter och förhållanden dei under mot Herti
ginnans af Berry kryssvandi ingar inom en in
skränkt omkrets Nipoleon landsteg med ett
obetydligt medfölje men det var hjelten af
Marengo Austerlitz och Jena I hans lagrars
'kugga försvann det nedslående af hans mot
g mgar och minnet af lians segrar var en väl
talig och oertiotständelig bundsförvandt Hans
tåg var en triumfatois det gick rakt på huf
vudstaden Half-tnesyrer var ej hans sak allt
eller intet Nationens bifallsrop och armeens
enthusiasin mötte honom De tre färgoi ne
hade en magisk kraft och den bleka liljan
vissnade vid hvaije steg den underbare tog
Soldalen gret af glädje då lian igenkände sin
älskade petit Caporul och de lössläppte öi narne
skyndade sig att åter omgifva hans segervagn
Hvarje tropp som sändes mot honom tillhör
de honom vid första anblick Så korn han
till Paris Ifrän den stund han beträdde
Fransk jord och till dess han måste för evigt
lemna densamma gick han öppet tillväga så
som det anstår krigaren och en manlig själ
Långt ifrån alt påräkna utländskt biträde sat
te han sig i fiendtlig ställning mot hela Eu
ropa genom sitt oförmodade uppträdande fruk
tad ensam mer än Frankrike Han vädjade
till Franska folket och icke till någon annan
och åtlydande en allmänt yttrad önskan gick
lian att befria thronen från en dynasti som
dit blifvit upplyftad på främmande bajonet
ter och Frankrike som under honom hade
dikterat lagar från ett vanhedrande utländskt
beroende Napoleon föraktade »It genom in
trigernas små konster uppehålla sitt hotade
Man har velal jemföra Gustaf Wasas för
sta öden med Hertiginnans af Berry Men
utom det att han ville befria sitt fädernes
land från ett lagstridigt tyranniskt utländskt
välde utan rimlig aning då oin den upp
höjelse som sedan blef en stor förtjensts
lott och Hertiginnan deremot sökt störta en
laglig regering till förmån för sin ätt så
hade bilan utan omsvep haft sitt offer om
Gustaf blifvit upptäckt äfvensom han icke
dröjde länge innan han skred till verksam
och kraftfull handling ledande rakt till det
mål han sökte och uppnådde hvaremot Her
tiginnans personliga verksamhet inskränkt
sig dels till ombyte af gömställen hvilka of
ta mera af medlidande med hennes börd
och kön än af nit för henne icke förråd
des dels att agga till spridda ohyggligheter
utuu plan eller stort resulUt
Välllö m IWl Ii .il Ii fl n om aldrig Iri 3 .1 ti Id
undan sina fiendeis åsyn för sin eller sin sol s
skull i hemlighet tära pi hjertat af sitt lo
sterland Han misslyckades men i öppen fejd
och under hundrade ta Is kanoners brak och
sammanstötningen af i-3 dels million k igare
hafva de jorden vid hs-n fall Icke såsom den
svedda Hertiginnan tillfångatogs han lik en
syrsa bakom en spi- Misströstande att hett
utföra det värf till Frankrikes väl och ä i»
11 v a i till lian hade trött sig hr stämd och fruk
tande alt ådraga detta sköna och för honom
kära land alltför störa lidanden öfverlemnade
han sig sjelfmant åt sin mest als urna fiende
uppoffiande sitt och sin sons intresse lör Frank
rikes England borde behandlat honom eller
en högsinnad ide Så hade äfven Na ;ol on
föreställt sig Han dömde efter sitt sätt att se
och känna men han bedrog sig pi sin fiendes
loyaute Han vräktes pi en allägsen enslig
klippa midt i vei Idshafvet att der föi varas
såsom ett underligt djur och ej olik ett sådant
behandlas Den plågade stoi a själen kunde
dock ej länge fängslas Döden bröt snart hen
nes boja — Vi ha förut antydt hvilket olika
öde efter all anledning väntar den ryktbara
Hertiginnan
Så verka konsidei ationer till olika behand
lingssätt äfven af personer af dtn m s "P —
höjda rang ehuru varande under n igot när
samma kategorier hvarvid j rnförelsen här
oslridi
't vill stanna till förmån för den lidan
de I historien komma dock de bå la anför
de alt anvisas mycket olika rum ty då den
ena skall tecknas såsom s !It århundrades hjel
te må »te den andra åtnöjas med ttckningen
af en djerf äfventyrerska I vissa salonger
kan Hertiginnans af Berry handling gifvas en
ädel och hög syftning eller hon åtminstone
koraplimenteras derföre Må henne unnas den
na filli ersättning för sina kalla bad i kärren
och sitt imbad bakom spisen i Nantes Om
några år skrattar mack åt äfven ty ren och glöm
mer dem sedan Napoleons namn och infly
telserika bragder tillhöra deremot en efter
verld och odödligheten den han eltersträf
vat blir hans belöning
VMNVVSKSP
e
e
Bland de många berättelserna om Gu tavi
anska sekularfesten som från alla landsändar
samlade sig har äfven inmängt sig ett rykte
att samma fäst skall i Örebio gifvit anledning
tillen ny besynnerlig disharmoni emellan Lä
nets vördade Höfding och stadens borgerskap
i anledning af en middagsmåltid som det sed
nare hade till festens ära anställt Herr
Landshöfdingen blef af Borgerskapet invite
rad men kunde icke hafva den äran Min
gissade efter orsaken och trodde i början att
den bestod i bristande aptit tills ändteligen
underrättelsen del Hans Nåd bevisade en en
skild diner utanför staden 'skingrade denna
bekymmerfulla farhåga
En Korrespondent från Örebro har för ett
par dagar sedau låtit i ett af Hufvudstadens
Annons-blad införa den
uppgift att icit»
blott Hr Landshöfdingen utan afven Hr Öf
versten för Husarerne med flere Notabler
varit af Borgerskapet inviterade men san ^t
ligen undanbedt sig att bevista Sällskapet —
som skall bestått af omkring loo Borgersman —
och att orsaken till denna vägran var Herr
Landshöfdingens önskan att undvika ett sam
manträffande med friherre C H Ankarsvärd
soin äfven var af Borgerskapet inbjuden
Öfverraskande vore det om personer pi
samhällets högre platser kunnat för ett ögon
blick så glömma humanitetenj fordringar alf

Sida 4

*i alt fua minnet af sio störste Konung och
v :ii en fest för mens kli glu lens sdk för livil-
lian offrat sitt lif ej kunnat löVlila sig
från inflytelsen af en-ki 'i !e politiske opinione
och från egoismPns lumpna b räkningar »ti
vinna Nåd genom alt iimifly en man i onåd
Yi kunna icke tro på möjligheten häraf
Dm om förmälde korrespondenten har emed
lertid trött derpå och har tagit denna tro
till ämrc för en predikan <å stinng så lång
och så högtid !-g titt aldiig en måltid med
Undantag af Brölljoppcl i Cana någon- n gis
vit nnlednipg till .en sådan i redika»
— —
"Den store monarken
— sn sln 'ar
korrespondenten —
"var förson !iglielens hjel
te och "hans skugga
skall "vredgas och
"tungt drabba med sin hämd hvar och en
som på lims minnesfest väckei split vare sig
i Örebro eller an »rstädes — —
Som korrespondenten endast varit ledd af
välmening och nit vilja vi skona honom för
anmärkningen om det otioliga i hans uppgift
att skuggan af 'jelfva "förson i glitt ens hjelte
skall gå igen för att vredgas och hämnas
men deremot böra vi icke underlåta alt r .äm
na livad vi af en ansedd person si ,ni sjelf
deltog i Borgerskapets middag erfarit
— nem
ligen att gissningen det Frih jjitckarsvävds
närvaro vid middagen varit orsak till Auklo
i itrlcrras uteblifvande denna gingen saknat
all guind
Det var antipatien icke mot en man ut
opposition mot Regeringen utan ruot Heri
Landshöfdingen sjelf som skall förorsakat dess
uti blifvande från de» festliga middagen
Hvem erinrar sig icke berättelsen im en
viss stor deputation som Hr Borgmästaren i
Uicbro för många månader sedan hade ar
rangerat till Ilr Grefve SnoiUkys ära och
hvilken Jarceej blef utspelt efter ön-kan De
som voio orsaken att "pjesen föll
kommo
helt natm ligt i ogunst och sådant glömmer
nian ej så snart Hr Land ^höfdingen hade ej
lust att åter få en tete a tete med dem der
före undanbad han sig hela middagen och
