Aftonbladet Lördagen den 16 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 8
Sida 9 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 9
Sida 10 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 10
Sida 11 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 11
Sida 12 Aftonbladet 1833-03-16
Sida 12

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 16 Mars 1833

Sida 1

R :o 64 1833
AFTONBLADET
Lördagen
den 16 Mars
pr t set i Stockholm för helt dr io R :dr halft är 5 R-dr 3 månader 5 R :dr 3z sk» Banko Lösa Numror L sk Banko Prenumeration och utdelning i
*- Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hornet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och Kssim
vid Södermalm torg Annonser emnttagas endast i förstnamnda Kontor till 2 sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
I morgon Midfasto-Söndagen predika
Hos DD MM» Konungen och Drottningen Kongl
Hof-Pred Ziedner
Uns DD KK HD Kron-Prinsen och Kron-Prin
ses 'an Kongl Hof-Pred Tegnér
1 Kongl Slottskyrkan Kongl Hof-Pred Tegnér
Pa Karlberg Lektor Een
Pä Ulriksdal Pred Unander
I Storkyrkan Komm Dahlgren Past .-Adj Lind
ström Komm
-Adj Toll-d-edt
1 Klara Kytkoh Hillberg Biskop Franzén Hus
pred Austrin
I Jakobsj Kyrkoh Carlstrand D :r Pettersson
Kommin Ljungh- lm
Tyska Doktor Liidcke
Maria v Komm Bolin Kommin Ährling S
M Kand Tharmouth
I Katrina Komm Hagström Kgl Hof-Pred och
Kyrkoii Winter Kyrkoh Winqvist
I Kungsholmsj Komm Miitzell Kong Hof-Pred
Lundli lm
Finska Komm Tulindberg Finska och Kyr
koh Stolpe Svenska Högmäss
I Ladugårdslands Konnn Salén Kongl Hof-Pred
Engdahl Kommin Sandin
I Adolf Fredriks 9 Past
-Adj Sondén Kommin
Biljer
1 Johannis j v Kommin Delin bada mäss
För K M Flotta Rektor Schulz
Vid Garnisons-Sjukhuset Bat .-Prcd Blixén
Enkhuset Kgl Hofpred von Zweigbergk
Gubbhuset Komm Ährling
Södra Korrekt .-Tnrå ttn Adj Hultén
Norra Korrekt .-Inriittn Pred Norrbin
Danvik sky rkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbatsberg Mag Uligren
Ladugårdslands Fattighus Pred Wijkmark
K Lazarettet9 Laz .-Pred Winnberg
Kurhuset D r Fuchs
DÖDE
Ehrenfried August son af Reg
-Läk E G Eng
berg pä Drottningholm d i3 d :s 6 män
WADSTENA ADELIGA JUNGFRUSTIFT
De >s matrikel öppnas till lottning och inskriliiing
2 Maj-
lotter auktion å Skanörs Rådhus d ii April kl n
f m
LEDIGA TJENST ER
BorgmU-taiet jeiisten i de under bc amningen E
»ki 1st una liistad
till« 11 Samhälle före» atle Eskil
tuna gamla Stud ch F- i tad sökes inom 56 d frän
5 d :s i homniersq-holI
Andre Landtuiätaretj i Blekinge :ökes inom 56
da ^ar från 8 d :s i Gencral-Landtinäteri-Kontoret
utstämpling
Af Kronan tillhörige ekar koin Mer i vår att ske
i åtskilliga Län
LEVERANSER
För Flottans bebo härstädes 972 messing >-brand
ror slaghammarväninen m m a 't leverera inom
slutet af Juli å Sk pj >-holmen hurst förs anbud e
ni ttagas i Fört af Sjöäreiulemc inom ua d :s äfven
som närmare underr fäs derst
Af 3f >o kr R folj .i i Stockholm inom Juni samt
3
*o kr renad dito M .irstrand eller Göteborg inom
samma tid lors anbud emottaga al Förv af Sjö
ä re o der ne inom in April
AUKTION EU
Ä ett större pari i iö och höfrö vid Sirömsholm
d d :s kl i o f m
k b rpa le inventarierna efter briggen Sovern auk
