Aftonbladet Lördagen den 29 December 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-12-29
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-12-29
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-12-29
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-12-29
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1832-12-29
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1832-12-29
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1832-12-29
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1832-12-29
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 29 December 1832

Sida 1

K :o 305 1832
AFTONBLADET
Lördagen 121» den 29 December
ln«l S öckholm för helt ir to R :dr halft ar 5 h
-dt• 3 minader a Ä
-i /r 3 jA ftan .o Lösa Numror a iA Banco
d ddd f
ff
filadets Contor vid Stadss ^edjegatan Uromane liod i hörnet af Prattninggatan och Clara bergsgränd Lindroths vid Kon landsgatan o«Å
« iV Södermalntstnrg Annonser emottagas endast i förstnämnda rontor i ii fianro raden Utdelningen kl S eftermiddagen
Kon landsgatan o«Å
PrcnuiKtrntion oth utdelning i
Es se n t
morgon Nästa Söndagen efter Jul ffrediia
Ho
los DD MM Konungen och Drottningen Kongl
HoMVcd Ziedner
Hos DD KK HIL Kron-prinsen och Kronprinses
san Kongl Mnf-Pred Pettersson
Uti Kong Slotts-Kapellet Kgl .« Hof-PrÄ Pet
tersson
På Ulriksdal Pred Unander
I Stor-Kyrkan3 Komm Dahlgren Pasi
-Adj Lind
ström Kommin Beri ;cgren
I Klara Huspred Fryxell Kg Hof-Pred Teg
Siér Kommin Beckman
I Jakobs Komm Ljungholm S M Adj Wensioe
Komm
-Adj Delin
I Tyska Doktor Liideke
1 Finska Komm Maj Tulindberg Finska och
Fast .-Adj Pihl Svenska Högm
I Maria v Kemin Bolin Past
-Adj Arvidsson
Ttfag VV inge
1 Katarina Komm Hagström Past
-Adj Petters
•on Kyrkoh Winquist
$rl Kungsholms Past .-Adj Miittell Kongl Hof
Pred och Komm Lundholm
I Ladugårdslands Komm Sandin Äat .-Pred Ed
gren Kgl Hof-Pred Rhodin
Adolf Fredriks Bat
-Pred Sondén Kommin
Biljer
I Johannis Kyrkoh Widstrand båda mäss
bör K .M Flotta Bat
-Pred Ramsten
Vid Kg Garnisons - Sjukhuset Bat .-Pred Blix .cn
JZnkJiUset Hus-Prcd Schmidt
jr
Gubbhuset Mag Winge
Södra Korrektions-Inrattn Kgl Hof-Pred Holm
berg
Norra Korrektions-Inrättningen Pred Norrbin
Danviks-Kyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbatsberg S M Adj v Schéele
Ladugårdslands Fattighus Pu ^t
-Adj Lindsten
UTNÄMNINGAR
Den ii dennes Till Lai .dshöfding öfver Blekinge
Län Först Höf-Marskalken Öfversten för Lif
Bevärings - Regementet ni m Friherre O Nauck
liofF
TJENSTLEDIGHET
Den 28 dennes Ytterligare beviljad Landshöfdin
gen öfver Örebro L Grefve N Gyldenstolpe till d
1 Okt 1833 Hof-Rälts-Rådet Grefve N Snoilsky
förordnad att under denna tid med styrelsen af sam
nia Län fortfara
VIGPF I STOCKHOLM
Fendriken vid Lif-Bevär .-Reg Frih P Th
van Gedda och Sofia L Wiborg d 20 Dec
DÖD K
DD
Notarien i Svea II .R C O- Göt lin på Lasta Sä
teri i Södermanland d >S dennes 34 ar
Hofslagare-Mästaren J Björkland d 1 dennes
33 år
V .Kktmäst A Lundbergs son Johan Fredrik d 20
Dec 20 dagar gammal
KAIlANTÄNS-UNDERftÅTTELSK
k iill l
KAI
Som ch o 1 e r a - s j u k d •»m e n >pridt sig till stålen Char
1 eston i Staten Syd- (-ar <liiia af Norra Amerika an
ses alla hamnar ä ku ten af INorra Amerika Yid At
lantiska hafvet med undanlag af de å Mexikanska
området belägna för smittade
marknad
Svenljunga Vårmarknad som c .ligen liållits vid
slutet af Maj är afskaf
:«d
Eksjö Vintermarknad hålles d 7 1 ebr i stället för
d 12 Febr som blifvit utsatt i niis I a års Ahnanach
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Malmhöjde Gruf-Intressenter sammanträda h >s J
Er Fegrccus på Källmo d 11 Febr kl 10 f m
ARRENDE-AUKTION
Stabs-Kapitens-bostället Halleby med Görlanda och
Åker i Norra Inlands H och Görlanda S af Bohus
L på 12 år auktion d 22 Febr kl 11 f m inför
Bohus Läns Reg Boställs-Direkt å Lands-Kontoret
i Göteborg
AUKTIONER
Bergsman Nils Nilssons i -j2 :del i Gammelkroppa
Hytta 16 Jan kl 11 f m i Filip <tad
STÄMNtweiAm A
!30aGEN &RKB
Stockholms R .R a fl Musik Instrumentmak N
Egnanders <1 2 afl Kontroll A Ekströms d 4 afl
Giossh L Holmströms d 16 afl» Skomak L J Fe
rens och Skrädd O Sundbergs d 25 Nov i833
Stockholms R :R Extra Vaktmäst C A Lind
marks och hustrus Näringsidk Brita Chr Lindmarks
Jungfru C A Thomées afl f d Skomak
-Alderm
J Höks och afl Jungfru L Pousettes Sterbhusdelä
gare om Urarfva Skepp C G Engströms Enka S
M .Engströms till cl 4 Timmerm J Solcnius 's Hof
bokbind L A Beck ströms Husgerådskammar-betj
M W Rörströms afl hustrus Näring .siclkerskan A
-Ju Öhrströms Sterbhusdelägare om Urtarfva Hofsl
E Boströms d 11 Garfvaren J Weslin Jo
hanssons Vaktm M Sjöbloms afl hustrus Närings
idkerskan S Chr Hallstens Sterbhusdelägare om
Urarfva Snick F W Nybergs Spannmålsmät S
Wretmans hustrus Näringsidk E Ch Wretmans
Handelsbokh G Långs d 18 Grossh C F Öster
bergs afl Divcrsch R Leffman s samt afl Skomak
Z Sundbergs Sterbhusdelägare om Urarfva d 2 :3
afl Stad-ilj C G Ericssons och afl Jungfru S L
Helgstrands samt afl Krono-uppbördsskrifv C- G
Sahlins sterbhusdelägare om Urarfva d 11 allt i
Febr 1833
Örebro R .R afl Skepp A Holmstedt5 och 2 afl
Hattmak A Weleurs 4 Febr x-833
Wenersborgs H ,R Landtbrukaren Chr Horsters 1
April afl Organisten A Haags i3 Maj 1833
Säters R .R Gästgifv och Karduansmak P Lund
stedts Enkas i5 April
Helsingborgs R .R Haudelsbol A Olanders Sons
i Båstad 4 Febr 1833
Wenersborgs R .R afl Färgaren S M Lund tröms
å 1 helgfria Måndag e G mån från 28 Juli
Gillbergs H .R Landsfi k J M Frjd stedts och
Frus och afl Löjtn Knut L Öländers 2 rttgd af
1833 å
.s vinterting
Össbo 11 .K Handl P Hedins i Wernamo och hu
stru- 2 rttsd af ting efter G mån från q Okt
1832
Danderyds T .R Ak tö re r ne C Richnaus och Sven
J Malmströms 2 rltgd af ting efter 6 mån den
förres från 3 samt den sednares frän 28 Ang 1832
Konga H .R afl Klock J F Rings frän Wårds
■lycke 2 rttgd afling efter 6 mån från 28 Juli i832
Sundborns S Urt T Hemmansäg S Carlbergs på
Risht lm d 3 f Jan
Malungs H .R Mor Anders Anderssons i Bjuråker
och hustrus 2 rttgd af i833 års Ting i Malung
DOMAR KONKURSMÅL
Svea HR utgifv d 3i Jan afl Löjtn C G von
Carlssons
Fil Mag P A II Ilzén och öfrige intressenter i
Wifsta Skeppsvarf-i-BoUg att vid Inlands Vårting
1833 svara till Bonden Wils Jonssons i Dacke påstå
ende om börd sr ät till G 3-8 mil af Hem N :o 2 i
Dacke Bv
F Inspekt L A Groth att d 14 Mars inför Sol¬
lentuna H .R vid Barkarby Gästg genmäla C- Ben
nets påstående om återgång af en köpe- och arrea
de-a£handling om Bränneribyggnaden vid Åkeshof
Efter Koff
-Kapifc C H Wallis bev vid Förmyn
darkammaren i Stralsund d 4 och 18 Januari i833
SAIWI ^AHTv S .VEM
Afl Landsfisk J Fr Grips hos Källarm Fors
berg i Eskilstuna d 3 Jan kl 11 f m
Afl- Brygg C Husbergs d 3 Jan kl 4 e m å
Bérskafferummen
Maj Poignants 8 Jan kl 5 e m hos Sysslom i
huset N :o 3o vid Fredsgatan
Fältkamrer A W Segerdahls d 4 Jan kl 4 c
m å Ulricehamns gästgd
Afl Kapi t C G Lundviks 16 Jan kl ll f m i
Assembléhuset i Kristinehamn
SPEKTAKEL
I dag Thérése och Nya Garnison
I morgon Preciösa
MASKERAD-BAL
blifver med nådigste tillstånd nyårsafton uti f d
Kirsteinska huset vid Klara Strandgata då hela sto
ra våningen en trappa upp begagnas och till mera
utrymme för de dansande
--uppföres - musik så väl i
störa danssalen som uti teater-salongen De öfriga
rummen begagnas till konversation servering af ra
fraichissementer kon lektyrer och frukter af alla slag
På stället finnes tillgäng på masker och kostymer
samt serskildta rum för omklädnad öfverplagg och
galoscher m m emottagas vid entréen i nedra lam
buren Man anser sig serskildt böra anhålla att
hvar och en iakttager ett sådant uppförande som till
hör umgänget inom en bildad sällskapskrets och får
man tillika göra det uttryckliga förbehåll att alla
personer med mindre propra drägter och kostymer
äro från inträde uteslutne emot entré-afgiftens åter
ställande äfven anhålles att utom vakthafvande in
gen inkommer beväpnad eller med käpp så vida den
ej ovilkorligen tillhör kostymen
Biljetter a 1 Rdr 16 sk B :o st försäljas till och
med Måndagsmiddagen hos Hof-Konditor Carlmark
vid Regeringsgatan samt på Operakällaren och se
dermera vid ingången Inga penningar emottagas vid
dörrarne ej heller lemnas kontramarker Ewtréen
öppnas kl half 8 på aftonen musiken börjar kl 8
och afblåses kl 3 på morgonen dä all servering
upphör
å Kgl Teatern d 4 Jan
SAMMANTRÄDEN
ITnnocence d 12 Jan kl 7 e m
Redlige Svenskar d 3o d :s kl 7 e m
DILIGGNCE PÅ GÖTEBORG
Öfver Westerås Örebro Mariestad och Lidkö
ping afgår hvarje Tisdag och Fredag kl G f m
Biljetter för passagerare utlcmnas och paketer till af
sändning emottagas på Diligenee-Kontorct uti huset
N :o 5 vid Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt
tryckta taxor som derstädes äro att tillgå
Vi anföra nå»ra detaljer i sammanhang med
pardagens undeiväUe 'se om intagandet af
Lnnetten 'St Lauient De Fransyska »li-
nrärerne fiade vt i två nätter aibetnt på
trecne öppningar i muren ij ii t ä framför
des alla nödiga li ^ciiiaer och skanskogar till

