Aftonbladet Fredagen den 1 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-01
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-01
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-01
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-01
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 1 Mars 1833

Sida 1

K :o 51 1833
AFTONBLADET
den 1 Mars
Fredagen
ID i set i Stockholm- för helt år io R :dr halft år 5 Rdr 3 månader 2 R :dr 3a sk Banko Lösa Numror i sk Banko Prenumeration och utdelning
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid IVori lands gatan och Essens
vid Södermalm-torg Annonser emottagas endast i förstnamnda Kontor till 2 sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
t
DÖDE
NiGRÖh
t
INotaricn G R Öhrströmer 26 Febr 3S ar
Vaktm E Ahlstén 2j febr 68 år .t
Prof Mag- C G Retz .ius 2S Febr 3 j år
POST-KUNGÖRELSE
Ifrån och med nästa Maj mana-Is början
det ta är
kommer en åkande af 1 'ostiljon åtföljd post att af
gå em Ösler-und och Norrska gränsen samt derifrån
till MaiilwoM i Vardalen i Norrige Den afgår tr
fbtersufid Måndagarne och ankommer dit Fredagar
ne algiften ar iy sk B :o lodet
Lustfarten emellan Ystad och Pommern kommer
till Änghälsfarteus början att underhållas medelst
en seglande postjakt som afgår från Ystad Freda
garne och från Greifswald Tisdagarne
MARK-NAD
1 kreatur hålles d 14 Aug vid Bo gästgd i Jön
köpings L
LEDIGA TJENST ER
Prov -Läk
-tj i Suniierbo Distrikt af Kronobergs
L sökes in 3o d frår 1 annons
En Djurfä karebest i Jeintlaods L sökes inom 3o
d från ig Febr
ARRENDE-AUKTION
ARR
Å Tvättinrättningens lokal med ångmachin m m
vid Horns tull aukt d iG Mar
- kl 4 e m å Lilje
holms värdshus
LEVERANSER
f
L
Ä allehanda slöjd
smeds- gräfnings- mur- och
bergsprängnings-red-kaper gjutgods af flere sorter
inventarier till murbruk-qvarBar svängkrauar jord
och stenvagnar med jernhjul sängkläder och linne
persedlar kör- oell åVerredslaper större och mindre
fal vigter och målkärl samt diverse persedlar al
jern bleck tenn etc auktion vid Stora Wallby nä
ra Arboga d 6 och 7 Mars
Å a större Lastbåtar samt en snällseglunde jakt
0111 7
>o Skepp drägtighet med fullständiga inven
tarier auktion vid Motala docka d tS Mars kl 10
f m
E .vek å 1-2 mtl Rosshyttan och 1-8 mtl Klockare
bo V Fernebo S ssmt 3-23 i Ro
-shytte masugn
och <52 Skepp Bergsmanssmide aukt i Rosshytta»
d 3 April kl 12 pä dagen
OFFENTLIGA STAMNINGAR Å BORGENÄRER
H .R öfver Skåne och Blekinge all Hofmärskalken
Frili A C von t latens 2f d :s
All Kgl Räntmäst P J Rönnströms 1 helgfria
Måndag i Älars t 8 'S j
Kongsbacka R .R Skrifv S B Sjöbergs 1 Juli
Boras R .R Handl L Hellberg
22 April
Eskilstuna R .R af B rgmäst Andbergs j Juli
Warbergs R R all Prov .-Läkar L Winbergs 1
helgf Måndag i Aug
Söderhamns R .R all Fält- och Prov .Läk D Mo
berg 11 April
Söderhamns R .R 1 :0 Koff .skepp A .N Petterssons
d 1 och 2 :0 Handl O Hellströms i5 April
Upsala R .R all Mönsterskrifv E Nyströms an
dra helgf Måndag i Aug-
Kristinehamns R .R fälliserade Handels >1 J P
Lindstedts et K :i 2 helgf Måndag i April
Falköpings R .R ad f Länsm J Hallmans 1 A pr
Wenersborgs R .R Lainlt«bruk Ch Horsteis 1 A pr
atl Oigan A Haags i3 Maj
Sundsvalls R .R all Bag J O Skogs i3 Maj
Danderyds
"Skeppslags T .lt v Kommin E Lund
strömers och hu trus a ni t Ting vid Ensia 10 Juli
Herrestads H :i a fl Kyi koh H G Björks och
"hustrus 2 rtfgd e fi män från 17 Jan tS33
Färentuna H .R all Nämdem E Karlssons i Sä
tuna 2 rttgd af ting e är från il Juli lOSa
TESTAM F .NTS-BEVAKNINGAR
TESTAM NTSBEVAKNINGAR
Enkefru M /E- Donners till Jungfru C G Man
nerste .lt bov
vid iN Möre H .R
C M Ljunggren» och hustrus J C Liljeroths inb
bev vid N- Möre H .R
KALLAS
KofT .-ICapt J Lychou till Kalmare Landskansli in
3 män frän 1 annons ang skuldfordran
Klas Johansson från Stockhult Frölunda S till
Wenersborgs Landskansli inom 6 veckor från 3 ann
ang skujdfordran
A Johansson i Björnhult Westregården under S
Perssons i Björiihult Östregården och Jiils Petterssons
i Kulla Wästra H .R
BOUPPTECKNINGAR
Efter ad Rektorn F Gother i Westerås anm i
sterbh et eller hos D Hulphers i We-terås inom
slutet af Mars
Efter all Hof-Rätts-Rådet J A Widman anm i
slet bli inom medlet af Mars
Efter all Postmäst M Boström i Luleå anm i
sterbh inom >3 Mars
Efter all Fältväb J Andrée anm inom slutet af
Mars hos Stadsbokh J E Öhbom adr Tierp och
Yfre
Efter afl Traktörseökan J M Maschåll anm i
sterbh inom i5 d :s
Efter Maras R S Betulin anm hos Dompr H O
IIol ni -1 loin i Strengnäs inom i5 d :s
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Brukspat G Heiden-trauchs å Edeby 4 d :s kl 1-2
10 f m i gula S ;ilen å Börsen
Aid rm A Bylins 4 d :s Al 5 c m å nya l \I ;i 1-
merts käll
Handl Ekholms 18 d :s hos S A Kihlbaum i Ma
riestad
1- röken Frih II Silfverhjelms I April kl 2 c m
i f d Borgenstjern-ka huset i Sköfde
Rusthäll Per Lundbergs på Bellsta d g d .s kl 3
c m å läll Kopieten
SPEKTAKEL
I dag Dc gifta och Felsheims Husar
KONSERT
Uppföres å Stora Frimurare-Salongen nästa Sön-
SAMMANTRÄDEN
C- a Ö 2 d :s kl 1-3 5 e m
Timmermans-Orden 2 d :s
rinnocence d 16 d :s kl 7 e m
W B d 23 dis kl Ge m
STOCKHOLM
Deri 1 Mars
MEHEMED ALI och KABIN ETTE RNA
Alltför länge uppehölls allmänna uppmärk
samheten vid den Belgiska frusfan Insvept i
