Aftonbladet Tisdagen den 12 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-12
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-12
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-12
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-12
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 12 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Tisdagen
den 12 Mars
priset i Stockholm för helt dr 70 R :dr halft är 5 R .dr 3 månader 2 R .dr 32 sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
*■ Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och jEss
vid Söder malm ;tor *g Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontort till 2 sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
DÖDE
OfVcrstcn R Moiitgomer3 *s Enka Frih U Ceder
hjelm i Stoeli holm d 8 d :s 7 /j ®r
Kommin vid Finska Förs J Tulindbergs mala
Kat Kyk 8 d :s 32 är
Grossh J F Silvanders maka Karin S Wetter
ling på Böö nära Göteborg 35 är
HANDELS-UNDERRÄTTFLSEtt
T
Fartyg s *m expedieras eller ankomma till Spanien
hora iakttaga följande
Vid främmande produkters inklarerande till della
land böra
1 AHa ^tare och Kommissionärer för Fartyg de ti
nerade till Spanien eller dertill bör öar inför Spansk
Konsul eller v Konsul eller i brist deraf inlör
Auktoriteterna på stället förete 3ne lika lyd Faktu
ror hvari uppgifves destinationsorten och emottaga
ren af det la tade godset eller huruvida detsamma är
stäldt till order irnebållet af hvarje colly tunna
kista eller annan allastad persedel till antal beskaf
fenhet vigt nummer och mätt efter Castiliansk räk
ning så-om de finnas klassificerade uti gällande Span-
ska Tulltaxan samt det Land der samme varor ilif
yit alstrade eller tillverkade Dessa Fakturor skola
skrifvas pa Spanska språket ©ch qvantiteterna ut
tryckas med bokstäfver utan förändring eller för
kortning samt undertecknas af A fl as ta ren börande
hvarje Faktura innehålla de effekter 5om blifvit för
samma persons räkning och med enahanda destina
tion expedierade i enlighet med serskildt tryckt for
mulär
2 Samma formaliteter böra de iakttaga som afla
sta uti Fartyg destinerade till Spanien eller dertill
hörande Öar gods för annan främmande hamu sedan
de i Tran i to blifvit till Spansk hamn införda
3 Spanske Konsulernc och vice Konsul erne skola
granska Fakturorna och när de finna» öfverensstäm
mande med föreskriften i ofvanstående 1 Mom förse
desamma med nummer svarande mot tiden för deras
företeende hörj med N :o 1 för hvarje laddning så
långt det räcker så att 3 Fakturor med samma N :r
uppkomma hvilkas inbördes öfverensstämmelse skall
be t yrkas Konsulns eller v Konsulns lösen för dessa
3 betyg bör ej öfverstiga hvad sora är fa st stäldt för
ett ensamt certifikat till hvarje godsägare
4 När ett Fartyg är segelfardigt skall Skepparen
inställa sig hos Spansk Konsul eller v Konsul eller
i brist d r 'f hos Antoritefcérna på stället till jern
förande af Fakturorna med Märkrullan Vid befun
nen öfveivnsstämmelse skall Konsuln utfärda och
tillika med Skepparen undeiteckna en Förteckning
i tripplikat innefattande de ä hvarje Faktura upp
förda colljs till innehåll märke och nummer eller
i fall Spannmål är löst inlastad beloppet deraf den
i Fakturan uppgifne emottag .ireus namn samt den
besättning Fartyget för- r enligt ser kild t formulär
5 Skeppare sura till Spansk hamn ankommer och
aflemnar sina Skeppspapper till Sundhetsstyreisen
bör antingen han ^underkasta karantän eller ej af
lemna under samma formaliteter och försigtighets
mält till Hamuuppsynin£cn de förseglade Lastdoku
menterna for att tili Tullförvaltaren aflenmas
G Skeppare kommande
'från främmande hamn med
dest in till annan främmande hamn som nödgas an
löpa Spansk hamn skall till Tul 1 förvaltaren inom 24
timmar sedan han hunnit fil ankars aflemna ett man i
fest öfver om bord hafvande collys och persedlar
med upptagna märken och N
-r vaie si» af t i Ila t na
oller otillåtna varor Intendenten och Tullförvalta
ren ^kola tillse att detta slags fartyg ej uppehållas
längre tid än den nödvändiga för att bota sitt haf
veri efter afvakta tjenligt väder
7 Om Skeppare ä fartyg destineradt till Spansk
hamn an l öp er frivilligt eller af nödtvång frlinimande
hamn och der säljer någon honom sjelf eller passa
gerare tillhörig del af laddningen eller em otta ger
god till betrak !ning enligt framtida destination ä
ligger honom iakttaga hvad i ofvan tående 1 2 3 och
4 Mom är i afseende på varors inla &tning föreAiif-
vet I afseende på den lossning han verkställer skall
Skepparen förete inför Spanske Konsuln enahanda
Triplikat-fakturor undertecknade af ägaren till de
collys och innehållande uppgift om de varor man
önskar försälja på samma sätt com i afseende på
lasten honom enligt 1 Mom åligger I dessa eller
hvarje annat oförutsedt fall far icke något af de för
seglade paketer öppnas som Skepparen medhafver till
Tullförvallame i Riket o s v
8 Då fartyg anländer till en hamn i Spanien el
ler tillhörande öar bör med noggrannhet den dit de
stinerade last eller andel af lasten vid Tullkammaren
ä samma plats lossas och förtullas då original-fak
durorna bi läggas sina behöriga räkenskapsfolier och
den af Skepparen underskrifne förteckning på hela