Sida 2

(ffnfyrns fyllande allt under fiendens eld
Minan vor anlagd i form af ett T och var
Ijlld ined i aoo krut Den tändes kl 4
på morgonen sidan folket hade dragit sig till
baka till första parallelen Explosionen orsa
kade icke något serdeles starkt dån li v i 1 ket
tirligen härrörde deraf att minan låg djupt
och måste lyfta en ofantlig jordmassa Efter
en qvart inträngde 3 elitekompanier i bre
schen med två grenadier-plutoner af 25 man
«ch 100 voltigöYer i spetsen Grenadierei ne
rusade in i grafven sprungo öfver fascbiner
n :i och omgåfvo lunetten på alla sidor under
det voltigörerne med fälld bajonett trängde in i
biechen och under ropet framåt uppklättrade
på bi östvärnet De %Holländska soldatet ne fram
ställde en sorglig anblick de voio nästan för
tärde af matthet och ansträngning svarta af
krutröken och med kläderna trasiga af kulor
De bestodo till en stor del af Judar Yid åsy
nen af de Fransyska bajonetterna sträckte de
gevär Befälhafvaren framträdde och sade
'Gör med mig hvad J viljen men skonen mitt
Franska befälhafvaren svarade Vi
inga vapen mot dem som gifva sig
l
folk
hafva
gg
Jlär fångarne 6i till antalet blifvit förda lill
Imfvudtjvarteret trängde soldaterne sig om
kring dem upptände eldar och bödo dem för
friskningar» Ofverste Bouille
har isynnerhet
Utmärkt sig
Efter Lunettens intagande började skjutnin
gen på Citadellet minskas D i5 tilltog den
dec-k åter från båda sidor Fransmännen ha
de låtit föra 65oo bomber in i Lunetten De
ämnade skjuta breche på Citadellet hvilket i
annat falt icke kan stormas emedan fästnings
murarna äro go fot höga vid escarpen och 4°
■vid kontrescarpen samt grafvarne åtminstone
joo fot breda
Gen Chassé hade förlorat sitt apothek men
fått ett annat från Fransyska lägret Han har
Måst flvtta till Tete de Flandres sedan icke
•sacra något bus kan bebos i Citadellet En
jlo-lländsk uppgift säger att Fransmännen je
dan belägi ingens början förlorat 7000 man
Frankrike
En anmärkningsvärd omständighet i afseen
de på nationens tänkesätt om den nu varande
Styrelsen är det sätt på hvilket det till De
j >uterade Kamaren afgifna lagförslaget om be
lägi irig
sullstånd blifvit bedömdt Icke nog
sn <d att alla mer eller mindre häftiga oppo
sitionsbhädf framställa det som ett nori plus
slitna af ministeriel förmätenhet och såsom ett
afgörar .de steg på reaktiousbanan l äfven sjelf
va Journal des Dt batsj det doktrinära syste
mets ifrigaste och mest talangfulla organ har
Blåst tillstå att förslaget icke-emotsvatal hvad
regeringens verkliga vänner hade väntat och
Si känner öppet art lagen icke duger Samina
ede i opinionen har träffat det nya bi g för
slaget om rn .inislra .rnes ansvarighetsom be
står af 5 .o artiklar bland hvilka den 2-i t ex
»äger alt ingen Minister kan ställas till rätta
inför Deput K amaten förr än 2 år efter se
dan han lernnat sin plats Härigenom skulle
en mit ister som gjort sig skyldig till hög
Förräderi likväl kunna gå fri sä länge han
]iyekad "s- a t bibehålla sig i Monarkens yn
nest En Jurnal anmärker att sådan som
tage nu ser ut borde den snarare kallas en
tes öfver den miraisteriella strafHösheten
STOCKHOLM
Den 2g December
Så väl inhemska Blad som n &gra utländska
Jäfva förut omtalat den Aktion fö-
'li
i«s
-Rätten blifvit börjnd
- uioi General
A AiUenereut *„ deoföie att en
till R St :rs Justitie Ombudsman ingifven skrift
han tillåtit sig svåra och kränkande beskyll
nit gar mot bemälde Domstols Ordförande och
Ledamöter och särskildt niot Krigs Hof-Rätts
Rådet Livijn i anledning af deras Domare-åt
gärder i ett rnot slutet af år 1826 afgjordt
mål emellan bemälde General-Major samt Ma
joren G Bennich Som de vanliga Leda mö
terne i Krigs Hof-Rätten ansågo sig jäfvig» att
afgöia förstnämnde sak måste serskildt Krigs
Hof-Rätt tillföiordnas och Allmänheten vän
tade på saken utgång med den uppmärksam
het som både dess vigt ^och ovanliga beskaffen
het syntes påkalla
Det allvarsammma utseende som detta åtal
började antaga bragte emedlertid den ankla
gade ntt nogare öfverväga sira yttranden och
han fann dem sådane att han ansåg det gan
ska betänkligt att få dem pröfvade af Doma
ren Han önskade att alltsamman varit ogjordt
Men Aktionen var engång börjad och Advo
katfiskalen kunde emot 1 Cap Straffbalken
ej nedlägga densamma
General-Majoren påfann då ett likaså ovan
ligt som föga lofvande råd nemligen att di
rekt bos Kongl Naj :t ingå med underdånig
ansökan att det betänkliga åtalet måtte af
gunst och JVåd få utan vidare undersökning
ned läggas
I ansökningen härom som ingafs i slutet af
sistlidne Mars löt klarade General-majoren
Adlercreutz att del skrifsätt hvarföre man
anklagat honom tillkommit i följd af hans
fattade begrepp om liden orätt och hans hopp
att ännu få saken vidare pröfv ld att han
vid lugnare besinnande funnit samma skrif
sätt innebära beris om den upprörda och ef
ter hans tanka sårade rättskänsla hvarunder
skriften författades att detta billigt väckt
hans domares missnöje och att han ej haft
afsigt alt dermed förolämpa hvarken Krigt
HofRät ten eller någon af dess Ledamöter
Krigs-HofRätten på livats begäran aktio
nen var anställd förklarade häröfver hörd
att ehuru General-Majoren hvarken uttryckt
någon serdeles ånger öfver sitt mindre skick
1 ga förfat ande eller ens syntes ogilla det
ansåge Krigs-HofRäUen sig "icke böra yrka
att lians underdåniga ansökan skulle af slås
och den tillförordnade Ki igs-HofBlitter äf
vensom Advokatfiska len öfverlemna le åt Kongl
Maj :t att b döma hvad a-fseerde ansökningen
kunde förtjena likväl med den erinran af
Domstolen att GeneialMajnren ej syntes i så
bestämda ordalag som vedei bordt hafva er
känt och anhållit om tillgift för de svåra och
högst kränkande srnädelser hvarmed han för
olämpat sina Domare
Då målet efter dessa underdåniga förkla
ringars ingifvande föredrogs i StasRå let för
ordnade Kongl Maj :t att Högsta Domstolens
utlåtande i ämnet skulle infordras
Läsaren känner att enligt Regeringsformens
25 Konungen "eger göra Nåd i brottmål
Detta stadgande har h tti !s blifvit så för
stadi att den som blifvit efter 11 g Ii g ransak
ning-dömd till s11 n /F kan genom Konungens Nåd
vinna antingen mildring eller befrielse Man
liar ansett denna tolkning vara understöld af
paragrafens 5 luts t ad gande »tt det beror på
den b >ottslige att antaga Nåden eller under
gå det straff hvartill lian blif vit dömd hvil
ka uttryck synas utmärka att Grundlagen för
utöfningeu af Konungens br .nidningsrätt för
utsätter att sökandei efte-i- laglig undersök
ning befunnits
"brottslig
och blifvit "dömd
ull "str Denna betydelse hafva äfven
mdra länders l .onslitu tioner t ex Frankri
kes och Bajerns fastat vid benådningsrätten
Först efter en laglig undersökning kan Mo
inarken känna rätta naturen af dea brottslig¬
het for hvilken man anropat lians benåd
ningsrätt och de skäl som finnas att antin
gen bevilja eller afslå benådningen Före
ransa k ningen kan omdömet härom knapt le
das af annat än Sqvaller — General-Majer
Adlercreutz 's ansökning var af helt annan na
tur än de vanliga nådansökningar ne Han
begärde alt blifva frikänd från allt straff
nan ännu någon undersökning föregått hvil
ket i rättsläran kallas abolition Högsta Dom
stolen ansåg saken vid sådant förhållande ej
kunna vara föremål för Konungens Nåd
men Kongl Maj :t lär det oaktadt nyligen
bifallit Gen
-Major Adlercreutz
's ansökning
och förordnat att det mot honom anställda
åtalet skall upphöra så att Geneial-Majoren
af gunst och nåd blifvit befriad från både
dom och undersökning
Sedan nu denna extension i benådningsiät
ten tillkommit torde det vata nödigt att snart
få bestämdt huruvida en underdånig ansök
ning om nåd ingifven i rättegångens
början skall medföra uppskof i ransak
tiingen eller ej Detta torda vara desto
mera vigtigt som eljest den anklagade kan
blifva både förvunnen och dömd innan KgU
Maj :t ännu hunnit bestämma om någon abo
lition skall beviljas eller ej
Det ämne soin för ögonblicket mest sys
selsätter den allmänna uppmärksamheten är
en förening som för ett par dagar sedan
blifvit ingången mellan åtskilli ;e Knp-nån på
Stockholms börs dels i ändamål att till le
geringen ingå med en petition
"att ofördrö
jeligen bestämma liden för realisationens
verkställande efter den i rnyutbeståmnings
lagen den 1 Mars 1g3o stadgade grund
dels att söka åt Bunken anskaffa den för ett
sådant ändamål felande silfverqvantitelen och
genom skrifters ut»ifvande upplysa deras opi
nion som frukta lör realisationen i anseende
till silfrets befarade uttagande ur Banken
m m
Åtskillige bland föreningens medlemmar
hafva till ådagaläggande af meningen dermed
utgifvit nedanstående skrift eller program
som ett annat blad kallar den
"Ater ett ar har framgått och ännu är icke mynt
beslätnningslagen af dun t Mars iS3o bragt till verk
ställighet
Kongl fllajit har väl i liåder til !ltäiinag >ifvit sill
afsigt att till beredande af denna verkställighet
under nästa är sammankalla Rikets Ständer .Mc 11 —
dä vi erinra oss de mäng .irtade tvister
som bland
Rikets Ständers egna ombud nn pä tredje
'året blif
vit förda å ena »nian för att befor .Ira Låsens verk
ställighet genom anskaffandet af det till utvexlingen
felande Silfret och å den andra om icke för att
tillintetgöra åtminstone fördröja den .ia verkställ i
liet dä under fortgången af dessa tvister f aga blif
vit väckt oin sjelfva den beslutade rea I i a tionens
nödvändighet och lämplighet för nuvarande förhål
landen — ja till och mel om den i Lag fastställda
itilfisningsg-rnndetts förändring dä da intressen hvil
ka motarbeta stadga i myntväsendet och som hafva
sitt starkaste stöd i okunnigheten hos folket om hvud
som verkligen är dess intresse .sannolikt icke skola
underlåta att uppbjuda sina bemödanden för att än
ytterligare sprida vill >s itser oc 1 göra opinion .-ma
vacklande i valet emellan hvad som cir rätt uch
liv .1 l som synes vara för Jet i sä tycke» detta icke ut
göra serdeles goda förebudi händelse frågan om
bästa sättet att till verk ;Lillighet bringa mynt b
ilämningslagen skulle efter tre til fyra års frukt
lös väntan framställt såsom föremål för förnyade
ipinionsstrider och överläggningar 1 .10111 en natio
nalförsamling sammansatt af sä .dane elementer sona
ten Svenska
Den af Rikets Ständers Bank utgifne skuldsed-d ä
1 Rd 'r Specie häraf Rakets Ständer- blifvit bestämd
till ej högre Silfvervärde än ld sfc och om nian
ålunda beräknar huru ni .yek .et Bankoseleln det ena
aret i de t a ildra förlorat i S Ifvervärde sedan Dio
ken upphörde att inlösa desamma så visar 'ig det —
j est enahanda verkan le or ,aker skulle f >rtlära att
I denna sedel j»ik iiw iut cn tredjedel u£ dem lid

