Aftonbladet Fredagen den 8 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-08
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-08
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-08
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-08
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 8 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Fredagen
den 8 Mars
Priset i Stockholm för helt år to R :drt halft ur 5 B-dr 3 mdnader s R :dr 3st sk Banko Lösa Numror a sk Banko Prenumeration och utdelning i
Bladets Kontor f /d Stad ssmedjegatan B roman i Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Son lands gatan och Essens
fid Södermalm torg Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor till 2 sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
DÖDE
Vaktmäst i Banken C G Ström 4 d :s 5y år
Herr Carl Erik Enblom å Karby i Theby Socken
ocli Stockholm» Län 5 tils 36 år
POST-KUNGÖRELSE
Ifrån ocii med nästa Maj mana Is början delta år
kommer en åkande af Postiljon åtiöljd post att af
gå em Östersund och Norrska grän .stn samt derifrån
lii 1 MaiitwoM i Vardalen i Norrige Deri afgår fr
Östersund Mändagarne och ankommer dit Fredagar
ne af giften är 10 sk B o lod t
Portofrihet fyeviljad för fem utgifvande brochyrer
nemligen "Den indragna Tidningen Till prenume
ranterna å den indragna Tidningen Aftontidningen
Biiianget Knriren
me t vilkor af t 'h va i derå af dem
ej öfversfjga 4 ark
TESTA MENTS-B EVA KNING AR
F Kornetten F G JEtertzoaans till dels 2ine fattiga
gossar dels Harlösa S ;s Fattigkas a närmare nnderr
af In ^pekt Kla ^-- Stille å Lund och Hjularöd
o
All Insp D Liwendahls till dess enka E .Ch .All
män be v vid Just .-Koll
All f Kolf
-skepp P Ganströms och hustrus TM
Weilers inb bev vid Wisby RK klander inom la
ga lid
LEDIGA TJENSTER
Börgmästaretjensten i de under benämningen "E
skilstuna Fristad till ett Samhälle förenade Eskils
tuna gamla Stad och Fri ^ad sökes inom 56 d från
5 d i Konimeise-Koll
Prov
-Läk
-tj i Sunnerbo Distrikt af Kronobergs
L sökes in 3o d f»ån i annons
Vice Advokat-Fiskal-tjenst vid Flottans Station i
Kallskrona sökes inom 3o d från 4 Mar- i befälh
Amiralens kansli i Karlskrona
LEVERANSER
Kläden boy lärft foderväf kanfa snören red
garnsskärp läderhalsdukar itummerknappar knmpo-i
tionzk aupar stöliettknappar samt Tschakä- » ch pom
pon f d al
auktion d 22 Mars kl i i f ra inföi
N :o
6 Uplands Reg Beklädnads-Direktion å Slottet
i tpsala
För Skaraborgs Regis behof gula snören timmer
mansyxor af rödt kläde m m aukt å Marieholm
inför Reg Beklädnads-r
'Direktion d ia April kl io
f ro förseglade anbud emottaeas äfven
ARRENDE-AUKTION
A 3o år af i llu-tmästarebost 1-2 mtl Brant hälla
1 S Wedbo H och Bällö S 2 Trnmsl .b >st 1-4 mtl
Påtarp i 0 !ra H och Skede S auktion å Jönköpirg
Landskontor April
AUKTIONER
Å 2 större Lastbåtar samt en snälLeglmde jakt
om
>0 Skepp- drägtighet med fullständiga inven
tarier auktion vid Motala docka d 18 Mars kl 10
f m
E .xck å i-2 mtl Rosshyttan och i-S mtl Klockare
bo V Fernelio S 8 >m 3- <3 i Ro-shylte masugn
och )-i Sk- )p Be gsinanssmide aikt i Rosshyttan
d 3 April kl » 2 pä dagen
k 4 8t fartyg and ä Karlshamns Skeppsvarf d
27 d :§
k Gamla Lödese Skeppsvarf med dilhör åbyggna
der au \t u April på stället
0FFENTL1G STAMNINGAR Å BORGENÄRER
Göta K Ii Öfv .-Löjt A 1 von Es ens 3o Ang
Upsala R .R all Svarfv N Luiidstsöms oci» hust
2 Scpt
Lids H .R i Jemtland Löjt L M Stridsbergs 2
rttqd e 6 mån frå 6 sista Okt
vSordmalings H .H i Wester botten 2 r !tgd af T e
6 mån frän 6 sist Okt
domar
Lidköpings R R :s i urat 1 varna let efter afl Stad fi
skalen C P Lindqvist 2 :0 i enahanda mal efter
all Hökaren C F Nord t .röm och 3 :o i h ^andelsb-tj
P Petterssons konkurs ir April
Up ala R .H :s 1 :0 i all iiryddkr J P Lciinqvists
2 :0 all Stud K St .éens och 3 :o afl Skepp G llund
blads konkursmål den jo April
LAGFART
Sökt å gården N 5 i B rgsqvarteret af Söder
köpings stad kl inom laga tid
Efter afl Pigan Karin Månsdotter från Braxta Gö
-trings li af O-tergöMand äga hennes äfven all .Bro
ders J Månsson Sederblads barn at .1 hos Nämdem
A Sa I <nn onsson i Norrby samma H emottaga ett
dim tillf sidoarf inom don lid körfattn föreskrifva
hvilket andra gången kungöres
1 ORVJYNDKRSKAP
Sjöartill G R Dahlgren under A >si >t F S Berg
«tröms Stockh Förm .kamm
BOUPPTECKNINGAR
Efter Öfver-Direkt Fred R- Geijer på Rörstrand
anm inom denna månads slut på Brukskont derst
Efter Kryddkr J K Ljungdahl anm hos Krydd
kr H L Broman vid Drottninggatan inom dciina
mån sint
Efter afl Fru B- Ch Winblad f Scheffer anm i
s 'eibh inom denna mån slut
lifter Fru H Ch Ruckman f Hjort af Ornäs
• n 111 hos Bruks !n p E Zetter»t»öm inom April må
a <ls slut adress Norrtelje och Ort-ila Bruk
Efter afl Traktörsenkan J M Maschåll anm i
sterbh inom 1 r d :s
Kf 'er Ma ms B S Betulin anm hos Dom pr H O
Holm-dröm i Strengnäs inom i5 d :s
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Viktualieh- C hr Norlings 9 d :s kl 12 å Börskall
Brygg J A Sjölins å Börsen 11 d :s kl- 4 c- m-
Afl Landshöfding«kan v Törnes i Börökaflerum
m« n d i3 d :s kl 4 c m-
Banko-K om mi s G Huldts i5 d-s kl 5 e m i
