Aftonbladet Måndagen den 11 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-11
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-11
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-11
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-11
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1833-03-11
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1833-03-11
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1833-03-11
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1833-03-11
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 11 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Måndagen
3 3 0 <B m <D IL HL
den 11 Mars
JJlriset i Stockholm för helt är io R :dr halft är 5 JR
-dr 3 månader a R ;dr 32 sk Banko Lösa Numror i sk Banko Prenumeration och utdelni
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Lindroths vid Norrlandsgatan och l£s
vid Söder malm tor g Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor j till a sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
VIGDE 1 L AiiDSORTERSNE
L {lj !n Frih J W Stjcri stedt ncli Fröken S Chr
Uggla sa Svanchoiins Bruk i Wermland 20 Febr
DÖDE I STOCKHOLM
Hofsl .gcs L G Öhman 8 d :s 21 år
Enkefru A E Hallongren f Ramström 1 Febr
ro ur
AUKTION Å GULD- OCH SILF VE RPANTE R
I Bånkohuset 3 tr upp 27 Mars kl half 10 f m
A R RENDE-A U K TIO N
Å 7 års arrende af indi agna Trumpefarbost Lanna
Borragården i Sahlehy S aukt i Kammar-Koll och
å Landskont i Marieh .lm 7 Juni
Ps 3o är af Profosskost 3-8 na ti Gunnestorp Back
gården i Bör tigs S iiåb »istb ^st 1-2 intl Baltack
Stommen i Acklfqga S Trumsl .bo t 1-4 mil Binneberg
Stommen i Ode linåkers S Pipart bost 1-4 ml Lin
nrliejrg Slummen i Odensåkers S- Trumsl .bost 1-4 ml l
Olofs torp iBergs S i rumsl bot i-j mil Rumstorp i
Eölums S Loj .bost .delen Lille Lindåsen i Svensloips
S Trumsl .hest 1 4 m 1 Börjeslättcn i Winliöls S
"Serg bost 1 mil Luttra Liden och Skatteg i Luttra
S auktion inför Skaraborgs Reg :s Bo-tälls-Direkt
22
ft
April kl 12
A 1 -2 mtl Kjösebo i Kalmar L Krårmåla S och
Pipare host Lönnberga i anima Län och Lönnber
ga S auktion i April i Kalmar
A Trumsl h >st Hederås 1-4 mil i Kronobergs Län
och Hornaryds S au k ti 11 24 April å LandsKonto
ret i Wexiö
A Tvättinrättningens lokal med ångmachin m m
vid Horns tull aukt cl iG Mars kl 4 e m- å Lilje
holms värdshus
A Div t IO X ER
A ett Kronan tillhörigt m
agazinshus i Norrköping
Västra eller lilla inagaziuefc kalladt auktion 29 Ma <s
inför Statskontoret K011 Befhdc i Linköping och
Magistraten 1 Norrköping förseglade anbud em >tta
ga ä Iven
A Kronomagasiusförvaltare-bost i Eksjö jemte en
de varande Kronan tillhörig materialb d auktion 29
Bl ars inför Statskont å Landskontoret i Jönköping
och hos Magistraten i Eksjö förseglade anbud emot
t .tgas afven
k Sockerbruket på 11 år len Rö Is ägor vid Fredriks
hall ined inven 'ari >r och byggnader au k tion den ij
Juni på stället
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER
Svea H .R Kammar b von Schinkels 3 Maj
Falu R .tt all Handl C A Lllsén 1 Juli
lyhumira H .R a il K ro no f L F Öhrströincrs 2
rtfgd af Ting e åt från 19 Jan
Gäseneds H .R no Lars Anderssons i Lönhult 2
Htgd af 1 ing c 6 ma 1 frän 3 Uo-v 1802 2 :0 Sven
Griifs vid K äi lunga och Sven K rikssons i Getlanda
2 rtfgd e 6 må från 14 Febr i833-
k - H .R 1-0 a fl B Larssons i Mårdaheramil 2 rttgd
af Ting c 6 mån fiåa 6 Okt »832 2 :0 Sven Jo
hanssons i Lund Toarps S 2 rttgd c 6 män från
4 Jan i833 och 3 ;o A Anderssons i 'Draered Lycke
gården 2 rttgd c 6 män från 17 sistl Jan
T KS TA M EN TS- B EVA K NT N G A R
Krff Skepp
Petter Gauströms och dess hustrus inb
be v efter mannens död VV i by i» K
2 :ne af Mamsell Christiana Göthberg Jill förmon
för Berg- ^Rådet Troilius och hans fru be v vid Nora
oéh Hjulsjö Bcrgsl H-R kl inom är efter delfåen-
dét o
A il Skomak E Ågrens och hustrus inb bev vid
Köpings R R
_ r
A fl Snick Karl Aspelöfs på Ödebo ägor i A lems
S och hustru3 inb kl inom laga tid
KALLAS
Förre Husaren J Fr Leikell till Malmö Lands
Kansli inom 3 mån cft 3 ann ang skuldfordran
A il Jungfru J Strandbergs arfvingar till Göteborgs
R .R inom 1 månad efter 3 annons ang ut-ökning af
en intecknad fordran hos arbetskailen H P Isberg
Per Larsson i Bodsjön och Skurun till Östersunds
Landskansli inom 3 mån från 3 annons
De af Börstils och Gräsö församlingsboer som äro
skyldige alt underhålla de allmänna vägarne inom
samma församlingar till d 6 Maj kl 10 f m å Råd
huset i Ö t ha in mar
Inncli af eit utaf Anders Rising d i5 Jan 1826
till Enkan Rising ut g skuldebref å 458 Rdr Rgds
in teckna dt uti tomt och gård N :is 2 et 3 qvadraten
Saxen i JNorrköping att inom 2 mån fr 1 ann af
lemna det till klädesstopparen L G Dahlberg i
Norrköping
Ägare till en på n sidan af Solberga Kyrka i Lunds
Stift murad graf fiån äldre tider tillhörig Grell
Lewenliauptska fara på Thorsjö gård att anm sig
inom år från 12 1 'ebr hos Kyrkoherden Bened Pet
tersson i Solberga
Sjöm Karl Pettersson till Gefle KR inom år fr
1 ann ang äk lenskapssk
Afsked Gardisten Lars Ersson Salin inom år till
sin hustru
Tillfallet Tings ^kr L F Malmgrens broder ut
bek af A M Lagergren a Wexiö och Örsholm
Tillf barnen efter afsk Soldaten S Svensson Sun
1 t '-rpet Kojan inom Röks S anm hos Enkan He
lena IX i Isdotter ä Skeninge Rök et Torpet Kojan
FöRMYN DERSivAP
F Gästgifv G Holmberg under Landsfiskalen G
Ljuugdorfs Nyköpings R .R
Arbetskarlen A Guth under Snickar CarlsUdts
Wimmerby R .R
Bonden Per M .ttson i Simundö under Säteriäga
re Ja 1 Petter Lännberg å Länsö Frö ?åkers H .R
Bonden Matts Hanss >n i Ö Tvärnö och hustru
nnd Bönderne Hans Hanssons i Björnäs och Anders
Hanssons i Osten»ho Frösåkers HR
Bonden Anders Olofsson i Edeby und Bönderne
Matts Mattsons derst och unge Erik Mattsons i Ren
?ernö Wäddö och Häfverö Skeppslags T .R
HANDELS-BOLAG
Ingånget af Johan et Carl Ohrvall i Falkenberg
lind firma J et C Öhrvall
A il B Erik Stenbergs handelsrörelse i Arboga ferts
af dess enka
BOUPPT ECKN INGAR
Efter a fl - Assess J E Stålborg- anm i Sterbh
å Kaggeholm elller bos Lagmannen Lychou i Stock
holm inom 16 Api il
Efter all Grossh John Burgman anm å sterbhu
8et kontor före Mars månads utgång
Efter a il Handl B E Stenberg i Arbe ga anm i
sterbh in-ni denna mån slut
Efter Jernkramh S Wijkman i Upsala anm in
-Intet af Mars hos Häradsh Doktor Wijkman eller
Not C L Höijer i Up ala
inbetalningar
Af skulder till Snick och Sk a tull mak p Ers
sons konkursmassa böra ske oförd röjt till undvi
kande af lagsökning hos Jernkram han dl J Carlsén i
Stockholm
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Kondukt J Nobells på Malmens käll i3 d :s kl 5
c m
A il Stålh Klingsporrs 20 d :s kl 5 e ra i huset
N :o 24 vid Skeppsbron 2 tr upp
A fl c ^kcfru H Ch Sundelii 21 d :s kl 4 e» m« å
Värdshu .et Ahlkistan
Öfverskär Claes Thornborgs 28 d :s kl 3 e ra å
Stadshuset i Norrköping
Sven Johanssons från Lund Toarps S 27 d :s kl
g f ra» hos J U Christiernin i Borås
Handl A Herlins i Wexiö d 23 Mars kl 10 f
ra på Rådhuskäli
A fl- Bruksinsp D Bergmarks å Kattlebergs gäsfgd
i A le H d 1 April kl 10 f ra
Maj J Dalmans å Collinge i Söderåkra S 2 A
pril kl 10 f m
Skräddaremäst Bromans 5 April i Göteborg att
välja Syssloman
Kapit C Liljas och frus å Leaby gästgd 27 April
kl 1 o f m
Handl S F Michaels att uttaga sin dividend hos
enkefru Holm i Hjo 8 Maj
I dag Hem an i
SPEKTAKEL
SAMMANTRÄDEN
Kongl Vetenskaps-Akademien i3 ds kl half 6
e m
S ;t £ d i3 d s kl half 5 c ra
l 'lnnocence d 16 d :s kl 7 e m
SOk
7
Svea-Orden allmänt d i3 d :s kl 6 e ra uti f
d Kirsteinska huset
Neptuni Orden 13 d :s kl half 7 e m
Polymnia till Spektakel 12 d :s kl half 7 c ra
Redlige Svenskar till Assemblé d 17 d :s kl 7 c
in
Wermländska Sällskapet d i3 d :« kl 6 e ra
DILIGENCE TILL UPSALA
Af gar fyra gånger i veckan neml Tisdagar Ons
dagar Fredagar och Lördagar samt återgår från Up
-ala samma dagar kl 9 f ra
beskickning
fiendtligheternas
Den sednast liitkorana Journal de S .l Pe
tersburg för den i Mars bekräftar sednaste
Tyska postens underrättelser om det gynnsam
ma resultatet af Ryska Generalen Mnrawielis
till Alexandrin Befallningen om
inställande hade den 16 Ja
nuari afgått till Ibrahim i Gen MurawielFs
närvaro Äfven hade innan den Ryska kuii
rens afresa från Constantinopel Porten ifrån
Ibrahim sjelf erhållit ett oJfieielt tillkännagif
vande att han till följe af sin fars befallning
inställt sitt tåg framåt och slädnät vid Kutahia
Det berättas vidare att Ryska flottan hade af
seglat från Sebastopol till Conslanlinopel den
13 Februari under Contra-Amiralen Lazarells
befäl
Den Ryska Journalen kastar härjemte en
återblick på Portens förhållanden till Ryssland
alltsedan freden i Adrianopel för i :ne år se
dan och ger en mention honorable åt Sulta
nen för hans trogna uppfyllande af sina för
bindelser såväl i afseende på afbetalningen af
skadeersättningar i och för Ryska handeln
som en del af krigs-kontributionerna Alan
"måste sluteligen
— tillägges det —
"till
"heder för Porten medgifva att Porten midt
"under de allvarsamma händelser som Polens
"uppror åstadkom förblifvit otillgängligt för
"framställningar af revoltens agenter Det har
"visligen foredragit Ryska Regeringens vänskap

Sida 2

"framfor trolösa löften från dessa rebeller
"livilke öppet sammansvuro sig emot Hyska
"makten
Åtskilligt förekommer i öfrigt om
Ryska Kejsarens välviljandé tänkesätt för Por
tea oell Sultanens lif liga erkänsla
Frankrike
Den 20 Febr förekom i Deputerade-kama
ten en fortsättning al den förut påbegynta dis
kussionen rörande utrikes ärendernes budget Hr
Maugin ingick i en undersökning af Frankri
kes yttre politik som utmärkte sig genom mera
lugn och frihet från passion än man förut va
rit van att finna hos denne talare Vi skola i
korrthet redogöra för innehållet af hans tal
oeh de repliker från ministerens sida det fram
kallade
"Alltsedan revolutionen i83o sade Hr Mau
gin har målet för vår diplomatik varit att
upprätthålla traktaterne af 1815 Har man
Jiaft rätt eller orätt deri Detta är en fråga
iiaed hvars undersökning vi för närvarande ej
liafva att befatta oss Emedlertid kan det vara
nyttigt efterse om vår yttre politik lyckats
uppnå det mål den föresatt sig Utan tvifvel
skall man icke anklaga mig för att fordra allt
för mycket om jag inskränker mig till en un
dersökning huruvida traktaterne af i8i5 verk
ligen blifvit hållna i helgd Detta är icke att
fordra att Julirevolutionen ger Frankrike den
verkliga rang som tillkommer det i Europa
det ar blott en fordran att Frankrike bibe
håller den rang det hade före i83o
"Låtom oss tillse på hvad punkt vi befinna
oss i frågan om fred och krig Så ofta denna
fråga blifvit väckt i tribunen har man riktat
den förebråelse mot oppositionen att den ön
skat ett allmänt krig och man har föreställt
oss de Europeiska kabinetterne såsom intagna
af en stor kärlek för freden I båda dessa på
ståenden har man haft orätt Efter Julirevo
lutionen förflöto fem månader utan att mini
steren tänkte på att organisera armeen den
började först göra det i November i83o då
diskussioner öfver delta ämne uppstodo i Ka
maren «ch dessa diskussioner härledde sig från
den fientliga tonen i Konungens af England
Throntal Således kom första tanka» på krig
icke från oppositionen Likväl finnes det en
förebråelse som vi icke vilje afskudda oss vi
ha sagt att de Europniska kabinetterna voro
intagna af motvilja mot barrikadernas thron ja
vi ha sagt att man kunnat begagna sig af ett
ögonblick då Europa var våldsamt skakadt
för att för alltid försäkra Julirevolutionens be
stånd (ganska bra
"Hade vi orätt häri jag åberopar sjelfva den
styrande Engelska Ministerns vittnesbörd Den