Sida 3

hvarunder den varit i progressivt fallande skall
upphöra att ega något Silvervärde
Det är emellertid en alhi Kinders erfarenhet nit
dä behof uppstår att återlörvärfva en allmän folkets
rält som blifvit kränkt de hvilka under den för
il 11111 a tiden varit i åtnjutande af fördelar som e
huru de befinnas i strid med allmän rätt man lik
väl understundom hörer framställas sSsoui samhällets
"lagliga intressen
icke utan ett härdnackadt mot
stånd lemna sina gamla förskansningar och förena sig
till gemensamt användande af alla sådana medel
hvarmed de förmena sig skola kunna åt sina enskil
da syften gifva kraften af en allmännare opinion
under det att den stora majoriteten af nationen tryg
gande sig under Lagarne och deras vårdare förbi if
ver stura åskådare al
stridens gång
Under sådane förhållanden blir det hvarje Husfader»
pligt att göra den egna 0nitankan gällande — och
hvarje redlig medborgares att förena sig till gemen
samma bemödanden för alt åt folket återförvärfva
dess allmänna rätt
Fglkets allmänna rätt är alt c ga ett mynt — den
na samhällenas första industriella rätt-grund — en
bestämd mätare för sitt arkete sin Egendom och sina
skatter Det bör det kan ej längre vara i saknad al
denna rätt
Folkets allmänna rätt är äfven att en af dess Re
presentation och dess Ivonung stiftad och utfärdad
Lag bringas till verkställighet
Blå dä de hvilka i afseende på Rikets mynt och
peuningeväsende ingen annan önskan hysa än den
som af Lagen godkämics sluta sig närmare tillsam
lirens fur att inför Konungathroncn uttal I sin opi
nion om nödvändigheten atl ofördröjligen bestämma
tiden för realisationens verkställande ef ter den i
myntbestämningslagen den 7 Mars i83o stadgade
grund
Detta är ändamålet med den Förening som i dag
af undertecknade blifvit sluten och inbjude vi hvar
je rätt-dunad Svensk nian som i denna vigtiga ange
lägenhet delar vår tanka att biträda denna var fö
rening
A Th Morssing 11 Oldenburg P U Wid
man Sev IVigert Ii II IVey landt Ang bergman
R v Sj-dow
Det är berömligt af Föreningens Ledamö
ter att göra hvad de kunna för att återfö
ra reda i myntväsendet Stöt ligen betvifla
vi likväl att de vinna ändamålet så vida det
är alt få en utvexlingslid bestämd innan den
Da fteg«vM»g«n ne in
instundande .Riksdagen
ligen icke kunnat lönnås till detta steg af
det initiativ Baokofullmaktige gifvit dertill
under en period da det felande silfverqvan
tum vida latta i e än nu bade kunnat anskaf
fas så lärer den för närvarande mycket min
dre gä in derpå då Kongl Majit uti brefvet
till B inkofullinäktige om Riksdagen förklarat
sig vitj-i "med Ständerna rädsla om bästa
sä tet för myntbestämningslagens bringande
till verkställighet
För vår del se vi uti föreningens bildande
och den ofvanstående skriften förnämligast en
uppenbarelse af samma farhåga som vi flere
gånger tagit oss den friheten framställa uien
hvilken inan d i rubricerat såsom a I leles öf
veiflödig ja lill och med olämpelig att nem
li ^en om R tets Ständer först Lomma att än
nu en gång rådslå om saken dt t torde vata
no »t ,li ka tvifvelsmål u nderka-tadt huruvida
sjelfva myntbestämningsgrnnden blir bestån
dande i trots af all» de attpibnter af en Sauk
tionerad l»g hvarmed de lagstiftande makter
na så visligen omgifvit den Det gifves nå
gonting hvad Fransmännen kalla la force
d s chase som här äfven torde vilja läg .ja
sin tyngd i r ;id .sl -»gen Mera öfver detta
amne en arn-n gång
På värdshuset Stallmä tu egåliden hvarett
det eljest vanligen går muntert till inträffade
1 en ganska tragisk händelse- lin uny
Tälkld .id man ankom dit på förmiddagen och
b-gäld oeli e höll ett enskilt rum samt re
qviie ada någon förtäring
Knapt hade han blifvit ensam förrän lju
det af ett skott hördes Man skyndar att el
terse orsaken härtill o II finner gästen lig
ga >de i sill blod död af ett pistolskott
Vi Meddela nli dagens supplement slutet af
ile förnämsta talarnes yttranden under den
Franska Deputerade Kamarens diskussion o ni
den s k tacksägelseadressen
Alla de som intresserat sig för den po
litiska stridsfrågan rörande den Fransy
ska Regeringen» under den sjelftagna be
nämn-ngen juste uiilieu hittils följda system
och de grundsatser som yrka en monarki med
republikansk institutioner d v s förenk
ling och reformer i förvaltningen till det
skattdragande folkets förmon skola utan tvif
vel uti denna discussion finna ett ökadt ljus
»pridt öfver denna fråga med afseende på dr
båda motsätta systemernas tillämpning icke
blott på Frankrikes utan äfven pä andra kon
stitutionella länders förhållanden
Elt annat blad har igår underrättat oss atl
Hr Hof-Kanslern uppå anmälan af Koramei
se-Kollegium anställt åtal emot Redaklöien
af tidningen Nya Argtts för en i bladet inta
gen insänd artikel hvari föiekommer att Kal
Kollegium skall hafva undanhållit Regerin
gen kännedom om de underordnade myndig
heternes belänkanden i fråga om nedsättning
af tullvärdet å bomullsgarn hvaremot Kom
merse-Kollegium med embets-intyg af Regi
stratorn i Handels- och Finans - expeditionen
styrkt att dessa myndigheters i ämnet inlor
d .a ie yttranden varit bifogade Koll eg i i egel
underd utlåtande till Kgl Maj :t
Det är Språkmästaren Åkerblom j som i
egenskap af ansvarig utgifvare för tidningen
Nva Argus kommer atl svara uti detta åtal
hvilket ser ut alt blifva af lika allvarsam na
tur som det nyligen afgjorda emot Kapten
Ro enquist af Åkershult såsom ansvai ig utgif
vare af tidningen Medborgaren
Det förefaller besynnerligt att den verklga
Redaktionen af Nya Argus kunnat så hastigt
glömma de pligter mot en ansvarig utgifvare
*om beinnlde lV '-da K tion Sleif SIV högtid I ig t u t
lalade i anledning af Kapten Rosei quists
olycka
Man erinrar sig nemligen att Nya Argus
u i N ;o 81 för d io :de sistl Okt innehöll
följande allvarsamma reflexion
— — rVi beklaga cljupi Ur Rosenquist
som så dyrt fatt plikta för ett förtroende
hvilket han så ädelt hade gifvit men nästan
ännu mera beklaga vi all bland Svenska lid
mngs-utgifvare kunde finnas någon nog dålig
och lättsinnig j för att tillåta sig ett så skänd
ligt missbruk utaf ett så ansvarsfullt och
dyrbart förlroende
Argus riktade denna smärtande föreställning
mot en person som i edan förut var djupt
nedtyngd af olyckan och det torde således
icke anses opassande att rikta den mot ho
nom sjelf tillbaka
Det synes oss dock som om den bästa upp
rättelsen för Kgl Kom merse-Kol legitim vore
vunnen derigenom att den åtalade uppgiftens
falskhet blifvit oiFentljgen ådagalagd Ett an
svar på Hr Åkerblom hvars förtroende blif
vit mi-sbiuk dt gör denna upprättelse knapl
fullständigare Månne icke Kgl Kommerse
Kollegium kunde skänka Argus samma ädel
modiga förlåtelse som lian rönte at Skånska
Privat-Banken efter den diktade uppgiften
att samma Bank hade inställt sina betalnin
gar —
"Då man »lår bland hundar tjuter den som
fått slagi t— är ett gammalt ordspråk som
tick en löjlig bekräftelse genom en insänd ar
tikel u .li Nya Ajgua för- siatlidne Thoi-sdag
Vi hade i vårt Blad for JTiiWtewem miwnS
om ett nyligen anstäldt brän vinsbeslag i h 11 f—
vudstadens grannskap men hvarken vi eller
Allmänheten kände någia närmare detaljer
derom förr än vi eden och jämmerropen ii
nyssnämnde artikel gåfva ledning åt dem
som an sago det löna mödan att forska i äm
net Vi för vår del känna väl ännu icke
hvem den tjutande denna gången varit då
på halsbandet endast synts boks äfverne
A —rs men att lian beherrskas af en
svindlande fruktan för alla noga re bestäm
ningar af den nya förordningen emot illusion
af lagarne om Bi än vins bränning ligger desto
mera i ljuset —
Vi tindra icke att vårt yttrande det
Vederbörande lära oförtöfvadt begära Nådig
förklaring öfver samma förordning väckt
en plågsam oro hos hvar och en hvars
vacklande existens ar baserad på den demon
ska industrien alt eludera lagarna till de su
pandes fromma — men billigt förvånar det oss
alt Nya Argus lånat sig till organ för ett så
smutsigt intresse Dock — det var naturligt att
bi än vinspatronen icke kunde sakna sin bi än —
vii .sadvoka
Ingen enda af de uppgifter i vart B 'a dj
hvilka Argus och hans uppbragte Insända ,e
behagat klandra är stridande mot sanningen
Att vår berättelse om beslaget varit grundad
har Insändaren sjelf tyvärr måst medgifva dä
han sökt komma ifrån saken ined ett förme
nande att åtgärden företagits
af icke aueto
risvrad person o s v Försvaret var dessu
tom högst öfverflödigt då- vår korta artikel
tydlitjen visar att der-ied icke åsyftad s att
utpeka någon persons utan blot t för fattningens
felaktighet
Ytterst enfaldig är den mot oss använ
da slutledningen alt beslaget ej kan an
<es verkstäldt
"emedan
såsom orden ly
da
"allting står på silt ställe och redskapen
är i full gång
Känna icke Nya Argus
och hans vän vid Brän vinspannan att Konsl
Förordningen d Juni i83o stadgar i 6e
alt då beslag sker hvarken- redskapen el
ler rättigheten till bi änvins-till verkning får
fråntagas den antastade förr än första Dom
stolen dömt i målet —Atl Ilr A—r änntu
tills vidare fortsätter sin spirituösa verksamhet
bevisar alliså ingenting i salt-en
Riktigheten af vår anmärkning att den Kgl
Förordningen synes vara ett hastverk då man
så snart behöfver begära ett supplement der
till har Nya Argtts icke sjelf kunnat förneka
enär lian till och raed förklarat att "För—
fattnings-Concepisten varit blind
Att vi
jemte vår anmärkning icke u-tredde detaaljer
ne af Förordningens ofullständighet var de
sto mindre underligt som vår uppsats hade
naturen af en blott notis men icke af en re
cension ,»
Slutligen och ifall Ilr A—r vill afven fram
deles gripa till pennan till försvar för brän—
vins-mdustrien råda vi honom att söka leda»
sina ideer g-nom ett kylfat så att de ma röja»
mindre hetta när de inflyta i Argus
lintorisk öfversigt af Ant \S >erpens
belägringar
Det intresse som för närvarande- är fästads
vid belägringen- af staden Anlwerpens eitadeli
ger oss anledning att har nedan ur en ut
ländsk Jurnal meddela en kort teckning af dte
särskilta belägringar samma citadell tillförene
utstått Denna tafla lemnar isynnerhet till
fälle att anmärka de framsteg som Krigskon
sten tid efter annan gjort
Den första belägringen åren i8S /foclz l585
1 Juli månad 1584 visade sig Hertigen Alexan
der a£ Parma Öfverbefälhafvasie öfveu Sjgan—