tråkiga protokoller framvisade den omsider en
kraftyttring som kringskuren af diplomatemes
vaga bestämmelser ej led t till något resultat
Alltför liten uppmärksamhet synes man der
emot skänka åt .le vigtiga följder som händel
serna i östern kunna medföra Vändom derföre
våra blickar från dessa eviga protokoller och
Seheldeiis dy hvari de fördjupat sig till dessa
herrligare nejder der protokollerna ristas med
svärdet i stället för pennan till dessa håg
komster af en fornverld som ännu talar
från pyramider och jätteruiner ett land
hvars sällsamma natur skiljer det från det
öfriga jordklotet och hvilket varit civilisa
tionens vagga Vi skola först kasta en blick
på Mehemed Alis personliga egenskaper och
politik samt derefter på de Europeiska kabi
netternas
Mehemed har usurperat ett välde hvarige
nom Egvpten åter kan komma att vakna ur
sin tusenåriga dvala och bryta sig fram genom
det mörker som hittills omhöljt detsamma
lian är dock icke någon fanatisk Omar som i
samma Egypten förstör källorna till allt ve
tande eller en Osmanisk Sultan hvars råa
kunskaper fastad» vid dess sabel höjas och
sjunka med den Tolerant och upplyst mer än
man af en Turkisk Pascha haft fog att vänta
har lian uppgjort för sig ett mål för hvars upp
hinnande oöfvervinnerliga svårigheter syntes
visa sig Hans plan har varit vidt omfattande
oeli väl beräknad ehuru långsam i utförandet
lian har begagnat sig af medel hvilka den
högre civilisationen ogillar men hela historien
visar att folken måst genomgå skärselden af
en hård despotism för att lyftas ur en dju
risk förnedring Den uppfostran Mehemed sy
nes gifva den uppväxande generationen lemnar
hopp att han ej skall gifva efter någon despo
lisk Regent i Europa uti omsorgen att sprida
kulturens materiella frukter ibland sitt folk
E11 annan Peter I går han på ungefär
samma väg som denne att omskapa folk
och rike så mycket svårare som han hand
lar på grund af ustirperade rättigheter och hans
religionsdogmer lägga stora hinder i vägen för
fri utveckling af mången Europeisk ide Må
hända kommer han att visa
att Turkisk bild
ning om än i mycket beroende af dessa dog
mer likväl icke behöfver vara stationär och
att snille och kraft alltid förmå höja sig öfver
hvilken svårighet som helst
Om detta stora mål 'verkligen föresväfvar
Mehemed så är det ock naturligt att han först
söker göra sig oafhängig svänga sig upp på en
quasi-thron och befästa sig der I detta afse
ende har lian gjort rätt att först rikta sin om
tanka på krigsväsendet och tillegnat sig Euro
pas krigskonst dess uppfinningar och förbätt
ringar i krigsmaterial ert Genom en utvidgad
om ock monopolisk handelsrörelse har han för
skaffat sitt land och i synnerhet sin skattkam
mare stora tillgångar och dragit omärkeligen
på sin sida vissa mäktiga främmande intressen
så mycket naturligare som kabinetterne snart
ifisågo att den ovanliga Musulmannen skulle
skapa stora ting och förvandla Egypten till ett
mäktigt rike Hans oafhängighet är ej af Eu
ropa offentligen erkänd men de underhandlin
gar hvari han trädt med Stater med hvilka
han önskar slå i förbindelse innefatta ett indi
rekt erkännande hvarmed han till en början kan
anse sig belåten Den mindre gynnsamma mål-

Sida 2

V )in5 som esomoftast göres af Mehemeds stats
förvaltning torde vara öfverdrifven då de kraf
ter han fortfarande utvecklar bäst synas be
visa opålitligheten af uppgifter dikterade kan
ske af ett utländskt förnärmadt intresse liksom
Ibrahims segrar faktiskt kullkastat föregående
rykten om hans förtviflade ställning
Under dessa bemödanden har Mehemed med
en oaflåtlig blick följt tilldragelserna i det Tur
kiska riket Så länge Kan trodde dess herr
skare ega krafter nog att aftvinga honom in
ställande af de förberedande anstalter han i
lugn ville göra innan han öppet höjde upp
rorsfanan biträdde han honom verksamt för
att förblanda honom och om än en del of den
Egyptiska flottan derigenom uppoffrades för
längdes dock till Portens försvagande det Mo
reotiska kriget på hvilket troligen Ibrahim kun
nat göra slut om det legat i hans faders plan
Detta krig medförde dessutom andra fördelar
Den Egyptiska armeen vann derigenom en full
ändad öfning Ibrahim förskaffade sig ett namn
och tillgifne bland de Storherrlige tropparne
och framför all
den vigliga ön Candia öfver
läts såsom belöning åt den sluge Vasallen Med
skadeglädje emottog han berättelsen om Sul
tans alltför djerfva och nog brådstörtade steg
att tillintetgöra Janitscharväsendet äfvensom
det grymma sätt hvarpå delta verkställdes
föreseende det missnöjs deraf skulle spridas öf
ver hela Riket Innovalionerne hvaruti Sul
tan syntes vilja härma sin verksamma Pascha
fann han omogna och förhastade enstaka och
utan samband med det hela och icke vidtagne
under samma förhållanden som i Cairo och
Alexatidria och när Ryssland slutligen med he
la sin makt kastade sig på det Ottomanniska
Riket som både under och efter detta krig i
mer än ett afseende blottat sin svaghet som
numera öfvergick nästan till fullkomlig slapp
het då fann Mehemed tiden vara inne att
blotta sin politik
Det var åt Sonen den segervane Ibrahim
han anförtrodde utförandet af det stora varf
vet Öfver samma näs som i forntiden dånade
nnder Sesostris stridsvagn då enligt tradi
tionen han förde sina härskaror till vidsträckta
erölringar ilade nu Ibrahim till krigiska brag
