Aftonbladet Lördagen den 2 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-02
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-02
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-02
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-02
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 2 Mars 1833

Sida 1

N :o 52 1833
AFTONBLADET
Lördagen I A B H A A H H den 2 Mars
ZJr i set i Stockholm för helt dr 70 R :dr halft år 5 R-dr3 3 månader 2 R :dr 32 sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och Utdelning
Bladets Kantor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oeh Clara Bergsgrändf Lindroths vid Norrlandsgatan och Esséns
vid Södermalm torg Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor till 2 sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
Ho
i-os
1 morgon 7 :sta Böndagen predika
Ho
i-os DD MM Konungen och Drottningen Doktor
Bogberg
Hos DD Kh IIH Kron-Prinsen och Kron-Prin
tessan Kongl Ilof-Pred Ziedner
I Kongl Slottskyrkan Kongl Hof-Pred Ziedner
Kongl Hof-Pred Eurén
På Karlberg Prcd Lnaiulct
På Ulriksdal Pred Unander
I Storkyrkan Skol-Lär Palmgren Biskop
"Wal
lin Komm Dahlgren
Klara Kyrkoh Hillberg Kgl Hof-Pred Teg
néi Husprcd Austrin
I Jakobs Komm Ljungholm Esrjv
-Prcd Arrbe
nius Kyrkoh Carlstrand
I Tyska Doktor Lttdeke Rektor Freese
1 Mari S M Kand Tharmouth Past .-Adj Ar
Kornmi» Ährling
I Katrina Komm Hagström Past .-Adj Franzén
Kyrkol Winqvist
I Kungsholms Hus-Pred Kjerner Doktor Fuchs
Kongl Hof-Pred Lundholm
I Finska Kyrkoh Stolpe Finska och Past .-Adj
Pihl Svenska Högmäss Kommin Tulindberg Af
tons
I Ladugårdslands Komm Sandin Regem
-Pastor
Grav ;illius Kommin Salén
I Adolf Fredriks Kommin .-Adj Löhman Past
Adj S aulé .i Kmnoiin Biljer
Johannis v Ivommin Delin Kommin Najsén
v Kommin Delin
För A Af Flotta Kongl Hof-Pred och Kyrkoh
Wijkander
Vid Garnisons-Sjukhuset Reg
-Past Bellander
Enkhuset Kgl Hofpred von Zvveigbergft
Gubbhuset IVuium Ährling
Södra Korrekt .-1 nr il ttu Kongl Hof-Pred Holm
berg
A orra Korrekt
-Inrättn Pred Norrbin
Gäldstuguky kan I 'red Holmgren
Danviks kyrkan S JM A <1 j von Schéele
-
Sabbatsberg Past
-Adj Lindstén
Ladugdr ds /ands Fattighus Prcd Wijkmark
K Lazarettet Laz .-Pred Winnberg
Tyska och Holländska Reformerta kyrkan Theol
Kand Kothlieb
ENGELSKA KAPELLET
Missions-Böne-sammankomst hålles nästa Måndag
kl half 7 c m .j samt Svensk Gudstjenst nästföljan
de Onsdag på vanlig tid
AFSKED
D 23 sistl Febr för Kommissions-Landtmät J
N Se >erdahl
DÖDE I STOCKHOLM
TO
Johan Fredrik son af Kapi t N R Pauli 28 Febr
DÖDE I LANDSORTERNE
Tygvakt Ö "3tling I C c å Waxholm 3 /j år
Insp O Linds I öm och dess hustru H Gli Åfeldt
j8 Jan den förre 5 >5 den sedn 5o är
Stiftsfröken Bäärnhjelm på Engeltofta S Febr 17
Mamsell Nordsten på Döderhultsvik i Kalmar L
5 febr 82 år
,lamseli A S Medberg i Wadstena d si sistl
Okt 65 år
Mamsell S E Lemchen på Skecns Bruk d G
Febr
- 16 år
DEPOSITIONER
i Kristianstads Landtränteri af A boerns S Pers
son och J Nilssöh i Stianderöd 6 Rdr 3i sk af
Skcppr-ren Wendell G Rdr af Kommissarien Hjorth
12 .k 3 rst af Landt-Riintmästaren Berg yig Rdr
42 sk 2 rst af Advokat-Fiskalen Sack 12 Rdr 6 sk
4 rst af O G Kjellberg 1 Rdr g sk 6 rst allt
Banko böra lyftas inom år från 3i sistl Jan
INBETALNINGAR
Till Stockholms Börs- Bro- och Hamnbyggnads
fond böra ske genom insättning i Binken och atte
sternas inlemnande till Kamr Kasten Lychou som
trutfas 2 tr upp å Börsen från 11 till 1 f m
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Lottägare i Wermlands Provincial-Bank erinras
att inbetala i-i5 af det tecknade kapitalet d r5 Ju
ni 1 -15 i Juli och i-i5 i Aug mån innev år
Intressenter i Malmhöjde grufvor sammanträda d
15 Mars kl 10 f m i hällino
Intressenter i Gyljens Bruks- och Grufvebolag sam
manträda d 11 Maj kl 5 c m en trappa upp i Kgl
Myntets hus
LEDIGA TJENSTER
Läiaretj vid Wendes Art .Reg :s barnskola sökes
hos Reg -Pastor WahlrjVist i KrisUanstad inom 56
dagar från 12 sistl Febr
Exekution-för val ta retj i Helsingborg sökes hos
Magistraten inom 56 dagar från iS Febr d å
ARRENDE-AUKTION
För Flottans behof i Karlskrona Kronobeck Rnll
och Engelskt bly m m auktion d 12 April kl 10
f m å Varfs-Amiralens kansli i Karlskrona samt
hos Förr af Sjöärenderne förseglade anbud emotta
gas äfven
AUKTIONER
Entreprenad- å uppförandet af en 2-vånings Lazar
byggnad af kor svirke och tegel samt försäljning af
ett gammakt trähus auktion inför Nyköpings Lazar
Diiektion d 2 April kl 12
A Säteriet Bjerrome 12 och i3 Mars på stället
A div sorter lösegendom d 19 och 20 Mars på
Säfva sät i Altuna S
OFFENTLIGA STAMNINGAR Å BORGENÄRER
Svea HR f Löjtn Baron G Cederströms den 23
Ang
Ystads R .R afl Handskmak Wallqvists och hu
strus 22 Juli
Gefle R .R Grossh P Hillbergs 1 helgfr Måndag
1 April
Kongelfs R .R Timmerhandl A Anderssons i Sund
ören 1 helgfria Måndag i April i83Z