Sida 4

sVa truppfrne i Nederländeine framföY Ant
werpen för att belägra den lians armé
som
vav reducerad till 12 ,000 man iufanteri ocli
1700 hästar tillät honom icke att storma fäst
ningen Han beslöt att instänga den ogii
söka uthungra garnisonen Detta varettgigan
stiskt företag och afstyiktes af de fle *te offi .ce
rarne i hans konselj Snillets ingifvelse ledde
dock Hertigen af Parma han var fast i sitt
heslut oaktadt alla faror ocli svårigheter och
framgången krönte hans företag
För alt af ^kära de belägrade all tillförsel af
lifsmedel var det nödvändigt att göra sig mä
stare af segelfarten på Scheldm Han lycka
des häri pä södra sidan genom att bemäktiga
sig Tertnonde och att från denna punkt än
da till Antwerpen förse flodens stränder med
skansar Ghent hade redan fallit i hans våld
För att från norra sidan hindra Holländska
flottan att åter förse staden med lifsmedel var
det oundgängligen nödvändigt att bemäktiga
•»ig skansa ne Liefkenshoek och Lillo som vo
ro ämnade att försvara denna flottas passage
Ben förra af dc båda skansarne intogs men den
sednare motstod alla anfall Ett medel åter
stod ännu man borde stänga floden genemen
dam d v s anlägga en brygga af 2 ,400 fots
längd öfver en flod som alltid är 60 och un
der flodtiden 72 fot djup En Italiensk In
geniör vid namn Baroccio utförde detta ofant
liga företag De högsta skeppsmaster nedså t
tes i floden sammanbundne med bjelkar och
förenade vid bottnen med ofantliga stenho
par och voro snart nog ti i 1 räck ligt fasta att
uppbära en stark brädbetäckning försedd med
bröstvärn på hvilken tio man kunde marsche
ra i bredd Denna byggnad som utgick från
de bada stränderna och stödde sig på iästena S :t
Marie och S :t Philippe skulle mötas och sam
manbindas midt i floden för att bilda en en
da massa och tillstänga passagen
Men naturen uppställde nästan oöfvervin
nerliga hinder mot företagets fullbordande och
co Öppning af i 100 fot återstod att fylla Ett
sinrnikt påfund besegrade denna svårighet
iiåtar som sammanfogade med kedjoi och fa
sta hakar lågo för säkra anka-en uppfyllde
fiel tomma rummet De båda dammarne slu
tade sig i tvenne aflånga fyrkanter besatta
nifd artilleri 90 eldgap skyddade skansarne
dammarne och de bida redutterns 3o ofant
liga båtar understödde dem och en flotta al
4o segel låg färdig att mottaga det första an
tall
De belägrade åskådade i böljan dessa arbe
ten med förakt Men pålverket motstod vatt
nets våldsamhet och isarne under vintern kun
de icke göra det någon skada Staden som
var utblottad på understöd kände de försto
ölägenheterna af hungersnöden det var nöd
■vändigt att antingen kapitulera eller förstöra
de bilägrarides arbeten En Italiensk Inge
niör vid namn Giambelli satte sitt snille mot
sin landsmans
(Forts e a g
ANNONS ER
till salu finnes
NYA TESTAMENTET
efter stora kyrkobiblen
med parallelsprxk
öåk fE
med
Företal af H Schartau Luthers förspråk f Ep t
de Bom samt uttydning af ord och talesätt säljcs i
Bokhandeln uti välskt band till 44 sk Banco X ex er
hålles boken hos Förläggaren Boktryckaren B M Bred
b«rg i Sto *kholm till -Z sk Banco och i parti af 100 ex
till 2» sk r t
Af trycket har utkommit och saljes 1 A Bonniers
Bokhandel i Storkyrkobrinkeo Erik von Sichzngetts
Ande Dess kringvandring och Förlossning En hän
d ?Jse
nr Tolfte århundradet 36 sk
Valda Romantiska
Berättelseri ur b venska hi
s tori en af Don de Trueba l :sta hAft innehållande den
Förgiftade Bägaren 12 sk
Renskrifvaren eller hvem Regerar historisk Be
rättelse från Ludvig den i5 :dea hofaf H Zschokke £i sk
Banco
UTKAST TILL
SKRIFTERMÅL
"veckopbedikn ingar
HENRIC SCHARTAU
Förstå Bandet har af trycket utkommit och säljes i
bokhandeln till 2 Bdr Banco Hos Forläggtrén Bok
tryckaren B M Bredberg i Stockholm fas hvart 6 ;t
ex gratis För parti öfver 100 ex ökas rabatten
Af trycket har utkommit och säljes i Deleens et
comp Bokhandel
a 36 »k Banco Fransyska Språkläran
i sammandrag Öfversättning af Abrégö de la Gramaire
Francoise par Msr de
V ILLY
V AILLY
Af trycket har utkommit och säljes a 6 sk
Banco i W Lundeijnists Bokhandel rid Myntgatan
Tabellarisk framställning af Hebreiska Spruttets
Gramatik
Uti Östergrenska Musik och Bakhandeln Svensk
Botanik af Palmstruch och Vonus med dertill hörande
522 Plancher Utkast till beskrifning om Upsala med
tillhörande Plancher af Busser Carl v Linnes Skin
ska Besa Ir 1749 med Rön och Anmärkningar uti Oe
conomien Naturalier Antiquiteter Seder och Lefnad®
sätt med tillhörande figurer — Jacob de la Gardées tio
åriga Krigsbedrifter i Ryssland i6fi — Konung Johan
III ;» Krönika af Girs
— Kort beskrifning öfver Fahlun
med Chartor och v ner af Lindesberg till nedsatta pri
ser
Af trycket har utkommit och sälje i Ostergrenska
Musik och Bokhandeln Handbok i Teknologien eller
Slöjdkunskap efter Hermbstädt Öfversättning med till
lägg 2 12 — Handbok för tillverkning och rening af
Oljor s väl Fabriksvis som för Hushåll af Fontenelle
Öfversättning i sammandrag med tillägg 40 sk Banco
Af trycket har utkommit och säljes i Ö»tergrenska
Musik och Bokhandeln Drako och Ida eller Scener fran
Grekiska frihets kriget Svenskt Original 16 sk Banco
Hos Herr Probst cch de fleste andra Stockholms Hrr
Bokhandlare
ROMERSKA HISTORIEN FOR BARN
med 43 utmärkt vackra gravurer 1 Rdr Eko
bidrag till förbättrande af barns
förstå uppfostran
Öfversättning frSn 10 .de Engelska uppl Z2 sk B ko
e11 bok den alla borde ega som hafva befattning
med den första uppfostran
HÄLSOMÄTAREN på tryckpapper s sk Bko
tpS skrifpapper 4 Lk Bko
En mycket vacker äkta Osti .» <±iek Bordtatvice i
Kryddboden hörnet af Österlånggatan och Johannes
Gränd
En sigillsamling för 4 Rdr 32 sk Banco på Dagblads
Contoret
utbjttdes htra
FÖR BRÄNVINS DESTILLATORER
Ett det fördelaktigaste läge för Hamn- och Skärgårds
handel nära blå Slussen Underrättelse erhalles an
dra Kryddboden vid öfra Slussgatan till venster frän
blå Slussen
BORTKOMMET
Under gåendet emellan Nybron öch Kongl Landt
mäteri Contorets Hus tvärt öfver Carl d 13 torg bort
tappades d 23 d :s kl emellan 1 och 2 middagstiden ett litet
rödt Saffians foderal meden gammalmodig Ring af Ro
senstenar hvaruti en större i midten och smärrs ikring
Den rättsinnige som den upphittat vare god och igen
lem ne den i Fru Vi dm an 5 klädmäkleri- bod i Grefvin
nan Horns Hus a Blasieholmen mot hederlig vedergäli
ning
Genom inbrott i en annans bref hafva pa Formid
dagen Fredagen den 2g December t vän ne Riksgäldssed
lar p 50 Rdr hvardera bada daterade den 7 Januari
1832 den ena med ordningsnummern 1 ,273 och den an
dra med nummern 10 .367 oloiligen Itkommits Anraä
lan är härom gjord i Riksgälds Contoret och hederlig
vedergällning ntJoivas åt den som om dessa sedlar eller
tillgripareu kan lemna någon upplysning da derom
tiiiääg«s i huset N .o 65 vid Regeringsgatan 2 tr upp
inpå gården
Den 27 dennes borttappades en Bordknif med silf
verskatt reiflad och kontrollerad samt märkt med 3 :ne
bokstäfver den sora densamma upphittade torde vara
god mot hederlig vedergällning inlämna den i Krydd»
bodin vid Jacobs Torg
specttts om desse begge arbetens ingifvande Utdelas g-r
tis i nämnde Bokhandel
LÅNBIHLIO LEK vin KÖPMANGATAN
Inneh Iller en intressant nästan complett samling af
svenska Romaner Noveller Resor m m Allt nytt
som utkommer fin» p6 samma dag i Bibliotheket som
det är att tillgå i Bokhandeln Läseafgiften är billig
Till collisions undvikande tillkännagifves att en
öfversättning af Haudbuch d spec medicin Patho
logie und Therap ie von J Nep v Rairnunn är un
der arbete för att med det första från trycket utgifvas
Stockholm i December 1832
v1s1 rxoiit
s3 väl präss a de som släta tryckas med 6kynd»amhe«
och elegans för facilt pris å Boktryckeriet vid Nya
Kungshol m »bro gt tan
En medelålders ogift man »om med sa mycken ju
ridiiJt kännedom att han kan utföra mindre rättegångar
förenar ett stadgadt och godt uppförande kan rii emot
t a x a en lönande befattning uti en af mindre StSderna
Den harÄ reftecterar behagade uppffifva sin adress till
munteligt samtal uti biljett till B N :o z som inlämnas
på Aitonblads Coatorer sednast måndagc ?n 'd 5r ;sta den
nes Att ingen som ej äger do här ofvan nämnde egen»
• kaper må gira 5ig något besväff- är hvad man anhåller
Eng ung man engagerad i Kryddkramhandel där
han tillbragt flere Ir önskade att nu genast fl öfver
taga en utbod i hvilket hänseende äfven Handelsrät
tigheter kunna medfölja Den härå behagar lämna upp»
mårksamhet täcktes till muntligt samtal uppgifva adress
i förseglad biljett till N :o 52 pj Aftonblads Contoret
Uti en helpension hvarest utom de kunskaper son
i offentliga skolor meddelas äfven lemna» undervis
ning i Plitkonsten samt i Franska och Tyska Språkens
talande kunni välartade Gossar när som helst blifva
emottagna mot en Irlig afgift af 2667 32 Banco När
mare underrättelse har Kongl Hofpredikanten Herr
Mag :r C W Vettersson boende i Storkyrkans Pastors
hus benäget lofva t att meddela
Skhld
Stockholm den 27 Dec ZZZ2
TÖR DET VACKRA KÖJ 'ET
Undertecknad far härmed äran gifva den vor
dåde Allmänheten tillkänna att han har för afsigt
att äfven här i Sverige gifva undervisning uti den
af honom uppfunna Applicerade Proportions Lära
Hvarje Fruntimmer skall äfven utan alla förbere
dande kunskaper genom denna Theorie och med
tillhjelp af ett genom fyra punkter betecknadt må ti
icke allenast lära noga känna dit riktiga proportio
nerne af Men ni skans kroppsbildning samt alla af»
yikelser derifrån utun ock inhämta en lätt och
grundlig Method att sjelf göra ritning lill alla möj•
liga slag af Fruntimmerskläder
— Genom denna
Method sättas Damértie i stånd att utföra sina idéer
efter alla Modejournaler samt sä att de passa till
hvarje fa %om att sjelfva klippa till alla Toilett ar
tiklar äfven de mest eleganta samt slutligen att
förfärdiga Snörlif som böra tillskäras efter riktigt
mått ocli reglor tillämpade efter hvars och ens oli
ka växt likväl så rett de utun att på något Sätt
shnciu helsan antin gen genast bild a en vacker vävt9
eller och för fruntimmer under 12 år som hafva den
olyckan att hafva en sned Ryggrad småningom
samt utan att angripa brösto-t dana en fullkomligt
välbildad figur
Denna af Undertecknad uppfunna lättfattliga
Method kan grundligen inhämtas på 14 ä 16 timmar
Dess ändamålsenlighet såsom ett %as ;neligt och til
lika vetenskapligt tidfördrif har blifvit allmänt er
känd af de förnäms ta och mest eleganta Damer uti
alla större Städer i Frankrike Holland England
och Tyskland och skall Undertecknad hafva äran
deröfver förete de mest ojäfaktige och hedrande
betyg öfver ty gacl att man äfven här ej skall för
vägra honom dylika
Denna undervisning meddelas de Dumer som sa
åstunda hemma i deras Logis (Illa Tis dag ar och
Thors dagar samt de öfrige dagarne i veckan uti
mitt €get dertill inrättade Logis på Söder Tull
por isgatan N
:o 33 Priset for hvarje timme är 1
Rdr 16 sk Ranco samt är det väsendtl igen nödigt
att i \ne Damer förena sig om samma timme dock
kunna äfven 5 till och med 4 på samma gang njuta
undervisning Hela Curs en komme således på sin
höjd att kosta hvarje Darne 5 ä 10 Rdr Banko JVå
gon betalning emottages ej förrän efter slutad Lci
rocurs
Som den tid Underteknad här ärnar gifva un•
dervisning är inskränkt till 2 1-2 Månad så vågar
han erhålla att föräldrar som inse dess nytta
och
ej- vilja förvägra sina döttrar denna billiga hem
gift måtte med det snaraste hedra honom med sitt
for tr o en d e
FHh
Fr Hoch
ifrån Berlin boende på Söder9
Tullports gatan Is :o 33
DIVERSE
I Ber ?s Bokhandel vid Stortorget prenumereras med
5 Rdr Banco å
SYE .NSKÅ LITrERATUR-FÖRENINGENS
TIDNING for 1833
hvaraf ett ark utkommer i veckan äfven subscribo
ras a
SR ANDIA
TIDSKRIFT för VETENSKAP och KONST
hvaraf 4 häften utkomma ärligen En utförlig pro
På Tidningen JFTO NHL JD ET 1
3TOCKHOLM prenumereras för år
t833 i Stockholm med 10 R :dr Banko
för helt är 5 R .dr för halft år och
2 R :dr 3a sk för qvartalsamt i lands
orten med tillskott af vanligt postför
valtare-arjvode Från landsorten ernot
agas inga qvartals-pren /im ?rationer
Hos L J- h r rbt a
SUPPLEMENT 54

