Aftonbladet Måndagen den 4 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-04
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-04
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-04
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-04
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1833-03-04
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1833-03-04
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1833-03-04
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1833-03-04
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 4 Mars 1833

Sida 1

TONBLADET
Mån dog en
8 V <D (Q Ut <D JLE
den 4 Mars»
P t i t et i Stockholm för helt år lo R :dr halji år 5 R :dr 3 månader a R :dr 3a sk Banko Lösa Numror a sk Banko Prenumeration och utdelning
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Lindroths vid Nort lands gatan och £s se nt
vid Söderma /mitnrg Annonser emnttagas endast i förstnämnda Kontor till 3 sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
DÖDE I STOCKHOLM
Kryddkramh S Hassells enka Ulrika Sandberg
i il :- Ga ar och 7 mån
REKOMMENDERADE BREF
För Nov 1832 qvarliggande på Slockholms Post
kontor N :o i E Koskull 3 :o Brandvakten J
Jansson 7 :0 Gesällen O Åberg i :o L Sljernstedt
20 :0 Uppsyn
-111 1
Almqvist
AUKTION Å GULD- OCH SILF VERP ANTER
I Bankohusrt 3 tr upp 27 Mus kl half 10 f m
LEVERANSER
1 För Kronprinsens Husar-Reg mössfjedrar mörk
blåit kläde gult boj m m 2 För Lifgardet till häst
och Kronpi iuseus Husar-Reg hvit foderväf b df >ålor
skjortor slöra hvila och svarta fårskinn kalfskinn »
m 3 För vVermlands Fältjägnrc-ftcg grönt ha
boistklädc grönt oeh ~svart kommisskläde
'svart Rask
ra ra auktioner å I ta ocli adra leveranserna i
Krigs-Kollpg ocli Malmö Landskansli å den 3djr i
samma Koll och Karlstads Landskansli 29 Mars kl
12 Samma dag och timma endast inför Krigs-Koll
för Lifgard till Häst div persedlar Förseglade
anbud craottaga« före auktionen å förenämnde stallen
Af div beklädnads- remtygs- och utredningj-per
sedlar 1 :0 fiir Gol a Artill .-I !eg :s behof aukt i Krigs
Koll och Göteborgs Landskontor 2 :0 för Wendes
Art .Reg i nämnde Koll ocli Kristisii-t ;ds Lands
kontor smil t 3 ;o för Svea Art .-Rcg inför Krigs
Koll auktion d 22 Mars kl 12 förs glade anbud
cm "ltagas äfven före auktionen af Krigs-Koll Aktu
arie och i vederbörande I ,andskanslier
ARRENDE-AUKTION
ARRENDE
Pr 3o Sr af Proff .s- .b ist 3-8 mtl Gunnestorp Back
gården i Bör-tigs S HJbnistbost 1-2 mtl Biltack
Stommen i Acklinga s Trumsl .bo t- i-4 rall Binneberg
Stommen i Odensåkers S Pipan bust ,
.j mtl Bin
neberg Stommen i Odensåkers S Trumsl .b st 1-4 mtl
Olofstorp i Bergs S Trumsl .liost 1-4 mtl Ramstorp i
Bölums S Löjt .bost .delen Lille Lindåsen i Svenstorps
S- Trumsl .bost I -4 mtl Börjeslätten i Winköls S
Serg bust 1 m l Luttra Liden och Skatleg i Luttra
S auktion inför Skaraborgs Regis Bo-tälls-Dii ekt
22 April kl 12
DOMAR
Göta H R 's emellan Konsuln C Westfeldt och
Ryttm B A Westfeldt afkunnas d 29 d :s
Halmstads R .R :s i uraifvamålet efter afl Lands
Sekr och Rådm B O Gillberg afkunnas d 16 d :s
Uddevalla R .R :s i urarfvamålet e afl Handl L Bo
dell och C E Wessberg samt Skrädd A Hellgrens
och Bb ekslag S .Lundbergs könkurser afk d .27 d :s
Ulricehamns R .R :s i Handel-betj A Melins och
hustrus konkurs samt urarfvamålet efter Rådmanskan
J Kullgren afkunnas d 27 d :s
Strömstads R .R :s i Skepp C A Petterssons kon
kuis afkunnas d 3o d .s
Kalmar -erskildta R .R :s i Handl F D Fornanders
konkurs afkunnas d 3 April
Halmstads R ,R :s i urarfvamålet efter Sämskm .en
kan F Holmqvist afkunnas d 22 April
TEST A MENTS-BE VAKTS INGÅ R
Enkefru M E Donners till Jungfru C G Man
nerstedt be v vid iN Möre HR
C M Ljunggrens och hustrus J C Liljeroths inb
b ev vid N Möre HR
Afl Skomak E Ågrens ocli hustrus inb bev vid
Köpings R .R
Afl Snick Karl Aspelöfs på Ödebo ägor i Alenis
S och hustrus inb kl inom laga tid
AUKTIONER
Exek å Hallrätts Snickaren Norlings konkursmas
sas esendom :o 7 Qv Skinnarviken yttersta i Ma
ria Förs å Södermalm
X ett Kronan tillbörigt raagazinshus i Norrköping
Ve-I ra eller lilla magazinet kalladt auktion 29 Mars
inför Statskontoret Kon Beflide i Linköping och
Magistraten i Norrköping förseglade anbud cmotta
gas älven
Kronomagisinsförvaltare-bost i Eksjö jemte en
dervarande Kronan tillhörig m iteiialb d auktion 29
Mars inför Statskont å Landskontoret i Jönköping
och lios Magistraten 1 Eksjö för eglade anbud emot
tagas äfven
Å egend 69 g 7 ny N :r i Maria Förs Qv Ö
stergötland vid Skaraborgsgatan 21 Mars
Exek å egeud ny N :s 1 2 5c 4 i 1 ^1 aria Församl
Qv Tobaksspinn frie t 28 Mars
OFFENTLIGA STAMNINGAR Å BORGENÄRER
Wäddö .och Häfverö Skeppslags T .R omyndige
Landtbrukaren N Elfb ink- 2 rttgd af Ting c år
fran 2-1 Febr >833
Wäddö och Häfverö Skeppslags T .R ad Kommin
enkan J Borg f Balk 2 rttgd af Ting e år fr 21
Felir 1833
•Skellefteå H .R Kron bond J Perssons i Finnträsk
och hu tills till art Tirg 1 helgfr Mån lag i Juni
d är
KALLAS
KofT
-Kapt J Lychou til Kalmare Landskansli in
3 män från 1 annons ang skuldfordran
Klas Johansson från Stockhult Frölunda S till
Wenersborgs Landskansli inom 6 veckor från 3 ann
ang skuldfordran
Förre Husaren J Fr Leikell lill Malmö Lands
Kansli inom 3 mån eft 3 ann ang skuldfordran
Jungfru I Friedländers arfv till Göteborgs R .R
inom 4 mån fr 3 ann
De al Börstils och Gräsö församlingsboer som är
skyldige att underhålla de allmänna yUgarne inom
samma församlingar till d 6 Maj kl 10 f m ä Råd
huset i Ö l hammar
Inni Ii af ett utaf Anders Rising d i5 Jan i8a5
till Enkan Rising utg skuldebref å 468 Rdr Rgds
intecknadt uti tomt och gård N :is 2 et 3 qvadraten
Saxen i Norrköping att inom 2 mån fr 1 ann af
b mila det lill klädesstopparen L G Dahlberg i
Norrköping
Äcare till en pä 11 sidan af Solberga Kyrka i Lunds
Stift murad eraf frän äldre lider tillhör Grill
Lewcjihauplska fam pä Thorsjö gård att anm sig
inom är från 12 Febr hos Kyrkoherden Bened Fet
tersson i Solberga
Sjöm Karl Peitersson till Gefle K R inom år fr
1 ann ang äktenskaps-k
Ägare tii 1 hösten iS3i efter Skepparen Sundlöfs
strandning bergade 4 st murkeltlar >amt 6 st min
dre grytor och pannor anm hos Handl Jon Sjödin i
Hernö-and
Tillfallet Tingsskr L F Malmgrens broder ut
bek af A M Lagergren å Wexiö och Örsholm
Tillf barnen efter afsk Soldaten S Svensson Sunds
i torpet Kojan inom Röks S anm bos Enkan He
lena IN ilsnotter i Skeninge Rök et Torpet Kojan
I ÖRMYNDERSKAP
G
KAP
Arbetskarlen A Guth under Snickar Carlstedts
Wimmerby R .R
Arvid Andersson i Dye under Jon Anderssons i
Dye estregarden ocli Arvid .Larssons i (Jlnicsla
Norr <gården YVessbo H .R
Enkan Karia Hansdotter i Uråsa på egen begäran
under J Karlssons i Löfås Wc Ira H .li
Bonden Per ?l .tlson i Simunclö under Säteriäga
rcL Jon Petter Lännberg a Länsö Frösåkers H .R
Bondin Matts Ha s .so 1 i ö Tvärnö och hustrn
lind Böi derne Hans Han lus i Björnäs och Anders
Hanssons i Osten bo Fiösakcrs HR
Bonden Anders Olofsson i Edeby und Böndhrne
Matts Mallson derst och unge Erik Mattsons i
gernö Wäddö ocli Häfverö Skeppslags T .R U
HANDELS-BOLAG
Xj
Jht Cl Ohll i Flkb
Ingånget af Johan et Carl Ohrvall i Falkenberg
und firma J- et C Öhrvall
Afl B Erik Stenbergs handelsrörelse i Arbogaäf«rts
af dess enka
BOU PPTECKNINGAR
Efter afl Hof-Rätts-Rå let J A Widman anm i
slerbb inom medlet af Mars
Efter afl Grossh John Burgman anm å sterbhu
• ets kontor före Mars månads utgång
Efter afl Lagm och Tullförv A Kjellman i Ud
devalla anm i sterbb inom denna månads slut
Efter afl Handl B E Stenberg i Arboga anm £
»terbli inom denna mån slut
lifter Jernkramh S Wijkman i Upsala anm in
slutet af Mars hos Häradsh Doktor Wijkman eller
Not C L Höijer i Up ala
INBETALNINGAR
Af skulder till Snick och Skatullmak P Ers
sons konkursmassa böra ske ofördröjl- till undvi
kande af lagsökning hos Jernkramhandl J Carlsén i
Stockholm
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
KofT
-Skepp J Ekströms å Stadshuskäll härst G
d :s kl 4-
Stallmäst Frih A Cederströms å käll vid hörnet
af Hornsgatan och Pu-tgränd 8 d :s kl 4 e ni
Brygg J A Sjölins ä Börsen 11 d :s kl 4-
Komm ,-Adj G H Mellins i Klara Skolhus d ,Z
d :s kl 4
Afl Landsböfdingskan v Törnes i BörskafFcrum-
len d 13 d ;s kl 4 e ra
kl 10 f
Handl A Herlins i Wexiö d 23 Mars
m på Rådhuskäll
Sven Johanssons från Lund Toarps S 27 d :s kl
9 f 111 bos J U Christiernin i Borås
Afl Bruksinsp D Bergmarks å Kattlebergs gästgd
i Ale 11 d 1 April kl 10 f 111
Maj J Dalmans å C«llinge 1 Söderåkra S 2 A
pril kl 10 f m
Skräddaremäst Bromans 5 April i Göteborg att
välja Syssloman
Rusthåll Per Lundbergs på ^Bellsla d 9 d .s kl 3
e m å kall Kometen
.1 och L Bolanders samt M Söderströms hos S
Köllerström i Ulricehamn 18 April kl 10
Handelsliorgaren S Daksson Nordbergs från Bre
dared Smedsgården hos Traktör Utter i Borås 6
April kl 12
Afl P Lombergs hos Lars Eklund på Roasjösto .m
6 April
Skrifv S B Sjöbergs 9 April kl 10 f ra å gästgd
i Kong-backa
Kapit C Liljas och frus i Leaby gästgd a April
kl 1 f m
- Handl S F Michaels att uttaga sin dividend hos
enkefru Holm i Hjo 8 Maj
DÖDAD REVERS
RS
En af Löjtn C W Hammarsköld d 10 Nov 18Z0
utgifven och 1 dess ackordssumma intecknad till L
E StacKcll ställd revers å 2000 Rdr B :o är förkom
mcn och ainuilleras
En utgifven af Jan Erik Öbom a 100 Rdr B :o af
don Jan 1825 med afskrifnc 5o Rdr
FÖRKOMMET
ÖRO
Sparbankboken N :o 10 ,845 anm i huset N :o a5
vid Qvarngatan å Ladugårdslandet
SPEKTAKEL
S
I dag Den elaka Husbonden t Gch Nya Garni-

