Aftonbladet Onsdagen den 6 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-06
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-06
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-06
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-06
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 6 Mars 1833

Sida 1

R :o 55 1833
AFTONBLADET
Onsdagen Ht» den 6 Mars
priset i Stockholm för helt år 70 U :dr halft är 5 R :dr 3 månader a R .dr 32 sk Banko Lösa Numror a sk Banko Prenumeration och utdelning i
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och Esstn
vid Södermalm torg Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor till a sk Eglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
TITEL
Den 16 Febr Fältkamrerares namn tillagdt Kro
nr >-Bageri-Föreståndaren A U Zettersttöm
(A FSKED
Den 16 Fel»
beviljadt Löjtn vid Westgöfa-J )als
Reg A G Gyllenhaal samt med tillstånd att som
Fendrik i armén qvarstå Fendr vid samma Reg L
Enbohm
UTNÄMNINGAR
Till Förste Landtmätare i Blekinge Län
LanHtBjäl deist G U Holmer
Andre
VIGDE I LANDSORTERNE
Kapit Frih A von Vegesack och Mamsell Erika
Hallenborg på Stora Hällby i LJpland 24 Febr
Loogarfvaren L I
Hillhom och enkefru A Maria
Morling f Östergren i Söderköping d 27 sistl Dec
DÖDE
F Hof-Lakejen N K Hagström 17 Febr 2g år
Johan Wilhelm son till Hofmästarcn J Norin 4
d :s 10 mån
Dem A E Plöger 23 Febr 69 år
All Ryttmäst och Ridd F Wattrangs enka L C
Breums på Närlunda i Södermanland 22 Febr 83 år
Rektorn Mag E Gother i Westerås d 19 Jan
4o år
Jernkramh S Wijkman i Upsala d 10 Febr 26
år
Stud C W Luifderberg i Gefle d 3 Jan 18 år
Enke-Majorskan Grefvinnan M Frölich f Nor
denfalk på Jakobsdal vid Sundsvall <1 3 Jan nara
C '3 år
Fru A H Holm i Ge /le d 18 Febr 41 år
Kummin
-enkan Chr E Al fvén f Sepelius i Up
sala d 2 Febr 5g år
Mamsell B CU Qvist i Qvarsebo Prestgård 17
Febr 70 år
Bryggare-Alderm J E Sandberg i Norrköping d
1 d .s 3 år
DEPOSITIONER
L
I Kristianstads Landtränteri af Aboernc S Pers
son och J Nilsson i Stianderöd 6 Rdr 3a sk al
Skepparen Wendell 6 Rdr af Kommissarien Hjorth
12 sk 3 rst af Landt-Räntmästaren Berg 919 Rdr
42 sk 2 rst af Advokat-Fiskalen Sack 12 Rdr G-k
4 rst af O G Kjellberg 1 Rdr 9 sk 6 rst allt
Banko böra lyftas inom år från 3i sistl Jan
INBETALNINGAR
Till Stockholms Börs- liro- och Hamnbyggnads
fund böra
-ke genom insättning i Banken och atte
sternas inlemnande till Kamr Kasten Lychou som
trä /Tas 2 tr upp å Börsen fiån 11 till 1 f m
LEDIGA TJENSTER
Läraretj vid Wendes Art .Reg s barnskola sökes
bos Reg-Pastor Wahlqvist i Kristianstad inom 5f
dagnr från 12 sistl Febr
Exekutions förvalta re tj i Helsingborg sökes hos
Magistraten inom 56 dagar från 18 febr d å
BOLAGS-KUNGÖRELSEB
Lottägare i Wermlands Provincial-Bank erinras
att inbetala
i-i5 af det tecknade kapitalet d i5 Ju
ni t -15 i juli och 1 r 15 i Aug mån innev år
Intres enter i Göta Kanalbolag böra ä sina aktier
uti i»st April månad inbetala 2 1-2 Rdr Banko af
hvarje aktie å ing Rdr dfervid dock afdrag får till
godonjutas för io proc ränta och utdelning å de för
de föregående trenne åren insatta 7 1-2 proc si att
1 Rdr 36 sk Banko erlägges å hvar aktie hvarför
insäl tningame för hvardera af åren i83o iS3i
och 1832 inom den först bestämda preskriptionstiden
verkställts men i Rdr 12 sk för hvar aktie hvarför
dessa insättningar först efter vid bolagsstämman i
Norrköping ,832 lemnadt tillstånd på en gång för
alla t ren ne åren inbetal tes
Sedan denna 10 procents inbetalning skett erhållas
nya aktiebref emot de ginnia samt räntebärande
obligationer emot betalningsbevisen för förenämnde
extra insättning
Förenämnde utbyte af aktiebref samt uppbörden af
återstående extra insättningen sker af Banko-Kom
miss A Qvistberg 2 tr upp i Bankohuset emellan
kl 9 och 1 alla sö knedagar i Göteborg af Lånekon
tors-direktören J Wallmo eeh i Malmö af Låne
kontorsdirekt P B Sandels
Vid meranäinnde inbetalning kunna redan förfall
ne och i n Juli förfallande i833 års ränte-coupons å
Motala Mek Verkstads obligationer antagas
De nya aktiebrefven komma att ställas å valörer
af 5ooo 2000 :ooo 5oo 200 och 100 Rdr och de
aktieägare som önska sammanslå sina aktier kunna
inom denna månads utgång verkställa detsamma
Aktieägare som underlåta förenämnde inbetal» för
lora jemte flera andro förmåner rättigheten till ak
ti ernås beläning i B .nk odiskonten och Länekontoren
i Göteborg och Malmö
LEVERANSER
För Flottans behof härstädes 972 messings-brand
rör slaghammarsämnen m m att levereras inom
slutet af Juli å Skeppiholmen härst fors anbud e
mottagas i Fiirv af Sjöärendeijne inom 22 d :s äfven
som närmare underr fås derst
ARRENDE-AUKTION
A 3o års arrende af Profossbostället Gånsla N :o 8
1-2 mtl i Boglösa S Trögds H och Upsala Län
au k t- d 3 Maj kl 12 i Kammar-Koll och å Lands
kontoret i Upsala
A UKTIONER
A Sockerbruket på gården Röds ägor vid Fredriks
hall med inventarier och byggnader auktion den 11
Juni på stället
3-8 mtl kr .sk Augment i Lussinge by Wada S
och Walleutuma Här Auktion å Tingsst Åbyholm
24 Maj kl 12
TESTAMENTS-BEVAKNINGAR
Enkefru M E Donners till Jungfru C G Man
