Aftonbladet Lördagen den 9 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-09
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-09
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-09
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-09
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 9 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Lördagen
den 9 Mars
"priset i Stockholm för helt år ro R :dr halft år 5 R :dr 3 månader R :dr 3 sk Banko Lösa Numror a sk Banko Prenumeration och utdelning i
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oeh Clara Bergs grand i Lindroths vid Norrlandsgatan och Esséns
vid Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor till s sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen v
1 morgon S :dje Söndagen i Fastan predika
Ho
los DD MM Körningen och Drottningen Kongl
Hof-Pred Prttersson
Hos DD KK HH Kron-Prinsen och Kron-Prin
sestan Kongl Hof-Prcd Lektor Grafström
- I Kongl Slottskyrkan Kongl Hof-Pred Lektor
Graf tröin
Pä Karlberg Kongl Hof-Pred Fröst
På Ulriksdal Pred Unander
Storkyrkan Komm Bergegren Kongl Hof-Pred
Pettersson Komm
-Adj Tollstedt
1 Klara Kommin Beckman Past .-Adj Pontén
Kyrkoh Hillberg
Jakobsj Kyrkoh Carlstrand Past .-Adj Lund
gren v Komm Delin
I Tyska Kg Hof-Pred Rektor Freese
1 Maria Kommin Ährling Past
-Adj Arvidson
V ^Koinin Bolin
Katrina Kyrkoh Winqvist Huspred Zetter
berg Komm Hagström
I Kungsholms Past .-Adj Almqvist Kongl Hof
Pred Lundholm
Finska Komm Tulindberg Finska och Past
Adj Pihl Svenska Högmäss
I Ladugårdslands Komm Salen Bat-Pred Bergh
Kommin Sandin
Djurgårdskyrkan Past .-Adj Lindsten
I Adolf Fredriks Kongl Hof-Pred och Kyrkoli
Tunelius Kommin .-Adj Löhman
I Johannisj Esqv Predik Arrhenius Kommin
Ljungholm
För K M Flotta Bat .-Pred Häggman
Vid Garnisoris-Sj likhuset Reg
-1 'ast Nordien
Enkhuset Kgl Hofpred von Zweigbergk
Gubbhusetj Past
-Adj Arwidson
Södra Korrekt .-Inrä ttn Kongl Hof-Prcd Holm
berg
Norra Korrekt .-Inrätln Pred Norrbin
Danvikskyrkan Huspred Austrin
Sabbatsberg S Öl Adj von Scheele
Ladugårdslands Fattighus Pred Wijkmark
K Lazarettet Laz .-Pred Winnberg
VIGDE I STOCKHOLM
Kapit Baron G J von Knorring och Mamsell E
Frisk 4 d .s
Kocken hos H M Konungen J G Carling och
Mamsell A M Mörthin a d :s
VIGDE I LANDSORTERNE
Vice Kommissions-Landtmät tanj S F Lager
gren och Mamsell J E Löfqvist på Tofhult i Tra
heryds S och Kronobergs Län 27 Jan
DÖDE I LANDSORTERNE
Kapit J C Gyllenspetz på Frykstad i Wermland
22 Febr 80 år
Kadctt-Korp C I L Silfversparre i Karlskrona
d 5 sistl Sept 21 år
POST-KUNGÖRELSE
Den utrikes post som med ångbåt emellan Y .»tad
och Greifswald befordras afgår första gången inne
varande år från Stockholm den 2 och från Halmstad
till Ystad d 4 April vid förut vanlig tid hvareftei
den så länge ångbåtsfarten begagnas hvarje Fredags
och Tisdags-afton afgår från Stockholm samt hvarje
Söndag och Thorsdag fran Halmstad till Ystad hvar
ifrån den alla Måndagar och Fredagar sednare på
natten till Greifswald afsändes
LEDIGA TJENSTER
Exekutionsföl 'val ta retj i Helsingborg sökc» hos
Magistraten inom 5 oiigar från 18 Fehr d å
Kgl RUntmästaretj i Statskontoret sökes dei st in
cm 55 dagar från 2 Mars
MARKNAD
A kreatur hålles <1 14 Ang vid Bo gästgd i Jön
köpings L
PRIVILEGIUM EXCLUSIVUM
under i5 år tillagdt Profess G E Pasch
nytt sätt att rena trädättika
å ett
å ett
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Lottägare i Wermlands Provincial-Bank erinras
alt inbetala i-i5 af det tecknade kapitalet d i5 Ju
ni I -15 i Juli och i-i5 i Aug mån innev år
Intressenter i Göta Kanalbolag böra å sina aktier
uti iiäst April månad inbetala 2 i-i Rdr Banko af
hvarje aktie å 10® Rdr dervid dock afdrag får till
godonjutas för 10 proc ränta och utdelning å de för
de föregående trenne åren insatta 7 1-2 proc så att
1 Rdr 36 sk Banko erlägges å hvar aktie hvarför
insättningarné för hvardera af åren i83o 18J1
och 1832 inom den först bestämda preskriptionstiden
verkställts men 2 Rdr 12 sk för hvar aktie hvarför
dessa insättningar först efter vid bolagsstämman i
Norrköping i <H32 lemnadt tillstånd på en gång för
alla trenne åren inbetaltcs
S dan denna 10 procents inbetalning skett erhållas
nya aktiebref emot de gamla samt räntebärande
obligationer emot betalningsbevisen för förenämnde
extra insättning
Förenämnde utbyte af aktiebref samt uppbörden af
återstående extra insättningen sker af Banko-K®m
miss A Qvistberg 2 tr upp i Bankohuset emellan
kl 9 och 1 alla söknedagar i Göteborg af Lånekon
tors-direktören J Wallmo eoh i Malmö af Låne
kontorsdirekt P B Sandels
Vid meranämnde inbetalning kunna redan förfall
ne och i n Juli förfallande i833 års ränte-coupons å
Motala Mek Verkstads obligationer antagas
De nya aktiebrefven komma att ställas å valörer
.if jooo 2000 1000 5oo 200 och 100 Rdr och de
aktieägare som önska sammanslå sina aktier kunna
inom denna månads utgång verkställa detsamma
Aktieägare som underlåta förenämnde inbetaln för
lora jemte flera andra förmåner rättigheten till ak
tiernas beläning i B >nkodiskonten och Lånekontoren
i Göteborg och Malmö
LEVERANSER
För Flottans behof härstädes 972 messings-brand
rör slaghammarsäninen m m att levereras inom
slutet af Juli å Skeppsholmen bärst förs anbud e
muttagas i Förv af Sjöärenderne inom 22 d :s äfven