tion vid Härhamra 27 d :s
A gården N :o 81 i Skanör samt 9 särsk inom stä
derna Skanörs och Fal lei bos omiåJcii helägna jord¬
OF FEN T LIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER
Göta 11 .R Rytt mäst Gr- O Lagerbergs och frus
Friherrinna M Frölich- 6 Sept
Linköpings R .R Bokhandl P J Strömbecks 8
Juli
Linköpings R .R Guldsmeden E J Modées och hu
strus 26 Ang
Linköpings R .R Haudclshetj P A Sundblads 1
Juli
DOMAR
Svea H .R :s i e o Kanslisten C G Sabelhjerta
konkurs utg d 16 April
Svea i Enke-Majorskan A Chr Bratts född
Brand konkurs utg 16 April
Norrköpings R .R :s förlik ningsdom i urarfva målet
emellan H Sunqvists sterbhusdelägare och borgenä
rer af k 10 April
Norrköpings R .Rs i Handl A Hägers Handels
och Fabriksbol Arosenius 6c Edliuds konkurser samt
urarfvamålet efter Trakt N Stenström ut den 10
April
TESTAMENTS-BEVAKNINGAR
J C Rid ,lerborg r Blocks af 1000 Rdr Rglds till
Lånsm J Hallman i Åslätt bev i Göta H .R
Kgl Hofmålaren A J Hanssons af vissa bestämda
summor till åtskilliga personel och återstoden till
dess arfvingar bev vid Nedre Ror g Rät ten vidare un
der r ht )- Hof-Audit J G Elgström härst
A fl Manis B S Betul ins till div personer bev
vid Si reng näs R .R
A fl Alder min Lidins all enkas till 211c bröders
barn bev vid Just -Koll
Aboen I Ifvar >011 Dubras i Bergabohl Istorps S
och Marks H till Pigan J Andersdotter
lagfart
Sökt å 1-4 rntl Kr .sk augment Smedstorp i Skär
kind- S och H kl vid Skärkinds H .R inom 6 mån
fr ari 3 ann
Sökt å Klockaretomten N :o 5 i Stadsqvarteret i
Sigtuna kl vid R .R i Sigtuna inom 3 mån från 3
annons
Sökt å 1-4 mtl SkatteFrälsc Folsebo Mellangården
i Elmeboda S klander vid Konga H .R inom 6 m
från 3 ann
KALLAS
De inteckningshafvare i hem N :o 1 1-8 mtl Wj
arp
--om antingen icke eller blott till någon del blif
vit derföre godt g jorda till första Ting ined Jerre
stads H e 1 mån från 3 ann
Handel >betj A Johansson till Askersunds R .R d
■ Juni kl 10 f ni ang beslagsmål
Tillf Drängen Carl Månsson från Nykil anm hos
Skattein» Per Larsson å Linköping Nykil och Ulls
torp
Tillfallet Skräddarelärlingen A P Törnqvist efter
dess moder får lyftas hos Nämdem P Jansson å
Westerås Ramnäs och Säter
FÖRMYNDERSKAP
Koff skepp J P Sarlin under enkan C C Bomans
och Kainr C G Hagbergs Just
-Koll
Bleckritaren C E Norsten på egen begäran under
Blecksl M Petterssons d ä Norrköping R .R
BOUPPTECKNINGAR
Å
INGAR
T
.ftci Handl E Åberg inc slutet af denna mån
anm hr Fält-Kamr A Roos iset N :o i5 hörnet
af GöIjjhui och Hökens gränd
1 anseende till förestående bouj ^tecknirfcg efter f d
Löjtnanten och Tulluppsyningsmanncn G Ruhrnjvists
all Enkefru Christina Björklund anmodas de som
hafva några affärer i sterbhuset att inom nästa April
månads utgång sådant anmäla hos andertecknad Kro-
110-Länsman hvars adress är Norrköping ach Tornby
N Söderström
Efter Audit O Bersselius i Linköping anm inom
i5 April hos Läns bokh J P Nercn i Linköping
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Sockerbruksidk M Småländers 18 d :s kl 6 pä
nja Malmens käll
Källarm N 1J
Carlströms 20 d :s kl 12 på käll
Hoppet
Hammarsmeden vid Smedstorps bruk J Lekbergs i
Handclsm Slanbecks lins i Malmköping »l :s