lasten qvarstadnar slutligen der lossningen fulländas
säsom betyg deröfver
9 Har ett Fartyg icke lossat hela sin last uti
Spansk hamn men medtager gods destineradt till
andra likaledes Spanska hamnar och Skeppare ön
skar dit afsegla må han af Tullförvaltaren begära
de Handlingar som angå laddningen o s v
10 Vid Tullkamrarna emottagas ej Faktura eller
Certifikat utan i det förseglade omslag som Kon
suln till Skeppare och denne till Tullförvaltare af
lemoar Åsidosättandet af denna föreskrift straffas
med sysslans förlust af hvad värdighet den vara må
och at den Handlande eller hvilken annan person
som fram lem nar sådan handling» vore det ock under
föregifvande att rätta något Adastarens eller Konsulns
misstag skall utkräfvas böter med det gods som Fak
turan eller Certifikatet upptager vare ock samma
gods förbrutet
1 1 Sam man hund ne collys och hvad annat som fin
nes i fartyg ej upp förd t på Fakturorna eller som fö
rekommer sedermera i Manifestet vid nödtvunget av
löpande vare sig förbjudet eller ej samt destineradt
hvart som helst vare förbrutet 111 m
22 Men om äfven collys som uti Fakturorna under
Konsulns försegling äro upptagne belin nes öppnade
eller eniballeringen skadad samt anledning är all
sömma collys varit öppnade och någonting derifrån
uttaget skall ehuru innehållet befinnes lika med
f akturan varan anhållas och en plikt åläggas Skep
paren al 100 Ducados för hvarje sålunda öppnad
Col ly
i3 Dessa föreskrifter träda i verkställighet för
Fartyg inkommande från främmande hamnar inom
hal fön eller dertill när ligganda från Bayonne till
Bordeaux inclusive
samt från Port-Vendre till Mar
seille likaledes inclusive er månad frän denna För
fattnings kungörande -»
rån öfrig 1 hamnar i Frank
rike och Italien en och en half månad från England
■1 ma nåder frän öfriga hamnar i Europa 2 och en
halt månader och från Amerika 4 månader
BORGERSKAPETS TAXE1UNGSMÄN
sammanträda d 1
d :s kl 12 å Rådhuset
POST-KUNGÖRELSE
Portofrihet beviljad för fem utgifvande brochyrer
nemligen "Den indragna Tidningen Till prenume
ranterna å den indragna Tidningen Aftontidningen
Bihanget Kuriren
med vilkor att hvardera af dem
ej öfverstiga 4 ark
LEDIGA TJENST ER
Borgniä taretjensten i de under benämningen "F
skilstuna Fristad
till ett Samhälle förenade Eskils
tuna gamla Stad cch Fristad sökes inom 56 d från
5 d :s i Kommei se-Koll
Vice Advokat-Fisk al» jens t vid Flottans Station i
Karlskrona sökes inom ?o d från 4 Mars i be fälb
Amiralens kansli i Karlskrona
PRIVILEGIUM EXCLUS1VUM
under i5 år tillagdt Pro less G E Pasch
nytt ätt att rena trädättika
å ett
UTSTÄ ^PLING
Af Kronan til .hörige ekar kommer i vår att ske
i åtskilliga Län
LEVERANSER \v
i
För Flottans behof härstädes 972 nicssings-br ^d ^V
rör slag hammar ämnen m m alt levereras ino-qJ ^Ti
slutet af Juli å Skeppsholmen härst förs anbud e- *—
mottagas i Förv af Sjöärenderne inom 22 d :s äfven
som närmare underr fås deist
Af 35o kr Rofolja i Stockholm inom Juni samt
320 kr renad dito i Marstrand eller Göteborg inom
samma tid förs anbud emottagas af Förv af Sjö
ärenderne inom 19 April
ARRENDE-AUKTION
A 3o år af 1 Rustmästarebost 1-2 mtl Branthälla
i S Wedbo H och Bällö S 2 Trumsl .bost 1-4 mtl
Påtarp i Östra H och Skede S auktion å Jönköpings
Landskontor 24 April
AUKTIONER
k 4 st fartyg aukt å Karlshamns Skeppsvarf d
27 d :s
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Ä BORGENÄREKi
Svea H .R a fl Enke-Öfver-Dlrektörskan H CUr
Bergenstjerna8
f Thuring 2 Ang
Nora R R Handl D M Ahlboms och hustru»
samt a fl Sämsk mak II B u gg rens i Ang
Norra Wedbo HR Snick S Linders i Ton garp
2 rttgd af T e G män från 14 sist Febr
Ljunitz 11 .R Klock A P Winbergs och hustrus
A S Lärkas i Skårby 2 rt 'gd af T c 6 mån lräu
10 Okt i832
DOMAR I KONKURSMÅL
Helsingborgs R .R s i Handl P A Rosenlunds oc5
Koff .skepp A P Wibergs afk 3 April
Up ala R .R :s 1 :0 i a fl Kryddkr J P Lennqr vists
2 :0 all Stud E Stéens och 3 :o a fl Skepp C Ru nd
hlads konkursmål den 20 April
TESTAMENTS -BEVAKNINGAR
Kgl Hofmålaren A J Hanssons af vissa bestäm I .i
summor till åtskilliga personer och återstoden till
dess arfvingar bev vid Nedre BorgRätten vidare un
derr hos Hof-Audit J G Eldström härst
A fl- Insp D Liwenrlahls till dess enka E .Ch .Ah
man bev vid Just-Koll
LAGFART
Sökt å gården N :o 5o i Bergsqvarteret af Söder
köpings stad kl inom laga tid
Sökt å 4 '-2 penningeland i Nickeho och Karben
nmg
s S kl vid gamla Norbergs Bergslags H .R in
f mån från 3 ann
FÖRMYNDERSKAP
Sjöartill C R Dahlgren under Assist F S Berg
ströms Stockh Förm .kamm
Bondesonen D Nilsson i Wiska under StjuiTadrea
S J :son Norströms derst och enkan Chr Helgesdot
ter i Bollvik under A Perssons i Avaträsk Åsele
H .R Nybygg M Abrahamsson i Tväråträsk under
Nybygg J E- Froms i Dragnäs och Per Anderssons i
Saxnäs Lycksele H .R
BOUPPTECKNINGAR
Efter Förste Exp .Sekr C J Klingenstjerna anm
i Sterbfi inom medlet af April adr Söderjtelje och
Lundstorp
Efter Brukspat Ek å Ryds Jernbruk i Kronobergs
Län 26 d :s
Efter Prosten O Edenlöf anm med första i sterbh
adr Ekol und 5e Litslena
Efter Öfver-Direkt Fred R- Geijer på Rörstrand
anm inom denna månads slut på Brukskont derst