som närmare underr fås derst
ARRENDE-AUKTION
A 3o år af följ inom Jönköpings Län belägna
boställen Förarebost Hjelshammars Backeg i Wer
namo S Furirsbost Slättö Skatteg i Torskinge S
Rustmästarebost Nännesmo Hagagård i Räfteleds S
Trumsl .bost Gifvabo i Långaryds S Förarebost Bö
kelund i Sandviks S Fältväbelsbost Föreberg Norrg
i Åkers S Trumsl .-bost Tjurskullen i Wrigstads
S auktion å Landskont i Jönköping d 27 Apr kl
10 f m
AUKTIONER
ER
Ä ett större parti hö och höfrö vid Strömsholm
d 26 d :s kl 10 f m
OFFENTLIGA STAMNINGAR 1 BORGENÄRER
Köpings R .R Skepp C E Lundqvists och hustrus
5 Aug
Aska H R Byggmäst C P Falkers och hustrus 2
rttgd af d års höstet
Sigtuna R .R afl Postmast P F Sjöbergs S2 Juli
Färentuna H .R afl Bonden E Karlssons i Säby
2 rttgd af detta års hösteting
DOMAR I KONKURSMÅL
Köpings R .R :s i Haudl C O Hammarströms f d
Handl D G Roses och Glasritaren C QvarfothjSV
afkunnas d 1 April -
LAGSÖKNING
Af Kontrakts-Prosten m m G Kolmodin å Maj
Panzarhjelm för 73g Rdr 4 sk som Kon- Befhde i
Westmanland tilldömt den förstnämnde och hvaröf
ver den sista äger besvära sig inom 3o dagar fråu
erhållen del
KALLAS
Handelsbetj A Johansson sill Askersunds R .R d
3 Juni kl 10 f m ang beslagsmål
LAGFART
Sökt å Klockaret »inten N :o 5 i Stadsqvarteret i
Sigtuna kl vid R .R i Sigtuna inom 3 mån från 5
annons
Efter afl Pigan Karin Månsdotter från Braxta Gö
strings H af Östergötland äga hennes äfven afl .Bro
ders J Mansson Sederblads barn att hos Nämdem
A Salomonsson i Norrby samma H emottaga ett
dem tillf sidoarf inom den tid Författa föreskrifva
hvilket tredje gången kungöres
Tillfallet Skräddarelärlingen A P Törnqvist efter
dess moder får lyftas hos Nämdem P Jansson å
Westerås Ramnäs Säter
FÖRMYNDERSKAP
Bleckritaren C E Norsten på egen begäran under
Blecksl M Petterssons d ä Norrköpings R .R
E o Not J H Bergman under Bagar J Plath»
Just
-Koll
BOUPPTECKNINGAR
Efter afl Maj K F Stjernefeldt anm i sterbh
inom denna månads slut
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Brukspat G D Wjjckes i3 d :s kl 12 å Börsen
Komm
-Adj G H Melliu4 i Klara Skolhus d iJ
d :s kl 4
Aff Rådm A Ruths 22 d :s kl 3 e m i massans
gård i Luleå
Fröken Frih H Silfverhjelms I April kl 2 c
m
i f d Börgenstjernska huset i Sköfde
Hof-Rätts-Kommissarien E Brattströms i P G
Atterlunds K :i gård i Filipstad 4 April
SPEKTAKEL
I dag Hernani
I morgon Preciösa
SAMMANTRÄDEN
N
Stockholms Prest-Sällskap d 11 d :s kl 6 e »
Timmermans-Orden i3 d :s
rinuocence d 16 d :s kl 7 e m
Polymnia till Spektakel 12 d :s kl half 7 e w
Redlige Svenskar till Assemblé d 17 d :s kl 7 «
Musiköfnings-Sällskapet d II d :s kl 7 e m
_
BILIGENCE PÅ GÖTEBORG
O /ver vvesterås Örebro Mariestad och Lidköping
afgar hvarje Tisdag och Fredag kl 6 f m Biljetter
för passagerare utlemnas och paketer till afsändninff
emottagas på Diligence-kontoret uti huset
:o 5 vid
Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt trvekta
taxor som derstädes äro alt tillgå
Mtri Kes
Frankrike
Krigsministern har förelagt Kainrarne

Sida 2

berättelse till Kungen om det militära finan
ciella och administrativa tillståndet i hans de
partement Deraf inhämtas att armeen den i
Jan detta år utgjorde 421 ,994 man oeh 82 ,067
hästar Artilleriet hade 834 fältstycken för
delta efter et nytt system i i3g batterier
Dertill kom nationalgardets 025 kanoner till
sammans 1 ,469 pjeser alla i komplett skick
for ett fälttåg
Regeringen synes alltjemt befara Iegitimisti
ska stämplingar Hr dArgout har i ett cirku
lär uppmanat prefekterne i de södra dcparte
menterne till fördubblad vaksamhet och krigs
ministern har befallt flere officerare som icke
äro i aktif tjenst och af hvilka några tillhört
det Kongl gardet att lemna Paris
Den bekante Abbé
de Pr ad t har nyligen haft
ett långt samtal med Ludvig Filip
>e Hr de Broglie vinner dagligen allt mer och
mer inflytande i kabinettet och understödjes
kraftigt af hofven i London och Berlin också
står han i jemn brefvexling med Hrr Broug
ham och Ancillon Allt ger anledning förmo
da att han kommer att intaga Presidentsplat
sen i konseljen Man fortfar tala 0111 Hr Thiers
afgång ur ministären emedan de utländska hof
ve» skola finna honom alltför revolutionär
Till diskussionerne öfver utrikes ärendernes
budget skola vi i ett följande N :r återkomma
Österrike
Man talar mycket om ett snart utrymman
de af Kyrkostaten såväl af Österrikiska som
Fransyska truppar Det säges att de gräns
truppar som stå i Italien komma att åter
vända tilli Kroatien och Slavonien och att de
Böhmiska regementerne skola försättas på van
lig fredsfot
E»gland
Öfver Briissel har man i Hamburg en dags
senare tidningar från London än dem som an
kommo hit med sista Engelska posten Irländ
ska upprorsbillen hade den 22 blifvit läst för
tredje gången i Öfverhuset och galt igenom
hvarefter Hen genast blifvit skickad till Under
huset Lord Althorp hade tillkännagifvit sin
afsigt att den 27 bringa den under Husets öf
verläggning Stats-Sekreteraren för Irland skall
hafva förklarat att om denna bill och den om
kyrkoreformen icke gå igenom så skola mini
strame se sig nödsakade alt resignera
P
Portugal
Det utspridda ryktet att Marskalk Solignac
skulle hafva begärt eller fatt afsked är helt
och hållet ogrundadt Han har gifvit armeen
en ny organisation Villaflor förer befälet öf
