Aftonbladet Fredagen den 28 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-28
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-28
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-28
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-28
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 28 December 1832

Sida 1

N :o 304 1832
AFTONBLADET
Fredagen S I III I lås HOU den 28 December
ijrtset S ockholm Jör helt ir to R :dr halft är 5 jfrrdr 3 månader a H :dr 31 sk kan o Lösa fiumror i sk Banco Prenumeration och utdelning i
Uladets Contor vid Stadss edjegatan i A r n r a n Bod t hornet af flmttmnggatan och Clara Bergsgränd i Lindroths vid Narilandsg &lan oeh K s s n
vid
o der malms torg Annonser emottagas endast i förstnämnda Co rita till i sk banco raden Utdelningen hl t eftermiddagen
JSotifikalioner om giftermål ccb dödsfall
blifva genast och kostnadsfritt inföida i detta
blad om de i förseglad biljet inlemnas eller
per posto insändas till redaktionen försedda
m #d vederbörligt intyg för alla de fall då
icke tryckta notifikatiofiskot t eller torgbief
medfölja
VIGDE I STOCKHOLM
J E Norberg och TJlr Alb Back dotter af Grossh
C G Bäck d 8 dennéj
JPOBK i STOCKHOLM
Johan Ludyig äldste sonen af Kajnerer J E Blom
å 24 dennes 13 är
Enkefru Friherriiinan L C Falkenberg f von
Heyne d 23 dennes 5 ar
Eakcfru J G C Forsslund f Hellman <1 25
dennes 57 är
SJÖFARTS-UNDERRÄTTELSER
Fartyg som med smillbar» varor ankomma frän
Norrige tillåtas icke aulöj >a Siciliens ha /nnai men
icke stoiubara varor få lossa vid karantäns-plats och
da- intaga returlast
POST-KUNGÖRELSE
Nya postgångar öppnas med nasta års början
emellan Karlstad och Hvit ands Prestgård i Ffyksdals
H samt emellan nämnde Stad och Borangen vid
Norrska gränsen
Från nästa års början inställas postgångarne emel
lan Jönköping och Boxholm samt emellan Lindesberg
och Smedjebacken
BANKO-KUNGÖRELSE
Vexelbanken efler vanligt bruk är tillsluten från
och med 2 till "ch med d 3i Jan de som hafva
räkningar i Voxelbankcn åligga att kollationera de
samma inom nämnde tid
armefns enke- och pupill-kassa
Pensioner sölas inom nä st k Mars af enkor och
minderåriga barn söner lill 18 och döttrar tilt to år
efter afskedade elier i tjensten döde delägare i kas
san Pensionerna utbetalas 2 gåi ger om äret i Juni
och Dec
PENSIONER
En å 5 B dr Banko årligen ä Kamrer C F Strå
les fund för Adeliga döttrar öfver iiä år sökes hos
Riddarh .-Direkti nen inom >5 Febr i833
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Aktieägare i Bolaget till Ångfartygs anskaffande
till borfering pä Insjöarne vid Göta Kanal samman
träda d 26 Jan
o
Utdelning af Trollbälte Kanal-Aktier ei hålles i
Göteborg på K >mraers :-Etädet Ekmans Kontor 6 2
Januari och aila söcknedagar amma vecka från k
1» till 1 och i Stoekl olni Måndags- och Onsdags_
efferroidd mellan 4—6 hos Bi lagets Ombud i Husct
N o 56 vid Aduli Fredriks Torg och Horusgatau
AT JR T ION ER
k Aktier 7 st i We
-lerås Uederi-Bolag 4 i Xng
fartygat Yngve Frey Zo i Ångfartyget Föreningen
4 i Ångfartyget Sjöhästen 1 i Ångfartyget Ellida 20
i Trollbälte Slussvt k ti 1 II jl ma re dito j 1 Ströms
holms Kanal 2 i J ^hannishergs Koboltverk 1 i Hö
ganäs Stenkolsverk 9 i I-ä-a Koppar- »ch Silfver
verk x i Vestindiska Handelsbolaget och 2 I Öre
bro Assemblé-Bolag d 2S Jan i333 på Börsen i
Örebro
Ett mantal Säteri i Sjöryd r mtl Mtcri Ubharp
och 1-4 mU Frälse Laggarebo i Treta H och Yg-
gcs1orpg
_
S d 3o Mars 1833 å Lands-Kansliet i Jön
köping
'öFF &NYLIGJ 31AMW <SA Å
EO .WöENA ^Kli
Svea H R Kammarherren W Virgins 3o An
1833
Göteborgs R .R ds af a /1 Handl C P Rahes bor
genärer som den 24 Okt anmält sina fordringar till
d 2 Mars i833
Sufvedals H R afl Enkefru A ÄT
"Westbergs på
IJtbynäs och afl Koff
-Skepparen E II Åkermans
d 14 Mars samt Bonden Lars Olssons i Knös an
dra rttgd af nästa lagtima sommarting
Walbo H .R afl Bruksförv Nils Ekströms och
hustrus 2 rttgd af Ting e år från 1 Juni
DOMAR I KONKUR SM IL
Göta H .R utgifver d 25 Jan Traktören P Hårdhs
Friherre C G Åkerhjelms och hustrus samt afl Löjtn
Paco v Håi lemans
KALLAS
Fil Mag P A Hellzén och öfrige intressenter i
Wifsta Skeppsvarfs-Bolag att vid Inlands Vårt ing
1833 svara till Bonden Nils Jonssons i Dacke påstå
ende om bördsrätt till 6 3-8 mal af Hem N :o 2 i
Dack a B v
LAGFART
Sökt å Gården och Tomten N :o »7 i Dil-qvarte
ret i Qvadraten Spinrockcn i Norrköping
F O i M Y M M R S K A f
Bonden Nils Nilsson i Krångestad AValkebo H i
Ö-tergötland god man för Jakob Månsson i Unnerstad
Inliysesmannen P Nilsson i Gullemåla Thorsas S
o ;li Bonden O Andersson i Olofsböle Ljungby S
omyndige S Möre H .R
B o i rr i K r k k j j o
Efter afl Rryddkranih N Jonsson Beckvall anm
inom Jan hos Lagman Oudar i huset N :o 16 i Små
lande gränd 1 tr upp
Efter afl Traktören S Österberg anm inom Jan
hos Enkan i huset N :o 1 vid Surhrnnnsgaian
Efter afl Enkefru Biskoppinnan Murray 21 Jan i
W esteri
W C4EW
-
'é VJK .1 H - • k 'E-
Afl Handl H Redlund Handelsbetj S Redkuids
och A Hedlunds d 12 Jan kl 5 e rn hosTiaktör
Utter i Borås
Anders Ander .son Wikströms i Djörkhyttan He
demora S 21 Jan kl 2 e m å Hedemora Städs
oästgd
Afl Kontrakts-Prosten C G Almgrens å Krono
In-p P E- Geidzlowii kontor i Mariestad 25 Jan
kl 10 f m
H .mdl E Gröningssons 28 Jan kl 11 f m på
Stadskäll i Fahlun
Vice Konimissions-LandtmUtaren A A Robergers
d 20 Febr pä Skebo Bruks värdshus
SPEKTAKEL