All Handl J P Lennqvists 25 April kl 3 e m
i Upsala närmare underr bos Hr Tidlund
Garfv J M Husbergs 5 Gislaveds gästgd i Wass
bo H 29 d :s
Ap tb J S Ekstrands d 1 April kl 10 f m J
Gränna gästgd
Hof-Piätts-liommissaricn E Brattströms i P G
Atterluuds K :i gård i Filipstad 4 April
Rådm J Eureni i å Hernösands Stadskällare 27
d :s kl 3 e m
Saxsmeden A Sanders å Forsbergs käll i Eskils
tuna 1 April kl 4 e m
Brukspatr J F af Uhrs 2 April kl 10 f m på
Gefle gästgd
Afl Postmäst P F Sjöbergs å stadskäll i I
na 10 April kl 4 c m
Fru L M Eckerman» f K .ock 12 April kl 10 f
m i Massans hus i Åmål
Enkefru C Dahlströms io d :s hos Källarm Hc
selgren vid Jakobs gränd
Det till d 28 d :s annonserade i Ryttm Adelsköld
konkur uppskjutes till d 10 April kl 10 f in
SPEKTAKEL
I morgon Hernani
g
Nästa Måndag Ett ögonblicks oförsigtighet ock
Den Unga Arraslantefi
KONSERT
Uppföres å Stora Börs-Salen» 19 d :s af Charlotte
Grönvall
SAMMANTRÄDEN
N C N :o 2 18 d :s kl half 5 e m
P B
17 d :s kl 6 c m
Coldiuu-Ordens afd 20 d :s till middag
Redlige Svenskar till Assemblé d 17 d :s kl 7 e
Musilöfnings-Sällskapet d 18 d :s kl 7 e m
D1LIGENCE PÅ GÖTEBORG
D
Öfver Westerås Örebro Mariestad och Lidköping
af«år hvarje Tisdag och Fredag kl 6 f m Biljetter
för passagerare utlemnas och paketer till afsändning
emottagas på Diligence-kontoret uti huset N :o 5 vid
Klara Södra Kyrkogata mot afgift enligt tryckta
taxor som derstädes äro att tillgå
Mtri Kes-
Frankrike
ra
Enligt ingångna underrättelser frän Lyon
skall det yttre lugnet väl vara återstaldt men
jäsningen i sinnena ännu ej full komligt haiva
dikikfl
jäsningen
g
ditskickat flere
att föi 'a
s
färdiga
jäsningen
jäsningen
jg
lagt sig Man liar från Paris
polisagenter ocli andra voro
efter
f

Sida 2

Åssiscrälten i Montbrison har (3 a5 Febr fö
retagit mulen rörande Carlo Alberto och kon
spirationen i Marseille Man tror att debatter
ne deröfver komma att räcka åtminstone 6
"veckor
Quotidienne liar utfunderat följande historia
i anledning af f d Hertiginnans af Berry för
klaring i Monitorer "I de politiska kret
sarne talas för närvarande mycket om ett fak
tum som vi redan för längesedan känt men
som nu vunnit fullkomlig bekräftelse Mau har
nemligen infört en ung hafvande flicka som är
liära sin förlossning i citadellet Blaye Den
unga flickan heter Marie och är ifrån en by
Bära Jonzai Man har i största hemlighet fört
henne till citadellet och ingen får tala med
henne Vi vilja icke tillåta oss några anmärk
ningar öfver denna händelse som är utom allt
tvifvelsmål men vi uppmana ministéren att
förklara hvarföre denna unga flicka blifvit in
lagen på citadellet i Blaye
Utgifvaren af
Quotidienne har blifvit ställd for rätta för att
lemna närmare besked om sin Marie
Det påstås nu att den hemlighetsfulla "Prin
sen af tre si /ernorMadames gemål skall
vara en ung nittonårig yngling son af Advo
katen Gibourg hvilk» n senare under hennes
tåg i Vendee beständigt åtföljde henne och gaf
henne goda råd samt blef arresterad på sam
ma gång som hon i Kantes
Från Paschan af Egypten hafva tvenne sän
debud ankommit till Paris De medföra en
skrifvelse från Meliemed till Fransmännens Ko
nung
Ryska Furstinnan Bagration skall hafva fatt
förnyad befallning att lemna Paris och genast
