Aftonbladet Onsdagen den 13 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-13
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-13
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-13
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-13
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 13 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Onsdagen
den 13 Mars
Priset i Stockholm för hell dr io R :drj halft år 5 R .dr 3 månader a R :dr 3ir sk Banko
Bladets
Sd
Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Cla
vid Södermalm
Tt
Lösa Numror ± sk Banko Prenumeration och utdelning i
BdLidhid Nld
ff nader a R :dr 3ir sk Banko
m
Lösa Numror ± sk Banko Prenumeration och utdelning i
Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgrändf Lindroths vid Norrlandsgatan och Essens
Ttitorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor till 2 sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
AFSKED
E
D 2 d :s För Kgl Räntmästaren och Ridd J L
Karström
TITEL
Af Post-Inspektör tillagd Postmästaren P J Schief
VIGDE
Bokbindaren A N Lundh och Enkefru Fr Ahl
beck t d :s
DÖDE
Tunnbin 1 J Åström 5 d :s 69 år
Under-Vaktmäst vid Öfver-Ståth .-Emb Kansli L
J Holmgren 8 d :s 3°» ar
Jungfru P Ch Lönbom 11 d :s 69 ar
BORGERSKAPETS TAXERINGSMÄN
sammanträda d i5 d :s kl n å Radhuset
LEDIGA TJENSTER
Andre Landtmätaretj i Blekinge sökes inom 56
dagar fran 8 d :s i General-Landtmäteri-Koutoret
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Aktieägare i Nyköpings Saltpeterverk sammanträda
39 Mars kl 12 i Landshöfdinge-Residenshuset der-t
LEVERANSER
För Flottans behof i .Karlskrona K ron obeck Rull
och EngeLkt bly 111 m auktion d 12 April kl 10
f m å Varfs-Amiralens kansli i Karlskrona samt
hos Förv af Sjöärenderne förseglade anbud emotta
gas äfven
För Flottans behof af div persedlar och effekter
aukt inför Förv af Sjöärenderne samt å befälh A
miralcus i Karlskrona och stationsbefälh i Göteborg
Kan lier 22 April kl 10
AUKTIONER
Exek a cgend 4 ny N :r i Adolf Fredr Förs Qv
Grufdrängen aukt 28 Mars
Å ett större parti hö och höfrö vid Strömsholm
d 26 d :s kl 10 f m
OFFENTLIGA STÄMNINGAR A BORGENÄRER
S
BOE
Söderhamns R .R all Svarfv J Söderströms och
Kust rus 29 Juli
Piteå R .R a il Handl .enkan Eva M Hammargrens
]3 A pr
Skellefteå H .R Kopparsl A Lindgrens och hustr
å Kyrkobordet lill ur t T 1 helgf Måndag i nästa
Ang
DOMAR
DOMR
Göt a IT .R :s i urarfva tvisten efter Enke-Generalskan
3YT- E Horn f Bennet utg 19 A pr
Laholms R .R .s i Hök S Borgströms konkurs afk
10 A pr
TESTA MENTS-BEVAKNING AR
Afl Ma ms B S Betulin till div personer bev
vid Strengnäs r .r
Ad Ålderman Lidin afl enkas till 2ne bröders
barn bev vid Just .-Koll
Aboen I Ifvarsson I )uhras i Bergabohl Istorps S
och Marks H till Pigan J Andersdotter
lagfart
Sökt å i-4 mtl Kr .sk augment Smedstorp i Skär
k-inds S och H kfr» vid Skärkinds H .R inom 6 mån
från Z ann
Sökt å KlockaWtomtcii N :o 5 i Stadskvarteret i
Sigtuna kl vid r .r i Sigtuna inom 3 mån från 3
an nons
R
Tillf Drängen Carl Månsson från Nykil anm hos
Skattem Per Larsson å Linköping Nykil och Ulls-
torp
Tillfallet Skräddarelärlingen A P Törnqvist efter
dess moder- får lyftas hos Nämdem P Jansson å
Westerås Ramnäs och Säter
torp
FÖRMYNDERSKAP
Kolf skepp J P Sarlin under enkan c c Bomans
och Kamr C G Hagbergs Just
-Koll
Bleck i tåren c E Norsten på egen begäran under
Blecks M Petterssons d ä Norrköpings R .R
Sven Svensson i Broary£ u J Håkanssons i Glipe
och J Johanssons i Wik S AVedbo H R
BOUPPTECKNINGAR
I anseende sll förestående bouppteckning efter f d
Löjtnanten ocli Tulkippsyningsmannen G Ruhnqvist
afl Enkefru Christina Björklund anmodas de som
hafva några ajfärer i sterbhuset att inom nästa April
månads utgång sådant anmäla hos andcrfccknad Kro
no-Län man hvars adress är Norrköping och Tornby
N Söderström
Efter Handl E Aberg inom slutet af denna mån
anm hos Fält-Kamr A Roos huset Nio i5 hörnet
af Götgatan och Hökens gränd
INBETALNINGAR
Af skulder till Snick och Skatullmak P Erp
son Sundells konkursmassa böra ske inom medlet af
n April till undvikande af lagsökning hos Jernkr
handl J Carlsén i Stockholm
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Hammarsmeden vid Smedstorps bruk J Lekbergs i
Handelsm Stenbecks hus i Malm &öping 23 d :s
A il Handl J P Lennqvists 25 April kl 3 e m
i Upsala närmare underr bos Hr Tidlund
Garfv J M Husbergs å Gislaveds gästgd i Wäss
bo fi 29 d :s
Apotb J S Ekstrands d 1 April kl 10 f m å
Granna gästgd
Hof-Rätts-Kommissarien E Brattströms i P G
Atterlund K :i gard i Filipstad 4 April
Rytt mäst J A Adelskölds hos L G Kling i A
lingsås 10 April kl 10 f m
SPEKTAKEL
I dag Hern ani
I
g
I morgon De Förtrogne och Slåtterölet
KONSERT
Uppföres å Stora Börs-Salen t 19 d :s af Charlotté
Grönvall
SAMMANTRÄDEN
N
N C N :o 18 d :s kl half 5 e m
lTnnocence d 16 d :s kl 7 e m
RdliSktill A
7 m
Redlige Svenskar till Assemblé d 17 d :s kl 7 e
m
Sällskapet för Soiréer med dans sammanträder i f
d Kirsteinska huset Fredagen d 22 d kl half 7 e
