Aftonbladet Torsdagen den 14 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-14
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-14
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-14
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-14
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1833-03-14
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1833-03-14
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1833-03-14
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1833-03-14
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 14 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Torsdagen
UÄGTNÄG-K St
den 14 Marsj
JDriset i Stockholm för helt är io R :dr halft år 5 R ;dr 3 månader 2 R :dr 32 sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning 'i
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oeh Clara BergsgrändLindroths vid Nort lands gatan och Ejbtfyhs
vid Söler malm-tor Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor till 2 sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen /■
/t
DÖDE I STOCKHOLM
IVnfF
-Kapit .-enkan U M Lundvall f Hjelracr 12
drs 66 a iv
POST-KUNGÖRELSE
Under den årstid da den mellan Yslad och Stock
holm inrättade snä-Ilpost är i gång lomma de bref
som ej öfverstiga jo lo is vigt och äro destinerade
fi .an Stockholm till K il
-k 1 ona härifrån undantagne
älla Trdiihi£hr att äfWindas
med 'samma snällpost
-ti 11 öhrs gäslgd cli deri frän med serskild snällpost
Jtill K91 Iskioua samt a ne gäueer i veckan från
likioiia till öhr och vidar ,e till Stockholm ■ bör
jan
méd brefven från Stockholm sker d 2 och fran
Karlskrona d 8 11 April
Den utrikes posl som ined ångbåt emellan Ystad
och Giéifswald befordra- afgår företa gången inne
varande år fi ån Stockholm don 2 och från Halmstad
till Ystad 'd 4 A pri i vid
i o rut vanlig tid hvareftei
(len så Jlin ge
ångbåt sfartrnjhegagnas hvarje Fredags
och Tisdags«afrdn- *af 'jär från Stockholm samt hvar j *1
Sömlag och Thoi sda frän Halmstad till Ystad hvar
ifrån den ;ialUi Måndagar och Fredagar sedijare på
natten till Greifsv /ah afsundes
LEDIGA TJENST ER
Kgl Räntmåsta et j i >Statskontf»ret sokes derst in
om 56 dagar från 2 M-rs
_
Läkarehtfat tn .vid Stockholms Sjömanshus sökes
inom medio
.af Maj
-å Sjömanshuskonloret vid Skepps
bron
En Kakelugnsmakarcbefattning i Söderhamn
PRIVILEGIUM EXCLUSIVUM
under i5 år tillagdt Pro fess G Pa ch å ett
iiy 11 tt att rena trädät lika
AUKTIONER
A r !o t mtl purt fiälsc
emellan Karleby gästgd
och Enköping q :o Frätacrälrtan af 1 mtl i Ljungs
By VY år frukyrkas S 3 ;o
-Räntan af Nyby 1-2 mil
1 Sparrsätra S auktion 1 Maj i Käfra by Wårfru
kyrkas S närmare underr af Land >fisk Rahm i
Enköping
Å en källarbyggnad tillhörande Upsala korrek
tionsinrättningi aukt d 2c d .s närmare underr al
Kommin Dovertie 1 Upsala
OFFENTLIGA S
TÅ .MNI .NGAR Å BORGENÄRER
Umeå R .R all Handl N S Rees
och hustrus 8
Juli
Ystads R .R a fl
- Handskmak Wallqvists och hu
strus 2 '2 Juli
Rönnebergs H R afl v Aud P Lindebergs i Tirup
2 rttgd af T e är frän d 20 S "pt iS
>2
Hönnebergs ii .R Kantorn A C Thumareks i
Herslöf 1 rttgd af Ting c 6 måri från 5 November
j83-2
Selebo H R i Södermanland afl Fen lr Lars M«
Palmrcrs 2- rttgd af Ting e år f ån 6 Febr uS33
TESTA MENTS-REV ÅKNING AR
Afl Mamsell J L Dalbäcks till sin syster Ch L
Hessciins ch dess döttrar b v vid Näs H R
Koff Skepp- Petter Ganströms och dess hustrus inh
be v oXtrr minnens dod
^AV i hy R Ii
LAGFART
Sökt å kr .sV Rusthållsheuvii A o 7 Skt 'g 'i
-s
mtl och d .o d :o mtl i Skytts H kl ä Ting e
3 åfåid SktiiR
3 mån från 3 annons vid Skylts ii .R
KAJXAS
Hr D F Björnberg till en nt mätning - nkt
com
hålles d 1 .7 April vid a Herrgård i Larne 0
Att lyfta i Just -Koll och Föim .-kamm bärst
efter Vaktm C F Lindgrens hustru J Håkansdot
ter ef t Jungfru A M Becklund eft afl Sjöm G»
Röhring eft Snick h i lins och hustru
vanta manga kuriösa anmärkningar derofrer tifi
Jurnalerna Emedlertid ar en Fransysk tidfnflg ^-
redaktion alltid på fläcken färdig med
reflexioner Också gjorde hvar och e
en morgo
nen derpå sina betraktelser Le Constistutionel
anmärkte alt man icke borde undra så mycket
öfvÄ händelsen Maria Carolina vore en iVea
politansk Prinsessa ocb i Neapel räknades kysk
neten just icke ibland dygderna Le National
som alltsedan Julirevolutionen haft en sträng
republikansk tendens iinncr det väl sannolikt
att dun yngre Bourbonska grenens anhängare
skola triumfera öfver denna förklaring 'men
vi
tillägger den
"som äro absolut indiffeiente
i tycket emellan de båda familjerna kunna ic
ke tinna hvad ära eller nytta Ludvig Filips
ätt skall hafva af att på detta sätt utbasuna
om Hertiginnan af Berry — hvad jo alt hon
precist liknat nästan alla qvinnor af de båda
Bourbonska grenarna under ett och ett halft
sekel deruti att hon icke ansett nödvändigt
lefva som vestal för det bon icke hade någon
man
Le National lemnar härefter ett bio
grafiskt utkast öfver flere föregående Herti
ginnor af Berry och deras bedrifter men 'ut
skämmer slutligen den nuvarande Kongl famil
jen for det den så offentligen kungjort sin frän
des vanära
"Det finnes säkert icke i hela Pa
ris en familj af arbetsklassen som icke hellre
utgaf sin sista fyrk än att på detta sätt i of
fentligt tryck brännmärka en slägting svaghet
for att draga en plump vinst deraf Men vi
plebejér tänka i detta fall som man ser olika
med personer af Kungligt blod Emedlertid
lemnar denna händelse ett nytt exempel till
många föregående derpå
huru mycket bländ
verk ofta ligger i denna legitimitet och den
monarkiska arfsföljd för hviiken man fordrar
en så ovilkorlig vördnad af folken
Le Temps yttrar rörande samma ämne
"Regeringen har hittils underhandlat med
Hertiginnan såsom med en makt den har
till hennes förmon suspenderat rättvisans
lopp den har för hennes skull glömt olyc
korna af alla ds borgerliga krig som blodat
vestein Det var ej blott en qvinna utan ock
en prinsessa oeh likheten införj lagen var sade
man kke gjord för Kungliga familjer Men i
dag är icke Prinsessan ensam i fråga hon har
en medbrottslig som — det är sannt —icke sy
nes hafva delat hennes faror men som har följt
henne tillräckligt nära för att göra henne till
mor Styrelsen känner rälta förhållandet den
är skyldig alt säga oss det helt och hållet DeJt
är nödigt att man upplyses om i hvilkens
namn det är sorn man fört mordbranden ocb
plundringarna i våra landsorter och hvad
barnets far heter Vi fordra ej att man skall
förödmjuka en olycklig qvinna men då bon
i De som här i Sverige år 1809 troddes i
hemlighet arbeta för den afsatta Gustavian
ska familjens återställande fördess legitimitet
lära icke hafva tänkt på denna omständig
het
BOUPPTFXKNINGAR
Efter afl Asse-s J E Stålborg anm i Sterbh
å Kaggeholm elller hos L-igmannen Lychou i Stock
holm inom 1G April
Efter all liandl B E Stenberg i Arboga anm i
sterbh inom denna mån slut
Efter Jernkramh S Wijkman i Upsala anm in
lutet af Mars hos Häradsh Doktor Wijkman eller
Not C L Höijer i Upsala
I anseende till förestående bouppteckning efter f d
Löjtnanten och Tulluppsyningsmannen G Ruhnqvists
afl Enkefru Christina Björklund anmodas de som
hafva några affärer i sterbhuset att inom nästa April
månads utgång >å lai
it anmäla hos anderteck nad Kro
no-Lä 11 man hvars adress är Norrköping och Tornby
N Söderström
BORGE "ÅREUS SAMMANTRÄDEN
Afl Ståth Klingspnrs 20 d :s kl 5 e m i huset
N :o
.4 vid Skeppsbron 2 tr upp
Afl ewkefru H Ch Sundelii 21 d :s kl i c m å
Värdshuset A hl kistan
Radin J Eurenii å Hernösands Stadskällare 27
d ;s .k 3 e m
Ofver .kär Claes Thornborgs 28 d :s kl 3 e m å
Stadshuset i Norrköping
Sven Johanssons fran Lund Toarps S 27 d :s kl
9 f m hos J U Christiernin i Borås
Handl A Herlins i Wexiö 23 Mars kl 10 f m
på Rådhus !
.ä !l
A ,H Bruksinsp D Bergmarks å Kattlebergs gästgd
1 A le H 1 April kl 10 f m
Maj J Dalmans ä C 'Ilinge i Söderåkra S 2 A
pril kl 10 f m
Skräddaremäst Bronians 5 April i Göteborg att
välja Sysslomän
Kapi C Liljas och frus å Leaby gästgd 27 April
kl 10 f m
SPEKTAKEL
I dag De Förtrogne och Slätterölet
1 morgon Hernani
KONSERT
Uppföres å Stora Börs-Salen 19 d :s af Charlotte
pp
Grönvall
SAMMANTRÄDEN
C a Wd 16 d :s kl 5 e m
P B
16 d :s kl 6 e 111
Sällskapet för Soiréer med dans sammanträder i f
d Kirsteinska huset Fredagen d 22 d :s kl half (5 e
m biljetter uttagas på vanligt ställe Torsdagen och
Freiagen d och i5 in ne v emellan kl half 10 och
half 12 f m
DILIGENCE TILE UPSALA
Afgår fyr» gånger i veckan neml Tisdagar Ons
dagar F recin g a i och Lördagsir samt återgår frän Up
Siila samma da ga V kl 9 f ra
F RANKKIKE
Nyheten om Hertiginnans af Berry nöd tvungna
i >eknnnelse af sitt "hemliga giftermål
blef icke
bekant i Paris förr än dagen före sista postens
algång ocb man bar derföre säkert ännu att

Sida 2

lan omtala sitt giftermål lcan ton äfven säga
med hvem det skett
Marie Caroline har numera upphört till och
med för Legitimisterne att vara Regentinna
af Frankrike Det är icke mera enkan efter
Hertigen af Berry det är hustrun till en per
son hvars namn hon ej vågar offentligt utta
la det är icke mera Förmyndaren for Hertigen
af Bordeaux Pretendenten Henrik V ulan
endast en fånge hafvande med något
obskurt
harn och fallen från den rang som hade kastat
henne in i denna lefnad af äfventyr
Man kan icke säga alt den nya dynastien är
olycklig För några månader sedan befriades
den genom Hertigens af Reichstadt död från en
medsökande farlig genom de vid hans namn
fastade ärofulla minnen i dag försvinner från
den politiska scenen den person som hade gif
•vit en aktiv roll åt den fallna Konungaracen
Legitimiteten representeras numera endast af
ett barn och några gubbar
Portugal
Det är svårt att af de hvarandra motsägan
de berättelserne komma till kännedom af de
båda fiendlliga armccrncs verkliga belägenhet
Enligt somliga underrättelser skulle sjukdomar
på ett förfärligt sätt rasa i Don Miguels armé
Å andra sidan berätta bref från Miguelitiska
högkvarteret Agoas Sartos af den 12 Febr att
myteriet inom de utländska bataljonerne i Don
Pedros armé
icke ännu blifvit dämpadt och
att en stor del af dem hölls under bevakning
En smittsam sjukdom härjade i Oporto Tven
ne nya batterier hade blifvit anlagda af Miguc
iiterne hvaraf det ena beherrskade vägen till
Sordello det andra låg öster om detta ställe
och det tredje norr om Foz Den 11 hade en
Engelsk fregatt inträffat utanför Oporto
Turkiet
Öfver detta Rikes angelägenheter förekom
mer i sista utländska poslen ingenting an
nat än en skrifvelse från Constantinopel
af den 5 Febr således äldre än nyheten O '»
stilleståndet med Ibrahim deri uppgifves att
Storherrens trupper redan hade öfvergifvit
Brussa och dragit sig tillbaka till Nikomedia
för att deri ett befästadt läger afvakta Ara
