Aftonbladet Torsdagen den 27 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-27
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-27
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-27
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-27
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 27 December 1832

Sida 1

flw 303 1832
AFTONBLADET
Torsdagen 2 A O A AU D 1 Ä !» den 27 December
SJr t s el i Sockholm för hell ir ic R :dr halft ar å fi .dr 3 månader I Bdr 3 sk Han o Lösa Numrar sk Baneo Prenumeration o-h utdelning i
bladets Conior vid Stadssvedjegatan A romans Bod t hörnet af drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Kon landsgalan oth E 'ssen
vid Seder malmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda ontor till i sk hanco raden Utdelningen kl S eftermiddagen
VIGDE I STOCKHOLM
Handelsmannen ock Bryggaren J IJ A Hartma
och Frölen C C »f Wirsin 6 d :j
DODE I STOCKHOLM
O
RyHmfistaren Frikewe C E LgjjU» pä Sät«g4v«
den Sund 12 d :s 84 Sr-
Löjtnanten välb C M Wigelstjern» pÄ Agist i
Huddinge S d a3 Pec 64 är
BANKO-DISKOKTEK
Tillsluten från 30 D #c till 10 Jan
BANKO-KUNGÖRELSE
Tackjern ä Stockholms Vig belåna» i Banken ifråo
6ch med 1833
LEDIfJA TJENSTE
Kateket-best rid Ladugårdslands Församling sö
te hos Samfundet P10 Fide 3c Chr .istianisma inom
56 da ^ar från 3 annons
net» påstående om återgång af en köpe- och arren
de-afhandling om Brånneribyggnaden vid Åkeshof
A R
Efter Koff .-KapiE C H Wallia bev Tid För»yn
darekammaren i Stralsund d och i3 Januari 18 ^3
HANDELS-BOLAG
Karl Johansson fortsätter ensam den handelsrörel
se ha» med »in broder idkat under samma firma
Gustaf Karl Johansson
K Björnbeck och E N Bergh Handl i Lands
k kon under firma Björnbeck Bergh
smrwTJfimiN
Efter aS Bokhandl och B»ktryckaren i Upsala E
Bruzelius anm hos Haradsh L D Wistrand adr
Upsala
LEVERANSER
t»oo st Skjortor io»o par Strumpor och looopar
»kor för Jönköpings Reg att leTenr«s d 20 April
auktion d 18 febr kl 11 f m inför Bekläd¬
nads-Direktion å Landskontoret i Jönköping
AUKTIONER
A
Jordägandeiätten till den sa kallade Hammarins
grufvan samt 3 :ne af Brukspatron Rettig uppfunna
jernmalms-a nledningar på Ölands Norra Allmänning
i Upsala Län aukt den 28 d :s i Kammar-Koll oci
Lands-Kontoret i Upssla >amt a Tingsstället 1 orten
• FFKNTLJGA rsAMNlMM» 1
Svea H .R a kl Kapit W Kuylenstjernas 10 Jan
1
Stockholms R .B Kanslisten Z- Gelljslröms Hattm
»Werm I
Wedenbergs enkas d I Ofver-Kommiss
och R P J Åbmans d 6 Kamr J Brenuelu ,Bevis
A Alimans Tull-Insp Karl Jurtngii all ag
skrifv J F Stenbergs Löparen Häggströms enkas
H S Haggströms d 8 P .ilisgewi C- L Sagniers
a fl Snick O D»M >tröms d »3 K .mette» A J .ih
Enströms a fl hustrus C F
Billströms all Värde
1-iug 'm Juvel S Wessberg» d iS afl Kapit Olof
Falks Kapit och Tull-lnsp P R Martin Krydd
kr
-hetj C G Södersledis d 20 Matem Instrum
-mak O I Löwenadlers d 22 Maj
Örebro B .K afl Skepp A H .dmstedts och all
Hattmak A Weleurs 4 Febr 1833
Skara KB f d Rådm H S Sannbergs 28 Jan
Kongsbacka R .R Skepp Johannes Svenssons från
Majorna vid Göteborg v .8 Jan 1833
o
Walkebo H .R afl Rusthåll M Anderssons fran
Nafcerstad Q Nov 1 833
Oxie H R »il Holslag A- Alalinberg» t Akarp 2
ritgd af ting efter 6 man från iq Sept 1832
Skytts H .R Handl A Ståhles och hustrus 2 rtfgd
af ting e 6 mån från 23 Juli >832
Skytts HR Arrendatorn änders Jönfsons i
Klörup och hustrus 2 rttgd af ting efter f mån fr
1 Au g 1332
_____
TESTAMENT - bkvakmngah
Enkefru Hamnevins till Dciuois Chr A Wener
bev vid Kristiliehamiis ll .R
Afl Arbetskarlen Ymaus och hustrus inb bev
vid Karlshamns R .-R • t
Arbetskarlen Anders Olssons och hustrus inb bev
vid Göteborgs R .R
KALLAS
KALL
F Insprkt T A Groth a !t cl »4 Mars inför Sol
lerttuna H-R- vid Barkarby Gästg genmäla C jien-
S .«MXI *k»EH
Viktualieh Thorsancfers afl enkas 29 d :s hos L
Larsson Qr Wingr |n vid Slöra Gråbergsgatan å
Worr
Afl Brygg C Husbergs d 5 Jan kl /j e m ä
gästgd i Ulricehamn
Fältkamrer A W Segerdahls i Ulricehamn d 4
Jan kl 4 e ra å Ulricehamns gastgcl
Afl C G Lundviks 16 Ja« kl it f nr i
AsstHibléhuset 1 Kristinehamn
All Handelsbokh W S Fryckbergs på Källaren
Kometen ,6 Jan kl 4 c- m-
Afl Kommin S Nyqvists 21 Jan kl 10 f m å
S panga gäst g d
SPEKTAKEL
B
I dag Torsdag Figaros Bröllopp och Höfnarren
I morgon Tor-tuffe och JDx Förtrogne
MASKERAD-BAL
i Kirsteinska huset d 3i d :s
å Kgl Teatern d 4 Jan
SAMMANTRÄDEN
C a
"W i morgon kl 5 e m
g
Stora Ainarapter-Orden d i3 dag Jul kl 7 e
Aurora-Orden 29 d :s kl 7 e m
Redlige Syenskar d 3o dis kl n e m
,E !ektorer i L S d 28 d :s kl 6 e m
S W d 28 d :Sj kl half 5 c m
DILIGENCE Vk GÖTEBORG
Öfver
"Westeras Örebro Mariestad oéh Lid-kö
ping afgår hvarje Tisdag och Fredag kl G f m
Biljetter för pa-sagerare utlemnas och paket er till af
sändnins emottagas på Diligence-Kontoret uti huset
N :r 5 vid Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta taxor som derstädes äro att tillgå
Tyska posten som anlände i Tisdags med
förde tidningar fiån Paris till den 11 från
AntHrerpen till den i3 från Amsterdam till
d«n 15 och från London till den i4 dennes
Ifrån Antvrerpen äro underrättelserna gan