ni biljetter uttagas på vanligt ställe Torsdagen och
Fredagen d 14 och i5 innev emellan kl half 10 och
half 12 f m
KALLAS
KAS
Handelsbetj A Johansson till a kersund r .r d
3 Juni kl to f m ang b ^slagsmål
diligence på Göteborg
WåÖbMi
dicpå öteborg
Öfver Westerås Örebro Mariestad och Lidköping
afgår hvarje Tisdag och Fredag kl C f m Biljetter
för passagerare utlemnas och paketer till afsändning
emottagas på Dil 'gence-kontorct uti huset N :e 5 vid
Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt tryckta
taxor som derstädes äro att tillgå
Mtri Kes
Spanien
Ett Kungligt dekret af den 10 Febr foYord
nar en utskrifning af a5 ,ooo man s ?i $é #x
ersättning för de soldater hvilka innevarande
år komma att träda ur lederna Denna åtgärd
är så mycket nödvändigare i Spaniens närva
rande belägenhet som man försäkrar att Drott
ningens fiender blott afvaktade kapitulations
tidens slut för armeen för att begagna den
deraf uppkommande desorganisation till utfö
rande af sina planer
Hr Stratford Cannings mission har fullkom
ligt misslyckats Spanska regeringen har väg
rat att ingå på det Brittiska kabinettets planer
och Hr Zea hvars inflytande Lord Palmerston
tänkte göra till intet kommer troligen ännu
länge att stå i spetsen för Spanska kabinettet
Emedlertid försäkras att den Engelske under
handlaren ämnar begifva sig till Portugal se
dan han först afvakta t svar på en kurir han
affärdat till London
Ett nytt regemente kommer att upprättas
som skall bära prinsesan Maria Isabellas namn
Afväpningen af de Kongl frivillige i Gallici
en fortsattes De som vägra a Hämna sina va
pen arresteras
Debatterne i Deputerade Kamaren rörande
Frankrikes utländska politik
(isyut /fån gärdagsbladel
Hr Odiloti Barrot
"Olika åsigter hafva
uppkommit af Julirevolutionen De som sökt
försona Europas kabinetter ined densamma
hafva trott att denna försoning kunde till
vägabringas genom tiden och diplomatiska
underhandlingar andra hafva tvertom an
sett ett bestämdt tillstånd af fientlighet
mellan oss och den heliga alliansen hafva
in t rädt genom en revolution som blifvit verk
ställd af folket och i folkets namn
"Till och med de som haft mesta förtroende
för negociationer och jag är sjelf bland deras
antal hafva aldrig begärt alt traktaterne skulle
öfverträdas Vi äro alla ense om att trakta
terne af i3i5 skulle upprätthållas men vi
komma icke öfverens om hvad de i sjelfva ver
bet innebära Om det är fråga blott om af
trädandet af gebit skulle jag vara den förste
att säga hållen dem i helgd Men dessa
afhandlingar hafva tillkommit genom ett
missbruk af styrkan och dock hafva 20
år sedan förflutit man har förvärfvat rättig
heter och Frankrike skulle icke genom våld vilja
åter till förening med sig tvinga folk som numera
blifvit främmande för oss Nej mina Hrr låtoin
oss bära aktning för besittningsrätten jag till
erkänner icke mitt land rättigheten att genom
vapenmakt blanda sig i de nationers angelä
genheter som icke vända sig till oss
"Men vid sidan af dessa grundsatser stå an
dra dem man måste erkänna Traktaterna af
i8i5 utstaka icke blott gränserne emellan de
ömsesidiga besittilingarne de äro derjemte po
litiska institutioner Är det väl nödvändigt a-

Sida 2

terkalla i ert minne alla stadganderne i dessa
afhandlingar J hafveri icke glömt alt de
lomänista maklerne i Europa togo del i dessa
traktater och har man icke i dem stadgat
att man gick all åter uppbygga samhällsskic
ket i "vår verldsdel att man skulle gifva den
provinsen åt det kabinettet men på de och de
■villkoren Det var då icke blott afträdande af
gebit dessa traktater innehöllo de hafva fast
ställt politiska rättigheter både till fördel
för kabinetten och till fördel för folken
"Till fördel för kabinetterne stadga de för
bindelsen och pligten att ömsesidigt garantera
hvarandras besättningar Det är i följd af des
sa politiska stadganden som man påtvingat
Frankrike Bourbonerne det är i följd af dem
som vi blifvit nödsakade föra våra vapen pä
andra sidan Pyreneerne och tillintetgöra Cor
tes konstitution det är i följd af dessa stad
ganden som Belgien blcf förenadt med Hol
land som fästningar byggdes för att evigt hota
Frankrike och som de sattes under uppsigt af
heliga alliansens generalissimus Hertigen af
Wellington Ännu mera till blygd för vår
styrelse har England ålagt oss en servitlide
man har förbjudit oss att åter uppresa murarne
till de gränsfästningar som blifvit förstörda Ja
mina Hrr vi hafva lidit denna förolämpning
man har ålagt oss att icke uppbygga tidnin
gens ruiner förbjudit oss att i vårt eget land
göra hvad den minsta kanton i Schweitz gör
i sitt
Är det denna del af traktaterne man
måste respektera Jag respekterar den icke
mer än den paragraf deri som trugade på oss
Carl X livilken folket förjagat från tlrronen
(Ganska bra mycket bra
"Ja man måste i traktaterna vörda alltsom
rörer gr ä n ,sb f s t ä m m g I s e reller äger samman
hang med förvärfvade rättigheter men hvad
den politiska delen beträffat och de- servilu
ter som blifvit oss påtvingade så kunna de ic