som de andra Magnateine i orten af barnslig
tillgifvenhet ej ville skilja sig från "Länets fa
der
— så uteblefvo äfven de och spisade
en f mi lie utan för staden Douk icke på
något Utvärdshus
— Delta är hela gåtans
upplösning
Besynneiligt förefaller det emedlertid atl
Auctoritetei ne ansett passande att offentligt
löja enskildt gnabb vid en fest af sådan be
lidelse som den ifrågavarande Om Nya Ar
gus får nys om saken utropar han otvifvel
aktigt alt Hr Landshöfdingen som i öfrigt
kan vara ginska oskyldig till disharmo
nien med Borgerskapet
"visat brist på takt
— och huru beklagansvärdt är icke ett Län
der det fattas både t»kt och harmoni
Flere Postmästare hafva som man vet ny
ligen blifvit afsa t te för bristande redovisning
En af dem stod en dag bekymrad vid sitt
fönster och mediterade öfver sitt öde då en
rusig bonde kryssar förbi under ständig fara
alt stupa öfverända
"Lycklig lian
utbrast Postmästaren med en suck Förun
drad frågade en närvarande vän huru han
kunde afundas den beskänk tes lycka ?— Jo
svarade Postmästaren —
"han har ingen ba
lans
Någon väses .dtlig reform i Skjutsanstalterna
j Söslra Sverige synes vara å färde
I Lunds
"Weckoblad för den 12 dennes an
nonseras nemligen att vid Skjutsinrättningen
i Malmö behöjves en rask tjur — Besynner
ligt att aldrig någon dylik annons förspörjes
liän S k j u tsin iätt tiirgV n här i liufvndstaden der
-å många äflas att blifva "fiamdragne på
t
tora oxvägen
till Salu FINNFSr
Af
_
trycket har iilkercmit och läijes i Normans et
Engströms Utter et coxzip Deleens et comp Boklådor
å 2 R d i 2 sk Banco
BOUOUET DAUTOMNE
on poesies diverses suivies d 'articles intéressans
Denna bok innehåller nästan hel a Kongl Femiljens Por
I Normans et Engströms Bokhandel» Konung Gustaf
JH .s Skrifter » 6 delar med plancher b ib i9
~Rdr Ad-
1 erbe t /t s Arbeten 2 hib 5 Rdr 16 Bellman» *- Skrif
ter 7 hfb 22 B dr 2 'f von Beskows Vitterhetsfox-tok
hib 2 Rdr Choraei Skaldestycken hib a Rdr von
Dalins
Poetiska arbeten 2 delar hib 5 Rdr i6 »k
Franzéns Skaldestycken z delar hfb io Rdr Kell
arens skrifter Z delar hib g Rdr ZZ Kullbergs Skrif
ter hfb 5 Rdr Fru Lenngrens Vitterhetsförsök
hfb
2 Rdr Z2 Leopolds skrifter 4 hib 14 Rdr 20 Nican
der s Dikter 2 häften ii i b 1 Rdr 52 sk Oxenstiernas
Arbeten 6 hib 20 Rdr Tegnérs smärre samlade
Dikter 2 Rdr 16 Vallins Vitterhetsförsök hib 2 Rdr
8 sk allt Bko
Krigs W ettenskaps Akademiens Handlingar fr
1805 till 1817 1 lidr 16 *k Förslag till Giftermåls
balk 16 sk dito Handelsbalk 16 sk dito Byggnin
gabalk 16 sk Cornelius Nepos Sondin t Uppl ny
20 sk Grip shohxs be skr ifning ia sk Lehernan g
sk Théatre Drrecteuten g sk m fl böcker till
utmärkt godt pris uti Tobaksboden i jFru Gerle hus
vid JVLitnkbron
Försök till EKONOMI GATECHES for blifrand»
Hus- Mödrar
eller
Handbok vid en ung qvinna» sjelfpröfning innan hon
inträder i ÄKTENSKAP
säljes till 1 R ;dr Banco hos de fleste Bokhandlare i
Stockholm och Landsorterne Anm Författaren till det
ta arbet *» anhåller att innehaivars deraf benäget vill»
råtta ett a pag 102 raden 5 förekommande meningen
förf al ,kan de skrif fel der näml ordet uppkokas bör
ändras till användes
I Tryckeri- Boden midt emot Kongl Posthuset pl
Lilla Nygatan äfvensom i de fleste Boklådor Repeti
torium i Vetenskapernas Litteraturernas och de skona
Konsternas Historia för Skolor och Gymnasier af C E
Kindblad 40 sk Banco Mexicos erölring en Historisk
Romantisk berättelse från i :«a fjeidedelen af 16 År
hundradel afvan der Veide öfversättning z delar 5 R :dr
Banco Kyrkovaktare Domen berättelse af Frilierrin
nan Isabella de Montolieu öfversättning a i Th Sund
ler 24 sk Banco Moina Romantisk berättelse ur Fohl
ska Historien af£Bronikowsky öfversättning 32 sk Ban
co Resan efter Döden en bagatell i 9 Capitei 24 sk
Banco
I Bokhandeln ä 16 sk Banco
Predikan som hölls i Riddirholms Kyrkan dl K Gu
staf II Adolfs likkista första gången omgafs af Sveriges
kärlek och tårar i utdr ?g af Bisk J Botvidi
Hos Herr Probst cch de fleste andra Stockholus Hrr
Bokhandlare
ROMERSKA HISTORIEN FOR BARN
med 48 utmärkt vackra bravurer 1 Rdr Eko
BIDRAG TILL FÖRBÄTTRANDE AF BARNS
FÖRSTÅ UPPFOSTRAN
Öfversättning från 10 .de Engelska uppl 53 sk Bko
En bok den alla borde ega som hafva befattning
med den förstå uppfostran
HAL80MÄTAREN på tryckpapper 2 sk Bko
skrilpapper 4 sk Bko
Af trycket har utkommit och sälje5 hos Hrr Holm
berg Östergren Hedbom Ifberg samt på Aftonblads
Kontoret
Stora och friska Desert Fikon 1 Askar uti Kry deltag
den vid hörnet af Freds och Drottninggatorne
Ett mindre Parti Skälspäck och kummin hos H
Lindroth på Norrlandsgatan
SCHYV EITZER OST
på Kontor et vid
Malmskilnads gatan N .o 17
BORTKOMMET
Lördags eftermiddagen den 22 dennes Bortstals utur
huset N :o 21 vid Glasbruksgatan Qvarteret Glasbruket
större ett Guldfickur med vidhängande Guldkedja med
Guldfjederringar samt ett Pitschalt af Guld och Dito
Guld Nyckel #ch s :ne andra srai Gullrii»gar en med
hvitsten uti och de» andra med rödsten med Bokstaf
verna 8 och B samt en metall» nyckel
JUL-FESTEN
dess Nöjen Julklappar och Julleken
Understolen som innehåller 77 Under
Af trycket har utkommit oqh aäljes på Aftonblads
Kontoret n sk Bco
JUL-FISA
Jul .Kusen och Kakan
Alabaster
arbetad i olika piecer och utmärkt vacker i Bngl Glas
boden i hörnet af Störa Nygatan och Tyska brinken
LACKERADE JiARA-LEKSAKER
uti Adlöfs Kryddbod pt Jerntorgsgatan
JSnrnbergtT Barn - Leksaker
hvaTibUnd 'Laterm I \l3gica och Cjmer» Obscura hoi
Eisen vid Kegerningsgaian hörnet at Jacobs griind
af utvaldaste qualité bestämda för Kejserliga Ryska
Hoivet och Franska Ministern i St Petersburg ha i
anledning af Capt Stillers strandning vid Gottland blif
vit hitsända och försäljas hos Undertecknad till nedan
stående billiga priser neml for
Champagne pr Bouteille Rgs g 16
Hvit Bourgogne dito 2 24
Långkork dito 3
Reqvisitioner fran Landsorterne expedieras med all
accuratess Stockh d 15 Dee 1S32
POC
3
P O Casparsson
Adolf Fredr torg
rBEWCIWEHATIONS ANMÄLAN
Ifrån Tyskland och Frankrika inkommer ärlig ,ei
Sverige en st #r mängd Musikaliska compositioner
sa väl af förut bekanta» som mindre kände författare
Bland dessa finnas ofta saker af verkligt värd» roen
som tilkfälle «j för hvarjrf Musikälskare gifves att bland
mängden af inkommande compositioner utvälja dessa
har man trött si» göra den Musikaliska Publiken
tjenst genom att bereda henne tillfälle att till eft högsf
billigt pris småningom erhålla e» vald samling af dessa
coropositioner Det är i detta ändamil en förening af
erfarne Musik-kännare bildat sig för mtgifvandet af ett
Periodiskt Verk under titel af
MUSIKALISKT VECKOBLAD FÖR PIANO-FORTE
uti hvilket kommer att upptagas dels C om position er för
Piano forte solo utan accompagnem *nt d #ls så väl Ari
or Cavatinor Roraaiicer Duetter m m ur nyaste Ope
ror som ock enskildta slngstyeken af Svenska eller
Utländska författare allt med Svensk Text I likhet
rned det som prof redan utkomne i ;sta Staitet kommer
arbetet att tryckas pt vackert velinpapper uti vanligt
tvärlolie format och utgtives ett nummer hvarje Lör
dag af ett vanligt Notarks omflng
Prenumerations Priset blii-rer for hel Årgång eller
52 Numror g R ;drt samt för half årgång eller 26 N umror
4 R ;dr Banko således fö hvarje notark endast 7 sfc 4
r6t Banco .— Rnskildta Niiuvror kosta 12 ck Banco
Prenumerations listor äro att tillg i He-rrar Möllers
Hedboms och Östergrens Musikhandel hos Hrr Bok»
handlare i Stockholm samt bos de flesta Hrr Bok han
dels Commissionairer i Landsorterne» Oah iår Redac»
tionen försäkra Resp Prenumeranten ter om dess oför