bernas vidare opeiationer Ibland den Otto
maniska milisen fanns icke mera någon dis
ciplineiad aime
Bestört ingen i hufvudsta
den hade stigit till det yttersta Märklig är
(len uppgiften att Fiansyska Chaig d 'affai
ren ti öddes komma att afresa i händelse
en Rysk armé
skulle bispringa Porten och
flit anstalter redan gjordes i Fransyska hotel
Jet för detta ändamål Engelsmännen dere
mot visade sig alldeles icke mera tillsammans
med Fransmännen
ur en annan och allvarsammare synpunkt Det
är icke blott någon "lätt ersatt rättighet på
papperet
som man här fråntagit Utgifvaren
det är en egendom grundad pä ett privilegi
um och en äldre kredit och for hvilken nuva
rande Egaren utgifvit en ganska t betydlig sum
ma Grundlagen af år 1809 försäkrar då re
dan existerande privilegier om ett fortsatt be
stånd men man ser att intet privilegium gäl
ler emot indragningsmakten
STOCKHOLM
Den uj Mars
Allmänheten fick i dag på morgonen den öf
■verraskande underrättelsen att det urgamla
Stockholms Dagligt Allehanda i går på sjelfva
den trettonde Mars blifvit indraget Anlednin
gen härtill förmoda vi vara en artikel kallad
"konspirationen i Iran
uti ett med Tisdagens
blad under titel Den indragna tidningen
(brochyr utgifvet ersättningsark åt Prenume
ranterna på Dagligt Allehanda för den indragna
Aftontidningen
Man ansåg länge indragningen af en tidning
såsom en bagatell derför alt det varit lätt alt
Skaffa sig ett nytt tillståndsbref och en ny an
svarig Utgifvare och vi erinia oss just att
flere som vid sista riksdag talade i frågan
om indragningsmaktens upphäfvande lade det
ta skäl till grund för deras ligiltighet i denna
fråga Men sednare exempel och isynnerhet detta
med Stockhohfis Dagligt Allehanda visa saken
Det har som man torde erinra sig flere gån
ger händ t att Tidningsutgifvare som genom
tidningens indragning och dermed oftast föl
jande förbud för Redaktören att vidare utgifva
någon tidning blifvit satte ur stånd alt full
göra sina skyldigheter emot Prenumeranterne
i stället lemnat dem ersättning i brochyrer
som kostnadsfritt utdelats till Abonncnterne
Denna utväg alt godtgöra ett fel hvartill man
icke sjelf är skulden begagnades först vid in
dragningen af tidningen Kuriren år 1821 och
ingen hördes då hafva något deremot att er
in a Men för omkring ett år sedan då den i
Upsala utkommande Korrespondenten indrogs
och dess utgifvare
försökte samma medel alt
uppfylla sin förbindelse mot Abonnenterna me
delst utgifvande af s k Runor blef dessas ut
gifvande innan kort sannolikt för det de till
format och innehåll liknade den indragna tid
ningen dock utan att utgifvas i nummerföljd
instäldt af Hr Hof-Kansleren som fällde Bok
tryckaren Hr Bruzelius lill 100 Rdr böter
I medlet af sistlidet år utgaf likaså Hr Öfver
ste-Löjtnanten G Hjerta brochyrer såsom er
sättning åt Prenumeranterna på den indragna
tidningen Svcntke Medborgaren Dessa bro
chyrer hade hvarken samma titel eller format
som den indragna tidningen Tvenne kallades
Läsning för Medborgare •
en Nå &ol för Med
borgare och en För Medborgare Längre
hann det icke förr än äfven dessa brochyrers
utgifvande inställdes af Hr IIof-Kansleren och
Hr G Hjerta fälldes till böter såsom för perio
disk skrifts utgifvande utan tillståndsbref
Detta mål är nu genom underdåniga besvär
draget under Kongl Maj :ts Nådiga pröfning
De motiver Hof-Kanslers-Embctet begagnat i
det öfverk lagade Utslaget äro till större delen
sådana att om de af Högsta makten godkännas
så finnes i vår tanka icke något tryckt arbete
som beslår af mer än en del eller häfte hvil
ket icke kan rubriceras såsom periodisk skrift
och under sådan förevändning dragas ifrån la
gen under godtycket Läsaren döme sjelf dom
skälen äro följande
"»om desamma (de ifrågavarande broehy-
rerne ehuru icke utgifna under alldeles enahanda
titel likväl äga uti den för dem alla gemen
sama benämningen för Medborgare en stående
hufvudtitel som synbarligen angifver ett sam
band dem emellan hvilket förhållande ännu
mera uppenbarar sig genom den dessa skrif
ter emellan varande fullkomliga likhet såväl
hvad formen och det yttre utseendet beträffar
som i afseende på innehållet samt ytterligare
genom den omständigheten att å hvarje skrifts
titel är tillkännagifvet det de alla utdelas
kost
nadsfritt såsom ersättning åt prenumeranterne af
tidningen Svenske Medborgaren i Stockholm kan
IIof-Kanslers-embetet af sådan anledning icke
annorlunda betrakta of vanberörda häften än
såsom fortgående delar af ett enda arbete
och då vidare förekommer att delta arbete
utkommjt i en viss ordningsföljd hvilken väl
icke såsöm vanligast sker på dagblad eller pe
riodiska skrifter varit Uttryckt med ziffror
men likväl angifven genom bokstäfver utmärk
te med deras ljud såsom Ali Be Se De är
härigenom uppenbarligen ådagalagd alt be
rörde arbete utgifvits i nummerföljd enär en
sådan äfvenså väl kan betecknas med bokstäf
ver som med ziffror hvarjemte och då i slu
tet af hvarje häfte dagen for uppgifvandet af
det nästderpåföljande finnes vara bestämd ut
om å den sista samt genom utsättandet å
titelbladet af månaden September under hvilken
skrifterne verkligen utkommo en ytterliga r«
tidsbestämmelse blifvit antydd är derigenom
uppenbart att dessa skrifter jemväl utkommit
på bestämda tider —
Man bör vid granskningen häraf först och
främst ihågkomma att tryckfrihetslagen Sr en
grundlag att grundlagarna alltid skola "efter
ordalydelsen tillämpas
och att enligt tryck
frihetslagen periodiska skrifter äro sådana som
"i nummerföljd och på bestämda tider "utgifvas
Med de ifrågavarande brochyrerne kan detta
endast anses möjligen inträffa i en omständig
het nemligen alt på en föregående stod utsatt
när den nästföljande skulle utgifvas De öfri
ga skälen att anse dem såsom periodiska skrif
ter äro deremot så sökta och långväga att det
knapt behöfves någon närmare utveckling for
alt visa deras oriktighet Om blott ett eller an
nat gemensamt ord såsom här orden för
medborgare på i öfrigt olika titlar kunde bi
draga alt göra skrifter till periodiska så skul
le äfven t ex alla slags barnböcker blifva pe
riodiska skrifter derföre att der förekomma
orden för barn eller för ungdom ty vi
kunna icke se något mera periodiskt uti orden
för medborgare än uti de nyssnämnda Sam
ma sak b lefve då med all läsning som utgifves
för landtman för allmogen o s v hvilket så
ofta förekommer i synnerhet om de bestå af
flera häften utgifna "i en viss ordningsföljd
och såsom "fortgående delar af ett enda arbe
te
Men hvar finnes ett ord om allt detta i
grundlagen
Kinkigast att begripa förekommer det likväl
huruledes såsom Hof-Canzlers em betet yttrar
ljudet af vissa bokstäfver "uppenbarligen skall
"ådagalägga alt berörde arbete (n b brochy
rerne med olika titlar utgifvits i nummerföljd
Vi medgifva att man kan draga den slutsat
sen af de på titelbladen befintliga utropen Ah
Be &e att meningen kunnat vara att elude
ra författningen men med samma skäl hade
samma argument kunnat nyttjas om Hr G
Hjerta hade dilsalt hvilket ord som helst som
börjats med bokstäfverna A B o s v (Märk
likväl att den tredje brochyi en icke
'började med
C utan S
"Då det oberäknadt det ofvananförda grund
lagsstadgandet är en allmän juridisk regel att
undantagslagar böra tolkas efter bokstafven
och då man vid våra Riksdagar när fråga va
rit t ex om vids träck thelen af Ständernas
granskningsrätt hört Vederbörande så häftigt
insistera på grundlagens ordalydelse så före
kommer det oss anmärkningsvärd t att man vid
andra tillfällen tillåter sig en tolkning af Tryck
frihetslagens ord så extensiv att blotta "ljud
kunna konstituera en nummerföljd och att (Jet
for bestämmandet af en skrifts beskaffenhet af
periodisk eller icke till och med ta ges i be
traktande åt hvilka personer eller till hvad
pris cn sådan skrift utdelas
Vi meddela här nedan Baron von Vegesacks
i gårdagsbladet omtjämnde underd besvär öf
ver Hof-Rättens Utslag i Hogmålet
"Stormäktig ,te AllerNådigste Konung
"Enligt erhållen hänvisning anför jag i djupa
ste underdånighet besvär mot Eders Kongl
Maj :ts och Rikets Svea Hof- Rätts den :de sist—
sisllidne Februari gifna och den i- :de samma
månad afkunnade Utslag angående ett emot
mig anstäldt åtal för gemenskap med f d
Kronprinsen Gustaf af Wasa samt förmenta

Sida 3

stämplingar emot den i Sverige gällande Succes
sions Ordningen
Detta Utslag innefattar så vidt det angår
mig tvänne särskildta väsendtliga beslut
Genom det ena är förklaradt alt ett tillfälligt
samtal med nyssbemälde Furste i Wien år
1829 gjort mig förfallen till det ansvar af
landsflykt som 3 § i Kongl förbudet den 10
December 1812 bestämmer for "sökt gemen
skap nied f d Konung Gustaf Adolf och dess
barn Genom det andra är förklaradt att då
åtskilliga omständigheter "syntes icke lemna
rum för något tvifvelsmålatt jag skrifvit
ett inför Kongl Hof-Rätten foretedt öppnadt
Bref af Berlin den 3 Juli i8j2 hvaruti man
genom en utsträckt tydning af ordalydelse»
trött sig finna en tillstyrkan att penningar 'bor
de uppoffras j
for att få Prins Gustaf på Sveri
ges thron
— samt jag genom så beskaffade
omständigheter vore "i det närmaste förvun
nen till brottsliga stämplingar emot Succés
■jpons-Ordningen pröfvades skäligt att jag ge
nom ensligt fängelse på Waxholtns fästning
skulle förmås till de förmenta stämplingarnas
bekännande
Då jag i underdånighet öfverklaga» den förra
delen af Utslaget behöfver jag icke uppehålla
Ni ig vid någon undersökning om verkligheten af
den händelse
som dervid varit ämne for pröf
ning Jag liar aldrig förnekat det i frågakom
na samtalet som jag tvärtom genast efter Åter
komsten till Fäderneslandet öppet berättade
for dem hvilka om det ansetts brottsligt
varit närmast behöriga att låta detsamma be
ifras Det är endast sjelfva Lagtillämpningen
som i denna del af målet är föremål för
.min underdåniga klagan uti underdånig for
modan att ett blott tillfälligt och ögon
blickligt samtal på Utländsk ort med
n
ig011 af den förra Kongl Familjens med
lemmar ej kan räknas till den vådliga art
af kommunikation som Kongl forbudet den 10
December 1812 belägger med straff såsom kon
strperadt högförräderi Jag har i min till
Kongl IIof-Rätten ingifna slutförklaring fram
ställt de skäl hvarpå jag grundat denna öfver
tygelse och med åberopande af desamma an
häller jag i djupaste underdånighet om befriel
se från det ansvar hvartill Kongl IIof-Rätten
i denna del af saken ansett mig vara förfallen
Den andra väsendtliga delen af det öfverkla
gade Utslaget innefattande en tillämpning af
ett under en våldstiden genom Kongl Brefvet
den 2 i dra Mars- 180J upplifvadt stadgande
oin oförvunna personers insättande på bekän
nelse är egentligen af preliminär natur såsom
blott åsyftande ett af åklagare sökt uppskof
med sakens slutliga afgörande i ändamål att