1 ö rs käfFcru m men
Garfvaren J Westin Johanssons 27 d :s kl 5 e
m å käll Göta Lejon vid Nya Kungholmsbrogatan
Link ramh Nils Bornells d 6 d ;s kl 5 e m på
Börs ka 11
Häboisten J F Kraus i huset N :o 9 Qv Norrtelje
vid Vestra Humlegårdsgatan 16 dis kl half 4 e m
SPEKTAKEL
I dag för första gången Hernani
I morgon samma pjes
SAMMANTRÄDEN
A u aranter-Orden 9 Mars kl 7 e m
Wermlä-idska Sällskapet d i3 d kl 6 e m
Redliga Förbundet 9 d :s kl 7 e m
Hjelpsamheten 9 d :s kl 6 e m
Stämpeltaxak i England
Knappt liar i senare tider någon parlaments
session i England ägt rum utan att man sett
framdragen an den ena än den andra af de
förtryckande lagar dem oligarkicn i detta land
stiftat för att upprätthålla s *ltt väl
liar häpnat öfver dess djerfhet dess 'g 'UJ !iylta
hoppas för folkets snara befri-
Lvclligtvis har gryain-
men föga vägat
ande ur dess fjettrar
gen till bättre dagar uppgått öfver denna ö
menniskovännen skall icke mera blott höra huru
bördorna der trycka men han skall se huru
mången af dem aflyftes eller lindras Det re
formerade parlamentet har stora p lig ter att
uppfylla mot nationen och man bör hoppas
att det motsvarar den Många tillärnnade mo
tioner öfver allmänt vigtiga ämnen hafva redan
i Underhuset blifvit antvdda bland de hittills
framlagda meddela vi i sammandrag en af den
bekante Cebbetl
Då frågan d 18 Febr förekom i Underhuset om
beviljande af medel att fylla bristen i inkomster
ne för sistlidet år uppsteg Hr Cobbett Innan
han gaf sin röst för någon bevillning ansåg
han det vara sin pligt att framlägga för Hu
set vissa besvär som tryckte folket i detta
rike och hvarigenom han ville tydligen bevi
sa att adeln presterskapet och god säga me i
England Skottland och Irland vore de mest
orätlrådiga menniskor som lefde på Guds gröna
jord (Skratt Man må skratta ja skratta det
var mycket lätt att skratta då man hade fol
kets pengar i sina fickor han önskade blott att
han finge i korthet säga hvad han hade att an
föra blott uppräkna en ringa del af hvad som
tryckte folket och om man hade lust sedan
lian slutat så kunde man skratta Men på
det lian icke måtte begå några misstag
i hvad han ämnade anföra ty i så vig
liga ämnen var det högst angeläget und
vika misstag så hade han med mycken
noggrannhet samlat sina fakta och uppsatt dem
skriftligen Han skulle icke upptaga deras tid
med småsaker hvad han nu ämnade fästa upp
märksamheten på var stämpeltaxan och auk
ionsafgifterrie Om man nånsin utöfvat partisk
liet orättvisa och grymhet mot något folk i hög
re grad än de träffades i dessa lagar så skulle han
sji lfviliigt afsäM sig alla anspråk på att ega van
ligt menniskoförstånd Stämpelafgiften gick årli
gen till omkring 7 ,000 ,000 L af hvilken summa
adeln reste skapet och godsegarne knappast er
lade det ringaste Man hade med största omsorg
gjort stämpellagerj sådan att de såkallade bättre
klasserne blott skulle betala en högst obetydlig
del under det afgiften föll allt tyngre och
tyngre på de fattige och behöfvande ty
steg 1 proportion som summan hvaraf
kllld
den
den
skulle erläggas minskades
blifvit stiftad enkom för att
tige och att ruinera dem
Om denna
nedsätta de
ägde
u o-
den
den
lag
fat-
tige och att ruinera dem ägde
• ■1 .0 .1
u o- för¬
mögenhet sa hade den aldrig kunnat uttän
kas tjenligare for ändamålet Man hade gerna
kunnat göra ingressen till den så här "Eme
dan det är nyttigt att antalet af dem
som a lira mes t aro intresserade i landets
bästa förminskas — att de som äga ringa för
mögenhet blifva ruinerade eller bragta att af
sky de rika så stadgas &c &c
(skratt Ja
mina Hrr ni må skratta J kunnen skratta ty

Sida 2

lemnade egendom til
så skulle arfvingarne betala
J hafven folkets pengar i edra fickor —
Ge
nom denna lag 6 ro afgift er lagda på testamen
ten och arf som börja med en procent och gå
till 10 men all sjelfägande jord är helt och
hållet befriad derifrån och således adelns och
possessionaternas gods undantagna
Deremot om fondhållaren handtverkaren el
ler arrendatorn testamenterar egendom så må
ste i procent af värdet erläggas i stämpelaf
gift Om en bror far iooo L i testamente af
én bror så måste lian betala 3o L och en
fjermare slägting som får samma summa er
lägger 100 L och detta under det all sjelf
agande jord är helt och hållet fritagen Kun
de väl jordägarne i England se resten af fol
ket i ansigtet så länge en sådan lag finge stå
qvar i lagboken Och på hvad grund kunde
man tillåta sig denna förfärliga orättvisa Jo
emedan man hade makten i händerne och
man skulle fortfara att upprätthålla sådane la
gar så länge man hade makt att ställa folket
i detta land under Krigsrätter (Hör hör
Talaren kom nu till afgifterne for påskrift af
testamenten och tillstånd att ställa egendom
under administration Oin den allidne efter
högre värde än 20 L
i stämpelafgift 2
procent af egendomens värde men om den
döde lemnat i testamente från 3o ,ooo till 5oo ,ooo
L så utgjorde stämpelavgiften blott 1 i pro
cent och i detta fall var all sjelfagande jord
befriad från afgift er En ledamot af Huset
både förebrått Talaren att han ej framlade några
stora planer till lindrande af folkets nöd Talaren