2 .6 Sept i83a yttrade lian i Parlamentet att
han utan tvifvel hade velat återförena Belgien
med huset Nassau och alt han derom var öj
•verens med del Fransyska kabinettet Han
tillade att om Eng Hegeringen dä kunnat dis
ponera öfver hela sin styrka sä hade sakerna
troligen haft ett helt annat utseende j och ytt
rade slutligen "lian J väl Mylords tänkt på
Europas jäsning under denna period och hvil
ka följder den kunnat medföra Man hade cfå
must kasta sig in i ett allmänt krig och det är
en sak som Engelska Kabinettet icke kunde
•våga
"J sen M Hrr att om vi icke fått krig så
är det derföre att de främmande makterna
icke vågat inlåta sig derpå Är det derföre
sagdt att som utrikes Ministern här yttrat
alla makterna uppriktigt velat freden och utan
svårighet erkänt Juliregeringen
"I Sept i83o yttrade dåv Ministern for inr
ärenderna
"att hela Europa gillade vår revo
lution
Några månader sednare tillstod han
sitt hela Europa hade sett denua revolution med
jUiwtvilja
'Den 6 December i83o säde Krigsministern
att han liade emottagit de mest tillfredsställande
försäkringar om fredens upprätthållande men
samma dag erkände han att Frankrike en må
nad förut varit i största fara för en invasion
"I Dec i83o utropade Utrikes Ministern att
Norden icke utvisade något annalkande krig
år 1831 erkände han att Ryssland icke sett
vår revolution utan oro Häri hade han onek
ligen rätt ty just under den förut omnämnda
tidpunkten samlade Ryssland en armé
på sin
vestra gräns Revolutionen i Polen utbrast just
som de Ryska trupparne voro i begrepp att
marehera mot Frankrike I sen således att
kriget hotade oss alltifrån November i83o det
är således icke oppositionen som fordrat krig
den har proklamerat vådans tillvaro men icke
föranled t dess uppkomst
"Är denna fara i dag förminskad Ja men
hvarföre Jo emedan man slutligen måste be
qväma sig att göra hvad Oppositionen fordra
de Tagen ett offensift steg sade vi och man
nödgades slutligen taga detta steg Jag åbero
par härom ett högre vitsord från sjelfva thron
talet "Expeditionen till Antwerpen har haft
till ändamål att försäkra Frankrike mot de fa
ror hvaraf det hotades af ett alltför stort an
tal främmande troppar hopade på våra grän
sor
Nå väl hvad hade Oppositionen sagt
Precist samma ord Således förfalla alla mini
sterens anklagelser mot oppositionen af sig sjelf
va Vi ha aldrig begärt att Reg skulle för
klara krig emot alla främmande Regeringar
blott derföre att de voro främmande utan att
den skulle bekriga våra fiender men försäkra
sig om fred med våra allierade Att bekriga
andra länder blott derför att de styrdes efter
andra grundsatser än vi skulle ha varit en
vådligt dåraktig propaganda som vi visst al
drig tillhört
Talaren erkände de lyckliga följderna af expe
ditionen till Antwerpen emedan man såsom
någon annan yttrat derigenom hade visat ett
sla "s Jermeté (munterhet Hade man visat en
fullkomlig Jermeté (ny munterhet så hade in
flytandet deraf varit ännu lyckligare Man
kunde ej annat än skänka sin beundran åt det
mod och de talanger en ung armé visat på
denna expedition det hade blott varit att ön
ska att detta skett under en mindre mördande
årstid (knot två månader förut skulle armeen
utanför Antwerpen funnit en klar himmel och
mindre fuktig mark Kanske hade det ock va
rit önskligt om man gått till väga på annat
sätt att armeen åtnöjt sig med att observera
Holland och Belgerne sjeifve fått belägra eita
dellet I sådant fall skulle den Belgiska tribu
nen sannolikt icke hafva genljudit af en skam
lig diskussion öfver monumentet vid Waterloo
Belägringen hade då skett med Belgiska solda
ter kanoner och framförallt penningar och
expeditionen liade ej kostat 3o till 4° millio
ner (Ganska bra
"Om vi i dag emotse en mera lugn framtid
så ha vi derföre ingalunda att tacka ministe
ren utan t vänne händelser som den cj rår för
Den första refbriubillens framgång i England
så fruktbärande på resultäter den andra kri
get i Orienten som till så hög grad upptagit
Europas uppmärksamhet
"Man kunde för öfrigt fråga ministrarna hvil
ka lyckliga följder expeditionen till Antwer
pen medfört Schelden är ännu tillsluten och
frågan om Luxemburg lika oafgjord kan än
en gång försätta oss i kollision med hela Ty
ska förbundsdagen med Österrike med Preus
sen med Ryssland Alla anledningar till krig
aro således ännu icke undanröjda ehuru jag
hoppas de skola blifva det En säker garanti
derför blifva utan tvifvel de vigtiga necsät nin
gar i anslagen som vi torde hafva att vänta
från Hr Krigs-Ministern
(Munterhet till ven
ster
"Man borde för öfrigt undersöka till hvad
pris denna fred hade erhållits hvaraf man
skrutit så mycket om Minio teren hade kom
prometterat Fiankrike genom en blind lättro
genhet eller icke om i8i5 års traktater ännu
voro beståndande
"Sedan en lång tid tillbaka fann man i med
lersta och Norra Europa ett mouvement som
bolde ådraga sig en odelad uppmärksamhet
Centralmakterna befinna sig i en generad ställ
ning med svåra gränsor de äro ärelystna der
före alt de vilja hafva dessa gränsor utvidgade
eller förändra sitt område på ett sätt som mera
öfverensstammer med deras intresse det är ett
mouvement af successiva inkräktningar hvar
till de drifvas af det Nordiska Kabinettet som
sedan flera år tillbaka utvidgar sin makt mot
vestra Europa I trots af i8i5 års traktater
som i sanning tillräckligt försäkrade de absoluta
Suveränernes despotiska intressen befäster Ryss
land sig på stranden af Weiehscln det har ined
eröfra rens rätt ännu mer förstorat sitt omätliga
område Vi deremot ha förlorat våra förnämsta
fästningar flera delar af vårt område ound
gängliga för statens trygghet och vi förblifva
under dessa utvidgningar instängde inom de
gränsor som föreskrefvos Frankrike genom trak
taten af år i8i5
"På samma gång ser man ännu Ryssland al
tid samma Ryssland sträfva alt utvidga sig åt
södra Europa och genom en välberäknad mellan
komst i Turkiets alfärer ständigt fortgå till
fulländande af de stora planer som det Nordi
ska hofvet sedan så lång tid uppgjort Jag på
står att hvarje politik som tillåter de med
iers t a och Nordiska makterna att få utan mot
stånd förstora sig till alla delar strider emot
Frankrikes intressen och är förstörande för de
Tyska staternas oberoende
"Jag vill fortfor Iir Mauguin knapt tala
om Polen
Han erinrade blott att detta land
äfven enligt i8i5 års traktater hade ett obe
roende ett slags konstitution och en förvalt
ning för sig sjelf det liade en ännu mäktig na
tionalitet
"Denna lrjeltemodiga nation finnes ic
ke mer men jag vill icke vidare vidröra de
ras belägenhet ty här linnes ingen som delta
ger deruti
"Man sade i går att i detta afscen le nå
got annat icke återstår än att göra Ryska
hofvet föreställningar samt påkalla dess rätt
visa och mensklighet måste då Frankrike re
dan nedstiga till denna roll och inskränka sig
inom ödmjuka böner Jag säger derföre icke att
man behöfver försvara den Polska revolutionen
Han J icke allé fördömt den (knot Men är det
väl någon orättvisa att fordra att detta land åt
minstone återfår sin styrelse och konstitution
och nationalitet sådana de voro garanterade
genom traktaterna år i8i5 J åberopen stän
digt dessa traktater — och hämten derur hela
er politik och likväl tillåten J att Polen
tvertemot dem blir en Rysk provins jag frå
gar då än en gång äro de respekterade eller
våldförda
"Men här M Hrr kommer jag till frågor af
den aldrastörsta vigt Den ena makten för
svagas genom den andras inkräktningar Wi
en och Berlin borde derföre med oro se det
Ryska områdets förfärliga tillvext Men så är
det icke När man nu tvertom ser Österrike
och Preussen samtycka till denna slukande öf
vervigt måste man då icke föranledas att tro
,1 X » - 1 - I -
att dessa tvenne makter icke hafva ol01 't så¬
dant för intet och att de på förhand genom
några hemliga fördrag blifvit försäkrade
- oni er-
sättningar
"Hafveri J icke
set verkan
häraf Följen
j
M Hrr Österrikes politik Utan att oroas af

Sida 3

&yska ITofVcts ärelystnad utvidgar det stal
let småningom sin makt i Italien och bringar
dess smärre stater under sitt absoluta herra
välde Dess armeer och ambassadörer innehaf
va Venedigs Lombardiets och Kyrkostatens
områden dess agenter styra det Påfliga hof
vet och dess soldater qväfva hvarje skymt af
fribeten Är ockå detta enligt med traktaten
af i8i5 Och på hvad sätt Ryssland inskrän
ker sin ärelystnad derom kunnen J döma i
följd af detta den Hyske Ambassadörens ytt
rande till Påfven "hyske Kejsaren skall al
drig tillåta att folken sjelfva få gifva sig den
konstitution som de finna för sig lämpligast
"Preussen å sin sida blir ingalunda efter i
att hålla sig skadeslöst för de bekymmer Kyss
land kan förorsaka det Det har i följd af
den kommerciella revolution som inträffat i
skötet af Tyskland blifvit en center för hela
konfederationens rikedom Dess handel ^trak
tater öka dess politiska inflytande och skada
Frankrikes intressen
"Slutligen hafva Frankfurtska Riksdagens de
kreter rubbat naturen af alla våra förhållan
den till Tyskland Under iSji års session
då jag frågade Utrikes-Ministern hvilka allierade
Frankrike kunde påräkna svarade lian U
tan att tala om Belgien liana vi dess alliera
de ibland folket i Bajern Saxen och Hessen
med ett ord öfverallt i Tyskland utom i Ö
sterrikes och Preussens besittningar Ministern
hade rätt de voro då våra allierade Men
förbundsdagen har förstört c ^etta politiska tili —
stind och omvändt sakerna
"Det finnes numera intet oberoende i dessa
stater der tryckfriheten förtryckes och man
vägrar tillåta Ministrars ansvarighet der Kam
rarna icke kunna vägra anslagen och der Fur
starne efter behag kunna tillintetgöra de val å
folkets sida som ej gå efter deras önskan Jag
går än längre Tyska förbundet finnes icke
mera till Tyskland kan numera sägas bestå af
tre stora afdelningar Österrike Preussen oeli
Ryssland Beräknen mina Ilrr den omätliga
makten af denna trippel-allians som börjar
vid Nord-Polen sträcker sina besittningar öfver
öknarna i Östern framtränger midt ibland Tysk
lands befolkning bemäktigar sig Italien och
står vid portarna af Lyon Ifrån Tyskland går
den öfver Rhen till Luxemburg och står icke
mer än 4° lieues ifrån Paris Således kan
en fiendtlig armé ifrån den sidan öfversvämma
Frankrike utan att vi hafva en enda fast plats att
göra- det motstånd (knot i centern och utan
att mota något annat hinder än medborgarnes
mod Detta mod jag vet att värdera det så
mycket som någon annan men hvad förmår
modet emot ett öfverlägset antal och emot
förräderiet Erinren er invasionerna åren 1814
och i B15 (Mycket bra mycket bra
"Mbe Herrar uti ingen epok af vår historia
ifrån våra första Konungar ända till republikens
tid och ifrån Kcjsaredömet till restaurationen
ha vi från den Fransyska Regeringens sida sett
exempel på en så låg liknöjdhet och en så våd
lig eftergifvenhet Det finnes numera icke mer
8n en vilia och en enda despotism som förer
hela Europa emot oss och som efter två eller
tre bataljer förlorade åjvår sida
kan taga be
fälet öfver vår hufvudstad Jag känner så vä
söm någon annan Frankrikes resurser och vet
att uppskatta dem men huru stora de än äro
tillåta de oss icke att emotstå en koalition af
hela Europa modet och lyckan kunde ännu
en gång svika oss
"Kastarn vidare en blick på Spanien Hän
delser hafva der inträffat af hvilka vår diplo
mati hade kunna begagna sig men den har
icke gjort det Hvem vet om icke denna un-
Vid pass ao S \t \Qska mjj
derlåtenhet en dag kan ådraga oss ännu en fi
ende och en mäktig fiende
Talaren uppehöll sig nu något vid de Belgi
ska underhandlingarna för att äfven från den
sidan visa att i8i5 års traktater blifvit om
intetgjorda