I dag JTavtuffe och De Förtrogne
I moEgon Thérése och Nya Garnison
MASKERAD-BAL
i Kirsteinska huset d 3i d :s
å Kgl Teatern d 4 Ja«-
SAMMANTRÄDEN
Kgl Patriotiska Sällskapet d 29 d :s kl 5 e m
Pro Fide et Chri .stianismo 29 d :s kl 5 © m
Aurora-Orden 29
d :s kl 7 e m
Redlige Svenskar d 3o d :s kl 7 e m
Elektorer i L S d 28 d :s kl 6 e m
Frankrike
Alla oppositionstladen yttra skarpa anmäi k
ningar emot det förslag ministeren i Kärna
ren framlagt till en municipallag i anseei de
till dess aristokratiska tendens Särdeles k (an
dras den «om har afseende på staden Paris
enligt hvilken Konungen händanefter likasom
tillförene utan förslag utnämner både Seine
prefekten och polisprefekten samt municipal
lådet endast kommer att bestå af trettiosex
ledamöter hvilka icke ens utses af alla elek
torerne an mindre af hela nationalgardet
Ännu
"bittrare apostroferas det lagförslag
som har afseende på en orts sättande i bc
låoringstillstånd och enligt hvilket Styrelsen
skulle autoriseros att då oroligheter i enstad
vi«a sig kunna
'företaga husvisitationer bort
taga alla Tapes bortskicka pertoner som an
se» farliga o s v Se här huru några tid
ningar yttra sia derom
Gazelte — En skräcklag har blifvit foie
lagd ?a skamaren Upphäfvandet af den
personliga friheten rättigheten att ställa folk
under polisuppsigt rättigheten att proskribera
rättigheten att qvarhålla i fängelser allt
detta har man i dag begärt och denna be
gäran kommer i ett ögonblick af det fullkorn
li .a ^te lugn då upproret lagt sig då pressen
ar ui dertryckt då oppositionen är bra g t till
defensives Det är sjelfva godtycket i stor
skala
Quotidienne — Att inskränka friheterna
och öka pålajoma sådan är i få ord det
närvarande systemets politik Frankrikeskall
uttyda det nya ministeriella förslaget så här
'Lagarne skola gälla så lange det icke beha
ga ]- makten att genom ev ordonnans upphäfva
dem
Constitutionnel — Vill det icke säga det
samma som att under ett annat namn och
med andra former återställa landsflykten ge
nom Icltres de cachtt Denna strafftillämpning
utan föregången ransakning hotar icke blott den
personliga friheten den hotar äfven tryckfri
heten Dessutom på hvilka tecken skall u >p
10 st i 11 stå n det isenkännas Hvarigenom skall
"let bekräftas Inom hvilken termin skall kam
rarnes sammankallunda äga rum
Courrier Francais Ehuru det i daz in
lemnade lagförslaget endast synes angripa deri
pei sonliga friheten sträcker det sif verkligen
ännu längre det ställer pressen under autor i
teternas löimyiidei skap emedan en ordonnans
kan aflägsna både författare och boktryckare
Ehuru en und in tagdag är den icke temporär
den är ämnad att utgöra en del af vår lag
bok då man fordom tog sin tillflykt till god
tycket satte man åtminstone en gräns derför
Journal de Commerce — Det nya lagför
slaget har icke en gång den förtjensten att
fullkomligt upplysa Frankrike om giänsorna
och vilkeren för den godtyckliga makt sorn
sätter si» myndighet istället för i83o års kar-

Sida 2

tn Då döt numera icke Sr fråga om Paris
ns i ni t utan om hela landet tyckes oss ögon
blicket vara inne för nastional-gardena ocli
Frankrikes kommuner alt saga om de verk
ligen föredraga Hr Barlhes lagförslag framför
I ,83o års konstitution
National — Detta färslag är alfattadt i så
tvetydiga och obestämda ordalag att det icke
saknar något af det godtyckliga och ovissa af
en Irx in casu den enda till hvilken man på
allvar kunnat taga sin tillflykt i anledning
af händelserna i Juni Allt finnes der med
undantag af minnet af de artiklar i kartan
so« uttryckligt bestämma medborgarnes ga
rantier
Föheicta Staterita
Uti New-Oileans hemsökas innevanarne på
samma gång af Cholera och gula febern hvaraf
omkring 200 dagligen dö — Uti New-York
bäfva sammankomster hållits till öfverlägg
ning om ett förslag att gifva någon heders
h visning åt Walter Scotts minne
Turjuet Sultanen liar skickat Ryska Kej
saien en briljanterad dosa med sitt porträtt
till erkänsla för det H M Kejsaren rappelle
rat sin Konsul från Alexandria
P01 .es Kejsaren af Ryssland har genom en
kungörelse tillåtit att det Pohka vapnet åter
får begagnas på alla de ställen der det förut
varit nytljadt
STOCKHOLM
Den 28 December
Vi anse det för en angenäm pligt alt då
vi kommit i tillfälle dertill Jemna våra Lä
vare en närmare underrättelie om den »edna
ste sammankomsten af hufvudstadens Nykter
helslöi ening den 17 dennes hvilken ser- :kildt
utmärkte sig derigenom alt H K H Kron
Prinsen var närvarande och läcktes åtaga sig
att blifva Föreningens beskyddare en omstän
dighet hvaraf det är skal att hoppas en ser
deles god framgång åt föreningens bemödan
den då exempel i sådana fall måste verka
mera än allt annat från högre ort
Sedan Ordföranden Hr Justitie-Rådet Strå
le lielsat H K Höghet Kron Prinsen och
Har .s Kongl- Höghet derpå lemnat ett svar
som vittnade att H K Höghet hyste de mest
gynsamma tänkesätt angående föreningens än
da mål samt uppmuntrade den att fortgå på
den beträdda banan så meddelade Orföranden
de underrättelser som inkommit från åtskilli
ga landsorter angående der bildade nykter
hetsföreningar hvilka i allmänhet voro af ett
tillfredsställande innehåll Serdeles förtjenar
dervid anmärka- att nykterheten vunnit jem
förelsevis de flesta anhängare i de norra trak
terna der den dock bade att frukta en fien
de i sjelfva klimatet
Hr Öfverste Forsell uppläste härefter ett
{införande eller ett tal angående brdnvinsbor