derunder bereda en fullständigare bevisning
medelst aflvingande af en bekännelse men da
enligt grunderne i 6 16 Cap Rättegångs
Balken jag torde äga rätt att älven i denna
ehuru icke hufvudsakligen afgjorda del af må
let få söka nådig ändring går jag alt jemväl
hos Eders Kongl S \Iuj :t i djupaste underdånig
het begära upphäfvande af det rörande åkla
garemaktens nyssnämnde yrkande fattade be-
sJf (•
Det åberopade Eongl Brefvet stadgar att
den påyrkade tvångs-åtgärden — hvarigenom
en anklagad nästan försättes utom Lagen och
såsom nu är förhållandet blott fär valet emel
lan döden och ett obegränsad t beroende af de
maktägandes godtycke — endast får användas
då den tilltalade dr såsom orden lyda
"1 det
närmaste förvunnen
För tillämpningen af
detta fruktansvärda undantag från Lagens och
mensklighetens allmänna bud att endast den
fullt öfverlygade bör straffas gäller vanli
gen det villkor att den skada som skulle upp
stå for Staten genom strafllösheten af ett yt¬
terst vådligt brott är slör och ögonskenligj
att densamma uppvägande alla betänkligheter
mot en o förvunnen persons bestraffande tillå
ter Domaren att för det helas väl upp oli
ra en enskild möjligen oskyldig medborgare
Endast i dylikt fall och då den åtalade
brottsligheten är till sin verklighet så uppen
barlig och till sin natur så upprörande alt dess
strafflöshet skulle i högsta grad väcka oro och
såra allmänna rättskänsla» lär en så våldsam
undantagslag kunna med något sken af rätt
tillämpas I motsatt fall använd väcker den
dystra farhågor för den personliga frihetens
ovisshet och misstroende till en lagskipning
hvilken på blotta sannolikheten kan fora hvil
ken medborgare som helst i evigt fängelse
Då man öfverväger detta och tillika besin
nar alt Domaren bör i ovissa fall hellre fria
än frilla alt Kongl IIof-Rätten sjelf i det öf
verklagade Utslaget antagit alt de omständig
heter hvarigenom man ansett mig vara i del
närmaste förvunnen blott "synas undanröd
ja tvifvelsmålen om motsatsen alt de såkal
lade bindande liknelser — det enda som i
denna del af målet förekommit — i allmänhet
enligt 3o § 17 Kap Rättegångsbalken och då
de icke understödjas af något enda vittne blott
medföra verkan af halft skäl och vidare alt
brefvels innehåll — del må vara skrifvet al
hvem som helst — hvarken innehåller "styr
kande eller manande till någon Successions
förändring eller såsom Kongl Hof-Rätten an
tagit något yttrande att penningar för sådant
ändamål "borde uppoffras att deremot den
åtalade slutperioden i brefvet blott utgör en
enkel berättelse om hvad som yttrats vid etl
tillfälligt samtal och slutligen att ett delta
gande i några stämplingar här i Sverige är
likaså vederlagdt af brefvets hela öfriga inne
håll som betviflad i allmänna opinionen —
då man öfverväger allt detta säger jag — tror
jag i djupaste underdånighet att det skall in
ses dels att den bevisning man emot mig åbe
ropat kan långt ifrån anses vara "i det när
maste bindande dels att ingen sådan mora
lisk visshet om sjelfva den förmenta konspira
tionen finnes alt det allmännas lugn eller den
allmänna rältkänslans röst kunna anses kräfva
ett användande af det i i8o3 års Kongl Bref
for åtskilliga tvingande fall tillåtna undantag
från de vanliga Lagarnes tillämpning oeh dels
att — om jag än åtoge mig att hafva skrifvit
det åberopade brefvet — kunde dock dess in
nehåll ej lagligen leda till större ansvar än
det som Kongl Hof-Rätten i den förstnämnde
delen af målet redan ålagt mig
På dessa i min tanka rättsenliga grun
der vågar i djupaste underdånighet jag anhål
la att Eders Kongl Maj :t täcktes i Nåder un
danrödja Högbeniälde HofRälts härmedelst af mig
öfverklagade beslut äfven i den delen som angår
förordnandet alt genom fängelse tvinga mig
till bekännande af en brottslighet för hvars
verklighet det finnes mera tvifvelsmål än san
nolikhet
Storm agligste Aller-Nådigste Konung
Skulle vid den Nådiga pröfningen af dessa
underdåniga besvär Eders Maj :t icke finna
skäl alt uti Kongl HofRättens öfverklagade
Utslag göra Nådig ändring utan anse detsam
ma vara på lag och sakens rätta beskaf
fenhet grundadt återstår för mig endast
alt uti Eders Kongl Maj :ts Nåd och mild
het söka en tillflykt för det lidande som
nu hotar hela den återstående delen af min
lefnad
— Måtte Eders Kongl Maj :t vid dess
högstupplvsta skärskådande af saken fästa en
Nådig blick på de mildrande omständigheter
som deruti icke saknas Den åberopade be
visningens ovisshet osannolikheten af den för
menta sammansvärjningen det allmänna t v ide t
derpå uti Folkets öfvertygelse det foga tro
värdiga i den förmodan alt jag för en be
kännelse om stämplingar emot mitt eget med
vetande skulle tillbyta mig en vandrande död
och slutligen — hvad jag med bristande hjer
ta nämner >— det hopplösa lidande hvaruti
Utslagets verkställande skulle försänka min o
skyldiga Famille hvars enda stöd jag är —
måtte vid åtanken på dessa ömmande forhål
landen Eders Kongl Maj :t Nådigt upptaga
min bönfallan att af Gunst och Nåd varda
förskonad för det genom Kongl Ilofllättens
Utslag mig ådömda ansvar
Med djupaste undersåtlig vördnad nit och
trohet framhärdar
Slormägtigste AllerNådigste Konung
Eders Kongl Maj :ts
Allerunderdånigste och tropligtigste
tjenare och undersåte
Ernst von Vegesack 5
Stockholm den 9 Mars i833
s
Lika lydande med den till Kongl Maj :ts Ju
stitie-Revisions Expedition den 12 Mars i83Z
inkomna originale besvärs- och bönskrift inty
gar Ex ollieio
L F Loven
Till Redaktionen af Aftonbladet
I anledning af cn artikel i Aftonbladet för den 1
Februari "Motala verkstad och dess Föreståndare
:iniialler jag om ett ruin i Tit Blad för nedanståen
de uppsats
Ehuru mycket intresse Motala verkstads angel !»
genheter för mig verkeligen hafva såsom ej obe
tydlig aktie-ägare i Götha K &nal så tillåter mig
hvarken tid eller fallenhet att mig skrift dermed
sysselsätta I afseende på den ofvannämndc artikeln
!ir det derföre ej vid dessa saker jag nu fäster mig
utan blott vid några besynnerliga yttranden som
deruti förekomma om (let "närmare hufvudstaden
belägna faktoriet för hvilket nu skulle arbetas
och "för dess skull andra utrotas och sådant allt
genom ett "Bolag för skamlösa Tidningsartiklar
Det är sådana tillmälandeu jag ej stillatigande ka >a
förbigå dä det är påtagligt att med det uppgifnc
faktoriet menas mitt faktori i Nyköping
— Förden
skull utan att ingå i någon undersökning hvari frän
vetenskapsmannen i Aftonbladet hämtat sin i min
tanka så förvillade öfvertygelse vill jag blott hett
enkelt förklara att ett sådant arbetande är för mig
lika obekant som opåkalladt och till lugnande af
alla utrotnings farhågor från min sida åtminstone
fär jag tillägga att då jag för mera än ett år sedan
beslöt att fortsätta och fullborda denna anläggning
så var och blir det altid i den enda afsigt att derpå
förtjena och ingalunda att dermed skada andra —
•aker som sällan stå tillsammans att förena _ Jag
är ock sä långt ifrån alt vilja se de andra faktorier
na utrotade {kunde det än så knapphändigt ske som
genom några Tidningsartiklar att jag tvärtom anser
deras uppkomst och förkofran som en feäker borgen
för min egen anläggnings framgång
Som slutligen Nyköpings messingsbruk med deu
dermed förenade faktori-anläggningen är min eu
skildta egendom och jag således hvarken derom el
ler om Tidningsartiklar är i något bolag sa inskrän
ker jag mig för närvarande till dessa upplysningars
med letande och anhåller att om meningen seder me
ra är att med mig samtala man måtte vända sig till
mig lika öppet som jag nu vändt mig till veiteu
skapsmanuen i Aftonbladet Nyköping den 8 Mars
1833
Tn Fred Morsisg-
MaleidosKop
Ett välklädt fruntimmer ankom för någon tid
sedan till ett af de förnämsta värdshusen i Ber
lin hyrde der rum for sitt herrskap som med
första väntades från Potsdam oeh begaf sig
derefter på aftonen till en guldsmed den hon
bad komma till värdshuset med några guldked
jor af olika slag på det hennes herrskap måtte
kunna välja bland dem innan de morgonen de»
på a fre te En gosse skickas med henne men
får länge vänta förgäfves Sluteligen later friirv
timret genom kyparen bedja värdinnan kom
ma upp för att bese kedjorna och hjelpa till

Sida 4

att utvälja en på det lion åtminstone genast
skulle kunna köpa något Men då värdinnan
säges vara illamående
ber fruntimret att lä
låna en låda för att i den bära ned nipperna
till henne går ut — och kommer icke till
baka — Sådana bedrägerier skola icke vara
ovanliga i Berlin men detta oaktadt hafva
handlande och handtverkare ännu icke lärt sif
att vara försigtiga
försigtiga
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Från Stentrycket har utkommit och säljes h
24 sk Banko i Hedboms Bok- och Musikhan
del
La Mort du jeime Napoleon
Due de Keichstadt
iMarche Funebre
Pour le Pianoforte å quatre mains
Compose
e
j a fahlroth
Den nya Församlingens lie
ra
liga Re !igiö .io *«x„
liga
ra
Re !igiö .io *«x„
i samiiiandrae af C fl Beurting
säljes ide flesta Boklädor ä j Rdr Bko
Af trycket l ar utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp å 2 Rdr iG sk Bko
SC
p
SKALDESTYCKEN
af Frans M Franzén delar
De 5 törsts finnas äfven
Af trycket har utkommit och säljes i bok
handeln
DFN SISTE
FRISEGLAREN
cmrre
Histoiisk Roman i 3 :ne Delar Svenskt origi
nal 4 32 Banko
I Bokhandeln nyligen utkommen å 32 sk
Banko
EjN g ilska statsskulden
d
dess
Inflytande ocli Förvaltning
Med Företal ohi Statsskulds-systemets All
männa Grunder af C A A
.Deleens Comp Bokhandel
Följande
j
Teatcrpjeser
w rtr /i fl 7 n r J7
u och Gips Allld
pj
D -iw rtr /i fl 7 n r J ,7
Ruter Dr *ru och Gips A >olio eller de svartsjuka
jnakurne r6 sk Pastoratet eller den raka vägen är
df .ii bästa» i '2 Jk Rginhard och JLmma 20 sk Den
^o-drige älskar en 12 sk Hon narrar dem alla g sk
Den patriotiska flickan t 3 Strandratten 12 sk
Sanko __
Uti W LtJiSrDEQUlSTS Bokhandel a 4° sk-
Bhj Tär bégynnaré i Tonkonsten jemte en kort Or
g elverks-beslår ifnin g af JOHNSÉN och utdrag ur
stbbé VUGLERS inledning till Harmoniens känne-
1 No- mans Engströms Bokhandel
Aime-Martin l .ettres
ä Sophie
sur la Fliysicpie la
Chémie et l 'histoire JS
aturefle 4 vol
5 R dr
Antoine Los animaux celebres 2 vol 2 Rdr
44 sk
Arlincourt Vi comte d Les Rebelles sous Charles
V 6 vol ii 11 dr 12 sk
Azais Cours de Philosophie general 011 Ex-
plicätion ld
pgeral 011 Ex
plicätion sirnple et gr a duell e de tons
les faits de Vordre frhysique de
förärt physio /ogique - .H de ordre in
t (t iPthueL morul et noUtiqiie 8 vol
29 Rdr» -
1 rente-deuxieme Demi-Rri ^ade
Chronique mili t aire du temps ds la
pbhfiie2 Rdk
9
Barginet A 1 rente-deuxieme Demi-Rri ^ade
Chronique mili t aire du temps ds la
repubhfjiie 2 Rdr 12 sk
J ?artheleniy jSemesis Satires c Tiar sk
Berenger do Chansoiis 3 vol Ag .f 6 Rdr 12 sk
