Aftonbladet Torsdagen den 7 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-07
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-07
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-07
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-07
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 7 Mars 1833

Sida 1

1833
Torsdagen
den 7 Mai $v
priset i Stockholm- för helt år 70 R :dr halft år 5 Bitr 3 månader a R :dr 3 .2 sk Banko Lösa Numror a sk Banko Prenumeration och Utdelning V
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans /Jod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Lindroths vid Norrlandsgatan och Essén»
vid Södermalm torg Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor till z sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
VIGDE
Klädcs-Fabriksidkaren J E Öberg ocli Dem A M
MUl hcrg
DÖD K
Jernkramh J O Wall 3 d :s 33 år
Linkramh S Beckmans enka C Marlclcitr 4 d :s
8S är
Kyrkoh N Sjöholms onda son Kils Joh Engel
bert i Danviks Prestgård d d :s ii dagar
Anra Marg L yngsta dotter af Kora min N Ren
ström 23 Febr i Wessinge och Halland i år
POS 'f-KUNGÖRELSE
Den utrikes post som med ångbåt emellan Ystad
och Guifswald befordras afgår för .-fa gången inne
varande år från Si ckhnlm den 2 och från Halmstad
till Ystad d 4 April vW förut vanlig tid hvareftei
den så länge äöfbåtsfarti n begagnas hvarje Eredags
och Tisdags-afton afuår frän Stockholm samt hvarje
Söndas och Thorsdag från Halmstad till Ystad hvar
ifrån den alla Måndagar rch Fredagar sednare på
natten lill Greifswald afsändes
ARRENDE-AU ii TION
Å Tvättinrättningens lokal med ångmachin m m
vid Horns tull aukt d 16 Mars kl 4 c m å Lilje
holms värdshus
Å ?o år af Trumsl .host Hederås i ~4 mtl i Kro
bergs L Uppvidinge H och Hornaryds S auktion
d ?4 April å Landskont i Wexiö
AUKTIOWEH
Å i to i mtl purt fiiilse emellan Karleby gUstgd
ocii Enköping 2 :0 trälseränlan af 1 mtl i Ljungs
By wårfrukyrkas S 3 o Räntan af Nyby 1-2 mtl
1 Sparrsätra S- auktion I Maj 1 Käfra by
"Wårfru
kyrkas S närmare tnderr af Land fisk Ralim i
En- öping
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER
Stockholms R .R Gro sh Kapit H Wihl borgs 1
Wadstena R .R all Kontraktsprosten L M Kin
vanders 23 Dec
Nyköpings NtR all Fendr- F V Maxmonlans 1
helgli ia Måndag i Febr 1834-
Wermdö Skepp lags T .R Mjöln C G Sundbergs
pp
2 rttjrd af d års sömma»t
DOMAR I KONKURSMIL
DOA
Svea H .R :s i Ryttm A J Gyllensvärds utgifves
<1 28 d :s
Göta H R :s i afl Löjtn m- ni G F Fooks kon
kurs jitg d 2 d
KALLAS
Per Larsson i Bodsjö och Skurun till Östersunds
Landskansli inom 3 mån från sista annons ang
skuldfordran
„ „
Afsked Gaulisten Lars Erssan Salin inom ar Ml
sin hustru
löRMYN DEhSK AP
F- Gästgifv G Holmberg under Landsfiskalen G
Ljungdorfs Nyköpings R .R
Per M Nilsson i Högabråten på egen begäran un
der Gästgifv J Jonssons i Skillingaryd och Petter
JoXssons i Gry äs Åsbo H .R
BORG EN A RERS SA M M ANTRÄDEN
Afl Diversehand 1 R Leffmails 9 d :s kl 4 e m
5 norra Slag !arhusläll
Snick J A Goutelles t d :s kl 4 e- ra- Stutén
6 Ekervalls klädeshod i Trångsund
Afl Handl I
A Introzzis 26 Mars kl 3 c m
hos A P Eriksson i Kristianstad
Ryttmäst J A Adelskölds hos L G Kling 28
Mars kl I f m för utdelning
Viktualieh Chr Norlings 9 d :s kl 12 å Börskäll
Afl enkefru II Ch Sundelii 21 d :s kl 4 o m å
Värdslius ^t Ahlkis ^an
öfver kär Glaes Thornborgs 28 d :s kl 3 e m å
S tadshu-et
Värdslius ^t Ahlkis ^an
SPKk TAKEL
I morgon för första gången Hernani
SAMMANTRÄDEN
Hjelpsamheten 9 d :s kl 6 c m
DILIGENCE TILL UPSALA
/fa >år fyra gånger i veckan neml Tisdagar Ons
dagar Fredagar och Lördagar samt återgår från Up
ala samma dagar kl 9 f m
Wtri Kes
Engelsk post ankom i går med tidningar från
London till den 22 Februari
Hillen rörande hämmandet af orolighetcrne
i Irland skiiili samma dag fä tredje läsningen
i fvcrhuset Den hade undergått åtskilliga a
mendeiMenter hvaribland i synnerhet märkes
alt rättegångssättct vid krigsrätterne blifvit satt
i mera öfverensstämmelse med det som brukas
vid de vanliga eivila domstolarne
Tvenne nya lagförslag hade blifvit framlagda
för Parlamentet rörande Irland det ena af
Grefve Grey i afseende pä en mera opartisk
skipning af lagarne och del andra af StatsSe
kreteraren för Irland Hr Stanley till förbätt
rande af Jurysystemet
Lord Allhorp har föreslagit a C tiden för Un
derhusets dagliga sammanträde skulle förändras
så att öfverläggningarne börjades kl 12 mid
dagstiden hvarigenom man kunde undvika att
stifta lagar 0111 nätterna
Vi skola i de följande N :n återkomma till
det intressantaste af parlamentsdebatterne
Man hade i London underrättelse från Por
tugal till d 4 Februari Bref från Braga af
nämnde datum berätta alt 40 Engelska solda
ter och några officerare öfvergått till Migue
literne och att de försäkrat alt hvarenda En
gelsman i D Pedros arme vore beredd göra