ke mera tjena till efterrättelse emedan allt
detta blifvit omintetgjordt genom Julirevolu
tionens inträffande
(Mycket bra mycket bra
"Skall jag nu besvara den del af Mini
sterns för allmänna undervisningen tal som sä
ger att med undantag af Belgien och Schweitz
ingenting blifvit förändradt sedan år r83oj att
julirevolutionen är i moraliskt stigande Hvad
detta stigande v idiom mer r så må det tillåtas
mig tillskrifva det hvarje annan orsak än vår
regerings fasthet jag tillskrifver- det snarare i
deerr
.as syftning Gifve Gud att regeringen ic
ke motverkade dem det är allt hvad jag ön
skar
(Liiligt bifall
'Hvad halva jga förändringar af vist in-
träffat i Polen Efter många delningar hade
Polen slutligen tillfallit Byssland men blef det
utan några vilkor iiifiörlifivadl med denna
makt såsom en provins Nej det bestämdes
år i ,8r5 alt Polen genom en konstitution skul
le förenas med Byssland En provins öfver
femtias vanligen ulan vilkor den absoluta mak
ten förfogar då efter behag öfver folket och
skatterna Deremot var Polen förenadt med
Ryssland endast genom sådana institutioner som
innefattade garantier och gaf det tillvaro så
som en egen nation
"Hvad- är som skiljer en provins från en na
tion Jo nationen har egna lagar och egen
förvaltning som endast genom lagarnes stad
ganden är fästad i hufvudstaden Nå väl
hvad återstår itu- af Polen Intet armeen är
införlifväd med Rysslands armeer rättvisan
skipas af Ryske- emfeetsmsn 5 lagar ne äro icke
li»ra nationella skattkamaren står under Ryss
lands disposition ja till och med Polens
fcarn ha blifvit släpade tili Sibei-iens öknar
och der funnit sin undergång Sägen mig
Polens nationalitet tinnes den finnes
i .ck .u ma och d man y t ti at„ att Ryss-
land i afseende på Polen icke gjort annat än
vi i afseende på Bretagne så är detta ett stort
missbruk af ord Bretagne har icke genom po
litiska öfverenskommelser blifvit förenadt med
Frankrike men Polen har i kraft al dylika öf
verenskommelser blifvit förenadt med Ryssland
Vi kunna derföre med skäl åberopa traktater
na mellan Byssland och Polen
"Således låter hela denna diskussion inskränka
sig till frågan Huru förstån J traktaterna
Vi respektera endast gränsbestämmelser J gören
på allt detta ingen åtskilnad J hafveri förklarat
att J skullen rekommendera Polen åt Rysslands
medlidande vi deremot reklamera konstitutio
nella garantier Dessa garantier tillhöra icke
ensamt Polen men hela Europa som interve
nerat i traktaterna J sägen att det är en mensk
lighetsfråga men vi påstå deremot alt det ät
en hedersfråga för Frankrike
(Mycket bra
mycket bra
IBRAHIM PASCHA
(Ur new nionthly niagazine
Ibr ahim Pascha har eröfrat Syrien han fort
sätter utan hinder sitt tåg öfver Asiatiska half
ön och Europa väntar att få se honom hålla
sitt segerintåg i Konstantinopel en händelse
som för ett år sedan skulle ha blifvit ansedd
otrolig Nära ett århundrade har förflutit se
dan Wecliabiternas uppresning i Arabien ho
tade Muhameds lära med undergång Des
se djerfve och nästan filosofisk g anhängare
af en sublim dogm hade förklarat sig för Guds
enhet och förnekade -profeten De plundrade
den slöra karavanen från Mecka togo de from
me liaddis till fånga och drefvo pä flykten
Sultanens härförare som ville hämnas religionens
och handelns förenade intressen Sultanens välde
var ett lång tid endast en skugga i Syrien och
Arabien Egypten hotades och Starnbuls skat
ter uttömdes för att hejda de segrande källar
nes framsteg Slutligen erbjöd denne samme
ibrahim vice konungens i Egypten son sina tjeti
stcr för att hämma strömmens lopp I spetsen
för en sammanrafsad här framträngde han an
da till hjertat af Arabien befriade de heliga
städerna tillfogade Wechabiterna ett nederlag
inom deras eget- område och hemförde slutli
gen deras furstar såsom gisslan till Kairo se
dan han beviljat en fred på hårda vilkor Till
belöning för sina tjenster utnämndes Ibrahim
till Pascha öfver Mecka och Medina en titel
som inom öttomanrska väldet gaf honom före
träde framför alla andra Pascha»
äfven fram
för hans far Efter Weehabiternas neder
lag började Ibrahim inom Egypten bilda
en- regelbunden anno
disciplinerad pa Euro
peiskt vis och sedan han i sin- tjenst antagit
de skickligaste skeppsbyggmästare från Toulon
lade han grunden till di
sjömakt Egypten
• nu äger Fullkomligt besegrad af Grekerne
åkallade- Sultanen sin- Egyptiska vasalls bistånd
Genast landsteg Påse han i spetsen för sin ar
me oell understödd af en ansenlig flotta på
Morea och så hastiga Voro haris framsteg att
ingenting mindre fordrades än fördraget i Lon
don och slaget vid Kavarino för att hindra
Grekland ali åter blifva en
.Musulmanisk Pro
vins Alan har skäl till den förmodan alt
Ibrahim icke- hade-för afsigt alt återställa Mo
rea åt Sultanen De- Egyptiska truppernas
nederlag genom de förenade makternas ar meer
•fördubblade endast Ibrahims bemödanden vid
'återkomsten tili sitt- land Midt under riändel
isernas förvirring bemnktigade han sig til mehn
iför Porten de tvärare mest blomstrande öarne