trutna bemödande af sÄ väl ett noggrant val af innehåll
som typografisk skönhet och punktlighet vid verket»
utgifvande
Med första nummer» af hvarje kalf årgång medföl
jer gratis ett fint lithografteradt Titelblad
De redan utkomne N :o 1 och s innehätla Ba carolis
utur Operan Wilhelm Tell af Rossini Cavatina ur Ope
Tan Lulu af Kuhlau samt Rondean sur une théme do
1 'Opera Tancred de Rossini par Him t en Stockholm i
Dec 1833
En stnderaude som
arnar bli Präst ön skär bli enga
gerad som informator Undervisning kan lämnas så väl
i Franska Engelska och Tyska som ock i Latin och
Grekiska På lönen göre» ej afseende blott att Aeade
m
ien far bevistas Vidare upplysning fls om svar i
förseglad biljett till H R R lnlemnas på D &gbl Kon
En Yngling omkring %6 ar född af hederligt
föräldrar och som känner Landtbruket sumt upp
född pa landet önskar att blifva Inspektor pä nå
gon större Landtegendom Redlighet och nozgrun
het i sina göromål
utlofvas De
som härå äster
sin uppmärksamhet torde inlemna svar i förseglad
billet till Inspektor X X på Aftonbl Kont
En Yngling omkring 25 är och som känner flere
språk så väl Franska som Tyska samt något En
gelska önskar emploj såsom Bokhållare pa nugot
Bruk De som härå fästa sin uppmärksamhet torm
de vara göda inlemna svar i förseglad till Sökan
de 0 58- på Aftonbl Kont
Milt Kontor vid Stortorget Huset N .o 22 Hr öppet
från kl 11 i m till 1 eft m hvarje Söcknedag Cor
respondancen lrån Landsorterna iorfgar hädanefter som
förut under mitt ansvar Adressen blifver till Kapten
Bosenquists af Akershult Kontor i Stockholm
Min enskilda adress är på Waxholm
F L Rosenquist af Akershult
l \Tot billig betalning önskas få läsa de flesta
nästk års Stockh tidningar man är belåten att få»
dem först 2 ä 3 dagar efter dato samt hem t ar och
å terlemnar dern Svar begår es i billet till Ti cl ni n»
g ar ne på Aftonblads Kontoret
Meiinomdbler rengöras samt uttages fläckar Adr ess
är löista porten till vänster ifrån Stadssmedjegaun
Kloc &gjutaregränden Z .ne tr upp
AM
Zpp
.AssciiiMée
blifver ANNAN DAG JUL d 26 .te dennes Kongl Se
raphimer Ordens Gillets hus här i staden Ett noggrant
arrangement och god musik ifrån Stockholm ut let vas
Billetter k 1 Rdr iör kavaljer och 40 sk iör dame allt
Banco säljas I stadens källare samt vid ingången
SödljdD
t gg
Södertelje den 20 Dec rZZZ
Rättelse
I t-n del exemplar af Lördagsbladet 2 sidan
2 spalten rad 21 nedifrån står tillämpad läs
tiliämnad
torg
Hos L J H r ER T A
SUPPLEMENT 53

Sida 5

53 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Måndagen den 24 December 1832
1Den Franska Dep Kamarens diskussion öfver
adressen lill konungen i anledn af (krontalet
(Forts fr Suppl N :o 5s
o
ir Thiers Hvad institutionerne angår
burudana äro väl de som våta motståndare
tänka « !x Ja» ti I Istfir att jag ofta frågat
!5 f elf msn borde
legitirnite ten
hsilka institutioner
g öra för ett icke likna
Hvad ar det man vill Monarkien jag tvif
ler icke derpå ni viljen der» all Jag ve
väl att somliga icke kuana betrakta den
»åsom fullt afgjord för framtiden men ni
viljen den »l !a för i dag j-ig tviflar icke
derpå (Allmän munterhet Ni viljen ba
två kamiai det är majoriteten som afgjoit
den andra kamsrens sammansättning Hvad
viljen I då mesa Viljen 1 förändra la
parsknpet förklaren er Viljen J förändra
vallagen
Hr Odilon Barrot Just det
Hr Thiers För att icke likna restaura
tionen viljen J förändra alla lagarwe Sägen det
öppet förklaren att efter aderton mänader
viljen J skaka byggnadens grundval (Några
röster Nog
För att icke likna restaurationen fö
Haren att ni aldrig skohn stanna för
ett grundlägga
len omhvälfva
0«u r .i viljen ba ett pärskap bvsrs med
letrsaiar utnämnas sf Ko
-ungen ,om ni viljen
ha valmans-skntten bestämd till 200 fran
ktr så viljen J allt detsamma som vi Vilja
I alla fall fiagar jag er om ni viljen röra
*id vallagen och hvad fö i ändring deri ni
villjen företaga Det finnes en förebråelse
den
n ;an oupphöijigt riglar mot denna lag alt
den låter genom 200 ,000 individer lepienen
ters ea nation af 32 a ^ilhoner Förklaren er
Sägen hur ri »kulle vilja göra för att kun
na kalla ett större antal till Styrelsen Om
ni kommen dtrhän ntt öka intalet af de
200 ,oco valmän loin redan finna» med 26
eller 5o 000 så frågar jag er skullen J
derigenom betydligt mindre likna restaura
tionen an vi (Några röster Rätt bra rätt
bra Sägen oss liurudant ei t systtm är cch
Frankrike skall dömmo deröfver
Ytteiligare beskyller man styrelsen Bit ic
ke hofsa hållit de löften den gaf i Juli man
har sagt ntt den finner ett nöje i att låta
stimma böuior hvila öfver landet Vi hafva
sökt utvägar ett lindra dem Se här hvilka
vi funnit ordning i föi vattningen fortgåen
de förbättringar tiden och fredea (Sorl
Vi hr-fva kallat er att undersöka hvilka
förbättringar som kunde göras J hafven
»nvandt fyra månader i budget-konumissio
cen jag frågar er om ni fuanit några för
bättringar kunna göras i systemet Utan
tvifvel finnes det ingenting som smärtar
mera än att nödgas iörklara landet att man
Stt ni oupphörligt «io-
ej kan lätta dess bördor men till slut hafven J j
dock icke kunnat utfinna något medel dertill
Eo enda ny tänka hor varit fruklen af ert
arbete dtt var att tillgripa amorljssemenU
fonden
>-5 Vi hafva trött alt ett sådant förfarande
blott vore att uppskjuta skuldens bitalriing
r
löpa fara att få betala ett nytt lån dyrare
och att i framtiden beröfva sig möjligheten
att nedsätta räntan hvilket är den bästa af
alla besparingar
Se der våra skal men jag antager att
ert förslag gått igenom nå väl beskattningen
skulle hafva minskats med 3o millioner Ni
som viljen gjuta öfver folket välmågans skat
ser se här huru ni med 3° millioner skulle
hafva nedsatt en budget afen milliard Det
ta är er enda upptäckt en minskning af 3o
millioner (Buller till venster
Man begär mera väsendlliga lättnader man
fordrar att vi skola gifva lif åt handeln åt
industrien men upprigtigt sagdt tror man
val detta kunna ske genom en lag Känner
ni väl alla de intressen man måste förena
alla d« beräkningar man måste satta i har
moni med hvarandra Påminnen er blott
spatinemåhlagen och de talrika intressen
den satt i rörelse
Vi äro icke charlataner (allmänt löje och
se der orsaken hvarföre vi för ntt ernå de
resultater man fordrar begära en Styrelse
som är fri att handla och fred Hvad par
lierna angår må våra motståndare säga oss
hvilka medel de skulle använda för alt hål
la de rootsti älviga i tygeln för att hos pre-
I sterskapet förekomma detta misstroende som
framliden skall utplana föl att hos dem vuc
ka rte tänkesätt dem erfarenheten en
.tm k ,iv
ingifva
Hvad skulle ni t ex hafva gjort i Juni
dagarne
Hr Garnier Pagcs Jag begär ordet (åt
skilliga rörelser
Hr Thiers Och i afveende på de män
som uteslutande kulla sig patrioter huru
skulle vara motståndare hafva förhållit sig
På hvad satt 'kulle de tillfredsställa dem
som vilja republiken På hvad sätt dem
som vilja trrfärgade fanan (Skralt på yt
tersta sidorna
Hr de Curcelles Detta är naift
lii Målad Hän vill sä ^a röda fanan
Hr Thiers fortfar Dem som vilja röda
fanan Fi-ines det icke pertoner som påstå
utt man kan förändra Europas ode i ett ö
gonblick Hvad skolen J svara dem som å
terfordra våra naturliga gränser och det ge
nast Skulle val enigheten emellan rvåra mot
ståndare alltid fortfara att vara «å innerlig
Den sista sessionen har redan gifvit utbrott
idringnr dem emellan somliga voro
mera moderata andra n ;era häftiga Och
om man i deras hembygder icke alltid hälsat
dem mrd de skålar de skulle önskat så hafva de