Sida 2

SAMMANTRÄDEN
N
•Amaranter-Orden 9 Mars kl 7 e m
Plnnoccnce d 16 d :s kl 7 e ui
P B N :o 3 5 d :s kl 7 e m
Svea Ordens 3 grad 5 dennes kl 6 e m
Neptuni Orden 6 d :s kl half 7 e m
Sällskapet för Soiréer med Dans sammanträder
Torsdagen d 7 d :s i Kirsteinska linset kl 6 c ni
De hvilka önska att som extra Ledamöter öfver
vara Soiréen b Iiagade Tisdagen d 5 och sednat
Onsdagen den 6 d :s emellan kl 10 och 12 f m ut
taga inträdeskort emedan på intet vilkor dylika fin
nas att tillgå vid ingången
DILIGENCE TILL UPSALA
Afgar fyra gåntper i veckan neml Tisdagar Ons
dagar Fredagar och Lördagar samt återgår från Up
sala samma dagar kl g f m
Ntri Keg
Frankrike
Dc vanliga själamässorna på hertigens af
Berry dödsdag hafva i år blifvit förbjudna af
polisen Kyrkorna bevakades af polisbetjenter
Elt bevis huru svårt det är for tidningar
att alltid undvika misstag har nyligen lem
nats af sjelfva Moniteuren som förkunnat
Grefve Sebastianis hemkomst från Italien och
dagen derefter återtagit nyheten såsom förha
stad Man känner till och med ännu icke
Grefvens hotel när han inträffar i Paris
Österrike
Regeringen har med fyra af de förnämsta
J >ankier-husen i Wien afslutat elt lån på
4o ,ooo ,ooo floriner i nominalvärde till 89 H
procent Det kommer att bära 5 procens ränta
Marskalk Maison förmodas i medlet af Fe
bruari afresa från Wien till Paris lian har
nu besliindt mottagit Ambassadörs-posten vid
Ryska hofvet och tros på resan till Peters
burg komina att åter taga vägen öfver Wien
STOCKHOLM
Den /f Mars
Kongl Maj :t lärer hafva utnämt General
konsuln Hr von Hejdenslam till Charge
d 'affai
res hos Konung Otto af Grekland
Kongl Maj :t lärer nyligen hafva i Stals
Rådet beslutat att Kongl Sekreteraren fj
F
Dalman ansvarig utgifvare till den numera
indragna tidningen "jSihang till Dagligt Alle
handa {Aftontidning
icke mera får utgifva
någon periodisk skrift Åt dem som vid sista
Riksdag yttrade att Indragningsmakten aldrig
mera komme att begagnas rekommendera vi
detta såsom ett bevis för sanningen af det
kända ordspråkes "Man bör aldrig säga al
drig
-
Rättigheten att utgifva periodiska skrif
ter är den enda medborgerliga rättighet
som makten kan betaga en Svensk man utan
dom och ransakning För H Ex Hr Grefve
af Wetterstedt måtte det vid dylika fall som
detta och vid tanken på den plats Ii Exc :s
namn kommer att intaga i historien utan tvif
vel vara en serdeles tillfredsställelse att veta
sig hafva varit den som till Folkets Represen
tanter frambar och talade for detta förslag och
att sålunda hafva varit den förste som efter
införandet af i8
uppträdde for godtycket
19 års lagbundna statsckick
OBEHÖRIGIIETE .X AF VISSA UTVÄGAR ATT
FÖRMINSKA RÄTTEGÅNGAR
Justitie StatsMinislerns Embetsberättelse har
onekeligen förtjenft och begagnandet af de upp
lysningar deraf hämtas kan föranleda mesv
1 er hvilka for mensklighelen kunna hafva
ganska lyckliga verkningar Förljensten deraf
förminskas ej derigenom att arbetet betydligen
blifvit underlättadt genom dc mönster andra
länder uppvisat Sällan adopteras i eget land
det goda och nyttiga som trätfas i främmande
hvarifrån deremot det flärdfulla och odugliga
så lätt intränger Man skyller vanligen gamla
Embetsmän att ogärna afvika från en gam
mal slentrian och att de bedöma allt nytt så
som vådligt eller onyttigt Justitie Stats-Mini
stern har i denna punkt visat al ;t beskyllnin
gen åtminston e tål undantag
Bland uppgifter och deraf föranledda reflexio
ner hvilka i denna berättelse fästa uppmärk
samheten
är den att om Lagmans-Riitter ej
funnos och summa appellabilis ej vore begrän
sad skulle HofRätterne öfverhopas med vida
flere mål än förhållandet nu finnes vara hvar
till kan läggas den rådande öfvertygelsen att rät
tegångsärenderne troligen skulle ökas om Hä
radsRälterne oftare trädde tillsammans på sätt
Lagkomiteu föreslagit
Man antar såsom ett axiom att rättegångars
förminskning är önskvärd och man drar deraf
den slutförd att de medel som dertill ofel
bart bidraga icke böra undanrödjas Detta är
rätt så vida medlen äro naturliga förnufts
en liga och ej stridande mot rättsgrund Kan
tvisters uppkomst eller fullföljande forebyggas
genom religionslärarnes varningar genom kon
troller på sakförare genom forlikningsdomsto
lar eller anmaning af underdomare så är det
visserligen väl Men att förekomma tvister
genom svårigheters hopande eller rent af oöf
vervinneiiiga hinders läggande for rättsökande
är högst obehörigt och röjer icke en god or
ganisation af lagskipningsväsendet Det vore
visserligen önskvärdi om Hofllätternes Ledamö
ter kunde erhålla minskade göromål men det
ta har icke kunnat ingå i beräkningun då des
se Öfvei domstolar stiftades En Öfverdomstol
tillhör det att i högre instans utan undantag
afgöra alla stridigheter det vill säga pröfva
underdonistolarnes alla åtgärder hvarmed en
part finner »ig missnöjd och inom föreskrif
ven tid öfverklagar utan afseende å det större
eller mindre penningevärde de angå För en
inhysing kunde Tio Rdr äga mera värde an
1000 Ildr för en millionär
Ännu sämre tänkt är LagmansRätten såsom
Juridisk hållhake Hos LagmansRättens per
sonal kan icke forutsättas större juridisk kun
skap eller mognare omdömen än hos HäradsRät
ten Båda bestå af en lagkunnig man med nämnd
af bönder Tvärtom har det någon gång in
träffat att Lagmanstjensten innehafves af perso
ner föga bevandrade i det juridiska yr
ket så att det ansetts såsom något sällsynt
att motvädjade domar icke undergått än
dring Men vinsten säger man är dock att
trätolystnaden derigenom betydligen afskäres
emedan kostnaden ökats 2 !ne sammanstämman
de domar måste gå i verkställighet och i
penningetvister en viss mintmisumtna fordras
att vara föremål för tvisten för att kunna dra
ga densamma under högre pröfning Delta skäl
att bibehålla en onyttig domstol huru sårar
det icke rättskänslan Den fattige måste se sig
tillbakastött den fridsamme tröttas af en för
längd rättegångsform och den som uthärdar
profvet och slutligen vinner i det slöra juridi
ska lotteriet förlorar genom tidsutdrägt och
omkostnader understundom lika mytket som
han vinner Så äfven med farhågan att ge
nom Härads-Rätternes oftare inträffande samman
träden oeh enklare former tvisterna skulle Inrö
kas Om än så sker hvad gör det Är icke i en
Stat möjligheten att i hvad sAk
som helst ha
stigf blifva förhulpeii till rätt bevis på civili
sation och ett fullkomnadt statsskick Rätte
gångarnes antal måste vä t a med en stigande
kultur och de mångartade invecklade förhål
landen derigenom uppkomma Hos Nomadiska
foft •Iler nationer i sin barndom är lagskip-
ningen föga besvärlig Ett inskränkt antal tvi
ster är derföre icke alltid ett fördelaktigt bevis
på en stats inre tillstånd JVäfrätten fyller då
ej sällan bristen Oiu man genom försvåra
de och förlängda former vill lära folket
att lefva fredligt så kunde i öfverensstämmelse
med den godkända principen till öndamålets
bättre vinnande tvistemål blott förekomma till
pröfning och afgörande vid underdomstolarnc
t ex hvart tionde år eller de rättsökande hän
visas att uppsöka sina domare femtio mil från
sina bostäder Botemedlet vore radikalt och
säkert är att man då ej lopp till Tings för
småsaker Detta ex absurdo Måtte vederbö
rande icke för en bisak för ett lumpet korps
intresse förbise det allmännas och hvarje rätt
sökandes utan lyssna till det välgrundade l >e
tänkande Lag-Komiteen i ofvannämnde ämnen
afgifvit Medhinnas ej görornålen af nuvarande
personal må hellre nya löner af Statsverket
till nya Ledamöter anslås än att åtnjutande af
rättvisa skall undanhållas eller försvåras för
medborgaren Hoppet bör i detta afseende igke
betagas någon
Det vore mera i sin ordning och på en gång
ledande till juridisk enhet och minskning i Hof
Rättcrnes göromål om det såkallade privile
gierade forum åtminstone för enskilte upp
hörde äfvensom det på rättsenligt sätt skalle
afskräcka från obehöriga rättegångar om den
tappande såsom i andra länder mera »trängt
än h »r ia k Hages ålades att ersätta den viu
nandes rättegångs-utgifter
Till Reduktionen af Aftonbladet
f
Östkinds Häradsboers Ombud uti det hos
Kongl Kammar-Kollegium anhängiga mål rö
rande öfvcrklagade olagligheter vid en den »3
sistlidne Augusti förrättad auktion å farthållnin
gen öfver Bråviken anhåller alt Redaktionen
som på Ombudets begäran infört dess Komini
tenters besvärsskrift i målet äfven täcktes of
fentliggöra Hr von Stjernemans hosföljande för
klaring jemte Resp Landshöfdinge-Embetets
utlåtande i målet I Tisdags anslogos deswi
skrifter till påminnelser hvarpå Häradels Om
bud begärde få deraf »tlösa afskrifter hvilka i
Lördags erhöllos och här meddelas 1 — Ehuru
första hälften af Hr von Stjernemans förklaring
icke hör till saken oeh i anseende till den
förifrade tonen icke eller synes ämnad åt of
fentligheten anhålles dock att om utrymmet
medgifVcr skriften må utan transumlion in
tagas äfven som att de fa rättelser som bifo
gats ej må uteslutas enär Hr von Stjerneman
låter andra blad ifrigt plaidera for sin sak
Till Kongl Maj :ts uca RikeU Kammar-Koll»-
gium
Genom kommunikations resolution utaf Konungen
Befallningshafrände i Ö *tergöthlauds Län tiar jag
erhållit del af (J-itkind-t Hiradihoers gen <tui tucLvo
fullniäktigc anförde besvär öfver berörde Befallning»
hafvande» beslut den iS sistlidne Augu .ti rörande
färjehållningcii öfver Bråviken emellan Oä *tj (ifvarc
gärdarne Färjestad och Qvarsebo löi att i följd af
1 Redaktionen anser denna upplysning fullt till
räcklig för att ådagalägga obehörigheten af
det skojande Hr von Stjerneman i flere tid
ningar fort öfver dröjsmålet med förklarin
gens tryckning Det har alltid varit tidnin
garnas sed utan undantag att då mål refere
ras successivt offentliggöra parternas anfö
randen och sällan på en gång hvilket oftast
är omöjligt Såsom det seduaste exemplet
härpå kan anföras det officiella bladet som
publicerade Aktörs slutpåståenden mot Fri
herrarne v Duben och v Vegesack flere
veckor innan de anklagades förklaringar in
fördes
Landsh .-Embetcts Utlåtande skall följa 001
ett par dagar
(Rd
(Reds au tn