dito dit ?1 5 JR dr
— — — jp ^dilc di /koi 5 l \dr 2i sk
i %lO %va ?Kie etrangdre cu G dl ler i c nr iver se $le
historique civile militairet politique
et l it ter aire y 2 vol 7 Rdr
dhd k
y vo 7 Rdr
Biograpbie des hommes vivans 5 vqI 51 Rd 16 sk
IjOiissnet de la connuissance de JDieu et de soi
meme 2 Rdr 1 2 sk
Byron I *ord Oeuvres completes i vol t 22
Rdr 2 sk
Castil-Blaze M Dictionnaire de Musique möderne 4
Rdr 32 sk
Cavaignac Godefroy Dubois Cardinal Prover be
historique Une tuerie de Cossaques
Scenes d 'invasion 4 Rdr 16 sk
Chateaubriand
Genie de Christianisme 4 vol 7 Rdr
2 sk
— — — JYlolse Tragedie 1 J ?r ?r 12
Choix de Roesies revolutionnaires et ahti-revo-
lutionnaires 2 vol 1 44 /A
Code de V amour suivi du Code penal de V a-
didMliRd
lutionnaires 2 vol 1 44 /A
V amour suivi du Code penal de V a-
mo ur redige par de Moliere 1 Rdr
12 sk
Code Civil manueU complety de la politesse du
ton et des manieres de la bonne com
pagnie 1 Tidr 12 sk
Codo de la conversation manuel complet du lan-
guage elegant et poli x Rdr 12 jk
Constant B de la religion consideree dans sa
source ses formes vt ses developpe
mentst Z vol 13 Rdr 24 sk
Corbiere E le JVegrier f aventures de mer 4
Rdr 36 sk
Af trycket liar utkommit och säljes a Ho
sk Rko i Iledboms Rok och JVIusikhandel (vid Mynt
gatanj Religiösa och Politiska Trosbekännelser och
Sy stemer theor etiskt och praktiskt skärskådade En
Populär slfh andlin g y Religionens och Politikens vän
ner tillegnädt af C
JP Agrelius
hlcuboms och liert-s iJokliandel Fysiono
miken i sammandr ag eller konsten att af en persons
anletsdrag bedömmu dess karukter af J C Lava
ter 12 sk
"Rko
Al trycket har utkommit och säffes a 1 Rdr
16 sk Rko i Hedboms Rok■ och JMusikhandel (vid
Myntgatan Gud och Evigheten Rön- och Andak ;s
bok af Kästner 2 :dra uppi
I Möllers Musikhandel vid störa INygntan
Quadriller Valsar och Anglaiser dansade i Stock
holm i833 1 Rdr Franska (Quadriller dansade i
Stockholm igzz 2 sk Rko
J /å AiioiibladsKontoret uti linset JNT ;o 12 vid
Stadssniédje ^atan
ki
j
Svea Rikets Hittoria af Lagerbring ^delar 4 :0 8
Rdr J \linervay 12 häften med ^Q koppars t bundne
4 Rdr 32 sk Rerggrens resor 3 delar med kartor » 4
Rdr Thun bergs resor 4 delar ined pl 2 UJr 32 jä
Lexikon öf ver lärda och namn kunniga ut ländska
män 5 delar 2 ZJr /r 16 J "A Tunelds Geografi 10 c /s
/«7
5 ilc /r Rko Romaner m Jl• /ör billigt pris
Pa Aft ori 1 )Iad .s Kontoret i Jiiveise Miisikaiier j
af Clementi Ilaydn IVTehul m fl .y till facilt pris
Af trycket har utkommit och säljes hos A
YVIBOIIG Coinp a i Rdr 24 sk Bko
C F Beckers VcrJdshistoria
Ö
fortsalt af Woltraan och Menzel» g :de delen (Örebro
Upplagan
A i trycket har utkommit ocli ul hinnas till
Prenumeranter hos A
"WIBORG et Comp mot erläggan
de af 32 sk Bko
hff
II häftet af
JOllDEiN7 i Fysiskt7 .Historiskt ocli Politiskt
afseende betraktad eller
Utförligt Geografiskt Lexikon
i fBd f HEODOSUNDLE
i fyra Band af THEODOR SUNDLEB
Af trycket har utkommit och saljos hos A
WIBOBG Comp a G Rdr Bko
CCC
p
Colli or is t af Carl Cruger
öff CIESÖM
g
öfvers af C A IGGESTRÖM
Af tryeket liar utkomiuil och säljes hos A
WIBORG ÖC Comp ä 1 Rdr 24 sk Bko
Valda Noveller af W- Hail /T
j Tiggarflickan ifrSn Pontes des Arts 2 Olhello
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp a 16 sk Bko
i
p
Riclciar Frans
Berättelse frSn i7 :de århundradet af A v Tromlitz öf
ver» af C W M
Af trvcket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp h i Rdr 12 sk Bko
fl
p
Reflexioner öfver Svenska Ar
méns Orga nisa tion
UTBJUDES HYRA
En glad oeli treflit våning af i rum kök
dbdl
g
skafferi källare och garderob d i April ]S ~ärmare
cfvrrenskommelse kan träffas c huset Is ;o 4 2 tr upp
uti Johannis Gränd vid Skeppsbron
DIVERSE
• CXrn ett fruntimmer med god
,n ?iinee hdi
ill
g
full färdighet att tala Franska Språket vill ifrun
Maj till S fp t man vistas pa landet uti ett heder
ligt hus z grannskapet af Stockholm och emot ut
njutande af rum tvätt uppassning och fritt vivre
lära några personer tala nämnde språk sä kan ett
sådant fruntirmher lemna underrättelse om sitt namn
och adress i biljett till Tala Franska på Aftonblads
Kontor et
Uiuler \i nin i dubbla Italienska Boklialleri
vetenskapen och Arithmetik erhålles för modereradt
pris af en- deruti lärd och praktiserad Kontorist du
anmälan göres i Herr Öströms Jernkramhandelsbod
midt emot 'ISerra Vågen vid Skeppsbron
Hos dem so n hcl >a ;vl att eiiioltasra Listor
till Subskription å de af miz dertill anmälde verk
fur jag ödmjukast anhålla om de listors .snaraste in
sändande till miz hvilka innehålla någon numnteck
ning för denna åsigt så beroende der afj — Om Sub
skribenternas antal lofvar kostnadsersättning sä
kommer tryckningen ätt genast börjas och detta med
Minnes Sån ger nen Dessa likasom de öfriga arbe
'tena iitgå 1 2 eller Jlera delar på det att hvar och
en Subskribent må vara i tillfälle att kunna af
säga
sig fortsättningen om början ej svarar emot huns
yVjintan Wimmerby och Molilla d 4 Mars igsö
i Alalthias ivjHiynl >• <£
KonoJ Tiof Tr ed och Reg ^m .»
Past vid Skånska Kcngl Dra
gö .w Re gementet
Badi n r ä ttn in <2 e 11 vid
Gamla Norrbro
huset AVo I är nu öppnad t 'll resp publikent ijpnst
och kulirtn därstädes erhullus kaUu ock vurma kur
iitH rrn-d och ulan sa /t samt duschiucl äfvensom
kgputiskii ocA kryddiud dä derom tillsulet hvarje
toclinedttg frun kl g pa morgonen till 9 ]7ä aftvnen
samt h el g ed agsfårtA Framdeles komma artificiell ,i
saltsjö Bmser Toplitzy .r m /1 bad att tillf d 1
samma lokal ilr afven ens k Finsk Badstuga hvar
est bad Érhalles U "S och Lårdanar frän
kl
lili
9 «• in och efter beställningar
på mellantiderne
Biljetter säljas u Inrättningens knutnr i pprteunzen
Vanlig vattenbad kosta S
sk och Finskt bitti if sk
Bko Med koppning bet /enps äjven Stockholm d
2 Mars lfiSä-
.iH )DAGSS WSMXG
tö t nSgra Tjättre hettar tni privat hus Underrättelse
tas tm .Kisniers Kryddbod vid Fredjgatan
dföill fJ
gan
den första till venster frun Järntorget
fhdéSi
ftfJärntoret
Nya kopparförhydda ooli valséSiaiide amrbaten
FRERIC DE
pp
FREDRIC DEN SJETTE
börjar d
26 Mars i år dess verkliga re ^ullera
fart emell Un Köpenhamn och %Kie7 ocli
3
emel
{an i Köp eMiamh och Trav emiitide
JQet afgår
Hvarje Fredagsmorgon kl g precist frff„ Köpenhamn
1 ■
■ - till Kiel
_ Lördagsafton kl 7 precist frän Kiel till Kö
penhamn
— Måndagsefiérmiddag kl 2 precist frcin Kö
penhamn till Trav emumte
— Tisdagseftermiddag kl 6 precist från Trave-
miinde till Köpenhumn
Dessa resor ske vanligen pa 16 ä 22 timmar
SerYkildfe familj kajutor finna j om bord Besva
nar ovh gods medtagas emot billig fragt
n
Tussagerarnes bttq uUmlighet bes ö rj et
vled all upp-
mark Tamhet
j Ångbåtsfartens Kontor i Köpenhamn den 23 Febr
»855 4
utur ejupet af det mest förkrossade modl-rs-
h ,erta framgår en lön till dem som känna medlidan
de med den olycklige och tror att Guds belöning
b lifver stor for den som skänker hjelp och hn-sva-
leise ut den otro
sthge genom döden beröfvaallt
jordiskt stöd o .cn utsikt tilbbersnitisr ensam i en sx ^åtr
verld äger jag ingen annah tUlfUkt än den Gud
bjuder unt ^er var ge mens amma vandring till ett och
samma .land tillflykten till den af Gud med rikt
upj /eli Aile beg af v a 'le mm som saknar barn hvilka
förljufva dess le .frad Me
_d blottande hjerta anro
par en den mest olyckliga mor edert ädelmod för en
Jlicka om g ar värdes
mottaga och uppfostra henne
till ett tacksamt och nyttigt sällskap genom lifvet .i
Rarnet är väl skapade ocK äger göda anlag om nå
gra år kan hon blifva nyttig och med intferli«■ kär
lek Oili omsorg belöna edert ädelmod utom det att
1ni kännen dessa Guds ord hvad J halven ejorf «n af
dt-ssa minsta mina Siaä det hafven J gjoit rcie Med
varmaste tacksamhetscar ^r vill jag bedja Gud ri
ka välsignelse öfver vara välgörare och omfatta
iV
i
k
r
an - "m 5 ^-» cch ömhet blir barnets lott
Med förtröstan pu Gud och ödmjukt hopp afvakta .x
svar - biljett till Den djupt .6
rjande der detta blad
utgifves
1 ,n ,iar c-nka med 5 barn för hvilkas le-
kamliga foda och vård hon uppoffrat all förmåga
bor ö :t Maria Magd Församling på Besvärsga
tan A 62 )v Haren större Mycket sjuk af "ikt
nenna vinter har hön ej kunnat skaffa barnen \till
räcklig foda nch likväl i detta armod har den mo
flertigä kärleken ej tillåtit henne att lemna de af
barnen bort son kunnat vara nyttiga hos andra i
tjenst för föd c och kläder Den ömsinte mennirko
vannen har här til /fulle att underrätta si om bar
nen ffut något af den kristliga upp fostran
som en
dast kan zera att de 1 framtiden känna sin T >U«b
som redelig a .ennskor 1 samhället — om de enlku»
na läsa i bok de vanliga bamuböfierne
ILUa L J il JFDta
SUPPLEMENT 12

Sida 5

12 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Torsdagen den 14 Mars 1833
V
i införa här nedan Östkinds häradfboers på
minnelser i målet emot von Stjerneman om
Iäi jan öfver Brå ;viken Vi ha i allmänhet fun
nit det motbjudande att i en tidning traktera
läsaren med långa rattegångsski ifter en edan
sådana stundom till och med då de angå o
vanligt intressanta ämnen genom sjelfva sin
Vidd i längden måste finnas tråkiga men vi
anhålla om att få erinra att det ickfi är vårt
fel om sådant det oaktadt kommit att fke i
detta ämne I3å den första skriften i målet
eller det transsumt af besvären som meddela
des i bladet innefattade både fullständiga och
tillförlitliga upplysningar om sakens (beskaffen
het hvilket bäst visar sig deraf att ingen
enda uppgift i besvären kunnat af Hr \on
Stjerneman eller Landsh .Embetet vederläggas
hade dessa besvär jemte en kort resumé
af det hufvusakliga i förklaringen kunnat va
ra fullt tillräckliga för Läsaren att bilda sig
en rättvis opinion om hela saken hvars in
tresse för allmänheten vi ansågo bestå dels
deri att den angick en menighet af flera sock
nar och dels deri att genom de besynnerli
ga åtgärderna å LandshöfdingeEmbetets sida
dessa socknar enligt den förnyade entrepenad
auklionen skulle om Landshöfdingens beslut
stode fast för färjans underhåll betala mer än
tre gånger så stor summa som den för hvil
Ven samme entreprenör förut åtog sig enahanda
skyldighet men hVilketj anbud då likväl blefaf
Kongl Maj :t upphäfvit på Häradsboernes
klagan som ansågo i edan denna summa för
hög
Hade Hr von St /frneman hvilken såsom en
treprenör af färjan blef Häradsboernes vederpart
afvaktat denna behandling af saken så hade
allmänna uppmärksamheten sannolikt föi blif
vit såsom den i början var mindre riktad
på hans än på Konungens Befallningshafvan
des handlingssätt i frågan isynnerhet som e
mot Hr von Stjerneman i sjelfva besvärssklif
ten egentligen icke förekom något annat än
att han var en lycklig spekulant som väl
förstod uppgöra sina affärer Men härmed
var han icke nöjd De fleste Läsare åtmin