ska motsägande Hamburg Reporter meddelar
från Amsterdam af den l5 alt enligt uppgift
ett bref från Antwerpen dagen förut
Fransmännen bade tagit lunetten St Laurent
natten mellan den i3 och 14 efter en mör
dande stormning men Holländarne bade då
genast öppnat en mördande eld på denna
skans från Ciladellet hvarigenom platsen blef
af löga nytta föl- de belägrande Härom näm
ner deremot Journal d 'Anvtrs för den 1 .4
icke ett ord En underrättelse öfver Brrgen
op Zoom och 7 /aag af den i3 säger att el
den under den föregående natten varit så
förfärlig att det vore svårt att i hela histo
rien finna en så förtviflad bonbardering Lik
väl b-»de förlusten inom garnisonen till den ii
endast uppgått till 36 dödade 136 sårade
och 4 som blifvit saknade (Det bör anmär
kas att denna uppgift är från Holländska si
dan
Ett bref ifiåu Briisiel infordt i Engelska
Tory bladet Standard säger att Marskalken
Gerard skall hafva förklarat till Kung Leo
pold att ord han icke finge beskjuta ci tadel let
från stadssidan från den s k esplanaden så
nödgades han Upphäfva belägringen Kun
gen skall i det längsta ha gifvit undviknnde
svar men slutligen hade Marskalken blifvit
så enträgen att Kungen gifvit efter och gAtt
in på hans begäran alt få attackera från es
planaden med vilkor att äfven den Fransy
ska regeringen skulle fordra hans samtvcke
såsom en conditio sine qua non Detta hade
straxt blifvit anmäldt till Paris med Telegra
fen och man hade ännu den io väntat
Fransyska kabinettets svar Skulle det utfal
la nekande så ämnar Marskalken efter det
Engelska bladets förmenande gå i vinter
qvarter i Antwerpen
Vi meddela här nedan den i måndag ;b !a
det omnämnda korrespondensen mellan 'Gä
rard och Chassé
A-ntworpens Citadell den 5 Dec
p
IIr Marskalk De olyckor ert anfall nedkallar öf
ver staden Antwerpen nnder dét liegociatinnerna fort
gå fur att tillvägabringa fredens upprätthållande sy
nas vara på väg att uppfyllas hvilket jag dock är
benägen att tro mera vara följden af ed ra truppers
oförsigtighet än ed ra föreskrifter Oaktadt mitt
svar B af den io November i»Z på det andra bref
hvarmed !Ni behagade hedra mig bar en liflig eM
blifvit öppnad mot citadellet från Fort Montebell
äfvensom från vallarne inom stadens område på Bi
guinervägen Detta är ett brott så väl mot grun
derna för den öfverenskommelse Ers ExsIIcms före
slagit som mot dem jag sjelf uppgaf i mitt svar
Jag anser derföre lämpligt att anmäla detta för
Ers Exellens i afsigt att göra allt som slår i min
makt för att förekomma en olycklig strid hvars
följder för alltid måste komma på ilens an-var
som varit uppbofsmanncn till ett anfall som fö
retaget i samma ögonblick man bemödar sitj bl in
ga fredsunderhandlingarna till ett lyckligt sint
och då endast få obetydliga tvisteämnen åter
stå att afgöra skadar sa vigtiga intressen och som
oaktadt det blifvit företaget med sä betydliga medel
mot den punkt jag innehar
icke synes t »el a alt
sätta i brand en stad den bade de»s betydelse och
menskligbeten fordrar att bevara
Jag anhåller der !öre det Ers Exellens behagade
gifva mig förklaring i afseende på de förhall anden
jag nu haft äran uppgift Fästet Montebello tillhör
såvida staden att jag icke kan underlåta att besva
ra all eld mot citadellet lika vät från detta fäste
som frän stadens vallar Invånarnc i Antwerpen kän
na mig redan allt för väl äfvensom det uppförande
jag iakttagit sedan jag kommit på denna plats hvil-

Sida 2

kit UppfBranJ» blifvit fullkomligt uppskattadt af de
ras Kx ;Hci )3cr de l-ramka och Engelska fullmäkti
ge viit konferensen för alt icke inse hvilken de
^kola tillskrifva dc olyckor som hota dem oui des
utmaningar tvinga mig till våldsamheter
Mottag Hr Marskalk försäkringarne om min hög
aktning
Baron Chassé
General af Infanteriet
Marskalk Gerards svar lyder sålunda
Högkvarteret nära Antwerpen d 5 Dec
Hr General Idet bref jag hade äran tillskrifva Er
aftonen af den 3o Nov som svar på er skrifvelse
;if samma dag framställde jag fullständigt det upp
lurande mina instruktioner föreskrifva i afseende
jiä belägringen af Antwerpen citadell Jag begär i
min Regerings namn icke mera än uppfyllandet af
traktaten af den i5 November iS3i en både under»
dkrifven och garanterad traktat För anfallet mot
Antw»rpeiis citadell som Ni borde uppgifva åt mig
Jjegagnar jag endast platser utom stadens område
ouli jag framställde dc skäl och rättigrunder som
rättfärdiga mitt uppförande i detta afseende Då jag
icke öppnat någon eld mot Er från det inre af sta
den lu ;r jag derigenom lemnat dc största prof på
min önskan att skona staden och dess invånare oak
tadt staden erbjuder mig medel och en position till
anfall som skulle ofördröjligen medföra er under
ffåiig Di min afsigt är att afbryta all vidare un
derhandling med Er om oaktadt alla ed ra försäk
ringar IN i omenskligt uppoffrar staden Antwerpen
så är j»g färdig att låta Er erfara att ert förhål
lande lika mycket strider mot ert eget bästa sorti
jncnsklighctens och att Ni kommer att ångra följ
derna deraf
Mottag c te
Grefve Gérard
Marskalk Öfverbefälhafvare
för Nord-Arméen
Ben 9 December har Gerarcl sflåtit en ny
terättelse till Krigsministern daterad hufvud
qvaiteiet Berchem Han anmäler deri fort