Ulricehamns R .R genom mord omkomne Handelsb
E Medin 1 rttgd i Febr >834-
Kinds HR j Hanssons i Karstorp och hustrus afl
S Svenssons frän Marbäcks Sandledsgärd B P
Berg 'tens i Brennabo M Jonassons i Gölningstorp och
hustrus J Gravin i Svenstorpet och hustrus afl A
Svenssons frän Sibbarp 2 rttgd af d a sommarting
Färentuna HR afl Klock E Anderssons i Skå
2 rltgd af Tii g o 6 mån från 21 sistl Sept
DOMAR
Y 'tads R R :s i Barberaren Kaysers och afl c Kust
uppsyningsm Hanssons konkuis afkuilnas d 23 d :s kl
11 k m
LAGSÖKNING
Af Kontrakts-Prosten m in G Kolmodin å Maj
Panzarhjelm för ?3 <z Rdr 4 sk som Kon Befhde i
Westmanland tilldömt den förstnämnde o«h hvaröf
ver den sista» äger besvära sig inom 3o dagar från
erhållen del
KALLAS
Styrm Olof Pettersson till Gefle K R inom ar fr
i aimdns ang äktenskapsskillnad
Betjenten C G Forssberg inom år till Maria El
Westerberg i Stockholm föy äktenskaps fullbordan
Lovisa Lekänder inom år till sin man G Kn
berg
Innehafvare af oguldne inteckningar i hemmari
5 Seland N :o 2 i Näsland och 1-4 Seland på Ming»
ön till Säbrå Tingslags vinterting som börjas d 1
April å Marks gästgd
LAGFART
Sökt å 5 2-3 mål af hem N :o 2 i Wattjom i Tuna
S kl vid Tuna II .R inom 6 mån från 3 annons
Sökt å 1-16 i halfva hemm Norrvik i Grangärdes
H oeh S kl vid Grangärdes H R å Ting e 6 mån
från 3 annons
Tillfallet Skrädd .ges N Åhman och dess broder
Drängen A Nilsson efter deras breder anm inom
år från 1 ann bos Pastorsembetet i Wimmerby
Efter Mamsell c hr Ekeberg anm hos c G Psi
lan ler adress Tierp och Ström-bergs bruk
FÖRMYNDERSKAP
E o Not J H Bergman under Bagar J Plaths
Just .-Koll
Berg-m L F Silén Under Nämdem Jan Janssons
i Tönsta Sala R R
BOUPPTECKNINGAR
Efter afl Maj K F Stjernefeldt anm i sterbh
inom denna månads slut
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Brukspat G Heidenstrauchs å Edeby 4 d :s kl 1-2
10 f m i gula Salen å Börsen
Ålderm A By lins 4 d :s kl 6 e M å nya Mal
mens käll
Afl Insp A J Hulimans på Risshyttan 8 Mars
kl 10 f m hos A B Schubert i Säter
Afl Kryddkr .betj A Åbergs 5 Mars kl 5 e m
å käll Kometen vid Hötorget
Kammarj Ridderstads 8 Mars i Börskafferummen
till Sysslomansval
J Backlunds i5 Mars kl 10 f m hos A Lund i
Borås då äfven massans fordringar på auktion för
saljas
J Anderssojis i Drared Lyckegården hos A M
Salmenius i Borås 19 Mars kl 3 e in
Afl Handl P A Introzzis 26 Mars kl 3 c m
hos A P Eriksson i Kristianstad
Ryttmäst J A Adelskölds hos L G Kling 28
Mars kl 11 f m„ för utdelning
Kammarh von Schinkels 6 d :s kl 12 å Börsen
Brukspat G D Wilckes 13 d :s kl 12 å Bolien
Afl Rådm A Ruths 22 d :s kl 3 c m i Massans
gård i Lulea
SPEKTAKEL
Nästa Måndag Den elaka Husbonden ecli Nya
Garnison
KONSERT
Uppföres 5 Stora Frimurare-Salongen i morgon
af Hr P Elvers
SAMMANTRÄDEN
P B N :o 3 5 d
.s kl 7 e m
DILIGENCE PÅ GÖTEBORG
DIIGENCE PÅ Ö
Öfver Westerås Örebro H ^arieslad och Lidköping
afgår hvarje Tisdag och Fredag kl 6 f in Biljetter
för passagerare ntlemnas och paketer till afsändning
emottagas på Diligence-koutoret uti Un-et A :o o vid
Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt tryckta
taxor som derstädes äro att tillgå

Sida 2

T» tri k eg
Eng lan i»
Hamburg Reporter med gårdagsposten med
delar ur Engelska tidningarna det förslag En
gelske PremierMinistern Lord Grey den i5
Februari framlade för Underhuset i afseende
på oroligheterne i Irland Vi meddela här i
sammandrag det vigtigaste af delta märkliga
dokument
Lorden började med att förklara det han
vid förslagets framläggande uppfyllde en sorglig
men oundgänglig pligt Den vore pinsam der
före att han måste uttala den öfvertygelsen
att de vanliga lagarna här icke voro tillräckli
ga Det onda som hen .skade i Irland vore så
notoriskt att det icke behöfdes någon under
sökning från Husets sida för att besluta sig
till skyndsamma och kraftfulla åtgärder Det
vore icke frågan om några försigtighetsmått
emot en hemlig konspiration som under yttre
sken af lugn i hemlighet tillställde uppviglingar
mot regeringen utan ett system af samman
gaddningar låg i öppen dag organiserade på
sådant sätt och för sådana ändamål att sam
hällets fred och säkerhet vore i fara och hvil
la derföre »läste undertryckas så framt man
ej ville utsätta sig för de sorgligaste följder
Lorden gjorde härefter en framställning af
sjelfva händelserna Han riktade först upp
märksamheten på de s k Frivillige i Irland
hvilkas stiftelse efter föregifvande riktad på
bördornas afskaffande egentligen hade unionens
tipphäfvande till föremål Man hade påstått
alt oroligheterna härrörde från kränkning af
rättvisan och att dess återförande äfven skulle
återställa Jugnet Gifve Gud att så vore In
gen hade lifligare än motionären öfverlemnat
sig åt denna förhoppning men den hade —
lian yttrade det med djup smärta — blifvit grymt
bedragen Väl hade ingen djupare än han in
sett nödvändigheten af lagar för att mildra