Efter Kryddkr J E Ljungdahl anm hos Krydd
kr H L Broman vid Drottninggatan inom denna
mån slut
Efter a fl Fru B Ch Winblad f Scheffer anm i
sterbh inom denna mån slut

Sida 2

Efler Fru H Cl» Ruckman f Hjort af Ornäs
anm hos Bruksin-p K Zetterström inora Api 1 må
nads slut adress Norrtelje och Ortala Bruk
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Kondukt J 7 ohells pä Malmens käll i3 d :s kl 5
c 111
All Landsliöfdingskan v- Törnes i BörskafFerum
men d i3 d ;s kl 4 c- 111 •
Banko-Rommiss G Huldts i5 d :s kl 5 e m i
EörskafFcrummcn
Garfvaren J Westin Johanssons 27 d :s kl 5 T
m- å käll Göta Lejon vid Nya Kungtiolmsbrogatan
LinVramh Nils Bornells d 16 d s kl 5 e m på
Börskäll
Håboisten J F Kraus i huset N :o 9 Qv Norrtelje
vid Vestra Humlegårdsgatan iG d ;s kl half 4 e m
Brukspat C G Sjöstcdts d 2G d .s kl 9 f m i
Prostgården i Kristinehamn
Sven Sundkvists 12 April hos Sandlund i Udda
gården
Afl Bengt Svenssons från Egby till utdelning 13
April kl 3 c m ä Mjölby gästgd
SPEKTAKEL
I morgon HernanÅ-
MASKERAD-BAL
1 Kgl Teaterns salong d 23 dis
KONSERT
Uppföres å Stora Börs-Saten d 19 d :s af Ckarl
Grönvall
SAMMANTRÄDEN
Kongl Vetenskaps-Akademien i3 d s kl half 6
e m
S ;t E d- 13 d :s kl half 5 e m
Timmermans-Orden x3 d :s
P B
17 d :s kl 6 e m
SOdllätd3 dk
7
Svea-Orden allmänt d i3 d :s kl 6 c m uti f
d lvirstcinska huset
Neptuni Orden i3 d :s kl half 7 e m
Mtri kes-
Debatterne i Deputerade Kamaren rörande
Frankrikes utländska politik
{Slut från gårdagsblidet
Sedan Hr Mauguin slutat uppsteg Ministern
föi- allmänna undervisningen Hr Guizot Han
ville icke svara på ;första delen af Hr Mauguins
tal som afnandlade frågan om fred eller krig
emedan denna så ofta varit å bane och han
icke derom hade annat att säga än hvad han
upprepat tusen gånger Man hade dessutom
för närvarande all anledning hoppas fredens bi
behållande och under sådane omständigheter
voro dessa debatter utan intresse
Ilr Mauguin fortfor talaren liar framställt för
Eder den heliga alliansen såsom hotande val
frihet såsom omfattande hela Europa och
färdig att falla öfver oss från alla sidor
Mina Hrr om man med heliga alliansen vill
b teckna hela Europa» med undanlag af Frank
rike och England så är detta äfvenledes en
fråga som jag ej vill vidröra Jag skall in
skränka mig till att göra Kamaren uppmärksam
derpå att sedan revolutionen i83o har blott
ett enda stort materiell faktum inträ Ilat i Eu
ropa nemligen upplösningen af Konungariket
Nederland sådant det diltils existerat (Förne
kande på flyglarne
Hr BricquevilleOch Polen T
Ministern
- Upplösning af konungariket ISe—
deriand har ägt rum i Fransyska politikens in
tresse och till fördel för tryggheten af vårt
gebit och våra gränser — Och Polen säger
man mig Polen mina Hrr fanns icke cla det
reste sig (knot på flyglarne det reste sig för
att söka sig en tillvarelse (Nytt knot Po
len fanns icke såsom en sjelfständig nation
(fördubbladt knot på flyglarne och hvad som
bevisar det är att oin det utgjort en obero
ende och särskild stat så skulle- det icke
hafva rest sig Det är sannt att Polen icke
kunnat existera såsom en stat för sig och alt
scd .an det rest sig har det återfallit i en be¬
lägenhet nära liknande den hvari det befann
sig förut (På flyglarne nej detta är ovär
digt Jag upprepar det Polen har återfal
lit i en politisk belägenhet nära liknande den
hvari det förut 'befann sig (Häftiga rop af nej
på flyglarna afbrott Jag skulle vilja att ulan
gjorde annat än af bröt mig jag skulle vilja
att man framlade fakta för mig om man kun
de jag skulle skynda att svara derpå
Hr Bricqnevilh Man har nyss framlagt fak
ta för Er
Ministern
- Ide tal J nyss hört har jag in
genting funnit som bevisat mig alt Polen för
tvenne år sedan befann sig i en bättre belägen
het än hvari det befinner sig for närvarande
(Rörelse af indignation på flyglarne Jag ta
lar icke om enskilta olyckor jag talar om
Polens politiska ställning om dess konstitution
såsom en stat och jag säger att en sådan kraf
tig konstitution egde Polen icke Jag vill af
dessa fakta icke draga någon annan slutsats
än att Europas materiela ställning icke förän
drats till vår skada sedan trenne år sedan den
na tidpunkt jag upprepar det har blott en
enda stor materiel förändring tiinat i Europa
upplösningen af Konungariket Nederland och
denna förändring har varit i vårt intresse En
annan materiel förändring dock af uhderord
nad vigt är den inre revolutionen i Sclnveitz
Det är således under en moralisk synpunkt
som det är vigtigt erkänna att Frankrikes in
flytande i Europa varit i tilltagande alltsedan
i83o och att oaktadt dess materiella organi
sation är föga förändrad så är dess moraliska
tillstånd det så mycket mera Man måste
medgifva
alt alltsedan ibi5 har en re
aktion i Europa egt rum mot de konsti
tutionella idcerna Sedan i83o hafva des
sa ideer alltjemt gjort framsteg om man
granskar fakta så skall man blifva öf
vertygad att Frankrikes inflytande varit i jemn t
tilllagande Se der de verkliga resultaterne af
den politik julirevolutionen antagit utan alt
söka omstörta Europa ulan att blottställa oss
för farorna och osäkerheten af ett allmänt krig
har julirevolutionens politik varit att dag från