ver första divisionen Saldanha öfver den an
dra och Stubbs öfver den tredje Så snart
forstärkningarne ankomma ämnar den konstitu
tionella armeen gripa till offensiven och rycka
mot Lisabon I Normandie och Picardie äro
2 ,000 m m församlade som blott vänta på
penningar från London för att inskeppa sig
till Oporto
T
Tyskland
Det påstås att Furst Metternich så snart den
vackra årstiden inträdt tänker begifva sig till
sitt gods Johannisberg vid Klien
der flere an
sedda diplomater vid samma lid ämna inträffa
De som ej fa rum på Johannisberg komma att
bo-i Mainz och derifrån begifva sig till kon fe
renserne på förstnämde ställe Man tillägger
att föremålet för dessa sammanträden i synner
het skulle vara Tyska förbundets angelägenhe
ter såsom Luxemburgska frågan ocli stridighe
terne mellan flere Tyska stater rörande deras
olika handelsintressen Dessutom förmodas de
allmänna politiska angelägenheterne ej komma
att bli främmande for diplomaternes öfverlägg
»ingar
Hof-Rådet Welkers tryckfrihetsprocess har
varit före vid öfverrätteu i Mauheira de 11
22 Februari Sessionen var i ordets egent
liga bemärkelse en hemlig ty till och med
föns terne till domsalen höllos bevakade af gen
d 'armer så att ingen fick nalkas dem
Då den anklagade kom ut från Rätten hel sa des
han högtidligt af en mängd personer som vän
tade på honom och följde honom hem till hans
qvarter för att på detta sätt betyga sitt del
tagande emedan andra bevis af högaktning blif
vit förbjudna Man hade hemtat en hop gen
d 'armer från kringliggande orter posterat hela
polisen i grannskapet af öfverrältens hus och
förstärkt vakten der man såg officerare af alla
grader till och med stabsofficerare Dagen der
efter fortsattes målet och Welker blef af Rät
ten frikänd
v Rolteck i Freiburg har åter erhållit en
hederspokal den tionde man förärat honom
och denna gången kom den från Altenburg i
Sachsen Den har till inskrift Ät den Tyske
mannen Carl von Rolteckj den förste bland
medborgare folkläraren och folkrepresentan
ten Af en krets borgare i Altenburg
Badiska Kamrar nes sammankomst skall vara
utsatt till den i5 April Det omtalas att flera
frisinnade män blifva välde till representanter
Till Venedig har befallning afgått att skynd
samt utrusta ett krigsskepp för att till Alexan
dria öfverföra Öfverstelöjtnant Prokescli von
Osten som kommer att med diplomatiska upp
drag afgå till Paächan af Egypten
Preussen
Från Berlin skrifves d 25 Febr att utom
kommenderande Generalen i Rhenprovinsen von
Borstol hafva flere generaler och korpschefer
från provinserne inträffat i hufvudstaden och
att man dilväntade ännu flere De skola vara
kallade till rådplägning i afseende på en bety
dande förminskning af den stående hären hvars
reduktion anses lättare kunna sättas i verket i
Preussen än i andra länder i anseende till det
införda landtvärnssystemet Denna reduktion
skall efter hvad man säger hufvudsakligen
träffa linieinfanteriet som lärer komma att ned
sättas till hälften af sin nuvarande styrka
Ryssland
Kejsar Nikolaus har i ett manifest af d 12
Februari kungjort att han låtit samla och sam
manställa till ett helt alla lagar ifrån i64g till
och med i832 samt indela dem i böcker ef
ter de särskilta hufvudafdelningar af förvalt
ningen och lagskipningen de angå De Ukaser
som hädanefter utkomma skola för hvarje år
genom supplementband förenas med detta lag
verk som ifrån och med d 1 Jan i835 trä
der i verksamhet Då en rättegång afdömes
eller ett beslut i förvaltningsväg tages skola
de lagrum af domaren och embetsmannen an
föras som ligga till grund för domen eller he
slutet Krigslagarne äro icke intagna i denna
samling och de särskilta provinslagar som än
nu äro gällande fortfara att såsom hittills tje
na till efterrättelse
STOCKHOLM
Den g Mars
REVY AF BLADEN
Svenska Minerva lemnade i går underrå t
telse om ett genom Krigs-Expeditionen utgån
get beslut af Regeringen rörande militära be
fordringsmål hvari det stadgas att ansöknin
gar och förslag till befordringar afsked pensio
ner transporter tjenstbyte filer utrikes per
mission hädanefter skola insändas till General
Adjutanten för armeen som öfverlemnar dem
till Krigsexpeditionen beledsagade af sitt utlå
tande äfvensom att General-Adjutanten hädan
efter kommer alt ingifva förslag till alla Re
gcments-Chefs och Öfverste-Löjtnants beställ—
Till de ölägenheter som ohjelpligcn vidlåda
Riks-Styrelsens nuvarande organisation i Sverige
hör ibland annat den ständiga kollision som i
följd af göromålens fördelning inom krigsde
partementet ständigt uppstått mellan Stats-Se
kreteraren för krigsärenderna och Konungen
föredragande i Kommandomål embetsman med
olika konstitutionell ansvarighet då erfarenhe
ten från det förflutna har nemligen visat att
än det ena än det andra ärendet blifvit draget
ifrån Krigsexpeditionens område in på kom
mandomålens
Grefve G LöVenhjehn har uti sin broel ,yi
om Styrelseverkens organisation i Sverige med
insigt och tydlighet utvecklat olägenheterna
deraf att tvenne Rådgifvare på delta sätt sko
la slitas ofta om ett och samma ärende
Det nu nämnda Kgl beslutet kommer alt
lemna ett nytt vehikel för Föredragandens i
Kommandomål växande inflytande
— Tvenne andra Regeringsbeslut finnas äfven
af Sv Minerva omnämnda det ena att mili
tärpersoner som utnämnas till civil tjenst mod
lön derigenom skola anses ur krigstjensten af