Sida 3

Kongl Kollegii remiss öfver dessa besvär med min
för låring inkomma
Länge har jag tvekat huruvida jag ens skulle be
gagna min rättighet alt få afgifva förklaring Kla
gandernes skrift är ifrån början till slut ej annat än
väfnad af osanningar och lumpen advokatur som i
sjelfva verket ej förtjenar något svar Visserligen
har jag märkt att klaganderne inseende omöjlighe
ten att med lagliga grunder och ifrån saken hämtade
skäl kunna uträtta något ej skytt att uppsöka bi
vägar hvilka jag knappast vill qvalificera för att pä
dem komma till sitt mål IVIen äfven denna orena taktik
som mine vederparter tillåtit sig att begagna ha»
föga kunnat verka någon ändring i min tvekan Kla
ganderne eller rättare sagdt Sockenfullmäktige hafva
nemligen i Hufvud t aderi utsökt sig ett ombud soim
jemte bedrifvandet af rättegångs-ärender idkar utgif
vandet af en tidning >å»om bi rörelse för att på
detta sätt uti ifrågavarande tidningsblad anvärfva
ett biträde hvilkrt medelst sine fram >tä Ilningar
skulle verka på opinionen och derigenom indirektr
på Domaremak ten till ett för Sockenfullmäktiges af
aigter fördelaktigt resultat också var knappast kla
gandernes besvärs-skrift iugifven till Kongl Kolle
gium förrän be ,agde tidning genast var färdig
med en uppsats för alt börja detta bearbetande
af opinionen och arbetet fortsattes nitisk m«
delst införandet af »jelfva besvärsskriften samt
alla de osanna uppgifter och advokatoriska fram
ställningar soni deruti innehål la >» långt förr
än jag såsom part deraf i officiel väg erhållit
del och blifvit försatt i tillfälle alt dem vederlägga
ja innan ännu remisse-handlingarne ens blifvit ifrån
Kongl Kollegium expedierade Mina motparter må
glädja -»ig öfver den förmenta fintligheten i denna
anläggning och föreställa sig att de derigenom skola
lyckas att förvilla och måhända uppreta en opinion
till sin fördel samt derigenom kunna imponera pä
den Domare-makt hvilken det tillhör att slita den
na tvist Lika mycket som jagfföraktar dylika konst
grepp lika litet rädes jag för dem och om jag emot
min första föresats ingår i svaromål på Socken-full
mäktige skrift iiå är det visst icke ifrån mina mot
parters nedstigande till användning af så beskaffade
låga >eh oädla medel sam jag hämtar bevekelse
grunden till mitt beslut Då den periodiska pressen
nedsjunkit så djupt att den för enskild vinning låter
bruka sig till dylika machinationer så är det förbi
med aktningen och förtroendet för den och med
detsamma äfven med dess inflytande på Opinionen
åtminstone på den Opinion som kan nämnas och
förtjenar namnet af en allmän Opinion Och om
Äfven en elter annan lättsinnig läsare utan närmare
undersökning samt utan alt taga kännedom af båda
parternas framställning »r »kulle låta sin mening
bestämmas af det intryck som kunnat .uppstå vid ett
flyktigt genomögnande af ena sidans o bevista påståen
den så kan dock detta ej vara förhållandet med D o
roaren som är pligtig att för sig stadga en öfver
tygelse grundad på en sorgfällig granskning af
b a n d l i n g a r n c s innehåll och ett samvetsgrant af
vågande al den presterade bevisningens beskaffen
het ocU verkan Sveriges grundlag försäkrar Svenska
medborgare om den ypperst af alla det konstitutio
nella lamhäll .lifvets förmouer om en sjelfständig
Domaremakt Om en Domaremakt hvilken lika litet
hämtar ledningen för silte beslut från makten
och Nådens i hemlighet gifna vinkar som från en för
ment Opinions högljudda hotelser och inverknings
försök
I fall de tiller i Sverige funnits då Domaren på sitt
Domaresäte kände sitt samvete böjas af menniskofruk
tan och »vigtande för ett tillstäldt pinions-sorl
underhandlade med lagens ovilkorliga fordringar och
bud så tro dock dessa skamliga tider lyckligtvis
flydda och mina vedcrparters försök förmå säkerli
gen icke i trötts af alla ansträngningar att återföra
dem Den klagan mine Vederparter föra är så obe
hörig så blottad på all bevisning och alla lagliga
skäl att jag icke ett en la-ögonblick ,föreställt mig
a <t mine Domare eller Kongl Kollegium derpå skulle
kunna fästa det ringaste afseende understöddes äfven
dennu klagan af aldrig så många Aftonblads-artiklar
Det är således icke något tvifvel om utgången
som ändrat mitt första beslut och bestämt ajig att
ingå i förklaring Jag har velat säga några ord
defcs för att icke min tystnad skulle misstydas till ett
medgifvande af klagandcrnes framställningar och på
ståenden dels emedan det svar som i ock för sa
kens skull alldeles icke är af någon behöflighet
påkallas af da mot person rigta de anfall och in
sinuationer som mina vederparter sig tillåtit
Jag förbigår hela den långa framställningen af
målets uppkomst och fortgång alltsedan 1819 ?n
framställning som upptager 5-6 :deIar af Besvärsskrif
ten och hvilken såsom historisk har det stora fe
let att på hvarje rad innehålla en falsk Uppgift a
s Hvad Hr von Srorucman icke bcyisat har man
rätt att tet ?itta
las anm
eller en ensidig framställning och som för att vara
J ur i disk har det ännu större fejet att alldeles
icke höra till saken Jag förbigår som sagdt är
hela denna framställning först emedan vederlägg
ningen af alla de historiska origtigheterne skulle
föranleda en alldeles gränslös vidlöfti ^het i mitt svar
och för det andra emedan uppvisandet af skefhet en
och sofismerne uti det juridiska raisonementet i den
na inledning till ingenting skulle gagna då alla de
deruti i ordets egentliga bemärkelse omrörda frå
gorne på målets afdöma nde alldeles icke k nnna ha
något inflytande Hufvudfiågan ja än mer
enda tvi
stefrågan är denna har E n t r c o en a d |-A u k t i ou en
vja rit 1 a gjligj eller är emot den a f k 1 a ga nderne
något i 11 vän dt och bevisa dt som lagligen bör
verka auktionens återgång och förnyande
Besvärsskri fler» som är t»
'å vidlöttig i allt hvad
»om icke hörer till saken är deremot öfver dennna
punkt den enda som borde upptagas och afhandlas
utomordentligt knapphändig Klaganderne funno
nit deri var sjuk som man säger och de ha
derföre oförmärkt sökt att öfverbacka denna fråga
Blott en och en half sida ägnas deråt Att visa hal
len af de fyra skäl som på denna korta rymd lös
ligt upprada utan någon deduktion eller bevisning
lärer då vara det enda hvartill jag här bör inskrän
ka mig Des *a fyra för auktionens upphåfvaude an
förda skäl äro x
1 :o A11 Häradet ej b I i fv i t h ö r d t öfve r
mitt anbud och fått p 1 öfva dess antaglig
het
Till vederläggande af denna invändning be
höfves endast anmärkas att Härads-B »erne alldeles
icke äga den pröfniugsrätt 3 hvaraf de förmena
eller låt »a tro sig vara i besittning samt alt Kouim
Reni Befallningshafvande som icke underställt an
budet deras antagande eller förkastande således hand
lat ganska rigtigt och lagenligt Kammar-Kollegii
Mit af Kongl Maj :t stadfästa de Utslag af den 21 A
pril 1 831 stadgar ov il k or ligt att ny Ent .repenad
auktion skulle förrättas ,påde vilkor som Härads
Boernes upprättade och godkände kontrakt med blifvan
de Entrepenören innehöll I delta kontrakt är in gen
pröfuingsrätt Häradsboernc förbehållen och ej hel
ler har någon sådan blifvit dem af Kongl Kollegi
um serskilt tillagd Kollegium har också häruti hand
lat ganska välbetänkt ty om Harads-Boerne hade er
hållit en slik rättighet att godtyckligt förkasta hvar
je anbud sä är det klart som dagen att Kollegii o
vilkorliga af Kongl Maj :t sanktionerade beslut om
färjehållningens ställande hädanefter på Entreprcna
de aldrig kommit till någon verkställighet 4 —
korteligen den vidt och bredt omtalade pröfningsrät
ten af anbuden ,hvaraf så mycket väsende gör«s är en
rättighet som Härads-Boet ne aldeles icke o ga a :o
"Att Qvarsebo församling i Strängnäs Stift af Sö
dermanlands Län hvars rätt äfven skall vara be
roende af saken och hvars deltagande i Färjehåll
ningen de öfrige Socknarne aldrig skola af
sagt sig
icke blifvit hörd
— Delta förmenta skäl är ännu
lösligate än det förra Genom Kammar-Kollegii of
van åberopade utaf Kongl Maj :t stadfas tade Utslag
är frågan om hvilka som skola deltaga i Färjehåll
oingen en gäng afgjord Detta deltagande och ut
8ifterne som derföre uppstår drabbar hädanefter lika
«om förut de fyrjå socknarne Östra Husby Östra
Stenby Häradshammar och Jonsberg i Östkinds Hä
rad Östergötlands Län Att höra Qvarsebo försam
ling ehuru hvarken delaktig i bärjhållningen eller
utgifter derför dertill saknas således ringaste rim
liga anledning Att Qvarsebo församling befriad i
från detta onus 4 enkom skulle söka att få deltaga
deruti är också ingenting mindre än troligt och
hvad änteligen beträffar att de nämnde socknarne i
Östkinds Härad föregifves aldrig ha från sa g t Qvar
sebo delaktighet i färjhållningen så lärer detta på
lem mindre ankomma helst nn sedan det en gång
för alla genom ilögita maktens Beslut blifvit stad
gadt hvilka socknar färj hållningsskyldigheten ålig
ger 5 3 o Att Konungens Befallningshafvande uti
Auktions-Protokollet skall intagit det uppgjorda för
slaget till Kontrakt med en högst väsentlig och e
genmäktig förändring af hvad Härads-Boeme i 7
af sits under skr ifne förtlag stipuleratDenna in
vändning är af lika liten och om möjligt ännu min
dre vigt än de föregående Konungens Befallnings-
3 När förlorade Häradet denna rätt
Ins anm
s m
4 Samma resultat kan uppkomma om Häradet
begagnar sin rätt att inropa färjan och tillvaron
af denna rättighet medgifver dock Kr ron Stjer
neman i slutet af denna »krift — Hvartill
duger en argumentation utan konseqvens
I
Ins anm
(Iosjs anm
4 Hvar står det skriffel
5 Hvad som aldrig varit under i pröfuag kan icke
eller vara afdömdt —
(Ins anm
har ingen annan ändring gjort i Kontrak
att 3 månader i stället för 2 blifvit utsatte
e
at
h
at
hafvande
tet än at
för afgiftens uppbärande en förändring som ingen
ting i saken rubbar och som dessutom helt£och hal
let är till Häradsboernes fördel Enahanda förhål
lande är också med den Redaktionsförändring som
Konungens Befallningshafvande gifvit åt ordalydel
sen af åberopade 7 § i Kontraktet Ingen den rin
gaste ändring i villkoren eller i saken uppstår deri
genom Entrepenörcns förpligtelse har endast genom
denna Redaktionsförändring blifvit mera bestämd
och ovilkorlig och äfven denna ändring om den
ens så skall kallas är således af samma egenskap
eller uteslutande till Häradsboernes fördel
Det utaf Häradsboerne uppgjorde och härvid bjlagde
förslag till kontrakt (Lit A bevittnar sanningen af
dsssa anmärkningar och uppenbart falskt är således
föregifvande i besvärsskriften att Konungens Be
fallningshafvande skulle gjort några väsentliga
förändringar i kontraktet
4 :o "Att auktionen företagits utan att mrp
än en enda verklig och med borgen försedd
Spekulant var tillstädes
Åt de föregående
invändningarne har besvärsskriftens författare dock
bemödat sig att med adyokaturensj tillhjelp ge ett
slags sken och anstrykning af sanning i denna sista
åter är f öregif vandet så obestyrkt osanningen fram
träder sa obeslöjad att hänvisning till auktions-pro
tokollets klara och tydliga ord är det enda svar
»om hrr är på sitt ställe 6
Jag här nu genomgått och visat balten af de för
menta skäl mrd stöd af hvilka klagariderne yrka
upphäfvandet af auktionen och jag vågar tro mig
med detsamma ha ådagalagt att jag här ofvanför ej
yttrat något för mycket då jag sagt att jag ej ett
ögonblick kunde föreställa mig att Kongl Kollegium
pä klagandernes påstående skulle fästa ringaste afse
ende Jag kommer nu till den enda punkten som
egentligen har något intresse for mig och hvarföre
jag ock inlåtit mig i denna förklaring
Besvärsskriftens författare bar tillåtit
sig ett per
sonligt anfall emot mig och sökt att förespegla
såväl mine Domare som allmänheten att egennyttiga
afsiglcr bestämt mitt handlingssätt i denna angelä
genhet o m d — Att den som i saken ej blygs att
begagna den lumpnaste advokatur också mot person
ej skyr användandet af smadcliga insinuationer derpå
Sr ej att undra men komne ifrån ett dylikt
håll
föraktar jag dem och skulle anse mig fela mot den
aktning jag är skyldig mig sjelf orn jag emot en
slik författare inginge i något försvar för min ka
rakter och personlighet Men denna tvistefråga
är nu för andra gången anhängig i Kongl Kollegium
6 De såkallade Spekulanterna voro enligt Proto
kollet blott tre — Som nemligen Hr von Stierne
mans Representant Göhle ej ensam gjorde till
fyllest tingo 2 :ne andra personer som i följd af
sin tjenstebefattning voro tillstädes nemligen cu
Landskanslist och en Landskontorist
anmäla sig såsom spekulanter För dessa tre bör
jade Hr Lands-ekreteraren Nordström den en si I "a
auktionen Det röjdes genast att ingen af de 27 ne
suppleanter ne var verklig spekulant ty Landskon
toristen gjvrde ett orimligt anbud sex gånger högre
än det skäligen kunde antagas nemligen 7000 Rdr
B :co — och teg derpå Landsfcanslnten öppnade
icke munnen hvarpå Göhle bjöd 6966 32
Det är först sedan en auktion börjat som För
rättaren kan märka huruvida de närvarande äro
verkliga Spekulanter eller blotta åskådare — och
sedan nu tvenne af de tre närvarande de facto
visat sig vara blotta figuranter och äfven den 3 Ijc
bjöd orimligt och saken handlade om en vigtig
egendom hade Hr Lands-Sekreteraren — både
enligt lag och enligt hvarje ädel mans pligt alt
icke onödigtvis tillskynda förlust åt dem på hvilkas
förtroende och "vördnad han göranspråk — bordt
för den gången inställa auktionen
Äfven om alla tre som anmält sig verkligen va
rit spekulanter hade auktionen bordt ovilkorligen
inställas ty Lagen bjuder tydligen i 5 Kap 4 §
Utsökningsbalken att ej må något vid utrop
föryttra s androm till viljes och ägaren
till skada eller då allenast f£ äro till
st ä des oeh att denna regel måste anses
såsom allmän lär ingel» betvifla — Då nu
bärtill kommer att Landshöfdinge-Embetet ut an
Häradets hörande både ändrat åtskilligt
i det öfverenskomna kontraktet och uti ingen
del sf målet bort en af Häradets Socknar
nemligen Qvarsebo som är skyldig till åtskillig .»
pras ta tioner vid färjhållningen samt alltså i t v å
afseenden begått nullitet eller domvilla — lår in
gen oväldigt och lugnt pröfva nde man k .innu ne
ka att Häradet haft lagliga skäl att hos K <uiel
Kammar-Kollegium begära auktionens upjkhäfvumic
och klaga öfver kränkning af sina rättigheter
Ins anm