sättningen af belägringsarbetena med tillägg
att de ai betande varit mycket besvärad» af
elden från citädellet ocli att man sällan kun
de få sigte på någon person i fästningen utom
det för kanonernas sei vet ande högst nödiga
antalet Enligt en berättelse från General
Achard hade en Holländsk fregatt en slup
och tolf kanonbåtar dagen fornt visat sig
framför Fort Frederic och BefäJhafvai en
derstädes blifvit uppfordrad att gifva sig un
der hotélse alt i annat fall dammarne derom
Ivring skulle genomskäras Då Kommendan
ten gaf ett nekande svar började flottiljen en
stark kanonad men utan någon verkan Hollän
darne sökte att under skydd af denna eld land
sälla några troppar men dessa tvungos att
åter gå om bord Uti rapporterna från Gen
Sebastian som innehar venstra Scheldestran
den namnes alt den Holländska eskadern än
nu låg nedanför Fort Liefkenshotk
Utom ofvanstående innehålla tidningarna
några m ekdoter om Kung Leopolds besök i
tiancheei na Han hade den g gått fram an
da till 4o steg nära Holländarns ibland kul
regnet men efter en stund hade han sagt till
sin omgifning "Det är bäst vi gå härifrån
om Chassd visste att jag vore här så skulle
han säkert skicka mig en hälsning på sitt e
„et vis it en sårad arbetare som hade
inistat tn arm och ett ben hade han till
tröst p stället utdelat Leopolds-orden hvil
ket seideles hade uppmuntrat de kringståen
de ock 'å »öra t dningarne ett stort väsen al
denna godhet
En da Kade H lländarne skjutit med 5 >-
la !•
,d stei uiör-snre bestående al en större
tl >tes hvilken »lades en hop stenar om
*a 'P
° i» hvardera sammanbundna med
.Alp
a
v
- Ijenr t m "n den hade icke gjort slör
V
Mera skada hade FtansmSiri .en lidit
f
f
'ii '1 störa gevär lika de gamles muske
samt små kastpjesrr som kallad
■ • Coehorn hvilka laddades bakom
niet»ave «
v är
öiMiRingen o
• och sedan af två man fraaibu-
j ,ostvar»S
ch n (sl (i ,Slo
10S
jV-etska tidningen Courier påslår ött
Preussen nu besvarat Frankrikes och Englands
proposition i afseende på verkställandet af
traktaten den i5 November Kungen af Preus
sen skall i sitt svar bestämdt hafva vägrat
att taga Venloo
Limburg och Luxemburg i
besittning såsom följd af något instämmande i
Fiankrikes och Englands tvångsåtgärder emot
Holland men deremot vill Kungen af
Preussen så snart Antwerpens citadell gifvit
sig taga Venloo och det nyssnämnda området
i besittning samt behålla dem Jör eg /» rak
ning till dess Kungen af Holland gifvit sitt
samtycke till de stipulationer hvilka han
(Kungen af Preussen kan finna nödiga för
sina Rhenländers intresse med afseende å
segelfarten på Schelden hvarefter lian åter vill
lemna dem utan att fråga efter Englands och
Frankrikes negociationer
Det Preussiska förslaget till traktat mellan
Hylland och Belgien hvarom vi nämnde i
Måndagsbladet och som utgjorde en af de
handlingar hvilka Konungen af Holland öf
verlemnade till Generalslaterna är af följande
innehåll
De fyra första artiklarna angå gränsskilnaden den
5 neutraliteten den 6 seglationeu på de inre vatt
nen och floderna I denna punkt är traktaten i Wi
en lagd till grund Afgifterna i lotspengar m m till
Holland för tegelfarten äro lemnade till framtida
bestämmande men skola fastställas efter cn "måttlig
beräkning
Alla Belgiska och Holländska fartyg skul
le i hvarandras hamnar behandlas pä samma fot som
de mest gynnade nationer alla kanaler fritt begag
nas afbida emot måttliga framdeles bestämmande
afgifter Handelskommunikationen genom Maestricht
och Littard skulle blifva fullkomligt fri och under
ingen förevändning kunna afbrytas Handeln med
Tyskland genom Venloo skulle underkastas cn mått
lig tull io artikeln angår statsskulden till hvars
betalande föreslås att Belgien skall årligen bidraga
med 84oo ,ooo florin s ränta Artikeln 11 förhinder
dessutom Belgien att hetalft H millioner gulden i ti en
ne terminer Artikeln ia förklarar Antwerpen endast
för en handelshimn [commercial port
Det är icke utan sin märkvärdighet alt ett
förslag så skiljaktigt från traktaten af den t5
November och som lemnar så mycket oafgjordt
lill framtiden kan framställas af Konungen
af Preussen efter allt hvad förut passerat
mellan Pleoipotentiärerne
Öfver de Portugisisk» angelägenheterna er
far man med denna post ingenting annat än
ett rykte som hade galt i London om ett
myteri ibland de Engelska tropparna i Din
Pedros armé
Flere af de Engelska tidnin
garna spå de konstitutionell» ondt af den om
ständigheten att de icke kunnat hindra Don
Miguel att förskansa sig i Villa nova midt
emot Oporto på andra sidan Douroflo len hvari
genom han kan komma i tillfälle att beskju
ta staden och alla de liberala bladen yrka
med anledning deraf en skyndsam interven
tion å Englands sida
Frankrike
De förslag Ministären aflemna t till kamaren
så väl till en rnunicipallag som i afseende å
en orts förklarande 1 belägringstilIsland ha
väckt en bältig opposition i Jurnalerna Vi
skola Återkomma till deras yttranden härom
1 Kri ^departementet har alltsedan allian
sens » (Mutande med England råd t e 1 utom
ordentli
verksamhet Det tios att en helt
nv artilleripark skall gjutas af lika storlek
med den som nu befinner sig vid An tive pen