dag vidga inflytandet af de konstitutionella
tänkesätten och inrättningarne Alla de förän
dringar som inträffat i den materiela och mo
raliska sakernas ordning hafva varit till Frank
rikes fördel Dessa resultatet strida helt och
hållet mot hvad den föregående talaren sagt
Hvad det tillkommande angår och möjlig
heten af de händelser och kombinationer tala
ren framställt så vill jag afhålla mig ifrån att
deröfver ingå i en undersökning Allt hvad
jag kan säga är att om nånsin Frankrike biel
ve blottsläldt för verkliga faror sä skulle
Frankrike och Juliregeringen möta dem ined
mod och ståndaktighet (Bifall i centrerne
IJr Mauguin Man har alltid i politik gjort
skillnad mellan hvad som rörer det närvaran
de och det tillkommande Det linnes ett till
kommande af fred jag erkänner det och till
den grad att jag nyss sagt att Krigsministern
utan tvifvel kommer att förelägga oss en bud
get mindre tung än den föregående Man mi
ste göra skillnad mellan det materiella och det
moraliska i Europa Frankrike utöfvar ett
stort inflytande på de andra folken genom sina
opinioner och genom pressen men detta infly
tande ar moraliskt ty i materiell hänseende
är Frankrike svagare än den massa .som hotar
det
Ministern har sagt att alla händelserne äro
till vår fördel Han bedrager sig Polen har
i politiskt hänseende upphört att vara till Det
borde hafva en särskild förvaltning en repre
sentation och national» inrättningar N11 ha
gar jag Eder mina Hrr hvar finne den Polska
representationen hvar Polens arnsJ hvar dess
institutioner Ukaserne 1 afva tillintetgjort in
stitut ionerne förstört armeen sjelfva språket
bar blifvit bannlyst och Polens barn spridda
ikring Siberiens ödemarker Dessa äro icke
händelser till vår fordel och som vi hafva skäl
att vara stolta öfver
Å andra sidan hafva vi forbundsförsamlingens
i Frankfurt dekreter hela Tyska förbundet
hvars oberoende blifvit tillintetgjord t Sen J
icke der omätliga forändringar Visar icke
detta en omflyttning af krafter till Frankrikes
skada — Traktaterne af :8i5 hafva blifvit
våldförda detta våldförande hotar oss väl icke
nu men det hotar vår framtid och i händelse
af ett möjligt krig hafven J blott ett medel eu
utväg och det är att återgå till Julirevolutio
nens grundsatser (Man ropar på sessionens
slut
Hr Odilon Barrot Olika åsigter lmfva
uppkommit af Julirevolutionen De som sökt
försona Europas kabinetter med densamma
hafva trott att denna försoning kunde till—
vägabringas genom tiden och diplomatiska
underhandlingar andra hafva tvertom an
sett ett bestämdt tillstånd af fientlighet
mellan oss och den heliga alliansen hafva
inträd t genom en revolution .som blifvit verk
ställd af folket och i folkets namn
(Forts e a gång
STOCKHOLM
Den 11 Mars
Gröta Kanaldirektion har nyligen fått emot
taga Regeringens bifall til de nya bolags ,-eg
loma endast med en obetydlig modifikation rö
rande de till kanalområdet hörande skogar
1 gar förmiddag beirjades inom bolagsstämman
hufvuddebatten rörande Motala verkstad Vi
ha i sista Thordagsbladet redogjort för huf
vudinnehållet af Deputerades betänkande
hvaraf Läsaren inhemta t att Deputerade i af
seende på sjelfva hufvudsnken eller frågan om
verkstadens föryttrande hade funnit någon för
säljning icke böra tillstyrkas i anseende dertill
att en delaf den grund på hvilken verkstaden
är byggd icke far abalieneras från bolaget men
deremot tillstyrkt bolaget uppdraga ål Direk
tionen att låta annonsera om verkstadens upp
låtande på arrende under iakttagande af vissa
i betänkandet uppräknade vilkor och förbehåll
samt att en extra bolagsstämma skulle sam
mankallas i Juli månad nästa år för att yttra
sig öfver de då inkomna anb iden
Direktionen hade deremot uti sitt utlåtande
häröfver på flere skäl som här ned in närmare
linnas utvecklade afstyrkt den af Deputerade
föreslagna åtgärd och hemställt att verkstaden
måtte drifvas för bolagets räkning till år 18 j
och då först beslutas huruvida någon försälj
ning eller bortarreiidering skall komma att
äga ruin Hr Kommerse-Rådet Santesson upp
läste derjemte ett försvar å verkstadsstyrelsens
vägnar emot de anmärkningar s >»t vid förvalt
ningen blifvit gjorda äfven i tjdningarne och
hvari tonen var så varm att fl .t guf 11 Exc
Hr Grefve af Wetterstedt anledning hemställa
huruvida icke ett och annat uttryck derutur
kunde uteslutas i anledning hvaraf Ordföran
den anmodade Hans Excellens att taga när
mare kännedom af innehållet och öfverse hvad
som kunde vara fcir skarpt deri
Äsfessöre t Lag-rhfelm upps
g härefter för
att närmare redogöra för mo ti verne till åtskil
liga punkter i sitt serskild !» yttrande Ha»
hade ibland annat deri ut ryckt den lankan
att de Engelske verkmästarnes nuvarande aflö
ning af 12000 ,RiV skulle kunna n
••••ältas till
6000 Detta hade han grundat på kännedo
men deraf att hos en af de förnämsta machin
fabrikanterne 1 London aIit uulUilej
den»

Sida 3

förste verkmästaren eller såkallade civil engi
iierr
eke har n er än hälften så stor aflöning
som llr Fraser eller 200 Pund Sterling Fur
öfrigt hade Hr Assessorens mening då han ytt
rade alt a ill ningen kunde nedsättas från 12000
till Gooo Ildr varit att verkstaden i sådant