i Medelhafvet Cypern och Caadia
Hösten- 1 .831
bestod Egyptiska armeen af
90 ,000 nian disciplinerad t infanteri som kanske
i intet- afscs »de stod e fter Indiens Ci-paycr samt
lo ,oija inan regulier t kavalleri Altö som kän¬
de Egypten förlöjligade Paschans slösande få
fänga och missförhållandet mellan en så stor
militärstyrka samt landets befolkning och till
gångar Emedlertid cröfrade Ibrahim hösten
>852 hela Syrien nästan hela mindre Asien
och befinner sig nu närmare Constantinopel än
Ryssarne Det är nog för att göra honom till
en slör man lill århundradets eröfrare
Utan tvifvel är Iran en man af slöra talan
ger Han har en skarpsinnig och kraftfull själ
Fri från alla fördomar antager han våra ideer
hastigt men utan buller Hans äregirighet kän
ner inga gränser han hyser stor beundran för
Europas institutioner och civilisation men und
viker skickligt att stöta Musul männens käns
lor och fördomar för hufvudet En hemlig
hetsfull slöja hvilar öfver hans födelse Det
säges att han endast är adopterad son af
nuvarande Paschan af Egypten men detta sy
nes tvifvel underkastadt i alla fall råder det
största förtroende mellan Ibrahim och hans er
kände far Han är vällustig och hans böjelse
för sinliga nöjen utan gränser Ehuru i blom
man af sin ålder förebådar hans ofantliga fetma
endast en inskränkt lifstid och antyder en man
som är nedtryckt under bördan af flerfalldiga
bräckligheter och oförmögen af det minsta fy
siska bemödande Rundtoirikring honom råder
yppighet han älskar ståtliga palatset- och dyr
bara trädgårdar samt tillbringar en stor del af
sin tid i den med Circassiska skönheter upp
fyllda seraljen Men till sill sätt att vara är
bart helt och hålt Europé Han visar sig myc
ket ute och inlåter sig gerna i samtal med
frem I ingar utmärkte för kunskaper Hans för
trogna rådgifvare är Osman-Rey en Fransk
renegat med mycken talang För omkr ing 20
år sedan plägade Ibrahim ofta sitta vid fönst
ret af sitt palats mrd en karbin i handen
och roade sig med alt skjuta på de laderfla
skor som vattendragarne nyss fyllt i floden
och bttro hem på ryggen Som Ibrahim är
ganska god skytt hade denna öfning icke an
nan påföljd än att beröfva de stackars vatten
dragarne frukten af deras dagsarbete Någon
gång hände likväl att kulan utgöt blod i stäl
let för den mindre dyrbara vätskan men Egyp
ten var då en despotisk stat Det är nu helt
annorlunda I sin tillgifvenhet för Europeiska
inrättningar hafva den gamle Paschan och hans
son skänkt sina u-ndérsåter tvrnne kamrar
som de på Levantens språk kalla alto parli-n
mento och hasw parliat /irnlo Dessa sam
manträda i Kairo De bestå af medlem
mar som väljas två af hvarje guvernör
i städerna och på Paschans befallning skickas
till hufvudstaden för alt deltaga i förvaltnin
gen af de offentliga- angelägenheterna de äro
alltid män af bepröfvad karakter och pålitlig
het Ledämöterne i alto paiiiamento eg a dis
kussionsrältighet men i basso pai-liameiito en
dast rätt att framställa petitioner Utan alt fä
sta särdeles afseende på de förres debatter el
ler de sednare» suppliker behandla Paschan och
hans son dem mycket artigt Detta hindrar
dem likväl icke att båda två och i synnerhet
den gamle Paschan vara mycket stolte öfver
dessa institutioner och- Mehemet Ali har mer
in en gång skrutit öfver att ega lika många
parlamcnUr som Kungen i England
STOCKHOLM
Dim l3 Mar
Den-nya StorBVitanui- ,k Mi-i ;tern v !d Sven
ska Hofvet Lord Howzrd ds fV .i Idrn ha fe i g I r
middags kl 2 sin anträdt-s audiens lins H VI
Konungen med de vid sadaoa till täln van
liga ceremonier och aflemaiade sitt kreditiv
Lud Howard är en man at omkring 35 års
ålder ircck ett ganska b :hJg
ligt yttre väsende-

Sida 3

Hans Fru Lady Hovparti som lärer vara en
Princess of Portland väntas hit närmare som
maren
Lord Bloomfield förmodas komma att afre
sa inom ett par veckor
— Det är nu en temligen la "A tid sedan
allmänheten hörde talas något om de arreste
rade Friherrama v Dilben och v Ke°e
sackj och vi ha hört personer som af denna
tystnad dragit den slutsatsen att den förre redan
vore försatt pä Tysk botlen och den andre
insatt på bekännelse i följd af Hut-Rittens
dem Så långt har det likväl ännu icke korn
m t Besvärstiden till Kongl \Iaj :t öfver flof
Rättens utslag lärer ännu icke vara tillända
lupen I går inkömmo Frih v Vegesacks
underd besvär Sill Justilie-Revisionen Frili .v
Dilben har ännu icke anfört några
Advokatfiskalen i Svea Hof-Rätt bar inkom
mit med sitt påstående emot den för lasteligt
tal om Konungen anklagade och häktade bon
den Johan Johansson i Sky I berga samt yrkat
att han skall halshuggas Påståendet lärer ha
blifvit remitteradt till Konungens befallnings
hafvande i Örebro Län att deröfver infordra
Johanssons förklaring inom 8 dagar efter del
fåendet
NiUndosKop
TEATERN
Vi gå nu att redogöra för Tragedien Her
ri an i tller den Caslilianska hederskänslan i
fem aklrr
Prins Ruy Gome dc Silva en gammal Ca
stiliansk Grand som räknar sina anor ända ifrån
en Romersk Consul Silvius har som sin fo