sjelfve icke heller ulltirf diuckit sådan» man
velat (Skralt och bifall i centern De ä
10 i ke Styrelse om jag så får uttrycka mig
och redan hafva söndringar yppats bland
dem det finnes redan olika rigtningar Jag
dem om de skulle stalla pressen till
frågar
ansvar då sjelfva den Kongl familjens maje
»tät skymfa ett majestät som man bör vör
lott för att visa att det
valda kungadömet hålles hos oss i lika akt
ning som det legitima (I centern det äi
sant rätt bra
I afseende på utlänningen frågar jag dem
f
s
d
k
e
b
b
r
f
n
e
n
t
s
ä
t
r
n
f
t
n
i
e
o
om de icke skulle hålla i helgd de afslutj
de trnktateme må de ivara på denna puj
Skulle de genast bryta dera eller akuile£
låta dem gälla Och i detta fall tror jag rf
ra på ueras klokhet än de tro sjelfva (ForjX
farande munterhet i centern Om de låta ,1
dem gälla kunna de icke mera anklaga sz»
att hålla Frankrike inom för trånga gränsor
att hafva låtit skymfen qvarstå af iBi5 års
traktater
Sägen oss på hvad sätt ni skulle hafva bi
sprungit Polen (Oro från ganska många
bänkar
Det är omöjligt utfinna ett system som ger
verklighet åt alla institutioner genast om ett
sådant system funnes aå skulle vi antaga det
vi som icke åtagit oss någon förbindelse mot
det förflutna ty äfven oss ligger det om hjer»
tat alt göra väl mot landet
Det system vi följa är grundadt på om
ständigheterna dess ändamål är icke att
krossa eller förstöra men att bevara och
grundlägga
Efrfcr denna långa improvisation nedsteg
Talaren från tribunen
Sedan Hr Salverte gjort några korta an
märkningar vid inrikes Ministerns tal och
Justitie Ministern femnat åtskilliga upplysnin
gar syftande på händelserna vid Arcole-bryg
garr kullar Piesidenten Hr Odilon Bariot
till tribunen (Man visor största uppmärksam
het Djup tystnad
Hr Odilon Barrot
"Mine Herrar Det var
min afsigt att endast begära ordet för att
understödjs ett föreslaget amendement och
deltaga i diskussionen öfver paragraferne i
adressen men man har vädjat till vår loyau
te
och jag anser för min pligt att svara Hrr
Ministrar Jag skall bemöda mig att inskrän
ka detta svar inom det nödvändiga Det
kan annars vara nyttigt att införa hos oss
den parlament» i ka seden att vid början af
en session taga en öfversigt af fakta grund
satser och opinioner
Jag skall höija med att uttrycka mitt ode
lade bifall föi de önskningar om enighet och
försonlighet som »luta förslaget till adressen
Måhända bedröfvar mig mer än någon an
nan denna söndring som visat sig bland män
hvilkas intressen jag skulle kunna siiga lif
äro förenade i en och samma sak (Starkt bi
fall Om detta misstroende icke enart tager
slut blir det ett hinder för utvecklingen af
den revolution vi grundlagt men om vi lyc
kas att i stallet införa ett ömsesidigt förtio
eude då kunna vi säga alt ett stort steg
blifvit taget för tillvagabringande af de för
bättringar landet har rätt att vänta
Men huru hafva väl samma män som ytt
rat en sådan önskan kunnat förmå sig att
framträda med anklagelser med insinuatio
ner som synas inkräkta på gebitet af dessa
extia-parlainentaiiska strider der passioner
ne finna ett friare spelrum Har man då ef
ter 16 ars erfarenhet af det representativa
styrelsesättet ej hunnit längre än att man
ännu skrifver på oppositionens räkning my
terier och våldsgerningarl
Det är sant man vill väl fritaga oss från di
rekt och materiel medbrottslighet men om

Sida 6

loan påbordade 011 en sådan tror man väl
att vi skulle ge något annat »var än detta
som under restaurationen vunnit en viss rykt
barhet det är en nedrig smädelse (Lifliga
bifallsrop på venstra sidan Låtom oss då
vara nöjda man vill val icke förebrå oss en
direkt och materiel medbrottslighet men vi
»ro åtminstone skyldiga till en moralisk
.Ni
anfallen oupphörligt styrelsen
säger man
"Ni gören ett brott af hvarje dess handling
Ni loren alltid klandiet och nästan smädel
sen på tungan
"Nå väl folket tager er iså orden perso
ner finnas som öfversätta ert tal till hand
ling och ge stöd åt edra läror med gevärs
salfvor
Hr Thiers Ja juit så
- Hr Odilon Barrot Det fägnar mig att Ni
gör mig den rättvisan erkänna att jag rik
tigt framställt beskyllningarne utan att för
svaga dem (Skratt och bifall på venstra si
dan Jag har upprepat hvad man säger ost
oupphörligt välan mina Herrar om dessa
äro förebråelser dem men har rätt att göra
oss så måste man uppgifva all tanka på för
soning ty hvad oss angår kunna vi icke vika
från vår pligt såsom medlemmar af opposi
tionen denna pligt består deri att öppet åda
galägga här och öfveiallt vår tanka om sty
relsens gång detta är jag upprepar det var
rättighet och vår pligt och om hvarje gång
vi angripa styrelsens handlingar hvarje gång
vi fordra att revolutionen måtte bära frukt
man möter oss ined upploppen på gatorna
och på torgen hvad blir väl då vår roll och vårt
öde Hvari består då oppositionen om ej i
denna stränga beständiga vaksamhet på mak
tens handlingssätt en vaksamhet som till
och med kan vaia orättvis Jag säger orätt
viss ty orättvisan kan förena sig med ec
upprigtig öfvertygelse och den öfvertygelse
som tager fel med redligt syfte har ännu
Tätt till aktning äfven då den är orättvis
Under restaurationen föreföll ingen oord
ning i Paris eller departementernH utan att
ministeren ropade åt oppositionens medlem
mar "J gifven näring ät passionerr .a J bi
träden uppresningarna J ären belastade med
rn mosaliik delaktighet i alla anfall mot re
geringrn
Men det bände sig så att restaurationens
minis :1
då de envisades i att betrakta
oppo ^iL ,oiien såsom något annat än en rättig
het medförde thronens fall och det var ic
ke ett upprorj som störtade både dem och
iirras herrej det var en stor och mäktig re
volution (Uthålliga bifallsrop
Aid» af insigter yttrade då så länge J vor
den oppositionen bafven J icke att befara en
revolution en stor olycka är omöjlig den
skulle städse förebyggas af institutionernas
orubbade gång oppositionen är den säker
hets-ventil som hindrar b vai je explosion ined
ögonen fattade på oppositionen skall folket
undertrycka sina skal till klagan och göra
sig doft för sina lidanden det skall hoppas
på framtiden vaklen er blott att visa fol
ket det hvarje hopp är dem betaget Des
se män hade rätt Och huru kommer det
»ig att nu det motstånd hvaruti J tillföre
ne sett ett beskydd en dy bar garanti i hast
blifvit myteri uppi or och delaktighet i sam
mansvärjningar (Till venster rätt bra rätt
bra
Jag boppaz mine Ilrr att det är nog med
dessa anklagelser i hvilka Inrikesministern
»jelf sy nos mig ha gifvit ett efterdöme af
moderation ty han har åtnöjt sig med att
kalla oförsigtighet hvad så många andra
kallat brottslighet Det är ändå ett steg fram
åt varom öfvertygade att andra skola följa
och att då vi slutligen vänjt oss vid den
representativa styrelsens grundsatser vi skole
afstå från en opposition (Talrika bifallstec
ken
Hvad denna opposition» läror beträffar så har
man uppmanat oss att utveckla dem man har
förmått ois till en öppen och fullständig
framställning af våra tänkesätt nå väl mine
Hrr v ha kanske mera intresse dervid än
någon Jag vet icke hvilket löst rykte blif
vit utspridt om os ett rykte som vi icke kun
nat fasthålla och som sedan det gifvit sitt
bugg synes försvihna för att hindra all ve
derläggning Det är genom sådane medel
man lyckats bedraga massorna vilseföra de
godtrogne och af oppositionen göra en bu
se farlig i samma mån som man fruktar
att närma si den och att med lugn »e den
i ögonen Väl hundrade gånger ha vi för
gäfves framställt våra grundsatser man Lar
alltid sökt vanställa dem
Och likväl hvad vilja vi Ingenting an
nat än hvad vi ville i Juli i83o Vi voro då