hade inga stora planer — inga ståtliga planer
utom den enda alt förmå visst folk upp
fylla sina skyldigheter och göra landet rättvisa
Han fordrade rättvisa för folket och för sig
sjelf deribland Deri värde ledamoten hade
beskyllt honom för öfverdrift — men han öf
\crdref ingenting Dessa utpressningar — det
ta grymma missförhållande mellan de rika och
de fattiga — var odrägligt och skalle medfö
ra de föiderfligaste följder Folket blef deri
genom hämndgirigt och fick slutligen afsky
för de rika Talaren ville nu gå till köpkon
ti akter Afgiften vid ett sådant då det rörde
en sak af 5 L :s värde och under 20 L var
xo sb och då fråga var om ett värde af
100 ,000 L eller derutöfver 1000 L så att i
senare fallet var det mindre än 10 sh af bun
det och deremot i det förra (såvida frågan var
0111 5 L 200 sh af hundradel På detta sätt
betalte den fattige 20 gånger så mycket i al
gifter som deri rike af precist enahanda slags
egendom De kunde skratta som hade sina
fickor fulla af folkets penningar Men hvem
stiftade väl denna lag Jo den högvälborna
adeln och possessionaterne i detta för sin fri
het beryktade land Hvad skulle man väl sä
ga härom Ah man visste ej så noga hvad
man gjorde — lagen tillverkades i en hast —
sent måhända om natten Derföre skulle
inan låta bli att göra lagar om nätterne —
låta lagstiftarne arbeta vid dagens ljus och gifva
akt på hvad degöra så att det göres såsom sig bör
och utan slarf Talaren genomgick dereftei
en mängd särskilta bestämmelser i de citerade
lagarne och visade vid hvar och en huru
tyngden af afgifterne föll på de fattigare
under det de rike skonades
"Sådana äro fak
ta
sade lian till slut Ilan ville icke vid
dem göra några anmärkningar ty de talade
fJr sig sjelfva Hvad bordo Huset då göra
(un de fakta han anfört voro grundade Hu
sets ledamöter hade tillgång till nkterne de
kunde sjeifve se efter om han ej hade rätt i
hvad han anfört Huset borde nedsätta en
komilte
för alt taga dessa besvär i öfvervä
gande — man borde åtminstone s iga folket
att tngn ville ur .dersöka dessa ölägenheter
Han ville alltså föreslå en resolution att Hu
set den 1 Mars ville taga i öfvervägande na
turen syftningen och verkan af de särskilda
parlamentsakter som pålägga stämpel och
auktionsafgifter Husets ledamöter måste vara
öfvertygade att dessa lagar voro orättvisa —
att de voro i hög grad förtryckande — att
de rike adeln och godsegarne litide länge dra
git fördel af dessa lagar till men för de ar
betande klasserne och de fattige och att om
detta ej varit förhållandet så hade vi ej be
höft betala hälften af hvad vi 1111 erlägga i
taxor
Skattkammar-Kanslern medgaf att stämpel
lagen verkade ojemn t och alltsedan han till
trädde sitt embete hade han varit betänkt på
att draga den under Parlamentets skärskådan
de Men de många andra vigliga föremål som
hittills sysselsatt representationen hade förhin
drat det Han skulle dock nu antingen sjelf
eller genom någon af regeringens organer brin
ga saken inför Huset För öfrigt kunde han
icke ingå på Hr Cobbetts tanka att lagen blif
vit stiftad med afseende att gynna de rika och
lägga tunga på de fattige Om den hade så
dana följder så vore det ganska olyckligt men
lian trodde att talaren något öfverskatta t dess
ojemna verkan och resultaterne deraf
Flere af Husets medlemmar underslödde Hr
Cobbets motion men proponeradc att låta den
för närvarande hvila för att komma under
öfverläggning i sammanhang med taxorna i all
mänhet hvartill motionären äfven slutligen
samtyck te
Morning Chronicle yttrar i anledning häraf
att Hr Cobbelt med talang visat på hvad
skamligt sätt de rika godsägarne som haft i
sina liänder vår lagstiftning fritagit sig sjelfva
från stämpelafgifterne Att framlägga sådana
saker (och man hade i senare tider gjort det
temmeligen ofta måste göra att aristokratien
skämmes for dessa vanhederliga bedrifter I
fråga om deras bidrag till den direkta beskatt
ningen dela de tadlct med de föraktliga verk
tyg som antingen af fruktan eller för att
vinna deras gunst låta dem undslippa att i
tillbörlig proportion deltaga i denna börda
Men i fråga om stämpelafgifterne är det prin
cipen som är oskälig Den går ut på att taga
så mycket som möjligt från de fattiga och så litet
som möjligt från de rika Om man såg detta in
träffa endast i ett eller två fall så kunde man ar
se det for tillfälligt men det går igenom alla
och kan derföre icke tillskrifvas en slump Då
yi på detta sätt se de rika med omsorg ocli
systematiskt undandraga sig de bördor hvilkas
tyngd i stället kastas på medelklassen och de
ringare medleminarne i samhället kunna vi ej
undgå göra den reflexionen att skillnaden mel
lan lagstiftaren och ficktjufven blott består deri
alt den ene röfvar derigenom att han stiftar en
lag och den andre derigenom att lian våldför
den De lägre forbrytarne skola stuteligen då
de se med hvad lätthet adeln och de rika plun
dra sin nästa finna sig något för hardt be
handlade när man skickar dem på långskeppen
eller till liotany Bay
STOCKHOLM
Den 8 Mars
Redaktionen har å nyo tid efter annan fåll
ifrån landsorten emottaga åtskilliga artiklar rö
rande den vigtiga realisationsfrågan hvilken