der och äfventyr trotsande ej mindre öfver
herrens militäriska magt än Muftis bannlys
ning och des silkessnöre som väntade honom
om han besegrades Det har ej dröjt länge
innan han öfversvämmat provinser af stort hi
storiskt intresse Jerusalem med dess heliga
minnen är i lians våld der Macedoniens Alex
ander gjorde sitt glänsande tåg går han i mot
satt rigtning att kanske blifva dess like och
Acres murar som förmådde sjelfva Napoleon
att vika måste ramla för Ibrahim Han har
genom sina segrar pa detta historiska land liK—
som uppvecklat för oss kartan deröfver Hvil
ka minnen väckas icke vid namnen af dessa
klassiska orter som varit sa mången stor skalds
filosofs eller häfdateeknares från forntiden fö
sterbyggd detta Ilium som gjordt dess sångares
odödlighet eller den jord som under skilda
århundraden varit vittne till FornEgyptiers
Persers Grekers Romares Arabers oeh Kors
farares väldiga bedrifter Man är så bekant
med dessa nejder Man tycker sig följa Ibra
him och det ökar intresset för den segersälle
Allt har böjt sig för denna nya Kaled sedan
äfven Stor-Visirn den ryktbare Redsehid på
hvilken dess Herres hopp uteslutande livilade
Sr slagen oeb fången Xapperheten och bär
förareskickligheten hafva gjort Ibrahim till en
skräck för sina fiender den i Osterlanden o
vanliga krigstukt han vidmakthåller förskaf
far honom säkerhet och tillför honom mun
förråder invånarnes behandling i de eröfrade
länderna och klokhet alt begagua tUl sin
fördel alla omständighet ar tillvinner honom an
hängare midt ibland de fiendtliga lederna och
förnyande nnder turbanen Saladins ädelmod
emot tar han samma hyllning af segrare och
besegrade
(Slut n g
Vår vän Dagl Allehanda har sedan vi pekade
på det stora misstaget i Jurnalens af Allehan
da så ampelt berömda jemförelse mellan brott
målen i Sverge och Frankrike förklarat att
äfven dess (Allehandas uppmärksamhet blifvit
fästadt på åtskilliga oriktigheter i Jurnalens jem
förelse Det fägnar oss att vi gifvit en oskyldig
anledning att väcka Allehandas skarpsinnighet
I anledning häraf torde man ha att för
vänta åtskilliga ytterligare anmärkningar af
Allehanda sjelf öfver den lofordade Jurnal-ar
tikeln som är uppfylld af de plumpaste miss
tag verkligt förnedrande för begreppet 0111
sedlighetens tillstånd i Fäderneslandet Vi vid
rörde den i går blott i förbigående men kunna
hänvisa till flere "blunders
för hvilkas upp
täckande inga "Fransyska handlingar behöfvas
såsom t ex antalet af till lifstidsfangélse
dömde förbrytare för ett är i Sverge hvilket
Jurnalen lärer uppgifvit omkring io gånger
större än det verkligen är
Hr Prof Sefström har i anledning af den
bekanta insända artikeln om Motala verkstad i
Dagl Allehanda insändt till nämde tidnings
Redaktion en uppsats med ett kort svar der
på som Hr S jemväl anmodat oss att intaga
i vårt blad Vi sakna i dag dertill utrymme
men skola återkomma till uppsatsen
Hr Prof P G Cederschjöld har i går hos
Red begärt rum för ett kort svar på Hrr Sö
derbergs och Liedbecks artiklar rörande Ho
möopathien hvars införande vi dock jemväl
nödgas till en annan dag uppskjuta
Fahlun den sS Febr Uti den trakt af
Stora Koparbergs grufva som är belägen un
der den såkallade Carls klyft inträffade näst
lidne Fredag den 22 i denna månad åter ett
ras hvilket börjad t på eftermiddagen något
efter midnatten upphörde med ett stort fall
utefter stöten eller Grufvans dagöppning Åt
skilliga af de tomma rum som i följd af 18i 1
års ras i samma del af Grufvan uppkomma
anses derigenom hafva blifvit fyllda utan att
likväl ännu kunnat undersökas i hvad mån så
dant skett
Ehuru denna tilldragelse icke lärer vara syn
nerligen inverkande på tillståndet i Grufvan
och såsom sådan förtjent af någon uppmärk
samhet har den likväl bordt omnämnas för
alt således motverka de förstorande rykten om
dess beskaffenhet och följder hvilka möjligen
torde blifva gängse
d
(Post och Inr Tidn
ket dock ej skedde J011 Nilsson 35 ar gammal lem
nade efter sig hustru och a
.ne små harn
— Holmbboerne soinj anda till sisttidne vecka i
saknad af kommunikation med fasta landet ej varit
i tillfälle att erhålla undsättnings spann em al ifrån
Umeå hade dock en tillfällig tillgång på råg som
helgats ifrån ett vid ön i sluti t af sistl Okt stran
dad t skepp som ifrån Petersburg var destineradt till
Uleåborg men af storm drif vits ur kosan Skeppa
ren som med yttersta lifsfara jemte en af besättnin
gen landstigit med stupen tvekade dock ej att ånyo
blottställa lifvet för att rädda den öfriga hesätlniu
gen sedan han öfverlalat några Holmöboer att bi
träda sig i det vådliga företaget Dä lian på åter
färden med manskapet i båten och sjelf vid årorne
var nara att hinna landet lilef han af en störtråg
kastad i hafvet ocli omkom men de öfrige blefvo
räddade
/Upsala Correspondenten .J
U in cå d i3 Febr Den 3 :dje sistl Januari till
drog sig på Holmbn följande olyckshändelse E11
Bonde Jon Nilsson begaf sig tidigt på morgonen
med häst och foderskrinda att ifrån skogen hemföra
hopsamlade gamla myrstackar och skogsröta för att
begagna till gödselämne På återvägen stjelpte las
set öfver honom så att han blef liggande derunder
utan att kunna undkomma och förblef lian i delta
läge ett helt dygn innan folk som gatt alt suka ho
nom träffade stället Man missleddes iiemtigen först