den bvilkel så väl för dess lätta framställ
ningssätt och sakrika innehåll som derföre
att det angår en sak som nun hittils ansett
tillhöra ett af de dagliga Jefnadsbehofven
förtjenar att läsas in extenso Det lyder sål &nda
"Nasira ord om det så kallade Bränvins
b or de t
"När man betraktar huru de vanor ocli bruk ti 11
lomroiU hvilka den närvarande generationen lef
ver och rörcr sig sa öfvertygas min lätt att dc
idke äro uppkomue genom en blott tillfällighet utan
härleda sig från en tvungen nödvändighet tillhoran
Ae de former utvecklingen af samliällslifvet är un
derkastad Jag föran 1 edes till denna anmärkning af
en i si£ sjelf ganska ringa omständighet» tiemlijen
det öfver hela Sverige gängse bruket att sup» briiu
vifi innan man äter Saken kan visserligen synas n
obetydlighet men ingenting är i sig sjelft obetyd
ligt ty det stora hela är sammansatt af cn oändlig
-
'tuWgd obetydligheter ocli den mån dessa obetyd¬
ligheter äro till tina beståniidelar eller till »in na
tur af en god eller ädel art i samma mån blir det
stora hela af en så mycket bättre ocl ändamålsenli
gare beskaffenhet Så är det också med vanor och
bruk Deras tillkomst har alltid haft till föremål
samhällets humanitet och förädling ty dertill syf
tar ändå ytterst allt hvad v företaga oss» men att
vi dervid ofta gått miste om målet tror jag icke
vara svårt att hevisa
Huruvida Svenskarne kunna sägas vara mera Härd»
fulla och skrytsamina i deras lefnadssätt eller hu
ruvida de med skäl kunna beskylla för att mera
än undra folkslag vara hexifne på allt hvad som kan
kittla gommen och befordra magens förnöjelse är en
annan fråga som jag icke nu vill söka besvara Men
att vi äro de enda som för alt ytterligare stegra
magens kraf jiå föda hvarje frukost middag och
qväll slå i oss en dugtig dosis bränvin är allmänt
kändt och kan icke heller bestridas Huru vi kom
mit till detta för vårt anseende vår hälsa och vår
kassa förderflig !» bruk vill jag med ett par ord om
nämna
Om man går tillbaka till äldre tider då bildnin
gen började göra sitt inflytande gällande så (inner
man af de gilles-lagar som kommit oss tillhanda
att nian tyckte sig hafva gjort en stor uppfinning
när man förmådde bilda ett sällskap der stadens för
nämste borgare kunde samla om aftnarne och vid
ölstånkan med glam och prat fördrifva tiden samt
ha hopp om att vid hemgåendet ha armar ocli ben i
behåll Dessa gillen svarande mot våra Ordeus
sällskapcr besöktes ofta af sjelfva Konungen Den
gästfrihet som är den Skandinaviska Halton egen
och som på ett så berömligt sätt utmärker dess In
byggare sträckte sig Naturligtvis icke blott till mat
och härberge utan äfven till dryckjom Det ansågs
således i fordna dagar för en heder såsom bevis pä
ett gästfritt bemötande och såsom ett vittnesbörd 0111
husets välstånd att undfägna sina gäster till den
grad att de icke kunde stå på benen Men som
bränvin såsom varande då okändt icke ingick i
den erbjudna fö 1plägningeu så gick sådant icke sa
fort som nu för tiden Jag påminner mig ännu från
min barndom och har sjelf undergått profvet att
det fanns flera ställen i provinsen dit ingen gäst
fick komma utan att han åtminstone första gån
gen skulle till värdens heder dricka så mycket att
han icke utan hjelp kunde stiga upp från bordet
Dock innan bränvin utgjorde huvudingrediensen i
hvad som i dryckesväg förtärdes var ett rus icke
så lätt fanget Det var en senare tid förbehållet alt
sprida äfven till den ringaste torpar
'koja smaken för
och konsten att tillverka iteiiua farliga *lryck
var dä hvarje trogen undersåte uppmanades att af
lutter patriotismus supa sig full på det att dc re
gala bräiuierierua måtte liafv 4 frisk afgång
Den gamla Nordiska gästfrihetea itegeriiigeri»
olyckliga misstag att sjelf befatta sig med bränvin»
tillverkningen att sedan nationen väl lätt smak for
sjelfva drycken göra tillvcrkiiingeiiMeraf till cn rättig
het äfven för den minsta hem n .tusdel det i senare
tider mycket förbättra le jordbruket som producerar
mera säd och potatis ån vi till brödfödan behöfva
allt har sammanstämt eller liksom samniausvurit
sig till att öfversvämma riket med bränvin H >g ;i
och låga fattige och rike unga och gamla qvin
nor oeh barn eller för att nyttja cn Riksdagsmans
uttryck allt hvad lif och an ta har gaper bränvin i
Sverige och fäuadcn undfägnas med drankeu Brott
målsransakningarne korrektion sanstalterne och
den
mer än någon lin förr tillitade fattigvården bevittna
tillräckligt vår förnedring Snart vägar ingen hus
bonde skicka sill tjenare till stå len af fruktan alt
penningarne supas upp ocli att hästarna köras förderf
v» <fe
Visserligen börjar en bättre anda att så småningom
uppenbara sig det börjar nu mera att anses lör e .i
skam att vara drucken men allt delta är ännu i sin
första gryning Så väl Konungens faderliga upptill
niugar som enskildas partiella bemötanden stranda
alla mot de upplyste samhällsklassernas liknöjdhet
och egoism De veta väl huru mig tigt lieras före
syn verkar» och fastän de medgifva att de hvarken
för deras helsa eller appetit behöfva förtära brän
vin kunna de dock icke förmå sig till den obety l
liga uppoäPringcu att allägga den förderlligi drycken
Oiii ock några för deras egna personer icke m- ra
njuta bränvin så miste likväl ett sådant exempel
föga verka på deras omgifning deras barn deras
betjening och underhafvande så länge hvarje mi ld Ig
och qväll ett ined deras samtycke rikligen besatt