under instundande Riksdag blir ett hufvud fö
remål för Representanternes bekymmer
Vi böra icke dölja for våra Läsare en om
ständighet härvid som icke synes förebåda nå
gon serdeles öfverensstämmelse i Representan
ternes blifvande åsigter rörande denna fråga
Vi kunna icke afgöra cm det Sr en serdeles
tillfällighet eller ett uttryck af en allmännare
opinion i landsorten att nästan alla dessa ar
tiklar i öfrigt författade med mer eller min
dre klar insigt af ämnet öfverensstämma der
uti alt anse en realisation till 128 sk i I lingar
under närvarande tidpunkt såsom medförande
en stor våda för landet Det hufvudsakliga ar
gument hvarpå denna åsigt stöder sig och som
hvar ocli en på sitt olika sätt utvecklar 3v
nogsamt kändt nemligen farhågan att hela den
metalliska Valutan i följd af tn utvexling
till 118 sh skulle uttagas ur Eankaij och ut
gri ur lancht till liqvid af den Svenska han
delns förmodade underbalans
Mången anser detta inkast numera iekc (or
tjena något annat svar än att Konungs och
Ständers beslut redan en gång är fattad t
- och
finner hclgden af en sanktionerad lag tillräck
ligt förbindande alt dermed möta och nedtysta
hvarje invändning Vi äro icke af denna tan
ka Opinionen är ett underligt ting som icke
låter Klifva sig genom maktspråk Om nu den
na opinion möjligen skulle vara förvillad men
likväl tillhöra den pluralitet som kan komma
att afgöra frågan så måste det ock vara af
vigt alt icke lemna den åt sitt öde att ic
ke blott svara "Det begripen J ej utan
hellre lyssna till dess inkast för att veder
lägga dem med den moderation som åtföljer
aktningen för andras öfvertygelse
Att emottaga sådana upplysningar är också
just en önskan som vi funnit uttryckt hos de
fleste i landsorten boende li vilke vttrat sig i
ämnet De äro både af böjelse och aktning
för lag ordningens vänner men de ha tillika
frågat "Om realisationens ändamål är att åter
"fora reda förtroende trefnad och välmåga
"men verkställandet af det beslut Ständerne
vidtagit for detta ändamål deremot möjligen
"skulle framkalla brytningar och en villervalla
"liknande perioden af diskonternas fall och in—
"dragning derigenom att silfret måhända flydde
ur landet samt medlet följaktligen skulle verka
"rakt emot ändamålet vore icke dåden sista vit—
"lan värre än deri första gjorde man icke då
"bättre att af två onda ting välja det minsta
att antingen alldeles inställa realisationen låta
"kursen stiga och falla som den behagar utan
"afseende på de trafikerande® vinst eller skada»
att uppskjuta ntvexlingen till dess den kan
göra sig sjelf utan alla artificiella biträden
"från Ständernas sida och förändrade beräk
ningar af Bankens tillgångar eller ändteligen
"att nedsätta sjelfva rnyntbestamningsgranden
"så mycket att dess belopp icLe kan lenina
"någon
'farhåga för realisationen bestånd Öf
"vertygen oss derföre om grundlösheten af vår
'fruktan J sakkunnige upptagen och veder
läggen våra anmärkningar J som försvaren
realisationen och förän led t Rikets Ständers be
slut vid förra Riksdagen och hvarje foster
"landets vän skall vara Er förbunden der
"före
Sådan ungefär är tendensen hos anhängarne
af den mening vi nyss omtalat Och ehuru
talangfullt icalisationsfrågan redan förut ifrån
(lere sidor blifvit utvecklad af åtskilliga För
fattare ibland hvilka vi isynnerhet erinra om
en längre uppsats införd i detta blad i slutet
af sist 1 år för realisationen hvilken icke avance
rade någon sats utan bifoga 1 bevisning med
sifferkalkyler hemtade ifrån Bankens oaiei
ella handlingar och hvilken derföre äfven om
vände mången förut tviLande så bekänn i vi
likväl att deras begäran som önska en ytterligare
utredning af ämnet icke synes oss öfverflödig
Författarne af det s k finansprogrammet lof
vade deruti att utgifva populära och upply
sande skrifter för sådant ändamål och hafva
derigenom på visst sätt tagit denna sam-

Sida 3

hällsangelägenhet på sina skuldror men då
Snnu ingenting afhörts från deras sida til
låta ~vi oss under ytterligare afvaktande af hvad
som komma skall att i förväg yttra några ord
i ämnet
Vi ha tyckt oss förmärka ochj 3 re icke en
samme om denna anmärkning att ibland dem
som komma att sluta sig till oppositionen i
realisationsfrågan vid instundande .Riksdag fin
nes ett ganska stort antal som icke allenast
anse .verkställandet af den beslutade myntbe
»tämmngen till 128 skillingars åsom vådlig och
oljenlig utan äro motståndare till all myn t be
stämning och utvexling i allmänhet allt under
åberopande af det ofvannämnda kardinal- argu
mentet att silfret skall gå ur landet Det är
val icke sannolikt att desses mening numera
kommer att blifva den rådande Emedlertid
är det i vir tanka just denna punkt som är
den vig tigaste att klart och tydligt utreda och
just deu som man likväl hittils mest ofullstän
digt behandlat Flere hakva i förbigående vid
rört den man har åberopat exemplet af hela
den öfriga civiliserade ve ,riden och visat att
Sverige är det enda land som saknar ett klin
gande mynt man har icke utan skäl trott sig
kunna från detta faktum draga den slutsatsen
att så framt tillräckliga garantier kunna vid
tagas emot tillgrepp af Bankens tillgångar från