nerstedt be v vid N Möre H .R
C M Ljunggrens och hustrus J C- Liljeroths inb
b ev rid N Möre H .R
LAGSÖKNING
Af Kontrakts-Prosten m m G Kolmodin å Maj
Paozarhjelm för 739 Rdr 4 sk som Kon Bcfhde i
We ^tmanland tilldömt den förstnämnde och hvaröf
ver den si In äger besvära sisr inom 3o dagar från
erhållen del
KALLAS
Lovisa Lekänder inom år till sin man G Kron-
Tillfallet Skrädd .ges N Åhman och dess breder
Drängen A
-Nilsson efter deras breder anm inom
år från 1 ann ti os Pastorsembetet i Wimmerby
FÖRMYNDERSKAP
E o Not J H Bergman under Bagar J Plaths
Just
-Koll
Bergsm L F Silén under Nämdem Jan Janssons
i R
g
i Tönsta Sala R .R
HANDELS-BOLAG
Den af C Callerström och A F Nordvall i We
stervik idkade handelsrörelse under firma Ca I iers t röH1
et Nordvall upplöstes d 3i sistl Jan ©di furtsättes
af Callerström under firma Kasper Callerström
BOUPPTECKNINGAR
Efter afl Maj K F Stjernefeldt anm i ster
inom denna »månads slut
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Stallmäst Frih A Cederströms ä kall vid hörnet
af Hornsgatan och Pustgränd 8 d :s kl 4 e m
Kammarj Ridderstads 8 Mars ^i Börskafferumme
till Sysslomansval
Rusthåll Per Lundbergs påTHellsta d 9 d .s kl S
e m å käll Kometen
Bruk spat G D Wilckes >3 d :s kl 12 å Börsen
Afl Rådm A Ruths 22 d :s kl 3 c m i massans
gård i Luleå
J Backlunds i5 Mars kl 10 f m hos A Lund i
Borås då äfven massans fordringa
- på auktion för
saljas
Afl Diversehand 1 R Leifmans 9 d :s kl 4 e m
å norra Slagtarhuskäll
Snick J A Goutelles 9 d :s kl 4 c m i Stutén
Ekervalls klädeshod i Trångsund
Banko-Kommiss G Huldts i5 d :s kl 5 e m i
Börskaffci ummen
Garfvaren J Westin Johansson» 27 d :s kl 5 »
m å kall Göta Lejon vid Nya Kungholmsbrogatan
SPEKTAKEL
I dag Ungdom och Dårskap och Den nya Nar-
SAMMANTRÄDEN
N F 9 d .s kl 5 e m
Amaranter-Orden 9 Mars kl 7 e m
1 'lnnocence d 16 d :s kl 7 e m
W B d 7 d :s kl 6e m
DILIGENCE PÅ GÖTEBORG
Ofver Westerås Örebro Mariestad och Lidköping
afgar hvarje
'1 isdag och Fredag kl 6 f m Biljetter
för passagerare fitlcrrinas och paketer till afsändning
emottagas pa Diligence-kontoret uti huset N :o 5 vid
Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt tryekta
taxor som derstädes äro att tillgå
Mtri KeS-
Fkankbike
I en högtidlig audiens hav Belgiska ministern
Hr Lehon d 17 Febr öfverlemnat åt Kung
Ludvig Filip Belgiska folkets tacksägelseadress
till Fransyska armeenför hvad den under de
båda expeditionerne till Belgien gjort for lan
dets bästa Konungen yttrade i sitt svar bland
annat att det var Frankrikes och Englands för
ening som Belgien hade att tacka för de vun
na störa fördelarne och Europa för fredens
upprätthållande och att Belgien städse med
tillförsigt kunde räkna på hans bistånd att
skydda det mot hvarje angrepp utifrån och
hvarje främmande invasion
Lagförslaget om belägringstillståndet har ef
ter lifliga diskussioner i Pärskamaren med al
la de manga föreslagne eller antydde amende
nienterne blifvit på General Guilleminots pro
position återförvist till kommissionen som der
öfver skall inkomma med förnyadt betänkande
Grefve Boissi d 'Anglas yttrade att han aldrig
skulle gå in på att låtå stadssergeanternes vär
jor träda i stället för jurymäns domar och
Grefve Pontccoulanl som väl fann lagen sådan

Sida 2

den blifvit genom kommissionens atnendcmentcr
dräglig- i hvad som rörde rasta platsers förkla
rande i belägringstillstånd ansåg dock bestäm
melserne i hvad de hade afseende på obefästa
ställen vara afskyvärda både i det ursprung
liga projektét och i kommissionens amendemen
ter Man anser förslagets återförvisning till kom
missionen såsom ett medel att för ögonblicket
draga det undan omröstning hvilken utan tvif
vel gått mycket emot ministerens önskan i fall
den för närvarande blifvit företagen
I Deputerade Kamaren har Hr d 'Argout
sedan han förlorade voteringen om de i5 ,ooo
frankerne för Erkebiskopen i Paris utlofvat att
•besparingarne på anslagen för presterskapet hä
danefter skola komma skattkammaren till godo
och icke användas till löneförhöjningav eller
andra godtyckliga utgifter Derefter beviljade
.Kamaren 27 ,574 *700 flanker för det katolska
presterskapets underhåll 777 ,000 för det prote
stantiska och 75 ,000 för Israelitiska gudstjensten
En intressant debatt föreföll d 19 Februari
hos de Deputerade då hudgeten för de diplo
matiska utgifterne kom under öfverläggning
Hr Salverte angrep i ett utförligt kraftfullt
tal regeringens utländska politik och försökte
visa att Frankrike i detta ögonblick icke inne
hade den rang som tillkom det ibland Euro
peiska makterne och som det utan möda efter
Julirevolutionen skulle hafva intagit om man
i stället att låta förleda sig till eftergifvande
svaghet för att behaga de absoluta makterne
antagit den stolta hållning som så väl anstår
cn stor nation
"Huru skulle val också
tilla
de han
"utlänningen kunna få aktning för vår
regering då ministrarne såsom vi hört från
tribunen sjelfve medgifva att vår revolution
varit olaglig och att således den regering som
den gifvit tillvarelse är usurpatorisk
"Det
liar ingen sagt inföll Hr de Broglie
"Jag
åberopar mig på alla mina kollegers vittnesbörd