skedade om ej serskildt undanlag af Kongl
Maj :t medgifves det andra att ackorder inom
armeen skola uppgöras efter hitli Is gällande
grunder till dess ett nytt ackordsreglemente
hinner utfärdas
— Tidningarna hafva på de sista tiderna öf
verflödat af polemik och stridigheter Om tvi
sten icke rört några för menskligheten vigtiga
grundsatser så har den derföre icke förts med
mindre häftighet
Stockholms-Postens utgifva res Hr Lindebergs
orimliga företag att stämma författaren af pa
skillet Flugsmällan till Kämners-Rätten har i
synnerhet varit hufvudämnet för veckan Man
roade sig först åt Hr Kapten Lindebergs öm
tålighet och Svenska Minerva i synnerhet har
i 3 :ne på hvarandra följande Numror tagit detta
mål om hand med cn öm modersvård
Men Hr Kapten Lindeberg har denna gången
icke låtit så lätt afspisa sig Uti sill diktamen
till Kämners-Rätten hvilket han äfven tryckt
i Stockholms-Posten har han gifvit en fram
ställning af sin förflutna bana som litteratör
och medborgare hvilken till vissa delar är för
fattad med mycken talang och hvilken onek
ligen drager Läsarens opinion på hans sida
Häruti har han dock haft det hästa biträdet af
tidningen Fäderneslandet Delta blad hvars
Redaktörer troligen funnit mycken smak i
Flugsmällan innehöll nemligen för ett par
dagar sedan på prosa ett slags imita
tion af de såkallade Xenier på vers hvar
af hufvudpaskillet består hvilken icke
allenast angriper Herr Lindeberg som offent
lig man utan äfven innefattar allusioner på
lians enskilda lefnadsförhållanden och i per
sonliga smädelse !- öfvergår allt hvad andra
tidningsblad tillåtit sig Om vi numera kun
de förvåna oss öfver någonting som står att
läsa i Fäderneslandet så vore det att en Re
daktion som altid stigit fram att orda om
tryckpressens fräckhet och puhlieismens skrän
då det varit fråga om dess politiska verknings
krets
— en Redaktion hvilken sjelf klagat öfver
rimmade anfall såsom pasquinader —- en Re
daktion hvilken ofta uppträdt såsom försvarare
af den gamla observansens fordringar på smak
och anständighet och hvars hufvudperson änd
teligen innehar en Öfverdomares plats hvari
från han fatt tjenstledighet med lönens bibe
hållande för att utgifva en tidning kan göra
sitt blad till nederlagsplats för dylika artiklar
Vi hade för ett par da ^ar sedan ämnat
yttra några ord om det smutsiga och hand
liundsaktiqa sätt på hvilket Granskaren och
Axgus nyligen gifvit prof uti si o a anfall på
person och hvilka voro sådana att de med

Sida 3

mera rätt hade förtjent samma koncisa replik
som Thorild begagnade i början af den såkal
lade straffsången men Fäderneslandet eller
{less "sufflör har öfverträffat dem i sina apo
strofer på Herr Lindehergs personliga och en
skilda förhållanden
Strengnäs den 2 Mars Här varande Kongl
Gymnasii Mynt Kabinett hvilket grundlagd t
år 182 i de sednare åren ofta rönt prof af
den enskilda frikostigheten har denna dag vun
nit en högst betydlig tillökning Ord Kongl
Hofpredikanten Prosten och Kyrkoherden Hr
Mag
-r Gust Hyckert som år iSii förordna
de att hans valda och dyrbara Mynt- och
Medalj-Samling efter haus död skulle med nyss
nämnda Mynt-Kabinett förenas har så vida
förändrat denna disposition att han sjelf nu
med vann hand öfverlemnat den del af Sam
lingen som bestar af de i silfver slagna pjeser
till ett antal af 435 st Svenska och utländska
Medaljer samt 84 st Svenska och utländska
Mynt i vigt tillsammans 14 ^7 t fod jemte 3
st Kyska Mynt af Platina I afseende på Guld
pjeserna j lör närvarande utgörande 3 st Me
daljer och 56 st Mynt är det förut gjorda
Förordnandet olöiändradt Katalogen som åt
följer denna Donation är af Gifvaren sjelf upp
satt med lika mycken noggranhet som sakkän
nedom Den visar redan vid en flyktig öfver
blick att Samlingens egentliga dyrbarhet be
ror i ännu högre grad på det förträffliga in
valet och i vissa seriers fullständighet än på
metallvärdet Flore pjeser äro af stor ja till
och med största sällsynthet och nästan alla är©
utsökt vackra och väl konditioncrade
— Så fort
tjenligt rum blifver b ^redt skall Samlingen ef
ter Katalogen uppställas och likasom Gymnasii
öfriga Samlingar göras tillgänglig för allmänhe
ten samt begagnas vid den historiska under
visningen E11 subskriberad Middag hvartill
Gifvaren blifvit inbjuden var af Lärare-korpsen
och flera af stadens öfriga invånare föranstaltad
Herr Biskopen och Kommendören Thyselius
proponerade en skål för Kongl Hof-Predikanten
och Prosten Hyckert samt tolkade Läroverkets
stora förbindelse för den dyrbara Gåfvan —
kanske den dyrbaraste af denna art som något
bland våra Läroverk fått emottaga — hvarige
nom Herr Prosten både visat sitt varma nit för
vetenskaper skön konst och Ungdomens bild
ning samt särdeles sin tillgifvenhet för detta
Stift hvilket han ehuru ej genom födseln till
hör och för dess Läroverk bland hvars stör
sta Välgörare han med oförgätlig tacksamhet
alltid skall räknas
Fastlags-Söndagen den 17 Februari Invig
des af Kontrakts-Prosten Kongl Hof-Predi
kanten Mag
-r G Helen ett till Grödinge Kyr
ka af Majoren och Riddaren Herr Baron C II
Rådbeck på Marieberg »känkt nytt Orgelverk
med 7 hela stämmor bygd t af Direktören P
Z Strand
(Samlaren
fVennersborg d 18 Februari Krono-Läns
mannen i Flundre Härad har till Landshöfdin
ge-Embetet inrapporterat att våld blifvit be