Sida 5

54 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Lördagen den 29 December 1832
Den Franska Dep Kamarens diskussion Öfver
adressen till konungen i ar .ledn af throntalet
(Forts fr Suppl N :o 53
Hr Odiion Barrot Utrustad med sinne for
det rätta och en blid som förstår klart
bedömma vår närvarande belägenhet ville
vår president att restaurationen och den v >ya
monarkien skulle vara fullkomligt skilda (nytl
bifallstecken af Hr Dupin d ä och denna
tanka återfinner jag i våit adressprojekt ty
der säges att Kamaren förskjuter med lika
ovilja försöken till republik som restauratio
nens minnen- (Hr Dupin ger ytterligare till
känna sitt bifall till hvad talaren yttrar
Och i sanning mine Hrr den ringaste
likhet med restaurationen skulle vara en af
vikelse från vårt ursprung och vilkoren för
vår tillvarelse likväl var det icke blott en
enkel skilnad i läror som delade sinnena
denna skilnad fann en tillämpning i grund¬
lagens akter således då det var fräga om
att gifva landet en verklig representation
hvem var det som skyggede så mycket som
möjligt för denna oundvikliga föränd ing
Hvem var det som upprätthöll så länge
som möjligt det dubbla votum De som i
Julirevolutionen blott sago en dynastiförän
dring de som vid stiftandet nf den nya
lagen för päiskapet icke ville att man rörde
hverken vid det personella ef stiftelsen under
föievänning utt den hade bUte och förval f
vade rättigheter eller vid privilegierne eme
dan man ville af dem göia en grundval för
den nya makten
Hvem var det deremot som ville att pärs
kammaren en modererande makt en växendi
,1ig makt i den politiska ordningen skulle få
en såden sammansättning att den intog en
verkligt betydande plats i våra institutioner
alt den kunde göia landet tjenster under
brydsamma förhållanden Hvem var del
»om ville alt pärskapet sattes i harmoni med
folk-stiverär .etetens princip Hvem var det
som ville att Juliregei ingens pärer skulle på
visst säll synas lödde med sjelfva revolutionen
Det var de män som i fråga om rättigheter
ville att ing«nting fanns äldre än revolutio
nen i83o Det var de som ville alt folk
tuveiäneteten icke blott in >krefs på fronte
tpiceo af kartan men att den gjordes till
bennes grund och fäste
Söncli ingarne lago således icke ensamt i
teorieme då det var fiåga om vallagen
och då vi fordrade utvidgning ti valratten
af hvad tanka leddes vi väl då Vi uppfat
tade saken så att folk-suv ei änttetens princip
borde förenas med nödvändigheten att icke
lemna valrätten åt andra än dera som ge
nom sin upplysning gafvo en borgen för ett
riktigt bruk af denna rättighet blott der
syntes oss gränsen ligga för rättigheten alt
välja vi fordrade således att valmans-skat
ten skulle nedsättas och att dessa feodala
valbestämningar skulle försvinna som lem
nade hela valrätten åt egendom och förmö
genhet vi fordrade alt de inlellektuela skick
ligheterne och lörmögenheterre också linge
sin andel hvad svar gaf man oss väl J
gån ott kasta tr i ett okändt tillkommande j j
r
r
jag i denna tribun för att uppfordra Jta-
Att nedsätta valmans-skatten till 200 frän
ker det är att omstörta staten Välan mi
ne Hrr experimentet bar blifvit gjordt åt
minstone till hälften om vi icke vunnit val
lättigheten for skickligheten och talangerne
så ha vi å :minstone fått valmans-skatten
nedsatt till 200 fianker och har väl detta
åstadkommit oroligheter i staten Åtminsto
ne har jag icke förmärkt någon sådan olyc
ka och det synes mig att de som bestredo
landet till och med de mest lagliga följder
af sakernas nya ordning blifvit vederlagde
af händelserikas utgång
Man har begärt att vi i dag måtte för
klara hvad vi vilja göra med denna
vallag stiftad i enlighet med våra önsknin
gar och vi skol» icke vara förlägne för sva
re t i fråga om rättighet erkänna vi att då
alla medborgare äro lika inför lagen böra
alla medborgare utöfva politiska rättigheter
men då 9 "som jag redan sagt dessa rättig
heter erfordra för sin utöfning vissa vilkor
af upplysning och skicklighet kunna de ic
ke anförtros utan åt personel
som uppfylla
dessa vilkor och hva 1 öfver lagstiftande mak
ten är domare i landets namn Nar vi så
ledes fordrsde såsom en princip att man på
vallittorne skulle lemna inträde åt alla re
presentaliv a forniögenheter utan att under
söka om de grundade sig på besittning af
egendom på industri eller talanger och
skicklighet så voro vi i koneequens me l
iå 'a principer Men J veren gcncm hvilket
missförstånd \allagen gick miste ont denna
förening af representativa förmögenheter
En röst från de inre afdelningarne men
det hor icke alls varit något missförstånd
Hr Odiion Barrot Alan har tiott att em
betsmännen icke endast i egenskap af em
bet-män borde erhålla rösti ättighet de sto
do främst på listan af dem man ville upp
taga i representationen man strök ut dem
och alla de andra man ville ha in delode
lika öde till och med de representativa för
mögenheter i afseende på hvilkas uppta
gande jag är öfveitygad Kamaien icke haft
mer än en röst
Valan i denna sakernes ställning äro vå
ra anspråk icke stora vi vilja framlägga för
Er ett förslag att upptaga dessa samma re
presentativa förmögenheter i vallagen J sen
att vi föi klara oss öppet
Man har förebrått oss att aldrig hafva
visat vrede mot de anfall af hvilka styrel
sen vurit hotad Jag tror mine Hrr att i
pol»l k är vreden en dålig sak Val stånd
aktighet men häftighet — aldrig För öf
rigt hafva vi väl någonsin undandragit sty
rel-en vårt bistånd då det varit fråga om
att gifva styrka åt lagarne Må man nämna
ett enda ord af oss som aggat till våldföran
de af dem»
Hr Madier-Montjau med gäll stämma
Jag begär ordet (Man uttiycker förvåning
från flere half
Hr Odiion Barrot Då Lyon öfversvämma
des af blod genom en olycklig kollision
mellan aibetarne nationalgarde linieti up
på r ne och autoriteterna på stället uppsteg
p
Och J frukten ej att gifva eder sanktion St
denna åtgärd det var på ansvarigheten af
en ministrriell underskrift man grundade en
dylik handling som vore tillräcklig att van
hedra en hel styrelse (Ganska bra ganska
bra
Om vi icke hafva rätt att yttra vårt om
döme öfver de medel makten använder
för atl qväfva våldsamheterne om vi icke
kunna taga en befolkning i försvar mot den
beskyllning man orättvist gör den då un
derkastar jag mig för alltid det klander ett
sådant förhållande kan ådraga mig ty det
är min fasta föresats att altid taga dens för
svar som synes mig med 01 ätt angiipen (Gan
ska bra ganska bra
Vi halva förhållit oss på samma sätt i
afseende på Grenoble Hade vi icke rättig
het beklaga »It man icke begagnade lokal
autoriteternas fredliga melankomst Kunde
vi icke klandra min stören derföre att den
förkastade denna mellankomst för att ge
nast bruka bajonetten mot menriiskor soai
befinna sig i trängsel mellan tvenne motsat
ta krafter
Vanten eder icke mine Hrr att jag åter
ingår i den diskussion min hedervärde vän
Hr Salverte bragt å bane rörande Junihän
delserne måhända äro vi dem ännu allt
för nära för att om dem kunna fäll» ett
tillförlitligt omdöme (buller i centern Un
dersök ningarne vid domstolarne fiamstalla
hittils enskilta isolerade händelser som ic
ke pa 1 ngt när spiida tillräckligt ljus öfver
denna fråga Hr Inrikes ministern synes mig
hafva väl framställt beskaffenheten af denna
händelse Det är ganska sant alt i en folk
massa (hvarföre skulle vi neka det finnes
alltid peis
.oner som äro benägna alt med
vapen i hard anfalla styrelsen men hvem
kan mera beklaga detta än just vi som ef
ter hvarje sudan orolig lörelse kantas tillba
ka och gå miste om det fi amski idsnde vi
laglig ordning angett oss kunna hoppas
(Bifall till venster
Ma de illasinnade bedragne hafva trott
att den 5 Juni ögonblicket var inne att med
våld påtvinga landet nya institutioner jag
medger det men hvad blef följden deraf
Folkmassan som den 5 Juni icke kände de
ras syftemål och deras planer stod tvekan
de den 6 :te visste hon hvad de ville Ge
nast så snart hon såg alt har icke var fisi
ga om att hämma polisens våldsamheter u-