"Men nej
sade han
"jag bedrar
mig de äro bibehållna de bibehållas i allt som
är emot oss
"Man har i går fästat er uppmärksamhet på
en allvarsam omständighet min ädle vän Ge
neral Lafayette gjorde i går utrikes Ministern
en fråga om icke Heliga Alliansen hade för
bjudit oss att åter uppföra murarne af fäst
ningen Huningen
och Ministern kunde ej sva
ra derpå Hvad Mina Herrar vi våga således
icke att inom våra egna gränsor företaga hvad
vi äre skyldige vår heder och vårt försvar
Denna förödmjukelse betydde dock föga i jem
förelse med alla öfriga dem vi haft att uthär
da om Huningen icke vore en så vigtig posi
tion Jag talar här i närvaro af militärer som
kunna tillrättavisa mig om jag har orätt men
jag ber er tro att jag icke af lättsinnighet
framkommer med något faktum Nå väl Hu
ningen dominerar den enda stenbrygga som vi
hafva öfver Rhcnfloden och en armé
som kom
mer ifrån Basel och passerar förbi denna stad
kan utan hinder framrycka till Paris (Sensa
tion
"De tre svagaste punkterna af våra gränser
äro Savoyen Luxemburg och Basel Vi ha
haft den försigtigheten att se dem till godo för
händelsen af krig men vi hafva det besynner
liga modet att tillåta att man förbjuder oss be
fästa Huningen Se der Mina Hrr till hvilken
grad af förnedring vi hafva sjunkit (Häftiga
utbrott i centern Till höger Det är sannt
"Jag påstår ingalunda att vi hafva att frukta
ett mer eller mindre aflägset krig men en po
litik som endast sysselsätter sig med dagens
tilldragelser som om morgonen lyckönskar sig
att hafva öfver vunnit gårdagens hinder som
alltid fruktar kriget och längtar efter freden
och hvilken för att erhålla denna slafviskt
vädjar till regeringarnas rädda passioner är
den väl öfverensstämmande med Frankrikes vär
dighet
"Mine Herrar det är hög tid Återtagom
den makt och den rang uti Europa som tillhör
oss Jag säger derföre icke att vi böra kasta
oss in uti kriget ett stort folk bör hvarken
frukta eller söka det det bör blott rådfråga
sina intressen och sin ära När vår regering
en gång intagit denna på en gång lugna och
stolta ställning när den satt sig i den ställ
ning att kunna möta kriget utan farhåga så
skall den vara så mycket säkrare om freden
(Bravorop
Fortsättningen af diskussionen nödgas vi upp
skjuta till ett annat blad
STÖCKHOJLBJ
Den 11 Mars
Ibland de till en
stor del toma och baltlösa
diskussioner i Fransyska Deputerade Kamaren
som utgöra ett bland kännetecknen på sinnenas
trötthet efter partistriderna och den likgiltighet
hvarmed en stor del af folket efter att ha sett sina
förhoppningar om en förändrad sakernas ordning
i följd af Julirevolutionen svikna numera betrak
tar de allmänna angelägenheterna ,utgör debatten
om utrikes är ender nas budget ett intressant un
dantag Derr som i ett sammanhang vill se hu
ru det står till med Frankrikes förhållande till
de utländska makterna han läse Hr Mauguins
lal som vi i dag meddela i detta blad Man
trodde för någon tid sedan i anledning af en
bestämd uppgift i de Franska bladen att den
ne talangfulle men ofta passionerade talare skul
le ha blifvit köpt och öfvergått till Ministä¬
ren men genom detta ta I har han på det
mest lysande sätt vederlagt denna beskyll
ning Vi rekommendera i synnerhet lians
yttrande hos dem som ensidigt hemta si
na utländska underrättelser och politiska
ideer ur Journal des Dcbats och andra Fran
syska ministeriella blad eller La Gazetle samt
sedermera svära på
in verba Magislrij aft
oppositionens tal endast innefattar "Rodomon
tader
En pä en gång så sakrik och så kon
centrerad framställning af Frankrikes politiska
ståndpunkt ha vi ej ens träffat under de stor
miga bataljerna med Casimir Perier under i83i
och i83a årens sessioner
Författaren till en med signaturen U un
dertecknad artikel i detta blad angående Mo
tala verkstad har begärt rum för ett svar på
den anonyme Allehanda-Insändarens replik — på
Hr U :s reflexioner öfver Allehanda-Insändarens
anmärkningar — i anledning af Hr Professor
Sefströms första artikel — angående Grefve
Otto August Cronhjelms motion — rörande ofta
vidrörda verkstad men som vi i brist af ut
rymme nödgats afstå från intagande af Insän
darens replik så kunne vi icke eller uppfylla
Hr U :s begäran
KÄlLiVoZKop
MARU ELEONORA
Dig man glömt vid Gustafs-Festen buga
Dig Du Nordens trogna Turturdufva
Dig Du Spegelbild af Freyas stjerna
Balders Kanna uti Valhalls salar
Kraften minnes blott af Odens söner
Karleksminncn som allt heligt glömmas
Hvila blott i Qvinnohjertan ömma
Som i kärlekssolens strålar lefva
Men Du småler lugn vid Gustafs sida
Der Du fått igen hvad otack röivat
Hjeltens Hjerta Riddersmannasmycke
Som Du gömde här invid Ditt hjerta
Detta strängaspel af känslor skära
Denna Eolsharpa der det Goda
Slog ack order från den bättre verlden
fiil din tårkalk hörde att beröfva
Dig det käraste som fanns på jorden
Make Dotter och Reliken dyra
Afven nu man glömt att som «tt Minne
Sätta Dig vid Gustaf Adolfs fötter
Der Din plats liksom en from Maria
Invid frälsarns fot var Bästa Qeleri
0 förlåt Du milda Sensitiva
Hvarje glömska Norden icke anar
1 sin kraft hur kanselspråket lyder
Talar blott om Strid om Seger egnar
Tank an blott åt hädangångna Hjeltar —
Derför glömdes Du på minnesfesten
Utaf Skalderna vid Brages Harpa»
Trubadurer finnas fä i Norden
Finnas de de sjunga egen låga
Tag till cn försoning minnets blomma
Bäst förstås den af Eleonora
Svenska tärnan offrar jemt åt NanVa
Åignilcl och Skön Valborg sina tarar —
Känsel-Drottning Du din gärd ock tage
Invid Schvvedenstein som h vitklädd EngejL
Sitter Du med krans och eterneller
Att Din Hjeltes minnen stod försköna
Kanske var det Du som sänkte stenen
Ifrån b i .n me len» och namnet döljde
Som Du blygsamt döljde Dig på jorden
Endast uppenbar för Gud och Hjelten
Liltzens tärnor se Valkyrian gerna
Rädas icke — vira friska kransar
Åt De Två Gemålerna i ljuset
Som nr molnen» liksom Ossians andar
Sväfva ner i klara stjernecjvällen
M

Sida 4

Allmänheten skall ^nlan
tvifvel med intresse
icniotlaga iöijande lill Red insända
ANMÄLN
ANMÄLAN
Undertecknad ämnar att i förening med na
gla v öhner uttrifva en tidskrift under namn af
Qvartals-Shrifl för Land 'män
I hvilken de hufvudsakligaste momentérna af
Laridtbmket komma att afhandlas hvari redo
g res för de framsteg och uppfinningar i ekonomi
enösomske båor inom och utom Sverige oeli hvari
de ,11 Svenska Landtniaun°n göres uppmärksam
både på de förbättringar hans jordbruk t alfvar
oeli på de fel som ännu torde vidlåda det
Lamma
Utom livad här blifvit antydt liar vår skrift
ännu e» annan afsigt den nemligen att for
Sveriges landtman öppna ett liittils saknad till
fälle till .allmängörande af vunnen erfarenhet
rön oeli försök
— Sveriges landtbruk går fram
St 1 alla delar af riket finnas tänkande oeli
upplysta lamiimnn som följa med sin tid oeli
.samla en skatt af erfarenhet hvilken det vore
en förlust för Sverige — ja kanske för Europa
.— att ej få dela Atskillige af dessa handt
brukare ega vi den lyckan att personligen kan
na och hafva med tacksamhet emottag !t deras
löften om bidrag till vår skrift Genom del
f t på hvilket den kommer att redigeras ge
nom den
iriöderation som vi gjort oss till en
oföränderlig Jag och genom den aktning vi sko
la visa för hvarje opinion — vore den ock mot
satsen af vår egen — så snart den med lugn
oeli sans uttrvckes hoppas vi förmå andra för
tiss ännu obekanta praktiska landtmän att lie
di vår skrift med bidrag
Såsom hufvudsaklig medarbetare hafva vi del
jjojet att kunna nämna Herr Edvard Nonnen
och Herr N E Hofman Bin» båda Elever
af den namnkunnige Thaer Europas största
Agronom hvars umgänge och undervisning äl
ven ulgifvaren under ett ofta förnyadt vistan
de vid MÖglir .skä Institutet haft den lyckan
atl njuta
Skriften skall utkomma enligt hvad titeln
anivder 4 gånger oin året i häften af cirka
6 ark och derutöfver standom försedda med
<cn iithografierad plancli när innehållet sådant
föranleder Innehållet bl ifver i allmänhet
i :o Smärre afliandlingar i åkerbruk och bo
slapsskötsel samt landtbrukets binäringar
j :o Öfversättningar af valda artiklar ur de
bästa utländska (Engelska Tyska Fransyska
och Danska ekonomiska verk och Journaler
3 :o Nya upptäckter rön och försök
4 :o Anmälan oeli Recensioner af nya verk i
ekonomien så väl inländska som ytländska
5 :o Teckningar och beskrifningar på goda verk
tyg och redskap samt tjenliga byggnader m m
antingen nya eller sådana äldre som äro föga
kände men dock förtjena att blifva allmännare
bekanta
6 :0 Qvartalsberättelsen öfver de vigtigaste
tilldragelser i landtbruket och hvad deimed
bar omedelbart sammanhang — så långt de
komma till vår kännedom
:o Anekdoter och berättelser som hafva
afseende på landtbruket
Såsom vårdare af Statens Stamschäferi för
Ei ktoral-far eger utgifvaren tillfälle att i får
skötseln samla åtskillig erfarenhet hvars re
»nitater i denna skrift komma att allmängöras
Dock kommer denna gren af landtbruket ej
;itt intaga ett större rum i vår tidskrift än
<k-ss förhållande såsom en del til det hela
na ni ligen kräfver
Vi inse ganska väl de svårigheter som ligga
i vägen för utgifvandet af en god Landlbruks
tidikrift De skola ej dock afskräcka oss från
p !t förelag soin — om det lyckas — kan
blifva af en oberäknelig nytta Femton års
praktisk handläggning af landtbiuke
en genom
ofta förnyade resor såväl inom scm utom fä
derneslandet vunnen kännedom af särskildta
länders och provinsers ekonomiska olikheter
under ett oafbrutet studium af de bästa skrif
ter i landtbruksvelenskaper äro de garantiei
för skriftens duglighet som utgifvaren på för
hand han erbjuda allmänheten de blifva dock
snart otillräckliga om den ej genom sitt inne
håll kan bereda sig ett mera grundadt förtro
ende
Prenumeration med 3 Rdr Banko för h» 1
årgång emottages i Stockholm hos Hrr A Wi
borg ik Comp och i landsorterna på afla
Postkontor hos llrr Postförvaltare hvilkas arf
vode betalas af Redaktionen och hvilka vi
härined anmoda att prenumerationsmedlen be
näget emottaga och under nedanstående adress
till redaktionen öfversända Prenumerationen
är öppen till April månads slut och första häf
tet ut kominor under loppet af nyssnämnde må
nad Grenna och Näs d 27 Febr i8J3
J Tli IValhliorst
ANNONSER
TILL SALU I-INNES
Af trycket har utkommit och-säljes i Öster
grenska Musik- och Bokhandeln
Gd h Eh
Gud och Eyijheten
öh dkbkiföi
j
Bön- och Andaktsbok utgifven ai lies t ner öivers af
Freberg (2 :dra upplagan i Rdr 16 sk- samt Holbergs
Komedier 7«de delen 1 Rdr Eko
Frän trycket liar utkommit och säljes i Bergs
samt de fleste Boklådor i Stockholm och Lancls-
orterné
Andaktsbok för Ln ^dom
O
inneh Nattvards- och andra for ungdom vigtiga betrak
telser häftad 2 Rdr Z sk bunden 2 Rdr 20 sk Bko
Fran trycket liar utkommit och säljes a 2
Rdr 16 sk Bko i W Luodequists .Bokhandel
FM
F M Franzéns
SKALDESTYCKEN
4 :de Bandet
4
Uti Utters och Ali bergs Bokhandel samt
hos författaren C O Fineman försaljes Anvisning till
Folkskolors Organisation och ledning efter
"Wexelun
dervisnings-metoden pb 36 sk Inledning till Geome
trien jemte JLineartecknings-Öfningar vb k 12 sk
JDikteringskurs eller Förberedande delen af S venska
Språkläran 2 :dra tillökta uppl vb h 13 sk Lärobok
uti IXuknekonsten pb Z2 sk Höks tafs- Stafvelse
Prd- och Renl-äsnings-Bok 2 :dra tillökta uppl vb å
sk allt Bko Utom de pag 70 uti ofvannämnda An
visning uppgifna Tabeller finnas ät ven 1 Tabell om sif
fertal och 4 i or Qvatuor Species tillsammans 12 sk Bkp
Uii VV LUi \l )E ^Ul81S Bokhandel
lins om Mekaniken med tillämpning till Bruk och
Bergverk af NUMDfT /LL och 11INNM4N --ne
delar n rd pl .f vb 15 Rdr 16 sk Matrikel öfver Svea
Rikes Ridderskap och Adel af r STJERNEMAN