fall borde ägas af en person som sjelf hade
kunskap i sådana ämnen oeh som dessutom
vore biträdd af utbildade Svenska elever
Grefve Cronhjelm anmärkte i anledning
af de yttranden som fallit om den i tidningar
na förda strid angående verkstaden att äfven
han hade blifvit anfallen oeh bittert anfallen
i tidningarna Men lian vore ledsen att detta
ämne blifvit vidrördt i de allmänna bladen just
derföre att då man ville föryttra verkstaden
gå borde man ej börja med alt sätta ned dess
välde i allmänna opinionen oeh detta hade va
rit orsaken hvarföre han för sin del funnit sig
i eke böra ingå i något offentligt besvarande af
de emot honom gjorda attacker eller försvar
för sin motion
En anmärkning framställdes härefter af Hr
Hof-Marskalken Wahrendorff
rörande några
olikheter i uppgifterna på kolåtgången vid
verkstaden hvilket af verkstadens närvarande
disponent Bergmästaren Öngren upplystes här
röra deraf att åtgången på ett ställe beräkna
des i råa oeh på det andra stället i sva flade
Stenkol .eller såkallade Coaks att oaktadt verk
staden haft göda kommissionärer för stenkolens
införskaffande från England så kunde inan
dock icke påräkna atc alla stenkol dugde att
deraf bränna coaks vitan häncle det till oeh
med att 3 å 4 tunnor kol erfordrades innan
man kunde få en tunna coaks af den beskaf
fenhet som behöfdes för gjuteriet
Först efter denna preliininär-debatt kom man
till hufvud-diskussionen som öppnades af Pre
sidenten Frih af Nordin [Jan förklarade
att han inom de Deputerade hade förenat sig
med pluraliteten i hufvudsaken men han afvek
ifrån betänkan let i en omständighet Friherren
ansåg nemligen alt bestämmandet af år i834
såsom den termin vid hvilken inkomna anbud
borde pröfvas
vore för korrt tilltagen och ön
skade att denna tid kunde utsträckas till ordi
narie bolagsstämman år i835 Verkstadens
skick hunne först inom den tiden blifva så till
räckligt kändt af bolaget att de med fullkom
lig tillförlitlighet kunde pröfva dess värde
Dessutom hade Friherrn föreställt sig att vi
till den tiden böra hafva ett fast mynt hvilket
utan tvifvel gåfve en säkrare anledning att vän
ta någon konkurrens af utländska kapitaler lian
ansåg emedlertid vigtigt alt man nu uttalade
sin opinion huruvida verkstaden i en framtid
borde utarrenderas Han föreslog derföre alt
Direktionen måtte uppdragas efter beslutets
kungörande emot taga arrendeanbud å verksta
den ända till nästa ordinarie bolagsstämma år
x835 men att om innan den tiden något an
bud skulle inkomma som Direktionen funne för
bolaget fördelaktigt den då ägde att samman
kalla bolaget till en extraordinarie stämma för
alt yttra sig deröfver Derigenom vore också
utan något serskildt beslut afgjordt att verk
staden skulle drifvas för bolagets räkning till
nästa ordinarie stämma hvilket då förstods af
sig sjelft
Grefve Cronhjelm förklarade att han hade
foga att tillägga till det förtjenstfulla betän
kandet Han instämde i dess princip på det
sätt Frih af Nordin föreslagit hvarigenom
man innan anbudens pröfvande hade den för
delen att kunna se I vänne års bokslut för verk
staden Grefve !tillade dock ytterligare den
önskan alt man i sjelfva annonsen om verk
stadens upplåtande äfven borde bevara åt sig
möjligheten af en så beskaffad försäljning som
Gref v UiesUrgit Han erkände att ölägenhe¬
i
s
o
o
d
s
a
t
a
g
r
terna för bolaget voro större- af en försäljning
än af ett arrende men ett anbud kunde ju möj
ligen inkomma som vore så fördelaktigt all
bolaget kunde finna det verkligen böra antagas
Man hade i allt fall icke frånsagt sig rättig
heterna att afslå köpet oeh Grefven ansåg
följakteligen bolaget ingenting kunna riskera
genom uttryckande af sjelfva principen af för
säljningen
Assessoren Lagerhjelm understödde det nyss
nämnda tilläggets intagande i annonsen såsom
en sak hvilken icke kunde medföra någon skada
då man alllid hade full beslutande rätt åt sig
bevarad ehuru han ansåg fördelaktigare att
verkstaden endast uppläts på korrtare tid af
det skäl att bolaget hade svårt att nu förutse
på hvad punkt man kunde slå efter tio års
förlopp Det vore en möjlighet att industrien
i Sverige vid den tiden hade utvecklat sig så
att en verkstad kunde existera på förfärdigandet
af blott ångmaehiner I sådant fall vore det ock
tänkbart att bolaget kunde draga en större vinst
af dess drifvande för egen räkning oeh der
(öre fann Assessoren en utarrendering förmån
ligare
Hr Grosshandlaren Winqvist utgick ifrån
den erfarenheten att verkstadsinrättningen visat
sig oförenlig med bolagets sanna bäsla man
hade-genom den kommit in på ett gebit som
vore främmande för bolagets egentliga bestäm
melse Göta kanal som redan ledt till förluster
och skulle komma att leda till ännu större
Man behöfde blott besinna att om man afräk
nade de af staten skänkta räntorna så skulle
aktierne nu stå på nollpunkten ja långt under
denna punkt Han trodde då alt bolaget till
räckligt gäldat sin förbindelse mot det allmän
na genom den halfva million verkstaden ko
star Han instämde derföre icke blott i försla
get alt utarrendera verkstaden utan ansåg äf
ven den princip böra uttalas att verkstaden
kunde säljas
Uti Friherre af Nordins oeh Grefve Crou
hjelms förslag instämde vidare Hans Exel