Någre förklara äfven saken så att den nya
r •eiirigen sedan den fått mera fast fot inom
landet tänker uppträda med ett be ,tam lare
sjiråk inför Europa och desse tillägga att An
conas besättande varit följden af en beräknad
plan att i hrr d lse af krig der ega en vigtig
• ape ,iu !als Också sä ges det att vapen för
0 ,000 man tid efter annan blifvit utskeppade
i l Aicona Hvad som kan vara sannt häraf
lemna derhän mea säkert skall emedlertid
\ara att Regeringen uppmanat prefeklerne
att drifva p de frivilliga värfningarna s
mycket som möjligt
Hertiginnan af Berry fortfar att bevakas
"med all aktning i slottet Blaye och ingen
ting försummas för att tiden icke måtte blif
va henne alltför lång Ibland annat har
man förskallat henne till tidsfördrif en pape
goya som lärt sig att ideligen ropa "Lefve
Henrik den femte
— naturligtvis på Fran
syska En sorglig känsla väcker det under
allt detta ätt erfara att Hertiginnans olycks
kamrater Hr de Menars och Dem Kersabiee
som togos tillsammans med henne bakom spi
sen ha blifvit afförde för att inställas och dö
mas vid AssiseRätten i Paris medan Kama
ren öfverlägger om en lag för Hertiginnans
dömande
Ifrån Turkiet later det icke väl for Stilla—
nrn Mehemed Ali skall såsom fred»vilkor
fordra hela Syriens afträdande hvilket Sulta
nen naturligtvis icke kan gå in på Det ta
las likväl om att han emot sin rebelliska Pa
scha skall få hjelp ifrån — Ryssland
SrANiEir
Madrid d 2 Dec Hr Zea Bermudes till
trädde genast vid sin hitkomst Presidentska
pet i konseljen och ministären för utrikes
ärendcrné Innan han lemnade London be
gärde han i ett samtal med Lord Pilmerston
att få veta Engelska kabinettets a fs ig ter i af
seende pa Spanien och Halfön öfvei hufvud
Derpå svarade Lorden att Engelska regerin
gen icke skulle blanda sig i Spaniens angelä
genheter och att ministern i Madrid fatt fö
reskrift att endast förhålla sig sompissiv åskå
dare af händelserne Detta har Hr Zea med
delat Kung Ferdinand som nu åter börjar ta
ga befattning med regerings-ärenderne Ko
nungen har lemnat den nye Premier-ministern
fullkomligt fria händer i afseende p .j ledningen
af statsangelägenheterne I ett cirkulär till Ge
nera I-kap t ener ne liar ministern bekräftat amne
sti-dekretet till hela sitt innehåll och lemnat
de mest lugnande garantier för alla kompromet
terade personer Ännu vigtigare är det cir
kulär Hr Zea aflitit till alla Spanska diplo
matiska agenter och som finnes in förd t i
Hoftidningen Ibland der förekommande stäl
len märkes Man har velat draga felaktiga
och ölverdrifna slutsatser af regeringens sena
ste åtgärder Drottningen vill icke sätta an
dra gränser för amnesti-dekretet än sådane
som föreskrifvas af den allmänna rättskänslan
Hennes Maj :t har fast beslutat att sätta det i
verket mad lika ihärdighet som hon med
ädelmod beslutit det H [VI känner fullkom
ligt att det icke finnes någon bittre regering
for en nation än den som står i harmoni med
dess karakter och vanor Spanien vill se sia
religion hedrad och sina legitima Konohgar i
fullt åtnjutande af deras mak t det fordrar
pilitisk oafhängighet i all sin vidd sin åldri
ga statsförfattning en opartisk lagskipning in
re lugn till befordrande af handel närn gar
åkerbruk och konster detta är hvad Spanska
nati nen önskar och detta skall reg ringen
ock 'å förskn /fi henne Drottningen förkl .nar
itt hon är en oförsonlig fiende ill n la reli
gi isa och politiska nyheter som kunde svit»
att i riket in öra ett sakernas tillstånd so 11 i
någon rnon afveke från det närvarande men
hon afsäger sig derföre icke att i den offent
liga förvaltningen inlöra alla de fö bättringar
dem en sund politik och verkligen pitrio
tiskt sinnade mäns råd kanna förän da hen
ne att antaga — f ,i |j 1 af detta sy-
-tem sorn är fritt från hvarje slags ärelystnad
och alla egoistiska intressen skull det goda
örståndet mellan Spa iien och alla kabinetter
äfven hädanefter fortfara — l )ä upprepa
da Tänikaps - försäkringar vi erhålh från

Sida 3

våra allierade måste tjena oss till en under
pant af förtroende och säkerhet — — Den
enda politiska fråga som oroat Spanska kabi
nettet och i livars snara lösning det tager en
nära de är den beklagansvärda striden mel
lan dé bada Prinsarne af huset Braganza
Hennes Majli skall icke afvika frau den våg
hon hittills följt Hon skall iakttaga en full
komlig neutralitet och i sjelfva verket vika
den aktning hon yttrat för nationernes oaf
hängighet H Maj t erhåller de högtidligaste
löften från Frankrike och England alt dessa
båda stater icke å deras sid« skola bryta den
utlofvade neutraliteten På detta sätt skall
Drottningen upprätthålla den allmänna freden
målet för hennes sträfvande och alla hennes
undersåtares önskningar
Drottningen har befallt Ministerrådet att
bringa till fullständighet de nya förslagen till
civil- och brottmålslag och att utarbeta
förslag till lagar och dekreter rörande följan
de ämnen
Spanska fonderne och försäljningen of dr
gods som kallas Måttos ftJuertdSj i följd af
Påflga stolens tillstånd lemnadt i Lar V
tid skyndsam försäljning af inkvisitionens e
gendomar och penningarnes användande till
afbetalning på statsskulden förhållandet med