Sida 6

tan att underkasta sig den enstaka viljan
hos några personer sago vi desse samma
personer krossade qväfde genom denjfenhäl
liga föreningen af alla de krafter som upp
rätthålla samhället
En stor lexa en afgörande lexa ligger
häri hoppas jag för dem som i förlitan på
sitt mod sitt hjeltemod om man så vill
tro sig med våld kunna påtvinga landet si
na dåraktig» drömmar De böra förstå nu
mera att en revolution icke göres af en
nyck
utan endast för att tillfredsställa ett
behof som kännes af hela samhället (Gan
ska bra ganska bra Det är endast då
och när den inskränker sig till att skydda
att gifva helgd åt allas önskningar som den
är laglig och varaktig (Förlängda bifalls
rop Jag fäster mig med glädje vid hop
pet att vi icke mera skola hafva sådane lex
or att gifva De män hvilka icke finna
•ig tillfredsställda af den närvarande styrelsen
skola som jag hoppas hysa nog förtroende
till allmänna förståndet i landet att icke
vänta bufvudsakliga förändrjngar Irån nå
gon annan källa än den allmänna önskan
och den allmänna viljan (Nya bifallstec
ien
En enda omständighet för öfrigt bör nu
fästa vår uppmärksamhet i afseende på Ju
nihändelserne nemligen att den 6 Juni voro
de helt och hållet slut den 6 Juni var all
männa säkerheten återställd — — — (Bul
lersamma afbrott och nej i centern Det
är med Monitör en i handen jag talar läs
den och J skolen finna att jag i detta
Ögonblick lika litet som något annat till
fälle påstår annat än bvad som är en san
ning Den 6 Juni oaa aftonen funnos icke
på stridsfältet andra än en hop promeneran
de som voro nyfikne att se hvar striden
stått
Jag skall icke ga det amendement i för
väg som man skall föreslå i afseende på be
lägringstillståndet men jag vill med anled
ning nf detta särskilta faktum visa skilna
den mellan oppositionens och roinistérens
förfarande Man säde oss för några ögon
blick sedan att vi åtminstone borde säga
hvad vi skulle hafva gjort i ministravnes
rglälle Hvad vi skulle hafva gjort Nöjde
att hafva förskaffat Jagarne seger skulle vi
hofva gjort oss en ära af att segra med
dem ministrarna de :emot hänförde af o
lyckliga sninnenj hafva kallat till iijelp en
bämd som tillhörde en annan tid de hafva
upplifvst mili tär-korn mission ern« de hafva
gifvit åt Frankrike åt Europa detia oerhör
da skådespel af civilisationens hufvudstad
ofverlemnad åt m ililär-kommissione ^För
längda bifallsrop långt afbrott
Hr Lafjfitte Förträffligt förträffligt
En löst i centern Rätt dåligt tvertoro
ganska dåligt afskyvärdt
Hr Odilon Barrot Se der mine Herrar en
af de olikheter som skilja oss från det mi
nisterielU systemet se der på hvad sätt vi
skiljt oss från ministérens af d i3 Mars lä
ror och huru vi aflägsna oss ännu mera från
ministéren af den ii Okt I spetsen för mini
stären af den i3 Mars stod en inan hvars
namn J oupphörligt Skallen och hvars verk
i sägen er fortsätta men jag tviflar alt den
ne man hade gifvit sitt samtycke till er för
klaring af belägringstillståndet säkerligen
skulle han icke på detta sätt hafva veder
lagt sig sjelf denne man hvars oföränder
liga tiosbekännelse var "Kartan endast
kartan ingen annan despotism än lagens
denne man till hvars pris vår President ytt
rat vid hans graf att han icke önskat icke
framkallat Julirevolutionen att han alltid
visat yttersid ovilja för undantagslagar (För
längd rörelse
Söken J ett värn i stundens brydsamhet
och faror i svårigheten af er ställning
Detta är ingen ursäkt ty då ni öfver lan
det nedkalladen en undantagslag fanns fa
ran icke mer Och detta utslag af Kassa
tionsdomstolen afkunnadt efter er lag och
mot er lag bevisar det tillräckligt Ni håf
ven underkastat er detta utslag det är sacnt
men gören er icke en ära af denna under
gifvenhet Tron 3 väl att om JXi velat
trotsa och tillintetgöra detta utslog ert för
hållande ej blifvit föremål för annat från
vår sida an ett blott klander Vi »kulle
hafva vältrat hela tyngden af en anklagelse
öfver er Det hade varit en pligt för oss
Men under dessa beklagansvärda omstän
digheter hafven J åtminstone visat aktning
för menskligheten En polisbefallning fram
letad jag vet icke från hvad tid en förhat
lig lag som befaller läkarne våldföra de
hemligheter dem anförtros som föreskrifver
dem angifvelse (hvilket jag vill icke säga
i moralen men blott efter begreppen om
vanlig ärlighet anses såsom brottsligt och
förnedrande en sådan lag har man vel»
föreskrifva aktningsvärda medborgare midt
för landets ögon hafven J ställt dem mel
lan böter och vanära och framför de såi
som blödde för menniskor på dödsbädden
gingen J att tala om schavotten (Bravo till
venster
D ^t är icke de i före att inom folkel
uppstiger en känsla af harm och förtry
telse hvarom J icke ens haft någon aning
som J förkasten denna åtgärd som J viljen
lå ;a deri försvinna lycklige om J kunnen
bringa den i glömska (Nya bifallsrop
Detta ar ieke allt mine Hrr efter ett
långt ministeriel t interregnum ty interreg
num kallar jag att ministéren icke var kon
stituerad utkommer en proklamation hvari
man låter konungen tala Ii *» cg-n .Lop hns
den man J saknen och prisen måhända utan
att förstå honom (allmän munterhet en
förtjenst hos honom
— och jag ager rätt
alt säga det till hans beröm ty jag har till
räckligt kämpat mot honom för att äga rätt
alt berömma honom •— var att fullkomlig
hafva uppfattat denna första lag i den re
presentativa styrelsen att just derigenom att
konungen är okränkbar kan han icke inför
lifva sig med något visst system emedan ett
system är underkastadt det osäkra af en ma
joritet liksom konungan är öfver all majo
ritet utom all majoritet likaså kan han icke
bindas vid något system
Må då de män som under smädelser mot
Majestätet bemöda sig att fästa det vid — att
införlifva detmed ett förgängligt system som
har några rösters majoritet att tacka för sin
tillvaro må de afhålla sig ifrån att berömma
Casimir Pcrier han skulle gjort fullkomlig
motsatsen af hvad de göra Han visste att
ensam ansvarig han borde taga på sin
skullra följderna af sitt system och icke sö
ke dela ansvaret med Majestätet som ar
okränkbart Se der en af
_
Casimir Periers
förljen»ter
Hvad honom beträffar så kände han sig
stå i spetsen för majoriteten och nöjde sig
icke med skenet han ville identitet i prin
ciper och man skulle icke hafva sett honom
understödja paragrafer i adressen som stutt
i djup motsägelse med hans förra tänkesätt
Huru det än må vara så har det min iste
riella interregnum upphört ministéren har
blifvit konstituerad Hur har den börjat
Har den återvändt till lagarnes bana har
den visat sin vördnad för dem i denna Ka
oväi digt
mare Nej Dess första handling var ett
öppet våldförande af lagen Då vi rådslogo
öfver vikten af Pärslagen då vi så högtid
ligt uppställde alla stadganden deruti ocfi
under förutseende af alla följderna af dessa
institutioner lyckliga ellsr olyckliga för lan
det allt efter som deras organisation var god
eller dålig — då vi fordrade garantier mot
hofgunsten ansågo vi det tillfyllest att åläg
ga makten att vid utnämningen af nye Pä
rer uppräkna icke titlar ty dessa bio icke
alltid Ijenster utan både tjenster och tit
lar
Hvad har man gjort Man har
gäckats med lagen ty man har sagt "den
och den för sina tjenster
Ett utslag måsta
vara motiveradt Hr Slor-Sigillbevararen vet
det ganska väl och han skulle till Pärs-Ka
marer .s revision återförvisa ett som lydde så
här "den och den har vunnit sin rättegång
emedan han har rätt
Detta är icke ett
motiv det är att göra lagen till intet (Gan
ska bra förträffligt
En annan ordonnans som följde på den
olagliga Pars-utnämningen är likaledes fläc
kad af olaglighet
Hertiginnans af Berry arrestering ehuru
sen förtjenar vårt bifall men sedan hon var
arresterad hvad ålåg väl ministéren Des
pligt föreskrefs den icke blott af lagen men
af hvad som är mest vördnadsbjudande på
jorden af domaremaktens beslut hvilka för
förbrytelser begångna inom Frankrikes skö
te kallade Hertiginnan af Berry till ansvar
inför en assis-rätt
Ministéren kunde åstadkomma en konflikt
de igenom att den gjorde saken anhängig in
för Pärskamaren hvilken fordom högsta in
stans upphäfde den vanliga rättegångs-ord
ningen Men hvad gör man väl Man ut
färdar en ordonnans liksom fruktade man att
allt för eent komma in på derna godtyckets
väg rnan utfärdar en ordonnans lör att gif
va tULLänna alt man ämnar öfverlemna sa
ken åt Kanirarne Hvilken sak Är det frå
ga om att stifta än en ny lag om den förra
Kungafamiljens afsättande eller måhända att
gifva denna lag en bekräftelse sorn felades
den Nej man vänder sig till oss med begä
ran alt vi skola förfoga om Hertiginnans af
Ben v öde d v s man vill att vi med en
'oimtols utslag framför oss och som ej aro
kallade till annat än alt stifta lagar skola
blanda oss i domare - maktens åtgärder vi
som icke hafva rättighet att blanda oss i dem
mer an i det enda fall att fråga vore om
ministrarncs ställande under åtal man vill
alt vi skola döm ma i följd af en akt utfär
dad af styrelsen
På detta sätt har man öppnat sessionen
sedan man sammanblandat statsmak terne se
dan man sammanblandat alla grundvalarne
för vår statsförfattning Utan tvifvel gifva
dessa fakta ministéren en alltför uppenbar
dementi för att den skulle vågat kalla sig
lagarnes ministére» Det är icke i lagarne
men utom lagarne den funnit sitt stöd Må
den då låta bli ett här uppträda såsom en
kämpe för lagarnf (Bravo frå» venstra si
dan
Efter att hafva på delta sätt granskat mi
nistérens serskilta handlingar återstår mig
a !t svara pä den utmaniag Hr Inrikes Mini
stern gifvit oss "J är en starka i tadlet
säger
han
"men om Ni haft samma svårigheter
sota vi att öfvervinna hvad »kullen J hafva
gjort
Hvad vi skulle hafva gjort fragen J Men
känna vi väl den politiaka ställning hvari
JNi befinnen Er Hafva vi inträngt i hemlig
be terne af Er diplomatik i de dunkla irr-