lens Ht Grefve af PVt Herstedt Gen .-Tnll
Direktören Grefve Posse och Hr Vice Pre
sidenten af Billbergh
Fortsättningen af diskussionen upptogs af de
betänkligheter Hr Kommer se-Rade t Santesson
framställde emot den begärda propositionen
samt vederläggning deraf å de andre Talarnes
sida Hr Kommerse-Hådet fann att bolaget vid
frågan om detta besluts fattande vore i samma
ställning som en enskild hvilken vill sälja eller
utarrendera en dyr anläggning som lian just
nyss fått färdig Det är då i främsta rummet
nödvändigt för honom att veta hvad denna
anläggning är väld För detta ändamål måste
han väl behålla den så länge att han kan dömma
om dess afkastning innan han beslutar att sälja
den Hr Kommerse-liådet kunde med tillämp
ning häraf på den förevarande frågan icke
finna någon fördel i att nu fatta ett beslut om verk
stadens afyttrande Om man väntade med detta
beslut i 2 år så kunde ingen olägenhet uppkom
ma ty icke behöfdes det så lång-tid till beslutets
kungörande att delta behöfde utgöra något hin
der Deremot vore det i flere andra afseenden
vigtigt att ej nu fatta beslutet Verkstaden
kunde omöjligen fortsättas med samma drift
hos de arbetande oeh de styrande då de förre
icke visste huru lång säkerhet de hade alt qvar
stadna Man kunde då ej vänta samma fart
oeh håg vid arbetet hos dem när de icke visste
om de skulle blifva <jvar eller afskedas oeh for
de styrande vore det svårt att ingå i nya be
ställningar af större vidd när de icke med sä
kerhet visste 0111 dessa äfven skulle komma att
af samma eller en annan egare fullbordas Del
ta hade Direktionen redan i så måtto erfarit
att spekulanter nyligen vid beställningar velat
h
a
H
t
d
s
ä
d
k
g fästa såsom vilkor att de genom verkstadens
qvarblifvande i bolagets hand tills beställnin
garna blifvit fullbordade skulle försäkras emot
farhågan att icke få dem färdiga Dessutom
om beslut nu bestämdt fattades att verkstaden
skulle bortarrenderas så vore det sannolikt a tt
spekulanterne <ned vetskap härom icke skulle
göra sina anbud så höga som eljest och Hr
Kommerse-liådet ansåg i detta afseende det
blifvande beslutet så vigtigt att det skulle
kunna verka en nedsättning i anbuden med 5o
procent
Häremot invände åter Grefve Cronhjelm och
flere att då man i allt fall enligt den före
slagna propositionen skulle få tillfälle att före
pröfningen af anbuden se 2 års bokslut för
verkstaden så visste man ju lika val hvad
den vore värd som enligt Hr Kommerse
Rådets förslig Uppsköt man åter nu beslu
tet om annonseringen och utarrenderingen
til en annan bolagsstämma så kunde ju år
i835 precist samma skäl emot samma be-lut
anföras nemligen af osäkerhet för arbetat t e
och för beställningar och så kunde det gå
in infinitum — 11 Exc Hr Grefve af PVet
terstedt erinrade att samma osäkerhet Herr
Santesson anfört såsomen betänklighet redan
låg i Direktionens eget förslag ntt verkstaden
tills vidare skulle drifvas for bolagets räkning
då arbetaren icke kunde veta huru långt
detta t dis vidare sträckte sig
— Hr Vice
Presidenten af lii I berg h tillade härvid eiv
ann-in omständighet Om det primitiv
beslutet icke fattades förr än år i83j så
erfordrades en ytterligare tid för kungörelser
na och anbudens emottagande sannolikt till år
1836 Då hade de Engelska verkmästarnes kon
trakter lupit till ända I hvilket bryderi skul
le icke detta försätta Direktionen Skulle den
ingå nya kontrakter med dessa verkmästare
hvilka en blifvande arrendator måhända icke
ville antaga eller skulle den afskeda dessa
verkmästare och låta verkstaden sakna deras
biträde just vid den tidpunkt då verkstaden
skulle öfverlemnas i en annan hand Bolaget
skulle då komma i en vida svårare belägenhet
för beslutets fattande än nu Frih af Nor
din fästade uppmärksamheten derpå att det
följde af sig sjelf och dessutom vore en laglig
förbindelse att de beställningar denna verk
stadsstyrelsen åtog sig äfven borde ful bördas
Hvad arbetsfolket åter beträffade så vore desse
dels anställde enligt kontrakter dels utan så
dana De förre måste vara berättigade att
njuta sina kontrakter till godo i alla händelser
och någon förbindelse derutöfver kunde väl
icke bolaget åtaga sig Hvad de sednare åter
vidkom så måste en ny Egare nödvändigt hal
va ett ännu större intresse än den nuvarande
att behålla dem som äro skicklige ty hvad
skall han med verkstaden utan arbetare Så
ledes hade desse i det afseendet ingenting alt
frukta De skulle alltid mera sökas än sjelfve
behöfva söka
Någon stunds öfverläggning ägde ännu ruin i
afseende på tiden inom hvilken annonseringen
skulle ske Ilr Hof-Marskalken Gyllenhaal
jemte ett par andie Ledamöter ansågs den bons
verkställas skyndsamt emedan en Spekulant
borde äga tid icke blot K att korrespondera om
saken och höra sig före utan äfven alt om
han så fann nödigt sjelf resa till verkstaden for
alt tag® kännedom derom- Andre åter su-sooa
Hr Justitie-Hådet Pettersson oeh Ilr Sanie .s—
son funno att utbjudningstiden icke borde till
tagas för lång emedan detta- dels- skulle bi
draga att nedsätta anbuden och dels om defi
skedde nu genast gifva Spekulanter soui till
äfventyrs kom mo att bese veeksUdiem iinsraw
den hunnit sin slutlig» utvecklings etfl oåilO
komllgt