af den förmodan att han hade farit utåt skärgården
att lägga ut ryssjor Dä han igenfanns var han än
nu vid lif och hemfördes genast men kunde dock
ej räddas oaktadt lian hade en ganska stark kropps
byggnad utan atled 3 tin ^mar derefter
— Han ha
de under hela tiden legat med bröst och ma ?o emot
den islupna marken Med tillhjelp af en trädsticka
hade han uti det öfyerliggaude jordlasset gj 'i t en
urholkning så att han kunde röra hufvuJet 1 /im
marne som jemte händerna vidfallet kommit när
heten af hufvudet hade lian gnfgit af i afsigt att
l underlätta biisleus bemödandt att slita sig lus hyil-
Norska Slorthinget
Norska Storthingets debatter hafva hittills
för det mesta omfattat lokala eller reglemen»
tariska frågor men ganska litet som utom Nor
ge kan äga något intresse Ett undantag här
ifrån gör dock den motion Ilöjeste Rets-Ad
vokaten Hjelm den 19 Febr väckte i Stor
thinget rörande en förändring i behandlings
saltet af Norges diplomatiska förhållanden till
utländska makter och hvaraf ett utdrag torde
intressera äfven Svenska Läsare
"Vårt fosterlands unionsförhållanden
— sä
ger motionären —
"voro så nya erfarenheten
från Kalmar-Unionens tider så helt och hål
let försvunnen ur minnet den nya verldens in
stitutioner af denna art voro oss så främmande
omständigheterna under hvilka unionen sluta
des så vanskliga och brådskande samt parti
ernas intresse dervid så mångfaldigt att man
ej kan undra om vid en lugnare undersök
ning unionen sjelf linnes högst bristfälligt kon
struerad och felaktigt använd — Öm huru
och när dessa brister kunna afjijelpas kan
knap t beräknas då det troligen icke kan ske
utan yttre och tillfälliga omständigheter som
förr eller sednare skall visa oss nödvändighe
ten deraf så framt vi icke antingen å ny c»
sjunke så djupt i moraliskt värde att vi förlora
vår politiska sjelfständighet eller också på mot
satt väg en förbindelse som natur och politik
Framkallat upplöses från endera eller båda si
dorna genom en hög grad af oklokhet
Så mycket anser motionären visst alt denna
tid nu icke ar för handen
"Deremot var tiden
kommen till afhjelpande af bristerna i unions
vilkorens uppfyllande och de grundlagsenliga
rättigheternas vidmakthållande som sjelfständigt
folk så snart Norrmän och Svenskar å ömse
sidor hade öfyertygat sig om att hvarken det
ena folket fikade efter upplösning af det slut
na förbundet eller det andra efter tillintetgö
rande af brödrafolkets nationella rättigheter •—
så snart vi på vår sida hade öfvertygat oss om
att vår Konung icke närde de förhatliga kon
stitutions- och unionsstridiga amalgamations
idéerna som vi kanske oriktigt trodde oss var
seblifva i många åtgärder hvilka till utseendet
kränkte vår nationalitet och Konungen icke el
ler å sin sina hade något misstroende till vårt
unionssinnes redlighet — sedan vi hade öfver
tygat oss om att strängt midmaktliållande af
våra grundlagsenliga inrättningar var vår Ko
nungs allvarliga vilja Den ömsesidiga tillit söm
denna öfvertygelse alstrade gjorde det möjligt
att utan anstötlighet framställa och emottaga
förslag till rättelse af de uppdagade felen
utan några ob-hagliga kollisioner
Ibland de föremål med hänsigt till hvilka
Norges rättigheter som sjelfständig stat icke äro
strängt iakttagna enligt grundlagen räknar mo
tionären Norges utländsk 1 förhållanden nästan
till alla delar Hit räknar han 1 :0 Att Norge
utrikes ärender bestyras genom en Svensk Aii—
uistei
j utan deltagande af r ;ugou ansvarig Norsk

Sida 3

Minister eller Stats-Råd och 2 :0 Att samfäldt
Svenske och Norske Konsuler tillsättas genom
ett Svenskt Regering »-Kollegium (Kommerse
Kollegium och utan iakttagande af grundlags
enliga föreskrifter for tillsättande af Norske
män till dessa poster
Motionären vidrör härefter åtskilliga histo
riska förhållanden hvarpå han grundar den
föreslagna förändringens behöflighet samt huru
den en gång förut i en adress från Storthinget
och H M Konungens svar blifvit behandlad
Det förekommer honom nu som en pligt att no
gare utveckla meningen af samma förslag och de
fordringar grundlagen i sådant afseende inne
håller —
"öfvertygad att en Konung som
vunnit folkets varmaste kärlek genom sina för
nyade alfvarliga förklaringar att icke vilja til
låta sig eller andra något enda stegs afvikelse
från de grundlagsenlign institutionerna icke
kan annat än med välbehag anse bemödanden
hvilka så helt och hållet utgå från samma syn
punkt
Redan grundlagens 1 § fortfar han
som förklarar Norge för en fri och sjelfständig
Stat utesluter hvarje undtrordnadt förhållande
till a !la andra stater Men så framt man icke
alldeles vill bortkasta ordens naturliga bety
delse så måste man tillstå att dessa grundlags
bud utesluta allt så väsentligt beroende af et
annan siat alt de vigtigaste rättigheter skull
vara underkastade hvilken främmande Mini
ster som helst Motionären citerar här så
soin exempel att Norge och Sverige stå till
hvarandra i samma förhållande som England
och Hannover
Härefter följer en deduktion grundad på åt
skilliga §§ i grundlagen som bjuda att alls
Regerings-ärenden skola fördelas mellan Stats
Rådets medlemmar och att Konungen skall i
sitt Norska Stats-Råd välja och förordna sina
Norska Embetsman således äfven dem som äro
anställde utrikes
Då Svenska Embetsmän skola vara närva
rande i det mindre Stats-Råd hvarest utrikes