återvända till Ryssland vid äfventyr att hen
nes egendomar i annat fall blifva konfiske
rade
Portugal
Till Madrid hade den 19 Febr en kurir an
kommit från Portugal hvarefter det rykte ut
lnedt sig att Don Pedro d 12 företagit ett
utfall från Oporto som fullkomligt lyckats
Emedlertid nämna de bref man i London har
fran Lisabon af den 16 ingenting derom
En del af fångarne i Almeida omkring 700
till antalet hafva lyckats komma på flykten
och gått öfver på Spanska gebitet der de
blifvit arresterade af autoriteterne som ingått
med förfrågan till regeringen huru de skulle
förhålla sig med dem Man fruktar att de
blifva utlefvererade
bzlgietf
T Berättelsen om ett anfall från Holländska si
dan på en Belgisk postering har icke bekräf
tat sig
Man gör i slottet stora förberedelser till fe
ter för Fransyska Drottningen som jemte en
af sina döttrar och Hertigen af Orleans d 8
Mars väntades till Brussel
Fransyska Ministern Grefve Latour Maubourg
har i familjangelägenheter gjort en resa till Pa
ris men återväntas innan kort
I Luxemburg har cbolejran åter utbrustit
Holland
Ministern för utrikes ärenderne inställde sig
d 1 dennes i andra Kamaren och aflade på
JRonungens befallning en berättelse om förlop
pet af de senaste underhandlingarne rörande
Belgiska frågan Deraf inhämtas att åtskilliga
planer af Holländska sändebudet i London blif
vit förelagde Hrr Talleyrand och Palme ston
*ili tvistigheternes afgörande men att ingen
dera blifvit antagen Deremot hade de Fran
syska och Engelska fullmäktige framställt kon
traforslag i hvilka bland annat fordrades Bel
giens erkännande hvarpå Holländska regerin
gen icke kunnat ingå
— Emedlertid var det
JRonungens afsigt att med allraförsta affärda en
UU England för att- genom en
preliminär öfverenskommelse återställa Hol
lands förhållanden med nämnde land och Frank
rike i deras förra skick och på detta sätt
i förening med de 5 mak terne bana en väg
till bestämmande af vilkoren för upplösnin
gen af föreningen mellan Belgien och Holland
Ungern
Riksdagens i Pressburg förhandlingar gå gan
ska långsamt Ämnen af underordnat intres
se hafva liittils nästan uteslutande upptagit li
den så att man har svårt inse när sjelfva de
vigtiga hufvudfrågorna skola förekomma En
framställning af nedra Kamaren att alla lag
förslag och resolutioner skulle författas på Un
gerska språket har af Magnaterne blifvit ut
satt till närmare pröfning och öf verläggning och
ett beslut emedlertid fattadt att anmoda ne
dre Kamaren för närvarande afstå från försla
get
En Deputerad Johan Balog har i afse ^nde
på Polen framställt en motion i följande orda
lag "Om furstarne anse sig som medlemmar
af en enda stor familj oe .li anlägga sorg då en
af dem dör huru mycket mera måste icke då
nationcrne sörja j da en af dem går undet
— Samme Deputerade har föreslagit att man
skulle besvära sig hos regeringen att de fram
-lällningar förra riksdagen gjorde till Polackar
nes bästa blifvit lemnade utan afseende
Algier
Fråga skall vara om en förändring i admi
nistrationssättet af denna koloni sedan man
numera funnit att det hittills följda icke åstad
kommit den utveckling man väntat sig Jor
den kring sjelfva staden Algier är i häridcrne på
spekulanter som icke odla den utan vänta