stone de som ännu gifva sig tålamod att ge
nomtråka Nya Argus vita met än väl huru
Hr v S genom sitt lika obehöflig» som obe
höriga bråkande om handlingarnes tryckning
af alla krafter äflots att saken skulle betrak
tas såsom egentligen lörande hans person och
det är således hans eget fel icke våt t om
han härigenom ådragit sig något obehag el
ter i opinionen fått uppbära någon större an
del af de oriktigheter som blifvit begångna
af Landshöfdingen
För att nu emedlertid låta saken en gång
i hela sin vidd framställd skärskådas på alla
sidor införa vi här påminnelserna likväl med
titelemnande af inledningen Vi tillägga att
vi efter anställd undersökning af deras inne
håll kunna ansvara för riktigheten af hvarje
uppgift som deruti förekommer och vi anse
oss då icke behöfva annat än till den sansade
Läsarens egen p >öfning öfverlemna huruvida
vi fattat och yttrat en oriktig opinion om
tvistens föremål hvilket lärer utgöra det bä
jsjta sättet att bemöta alla de ilskna men från
det hållet visserligen oskadliga beskyllningar
som både Hr von Stjerneman och hans va
pendragare Nya Argus utan ringaste anled
ning emot oss tillåtit sig
.Respektive Landshöfdinge-Embetet har vid
löftigt sökt vederlägga de hufvudskål hvarpå
Häradet egen tel igen grundat sitt yrkande om
den qfverklagade Auktionens upphäfvande och
af dessa vederläggningsförsök anser jag mig
böra lill besvarande upptaga hvad som angår
i den anmärkta underlåtenheten att i likhet
med det vid förra auktionen brukade och
af ingen öfverklagade förbehåll låta Hä
radet höras ofver det öfverdrifna anbu
det innan del antogs
i auktionens verkställande i närvaro af en
dast tre personer ibland hvilka blott en
enda verklig spekulant röjde sig
3 Den egenmäktiga förändringen af det antagna
Kontraktsförslaget — tvertemot Kgl Maj :ts
oehKgl KammarKollegii Resolutioner samt
emot Landsliöfdinge Embetets egna Kun
görelser
Respektive Landshöfdinge-Embetet har rö
rande den första punkten anfört dels att se
dan det en gång vore afgjort det färjhållningen
öfver Bl åviken skall utarrenderas får Häradet
ej vidare befatta sig dermed hvadan äfven
pröfnings-rätten i afseende på anbuden ej skall
tillkomma Häradet hvilket i sådant fall kun
de genom anbudens ständiga förkastande bibe
hålla sig vid färjhållningen och dels att Kongl
Maj :t och Kongl Kammar-Kollegium "från
känt Häradet en dylik pröfningsrätt
I största korthet får jag härvid erinra att
hvarken Kongl Maj :t eller Kongl Kammar
Kollegium någonsin ålagt Häradet att absolut
frånträda färjhållningen under hvad oerhörda
villkor som helst utan tvertom i motiverne
för sine beslut antagit motsatsen eller att Hä
radsboerne äga rätt att
"öfverlägga och sig yttra huruvida de
"ansågo anbudet nöjaktigt och förenligt
med dm kostnad de såsom Järjhåll
'ningssky /dige ville för detta besvär
'bestå j hellre än att fullgörandet der-
"af på andra sätt sjelfve besörja
Att Häradet aldrig förlorat denna pröfnings
ätt är alltså klart dess gällande kraft har
uttryckligen åberopats bland grunderne för det
Nådiga beslut hvarmedelst den nu öfverklagade
Auktionen anbefalldes Förbehåll om denna
pröfningsrätt hade blifvit gjordt vid den förra
Auktionen detta förbehåll hade å ingendera
sidan blifvit klandradt och då de högsta Auk
toriteterna i sina beslut i ämnet antagit dess
laglighet synes ock Landshöfdinge-Embetet
saknat all skälig anledning att till menighe
tens skada anse detsamma hafva upphört Den
uppgiften att pröfningsrätten blifvit Häradet
"fränkähdj
är destomera ogrundad som den
aldrig varit underkastad tvist och pröfning och
det är icke lätt att inse huru ett misstag af
sådan art kunnat i Utlåtandet insmyga sig
Att Häradet kan komma att bibehålla färj
hållningen derig ^nom att alltjemt så öfverdrif
na anbud göras att de vid pröfningen måste
af Häradet förkastas är visserligen möjligt men
samma följd kan ju uppstå om Häradet begag-
^y "V
id sjel ?viV
/V
nar rättigheten att ingå i "täflan \id sjel ?v ;i- V
auktionen och då denna sednare rättjighM ^jir
uti Landshöfdinge-Embetets utlåtande nfed ^if-
ven synes det uppenbart att deni forrt ^ia ^se-
ende t uppställda argumentationen innehålMveta
v
inkonseqvens som helt och hållet förlamar
dess verkan
Hvad dernäst vidkommer de tvänne senare
och vigtigaste anmärkningarne emot den öfver
klagade Auktions-åtgärden far jag först röran
de det antal spekulanter för hvilka auktionen
verkställdes erinra att då Lagen i 5 :te Kap 4
§ Utsöknings-balken bestämdt stadga att
"Ej må utrop ske — — — dä allenast
få tillstädes äro —
— och nu enligt Protokollet endast tre per
soner hade vid auktionstillfället anmält sig
hvilket antal ej kan rimligen anses innefatta
mera än högst få lär blott i denna enda om
ständighet ligga nog skäl för den öfverklagade
auktionens upphäfvande
Att det nyssnämnda lagrummet måste i detta
mål tillämpas lär vara destomera obestridligt
som Landshöfdinge-Embetet sjelf i sitt utlå
tande betraktat auktionsåtgärden såsom en
verkställighet å Kongl Maj :ts Nådiga Utslag
och att Utsökningsbalken är stiftad till ledning
för den verkställande magten lär ingen betvifla
Dessutom innefattar detta stadgande en så up
penbar billighet och ett så ädelt syftemål hos
Lagstiftaren alt dess uppsåtlig» öfverträdande
knappt kan anses för annat än en känslolös
likgiltighet för medmenniskors förluster och
lidande
—• tänkesätt som menigheterna åt
minstone icke torde böra förutsätta hos dem
som utöfva deras högsta Styresmäns funktio-
Beträffande slutligen den sista och lika så
vigtiga anmärkningen rörande Kontraktets en
sidiga förändrande och hvilken ändring Lands
höfdinge-Embetet ansett vara helt likgiltig
anhåller jag ödmjukast att få fästa Höglofl
Kongl Kollegii uppmärksamhet på följande af
akterna vitsordade omständigheter
Kongl Maj :t befallde den i 4 April 1831
att Landshöfdinge-Embetet skulle med hör
sammande af Kongl Kammar-Kollegii föreskrift
i ämnet anställa ny entreprenadauktion å färj
hållningen 'på de af Häradsboernes ombud
"ingångna och uti deras afglfne J or slag till
"entreprenadkontrakt den Usta Februari i83o
"intagne vilkor
Landskansliets förra auk
tion hade blifvit kasserad emedan man på
samma Kansli hade Häradet ohördt ändrat
en punkt i kontraktet och man hade alltså
skäl till den förmodan att denna tillrättavis
ning ej skulle så snart glömmas och Häradet
öfverraskas med nya förändringar som öppet
stredo mot Kongl Kammar-Kollegii af Ko
nungen gillade föreskrifter Men hvad hände
Det kontraktförslag som var af Häradets om
bud underskrifvet och härlios bifogas bestämde
i y :de § att som en ny färja tarivades skulle
entreprenadsumman anses såsom ersättning för
dess ombyggnad och stadgades härom orda
grannt att
— —
"Entreprenörens skyldighet blifver att

Sida 6

färjan Nybyggnad och underhållande
ombesörja
— —
Detta förvandlades sans fa ^on af Landskans
liet till följande lydelse
:tdet bli /ver entreprenörens skyldighet
att färjans värd och ■vidmakthållande om
besörja
— — Och var icke denna ändriner 'väsendt
"8
Enligt det förra stadgandet ansåg Häradet
sig befriadt för en omkostnad af n /5 Rdr
Banco som den utdömda färjans ombyggnad
nu erfordrar i denna förmodan var äfven me
nigheten högtidligt styrkt genom Landshöfdin
ge-Embetets auktions-Kungörelse uppläst i
alla Kyrkor i hela Östergöthland och i Nykö
pings Län samt den 6 :te Juli i83a införd i
Post- och Inrikes Tidningarna deruti det ut
tryckligen kungjordes att entreprenad-summan
komme att anses såsom ersättning
— —
"För färjans byggnad och under
håll
Och likväl — utan afseende
kungörelse och på Konungens resolution
ändrade Lands-Kansliet detta vigtiga villkor
hvarigenom till Herr von Stjernemans fördel
Häradet ej blott betungades med den omåttli
ga entreprenad-summan utan äfven det dryga
onus att skaffa ny färja flyttades från Ilerr
von Stjerneman på Häradet Och denna än
dring i Kontraktet anser man likgiltig
Den "nya färjan
hvilken uti Landshöf
dinge-Embetets Utlåtande anföres såsom skäl
för berörde ensidiga förändring i Kontraktet
till Entreprenörens fördel var af samma auk
toritet redan — kasserad före auktionen Åbe
ropandet af detta utdömda fartyg gränsar allt
så till gäckeri och dess tillvarelse har i alla
fall ur ingen synpunkt kunnat berättiga Auk
tionsförrättaren att utan Häradets samtycke
och tvärtemot Konungens resolution i minsta
del förändra det en gång antagna och sanktio
nerade Kontraktsförslaget Delta enda god
tyckliga förelag hade — äfven om allt annat
1 'ö
Maj :t
nal-P
pä sin egen
vid Auktionen aflupit lagligt varit tillräck-
Sl
Till
wob
pel
Till
R
Till d
sk
ligt att göra hela förrättningen ogiltig —1
och ännu mer lär sådant böra inträffa då an
dra olagligheter finnas dermed förenade
På dessa flerdubbla skäl får å Häradets väg
nar jag i största ödmjukhet fortsätta det i be
svären framställda yrkandet om den öfverkla
gade Auktionens upphäfvande och ärendets
återförvisning till lagenlig behandling hvarvid
Häradets förut obestridda rätt att höras öfver
skeende anbud torde enligt föregående Reso
lutioner i ämnet blifva menigheten förbehållen
Ku återstår blott att yttra några ord angående
det i Lindsliöfdinge-Emtetets utlåtande väckta på
stående om an-var enligt 1 Kap 5 § (Jtsököings
Balken för mitt i besväreri nyttjade framställ
uingssätt Jag nekar icke att detta lrara *lä ]l
ningssätt är alfvarsamt men det var icke mitt
fel att de öfver klaga de åtgärderne voro sädane
att de ej kunde målas med leende färger Jag
återtager icke ett ord af livad jag anfört ty all I
är sajnit och af akterna vitsordadt Att R-ontraktit
ändrades utan Häradets hörande och emot Konun
gens resolution var i eke delta el t "godtyckligt in
grepp i mina Hufvudmäns rätt — Att
auktionen
företogs och klubban fälldes för ett orimligt anbud
inför endast ve närvarande var icke detta "ett
trötts af iag och rättvisa
— Och att denna hår
da åtgärd ålade menigheten i Östkinds Härad en o
skäligt npdrifve» kostnad af 6 ,966 Rdr 32 sk Banke
hvartill kom 117a Rdr samma mynt i följd af den o
förniodadt pålagda kyldigheten att bestå entreprenö
ren ny färja — utgifter som blifvit dubbelt tryckan
de o ni de skola ntpantas nu dä kroliouilagotna in
drifvas -— var icke detta en tunga på folket lika
"öfverdrifven i jemförelse till sitt ändamål som
"ogenmägtig i afseende på sin tillkomst
Vidhållande dessa uti min öfvertygelse grundade
uttryek bör jag dock sanningen likmätigt tillägga
att dä mina Iliifvudmäu lemuade mig uppgifterna om
måle förlopp yttrades enhällig öfvertygelse alt
Herr Laud
-diöfdingen Grefve Hamilton — hvars nit M
för det rätta och välvilja fur Länets invånare aldiixiziz ^igig
Fr
alla B
Af
Förra
N
at A B
me no
Landsc
imal
14 vol
vol w
logues
Englis
same a
i li
itol el
Skottl
1 H
Regnv
Rdr B
Frå
jes i
D
S
Af
WIliO
efter n
af Gus