sammaledes blott de kunde vara försäkrade
att blifva väl emottagne och hemskickade till
England så fort som möjligt Naturligtvis hade
Miguels generaler utlofvat allt hvad som be
hagades för att locka Engelsinännenfrån Oj )or
to och man hoppades att på detta sätt kun
na tvinga D Pedro att kapitulera ty det
ansågs omöjligt för honom att kunna bi
behålla sig i fall Engelsmännen lemnade hans
fanor — Don Miguel var i Braga men äm
nade ofördröjligen afgå till belägringsarme en
vid Oporto hvars styrka uppgifves till 25 ,000
man
Från Förenta Stnterne hade man underrät
telser till den i Februari Utsigterne för ett
fredligt slut på tvisten med Södra Karolina
voro lofvande Kongressen sysselsatte sig med
öfverläggningar om tariffen
I Churleston hade en allmän sammankomst
ägt rum dervid en mängd resolutioner väl blifvit
fattade som klandrade Federalregeringens för
farande och påstod Södra Carolinas rättighet
att nullificera och om den så behagade skil
ja sig från Unionen men derjemte yttrades
— att man med liflig tillfredsställelse såg den
proponerade nedsättningen i tariffen och de
tänkesätt som visade sig inom Kongressen
Man ville alltså med sorgfällighet undvika
alla mått och steg som kunde åstadkomma en
kollision med Federalregeringen i förhoppning
att tvisten måtte komma till ett lyckligt slut
oeh Unionen bibehållas orubbad Sjelfva den
nitiske nullifieeraren General Hamilton förkla
rade att han ville låta en sockerladdning han
fatt från Havana uppläggas i Tullhusets ma
gasinen i afvaktan af händelsernes utgång men
att han vore öfvertygad att i händelse tviste
frågan ej finge det slut man hoppades oeh vän
tade skulle hans medborgare gå i döden med
honom för hans socker
Spanien
Den 10 Februari ankom en kurir från St
Petersburg med vigtiga depescher lill Kyska
ministern i Madrid hvilken kort derefter hade
ett sammanträde med Hrr Zea Bermudez och
Stratford Canning Konferensen räckte flere tim
mar och om man far tro hvad som allmänt
berättas så skall en not från Ryska kabinettet
blifvit öfverlemnad till Hr Zea hvari Spanien
uppmanas att stå fast vid det system som va
rit följdt sedan 182» Derjemte rekommende
ras Don Miguel till Spanska regeringens välvilja
och understöd så mycket den förmår och till
yttermera visso skall noten underrätta om det
Kejserl kabinettets afsigt att i förening med
Österrike och Preussen låta Engelska och Fransy
ska regeringarne formligen veta huru de tre höga
hofven bekräfta de Spanska och Portugisiska an
gelägenheterna
— Denna Kejserl kommunikation
är nu ett allmänt samtalsämne i Madrid och
regeringen säges ämna rådföra sig med Eng
land oeh Frankrike hvad svar som månde
vara att på densamma afgifvå Detta vinner
trovärdighet deraf att Fransyska och Engelska
ministrarne sedan notens ankomst haft före
träde Iiqs ,-Kungen
s6m hållit en lång konselj
hvatf ftw en kurir 1
största hast blifvit afsänd
-tiHMtör &T
Schweitz
Stora rådet i Kanton Ziirich har efter flere
dagars diskussion med 131 röster mot 3i be
fullmäktigat sitt ombud vid jandtdagen att af
sluta den nya förbundsakten med de Kantoner
s»m dertill förklarat sig beredvilliga med för
behåll af åtskilliga modifikationer och Kanto
nens ratifikationsrätt
Deremot hafva Bern och flere andra Kanto
ner föreslagit att öfverläggningarne om för
bundets nya forfaUning skulle Uppskjutas
K
Kyukostateit
Reglementet för den blifvande Karnevalen-i
v
R01 .1 är utkommet men förbjuder till Röfhar—
nes stora förargelse bruket af masker till och
med lösskägg falska näsör \och smink äro af-

Sida 2

lyste- Karnevalens förnämsta glädje är således
omintetgjord I Albano Frescati och andra
kringliggande orter hafva masker blifvit til
låtna blott i .Rom det trogna påfligL sinnade
Bom förbjudas de Missnöjet öfver denna
stränghet a regeringens sida är allmänt och
man tadlar denna ogrundade räddhåga som i
hvarje glädjejubel strax t fruktar en revolution
Påfven har nu en ansenlig armé på benen
ilen skall utgöra icke mindre än 20 ,000 man
Hvad den duger till är en annan fråga
Tubkiet
Från Serviska gränsen skrifves d 4 Febr»
att man ännu ej har säkra underrättelser om
de upproriska rörelserne i Bosnien och deras
vidare utbredande Det påstås blott alt folket
är i högsta grad missnöjd t och tillät sig flera
ytterligheter utan att likväl hafva skridit till
egentligt uppror Direkta underrättelser från
Bosnien har man ytterst sällan och då de
komma äro de foga tillförlitliga Furst Milosch
har tagit kraftiga mått och steg för att i vär
sta fallet kunna bjuda ett uppror spetsen och
'han har tillräckliga medel dertill Om en Ser
visk korps marsch till Konstantinopel hörer
man hittills ingenting tidsförhållanderne torde
-v äl hindra det helt och hållet Furst Milosch
liar i Lervien låtit utdela en mängd vapen
hvilket ger detta land ett ganska krigiskt ut
seende
STOCKHOLM
Den 7 Mars
Herrar Deputerades betänkande rörande Mo
tala verkstad lärer nu vara tryckt och i nästa