sterdotter uppfostrat hjeltinnan i pje "sen Donna
Sol och sjelf under tiden förälskat sig i den
unga blomstrande flickan med hvilken han
ämnar gifta sig Men hennes bjerta är utan
att han vet det redan fästadt vid en ung man
Hernani som förföljd af ödet sedan lians far
fallit ett olfer för Konungens hämnd och hans
egendomar blifvit konfiskerade samlat kring sig
ett röfvarehand och cn gång i skogen tillfälligt
vis råkade rädda Donna Sols lif Denna un
ga skönhet har äfven uppväckt cn häftig pas
sion hos den igårige Don Carlos seder
mera Kejsar Carl V Denne hade just
lyckats insmyga sig i Don Silvas slott i
hopp att erhålla ett samtal med Donnan då
han hör någon komma och måste göma sig i
en niehe med förhänge Här blir hon vittne
till en ömsesidig kärleksförklaring af Hernani
och Donna Sol som lofvar att öfvergifva allt
och vid ett gifvet tecken om natten fly för
att följa honom till bergstrakterne Nu kan
den unga Konungen icke längre styra- sig han
rusar ut och råkar i en häftig ordvexling med
Hernani hvilken slutar så att de draga svärden
mot hvarandra Fäktningen afbrytes af Don
Silvas ankomst som förundrad att finna två
manspersoner- i Donna Sols rum håller en
sträng straffpredikan for dem till dess slutli
gen Don Carlos upptäcker sig och förklarar sig
vara kominen dit för att i en hemlig statsaf
fär begära Don Siivas råd
Andra akten är natt Kungen kommer 'in på
scenen ,och ger det tecken hvarom han hört Her
nani och Donna Sol komma öfverens Donna Sol
skyndar härvid
ut men då Carl upptäcker hvem
lian- är afvisar hon honom och du lian försö
ker föra- henne bort rycker hon dol ken från
Håiw sida till sitt försvar oaktadt han till och
med lofvar att dela- sin krona med henne
Under dialogen» kommer- Hernani och en häf
tig exglikalion ugjgstår ;- Hernani utmanar Kun¬
gen men då denne vägrar strida med honom
kastar Hernani med ett verkligt Spanskt ädel
mod sin egen kappa och hatt öfver honom
för att genom denna förklädning skydda honom
för sitt band som ligger deromkring allt för
att i stället bevara honom åt en framtida
hämnd
Carl har ingen annan utväg än att acceptera
detta förödmjukande sätt att fly och aflägsnar
sig IVnapt bar han gått förr än en af Her
nanis folk kommer in och underrättar denne
att de äro upptäckte och omgifne af en tropp
sbirrer hvilket tvingar Hernani att ännu en
gång skiljas från donna Sol
I tredje akten ser man ett präktigt galleri
hos Don Silva pryd t ined porträtter af hans
förfäder Silva har redt till sin bröllopsfest
ined Donna Sol som häröfver visar mycken be
störtning då Hernani inträder som pilgrim
hvilken förklädnad lian nödgats antaga för at1
undgå sbirrerne Under denna drägt lyckas han
ock att af Silva blifva upptagen som gäst
men då han finner hvad som är å färde för
Donna Sol som inkommer brudklädd förlorar
lifvet för honom sitt värde Han kastar al
sig kåpan upptäcker i hela hoffolkets närvaro
tytt han är den fogel frie Hernani på hvars huf
vud man satt ett pris och uppmanar dem att
förtjena det Don Silva förbjuder sitt folk att
röra Hernani och befaller dem alt aflägsna
sig De gå och Silva med dem Donna Sol
stannar qvar Hernani vet ännu icke annat
än att hon frivilligt gatt in på giftermålet med
Silva hvilket han med en bitter ironi förebrår
henne under betraktande af de smycken och
juveler hon fått till brudgåfva och hvilka äro
inneslutna i ett skrin Hon visar honom dock
att han bedragit sig i det hon från bolteji af
skrinet upptager den dolk hvarmed hon hotat Don
Carlos och som hon bevarat till sitt sista skydd
emot den förhatliga .förmälningen Bitterheten öf
vergår nu till den ,ijufvaste försoning och de äl
skande ha just omfamnat hvarandra med stum
hänryckning då den om deras kärlek okunnige
Don Silva åter inkommer Man föreställe sig hans
bestörtning att finna gästfriheten på detta sätt
bruten och sin egen brud i famnen- på en fo
gelfri röfvaranförare Men innan han ännu hun
nit fullt utgjuta hela harmen af sin svartsjuka
och sitt sårade högmod som icke lindras af
Donna Sols erkännande att hon redan länge
älskat Hernani blir han underrättad att
Kungen med en trupp krigsfolk befinner sig utan
för den tillstängda slottsporten för att fordra
Hernanis utlemnande- Ilär framträder den
stolte Castilianens aktning för gästfriheten
Han gomer Hernani bakom en lönndörr Carl
inkommer begär att få Hernani utlemnad ho
tar att rifva ned slottet och att taga Silvas
hufvud men Castilianen förblifver obeveklig
flin visar på sina förfäders bilder uppräknar
deras ärofulla bedrifterr och frågar Konungen
om han ville se honom den förste att befläcka
Silvas nåmn med en nedrighet Carl vredgas
förgäfves och aflägsnar sig slutligen men med
tager Donna Sol såsom borgen för Hernanis
öfverlemnande i hans våld
Den olycklige gubben sliten mellan så mån
ga olika passioner släpper nu åter ut Hernani
och vill strida- med honom men denne -vä
grar fäkta mot sin välgörare och ber honom
taga sitt lit Don Silva berättar nu att Kun
gen bortfört Donna -Sol vid hvilken under
rättelse Hernani upplyser honom om hvad han