Sida 4

<erdi man T .ar afven "Framlagd åenfor afELmänhétcn ötlr
utaf detta ak 'åi Lar jag trött en lika kort som öppen
lurk låring ej vara olämplig öfver anledningarne till
r .iift ii blandande i frågan
- faiat or sak er ne till mitt
upp
:radande såsom Spekulant vid Eutrepenad-Auc
itionen
Hvar ocli en Landtbrukare känner de störa olägen
licleme utaf att på sine ägor Iva främmande perso
ner inhysta öfver hvilka han ej har något slags hus
bondevälde eller uppsigt pä hvilkas uppförande han
•cj äger något band och hvilka sedermera i sin ord
ning kunna inhysa ännu andra med hvilkas vistelse
i sin omgifning han kan ha fog att möjligen vara
ända niiudre belåten Ingen reglerad landtbrukare
underkastar sig gerna en sadan olägenhet» ufan söker
tvärt om alt till hvad pris som hälst bli den qvitt
— Detta var också orsaken hvarföre redan min fader
i lifstiden såsom ägare af Färgstads Egendom pä
hvilken de till Färjehållningen hörande Personer äro
ihoendc önskade att bli skiljd ifrån detta granskap
och att derföre om det ej kunde ske på annat sätt
sjelf öfvertaga och med eget folk besörja Färjans
Säng utan någon tanke på vinst Ledan genom ruin
faders frånfälle jag blifvit ägare af Färgstads egen
florn h .ar också vid mångfaldiga tillfällen jag fatt
erfara olägenbetcrne af donna inhysesomgifning och
samma önskan att bli den qvitt har också derigenom
bos mig uppstått Tanken att öfvertaga och med
personer i min tjenst stadde låta verkställa färjan
äet skulle dessutom så mycket naturligare föranle
das som alltid vid stormar då färjan med båtar
friaste buxeras öfver N råvik en vanliga förhållandet
£ir att zz-in begär mitt folk till biträde 6 Pä det
tal sätt och af dessa anledningar har jag uppträdt
så .vora Spekulant vid Entrepenad-Auctionerne
och
gå litet har dervid egennytta eller ens tank an på
Jofiig vinst ingått alt jag icke allenast vid flera
tillfällen på ganska låga vilkor erbjudit Härads-Bo
■ernc alt öfvertaga färjehållningen i hela dess vidd
utan en gång till och med mot ingen afgift 7 blott
för att bli qvitt de olägenheter jag här olvanföre
(detaljerat
Jag medger ocks-å lika öppet att genom
mine Vederparlers underlåtande att sjelfvc vid
si ^ta
Entrepad- Auktionen inropa8 fårjhällnin
£en jag 1111 blifvit Innehafvare af Entrepenadcn
på vida förmonligare villkor än som förut varit i
fråga Men denna raine Vederparters underlåtenhet
är deras fel och icke mitt och icke måtte för
denna underlåtenhets skull och den vinst som deri
genom mig tillskyndats Auktionen böra återgå dä
dervid fullkomligen lagligt tillgått och ingen ens den
r ingaste formalitet 9 blifvit åsidosatt Att påstå del
Auktionen derföre bör upphäfvas vore detsamma som
att yrka det hvarje köp på hvilken annan Auk
tion som hälst vore ogilltigt när en persedel blif
vit bortslagen för godt pris af det skäl att ägaren
försummat att sjelf återropa den Om någon konsi
deration för Allmogen i Östkinds härad bör så myc-
t mindre härvid fråga kunna uppstå som i fall
denna Allmoge skulle anse sig lidande genom den
med klubbslag fästad® Entrepenad- Summans utgö
rande den äger klar och ovillkorlig rätt till ersätt
ringstalan så mot sine fulimägtige i allmänhet hvil
ka vid Auktionstiilfället icke inropade Färjehållniii
gen och derigenom pa etfe så oförsvarligt sätt mot
svarade det erhållne ,förtroendet rom i synnerhet
root Cfver Aud i t ören Hr Otto Westfeldt hvilken
genom speciell ispdrag ifrån Ostra Husby försam
ling var anmodad (enligt bil agde fullinagt Lit B
att inropa Eralrepcnaden Den fördel som tillfälligt
vis mig tillskyndats kan jag billigt anse som ett
skadestånd förde mångfalldiga kostnader och trakas
serier som jag nu i liera år för denna sak haft och
den ersättning som Herr Otto
"Westfeldt kan bli
dömd att utbetala till Socknarne för missvårdadt
6yslomanskap io blir deremot en rättvis näpst för den
6 Hvilket icke lemnats gratis
Jns anm
J
7 Folket i Östergötaland synes icke gerna vilja haf
va att göra m <-d Hr von Stjerneman
— då det
afslagit så ädelmodiga anbud
Ins anm
8 Då Herr von Stjerneman äfvensom Konungens
Befallningshafvande antagit att Häradet icke vi
dare får befatta sig med färjhållningen
— huru
kunde då pre tenderas att Häradet skulle inropa
färja 11
I
Ins anm
Ins anm
9 Med undantag af fyra
10 Då Häradet hvarken gifvit eller för att skydda
sin rätt behöft gifva Hr Öfver-Auditör en
~VV
est
fcft något uppdrag att inropa färjan har han ic
ke eller kunnat i sådant afseende begå någon för
summelse Denna insinuation af Hr von S är af
samma art som då lian när nfålet förut var
hos Kongl Maj :t ^föregaf att Landskansliets proto
koll var falskt Ins anm
role lian spejat såsom linfvud-anstiftare lill alla des
sa trakasserier Auktioner oeh rättegångar
F v Stjerneman
Vidimeras Ex Olficio
L F Jung
T f Knaarna rak rifvare i Kongl
Kammar Kulicgii första Provins
Kontor
(Forts följer
Naleidoskop
Man har anmärkt att antalet af brott i
England mot personer ocli egendom varit i
tilltagande för hvarje år Detta tillskrifves
den altjenit växande nöden och den ofullstän
diga religionsundervisningen för de arbetande
klasserna de förderf i ga fattigtaxorna oeh isyn
nejhet den ojemna fördelningen af de genom
dessa pålagor inflytande summor Uti de på
Lord Majorns befallning upprättade tabeller
äro de under loppet af år i8 >i i London begång
ne stölder upptagne som följer i Föremål
af obetydligare värde stulne af tjenstefolk
lärgossar o s v 510 ,000 P St silfver och
prydnader stillna af sämre folk 200 ,000 P St
2 )På Themsen oeh kanalerne stuh-t för 600 ,000
P St 3 Stölder och bedrägerier i skepps
dockorna 3oo ,000 P St 4- Stölder genom in
brott oeh röTverier på gatorna i silfver ju
veler ur o s v 220 ,000 P St 5 genom ut
prångling af falska banknoter 1 ^0 ,000 P St
Summa 2 ,100 ,000 Pund Sterling Så betydlig
denna summa än är så skall man dock ieke
anse den öfverdrifven om man erinrar sig alt
enligt de af Hr Crjqhoun utgifne statistisk® do
kumenter under nämnde år i London funnos
20 ,000 menniskor utan något lefnadsyrke
i5o ,ooo tjuf var bedragare oeh smyghandlare
samt 16 ,000 tiggare
Stabskirurgen Professor Wendt
har på all
männa hospitalet i Köpenhamn- låtit inrätta ett
rum för patienter som behandlas efter den
homöopathiska metoden
Antal af dagblad oeh periodiska skrifter som
för närvarande utkomma i Danmarks hufvud
stad stiger till 5o
ANNONSER
TILL SALU FINNES
I VV ISBERG-S Bokhandel hörnet af Stor
kyrkobrinken och Stadssmedjegatan å 2 .4 sk
Banko
Allmän Väderlek si är a eller framställning af vår
atmosfvs fysiska tillstånd och den deraf komruan
de väderleken
I VV ISliKRCS Bokhandel a t6 sk TJko
En Svensk
Nians Reflexioner om Jjrifterrnul isyn
nerhet i afseende på vår tid och vart land
1 VV IMJKIMtS Bokhandel - a *k Bko
Den korsfäste Christus eller Tio Predikningar öf
ver Christi Pinos Historia af JD .rJ ^llagerup
I HOLiVlliEKixSK A bokhandeln Branvins
brännin efter en förbättrar jäsningsmetod hvari
zenom en femtedel mera bränvin erhalles Jemte en
fullständig anvisning att bereda alla sorter enkla
och dubbla Bränviner och LikÖrer samt att af brän •
vin tillverka Arrack och liom Efter mångåriga
rön ut gifven af Bachwell 2 uppl i med en planch
36 sk En förbättrad anstalt för
Bränvinsbränning
af potäter med en ny fösa kostsam ängapparat
hvarigenom potäternas sersh da s öndermalning und
vikes skalen återstår semit märkningen blir lika
tunnflytande som den af råg af C W Schmidt
med 2 plancher 32 sk Bko
1 H C LM B K i J tS K A Bokhandeln TJpps ,if 'cr
om Kärrjords fördelaktiga behandling och märkbar
Bränvins bränning af potäter med mer a i ekonomiskt
hänseende af P J Fischerström Jidr Bko
I H >JL (VI B E K A Bokhandeln Handbok i
Tältbefästnings-Konsten for officerare vid alla vapen
af L Stahl Tidr 24 sk Bko
Ku mindre landtegendom nordvest fran Stock
holm af utmärkt godhet och vacker belägenhet Under»
rättelse derora lemmar Vaktmästaren Sjögren som alla
Söckneda ,sfcrrniddagar fran kt 10 till 2 träffas i Kg
Svea HoiRätt
lin modern Engelsk resvagn med sufilett i
go <31 stSnd Underrättelse lemnar Vaktmästaren Sjögren
som alla Höcknedagsförmiddagar tiiiXlxs i Kongl Svea
HofRätta förmak
liomhasin Lustre af åtskilliga vackra färger
till i Rdr 4 sk aln jemte andra varor till nedsatta pri
ser i Kramboden hörnet at Stadssmedjegatan och Saivii
Godt oeh välbergadt hårdvallshö finnes på
Kongl Djurgården k 18 sk Bko lisp- • hvarom Bokhål
laren Möller på Djursborg lemnar närmare upplysning j
Skånska Sardelier
från Engelholm af ypperlig qvalitet i jemnlikhet med
den Franska Anjcvisen samt Skånsk Aitjovis i kaggar
uti Wedderbourns bod vid Jerntorget
ÅSTUNDAS KÖPA
4 lispund spritad ny oeh utsökt god Ga ^fjfi
6sr hrarom anmälan göres 2 tr upp i huset I :o fil pl
Hornsgatan I Söder
UTBJUDES HYRA
Vid Marielnnd en knapp fjerdedels mil ifrån
Gripsholms Slott och Mariefreds *tad samt sju mil ifrla
Stockholm finnes Corps de Logis byggningen iniiehil
lande fjorton vackra och väl tapetserade eldrum hvaraf
12 med målade golf och 2 :ne med stora trumeauer utom
kök kallrum skafferier och skänkar att hyra på helst
längre tid Dess läge i den mest behagliga trakt med
en vacker park och trädgårds omgifning invid stora
landsvägen till Stockholm och Marieirtd nära gästgif»
varegård samt vid en vik at Mälaren gör dfcnna lokal
högst treflig vacker och angenäm Beböfliga uthus er
hållas äfven om sa åstundas Pä stället finnes att tiligi
emot serskildt öfverenskommelfe med dervarande arren
datorer trädgårds- och ladugårds produkter Fod-r och
bete för hästar kan äfven erhållas eller ock jemn till
gäng till pl stället varande hästar till promenader och
mindre resor i granskapet Närmare upplysning och
öfverenskommelse kau träffas med Hr Klädeshandlaren
Wahlbom i St ekholm eller ock med undertecknad hvar
adress är Mariefred och Kalkudden
J P RUNDLÖF
sunda oeh fnktfvia rum for en bälire» 11 tur
kar med den gladaste utsigt It Mälaren Gustaf Adolfs
Torg och Nya bron Underrättelse fås i huset Nio ix 2
tr upp vid Norr bro
Ett bättre ungkarlsrum med något möbler
och städning Adress N :o 1 Skargårdsgatan Qv- An
dromeda 2 tr upp södra uppgången
DIVERSE
Por en ung man som rnk )inr säkert skrif
ver en vacker stil och dessutom är skicklig bokförare
är en plats händelsevis ledig Helst önskas en person
som några år tjent i kryddkramhandel Närmare iuidbr
J
rättelse om iönevilkoron etc srh ^lles en tr upputi huset
N :o 39 Qv Trollhättan vid Regeringsgatan
Onsdagen och Thorsda ^en d (i oeh - nnslk
Mars förrättas Auktion vid lagenheten Johannalund
i
Bromma Socken då till den mestbjudande - kommer att
försäljas hvarjehanda lösegendom af :- Koppar Tenn
Messing Malm Meck och Jernsak er allehand köks
saker div Möbler Bord Stolar Soffor mod dynor cch
öfverdrag Sängar Skåp Skänkar fanerade och ofane
rade Byråer och Dragkistor Skrif Th« och Pelare
bord större och mindre Speglar Taflor och l-sndskaps»
Chartor ett Klaver en Slagklocka en Väfstol af ny
invention en Roddbåt med åror Sängkläder Fönster
gardiner Rullgardiner Trädgårdsredskap Smidesred
skap «n Jagtvagn med sufflett en Schäs Kärror Käl
kar Selar Ridsalar Drifbänksfömster en Mangel en
Grynqvarn div Böcker Träd och Laggkärl G 'as och
Postlin en Bordservis en äkta Théservis äkta och oäkta
Kaffehoppar Punschbålar omkring 500 lisp Thimoteihö
med mvcket mera som ej så noga kan antecknas Säkre
cch kände köpare 1 sm nas anstånd med betalningen till
d 1 Sept detta år men okände oeh osäkre betala genast
vid slaget eller ställa antaglig borgen Auktion börjas
kl 11 f m Restauration och foder finnes på stället
Bromma d 22 Febr 1855«
ANDES
ANDERS OLSSON
k
OLSSN
Arrende-Auktion å
F abrikslägenli ef
6 Mklfiddå Lil
g
Den 16 Mar kl 4 eftermiddagen å Liljeholms Va ,ds
hus vid Horns Tull härstädes utbjude» fill arrende på 5
å 10 år Tvättinrättningens lokal med Ångmachin at 16
hästars kraft Machineri och utvexlingar tor Tvättfabrik
med mangling för ångkraft öfver polerade roarroor»kif
vor stor gjuten press vidsträckta torksalar med kalori
ferer hissmachin pumpar och vattenledningar m m
Lokalen med de«s mångfalldiga inrättningar uppförda
på sjelfva stranden af Mälaren är lika användbait för
klädesfabrik bomullsväfveri färgeri garfveri med fle
re näringar som kunna göra sig till godo det fördel
aktiga läget och den ypperliga ångmachinen med dubbla
pannor hvardera för 20 hästars kraft i sammanhang
med ett i alla afseenden tillräckligt utrymme — När
mare beskrifning lemnas i Arméns Pensionskassas hus
vid Munkbron N :o 5
1 tr- nPP» der äfven det blifvan
de arrende-kontraktet är att bese frän och med den 4
nästk Mars
Stockholm d 2Z Febr iZZZ
J F NORBERG
HOS L J H JFR TA
SUPPLEMENT