gånget hos förre Nämdemannen Peter Olofsson
i Fuxerna Mårten Toresgården på det sätt att
natten till den i3 dennes kl emellan 12 och
1 knackades på Peter Olofssons dörr då den
ne gick ut för att öppna sedan han först frå
gat hvem det var och fatt till svar att det
vore skjutsbud
— Sedan dörren blifvit öpnad
inrusade 2 :ne karlar och en tredje stannade i
förstugan alla försedde med påkar och en gos
se som åtföljt Peter vid dörrens öppnande be
gaf sig till en närbelägen kammare för att ge
nom ett fönster utkomma men hindrades der
ifrån af en fjerde våldsverkare som der syntes
på vakt Peter Olofsson som icke hade någon
karl i huset utan endast hustru och barn samt
en tjenstepiga begaf sig utur sängen och fat
tade uti en sabel hvarmed han högg omkring
sig så att han af de inkomne våTdsverkarne
icke fick någon annan skada än några blodviten
och större blånader i ansigtet men blef slutli
gen segrande hvarefter våldsverkarne togo flyk
ten utan att hafva något tillgripit Ehuru des
se vid inträdandet förklarade att yxa och knif
skulle nyttjas syntes ingendera af dem med så
dant vapen vara försedd Peter Olofsson kun
de för mörker och häpenhet skull icke urskil
ja våldsverkarncs utseende och klädsel
bld
fKarlskrona Vtckoblad .J
Kalmar den 2 Mars Till Konungens Befall
ningshafvande härstädes har ifrån Kronobe je
ningen rapport ingått om ett vargskall som d
20 sistl Februari anställdes på Torestorps hem
mans ägor i Madesjö Socken Endast 120 man
voro dervid uppbudade men desse uppförde
sig så ordentligt och åtlydde de dem medde
lade befallningar alt man lyckades fälla 2 :11c
gamla vargar deraf en hane och en hona
Flere voro icke inringade Hanen sköts af
Skallfogden Anders Ingemundson i Transtorp
och honan togs på näten
Kd
{Kalmar-Bladet
Jla lmÖ d 1 Mars I går börjades Revisionen vid här
varande
Lånekontor Riiyisorerne äro af Ridderska
pet ocli Adeln Kammarherren J von Seth af Pre
steslåndet Theologie Doktorn Professorn J- A
Engeström af Borgareståndet Kommerse-Rådet J
p Hemberg från Ystad och af Bondeståndet f d
Riksdagsmannen Jöns Pehrsson från Södra Möinge
samt såsom Banko-Ombud Advokat fiska I en Asses
sorn Carlqvist från Stockholm
— I förra veckan häktade i Helsingborg en per
son vid namn Sven Hellström hvilken tillförene
skall bäfva varit Färjare i Trelleborg men som n»
kallade sig f d Regeruents-Qvartermistare emedan
såsom han uppgifvit lian tillförene innehaft Undcr
officeraretjcnst vid Landtvärnet Vid förhör inför
Magistraten derstädes den «2 för manad var Hell
ström i sin berättelse tvetalig ocli ibland åtskilliga
handlingar som af honom innehades inhämtades uf
ven att han benämndes Öfvefflnspektör och har lian
i trakten af Wexiö enligt ett vittnes berättelse upp
gifvit sig vara utnämnd till Tullinspektor öfver hela
Skåne med en årlig lön af 600 Rdr Banko men
hvilken uppgift Hellström icke nu velat vidkännas
Bland hans saker funnos några terningar hvilka voro
så beskaffade att 1 och 2 å dem saknades och följ
aktligen ganske användbare då fråga är om att slå
livad man kallar träff Äfven innehades af honom
trenne assignationer ställde på Svenska Banken på
en sammanräknad summa af ii5o Rdr Banko men
hvilka voro af samma slag som de hvarmed för nära
två år sedan utvexlingsförsök gjordes i Köpenhamn
samt voro ställda på Stadskassan i Riga ocli hvilka
Hellström skall hafva erhållit i Köpenhamn af en
person hvilken då bodde hos honom några dagar
och som sedermera tilltalades för innehafvande af
dylika vexelbref Dessutom fanns hos honom ett
br 'f hvilket han sade sig hvarken veta hvem som
författat det eller ens huru det kommit i hans plån
bok och är Hellström i dessa dagar införd till här
varande Länshäkte
— Under skogning 3 Torups Sgor i medlet af
förra månaden har en Rotesoldat bl i fvi t så illa sla
gen af en nedfallen gren att han tredje dagen der
efter aflidit
(Malmö Tidning
Kaleidoskop
Victor Hugos tragedi Hernani eller den
Castiiianska hederskänslan gafs i gå» afton
för första gången för fullt hus och eriiottogs
med bifall Då pjesen äfven gifves i afton
dröja vi till en annan dag med en näi-mare
redogörelse för densamma Herr och Fru
Torslow hade häri ett nytt tillfälle alt åda
galägga sin utmärkta talang
Utaf Göteborgs Handels och Sjöfarts-tidning
för detta "af obegränsad t innehåll erhåller
inan den oväntade underrättelsen att dess Re
daktör Hr Magnus Prytz j Lördagen den 2
dennes fått sig tillställd igenom en inom
Göteborgs samhälle aktad medlem personligen
en hederspokal af silfver på hvars lock ett "va
kande Göta Lejon finnes anbragt samt för
sedd med en inskrift Vid denna skänk var fo
gad nedanstående skrifvelse
"Till Redaktionen af Göteborgs Handels- och
Sjöfarts-tidning Hr Magnus Prytz Göteborg
"Patriotiskt frisinnade medborgare hafva be
slutat att medelst förärandet af medföljande
silfverpokal uttrycka sin hyllning och er
känsla till Hr M :s Prytz för de den 3 Sep
tember år 18 ?2 ådagalagda patriotiska tänke
sätt
'Fortgå med värdighet på denna bana Tit
börjat beträda och misströsta ej om svårighe
ter skulle möta Den frukt som mognar är
den helsosammaste — och besinna att
"j \Tär Justitian slumrar
då är tiden inne
Alt Lejonet vaknar
Göteborg den 2 Mars 1813
Hr Prytz har härå svarat i tidningen nied
följande tacksägelse Mine Herrar våren öf
vertygade att jag vida högre skattar denna