fortsatt af jj MlIBINJDll ii och QQ1 IxLIEif 7 du .r i
vb .» 25 Rdr Svea Rikes Iiidderskaps och Adeps V a
penbok utgifven ur iZZo på Riddarhus-TDirektio
nens förans tältande vb 15 Rdr 10 sk BesknJ ning
öfver Riddarholms Kyrkan af ROTHLIEB vb 2
Rdr 16 sk Försök till en historia om Sveriges Adel
vb 1 Rdr 16 sk
Uti VV JLU_ \DEQUISTS Bokhandel ä i3
Itdr 16 sk Bko
Klopstocks siiramtliche Werke i 1 2 vi
Af trycket har utkommit och säljes a 2 Rdr
16 sk Eko i Hedboms Bok-och Musikhandc (vid Mynt
gatan Skaldestycken af Frans M Franzén 4
-de de
len
I de flesta Boklådor i Stockholm säljas föl
jande arbeten
Tankar om Guds Ord 36 sk
Tankar om lifvet efter detta 16
Tankar om Syndafallet —
Tröst för den brottslige 2 uppl 24 —
Tidens ande Skådcdikt 3a —
Läsning för Döende 4 —
Predikan på Långfredagen Öfvers 4 —
Predikan om yttersta domen öfvers 8 —
KrMendomskunskap for små Barn 4 —
Tankar ora meiiniskanj» frihet 4
Geometri på filosofiskt sätt betraktad 4 UPP
lagan
28 —
Några delar af Naturkunnigheten 6 de
lar Bko Rdr 1 32 —
Kågra grundsatser ifrån Sftriska Trigonome-
*Ttneti granskade
S —
till Sfcri-L Ti :gotf *ro <tfri 16 —
Anmärkningar vid Ilögre Geometrien 8 —
Svar på Svenska Akademiens fråga Hvilka
äro medlen att uppväcka oeli
undei iiållu Pa
triotism och en rätt nationlig anda 24 —■
Å fasta Egendomen N :o 3 i Q v Glaucus vid
Skeppsbr emellan Johannis-och GafFelgränderna med
ny ordningsn 50 samt I fastigheten Nso 2 i ^v Laxen
med ny ordningsn !g vid Återvändsgränden i Maxia
Församling mottagas köpeanbud till nästk Mars manad»
slut af Hr Radman I U Rinman
Enligt af denna stadens Auktions-kammare
utfärdad kungörelse kommer BERGSUNDS Jerngjuieii
bestående af en Flammugn en Cupolugn samt 2 ue till
redde Reverbererugnar med öl rigo tillhörande ibyggna
der och verkstäder att till offentlig försäljning utbjudas
d 2Z nästinst Mars För dem som under tiden Önska
att bese nämnde egendom tillkännagityes det Beskrif«
ning och Värdering pi densamma älven finnes att till
gå pa stället enär Hr Biukspatron och Ridd AS "ilcke
efterfrågas som jemväl lem nar tilliälle till alla lägenhe
ters besoende Skulle någon under anslagstiden k nämn
de egendom vilja aigiiva skriftlig förse ^ladt anbud si
emottages sådant pS Herrar Joli (-hr Pauiis et Comp»
kontor vid Skeppsbron Stockholm d 13 Febr i855«
G F SMERLING
"VV GUSTAF PATER SEN
Carl Nylén (JS ;o 2 Johannis Gränd försäljer
Kaffe Eng och Bra .fil Terres Socker i Tunnorp
Portvin Madeira B åda och Hvita Viner Gham
pugne Vin Fransk Sprit Batavia Arrack Lakrits
Sicil 1 \a Smack Valnötter ock Spansku JSrötter Kork
i qvar tb al ar Tältduk Buldans gröfre lärft er brun
beredde Fårskinn Stenkolstjära g öfre och finare
Engelska och Svenska slipstenar - l \onceptpappert
Skrifpennor samt Italienska Marmor skifv or •
ÅSTUNDAS KÖPA
Toma Ljus-Lådor köpas på Fabriken vid
Malmskilnadi gatan T :0
DIVERSE
För ett hederligt Fruntimmer eller en ;Ung-
kaTl finnes till instundande flyttning 2 :ne snygga rum
utan menbler men me
.4 eldning och städning Mt hyra
uti Huset N :o 26 Qvarteret Wahrenberg hornet at Störa
Wattugränd och Drottninggatan undeilättelse eihlilos
i samma Hus 5 tr upp dörren till venster vid trappan
Om någon ai Herrar Fabriksidkare eller
handtverkare skulle ästunda en säker forsäljningsmail
uti någon dertill egna 6 bod eller någon af Hrr Husäga :o
eller Posses-siona ter en pålitlig Commi
«sionar till Ege li
domars eltersyn eller upphandlings och lörsäljnlngs
CommisBioners förrättande ra in si erbjuder sig dertill
en stadgad man hvars tid bliivit genom indragning af
hans i liera Ir vid publikt verk innehaida tjenst ledig
Autentikt betyg öiver en llngvarig noggrann och beiyd
lig pennings-förvaltning kan presteras om den härå
uppmärksamme täcktes uppgifva adress till vidare öf
vereiiskommeJso i lörseglad biljet till F W« som inlem
nas pa Aftonblads-Kontoret
För en yngling som skrifver en vacker stil
och som är kännare af yttre KontoTsgöroroål iån p 'ats
pi ett större Handels-Kontor med fördelaktiga löns vit
kor da han uppgifver sitt namn och adress i
°
Ciijett till
L I pa Dagbiads-Kontorer
Lndtr nästinst IvSTl ^GS MAPtKVAD i
Christinehamn den 26 Mars utbjudes på öppen och
frivillig Auktion Åtskill at frami Rammarh W
"Wirgina
Sterbhus tillhörige Egendomar i Nya Kopparbergs Bergs
lag Tryckt beskrifning finnes att tiilgå
i Stockholm pä Krokfors Magasinet vid Riddarhus
torget
i Göteborg hos Hr ÖfversteLöjtnaiiien m jn C
Wirgin
i Örebro hos Hrr C G et J T Broms
i Christinehamn hos Hr Superkargoren C Is Kullgren
i Carlstad hos Hr J Fröding
i Philipstad hos Hr Brukspatron John Mitander
i Nora hos Hr Kiono-Befallningsman Hassel
Köpevilkoren uppgixvas vid A .uktion5tillfället
En Salubod passande för Viktualiehandel be-
lägenheten i sjelfvs Staden otekring Brunkeberg eller
Blasieholmen gjorde händelsen att en sådan fournerad
finge öfvertagas vore efter önskan Reflecteurn härå
torde benäget inlemna sin adress i Biljet till Contant
Accord N :o 100 på Attonblads-Kontoret
PENSION
för större och mindre flickor der grundlig undervisning
gifves uti Christendomen Musik Fransyska Rita Räk
na och alla fruntimmers sömnader Högsta priset är 10 Rdr
B :co och förminskas det alt efter hvad de skola lära
Adress lemnas i Koramissions-Kontoret i Hökens gränd
JSörker cbartor gravurer litbografier m m
införskrifva» ftin Danmark Frankiike och Tyikland
Bcnom randcrteeknades törtcrg Allt beraödande skall
blifva an vand t att med möjligaste skyndsamhet ii de
requirerade sakerna hit och alt priserne b !it va sa facila
en ogyiinaude kurs medgifver Resp requirenter behaga
de med första aflemna förteckningar pä hvad som önskas
inföi skrit vet Stockholm d 5 Mars 1Z5Z
NORMAN et ENGSTRÖM
Till Christinehamn åstundas resesällskup om
kring den 14 i denna månad underrättelse lemnas i
Pripps Kryddbod vid Regeringsgatan
HOS L J II T F R T A
SUPPLEMENT ii

Sida 5

II Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Måndagen den 11 Mars 1833
ledan Hr von Stjerneman och hans Trum
slagare Nya Argus nu gjort en liten paus
begagna vi tystnaden Tor att äfven begära
våra Läsares uppmärksamhet åt Landshofdin
ge-Embetets i Linköpings Län afgifne utlå
tande uti det bekanta målet angående den
såkallade "Stjernemanska skatten
Till Kongl Maj :ts och Rikets Kammar-Kolle
gium
i833 den 25 Februari föreliaft lios Kongl Kam
mar Kollegium och tilläts klagandcrne att i målet
afgifva påminnelse innom fjorton dagar efter här
om skeende anslag som af Rcgistratorn besörjes
Skolande desse handlingar emedlertid vara för kla
ganden att tillgå uti r .sta Provincc-Contoret An
slaget den 26 Februari i§33
Jemte det jag i anledning af Kongl Kollegii Kom
muuikations Resolution den 22 November sistl år
!N 3652 infordrat F von 'Stjerncmans förklaring öf
ver Östkinds häradsboers genom Sockne-fullmäkti
ge Herr Kammarherren Grefve Eric Arv :son Posse
Öfver Audilören Otto Westfelt Inspektören Johan
^Nystrand samt Bonden Sven Jonsson i Sotterstad
hos Kongl Kollegium anförde besvär emot Konungens
Befallningshafvandes i Östergöthland den 28 förut
gående Augusti vidtagna Beslut i anledning af en
den 23 i samma manad förrättad Entreprenad-Auk
tion för fiirjroddens bestridande öfver Blåviken emel
lan Färjestad och Qvarsebo Gästgifvaregårdar i nämn
de härad får jag äran samma förklaring tillika med
de remitterade handlingarne härhos öfverlemna samt
dervid äfven afgifva Konungens Befallningshafvandes
i ämnet infordrade Utlåtande
Sällan har väl tillförene ett till sin natur och
rättsgrund mera enkelt ärende så varit föremål för
Advokaturens alla konstgrep som det ifrågavarande
uti hvars behandling af k lagandernas Skriftställare
de mest förvrängda nppgifter om sakens verkliga be
skaffenhet städse förekomma i förening med bemö
dandet att på allt sätt äfven genom Tidnings-pressen
den magt hvilken nu för tiden all sjelfständig Emj
betsmannamyndighet skall vara underordnad söka
bearbeta allmänna tänkesättet till en ensidig åsigt a (f
målet som den oväldiga lungt pröfvande domaren
visserligen icke delar Detta synbara sträfvande af
klagandemc och de»as Tidnings-referent skall dock
icke afhälla mig från en fullständig utveckling af de
skäl hvilka föra ni ed t min klandrade åtgärd den jag
med tillförsigt underställer hvarje fördomsfri gransk
»ing i hvilken väg som heldst densamma än raa på
kallas
Utan att inlåta mig i någon onödig historisk
berättelse om hvad i ärendet sedan längre tid
tillbaka blifvit vjdgjordt derom Kongl Kolle
gium som en gång förut prÖfvat målet otvif
velaktigt tagit erforderlig kännedom och hvilket
således icke rör frågan om den senare Entreprenad
auktionens bestånd vidare än att klaganderne der
igenom fått anledning att för allmänheten kungöra
huruledes mitt förra beslut angående Färjinrättnin
gens bestridande blifvit både af Kongl Kollegium
och af Kongl Maj :t i Nåder ogilladt en omstän
dighet som ehuru af mig- icke anad dock ej kan
inverka på min enskilda öfvertygelse om saken skall
jag genast söka att visa det jag blott handlat i full
komlig öfverensstämmelse med Kongl Kollegii eget
bestämda förordnande i ämnet af Kongl Maj :t i
Nåder fastställdt
Kongl Kollegii Utslag i detta mal den 11 April
i83t innehåller nemligen med klara och oförtydliga
•rd ogillande af östkinds Huradshocrs yrkande att
»jelfve» på sätt dem bäst syntes få besörja 0111 färj
rodden yid Färjestaden samt stadgar deremat att
färjhållningen derstädes på da af HUradsboerne uti
den 1 Februari i83o upprättad t förslag bestämde
vilkor 1 skulle vid ny entreprenadauktion utbjudas
for 20 år alt denna auktion borde y 'd en och samma
tid förrättas både å Landskansliet och vid Färjesta-
i Mark väl — Desse vilkor ändrades högst betyd
ligt uti Landskansliet — utun att Häradet yisite
»it ord derom
den samt i god tid IIförut inom Östergöthlands och
Södermanlands Län äfvensom uti allmänna Tidnin
garna kungöras och slutligen alt färjhållningen
skulle upplåtas åt den som "i sådan ordning
stadnade för lägsta anbudet och genast vid auk
tionen aflemnude antaglig borgen för behörigt full
görande af Entreprenörens färjhållnings-skyldighet
under de 20 år för hvilka anbud gjordes Detta
Kongl Koll .gii Beslut har Kongl Maj :t ge
nom Utslag den \l April nästl är gillat och stad
fäst hvarefter Kongl Kollegium under den 10 der
påföljde Maj hit Öfversändt samma Nådiga Utslag
"till behörig efterrättelse eller som lärer vara
detsamma för att verkställas utan någon föreskrift
om kommunikation deraf med klaganderne hvilket
dessutom så mycket mindre kunde komma i fråga
ehuruväl denna underlåtenhet blifvit af dem såsom
en af mig begången förment försummelse anmärkt
som de sjelfve vore parter i målet och således plig
tige att af Kongl Maj ;ts Kådiga Beslut förskaffa sig
del samt jag ännu aldrig under min Embetsför
valtning erfarit att ett af Kongl Maj :t i tvistemål
meddeldt hufvudsak li gt utslag bör af exsekutorn kun
göras för pat terne innan det samma kan till verkstäl
lighet befordras Det var endast klaganderne förbehål
let att såsom ett medel till deras i ofri gt åsyftade ända
mål äfven framkomma med ett sådant grundlöst på
stående som jag icke kan tillerkänna vidare upp
märksamhet i synnerhet som i auktions-kungör el
sen utslaget uttryckligen åberopas
I underdånig följd af Kongl Maj :ts högstberörde
beslut bl ef alltså af mig den 23 Juni kungörelse ut
färdad om ny Entreprenad-Auktion den 23 påföl
jande Augusti så väl här å LandsKanslict som vid
Färjstaden till FärjIiåUningens öfverlåtelse åt den
minstbjudande på vilkor en li g a med de förut fast
ställde som i kungörelsen till en del och i det
för Spekulanter tillgängliga entreprenad-kon tråk tet