bränvin hord uppdukas
Att bryta gamla van >r är ingen lätt sak dock un
derkasta vi oss villigt och utan knot modets lies 10
tiska nycker men att ailysa briuvimbordet som
också är ett mode dertill kynni vi icke förmå oss
Det är likväl utom ill tvifvel att om några af de
bättre familjerna i Hafvudstadea inställde det i alla
utseenden ohehötligi och nära till löjlighet grän
sande bruket af bräuviusbord så skulle ftidaut likt
jlla andr» moder från Hufvndstaden snart anlag j
landsorterna och derigeoom ett väsendtligt godt upp
komma Från Herremannen på landet skulle ett för
minskad bruk »f bränvin sa småningom spridafc »ij
till allmogen och mången anledning till fylleri
med deraf följande slagsmål lättja obestånd och
fattigdom derigenom förekommas Bränvin är och
bör icke vara annat än ett medicin men om det
någon gång skall nyttjas för att stärka lifskraftern
så bör sådant ske högst sparsamt För lifvets »ann»
glädje är det icke behöfligt och skulle väl den för
hoppningen vara allt för öfverdrifven att vi 100 å»
härefter ej mer skola linna något bränvinsbord i
Sverige
Att verka det goda man kan är en pligt af hrarj»
rättänkande mtaniska och fast man icke kan ut
rätta allt det nyttiga inan önskar bör man derför»
icke tröttna eller underlåta att sträfva och arbeta
väl vetande att den som sår för framtiden fir var»
nöjd om blott några frön gro
Hr Lifmedikus AI Retzius utvecklade liär
«fter ur vettenskapliga g runder ikil ja k tighe
teu nf dan verkan soin bränvin och andra
icke dittillerade drycker utöfva pi men nisko
kroppen
— Hr Prof A Retzius gjorde «a
kort framställning om de förändringar som
åtskilliga kroppsdelar isynnerhet hjerna»
hjertut lungorna och lefvern småningom un
dergå geuosm ett långvarigt invärtes bruk «5
bränvin
Hr Latldskamereraren Lar .dejren meddela
de några underrättelser oin nykterhetsföre»
niagarna i Småland hvartill han bifogade
åtskilliga reflexioner
'Flera inkast göras e
mot stifteben Man anmärker
sade han
'at
jordbrukaren hvars vältrefnad föreningen å
syftar lider m«ra af liöfi skatter än af lå
ga seder och att fattigWinjen vållad af de
förra medför de sednare
Detta vederlades
dock af den ifrågavarande landsorten Man
kunde der i nästan hvarje socken utpeka
hemmin bebjille af tvänne åboer med lika
hushållspersonal och lika skatter men i hell
olika välstånd Hegge hafva dock lika ägo
välde af samma jordart Men hvilken kontrast
förete icke derå» åkerfält af omsorgsfull
häfd och ytterlig vanvård
Förb ill ,in Jet kan
■fock ieke vara annorlunda ty den ene åbo
en är nykter den andre super Också må
man icke altid söka de lyckligaste invånarna
i bygder hvilka gynnade af naturen synas
erbjuda Landtmannen flera medel att afbörda
sin skatter Småländska provinserna si om
skiftande af olika fruktbarhet visa att »tör
sta välståndet råder icke der jordmånen är
bördigast utan der nykterhet och göda »eder
mest råda — — För jordbrukarens upphjäl
pande fordrades visserligen genouigripaad» re
loraier men mera af inre än af ytlre art
ty hans yttre lidande vållas af inre 011 It Man
bitar icke samhällskroppen från ett onJt
son» angripit de delars inre väsende
mej
reformer blott i del irnas yttre skick För
den på dryckenskap begifue skulle det vira
förgäfves till ech med alt dika hans åker
och betala hans skatter ty pms ;o«en sr» u
beherrskar honom vikor icke för en sådna
hjclpsirnhet Men om genom upplysning råd
ocli värdiga efterdöinen hrns begrepp lyftas
st ett högre mål ocli hans seder till renhet
Ii skall han u .»press sig äfven ur sin yttre
vanmakt och t re fn iden skill snart om ifva
hans billin
»
— Ur Lan legren o uiiäui ide
• lutlijen huru inom Jinkipiag br
'i 1 vinets
lagligs b uk upphört inom äler i nf de större
hushålls 1 äfven so II K /innersll ätten förmärkt
en icke ringa förminskning i fytlerilirott oel»
O .n man blott rätt vill saken och blir öfverty
ga l -tu nyttan af aptit-supens afskalf urte så tyc
ke <J :t att d "fc icke ens bor 1- beaölVas fjerdede
len al
.lea mula tid Hr af Forssell här tilltagit
för att afsk alfa hvad som utan tvifvel innan kort
all nä it lärer erkännas vara både ett on It och ett
öfverila I o-a som icke linnes i uågut annat land
äa Sverig
Red ;s anmärkning

Sida 3

de förbrytelser som derifrån härleda sig Nä
stan öfverallt i Wexiö stift voro ny k terliets
föreningar i ngångne och serdeles uppmärk
samhet förtjent det att vid husförhören
ynglingar börja förete bevis att de tillhöra
oy k ter hetsföreningar
Slutligen höll Pastorn vid Engelska Ka
vrllet Hr G Scott ett utförligt »al hvari
han sökte ådagalägga att just de måttlige
bränvinssupnrne voro mest skulden till brän
vinets skadlighet och Hr Brukspatron S
Oven gjorde en uppmaning till alla närvaran
de att med ifver arbeta för det gemensam
ma ändamålet
REVY AF TIDNINGARNA
Vi had <
lör en mängd andra ämnen så när
glömt berätta hvad våra "medarbetare i vin
gUrd-n haft för sig till julhelgen
Granskaren har under de sista tiderna
böljat gifva tecken till viss lucida intcrvalla
»ch dymedelst röjt en si besynnerlig föränd
ring i sin inre varel-e att vi verkligen frukta
att han icke lefver länge Uti sitt blad för
julaftonen under några sorgsna betraktel
ser i anledning af julhelgen u
,bi ister lian
aeruligen på följande sätt
"Med den gamla goda tiden — tvekom ej
att utsäga denna obehagliga sanning — har
ock den allmänna trefnaden fly 't i sällskap
Med den allmänna välmågan och den allmän