öfverraskande upprättelse tilldelad af frisinna
de medborgare inom detta samhälle än hvar
je annan som insinuationer lyckats beröfva
» 'ig
I eder hyllning igenkänner jag Edert öf
verseende och välvilja Eder uppmaning skall
elda mina bemödanden måtte endast förmå
gan mogna i förhållande till viljan
Huru mycket pokalen rymmer finnes ej ut
satt Måhända är den af "obegränsadt innehåll
Det är med serdeles nöje Red lemnar plats åt
nedanstående
"Hvilken Hoffröken gör det efter utropa .1»
Aftonbladet efter slutad berättelse Ädelt drag
af en Hoffröken (N :o 48 3 s 2 sp — Att
äfven Sveriges Hof hyser ibland sin qvinnostat
ädla hjertan torde kunna inhämtas af följande
tilldragelser hvilkas sannfärdighet de fullständi
gaste bevis intyga
En Svensk 2oårig Hoffröken promenerade en
dag i närheten af Stockholms Djurgård då
en liten gosse som lekte allena vid en
aflägsen tvättbrygga föll uti sjön Utan
att säga ett ord till det öfriga sällskapet
hastade det unga fruntimret tili stället Hon
lyckades genom mycken ansträngning fatta
det sjunkande barnets uppsträckta hand men
vattnets djup och egna krafters svaghet hin
drade henne att hel och hållen uppdraga de 11
olycklige Med egen lifsfara qvarhöll hon dock
barnet tills hennes ångestskri dilkallade det
lemnade sällskapet med hvars biträde barnet
uppdrogs ur vattnet ehuru redan — liflös
Samma fruntimmer har äfven sedan ådaga
lagt flera prof på ädel sjelfförsakelse
Följande händelse tilldrog sig med henne
sedan hon såsom gift flyttat till Göteborg och
väckte så allmänt uppseende ibland Engelsmän
nen som då befunno sig der att hvarje Brit
tisk soldat helsade den hjelte modiga qvinnan
Icke "magert
fk
g
Den frukt som redan mognat anse Läkar
ne för hälsosammast
Det säges att ett annat förslag till denna
strof varit å bane af följande lydelse
"När Justitian sofvit ut
Då är tiden inne
Att väcka henne
men detta amendement lärer efter en häftig
diskussion bliivit förkastadt

Sida 4

oc »händelsen lästes sedermera uti en Londonsk
tidning En person hade hängt sig uti öfver
slå våningen af det hus lion bebodde Hän
delsevis blef hon derom underrättad och i
lunka att räddning antm vore möjlig fallai
lion en knif samt sedan hon fåfängt uppma
nat sitt folk alt utföra denna handling skynda
de hon sjelf ditupp oeh oaktadt andras för
domar och egen kraftlöshet nedskar det dubb
l .« rep som uppehöll den olycklige men äf
ven här var all hjelp for sen Lyckligare har
bon varit då hon andra gånger ilat till beslut
sam hjelp vid olyckshändelser der hopen stått
försagd och sysslolös Det redan anförda tor
de likväl vara nog for ändamålet af denna be
lättelse och ej ovärdigt en plats vid den ädla
Miss Edens vackra gerning Visst är åtminsto
ne att den Svenska Hoffröken vid hvarje fö
retag "gjort efter endast det ädla qvinno
lijertats fordringar
I RioJaneiro har en naturforskare hittat
på en spekulation af eget slag for Herrar En
tomologer sannolikt välkommen Han har nem
ligen anlagt en fjärils-afvcl i hvilken de vac
kraste oeh sällsyntaste arter oafbrutet fort
plantas Det beskrifves såsom särdeles ange
nämt att se dessa utmärkt sköna djur i oräk
v ,el ig mängd kringflyga i burar af finaste mes-
saigstråd
(Upsala-Corresponi )ent 'n
Vördsam Anmälan
Ettlår är förflutet sedan jag genom en vördsam
anmälan i tidningarna bemödade mig att äfven hos
andra uppväcka
samma känslor hvaraf jag sjelf
lifv ada s och ännu lifvas till fördel för dessa na
turens m enskli ghetens och fosterlandets stjuf
barn
hvilket tungt suckande under armodets och kropps
lisa lytens förenade bördor är o likasom af något
hardt öde dömda att framsläpa ett overksamt
onyttigt *ch olyckligt lif
Ont
re stil tat erne äf detta mitt bemödande hvar
ken varit hastiga eller stora hafva de likväl jas
erkänner det med tacksamhet vida öfverträffat all
min förmodan och lemna hos menni skovännen
vinn för de gladaste förhoppningar för kommande
tider Bland dessa resultater bor väl i första rum
met nämnas den oegennyttiga beredvillighet hvar
med Herrar Justitie-Rådet och Riddaren Bredberg
Kyrkoherden Doktor Pettersson Assessoren och
Riddaren Carlander Grosshandlaren oji Riddaren
Smerling samt Lifmedicus Ekman behagat åtaga
si mödan att i samråd med Josefinska Ortopedi
ska Institutets föreståndare förvalta och redovisa
de eåfvor som för ett af de ädlaste ändamål i verl
den blifvit eller härefter blifva offrade på fäder
neslandets altare I sammanhang dermed mu äfven
nämnas den benägna tillåtelsen
att alla gåfvo me
del i huru små summor som helst härefter alltig
fö inlernnas å Joh Christ Paulis et Comp :s Kontor
i Stockholm för fondens räkning för medellösas vår
dande vid Josefinska Ortopediska Institutet Då här
till lä "Hes den valvilja hvarmed några af minanär
77inste
n
vänner redan tecknat sig för en
så betydlig sum
jna i årliga bidrag att den jemte intresset af de förut
donerade 2000R :d
r B :co nära förslår »ill underhållan
de af en frisäng vid Inåtitutet tycka r väl flere anled
ningar vara för handen till hopp än till misströstan
om
3företagets framgång Tillfredsställande trö
stande gladjande har det under mina mångfaldiga
bekymmer varit att nästan ingen som jag i detta
af reende besökt låtit mig gå ohugnad från sig till
baka Alla och bland dem flere i egen bekymmer
sam ställning hafva liksom täflat att med tecknin