lidanden hvilka hopats i årlmndranden men
han hade bedragit sig i hoppet att man i lugn
skulle kunna komma till sådana förbättringar
Nästan i samma ögonblick som emancipationen
var fullbordad hade oroligheterna ånyo börjat
och tillståndet i Irland blifvit värre än någon
sin Flere reformer hade sedan den tiden blif
vit införda andre voro ännu under öfverlägg
»ing men allt detta lijelpte icke och man s
de öppet att uppresningen skulle fortfara icke
blott till dess Parlamentet hade afhjelpt olä
genheterna i Kyrkoförfattningen juryns sam
mansättning och lagskipningen utan så länge
till dess unionen blifvit upphäfven Med ett
ord man hade bestämdt ställt de båda länderna
såsom fiender emot hvarandra och det vore
fruktlöst att vänta något godt af försonande åt
gärder Redan ordet Frivillige betydde att
man frivilligt förband t sig till uppfyllande af
militäriska pligter Denna korps skulle utsträc
kas öfver hela landet och ett centralsällskap
finnas i Dublin for att sända såkallade /reds
stiftare till hvarje vrå i Irland trennc för
hvar socken Dessas uppdrag vore att värfva
arrendatorer jordbrukare och dagkarlar för det
stora förbundet som stod under centralkomil
teens ledning Det heter bland annat att de
skola göra all polis umbärlig Det första be
viset på sin seger skall detta förbund gifva ge
nom upprättande af ett nationalgarde Detta
samfund hvars förhandlingar och afsigter icke
voro någon hemlighet har blifvit bildadt genom
en i lagarna väl bevandrad individ på det sätt
att de icke kunna nås af strafflagarna men
likväl kunna nyttjas till de mest fcJvtvifla .de fö
yetag Enligt den första planen skulle en viss
K teel e resa
omkring såsom hufvud- {redsstiftare
Enligt dennes grundsats kunde ingen vara en
MNN fiedsstiftare utan att tillika vara en duk¬
tig demagog och häri låg i sanning någonting
karakteristiskt Vidare hade denne sagt alt
om en sådan krisis ånyo skulle inträda som år
1798 skulle Daniel 0 'Connel icke tillåta att
man skar träd till sridsspjut annorstädes än i
lians skogar Häraf såg man tydligt meningen
att Irländaren i nödfall borde gripa till vapen
och huru nödvändigt det vore att genast un
dertrycka en sådan förbindelse Men detta gällde
ej blott de frivillige på många ställen i Irland
vore tillståndet helt nära öppet uppror Vid tec
ken af klockringning valdhorn upptända eldar
samlades stora hopar till en del beväpnade
och alltid så anförde att Regeringens och la
garnas ändamål tillintetgjordes Om nu rege
ringen oupphörligt skildrades såsom fiendtligt
sinnad emot Irland om man oupphörligt pre
dikade för folket att lagar endast stiftades till
deras förtryckande vore det då underligt att
följderna blefvo ett allmänt motstånd emot la
garna I detta tillstånd befunno sig i synner
het Grefskaperna Cork Tipperary och Mayo
Under de sednaste valen pä ett af dessa stäl
len hade frågan varit emellan en anhängare af
unionens upphäfvande och en vän af dess upp
rätthållande men för det sednare vågade ingen
rösta ulan skydd af polisen eller militären
Sådant kallade man valfrihet Och till sådana
ytterligheter uppretades det bedragna folket af
personer som sjelfve sökte vända all ansvarig
het ifrån sig dymedelst att de uppfordrade
massan att inskränka sig till lagliga medel till
motstånd
Man borde ej tro att orosliftarne inskränk
te sig till motståjid emot tiotiden De före
skrefvo vilkoren vid arrenden ordnade tjenste
förhållanden och förbjödo än den ene än den
andre att arbeta eller taga tjenst hos den eller
den personen Ibland de värsta förföljelserna
voro de som utöfvades för a Ilagda vittnesmål
i dylika saker En gång hade det liändt att
husbondfolket vid dödsstraff antyddes att afske
da en tjenstflicka derföre att hennes mor ha
de uppträdt i en sådan process Alla sådana
hotelser uppfylldes på det förfärligaste sätt
genom nattliga inbrott mordbrand mord slag
som icke sällan hade döden till påföljd och
våldsverkarnes upptäckande och bestraffande
förhindrades genom de rysligaste medel Lor
den citerade flera sådana exempel General
Advokatens berättelse innehöll ejooa förbrytel
ser som året förut blifvit begångna ensamt i
provinsen Leinster deribland a4l 'nord 1149
rån 4° 1 inbrott 568 mordbrandsförsök 201 )4
hotelsebref 427 olagliga sammankomster 164
aftviuigna eder m m
Lorden förklarade att han så länge som
möjligt hade velat undvika allt användande af
ovanliga medel man hade skickat till Irland
den största militärstyrka som någonsin varit
der i fredstid och det första försöket med en
special-kommission för Grefskapet Clare lyc
kades Men de sednare försöken hade blifvit
utan påföljd och han hade nu ingen annan
råd än alt begära en utvidgad makt åt Rege
ringen
Detta förslag sönderföll i två delar Den
första hade afseende på olagliga sammankom
ster och skulle gifva Lord-Löjtnanten rättig
het att förklara ett visst distrikt i upprors
tillstånd hvarefter serskilda domstolar skulle