na sedligheten hos unga och gamla Tryckt *J
allmänna bördor och af sjelfskapnde behof Si
den trumpne landtm a nnen ej mer» hvad ha»
fordom vaiit
"Snart tillstunda dock ett nvtt tidskifte
och vm våra aningar och våra förhoppnin
gar icke bedraga »tt som kommer alt i Stor
mon förbyta Sveriges stats-skick och dess för
nämsta inre förhållanden
"Lyckön«kom oss da att hafva upplefvat
danna tid ,punkt och låtom oss förmoda alt
Svenska folket innan nästa tidskifte tillända
gått skall se trefmidcn och välmågan äter ta
ga vägan t il våra frejdade bygder
Hvad kan väl gå åt Granskaren Ar det en
da- ,1 sorg«n öfver "den gamla godu tidens
förfall som kommit honom a !t förtala sig el
ler har han på en gång blifvit en annan menni
ska Det är nu andra gången som man ifrån
hans mun hör det märkliga erkännandet al
j >dlirukaiens betryck genom de allmänna skot
tebördorna en sals som för ni gra år sedan
icke kunde yttras utan att det rubrieerades
åsom försök att utså oro i sinnena och miss
nöje mot styrel .en och hvilken ännu i ar
ådrog oss dan förebiåelsen att utkasta "eld
biander för antänd bara inbillningar
Hvem
kan neka att en opposition är nyttig dä den
kunnat uträtta åtminstone så mycket ätten sig
srt kaliaude ministeriel tidning år i83a öppet er
känner »amma sanning som 1823 d x Mars för
anledde den namnkunniga 'b
-svtirjelsen emot
Frili An-karsvärd Vi lyckönska emedlertid
det allmänna om dr soai inspirera Gr nskaren
» i ^sriigen mena hv ul han r mbuiit o h
om da ominösa "meningarna och "fö hopp
ningarna om reformer i statsskicket der ge
»om bl fva mer än blotta drömmar
— Uti gårdagens nummer liar Grat skaren
i anledning af en not i artikeln i vårt Mån
dag ,blad om Hertiginnan af Berry och Na
poleon anmodat oss alt "bestäiadt upp- och
namngifva de tidningar i Stockholm som med
beröm omnämt Hertiginnans brottsliga ieak
tonsföi-sök nå dr t ingå som ej gjort det måt
te blifva misstänkta
Granskaren liar
jotn nian finner ett ömt samvete hvilket
hedrar h»nom I öfrigt lärer det vara nog
samt kändt hvilka tidningar som i original
eller öfvcrsättah g oupphörligt upphöjt den
Fianska Hertiginnans "adla hjeltemod och
sjelfuppoffring m ni
samt företrädesvis valt
de aigaste Franska KarlistbladeBS artiklar
att fylla sina spalier Vi ha redan förut fle
re gånger uttryckt vår tanka öfver detta o
log och de slutsatser som deraf kunde
d agas — långt innan den jemförelse erbjöd
»ig som förekommer uli den anmärkta nolen
Nya Argus jubilerar i anledning af de sed
näste psrlamentvalen i England deröfver att
Justttni /im-partiet som lian kallar det
A«r
segrat i England likasom i Frankrike
Om
justemilieu-partiet i Fiar .krike torde ännu
mycket återstå alt säga För närvarande
vilja vi blott anmärka att Argus irrar sig
då han ställer <le båda segrande elementerne
i dessa länder i samma kategori de äro myc
ket olika Den rådande majoriteten i Eng
I nd med sin Whig-Ministere i spetsen ar
betar i folkets ar .da och har redan gjort myc
ket för folkets bästa genom de betydliga n«d
sällningar den till »äa .ibragt i de allmänna bör
dorna Härom har deremot ingenting afhörts
i Frankrike der sakerna ännu stå ungefär på
samma punkt som för två år sedan Det är
för öfrigt icke namnet justeniilieu som för
tjenat klandras utan missbruket deraf
Men huru kommer det sig att Argus som
för några få veckor sedan i hvarje nummer he
drade den Engi-lska Ministerens politik med
benämningen /eg /«£ föraktlig m ra nu på
en sång blifvit den så bevågen samt derige
nmn vtteiligare lemnat ett dra» af sin "kon
seqvens Det Gieyska Kabinettets handlings
sätt i förhållande till Engelska folket har lik
väl oafbrutet varit detsamma från denna mi
nisteres anträde till Styrelsen Någon serde
les inspiration måtte vara egentliga orsaken
till denna förvandling hos det Argusiska vä
sendet
Argus skryter äfven öfver huru hans poli
tiska spådomar bekräftat sig Hafva då de
tre makterna ännu ratificerat traktaten af den
i5 November Har den allmänna afväpnin
gen kommit ett steg närmare
En korrt tid innan Rikets St :rs Hrr Reviso
rer åtskildes läste man i Nya Argns en hi
storia om en rangstrid som skulle hafva före
fallit mellan denna korps ecli Kongl Kommer
ce-Kollegitim samt om underhandlingar mel
1 a 11 KolJegiiPresident och Revisorer nes ordfö
rande hvilkendera korpsen borde infinna sig
hos den andia för den öfliga hälsningen innan
revisionsarbetet i Kollegium börjades
— Hän
delsen föreföll i början oss likasom Nya Ar
gus betänklig af liten gnista blir ofta stor
eld och hvem kunde förutse hvilka följder i
en framtid kunde uppstå af en kallis 011 mel
lanttvänne så disparata elementet
som en sam
ling deputerade af "folkets män
och en af
Regeringsmaklens orkaner Lyckligtvis ha vi
dock nyligen försport att liela saken icke va
rit af äfventyrlig beskaffenhet och det är oss
en tillfiedsstälielse alt kanna trankiliser dem
som till äfven tyrs tagit illa vid sig vid ryktet
derom med den händelsevis af en tillförlitlig
hand erhållna upplysningen att någon sådan
osamja som man sökt inbilla Argus icke rådt
u ider Kemmeree-Kollegii tak ulan all tvert
om ett "oafbrutet vänskapsförhållande
egt
1 um mellan de båda korpserne alldeles som
man vanl gen i el t throntal hör det beskrifvas
om de stora makterna Hela nistorien som
Ai gus hade fått om bakfoten hade bestått
deri alt när Revisorerne föret ankomma till
Kommerce-Kol hade en vaktmästare på till