sammankomst utdelas til Aktie-egarne i Göta
Kanalbolag Ehuru mycket de tre sista vec
korna varit skrifvet och ordad t i tidningarna
om Motala verkstad har man dock i dessa
artiklar saknat större delen af de faktiska upp
lysningar hvilka detta betänkande innehåller
och då desse komma att ligga till grund för
den blifvande diskussionen angående Grefve
Cronhjelms motion hvilket nästan kan anses
för det angelägnaste ärendet vid denna bolags
stämma så anse vi oss böra upptaga det huf
vudsak ligasle innehållet deraf
Efterj en artighet i förbigående åt Direktio
nen för den beredvillighet hvarmed den gått
Deputerade tillhanda med räkenskaper och an
dra upplysningar upptager betänkandet en korrt
resume af Grefve Cronhjelms motion Direktio
nens utlåtande deröfver och Kommeree-fiådet
Santessons serskilda mening hvilka vi förut om
nämnt samt vidafe af tvänne till Deputerade af
gifna skriftliga anföranden det ena af Hr Ilof
Marskalken von Wahrendorff med hemställan
att Hr Grefve Chronhjehns motion om verksta
dens försäljning må förfalla men deremot frå
gan om dess utarrendering under säkra garan
tier för dess upprätthållande tagas under pröf
ning samt af Hr A It Lorents innefattande
den åsigten att verkstaden endast genom öf
verlåtande till private kan vinna ytterligare
fullkoJTining och åstadkomma den väsendtliga
nytta man af denna anläggning skäligen kan
förvänta Härefter öfvergå Deputerade till
framställningen af sina egna åsigter
I afseende på frågan om försäljning af verk
staden förekommer en undersökning öfver ka
nalbolagets rättighet dertill Med åberopande
af 3 § af bolagets
privilegier hvarigenom Kongl
Maj
't under evärdelig ego öfver låtit och tilleg
na t Göta Kanalbolag kanalområdets jord samt
20 § af 1809 ars Riksdagsbeslut som stadgar
att den t jord "ej någonsin får bolaget afhän
das
a ,e Deputerade enär en del af de till
verkstaden hörande inrättningar verkstäder och
förrådshus äro uppförda på kanalområdet att
det ena alternativet af motionen eller om verk
stadens af
händigande medelst försäljning icke
kan bifallas
Deputerade anse likväl bolaget obehindradt
att i händelse af antagliga anbud försälja hela
verkstaden till hus och maschinerier samt der
jemte på längre eller kortare tid mot viss af
gift eller tomtören upplåta sjelfva jorden
"så
mycket hellre som flera fabriker på ofri grund
funnits och ännu finnas inom fäderneslandet
Med afseende å Ilr Ovens köpeanbud af
200 ,000 Rdr Banko för verkstaden inventarier
inberäknade upplysa Deputerade att utom det
dyrbara upplaget af modeller inventarierne en
samt efter bok kosta verkstaden 9 ,000 Rdr
Banko Detta anbud afstyrkes derföre såsom
medförande en kännbar förlust för bolaget äf
vensom i ans till det af Hr O ,ven gjorda för
behåll alt intill Juni månads utgång å sin si
da äga rättighet upphäfva afhandlingen utan
motsvarighet å bolagets sida eller ersättnings
anspråk för den brydsam ma belägenhet hvari
Direktionen skulle försättas om sedan bolags
stämman åtskiljts och anstalter blifvit vidtagna
med stöd af verkstadens försäljning Direktio
nen skulle nödgas å nyo öfvertaga vården och
kostnaderna derför
Af de sålunda återstående tvenne alternativerna
bortarrendering enl Gr Cronhjelms motion el
ler intressenters inbjudande enl Hr Santessons
förslag tillstyrka Dep företrädesvis det förra
"emedan genom ett arrende kanalbolaget emot
"en öfverenskommen årlig arrendesumma be
"gränsad till en inskränkt och i förväg bestämd
"tid har å ena sidan sin afkastning af verk
"staden gifven och å den andra all omsorg
"och alla kostnader aflägsnttde för anläggnin
gens bestånd och behöriga drift då deremot
"en medför lagsman som derjemte skulle blifva
"disponent af verkstaden genom sitt insatta
"och i verkstaden fortvarande kapital möjligen
"kunde leda till .visteämnen med bolaget enär
"deras intressen icke alltid skulle kunna för
"enas
För att kunna bestämma den summa som i
händelse af bortarrendering må begäras för
verkstaden hafva Deputerade uppgjort och bi
fogat belänkandet af en utförlig kalkyl öfver
verkstadens närvarande siällning samt det san
nolika resultatet om den under detta och nä
sta års lopp fortfarande skulle drifvas för bo
lagets räkning Hufvudinnchållet af dessa kal
kyler är följande
År 133 3
Till aflöningar inköp af alla erforderliga ma
terialier byggnader och reparationer eller
ined andra ord för verkstadens behöriga drift
erfordras å 10 ,000 Rdr i månaden 120 ,000
Såsom Kassa-tillgång och förlag för
de förstå 4 månaderne af påföl
jande året 5o ,ooo
Kapital och Ränte-betalningår som
under loppet af året skola verkstäl
las (finnas i Kalkulen specificerade 157 ,7x0
Till arbeten för livilka betalning för
skottsvis blifvit uppburen 35 ,5oo
Till de för verkstaden kompletterade
ännu erforderlige byggnader i5 ,ooo
Summa Utgift Rdr 378 ,210
Härtill finnas följande tillgångar
Kassabehållning från år i832 18 ,600