Sida 5

10 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Måndagen den 4 Mars 1833
Uti det sammandrag vi för någon tid sedan
lemnade af Rikets Ständers Herrar Re
visorers anmärkningar under den sednast
slutade revisionen upptogs ibland annat
livad som förekommit vid Revisionen af Krigs
Kollegii kassor angående kostnaderna för Ar
tilleri-hästarnas Juragering I anledning här
af har Hr Öfversten och Slåth C v Geijer
hvilken i egenskap af Intendent varit den som
haft denna furagering sig uppdragen till
Red insSndt och begärt rum för en fullstän
dig upplysning öfver alla de förhållanden rö
rande denna punkt hvilka vidröras i Hrr
Revisorers anmärkningar
Ehuru Kongl Krigs Kollegium sannolikt
kommer alt samfäldt afgifva förklaring öfver
alla revisionsanmärkningarna och några ser
skilda föregående upplysningar sålunda möj
ligen kunde synas öfvei flödiga uppfylla vi
dock
rättfärdigar
gerna Hr von Geijers önskan då det
honom ifrån misstankan att hafva
tnissliushållat med statsmedlen
För alt kunna inrymma hela uppsatsen i
samma blad ha vi uteslutit någre af bila
gorna hvilka endast tjenat såsom verifikation
på uppgifterna i sjelfva skriften sedan vi
jemföi t och funnit alla citationerna fullkom
ligt riktiga
Hvad beträffar den reflexion Redaktionen
sjelf bifogade berättelsen om ifrågavaiande
punkt och hvilken Hr v Geijer äfven i för
bigående vidrört så fästa vi blott uppmärk
samheten dei pä att reflexionen var en natur
lig slutsats af de uppgifter på hvilka Revi-
rdgrannt refererade anmärknin
gar grundade sig att dessa sannolikt h ä r led t
sig ifrån det mindre fullständiga skick hvari
»jelfva åtgärderna presenterat sig i räkenska
perna samt att förhållandet i sådant skick
det derigenom visade sig verkligen var i be
hof af den i vart omdöme till del mesta till
fredsställande förklaring som Hr Öfverste von
■Geijer nu lemna t
följhd
bevisa at just samma som onödige ansedde resor
hafva v ä 11 a t en besparing af icke min
di e än l43 Rdr 4 sk 61 st
— Hade jag icke
förskaffaj mig kännedom om ortens priser och
ägt resurs på annat sätt än som skedde
besörja furageringen hade jag måst antaga
det minsta och enda anbudet af Löjtnant
Gyllenskepp å i 172 Tunnor Hafre h3R :diB :co
4 ,6oo Ltt Hö a 10 sk 8 rst .och 11 ,600 L
I det stället lemnade
Okt 1828 utan att
1
Halm ä 8 sk Lit D
jag Kristianstad den
aniaga detta enda anbud och återvände hit
tillfi edsslälld med de åtgärder jag tagit som
hade till följd att Kommissariatet under den
17 i samma månad uppköpte Ha fren till 2 Rdr
32 sk Höet till g sk 4 rst och H ilmen till 5 sk
4 rst enligt Lit E Bespai ingen genom den
na åtgärd utgör ofvanskrifne 1 ,437 R :dr 42 sk
8 rst B :ko
Utom ofvanstående furage-qvantum upp
handlades för samma eller Vendes Artilleri
Regementes hästar i Kristianstad ytterligare
den 14 Aug 1829 i enlighet med Kongl Krigs
Kollegii bi ef af den 17 Juli samma år Litt F
g5 Tunnor Hafre ä 4 Rldr 32 sk 1720 Lft Hö
ä 9 sk 4 rst och ii3i L Halm å 8 sk B :ko
Litt G Denna upphand !icg verkställdes af
tjenstförrättande Intendenten under min per
mission och förorsakade nya resor hvilka äro
inbegripne i de i5iR :drB :ko hvarmed fura
ge upphandlingen för 1829 blifvit belastad
Ytterligare kan jag ej förbigå nämna
då R St Revisorer i sin berättelse anfört det
resor företagits af mig eller på min befallning
hvilka "synts mindre af behofvet påkallade
att då jag emottog Kongl Krigs-KolJegii Be
fallning af den 10 Sept 1828 Lit H och ef
ter att hafva användt all möjlig omtanka att
få de priser nedsatta som Löjtnant Gyllen
skepps anbud af den 28 Aug 1828 Lit D
upptaga varit för mig fruktlöst expedierade
jag natten mellan den 10 och 11 Oktober
stafett tillen Herr Martinsson boende i Hjert
2 mil norr om Kristianstad med anmo
dan att möta mig så fort möjligt i Kristian
stad Denne Martinsson var den ende jag
kunnat uppspana som hade beslutsamhet
våga åtaga sig furagera Artilleriets hästar
flan föibandt sig att furagera till det nedsat
ta priset så vida Löjtnant Gyllenskepp icke
ville göra det Jag lemnade Kristianstad och
den 17 Oktober infann sig härstädes både Löjt
nant Gyllenskepp och Herr Martinsson den
förre ingick på de nedsatte prisernes antagan
de och den senare vägrade emottaga ersättning
för dess reskostnad och besvär Huru han der
om uppgjort med entreprenören känner j 1 g
icke men han svarade att han fått tillräck
lig ersättning geqom det att Entreprenören
öfvertagit ett större part» hö af honom
Vid uppgörandet af furageringen för Ar
tilleriets hästar för år i83o utgör min re
serjäkning 22 R :dr 3 sk Lit Att jag
be fa 11 te Kamereraren åtfölja hade bort väc
ka mindre anmärkning än om jag ensam
mot författningarne stridande afslutat
så betydlig affär af icke mindre än ett
furagering för 124 hästar Att vid upp
handlings-auktionen intet anbud gjordes lärer
icke kunna räknas mig till last jag känner
en
års
j
Skriften följer här nedan
A
j
Till Redaktion af Aftonbladet
fdJ
Tf
"Uti Tit blad N :o 14 för den 17 Januari
detta år förekommer i utdraget af R St :rs
Revisorers berättelse följande —
"Vid gransk
ningen af Artilleri-hästarnes underhållsmedels
förvaltning anmärktes atMif desse medel stundom
bekostats resor h vilkas företagande synts min
dre af behof *et påkalladt
Det är genom f d 4 'e Passevolans Kom
tnissariatet som 1829 Ars furagering blifvit
belastad med rtseiäkningar till ett belopp af
i5t Rtdr B :ko I hvilken summa jag för min
del ej rest upp för mer än 22 R :dr 24sk qrst
Lit A Alla öfrige resor af Kommissariatels
betjening som tillsammans kostat i28Rdr23sk
3 rst äro verkställde på min eller Kommissa
riatets befallning hvilket allt bilagorna Lit
B af den 3o Ang 1828 och Lit C af den
22 Oktober samma år utvisa Rejyisorerne
hafva betraktat dessa resor för mindre nöd
väDdige som i principen kan vara riktigt
om n»an förutsätter att furage-uppköpet boi t
ske direkte genom uppdrag till Reg :ts-Chefen
eller Landshöfdingen Meu som nu förhållan
det var att jag fick detta uppdrag vill jag
ej skalet hvarför inga spekulanter infunno
sig — — Hvilken åtgäid af mig och ka
mereraren vidtogs upplyser bilagan af den
5 September 1829 Lit K
Då inga andra resor af mig personligen till
auktionerne i Kristianstad for 1829 och 183
års furage-upphandlirg blifvit verkställ
än hvad räkningarne Lit A och I utp
lärer det föi hastande som i berättelsen- ^ig
insmugit
- =» 11 jag buäknat mig trnktai ^tnte
för tre förrättnir gsdagar
vara fullkomligt
vederlagdt emedan hvarje af ofvannärrtndaf-j
räkningar upptager 2 resedagar och 1 förrät
ningsdag Lit L innehåller en reseiäkning
alt afhämta på Postkontoret i Helsingborg
I c» ,666 R :dr 32 sk B ;ko hvilken summa jag
på min risk ej ansåg mig böra lemna åt det
äfventyiliga att ligga i en lösväska 4 i mil
sedan jag densamma qvitterat och erkänt dess
emottagande
För denna gång har jag ej ytterligare att
anföra rörande Artilleri - hästarnes furage
ring men kan ej nog uttrycka min förun
dran om mitt handlingssätt kan komma un
der rubrik att hafva illa hushållat med Statens
medel Då dessa mina åtgäider föranledt Re
daktionen att erinra sig vissa ställen i Bulga-»
l ins bekanta roman
Ivan Wuishigin blir jag
högeligen fö bunden att detta skett under
en tid då jag ännu lefver emedan jag är
nu och framdeles skall vara beredd att för
svara mig mot alla anfall som möjligen kun
na rigtas emot mig i afseende på alt mtd
likgiltighet hafva hushållat med Statens me
del anfallen må komma från R St Reviso
rer enskilta personer eller publicister Ku
har jag upplyst att det ar jag som kallas
den lycklige Intendenten som fått resa och
att det är jag som tilltros njutit extra förpläg
ehuru förmodan är falsk och borde
med mera skäl betraktas af mig som extra
depens ty jag kan med 7 R :dr B :ko ej lefva
i 3 dagar och betala 2 dagars qvarter i Kri
stianstad men jag kan ej tillfredställa Tit
nyfikenhet på hvem den person är som gif
vit Tit anledning att i noten af tidningsbla
det göra följande fråga "Månne den här i
frågavarande Intendenten kan vara densamme
som den ofvan förenämnde resande
— —
Svar — Det är ej undertecknad
Åby <5c Herrevadskloster den 3i Januari
i833 G von Geijef
f
sr /jfr
f d Intendent
Bilagor
Litt A
Rese-räkning för en af undertecknad tilj
Kristianstad verkställd resa i afseende på upp
handling af furage- persedlar till Kongl
Wendes Artilleri-Reg :tes hästar
Skj
g
Skjuts efter 3 hästar
1828
Okt d 10 från Herrevadskloster till
Kristianstad 7 f mil å
I R .dr
11 uppehöll mig i Kristi
anstad
12 återeste till Herrevads
kloster
förhöjning för 1 mil
stadsskjuts