statens sida silfret icke bör kunna fly ur lan
det här mera än i flere andra länder hvilka
hafva en mindre export i förhållande till deras
import än Sverige och hvarest likväl klingan
de mynt är det enda eller åtminstone vanliga
och dagliga bytesmedlet Men inan har i vår
tanka icke gjort sig möda att a jniori nog tyd
ligt och enkelt utveckla sjelfva orsakerna hvar
före det nödvändigt måste så vara eller veder
lagt de invändningar som vedersakarne hem tat
från erf 11 enheten om flere äldre realisa
tioners misslyckande och silfvermyntets för
svinnande ur rörelsen vid föregående tillfällen
i Sverige Lägg nu härtill att opinionen emot
lay n tbestämningen blifvit i synnerhet från ett
häll flitigt bearbetad medelst deklamationer af
alla möjliga slag — bor man da undra öfver
den ståndpunkt på hvilken opinionen ännu be
finner sig j1
Föi att göra frågan om handelskonjunktu
rens verkan på silfrets qvarblifvande i eller
försvinnande ur rörelsen så enkel som möjligt
förestältom oss att alla bankens sedlar redan
voro ntvexlade emot silfver Vti skulle då
befinna oss i samma ställning som om den
nuvarande Banken icke funnes till eller de fac
to vore upplöst Hvar och en egde då i stäl
let for sedlar en vara icke blott af ett nomi
nel t utan ett verkligt handelsvälde När
denna vara blifvit utgifven i utbyte mot andra
varor som antingen ingå i de första och nöd
vändigaste lefnadsbehofven eller mer eller min
dre njubärliga öfverflöd *- och lyxartiklar och
nya behof åter uppstå så måste ny tillgång
til dessa behofvevs tillfredsställande anskalfas
Ka detta icke ske antingen genom omedel
bart »reducerande af nya varor eller genom ar be
te som eger varuvärde så måste behofven också
förblifva otillfredsställda ty ingenting erhålies för
Jntet Kan jag nu för mitt arbete eller mina pro
dukter erhålla andra varor i utbyte så måste jas
ock kunna erhålla deras motsvarande värde i silf
ver Skulle silfret åter stiga i pris i förhål
lande till andra varor så blir det ett föremål
för handelsspekulationen att företrädesvis an
skall ;» denna vara och man behöfver just af
denna anledning aldrig frukta alt det skall
försvinna — Samma förhållande som sålun
da eger rum i rörelsen mellan enskilde måste
efter rent aritmetiska reglor inträffa i rörel
sen mellan olika samfund af individer eller
olika folk Hvarken olikheten i språk eller en
riksgräns gör häri skilnad Om ett folk upp
köper i utländska varor mer än dess egna till
gångar för den gången lemna i utbyte så in
skränker trafiken sig sjelf för det kommande
genom nödvändigheten Man bör också väl
märka att verkan i detta afseende blir pre
cist densamma antingen mitt by tesmedel består
i Bankosedlar eller mynt Om jag i ena fallet
ger ifrån mig eller emottager silfver och i det
andra något som motsvarar värdet af detta
silfver så är min utgift eller inkomst lika stor
och lättheten eller svårigheten att fylla mina
behof i båda fallen desamma Antingen det
silfver å hvilket Bankosedlarna lyda såsom nu
be finnes i Bankens hvalf och sedlarna i folkets
fickor eller silfret i stället läge i folkets fickor
och sedlarna i Bankohvalfvet blir således olik
heten mellan dessa förhållanden utan all ver
kan på handelsbalansen enär konsumtionen af
utländska likaväl som af inhemska bytesvaror
så snart dessa icke omedelbart produceras af
konsumenten ytterst beror såsom vi förut nämnt
på tillgången och värdet af det som han har
att lemna i stället
Betraktar man mera specielt handelns natur
och verkan af kursens stigande så skall man
linna huru nyssnämnde enkla förhållande der
vid till alla delar bekräftar sig Då kursen
stiger så inträffar ett af två antingen stiger
äfven de importerade varornas pris inom lan
det med densamma eller icke (alt de måste
stiga i längden följer af sig sjelft I förra fal
let eller om priserne stiga så måste efter all
erfarenhets hittills gällande regel åtgången ef
efter någon tid aftaga beliofvet af importen
för ett annat år minskas och tillika med den
vexelbchofvet och följaktcligen kursen falla
om ej exporten aflager i ännu större mon Bi
behålla priserne sig åter oförändrade för ögon
blicket inom landet medan kursen stiger så
förlorar importören sin handelsvinst han måste
då antingen vända sin spekulation åt annat håll
eller ock taga igen skadan genom så mycket högre
priser en annan gång Åtgången och importen
måste äfven då minskas och verkan tillkursens fall
blir precist densamma En afvikelse från den
na regel kan väl ega rum under ett eller an
nat år antingen i följd deraf att utländska
varor ingå i folkets dagliga lefnadsbehofver
hvilka det således i det längsta söker uppfylla
eller i följd af missväxter men nödvändigheten
jemnar slutligen i båda fallen förhållandet och
komma ihåg att det icke är
skilnad antingen sedlar eller mynt är
cirkulationsmedlet emedan det till slut alltid
är konsumenten som skall betala varan och
vexlarna
I fall vi icke misstagit oss uti föregående
slutsatser så tro vi oss äfven hafva ådagalagt
att de hysa en öfverflödig farhåga som tro
att uti handelns och penningerörelsens allmän
na och naturliga förhållanden ligger något som