— återtog Hr Salverte —
"de hafva alla hört
försatsen från Er egen mun eftersatsen bildar
sig otvunget af sig sjelf
— Sedan Hr Guizot
ytterligare afbrutit talaren d« lian kallade Ju
nirebellerne oerjarna Tlicoretiker hvilket ut
tryck han ville ha förändradt till Praktiker
hvaremot Hr Salverte mente att det oprakti
ska i deras förehafvande tillräckligen visat sig
derigenom att det misslyckades — tog Hr
Delaborde till orda prisade i ett kort tal re
geringens politik och slöt med att förklara sig
emot hvarje nedsättning i Hr de Broglies budget
Efter honom besteg Lafayette tribunen
"Re
dan 1789 -- sade han
— förkunnade ett doft
storm ljud frihetens annalkande Alla de vålds
gerningar som sedermera blifvit begångna i
hennes namn äro främmande för henne I he
la sin gloria reste hon sig åter från Julibarri
kadei-ne För hennes solglans skingrades alla
skuggbilderne af den Kungliga legitimiteten
den privilegierade allmakten och ofelbarheten
för att lemna rum för den evigt och uteslutan
de sanna läran om folksuveräniteten denna
grundsats i förhållande till hvilken alla andra
dogmer blott äro af en underordnad rang Åt
hela verlden gaf denna impuls en ny lyftning
ifrån Ganges ända till Amerikas westkust fann
dén öppna hjertan Det är hon denna Julire
volution som visat hela sin kraft genom den
bresch hon öppnat i Engelska Torvisrnen
hvilken gjorde den numera beträdda banan för re
former tillgänglig för Englands styrelse Den
na seger är en af dess skönaste största och
lyckligaste Det är hon som med förnyad
sjelfkänsla genomträngde våra grannar på de
begge halföarne Tyskarne och Polackarne och
ledde de senare att i stället för den lilla af
Kongressen i Wien uppställda barrier uppre
sa en annan mäktigare skiljemur mellan oss
cc |i orden en skiljemur som civilisationen
behöfver och som den skall erhålla Men
detta af folken så välvilligt upptagna inpromp
tu hade icke alt fägna sig af en lika ynnest
från furstarnes sida de hade blott att välja
mellan tvänne utvägar antingen måste de er
känna den nya populära thronen eller ock —
jag begagnar deras egen terminologi — bereda
sig på en allmän resning bland sina undersåta
re Så beslöto de då att erkänna äfven denna
konstitutionella thron såsom de redan förut er
känt så mången annan — äfven Ferdinand den
sjundes
— måhända undersamma tysta förbe
håll som förut vid deras erkännande och
hvars betydelse vi redan sett i handling Från
denna tid bildade sig hos oss tvenne partier
af hvilka det ena till hvad pris som helst vil
le se sig befriadt från hvarje fruktan för krig
utan att besinna att blott cn smula quasi
fastliet — som Hr Laborde så träffande ut
tryckt sig — liade varit i stånd alt bortjaga
alla dessa skräckbilder Det andra deremot lät
hvarken förblända sig af fruktan för krig el
ler hopp om krig det inskränkte sig till alt
fordra ett fast uppställande af den grundsats
att vi icke skulle tåla att man angrep princi
pen af vår revolution folksuveräniteten hvar
ken hos oss eller i de länder der den brutit
sig en väg Denna grundsats uppställd och
vidmakthållen i afseende på Belgien har va
rit tillräcklig att skydda det mot hvarje anfall
från den absolutistiska sidan J velen mine
Herrar huru man likaledes framställde den i
afseende på Italien men klenmodigt lät den
snart åter falla Jkännen likaledes de olyckliga
följderne af denna svaghet — Derefter upp
ställde talaren den frågan på hvad basis hvi
lar den nuvarande diplomatien och besvara
de den så att det väl Var på fredstraktater
ne af 1814 oeli i8i5 huru stora luckor också
de äldre Bourbonernes utdrifvande och Orani
ska husets afsättning från herraväldet öfver en
del af dess gebit ock kunna hafva åstadkom
mit I förbigående frågade han Hr de Broglie
om det var sann t att cn hemlig artikel i sista
Pariserfreden förbjöd Frankrike att återställa
fästningsverken vid II aningen och om detta
vilkor ännu vore bindande —
"Visserligen
svarade Hr di Broglie
"Så har då heliga
alliansen i vår oafhängighet förbjudit oss att
uppresa murar på vår egen grund — fortfor
Lafayette
— Om för öfrigt min vän Ilr Sal
verte skildrat vår belägenhet i det fallet sorg
lig att vi befinna oss utan alla bundsförvand
ter så gläder det mig att kunna motsäga ho
nom Folkel öfverallt i Europa är vår bunds
förvandt och till en sådan bands förvandt
får och kan man hysa förtroende
— Sedan
öfvergick han till cn granskning af alla de frå
gor rörande utrikes politiken som varit å ha
ne sedan revolutionen och slutade med en bön
att man dock måtte lugna med den försäkran
alt man ej upphört underhandla för alt göra
ett slut på de gräsligheter som föröfvas mot
de olyckliga Polackarne
Ilr de Broglie besteg derefter tribunen sedan
han tryckt Lafayettes hand
"Om jag
säde
han ,1 "yttrat mig så rörande vår revolution
som man i dag förebrått mig sa skulle Ka
maren hafva gjort sig till medbrottsling i en
sådan ogerning derigenom att den åhört mitt
tal ulan att rycka mig ner från tribunen Ja
mina Hit en minister som yttrat sig så
'hade
på stället bort sättas under anklagelse Men
lika långt från mig var en sådan tanka som
ett sådant uttryck Jag har inskränkt rnig att