frågan hvar de skulle gå in af misstag visat
dem genast in i deras blifvande sessionsrum
i stället för till det Kongl Kollegium som af
pur artighet var samiadt ju corpore att hög¬
tidligt helsa dem Revisorerne hade to t
blifvit underrättade härom sedan de redan ha
de satt si 14 och tugil ihop med handlingarna
och då tyckte de att det vore försent alt åter
bryta upp för att gå in till Kollegium Der
emot beslölo Hrr Revisorer sjelfmant
—hvil
ket hör till saken men som icke Argus be
rättat — efter fulländadt arbete och hito
anmäla — att de ville komma in till Kolle
gium för att taga afsked som också sederm«-r
ra verkställdes då Ordföranden ined någiaord
tolkade lör Kollegium Revisorernes "enskilda
högaktning
och Hr Presid Poppius åKolle
gii vägnar svarade derpå med ett kort tal
hvilket allt in optima forma togs ad proto
collum
UmewvsVwp
Expf .ditios !» till NiGinFLODEN — Utdrag af ett
bref från Richard Lander dat ön Loz vid Afri
kanska kusten d 6 Sept i83a om hord på Ångfar
tyget Quorra "Jag skrifver endast för att under
rätta Er att vi anlände liit d 3 dennes alla vid god
hälsa och afgå i afton till Cape Coast Alla farty
gen ha hållit sjön mycket väl vi ha haft åtskilliga
orkaner och blixten har gjort mer skada på Qu-ara
än på ångfartyget af jern hos oss slog den ner pä »läck cf
men pä jeru-ängl >iten rörde den endast sidorne 011»
slog ner i vattnet Häraf finner Ni alt fartyg af
jern är till och med säkrare än ett af träd- 1 'ä
Quorra voro vi mycket plågade utaf den elaka lukte»
af vattnet som trängde in i skräfvel då deremot
jern-ängbåt«u icke intog ett tum vatten alltsedan
den lemnade Liverpool och den är aldrig varmare
än vattnet den flyter på Det vigtigaste af det arbe
te jag företagit mig börjar snart och jag hoppas dä
kunna meddela Er ganska goda nyheter
POS TSCRIPT U M
Dagens Tyska poJt medförde underrättelser
från Oporlo till den 2 December Paris och
Antwerpen till den i5 och Londoa till den
18 Deeembcr hvari hufvudsaklig !» innehåll
flj
är följande
Fartyget Petit Paul som lemnade Oporlo
den a December och ankom till Havre dell
13 mrd depescher till Hertiginnan af Bi agan
zs medförde äfven nyheten om ett utfall
som de constitutionell ■ samma dag gjort s
inot högra flygeln uf Miguels läger EolinJ
chronicM constitutional hade attacken <keit
i två kolonner och med sådan häftighet
samt sa oföranodadt för Miguelrterna stt
desse komplett bragtes i oordning och på flvg
ten deras förskansning» förstördes tälten blef
vo upbiända och hela trossen dels förstörde»
dets blef de anfallandet bvte
Elden utbredde sig snart fiån Pudras de
Lego ända ned till s ,ön och fiendens brådska
i flykten var så stor att sold ,terne ieke e»
gång hade hunnit t ^ga sina kokkittlar af el
den Hela lägret var inom en liten stund ren
sopadt och de få som våjade göra motstånd
bingos i stycken Migueliternes förlust upp
gifves till minst 1000 man Pedrislernes
knap t till 100 Sedan man en stund förföljt
fienden retirerade Pedristeroe i bästa ordning»
Många fångar hade äfven blifvit gjord 1
Denna lysande berättelse står ej serdeles val
tillsammans med ett enskildt bref från Oporlo
af deu 3 Dec således of flera dagar sednare
an don nyssnämnda bulletinen Der heter det
'att 3o ,ooo Migueliter stå utanför portarna
men att de lör att intränga måste med storta
intaga de konstitutionelles tredubbla förskan»
ningar emedan desse svurit att begrafva sig
under ruinerna T llståndet i Oporto och
invånarnes lidande skildras här såsom förfar
I-gt emedan de hvarje stund frukta att se huset»
göras till ui er uf fem batterier pä
venstra stranden af Douro hvarifrån benbsflf
och kulor dag och natt inskjutas i staden

Sida 4

MiijueK befälhafvare Santa Martha Ii a
(rrl inmat Kaptenei ne på alla neutrala fiirtyg
Ai i i» Drittiska Konsuln i Oporto atl h ;m
som en speciel favör ville lemna dem tid
ii i I den 7 att afsegla men efter den tiden fin
yo de skylla sig sjelfva för den skada de kun
de lida af batteriet a Tre bitterier slanga
kommunikationen mellan staden Oporto cell
landet deromkiit g hvilket äfven gör Don Pe
dro mycken skada
Frän Paris och London äio alls inga ny
heter af vii ^I De hittills kända Engelsk»
pai himentsvalen kade utfallit »alunda a55
Kefoi rners 77 T01 ie och g n .dikaler
Fian Antweipcn bekräftar det sig ntl
andiligen den omtalade Lunetten St Laurent
blifvit tagen genom öpnande af en fjerde pa
riilell framför Ba >tioren Toledo ocli tvärnit
prtaider som sprängt murarna
Ett bevis huru hett d« *t hade gått till vin
del- delta arbete var att Fransmännen blott
på den enda natten hade afskjutit 77 ,000 (sä
ger sjuttiosjutusen kulor Af 108 personer
som försvarade lunetten hade 64 jemte en of
ficer blifvit fångne 4° undkommit till cita
dellet Vi återkomma i morgon till några de
taljer
OfverbefSlhafvareo öfver Holländarnes do
tilj på Schelden Schoutbynachten Jonkheer
I .ews van Aduard dödades d 12 Dec af en
Fransysk haubitskula från fregatten Eurydice
Enligt berättelser från Madrid af den 4
Drccmber hade Kung Ferdinand sedan tren
ne dagar måst intaga sängen i följd af eH
giktanfall och läkarne syntes icke vara u
tan fruktan för utgången
Chefen för Prins Fredriks liofitat Kam
marherren Moltke har blifvit utnämnd till
Dansk Minister i Stockholm
ÄNNONSERi
T "X StT .TJ PINNKS
PKEDIRAIV
som hölls i RiddaTholmskyikan då Kon GUSTAF II
A DOLFS likkista första gången omgafs at Sveriges kärlek
och tirar (i utdrag utar
Bis k .1 JjOTVIDI