fullständiga !e bestämdes Denna kungörelse blejf in
om första hälften af Juli månad uppläst både i Ör
stergötland och Södermanland samt infördes den 6
i sistnämnde månad uti Post och Inrikcs-Tidhingar
ne Det upprättade Entreprenad-kontraktet är al
deles lika med Härads-Boernes eget den 1 Februari
i83o dertill afgifne förslag blott med den skilnad 2
2 Det var i hög grad ovänladt att finna en dylik
framställning i en skrift undertecknad med Herr
Landshöfdingen Grefve Hamiltons —• så allmänt
och rättvist vördade — namn
— Må allmänheten
döma hvem som här följt sanningen antingen
Häradets Ombud som påstått att kontraktet un
dergått en egenmäktig och väsendtlig förändring
eller Lands-Kansliet «0111 före g ifver motsatsen
Kongl Maj :t befallde den April 1332 att
Landshöfdingc-Embetet skulle med hörsammande
af Kongl Kammar-Kollegii föreskrift i ämnet an
stälja en ny entreprenad-auktion ä färjeliållningen
"pä de af Häradsboer ne ombud ingång na och u
ti deras afgifne förslag till enlreprenad-kontrakt
den 7 Februari j83o intagne vilkorLands-Kan
sliets förra auktion hade blifvit kasserad emedan
man på samma Kansli hade Häradet ohörd t än
drat en punkt i kontraktet och man hade skäl
till den förmodan att denna tillrättavisning ej
skulle så snart glömmas och Häradet öfver raskas
med nya förändringar i öppet trots af Kongl
Kammar-Kollegii af Konungen gillade föreskrif
ter Men se här hvad som hände
Det Kontrakts-förslag som var af Häradets Ombud
undcrskrifvet bestämde i :de § att som en ny
färja tarfva des skulle entreprenad-summan anses
såsom ersättning för dess ombyggnad och stadgades
härom ordagrant att
_
•— Entreprenörens skyldighet blifver att fär
jans NYBYGGNAD och underhällande om
besörja
— -—
Detta förvandlades sans facon af Lands-Kansliet
till följande lydelse
det blifver entreprenörens skyldighet att fär
jans värd och vidmakthållande ombesörja
« — Och var icke denna ändring "väsendtlig
Enligt det förra stadgandet ansåg Häradet sig
befriad t för en omkostnad af mer än 1000 R :dr Ban
ko som den utdömda färjans ombyggnad er
fordrade i denna förmodan styrktes äfven me-
uti 7 § att Konungens Befallningshafvande lemnade
sockn arne 3 månaders betalningstid af Entreprenad
summan i stället för förut bestämde 2 månader en
omständighet den jag icke trott äfven skolat blifva
föremål för deras klander men hvaraf kan slutas
till halten af deras klagan i öfrigt äfvensom der
utinnan att hvad samma § innehåller om färjanslofii
byggnad naturligtvis icke kunde inflyta i det senare
uppgjordt efter mera än 2 :ne års förlopp under .hvil
ken tid ny färja blifvit anskaffad 3 Vid den på det
ta sätt kungjorde och tillkomne sista Entreprenad
Auktionen som på en gång förrättades här å Lands
Kansliet och vid Färjestaden blef Färjhållningen "i
sådan ordning å Land >Kansliet inropad af von
Stjerneman genom lagligen befulIniägtigadt Ombud
för den vid tillfället minst erbjudna dumma och e
mot aflemnande af föreskrifven vederhäftig borgen
Hans anbud blef emedlertid icke i "brådstörtning
faststäldt eller genast antaget utan endast
såsom det minsta här på stället tills vidare
i Protokollet antecknadt i afbidan på rapport
från Kronofogden i orten om utgången af Auktionen
vid Färjestaden men sedan deraf inhemtades att nå
got anbud der på stället icke skett ehuruväl Sook
nefullmäktige varit tillstädes då först finner jag mig
föranlåten savida Kongl Maj :ts Nådiga Beslut icke
skulle vara ord utan all betydelse och mening atfc
stadfästa von Stjerncmans anbud till ömsesidig ef
terrättelse utan att jag kunde medgifva Häradsboer
ne någon pröfningsrätt af ^anbudets antaglighet så
som dem redan på förhand frånkänd genom Kongl
Maj .ts ovilkorliga föreskrift om Färjehållningens upp
låtelse vid Entreprenad-Auktion åt den som med
behörigt iakttagande af hvad derjemte i öfrigt stadga
des
"i sådan ordning stadnade för lägsta anbudet
samt ej eller i deras eget kontraktsförslag dem för
behållen eller förvarad
Eft r denna på handlingarne grundade framställ
ning af förhållandet lärer Kongl Kollegium inse att
giltigheten af mitt öfvcrklugade beslut hufvudsakli
gen och endast beror på besvarandet af följande 2 :ne
frågor har Kongl Maj ;ts om förmäl te Nådiga Utslag
blifvit efter dess innehåll af mig rätteligen verk
stäldt eller har jag dervid öfvers k rid it eller åsido
satt något nf hvad jag i sådant afseende bort iaktta
ga Om efter hvad jag vill tro den förra af dessa
frågor måste besvaras med ja likasom den senare med
nej så kan jag icke inse eller förstå huruledes jag
bort eller ens utan ansvarig påföljd kunnat förfa
ra annorlunda än jag gjort Lika litet som jag för-
nigheteten högtidligt genom Landshöfdinge-Em
betets auktionskungörelse uppläst i alla Kyr
kor i hela Östergötland och i Nyköpings Län
samt den 6 :te Juli i832 införd i Post- och Inri
kes-Tidningarne deruti det kungjordes alt entru
prenadsumman komme att anses såsom ersättning
—• —
"för färjans byggnad och underhåll
_
Och likväl — utan aktning för sin egen kungö
relse och utan afseende på Konungens resolution-—
ändrade Landskansliet detta vigtiga vilkor hvar
igenom till Hr von Stjerncmans fördel Häradet
ej blott betungades med den omåttliga entreprenad
summan utan äfven det dryga onus att skaffa ny
färja flyttades från Hr von Stierneman på Hära
det
— Och denna ändring i Kontraktet anser inan
likgiltig
Då hvarje ord af hvad jag yttrat styrkes af
akterna i målet bekymrar det mig föga att höra
Hr von Stjerneman och hans iegda oqvädare skrika
om "osanningar och "falska uppgifter
utan att bevisa en enda Då den sjunkna tid
ning «om Hr von Stjerneman värfva t blyges
att direkt uppträda mot östkinds Häradsboers
rättmätiga sak söker han åtminstone försvåra dess
utförande genom att nedljuga Ombudefé
Man måste känna ett djupt medlidande med den
som omständigheterna eller böjelsen drifyit att
utbjuda sig till redskap för så lå ^a bemödan
den (Ins anm
3 Denna färja var af Landshöfdi ngc-Embetet kasse
rad — och likväl åberopar man att dess tillvarel
se gjorde en ny öfverflödig .- Skall oförrätten äf
ven åtföljas af gäckeri — Om Häradet än hale
beställt femton färjor berättigade sådant icke
Landskansliet att ensidigt ändra kontraktsförslaget

Sida 6

»i5r ått fatta huruledes von Stjerneman derest bans
anbud för honora medfört förlust kunnat emot Hä
radsboernes vilja undandraga sig förbindelsen deraf
lika litet begriper jag huru desse senare på grund
af laga skäl skola lyckas St t få Verkan af Entrepre
nad-Auktionen undanröjda Jag har icke att bedöma
tmruvida Entreprenad-summan är för hög eller ej
Tillfälle till täflan i detta afseende har för vederbö
rande varit öppet H och dtt är alltså häradsboernes
eget fel att de icke en gång vårdat sig att hafva ett
Ombud tillstädes vid Auktionen här till deras rätts
levakande utan med så oförsvarlig liknöjdhet för
att icke säga försummelse lemna t en för dem så
vigtig angelägenhet åt slumpen När nu ändå så skett
måste de stå sin egen skada Förhållandet förändra
icke i någon måtto deraf att striden föres på ena
sidan af en ensam person och å den andra af en
större menighet ty den förres rätt är inför Lagen
lika helig 5 som de sednares och desse ega dessutom
i värsta fallet ersättningstalan öppen emot de Om
bud som så illa besörjt deras af Koramittenterne er
håilne uppdrag
I afseende på klagandernes anmärkning att blott
eit verklig spekulant skall vid Auktionen varit till
städes får jag endast hänvisa till Auktions-Proto
kollet med det tillägg att Konungens Befallnings
hafvande icke egde affordra någon af Spekulanterne
borgen för inropet innan ett sådant inrop egt rum
Vetta synes väl eljest vara temmeligen klart för hvar
och en som eger det ringaste begrepp om en Entre
prenad-Auktion men sakens beskaffenhet torde dock
ej göra det alldeles öfverflödigt att derom här på
minna Likasom jag föranlätes ytterligare fästa
Kongl Kollegii uppmärksamhet på det bestämdt orik
tiga i klagandcrnes föregifvande att pröfningsrätt al
anbudets antaglighet dem tillkommit ty sådant har
hvarken Kongl Kollegium sjelf eller Kongl Maj
JfÖrordhat och dermed skulle äfven verkan af alla
Entreprenad-Auktioner hafva förfallit eftersom hä
radsboerne som emot Kongl Maj :ts Nådiga Beslut
Lnnu fortfara att vi ^a mycken lust för och påyrka
att få efter eget godtycke föranstalta om färjehål I
»ingen derigenom hade fått tillfälle att förkasta
Hvilket anbud som heldst och på det sättet i sjelfva
verket tillvinna sig en rättighet som af Kongl Maj :t
blifvit dem i Nåder betagen Delta var jämväl af
Kongl Maj :t
högst upplyst förutsedt och någon pröf
ningsrätt menigheten alltså icke beviljad
Något deltagande af Qvarsebo församling i nu ifrå
gavarande utgift kommer ej i fråga och nämnde för
samlings hörande har derföre icke erfordrats
Ehuruväl jag hittills ej erfarit någon påföljd af
l»itt en eller annan gång hos Kongl Kollegium gjor
de påstående om ansvar å Parter för otillbörligt skrif
sätt finner jag mig dock föranlåten att till Kgl Kol
legii pröfning hemställa huruvida sådana uttryck
som att Liandshöfdinge-Embctet gjort godtyckliga in
grep i klagandcrnes rättigheter att Konungens Be
fallningshafvande i öppet trots af Lag och rättvisa
påtvingat Menigheten i Östkinds Härad en beskatt
ning af den mest öfverdrifna art som kan tänkas
och att genom Landshöldinge-Embetets våldsamma
heslut egenmäktig skatt och tunga blifvit å folket
lagd ni ni dylikt som i besvären allestädes före
kommer må kunna af Kongl Kollegium leninas utan
allt afseende Jag yrkar att ansvaret härför matte
bestämmas i enlighet med i Kap 5 § Utsökningsbal
ken och anhåller om Kongl K .ollcgii utlåtande öf
ver detta mitt påstående Linköpings Slott i Lands
Kansliet den 19 Jan i833
WHil
G W Hamilton
Gust Nordström
Vidimeras
Ex Officia
L F Jung
k
g
T f Kammarskrifvare i Kongl
Kammar-Kollegii Första Pro
vins-Kontor
4 Denna förmenta försummelse upp häfver icke ver
kan af de mulliteter som begingos af jiuktiqnsför
rättarn
Z Var icke menighetens rätt att få bihehålla Kon
traktsförslaget oförändrad t — afven "helig
E
En berättelse ur Antonio PogorePskijs
Gengin ^are
'n afton uppstod i en krets af förtrogna
vänner samtal om postvagnarne emellan Pe
tersburg och Moskwa Någre af mina van
ner som af erfarenheten kände nyttan och
fördelarna af denna anstalt berömde den
mycket och den unge R
hvilken icke säl
lan af «n afgjexda förkärlek för allt Ryskt
RESAN I POSTVAGNEN
förleddes till orättvisa och pårtiska omdömen
påstod att de Ryska postvagnarne voro vida
förträffligare än andra länders
"Vagnarne
sade han
"äio mycket beqvämare postiljo
nerne höfligare Men våra postvagnars för
nämsta företräde är deras hastiga fart Är ic
ke vägen alltför dålig så räcker resan från
Moskwa till Petersburg icke längre än tre da
gar och man måste medgifva att en så
■skyndsam resa skulle i ett annat land isyn
nerhet i Tyskland anses otrolig
"Kan väl något
fortfor han
"vara trå
kigare och mera t l ottande än de Tyska post
vagnnrne Föreställ er en ofantlig vagn fram
för hvilken späntias några höghenta långa
och stela kampar hvilka under hela sin lef
nad aldrig ens gjort en rörelse af lätt traf
Jag har blott en gång gjort en sådan resa
och har aldrig någonsin slitit så ondt Då
jag salt i denna klumpiga kista som knap
past rörde sig ur stället trodde jag mig fär
das i en likvagn I sjelfva verket liknade
också mina kamrater sjuka som skola föras
till hospitalet och endast deras snarkningar
voro ett säkert bevis på att jag icke reste i
sällskap med lik
"Tala inte så bäste vän
föll jag den
unge R i talet
"Den som säger för myc
ket säger intet Jag har väl icke rest i di
Ryska po-tvagnarne men de utländska äro
mig tillräckligen bekanta Det är väl sannt