förut ej kände
att Kungen älskar henne
Don
Silva faller häröfver i raseri vill skynda till
hämnd men återliålles af Hernani ,som genom
en högtidlig ed vid sin faders själ inviger sig
lill ett hämndferedskap i hans hand
och lof
var att sedan hämnden är fullbordad
låta
Don Silva taga det lif som är honom eni plå¬
ga Hernani räcker åt Silva sitt jagthorn och
svär att på dess kallelse lemna sig i hans våld
Hämnd slutar tredje akten
Scenen för handlingen i fjerde akten är Carl
den stores grifthvalf i Aken Valet för Tyska
Kejsarthronen skall just nu gå för sig Deri
unge Carl inkommer öppnar portarne till graf—
koret och begär i en monolog råd för sitt
förhållande af Carl den stores skugga Denna
scen är väl uttänkt och ett mästerstycke af
både poetisk och scenisk effekt Ett buller
höres det är sammansvurne furstar och äd
lingar hvaribland äfven Silva och Hernani
som komma att rådgöra om Carls mord Kun
gen döljer sig i griflhvalfvet Nu tända de
sammansvurne sina facklor och draga lott om
hvem som skall mörda Kungen Lotten faller
på Hernani Emedlertid förkunna trenne ka
nonskott Carls val till Kejsare han öppnar
portarne till grafehoret och träder midt i
bland de sammansvurne Han ropar sin vak t
som afväpnar dem De små passionerne v i ka
snart för den store monarkens känsla af sin
höga ståndpunkt han förlåter de sammansvur
na och förenar Donna Sol med Hernani som
yppar att hans verkliga namn är Don Juan d7
Arragon en af Spaniens förnämsta ädlingarr
hvars far fallit ett offer för Carlos faders hämnd
Kejsaren återger honom sina värdigheter sina
gods och hänger sin egen ordenskedja kring
hans hals
Här skulle man önska att pjesen vore slut r
då Hernani blifvit förenad med sin brud och
befinner sig på höjden af all jordisk sällhet
Men ödet som nödvändigt på ett eller annat sätt
måste vara med i tragedien har ej-så besluta t Sil
va lika hämndgirig som stolt och drifven af svart
sjukan beslutar begagna det medel til l hämnd Ht lå
narn gifvik honom I femte akten just under ett
kärleksfullt samtal mellan brudparet på en-ma
skerad hvarmed deras bröllopsfest firas r väc
ker det fatala hornet Hernani ur sitt glädjerus
till bestörtning och förtviflan Donna Sol kam
i början icke fatta orsaken härtill men upp
lyses derom sedan Silva inkommit som med
erinran till Hernani om dess ed ger honom en
dolk och en giftflaska för att välja ,mellan
dessa båda dödssätt Hvarken Hernanis- eller
hans makas böner kunna förmå den grymme
och obeveklige Silva att lösa- honom från hans
ed Donna- Sol delar giftdrycken med Hernani
och båda dö på scenen Denna handling af
Donna Sol har dock ej Silva väntat och för
tviflad- öfver hennes död sticker lian sig med
en dolk-
Vi tvifla icke att
då konstdomarne kalla den
na tragedi inför deras domstol åtskilligt skall
vara att erinra r både vid sjelfva planan lagg
ningen och detaljerne De som hylla kla .si
citeten skola förebrå den felet mot rummets en
het och äfven de som älska det romantiska
kunna icke undgå alt finna den kärlekens le-
berspänning som genomgår det hela något
tröttande oeli pinsam Åtskilliga- scener äro»
äfven stötande såsom då Hernani kastar sim
kappa 'och sin hatt på Konungen och denne
ehuru i högsta vrede likväl beskedligt håller deltat
prof af ädelmod från- sin fiende till godo Mem
man skulle likväl i vår tanka begå cn orättvi
sa om man nekade att dfen har många skönai
partier hvilka omisskänneligen röja ett snil
le af hög rang Hernanis monolog i slutet
af första akten då han inviger Dön Carlo
åt sin hämnd är af hög poetisk skönhet ochi
sanning och återgifven af en så utmärkt thlång
som Hr Torsslbws förfelar den icke att
görai
stor effekt Scenen mellan Hernani och Don
na Sol i tredje akten då han ur jtiv-eMrinefl
framdrager dol k en som skulle befria Henne
från att bryta den kr nlblised- hon svurit läbi :—
nani talan mäktigt till» kähslam oulii sköai-

Sida 4

hetssinnet Vördnadsbjudande och majestä
tisk i själen liögt öfver den Kung som
står vid hans sida inlager oss Don Sil
va genom sitt ädelmod då han vagrar
utlemna Hernani Man behöfver dock i det
följande denna hågkomst af hvad han var in
nan svartsjuka och försmådd kärlek förvand
lade honom till ett vilddjur Öfverraskande och
rik på effekt förekommer upplösningen al för
hållanderne mellan Hernani och Kejsaren Höjde
en krona äfven i verkligheten såsom här sjä
len öfver passionerna i menniskohvimlet nedan
före hvem skulle ej afundas den sälle som
band diademet kring sin panna — Och
likväl hvad besynnerligt ligger väl egentligen
deri att menniskan lyfter sig opp i bredd med
det höga af sitt öde Det är en skön sens
moral som Skalden uti denna handling ned
lagt åt de stora
— Försoningen som följer
och Hernanis förening med Donna Sol rycker
oss för ett ögonblick in i ett solsken af lycka
vi bländas ännu af dess glans då Silva skyndar
bort ur den glada och lyckliggjorda kretsen
för att väcka dem ur sin dröm med det ljud
som skall frambringa död och förstörelse Med
pinsam fruktan ser man i början af 5 :te ak