Disponibel tillgäng af i Riksgälds-Kon
toret insatte medel 187 ,120
Behållen Kanalinkonist för detta år
hvilken för verkstadens räkning får
disponeras circa 10 ,000
Tillverkning Oaktadt den högre grad
af fulländning verkstaden under lop
pet af år 1852 redan hunnit äf
vensom all den detta år lill alla
delar kommer att fullbordas kal
kuleras årsfil I verkningen likväl ic
ke för någotdera af åren 1833 och
i834 högre än till hvad den efter
afslutad hufvudbok för år i83i
uppgått eller till i3o ,ooo R :dr der
af efter de i kalkulen specificerade
afdrag såsom tillgång för detta år
påräknas 53 ,5oo-
Sutnma tillgång R :dr 269 ,220
Således ftir året en brist af 108 ,990
hvilken dock torde kunna nedsättas till
Rdr 8i ,5oo enär man bör kunna
antaga
att 27 ,490 Rdr under loppet
af året ingå såsom förskott å ske
ende beställningar
År 1834
Till aflöningar m m Rdr 120 ,000
Förfallne Ränte- och Kapital-afbetal-
ningar 23 ,070
Summa Rdr 143 ,070
Då härifrån afgår den påräknade års-
tillverkningen — 1 JO ,000
måste lör år
i834 anskaffas skillna
den — 13 ,570
hvaraf i3 ,4oo Rdr likväl endast om
sältas och förlusten för årsrörelsen
blott utgör — 170
Efter jemn beräkning taget skulle sålunda
vid i3o ,ooo Rdr årlig tillverkning Motala
Verkstad bära sig och lemna öfverskott i den
nion årstil I verkningen kunde drifvas högre
hvilket Deputerade på grund af vundne upp
lysningar icke anse osannolikt
I sammanhang med dessa kalkyler ha Depu
erade anmärkt att de vid granskning af rä
kenskaperna funnit åtgången af stenkol och coaks
vid gjutningarna i betydlig mon öfverstiga den
beräknings-grund som i allmänhet är antagen
Hr Oivens alternativa anbud att arrendera
verkstaden på 10 Ar emot ett årligt arrende
af 6 ,000 R :dr och 90 ,000 R :dr för inventarier
na har varit förenadt med åtagande af vissa
vilkor i afseende på inventariers modellers och
materialiers inlösen och återställande skolans
och sjukhusets vård Jernkontors-elevernes un
derhållande öfvertagande af redan gjorda be
ställningar tillåtelsolse för bolaget att vissa
dagar om året få aftappa vattnet i kanalen för
reparationer anskaffande af ångmachiner för
ångboxeringsfartygen ni «1 Deremot har Hr
Owen tiilkännagifvit att borgen för arrendet
ej kan af honom presteras förr än han far
brefvexla med personer i England hvarföre De
puterade icke eller kunnat tillstyrka detta an
bud såsom villkorligt och ovisst
Då Dep således icke anse försäljning eller ut
arrendering Jör närvarande kunna komma i
fråga utan verkstaden till vidare måste drifras
för bolagets räkning ha Dep hemställt
"Att Direktionen må vidtaga nödiga anstal
ter till antagliga anbuds emottagande för verk
stadens blifvande utarrendering innan den 1
Juni i834 och genast derefter sammankalla
en extra bolagsstämma till Juli månad för att
om dessa anbud besluta Deputerade anse ett
års erfarenhet rörande verkstadens drift och
tillverkningar sedan den blifvit fullkomligt fär
dig vara af stor vigt att hugade spekulanter
derigenom få tillfälle till närmare kännedom om
verkstaden hvarigenom äfven ett förmonligare
anbud torde kunna erhållas
Frågan oin å ngbogser i lgs far tygs anskaffande
på de angelägnaste ■ punkterna af kanalen anse
Deputerade i närvarande förhållanden vara af
väsendtligt inflytande på verkstadens angelägen
heter Under de första åren efter en sådan an-

Sida 3

läggnings fullbordande utgör alltid största svå¬
righeten alt erhålla tillräckliga beställningar
for personalens sysselsättning och beställningen
till ifrågavarande fartyg anse Deputerade alltså
af väsendtlig nytta På detta skäl och då fram
gången och lifligheten af kanalfarten hufvud
sakligen hvilar på den skyndsamhet hvarmed
de sjöfarande kunna begagna sig af kanalen
tillstyrka Deputerade
"att bolaget må hos Kgl
Maj :t i underdånighet anhålla om en Nådig
Proposition till Ständerna vid nästa Riksdag
att bolaget må till ångbogseringsfartygs anskal
fande fa lyfta så stor del af den i Riksgälds
kontoret nedsatta reparationsfond som for än
damålet erfordras mot det alt bolaget årligen
återgäldar 5ooo Rdr till reparationsfonden tills
den uttagna summan blir till fullo åter insatt
äfvensom Deputerade anse att bolaget likaledes
att Kongl Mai t
bör i underdånighet anhålla
täckes bibehålla bolaget vid åtnjutandet af det
räntebidrag bolaget hittills af allmänna medel
fått uppbära
Då på grund af hvad kalkylerna utvisa for
dras för verkstadens drift i8jJ en summa af
omkring 100 ,000 föreslå Deputerade att Direk
tionen erhåller uppdrag alt i den mon stör
re eller mindre del af denna summa erfordras
upplåna densamma emot det att kanal-bolaget
genom serskildt beslut förbinder sig till full
garanti fo lånet samt all Direktionen autorise
ras att till ytter ligan säkerhet för sig i stadgad
ordning söka förlagsinteckning i de till verkstaden
hörande inventarier Slutligen ha Deputerade an
»ett det vara för verkstadens ändamålsenliga drift