I U
i g :0 fo
bihang
af Kon
dasar
rönt det aflägsnaste tvifvel — ej ägt den minsta
medverkan i de åtgäider hvilkas Iaestridighet man
funnit sig nödsakad att öfverklaga Ifrån ett annat
liåll utgick ledningen af dessa företag som tvungit
Menigheten att för tredje gängen i samma sak lins
Kongl Kammar-Kollegium söka skydd för silia rät
tigheter Stockholm den g
.de Mars igZZ
A Östra Husby Östra Stenby Häradshsmmars Jons
bergs och Qvarsebo Församlingars vägnar
Enligt ingifne Fullmagter
Andreas Möller
1 'örestaende Afskrifts enlighet med den till Kongl
Maj :ts och Rikets Kam mar-Kollegium ingifne Origi
nal-Påminnelse-Skrift intygar
Ex officio
Joli v Schedvin
Registratiii
_ L -
i -----
Slut af redovisning för insände medel till dc
nödlidande Skogslapparne
TrJnsp fr Supl IN ;o 6 Rdr 15 :co 2 ,367 16
Till de nödlidande Skog ,slaj >arne af en
wobesserputt Östhammars Poststäm
pel sig P O Å 2 —
Till de nödlidande Skogslapparne från
R G G
Till de olycklige Lapparne 5 Rdr 24
sk Rgs
3
3
Summa Rdr B :co 23 ^6
Afsändt med posten till Hr Pastor
P Leestadius i Piteå
1832 No
Dec-
l853 Jan
2
9
16
23
27
11
18
2 1
Mar
z5
8
Rdr B :co 2S
120
3oo
5oo
3 00
i33
113
3oo
60
16
16
32
32
Summa B :co Kdr 2 ,376 —
ANNONS E K
• TILL SALU FINNES
Från Stentrycket har utkommit och säljes i
alla Boklådor h 1 Bdr 16 sk Bko
Lord BJoomfields
PORTRÄTT
Af trycket har nu utkommit häft å sk Bko
Förra Delen af Ekelunds
Försök till t .drobok i
NYA HISTORIEN
Annuals for i833
at A BONNIERS Bookshop Storkyrkobrinken Forget
me not Keepsake Friendships OfFering New Years Gift
Landscape Annital Litterary Souvenir Landscape An
imal The Amulet Byrons Works ed by Th Moore
14 vol with Illustrations Edinb Cabinet Xåbrary 9
vol with more new English works The latest cata
logues are to be had and reqvisition» for all kind of
English book» etc will promptly be executed at the
same adress
i liedboms och fleres Bokhandel Will B 'i
itol eller Värdshuset i Skogen Röfvarehändelse i
Skottland Q sk Bko
1 Hedboms och fleres Bokhandel Lektyr 1
Regnväder eller Samling af 500 nya Anekdoter 1
Rdr Bko
Från trvcket liar nyligen utkommit och sä I
jes i de fleste boklador a 8 sk Bko
ÄINGSSP
Ö1 )ETS TÄHNINGS-SPHL
eller
Den visa Spågumman
Ny Kastbok
Skämtet» och munterhetens vänner tillegnaä
i
g
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIliORG- Comp ä 3a sk Bko-
Fransy sk Språklära
ikbklidÖf
M
iz ^igig IgZZ och Igzo — Denna upplag» innehåller
y p
efter nyare utrikes bruklig metod Öfvers med tillägg
af Gust Wahlenberg
I Utter 6c Comp Bokhandel en ny upplaga
i g :0 format af Sveriges Rike Lag tillökt med ett
bihang innehållande ändringar och til läggningar
af Konung och Ständer gillacle och antagne pu Riks
dasarne uti Stockholm och Örebro aren iQio 1813
38 "k och saljes for i Rdr 32 sk Bko i exemplar och
2 Rdr Bko inbunden Vid kontant handel lemnas hvari»
6 :te exemplar pi köpet
I Utters Ck Comp Bokhandel å 1 Bdr Z2
sk Hko i ex och 2 Rdr inbunden 4 :de nyligen ut
komna upplagan at Prof IMobergs praktiska Éärobok
för Svenska Nybegynnare i Engelska Språket I par
ti vid kontant handel lemnas hvarje 6 :te ex på köpet
— Uti förenämnde Bokhandel säljes äfven samma För
fattares Lärobok för Nybegynnare i Allmänna och
svenska Grammatiken a 1 Rdr i ex och 1 Rdr x6sk
inbunden mot lika rabatt
I Utter 6c Comp Bokhandel sfritfun etik för
Begynnare förf och utgifven af Professoren Doktor
O H Forssell 2 uppl kostar i exemplar 1 Rdr 12 sk
och inbunden 1 Rdr 2g sk Bko I parti vid kontant
handel lemnas hvarje nste exemplar på köpet
Af trycket har utkommit och säljes i Utters
et Comp och de flesta Boklådor för 1 Rdr Bko i ex
och 1 Rdr 16 sk inbunden Gedikes Fransyska Läse
bok för Nvbegynnare jemte Ordbok och Grammatik
Sjette Upplagan — Det allmänna förtroende denna
Lärobok vunnit vid Skolundervisningen har gjort det
till en pligt för Förläggarne att söka fullkomna denna
nya upplaga si väl i typografiskt som andra afseenéen
utan att dock göra någon förändring i det väsendtliga
som just förskaffat denna Lärobok ett så utmärkt och
mjhigårigt förtroende Till innehållet är således denna
Sjette Upplaga aldeles oförändrad men för öfrigt har
man hatt all möda ospard att göra den så felfri sommoj
ligt Ordboken är nu i alla afseenden fullkomligt på
litlig j äfvensom det i Frankrike numera allmänt antagna
stafningssättet blifvit i hela boken följt och Grammati
ken derefter rättad — I parti vid kontant handel lem
nas hvarje 6 :te ex på köpet
Af trycket har ni kommit och säljes i Öster
grenska Musik- och Bokhandeln
Gd h
Gud och Evigheten
öh Adäktbktif
g
Bön- och An däktibok ntgifven at liestner öfvers af
Friberg (a :dra Upplaga» i Rdr 16 sk- samt Holtierg»
Komedier 7 :do delen 1 Rdr Bko
Från trycket har utkommit och säljes i Bergs
samt de fleste Boklådor i Stockholm och Lands
oj-terne
Andaktsbok för Ungdom
O
gom
O
inneh Nattvards- och andra för ungdom vigtiga betrak
telser hättad 2 Rdr g sk bunden 2 Rdr 20 sk Bko
Frän trycket har utkommit och säljes a 2
Rdr 16 sk Bko i W Luodequists Bokhandel
F M Franzéns
SKALDESTYCKEN
dd
4 :de Bandet
Af trycket liar utkommit och säljes i HOLM
BERGSKA Bokhandeln å 2 Rdr 16 sk B .co 4 :de Delen af
Skaldestycke 11
i Uh AhlbBdl
y
Uti Utters och Ahlbeii >s Bokhandel samt
hos författaren C O Fineman försSljes Anvisning till
Folkskolors Organisation och ledning eiler Wexelnn
der visnings-metoden pb 56 sk Inledning till Geome
trien jemte Lineartecknings-öf ningar vb ä 12 sk
Dikteringskurs eller Förberedande delen af Svenska
Språkläran 2 :dra tillökta uppl vb å 13 sk Lärobok
uti Räknekonsten pb 32 sk Bokstaf s- Stafvelse-
Ord- och Renläsnings-Bok 2 .dra tillökta uppl vb å
16 sk allt Bko Utom de pag 70 uti ofvannämnda An
visning uppgifna Tabeller finnas ät ven 1 Tabell om sif
lortal och 4 för Qvatuor Species tillsammans 12 sk Bko
til i VV Lundecfuists Bokhandel vid Myntga
tan följande SVENSKA ORIGIN AL .RESEBESKRIFNIN
GAR Bref om de Förenta Staterna af Frih KLINC
K O WS TRÖM jemte en hop plancher in folio 8 Rdr
Resa i Columbia 1325 och »326 af GOSSELTVLAN 2
uppl med ch och 2 pl 2 delar 4 Rdr 16 sk Van
dring genom Dalarne jemte förf résa söderut 2
Rdr 25 sk Promenader inom Fäderneslandet af förf
till den föregående 2 delar 2 Rdr 2 sk Femton Ma
nåder af en ung Schweitzares lefnad 2 delar 2 Rdr
sk samt 2VZinnen frän Södern efter en resa i Dan
mark Tyskland Schiveitz och Italien af Nicander
i :sta delen med en planch 2 Rdr Bko (den andra de
len är under tryckning
Frän trycket ar utkommet oe siljes i HOLMr
BERGSKA Bokhandeln a i Bdr 16 jk Sko Gud och
Evigheten Bön och Andaktsbok af Kaestner öfver
satt af Fröberg 2 :dra uppl
Frän trycket är nlkomine oi :h säljes i HOLM-
BERGSKA Bokhandeln cl 1 Rdr Bko Hotbergs Ko»
medier Sjunde delen De föregående finnas äfven
i llOLMiiEKGSKA Bokhandeln Hagbergs
Fassions-Predikninsar y :ra delar 4 Rdr 4 sk Jo
han Arndts Passions-Predikningar 1 Rdr 16 sk Bko
l HOLMBKiiGSiXxV Bokhandeln A ommnn
onbok af A Ahlquist 24 rk Kommunionbok af D :r
J G Scheibel 56 sk Guds Barns dagliga framgång
till Nådastolen af P Hersleb sk Kommunion
bok af P Gröndahl 16 sk Väg till saligheten uti
Frågor och Svar af J Gossner 12 sk Frågor o .h
Svar ledande till att rigtigt f örstå och värdigt åt
njuta den Heliga Nattvarden af S Wahlquist 8-rÄ
D :r Rambachs Anderifta Betraktelser äfver de åtta
Saligheter som uti Herrans Jesu Bergs Predikan an»
föras 52 sk Bkc

Sida 7

Hos Hrr Wiborg Cnmp
ihlh
g
Mitscherlichs Lehrbuch der Kemi 2 Rdr 16 sk
Hist Naturelie des Animeaux sans Vertebres par
Lamark 7 vol 30 Rdr
Tableaux des Petri /ications de la Suéde 32 sk
Tabeller och Profiler öfver Höjdmätningar i Sve
rige och Norrige 1 Iidr
Anteckn under resor i Sverige och Norrige i fysik
och geognosi af Hisinger 5 delar med Tabeller 10
Hdr 4 i sk allt Bko
JNTormans Engströms Bokhandel (rolerie
Napoleon ou Gollection de Portraits de Na
poleon
et de sa T amilie ses contemporains les plus fameux
nationaux et etrangers 22 livraisons contenant LA
\portraits 29 Rdr sk Bko
I JVormans Kngströnis Bokhandel hona
Wet .-Akad Handlingar frun dess stiftelse till när
varande tid kompl uti 92 hfb igo Svenska
Akad Handlingar kompl uti 19 hfb .f 49 44
Witt Hist och Antiquit Akad Handlingar korrtpl
Uti 13 hfb 30 Rdr allt Bko
t Normans Ck Engströms Bokhandel La ^er-
bring f Svea Rikes Historia 5 vb 20 B dr Dalin
Svea Rikes Historia 4 vb 16 Rdr 32 j7c Lagerbrings
större sammandrag af Svenska Historien
-vs 4 Rdr
liiihs Svea Rikes Historia till K C /r XII :s död 5
delar 4 "6 20 Rdr Botin Svenska Folkets Historia
2 5 16 j /c Strinnholm Svenska Folkets Hi•
storia under Konungarne af- Wasa Ätten 3 delar 7
JRcZr 8 Fryxell Berättelser ur Svenska Historien
5 delar Q Rdr ilsk Geyer Svenska Folkets Hist oria
2 I ?c£r Bruzelii Svenska Historia vb 3 Gran¬
berg Skandinaviens Historia under Konungarne af
Fotkunga Ätten 2 delar 2 Rdr $2 rk Granberg
Skandinaviens Krigs-Historia 2 jRdr Granberg
Sveriges Historia i sammandrag med Konungarnes
porträttert vb1 36 jä JS /co
AT trycket har utkommit och säljes i W
ISBERGS samt de flesta Boklådor å 1 Rdr Bko
Novellberättaren £11 samling
af Historiska ocli Roman
tiska Noveller
N :o 3 inneh Trohet vinner Historisk Novell af W
Blumenhagen och Det still a Huset En Student» äf
ventyr at Spindler
I Östergrenska Musik- och Bokhandeln
.Latcinisch Deutsches tind Deutsch-Lateinisches Schul
-vrÖrterbuch bearbeitet nach den grosseren Weika von
Forcellini Schetler Baner lind Kralt 5 Rdr
Griechisch-Deutsches Handwörterbuch v Schmidt sRä
^Deutsch-Griechisches d :o d :o d :o 2 Rd
Schul- und Reise- Taschenwörterbuch der Englischen
und Deutschen Sprache 1 Rdr 16 sk
d :o d :o d :o Der Französischen und Deutschen
Sprache 1 Rdr 16 sk
d ?0 d :o d :o Der Italienischen und Deutschen
Sprache 1 Rdr 16 sk
Keues vollständiges Französisch Deutsches und Deut
sches Französisches Taschenwörterbuch von Weber 3
Rdr
Russisch Deutsches und Deutsch Russisches Handwör
tecbuch von Schmidt 4 Rdr 52 sk Jerom© De la Lan
de logarithmisch-trigonometrische Ta teln 1 Rdr Bko
Uti VV LLjiNDli ^ULSi \S Bokhandel /j /hand
linom Mekaniken med tillämpning till Bruk och
Bergverk af NORDWALL och RINNMAN 2 :ne
delar med pl vb 15 Rdr 16 sk Matrikel öfver Svea
Rikes Ridderskap och Adel af v STJERNEMAN
fortsatt af BEHBINDER och ROTHLIEB 7 delar i
vb 25 Rdr Svea Rikes Ridderskaps och Adeis V a
penbok utgifven är igzo pä Riddarhus-Direktio
nens föranstaltande vb 13 Rdr 16 sk Beskrifning
öfver Riddarholms Kyrkan af ROTHLIEB vb 2
Rdr 16 sk Försök till en historia om Sveriges Adel
vb 1 Rdr 16 sk
Uti W LUiMDEQUISTS Bokhandel a i3
Rdr 16 sk Bko
Ivlopstocks sämmtliche Wei ke i c 2 vb
Af trycket liar utkommit och säljes å 2 Rdr
16 sk Bko i Hedbom Bok-och Musikbandel ^vid Mynt
gatan Skaldestycken af Frans M Franzén 4 :de de