att de färdas något långsamt men denna
långsamhet uppväges å andra sidan af föide
lar dem man väl svårligen har i Ryssland
"Och af hvilka fö delar då fiågade R
"Fördelarne af ett ganska angenämt säll
skap som man merendels träffar i de utländ
ska postvagnarne
var mitt svar
"Jag har
flere gånger rest på dem i Tyskland och må
ste enligt sanningen intyga att jag alltid vid
sådana tillfällen blifvit bekant med menniskor
utmärkte genom förstånd bildning eller ori
ginalitet Ofta voro bekantskaperne af det
slag att det angenäma intryck de gjorde på
mig ännu efter mer än tio års förlopp icke
kunnat försvinna ur mitt minne
"Säg snarare ur ditt hjerta
inföll R
"Jag känner alltför väl din romaneska fantasi
och din besynnerliga ide
att öfverallt söka
originaler Såsom sådant förefaller dig den
hvars rock är af o /an lig snitt eller orätt hop
knäppt En lång lugg eller en med snus be
stiöMd väst göra i dina ögon tillfyllest för at
nöja en menniska på originalitetens trappa —
och jag tviflar ingalunda att du funnit sådana
originaler i mängd i Tyskland Om också
dessutom slumpen gjort dig till sidokamrat
med en trind och rödblommig Tyska hvad
under då ora resorna i Tyskland gjort och
qvarlemnat- ett så angenämt intryck hos dig
Alla skrattade jag rodnade såg på klockan
och vi skiljdes från hvarandra utan att ha
löst den frågan hvilka postvagnar förtjena
företrädet våra eller de utländska
Följande dagen förde mig min vanliga mor
gonpromenad till Mjasnizkaja Då jag gick
(öibi diligenskontoret såg jag en vagn färdig
att afgå Jag kan ej bestämdt säga om går
dagens samtal föranledde mig att rigta min
synnerliga uppmärksamhet på densamma el
ler om detta hände ef någon annan orsak alltnog
jag inträdde på diligenskontoret i den fasta
(öiesats att resa till Petersburg
"Huru många äro passagerarne frågade
jag förvaltaren
J 'Blott en plats finnes upp
tagen i vagnen och troligen lärer ingen mera
anmäla sig ty om en timma måste vagnen
afgåj och ännu synes ingen till
Underrät
telsen att vagnen var tom liade nästan beta-
Namnet på en gata i Moskwa
git mig lusten för resan men jag vet icke sjelf
huru det kom till att ja likväl beslöt in
skrifva mitt namn hvarpå jag genast skyn
dade hem för att laga mig i ordning till re
san Inom en timma var jag tillbaka i Mjas
nizkaja Min reskamrat väntade insvept i
en stor kappa på det ögonblick då vagnen
skulle afgå Vi stegoupp i vagnen postiljo
ne n svängde sin piska — och så bar det af
framåt vägen till Petersburg
Utan tvifvel vänta mina läsare att något
ovanligt skall möta mig under resan som kun
de med skäl anses såsom ett värdigt föremål
för en berättelse och det allmänna intresset
Om så skulle vara så bedrager man sig myc
ket Vi uppnådde Nordens hufvudstad utan
ittens det ringaste af betydenhet föreföll På
hästar var aldrig brist vägen var den vac
kraste man kan tänka sig vagnen gick ingen
gång sönder kortligen jag öfvertygade
mi» alt våra postvagnar äro om ieke bättre
dock i ingen mon sämre än de utländska Men
om jag icke mötte något äfventyr på min re
sa så hade jag dock fullkomlig ersättning der
löre i bekantskapen med min reskamrat och
hans historia som föreföll mig så märkvärdig
och utomordentlig att jas genast efter min
.inkomst till Petersburg ned kref allt hvad jag
hört
Då vi stego in i postvagnen kastade jag
en flyktig blick på min reskamrat Han tyck
tes vara en man af omkring femtio år Den
vida kappan i hvilken han var insvept hin
drade mig att nogare betiakta hans anlets
drag hans svarta eldiga öga förrådde en li
ka sä eldig och stark själ och hans tätt sam
mandragna ögonbryn äfvensom de djupa få
rorna på pannan läto sluta till en af olycka
och bekymmer svårt pröfvad man
Det behöfver knappt nämnas att vid för
sta anblicken af den obekante en lillig ön
skan uppstod hos mig att lära känna honom
närmare lian besvarade min hälsning höfligt
men dock så att jag icke kunde misskänna
hans motvilja att med mig bölja ett samtal
och sedan några ord blifvit vexlade oss emel
lan iakttogo vi en djup tystnad Den obe
kantes uttal löirådde genast att han icke var
Ryss lian hade dragit sig tillbaka i ett hörn
j ig i det andra och på detta sätt foro vi
till föi sta stationen ulan något afbrott i vår
tystnad
Jag betraktade honom då och då ifrån si
dan En gång drog lian fram sin näsduk ur
fickan öppnade något kappan och jag såg
då i knapphålet af hans rock den helige Lud
vigs och Hederslegionens ordenstecken San
nolikt en Fransman tänkte jag och så snart
vi ankommo till Tschornaja Grjas
skyndade
jag ur vagnen för att af konduktören göra
mis underrättad om min reskamrats namn
Konduktören visade mig resepasset och jag
läste "Afskedade Franske Öfversten van der
K
Detta var allt hvad jag första dagen
af vår resa kunde erfara om denne man
Natten inbröt och konduktören befallde
alt stadna för att tända lyktorna Van der
K vände sig i hast till mig i hans an
sigte låg ett uttryck af oro —
"Min Herre
sade han tillåt mig fråga om det skulle va
ra Er obehagligt om lyktoine förblifva o
tände
Denna fråga föreföll mig besynnerlig
emedlertid svarade jag på Fransyska "För
ingen del min Herre det gör mig detsamma
"Det är mig en stor fägnad att Ni talar
Fransyska
sade Öfversten
'Ty på detta
språk kan jag lättare meddela mig med Er
JNi visar så mycken godhet att jag tager mig
friheten bedja Er sjelf tillsäga konduktören
om att icke låta antända lyktorna Ty

Sida 7

han gör salt er t förr Er till viljes
Jag upp
fyllde straxt ha >is önskan men oaktadt alla
mina böner ville konduktören icke efterkom
ma densamma
'Jag miste akta va»nen li
kaså väl so in de resande var hans svar
.Natten är mörk och om en olycka händer
så kommer dt på cuitt ansvar
Min reskamrat åhörde som det tycktes
vårt samtal nned stillande oro Då han ändt
iigen mirkte att alla bemödanden voro frukt
lösa suckade lian djupt och sade sorgsen
J 'Jag tackar Er hjertligt för ert bemödande
jag finner att man icke kan göra mera
Han
önskade mig god natt och lutade sig tillbaka
i sitt hörn
Huru besynneil g hans begäran att lyktor
na icke måtte tändas än föreföll mig så kun
de jag likval icke förmå mig att fråga efter
orsaken dertill öiverstens ansigte i hans
ord och hela hans yttre låg något hemlig
hetsfullt som jig med alla mina gissningar
icke kunde utgrunda och som ännu mera ö
kade min ön >k >n att närmare lära känna ho
nom Vid lyktornas svaga sken såg jag att
▼ander K befann sig i stor oro Jag hör
de honom sucka djupt och snart föll äfven
j- *g i en dyster sinnesstämning
Efter en stunds förlopp reste han sig något
och vände sig mot mig Han tycktes betrak
ta mig skarpt för att undersöka om jag sof
eller vore vaken och jag tillslöt ögonen
Han drog upp sitt ur det slog tolf
"Min
Gud
sade han halfhögt
"hvilken förskräck
lig natt
— Då jag till låtsade sofva kunde
a ti natten igenom gifva akt på hon im Han
tillbragte hela tiden i en beständig oro men
frampå morgonen bltf han lugnare och in
somnade Förgäfves sökte jag löija hans ex
empel o-iktadt min trötthet flydde sömnen
inig envi ,t
Den ojemna stengatan i Tver väckte min
reskamrat Hans blick hvilade en stund på
niig
"Ni har ju nästan alls icke sofvit
den förflutna natten
säde jag till honom
"Ni mår visst icke väl
"Inte väl sva
rade han JJGifve Gud jag icke mådde väl
Men till all olycka verkar ingenting på mis
jag har en hälsa af jern
"Min Herre
fortfor han efter någon tystnad då han märk
te min förundran
"mitt uppförande måste
förefalla Er ganska besynnerligt och om jag
har oroat Er så hoppas jag Ni är god förlå
ter mig Det har skett helt och hållet mot
min vilja Jag vet ganska väl att mitt säll
skap måste vara Er och alla andra besvär
ligt och derföre skulle jag för ingen del ha
beslutit mig för att resa med postvagnen om
jag icke med visshet hade förmodat att jag
»kulle blifva den enda passageraren i vagnen
Man sade mig på kontoret att alla platser
voro oupptagne Då jag såg Er trodde jag
Ni skulle taga en af de yttre platserna men
i det ögonblick Ni med mig uppsteg i vagnen
var det för sent att qå tillbaka
Jag försäkrade hoisom att han for vilse
om han trodde att hans sällskap var mU
besvärligt men han afbröt mig vid de
första orden
J 'Jag ber Er rätt mycket
sa
de han
"aflägg alla komplimenter Jag kän
ner mig alltförväl sjelf Om det icke fatta
Er tålamod att höra mig till slut så skall
Ni som jag hoppas icke neka mig Ert med
lidande Vi kanna väl icke hvarandra men
en inre röst säger mig att Ni är en god men
niska och att Ni deltager i min olycka Jag
förundrar mig sjelf öfver det förtroende jag
fattat för Er ty ännu har jag icke upptäckt
mig för någon menniska på jorden Men det
synes nu en gång vara ödets beslut
'Herr Öfverste sade jag med värma och
fattade hans hand tvifla icke ett ögonblick
på ätt Ni ger ert förtroende åt en man som
vet att skatta det efter sitt fulla värde Och
om jag i något afseensfe kan vara Er nyttig
så skall jag anse såsom en stor lycka
'Jag är öfvertygad om edra upprigtiga tän
kesätt emot mig
svarade Öfversten "men
ingen mensklig makt förmår hjelpa mig
Dock li af tålamod >— Ni skall erfara allt
Om jag icke bedrager mig så måste vi här
byta om hästar Min berättelse kommer kan
ske att blifva lång och på det vi icke må
störas vill jag börja nar vi åter fortsätta re
san
.Slut n g
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Af trycket liar utkommit och säljas i de flesta
Hoklädor ä 'il sk Bko
S BUD
TIO GUDS BUD
Framställda i Berättelser
af en Farfar
till sina Barnbarn
En skänk till goda Söner
och Döttrar
at Dokt Frantz Ritt ler
Af trycket har utkommit och säljes i A BON
NIERS samt i dc flestes Bokhandel å 16 sk
Banko
Försök till Populär framställning af
Christus PriTitheismt-n
af Fn BÅdbehg
Af trycket har utkommit och säljes i bok
handeln a 3a sk Bko
Ft ansy sk Språklära efter nyare
utrikes bruklig metod
Öfd iläf W
g
Öfvers med tillägg af Gustaf Wahlenberg
Denna kurs i Franska Språket är författad i anledning
af sednare tiders förbättringar i denna del af språkun
dervisningen De nyare språklärare skilja sig ifrån de
äldre i läran o«n deklinationer system för verber pro
nonciation och reglor tör ordens sammanbindning hvil
ket jemte annat mera icke felifyit begagnadt hos oss i
en mängd läroböcker
Af trycket liar utkommit och säljes i Hed-
boms och Heres Bokhindel k 4o sk Bko K ^antorn i
FicTitenhagen eller Den Metamorfoseracle Potenta
ten- Komisk .Musikalisk Boman x delen
i )EJN SISTE
FRISEGLAREN
Pehr Sparre
Historisk Roman i 3 :ne Delar Svenskt origi
nal 4 3x Banko
Från trycket har utkommit och säljes i HOLM
BERGSKA Bokhandeln ä 6 Rdr Bko
eller kunska-p om Handel Mynt Matt och Vigt å
alla betydande och för den allmänna Handeln till
gänglige platser på jorden af Carl Criiger Öfvers
af C Jt Iggeström
Hos de
ilestc Bokhandlare linnes ä 16 sk
Banko
Norrlands - Blommor
Från S lent ryck et har ni kommit och säljes i
Hedboms Möllers och Östergrens Musikhandel
Sångstycken ur Vuudevillen Felsheims Husar med
ackompagnement af Pianoforte i 2 Dito med ackom
pagnement af Guitarre 36 sk Bko
Fran Stentrycket liar utkommit och säljes a
1 Rdr Bko i Iledboms och fleres Musikhandel Sång
stycken med ackompagnement for Pianoforte ur
Operan Marie af Herold
I Hedboms och fleres Bokhandel Quadril
ler Valsar och Anglais er dansade i Stockholm
i833» arran g för Pianoforte 1 Rdr Fransyska Qua
driller iZZZ» arrang för Pianoforte
<2 sk Bko
1 Hedboms bok- och Musik handel JJn %od
Violoncell en dito Altviolin samt flera utmärkt goda
Violiner
I Östergrenska Musik- och Bokhandeln
Utmärkt vackert Rostraliseradt Notpapper i alla möj
liga formater ä 1 Rdr 32 sk Bko boken Kulörta släta
och pressade papper å 12 sk Bko arket Mycket godt
blyhartspennor å 16 12 8 och 6 sk Bko st .»