de Majorater som försaIdes under Cortes 1821
landets indelning med afseende på territo
rial .i och milita a förhållanden Statsrådets
verkningskrets och privilegier sammankallan
de af Cortes jjor Estamentos enligt gam mall
bruk men med modifikationer lämpade ef
ter närvarande tids behof Flere Gränder hal
va hos Drottningen anhållit 01» tillåtelse att
få öppna subskription för uppresande af ett
monument till minne af amnestien Hennes
Maj :t har bifallit denna begäran och befallt
att planen till monumentet skulle henne fö
reläggas
STOCKHOLM
Ben 27 December
Regeringen har nyligen förordnat en .ko
mité
till juta 1 betande af förslag till en ny
expeditionstaxa Komite
'ens ordföiande ar Hi
Presidenten i Kommerse-Kollegium Poppius
samt dess Ledamöter Hr Jusutie-Ombudsman
ti«n Törneblad Hr justitie-Borgmästaren Ull
berg Hr Kammar-Rådet Cassel och Hr As
se .soren Backman
Denna afgäld är én följd af Rikets Stän
ders vid sista Riksdag underd skrifvelse
b viri de förnyade sin ledah under 1823 års
Riksdag gjorda underd anhållan ,o ;n in
skränkrung af den välkända Utdrag /jingsmak
tcii j genom utfärdande af ett påbud att minst
$j 'i stafvelse borde beräknas för hvarje I ad
i expeditioner som emot lösen utlemnas äf
vensom "att Kongl Maj :t täcktes fästa Nå
d gt afseende ej mindre å Rikets Ständers förut
yttrade nådiga ynslan lörande expeditions
taxans öfverseende i allmänhet för beredande
af n -d f jemlik het och den förhöjning i ex
peditionslösen sorn skäligen kunde ansfS till
komma vederbörande Embets- och Tjänste
män vid städe nes domstolar
tillika uied
några nerskMdt begälda föiändringar i «fse
ende å taxan för lö <u af Konungens fullmak
te
Krono och Stadsbetjcnter kallelser i
konkur»mål m m
DET VAR NATURLIGT
ä propås de bottes eller om så behagas »f
Consulad huset i Tanger
När en Officer icke längr® orkade tjena ts
rar det ju naturligt alt horn tog afsked
Mads han ingenting alt lefva af så var
W
del åter naturligt att affaternc behöfde
upphjelpas Om nu båda dessa ändamål vun
nos derigenom att mannen flyttades till
en Sinecure med goda inkomster så bjödo
ju intresset för det allmänna och mennisko
kä leken att placera honom der och hvad
var naturligare än att t-llfället icke för
summades Som det är angenämare att bo i
ett palats än i ett vanligt lins så var det
naturligt att han ville förskaffa sig det förra
hvilket utan nybyggnad ej kunde ske och då
dessutom verksamhet ligger i mennisko-na
taren men han saknade all sysselsättning var
det ock naturligt «tt i brist af annat han bygg
de Men om han ej ägde medel sjelf hvilket
var fallet så var det ju naturligt att han
måste se sig 010 på annat håll Palatset som
skulle byggas apterades för honom såsom
Konsul ej såsom enskild man om kostnads
förslag ingafs lill vederbörande motsåg han
afslag egen kredit saknades hvad var att
göra En stimma låg till lians disposition väl
till bestämdt ändamål men som han kanske
ej så origtigt tyckte icke sämre kunna an
vändas än som tribut från en sjelfständig Stat
åt en barbar hvars hela marin lärer bes å
af ett enda litet förfallet kapare-fai tyg Var
det då ej naturligt a !t han som kände hvil
ket välde den yttre representationen i vårt
k Fädernesland äger sökte i sådant hänse
ende använda förenämnde medel bättre och lör
ati gifva sin regering oeli titt land en så
mycket större relief var det cifven naturligt
att intet borde sparas att flere länders alster
och tillverkningar med stor omkostnad bor
de tagas i ifqvisition att allt borde blifva
utsökt magnifikt i stort Då han bodde i
en annan verd-del och saken ju var al den
vigt att dess utförande ej tålte dröjsmål så
var det naturligt att lian ej hann hos veder
börande tiöra förfrågan Saken hade ock der
igenom l lifv i t mera kinkig och invecklad
och hvad var naturligare än att vår man med
en Altxanders lynne afhögg den gordiska
knuten d v s direkte grep i kassan Oför
modadt nog gjordes anmärkning Det var na
turligt att man måste förklara sig Henne
»an var deraf en naturlig följd ty man
förklarar sig alltid bäst in natura eller som
är detsamma personligen och som förkla
ringen troligen var det kinkigaste och besvär
ligaste af hittills förefallne åligganden i och
för tjenslen så var det naturligt att under
det år man vigilera de hemma full lön
njöts till godo Nu företogs saken till mogen
pröfning och efter sund logik profvades det
naturligt att som det ny bygde palatset både
de facto och de jure var Statens och icke
byggmästarens måste Staten betala det Man
vet huru väl och ömt med Statens medel i
allo hushållas I öfverensstämmelse härmed
var det naturligtvis bättre alt bibehålla
Konsuln vid Sinecuren reed afdrag af vissa
procent från dess i »It fall anständiga lön för
ett sjel /tagat dock för Sverites anseende och
»ta berömligt nit röjande sig helt naturligt
i p»lutsets prakt »inga våningar vinkällare
owgifvande promenader etc än att en annan
ulan afdrag af lön skulle erhålla platsen och
bebo det supé ,Ka palatset än att vederböran
de skulle stå flåte med det ståtliga hittebar
net i famnen och alla penningarne förlorade
Man skulle kanske kunna siga att för min
dre än en sådan djerfhet som in led t Staten i