(trender som angå båda Rikena föredragas så
anser motionären reciprociteten emellan de för
enade Rikena fordra att Norge äfven bör njuta
samma rätt för sina embetsmän när diploma
tiska saker som angå båda Rikena behandlas
i det mindre Svenska Stats-Rådet
På dessa med flere grunder har Hr Hjelm före
slagit en adress till H M Konungen derom
s :o Att Norska diplomatiska saker icke öfver
ensstämmande med Norges grundlag kunna för
beredas behandlas föredragas och expedieras af
en Svensk Minister utan endast af den ansva
rige Norske Ministern på sätt grundlagens i5
§ bestämmer och att samfäldta diplomatiska
saker böra behandlas i öfverensstämmelse med
den 15 och 38 § samt § 5 i Riksakten 2 :0
Att Norske Konsuler om de än tillika äro in
födde Svenske Konsuler och icke tillika Nor
ske medborgare likväl enligt grundlagen böra
utnämnas i Norskt Stats-Råd serskildt från den
utnämning hvilken meddelas dem i egenskap
af Svenske Konsuler så att ne i nödfall kunna
som Norske embetsmän dragas till ansvar samt
att Hans Maj :t på grund deraf måtte anmodas
tillse det nationens grundlagsenliga rättigheter
och Rikets värdighet i dessa afseenden vid
makthållas
— Motionen slutar sålunda "Det
kan icke gerna misskännas att förslaget angår
ensaf de aldra vigtigaste punkter i vår unionel
la författning en punkt hvari vårt fädernes
lands rätt till sjelfständighet i unionen är al
dradjupast kränkt genom åtgärder stridande
raot grundlagen och unionsvilkorcn åtgärder
som tillskyndat oss mångfaldig skada och kun
na betraktas såsom en hufvudorsak dertill att
vår plats ibland Europas sjelfständiga stater dr
långt ifrån till fullo erkänd
(In sänd t
Uti N :o 14 af Tidningen Aftonbladet har en
Insändare yttrat den fromma önskan att blot
en timme få vara Lagstiftare förmodligen för
alt genom en kraftyttring af sitt geni visa
hvad en klok man på så kort tid kan uträtta
och om än hans domslut skulle störta hälften
af våra jordbrukare i elände skulle han än
dock vinna sitt ändamål ordning inom hans
eget lilla Herradöme
— Dödsdomen öfver kro
gar och bränvinspannor vore då säker mei
kanske mägtade han ej utrota cle Lönn- krogar
och tilläfventyrs Lönn- Bränner i er som finnas
på och omkring hans eget territorium hvilkas
tillvaro nogsamt torde bevittnas af afslagn
refben och andra uppträden som höra till da
gens ordning och hvaruti de :dels mil derifrån
belägna privilegierade krogar troligen ej liafv
någon del
— Insändarens förbannelse öfver den
lilla Staden som är oförmögen alt såsom den ön
skar löna sin Borgmästare utan att hel So
kr ögerinär ingen med förhöjda afgiftcr tyckes
vara lindrigast sagd t obetänksam Brän vins
priset faller ej deraf och Insändarens folk gar
säkert icke öfver ån efter vatten Många bo
vida närmare en större mängd krogar och kun
na ändock hålla ordning ibland sitt folk men
de höra ej till dessa radikala Herrarne som
tro att ingen måttligt bör fä njuta hvad an
dra missbruka till öfverflöd Med ett ord de
tänka och handla efter egen öfvertygelse de
fjäska intet och skrika e om ordning inför
Allmänhet utan de vidmakthålla den ined ,e
gen kraft Ilade Insändaren varit ledd af en
ädel afsigt då han förnedrade sig att påtaga
en Bondes eller
Bergs-sexmans skepelse
visserligen skulle han då med allvar hafva un
dersökt och funnit Landtmannens verkliga be
hof Dryga utlagor och tunga omsorger om
"det dagliga uppehället nödga nemligen denne
att tillgripa alla lofliga näringsmedel
— och
uti sådane år som det sist förflutna blifver
säden utan brän vinsbränning en vrakvara
Lika önskeligt derföre som det vore att landt
mannen utan bränning kunde hafva sin berg
ning lika onödigt är säkert allt vidare skrif
vande härom tills dess någon visar hurti man
densamma förutan skall kunna uppehålla sä
den i någorlunda värde
sköna ångbåtar som ila fram på denna flou
Då de från lugnvattnet styra opp mot ström
är det ett ännu herrliga re skådespel Rö
däcket båten dar-
men
ken slår som ett täcke öfvt
blk f
ken slår
rar ett
som om
sin stolta
5 a 6 E
Pittsburj
na slägtingar
derifrån
ifrån der
ma En
som
ögonb
den
g "n
ans
En
ma
ång
ögonblick af skakningen och sedan lifc
den samlat sin styrka — återtager den
h
n
s
sin stolta
5 a 6 E
Pittsburj
na slägtingar
derifrån
ifrån der
ma En
g "ng och stiger strömmen uppföre
mil i timman En familj i
anser för en småsak att helsa på si
vid Röda floden 2000 Eng mil
En inbjudning att frukostera 70 mil
man bor är icke svår att efterkom
ångbåt som passerar förbi tar emot
Er om aftonen och Ni kommer dit Ni vill på
den bestämda timman lika säkert som meden
Engelsk postvagn Ångbåtarne äro likvisst myc
ket illa omtyckta bland den del af befolknin
gen vid flodens stränder som fordom voro sys
selsatta med båtfarten på Mississippi och de
andra stora floderne Öfver tio tusen af dera
hafva blifvit nödsakade gripa till andra yrken
Det ligger romantiskt i det bes v
flickorna
på far-
Fartyget ilar
försvinner bakom ett framskju—
den fara och de möjliga olyckshändelser som
j >unna inträffa under en så lång och äfventyr
lig resa Invånarne vid flodens stränder se de
vackra vårmorgnarne ångbåtarne passera förbi
sina boningar då skogens skönhet luftens mil
da temperatur den klara himmeln och den
djupa floden framställa en skön bild för åskå
darens blick Intet arbete beliöfs för båtens