konstatera ett faktum som är onekligt ett
faktum som vi berömma oss af och detta fak
tum är att vi gjort cn stor revolution Den
var rättvis den var legitimv men var den
laglig Deri ligger hela frågan Revolutioner
äro aldrig ;någol annatj an ett vädjande från z
otillräckligheten af menskliga sladganderij till
förnuftets och rättvisans eviga grundsatser
Det gifves således ingå lagliga revolutioner
denna benämning förenad med detta begrepp
innefattar en motsägelse
>— O sofisteri
inföll Hr Demarcay — ditt namn är doktrin
— Nu försökte talaren en vederläggning af La
fayettes målning af revolutionen förmente all
om den verkligen varit sådan han skildrat den
så skulle Frankrike icke i närvarande stund
ega några bundsförvandter Lyckligtvis vo
re detta ej förhållandet
"J
veten sade
han "att vi hafva allierade och jag til
lägger emedan det är sannt att alla Eu
ropeiska regeringar äro våra vänner Åldrig
har Frankrike stått så högt i utlänningens ögon
aldrig har man hyst sådan tillit som nu till
dess ord och redlighet Expeditionen till Ant
werpen är det bästa bevis derför efter en så
dan händelse är det icke mera möjligt tro att
vi hotas af ett krig icke mera möjligt lemna
rum för lankan all Europa blott afvaktar ett
tillfälle att falla öfver oss
Ingående i åt
skilliga detaljer påstod talaren att Frankrikes
fredliga inflytande på Schweitz var större än
nånsin förut Hvad Alger angick så funnos
inga förbindelser å vår sida som hindrade oss
att dermed förfara efter eget behag I afse
ende på Grekland hän viste han till den före
stående debatten rörande Grekiska lånet 1
fråga om Portugal skulle i händelse vi un
derstödde del ena partiel det andra kunna
få understöd från annat håll • och då afgjor
dt icke rättutan makt saken Rättigheten
alt slita tvisten ägde Portugisiska nationen
ensam och derföre niåsle man öfverlemna åt
henne att utöfva denna raHie .het Vi erkän
na den grundsatsen alt nationel ne tillhöra sig
sjelfva och icke en dynasti vi kunna icke ulan
inkonsequens afvika frän denna grundsats hvar
på vår non-intervention hyllar Men detta hin
drar ej Frankrike att fordra upprättelse för de
oförrätter den Miguelitiska Styrelsen tillfogat
oss och den skall man veta alt förskaffa sig
— Hvad Polen angår så hade regeringen oak
tadt trägen brefvexling med sina agenter i Byss
land och Polen ingen kunskap oin de gräslig
heter Ilr Lafayette omtalat Men huru föga
sanning också kunde ligga deri så var den som
fauns dock alltid för mycken På talarens
sympathi för Polen kunde ingen tvifla men
han hade inga andra medel alt visa den i hand
ling än föreställningar i förnuftets rättvisans
och mebsklighetens namn och dessa hade lian
hittills hvarken underlåtit ej heller skulle han
afstå derifrån hädanefter För öfrigt torde Po
lackarnes sak icke befordras genom explikatio
ner i tribunen Ministern slöt med den an
märkning alt han skulle vara beredd ingå i
de förklaringar rörande vår utrikes politik som
kunde komma i fråga vid de särskilta artiklar
ne af b dgeten
Pärskanimaren har antagit lagförslaget rö
rande upprättandet af ett monument på bastilj
plalsen
Regeringen har skickat Doktor Meynier till
Blaye för alt tjenstgöra såsom läkare hos Her
tiginnan af Berry Hon gör sig fiere mot den
nya kommendanten General Bugeaud den hon
vägrat mottaga Ministrarne skola lika litet
kunna komma öfverens 0111 huru man skall för
fara med Hertiginnan som de sammanstämma
i andra saker
En bal på hofvet den 18 Febr har varit
ganska lysande och räckte till kl 6 om mor
gonen Kongl Familjen lemna de icke sällska
pet förrän kl 4- Kungen talade med många
Deputerade särdeles lifligt såsom det syntes
med Dupin Glåuzel och Maugia Under ba
len fick Hr de Broglie depescher frua London

Sida 3

hvilka tidigt dagen derpå föranledde ett långt
sammanträde med Kungen
Hr Laboissiere liar redan flere gånger sökt
Hr Gisquet och haft vittnen med sig för att
utmana honom men hittills ej träffat honom
hemma
St Simonis terne i Toulouse hafva tillskrifvit
Kungen och på det enträgnnste anhållit att
han ville upptaga dem bland galerslafvarne
"Vi vilja
säga de
"arbeta med galerslafvarne
bära samma kedjor som de inspärras med dem
och rädda dem O Konung värdes göra oss
till galerslafvar
Holt .ahd
Den i4Febr hafva Hrr Talleyrand och Pal
merston öfvérlemnat en ganska utförlig note till
Laron Zuylen van Nyewelf hvari efter en öf
versigt af underhandlingarnes gång sedan cita
dellets i Antwerpen kapitulation de förklara
att alla vidare negociationer numera måste an
ses låsom afbrutna sedan de förgäfves använd
alla medel att komma till slut i saken De
göra Holländska regeringen ansvarig för de följ
der som kunna uppkomma af dess envisa väg
rande att ingå i de föreslagne arrangemen
terne
Arabie
I den heliga staden Mecka träffas anstalter
till högtidlig försoning af den bannlysning som
Sultanen och Mufti slungat mot Mejiemed Ali
och furstarne af hans hus Denna ceremoni
är utsatt till vårens böljan och anses i hela
Arabien såsom början till återställandet af dess
nationalitet och oafhängighet Scherifen i
Mecka väntar från Constantinopel Stol herms