len
I de flesta Boklådor i Stockholm säljas föl
jande avbeten
Tankar om Guds Ord 36 sk
Tankar om lifvet efter detta 16 —
Tankar om Syndafallet 3a —
Tröst för den brottslige 2 uppl 24
Tidens ande Skådcdikt 32 —
Läsning för Döende H —
Predikan på Långfredagen Öfvers 4
Predikan om yttersta domen Öfvers 8 —
Kristendomskuiiskap för små Barn 4 —
Tankar om meiiniskans frihet 4 —
Geometri på filosofi ^lvt sätt betraktad 4 upp
laga» 2S —
INfågia delar af Naturkunnigheten 6 de
lar Bko Rdr 1 32 —
INfågra grundsatser ifrån Sfcriskå Trigoaome-
trien granskade S —
Försök till Sferi-k Trigonometri 16
Anmärkningar vid Högre Geomctiien B
Svar pa Svenska Akademiens fråga
Hvilka
äro medlen att uppväcka och underhålla Pa
triotism och en rätt nationlig anda 24
IIos de fleste Bokhandlare finnes a 16 sk
Banko
Norrlands - Blommor
Handbok i Träclgårds
Mcötseln
A Lundström
andra upplagan förbättrad och tillokt 2 delar i ett
band med 4 plancher 2 Rdr 24 sk Banko utlemnas
i Bergianske Fröhandeln vid Munkbron Bokhandlare
som köpa 10 ex eller derutöfver bekomma vanlig ra
batt emot kontant betalning
l
Underrättelser om
Taktäckning med
PAFPEK
dade pa erfarenhet2 :dra uppi12 skBkosäl
grundade pa erfarenhet 2 :dra uppi 12 sk Bko säljes i
Deleens m fl Bokhandel
Af trycket har utkommit ock säljes i Hed-
boms Bok- och Musikhandel (vid Myntgatan Positiv-
Spelaren eller Scener ur Franska Revolutionen är
180O Novell af Tromlitz 2g sk- Novell-Berättaren
En samling af Noveller N :o 3 inneh Trohet vinner
och Det stilla Huset
Af trycket har 11 i kom mit och säljes i de fle
sta Boklådor samt I Elméns och Granbergs Boktryckeri
vid Österlinggatan midt emot Källaren Sveriges Vapen
k IQ sk Bko
Positiv-Spelaren
eller Scener ur Franska Revolutionen ur 1330 Novell
af Tromlitz
Af trycket har utkommit och säljes å Dag
blads- och Aftonblads-Kontoren ä i sk Bko
Kinesiska Finans Rådet SKj4NDALS
K l a g o-V isa
fdklilkb
g
öfver den meiiskliga lyckans obestånd
Med figur
Af Stentrycket liar utkommit och säljes i de
(lesta Boklådor .i 12 sk Bko uti fickformat
TURE R N A
till de nu sä brukliga
Fransyska Quadrillerna eller
Fr an ^ai serna
Uti W Lundequists Bokhandel vid Myntga
tan a 1 Rdr 2 /z sk Bko
Deri nyaste Jurnalisten
lista bandet i 3 :ne häften innehållande Diverse Anek
doter och Berättelser af och om WALTER SCOTT
om Lord BYRON Furst TALLEYRAND m Ji Poe
sier af JEAN PAUL samt ätskilliga smä Novel
ler
Af trycket har utkommit och säljes å Af
tonblads-kontoret samt i de flesta Boklådor häft och
skuren å 5 sk B :co
II o fy ar-An f o r a ren
FRÅ DIAVOLO
(med figur föreställande honom i strid med en Officer
hvilken besökt hans älskarinna som ligger afdlnad pl
en Soffa
En egendom af Säteri och Frälse natur ut
görande 5 hela hemman med underlydande 12 st jord
torp belägen i Rikets raedlersta landskap vid saltsjön
med 5 mil land- och 3 mil sjöväg till närmaste stad finnes
till salu på billiga vilkor Säljaren förbinder sig atti
5 år eller längre om köparen så astundar betala i arren
de för egendomen fulla 6 proc för köpeskillingen När
mara underrättelse lemnar Kamereraren i Kongl Num
mer-Lotteriet Hr G Kihlstedt hos hvilken äfvenväl be
skrifning på egendomen är att tillgå
A lasta Egendomen jN :o i Qv Glaucus vid
Skeppsbr emellan Johannis-ocli Gaffelgränderna med
ny ordnings» 30 samt å fastigheten N ;o 2 i Qv Laxen
med ny ordningsn 18» vid Återvändsgränden i Maria
Församling mottagas köpeanbud till nästk Mars månads
slut af Hr Radman R U Rinman
Ett utmärkt «entilt Flygel Fortepiano af Ma-
hogony om 6 1-2 okt föreställande 2 Harpor samt en
modern mycket stark täckvagn bada pjeserna säljas för
ovanligt godt pris Närmare underrättelse lemnas i Soc
kerbi uksboden vid Brunkebergs Torg
Carl -Ny leri (N o 2 Johannis Gränd försäljer
Kaffe Eng och Brasil Terres Socker i Tunnor»
Portvin Madeira Röda och Hvita Viner Gham
puzne Vin Fransk Spri t Batavia Arrack Lakrits
Sicil 1 :a Smack Valnötter ock Spanska Nötter Kork
i qvar t b alar Tältduk Buldan gröfre lärfter brun
beredde Fårskinn Stenkolstjära gröfre och finare
Engelska och Svenska slipstenar Konceptpapper
Skrifpennor sarnt Italienska Marmor skifv or
V« rsligt godt gammalt Portvin och Madeira
«• 1 Rdr 18 Rgds per butelj dä minst 12 buteljer
deraf tages samt flere sorter Bordeaux Viner Ba
tavia Arrack och Fransysk Konjack allt till billiga
priser och af goda qvaliteter i huset N :o 32 vid
Skeppsbron Qv Glaucus hörnet af S :t Johannis
Gränd 2 tr upp„
Veritabel i 'armesanost i Kryddboden vid
Jakobs Torg
En luftpump med några glas linnés till salu
2 trappor lipp i huset N :o 10 midt emot Vestra BSr .por
ten
Premie Lärfter till ytterst nedsatta priser 1
känns buteljer å n sk Bko st halfkanns ä 5 sk Bko st
samt Spilllngor i Kryddboden vid Munkbrogatan
Eldlnst Lera samt ett större parti klädesfa
briks- och Sniokarlimm i Pripps Kryddbod vid Rege
ringsgatan
"dt Klöfverfrö
af förl års skörd säljes i parti hos C G« Cantzler i hu
set N :o 4 vid Södermalms Torg
Skånska Sardeller
från Engelholm af ypperlig qvalitet i jemnlikhet med
den Franska Anjcvisen samt Skånsk Anjovis i kaggar
uti Wedderbourns bod vid Jerntorget
En kupévagn och en kalesch
Kal esch en är gjord uti Frankrike Kupévagnen utmärkt
väl gjord Underrättelse fås af Kramhandlaren C F
Berggrén vid Drottninggatan
E F
Underrättelse fås på UngholmsVarfvet
fJ
pg
Ett parti Wäfver 11 ti huset JN :o 2Z vid Svart-
mangatan midt emot Tyska Kyrkoporten Sint trappor
upp
G r ci <9 f r ö n
Hvitt och rödt Holl Klöfver Timothei
"Wicker Alsi
ke Väpling Xvuzern Vallmo säkra till utsäde för facilaste
priser uti Ygbergs bod i Klara Bergsgränd
En Egendom i Södermanland med utmärkt
vacker belägenhet 4 1 .2 mantal med 9 st Torp Såg och
Qvarn samt alla husen nybygda med undantag af Corps
de Logis Så väl om köpevilkoren som vidare under
rättelser om egendomens beskaffenhet och förmåner kan
erhållas i huset N :o 47 vid Kornhamn 3 tr upp
Romerska Antiqvitet r
bestående af vaser lampor och mynt funne i nejde» af
Neapel De äro att bese uti Borstbindareboden i Salvii
F ör h ydnings-1 'apper
h idii JFZhi K
ygpp
i större och mindre partier i J F Zethraei Kryddbod
vid Österlånggatan och Johannis Gränd
Holl iiof-Oljn
till facilt pris i J F Zethraei Kryddbod vid Österling
gatan och Johannis Gränd
kl
rn
Franska Sviskon ocli
K a trinplom n 1 on
d lähill fili
p
inkomne med senaste lägenhet till facila priser i J F
Zethraei Kryddbod vid Österllnggatan och Johannis
Gränd
Ananas Kneif-Punsch
inlemnad till försäljning k 1 Rdr 24 sk Bko buteljen
utom Fransk but uti första BränvinsMagasinet vid
Hornsgatan till höger från Södermalms Torg
blank el i et t il Taxei i ngs-iorm uliir
sälja» ä 1 sk Bko st å Boktryckeriet vid Österllngga
tan midt emot Källaren Sveriges Vapen
TRYCKT MAKULÄTCJR a i
_
Rdr 3a sk
Bko pr Ris säljes I Boktryckeriet vid Öiterlånggatan
midt emot Källaren Sveriges Vapen
Brasilianskt Kaffe afbasta sort utvaldt godt
otulladt S :t George Vin Amerikansk Sonda
som enligt
Hr Prof Pasch 's intyga» håller 20 pCt ren alkali eller
dubbelt sä mycket som den bästa Spanska Nyköpings
Messingstråd samt Björneborgs Fensterglas Buteljer och
Småglas pl H J Oldenburgs et Coup Kontor i huiet
N :o 20 vid Stora Nygatan
Två Jiappliöiishurrdar och en Harhund Un-
derrättelse i huset N
.o 63 Götgatan och Postmästarebac-
GOD BLANKSMÖRJA
å 8 sk B :ko halfbuteljen (då tom butelj medföljer
uti Sockerbruks-Magasinet
- i huset N
:o 7 (Enkefru
Gerles hus vid Munkbron
GOD GEFLE ANJOVIS
i And Enbloms et Comp bod vid Brunkebergstorget
TRYGivP A P E K
till facilt pris uti Kryddboden hörnet af Westerllngga
tan och Tyska Drinken
Holl Patent-Olja till nedsatt pris uti Maga-
iid MlkiN
j
zinet vid Malmskilnads-Gatan N :o 17
Florsband m in
till betydligen nedsatta priser i Kramboden hörnet af
Stadssmedjegatan och Salvii Gränd
LORENTS rOKTER pa hela och halfva
buteljer äfvensom FNGELSKT ÖL pa liela och
halfva buteljer ocksti af Hr Lorentz tillverkning
försäljer i H J Falkmans Brunvins och PorterMa
"asin vid Lilla Nygatan bredvid Kongl Posthu

Sida 8

MOCCÅ KAFFE1 uti korgar om circa 20
aKllp direkte inkommet finnes på Kontoret 2 tr upp i
huset N :o 6 kvarteret Phoebus i Packhusgränden vid
Skeppsbron
BRAUNSCHWEIGER HUMLA af god he-
•kaffenhet på Kontoret 2 tr upp i huset N :o 6 Qvart
Phoebus i Packhusgr vid Skeppsbr
K 11 in 111 i n
strid
1 ren och utmärkt god Adress N :o 17 i Ålands
Gränden
lliga Pyk Utsädes Linfrö of 1832 års skörd
på Tottie et Hedbergs Kontor uti huset N :o 40 vid Skepps
bron i Stockholm
Capris och Oliver
samt buteljerad superfin MATOLJA i Bromans Krydd
bod vid Drottninggatan
H
gg
Ho 11 iin dsk t Klöfver frö
f ö
till utsäde af senaste skörd Jios Joh Fredr Kassell vid
Hötorget och f d Bromsiska huset
ett större »ortament med utmärkt vackra kulörer och
fasoner äfven med bårder samt landikaps- och jagt
stycken att konservera konversationsbord och byråer
med för billiga priser i Leverin» Lärftsbod vid Drott
ninggatan
Nattrockar
af halfsiden fasonerad lustres rutigt ylle kattun och
ginghams samt väl sydda primalärfts skjortor i Leve
rina Lärftsbod vid Drottninggatan
Provence kardborrar sorterade i stora fa
»tager till billigt pris i Kryddboden vid Stortor
gs
Katrinplommon
utmärkt goda och stora i lador om circa 20 skålp k 42
sk skalp samt stor och frisk Sötmandel ä 42 sk skalp
uti Snörmakareboden vid Fredagatan
Holländskt KlölYerfVö
bKddbd
till utsäde i "YVebers Kryddbod vid Kornhamn
E11 mindre landtegendom nordvest frän Stock
holm af utmärkt godhet och vacker belägenhet Under
rättelse derom lemwar Vaktrgästaren Sjögren som alla
Söcknedagsförmiddagar från kl 10 till 2 träffas i Kgl
Svea HofRätt
Bombasin Lustre af Åtskilliga vackra färger
till 1 Rdr 4 sk aln jemte andra varor till nedsatta pri
ser i Kramboden hörnet af Stadssmedjegatan och Salvii
Gränd
Godt och välbergadt hårdvallsliö finnes på
Kongl Djurgården a sk Bko lisp hvarom Bokhål
aren Möjler på Djursborg lemnar närmare upplysning
Ett Sto grått appelkastadt i året
inridet och med godt humör Kusken Lindberg i huset
N :o 52 vid Stallplanen lemnar underrättelse
E11 Ek mangel i bästa stånd med rullar är
till salu för 55 Rdr Bko och kan beses i huset N :o 14
vid början af Stora Glasbruksgatan på Söder
ÅSTUNDAS KÖPA
Toma Ljus-Lådor köpas på Fabriken vid
Malmskilnads gatan N :o 17
4 lispund spritad ny och ulsölt god Gåsfjä-
der hvarom anmälan göres 2 tr upp i huset N :o 21 på
Hornsgatan I Söder
Vid Mälarens stränder ett större parti Gra
eller Tallved en jernkätting på 40 å 5o famnar» län 6
•ch Z 8 tums groflek
— UnderrAttelse lemnas uti D
versé ^andlaren
"Warodells bod vid Riddarhustorget
En mindre Landtegendom med god jord-
mon belägen inom Stockholms Län helst i skogstrakt
och vid sjö Uppgift om egendomens läge och beskaf
fenhet torde uppgifvas till Hr J A Edvall antingen i