fart den sköter sig sjelf en af besätt
ningen spelar fiol medan de andra tkinsa Hels
ningar infall kärleksförklaringar till
på stranden och gnabb mellan folkel
tyget och i land upptaga tiden
fram tills det
tande skogsbryn Nu hör man på afstånd öf
ver vattnet kenlhornet som finnes på alla ång
båtar Middagarne om bord äro ganska rikligt
serverade fjäderfä kött och fisk fås för myc
ket godt pris vid de särskilta ställen der man
lägger till Passagerarne äta vid det första
bordet styrmannen lotsarrie o s v vid det
andra samt kocken och mächinisterne vid deE
tredje Hvad som blir öfver af middagen och
de andra målen såsom bröd kött o s .v ka
stas i strömmen emedan ingen vill begagna
det Då vi voro på Arkansas området och i
en vild trakt af landet lade vi till för att taga
ved ombord Man berättade oss då alt åtskilt
liga båtar som fört laddningar ner för floden
för ett par dagar sedan stannatt i grannskapet
öfver en natt och att ett mord skett på ett
af fartygen men att mördaren lyckligtvis blif
vit upptäckt nästan under gern ingen Folket
på fartyget var uppbragt — många af dem
voro den mördades vänner
— och de frukta
de att hans död skulle blifva ohämnad omi
mördaren den de genast gripit lemnades åt
någon aflägsen domstol i Arkansas der fö- ^a ut
sigt fanns att något vittne kunde framskaffas
De beslöto derföre genast alt hålla ståndrätt
öfver honom och dömde honom att Klingas
hvilket äfven inom några timmar verkställdes
I records of travels in Turhey by Slava-
förekommer följande besynnerliga anekdot orra
Ryska Storfursten Gödstall tia Da första un
derrättelsen om staden Varnas 'intagande af
Ryssarna kom till Warschan vågade en Ty L
köpman på ett kaffehus att betvifla sanningen
deraf och offentligen yttra
att denna ondes
rätt ciss behöfdc bekräftelse Morgonen tlcrpt
nyss han bade stigit ur sangen infann sig era
polisbetjent i bans logis och bod honom föi >»
med sig till
anande något
sig i sina bästa kläder och följde sin ledsaga e
till Storfursten Denne emot tog honorm 1
dessa ord Ni tror således icke att Ktjpajraa»
troppar ha m tagit "Varna HvraeJ vet Sä
Storfursten» Bestört och icke
godt af delta möte kastade !»ai •
och stiger
(Insändt
I anledning af Vesterbottningens uti Afton
bladet för Tisdagen den 29 Jan N :o 24 insän
da uppsats angående att vissa Landshöfdingar
hafva i sina Län kungjort att alla der skeende
spannmålsbidrag för de nödlidande i Norrland
böra inlemnas på Krcnomagasinerne under t ill—
kännagifvande att en lika qvantitet utlemnas
af Kronans förråder i Norrland till de nödli
da ide får Undertecknad tillkännagifva det för
hållandet åtminstone icke i Södermanland är
sådant
Den för de nödlidande insamlade spannmå
len utgörande enligt sista Allmänna Kungö
relsen y38 tunnor kommer enligt gifvarnes ut
gå vilkor och Landshöfdingens i följe
deraf utfärdade disposition alt vid första öppet
vatten försändas till sina destinationsorter ge
nom Grosshandlaren Liljevalehs försorg till hvil
ken säden från unplagsställena redan är dispo
nerad och till
*i del afsäild Den 22 Febr
i833
Söder mani dnrlning
Kalejdoskop
liro fartygen ri Mississippi
[Ur Stuarts "Tre år i Amerika
Det är en präktig syn att skåda de störa

Sida 4

<o <fr Varna som lan förorsaka ett sådant tv
rclsjual Den stackars Köpmannen ville und
skylla sig med att hans yttrande icke var så
ilJa men t men Storfursten albro t honom "Jag
tror det Men nog härom I detta ögonblick
afgår en kurir till Varna Ni skall åtfölja ho
nom i hans kibitka för att sjelf öfvertyga Er
om sanna förhållandet
Några minuter der
eller .satt den arme Köpmannen i kibitkau
och nu gick det ouphörligt åstad dag och natt
öfver stockar och stenar Tysken fruktade in
genting mindre an att det bar af till Siberien
lams ledsagare var stum som en fisk Ändtli
ligen anlände de resande till Varna och här
tilltalade kuriren för första gången sin arma fånge
Vi si o i Varna Var nu så god och fråga den för
stå Ni träilar för att stärka er tro Här ser Ni
soldater Betrakta dem noga Ar Ni säker
på att de äro Ryssar —
"Fullkomligt
sva
rade köpmannen
"Nå väl svarade haris ledsa
gare då har Ni intet vidare här alt göra Om
en qvart afgår en annan kurir till Warschau
håll Er färdig att följa med honom tillbaka
och glöm icke att vid er återkomst anmäla Er
hos Slor-Furslen
Sagd t och gjordt i5 mi
nu ler derefter gick det i galopp tillhaka ineci
den arma köpmannen som liil slut tvckte alt
han knapt hade ett re /ben i behåll Constan
tin emot tog honom med ett gapskratt mei
ti 'ika mycket nådigt och sade "gå nu till
baka i kaffehuset der Ni t villade på Varnas
intagande <„ berätta gästerna alt Ryssarna
verkligen äro i Varna
A "NNONSE R
PTII .L SALUfFlNNES
T Deleens Coiup liokhanjel ä 6 32 sk
Banko
Porträtter i Bronze
af HD MlVt Konungen och Drottningen CARL XII
v Linné Berzelius Sergel Bellman Kellgren Shak
speare samt Stjeruhjeltn
lkit h älji HOLM
spea jj
tM än trycket liar utkommit och säljes i HOLM
IjEKGSRA Bokhandeln å 6 Rdr Bko
eller kunskap om Handel Mvnt Mått och Vist u
alla betydande och för den ailm ån na Handel n
till
zänzlize platser på jorden af Carl Criiger Öfvers
af C .4 Iggextröm
Af trycket har utkommit och sä lies i A BON
NIERS samt i de flestes Bokhandel ä 16 sk
Banko
- Försök til Populär framställning af
Christus P m )rismen
af Fr rådberg