fria från hvarje personlig tillgifvenhet hvar
je edsförbindeisr och slutligen från infly
tandet af förflutna fakta .Vi kunde skipa
på nytt Ordonnanserna och massekrerna som
följde på dessa hade gjort rent hus vi ha
de endast för ögonen vårt samvete och vår
öfvertygelse nå väl när vi lydde öfverty
gelsens och samvetetets röst hvad ville vi
di Den representativa monarkien en mo
narki tillräckligt fast för att kunna upprätt
hålla olla rättigheter (enhälliga bifallsrop
men tillika med denna monarki ville vi al
la de vilkor »om äro oskiljaktiga från den
samma emedan utom dessa vilkor endast
fiifves omöjligheter (Rätt bra rätt bra Vi
önskade drn omgifven af populära inititu
tionei vi önskade att den icke måtte stödja
sig på famil je- eller kastiritressen eller pi
utlänningen (en mängd röster j» ja bravo
vi önskade den byggd på giundvalen »
den känsla af jemlikhet som i Frankrike
beherrskar alla andra (Nya och stormande
bifallsrop
Se der den monarki som vi ville i Juli och
som vi alltid vilja tvänne år hafva endast öf
vertygat oss mer och mer oro nödvändigheten
af denna politiska konstitution och om fa
i an af hv ^a
-je annan sammansättning (Flere
röster ganska bra ganska bi a
Nu svarar Ministern oss "Men äfven vi
vilja just detsamma vi vilja en stark mo
narki vi vilja förena den med det enda ele
ment af styrka som finnes i landet demo
kratien
Delta språk mina Herrar har den
nuvarande ministeren icke alltid fört elier
åtminstone icke den ministere af hvilken de ;i
na säger sig vara en fortsättning Kamaren
och Frankrike minnas den stoia söndring
som alltifrån början af våra sammanträden
visade sig inom den opinion sam segrade i
Juli i83o Somliga sågo i revolutionen i83o
icke annat än en händelse en följd af denna
åsigt var tanken alt man borde fortsätta re
staurationen blott med ombyte af dynasti
låtom oss göra så få förändringar som möj
ligt sade man ty sanningen att säga har
ingen revolution ägt rum landet ville ingen
sådan det var ropen
"lefve kartansom
tjente till lösen för de stridande låtom oss
blott bevilja några förändringar för att till—
fi edsställa de hänförda sinnena men dermed
slut ingenting mera
Vi deremot mina Herrar hafva icke låtit
bedraga oss af segrens hastighet vi *ågo
icke i restaurationen sjelf annat än en epi
sod af vår stora revolution en vapenhvila
mellan aristokratien och folkintresset hvar»
vilkor innefattades i kartan af i8i4 och som
hölls i helgd af folket ända till des» der
våldfördes af kronan Ifrå .n den stund för
draget sönderslets af dem som svurit att
upprätthåll» det inträdde folket åter i ut
öfningeu af sin suveränetet <-rätt
Det var då man valde Hertigen af Orle
ans hvarföre gaf man honom företrädet
Emedan han var den som genom sin familj
sina löften handlingnrne i hela sitt lif rar
mest införlifvad med intressena i vår stor»
evolution (Bifall Hvarföie föredrog mau
honom Den hedervärde deputerade som
ert val kalUt till Presidentikapet i denna
Lamare liar sagt det med detta kraftfulla
• pråk och detta !yckl :gi sätt att uttrycka
s gt som utmärkte honom man välde bonorr
cie emedan han var Bourbon utan ehuru
lian var Bourbon (Hr Dupiu d ä gör bi
fallstecken
Många i öster förträffligt förträffligt
(F
(Forts e a g
Insamling Jor Skogs-Lapparne i Pittå
Lappmark
Forts frän Suppl 5i
Transport i .S5q jS t
Insamlade i Waxholms stad och fä«tning too
— —
Sig C I Måtte nöden ho» någon Skogs
Lapps faruilj mildras af närlagde skärf
som lemna» af en lyckligare lottad
broder 6 3a
O R W
a-
Till de nödlidande i Lappland II S- a — —
I biljett mod inunlackssig Till de nöd
lidanda Skogs-Lapparne i 1 'itcå Lapp
mark 4-
Ifrån en öm moder att dela mellan
tvanne af de fattigaste familjer der
små barn finnas
a —
Från tvänne goda vänner P G Malm
gren och S O C till de nödlidan
de lapparne i Piteå Lappmark
i N
— 32
i iZ
pp
Från flickorna i Njsiitra
'Iransport R :dr 1 ,989 i8
ANNONSER
Till salu finnes
I Holmbergska Bokhandeln till »aln comp 1 4
Delar i 10 Bdr Banko
Andaktsstunder
i å
eller Christeliga Betraktelser for hvarje dag i året ofver
de for menniska» vigtigasto toremål Eu daglig An
daktsbok för Christliga hushåll till befordrande a t sana
Gudaktighet Äfvensom den nyligen utkomna boken af
samma författare kallad
Andakts-Bok
för Ungdom Tillegnadj Ynglingar och Jungfrur siUjea
äfven på samma ställe till z Rdr 8 *k häftad samt 2 Rdr
och 20 sk Banco i snygga Välska band
Andan af Jesu Christi lefverne och lära
uti Nya Testa men let
öfä
y
Detta verk som består af 6 delar och är en öfversätt»
ning från tyska Språket skall tjena hvar och en som
med uppmärksamhet läser detsamma till undeivis»
ning och uppbyggelse Säljes till 5 Rdr på vanligt samt
5 Rdr Banco på finare lisseradt papper i Herrar Wiborgs
Utters Holmbergs Ählbergs och IsbergsjjBokiådor
ÄR
g
HERRANS MÅNGFALDIGA VÄGAR
Omvändelsens verk
af E :r Neander i Berlin öfversättning från tyskan 8X1
jes i Holmbergs och Östergrens Bokhandel ä 8 sk Banco
MBOKKfl
Holmbergs och Ösg
rSALMBOKKfl
med antiqva Perlstil a i B ,dr Banco i Tryckeri Bo
den midt emot Kongl rost-huset ci Lilla Nygatan
I de Jlesta Boklådor i Stockholm säljas V
föl
i unde arbetenv
Tankar om Guds Ord
56 sk
Tankar om lifvet efter detta
Tankar om Syndafallet 3 —
Tröst för den brottslige 2 :dra upi
Tidens ande Skadedikt 5®
Läsning för Döende -K
Predikan på Långfredagen - OiTers 4 —

Sida 7

Predikan om yttersta domen ÖfVers 8 —
Christendomakunskap för smi Barn 4 —
Tankar om menniskans frihet 4 —
Geometri på filosofiskt sätt betraktad 4 'ds up •
lagan 2Z —
Kagra delar af Naturkunnigheten 6 del B :co Rdr 1 32 —
Några grundsatser ifrån Sferiska Trigonome-
trien granskade q —
Försök till Sferisk Trigonometri 16 —
Anmärkningar vid Högre Geometrien 8
Svar pt Svenska Akademiens fråga Hvilka äro
medlen att npväcka och underhålla Patriotism
och en rätt nationlig anda 24 —
-Af trycket har utkommit och säljer hos A Wi
*or- 65 comp ci 40 sk Banko 2 dr cl häftet
SK ALDE FÖRSÖK af A (i h a fstr ö "i
Af trycket har utkommit och säljas hos A TVi
oor g et comp följunde B ar nabo eke r
Scener ur Ungdoms lifyee af Amalia Schoppe öf
vers med 6 colorer gentila kopparstick p .b 1 Hulr
40 sk Sanko
Werlds och Naturunder samlade till angenäm
och lärorik läsning för Barn med 7 col P luncher
1 JX :dr z sk Banco
Märkvärdigheter ur Menniskolif
v et med 5 col
Tlancher 1 B :dr g sk
M ^ammas lär orika och roande Berättelse för si
na Barn med 6 colorerade Blancher 32 sk
Pappas lärorika Berättelser för sina Barn mecl
12 colorer ade Tlancher 32 sk
Historia om Tumme Liten med 8 Tlancher 28 sk
Teckningar och Beskrifningar öfver åtskilliga
märkvärdiga Folkslag på jorden en lärorik läsning
för ungdom med 68 iltum Figurer 1 B .dr 1 sk
Kalender Jör Barn på vers och prosa uren 180°
2551 och 1832
Natural- Historia för Barn med col Tlancher
1 J :dr 16 sk Banko
ANDAKTS BOK FÖR UNGDOM
iillegnad Ynglingar och Jungfrur af författaren till
andaktstunder eller chri
stil ,ga Be trakt elser för hvar •
je dag i uret välskt band 2 20 häft 2 B \dr 8 sk
Tal vid Jubelfesten till Den Store
GUST ADOLFS minne
af ER JK GUSTAF GEIJER
säljes till förmin för de nödlidande i Norrland a 24 sk
bko i W Lundequists och de öfriga boklådor- Subskri
benterne behagade i Bokhandeln uttaga sina exemplar
Följande tryckfel anmärkas Sid 54» noten 19 .de står
det 2 .ra Linköping 16x8 läs Det 2 .ra Strengnäs i6a6 i
linköping 16-3
DEN SISTE
FRISEGLAREN
Pehr Sparre
Histoiisk Roman i 3 :ne Delar Svenskt origi
nal 4 32 Banko
I Bokhandeln a l Rdr 16 »k Banko
OM SVENSKA
SCHOL VÄSENDE T
eller
ELEM
EN TAR -S C110 LAN
En Skrift tillegnad