Sida 7

fcaogarne af Ér polis Känna \i under hvil
la omständigheters inflytande J handlen
Och J viljen att man svarar Er Hvad vi
kunna saga Er i dag iir alt om det ålegat
oss att lugna Frankrike midt under de bor
gerliga oroliglieter Ni uppväckt så skulle vi
i stället att likt Er väpna oss med en dik
tatorisk myndighet inneslutit oss inom kon
stitutionen och hämtat vår styrka af de la
gar dem Ni våldfört (Till vänster Ganska
dia ganska bra
Se här hvad vi skulle hafva gjort hvar
före ställen J då till oss des-a frågor J
hnfven förkunnat oss att lagförslag äro att
alt vänta om de äro goda äro vi långt i
från att vilja angripa dem utan tvertom
»kola vi öppet och redligt antaga dem
Statens välgång
.på hvad sätt man ock må
bereda den från hvad håll den ock må
komma är allt hvad vi vilja är enda fö
remålet för våra önskningar Men om ed a
lagar äro skadliga skola vi bekämpa dem
med all vår kraft lifvade af våra grund
satser dem alla känna
Skulle )ag ingå i granskning af ministeren»
system i afseei .de på den utrikes politiken
Det var måhända en oförsigtighet å Mini
sterens sida alt utmana oss att kalla oss in
på detta område Om vi kunde i sin helhet
och fullständigt diskutera detta ämne så
skulle vi äfven der följa ministeren och
måhända vore det icke svårt att bevisa a ti
det är genom ett blindt framhärdande i sin»
inbilli ingsdrömrnar som ministeren kommit
att förelaga en expedition den jag väl hop
pas skall krönas med en lycklig utgång
men som verkställd under sådane omständig
heter vid börja af vintern erfordrar all
den tapperhet en Fransysk armé
är i §tån <l
att utveckla (Bifall på venstra sidan
Dessutom ar det icke då aroie
erna stå i
hvarandras åsyn och kanonen är färdig att
dundra som det är lämpligt att öfverlemna
sig at diplomatiska diskussioner
Se här mine Hrr de förk lai ingar dem Hr
Inrikes Ministerns tal framkallat jag hoppas
liksom han att vi for det tillkommande sko
la lemna å sido dessa allmänna diskussioner
af hvilka landet lär så ganska litet och som
upptsgn Kammens dyrbara ögonblick Jag
hoppas att sedan vi på detta sätt redan vid
sessionens första början uttömt detta amne
skola vi framdeles icke sysselsätta oss mrd£an
nat än landets positiva intressen Yi skola
granska de lagar men föreslår oss efter in
gifvelsen af våra samveten och de giundsat
ser vi öppet förkunnat Vi skola utan tvif
vel hafva förtroende nog för hvarandra för
att tro att det gifves ingen ef oss hvars
röst icke utgår från hans simvete (Ja ja
På detta sätt skall den häftighet och retbar
het försvinna som ofta till och med förvilUt
vårt omdöme och som skulle sluta med att
göra till intet det förtroende landet bör hy
sa för våra ^arbeten
En liflig och lång rörelse följer på delin»
märkliga improvisation talaren emottager
talrika lyckönskningar
Den sista eldspbutningek af Aetsa
{Utdrag aj ett bref från professor Gtmella
ro i Catani a clat den 15 Nov 18 J2
Den 3l Oktober kl half 3 e >ri bebådade
flere af ett förfärligt underjordiskt buller
åtföljde jordskakniugar i skogsregionen af
JEtna ett nära förestående vulkaniskt utbrott
men som berget helt och hållet var öfver
höljdt af moln var det omöjligt att bestäm
ma på htilken punkt det skulle ske Följan
de nstt kunde man likväl tydligt märka att
Det ena var foten af deri yttersta käglan e
mot S O på 2 ,3oo fots höjd öfver vatten
ytan Ur flere små öppningar uppslungade
aska sand och slagg och en af dem utgöt
en i»ir <ire betydlig lavsström sota tog sin
kosa åt Casa di Gemellaro (brefskrifvarens
landtgård men den gamla lavaströmmen från
år 1787 hämmade dess lopp och lafvan
störtade sig i dalen Trifuligliette åt berget
St Simone till ,-sedan deri gått ungefär två
Italienska mil från sitt ursprung
Detta utbrott var dock ett intet emot ett
annat som ägde ruro i granskapet af Monte
Lepre nordvest från Kratern åtta mil från
Bronte och vid en höjd nf 6 ,200 fot öfver
hafsytan just der skogregionen slutar på si
dan åt bergets spets Här öppnade sig fen
eldgap ur hvilka icke blott aska sand och
slagg uppkastade» till en ansenlig höjd utan
äfven ofantliga glödande massor jorden bäf
vade oupphörligt under denna katastrof och
det underjordiska dånet var förskräckligt
Ur den högst belägna mynningen skedde ex
plosionerne med sådan kraft och uthållig
het att en ända till 120 fot hög eldkolonn
syntes upprest som sänk :nde sig på något
afstånd bildade en båge af eld Hvad som
isynnerhet förtjenar uppmärksamhet är att
en mörkblå strimma uppsteg lodrätt till en
ganska betydlig höjd och förblef såsom ett
utbrottet åtföljande fenomen flere dagar oför
ändrad
— De fyra andra gapen voro nästan
lika oroliga Ur det längst ned belägna ut
bröt en lavaström som snart hotade kring
liggande trakter med förstöring På fem da
gar framskred den fyra mil vände sig först
mot Malette-skogen men vältrade sig sedan
emot skogen vid Bronte Under loppet af
sitt hastiga framtågande begynte lavan snart
att betäcka odlade landsträckor och anställa
betydlig skada För närvarande bar den blott
tre mil till Bronte — en stad med 13 ,000 in
vånare och som nu hvarje ögonblick hotas
med total ödeläggelse De olycklige iflvs
narne emotse det fruktansvärdaste öde en
del af dem flydde i största förtviflan andra
försökte liksom Katenierne vid det fasliga
utbrottet l66t att afleda lavaströmmen ät
annat håll hvilket dock är förknippadt med
naslr .n oöfvervinnerliga svårigheter emedan
den framrycker med sådant i
aseri o 11 ingen
vågar nalkas den på en fjerdedel» mil nära
Just nu som jag håller på att sluta bref
vet berattas det att lavan allenast är två
mil från Bronte och att den olyckliga sta
dens öde nästa natt måste afgöras emedan
strömmen nu nått en punkt hvarifrån ba
antingen måste utgjuta sig i en dal på si
dan eller ofelbart öfversvämma staden
Den 1 i förenade sig de fem eldgapen i
ett enda Eruptionens häftighet tilltog och
mängden af den aska och »lagg som uppka
stades var omätlig de finaste delarne af
askan fJögo ^ända hit Lavan är af augitisk
natur och innehåller ganska litet krystaller
slaggeri är lätt uppöst likt ett skum och till
hälften förglasad
(Mlgemeine Zcitung
jaur från L E S
ä»
Mariestads postst Till de hungrande
Skogs-Lapparne af ett öfver flödets barn i
Till Skogs-Lapparnc i Piteå insamlade
af tjenstefolket på en herregård i Sö
dra Sverige 6
'—
j
Mariestads postst Till de hungrande
SkL
Transport Banko R :dr 2 ,oo3 34«
Insamling för Skogs-Lapparne i Pilea
Lappmark
Forts från Suppl 1NT :o 53
Transport 1 ,989 18
Upsala postst Ti enne faderlösa ynglin
gar X Y Zr Ädle Pastor Laestadius
skaffa Lapparne nästa år också litel
äta 3 —
Amål postst sig C W Enkans skärf
till de fattiga Skogs-Lapparne 3 16
Elikf ill dliddSk
ggpp
En liten skärf till nödlidande Skoj®
Insamling till Dem Schenström i Hubbo
Se N :o 253
Transport från 1NT :o 269
2» 8
Till Dem Schenström Många bäckar sma
göra en stor ä 2 .—-
Bättre något än intet för Dem Schenström
som lidit en så stor brandskada 3 —
Hvar helst en usling finns etc etc Till den
olyckliga Mamsell Schenström 2 *— #•
Karlstads postst Hvad är vårt öfverflöd
en skänk som himlen ger- Då cn vid li
kars nöd- den rikes hjerta ser 2
Banko 3o 8
(Den 22 Nov afsändes dessa 3o I <Ir
Banko under rekommendation till
Hr Pastor Bergquist i Westerås
Arboga Postst från i dessa uslin
gars nöd deltagande medmenniskor I —
Nyköpings Postst sig H 2 —
5 Banko Rdr 33
Insamling till de Hagelskadade i
S
g g
Stenum Tianspert Rdr Banko 5o« —
Nyköpings Postst sig H 1 16
ANNONSER
Till salu finnes
Anmälan
Hos Herrar Bokhandlare finnes till salu FSr hus»
and akten högst tjenliga
JMYNSTEHS PREDIKNING JR
å alla Sönoch Högtddgöfversätta af
J
på alla Sön och Högtidsdagar öfversätta af O»
U Udden 2 Band hvilka kosta tillsammans 4 Rdr 2H
sk Bco i exemplar
— Uti 13 .de Häftet at Svea säges
bland annat om D .r Mynster "Denne med sällsynta
egenskaper begafvade man har uti Frue .Kirken i Kö
penhamn i tjugu år såsom Predikant verkat outsäg
ligt mycket godt icke blott pä det sa kallade Publi
cum p hufvudstads .boernes sinnesstämning i allmän
het utan ock på de andra Presterne derstädes på ds
Studerande på de Lärde på den högre bildningen»
innehafvare Ej enda .t genom sina predikogåfvor äfV
ven genom sin ädla älskvärda personlighet har han på
det kraftigaste befrämjat åter väck elsen af ett alfvarliga
ro trwkftsatt och cu ren Christendom Hans Prediknin
gar kan man näppeligen för högt värdera Han har för
stått att i dem vara såsom Paulus vill allt för alla
att sätta i rörelse att upplifva och vinna det innerst
menskhga som är för alla menni .ikor gemensamt hu
rudana ock för öfrigt deras lefnadsvilkor och förhål
landen må vara Han har af sann invärtes drift valt
sig det enda stora outtömliga problem att tala till
Christna och om Christna
Frän Stentryckeri et har utkommit och säljes i
Möllers Hedboms och Östergrens IMusikhandel et
1 Rdr Bko
å
Sånger
f Pif
g
med accomp af Piano forte componerade
af WILHELM BAUCH
2 .dra häftet innehåll unde t N .o 1 Den lockand» Fa»
geln af Gfm N-o 2 Isabella Homans ur Quint in
JJurward 9 af W Scott N .o 3 Våren N .o 4 Hem
sjukan af Wallin N .o 5 Flickan
Uti Deleens Hedboms Isbergs cch Wiborgs
"Boklådor a 1 XIdr 16 sk
En
poetisk oih litterär Tidskrift
PROMENADEN i HUMLEGÅRDEN
Optisk Vite af stora Alleen med Rotundan är nyli
gen utkommen
och säljes cnlarerad med fodral i
de flesta Boklådor ä 1 Jidr Bko
1 Normans et Engströms Bokhandel Vetenskaps
Akademiens Handlingar complett 92 hfb iQO Rdr
Svenska Akademiens Handlingar complett i 19 hfb»
42 Rdr Vitterhets Historie och Antiquitets Akade
miens Handlingar complett i 13 hfb 50 Rdr allt
Banko
I Normans et Engströms Bokhandel Hagbergs
Predikningar 2 hlb 6 Rdr 16 i ett hfb 6 Rdr Z
Hedrens Predikningar 3 hfb .r7 Rdr 40 Lehnberg
Predikningar 3 hlb 9 Bdr Aströms Predikningar
3 hfb 8 Rdr 20 sk allt Bko
I Normans et Engströms och de fleste Boklådor
Wallins Religior ^stal Z delar hfb 9 Rdr Bko
Af trycket bar utkommit och säljes i Normans st
Engströms och de fleste Boklådor å 2 Rdr 32 i hfb
Rdr 16 i wb och 2 Rdr i nb Handbok för den ele
ganta verlden eliter strödda anteckningar af Lady
JYLorgan Öfversättning
I Normans och Engströms samt Wibor et C :s
Bokhandel ä 45 Rdr Bko Forsells Kartel Öfver
SKANDINAVIEN på 8 blad jemte Statist Tabel
ler uppklistrad och i rödt rnaroquinsfoclral med
förgyllning