kan förorsaka silfrets rymmande ur landet
En särskild fråga är att undersöka dels de
orsaker som Vållat att sådant skett efter fö-
man bör alltid
nåffon
egående realisationer i Sverige dels ock hu
ruvida farhågan for Bankens oförmåga att ho
norera sina förbindelser utan svåra skakningar
af krediten samt stockning och penningebrist i
den allmänna rörelsen kan vara grundad Vi
skola för en kort framställning härom utbedja
oss Läsarens tålamod i en påföljande artikel-
Den anonyme insändaren 1 Dagl Allehanda
hvars artikel om Motala verkstad i anledning
af Prof Sefströms vi till större delen införde
i detta blad har för några dagar sedan åter
gifvit en vidlyftig replik på Hr Professorns
d
llkd
f
d
s
t
f
d
g
klarar sig alldeles icke vara någon af de per
soner som Hr U samt Författaren af artikeln
Motala verkstad och dess Föreståndare före
ställt sig Ins har äfven anmodat oss att med
dela repliken i vårt blad men då han gjort
till ett vilkor att detta skulle ske utan några
uteslutningar och hans uppsatts skulle uppta
ga nära sex spalter i bladet så nödgas vi af
skyldig aktning för det fastade vilkoret afstå
derifrån ifrån en vid Motala vistande Engels
man har Red äfven erhållit en skrifvelse på
Engelska beträffande några af de anmärknfti
ga som blifvit gjorda emot Engelska verkmä
staren Om utrymmet medger skola vi åter
komma till meddelande deraf i öfversättning
Bref ifrån G tji c med gårdagsposten omtala
att någon oro hade uppstått derstädes i anled
ning af en elakartad feber som angripit cn
mängd personer
Kaleidoskop
NOURLÄNNIN &ENS HEMIJÄIJGTAN
Val längtar du ater till fädernas strand
Milt hjerta du slår så oroligt
När barndomens minne dig hviskar ibland
Om hembyggdens dalar förtroligt
Förgäfves du ångrar den brännande lust
Som gäckande dref dig till främmande kust
Från enfaldens skogar och dalar
Hvad drömde du väl om den främmande jord
Hvad hoppas du ännu i Söder —
Ack sökte du hjertan — fanns de ej i Nord r
Hvar fann du väl trognare bröder
Hvad sökte du fjerran hvad brände din håg
Hvad såg du i Söder som icke du såg
I enfaldens skogar och dalar —
Jag minnes min bembyggd vid dånande flod
Der molnen sig hvila pä fjället
Der åldriga skogen mot stormarna stod
Eu grönskande sköld kringom tjellet
Der lifvet var oskuld der friden blott log»
När dagen rann opp eller Nattvakan slog
I enfaldens skogar och dalar
Väl sofver min fader Det sjungande haf
I grönskande graf honom söfver
Och granarna gro kring den älskades graf
Och fläta sitt ^kugghvalf deröfver —
Men fäderne-tjäl let det blommar ju än
Och moder och vänner mig mana igen
Till enfaldens skogar och dalar
Jag kommer jag kommer väl fjerran ifrån
En gång till att famna er åter
Dock kanske — försent står den enslige son
Vid grafva mas runor och gråter
Så står jag förskjuten der älskad jag var
Och gråter vid minnet af forntida dar
I enfaldens skogar och dalar
ett par andra
Insändaren för-
gyg
sednare anförande tillika med
som i detta blad stått att läsa
POSTSKRIPTUM
Dagens utländska poster medföra nyheter
från Hamburg till den 1 Mars Paris och Lon
don till den 23 Februari
Från Turkiet erfar man att Ibrahim fort
satt sina rörelser Enligt bref från Constau
tinopel af den 27 Jan voro Egyptieme i full
marsch på Brussa Divanen var permanent
församlad Ryska Ambassadören hade slickat
depescher till Sebastopol och en Fransysk Fre
gatt gick under segel till Dardanellerna Ibra
him ville icke mera höra talas om någon
främmande intervention och det visade sig
tydligt att hat» ej hade allvar med sina

Sida 4

fredlig dispositioner utan blottWille vinna tid
for att reorganisera sin armé
lian troddes gerna se Portens af ^Jag på Lans
egna li edsförslag emedan lian derigenom fick ett
svepskäl att tränga \id »re ULi samma bref tilläg
ges alt Fransyska Charge drilla iren protesterat
emot all aktiv mellankomst från Hyska sidan ocl»
förklarat att i .sådant fall det Fransyska hofvet
också måste blanda sig i saken till Mehemeds
fördel Emedlertid hopskrapar Porten troppar
och skickar dem öfver Fosforn stridskrafterna
skola samlas på en punkt for att skydda liuf
vudstaden
Ett annat bref af don 5 Februari som kom
mit till Wien med ex I ra post innehåller att
Ibrahim hade kommit till Karahissar Han
hade svarat både Fransysk c Charge
d 'ali
airen och
Byske Öfversten Dnhamel att han icke vågade
inställa sitt framryckande utan fadrens sam
tycke
I anledning häraf skall Sultanen förklarat sig
önska antaga Rysslands tillbud om hjelp och
det Ryska Sändebudet Bu .tenieif afsändl en
kurir till Sebastopol hvaremot han afslagit
begäran om bistånd af en landtarmé
Hufvud
staden var då ännu lugn
Ett ännu sednare bref af den 8 från (ister
rikiske Internuntien Baron von Oltenfels härtill
Wien medfört den underrättelsen alt Ilyske Gen
Löjtnanten Miiraivieff hade återkommit från
Alexandria till Dardauelleivna den 5 och med
fört underrättelse att Mehemed Ali skall sva
rat den österrikiske Getieral-Konsaln det han
vore beredd att åter underkasta sig sin rättmätige
Suverän hvars vidare befallningar han afvak
tade samt att han tillsänd t sin son befallning
att inställa fiendtligheterna och icke framryc
ka vidare