Sveriges yngre
Preslerskap
I Bokhandeln å 16 sk B
-co
Försök
att närmare bestämma frågorna om undervis
ningsverkens reform
f
AND FRYXELL
Till salu finnes hes de flesta Bokhandlare
DE TROLOFVADE
af Manzoni complett i Z .ne delar öfversättning ifrån I
talienskan å 4 Rdr 12 sk Bco
NOKRT ,A N DS- BI OM M0 R
Ai Författaren till Den moderna Krigaren hafva nyli
gen af trycket utkommit och sälies för i sk bco uti
Herr Normans et Comp .s Herr Mag Lundequists ech
Herr Wiborgs samt i de flesta Boklådor
Af Tidskrift for
Jägare
naturforskare
utgifven af
JÄGAREFÖRBUNDET
hafva IST .o 11 och 12 i ett häfte utkommit o :h uti em
nas i Stockholm pä vanliga ställen samt afgu här
ifrån till Hrr Prenumeranter i Lands or terne mecl 1
Postårne den iQ .de och 20 .de i denna munart På n
sta årgång af denna Tidskrift prenumereras i Stock
holm uti Hrr TViborgs et Comp .s och i Hrr Nor
mans et Engströms Boklådor med 5 Tdr Bco samt
1 Tancls or terne å alla PostKohtor med 6 Tdr sam
ma mynt allt posturfvode så väl i Stockholm som
i or terne deruti inräknadt Skriften fortsättes efter
enahanda plan som hittills och blifver till storlek
format tryck papper och plancher oförändrad
så att ett häjte om 2 ark i stor oktav på fint ve
Iznpapper jemte en oftast colorer ad planche ut
kommer för hvarje månad Skriftliga bidrag till
Tidskriften i de ämnen planen för deésamma om
fattar adresseracle till Svenska Jägareförbundets Se
kreterare Stockholm emottagas med tacksamhet
från hvarje vän af den Svenska jaztén och T annan
Annoncer i sådana ämnen som kunna intressera
jagtälskaren såsom om jagthund ar bössor och
annan ja gtredskap böcker skrifter och teckningar
rörande jagt eller zoologi m m sådant emotta
gas äfven utan afgift till införande å omslaget
till hvarje häfte så långt rummet medgifver ÉTu
gra fullständiga exemplar af Tidskriften för inne
varande år kunna äfven efter årets utgång er
hallas i förenämnde Boklådor mot det förhöjda
priset 6 Bdr Bco och requirenter i Tandsorteme
fa exemyjlaren pr posto port ofritt sig tillsända
om nyssnämnda afgift jemte tydliga upp gifter å
requirenter nes namn och adresser insändas till J«tga
reförbundets Sekreterare
A Aftonblads Kontoret och i de flesta Boklador k
16 rfk B ;co
OM MEKANISKA
Torkuings-RIOR
Otröskad säj och n» !r ;i v ii x i er»
ny privilegieia <l uppfinning
af
David Frölich
med planch
o
Af trycket har utkommit och säljes i alla Bok
lådor på Aftonblads Kontoret och hos de flesta
Bokhandlare i Landsortet ä 1 ILdr 16 sk B .co
OiVl
Fördelarne
Såsom bidragande till låq tillverkningskost
nad ocli ökiidt beliof »f Ai hetare
Öfversättning frun Engelskan
I alla Boklådor och å AftonbladsContoret a 2 Rdr
«4 sk
FMd
Femton Månader
En Ung Schwcibzarcs Lefnad
ll
eller
Resor i Scottland England Irland Belgien Rheintrak
terna och Schweitz Iren 1350 och 1831 Svenskt Origi
nal 2 :ne delar
Af trycket har utkommit och säljes i A- Bonniers
Bokhandel samt uti de flesta Boklådor Barndomshj er
tat eller hur Henrik af Eichenfels lärde känna Gud
Berättelse tor Barn och Barnavänner a 16 sk Bko
Galleri af Märkvärdiga Folkslag med afseende öfver
deras klädedrägt seder och lefnadssätt med 19 illumi
lierade kopparstick 1 24 Bko
Från W Liiudeqmsls bokhandel Myntga
tan midt émot Stadens Auctionshus har af trycket ut
kommit och säljes å 2 Bdr Bko VINTERBLOMMOR
FÖR ÅR 1853» samlade af G IL Mellin med en gra
v ur af M U Röhl och 2 ne teckningar af Holmbergs
son
Pa W Lund» q »ists förlag har -«f trycket
utkommit och säJjes i dess Bokhandel vid Myntgatan
(midt emot stadens Auctionshus samt bos de fleste
Bokhandlare i Riket a 1 Rdr Bko GUSTAF BRAHE
Novell af G H M — 11 utgörande Fem .te häftet
af Svenska Noveller De föregående häftena finnas pa
samma ställe
Af trvcket har utkommit och snljf i W
Lundequists Bokhandel vid Myntgatan å i 8 9 ^« Bko AF
TON STJERNAN POETISK KALENDER FÖR AR i833
af c dahlgren
I Tryckeriboden midt emot Kongl Posthuset på
Lilla Nygatan äfvensom i de flesta Boklador Läse- och
Lärobok för Ungdom h 2 Rdr 16 sk Om Bröstpercus
sjonen och den omedelbara Auscultationen af s Tvier
med företal af Bang öfversättning al J Elliot 40 sk
Handbok i Chirurgiska Operationerna med nyaste Ope
rationsmethoden af Lisfranc Zang Dupuytren m fl
a-f Doctor J Cöster öfversättning i Rdr 16 sk Ka
rakteristik öfver Förenta Staterna af Achilles Murat
öfversättning af G Svederus 24 sk Bco
Pa Aftonblads Kont uti huset N .o 12 pl Stadssmed
jegatan Oeuvres complétes de Voltaire 17 tom 3 Rdr
32 sk Oeuvres complétes de Moliere 4 tom av grav
2 zs Histoire naturelie par Bulfon 4 vol- av grav 2
Rdr Fables choisies par la Fontaine 5 vol av grav 1
16 Lettres k Emelie sur la mythologie par De Mou
stier 6 vol av giav 2 Rdr La nouvelle Heloise par
Rousseau 5 vol 1 Rdr L 'histoire du regne de 1 'empe
reur Charles Quint par Robertson 6 vol 2 16 Precis
d 'histoire naturelie (extrait des meilleurs Auteurs
Fran90ie et Etrangers 5 vol 1 16 Nya franska och
svenska barnböcker med grav m m för billiga pri
&er
Hos Herrar Bokhandlare och Bokhandels .Commis-
aionarer finnes till salu för 56 sk bko häff Den med
sina barn resande Fadr ^n — Denna lilla skrift fram
ställer pa ett behagligt och underhållande sätt de nöjen
och den nytta som både för förstånd och hjerta erbju»
da sig åt väl uppfostrade barn under resor i sällskap
m .ed deras älskade Fader Många goda lärdomar vinnas
många glada sorgliga och lärorika uppträden tilldraga
sig derunder som slå djupa rötter i det goda barnsli
ga sinnet — och detta allt framställes här pa sådant
sätt och i sådant språk att äfven en äldre och mer bil
dad ungdom skall finna sitt nöje uti de många olika
föremål och tilldragelser som förekomma under den
angenäma vandringen
Anmälan
Hos Herrar Bokhandlare finnes till salu
För hus•
dkh
andakten högst tjenliga
M J 'EKS PREDIKNINGAR
pu exil a Sön och Högtidsdagar öfversätta af O
U XJdden 2 Band hvilka kosta tillsammans 4 Rdr »4
sk Bco i exemplar
— Uti 13 .de Häftet af Svea säges
bland annat om D .r Mynster "Denne med sällsynta
egenskaper begåfva de man har uti Frue .Kirk en i KÖ
penhamn i tjugu år såsom Predikant verkat outsäg
ligt mycket godt icke blott på det så kallade Pnbli
eum på hufvudstads .boernes sinnesstämning i allmän
het titan ock på de andra Presterne derstädes på ds
Studerande på de Lärde på den högre bildningens
innehafvare Ej endast genom sina predikogåfvor af»
ven genom sin ädla älskvärda personlighet har han pa
det kraftigaste befrämjat åter väckelsen af ett alfvarliga
re tänkesätt och en ren Christendom Hans Predjknin
gar kan man näppeligen för högt värdera Han har för
stått att i dem vara såsom Paulus vill allt för alla
att sätta i rörelse att Upplifva och vinna det innerst
menskliga som ar för alia menniskor gemensamt hu
rudana ock för öfrigt deras lefnadsvilkor och förhål
landen må vara Han har af sann invärtes drift valt
sig det enda stora outtömliga problem att tala till
Christna och om Christna
Af trycket har utkommit och säljes i Östergrenska
Musik- och Bokhandeln ALGIER och Paris år iZZO af
Ludvig Bellstab Öfversättning 1 — z Del Kompl 5
Rdr 16 sk Banko
Från Stentryckeriet har utkommit och säljes i Möl
lers Hedboms och Östergrens Musikhandel å 1 Rdr Banco
Sånger med accompagnement af Piano .forte componera
de af Wilhelm Bauch 2 .dra häftet innehållande N .o J
Den
lockande fogeln af Gfm N :o 2 Isabellas Romaace
ur Quentin Durward af W Scott N ;o 3 Våren N :o 4
Hem sjukan afWallin N :o 5 Flickan
Af Trycket har utkommit och säljes hos• A Wi
borg et Comp samt de flesta Bokhandlare ct i Bdr
20 sk Banco
ELG SK Y T TAR NE