Konungens Öfverste Hofpredikant Jemte åtskillige
utdrag ur den första sorgfestens litteratur
I Deleens et Comp Bokh ä g Rdr Banco
Dllk
pg
Deleens Jtngelska
kLi
Oöh Svenska Lexicon
h
Sv
Till salu finnes hes de flesta Bokhandlare
DE TROLOFVA DE
af Manzoni complett i Z .ne delar öfversättning ifrln I
talienskan k 4 Rdr i2 sk Bco
NOR HL A IN DS BLOM M O R
Af Författaren till Den moderna Krigaren hafva nyli
gen af trycket utkommit och säljes tor 2 sk bco uti
Herr Normans et Comp .s Herr Mag Lundequists ech
Horr Wiborgs samt i de flesta Boklådor
Af trycket har utkommit och säljes i A Bonniers
Bokhandel samt uti de flesta Boklador Barndomsh j or
tat eller hur Henrik af Eichenfels laide känna Gild
Berättelse tor Barn och Barnavänner a 16 sk B k o
Galleri at Märkvärdiga Folkslag med afseende öfver
deras klädedrägt seder och lefnadssätt med 19 illumi
lierade kopparstick 1 24 Bko
I Tryckeriboden midt
emot--Kongl Posthuset p
Lilla Nygatan äfvensom i de flesta Boklådor Läse- och
Lärobok for Ungdom h 2 Rdr 16 sk Om Bröstpercus
sionen och den omedelbara Au»cultationen af S Tvier
med företal at Bang öfversättning at J Elliot 40 sk
Handbok i Chirurgiska Operationerne med nyaste Ope
ratiowsmethoden af Lisfranc Zang Dupuytren m fl
at Doctor J Cöster öfversättning » 1 Bdr 16 sk Ka
raktoristik öfver Förenta Staterna af Achilles Murat
öfversättning af G Svederus i sk Bco
På Aftonblads Kont uti huset N .o 12 p Stadssmed
jegatan Oeuvres complétes de Voltaire 17 tom 8 Bdr
.32 sk Oeuvres completes de Moliere 4 tom av grav
•2 30 Histoire naturelie par Bnflon 4 vol av grav 2
Rdr Fables choisi©» par la Fontaine 5 vol av grav 1
>6 Lettres å Emelie sur la mvthologie par De IVIou
i /tier 6 vol sv giav 2 Bdr Ia nouvelle Heloise par
Rousseau 5 vol i Bdr Lhistoire du regne de 1 'erope
reur Charles Quint par B obert son 6 vol 2 16 Precis
tThisfoire naturelle (extrait des meilleurs Auteurs
Fran ^ois et Et rangers 5 vol 1 16 franska och
svenska barnböcker med grav m m tor billiga pri
ter
Ho Herrar Bokhandlare och Bokhandels .Commis
sionårer tinnes till salu tör 36 sk bko haft
TDen med
sina barn resande Fadren — Denna lilla skritt trawi
ställer pa ett behagligt och underhållande sätt de nöjen
och den nytta som bade lör förstånd och hjerta erbju
da sig åt väl uppfostrade barn under resor i sällskap
mpd deras älskade Fader Mänga goda lärdomar vinnas
många glada sorgliga och lärorika uppträden tilldraga
sig derunder som slå djupa rötter i det goda barnsli
ga sinnet — och detta allt Iramställes här pa sådant
sätt och i sådant sprik att äfven en äldre och mer bil
6
ungdom skall finna sitt nöje ut» de många olika
föremal och tilldragelser som förekomma under den
angenäma vandringen
Hos Herr Probst ech de fleste andra Stockholus Hrr
Bokhandlare
ROMEBSKA HISTORIEN FÖR BARN
m«d 4g utmärkt vackra gravurer 1 Rdr Bko
BIDRAG TILL FÖRBÄTTRANDE AF BARNS
FOÄSTA UPPFOSTRAN
Ofr ersättning från io .de Engelska uppl Z2 sk Bko
bok den alla borde ega som hafva befattning
med de i förstå uppfostran
HÄLSOMÄTARKN pl tryckpapper 2 sk Bko
på skrifpapper 4 ek Bko
-
Af Stentrycket har utkommit och sälies i Öster
grenska Musik- och Bokhandeln Sju Sånger med
Acoorap tör Piano forte af Caroline Ridderstolpe 1
Pidr 16 sk Banco
K11 liberal och en Ultra tvännne Karakteristiska
teckningar hafva från Stentrycket utkommit och säl
jas i de flesta Boklådor for 1 Rdr Banco
En Lithografl som föreställer en liten flicka matande
en Papegoja finnes till salu hos de fleste Bokhandlare
å t sk samt colorerad å 36 sk Banco
Almanack Näsdukar för år igzz finnas till salu in
lemnade uti O Rosengrens Porter .Magazin på Drott
ninggatan
Nyligen utkomne Ränte .Tabeller k 5 och 6 Pc
finnes till salu hos de fleste Bokhandlare k 1 Rdr 16 sk
Banco
En stark och Gommod Bredsläda med ny bia be
klädnad till mycket godt pris adress i Kryddboden vid
Tyska Kyrkan»
GAMLA SILF VER MYNT
af Svenska Konungars sedan 1520 i Tobaksboden I Köp
mangatan
Matirljiiin-Koppar
af fint Saxiskt Porslin målade med vuer af Svenska
och Franska Lustslott i boden i hörnet af Stadssmed
jegatan och Salvii gränd
Tvenne stycken nya färgade Gråverkskragar adress
fls på Aftonblads Kontoret
Ett nytt utsökt Divans Mahognybord för ovan
ligt pris i huset N .o 21 vid Hornsgatan Z tr upp
En liten Barn .Teater finnes till salu hvarom under
rättelse erhilles uti huset N :o 2Z vid Österlånggatan
midt emot Johannis gränd 2 :ne tr upp
EN TAFLA
i religieuvt ämne anvisas till köpa vid Drouninggktan
N .O 37 5 tr upp
7 p
AKTA ROM STRÄNGAR
för sa väl Violin som Guitarre i större och mindre
partier hos Eisen vid Regeringsgatan hörnet af Jacobs
Gränd
Engelska Porcclainer
till billiga priser uti J F Zethraei Kryddbod vid Öster
långgatan
Diverse sorter ALDRE PORTUGISISKA VINER sa
som RÖDT och HVITT ARCAVELHO RÖDT LAV RA
DIO och HVITT LISABON VIN dels på fastager och
dels pa Bouteille törsäljes till mycket nedsatta priser
hos J C Pauli vid skeppsbron
Parm esan Ost Engelsk flere sorter Holländsk
Sötmjölks och Kummin Ost flere sorter Engelsk
och
Fransk Senap C as t ani er och Persiko kärnor
T rans k destillerad Ättika pa TLout eljer Tryffel
torr i olja samt kokud i Bleckdosor Champigno
nerf Bruneller Hvit samt Caj enne peppar och
Courri Puder i paket er fransk Anjovis Sar del
ler Thonfisk Jars er a de tumt ord Oliv er finare
och ord Ci 'pris finaste Provence Matolja Verita
b el Ostindisk Sörja F .au de Fleur il O range et llose