Sida 6

dagars traktamente
vagnpenningar för i4
mil
tre
Summa Banko R :dr 22 2 ^1 9
kldZ O8
9
Herrevadskloster den 2Z Oktober 1828
Betalt som qvitteras
C von Geijer
Öfverste och Intendent»
Lika lydande med Originalet bevittna
Gust Giertz S A Liljenroth
Li t B
Till Kongl Maj :ts och Rikets Höglofl
Krigs-Kollegium
Sedan den entreprenad-Auktion som i anledning
af Kongl Kol leg Bref den 16 sistl Juli borde hal
las å Lands-Kontoret i Riistianstad den 27 i den
na Månad till upphandling af furage-persedlar för
utfodring af Kongl Vendes Artilleri Regementes hä
star under det med den i <fe nästkommande Oktober
ingående furageringsår i or sie gatt får Kommis
sariatet härjemte i bevittnad afskrift öfverlemna del
Vid auktionstillfället förda protokoll hvaraf Kongl
Kollegium täcks finna alt endast anbud gjordes å el t
obetydligt parti af det kalkylerade furage-behof
vet som undertecknad vid auktionen närvarande t f
Intendent icke ansåg sig då böra antaga
Ehuru Kommissarialet i provinsens Tidningar och
genom utsändt ombud uppmanat Leverantörer
ingifva anbud å leverering af furage-persedlar i
Kristianstad för ofvannämnde ändamål
har likväl
icke något annat inkommit än det som Löjtnanten
vid Kongl .Vendes Artilleri-Regem Herr O Gyllen
skepp ingifvit å hela ifrågavarande furage-behof
på sätt närslutne afskrift visas eller emot 3 R :dr för
tunnan Hafre 10 sk 8 rst för L :detHö och 8 sk
allt B :co för LN :det Halm
Kommissariatet har således oaktaglt allt bemödan
de icke kunnat erhålla något så förmånligt anbi d
som innevarande års rika skörd gifvit anledning för
moda men med kännedom af den skada i synnerhet
stråfodret lidit af den en längre tid under bergningen
fortfarande regnaktiga väderlek samt att Hafrepriset
på en kort tid betydligt stigit i Malmö och Lands
krona får Kommissariatet ödmjukast ytlra att det
samma icke tilltror sig anskaffa de för Kongl Ven
des Artilleri -Regementes hästar under näst ingåen
de furageringsår erforderlige underhålls-persedlar
till lägre priser ände af Löjtnant Gyllenskepp förbe
haline hvilket anbud således underställes Kongl Koll
antagande ;skolande Kommissariatet likväl ej underlåta
under afvaktan af Kongl Koll svar härå söka vil
korligen betinga sådane persedlar till lindrigare priser
så vidi de stå att erhålla Och fårKommissariatet i hän
delse K .Kollegium skulle uppdragaåt detsamma anskaff
ningen af oftanämde furage-persedlar härigenom ödmju
kast reqvirera 55o R
*drB :ko Helsingborg och Herre
vad kloster den 3o :de Augusti 1828
d
Efter Förordnande
P O Leith L C
Gust Giertz
L ka lidande med originala skrifrelsen bevittna
Gust Gieitz S A Lijenroth
Lu c
Till Kongl Majsts och Rikels Högl Krigs-Kollegium
Sedan 4 :de Passevolans- Kommissariatet som fun
nit icke allenast de vid entreprenad- Auktion å Lands
Kontoret i Kristianstad den in sistl Augusti röran
de upphandling af furage till Vendes Artilleri Re
gementes hästar under innevarande furageringsår gjorde
anbud utan ock de af Löjtnant IryllenskeppUll sam
ma ändamål uti ingifvet anbud den 28 i amma Månad för
behållne 'priser för höga - ?å väl i anledning häraf
som i rund af Kong Koll etzi» skrifvelse den 10
sistl September Tf ^4G5 deL genom annonser pro
vinsens tidningar ytterligare anmodat spekulanter in
komma med antaglige anbud ifrågavarande furage
persedlar och dels efter verk ställde resor i orten för
alt utforska tillgångarne har det sedan priserne ef
ter glödans inbergning nu mera vunnit någon mera
stadga lyckats Konnnioriatet afsiuta kontrakt med
Löjtnanten vid Kongl Wendes Artilleri-Regemente
O Gyllenskepp om leverering ak alla för detta än
damål /erforderlige furage-persedlar emot betalning
af 2 R :dr 3-2 sk för tunna hafre 9 sk 4 r :st för
Lfö hö och 5 sk 4 r :s halm alt Banko
hvarom Kommissariatet nied bifogade afskrift af be
rörde kontrakt härigenom får ödmjukast rapporte
ra
Helsingborg cch Herrevadskloster den 22 Oktober
1828
C von Gei jer
Öfverste och Intendent
I
O Leth
Lika lydande med originalet bevittra
G u s t G i c r t z S A Liljenroth
Lit H
Bref från Kongl Krigs- Kollegium till Armeens
Fjerde Passevolans- Kom mi saria t
"Kongl Kollegium har fö reha f t Kommissariatets me
morial den 3o sistledne Augusti jemte dervid bilag
de ej mindre Protokoll rörande förloppet af den å
Lands-Kansliet i Kristianstad den 27 i denna må
nad haline Auktion till upphandling af Furage
persedlar för Wendes Arti I leri-Regementes hästar
under instundande Furageringsår än äfven ett af
Löjtnanten Gyllenskepp för ifrågavarande behof af
gifvet särskilt anbud i anledning hvaraf Kongl Kol
legium velat Kommissariatet till svar lemna det
Kongl Kollegium funnit de uppgifne priserne ovän
tadt höga och vida öfverstigandc både härstädes och
i Götheborg å dylika effekter gång ha re hvarföre ock
Kom mi saria t et anmodas att deruti söka betinga möje
ligaste nedsättning och i händelse Kommissariatet
genom direkt försorg emot lägre priser icke skulle
kunna besörja anskaffning af de i berörde afseende
erforderlige Furage- Persedlar derom afsiuta Kon
trakt samt ett exemplar deraf till Kongl Kollegium
insända
Till bestridande af nödige utgifter härvid har
Kongl Kollegium såsom förskott mot framdeles redo
visning nu låtit anordna och uti särskilt omslag
Kommissariatet tillsända Fem Tusende K .dr efter
emot tagningen hvaraf bilagde Anordning behörigen
qv i t terad till Kongl Kollegium återförväntas Stock
holm den 10 September r8 '28
Udkif
(Underskrifterna
Lit I
Reseräkning för undertecknad som med anledning af
Kongl Krigs Kol leg i i skrifvelse den 21 sistledne Juli
öfvervarit Entreprenad- Auktionen å Kristianstads
Lan ds Kon tor den 1 dennes för upphandling af Fu
rage till Kongl Wendes Artilleri- Regementes hästar
Skjuts efter 3 hästar
1829 R :dr sk
Ang 31 från Herrewadskloster till Kri
stianstad 7 5-i6 mil å 1 R :dr 7 «5
Sept Förrättningsdag
— 2 frän Kristianstad till Herrevads
kloster 7
Stadsskjuts förhöjning för 1 3-4 mil — 21
3 dagars Traktamente ä 2 R :dr iö sk 7 —
Summa R .dr Banko 22 3
Herrewadskloster den 4 September 1829
Bl
9
Betalt som qvitteras
C von Geijer
i
j
Lika lydande med Originalet bevittna
Gust Giertz Liljenroth
Lit K
Till Kongl Majrts och Riket Högloflige Krigs
Kollegium
I grund af Kongl- Krigs Kollcgii skrifvelse den 21
sistledne Juli har Entreprenad- Auktion den 1 i
denna månad blifvit hållen a Kristianstads Lands
Kontor till upphandling af erforderlige furage- per
sedlar för Wendes Artilleri-Regementes hästar un
der det med den 1 nästinstundande Oktober ingående
fourageringsår
Ehuru Kommissariatet så väl utaf Konungens Be
fallningshafvande begärt någon ledning för bestäm
mandet af de maximi priser hvilka detsamma i en
lighet ined föreskriften uti ofvannämnde Bref skulle
meddela som hos enskilte personer efterfrågat deras
tankar om de under nästkommande år blifvande pri
ser å Furage-persedlar har detsamma af den or
sak att Ha fren ännu icke är inbergad och att Råg
halmen hvaraf tillgängen i år är emot vanligheten
ganska liten i anseende till den skada Rågen lidit
dels genom si tlidne Vinter och dels af det långva
riga regnvädret under bergningstiden icke kunnat
erhålla någon säker upplysning til grund för dess
uppgift hvarföre Kommissariatet i förmodan att
spekulanter vid Auktionen skulle göra lägre anbud
uppgifvit 4 R :dr för 1 Tunna Hafre 12 sk för 1
Lisp Hö oeh 10 sk 8 rst allt Banco för i Lisp
Halm såsom de priser hvarutöfver intet anbud fick
antagas — Och som enligt bifogade utdrag af Auk
tionsprotokollet något anbud utaf närvarande speku
lanter icke gjordes samt ingå förseglade anbud in
kommit sä har Kommissariatet hvilket det enligt
förenämnde skrifvelse åligger att till möjeligastc läg
sta pris genast betinga leverans oui hvad som er
fordras med Löjnant Gyllenskepp a fs luta t Kontrakt
om erfoderlige Furage- persedlar endast under första
hälften af instundande furageringsår från och med
den i :sta nästkommande Oktober till och med den
3i Mars i83o som utgör omkring i-3 :del af behof-
vet för hela aret Hvarjemte Kommissariatet uti
"äfven medgäeude afskrift emot tagit anbud af Löjt
nant Gyllenskepp om anskaffning af de för sednare
hälften af året hehöflige Furage-persedlar utgörande
960 Tunnor Hafre 11 ,061 Lisp 17 skalp Hö 8 ,678
Lisp 4 skålp Halm hvilket Kommissariatet ansett
sig böra underställa K« >ngL Kollegii pröfning och
derföre betingat en tid af 2»ne månader inom hvil¬
ken Löjtnant Gyllenskepp bör erhålla bestämdt svat
huruvida dess anbud an t ages eller icke hvarvid un
dertecknad Intendent får särskilt yttra det jag un»
der en långvarig tjenstetid vid Kavalleri- Regemente
hämtat den öfvertygelse att Hackelse af Hafre
Halm är bättre för bästa mes trefnad än Hackelse 5f
Råghalm och på den grund anhåller om Kongl
Kollegii tillåtelse att under det tillstundande fura
gerin g såret begagna Hafrehalm jemte Råghalm för
Artilleri- hästar nes furagerande icke allenast i den
händelse anbudet antages utan äfven i det full an
skaffningen af ofvannämnde Furage-partier skulle
ytterligare uppdragas åt Kommissariatet om detsam
ma sedan den på marken väx inde grödan blifvit in
bergad med visshet kan inse att billigare priser
än de Löjtnant Gyllenskepps anbud upptager kunna
kontra lieras
Genom flere års erfarenhet har Kommissariatet häm
tat den öfvertygelse att entreprenad-Auktionen för
Artilleri-furageringen borde ske i Oktober och fu
ragerings året framflyttas till den 1 December eme
dan ingen Entreprenör vågar ingå på leverering
utan till öfverdrifvet pris innan grödan blifvit i hus
bärgad dä först en någorlunda säker kalkyl niöjcli
gen kan uppgöras ;och kan entreprenaden icke desto
mindre fast mer sällan blifva äfventyrlig hvilket
är förhållandet för nu löpande furageringsåret då En
treprenören säkerligen lätt vidkännas en icke ringa
fö r I u s t
Den enligt bif gade Fält-Kontorets Förslag upp
gående kostnaden 3 ,848 R :dr 3i sk 5 rst Banco för
de kontra lierade furage persed larne med inberäknade
skjutskostnader och diverse utgifter får Kommissa
riatet äfven härigenom ödmjukas t reqvirera Helsing
borg och Herrevadskloster den 5 September 1829
CGij
p
C von Geijer
Ofverste och Intendent
P O Letth
Lika lydande med Originalet bevittna
Gust Giertz S A LilienrotJu
J Lit L
Reseräkning för undertecknad Öfverste och In
tendent som ä Kongl Post-Kontoret i Helsingborg
ut
tagit och förvexlat trenne till Kommissariatet an
komne penninge - remisser utgörande ett sammanräk
nadt belopp af 10 ,666 R :dr 32 sk Banco
Skjuts efter 3 hästar
April 29 från Herrevadskloster till Helsingborg 4i
mil å 1 R :dr 4 12
April 3o Från Helsingborg till Herrevadskloster 12
Stadsskjuts förhöjning för 2 mil — 24
2 dagars Traktamente å 2 R :dr 16 sk 4 3a
Summa R :dr B :co i3 32
Heirevadskloster den 1 Maj i83o
Betalt som qvittera»
C von Geijir
Lika lydande med Originalet bevittna
Gust Gjertz S A Liljenroth
Yi meddela här nedan den i Fredagsbladet
omnämnda skrift af Hr Prof Sefström till svar
på anmärkningarna mot Motala verkstad
VERKSTADS GEÄ
MOTALA VERKSTADS ANGELÄ
GENHETER
Uli N .o 42 (den 19 Febr af denna Tid
ning har en Insändare under ofvanstående
rubrik anfört nå ^ra anmärkningar emot den
artikel som af mig var införd i Afton-Bladet
för den 7 dennes
Insändaren har ej utsatt sitt namn men
hvar och en kan se att han är en af mina
vänner och om jag ej bed ,ager mig så år
det en med hvilken jag förr vant af lika
tänkesätt om Motala Verkstad ty jag känner
igen ord hvilka begagnades då vi förr ofta
delade bekymmer för Verkstadens fortkomst
Äfven nu synas vi vara hvarandra i åsigter
nära men skilja- i fiåga om medlen hufvud
saklig1 n deruti att Insändaren med vanlig o
tålighet vill omstörta alltsammans ty han är
ej nöjd hvai ken med det gjorda eller ogjor
da klagar än deröfver att for mycket är gjordt
och äa att för litet äi gjordt — då deremot
min tanke är att Verkstaden bör få oförryckt
framgå på sin hittills följda bana
Det är utan ändamål alt i detalj vederläg
ga antnät ki ingar som än gilla än klandra
och det torde vara nogz om j »g tjenar Insän
daren med nå ^ra upplysningar som torde gö
ra att vi komma sanningen (la virile rien