ransaka oc .li döma förekommande förbrytelser
ulan afvaktande af näst instun dande ordinarie
domstolssessioner Tillika skulle invånarne af
sådana distrikter varnas för alla olagliga sam
mankomster och antydas alt förblifva i sina
hemvist från solens nedgång till dess uppgång
ingen sammankomst skulle- få hållas i ändamål
alt inlemna petitioner till parlamentet utan
att tio dagar förut tillsäga Lord-Löjtnanten
derom och erhålla hans tillstånd Domstolar¬
ne skulle bildas i form af Krigs-Rätter bestå
af högst 9 och minst 7 personer ocli ingen
under 21 år eller som ej t jent 2 år i armt en
kunna bli ledamot Dessa domstolar skulle
dock aldrig få döma till döden utan högst till
deportation Hvar och en som utspridde upp
roriska skrifter i ett sådant distrikt skulle
dömas till ett års fängelse På hvarje angrepp
emot en edsvuren ett vittne eller en ankSaga
re skulle följa deportation på 7 till 14 är
Likaledes begärde han Habeas-corpus-ahttnt
suspenderande dock blott för sådana distrik
ter som nyss varit 1 fråga samt under vilkor
att alla häktade inom tre månader skulle stäl
las inför domstolen eller frigifvas
The Surt
tillägger att denna motion emottagits med all
mänt bifall
Frankkike
Den 15 dennes förekom ändteligen i Pärskam
maren det så länge uppskjutna lagförslaget rö
rande belägringstillståndet och hämmandet af
oroligheter En ovanlig mängd åhörare hade
infunnit sig och Pärerne äfven talrikare än v .n-
ligt Markisen af Drrux- }rrzé en ifrig Car
list uppträdde med häftighet mot förslaget
hvilket han kallade frihetsmördande och be
räknadt att i ministrarnes händer samla all
slags godtycklig makt E11 lång erfarenhet ha
de lärt Frankrike att de lagar som haft till
syftemål utsträckning af regeringens makt på
bekostnad af friheten denna gemensamma egen
dom för alla slutligen brutit regeringens kraft
i stället att förstärka den Ilan genomgick
derefter de särskilta pnnkterne af förslaget och
visade huru de stridde mot kartan och den
personliga friheten — Sigillbevararen försva
rade i ett långt tal förslaget och sökte fram
ställa det icke såsom en undantagslag utan
som en nödvändig fyllnad i de bestående la
garne Om inskränkning af friheten vore all
deles icke fråga ingen hade i sinnet alt anta
sta den Deri är ordningens beskyddariima
och de som fordra en öfverdrifven frihet äro
just de som hata ordningen och ej kunna för
draga att ordning och frihet herrska i Frank
rike
— Baron Monnier höll derefter ett långt
väl utarbetadt tal mot förslaget i hvilket han
genomgick historien om Fransyska lagstiftnin
gen öfver detta ämne och kom till det resul
tat all förslaget alldeles icke kunde antagas i det
skick det nu befann sig Han föreslog en mängd
amendementer som bilda ett helt nytt system
och komma att tagas i öfver 'ägand vid dis
kussionen öfver de särskilta artiklarna i lag
förslaget
Marskalk Soult var äfven närvarande och
höll med Kamarens tillåtelse sittande i an
seende till sin sjuklighet ett tal hvari han för
sökte vederlägga Hr iVIounier Han förklarade
dock att han åtminstone ti ii en del ville gå in
på kommissionens amendementer
— Diskus
sionen fortfar
A båda sidor sättas alla krafter i verksamhet
för och emot förslaget och Regeringen be :ra
nar sig af till och med TalleTrands inflytande
f Jr att söka genomdrifva det Ha i har skrifvit från
London att han ej blott för egen del anser förslå
;ets antagande högst önskansvärdt utan att äf
ven Engelska kabinettet gerna skulle se- att det
ginge igenom emedan cn stödjepunkt derige
nom bereddes för framgången af de förslag
regeringen har i sig 'e rörande Irland
I Deputerade ka na ren har Ministeivn för
lorat en omröstning som gällde Erkebiskopens
i Paris löneinkomster I förra sessionen ned
sattes de till 20 ,00 j fränker och det oaktadt
hade ministeren låit utbetala till honom sam
ma belopp som förut eiler 40 ?000 fränker
Hr Argo»t tillstod rent ut att man ejhillitsig
vid anslaget emedan di totalsumman 870 ,000
franker som Kamaren bestämt för biskop a nies

Sida 3

och erkebiskoparnes underhåll ej gått åt
anseende till åtskilliga vakanser regeringen an
sett sig hafva rätt efter behag disponera be
sparingarne Man hade således låtit erkebisko
pen få sina 40i000 fränker Detta egenmäktiga
förfarande synes b afva väckt mycken förargelse
i Kamaren och för alt lära Hr Argout att en
annan gång hålla sig inom anslagen beslöts på
Hr /lavins förslag att den for det högre
presterskapets aflöning bestämda summan af
Sf 0 ,000 fränker skulle minskas med i5 ,ooo
och dessa tagas från anslaget for erkebiskopen
i Paris
Hr de Broglie skall hafva förklarat Hrr Ap
pony och Werther att Frankrikes yärdighel
icke tillät ett längre uppskof med afgörande
af B dgiska frågan Tillika skall han hafva upp
fordrat dem att meddela deras hofs åsigter rö
rande den allmänna afvzptfingen emedan Fran
syska regeringen ämnade vid Kamrarnes nästa
sammanträde gripa an saken genom en ned