Fiån Spanien gå underrättelserna till d i4
Februari Man ansåg en ministere-förändring i
reaktionens anda för gifven De häftigaste stri
der hade eg t rum emellan Herrarna Zea och
Ofalia En allmän nedslagenhet hade till följd
häraf visat sig hos medelklassen som gladt sig
åt aila Drottningens kraftfulla åtgärder
Fsaskhjxe
Krigsministern har i Deputerade Kamaren
begärt utskrifning af 80 ,000 man af i8j2 års
konskriptionsklass Man anser detta blott så
som en vanlig rekryterings-åtgärd utan att
tillägga den någon politisk vigt Emedlertid
finner man häraf att den så mycket omtala
de minskningen af hären icke ännu lärer vara
att påräkna
Markis Pahnella har ankommit till Paris från
London Han öfveibrmgar till Kung Ludvig
Filip en egenhändig skrifvelse från Don Pedro
Hr Decazes hade den a a Febr en audiens
hos Kungen jemte Hr de Broglie och Grefve
Roy Såsom följd af denna konferens omtalas
att General Baudrand kominer att med ett ut
omordentligt uppdrag afgå till London Äfven
säges General Gorgaud i dynastiens familjange
lägenheter komma att företaga en resa till Blaye
och enligt andra uppgifter till Madrid
Sedan flere dagar berättas att sinnesstäm
ningen i Lyon skall vara mycket orolig isyn
nerhet bland arbetande som fördra högre aflö
Hi»ig Det försäkras att regeringen fått obe
hagliga underrättelser derifrån och alt militä
ren måst blanda sig i saken
Från Turin skrifves att dea beryktade
Grefve Espanna ankommit dit
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Den nya Församlingens he
liga Religionslära
i sa mm and
ra2 a
f C [J Beurting
s ;iljes i de flesta Boklador ä i Rdr Bko
WL
ado ä i Rdr Bko
Uti W Lundequists Bokhandel vid Myntga
tan å 8 Rdr Banko
SKALDESTYCKEN
af F M Franzen 8 delar
Af k
Af trycket har utkommit och säljes i Deleens
Comp Bokhandel
4 :cle Bandet
af F M Franzéns Skaldestycken 2 Rdr 16 sk Do fö
regående 3 bandena kosta 8 Rdr Bko
AI trycket har utkommit och säljes i W
Lundequists Bokhandel vid Myntgatan samt hos de
fleste Bokhandlare i
Riket HANDBOK I FYSIKEN
med
tilliirnpning på Konster Manufakturer och
ISäringar at J- H AI Poppe Professor i Tubingen
Oivers med 4 planchei1 i stentryck
Af hj
y
Af trycket har utkommit och säljes a Dag
blads- och Aftonblads-Kontoren a i sk Bko
Kinesiska finans Rådet S K l LS
O
Ö O
kli
Ö
öfver den meuskliga lyckans obestånd
Med figur
Af Stentrycket har utkommit och säljes i de
flesta Boklådor a 12 sk Bko uti fickformat
till de nu så brukliga Fransyska Quadrillerna eller
Franqaisema
GOD GEFLE ANJOVIS
i And Enbloxns et Corop bod vid Biunkebergstorget
staderska helst der kostpenningar gifves Hennes or
dentliga och stilla sätt skall säkert tillvinna henne för
troende och välvilja Svar aivaktas i biljett till Tack
sam som inlemnas på AftonbladsKontoret
UTBJUDES HYRA
Ett bättre ungkarlsrum med eldning nu ge
näst eller till in» flyttning Underrättelse erhålles i
Kryddboden vid Österlinggatan och Johanni» Gränd
i tider lapska lia re som d
.i till varit förn t be
gagnade belägne midt i staden q tr tipp uti huse t k »o
42 vid Westerlånggatan lemna» underrättelse
2 :ne rymliga och flik i f i ia Käiiaritvalf belåt
ne vid österlinggatan nu genast eller till inst flytt
ning Underrättelse i Kryddboden vid Österlånggatan
och Johannis Gränd
2 :11c ljusa och glada rum med- garderob
eldning och städning för en hederlig herre i huset N :o
2Z vid Westerlinggatan det z frän Störa Kyrkobrinken
med .ingång iran Prestgatan i tr upp
BORTKOMMET
Fredagsafton d 22 bort om uti hu et jN :o
14 å Blasieholmen en silfvergafFel med 4 klor och namn
stämpeln U C Z Är den säld eller pantsatt igenlöses
den af ägaren i nämnde hus 2 tr upp in pl gården
DIVERSE
En medelålders man af jjod konduit van vid
handel och räkenskapers uppgörande samt kunnig i
hvarjehanda vid slöjder och landtbruk förefallande gö
ron ål önskade ju förr dess hellre iå emottaga uppsigten
at någon större eller mindre landtegendom nära eller
fjerran trin hufvudstaden Hans ofÖrtrutna ihärdighet
och nöje att sjelf lägga hand vid hvarje förefallande ar
bete dertill han äger en särdeles förmåga och fallenhet
skall utan tviivel göra honom värdig en rättsinnad prin
cipals välvilja och i ört roende De pretentioner han äger
aro lätt uppfyllda ty haussyftemtl stödjer sig iörnäm
ligist på ockupationens grundval Den »om laster sig
härvid kan vara öfvertygad att aktningsvärda personer
»kola vitsorda hans vandel och redliga tankesätt Benä
get svar i förseglad biljett till C F at vakta» på A r
tönbladsKontoret
En ung man vid sin brista alder från annan
ort» Som konditionerat flera år i handel hvilket hedran
de betyg utvisar ch är vand vid tarlli-het sa mt be
nägen att gör» sin principal till nöje» önskar finna plats
hos någon a t Hrr Handlande antingen vid ,Magasin Lä
derhandel ©11 Grosskällare Den häri iäster uppmärk
samhet täcktes lemna biljett till O P Weneisborg på
AftonbladsKontoret
En stannad yngling från landrt omskar nu
genast komma i Kryddkramhandel Svar i förseglad
biljett till £ V önskas till vidare öfverenskommelse
»om inlemnas på AftonbladsKont
Affärers utförande vid Svartlösa Härn ds in
stundande Vinterting emnttages af en dervid vand man»