onödig och opåräknad kostnad och kunnat
ådraga krig tjecstenä förlust eller åtminstone
suspension i tjensteus utöfning bordt följa
men nu gjorde händelsen att den felaktige
hade en nära anförvandt i Statsrådet och vid så
dan t förevetande var det lika naturligt att den
ne skulle skulle lägga sig ut för si» morbror den
nya Vitruvius som att rekorr .mendatior» fr
en roan af stort inflytande mästare i dia
lekten icke kunde undgå att göra sin lyck
liga verkan Skulle nu mera icke några me
del kunna anförtros vår man som torde haf
va ytterligare byggnadsplaner och embelisse
menter i si net så år naturligt att tributen
och presenterna måste på annan väg afborduSj
om ock nya omkostnader dermed äro förena
de och Sidan tjenslen således blifvit befriad
från dess enda besvär och i ordets sannskyll
diga bemärkelse blifvit mer än någonsin en
Sine-cure så måste hvar och en som ej söker
gräl finna naturligt att konsten är ringa att
vara General-Konsul i Tanger och att deri
der etablerade må på denna grund gernajiiii
nas alt som en Pascha vegetera i allsköns ma k
lighet och asiatisk njutning När allt tillgått
och tillgår på det naturligaste sätt i verldeii
bör det således väcka icke liten förundran att
man i åtskilliga Tidningsblad tyckt det icke
varit så ur sin ordning om en tjensteman h vi li
ken blifvit beträdd att »ned berådt mod utan
trängande nöd hafva tillgripit allmänna me
del och dem obehörigen an vändt ålagts er
sättningsansvar efter behöriga grunder samt
skiljts från en tjenst den han missbrukat till
Statens förlust och den han till ytterligare
våda för Staten Man har kanhända trott
att äfven med uppoffring Statens värdighet
fordrade att ej vidare nyttja en alltför myc
ket komprometterad tjensteman man har kan
hända till och med tyckt alt då man i allt
fall härefter lärer besörja tributens s fl e /n
nande genom växlar traserade direkte pi nå
got den Maroccanska regencens ombud kun
de Svenska Gen
-Konsuls tjenslen i Tanger
gerna indragas och den icke obetydliga lönen
uppgående efter nuvarande kurs till circa
11 ,000 R :dr B :co årligen eller mera än nå
gon af våra Stats-Ministrar i lön uppbarn i
stället för pension åt en onyttig tjensteman
anvisas till nyttiga föremål som sakna till
räckliga anslag såsom inköp af litterära ve k
och vettenskapliga apparater för våra så föga
gynnade allmänna Bibliotheker och Observa
torier o m d eller emedan dessa medel ut
gå af Konvoj-fonden och således toids före
trädesvis till handelns och sjöfarten nytta
böra använda medlen assigneras till förstärk
ning af tillgångarne för fyrbåkars underhåll
och förbättring hvilka tillgångar man af
Riksdagsförhandlingaivoch ännu oafgj u-di rät
tegångsmål sport vara otillräcklige Men vi
för vår del finne naturligt a 11 a 111 sådant pi
ort som vederbör skall anses onaturligt
Vi omnämnde för någon tid sedan att
Kapten P 2V Christjernin hade af reger ngén
erhållit tillstånd att på lejd hitkomma för
att leaina upplysningar i det s k högmålet
Kapten Christjernin har nu till K M inkom
m t med en underd ansökning deruti han er
bjudit sig att emot åtnjutande af personlig frihet
under undersökningen ang :de de angifvelse
sotn för flere år sedan blilvit gjorda mot ho
nom sjelf och föranledt honom att öfvergifva
Riket qvaistadna till undersående af d t an
svar honom slutligen kan ådömas i händ {je
han finnes skyldig till den ena eller andra be
skyllningen
Uti en till Red af Aftonbladet ställd skrift
har Hi Christiernin äfven begärt att denna
underrättelse cnntte meddelas allmänheten i
anledning deraf att som han uttryckt sig
"flere Tidningsblad funnit sig föranlåtne upp
taga och förnya åtskilliga för flera år sedan
emot honom konstigt nog tillställda angilvei
jer samt att han är fullkomligt "lugn for
utgången af en undersökning
f

Sida 4

öm Hr Chrfstirrnfn är lugn for ufgSn ^en
S .i svnndet lia voiii öfveidiMigl att seitkildt
lins Kongl ,Majli göi a aiisriknn fä qvarstadnn med
bihfhällande al ilen personliga Irihetenj hvil
ken icke Utan -kal Ii knniii någon beiölvas
Emedlertid lärer Kapten Chi i-tier-ins vis
tande i landet i och för hbgmnltt befunnits
öfvci flsdigt emidin han icke ens haft s i
mycket att herätta att nian a-»ett löna me
dan att hnr4 hnoin in (ö Hof-RaMen
UmeidsMsp
En Fransk artillerist vill Antwerpen fick
e dig under den nuvarande belägringen ena
benet kros-adt af en bo-nb Amputation löie
to 51-nast och <lct afsugade beret bars bort
ni en bl >nd han» kamrater
"Nej för sju tu
S '1 'i din lymmel
skiek den sårade "lemna
Hll .aka skon jag har ju inte mer än ett
Vid de sednaste giäfrsingarne bland Pom
pejis ruiner har m 11 gjo t en högst vigtig
och intressant upptäckt nemliien af stadens
hamn Omkriig trettio fartyg ha blifvit
funne som lågo omkull på sidan samt be
tä 'kte och presrrvetade af vulkaniska ämnen
Denna nya upptäckt öppnar ett nytt 1 ikt fält
för arkeolo .et ne då kännedomen om hvad
som hört till de gamles skeppsbyggnad Irii
tills varit mvcket ofullständig
J /igvagn i London Tisdagen den 1 I De
Cftmber har ett stort uppseende väckts i Lori
dofi af en Ml Nathanael Og /ie som kom ä
kande fiån Liveipool och höll sitt intåg i
bufvudstaden allt per Jn°vagn Denna