sättning af 22 millioner i 18 )4 års budget
Spanien
Det påstås att förordningen hvarigenom Cor
tes sammankallas redan skall vara underteck
nad och man väntar dagligen att se den in
förd i hoftidaingen
Regementerne sättas-i fulltaligt skick och
det talas mycket om alt regeringen ämnar skic
ka cn korps af 10 ,000 nian till Portugisiska
gränsen Förevändningen till denna armecs sam
mandragande skulle hämtas af cholerans ut
brott i Oporto och den skulle derföre kallas
en sundh etskordon men i fall en sådan styrka
verkligen sättes i rörelse så tager man för all
deles afajordt att det kommer att ske i följd
af den öfverenskommelse regeringen afslutat med
Sir Stratford Canning
I Gallicien skall i grannskapet af Oreuse ett
upplopp hafva ägt rum men genast blifvit
dämpad t
Ifrån Barcelona berättas att den beryktade
Grefve Espanna förklädd såsom betjent flyktat
från Palma på Majorka till Genua
B tLGIiN
I Antwerpen hade man den 16 bref från
Vliesäingen som förmäla att befallning ditkom
mit att tills vidare innehålla med upphörde»
af tull på Scheldert
vtnrvr ^n-L-nv »s
STOCKHOLM
Den 2 Mars
Vid Göta Kanalbolags sammanträde i för
middags bordlades Deputerades betänkande rö
rande Motala verkstad
MEHEMED ALI och KABTNETTERNA
(Slut fr gårdagsh-1
Under sådana förhållanden synes Ibrahim
blott Hehöft säga åt sina stridsmän "här går
vägen till Konstantinopel
för att inom några
da ar vara der Jai om de stridande öfvci —
lemnats åt egna medel Men nu kommer den
allmänna politiken emellan Mehemed vinner
denna gång mycket dock icke ålit Försig
tig och klokt beräknande både det närvarande
och framtiden synes han gifva vika för Eu
ropas största makters bemedling som ännu är
Yiinskaptfg men kunde blifva hotande Denna
eftergift för ögonblicket tillvinner honom ett
ökadt förtroende och bemed !ingen innefat
tar ett nytt erkännande af den myndighet
han till vallat sig Han kan för denna gång
vara nöjd att hafva fått fast fot
i Syri
en
-hvars trånga pass i försvarsväs äro så vigtiga
oeh hvars rika tillgångar nu mera äro ho
nom tillgängliga ty han står ju redan i hjeitat
af Turkiska Staterna hvarifrån han med ökad
materiel styrka och med den moraliska kraft
ett färskt minne af oafbrutna segrar inger
rvid
första lägliga tillfälle åter kan uppträda dubbel
fruktansvärd Om hans ålder försvagar ellur
tillintetgör hans hopp att sjelf se sina planer i
deras helhet realiserade lemnar han dem så
som arf åt sin Son hvilken han finner vara
utrustad med egenskaper att i sinom tid ut
föra dem
1
Men denna politik af de Kristna magterne
att sättaen gräns för Ibrahims segertåg
•— månne
den hos alla dessa makter är så riktigt beräknad
Vi antaga för gifvet att ehuru den såkalla
de legitimiteten i de absoluta monarkierna an
tagits såsom den rättsprincip hvarifrån dess ytt
re politik i allmänhet för närvarande utgår
lärer icke den bestående regeringen i ett land
der legitimiteten vanligen så litet respekteras
som i Turkiet vaia den som ådrager sig de
Europeiska makternas intresse Det är det Tur
kiska väldet i dess sta tu quo man är angelä
gen att bibehålla och man har trott det en
last kanna vinnas genom den regerande Dy
nastiens upprätthållande Väl är det klart al-t
detta måste ingå i Rysslands politik åtminsto
ne för dagen Dess sluga kabinett önskar na
turligtvis på den Osmaniska thronen Regen ter
hvilka irneslutfie i Seraljen icke förmå lyfta
iliket ur dess vanmagt och hvilkas massakre
rande kraftyttringar endast tjena att än mera
utmärgla den aflyhade Rikskroppen Snart sko
la Furstendömena som nästan redan de facto
blifvit underlagda Ryssland äfven i formen
tillhöra detta Rike och vid första gynnande
illfälle skall Constantin Stad oeh Svarta haf
vets utlopp hvaråt de Ryska monarkerne med
skäl länge kastat lystna blickar vara i Ryskt
våld och den Ottomaniska porten falla på sam
ma sätt och af samma orsaker som dess föregån
gare det Öst-Romerska Kejsaredömet Ett oför
tänkt marsch utsagd t af en gran »furste som
har oinskränkt att befalla öfver 5o millioner
själar (kanske rättare kroppar och verkstäldt
af en öfvad armé
från Donaus stränder
der
ett svagt motstånd först kan göras måste ha
stigare föra till ett önskadt mål än kongresser
kunna hindra det der afund och misstänksam
het framkasta ändlösa svårigheter och dipioma
tikens iemporiserande karakter motverkar all
hastig och kraftfull åtgärd Ändamålet för
Englands Frankrikes och Österrikes bemedling
lärer emedlertid just vara att afböja Rysslands
inblandning och inflytande i de Turkiska an
gelägenheterna såsom visserligen initiatif till
eröfring och af denna anledning understödja
bemälte magter Rysslands på andra grunder
h vilande bemödande att afsk ära Ibrahims se
gerbana För att hindra Rysslands utvidgande J
söderut vill man upprätthålla Porten såsom
en nödig förmur Men huru svag har ej denna
förmur i sednare tider visat sigj Så länge Tur