Af trycket har utkommit och säljes i bok
handeln å 3a sk Bko
Fransysk Språklära efter nyare
utrikes bruk lig m-lod
Öfver t med tillägg af Gttstat JWahlenbeiig
Denna kurs i Franska Språket är författad i anledning
af sednare tider» förbättringar i denna del af språkun
dervisningen De nyare språklärare skilja »ig ifrån de
äldre i läran om deklinationer system för verber pro
nonciation o ^b reglor för ordens sammanbindning hvil
ket jemte annat mera icke blifvit begagnadt hos oss i
en mängd läroböcker
Uti i BOiNiNIERS Bokhandel i Storkyrko
brinken h 3 Rdr Bko
Rapport du D :r Charles Barrie *s sur la na tu re du cho
lera asiatique d 'aprés de observations patriques et des
experierces positives sur les moyens de préserver de
c ,ette malsdis de lui
_
enlever son caractére nuisible et
d en détruire ia matiére appuyc sur des documens offi
ciels Hamburg Decemb 1LZ2
W ISBliftCS lioUiandel a 8 sk Bko
Chinesiska Theet till dess skada och nytta samt
puzrft inländska växter hvaraf det kan beredas af
H Kihlman
W IS .SERGS Bokhandel ä 24 sk Bko
Skildringar ur
Nyare Historien med en Planch
föreställande Cortez landstigning pä Mexikanska
kusten-
W TSBERGS Bokhandel a 4 .0 sk Bko
Anteckningar öfver Univers i te t ernå i England af
J A Säve
I HO .L VlBEIlG .SKA Bokhandeln Svenska
Vitterhaten Historisk .Kritiska Anteckningar af T
Hammarsköld 2 delar 5 Rdr 2Z sk Utkast till De
Bildande Konsternas Historiti i för ^läsningar af L
Hammarsköld 2 Ii dr sk Bko
i I i )LiM IvhlU Tv
"- K A Bokhandeln f /f storn r
orn Skeppsbrott eller Samling af märkvärdiga be
skrifningar om Skeppsbrott t Vinterliggningar Elds
vador ocli
andra olyckshändelser tilt sjös som in
träffat fran det femtonde århundradet intill var tid
af JDeperthes z delar med kopparstick 2 Rdr 2 sk
Bko
1 HOLM BEROS K A Bokhandeln Altmann
Historien i synnerhet öfver Europeiska Folkslagen
af J v Muller 3 delar 4 Bdr Lärobok i Allmän
na Historien för Skolunzdom och Bezynnare af F
Nösselt 40 sk Bko
i I iOLJYHjKJHirS K A Bokhandeln Kronologisk
Handbok ut Äldre Medeltidens Nyare och Nyaste
Historien 2 delar 4 Rdr Ephernerider eller de
märkvärdigaste händelser i Verldshistorien som ti
mat för hvar dag i året 2 Rdr Bko
Al trycket liar utkommit och säljes i Hed-
boms och fleres Bokhandel k 40 sk Bko Kantorn i
Fichtenhagen eller Den Meeamorfoserade Potenta
ten Komisk .Musikalisk Iioman 1 delen
El t vackert och vnlbelägct Sommarnöje en
mil från staden sjö- och landväg med en till 1400 B dr
Bko brandfÖrsäkiad åbyggnad med 9 rum kök akaf
teri och skänkrum i 2 våningar utom stall för 2 krea
tur källare och vagnshus kan genast tillträdas med
besittningsrätt till år 1856 Trädgården äger 100 frukt
ad
en mängd bärbuskar ett pepparrotsland berhe .au
m m Priset är 1Z00 Iidr Bko att betala etter beqväm
lighet motg säkerhet Vidare underrättelse len .nas i hu
set N :o 90 vid Drottninggatan 1 tr upp
Större eller mindre andel i ett fregattskepp
sa godt som nytt med goda inventarier väl seglande ooh
vackert Underrättelse uti egendomen N :o 26 1 tr upp
i hörnhuset af Högbergs- ooh Tuilportsgatorne
En serdeles veil byggd nied fönster och sol
skärm försedd sufflettvagn hvari äro anbragte en stör
re koffert och ett schatull som äro väl beslagne och med
konstlås försedda samt placerade på det sätt å ijädrarne
att de mest ömtåliga saker Jcunnfe deruti fraktas utan att
af skakning skadas äfven är detta åkdon så lätt att då
packkoffeiten icke begagnas kan det med 3 :ne perso
ner derpå beqvämligt dragas af en häst priset är fa
cilt och uppgitves jemte det vagnen uppvises utåt
Vaktmästaren Rosén som bor en tr upp 1 huset N :o 1
uti Göran Helsings Gränd nära Stora Nygatan
En kupeVa ^n och en kalesch
Kaleschen är gjord uti Frankrike Kupé vagnen utmärkt
väl gjord Underrättelse fis af Kramhand laren C F
Berggren vid Drottninggatan
En kommod oeli i ätt resskrinda för 4 perso
ner linnés till salu för billigt pris uti Kryddboden vid
Hornsgatan huset N :0 9 qvart Jupiter mindre
J ilED HOAI I »ok— oeli Musikhandlare i
Stockholm (vid Myntgatan hvilken sedan år 1327 un
derhåller ett lagei strängar af Andrea lUifFinis i Rom till
verkning har i dag inbekommit ett nytt parti lör alla
sla ^s iusirumenter De sälja» äfven i Österg ^onska Mu
sik- och Bokhandeln (vid Stora Nygatan A
- de finare
strängarne äro priserna nedsatta Större och mindre re
q vi i tioner i rån landsorterna blifva genast expedierade
Tryckta priskuranter aro att tillgå Stockholm den 25
Febr 1855»
MAL LAGA CITRONER a Rdr Rgd pr
Låda om 600 st pl Kontoret i huset N :o 26 vid Skepps
bron
strid ren och utmärkt god Adress N :o 17 i Alands
Gränden
h utmärkt god A
Ö
Fil p /ler 9 Mim m ?d del i kol he /tigm»
heten i StorkyrkoFörsamlingen svar afvaktas i form
seglad biljett till JL C som afiemnas på Afton»
bl adsKontor et
GOD i3LAN "KS \lÖR f A
å 8 sk B :ko halfbutcljeii fela tern butelj medföljer
uti Sockerbrukst-Magasixkt i huset 3N :o- 7 (Enkefru
Gerics hu vid Munk bron
UTB JUDES HYRA
En (r ]f \d och treflig våning om 4 6 mi
och Ji ok med nödige uthus är till d 1 April att hy
• 1 ICn 1 - *i c c 9 it d t fir 1 Ii I arl 9 r m f-fl 3 ti /1 #1« k-
'11111
hyra
ocn jr qk mea noaigo uiun» ax mi u i April »
vid Kornhamn passande för ungkarlar emedan den kan
delas Kärmare underrättelse pi AftonbladsKont
HOT KL G AHNI
För detta ändamål v hvarmed kan förenas kafTehus