oundgängligen nödigt att Direktionen uppdra
ger styrelsen af verkstaden åt en kunnig och
nitisk person som derstädes bosatt tillika e
ger erforderlig magt alt gagna och få Depu
terade såsom hufvujdgnmd i detta hänseende
föreslå att Styresmannen må cga öfverinseen
det å verkets förvaltning å stället samt såle
des rättighet ej mindre all antaga den arbets
personal som vid verkstaden kan finnas erforderlig
än att under tillämpning af gällande föreskrif
ter från verkstaden skilja de arbetare hvilka
icke till Styresmannens nöje fullgöra sina å
ligganden med undantag likväl af de "Verkmä
stare för hvilka redan existerande eller fram
deles uppgörande kontrakter i detta hänseende
innefatta serskilda förbehåll
Deremot bör enligt Deputerades tanka
Kanal-Direktionens Ordförande eller den Di
rektionens Ledamot han i sitt ställe dertill ut
ser vaka öfver Räkcnskapernes ordentliga upp
rättande och afslutande i behörig tid samt för
ordna om dispositionen af verkstadens penninge
tillgångar äfvensom alla skeende större beställ
ningar vid verkstaden böra innan de antagas
underställas dess pröfning
Kanalbolagets Kassa-Direktör bör äfven blifva
verkstadens Kassa-Direktör
kontroll och ansvarighet
under enahanda
som för Kanalens
kassa i Bolagsreglorne stadgadt är dock må
någon förbländning af de olika medlen icke
äga rum
Assessoren Lagerhjelm har bifogat ett intres¬
sant serskildt yttrande men vi sakna 1
utrymme alt meddela något deraf
das
Rikets Ständers Herrar Revisorers berättel
se rörande förrättad granskning af Riksgälds
Kontorels General-Assistans-Kontorets samt Gö
ta Kanalbolags och Malmö f d Diskont-inrätt
nings räkenskaper är nu tryckt och åtföljde
för några dagar sedan det officiella bladet
Vi meddelade under Revisoremes samman
varo åt våra Läsare ett sammandrag af den
tablå eller berättelse öfver Riksgälds-Kontorets
ställning som Hrr Fullmäktige öfverlemnade
till Revisorerne vid deras sammanträde och som
Revisorernes berättelse förnämligast grundar sig
på densamma anse vi oss nu icke böra upp
taga utrymmet med hvad som endast skulle
blifva ett upprepande Några anmärkningar vid
Fullmäktiges förvaltning förekomma icke Der
emot ha Revisorerne ansett sig böra serskildt
fästa nästkommande Ständers uppmärksamhet
på dg enorma kostnaderna för sistlidne Riks
xlag Ett par andra blad ha redan äfvensom
vi omnämnt kostnaderna för tryckningen al
Riksdagsförhandlingarna ocli en tidning i går
har äfven gjort några reflexioner angående de
öfriga Riksdagsutgifterne men fältet för an
märkningar är så vidsträckt ocli så stora re
former synas högt påkallade att allmänheten
icke nog kan i tid öppna ögonen öfver den
hushållning som egt rum under den förflutna
Riksdagen Det är också icke blott sjelfva sum
morna utan äfven jemförelsen öfver hvad som
åtgått för serskilde Stånd och Utskott som
väcka förundran Några exempel i förbigående
af de befintliga siffrorna torde bäst upplysa
huru härmed förhåller sig
Första kolumnen i denna vackra Riksdagstablå
upptager den s k Iieprest ntutionskostnadrrij
eller de kalaser som Talmännen göra för de
resp Riksdagsmännen samt för Adeln den s k
Landtmarskaiksklubben Den upptager för A
deln 34 ,16g för Presterne 13 ,020 för Borgar
ne 9 ,920 och för Bönder >e 1 r jo Rdr Vill
man för roskull se hvad detta gör i kalaser
och räknar hvarje kuvert till 2 Rdr B ko samt
en butelj skäligen godt vin per man för hvarje
måltid så erhålles för den sammanräknade sum
man 71 ,559 Rdr omkring tvåhundrade kalaser
hvardera för etthundra personer under Riks
dagens lopp
Kostnaden för Landt-Marskalksklubben finnes
ej serskildt upptagen men om vi ej be dragé
oss har den uppgått till några och tjugutusen
Rdr Emellan de öfriga ståndens klubbar visar
sig en serdeles olikhet Då Presternes kostade
4 ,298 och Borgarnes 2 ,899 ha deremot bön
dernas uppgått till 12 ,800 Rdr När man nu
betänker alt för sistnämnde medel icke bestods
annat än bränvin och svagdricka (vi känna ej
ens om bränvinet var inberäknadt så erhåller
man genom summans fördelning på något mer
än 17 månader ett belopp af icke mindre än
trehundrade jumfrusupar och fyra tunnor
"dubbelt öls svagöl eller bättre måltidsdricka
för hvarje afton på bondklubben Artikeln
ved och kol finnes blott uppförd för Ridd och
Adeln till 2596 Rdr
'således minst 25g famnar
ved eller motsvarande kol för Riddarhussa
len dess kansli och Landt-Marskalksrummen
Månadsarfvodcn och dagtraktamenten upptaga
en summa af 208 ,134 Rdr hvaraf Adelns 33 ,20g
och Bonde-Ståndets 36 ,896 Härvid är alt
märka det göromålen hos Adeln voro åtmin
stone tre gånger så vidlyftiga som hos Bonde
Ståndet hvilket Protokollerna bäst utvisa Bland
Utskottens aflöningar upptager Stats -Utskottets
mest nära 24 ,000 Rdr dernäst Ekonomi-Ut
skottets 15 ,644 Rdr Banko- l3 ,2 /s6 Bevill
nings- 13 ,154 o s v
Sedan nu både dagtraktamenten Represen