firman rörande Mehemed Ahs återinsättande i
alla sina värdigheten och hedersställen Den
Hatti-Seherif som medför befallning härom
skall uppläsas i Kaaba den heliga byggnaden
for alla Moslemim och för detta högtidliga
tillfälle utsmyckas detta tempels gallerier och
»Ho pelare på det praktfullaste Man vän
tar äfven att Mehemed Ali snart skall låta
hylla sig som Konung af Egypten i Kahira
och af Syrien i Damaskus En sådan händelse
afvaktas med så mycket större otålighet af alla
trogna som derigenom en gräns sättes för det
härjande kriget och såväl det Ottomaniska ri
ket som Egypten återvinna lugn och krafter
Isynnerhet tyckas Presterna hysa denna önskan
emedan de lofva sig talrikare karavaner vår
tiden af pilgrimer och mera lysande skänker
af den nya dynastien
Mexico
I London har man underrättelser från Mexico
till den 11 Januari enligt hvilka kongressen
icke skall hafva godkänt stilleståndet och af
satt General Bustamente Denne hade derpå
förenat sina trupper med S :ta Ana 's och den
3 J m nar i med Pedraza inryckt i Mexico der
de blifvit mottagne med lifliga jubelrop Pe
draza är till en början till den i April Pre
sident och Bustamente Vice President hvar
emot S :ta Ana öfver tagit högsta befälet i pro
vinsen Vera Cruz Tillika har en ny mini
»tere blifvit bildad och freden ansågs vara full
komligt återställd
STOCK-HOLM
Den 6 Mars
H M Drottningen samt H K H KronPrin
sen bevistade i går
afton en souper hos Hr
Öfver-Ståtliållaron Frih Sprengtporten
Sistlidne Fredag bevistade Hennes Maj :t och
Deras Kongl Högheter en stor bal hos fl E
Just Stats-Ministern Hr Grefve Rosenblad
Ett par af de andra bladen innehålla beslut
af Regeringen hvilka äro af intresse
Svenska Minerva meddelar i en Utförlig ar
tikel Kommerce-Kollegii utlåtande rörande åt
skilliga åtgärders vidtagande för att förekomma
det förfall som visat sig hota fiskerierna på
llikets vestra kust och redogör derefter
det beslut Regeringen fattat i anledning d
af Det är i korrthet
Att i afseende på sillfisket i Bohusländska
skärgården en närmare undersökning om ut
vägarna till dess upphjelpande och förkofran
bör anställas i orten i samråd med Landshöf
dingen i Länet och Professoren Nilsson Som
Kongl Maj :t funnit något förbud mot allt fi
ske i skärgården icke i något fall lämpligt
bör undersökningen afse endast sådana medel
till befordrande af sillens tillvext och förökan
de som kunna åstadkommas genom förändring
i nu brukliga fiskredskap eller andra för än
damålet tjenliga åtgärder utan alltför dryg
kostnad for det allmänna eller större olägenhe
ter för fiskeri-idkarne
Vid samma tillfälle skall undersökning ske
om Torsk- eller Storjisket samt utrönas hu
ruvida enskilde kunna förmås att stifta bolag
för fiskets utsträckande till nle stora bankarna
i Nordsjön och anskaffaxde af tjenliga skuto
härtill i afseende å laxjisket har Kongl Maj
förständigat dess Befallningshafvande att söka
tillvägabringa och till efterlefnad befordra fri
villiga öfverenskommelse emot allt laxfiskande
i floderna ifrån den i5 September till den 15
Mars dels att vidtaga åtgärder till uppren
sande af för fisket menliga uppgrundningar
samt med noggranhet tillse att Kungsådra
hålles öppen der ej annorlunda serskildt är
medgifvet Äfven har Kammar-Kollegium
hållit befallning inkomma med utlåtande i af
seende på föreslagna längre arrendetider af
Kronans fiskerier samt serskildt för fiskets id
kande i Mörrums å
Minerva omnämner slutligen att Hr Presi
denten Poppius blifvit förordnad att verkställa
undersökningen i Bohusländska skärgården
Dagligt Allehanda meddelar ett samman
drag af Reg :s beslut rörande den nya Doua
nier-korpsens beskaffenhet Kustbevaknings
korpsen blir hädanefter en milis som dock
står under Tullbefälets omedelbara lydnad
Denna milis ar till det masta beriden med u
niform sabel 2 pistoler pell cartouche De
som äro till fots nyttja studsare i stället for
pistoler Tullverket uppsätter första unifor
men som sedan underhålles på egen be
kostnad emot slitningspenningar Ett visst an
tal förlägges under hvarje tullkammare med
rättighet för distriktchef alt ompostera efter
behofvet samt med rättighet att inqvartera
folket hos kuslboerne emot ersättning En
jemn patrullering sker utåt kusten med G
ända till 12 man på milen hvilka omvexla
bevakningen
Befälet far 3 grader Kust- Inspektörer med
5oo 11 :dr lön Kust- Öfvefupp *yningsmäri med
3co och Kust-Uppsyningsman med aooB :dr
roo ll :dr hästlega i Skåne Halland och Bo
huslän samt 5o JR :dr båtlega for Öfver-Upp
syningsmännen i sydöstra distriktet der befatt
ningen utöfvas till sjös Dessutom 33 J :dr 16
sk B :ko beklädnadsanslag Itoddkarlarne fä i33
B :dr 16 sk lön och io B :dr till beklädnad
Korpsens styrka
- I sydöstra distriktet (Kal
mar Karlskrona och Karlshams 3 Inspektörer
tö Öfver-Uppsyningsman till sjös 9 Uppsy
ningsmän beridne och 3s roddkarlar Södra
distriktet Åhus Ystad Malmö Landskrona
Helsingborg och Engelholm 6 Insp 32 Öf
ver-Uppsyningsmän och 120 CJppsyningsmän
beridne 3 segelbåtar som ock kunna ros hvar
dera med en Jaktuppsyningsman och 4 mans
besättning I vistra distriktet från Halmstad