rörelse finnes i sjelfva staden att hyra ett utmärkt ele
gant större hus med förträffligt läge
Egaren som intresserar sig tör ett sådant etablisse
ment Önskar att endast skicklige och med nödigt ka
pital försedde personer må anmäla sig i biljett till
Hotel Garni pa AftonbladsKontorer
ÅSTUNDAS .RA
Till SoraiTiavnoje 3 h 4 'llm tök >olst
med möbler å Djurgården Higa eller Drottningholm
Svar med utsatt hyra i biljett till W Jämnas uti Krydd
boden i hörnet af Freds» och Drottninggatorna
ICn lägenhet vid Stndsgårdshainnen eller frak
ten nära deromkring tjenlig att inreda till Diversehan
delsrörelse Skyndsamt svar aivaktas i biljett till Reply
on my wish »om inlemna» 4 AftonbladsKont
Ln nimdrc Salnbod med Bodkammare belägenhe
ten bör vara pä N
.rr elier Larliigärclslnndel svar af
vaklas f i li B ooo som inlemnas i förseglad biljet
på A i
lonbladskoo lo re t
BORTKOMMET
Under gåendet från 3N
ybrobacken till Slotts
backen borttappades i dag pZ morgonen en svart ridikyl
med inneliggande 500 Rdr bestående at en 100 en SO
och 8 st 10 Rdr Rgds sedlar samt resten smasedlar jern
te en hvit näsduk och 2 :ne nycklar Den som detta
upphittat torde hafva godheten mot hederlig vedergäll
ning återlemna det i Kramhandlar UUbeigs bod vid ^Ve»
sterlånggatan
vlVLKSK
Af trycket liar utkommit ooh utdelas till
resp Prenumeranter nti
"VY Xamdequists Rokhandel vid
Myntgatan
dfilf
Andra häftet irglngen 1833» af
TIDSKRIFT
Läkare „ ,h Pharma center
Premimeration fortfar att emottagas med 5 Rdr Bko
Ett häfte af minst två och ett hallt ark utgitves i hvar
je manad
— Da prenumerationsmedlen tillika med upp
gift på prenumerantens namn karakter och adress irän
landsorteine till nämnde bokhandel insändas ansvarar
denna att hvarje bälte så snart det utkommer vardef
utan serskildt postartvode prenumeranten med posten
tiilsändt Behagar någon prenumeroia p3 postkonto
ren betalas vanligt po sta rf vo de Den som prenumere
rar på sex ex erhåller det sjunde gratis
liii tcmmeli ^en utstuderad Jrnapardsmasta
re som också förstår sig något på liusbehofsfiske men
framför allt på uppbrukande al en liten Trädgård hvil
ken några år legat uti lägervall ät ven ,om okulermg
ooh ympning samt ett litet drifveri derjemte tör nöje
och tidsfördrif åstundas Han bör nödvändigt vara
ogift frisk och af hyggligt utseende i sina bästa år an
språkslös och nöjd med ett vänligt bemötande samt dess
utom »tat och lön efter sin arbetsförmåga och skicklig
het Adress lemna» i väl förseglad biljett på Attonb .lad»
Kontoret till O—ö
Kn yngling med stadgadt np fo
r ;i 'l
som
är engagerad uti kryddkramhandel och kunnig uti Fin
ska Språkefs talande önskade till inst Sommar tå emot
taga en utbod vid någon af hamnarna Rorgen för hvad
honom anförtros kan om sS fordras äi ven erhållas
Hans önskan förenad med hoppet är att derigenom
kunna bereda sig en gladare utsigt för framtiden Den
härå reflekterande behagade med det snaraste uppgifva
sin adress uti biljett till M Toivo som inlemna® pl
AftonbladsKont
E 't hederligt fruntimmer boende pa Norr
nära Drottninggatan åstundar att gifva timvis lekttoner
i Fransyska och Tyska Språkens gram ma t i ka l iska skrif
vande läsande och talande Priset är hemma hos lä
rarinnan fi sk Bko i timmen och för de törsta lektio
norna begären ingen betalning Adress hvar man tår si
anmäla begäres i förseglad biljett till Fransyska och
Tyska som inlemnas i Postlinsboden vid Brunkebergs
torg
Hos en bättre fru i sjelfva staden är till T I lo
för mindre barn at båda konen att ff lara läsa skrifva
rakna m m ålit elter hvad deras år kan fatta Fl i c
korna tå ät ven lära alla sorter fruntimmersslöjder j raon
af deras år De föräldrar som hedra henne med sitt för
troend
hoppas hon skola bli fullkomligt nöjda Priset
är 6 Rdr Bko i qvartalet som kan få bualas månadtligt
eiler veckovis om så astundas Adress tås i huset K
-o
27 vid Tyska Prestgatan en tr upp dörren midt 1 för
stugan
1 .11 ungt anständigt fruntimmer önskar uti
Maj månad få inackordera sig på landet omkring ett par
roil utom staden uti något hederligt hu» eller h (s någon
aktningsvärd enka Om någon fäster sin uppmärksam
het härpå torde den vara god och lemna skyndsamt svar
uti försegl biljett till Landtlig lefnad som inlemnas pi
AftonbladsKontoret
Hos lien \ils Magnusson i Stockholm finnes
Nederlag af min Bomullsgarns tillveikning som äfven
expedierar frän Landsorts oc innäende ri-qviutioner till
följande fa .brikspris nemligen Km 10 till i Rdr S sk
T :o 12 till 1 Rdr 10 sk Rgds och vidare med 2 sk ic-r
höjning lör hvarje dubbel nummer Tvetaberg den 11
Felir icJ0
WiGEHT
BÖCKER UTLÅNAS
pS länere eller kortare tid mot billiga vilkor i W
Xiiindequists Bokhandel vid Mvntgatan Katalog ko
star häftad och skuren 5 sk Banko
Kulörta handskar aaoitugus till tvättning da
de försedda med ägarens namn inlemnas i huset N ;o
27 vid Tyska Prestgatan eller det s k gamla Tyska
Presthuset 1 tr upp
f >ii£l ii- a A R U rSHÄST \R emotta !S i eiren
domen N :o 17 Alan ds gr änden med förbindelse att
dem väl föda och varda under den tid de för den
na vinter i arbete begagnas
Att J )ie dm OräK-r anf der TTnidc od r
der schwedischo Bauernkrieg von Moritz Reichenbach
är öfver satt oeli färdig att läggas underp reason varder
till kollisions undvikande härmed tilfkännagifyet
L J ii JER TA