rsaittt
per lin t parfymeradt Lack af älla färger a »k Dkv
stangen
i Bokhandeln säljes Baronerna af Felsheirrij
komisk Roman af Pigault le Brun 4 delar komplett
(Ämnet till Vaudevillen Felsherms Husar är taget wr
denna Romaij
LOTT-BLANKETTER och HYRES
KOiNf TRÅK TER
finnas till salu uti Boden N :0 2 i Stadens Nya hus vid
Södermalms Torg
I W KS B Kli CVS Bokhandel a 3 2 sk Bko
Den korsfäste Christus eller Tio Predikningar •
ver Christi Pinos Historia af D :r E Hagerup
Handbok i Trädgårds¬
skötseln
A Limits t öm
andra upplagan förbättrad och tillökt 2 delar i ett
band med 4 planch er 2 Rdr 24 sk Banko utlemna»
i Bergianske Fröhandeln vid Munkbron Bokhandlare
som köpa xo ex eller derutöfver bekomma vanlig ra
batt emot kontant betalning
Af trycket liar utkommit och säljes i W
Lundequists Bokhandel å i Rdr 12 sk Bks Tysk XÄ
sebok Jör Nya Elementarskolan Första kursen text
och mellaniadig öfvers 2 delar
Uti W Luiide |iiists Bokhandel vid Myntga-
tan GEDIKES Grekiska Läsebok 36 sk Engelska
Läsebok 1 20 sk Fransyska Läsebok vb 1 Jidr K6
sk Bko
Uti W LUNDEQUISTS Bokhandel vid Mynt
gatan följande SVENSKA ORIGINAL-ROMANER Fa
miljen Ehrenflycht berättelse frän partistriden i
Sverige 2 delar 3 Rdr 16 sk ThordBonde af Gumae
lius 1 delen 1 Rdr 24 sk Teckningar ur hvardags
lifvett 3 häften 3 Rdr 32 sk Snapphanarne z delar
3 Rdr 32 sk Främlingen från Norden af Ii—a9 x
Rdr Johannes Tjällman af G H M—n x delen 1
Rdr 8 sk Den siste Friseglaren af Sparre 5 delar
4 Rdr 52 sk
En serdeles väl byggd med fönster och sol
skärm försedd sufflettvagn hvarä äro anbragtefen »tör
re koffert och ett schatull som äro väl beslagne och med
konstlås försedda samt placerade pi det sätt i ijädrarne
att de mest ömtåliga saker kunna deruti fraktas utan att
af skakning skadas äfven är detta åkdon så lätt att då
packkoffeiten icke begagnas kan det med 3 :ne perso
ner derpå beqvämligt dragas af en häst priset är fa
cilt och uppgifves jemte det vagnen upp vises utaf
Vaktmästaren Rosén som bor en tr upp i huset N :o 1
uti Göran Helsings Gränd nära Stora Nygatan
En kommod och lätt resskrinda lör 4 perso
ner finnes till salu för billigt pris uti Kryddboden vi
Hornsgatan huset N :0 9 qvart Jupiter mindre
J C HEDBOM Bok- och Musikhandlare i
Stockholm (vid Myntgatan hvilken sedan Sr 1Q27 un
derhåller ett lager strängar af Andrea Ruffinis i Rom till
verkning har i dag inbekommit ett nytt parti tör alla
slags instrumenter De säljas äfven i Östergrenska Mu
sik- och Bokhandeln (vid Stora Nygatan A de finare
strängarne äro priserna nedsatta Större och mindre re
qvisitioner från landsorterna blifva genast expedierade
Tryckta priskuranter äro att tillgå Stockholm den
Febr iLZZ
Florsband in in
till betydligen nedsatta priser i Kraroboden hörnet
Stadssmedjegatan och Salvii Gränd
Dugge öt Settervall försälja Eng Brasil
och Java Kaffe Katrinplommon Bussin i Lädor och
fjerd Fikon Söt och Krakmandel Lakrits» torkad»
Persikor Bisgryn bruna och hvita Sagogryn Cacao
Bönor Anis Fenkol Pommeransskal Kng Senap i
kaggar och flaskor diverse Thcor fin hut Kork Mar
seille Tvål
fin Mat och Bomolja Kummin Ost Holl
Sill i Kaggar Kabiljo Spilllugor Indigo Holl Fem
bock Qvercitron fin Krapp Cochenille grå Danziger
samt hvit kalcinerad Pottaska Gummi Lacka Silkej
felb Kamelhär Islands Ull Skäl Späck och dito Tran
räa Hudar Portti» Carlshamns och Brasil Sulliidsr
Fahlu Viktriol Tomtebo Svatvel samt grått makulatur
papper m m
Dugge Lc Settervall försälja Fin Batavia
Arrack Fransk Kon jack Portvin gammalt Mallaga
fint och ord Bordeaux Vin hvit Bourgogne Mouiseux
rödt och h vitt Lisabon» samt Rhenskt Vin så väl pä fa
stager som buteljer
LOREJNTS PORTER på hela och halfva
butelj er äfvensom ENGELSKT ÖL på hela och
halfva buteljer också af Hr Lorentz tillverknings
Jör säljes i H J Falkmans liränvins- och Porter Ma
gasin vid Lilla Nygatanbredvid Kongl Posthu
set
Friska Citroner
pa Dugge et Setterval Is Kontor i Johannis Gränd
MAL .LAGA CITKOiNER ä ao Kur Ugd pr
LSda om 600 st pä Kontoret i huset Nio »6 vid Skepps
bron
K u in m i 11
strid ren och utmärkt god Adress Nio 17 i Å !an4«
Gränden
j- !„a Pyk Utsädes Linfrö af 1832 ars skörd
pä Tonia o t Hedbergs Kontor tttihusotNio 40 vid Skepps
bron i Stockholm

Sida 8

Trädgårds-F rön
1 Bergianske Fröhandeln vid Munkbron försälja»
iti .Il modererad© pris alla slag Köks Trädgårds frön
Blomsterfrön och Gräsfrön af flera slag så väl i parti
•om i minut
Fröhandlare i landsorterne hvilka behöfva större par
tier ak följande slag nsom Subel är ter Spritärter
Välska bönor Hvitkålsfrön Iiotkulsfrön Spinat
frön Gurkkärnor m m behaga adressera sig direkte
till Bergianske Trädgården då de bekomma betydlig
rabatt i priset på de sist uppnämnde slagen
RM
g
A LUNDSTRÖM
A LU
TftÄÖGÅRDSFKÖiN
Uti Brehmers Fröhandel i huset N :o 11 vid Riddar
hustorget försäl jes alla slags Trädgårds- och Blomster
frön af utmärktaste godhet och pålitlighet så väl i par
ti som minut till modererade priser Fröhandlare i
Landsorterna som behöfva större partier erhålla betyd
lig rabatt i priset då anmälan derom göres antingen på
stället eller ock x tr upp i huset N ;o 12 på Norrtullsga
•an hos
MER
H 9 BREHMER
Capris och Oliver
samt buteljerad superfin MATOLJA i Bromans Krydd
bod vid Drottninggatan
Higa Vik Linfröt hos Aug Bergman
FttlSK THEER och KttANSKA SNUSÉR
i Bromans Kryddbod vid Drottninggatau
f
gg
Ho lian rlskt Klo tVerfrö
till utsäde af senaste skörd hos Joh Fredr Hassell vid
Hötorget och f d Bromsiska huset
ett större sortament med utmärkt vackra kulörer och
fasoner ät ven med barder samt landskaps- och jagt»
Stycken att konservera konversationsbord och byråer
med för billiga priser i Leverius Lärftsbod vid Drott
nioggatan
Nk
Nattrockar
•f halfsiden fasonerad lustres rutigt ylle kattun och
ginghams samt väl sydda primalärfts-skjortor i Leve
rins Lärftsbod vid Drottninggatan
E11 ny sval t sidenhatt klädd med band och
plymblommor för 11 Rdr samt en ny hvit Voile for 10
Hdr allt Rgds vid Regeringsgatan N :o 29 Qv Troll
hättan 2 tr upp
Provence kardborrar sorterade i stora fa
»tager till billigt pris i Kryddboden vid Stortor»
get
Katrinplommon
Utmärkt goda och stora i lådor om circa 20 skalp å 42
•k skålp samt stor och frisk Sötmandel a 42 sk skalp
uti Suörmakareboden vid Fredsgatan
NY FfSK-iNOT spunnen och bunden af fin
bäklad hampa Adress hvarest den kan beses och kopal
tis i Hr Hallerius Lärftsbod vid Söder Sluss
11 o Jländskt RlölYerfrö
di WbKddbd id h
till utsäde i Webers Kryddbod vid Kornhamn
En mindre landtegendom nordvest från Stock
holm af utmärkt godhet och vacker belägenhet Under
rättelse derom lemwar Vaktmästaren Sjögren som alla
Socknedagsförmiddagar från kl 10 till 2 träffas i Kgl
Svea HofRätt
En modern Engelsk resvagn med sufflett i
godt stind Underrättelse lem nar Vaktmästaren Sjögren
•om alla Söcknedagsförmiddagar trälFas i Kongl Svea
LofRätts förmak
Bombasin Lustre af åtskilliga vackra färger
till 1 Rdr 4 sk aln jemte andra varor till nedsatta pri
ser i Kramboden hörnet af Stadssmedjegatan och Salvii
Gränd
Godt och välbergadt hårdvallshö finnes på
Kongl Djurgården å 13 sk Bko lisp hvarom Bokhål
aren Möller på Djursborg lem nar närmare upplysning
I Brädgården vid l egel vik en säljes till billiga
priser
Kkplankor och bräder frän 7 till i t tums tjock
lek
Alm Ask Lönn hvit och röd Bok
Appel Päron Körsbär Ene Björk i stockar oeh
■plankor
Kuggar och Trillhvalar af hvitbok
Grön och Svart Ebenholtz
Pockenholtz
Cub Rosen och Sattin träd
lYIahogony i plankor och faner
Slipstenar ända till 72 tums diameter
Engelsk Stenkolstjära och Fernissa
Engelska Stenkol af flera sorter samt \Coaks
Holländsk Piplera
Gottlands Kalk
Engelska Kran- Klöf- Stock och Hand-S Igår
Diverse Skeppsinventarier
Större och mindre träd och jernbandadc fasta
ger
Liggare frun 1500 till 5000 kannors rymd
Reglar och Läk ter af alla dimensioner•
Beqvisitioner mottagas äfven på undertecknads
Kontor ^vid Ferkens Gränd och Skeppsiron
FLVL
pp
C F LILJEVALCH
Premie Iärfter till ytterst nedsatte priser
Spillångor 1-2 känns buteljer å 5 »k Bko st 1 känns
buteljer å 7 sk Bko st uti Kryddboden vid Munkbro»
ga Un
Ett Sto grått appelkastadt i :ds året
inridet och mod godt humör Kusken Lindberg i huLSt
N ;o 52 vid Stallplanen lemnar underrättelse
En Ekrnangel» i basta stånd med rullar är
till salu för $5 Rdr Bko och kan beses i huset N :o
vid början af Stora Glasbruksgatan på Söder
Bd t (re mans gång- och linnekläder uti huset
Nro 1 vid Garfvaregatan å Kungsholmen 2 tr upp de
kunna beses alla dagar fria kl 9 till 2 förmiddagarna
På samma ställe lercnas anvisning hvarest möbler samt
diverse husgerådssaker finnas till salu
aSTUNDAS KÖPA
Göta Kanals- och Sjöassurance-Kompagniets
S
jpg
aktier afven Lottsedlar i Trollhätte Slussverk Säljaren
behagade inlemna sin adress i försegl biljett till fl I
på AftonbladsKont
UTB JUDES HYRA
En lägenhet cirka 1-8 del9 mil utom Norr
Tull med Boningshus Ladugård Stall m fl uthus en