karnes Padischa var i spetsen för deras härar
var ock dessas anfall oemotståndligt men allt
sedan Storherrarne nedgräft sig i Seraljen har
Turkarnas krigslycka småningom sjunkit och
hallmånen förlorat sin glans Förgäfves har
Mahmud sökt inympa på sin anne genom blo
_
diga medel Europeisk krigskonst Det är lapp
på gammalt kläde Den fordna andan fästad
vid de gamla formerne har derigenom ännu
mera försvunnit och de partiella förbättrin
garne hafva ej ersatt denna föitHsl Mahmud
har icke varit vuxen att tillvägabringa den
revolution i begrepp och seder som måste fö
regå all annan radikal förändring Han sak
nar den klokhet som utmärker hans riva
liserands vasall Kunde mera fasthet och
enighet påräknas i en Grekisk Stat och ej
Ryssiard äfven i en sådan hafva tillfälle att
för sitt inflytande underblåsa split och oro
skulle det nya Greklands utsträckande öfver hela
det Europeiska Turkiets område kunnat utgöra
en kraftig motvigt i östern hvarigenom äfven
den stela och barbariska Turkiska Islamismen
inder den Osmaniska stammen blifvit utestängd
från Europa Men utförandet häraf hade i
ett fall troligen mött alltför stora svårigheter
Öm åter Ibrahim ostörd fått om kullstörta den
sublima men murkna och lutande Porten och
Mehemed uppstigit på dess ruiner skulle med
den nya dynastien en helt annan sakernas ord
ninj uppstått i Constantinopel och en Phoe
nix höjt sig på unga nerfstarka vingar En
kraftfull arm hade då fattat i regeringstöm
marne med religionsfördomarna och national
känslan till bundsförvandt nytt lif hade in
gjutits i Staten dess rika ressnrser hade blifvit
uppsökte och begagnade Regen ten eller dess
thronarfvinge hade på förfäders vis anfört de
beväpnade massorna organiserade af deras
skapande snillen på det för ändamålet mest
en .liga sätt och fältropet Allah hade som
förr åter kunnat ingifva panisk förskräc
kelse hos inkräktningslyslne grannar Mån
gen har från Egyptens beherrskare fruktat en
för civilisationen oroande fanatism men vi dela
ej denna fruktan Det är af civilisationen han
lånat medel att besegra sin Länsherre oeh deri
ligger någon anledning att förmoda att han
'kulle fortgå på den bana hvilken han med så
mycken framgång beträdt ej blott att grunda
ett mera stadgadt välde än det han omstörtat
utan ock att framställa fenomenet af en sti
gande kultur utan stötande afvikelse från eller
blindt följande af koranens föreskrifter Ett så
dant fenomen är icke nytt hos Musulmännen
Arabernes Califat i Bagdad och Cordova ha
visat att Islam icke utestänger all kärlek för
vetenskaper och deraf härflytande högre kul
tur men hvilket hos de renläriga Turkarne
djupt föraktas såsom onyttigt
Man behöfver ej vara stor diplomat fö7 att
genomskåda motivet för den Ryska hjelpsam
heten Om det fallit Mehemed Ali in att köpa
Rysslands neutralitet mot löfte af Furstendö
mena oeh ett stycke af mindre Asien hvem
vet om hjelpsamheten icke då dragit sig visli
gen tillbaka Rysslands gamla taktik har varit
att gerna gå bivägar för att vinna sitt mål
grannstaternes partistrider eller oroligheter har
Ryssland vanligen haft sin hand Rysslands
härar ehuru talrike och öfvade hafva hittills
varit förfärlige blott för de svaga Sveriges
Polens Persiens och Turkiets besegrande hvar
för sig har ej kunnat ske utan biträde af det
köpta förräderiet Det var ej heller Ryska ar
mecn som hufvudsakligen tillbakaträngde Napo
leon Det var hans egen o förvägenhet Ryska
folkets fanatism kölden och trolösa bundsför
vandter Deraf Rysslands försigtighet att lik
den qvarblifne af Horatierne anfalla endast en
i sender eller endast i förbund med andra den
mägtiga deraf klokheten att ej försmå några
medel 12 ,000 Ryssar skulle ej tillbakahållit
Ibrahims segrande armé Men Portens nöd
som tvingar att anropa dess farligaste fiendes
hjelp lik den Byzantinske Kejsaren Kantakuze
nos som vid dylikt fall kastade sig i Turkar
nes armar vill nästan säga detsamma som en
eröfring och böjer den hittills sjelfständiga Por
ten under Rysk Suzeränetet
De stora konstitutionella Staterne isynner
het England som mest har att befara af Ryss
lands väsande inflytelse och välde i Levanten
synas mindre djupt inträngt i framtiden De
åtnöjde sig att rädda spilrorna af det nuvarande
Osmanska väldet i stället att deras och Euro
pas frid tillhört att heldre bidraga till än un
dergräfva ett kraftigt motväldes upprättande
i östern Preussen eljest Rysslands naturliga
fiende hindras af slägtskapsförhållanden att
röra sig och den Metternichska politiken upp
offrar måhända
förr allt än den v än tiar sä

Sida 4

liavmfulla blick från Julirevolutionen och de
Tyska demogogiska idéerna hvilka sednare lik—
val genom ett populärt krig österut skulle af
jedas och få en annan riktning
Jönköping d 23 Febr I dessa dagar hafva
blifvit K gl Hof-Hättens pröfning underställde
2 :ne Skara Domkapitels utslag det ena af den
16 Januari hvarigenom Kyrkoherden Siméon