Begrepp om det skjeL ssse di» åiasaa

Sida 4

do nästa tvenne åren kommer att erhålla Frih
af Nordin och Grefve Cronhjelm erinrade att
tiden för annonseringen hade blifvit öfver lem
nad åt Direktionens egen omtanka genom upp
draget "att vidtaga nödiga åtgärderoch att
man höide h )rsa det förtroende till Direktio
nen att den i detta fall bevakade bolagets
basta
Slutligen efter flera rop på "Proposition
framställdes denna enligt den här ofvan om
nämnda jemkning Frih af Nordin och Grefve
Cronhjelm föreslagit uti Deputerades betän
kande så att frågan om försäljning äfven
kommer att intagas i den blifvande kungörelsen
oeli denna mening segrade vid anställd votering
med 600 rösters pluralitet öfver Kommerse
Rådet Santessons eller Direktionens menin
som antogs till kontraproposition
Ksleivoskop
Aftonbladets utslag uppå den af Herr
F W ven Stjerneman i underdånighet
gjorda ansökning att enär hans uti målet
rörande färjan öfver Blåviken afgifna
förklaring blifvit uti bemälte Afton
blad med noter försedd honom jem
väl måtte förunnas att vid de i anledning
af samma förklaring förväntade påminnel
ser få bifoga ett lika antal rader af lärda
anmärkningar Gifvet Aftonbladsbyrån den
g Mars i833
Aftonbladet har denna underdåniga ansök
ning sig föredragas låtit och enär enligt tryck
frihetslagens föreskrift Hr v Stjernemans lån
ga förklaring redan blifvit ifrån början til
skit utan förskyllan och värdighet af Redak
tionen offentliggjord alltså och då samma
la
som i öfrigt tillåter Svensk man att öfver
ålit som kan blifva föremål för mensklig kun
skap sina egna tankar kungöra icke förbinder
alt kungöra andras isynnerhet förrän inan sett
der pröfvar Redaktionen rättvist att Sökan
dens i detta afseende gjorda anhållan ©gilla
O ra Hr von Stjerneman med detta Utslag ic
ke åtnöjes äger han att deremot anföra be
svär hos Nya Jrgus sednast innan denna dag
t
.är .dagått hvarvid bör fogas löftesskrift al
tvänne vederhäftiga män de der borga en för
bogge och begge för en för allt hvad klagan
cleu förbinder sig alt gälda Hvilket Ilr von
Stjerneman till efterrättelse länder
Aftonbladets utgifvare fick i förra veckan
emottaga tvänne särskilda beskickningar Vig
tiga ärender afgöras som man vet ofta ge
nom ambassader Lord Durham har nyligen
varit skickad från London till Petersburg
General MuravriefF från Petersburg till Alex
andria och en Notar /us Publicus från Hr
von Stjerneman med ofvannämnde ansökning
som innefattade en begäran att erhålla Ut
gisvarens af detta blad bestämda yttrande
huruvida Hr von Stjerneman skulle få i bla
det införa noter vid vederpartens påminnel
ser som Ilr von Stjerneman ännu icke hade
sett
POSTSKRIPTUM
Utländska posten för dagen medförande
underrättelser från Paris till den 27 Febr och
från London till den 1 Mars medför några
rätt iotresstin ta nyheter Ib 'and dessa är den
pikantaste ulan tvifvel den som lä«es i Mo
niloren för den 26 Febiuaii innehållande
följande bref som Hertiginnan af Berry til 1
wndt Guvernören af Citadellet Blaye Gene
ral Bugeaud
'jVödtvungen af omständigheterna och de
mått och steg Regeringen tagit oaktadt jag
hade de vigtigaste skäl att hålla min för
mälning hemlig anser jag skyldig mig
sjelf och mina barn den förklaringen att jag
under mitt vistande i Italien i hemlighet
träd t i äktenskap Citadrliet Blaye den 22
Februari i83-3 Maiiie Caroline
Denna förklaring öfverhmnades genast af
General Bugeaud åt Konseljpresidenten cch
blek deponerad i Frankrikes arkiver
Oaktadt alla de rykten som förut hade gått
i Paris om Hertiginnans grossess och gifvit de
Carlistiska Don Quichotterne anledning till si
na utmaningar kom likväl denna nyhet öfver
folket i Paris såsom en verklig explosion
"Ar
gare kunde det omöjligen vara menar ett blad
De flesta trodde icke ett ord af hela förklarin
gen som påtagligen var gjord endast för att ge
en ursäkt åt Hertiginnans tillstånd Man kan
ock lätt föreställa sig de otaliga gissningarne
0111 den lycklige gemålens namn Somliga vil
ja hjelpa Hertiginnan med uppgiften att det
vore en "Prins af tre stjernor men man har
förgäfves genomsökt alla Hof- och Statskalen
drar utan att finna en enda sådan Det vissa
är att "Prinsen måste hafva åtföljt henne på
sina äfventyr emedan hon varit i Vendee se
dan sistl Maj månads början
Malisen deremot påstår än att Gemålen sk all
vara en Fx Gardes Löjtnant vid namn Peira
eller och sannolikast Juden Deulr hvars för
räderi skulle här led t sig af svartsjuka
De ministeiiella bladen voro så förbluffade
af denna omständighet att de tego första
dagen Värst äro dock de Carlistiska deran
De ha blifvit foimligen oense Quolidieni ^e
tiar tagit sin hand ifrån Heitiginnan och öf
veiflyltat sin hyllning på Hert af Angouleme
Gazeltin söker ännu fömara henne i en läng
re artikel som i korrlhet går ut på att Her
tiginnan icke förlorat något annat än äran
Messnger vill veta att Legitimisterne öfveren1
kommit att den väntade telningen skall kom
ma att eihålla titeln Hertig af Blaye
I Ka maren voro samtalen cm Hertiginnan
af Berry så lifliga att man knapt höide ett
ord af talarne Finans-Ministern har begärt
ii milli n supplementar-kredit för de hem
liga fondema och Hr d 'Argout framlagt de