gar af nörre eller mindre från 2 till och med 10
J :drs årliga bidrag föröka de anförda anledningar•
ne till glada förhoppningar
Då jag redan i min förra anmälan närmare de
taljerat planen för och fördelarne af den redan
nämnda och grundlagda fonden torde ett uppfe
pande deraf nu vara öfverflödigt och blott en kort
resumé deraf tillräcklig Fördelarne af en sådan
fond skulle blifva oberäknelig a nemligen
i to Skulle den välgörande Inrättningens bestånd
oberoende af större eller mindre antal betalande
Elever vara för alltid tryggadt och befästadt
2 :9 Skulle dess fördelar
afven kunna blifva till•
gängliga för obemedlade och de mest vanlottade i
hvilket afseende Sverge skulle gifva Europas öfriga
Stater ett vackert ocli till efterföljd uppmuntrande
exempel•
3 :o Skulle det lyckliga och glädjefulla resultat i
en icke alltför aflägsen framtid kunna emotses att
kroppslyten och missbildningar i deras högre och
rher fasa-väckande grader skulle blifva mer och mor
och slutligen högst sallsynta
4 .0 Enkelheten i gratisternes underhåll bonings
rum undervisning
"förstroelser m m men isynner
het den företrädesrätt som bör beviljas lindrigare
framför svårare grader af lyten skulle göra en
högst betydlig nedsättning i kostnadsbeloppet för
dem möjligt enär genom blotta anslaget för en enda
•fång 3 4 eller flere årligen kunde utgå från In
rättningen såsom botade och ut samhället uter ställ
da Jag har i min förra anmälan bevisat att det
icke är dessa sjukdomar s natur utan en för sent
sökt hjelp som gör en sådan kur långvarig och dyr
5 :0 Genom en fond dels från statens dels från en
skild t a menni s kovänners sida i och för ett sådant
ändamål skulle hvarje anledning vara undanröjd
till förebråelse for en verklig orättvisa emot just
en enda klass af lidande medborgare För och intill
vår tid då säkra medel suKnats till dessa olyckligas
räddning har ingen sådan förebråelse kunna» äga
rum — men nu då försynens nåd och menniskosnil •
lets djerfva bemödanden beredt för oss tillgång på
sådana medel kan jag svårligen lösslita mig från
dtn öfvertygelsen att det skulle innebära en oför
klarlig orättvisa om äfven härefter den ena klas
sen af landets lidande barn mer än den andra
skulle vara dömd att öfverlemnas åt sitt öde och
nödgas ligga sig och andra till last• Och jag frå
gar i anledning häraf hvad hafva de olyckliga
offren för lyten och mis t bildningar för brutit sig
etriot sina medborgare eller samhället hvarmed de
f jort sig fortjenta till en så styfmoderlig behand
ing mer än de som lida af andra sjukdomar hvil
ka hvarken sakna läkarevård eller läkemedel
Förgäfves skulle jag bjuda till att skrifva huru
sönderslitande det för mig är att nödgas se fattiga
barn med puckel och andra lyten hos mig förgäfves
söka hjelp att se dem tid efter annan återkomma
först med lindrig och lätt botad men sedan med
tilltagande och sluteligen obotlig grad af deras
åkommor att känna ocli kunna använda välsignade
och säkra medel till förekommande af deras ofä *-d
och ändå nödgas låta dem gå ohulpne ifrån mig
en olycklig framtid till mötes Om blott rätt många
med förmåga att hjelpa kunde äga tillfälle att
med mig dela en så rörande syn i sanning denna
tysta men oemotståndeliga vältalighet skulle kraf
tigare än hvarje annan förmå och beveka dem till
medlidande och ett Ömt deltagande
Hot de Herrar Läkare och andra menni skovänner
i landsorterne som behagat mottaga subskriptions
listor får jag härmed anhålla att de benäget täck
tet till det nämnda Kontoret i Stockholm och för
den nämnda fondens räkning inom hvarje års
slut
uppsända eller låta inlemna de större eller mindre
summor som inflyta antingen i donationer på en
gång eller i årliga bidrag Vördade högaktade
fiskade embetsbroder som med mig delen den icke
alltid tacksamma men alltid hoga tillfredsställan
de och ly eks ali ggör ande bestämmelsen att helsas
för vårt slägtes vårdare räddare och tros te-andar
jag kan ej dölja att det är på edert nit eder väl
vilja och medverkan som jag bygger en stor del af
min f
örtröstan på framgången af mensklighetens sak
hvilken äföen härefter oskiljagtigt skall blifva min
.och för hvilken jag villigt gar att uppoffra minet
återstående dagar min helsa mina krafter och allt
hvad jag äger kärast på jorden Med edert infly
tande på edra likars känslor med eder förmonsrätt
till fleras förtroende bör det blifva lätt att beveka
rätt många hjertan till deltagande i armodets ge
nom kroppsliga lyten ännu mer olyckliga och bekla
gansvärda barns öde Och till fördel för dem vare
som jag hoppas härmed för sista gungen min röst
höjd och uttalad inför en vördad och välgörande
allmänhet hvilken jag kanske för ofta redan der
med tröttat oeh fallit besvärlig 1 hennes händer
öfverlejnnar jag trygg och glacl deras öde — h
skall säkert som en huld moder aldrig upphöra att
dela sin omvårdnad lika emellan alla sina barn och
ifrån den ömma modersfamnen icke längre förskjuta
dem som hittills varit mest vanlottade och öfver
gifna Då får jag en vida ljuf v are pligt att upp
fylla nemligen den att årligen i Tidningarne redo
visa för inflytande bidrag och deras anv än dan de
Då af den nämnda donerade fenden redan ett års
intresse influtit kan jag hafva den glädjen att der
om underrätta de fattiga föräldrar som hafva i
lindrigare grad snedvexta eller på något sätt lytta