Tripple Franska frukter i Sprit ISdarasc /uine flere
sorter TVTaccaroner Jinu torra ärter fin krakrteundel
Confekt fikon och Russin i klasar Nya Cathrin
plommon i hela halfva och 1 .4 lador Vanille friska
gröna Theer friskt Seltzer och andra JMineral Vat
ten pa hel och half krus gammal Batavia Arraque
och Kneiff Jamaica Rorn och Bordeaux Cognac allt
till tadla priser i kryddboden vid Stortorget
Stora och friska Desert Fikon i Askar uti Kryddbo
den vid hörnet at Freds och Drottninggatorno
Ypperlig god Vinterfrukt at flera sorter nyss in
kommen tran Lubeck inlemmad pi Londons Hotel
vid Skeppsbron en trappa upp
\i <i iilifi •
'» r Bani - L *kscikf *r
hvaribland Laterna Magica och Garnera Obscura hos
Lisen vid Regernlngsgatan hörnet at Jacobs gränd
\SVU $D \S KÖPA
En gammal men brukbar svart bombasin eller
någon annan af Bomullstyg Klädning svar afvakta
med alldratörsta i iörseglad biljett Mt den Fattige och
Behöfvande Enkan som inlemnas på Kongl Nummer
Lotteri Kontoret vid Brunkeberg storg
i Staden eller ej för långt på Norr adress lemna» i för
seglad biljett till N B N :o Z på Aftonblads- Gontoret
BOR "T KOMMET
Förliden Jul- afton bortstal» ur Huset N :o 8 i Joha»
nis gränd 2 trappor upp 2 :110 silfver matskedir den en
markt med bokstaf ven N och deiunder J 1£ samt don
andra med O M N och längs efter skaftet med "Fre
drik ©otlieb Nestius
Den rättsinnige som kan upp
giiva någon spaning om tjutven eller det stulna traf
tar ägaren i nämnde hus Äro skedarne pantsatte vill
ägaren igenlösa dem
Till 'Subskription a ^mäles
k
Utsikter i Ko /ig Djur går ils parken
ifi
gj
och dess nmgifnitigitr
efter teckningar af F Blom lithografierade i Paris af
utmärkte Konstnärer såsom Victor Adam Arno tit ock
van der Burch
Detta arbete som redan började tryckas ir igzo och
dervid betydligt är avanceradt kommer att utgöra iU»
minstone fyra häften med fyra planch er i hvarje Sub
»kriptionspriset blitver två Riksdaler trettiotvå sk Bco
pZ Velin » och tre Riksdaler trettiotvå sk på chinesi ^kt
papper pr häfte Förstå häftet bestående af 2 .ne Vfier
at Rosendal 1 »t Sirishof och 1 af Listonhill är att
tillgå på de fleste Boklådor i Stora Kyrkobrinken
E11 ung person från Landsorten med Academisk
bildning önskar att uti ett hederligt hus i Stockholm
erhålla condition såsom Informator erbjudande sig att
utom i de allmänna vetenskaper och språk äfven lem
11a leetioner i Teckning hvaruti så väl som i de föir
nämnde han förut flere år haft förtroende att meddela
undervisning Hans största pretention i händelse han
erhåller en sådan befattning blitver att få efter eget
val tvenne dagar i hvarje vecka bestämma vissa tim
mar för sitt enskilte begagnande Underrättelse om dea
Sökande leranäs der detta >Iad utgifveg
En ordentlig bemedlad man vid några och trettio
års ålder önskar emploj antingen såsom Föreståndare af
något försäljnings Magazin eller annan dylik befatt
ning Han är kännare af detaljhandel och kan utom h«
drande och muntliga recommendationer lemna säkerhet
för hvad honom anförtros Svar till muntlig öfverens
kommelse begäres i förseglad biljett till B H på Afton
blads Gontoret
En Yngling omkring 26 r /r fodd af hederliga
föräldrar och som känner Fandtbruket samt upp
född på landet önskar att blifva Inspektor på nå
gon större Landtegendom Redlighet och noggran
'het i sina göromål utlofvas F )e som hära fäster
sin uppmärksamhet torde inlemna svar i förseglad
billet till Inspektor X X på Aftonbl Kont
En
"Yngling omkring 25 dr och som känner flere
språk sn
väl "Franska sorn Tyska samt något Eru
getsha önskar emploj såsom Bokhållare på någok
Bruk De som härå fästa sin uppmärksamhet tor
de vara goda inlemna svar i förseglad till Sökan
de O 33 på Aftonbl Kont
Åstunda» erhålla ett stående lån stort 10 ,000 Rdr
Bco emot hy poth ek af Lif Assurance .Police å 1 ,000 P
Sterling jemte säker borgen så väl för årliga Premii in
betalningen som räntans fullgörande Långitvarnes
adress begäres uti förseglad billet till S S som emotta
ges uti Herr Hatts t offer a ren Utteibäcks bod vid Gustaf
Adolfs torg
Hos undertecknad som öppnat sin Schvveitzeri och
Sockerbageri Butik vid Nybrobacken serveras med
Chocolad o Caffe Thé och Bouillon m m äfven för
säljes och emottages beställniugar *p£ alla sorters Tårtor
Confiturer och Bakelse samt GUcer m ra äfven fin
nes Rum en trappa upp för Sällskapet
AMellgren
A Mellgren
blifver i dag Fjerde dag Juhl på Wärdshuset Nya Ham»
burg vid Högbergsgatan
Undertecknad som med Vederbörligt tillstånd här
städes anlagt
f
Verkstad för förfärdigande af Mindre
Machinerier Kerklyg och Redskap
or Fabrikerne och /7undtverkerier
ne äfvensom af åtskilliga metall-ar
beten
får härigenom tillkännagifva det jag nu är i tillfälle att
emottaga beställningar a f dylika aibeten och behagade
de som härutinnan vilja hedra mig med sitt förtroende
derom göra anmälan i Huset N :o 16 Qvart Timmerman
nen vid Södermanlands gatan Stockholm den 11 De
cember 1332
CDNY G RE ZV
ÅSTUNDA S MYR V
3
a 4 Snygga och Propra Rum kök källare etc till
don 1 April passande Lill bättre Närings hållande helst
Rättelser
T Gåi das ^blndet Sid Z sp i 8 i ni nul
ifi ånsiår Krono- och Stadsbetjanler kallelser
bor vara Krono- och Stadsbeljentes kallelser
s sida sp 3 r 2 står mästare i dialekten
äs mästare i dialektiken i s sp r 29 står
till ytterit g tre vilda för Staten läs till yt
terligare vada för Staten innehar
iiuS L J- WaitTl