Lundvall blifvit förklarad fö alltid förlustig
Prestembetet samt dess i Odensåker 1 'egal a Pa
storat innehafvande Kyrkoherdebeställning och
det andra af den 3os m hvarigenom v Kom
ministern L Fröman blifvit på i månader su
spenderad
KlkV "kbld
fKarlskrona V
eckoblad .J
NZleidosKop
Till Respekt Redaktionen af Aftonbladet
Jag har icke fått en blund i mina ögon un
der hela sistlidne natten och får det icke
eller i natt om icke .Redaktionen hjelper mig
att skyndsamt rätta en osanning som jag icke
trodde skulle så mycket belasta mitt samvete
I en hos mig beställd artikel uti gårdagens
Dagligt Allehanda angående Hr A Möllers
företag att såsom Östkinds Häradsboers Ombud
klaga öfver ett beslut som Linköpings Lands
Kansli till Ur F W von Stjernemans för
del fatta1
rörande färjliållningen öfver Bl åviken
— yttrade jag att det framställningssätt om
budet i besvären tillåtit sig endast härrörer
af hat derföre alt Ombudet förut hade för
lorat ett mal i be /näldle Lands-Kansli emot
von Si /erneman Den som skaffade mig ma
lerialierne till artikeln nämnde väl unter
uns att detta var tvärt emot verkliga förhål
landet men tillade att Hr Möller tål vid allt
livad han får och att lledakt af Dagligt Alle
handa yttrat att den införer hvad tyg som
helst blett det betalas efter annons-taxan —
Jag lät förleda mig häraf och i går qväll stod
gunås hela dikten att läsa i Bihanget till Dag
ligt Allehanda
Jag kan icke längre uthärda med detta med
vetande och bekänner derföre helt öppet att
del förutnämnda skuldfordringsmålet icke vanns
rjtan tvertom förlorades af Hr von Stjerneman
Denne hade nemligen länge tredskat att till elt
Handelshus i Marseille betala en skuld af 3 ,758
francs 48 centimer hvaraf en mindre del var
af stridig natur och under hvarjehanda in
vändningar äfven nekat liqvidera det ostridiga
beloppet Hr Möller nödgades då lagsöka Hr
ron Stjerneman och Landshöfdinge-Embetet
fann oaktadt alla Ur von Stjernemans omsvep
slutligen saken så ostridig att sedan målet
som icke af "försummelse å Hr Möllers si
da
men i anledning af mellankomne förlik
ningsanbud under en tid hvilat åter blifvit
anfnäldt dömdes von Stjerneman att genast
och utan hinder af förment genfordran gälda
2035 fr g6 centimer med lemnad rättighet
för den fordrande att om det återstående som
endast var 92a fr 62 c utföra talan vid Dom
st ol
Min afsigt härmed är ingalunda att försvara
Hr Möller som gjort Hr von Stjerneman så
mycken förarargelse men jag bör dock vid när
mare besinnande ärligt -tillslå att då han al
drig förlorat något mål i Linköpings Lands
kansli kan man icke skäligen antaga att
han af sådan orsak hyser något groll Jag an
mdlerar och kasserar derföre min uppgift i
detta afseende men påstår deremot att om
Hr
Möller icke hyser hat mot LandsKansli
et derföre att han förlorat a %on proccss så
har han dock visat otacksamhet enär han der
städes vunnit en
Jag anhåller ytterligare och på det enträg
naste att Bedaktionen oförtöfvadt inför denna
rättelse så att jag åter må få lugn i min själ
och ro i min säng
Stockholm den 2 Mars i833
östgöthe i Stockholm
Nytt sätt att halla tolk på distans En
viss Mr Wilson ägare af ett stort hus i grann
skapet af Tullhuset i London blef nyligen
stämd för Lord Majorn för det han sprutat
vatten öfver en Gentleman vid namn Bennett
som bodde i trakten Mr Bennett berättade
att då han en dag på trottoiren gick förbi Mr
Wilsons boning hade han helt oförmodadt lätt
en skur öfver sig från en vattenspruta i inkörs
porten Når han kom till svaranden för alt
beklaga sig hade denne helt enkelt sagt att
"det var rätt åt honom
och tillagt "jag tager
för afgjordt att Ni på något sätt ville göra mitt
hus skada och vallensprutan är det sätt jag
valt alt förekomma sådant ofog
Klaganden
besvärade sig öfver att han icke kunnat få
hvarken skadeersättning eller upprättelse ehuru
svarandens beskyllning alldeles saknade grund
Svarandens advokat upplyste att hans hufvud
man nyligen köpt huset och på reparationer
nedlagt flere tusen pund Men det ledsamma
förhållande hade inträffat att åverkan dagligen
begicks å huset Mr Wilson beslöt förekomma
detta genom utsättande af vitesförbud hotelser
o s v men ingenting hjelpte Slutligen hitta
de han på att inrätta elt slags spruta som
var beräknad icke blott att skölja bort oren
lighet utaa äfven tvätta dem som vållade så
dan (hö $t skralt Denna machin hölls i bered
skap för åverka res räkning och skulle tvifvels
utan innan korrt förjaga dem allesamman
Lord Majorn Är denna machin så inrättad
att den utgjuter sitt vattenförråd så snart nå
gon går in i porten
SvarandenJag har icke annat alt anföra
Milord än alt nöden är uppfinnarens moder
och alt min vattenspruta är ett af barnen Kä
randen måste ha begått något otillåtet ty ma
eliinen är osviklig
Men då en gosse intygade alt Mr Bennet ic
ke förtjente beskyllningen afgjerde Lord Ma
jorn att svaranden skulle ställa borgen så vi