ten Hernani och Donna Sol i höjden af deras
sällhet denna scen påminner om Romeo och
Julias samtal i sommarnatten Den ena lam
pan efter den andra slocknar och svart som
en afgrundsande träder Don Silva opp att
gjuta gift i de tvenne blomsterkalkar som böja
sig mot hvarandra på en och samma stängel
]V ?an har nästan svårt att fatta möjligheten af
en karakter sådan som Silvas så mycken ädel
het omskapad till en sådan djefvulsk grymhet
visar ett den försmådda kärlekens välde under
Söderns himmel som det knappt iigger i en
Nordisk föreställning att tänka sig Men in
trycket är stort och gripande skalden förstår
att skaka det innersta af själen och hvem är
väl djerf nog att sedan han segrat vilja före
skrifva honom sättet hvarpå han hade bordt
vinna sin seger
Pjesen är med mycken omsorg uppsatt och
flere af vår scens utmärkta artister understödja
den med sina talanger Hr Torsslow genom
sin fasta och koncentrerade hållning blandad
med en djup känsla af sin ställning återger
förträffligt den karakter som skalden nedlagt
lios Hernani och öfvergången till den Spanska
ädlingens höga och stolta skick da han till—
kimnagifver sig såsom Don Juan intager
ovil
iorligt åskådarn af beundran för hans talang
Fru Torsslow utvecklar äfven här mångsidig
beten af en förmåga för hvilken hon dock
måhända här äger ett mindre utrymme än t
ex i Elisabeths eller Desdemonas så skiljaktiga
roller Hr Almlöf är alltid en utmärkt Skå
despelare dock har Författaren i vårt tycke
låtit Hernani och Donna Sol så nästan uteslu
tande upptaga åskådarens intresse att man har
föga öfrigt for de återstående personerne hvar
förutan det vidriga i Silvas handling i femte
akten nästan qväfver allt intresse for den spe
lande Hr Gollberg gör med sin vackra figur
mycken effekt i vissa partier isynnerhet då
lian inkommer i den blanka stål rustningen
Han ger i denna pjes ett nytt bevis på att han
bar goda anlag För det svåraste partiet mo
nologen i 4 :de akten tro vi att han skulle
kunna hemta en god ledning för sina ytterli
gare studier af Hr Almlöfs spel i ena scenen
af Shakespeare här der ett likartadt fantasi
spel förekommer
Lärobok i Botanik
oj C A Agardh
g
Andra Afdelningen
WEXT-BIOLOGI
För Stibskribenter k z Edr z ik för andre köpare a
5 l \dr Bko Första delen Organografi kostar z Rdr
Bko
Af trycket har utkommit och säljes i Nor
mans Engströms Bokhandel ä 2 Rdr Bko
Lb
g
Lärobok uti
Allmänna Historien
af D :r 11 F J Estrup
Öf
Öfvrrsättiiing
fg
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Coinp å 1 Rdr sk Bko
C F Beckers Verldshisloria
fortsatt af Wollman och Menzel 9 :de delen (Örebro
Upplagan
i if trycket liar utkommit och utlemnas till
Prenumeranter hos A WIBORG et Comp mot erläggan
de a t 32 sk Bko
II häftet af
JOUDEN i Fysiskt Historiskt och Politiskt
afseende betraktad eller
Utförligt Geografiskt Lexikon
i fyra Band af THEODOR SUNDLEH
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp ä 6 Rdr Bko
Coniorist af (Jarl Ouger
öfver» af C A IGGESTBÖM
°
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp ä 1 Rdr 24 sk Bko
Valda Noveller af W- Knuff
1 Tiggarflickan ifrln Pontes des Arts 2 Othello
Af trycket har utkommit och säljes hos A
VY I BORG Comp ,- ä iG sk Bko
Rid dar Frans
Berättelse frän i7 :de Srhnndradet af A v Tromlitz öf
ver» af C
\V M
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp ä 1 Rdr 12 sk Bko
flöfSkA
p
ileflexioncr öfver Svenska Ar
méns Organisation
Af khkit h äljh
g
Af trycket har utkommit och säljes hos A
AVI BORG et Cömp k I Rdr Bko Retfaerdig bedömels»
af Henrik Werge !anda Poesie og Karakteer
Af trycket har n vi igen utkommit och säljes
hos
"W Lundequist (Myntgatan samt de fleste Bok
handlare i Riket Konsten att spela kort etc Första
häftet innehållande BILLARD SCHACK och BRÄD
SPEL 2g sk Bko Andra hattet innehållande WHIST
TRÄDKARL BOSTON WIRA och REVERSY 2 sk
Banko
4 f trycket har utkommit cell säljes i WI
BORGS samt de Heste Boklådor a 24 sk Bko
Hdbk
Ny och fullständig Handbok
i Färgkonsten
kd tt Bihgih
g
tillegnad unga väfverskor med ett Bihang inneh åt
skilliga beskritiiingar på sättet att uttaga fläckar på alla
slags tyger m m
Af trycket har utkommit och säljes ä 1 Rdr
24 sk Bko i Hedboras Bok-och Musikhandel (vid Mynt
gatan C F Beckers Verldshistoria 9 :de delen (Öre
bro-uppl
Från trycket är utkommet och säljes i Holm
bergska Bokhandeln å i Rdr 2 ak- Bko C F Beckers
Verldshistoria 9 :de delen
I HOLMBEuGSKA Bokhandeln Brudgåfva
till alla
älskvärda hustrur som vilja vinna och bi
behålla sina mäns kärlek och trohet 16 sk Bko
ANNO N SER
TILI SALU FINNES
h
TILI SALU
Af trycket har utkommit och säljes i Nor
mans Engströms Bokhandel
UTBJUDES HYRA
En hlad ocli treflig våning af 5 rum kök
skafferi källare och garderob d i April Närmare
öfverenskommelse kan träffas i huset N ;o 4 2 tr upp
uti Johannis Gränd vid Skeppsbron
En lägenhet cirka i-tf <Ul mil utom Norr
Tulli med Boningshus Ladugård Stall m fl uthus en
större väl häfdad trädgård med goda fruktträd och an
läggningar flore tunneland plantager äng och åker m ra .»