till Uddevalla tullkammare 2 Insp a3 Öfver¬
o
s
b
o
k
e
uppsyningsman 39 Uppsyningsman beridne
3o- Jaktbåtsmän
Tullbomsbevakningen i Norrköping och stä
derna mot Norge är upphäfven hvaremot gräs
seridarnes antal ökas från 19 till 27
Kostnaden är kalkulerad till 60 ,000 Adr Bk <j
årligen
Ha I m s l a il d 2S Fobi
Utom de il Båtsmän af Södra
Hallands Läns Båtsmans-kompagni som i början a£
denna månaden hemkommo från Karantänsbevakningen
befinna sig ännu 35 man af samma kompagni kommen
derade på kanonslupen Esbjörnsson 50m är statione
rad i Sundet
Mordbrännarsn Christian Rings såväl af Härads
som Hof-Rätten gifna dödsdom har genom Kongt
Maj :ts Nådiga Dom i så måtto blifvit mildrad att
Ring dömdes att undfå 4° l 'ar spö samt alt seder
mera tillbringa sin öfriga lifstid på Karlsten
fästning Sedan han nu undergått sitt spöstraff ock
blifvit skrittad i Söndrums Kyrka Ur lian afförd till
Fästningen
Undantagsmannen Nils Nilsson i Skalckärr an
klagad och dömd för begånget mord å sin hustru
har uppå sin underdåniga ansökan icke fått Nåd
utan skall mista högra handen halshuggas och steg
las Dess beredelse till döden är redan börjad
(HlldLTi
j
(Hallands Läns Tidning
Malmö clan zy Febr Kgl Maj ;t har vpt >å Lands
sekreteraren Lagman ILiffmans derom gjorda under
dåniga ansökning i nåder bevilja t honom ett års
tjenstledighet och förordnat Häradshöfdingen J Pehrs
son att under samma tid Landssekrcterarctjenstcn i
detta Län bestrida
Genom kort före sin död upprättadt testamen
te har numera aflidne Hofka mere råren Josua Myr
man skänkt all sin efter förmodan icke obetydliga
förmögenhet lill denna stadens St Petri Kyrka med
vilkor likväl att så länge hans begge syskon lefva
de ega deraf uppbära årliga räntan 1 går skedde
tlofkamererarens jordfästning i berörde kyrka med
.ådan högtidlighet som var gåfvan värdig
— Sedan
St Petri församlings gemensamma bemödanden oell
omsorger derföre hittills visat sig otillräcklige sy
nes det som endast genom "f-ylike tillfällige tillök
ningar uti kyrkans tillgångar den kolossala te >11
pelbygnadcn möjligen skall kunna återvinna sitt ford
na anseende
fMal nio Allehanda .J
Den nyligen inrättade Sparbanken i Lund fortfar
att vinna förtroende och stadga Till d a3j Febr
hafva 329 Contraböcker blifvit utlemnadc hvaraf l t
till Ståndspersoner och Borgare 82 till personer a i
arbetsklassen 101 för barn 1 för en Sjcietets-kassa
och 4 för Allmoge från Landet
Insats-medel d 26 Jan 384 8
„ „ d 2 Febr 5g5 8
» d g Febr 36» 28
d 16 Febr 2 ?3 24
„ „ d a3 Febr 34» 8
Summa Rdr Igi4 28 sk B :co
Låntagare hafva- icke saknats som mot antaglig sä
kerhet förränta medlen från den dag de influtit
(Skånska Correspondenten
16 sk B :co ha blifvit insände till Redaktionen till
understöd för Bonden Lars Larsson i Hysurn och
Lima men som Red ej åtagit sig någon sådan in
samling torde medlen återtagas på Aftonblads-Kon
toret
Kalejdoskop
Ett ganska envist och blodigt slagsmål mel
lan som det berättas H3 sjömän samtlige ar
betare vid byggnaden nedanför Adelsvärdska
eller f d Fockska huset på Blasieholmen och
delade i två partier föreföll i Måndags Det
ena partiet som ansett sig prejudiceradt i an
seende till arbetets fördelning rusade in på en
krog i det närbelägna Westinska stora hus«t
och öfverföll det andra partiet som der satt
och åt middag Åsyna vittnen omtala uppträdet
såsom högst ohyggligt Man slogs med stolar
bord buteljer och allt som fanns för hand
och fortsatte striden ute på gatan En af
kämparne som det säges sjelfva anföraren fick
ett öga mindre en annan half näsa o s v

Sida 4

Ändtligen i om polisbetjening och vakt och
gjorde slut på massakern
Enligt sednaste underrättelser från Norge ha5
va husen i Christiania fallit betydligt ända till
3o procent under det pris de hade för Z år
secian
Handelstidningen meddelar en öfversigt af det
belopp silfver som blifvit utvexladt från Nor
ges bank under de sista 10 åren Den minsta
summan har varit år 1816 nemligen n6Spd
och den största 1828 nemligen 168 ,6 ^5 Spd
Uti Christiania har utkommit 1 :a häftet af det
intressanta arbetet Samlingar till det Norrska
folkets språk och historia hvaribland förekom
ma "Nya bidrag till den gamla Norrska pro
vinsen Jemtlands historia bidrag till Sigurd
Jorsalafarares historia m m
Verket är utgif
vet på subskription Ett bedröfligt bevis på
det ringa samband som råder mellan Norska
och Svenska bokhandeln är att bland 55o Sub
skribenter äro blott 5 Svenskar
Bourbonekxe 1 Prag
I anledning af flere Franska oppositionstid
ringars uppgifter rörande Carl den X :s och dess
familjs vistande i Prag har Hr Monlbel från
Wien skrifvit ett bref till Gazelte de France
_
hvaruti han förklarar for falska alla berättel
ser att den Kungliga familjen skulle vara illa
logerad i slottet Hradschin att ben beklagade
sig öfver vistandet i Prag och i anseende till
okunnigheten i landets språk nödgades lefva i
en dyster enslighet Kan försäkrar att de för
näme i Böhmens hufvudstad tala mycket väl
Fransyska och uttrycka sig pd detta språk li
ka lätt och prydligt som trots någon i Pari
sersalongerna Sedan Konungen blifvit återställd
från sin giktattack mottager han dagligen per