da han icke lemnade nöjaktig upprättelse hvil
ket han ock gjorde
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Hos de fleste Bokhandlare finnes a 16 sk
Banko
Norrlands - Blommor
d
Af trycket har utkommit och säljes i Deleens
Comp Bokhandel 2 sk Bko
F 3 u £ s m ällan
2 :dra upplagan Med dedikation till Kapten Lindeberg
som stämt tork tor den törsta
Af trycket har utkommit och säljes å Dag
blads- och Aftonblads-Kontoren å 2 sk Bko
Kinesiska Finans Rådet SKANDALS
1 a-g o-v isa
öfver den meuskliga lyckans obestånd
Med figur
Från Stenlrvcket utkommit och säljes i
Hedboms 1 Möllers och Ö termens Mus i kliandet
Sångstycken ur Vaudevillen Felsheims Husar meA
ackömpagnement af Piauoiorte i 2JDito med ackom
paguement af Guitarre 3ö ak Bko
Frän Sltntrvcket liay utkommit och säl :es 1
1 Rdr Hko i Hedboms och fleres IVTusikhandel
• Sang
stycken med acknmpagnement för Ticinoforte ur
Operan JM arie af Herold
I Hedboms och fleres Bokhandel Qitadril-
ler Valsar och Anglaiser dansade i Stockholm
1853 arrang för Pianoforte i Rdr Iransyska (Jua
drill er >853 arrang för Pianoforte sk Bko
1 Heui oms bok- och Musikhandel En god
Violoncell en dito AUviolin samt Jlcra utmärkt goda
Violiner
I Bok handeln säljes Baronerna af Felshrim
komisk Roman af Piganit le Brun 4 delar komplett
(Ämnet till Vaiideyillen Felsheims Husar
ar taget ur
denna Roman
LAKER HYR
LOTT-BLANKETTER OCH HYRES-
kontbakteb
finnas till salu uti Boden Kjo 2 i Stadens Nya hus vid
Södermalm» Torg
Eng Silfver Kaninskinn samt Sten må rdss van-
sår pi Dugge et Settervalls Kontor i Johannis Gränd
V a .v d u /v
ett större sortament med utmärkt vackra kulörer och
fasoner äfven med bårder samt landskaps- och jagt
stycken att konservera konversationsbord och byråer
med för billiga priser i Leverina Lärftsbod vid Drott
ninggatan
Nattrockar
af halfsiden fasonerad lustres rutigt ylle kattun oc
ginghams samt väl sydda primalärfts-skjortor i Leve
rins Lärftsbod vid Drottninggatan
En ny svart sidenhatt kladd med hand och
plymblommor för 11 Rdr samt en ny hvit Voile for 10
Rdr allt Rgds vid Regeringsgatan Z :o 29 ^v Troll
hättan 2 tr upp
Provencé kardborrar sorterade i slöra fa
stager till billigt pris i Kryddboden vid Stortor»
get
Katrinplommon
utmärkt goda och stora i lador om circa 30 skalp å 42
sk »kZlp samt stor och frisk Sötmandel å 42 sk skZilp
uti Snörmakareboden vid Fredsgatan
IVY FI .SK-AOT spunnen och bunden af fin
häklad hampa Adress hvarest den kan beses och köpa»
fls i Hr Hallerins Lärftsbod vid Söder Sluss
HoJ ländsk t K löfVer
till utsäde i "Wel )ers Kryddbod vid Kornhamn
i stundas köpa
EN BRCJ SYRTUT (ovänd oeh för o a rr
Rdr Svar begäres i Sockerbruks och Tobaksboden vid
Mkbht N
)g
Munkbron huset N :o 7
åsttjndas hyra
Till nu instundande Maj som Sommarnöje
ett nätt och beqvämt landtställe utom Norr Tull unge
färligen 1 .2 mil från staden Hutvudsaken är vackert
läge med omgifning zf skog och vatten tillhörande
mark är icke i fråga endast boningsrum och nödige ut
hus såsom stall vagnsbod etc Svar i förseg biljett
till S G torde inlemnas på AftonbladsKont
DI VEKSE
Uti Hrr Deleens Comp Bokhandel prenu-
meieras sned 16 sk Rko pls Prolog till Privat-Theaterns
törsta öppning eiler Handlingar i Vitterhets tvisten
emellan Sorgespels-Författaren Lindeberg ooh f d Thea
ter-Slilflören Wessling angående en Flugamälfca
Förstå inteckningen näst Jirunuförsäkrings
Kontorets uti en här i sta4 ^n belägen stenhus-egendom
stor Rdr 10 ,000 Rko med 6 pCts ränta kan tZ inlösas
Närmare underrättelse lemna» å Not Pub Calvvagsns
Kontor i Johannis Gränd vid Skeppsbron
Om en äldre herre eller fruntimmer vill lem
na r 000 Rdr Bko stående XiSn mot antaglig borgen kan
vid en ganska vacker egendom nära Stockholm
1 ;i 2
rum jemte god husmanskost uti ett städadt och ordent
ligt hus lem nas för modereradt pris vid egendomen
finnes ypperligt fiske och jagt Den härvid fäster upp
raärk ^amhet behagade uti förseglad biljett till Den Red
bare gifva sig tillkänna som inlemnas uti Hr Pripps
Kryddbod vid Regeringsgatan
En ung man som i 11 år varit på Kontor i
Stockholm önskar nu emploj pä något större Bi uk el
ler ock hos lilgon handlande i en af Svciigea öfrige
städer ej Stockholm han åtager sig bokföring Svensk
och Tysk korrespondence och alla till handeln höranda
göromål Pretention a stor lön göres icke Den som
härå reflekterar behagade inlemna sin adress på Stads
mäklar Nordblads Kontor vid Skeppsbron
Undervisning i Knsjelska Språket önskar en
Ångman erhålla Reflekterande torda inlemna adress I
AftonbladsKontoret i biljett till Ii et C9aip
Om någon skicklig person som hor i sjelfva
staden ville Staga sig att undervisa hemma hos sig
blott en person i räkna och välskrilning sa torde svar
inlemnas i förseglad biljett till Z X-o 2 på Aftoublads
Ilout
Böcker Utlånas
i A BONNIERS Bokhandel så väl Svenska som utlÄnd
ska af de nyasto utkomna
JER TA