som i flere år biträet parter Adress erhalles på Källa
ren Tyska Lejonet
Ett nn
^t hederligt fruntimmer som kan rrik
na och skrifva önskar kondition i någon för henne pas
sande handel som biträde åt någon aktningsvärd roat_
moder eller som kammarjungfru Svar begares i f-örseg
biljet till Den sökande 57 »om inlemnas pä Aftonblads»
Kontoret
En allvarsam och städad flicka önskar si»
Kondition hos en äldre enkefru eller hederlig herre som
.ungoreise
Den 26 Mars in ne v år kl 10 form kommer vid
Ätrömsholms Sä teri att å ofFentlig Auktion tillden mest
bjudande försäljas ett större parti hö jemte något hö
frö Anstånd med betalningen lemna» till d 1 nästk
Okt för säkre köpare men tör osäkre erlägges betal
ningen vid varan» afhämtning Strömsholm d 2g Febr
1855
ASTUNDAS ärren DERA
Af en reel iierson Tobaksiilantage elier Trädgård i
trafcter
-ie at Nytorget Svar begäras i biljett till A Nio
» i Tobaksboden vid Munkbron hniet N :o 7
Ett stort Valsverk i komplett stånd tjänligt att prä *«a
Läder Skinn och Papper Sjeltra ml .laine äro at gjutet
jern 36 tum långa Aukillige konstsvärtvade störa pla
tåer till fruntimmershattar plånböcker m ro roedföl»
jer Lutter härå försäljes till 3 Rdr 10 sk $t på Af
tonblads- och DagbladsKontoron
VE i iSM
.V KINT
Att undertecknad såsom hittills fortfar att hilla Re
stauration vid Hotel du Nord samt att vid Table d Hots
serveras med 5 portioner mat mot i Rdr Rgds person
får man härmed äran vördsamt tillkännagiv va
15tt ungt anst ndigt fruntimmer önskar uti
Maj månad ii inackordera sig på landet omkring ett pal
mil utom staden uti något hederligt hu» eller hes nSgan
aktningsvärd enka Om någon faster sin uppmärksam
het härpi torde den vara god och l»mna sky ndaarot svar
uti törségl biljett till Landtlig lefnad som inlämnas ni
AftonbladsKontoret
Svenska 1
radgårds-Föreningens Herrar Leda
möter i Landsorterna som ej inbetalt arsafgiften för det
förflutna äret behagade insända densamma till under
tecknad Stockholm d ig Febr i855-
A K OSEN BLAD
Föreningens Skattmästare
Under nästinst FA .SiliNvo MaU1Y \A i
Christinehamn den 26 Mars utbjndes pl öppen och
frivillig Au ktion åtskill at frami Kammarh« \V Wirgini
Sterbhus tillhörige Egendomar ir»ya Kopparbergs Bergs
lag Tryckt beskritning finnes att tillgå
i Stockholm på Krokfors Magasinet vid Riddarhus
torget
m
i Göteborg hos Hr OfversteLöjtnanten m m C
Wirgin
i Örebro hos Hrr C G et J D Broms
i Christinehamn lins Hr Superkargören B Kullgren
1 Carlstad hos Hr J Fröding
i Philipstad hos Hr Brukspatron John JYIitandcr
i Nora hos Hr Krono ^Befållningéman Hassel-
ström
Köpevilkoren upprit vas vid Auktionstillfället
iill iii-dautjoin-i at Af onbladet
Hos Uttdaktionen anhudej ödmjukast om ett rum
i Aftonbladet för nedanstående upplysning
En viss Herr Li /lje /tolm Handlande i Calmar har
till utbekommande en fordran stor i )Q Ii
'dr 55 sk
it rst H :qo i grund af borgen hos undertecknad
lyckats att medelst föregifvanddet min vistelse
ort vore honom iulikomligon okänd hos Konungens
Bef allni ngshafvande 1 Calmar 1 +ån utverka utt
jag genom Kungörelse (ej olikt en efterlysning i
Post och Inriftestidningen den 19 Febr (ilades att
inom trenne månader infinna mig vid Lands - Cunzliet
i Calmar till stämningens genmälande
Det dr i anledning af denna annons som jag nöd
gas utbe mig att genom Tit benctgna medverkan
Ja fä sta allmänna up pmcirksn ruheten på dec skanda
lösa uti bemälte Herr Lilljehohns förfarande Jag
har i allmänhet icke hört tutas om att Lagen be
rättigar Domare eller hxsecutor att uti ett vanligt
skuldfordringsmul genast stämma den som sökes
genom allmänna tidningarne t rnen9 om jag skulle
m ed gifva en sådan rättighet är det dock innan
sadcrnt jker ett ovillkorligt åliggande för käranden
att förete betyg derom att svarandens vistelseort
verkligen är okänd jag hemställ er till de L .a g kun
niie att bedömma det lagenliga förfarandet häraf
}i
lst enär jag ar bosatt ^i Calmar och försedd m ed
vederbörli gt Landshöfdingep .iss utfärda dt sistl Ja
ni för min resa till Stockholm men ätt Hr lAllje
holm har mer än i ett fall bemantlat sin ansökan
med en grof osanning kan lätt ledas i bevis tj jag
har ej allenast genom bref underrättat lionmn vm
mitt vistande utan både min far :iillet och nästan
alla• mina i Calmar vistande bekanta veta att
jag för en arfs angel ägenh e .t rri rn uppehåller mig
1 Stockholm Det är under min frånvaro som llr
IJ Ij-holms fordran blifvit förfallen till betalning
och det har varit ganska billigt om han haft den
höjligheten att derom f örst uii Ut rätta mi innan
han vidtog nugon annan åtgärd men vid
n o gure
betänkande var ej detta att af honom påräkna
Icke nöjd med den reputation h /in förut äger söker
derföre Herr lAlljtholm gifva ett ytte /igure bidrag
dertill genom denna offentliga handling Efter
dessa- kor r ta upplysningar sätter jag mig Öfver
alla vidar e yttranden om Hr TAllj f holms handlings•
sätt må han gerna införa sin stämning 1 flera tid
ningsblad om han så behagar af mig skall han
ändå icke Jå annat till svar än hvarmed en redlig
Gäldenär kan mota en slik behandling Stockholm
d 23 Febr 1853- t r •
JL ii c h o
L J ii JER TA