par tf mental-lagen Kamaren har med 2i5
röster emot 36 afgjort att- National-gardes
lagen må suspenderas i ett arrondissement al
Corsika och två ariondissemeriter af Rhone
departementet
Belgien
Tidningarne berätta om ett utfall som
Holländarne den 2y gjort till Zrlznete der de
borttagit en post af 5o man Äfven meddelas
en rote fiån Palmerston och Talleyrand till
Zuylen van Nyewelt men hvilken enligt hvad
man redan känner är oäkta
Kungen i Holland låter i Tyskland uppkö
pa 1800 remonte-hästar
Exgiakd
I Underhuset fortfara öfverläggningarne rö
rande Irländska upprorsbilfen hvilken den 1
Mars skulle erhålla andra läsningen Hr Stan
ley hade hållit ett tal hvari han skildrade detta
lands tillstånd på ett sätt som gjorde djupt in
tryck 0 'ConneIl hade i sin ifver emot billen
låtit hänföra sig ända derhän att han kallat
Underhuset en samling af600 skurkar och röf
vare Den förklaring han sökte gifva detta
yttrande tillfredsställde icke huset och lian
måste slutligen tillstå att han af hetta låtit
förleda sig till detta uttryck
soin
Rysslands representant vid konferensen i Lon
don har blifvit nämd till Ryskt sändebud i
Dresden
Bref från Lisabon af den g Febr berätta
Grefve Matusccu icz som i tvenne ar vant
att tvänne unga män som ropat "lefve Doii
Pedro
blifvit afrättade
Det sades att Migueliterne blifvit slagne af
Marskalk Solignac och att Sartorius kryssade
utanför Ta jo under afvaktan af förstärkningar
för att intränga i floden
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp ;i 2 lldr iG sk Bko
SKALDESTYCKEN
af Frans M Franzén A delar
De 5 iörsta finnas afven
5
En egendom af Säteri och Frälse natur ut
görande 5 hela heraman med underlydande 12 st Jord
torp belägen i Rikets medlersta landskap vid saltsjön
med 5 mil land- och Z mil sjöväg till närmaste stad finnes
till salu på billiga vilkor Säljaren förbinder sig att i
Ä ar eller längre om köparen sS j stundar betala i arren
de tor egendomen fulla 6 proc för köpeskillingen När
mare underrättelse lemnar Kamereraren i Kongl K 11m
mer-Lott«riet Hr G Kihlstedt hos hvilken äfvenväl be
skrifning pl egendomen är att tillgl
UTBJUDES HYRA
På en vacker och treflig Landtegendom 'ster
ut frun Stockholm en mil sjö- och landväg kunna
2 :ne
vaningar med möbler till sommarnöje fä hyrar
— äfvensom mindre lägenheter Fisk mjölk och
grönsaker kan vid egendomen erhullas Frun gär
den gar bud till staden hvarje dag Underrättelsa
fäs i Steni i bod vid hörnet af Tyska Brinken och
Störa Nygatan
Uti huset i :o 35 Qvart C v hele i hörnet
af Tyska Kyrkobrinken och Stcra Nygatan Tvenne
försäljningsbodar pä nedra botten med dertill hö
rand bodkanimare i den ena och magasin i den an
dra jemte disk och innanrede Närmare underrät
telse fäs i ofvanänmnde hus i första väningen
2 :ne ljusa och glada rum med garderob
eldning och städning för en hederlig herre i huset N :0
23 vid Wcsterllnggatan det 3 irlii Störa Kyrkobrinken
med ingång irln Prestgatan 1 tr upp
Ett bättre ungkarlsrum med •Idnine
näst eller ti '1 in st flyttning Underrättelse erhålles i
Kryddboden vid Österllnggatan och Johannis Gränd
Ett Kontor frän och med d 1 April Jjelä-
Senheten är vid Skeppsbron Närmare underrättelse
fus pa Kontoret till höger i portgången uti huset
N :o 32 vid Skeppsbron
JNederlagskäilare som dertill varit förut be
gagnade belägne midt i staden 2 tr upp uti huset Nio
42 vid "YVesterlänggatan Icmnas underrättelse
2Ine rymliga och fukt fria Kä .larhvalf belaCf-
ne vidg OsterI Snggatan nu genast eller till inst flytt
ning Underrättelse i Kryddboden vid Österfanggatan
och Johannis Gränd
BORTKOMMET
En gra Fruntimmers kasforhandske borlfnp-
pafles d 11 Mars antingen uti huset N :o fQ i rum
men der Auktionssakerna visades uti forstugorne i
samma hus eller vid gåendet derifrån öfver Jern
eorget Hen rättsinnige som densamma upphittudt
torde vara god och emot vedergällning inlemna den
pä- Dagblads-Kont
DIVERSE
Pa Musikaliskt Veckeblad for Pianoforte l an
med g Rdr Bko prenumererar u hel samt 5 Tidr Bko
ä half årgång i Möllers Hedboms och Östergrens
Musikhandel De utkom ne JS umrorn e innehållet
N :is 1 et 2 Barcarolle ur Operan Wilhelm Tell af
Rossini Cavatina af Kuhluu samt Rondo sur un a
Theme de l 'O )era Tancred de Rossini par W HHn
ten Nio 3 Cav a tina utur 0 >eran Z *a St *ralliera af
Bellini och Valse af W Bauch N ;o 4 Divertisse
ment af Aloys Schmitt och Cavatina ur Operan
Othello af Rossini N :is 5 et 6 Sonate tillegnad
sin elev Mathilda Naucler af Wilhelm Bauch i oc»
Den bedjande Laura af Zelter N :is 7 et Q Varia
tions de Marseder (O 25J par Hiinten och Romans
ur Operan Cene .rentola af Rossini samt N :o 9 iW
låd ur Operan Robert le Diable af Meyer beer och
Etuder af Aloys Schmitt Stockholm den gsde Mars
»833
Af Musikaliskt Veckoblad för Pianoforte ut-
komma Iuördagnn d 16 dennes 2 :r >e Numror hvarfö
re i dag ej något utgifves Stockholm den 9 Mnrt
!833«
få Akad Boktryckeriet
i Up
.ala kan nntiu-
gen mc genast eller nästa Värmessa sättare fä kon
di t zon under inn«v Fr omotions termin Mun anmäler
sig i Hr Bergs Bokhandel
Till Chiisliuehaiun åsliwdas rescsällsknp o ;n
kvii !£ den 1 i denna roSnad underrättelse leiunas i
Kryddbod vid F .egaringsgaua
L J 11 J Eli T A