soner af stånd Eland dessa skulle Hr Mont
bel kunna uppgifva medlemmar af familjerna
Schwarzenberg Lobkowitz Windischgräz Fiir
stenberg m fl Slottet Hradschin är ofantligt
stort och utgör nästan en stad för sig sjelf
Konungens och hans familjs våningar äro rym
liga och anständigt möblerade Då slottet un
der Kejsar Josef II :s tid förvandlades till ka
sern förlorade det sitt rika ameubleinent jem
te flera föremål af historiskt värde Men den
nu regerande Kejsaren har återgifvit det sam
nia sin förra bestämmelse och låtit möblera
det ånyo Från Konungens rum har man ut
sigt öfver kullar betäckta med en rik och
kraftig vegetation öfver Moldaus herrliga bas
sin och leende stränder öfver den praktfulla
bryggan med sina sexton hvalfbågar öfver he
la den gamla hufvudstaden med sina många
kupoler torn palatser och dyrbara öfverlef
vor från förra lysande tider
"Det är omöjligt
yttrar Hr M sig vidare
"att beskrifva mina känslor då jag för några
månader sedan i Dauphins sällskap ankom till
denna berömda stad för att se Carl X i en
annan boning än sina förfäders På en dag
som var dyster liksom vårt inre foro vi hastigt
genom de långa med gamla vackra byggna
der besatta gatorna ankommen till Moldau
bkf jag på det majestätiska tornet framfor
bryggan varse ett vapen under Götiska sirater
omgifvet af liljor I Böhmen har således ti
dens tand skonat det vackra emblemet af
så många lysande århundraden i vår historia
medan i vårt fädernesland några pygmeer be
möda sig att från våra minnesvårdar utplåna
e >t tecken som de likväl icke kunna utplåna
hvarken ur Frankrikes minne eller Europas
annaler Kejsaren har mottagit den Kungliga
familjen med en gästfrihet som är värdig den
samma honom och Frankrike han behandlar
Carl X som broder och konung en stark he
dersvakt tjenstgör i slottet liksom bodde Kej¬
saren sjelf på stället för att gifva garnisonen
lättnad har Carl X sjelf begärt att dess antal
måtte minskas De sista underrättelserne från
Hertiginnan af Berry öfver hennes helsotillstånd
ha djupt bedröfvat den Kungliga familjen
Dauphine har gifvit benne sin ömhet och bjert
liga deltagande tillkänna Den dag man i Pa
ris gjorde 179J års kungamord till föremål föi
rådplägningar eller den 21 Januari i833 an
ropade Dauphine skild från sin uppoffrade fa
miljs grafvar och sökande en tillflykt hos de
gamle Böhmiske Konungarne de kungliga mar
tyrerne och uppsände till Gud
samma böner
som från tempeltornet och Saint Denis hvalf
för sin i bojor försmäktande syster och för
Frankrikes lyc .a hvilket hon efter hennes eg
na ord icke skall glömma eller älska mindre
för någras otacksamhet
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Från Stentrycket har utkommit och säljes i
alla Boklådor å 1 Bdr 16 sk Bko
Lord Bloomfields
PORTRÄTT
Annuals for 1833
at A BONNIERS Bookshop Storkyrkobrinken • Forget
ra o not Keepsake Friendships Offering New Tears Sitt
Landscape Annual Litterary Souvenir Landscape An
imal The Amulet Byron» Workt ed hy Th Moore
14 vol vrlth Illustration» Edinb Cabiuet Library 9
vol with more new English worka The latest cata
logues are to be had and reqvisition» for all kind of
English books etc» will promptly be executed at ihe
same adress
Underrättelse fXs pa LSugholmsVarfvet
GOD GEFLE ANJOVIS
i And Enbloms et Comp bod rid Brunkebergstorget
Ett parti Näfver uti huset N :o a3 vid Svart
mar gatan midt emot Ty»k» Kyrkoporten a :ne trappor
"PP-
„ r
Cr T (t S J T O 11
Hvitt och rödt Holl Klöfver Timothei Wicker Aln
lie VäplinK Lusern Vallmo «
akra till litiäde tör tacila»te
pri ,er uti Ygberg bod i Klara Bergsgränd
UT BJUD ES HYRA
2 :ne ljusa och glada rum med garderob
eldning och itädning fSr en hederlig herre i huset N :o
sz vid Westerllnggatan det 3 trin Stora Kyrkobrinken
med ingång frän Pre ;tgatan 1 tr upp
DIVERSE
Badinrättningen vid
Gam Ja Norrbro
huset
N :o 5 är nu öppnad till resp publikens tjenst
och kunna derstädes er hull as kalla ock varma kar•
bad med och utan salt» samt duschbad äfvensom
hepatiska och kryddbady då derom tillsäges hvarje
söcknedag från hl 8 på morgonen till 9 på aftonen
samt helsedags
förm Framdeles komma artificiella
saltsjö Jims er Töplitzerm /1 bad att tillgå I
samma lokal är äfven en s k Finsk Badstuga hvar
est bad erhålles Ons• och Lördagar frun
~kl 5 till
9 e m .t och efter beställningar på mellantideme
Biljetter säljas å Inrättningens kontor i portgången
Vanlige vattenbad kosta i sk Ojch Finskt bad 12 sk
Bko d /led koppning betjenas äfven Stockholm d
a JMars igZZ
Udf KlSdhKllli
Z
Utdrag af Kongl Sundhets-Kollegli Tro
t okoll hullet i Stockholm den »5 Febr
1833-
Odf
8
S D Anmälde Hr v Ordföranden Kongl Maj :ts
Förste Lif Medikus m m .t Doktor af Edholm och Hr
Assessoren Doktor Ekelund att den utaf Kongl
Kollegiurr uti beslut d 7 i denna månad förord
nade besigtning u den af HattmakareÅlderma :nen
Carl Johan Lorentz anlagda Badinrättning vid Gam
la Norrbro blifvit nästlidne Tisdag verkställdoch
af
lemna de öfver förrättningen ett
nu uppläst så ty
dande utlåtande "Pä anmälan af Hattmakare Al
dermcinnen C J Lorentz att den nya b adin rät t nin»
gen vid Gamla Norrbro » h an lutit ombesörj a nu