vagn liknar till korgen en vanlig stor b ri
dan vagn Machineriet ligger under vagnen
och pannan står bakpå så att betjenten hal
liar meia att göra än kusken Tryckningen
af ångan skall gå ända lill 1000 it pä en
qv»diattum och p nnnn I kväl vara fullkom
ligt siker Resan hide gått oafbiutet upp
före och utföre backar fiän Liverpool oak
tadt vägarna voro högst usla
och farten pei
medium varit 36 Eng mil (ungefär 5 >-
Svenska i timmen Hr Oglie hade dock yt
trat att han h >de kunnat köra ändå fortare
om han ej hade fruktat att vid en större
hastighet icke kunna it vi a vagnen
I England vigdes nyligen ett fruntimmer
som icke hade några armar vid en af d
karlarne som fört henne ikring och visa
benne för pengar Brudgummen satte vigsel
ringen på en af brudens tår
— En omätlig
folkskara var församlad alt åskåda ceremo-
ANWONSER
TILL SALU FIN FSr
I Deleen» et Comp Bokh å 12 Rdr Banco
Fk
Dp
Deleens Franska
och Sven» *» Lexicon
Sen
1 Deleen» et comp Bokh a 8 "dr Banco
Ehäd
p
Ehrensvärds
resa i Italien Iren 1780 178« *782
I Normans et Engströms Bokhandel rsalmbocker
uti sä väl högst gentila som ordinaira• och enkla
band af diverse förmater
I Nornans et Engström» Bokhandel Jord- och Him ■
tnels glober ne af storrå sort 25 Ihdr stycke och af
mindre 10 JR ;dr Banco
I Normans et Engströms Bokhandel History af
Un gland by Uume Smollet Cormick et Lloyd 26
vol ionnd in calf 45 R ,dr Banco
At trycket har utkommit och säljes i Normans et
Engströms och de flesta Boklådor å 1 Rrdr 28 sk i v b
Populär Geografi till begagnande sa väl vid en
skild och allman undervisning som äfven vid läs
ning pä egen hand sammandragen ur nyare »cn väl
kändeT örfattare» arbeten
Hos Herr Probst cch dc fleste andra Stockholm Hrr
Bokhandlare
B0MERSKA HIS I ORIEN FÖR BARN
med 40 utraäjkt vackra gravuxr X Rdr Eko
BIDRAG TILL FÖRBÄTTP AN DE AF BARNS
FÖRSTÅ UPPFOSTRAN
Öfversättning iråu 10 .de Engelska uppi Z2 sk Bko
E11 bok den alla borde ega som halva befattning
med den torsta uppfostran
HÄLSOMÄTAREN på tryckpapper t sk Bko
på »krilpspper 4 sk Bko
Af Rycket kar utkommit och säljes hos Hrr Holm
- berg Ö»nrgrca Hedbom Isberg samt på Aftonblads
Kontoret
JUL-FESTEN
dess No Jen Julklappar och Julleken
Under stol y gom innehåller 77 Under
khk
77
Af trycket har utkommit och »äljes på Aftonblad»
Kontoret a sk B«3
JUL-VISA
om Jul .Kusen och Kakan
Till följd af hvad Bnr z enär erna uti aflidne
Herr Grosshandlaren H JT Bratts gäldbundnet bo
beslutat emottugus köpeanbud ä den nämnde Kon
kursmassa tillhörig i Eds Socken och Sollentuna
Hctrad af Stockholms Län bclävne Fastighet Sä
tra om I Mantal Kronoskatte J \usthåll som korn
rner att r stadgad ordning efter inställelsedagen i
Concursen forsat /as Denna Egendomen betagen
vid en vik af Mälaren Skarfven kallad 2 z .5 mil
land och 3 mil
sjöväg i frun Stockholm har vacker
och val underhallen t byggnad bestående af Carac
ters .Byggning med »f-uervaning uppförd af träd
och revelerad sam .t innehållande 16 tapetserade I»
"g
"um utom ksk Skafferi Mjölkkammare och
1tallaret tu reveterad mindre JVädbyggning med
Kök och Z 'N- tapetserade Rum en Bättarbyggning
z
.nc St all byggning ar Spannmålsbod med g
-n bott
nar 2 ne Sades lo far med Solf Stall 2 xne Tithus
Oehus Tar och Svinhus Smedja Iskällare rör
rads och Materialbodar m m Hyttarstuga med
Fähus och Foderlada Tiskarstuga med uthus en
Husbehofs Vattenqvarn med Inventarier samt in
vid sjon ett Brunn ,i af Sten försede med Bränneri
redskap och innehållande Malthus Torkplät Brygg
och Bagarstuga samt Torkvind Vi ,l ett å »gom
anlagdt Teo el Bruk finnas vne Tegelugnar en stör
re Torklada sann en Byggning för arbetare God
Lertägt finnes pa stället Trädgården ,0m ,m "if
ver Garacters Byggnaden är försedd med många
handa
tlags Fruktträd ncll Buskar Årliga utsädet
vid Garden är 30 a 35 Tunnor i hvarje årgång IIo
afkastmngen emellan 150 och 200 lass Betet i ha
garne tillräckligt och Löftägten ymnig För närva
rande Jodes vid Egendomen utom • Ungboskap 21
Kor 5 i-2 par Ocar 5 l ^ar Hästar och .jo Tår Sko
/« .• rr r *1 - r _
-
mantal Gi /lberga i Sollentuna Socken Närmare be
skrifning h ur om äfvensom hvarest köpeanbud emot
tagas mecldelur Vaktmästaren Sjözrcn som träffas
alla förmidaugar uti Kongl Sven Hof Bätt
Ett nytt utsökt Divans Mahognybord töt ovan
ligt pris 1 huset N .o n vid Hornsgatan Z tr upp
Ett utmärkt vackert Engelskt Mahogny SchatuH
med Copierings machin uti Hr Lagerblads bod vid
Stads5 m ed eg /itan
En stor och comp lett F 'ect ricitets machin i Herr
Lagerblads bod vid Stadfsmed )egatun
Fyra stycken ryska Violitier
"år till salu uti Hr
Zanoms boa via r r edstu n
Några stycken Större äkta obeslagna Sjöskums
pipor 1 Lindroths Kryddbod vid Norrlandsgatan
SLÄT )- NÄT
i snörmakare Boden i hörnet af Westerl *ng *atan och
Tyska Blinken
En äkta Engelsk Vindhund finnes till salu under
rättelse lis i Göran Helsinge gränd huset N .o 4 4 trap
por upp
En tarad .Staro som sjunger or-h talar och är ett
angenämt Sällskap för sin ägare adress fås pa Alton
blads Contoret
Fint vackert Caffe 32 sk skllp särat Stockholms me
lis Socker 23 1 2 sk skälp uti Kihlstedt Seniors Krydd
bod pl Regeringsgatan bredvid Demanders
(järnvart - Thé