I nio Sånger af Buneberg
f khk
gf g
Af trycket har utkommit och sälj es hos A JViborg
et Comp ä 2 Bdr 16 sk Banco usta Bandet af
$nt n t r c s arn l a d e Dikt c r af E s 7egn é r
Hos A- Wiborg et Comp
Mode Alinaiiach för 1333 för Herrar och Damer med
12 fransyska Modecostymer Z2 sk Banco
Almanack för år 1333 med årstiderna föreställande
Barnaålderns nöjen 1 Bdr Banco
I Bergs och de flesta Boklådor säljas
Miule-Ah»annch far t833
mecl 12 gentilt kolor Fransyska Modkostymer i
propert bund 32 sk
I
-01 If 11- A <th 'rnler för i833
meden Jin gravyr samt innehåller utom Alma
nachan interfolierad nya intressanta Toetiska och
prosaiska stycken Bunden i gentilt band med guld
snitt 1 Bdr
Jlmanach för i833
f
med fyra nya fina Gravyrer samt utf
öljande poetisk
text I vackert band mecl guldsnitt 1 Bdr Bko
Af Stentrycket har utkommit och säljes i Öst ^r
grenska Musik- och Bokhandeln SÅNGER med Ac
comp af Piano .forte af Sveclbom 36 sk Bko
S ÄN GRAMM AR-GALLERI E
Lifhogrq /iskl Album
lh lflB
gq
har nyligen utkommit och säljes i de flesta Boklu
dor ä 2 Bdr Bco
En mindre samling af utmärkt göda Oljefärg
Taflor af Rubens Corregio DeVitt Reynhold
Goning m fl jemte åtskiilige Gravurer såsom Vo
yage Pittoresque auCapNord af Sköldebrand Carna
val de Roma af Mörner m fl äfvensom La Revolu
tion Francais 4 Tom — De äro att bese hvarje dag
emellan 12 och 2 uti f d Kirsteinska linjet vid Cla
ra ingången midt öfver gården 1 trappa
upp
Graverad Gulddosa till facilt pris i Guldsmeden Tro
selii bod å Regeringsgatan A samma ställe finnes bord
knifvar med silfverskaft till 2 Rdr 8 sk Bko stycket
En saker Copia af den superb a taflan p
o
Kongl
Museum
ett Sällskap som läser från bord maladt ar
van Dyck för godt pris i Figurmagazlnet vid Drott
ninggatan
Ett Orgelverk med Forte Piano passande uti en
mindre Kyrka Skolhus eller Salong Öf veren skom
malse om priset jemte vidare underrättelse om Instru
mentets beskaffenhet erhållas då anmälan göres uti hu
set N :o 72 Besvärsgatan eller ock till mig pi Nyköping
JJONSSON
p
J JONSSON
Hautboist
ETT FORT EP UNO
T
af maszift mahogny med vacker ton och i godt stånd for
150 Rdr Bco säljes i brist af utrymme Underrättelse
fäs i Kryddboden i Bergstralska huset

Sida 8

Ett 4 Oklavert
Klavér
étf Kindström for 18 Bdr Bgs Underrättelse lem
nas vidare härom uti Kryddboden i nedre Stads
&rden
PJT-MATFRIALIEU
af Undertecknads tillverkning Stora Nygatan huset
W .o g t det 4«de till höger fran Riddarhus torget Stör
re och mindre rit och färglådor med kulörta
tucher
äfvensom pastellfärger svart hvit och rödkritor
Wtvelin af flere sorter dito kulört af flere nuanser
silkes- och calquei papper Chinesisk tuch fina bly
ertspennor Romersk sepia penslar liqvida färger
• ochenillfärg i porslinskoppar mode .färger svart rorirk
färg pressade större och mindre kort af flera kulö
rer gravurer och lithographier m m
L C Ilas rell gren
I Spegel Magazinet vid Biddarhus Torget Hor
ite t af stora Nygatan är o ätskillige goda OLJE
FÄBGS TAFLOti för facila priser inlemnade till
Smlu
Pastell-F .iruer och Kritor
i större och mindre lådor finnes i Hasselgrens Rit
Färgsförsäl jning vid Stora Nygatan Huset N .o g det
• de till höger från Riddarhustorget g
En ny mörkblå elegant klädeskappa passande It en
medelmåttigt stor mansperson for 60 Rdr Banko uti Lik
kist .magazinet vid Skomakaregatan
I Huset N .o 2s hörnet af Tullports och Tjärho fsga
torne på Söder en trappa upp finnes 2 .ne störa Ost
indiska Punschbålar med fat aldeles nya ett rör med
guldkrycka en kaffekanna af silfver samt 5 .110 stora
silf verbesl agna Sjoskuraspiphufvuden
MiinHarin-Koppar
af fint Saxiskt Porslin målade med vuer af Svenska
sch Franska Lustslott i boden i hörnet af Stad »smed
jegatan och Salvii gränd
Tvenne stycken nya färgade Grå verkskragar adress
fås pl Aftonblads Kontoret
VÄST-TYGER
Siden sammet skurna och oskurna af flera kulörer
yllna mörka och ljusa fasonera de samt sidenvästty
ger uti Claes Askengrens bod i hörnet af Stortorget och
Ävartmangatan
BOR D-TÄCK FN
-k flera kulörer uti Glaes Askengrens bod i hörnet af
Stortorget ooh Svartmangatan
ÄKTA ROM STRÄNGAR
för så väl Violin som Guitarre i större och mindre
partier hos Eisen vid Regeringsgatan hörnet af Jacobs
Gränd
jEngelska Porcelainer
hi Kddbod
jEngelska P
till billiga priser uti J F Zethraei Kryddbod vid Öster
långgatan
_
Tåls st ens grytor större och mindre Efcctra god
Pottkes Tackad kimrök i fastager samt grått nia
enl atur till 56 sk Banco Biset i Kryddboden vid
Tyskct Kyrkan _ _ B „
Utmärkt fina BODA OCH HVITA LIKÖREBpS
Routeller försäljes i Bränvins Magazinet vid Lilia
Nygata .iy bredvid Kongl Posthuset o
"Diverse sorter ÄLDRE PORTUGISISKA VINER sa
som RÖDT och HVITT CARCAVELHO R O DT LAVRA
DIO och HVITT LISABON-VIN dels på fastager och
dels på Bouteille försäljes till mycket nedsatta priser
hos J C Pauli vid skeppsbron
PORTVIN 7Jcl hela halfva och qvartpipor
SOSSLABS BTjY l TACKOTi omm circa10Lispunds
vigt samt B11 ASILIANSKT SALLADER försal
jes af
iTEdmann et Komp
i T Erdmann et Komp
FIN SPRIT
af högsta styrka och renhet tjenlig till beredning
nf Parfumerier Fernissor samt andra Kemiska
ftfi Technologiska behof äfvensom Politur
_
och
Lump Sprit försäljes till mycket facila priser i
Bränvins Magazinet vid lilla Nygatan bredvid
Kongl Posthuset
4
Störa Iranska Kardborrar i fat Mat Bom Luu
Bof och Hampolja Sötmandel Saffran Smaltz
Engelsk och Fransk Senap Holl klöfver Canarie
Bof och Senapsfrö Fransk Terpentin Gul Harts
och Gulocker Malaga Bussin och Pomerars samt
Citronskal fransk samt Calabr lakrits fl re sorter
Schellack Eng Tenn Bly och Sandel km-pp Gurk
meija qvicksilfver krydd och Svartpeppar Neg
likör Cardemummor Bruna- och hvita Sagogryn
Fikon i askar och Mattor Vinsten Galläpplen Su
mack Svafvel Viktriololja Salmiac Borax Ci
nober Corintlier Coriander Indigo Cochenille pac
kad kimrök i tunnor 4 cvj alnars Eng skurna Wal
fiskben Holländsk målen krita Steritajlor af alla
nummer grifjlar Tyska Siden Ylle Bomidh och Lin
ne b and samt Speglar allt till facila -priser i krydd
boden vid Stortorget
i hlhlfbteljer
en vid Stg
Trulfe pi hel et halfbouteljer
Apricot
Mirabell
Rein Cloud
Rein Clou
Thomatt CPomme Q 'Amour
C
Persico
nyligen från Pari inkomna till mycket goda pTiser
i »Vallboros Kryddbod vid Kornhamn
HVITA VAXLJUS
ull Fabrikapris i Nipperboden i Franska Värdshuset pa
Regeringsgatan
.NY HOLLÄNDSK SILL
af detta årets första fångst nu inkommen från Amster
dam försäljes hos Joll Fredr Hassell vid Hötorget och
f d Bromsiska Huset
S !t ;r -t» ■ FET M ,4 KB IL L
pa stora Helsinggården vid Hötorget Boden N .o 15
Friska Brrs-Oitmn acil Hummer
Ostron till Hämtning ä Tulr 10 rgs per 100 pa sto
ra Helsinggården vid Hötorget Boden N .o 15
Sviskon och Cathrinplommon af delta och förl ars
skörd Pomerans skal Carolina Bis gryn Engelsk
Victriololj a Skedvatten oluttrad Saltpeter Canel
knopp Canarie Bof och Senapsfrö Stärkelse tjock
et tunn Limm Bussin i fjerdingar och Ludor bou
teljerad Superfin Matolj a Capris och Oliver pä fla
skor .grått Maculatur ovanligt stort och godt samt
Tryckpapper till facila priser hos
H L .Broman
Af detta årets skörd äro i dessa dagar inkomne
Franska Benetter Cathrinplommon Sviskon Muscat
Bussin i Klasar Mat .Bussin Oliver och Capris till
billiga priser i Bromans Kryddbod vid Drotttningatan
och *Klara Bergsgränd
Fr a n k a c ne ti er
i Bromans Kryddbod vid Drottninggatan och Klarabergs
gränd
i runska Renetter
hos Mart T Morsing Th :son i huset K
-o I vid Skepps
Nya Cathrin-Plommon
och- Sviskon
ddbd id Öå
uti J F Zethraei Kryddbod vid Österlånggatan
G EII KA