större väl häfd ad trädgård med goda fruktträd och an
läggningar flere tunneland plantager äng och åker m m
upplåtes pa flere ars arrende ,p
räknadt ifrån d 1 Okt
innev år Adress tiio 17 i Alands Gränden
En glad och treflig våning om 4 11 6 rum
och kök med nödige uthus är till d 1 April att hyra
vid Kornhamn passande för ungkarlar emedan den kan
delas Härmare underrättelse pä AftonbladsKont
3 :ne glada rum med kok vid Drottninggatan
2 tr upp Underrättelse erhllles i Kryddboden vid hör
net af nämnde gata och Störa Vattugiänden
3 sunda och fuktfi ia rum tor en bättre ung
karl med den gladaste utsigt åt Mälaren Gustaf Adolfs
Torg och Nya bron Underrättelse fås i huset N :o 11 2
tr upp vid Norr bro
Flere ljusa och vackra ungkarlsrum ined ser
skilda ingångar i huset N :o Z vid Lilla Nygatan Un
derrättelse fäs i BränvinsMagasinet i samma hus
Ett stort vackert möbleradt rum med elJ
ning och städning nu straxt eller till 1 April på Rid
darholmen i Lagm Geyers hus in på gården 2 tr upp
Ett bättre ungkarlsrum med något möblt r
och städning Adress ;N :o 1 Skärgårdsgatan Qv An
dromeda 2 tr upp södra uppgången
Hagahinds Värdshus
Adress N :o 17 i Alands Gränden
Å
7
EJN LADUGÅRD för 70 a 80 kreatur med
dikillåd
7
utfodring och dranktillgång vid en egendom 14 mil
utom Norr Tull Adress N :o 17 i Alands Gränden
;ÅSTUNDAS HYRA
Till nu instundande Maj som »Sommarnöje
ett nätt och beqvämt landtställe utom Norr Tull unge
färligen 1-2 mil från staden Hufvudsaken är vackert
läge med omgifning af skog och vatten tillhörande
mark är icke i fråga endast boningsrum och nödige ut
hus såsom stall vagnsbod etc Svar i försegl biljett
till S G torde inlemnas på AftonbladsKont
En lägenhet vid Stadsgårdshamnen eller trak
ten nära deromkring tjenlig att inreda till Diversehan
delsxörelse Skyndsamt svar afvakta» i biljett till Beply
on my wish som inlemnas å AftonbladsKont
En mindre Salnbod med Bodkammare belägenhe
ten bör vara pä Norr elter Ladugårdslandet svar as
vaktas lill B C 000 som inlemnas i förseglad biljet
på Aftonbl ;idskontoret
Ett ljust och gladt rum helst med garderob
i Klara trakten Benäget svar i förseglad biljett till J
A A torde inlemnas pi AftonbladsKontoret
BORTKOMMET
A Maskeraden i t d Kirsteinska huset den
19 sistl Febr förlorades ett armband af silkesfläta och
stort lås försed t med en större xrön samt 2 :ne små gre
delina stenar Upphittaren torde benäget mot hederlig
vedergällning infinna sig uti Kryddboden i hörnet af
Jakobs Bergsgränd och Smala Gränd der underrättelse
lås hvarest ägarinnan träffas
DIVERSE
En ung driftig man af stadgad och \hederli« ka
Trakter van vid affärer samt räkenskapers hand
hafvande önskar till våren öfverinseende vid någon
Brädgård eller emottaga någon befattning för rne
ra verksamhet eller såsom vice värd för nugon stör»
re egendom magasiners skötande etc etc Vid hära
benäget fäst afseende skola de mest tillfredsställ
lande underrättelser lemnas om sökanden erhåller
adress hvarest han får sig anmäla till vidare ö
verenskommelse i förseglad biljett till Tiedlig N :o
3» som inlemnas i Kryddboden vid Westerlånggatan
En ung man som i i i år varit pä kontor i
Stockholm önskar nu emploj på något större Bruk el
ler ock hos någon handlande i en af Sverige öfrige
städer ej Stockholm han åtager sig bokföring Svensk
och Tysk korrespondence och alla till handeln hörande
göromål Pretention å stor lön göres icke Den som
härå reflekterar behagade inlemna sin adress på Stads
mäklar Nordblads
.Kontor vid Skeppsbron
Undervisning i Engelska Språket önskar en
ungman erhålla Reflekterande torde inlemna adress 2
AftonbladsKontoret i biljett till K et Comp
Undervisning i Arithmetik Algebra och Bok
hålleri kan erhållas hvarom underrättelse fås i huset
N :o 6 å Köpmangatan i tr upp
En jungfru som syr ii imtimmersklader efter
mitt och alla slags linnesömnader samt är van vidalia
inom hus förefallande göromål hvaröfver hon kan fö
rete bevis från bättre hus der hon haft mångårig tjenst
önskar sig nu blifva emottagen i ett bättre hus Den
som behagar häri fästa uppmärksamhet och får en för
hennes befattning passande plats ledig torde uppgifva
sin adress till M N ;o 29 på AftonbladsKont vid Stads
smedjegatan då den sökande skall anmäla sig till munt
lig öfverenskommels®
Uti under tecknads i Linköping inrättade frun-
timmerspension emottages i afglendes ställe hel och
halfpensionärer Jemte undervisning i christeridom hi
storie geografi räkning stilöfning alla slags sömnader
och broderier meddelas fullständig undervisning i läsa
skrifva och tala Fransyska och Engelska språken rita
och måla samt sång och Fortepiano spel ning Derjemte
försäkras om den sorgfälligaste uppmärksamhet och det
lifiigaste bemödande för elevernes moraliska bildning
Priset är för helpensionärer 300 Rdr Rgds årligen men
blott 250 då musik ej begagnas Den som behagar lem
na denna pension sitt förtroende torde vara god och
derom adressera sig till undertecknad Linköping d 22
Jan 1832
ÄNNE SOPHIE LUNDQUIST
Till Lärare-befattning uti en blifvande Folk
skola inom ÖsterRekarne Härad Jäders Församling af
Strengnäs Stift kunna sökande sig anmäla i Stockholm
huset N :o 12 vid Munkbrogatan Vilkoren äro 2 :ne
rum med kök och nödig vedbrand 10 tunnor säd 2 5
råg och 1 .5 korn bete och foder för 2 .ne kor samt 100
Rdr Rgds kontant Bevi« om goda seder och grundlig
kännedom af Wexelundervisningsmetoden erfordras
Uti en pen ion här i stad n som blifvit he
drad med aktningsvärda föräldrars och vårdares förtro
ende önskas ännu 2 å 4 hederliga mäns döttrar uti hel
pension helst emedan 6 <i 12 ars ålder Jemte öm mo
derlig omvårdnad få de lära allt hvad som hörer till
en verkligt religiös och bildad uppfostran och under
visning uti språk musik ritning m ro afpassas efter
barnens ålder och föräldrars önskningar Priset är fa
cilt och lokalen utmärkt treflig och behaglig Närmare
underrättelse meddelas uti Sidenmagasinet vid Wester
långgatan midt emot Slottskansliet
Om någon af Hrr Fabriksidkare eller Handt
verkare skulle åstunda en säker försäljningsman uti
någon dertill egnad bod ollfr någon af Hrr Husägare
eller Possessiona ter en pålitlig kommissionär till egen
domars eftersyn eller upphandlings- och försäljnings
kommissioners förrättande m m sa erbjuder sig der
till en stadgad man hvars tid blifvit genom indragning
af hans i flere år vid publikt verk innehaide tjenst
ledig Autentikt betvg öfver en långvarig noggrann
och betydlig penningeförvaltning kan presteras om den
härå uppmärksamme täckes uppgifva ad res» till vidare
öfverenskommelse i förse /glad biljett till F W som in
lemnas på AftonbladaKoiit
Om en äldre herre eller fruntimmer vill lem
na 1000 Rdr Bko »teende
"Lån mot antaglig borgen kan
vid en ganska vacker egendom nära Stockholm ia i
rum jemte god husmanskost uti ett städadt och ordent
ligt hus lemnas för modereradt pris vid egendomen
finnes ypperligt fiske och jagt Den härvid fäster upp
märksamhet behagade uti förseglad biljett till Den Red»
hare gifva sig tillkänna som inlemnas uti Hr Pripp»
Kryddbod vid Regeringsgatan
Om någon s icklig person som bor i sjelfva
staden ville åtaga sig att undervisa hemma ho« sig
blott en person i räkna och välskrifning så torde sva
inlemnas i förseglad biljett till Z N :o 2 pi Aftonblads
Kont
För en ung man som räknar säkert skrif
ver en vacker stil och dessutom är skicklig bokförare
är en plats händelsevis ledig Helst önskas en person
som några år tjent i kryddkramhandel Närmare unde»
rättelse om lönevilkoren etc erhålles en tr upp uti huset
N :0 39 ,QTrollhättan vid Regeringsgatan
Uti Allmänna Enke- och 1 'npilf-Kassan er
hållas Lån emot inteckning uti antingen Landtegendom
till hälften af taxeringsvärdet eller Stenhusegendom i
Stockholm till 25 delar af Srandförsäkringssumman
Närmare underrättelse lemnar Kamereraren ÄI Höjer
boende uti huset N :o 11 vid Storkyrkobrinken
Förstå inteckningen näst l >randförsäkrings
Kontorets uti en här i staden belägen stenhus-egendom
stor Rdr 10 ,000 Bko med 6 pCts ränta kan få inlösas
Närmare underrättelse lemnas å Not Publ Calwagen»
Kontor i Johannis Gränd vid Skeppsbron
Om någon skulle vilja hr s sk er och ordent
lig man deponera Ett Tusende Rdr Bko som stående
JLan eller sex månaders ömsesidig uppsägning mot sex
rocent årlig ränta jemte säkra och godkända fastig
hetsägares borgen torde svar härå med det första t2
afvaktas i förseglad biljett till Bedlig N :o 1000 på Dag-
K
bladsKontorer
MIDDAGSSPISNING
för några bättre herrar nu privat hus Underrätteiso
fås uti Kistners Kryddbod vid Fredsgatan
den första till venster från Jerntorget
De som åstunda att genom undertecknad få
Fransyska Tyska Engelska och Danska böcker infHx
skrifna behagade ju förr dess heldre inlemna skriftliga
reqvisitioner 11 ti min Bokhandel i hörnet af Stadssinedje
gatan och Storkyrkobrinken Första reqvisition afgår i
slutet af denna minad
Stockholm d 1 Mars iZZZ
W ISBERC
HOS L 7 HIERTA I