tations-kostnader klubbar tryckning och häft
ning af handlingarna papper ved och kol blif
vit upptagna så förekommer ytterligare en
post under namn af expenser och diverse
utgörande icke mindre än 12 ,020 R :dr hvaraf
Adeln ensam har 3 ,666 Bönderne 2 ,313 Bor
garne 1 ,498 men Presterne deremot blott 5a5
o s v och hvilken ej finnes närmare specifi
cerad Artikeln skrifpapper ensam har hos Adeln
uppgått till omkring 160 ris hvilket gör vid
pas trehundrade ark för hvart plenum och
de andra stånden omkring en tredjedel men vi
vilja ej trötta Läsarens tåtamod med en vidare
analys af denna märkliga tablå som är det
tydligaste likasom det kännbaraste beviset på
vårt tunga Riksdagsmachineri och redan ensamt
skulle utgöra ett vig tigt skäl till en genomgri
pande helsosam förändring i Riksdagsordningen
En sådan kan väl icke till alla delar ske vid en och
samma Riksdag men mycket kan likväl in
skränkas Allt hvad som endast angår gomens
och strupens kraf behöfver icke remitteras till
Konstitutions Utskottet och man bör åtmin
stone hoppas att blifvande Representanter i
detta fall fästa ett större afseende på de hem
mavarandes knappa vilkor än på nöjet att sjelfve
fil "smörja kräset på deras bekostnad
Filipstad den 2 Mars Följande vackra drag
af menniskokärlek och rask beslutsamhet för
tjenar att blifva allmänt bekant
En liten gosse om 5 år enda barnet af en
brandvakts-karl här i Staden gick förliden
gårdag kl 3 c m för nära ut till iskanten af
den nu öppna elf som flyter härigenom och
föll uti den just der den var djupast — Flere
personer komrao genast vid barnets skri och
sökte att rädda det men som ingen farkost fanns
försökte man länge med en stång att hålla det
uppe och föra del i land Allt detta var lik
väl förgäfves barnet började redan sjunka
under de kringståendes fruktlösa beklagande
Då kommer händelsevis Organisten här i staden
Herr G G Hamberg att gå förbi Så snart
han blir varse det någon var i lifsfara och
utan att göra några frågor störtar han sig i
ögonblicket i den djupa strömfåran fattar det
sjunkande barnet med ena handen och simmar
ined den andras tillhjelp till land der båda
emottagas under allmänna glädjebetygelser och
beundran för den ädle räddaren Efter några
timmars sorgfällig behandling återfick barnet
lif och sansning och mår i dag fullkomligt
väl
Tit Hamberg har en i allmänhet klen fy
sik och isynnerhet svagt bröst men han länk
te icke på den stora faran för sig sjelf af det
iskalla badet Lyckligtvis har han ej rönt nå
gon menlig påföljd för sin helsa af den ädla
handlingen
RsleidosKop
Duellerna — denna blodiga qvarlefva från
okunnighetens och näfrättens tidehvarf som re
ligionen och det sunda förnuftet till trots ännu
bibehållit sig till våra upplys tare tider hal-
va i Lyon haft ett löjligt efterspel genom r .tt
bref som öfverhufvudet för dervarande St Si
monisler låtit trycka och utdela bland allmänhe
ten Det är författadt i korta meningar eller
stanser och ordet qvinna är deruti likasom
ordet Gud tryckt ined särskilta större stilar
Dokumentet lyder sålunda
"l Guds namn alla männers och qvinnors fa
der och moder — i modrens namn hvars lif
är uti oss göre vi — q vin nans följeslagare -—
ve ter ligt för alla frihetens och qvinnans käm
par och förkunne dem Icke något blod mera
— Qvinnans rättigheter och heder böra i våra
tider icke mera försvaras med stålet dagen för
hennes befrielse är hardt när må svärdet falla
ur edra händer Ingen schavott mera utropade
Franska Drottningens fader då den manliga
rättvisan hotade en qvinna och äfven jag ro
par i dag till Eder inga envigen mera ader
ton århundraden hafva förflutit sedan slafvar
nes förlossare icke ville försvaras med svärdet
utan offrade sitt lif på korset och nu sia !I
upträda en qvinna de olyckligas befriersk»
hvilken för att uppfylla sin sändning ,skalloff
ra sin ära åt förtalet genom min mim för
kunnar hon det för alla hon vill icke mera

Sida 4

att det ridderliga svärdet di ages för qvinnornas
sak Lon vill icke mera att det revolutionära
stålet Woltss för folkens rättigheter J som
viijen förskaifa folkets rättigheter ouli qvinnans
ära ajilning hören modrens röst icke något
blod mera Detta är Guds röst Undertecknadt
För alla qvinnans följeslagare L Darrault
Åla Glacer i Forntiden Resan i de älsta
tider förstod man i de varma län der ne att be
vara snö öfver sommaren för alt dermed af
kyla drycker Till och med Salomo omnäm
ner detta bruk (Ordspr XXV 13 och i
Grekernas och Romarnes skrifter finnas många
bevis derför Då Alexander den store belägrade
staden Petra i Indien lät han gräfva trettio
gropar fylla dem med snö och betäcka dem
med ekgrenar och på detta sätt bibehöll snön
sig länge Plutark säger att en betäckning af
halm och groft tyg vore tillräcklig och ännu
gör man på samma sätt i Portugal Der snön
samlar sig i en djup dal be täckes den med
gräs eller torf och med fårgödsel hvarunder