af utmärkt godhet nyligen Inkommet säljes i små Ka
nittrar i Ullmans Thé Magazin vid Malmtorgsgatan
NO K KR >P1A G .S
Perl Hel och Krossgryn samt särdeles goda Bohvete
gryn uti Victualiebodeu vid Skoroakaregatan
VliVTHd- FiUJivT
li d
Underrättelse lemnas i Victualiebodeu vid Skomakare»
gatan
AO
ANJOVIS
af ypperlig qvalité uti Victualiebodeu vid Skomakare
gatan
KRYDD-SILL
i dessa dagar inkommen uti Victualiebodeu vid Skorna
karegatan
Nriniherger Barn - Lel <sal <er
hvaribland Laterna Magica och Gamera Obscura hos
Eisen vid Regernlngsgatan hornet af Jacobs gränd
IJORTKOiYIMET
Lördags eftermiddagen den »s dennes Bortstal» utu
huset N .o 21 vid Glasbruksgatan Qvarteret Glasbruket
större ett Guldfickur med vidhängande Guldkedja med
Gttldfj derringar samt ett Pitschaft af Guld och Dito
Guld- Myckel #ch »-ne andra smi Gullringar en med
hvitsten uti och dem andra med rödsten med Bukstäft
verna S och B samt en metall nycke 1
Rörliden Jul elton bortstals ur Huset N .o g i Johan
ni» grand 2 trappor npp 2
*ne silfver matskedar den
märkt med bok ,tafve»» N och derunder J samt d0 (t
andra med (i M N ock längs efter skaftet med "F «
drik ©otlieb Neatit )»
De»» rättsinnige som kan upp
gifva 11 i gon spaning om ti ufven eller det stulna traf
far
'i *area i nämnde hits Äro skedarne pantsatte vill
ägaren igenlösa dem
UTR .TTTDK .S HYRA
Uti Örebro
«iro under Hindriksnässo marknad att hy
ra •
• TvI å tre llnsa och glada rum uti undra vlningeu
af Ridhuset med utsigt #t »tora torget Öfverenikora
mel .se träffat med C D Brisman Adress Örebro
RUM för RESANDE
Å
f
Betjening Hästar Och Åkdon äro att hyra kos Bokhan
dlaren J G Björnståhl i Westerås
För Herrar Bryggare »om 3ro uti "behof if »törrO
rum för ved är en instängd tomt nästkommande April
®tt byra som ifuymmei några hundrade famnar belå
ten närmast intill Pr Ck artorget- Anvisning lemna» uti
kryddboden gent emot Södermalmstorgs brunn
DI VEftSE
PHEKUMERATIOKS .jAUMÄLAK
Tskld och Fkikik
jA
Ifrln Tyskland och Frankrike inkommer Irlifen
till Sverige eu stor mÄngd musikaliaka co«positio»er
*å väl af förut bekanta sons mindre kände författar
Bland dessa it«nas ofta saker af verkligt värde aaen
som tillfälle ej för hvarje Musikälskare gifve att bland
mängden af inkommande Kompositioner utvälja dassa»
har man trett sig göra den Musikaliska PuWiken en
tjenst genom att bereda henne tillfälle »tt till ett högst
billigt pris »mZningom erhålla en vald »amling af dessa
kompositioner Det är i detta ändamål en förening a i
erfar ne Musik- kännare bildat sig för utgifrandet af ett
Periodiskt Verk under titel af
MUSIKALISKT VECKOBLAD FÖR PIANO ?ORTE
uti hvilket kommer att upptagas dels Corapoaitioner för
?iano forte solo utan accompagnera en t dela »2 väl Ari
er Cavatinor Roxtiancer Duetter m m tar nyaste Ope
ror sora ock enskildt a sångstycken af Svenska ellear
Utländska författare allt méd Svensk Text I likhet
med det som prof redan utkomne i #ta häftet kommer
arbetet att tryckas på vackert velinpapper uti vanligt
tvärfolie format och ut &iftes ett nummer hvarje LÖr
dag af ett vanligt Notarks omfång
Prenumerations Priset bli t ver for hel Irglng eller
|ft Numror 8 K .dr samt föl half årgång eller «6 Nunaror
4 R ;dr Banko således for hvarje notark endast 7 st 4
ra t Banco .— F .nsK-iidta N ttmror kosta 19 sk Banco
Prenumerations listor äro att tillgå i Herrar Möller»
Hedbotns och Östergren» Musikhandel hos Hrr Bok
handlare i Stockholm samt bos de flesta Hrr Bokhan»
dels Commis»ionairer i Landsorterne Och får Redao
tionen försäkra C \esp Prenumerant en t er o ra dess oför»
trutna bemödande af så väl ett noggrant val af innehåll
sora typografisk skönhet och punktlighet vid verket»
utgifva n de
Med första nnmmern af hvarje half årgång medföl
jer gratis ett fint lithogrsfieradt Titelblad
De redan utkomne M :o 1 och 2 innehålla Barcaroll <J
utur Operan
"Wilhelm Tell af Rossini Cavatina ur Ope
ran Xiulu af Kuhlau samt Rondeau sur une tbéme do
1 Opera Tajicied de Rossini par Huuten Stockholm i
Dec 1832
Till Subskription ar .iiililes
Utsigter i Kon g Djurgårds parken
cch dess omgifhingn r
efter teckningar af F Blom lithografierade i Paris af
utmärkte Konstnärer såsom Victor Adara Arnout och
van der Burch
Detta arbete som redan började tryckas Ir 1830 ocll
dervid betydligt är avanceradt kommer att utgöra å»
minstone fyra häften med lyra piancher i hvarje Sub
skriptionspriset blifver två Riksdaler trettiotvå sk Bco
på Velin och tre Riksdaler trettiotvå sk pa chinesiskt
papper pr häfte Första häftet bestående af 2 .ne Vuer
af Rosendal 1 af Sirishof och 1 af Listonhill är att
tillgå på de fleste Boklådor i Stora Kyrkobrinken
Undertecknad »om med Vederbörligt tillstånd hilr
städes anlagt
Verkstad för f örfärdigande af Mindre
Machinerier Kerklyg och Redskap
erkener-
för Fubrikerne och Ihmdt v
ne äfvensom af åtskilliga metall-ar
beten
far härigenom tillkännagifva det jag nu är i tillfälle att
eraott ,ga beställningar a i dylika arbeten och behagade
de som härutinnan vilja hedra mig med sitt förtroende
derom göra anmälan i Huset N :o 16 Qvart Timmerman
nen vid Södermanlands gatan Stockholm den 11 De
cember i833»
cD
c D NYGREN
i .7 K It
IIos L J