Sida 7

(jue la verité toute la verité Ii let närma
re
än som stätt i hans magt alt ernå
Insändaren klandrar de Engd-ka Verkmä
starena För det att de ej äfja djupa tiieoie
tiska kunskaper Detta är vissei ligen alt be
klaga ty det är vi ~st att kunskaper och er
farenhet förenade äré«det hvad vi alla efter
sträfva men jag vet ej att de Engelska Veik
mästarena gifvit sig ut för något annat än h /ad
de verkligen äro nemligen alt hafva erfaren
het och hvarför de låtit betala sia och
jag vet icke eller att någon derpå blifvit be
dragen
Insändaren citerar såsom exempel flere saker
som skola bevisa ett motsatt förhållande nem
ligen Ångpannan på Postverkets Ångfartyg
Ångfartyget Rosen och Brevens B ås-Machin
Insändaren lärer härvid hafva li La t på att
jag af kärlek till mina Landsmän skall låta
förmå mig a !t ej gå för långt i des >a sakers
releverande och han har ej bedragit sig der
på Vi skola således afstå ifrån att vidare
röra vid Angfartygssakerna hvarken det e»
eller det an >ira icke ens anmärkningarna vid
räkningarna öfver Ångfartyget Motala hvilka
eljest äro en god bit såsom prof på det som
Motala Verkstad i den vägen haft att utstå
— Men i min ordning frågar jag utan att
derföre vilja kasta någon skugga på unga
utmärkt lofvande personers skicklighet —
När såg man i Mot .Ia Verkstad det största
antalet kasserade pjeser och när började den
inre upplösningen hvaiöfver Insända ,en kla
gar — Lägg handen på hjertat och svaia
derpå så skall jag sedan lätt besvara de
spörsmål som äro mig förelagda
Hvad lirevens b ås-roaschiii beträffar så
kan jag dock ej släppa Herr Insändaren så
lätt Väl hördes en tid och man läste till
och med eliuiu ej i tryck att den var illa
konstruerad samt att skoflingen på vatten
hjulet vore under all kritik samt borde än
dras till vanlig underfallsskofling men sedan
Herr Direktör Gustaf af Uhr samt Läraren
vid Bergs-Skolan Herr Bagge besigtigal
nämde Machin och funnit den god samt
gifvit det intyg att nämnde hjul utan föl
ändrad sköfling gifvit 5o proc större effect
än om det hade haft underfalls-skofling så
borde Herr Insändaren som vill klandra de
Engelska verkmästaren låta äfven detta ex
empel ligga nere samt vara nöj I dermed att
ingen af motsatt tanka rör dervid
Troligen kommer detta sig deraf att Insända
ren sjelf arbetar med den brist på kännedom
hvarför han vill beskylla mig För att afhjelpa
dgtta vill jag tjena honom med en afskrift af
de officiela handlingarna om han enskildt gifver
sig för mig tillkänna ty saken är för öfrigt
ej ett föremål lör publiciteten
Äfven den ekonomiska disponenten har ej
undgått Hr Insändarens offentliga ogillande
som sträcker sig derhän att han ej tiller
känner denne disponent annat än mineralo
giska insigter Dessa äro något hvarpå han
sjelf ej gör störa anspråk men metallurgiska
har han på ett sätt som Insändaren torde
vara för vanmäktig att frånkänna honom och
gom varit verkstaden till ganska väsendlbg
nytta Då han nu troligen för denna och
andra dylika obehagligheters skull I em nar
verkstaden blir det ett godt tillfälle för In
sändaren att skaffa en bättre i stället om
han har någon annan afsigt än den att un
der ano- <ym kasta skugga på en person som
Sr förtjent af erkänsla och erhalla den al
alla dem som känna förhållandet
På långt när ej så högt som porter
bryggare-mästaren bos Herr Lorenz i Gö
teborg
Insändaren säger att "Gjuteri från början
Tar hufvudsak
— Delta är en falsk uppgift
ty i böljan skulle deremot allt gjutgods tagas
ifrån andra Gjuterier Allt hvad Insändaren
i sammanhang dermed yttrat kunde pissa
i en enskild dispyle der det må vara tillåtet
att litet öfverdrifva men egnar sig ej att an
föra inför allmänheten Elje-t må han fråga
känna e i Gjuteri väsendet och höra om det
viii Motala byggda gjuteri t jent till någon fö
resyn åt andra Att man måst flytta detsamma
i eit större hus är det enda talande man
dkr om lan säga Histor ien om eldsvådan hade
kunnat uteslutas efter eldsvådan "ej biel
utaf
Insändaren lofvar att ytterligare afhandla
dessa fiågor Måtte Iran då bättre lägga sitt
valspråk på minnet Må lie han der jemte be
sinna alt om han till och med skulle lycka
alt ådagalägga alt de Engel ka Verkmästarena
ej äro i allt fullkomliga så kan det ej hin
dra andra som veta huru svårt det är att
einå det fullkomliga att än en gång säga
alt de äro hvad vi nu kunna önska
— Den
tid är till och med ännu långt borta då vi
kunna undvara dem och troligen blir del
aldrig möjligt att undvara så dane som åtmin
stone äro bildade i England efter vi här äga
för litet tillfälle lör erfarenhets samlande
Måtte han slutligen besinna att ehuru den
högsta fullkomlighet uti industriella företag
endast genom vetenskapligt biträde kan upp
nås så är dock er faren heten om man kan få
den af a--dra ett mycket beqvämare medel
som af ekonomiska skäl företrädesvis bör väl
jas och som högst sällan betalas för dyrt
Derföre reste Hr Fraser nästlidet år ut fö
att se det nya som i England tillkommit In
sändarens åtgärd att klandra ett sådant förfa
rande gör att man med skäl kan anse ho
nom såsom lör ungdomligt sinnad Fehlun
den 24 Febr i333
N G Sefström
Anmärkningar vid Hr Prosektor- l .iedbecks i
N
-o /£8 och 49 aJ denna Tidning införda
Jörsvar for Homöopalhien
Hr Prosektor» >äger alt han
"oaktadt allt
'sökande och frågande tj kunnat jlnna någon
"enda Språkforskare som det fallit in att öf
"versält det af mig antydda ordrl ur Hip
pocratis första Aphorisrn med expeiuenti a
Hr Prosektorn hade kunnat spara sig allt det
ta "sökande och frågande
om det blott "fal
"Ut honom in att öppna hvilken godkänd t :pp
laga som helst af de på Latin öfver satte Hip
pocratiska skiifterna Åtminstone har s vidi
jag vet den gamle berömde Foesii tolkning
till eXperi tnli a allmän Nr I igen blifvit bibe
hållen nu redan öfver ett par hundra år till
och med i den upplaga af Hippocrates som
Pierer ombesörjt år 1806
— Hr Prosektorn å
beropar Dahls Grekiska Chrestomathi Men
då en Chrestomathi har i Trivialskolan en
dast språkets lärande till föremål och derfö
re må 'le öfversättas ordagrannt så har der e
nrot Foesiu s och alla hans efterföljare som
'ör hela den bildade ver Iden velat framställa
sjelfva siken måst göra vederbörligt afseende
på meningen För att sålunda rätt förstå del
ifrågavarande uttrycket bör rlet läsas i sitt
sammanhang Men dervid bör man tillika
komma ihog att Hippocrates tyckes genom sin
förs a Aphorisrn hafva velat gifva Läkaren en
påminnelse om viglen af dess kall och ho
honom inskärpa en nödig varsamhet vid be
handlingen af menniskolif Hans ord äio föl
jande 'Eifvet är kort
neml för Läkaren
att hinna lära allt
"konsten lång
neml
att lära —
"tillfället
gnudL att göra hvad j
som skall göras
"hastigt förbigåendeef
/»renheten opålitlig
r .eml så att man af
hvad som förr har skett icke kan med säker
het sluta till hvad som nu skall ske i anse
ende till svårigheten att noga inse phenomenens
alla causalförhåHanden —
"omdömet svårt
nemligen om sjukdomens rätta beskaffenhet
och om sättet att bola den — Jag vet
väl att till exempel i en löga aktad bok
med titel Oribasii in aphorismos Hippo
cratis comrnentaria det ifrågavarande stället
öfversättes med
eXpertmentum fallax
Men deraf blir ingen rigtig mening Sna
rare kan mening då erhållas genom Fick .ii
tolkning i Aphorismi Hippocratis notis illu
strat neml
Expeirmentuin periculosum
el på Svenska försök år farligt neml eme
dan det gäller menni-kolif Om nu Hen ar
Homöopather icke vilja erkänna den gamla
och allmänna Foesianska tolkningen så hop
pas jag alt de åtminstone måtte antaga den
Ficktska samt önskar att de ville lägga de»
rig ,tigt på hjertat såsom en varning att icke
-öra menniskolif till o verksamhetens expeii
menlalfelt
Hr Prosektorn säger vidare att "Universi
"teten dro Jria Institutioner der en hvar har
'tillfälle och rätt ja till och med pligt att
*framställa sina insigter och åsigter om han
"Ilar några
Att en Akademisk Lärare har
"tillfälle alt för de Studerande framställa
de orimligaste hugskott är onekligt Huru
vida han har
J 'råti dertill beror på lagar
och författningar Och att någon inskränk
ning i denna rätt verkligen torde hos oss fin
nas tyckas sj Ifva Gi undlagame antyda då
genom dem för "Läroverken derasJörra rätt
blifvil "bi be hållen att öfverse och trilla så
"dana Afhandlingar som skola på deras L
å
"rosalar offentligen försvaras Hvad den
med så mycket eftertryck omnämnda "pligten
beträffar för en Lärare alt fr amställa sina >i
"sigter och äsigltr
så är den så mycket
övilkorligare som jag icke ens kan föreställa
mig någon möjlighet för Läraren alt ti a instäl
la något annat än det h n antingen inhem
ta t af andr a eller ock sjelf uttänkt Jag ville
lör samhallets väl blott önska att han alltid
lyckades att hemta sina "insigter ur goda
källor och att hans
asigter icke vore
skefva
Hr Prosektorn upplyser såsom ett slags bevis
på friheten i den Akademiska undervisningen
att "en Professor i Berlin håller offentliga fr —
reläsningar emot Homöopalhien
Och det är
just i den ofvertysjelsen alt Sveiige icke har råd
att låta Professorer nöta deras och deias åhöra
res tid med dylika föreläsningar som jag ge
nom min lilla framställning till Allmänheten
velat söka göra dem öfverfiödiga
Slutligen behagar Hr Prosektorn Ijka son
de öfrige Herrar Homöopalher uppmana si
na vedersakare alt försöka homöopalhien j
innan den förkastas Delta låter- visser
ligen ganska bia men vid aldrig så litet
eftersinnande möta dervid stora betänkligheter
Att såsom Hr Prosektorn föreslär samman
rifva ett gran svafvel med 60 gran mjölksoc
ker cell af denna blandning laga tn knifs
udd om dagen skulle icke lemtia något re
sultat Ty om än ver kning der af förnummes
sä stod man likväl pi samma punkt som för
ut i afseeende jiå (iecillions-fördelningen Om
man neml vill anlag» en knifsudd till ett
gran så kommer denna dosis alt innehålla
gran svafvel Och ifrån verkningar af L
gr an kan likaså litet som ifrån en full dosis
eller 10 gtao slutas till verkningar af ett
decilliondcls gran ty skilnaden emellan
gian och 10 gran eller emellan 1 och 600 är
i föi hållande till en decillion alldeles omärklig