den håller sig så frisk att man hela somma
ren kan skicka snö till Lissabon en väg af
omkring femtio Spanska mil Ville de gamla
ha en svalkande dryck så drueko de antingen
den nyss smälta snön eller hade den i vin el
ler ställde bägaren i snön öch läto den afky
l- ,j efter behag Is begagnas icke så mycket i
de varma länderna som i de norra Ännu
brukar man snö i Italien Spanien och Portu
gal deremot i Persien is Man finner också
icke på något ställe uppgifvet att Greker eller
Romare låtit anlägga iskällare
Folkmängden i Förenta StateUhe Förli
det år företogs den femte folkräkningen i För
enta Sta terne hvaraf resultatet nyligen blifvit
förelagd Kongressen Hela folkmängden utgör
12 ,808 ,670 hvaraf 10 ,849 ,629 fria och 2 ,00g ,o5o
slafvar Största antalet slafvar finnes i Virgi
nien der de utgöra 469 ,767 och i Södra Ca
rolina der de uppgå till 3i5 ,4oi De äro till
oeli med talrikare än den fria befolkningen i
nHmnde stat som blott stiger till 263 ,794 De
sfater som hafva största folkmängden äro New
^ork med 1 ,918 ,711 invånare och Pensylva
nien med 1 ,618 ,2 j >3
ANNONSER
TILL SALU FINNES
I Deleens Comp m 11 Bokhandel å 4°
sk Banko
DOKTOR
C P Hagbergs Porträtt
ljh
gg
Från trycket har utkommit och säljes i hu
set N :o 6 i Brunnsbäcken å Söder samt i Deleens et
Comp Bokhandel
37dHäft
han
37 :de Häftet
»f Fordna och Närvarande Sverige inneh utsigter af
Kk .o !»und Hesselby Ulfsunda lamt Adö utgifvet at U
Thersner 5 Rdr Bko Föregående Häften kuiin» ock
erhållas
I Deleens Comp Bokhandel
Den lyckliga eller tankar öfver
äktens ap och
U
p
Qyinnlig Uppfostran
bildikift iörfnllätfh f
Qg pp
Eu bildningnkrift iörfnllväxta flickor och unga fruar
2 sk Bko
I Deleens Comp Bokhandel ä i Hell 16
sk Banko
Komiskt Lexikon
Från trycket har nyligen utkommit och säl
jas i de fleste boklådor a 8 sk Bko
ötärningss
ödets tärnings-spel
eller
Den visa Spågumman
Ny Kastbok
y
Skämtets och munterhetens vänner tillegnad
1 Vv 1i .h (i ,S Bokliin dci t a 2 /1 sk Jjko
Polonia Minn ,klippor på Polska Trihctc .ru yitt
h°gi Jtrcohi Filius
t VY Bokhandel h 3 Rdr 16 sk
Banko
■Pi°Sraphie Etrangere oit Galerie XJnivcrrclle
ttiscoricjue Civile IVJilituire Politique et Litteruire
i ar une Societe de Gens de Lettres
i iJedhom .s jjok- och Musikhandel (vid Mynt
gatan )» Ja g t n öjen t Sverige och Norrige af Lloyd
med yl ancher y 2 Rdr 2» s7é Skogs och JagtArkif f ör
Sverige afj„yj_ Ström \o sk Skandinaviens Jagc
it rf än ge och Vildafvel jemte Jagtlexikan af G
Svederus wted plancher 2 Rdr 2 sk Bko
1 IJedhoms Jjok- (x ii iViusikJiaiKiv '1 (vid Mynt
gatan SÄLLSKAPS • TEATERN Berättelse af C F
vaii der Veide 1 ttdi 16 sk Bko
1 Medbouis Jjok- och Musikhandel l .eonthu
och JS atalia af Johannct Schopenhauer 1 I \dr Eko
i iiedboius o» I- lieres BokhantJei bVill bri
*tol eller Värdshuset i Skogen Röfvarehändelse i
Sko ttland g sk Bko
i DedbomS och 5 !eres Bokhandel Lektyr i
Regnväder eller Samling af 300 nya Anekdoter 1
Rdr bko
i DOLMBERGSKA Bokhandeln Vår Her
res och Frälsares Jesu Christi Heliga Lef-verne och
Lära ej ter de fyra Evan gelis ter af Per Tolles
son 2 delar i Rdr ib sk Jesu Lefverne af J J
Hess Ofversättningt af N J Sundius 2 dt lar 2 Rdr
52 sk
.HOLMBERGSKA Bokhandeln Svenskt Mu
sikaliskt Lexikon efter Grekiska Latinska Italien
ska och Iranska Språken af C linvalls son 2 Rdr
TVIusikalisk Katekes jemte ett Bihang för smärre
Säng-In ttituter af H Gartze 20 sk Bko
I de flesta Boklador i Stockholm säljas föl
jande arbeten
ankar om Guds Ord 3G sk
Tankar om litVet efter detta 16 _
Tankar om Syndafallet 31 —
1 rost lör den brottslige
'i uppl
Tidens ande Skädedikt 31 —
Låsning i !ör Döende 4 —
Predikan på Langfredagen Öfvers 4 —
Predikan om yttersta domen öfvers 8 —
K r i s i en domsk u 11 ska p för sina Barn 4 —
I ankar om menniskans frihet 4 —
Geometri på fiiosoti»kt sätt betraktad 4 upp-
lagan 28—
iNägra delar af Naturkunnigheten 6 dc-
|i ,r Bko Rdr 1 3q —
Några grundsatser ifrån Sfer iska Trigonome-
trien granskade 8 —
k örsö k till Sferisk Trigonometri 16 —
Anmärkningar vid Högre Geomctiien 8 —
Svar pa Svenska Akademiens fråga Hvilka
Uro medlen att uppväcka och underhålla Pa
triotism och en lätt nationlig anda i —
På AftonbladsKontoret uti huset N :o 12 vid
Stadssmedjegätan
The history of England by Hume Smollet and Loyd
26 vol with a number ot engravingt and superb
portraits (botinds haltmaroco 2 Rdr En samling Tyska
theaterpjeser af de bästa tortattare bundne i 19band 13
Rdr 16 sk Histoire Romaine par Rollin » 16 vol avec
beanccup de chartes 5 Rdr 16 sk Leitre» å Emelie sur
la mythologie par De Moiuticr 7 vol x Rdr 16 »k Vo
yages de» d«convertes 4 vol ?vec grav 2 Rdr 32 sk
Törne 1 Jones 011 I 'En tan t trouve par Fielding 4 vol
avec grav 1 Rdr 16 sk Bko ra ti
En Eireirdoui i Södermanland med utmärkt
vacker belägenhet 4 1 .2 mantal med 9 st Torp Sig och
Qvarn samt alla Iuiseu nybygda med undantag a t Ccrps