NE G ER II KAI
äkd
utmärkt god
utmärkt god
försäljes på C G Åhrbergs et Comp Kontor uti andra
huset söder om Slottsbacken vid Skeppsbron
GOD BLANKSMÖRJA
k 8 sk B :ko lialfbutdjcn !u tom butelj medföljer
111 i Socke rer t s-M ag a i z v et i ha >et N :o 7 ^nkefn
(jerics b i5 vid Äiunkbron
RÖDT
_
KLÖFVERFRÖ
h f lig bekaffehet å Koto
_
friskt och af ypperlig beskaffenhet på Kontoret Z tr
upp uti huset N .o 1 vid Södermalmstorg
ÅSTUNDAS KÖP
En eller 2 .ne unga och någorlunda stora hästar af
mörk färg ti 'i billigt pris Adress begäres i billet till
Picsanden N .O 8 på Allehanda Kont
Om någon L ^ndtbr-ikare kring Stockholm eller
ock frän nsgra Sockenmagaziner vore iiagade att un
der loppet af vi ntermånadern och senast :710m April
månads slut i853 » leverera vid Danviks Qvarnar 200
tunnor god ochoskalaåpluttorkad Bag af minst 13 Lisp
10 Skalp netro vigt inom mätaretunn- ,11 och minst tern»
tio tunnor i hvarje lcv« .jance *om hvarje g ?ng kon
tant betalas kan härom vidare corrosponderas med
Undertecknad inom Januari månad5 slut hvars adress
är Stockholm C M Tagrell
Vi lih d 1
g
Vi c t ualieh a n d 1 a re
bor i huset N .o 1 i Nybrobacken
TJTCJTJDIvS HYRA
En större och en mindre Våning samt några Ung
karlsrum ljusa modernt inredda belägne nära Skepps
bron och nu genast att tillträda Underrättelse i Tobaks
boden midt emot Norra Vågen
Uti Örebro äro under Hindiiksmässo marknad att hy
ra • T v S ä tre ljusa och glada rurn uti undra viningen
af Rådhuset med utsigt §t stora torget Öfvereuskora
melse träffas med C D Brisman Adress Örebro
RUM for RESA VI )IU
Betjening Hästar och Åkdon äro att hyra hos Bokhan
dlaren J G Björnståhl i "VVestcräs
För Herrar Bryggare som äro uti behof af större
ruin för ved är en instängd tomt nästkommande April
att hyra som inrymmer nagra hundrade famnar belä
;zen närmast intill Packartorget Anvisning leranäs uti
Kryddboden gent emot Södermalmstorgs brunn
En PACKBOD större och mindre SPANMÄL •
VIND AB samt en KALLABE alla Lägenheter här
i Staden hvarom närmare underrättelse meddelas af
J F Erdmann et comp
Packbodar och Spannmålsvindar uti f d Kal linska
Magazinshuset vid Skeppsbron Närmare underrättelse
fis på C G Cantzlers Kontor vid Söder malms torg
BORTKOM MET
En bla kappa af- fint kläde med blott chalongs
foder lang krage o fh fållkrage invändigt fordrad
med skinn samt uniformsknappar bortstals ur ett
hus vid- Munkbron lördagsaflonen den 15 dennes lie
derlig belöning utlofvas ät den som bevisligen upp
täcker tjufven tiller återställer det stulna dä an
mälan derom göres hos Vaktmästaren Björkman
som träffas alla dagar i Lilla Sällskapets förmak
vid Munkbron
DIVERSE
Pl Dagblads och Aftonblads Kontoren prenume
reras med 24 sk bco a Berättelse om Konung Gustaf
Adolf den Stores efterlemnade Gemåls flykt frän
Sverige till Danmark och vistande derstädes Srett
i6io— af L Engelstoft Justitie Bud Profes
sor uti Historien och Geografien vid Köpenhamns
Universitet Sekreterare och Byra Chef i Direktio
nen öfver Universitetet och de lärda skolor (Kö
penhamn i8IlJ Öfversättning frän Danskan med
historiska och critiska anmärkningar af C F Both
lieb Arbetet för hvilket prospelttus finnes a otvan
nämnde ställen kommer att utgöra omkring 10 ark
är redan lagdt under p r ssen och bl i t ver färdigtrycks
under loppet ar nästa Januari manad För F»esp Prenu
meranter skall priset ej öfverstiga 40 sk Bco men tor
de kunna lemnas derunder Pi en u mera t ion smedlen e
ger Boktryckaren att tills vidare uppbära för tryck
ningskostnadens bestridande Stockholm och Jacobsdal
1 Dco i332
c f JXothlitb
I III Subskription anmäles
Ut .sigt er i Kprig Djurgånls parken
nch dess nmgifningar
efter teckningar af F Blom Hthografierade i Paria af
utmärkte Konstnärer såsom Victor Adam Arnout och
van der Burch
Detta arbete som redan började tryckas år 1830 och
dervid betydligt är avancerade kommer att utgöra Åt
minstone fyra bälten med lyra planch er i hvarje Subj
skriptionspriset blifver två RiKsaaler trettiotvå sk Bco
pä Velin och tre Riksdaler trettiotvå sk pä chinesiskt
papper pr häfte Första häftet bestående af 2 .ne Vfter
af Rosendal 1 af Sirishof och 1 af Listonhill är att
tillgå på de fleste Boklådor i Stora Kyrkobrinken
Under instundande allmänna Skole .ferieme är till
fälle för Gossar af alla åldrar till grundelig och gram
matikalisk lärdom uti välskrilning räkna efter korta
ste methoder Tyska Franska och Engelska Språken
af den som sjelf lärt dem i skolor på ställena samt uti
rita och mala under flere eller tärre timmar i sender
emot ganska billig betalning Adress fas i Tobaksboden
i Göthgatan midt emot Stadshuset
Åstundas erhSlla ett stående l£n stort 10 ,000 Rdr
Bco emot hy poth ek af Lif Assurance .PoJ ice K 1 ,000 P
Sterling jemte säker borgen så väl för örliga Premii-in
betalningen som räntans fullgörande LIngifvarnes
adress begärs5 uti förseglad billet till S S som cmo«a
ge uti Herr Hattstoiferaien Ltterbäcks bod vid Gustaf
Adolfs torg
Undeitecknad som emottager beställningar nf alla
slags Sten tryckeriarbeten får äran tillkännagifva sig
ega en Tryckpress hvars construetiou olik de vanli
ga Stentryckeri .prässarne gör en större skyndsamhet
möjlig vid tryckningen hvarigenom också priset på da
arbeten som deri verkställas kunna 1 »ifva billiga
Sophie Muller
Gamla Norrbro N .o
Undertecknade hafva Uran rekommendera sig t i i 1
instundande Julhelg med försäljning af moderna »il
Ä .esfelbhattar för Herrar samt Damer hattar zf åtskilliga
kulörer och storlekar äfven flera sorter förfärdiga da
papp- et galanteriaibeten såsom toiiettkorgar för Da«
mer ljusskärmar ljussaxbrickor taflor askar och sy
skrin af diverse storlek efter ryaste moder fällt mH
Is dt pa glas i Hattboden vid "W esteri ånggatan N .o 45
Sandström et Brandt
Kattfabrikörer
Undertecknad får äran rekommendera sig med fler©
sorter nvare fina Cigarrer nemligen Lätta bruna Ha
vanna Vandevi Dito starka Vand wills fläckade Ca
bannas Dito lätta gula som sprida en angenäm I11 ke
de säljas så väl uti parti som minut från 16 Rdr 32 sk
Banko till 40 I \dr Banko per 1000
J D Labatt
har sin bod uti linset N :o 1 Qvart Mercurius Stora
Nygatan nära Riddarhustorget
Undertecknad får äran underrätta Respektive kun
der att j ag fortfar servera med Frukost och Aftonspisning
äfven servera» alla förmiddagar med Bouillon p5 t detta
Reysens midt emot Morra vågen 1 trappa upp uti Vietu
alie handels Societens hus vid Skeppsbron
L Näsberg
Det fruntimmer som förliden lördag nti
^Bomull»
fabriksboden till venster norr om Tyska brinken tog
ett stycke grönspräcklig nankin om aln» längd och
förmodligen af glömsk uraktlåtit att betala anmodas
härmed att infinna sig till liqvid men i händeiso
egennytta drif vit henne härtill får mansäga att hon var
till anseendet känd af ett uti boden pa sarnrna gang in
nevarande fruntimmer Skulle det vara såldt eller be
ländt igenlöses det uti ofvan nämnde bod hvarest fin
nes prof pa -tycket att tillgå äfvensom på Aftonblads
Dagligt Allehanda och Dagblads Kontoren
Herr Bruno Cederström har ett bref att afhemta pH
Aftonbl Kont
Undertecknad som med Vederbörligt tillstånd här
städes anlagt
Ferkslatl för förfärdigande af Mindre
Machinerier j Kerktrg och Redskap
för Fabrikerne och f ]andtverkerier
ne äfvensom af åtskilliga metall-ur
heten
får härigenom tillkännagifva det jag nu ar i tillfälle att
emottaga beställningar af dylika arbeten och behagad©
de som härutinnan vilja hedra mig med sitt förtroende
derom göra anmälan i Huset 3S :o 16 Qvart Timmerman
nen vid Södermanlands gatan Stockholm den 11 De
cember 1Z52 CDNY GB EN
nos L J Hjerta