Sida 8

"tet skulle några afgornnde resultat er
hållas genom homöopalhiska försök uti lång
samma och för lif vet /öga farliga opassligheter
Ty det blefve väl nästan omöjligt att med nå
gorlunda säkerhet kunna bedömma om icke
den tillä f ven t yrs lyckliga utgåo°en endast borde
tillskrifvas naturens eget bemödande eller die
ten ,elleiandi a fördet egentliga deeillionfördelta
läkemedlet alldelesfrämmånde oms ändigheter
Och att anställa homöop3tliiska försök i acuta
sjukdomar hoppas jag alt vära Svenska Her
rar Homöopather icke skulle sjetfve kunna ta
ga på deras samveten ty jag är öfv-erty
gad eller älskar åtminstone alt tro det ingen al
deni är nog håidhjertad eller lättare sagdl
nog omensklig för att vilja expet imentera
med decilliondels gran t ex i håll och stygn
i stället för att göra ådei lätning eller i stryp
sjuka i stället för att genom vanliga medel
åstadkomma hastig krskuin eller i elakartad
frossa {fri /ris intermiltens perniciosa istället
för att använda slöra doser kinasalt eller i arse
nikförgiftning i stället för alt gifva lutdroppar
the
skedsvis o v
—• Hrr Homöopather täc
kas derföre finna huiu omöjligt det är för
raig att genom experimenter söka gifva min
subjektiva öfvertygelse objektiv giltighet Och
jag vågar hoppas att Allmänheten eller åt
minstone de sjuklingar som i nödens stund
kunna vilja anförtio sina lif åt min läkare
•vård skola benäget ursäkta min obenägenhet
att på dem anställa homöopathiska experi
menter P G Cedtmchjöld
ANNONSER
TILL SALU FINNES
I de flesta Boklådor försäljes
Praktisk Lärobok i Geome
trien och Trigonometrien
i
af H- FALCK Mathem Adj vid Upsala Universitet
Ifyemom
Praktisk Lärobok i
Arithmetiken
af samma författare1
hvardera häftad å 2 Rdr — Att
genom ett planmessigt system af blotta Problemer och
dfningsfrågor dels handleda till en lika enkel som strängt
vetenskaplig konstruktion af dö theoretiska begreppen
dels bibringa färdighet i deras tillämpning utgör än
damålet med dessa bida Skolböcker hvilka endast der
igenom kunna hoppas att yid sjelfva elementar-lärover
ken till ett verksammare medel för tanke .utvecklingen
upphöja mathematikens i det ;a hänseende så högst magt
päliggande studium I följd häraf anhälles att hvar och
en som allvarligt och upplyst nitälskar för Svenska
Läroverkens och undervisningens förbättring täckes
séänka uppmärksamhet och behjertande 3t de sjeltklara
principer hvilka dessa båda läroböcker i sina Företal
antyda och i hela sin framställning sorgfälligt utveckla
Ven Fullständigare uppgift pä Rättelser i Arithme
tikens :sta Upplaga som träffas i slutet at Geome
trien kan äfven i Utters Bokhandel serskildt gratis er
hållas — Dä f ör Läroverks räkning minst 50 exem
plar af någondera läroboken på en gång reqvire
ras lemnas hvarje exemplar häftadt cc 1 ilr /r 24 sk
Hos undertecknade äfvensom i de fqrnämsta
Boklådor i Stockholm samt i Bikets Universitets- och
Gymnasiistäder ä 1 Rdr 12 sk Bko v b
SVENSK SPRÅKLÄRA
af Hektor ALMQUf .ST
idk
Q
en lärobok vitsordad af Svenska Akademien inrättad
si väl till den studerande ungdomens som äldre perso
ners tjenst och innehållande utom hvad i Grammatikor
vanligen förekommer ät v en Svenskans Deklinationer
och Kon juga t ion er i Forntid och Medeltid sättet för
nya ords formation i nuvarande språket utdrag som
visa Svenskans utseende under hvarje förflutet sekel
sedan 1000«talet och prof på Språkets utförande i olika
skrifarter såsom berättande stil naturmålningar bref
stil o s v
Norman Engström
I Östergrenska Musik- och Bokhandeln
Utmärkt vackert Bostraliseradt Notpapper i all möj
liga formater å 1 Bdr 52 sk Bko boken Kulörta släta
och pressade papper å 12 sk Bko arket MycketTgoda
blyhartspennor a 16 12 8 och 6 sk Bko st samt su
perfint parfymeradt Lack af alla färger k 12 sk Bko
stingen
i jVfrmans öt Engströms Bokhandel a 5 Rdr
16 sk Bko Geografisk IMilitärisk och Statistisk Kar
ta öfver Sverige och Norrige ej ter pålitliga Kar
tor och autentika uppgifter sammandragen förfat
tad och utgifven aj O J Hagelstam Öfverste m .m
I Normans Engströms och de Heste Bok-
lador k 2 Rdr Bko» Handbok för den eleganta verl
den eller strödda anteckningar af Lady JMorgan
Öfvers från The Book of the Boudoir
På Aftonblads-Kontoret ä 4 sk Banko
KONTRABÖCK ER
En kupeva ^n och en kalesch
Kaleschen är gjord uti Frankrike Kupévagnen utmärkt
val gjord Underrättelse fås af Kramhandlaren C F
Berggrén vid Drottninggatan
.Diverse större Siifverpjesér såsom the kök
armstakar sockerskålar m m- till i Rdr 20 sk Bko
lodet samt vackra Desertknifvar 4 Rdr Bko och Bords
knivar till 2 Rdr 16 sk Bko st i Guldsmeden Troselii
bod a Regeringsgatan
Ett lullgodt sex oktavers Mahogny Flygel
Fortepiano med tillhörande Turkiskt spel säljes i brist
af rum till halfva inköpspriset vid Jerntorgsgatan 1
tr upp i samma hus som Källaren Bacchi Vapen
Tömma Jernbandade Bränvinskärl emellan 229
och 165 kannors rymd samt ett half ankar ernått af
koppar på Källaren Solen å Söder
± 'remie iärfter till ytterst nedsatte priser
Spillångor 12 känns buteljer k 5 sk Bko st 1 känns
buteljer å 7 sk Bko st uti Kryddboden vid Munkbro
gatan
Hos F A EISEN vid Regeringsgatan föl
jande utmärkt goda Papperssorter till brukspriser t
Papp finare och grötre
Cardus- flere sorger
Omslags
Tapet så väl af vanligt som Franskt format
Tryck
regal- och ord format
Korrektur-
Oliphant
blått och hvitt
Velin- Planche
Post så väl på bunden som velin form
Skrif-
Median och af flerfaldiga sorter
K
g
Korrektur-
Oliphant
blått
Velin- Planche
Post så väl på
Skrif-
Median och a
Koncept
EMALJERADE SPILLKUMMAR
samt alla slags Kokkärl i Magasinet vid Riddarhustor
gel
Nå ^ra famnar Björk- och Tallved Närmare
underrättelse lemnas uti Kryddboden i Schultzenheimska
huset på Blasieholmen
I Brädgården vid Tegelviken säljes till billiga
priser
Ekplankor och bräder frun 7 till 12 tums tjock
lek
Alm Ask Lönn hvit och röd Bok
Appel Päron Körsbär Ene Björk stockar oeh
plankor
Kuggar och Trillhvalar af hvitbok
Grön och Svart Ebenholtz
Pockenholtz
Cuba Rosen och Sattin träd
Mahogony i plankor och faner
Slipstenar ända till 72 tums diameter
Engelsk Stenkolstjära och Fernissa
Engelska Stenkol af flera sorter samt
€oaks
Holländsk Piplera
Gottlands Kalk
Engelska Kran- Klöf- Stock och Hand .Slgzr
Diverse Skeppsinventarier
Större och mindre träd och jernbandade fasta
ger
Liggare frän 1500 till 5000 kannors rymd
Reglar och Läkter af alla dimensioner
Beqvisitioner mottagas äfven pä undertecknads
Kontor vid Ferkens Gränd och Skeppsbron
CFLLJEVALCH
pp
C F LILJEVALCH
C F Liljevalch försäljer
Iiiga Sades Linfrö och Hamp frii
TkFikb
gfö
Tyrskurnu Fiskben
lb
y
Elfenben
Perlemor
Fembock
Bresilja
Franskt V au
Cacao Bönor
Hornlim
Engelskt Tenn
FRANSKA BENETTER
sä väl tunntafs som 100idetals hos IMktrt T JMor
sing Th :son i huset N :o 4
i vid Skeppsbron
göda och friska till nedsatte priser så väl i parti som
minut i J Eurenii Kryddbod snedt emot Kongl Post
huset
Torra färska Murklor
köi
nyss inkomna försäljas i parti till 52 sk Bko skllp
hos Joh Fr Hassell i dess Bod vid Hötorget och f d
Bromsiska Huset
NO Ii SU GES FET SILL
k 3 Rdr 16 sk Rgds lisp i Rosenströms Viktualiebod
vid Skomakaregatan
Rökt Halmstads Lax
Underrättelse lemnas i SOCKERBRUKS-MAGASINET
mi huset N :o 7 hornet at Lilla Nygatan vid Munk
bi°n
Gotla saltade Kräftskärtar samt färsk Nor-
riges Sill i A Ramströms Viktualiebod vid Sodra Tull
portsgatan
tr .iska bergostron pä iiäiiaren riga
16 skålp tjernfarskt smör hvarje Lördag och
två tjog ägg värpta under dygnet finne» hvarje dag till
salu Utvensom kalkonkyc "tlingar om 10 ä 13 markera
vigt i husot Nio 24 vid Klara Norra Kyrkogata
k
4
Ii y sk a S o k er a 1 • te r
Bromans Kryddbod vid Drottnin
Japansk Soja
i
superfin» i Bromans Kryddbod vid Drottninggatan
k
p
i Bromans Kryddbod vid Drottninggatan
Franska Renetter
i Bromans Kryddbod vid Drottninggatan
tr M VN
y
K tr M LVl 1 N
ettjitet parti i J Eurenii Kryddbod snedt emot Kon |U
Posthuset
ÅSTUNDAS KÖPA
Vid Mälarens stränder ett större parti Gran-
eller Tallved en iernkätting p 4° » 60 famnars längd
och 3 8 tums groflek — Underrättelse lemnas uti Di
versehandlaren
"Warodells bod vid Riddarhustorget
Göta Kanals- och Sjöassunmce-Kompagniets
aktier äfven Lottsedlar i Trollhätte slussverk Säljaren
behagade inlemna sin adress i iörsegl biljett till H I
på Atton blad sKon t
•TORKAD RA G
uppköpes i större eller mindre partier nu eller pl op
pet vatten Säljaren torde uppge nogaste pris vigt ^och
qvantum i biljett till RAG på AltonbladsKontoret
DIVERSE
jägareförbundets
TIDSKRIFT
för innevarande Ir kommer 2 :dra häftet i Boklldorn©
nästa Mindag samt afgår med posterne samma och näst
plioljande dag till prenumeranter i landsorterne Pre
numeration £ hela årgången 12 m ^nadshälten med kolo
rerade plancher rnottages i Stockholm hos Hrr
"Wiborg
et Comp samt Norman et Engström der priset är 5 Rdr
Bko och i landscrterne I alla postkontor der hon ko
star 6 Rdr Bko allt postarfvode inberäknadt Stock
holm d 22 Febr iZZZ
En studerande som en längre lid handledt
mer och mindre för sig komna barn istundar plats
som
Informator uti ett bättre hus i Stockholm den hära fä
ster uppmärksamhet torde nppgiiva sin adress i biljett
till J b
"W
som inlemnas på AttonbladsKont
En ordentlig yngling om 20 års ålder som
med vårdad uppfostran och rena seder förenar ett tyst
och städadt uppförande samt har kännedom af bäd
inre och yttre Kontorsgöromll Istundar med först» plåt»
pi Kontor han vågar smickra sig med det hopp att
genom arbetsamhet och pålitlighet vinna en blifvand»
principals förtroende Benäget svar utbedes uti förseg
lad biljett till den för sin framtid omtänksamme yng
lingen som torde inlemnas på AftonbladsKontoret med
uppgift hvar han kan få till samtal anmäla sig då bldo
skrittliga och mnndtliga godkända rekommendationer
skola afgifvas
Herrar Fabrikörer Bryggare eller andra
som behöfva biträde
med bokföring kunna dermed
blifva betjente af en ung man som iörestår bokföringen
på ett härvarande Handelskontor om uppgift till öf
verenskommelse lemnas uti Borstbindareboden i Salvii
Gränd vid Stadssmedjegatan i förseglad biljett till C
En medelålders oförtruten enka med J ^oda
betyg Istundar till inst i April städning och tvätt för
någon hederlig ungkarl mot husrum och vidare öfver
enskommelse eller ock att gå till och itran Svar be
gäres i löiseglad biljett till U M pl Ahonblads .Kon
ENGELSKA GARFVERIET
vid Tegelviken mottager skicklige nyktre arbetare ,1
förmånliga och efter deras duglighet lämpade vil
Sex eller åtta skicklige Skeppstimmernwn och
nå .ra duglige nyktre Sjömän erhålla förmånligt ackord
arbete i Grosshandlar Liljevalchs egendom vid Tegel vt-
ke
Uti Mlmänna Enke- oclt Pupill-Kassan er
hållas Lån emot inteckning uti antingen Landtegendom
till hälften af taxeringsvärdet eller Sten husegendom i
Strickholro till 03 delar at Crandtöriäkringssumman
Närmare undeirättelse lemnar Kamereraren M Höjer
boende uti huset N :o n vid Storkyrkobrinken
JDen Handelsrörelse som af min atlidne kar»
man Bengt Erik Stenberg idkats Kommer att af mig
dess enka fortsättas hvilket jag får vördsamt tillKau
nagifva
Arboga d 12 FetrÉANA GUSTAFVA STENBERG
född NAIJSTBOM
Det bemedlade fruntimret >» ,» d- 21 Jan
1833 annonserada att få arrendera någon gästgifveri rö
relse uti nålton af rikets småstader kan ethalia jio )ak
ti-t svar di biljett lemnas på AftonbladsKontoret ull
E D
hjerta i833