do Logis Så väl om köpeviikoren som vidare tu der
rättelser om egendomens beskaffenhet och förmåner kan
erhållas i huset N :o 47 vid Kornhamn 3 tr upp
Ä fasta Egendomen i :o 3 i Q v Glaucus vid
Skeppsbr emellan Johannis- och Gaffelgränderna mod
ny ordningsn 30 samt I fastigheten Nw 3 i Qv Laxen
med ny ordningsn 18» vid Återvändsgränden i Maria
Församling mottagas köpeanbud till nästk Mars minads
slut at Hr Rådman R U Rinman
Romerska Antiqviteter
f lh f
q
bestående af vaser lampor och mynt funne i nejden af
Neapel De äro att bese uti Borstbindareboden i Salvii
Grand
Ett Sto grått appelkastadt i 7 :de året
inridet och med godt humör Kusken Lindberg i huset
N :o 62 vid StallpUnen lemnar underrättelse
For liy d n i i j g s-1 'app er
h idihi
y g p
i större och mindre partier i J F Zethraei Kryddbod
vid Ölterllnggatin och Johannis Gränd
Holl Hor-Olja
till facilt pris i J F Zethraei Kryddbod vid Österlang
gatan och Johannis Gränd
h
Fra sta Svi kon och
Katrinplommon
d lähill fili
p
inkomno med senaste lägenhet till f &cila priser k i J F
Zethffåti Kryddbod vid Österlinggatan och Johannil
GOD GEFLE ANJOVIS
i And Enblom» et Comp bod vid Brunkebergstorget
iif
g
Ananas ivncif-Funscli
dk
inlemnad till försäljning a i Rdr sk Bko buteljen»
utom Iransk but uti törsta BränvinsMagasiuet vid
Hornsgatan till hoger tran Södermalms Torg
BlijnkelU '1 till Taxei ings-iormulär
säljas ä 1 sk Rko st I Boktryckeriet vid Österllngga
tan midt emot Källaren Sveriges Vapen
Til t C kl MAKULAlOR a i
_
Rdi- 3a sk
Bko pr Ris säljes I Boktryckeriet vid Österlånggatan
midt emot Källaren Sveriges Vapen
Brasilianskt ivaitc »fbästa .sorl utvaldt godt
otulladt Sr t George Vin Amerikansk Sonda
som enligt
Kr Prof Pasch 's intygan håller 20 pCt ren alkali eller
dubbelt sä mycket som den bästa Spanska Nyköping»
Messingstråd samt Björneborgs Fensterglas Buteljer och
Smaglas p5 H J Oldenburgs et Comp Kontor i huiet
N :o 20 vid Stora Nygatan
xYlOCCA KAEi ^E uti korgar om circa 10
skålp direkte inkommet finnes pl Kontoret 2 tr upp i
huset A :o 6 Ovarteret Phoebus i Packhusgränden vid
Skeppsbron
IiHaUiNSGHWEFGER HUMLA af 5 ?od >e-
skaffenhet pS Kontoret 2 tr upp i huset N :o 6 Qvart
Phoebus i Packhusgr vid Skeppsbr
iva tiappaön .slHindar och en Harhund Un
derrättelse i huset N :o 63 Götgatan och Postmästartbac
ken
GOD BLAiNKSMöRJA
a S si B :ko lialfbuloljcn (dä tom butelj nitdfuljcr
|t« S0CRERBB0KS-MAGiSIKET I huäCt Rio 7 (El )k 'i
l 'U
feries lius vill Aluiiklirun
ÅSTUNDAS KÖPA
En mindre Landtegoiidom med «od jord-
mon belägen inom Stockholm Län helst i skogstrakt
och vid sjö Uppgitt om egendomens läge cch beskar
ienhet torde uppgifvas tili Hr J A Edvall antingen i
bret på Stockholm eller i dess Diversehandel vid Röda
Slussen
BRU SY11TUT (ovänd och for 9 a 1 r
R d Svar begäres i Sockerbruks-och Tobaksboden vid
Munkbron huset N
*o 7
UTBJUDES El YR A
Tdl den 1 April en Hyrepaverad våning af
7 rum kok m m Underrättelse fäs uti Lärftsloden
huset N :o iZ vid Regeringsgatan
Flere ljusa och vackla ungkarlsrum med ser
skilda ingångar i huset N :o g vid Lilla Nygatan Un
derrättelse fas i Brän vins Magasinet i samma hus
Tvenne rum med kök for nä
.yot hederlig
fruntimmer uti huset N :o 43 vid WesterlSnggatan 5 tr
upp
ÅSTUNDAS HYRA
Ett ljust och gladt rum helst med garderob
i Klara trakten Benäget svar i forseglad biljett till j
A A torde inlomnas pi AttonbladsKontoret
BORTKOMMET
Å Maskeraden i t d Kirstcinska huset den
19 »i»ti Febr förlorades ett armband af silkesfläta och
stort Ils försed t med en större »rön samt 2 :ne små gre
delina stenar Upphittareu torde benäget mot hederlig
vedergällning infinna sig uti Kryddboden i hörnet at
Jakobs Bergsgränd och Smala Gränd der underrättelse
täs hvarest ägarinnan träffas
DIYEP .SE
Under nästinst FÄSTINGS MARKNAD i
Christinehamn den 2S Mars iitbjndes pi öppen och
frivillig Auktion åtikill at frami Ks .nmarti W Wirgin
Sterbhus tillhörige Egendomar i Nya Kopparbergs Berg»
lag Tryckt beskrifning finnes att tillgå
i Stockholm på Kroktors Magasinet vid Riddarlui»
i Göteborg hos Hr ÖfversteLöjtiunten m m C
Wirgin
i Örebro hos Hrr C G et J IZ Broms
i Christinehamn 'hos Hr Superkargören li N Kullgren
i Carlstad hos Hr J Frö 'ding
i Philipstad hos Hr BruksPation John Mitander
i Mor» hos Hr Krono-Betallniugsman Hassel
ström
Köpeviikoren uppgiivas vid Auktionstillfället
llti Jjivc .rscjjoden i f d Kohtcns hus x :o 35
vid Hornsgatan nära Ad Fredr Torg finnes flere »orter
moderna lruntimmer» halfva och hela tyllnegligéer kra
gar och halsdukar m m äfven emottages dylikt arbete
till töriiirdigaude efter hvars och ens -gen -mak silltes
ihawletter florsband samt alla sorters ömtåliga sidenty
ger tvätta» t ,ch appreteras siden- och tygshattar tvättas
rch förfärdiga» alla möjliga tyller och spetsar samt
handskar tvättas och färgas i flere kulörer mycket väl
som utlofvas till de mest facil priser
L J Hjerta