Sida 8

att närmare bestämma frågorna om undervis-
stämm
ikf
Tteskrifning jemt karta öfver MARIES TAT S
■LAN-
af
Forse .ll i Utt er s Ählbergs Probsts De
Sens och Isbergs Bokhandel u i 1-2 Udr Bko
t Bokhandeln å i Rdr 16 sk Banko
OM SVENSKA
SCHOL VÄSENDE T
ll
eller
ELEMEN T
Ali -SCH O LANy
En Skrift tillegnad
Sveriges yngre Presterskap
I Bokhandeln i 16 »k B :co
Försök
ningsverkens reform
AND FRYXELL
I Normans et Engströms Bokhandel Konung Gustaf
III .s Skrifter 6 delar med plancher hfb 19 Rdr Ad
lerbeths Arbeten 2 htb 5 Rdr 16 Bellmans Skrzf
t dr t 7 hfb 22 Rdr 24 von Beskows Vitterhetsförsök
hfb 2 Rdr Choraei Skaldestycken htb 2 Rdrr —von
Dalins Poetiska arbeten 2 delar htb 5 Rdr 16 sk
Franzéns Skaldestycken z delar hfb 10 Rdr Kell
grens skrifter 3 delar htb g Rdr 32 Kullbergs Skrif
ter hfb 3 Rdr Fru Lenngrens Vitterhetsförsök htb
• Rdr 51 Leopolds skrifter 4 htb 14 Rdr 20 Nican
ders Dikter 2 häften htb 1 Rdr 52 sk Oxenstjemas
Arbeten 5 hfb 20 Rdr Tegnérs smärre samlade
Dikter 2 Rdr 16 Vallins Vitterhetsförsök htb a Rdr
fl sk allt Bko
Af trycket har utkommit och saljes i Normans et
Engströms Utter et comp Deleens et comp Boklådor
ä 2 R dr 2i sk Banco
OMNE
i
BO IJO U ET D AUTOMNE
011 poesiea diverses suivies d 'articles intéressans
Denna bok innehåller nästan hela Kongl Familjens Por
traiter
DEN SISTE
FRISEGLAPiEN
f
Pehr Sparre
Historisk Roman i 3 :ne Delar Svenskt origi
nal 4 ^2 Bnnko
Af trycket liar utkommit och säljer Tios A JVi
borg et Comp samt de flesta Bokhandlare a 36 sk
HANDBOK i SÅPSJUDERI
ocli Ljusstöperi-K o risten
d fHhll
jp
lämpad för Hushall
jemte underrättelse om Oljors rening åtföljd af den
härtill erforderliga kännedom af Kemien
Af trycket har utkommit och säljes i de flesta Bok
lador samt i Julmarknaden k 16 sk Bko hättade
Humoristiska Piller att tag på Julgröten
eller
JULKLAPPAR
till alla Höga som Laga
af Jeremias Lunkentus
af Jeremi
Försök till EKONOMISK GATECHES för blifvande
Hiit» <Mödrar
eller
Handbok vid en ung qvinna sjelfpröfning innan hon
anträder i ÄKTENSKAP
.i ^ljes till 1 R :dr Banco hos de fleste Bokhandlare 1
Stockholm och Landsorteme Anm Författaren till det
ta arbete anhåller att innehafvare deraf benäget ville
ratta ett i pag 102 raden Z io-rekommar .de meningen
förfalskande skrif fel der näml ordet uppkokas bör
andras till användes
I Tryckeri- Boden midt emot Kongl Posthuset på
Lilla Nygatan äfvensom i de fleste Boklådor Repeti
torium i Vetenskapernas Litteraturernas och de sköna
Konsterna» Historia för Skolor och Gymnasier af C E
Kindblad 40 sk Banco Mexico» erölring en Historisk
Romantisk berättelse frln usta fjerdedel en af 16 Ar
hundradel af van der Veide öfversättning z delar Z R dr
Banco Kyrkovaktare Dottren berättelse af Friherrin
nan Isabella de Montolieu öfversättning af Th Sund
Jer »4 sk Banco Moina Romantisk berättelse ur Pohl
ska Historien af Bronikowsky öfversättning 32 sk Ban
00 Resan efter Döden en bagatell i 9 Capitel» 24 sk
*C9 „
I Bokhandeln k 16 sk Banco
Predikan som hölls i Riddarholms Kyrkan dl K Gu
»taf II Adolfs likkista förstå gången oragafs af Sveriges
Xärlek och tårar i utdrag af Risk J Botvidi
I Normans et Engströms Bokhandel Psalmböcker
uti sä val högst gentila Som ordinaira och enkla
band af diverse format er
I Normans et Engströms Bokhandel Jord- och Him
melsgloberne af större sort 25 B .dr s tycke och af
mindre 10 R ;dr Banco
I Normans et Engströms Bokhandel History af
Jlngland by Hume Smollet Cormick et Lloyd 26
vol bound in calf 45 R-dr Banco
Af trycket har utkommit och säljes i Normans et
^Engströms och d© flesta Boklådor k iRidr 23 sk i v bx
Populär Geografi till begagnande sci val vid en
skild och allmän undervisning som Äfven vid läs
ning på egen hand sammandragen ur ny ar € »ch väl
kände Författares arbeten
BLÅA BANDET
eller
Den modernaste Franska Kokkonsten af Mademoi
selle Margrete tillämpad för Svenska Kök Af den
na kokbok har inom kort tid i Paris 10 ,000 Exemplar
blitvit törsilda Man förmodar att en öfversättning
deraf pä vart sprak skall med välbehag emottagas af
dom sora värdera ett godt bord med smakliga rätter
Den kostar häftad med en planch 1 ndr Bko och fin
nes hos de fleste Bokhandlare
Till följd af hvad Borgenärerna uti aflidne
Herr Grosshandlaren H TV Bratts gäldbundna bo
beslutat emottagas köpeanbud a den nämnde Kon■
kursmassa tillhörige i Eds Socken och Sollentuna
Härad af Stockholms Län belägne Fastighet Sä
tra om 1 Mantal Kronoskatte Rusthåll som kom
mer att i stadgad ordning efter inställelsedagen i
Goncursen försälj as Denna Egendomen belägen
vid en vik af Mälaren Skarfven kallad 2 3 .4 mil
land och Z mil sjöväg ifrån Stockholm har vacker
och väl underhållen i byggnad bestående af Carac
ters .Byggning med öfverv aning uppförd af träd
och reveterad samt innehållande 16 tapetserade Bo
ningsrumy utom kök Skafferi Mjölk kamm are och
Kallare en reveterad mindre Trädbyggning med
Kök och $ne tapetserade Rum en Rättar byggning
2 :nc Stallbyggningar Spannmålsbod med 3 :ne bott
nar 2 :ne Sadeslo
gar med 4 golf Stall 2 \ne Fähus
Oxhus Får ocK Svinhus Smedja Iskällare För
råds och
Materialbodar m m Ryttarstuga med
Fähus och Faderlada I 'iskar stuga med uthus i en
Husbehofs Vattenqvarn med Inventarier samt in
vid sjön ett Bränneri af Sten försedt med Bränneri
redskap och innehåll ande Mälthus Torkplåt Brygg
och Bagarstuga samt Torkvind Vid ett å ägor ne
anlagdt Tegel Bruk finnas 2 'ne Tegelugnar en stör
re ^Torklada samt en Byggning för arbetare God
Lertägt finnes på stället Trädgården som »mgif•
ver Caracters Byggnaden är försedd med många
handa
slags Fruktträd och Buskar .lrliga utsädet
vid Garden är 30 ä 35 Tunnor i hvarje årgång Höt
af kastningen emellan 750 och 200 lass Betet i ha
g ar ne til lr äckligt och I .öftägten ymnig För närva
rande f ödes vid Egendomen utom Ungboskap
Kor 3 1-2 par Oxar 3 par Hästar och 40 Tår Sko
gen har god tillgång på timmer och vedbrand och
tjenlig odlingsmark finnes på flera ställen Till bi
träde vid den Egendomen åliggande Rustningsskyl
dighet är anslagen Augment sr än a af 1 1 .3 sdels
mantal Gillbenra i Sollentuna Socken Närmare be
skrifning härom äfvensom hvarest köpeanbud emot
tagas meddelar Vaktmästaren Sjögren som träffas
alla förmiddagar uti Kongl Svea Hof Rätt
Ett Orgelverk med Förte Piano passande uti en
mindre Kyrka Skolhus eller Salong öiverenskom
mslse om priset jemte vidare underrättelse om Instru
mentets beskaffenhet erhålles då anmälan göres uti hiu
set N :o 72 Besvärsgatan eller ock till mig på Nyköping
jjunoouw
g py
j junoouw
Hautboist
Ett 4 Oktavers
Klaver
af Kindström för ig Rdr Rz ;s Underrättelse lem
nas vidare härom uti Kryddboden i nedre Stads
gården
Holländskt et Tyskt
POST- och SKRIFPAPPER
af diverse sorter i J f Zethraei Kryddbod vid Öster
långgatan
Ä
SL AD-NÄT
i snörmakare Boden i hörnet af "Westerlånggatan och
Tyska Brinken
En äkta Engelsk Vindhund finnes till salu under
rättelse tås i Göran Helsinge gränd huset N :o 4 4 trap
por upp
En tamd Stare som sjunger och talar och är ett
angenämt Sällskap för sin ägare adress fås på Afton
blad»- Contoret
Albt
Alabaster
arbetad i olika pieser och utmärkt vacker i Eng Glas
boden i hörnet af Stora Nygatan och Tyska brinken
af utvaldaste qualité bestämda för Kejserliga Ryska
Hofvet och Franska Ministern i St Petersburg ha i
anledning af Capt Stillers strandning vid Gottland blif
vit hitsända och försäljas hos Undertecknad till nedan
stående billiga priser neml för
Champagne pr Bouteille Rgs 5- 16
Hvit Bourgogne dito 24
Långkork dito
2 «—
Rekvisitioner från Landsorteme expedieras med all
accuratess Stockh d 15 Dee 1832
POCaspar
3
P O Casparsson
Adolf Fredr torg
FIN SPRIT
af högsta styrda och renhet tjenlig till beredning
%f Parfumerier Fernissor samt andra Kemiska
ich Technolo giska behof äfvensom Politur och
Lump Sprit försäljes till mycket facila priser i
Bränvins Magazinet vid lilla Ny gutan bredvid
Kongl Posthuset
Stora Iranska Kctrdborrar i fat Mat Bom- Lin
Rof och Hampolja Sötmandel Saffran Smaltz
Iingelsk och Fransk Senap Holl klöfver Canarie
Jiof och Senapsfrö9 Fransk lerpentin Gul Harts
• ch Gulocker Malaga Russin och Pomerans tamt
Citronskal fransk samt Calabr lakrits flere sorter
Schellack Eng Tenn Bly och Sandel krapp Gurk
meija qvicksilfver kry /lcl och Svartpeppar JSe <r
likör Cardemummor JSruna och hvita Sagogrynt
Fikon i askar och Mattor Vinsten G alläpplen Su•
mack Svafvel Viktriololja Salmiac Borax Cim
nober Corinther Goriander Indigo Cochenille pac•
kad kimrök i tunnor 4 «7 alnars Eng skurna WaL•
fiskben Holländsk malen krita St en t a
flor af allt 't
nummer grifflar Tyska Siden Ylle Bomulls och Lin
neband samt Speglar allt till facila priser i krydd
boden vid Stortorget
TfFå hlhlfblj
g
TrufFe på hel et halfbouteljer
Apricot
Mirabell
Rein Cloud
Thom att fPo
Persico
Thom att fPoinme d 'Amour
Persico
nyligen frZn Paria inkomna till mycket goda priser
i Wallboms Kryddbod vid Kornhamir
HVITA VAXLJUS
till Fabrikspris i Nipperboden i Franska Värdshuset pt
Regeringsgatan
Cara van- Thé
af utmärkt godhet nyligen Inkommet säljes i sml Ka»
nistrar i Ullmans Thé Magazin vid Malmtorgsgatan
N O KliKÖP l N G S
Perl- Hel och Krossgryn samt särdeles goda Bohvete
gryn uti Victualieboden vid Skomakaregatan
VINTER- FRUKT
Underrättelse lemnas i Victualieboden rid Skomakare
gatan
ANJOVIS
af ypperlig qvalité uti Victualieboden \id Skomakare
KRYDD-SILL
i dessa dagar inkommen uti Victualieboden vid Skorna
karega
-an
JSY HOLLÄNDSK SILL
af detta årets törsta fångst nu inkommen från Amster»
dam försäljes hos Joh Fredr Hassell vid Hötorget ock
i d Bromsiska Huset
SCHWEITZER OST
■pä Kontoret vid Malmjkilnadjgatan N .o 17
Ost från iSt hwcitz ch Ii Haslidulcn
af utvald fin smak och ovanlig storlek försäljes endast i
Undertecknad» Victualiebod vid Drottninggatan
FLll
gg
Fr Lagerwall
JAPANSK SOJA
Uti Carlsen et Comp .s Kryddbod på Österlånggatan
kR
Franska Renetter
Franska Snus er
RkSk
Frans
Ryska Socker arter superlina och
Japansk Soja
BKddbd id hö
Japank Sj
uti Broraans Kryddbod vid hörnet af Drottning atan
och Klara bergsgränd
Af detta årets skörd aro i dessa dagar inkomne
Franska Renetter Cathi inplommon Sviskon Muscat
Russin i Klasar Mat .Rus sin Oliver och Capris till
billiga priser i Bromans Kryddbod vid Drotttningatan
och ^Klara Bergsgränd
Franska RcJiclter
i Bromans Kryddbod vid Drottninggatan och Klarabergs
gränd
Franska Rencttcr
hos Mart T Morsing Thsson i hujet N .o i vid Skepp»
bron ChP
Nya Cathrin-Plommon
och S v iskon 1 -
F Zetliraei Kryddbod vid Österlinggatan
NEGERHEAD
d
1
uti J F Zetliraei Kryddbod vid Österlinggatan
utmärkt god
g
försäljes på C G Ahrbergs et Comp Kontor uti andra
huset söder om Slottsbacken vid Skeppsbron
DIVERSE
Mitt Kontor vid Stortorget Huset N :o 22 *är öppet
från kl 11 f m till i ef t m hvarje Söcknedag Cof»
respondancen från Landsorterna fortgår hädanefter som
förut under mitt ansvar Adressen b lifv er till Kaptca
Rosenquists af Åkershult Kontor i Stockholm
Min enskilda adress är på Waxholm
F L Rosenquist af Akersh *lt
Merinomöbler rengöras samt uttages fläckar Ad rest
är fö»sta porten till vänster ifrån Stadssmedjegatau 9
KlocKgjntaregiänden 3 .ne tr upp
Undertecknade hafva äran rekommendera sig till
instundande Julhelg med försäljning af moderna »il
jtesfelbhattar for Herrar samt Damer hattar af åtskillig
kulörer och storlekar äfven flera sorter förfärdigad®
papp et galanteriarbeten såsom toilettkorgar för Da
mer 1 jusskärmar ljussaxbrickor taflor askar och sy
skrin af diverse storlek etter nyaste moder (allt roa
ladt på glas i Hattboden vid \V esteri ånggatan N .o 45
Sandström et Brandt t
Hatttabrikorer
Herr Bruno Cederström har ett bref att afhemta pl
Aftonbl Kont
L J Hjerta