bref på Stockholm eller i dess Diversehandel vid Röda
Slussen
d n som har 1 2 3 4 5 6 7 9 16 oc i
18 delarne af Schillers Werke att aflåta torde derom in
lemna förseglad biljett till N :0 1 etc i Aftonblads-Kon
toret
Ett ungt vackert och felfritt ridslo helst
af raco och oriden Försegl biljett till Oriden torde
derom inlemna» i Aftonblads-Kont
UTBJUJDES HYRA
På en vacker och treflig Landtegendom Öster
ut frän Stockholm en mil sjö- och landväg hunna
:ne våningar med möbler till sommarnöje få hyras
— äfvensom mindre lägenheter Fisk mjölk och
grönsaker kan vid egendomen erhållas Frun går
den går- bud till staden hvarje dag Underrättelse
fås i Stenii bod vid hornet af Tyska Brinken och
Störa Nygatan
Uti huset JN :o 35 Qvart Cybele i hörnet
af Tyska Kyrkobrinken och Stcra Nygatan Tvenne
försäljningsbodar på nedra botten rned dertill hö
rande bodkammare i den enci och magasin i den an
dra jemte disk och innanrede Närmare underrät
telse fås i ofoanänmnde hus i första vaningen
Ett bättre ungkarlsrum med eldning nu ge
nast eller till inst flyttning Underrättelse erhålles i
Kryddboden yid Österllnggatan och Johannis Gränd
Ett Kontor från och med d i April Belri
Zenheten är vid Skeppsbron Närmare underrättelse
fas pä Kontoret till höger i portgången uti huset
N :o Z2 vid Skeppsbron
JVederta >«krillare söm dertill varit förut be
gagnade lielägne midt i staden 2 tr upp uti hnsetNio
42 vid Westerlinggatan lemnas underrättelse
a :ne rymliga och fuktfria hällailivalf beläg
ne vid Österlånggatan nu genast eller till inst flytt
ning Underrättelse i Kryddboden vid Österlänggatan
och Johannis Gränd
DIVE I S E
E11 ung man som i t i år varit på Kontor i
Stockholm önskar nu emploj på något större Bruk el
ler ock
hos nlgon handlande i en af Sveriges öfrige
städer ej Stockholm han åtager sig bokföring Svensk
och Tysk korrespondence och alla till handeln hörande
göromål Pretention å stor lön göres icke Den som
härå reflekterar behagade inlemna sin adress på Stads
mäklar Nordblads Kontor vid Skeppsbron
En ung man vid sin bästa ålder från annai
ort som konditionerat flera år i handel hvilket hedran
de betyg utvisar ch är vand vid tarflighet samt be
nägen att göra sin principal till nöjes önskar finna plats
hos någon af Hrr Handlande antingen vid Magasin Lä
derhandel el 1 Grosskällare Den härå fäster uppmärk
samhet täcktes lemna biljett till O P Wenersborg på
AftonbladsKontoret
Ett ungt inderligt fruntimmer som kan riik
na och skrifva önskar kondition i någon för henne pas
sande handel som biträde åt någon aktningsvärd mat
moder eller som kammarjungfru Svar begäies i försegl
biljet till Den sökande 57 som inlemna» på Aftonblads
Kontoret
En jungfru som syr fruntimmerskläder efter
mått och alla slags linnesömnader samt är van vid alla
inom hus förefallande göromål hvaröfver hon kan fö
rete bevis fran bättre hus der hon haft mångårig tjenst
önskar sig nu blifva eroottagen i ett bättre hus Den
som behagar härå fästa uppmärksamhet och får en för
hennes befattning passande plats ledig torde uppgifva
sin adress till M N ;o 29 på AftonbladsKont vid Städs
smedjegatan då den sökande skall anmäla sig till munt
lig öfverenskommelsö
För ett hederligt Fruntimmer eller en Ung
karl finne» till instundande flyttning 2 :ne snygga rum
utan meubler men med eldning och städning att hyra
uti Huset N :o 26 Qvarteret Wahrenberg hörnet af Stora
Watiugränd och Drottninggatan underrättelse erhilles
i samma Hus 3 tr upp dörren till venster vid trappan
Vid Undertecknads Läroanstalt (MalmskiJnads-
gatan N :o 42 en tr upp mottagas nu genast eller frln
liist April minads början så väl Helpensionärer som
Externer Undervisning meddelas i samma ämnen som
vid Trivialskola cch Gymnasium samt derjemte i de
Moderna Språkens talande och skrifvande För teck
ning Musik och Dans blifvasärskilte mästare antagne så
snart tillräckligt antal Elever erhållits Rörande Språk
undervisningen anser man »ig böra tillkännagifva att
den icke börjar med Latinen utan med Lefvande Språk
— dock »å att de Elever »om före sitt inträdande i sko
lan gjort framsteg i det förra språket men ej i de sed
nare i beggedera fortledas från den punkt der de stannat
samt att de som ej komma att egna sig åt de klassiska
studierne icke sysselsättas med de gamla språken utan
i dess ställe uppöfva» till större färdighet i de moderna
Vidare underrättelser om detta institut har Kyrkoher
den i St Jacobi församl Herr Doktor Petterson benäget
lofvat meddela
Stockholm d 7 Mar» i853«
3
JÖH I ELFVING
f d Språklärare vid Hillska
Skolan å Barnängen
g
Uti undertecknads i Linköping inrättade frun-
timmerspension emottages i afgående» ställe hel och
halfpensionärer Jemte undervisning i christendom hi
storie geografi räkning stilöfning alla slags sömnader
och broderier meddelas fullständig undervisning i läsa
skrifva och tala Fransyska och Engelska språken rita
och mala samt sång och Fortepianospelning Derjemte
försäkras om den sorgfälligaste uppmärksamhet och det
lifiigaste bemödande för elevernes moraliska bildning
Priset är för helpensionärer 300 Rdr Rgds årligen men
blott 250 då musik ej begagnas Den som behagar lem
na denna pension sitt förtroende torde vara god och
derom adressera »ig till undertecknad Linköping d 22
Jan 1332
ÄNNE SOPHIE LUNDQUIST
Om någon af Hrr Fahriksid are eller Handt
verkare skulle åstunda en säker försäljningsman uti
någon dertill egnad bod ell r någon af Hrr Husägare
eller Possessiona ter en pålitlig kommissionär till egen
domars eftersyn eller upphandlings- och försäljnings
kommissioner förrättande m m så erbjuder sig der
till en stadgad man hvars tid blifvit genom indragning
af han» i flere år vid publikt verk innehafde tjenst
ledig Autentikt betyg öfver en långvarig noggrann
och betydlig penningeförvaltning kan presteras om den
härå uppmärksamme täckes uppgifva adress till vidare
öfverenskommelse i förseglad biljett till F W som in
lemna» på AftonbladsKont
Undervisning i Engelska Språket önskar en
ung man erhålla Reflekterande torde inlemna adress å
AftonbladsKontoret i biljett till K et Comp
Undervisning i Arithmetik Algebra och Bok
hålleri kan erhållas hvarom underrättelse fås i huset
N :o 6 å Köpmangatan 1 tr upp
För en ting inan som räknar srikerl skrif
ver en yacker »til och dessutom är skicklig bokförare
är en plats händelsevis ledig Helst önskas en perion
»om några år tjent i kryddkramhandel Närmare under
rättelse om lönevilkoren etc erhålles en tr upp uti huset
N :t 39 Q v Trollhättan vid Regeringsgatan
Pa Akad Boktryckeriet i-Upsala kan antin-
gen nu genast eller nästa Vårmessa sättare få kon»
di tion under innev Promotionstermin Man anmäler
sig i Hr Bergs Bokhandel
Förstå inteckningen näst Brandförsäkrings-
Kontorets uti en här i staden belägen stenhus-egendom
stor Rdr 10 ,000 Bko med 6 pCts ränta kan få inlösas
Närmare underrättelse lemnas å Not Publ Calwagen»
Kontor i Johannis Gränd vid Skeppsbron
En Salubod passande för Vikuralieliandel be-
lägenheten i sjelfva Staden omkring Brunkeberg eller
Blasieholmen gjorde händelsen att en sådan fournera4
finge öfvertaga» vore efter önskan Reflecteurn härå
torde benäget inlemna sin adress i Biljet till Contaut
Accord N :o 100 på Aftonblads-Kontoret
Böcker ehartor gravurer lithografier m m
införskrifva» från Danmark Frankrike och Tyskland
genom undertecknades försorg Allt bemödande skall
blif va an vänd t att med möjligasto skyndsamhet få ds
requirerade sakerna hit och att priserne blifva så facila
en ogynnande Kurs medgifver Resp requirentér behaga
de med första aflemna förteckningar på hvad som önska»
inföi skrif vet Stockholm d 5 Mars ,ZZZ
M
5 Z
NORMAN et ENGSTRÖM
ÅSlUiXDAS AIUIEJVDi RA
Af en reel person Tobaksplantage eller Trädgård i
trakterne af Nytorget Svar begäres i biljett till A N :o
2 i Tobaksboden vid Munkbron huset N :o 7
hör K k K t Ti a .AS
på längre eller kortare tid mot billiga vilkor i W
Lundequist» Bokhandel vid Myntgatan Katalog ko
star häftad och »kuren g sk Banko
Böcker Utlånas
i A BONNIERS Bokhandel så väl Svenska »om utländ
ska af de nyaste utkomna
Ett stort Valsverk i komplett stånd t j enligt att präss a
Läder Skinn och Papper Sjelfva lullarne «iro af gjutet
jern 36 tum långa Åtskillige konsts varf va de störa pla
tåer till fruntimmershattar plånböcker m m medföl
jer Lotter härå försäljes till S Rdr 16 sk »t på Af
tonblads- och DagbladsKontoran
Undertecknad boende vid störa slätten a
Kongl Djurgården på Värdshuset Taverny lemnar un
dervisning i Ridkonsten och emottager hästar till dre»
sering och inridning
HARLES HEINRICH
CHARLES HEINRICH
Stallmästare
å en ny högst modern Landauervagn grönlakerad med
äkta förgylda beslag klädd med ljust kläde hvita sil
kessnören lakeradt läder till kuskbock och koffert lyk
tor en spannsele af blankläder med roessingsbeslag samt
ett spann af 4 mörkbruna hästar af 10 q varters medel
storlek och 7 års medelålder Lotter till Kungl Svensk»
Nummer-Lotteriets 1015 dragning d 15 Juni iZZZ säljes k
32 sk Bko st pä AftonbladsKontoret
Uti Diverseboden i f d iiohtens hus N :o 35
vid Hornsgatan nära Ad Fredr Torg finnes flere sorter
moderna fruntimmers halfva och hela tyllnegligéer kra
gar och halsdukar m m afven emottages dylikt arbeto
till förfärdigande efter hvars och ens egen smak silkes
shawletter florsband samt alla sorters Ömtfliga sidenty
ger tvättas och appretera» siden- och tygshattar tvätta»
cch förfärdiga» alla möjliga tyller och spetsar samt
handskar tvättas och färgas i flere kulörer mycket väl
som utlofva» till de mest facila priser
Fleras önskning ar att det liklal som hölls
öfver Grosshandlaren John Burgman matte tilltryck bo
tordras A S
Kungörelse
O
Den 26 Mars innev år kl 10 form kommer vid
Strömsholm» Säteri att a offentlig Auktion till den mest
bjudande försäljas ett större parti ho jemte något hö
frö Anstånd med betalningen lemnas till d 1 nästk
Okt för säkre köpare men för osäkre erlägges betal
ningen vid varan» afhämtning Stromsholm d 2Z Febr
(jenom offentlig Auktion anställd Tisdagen
d 26 Mars från kl 10 m försäljes å Norrmalm
vid Böda Bodarne hörnet af
M .al .are-Akademiens
hus Q v [Jttern N :o 32 uti ett Magasin ett större
parti diverse gjuterier hvaribland bry ggp annor af
olika storlekar med och utan pip grytor kastrul
ler och kokkärl af ulla slag samt annan vanlig köks»
redskap munkpannor stekpannor kakelugnsspjell
gjutna strykjern med lod präss
jern äfvensom ett
parti emaljerade grytor och pannor m m hvilket
allt är att bese på stället hela veckan före Auktion
alla förmiddagar ,uti nämnde Magasin Stockholms
stads Hus Auktionskammare d 9 Mars 1933
iJe som åstunda att genom undertecknad få
Fransyska Tyska Engelska och Danska böcker inför¬
slutet af denna minad
Stockholm d 1 Mars iZZZ
W ISBERG
HOS L J hjerta I833