upplftes pä flere års arrende
räknadt ifrån d x Okt
innev Ir Adress N :o 17 i Ålands Gränden
.3 sunda och fiiktlria ruin lor en bättre ung
karl med den gladaste utsigt ät Mälaren Gustaf Adolfs
Torg och Nya d-ron Underrättelse fås i huset K so 11 2
tr tipp vid Norr bro
Ett bättre ungkarlsrum med något ni bler
och städning Adress N :o 1 SkärgSrdsgatan Qv Au
droajeda 2 tr upp» södra uppgången
Ha «alnncls Värdshus
Adress N :o 17 i Ålands Gränden
UÅD f
ss 7
Ei LADUGÅRD for 70 a 80 kreatur med
utfodring och dranktilJgång vid en egendom 1-4 mil
utom Norr Tull Adress JN .o 17 i Ålands Gränden
ÅSTUNDAS HYRA
Ett ljust och gladt rum helst med garderob
i Klara .trakten Benäget svar i förseglad biljett till J•
A A torde inlemnas på AftonbladsKontoret
BORTKOMMET
Ur
_
Gustafsbergs Fabriks Försäljnings-Maga-
sin pä Ulla Nygatan bortstals genom inbrott Lör
dagen d g dennes kl emellan 2 och » 4 till 4 e m
omkring 650 JR dr Bgds bestående af 2 :ne st sedlar (t
50 Bdr Bko 5 st As signa tioner ä 20 lid r Bko 10 å 12
st tt io Rdr B g ds for öfrigt 2 och z Bdr Bko sedlar
1 och 2 Bdr Bgds samt circa 100 Bdr Bgds i småsed
lar JDen som kan tillrättaskaffa tjuf
v en eller det
stulna erhåller hederlig vedergällning du han an
mäler sig der stölden skett äfven utlofvas veder
gällning
till den som kan uppgifva den ringaste led
tråd till tjuf vent upptäckande samt att dess namn
skall blifva förtegadt
IS ågra yn£ ingar med en mor
a lisk god huslig
uppfostran till största delen bildad på underteck•
nads handels skola söka plats på Grosshandlare»
Kontor Andre antager jag i deras ställe Närmare
underrättelse lemnar J
DIVEIiSE
ingar med en mor
a
ll ödlbild
C M SrJNlEB
h
Köpmangatan huset Nio 5
1 tr UPP»
ll
PP»
ror en städad rask yngling 20 är gammal
som med vana af kontorsgöromål samt Magasiners
skotande forenar praktisk kännedom af alla Kolonial
och Specerivaror och som tillika äger en vacker hand
stil önskas emploj på handelskontor Benäget svar
ut o t des i biljett till C B på Aftonbladt-Kont
En hederlig mans dotter 18 år gammal
tarfligt uppfostrad till kar akter en bildad och uti
så väl moraliskt som fysiskt hänseende oförderfvad
önskar att till våren finna en plats uti något mindre
herrskaps-- eller Fr esthus på lundet dock ej öfver ia
ä 15 mil ifrån Stockholm belägen för att under en
god matmoders handledning inhämta de hushålls •
kunskaperI som erfordras för att blifva en duglig
qvinna Hennes små partier äro utom skrifva och
rakna samt de vanliga- fruntimmersarbeten oeh kläd
söm äfven någorlunda kännedom uti klaverspel•
ning Hennes pretentioner inskränka sig endast och
allenast till ett välvilligt bemötande hvilket hon
med fullkomlig öfvertygelse genom flit och oförtru•
tennet uti husliga
söromålen tror siz kunna för
värfva Skulle någon göra afseende 7 /ärå så an
kalles om svar uti förseglad biljett till S C TV son
torde inlemnas uti Ur Hanes Lärftsbod vid Jakobs
Torg
Den som bevisligen upptäcker hvilken den
person var som Tisdagen d 5 Mars med forvasnen
till Upsala af
sände ect paket innehållande en
silf
versnusdosa erhåller lemtio Biksdal-er Banko af
M KABMAN
Körsnär i Upsala ,•
Om Erik Superhe hvilken åren 101- >ch 18
höll Gästgifveri vid Malmköping lej ver Anmodas
han vara god uppgifva sin adress endera i detta
blad eller till JD G Dahlberg på Fiteå
Undertecknad som arrangerar hårklädsel samt
förfärdigar fruntimmershattar är boende vid stora
ISygatan Huset N :o 11 pu nedra botten midt emot
Östergrens Boklada
SOFI EKELÖF
Ett Ra- oeli PtoYshemman ined prvoli abygg-
nad beläget två mil från Stockholm kan nu nynäst
få öf verta gas med verkstäldr höstutsäde etc på Jle
re ars arrende Närmare unden ättelse meddelas p
Afton bladt-Kontk
Under nästinst FASTINGS MAAKNADj i
Christinehamn den 26 Mars utbjudes pä öppen och
frivillig Au ktion åtakill af tram Kaonjarh .W Wirgias
Sterbhus tillhörige Egendomar i Nya Kopparbergs Bergs
lag Tryckt beskrifning finnes att tillgå
i Stockholm pa Krokfors Magasinet vid Riddarius
torget
i Göteborg hos Hr ÖfversteLöjtnanten m ra C
Wirgin
i Örebro hos Hrr C G et J D Broms
i Christinehamn hos Hr Superkargören B N KuIIgreuH
i Carlstad ho» ITr J Fröding
i Philipstad hos Hr Brukspatron John Mitander
i Nora hos Hr Krono-Bofallningsman Hass-el
ström
Kopevilkoren uppgilvas vid Auktionstillfället
»- <f '■ ■ .-rit- :» 't .a
VARUPRISER
noterade på Stnckhohr-s Börs den 72 Mars i833
fUcle 12 å 14 Rdr
RiRRd
1å 4 R
Riiz g RJr 35 s a 10 Rdr
Korn fi Rdr a 8 Rdr a dk
Hafre 5 Rdr
liränvin 34 sk R :g»
JERTA