vore färdig och att han deröfver Önskade besigtning
jemte utlåtande öfver det skick hvaruti denna nya
inrättning nu förefinnes hafva undertecknade såsom
Kongl tiollegii Ombud Tisdagen d 12 dennes kl 11
f TTi densamma besigtigat vid h vilket tillfälle af
ven Herr ÖJ verStåtfiåUaren Baron Sprengtporten
och Herr Förste ylrcluatern v TVeigel hedrade den
nya Inrättningen med sin närvaro
uHerr Lorentz aflemnade en härlios bifogad
satts på de arbeten o *h åtgärder hvarom han gutå
i författning till utvidgande och ombyggnad af den
tillförene i samma hus i flera ur begagnade b adan•
stult och täcktes Kongl Kollegium deraf inhämta
detalj erne nf hvad han i denna afsigt verkställt
"Vid noga tagen kännedom så väl om vattenupp
fordringsverket hvilket genom flere famnars långa
utliggare i strömmen och medelst rör och pumpning
förer vattnet till andra våningen af det tit• och
i nvändigt reparerade badhuset som om ångpannan
och vatten reservoir erne befanns allt detta vare
ändamålsenligt och i stor scala med mycken om
kostnad anla °dt
"I de 3 badrummen voro 16 stora kar för varme
bad samt en mindre duschinrättning Jemte hvarje
badrum befanns ett af-ochpåklädningsrum för sedt
med säng soffa toilettsborti m m hvaruti rådde
ej allenast den fullkomligaste snygghet utan äfven
en smakfull prydlighet Pu nedra botten af samma
hus inrättades ett större rum för immbad och star•
kare dusch hvilket ännu ej var fullt färdigt men
den su kallade Finska badstugan belägen på andra
sidan af gården var med lajvar ugn och allt till•
behör i godt skick och redan uppvärmd att begag»
nar
Öfver hela denna inrättning få vi således till Kgl
Kollegium fälla det yttrande att den fullkomligt
synes uppfylla sitt ändamål f att vara en i hufvud
staden länge önskad snygg oth rymlig Badansti It
som säkert skall vinna allmänhetens bifall så länge
den af äzaren lika omsorgsfullt handhafves och vid
makthålles som den nu ar med ospard kostnad uf
honom anlazd
Er af Ekholm Dan Ekelund
anledning af det sålunda lemnade fördelaktiges
vitsord om det fullständiga och ändamålsenliga
skick hvaruti ifrågavarande inrättning befunnits
och hvilket äfven ådagalades af den om densamme
ingifna detaljerade be skrif
ningen pröfvade Kongl•
Kollegium såsom en följd af dess beslut d 27 Sept•
förl år snäligt förklara Hattmakare Ålderman nen
Lorentz berättigad att enligt gällande författning
gar tillhandahålla ofvanberörde BadufistaUt vid
Gamla Norrbro häri staden till allmänhetens betje
nande Ar och dag som ofvan
IfidFklli
In fidem Frotokolli
Joh Erland Ljungberg
SUBSCR1PTION
a Allmänt hål len-System
f dk
y
Da det af undertecknad i Juni si >t ar till pre
numeration anmälda HokhälleVi-System numera blif
vit utarbetadt i Manuskript för att kunna läggas un
der pressen önskade man härå finna ett tillräckligt
antal Suhskribenter till betäckande af trycknings
kostnaderna Priset är bestänldt till 2 Rdr Bko för
sub >kriberande för köpare ökes det med 5o procent»
Anteckningslistor finnas att tillgå i hufvndatadens
liesta boklador Stockh "lrn den 11 Fehr 1833
EDVARD HEYMANS50N
8 en ny högst modern Landauervagn grönlakerad med
äkta torgrid a beslag klädd med ljus kläde hvita sil
kessnören lakeradt läder till kuskbock och koffert lyk
tor en spannsele af blankläder med messingsbeslag Äarat
ett spann at 4 mörkbruna hästar a t 10 qvartera medel
storlek och 7 8r» medelålder Lotter till JKongl Svenska
Nummer Lotteriet 1015 dragning d 15 Juni igzz aäljes å
Z« ak Bk .o s t pä A i ton blads Kontoret
Ak
p
Arrende-Auktion å
F abrikslägenhet
6 Mrkl4 ftiddK LihVä
g
v Den 16 Mara kl 4 eftermiddagen K Liljeholms Värds
hus vid Horns Tull härstädes utbjudes till arrende pä 5
k io Sr Tvättinrättningens lokal med Angmachin at 16
hästars krait Machuicii och utvexlingar tör Tvättiabrik
med mangling tör ångkraft ötver polerade marmorskit
vor stor gjuten press vidsträckta torksalar med kalori
terer hissmachin pumpar och vattenledningar m m
Lokalen med dess m ^ngtalldiga inrättningar upprörda
pii sjelfva stranden af Mälaren är lika användbart för
klädesfabrik bomullsväfveri färgeri garfveri med fle
re näringar som kunna göra sig till godo det fördel
aktiga läget och den ypperliga Sngmachinen med dubbla
pannor hvardera för 20 hästars kraft i sammanhang
med ett i alla afceenden tillräckligt utrymme — När
mare beskrifning lemnas i Arméns Pensionskassas hus
vid Munkbron N :o 5 1 tr tipp der äfven det blifvan
de arrende kontraktet är att bese från 0Ch med den 4
nästk Mars
Srockholm d 2g Febr ,gzz
J F NORBERG
J F NO
Nästinstundande April f då undertecknad» Lä
roanstalt för BuUiiilleri och Skrifkonst kommer att
fa cn utvidgad lokal blir tillfälle för fullvuxne yng
lingar biistämile till räkenskapsyrken att i särskil
ta rum» äfven för hela dagen öfva sig elter gifven
ledning i alla hithörande ämnen Bcsp föraldrar
och målsmän läcktes inom d dennes uppgöra med
undertecknad om tid och vilkor sä att dcrcflér nö
diga arrangementer kunna vidtaga
'Stockholm d
Mars i833
EDVARD HEYMANSSON
Nd lillN
SON
Huset N :o 1 vid lilla Nygatan (midt
emot Kongl Posthuset i tr upp .Jj
HOS L J ii J E R T A