barn hvilka kl mellan 10 och 11 om dagarne hos
mig kunna så långt denna tillgång räcker kost
nadsfritt få nödiga snörlif machiner och bandager
Med en annan lika hugnande underrättelse får
jag nu sluta denna redan nog långa mnmälan nem
ligen den att för inrättningen gynnande omständig
heter gjorh
det för mig möjligt att härefter gör a en
ytterligare nedsättning i kostnaderne för betalande
elever i anseende till den särskildta afgift som hit
tills blifvit erlagd för ett snörlif samt machiners
och bandagers underhåll och att derigemom den
sista af de hittills varande extra ut gift erne under
förloppet af kuren härefter kommer att upphöra
De som af menniskokärlek och nit för den goda sa
ken önska se den oftanämnda Inrättningen kunna
få tillfälle dertill kl mellan 10 och 11 hvilken dag
som helst Utan särskil
dt tillstånd af underteck
nad tillåtet icke för nå *on främmande inträde j
elevernar rum under liggtimmarne Stockholm i
Mars 1835-
Å
N Åkerman
7 :de Delcit
af Holbergs Komedier
Uti W Lundequists Bokhandel vid Myntga
tan ä 1 Rdr 24 sk Bko
Dph riyn .ste Jurnal
i sten
irsta bandet i Z :ne häften innehillande Diverse Anek
doter och Berättelser af och om TVALTER SCOTT
om Lord BYRON Furst TALLEYRAJSD m .Jl Poe
sier af JEAN PAUL samt åtskilliga sma Novel
Ur
Af trycket har utkommit och säljes å Af
tonblads-kontoret lamt i de flesta Boklådor haft och
akuren å ak B :co
K o fv ar-A n f o råren
FR A D1AV0L0
fiälldhi id
(med figur föreställande honom i »trid med en Officer
hvilken besökt hans älskarinna tom ligger afdlnad pä
en Sjffa
Uti W Lundequists Bokhandel vid Myntga
tan följande SVENSKA ORIGItf AL-RESEBESKRIFNIN
GAR Bref om de Förenta Staterna af Frih KLINC
K O WS TR ÖM jemte en hop plancher in folio g Rdr
Resa i Columbia iq25 18®6 af GOSSELMAN Ä
uppl med ch och « pl 2 delar 4 Rdr 16 »k Van•
dr ing genom Dalarne jemte förf resa söderut 2
Rdr 2 't 'k Promenader inom Fäderneslandet af forf
till den föreglende 2 delar « Rdr 2 sk Femton Må
nåder af en ung Schiveitzares lefnad 2 delar 2 Rdf
25 sk samt Minnen från Södern efter en resa i Dan
mark Tyskland Schweitz och Italien af Nicander
irsta delen med en planch 2 Rdr V ko (den andra de»
len är under tryckning
I HOLMBERGSi \A Bokhandeln Samling af
Biografier öfver Namnkunniga Fruntimmer utgifne af
C D Ekmarck 2 delar i Rdr 24 sk Bko
I HDLMBÉHGSKA BokhandeJn Handbok i
den goda Tonen och den fina Sällskapslafnaden Jemte
anvisning att väl tranchera och läge före allahanda an
rättningar samt ett bihang innehållande nya Sällskapa
lekar och åtskilliga sätt att utlösa panter x Rdr Bko
TR YC K P A
_
IJ P E fl
till facilt pris uti Kryddboden hörnet af Westerlio gga
tan och Tyska Drinken
Holl Patent-Olja till nedsatt pris uti Maga
zinet vid Malmtkilnadt-Gatan N :o 17
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Af trveket har utkommit *eh säljes i HOLM
BERGSKA Bokhandeln ii Rd» 16 »k B :co 4 :de Delen af
F M F r a n z é n s
Skaldestycke
khlälji D
y
Af trycket har utkommit ocli säljes i Deleens
Comp Bokhandel å 1 Rdr Bko
DIVERSE
Vitl CJndertecknads Läroanstalt (Malmslulnads-
gatan N :o ij2 en tr upp mottaga» nu genast eller frln
lust April minads boijan al väl Helpensionärer som
Externer Undervisning meddelas i samma ämnen som
vi d Trivialskola cch öymnasium samt derjemte i de
Moderna Sprlkens talande och skri t van de För teck
ning Musik och Dans blifvasärskilte mästare antagne si
snart tillräckligt antal Elever erhållits Rörande Sprik
lindervisningen anser man sig böra tillkännagifva att
den icke börjar med Latinen titan med Lefvande Språk
— dock si att de Elever som före sitt inträdande i sko
lan gjort framsteg i det torra sprSket men ej i de sed
nare i beggedera fortledss från den punkt der de stannat
samt att de som ej komma att egna sig It de klassiska
• tudierne icke sfsselsittas med do gamla spriken uran
i dess ställe uppöfvas till större färdighet i de moderna
Vidare underrättelser om detta institut har Kyrkoher
den i St Jacobi församl Herr Doktor Petterson benäget
lofvat meddela
Stockholm d 7 Mars igzz
z
JOH I ELFVING
f d Spriklarare vid Hillska
Skolan å Barnängen
Ak
g
Arrende-Auktion å
F abrikslägenliet
6 Mkidd8 Iiljhä
g
.Den 16 Mars kl 4 eftermiddagen 8 Iailjeholms Värds
hus vid Horns Tull härstädes utbjudes »ill arrende på 5
k 10 år Tvättinrättningens lokal med Angraachin af 16
hästars kraft Machineii och ulvexlingar för Tvättfabrik
med mangling för ångkraft öfver polerade marmorakif
vor stor gjuten press vidsträckta torksalar med kalori
ferer hissmachin pumpar och vattenledningar m w
Lokalen med dess mängfalldiga inrättningar uppförda
t >å sjelfva stranden af Mälaren är lika användbart för
Klädesfabrik bomullsväfveri färgeri garfveri med fle
re näringar som kunna göra sig till godo det fördel
aktiga läget och den ypperliga ångmachinen med dubbla
pannor hvardera för 20 hästars kraft i sammanhang
med ett i alla afseende» tillräckligt utrymme
— är
mare beskrifning lemnas i Arméns Pensionskassas hus
vid Munkbron N :o 5 1 tr upp der äfven det blifvan
de arrende .kontraktet är att bese frln och med den 4
nästk Mars
Stockholm d 23 Febr 1833
J F NORBERG
VARUPRISER
noterade på Stockholms Börs den 8 Mars tSSi
Hvete 12 a Rdr
yRtlr
'36 sk- a 10 Rdr
Korn 8 Rdr å 8 Rdr - ^4 «k
Hafre 5 Rdr
Bränvin ZH sk R :gs
HOS L J fJjERTA