att de arbeten regeringen låter företaga skall
stegra priset på jord så alt de kunna försälja
den med vinst Hade man på samma sätt som
i Engelska kolonierna gjort till vilkor då man
utdelade jord alt ett visst kapital under lop
pet af en viss lid skulle nedläggas derpå så
hade man besparat sig många svårigheter och
jorden hade fallit i händerne på verkliga ko
lonister som odlat och försvarat den Men nu
tynger allt på staten utan att kolonien lemnar
ringaste afkastning för egna konsumtionen och
utan att man kan förutse när detta sakernas
tillstånd skall upphöra — I Oran och Bona är
ställningen ännu sämre tillförseln från Europa
inträffar oregelbundet och från det inre af
landet är den högst osäker hvarigenom hastigt
fallande och stigande i priserne uppkommer
till lika skada för de handlande som invå
narne
STOCK-HOLM
Den 16 Mars *■
Den långa och tröttande Göta kanalbolags
stämman är ändtligen nära sitt slut om Mån
dag sammanträda Aktie-Egarne för att upp
rätta förslag till Ordförande och val lill Le
damöter af den nya Direktionen äfvensom af
blifvande Revisorer
I går fortsattes debatterne rörande förvalt
ningen af Motala verkstad men vi vilja ej tröt
ta våra Läsare tålamod med att upptaga de
ras innehåll då de icke innefattade någonting
af större intresse för Allmänheten
Efter detta ämne förekom frågan om den
blifvande Direktionens aflöning Denna har hit
tills varit för frami Grefve von Platen 6000
Rdr Bko och för Hr Generalen Frih Franc
Sparre 3ooo Rdr Nu föreslogs och fastställdes
den för den blifvande Ordföranden till 1000
Rdr utom ersättning för resor i kanalens ären-
Vi förmoda alt Hrr Aklie-Egare vid detta
tillfälle icke lära uraktlåta att mangrannt
iuliuua sig i bolaget
der med skjuls för fyra hästar och 5 Rdr i
dagtraktamente
Angående Dircklörernes arfvoden uppstod en
kort diskussion Dessa hafva hittills varit Goo
Rdr för distrikldirektörerne inberäknadt kost
naden för resor inom distriktet men serskild
ersättning för resor utom detsamma och 3oo Rdr
för Stockholms och Göteborgs direktörer
ne (Dessa sistnämnde platser försvinna ef
ter det nya reglementet Ku föreslog Herr
Ordföranden ett arfvode af 5oo Riksdaler
En koit disskussion uppstod härvid i anled
ning af Hr Öfverste Forsells förslag att Direk
törsbefatlningen hvilken han förmodade hä
danefter blifva mindre mödosam än under bygg
nadsåren kunde anses såsom ett slags munici—
palbefattning och följaktligen endast respen
ningar anordnas Skillnaden blefve väl obe
■ydhg fö1 bolaget och han ville icke insiste
ra mycket derpå men ansåg lik \al för princi
pens skull att en sådan förändring i benämnin
gen icke vore otjenlig Ii Exc Hr Grefve af
Wetterstedt opponerade sig i synnerhet häre
mot och efter någon öfverläggning förföll Hr
af Forssells förslag och bolaget bestämde arf
vodet till 5oo Rdr jemte reseersättning af
skjuts för 4 hästar och 5 Rdr traktamente om
dagen vid resor utom distriktet Angående de
Irenne s k honorarie-Direktörerne bestämdes
äfven uppå HofMarskalken Gyllcnhaals Fri
herre af Kordins Grefve Posses och Hr Schwans
förslag att desse enär de icke äro förbundne
att infinna sig vid Direktionens sammanträden
icke komma alt åtnjuta något resetraktamente
Då något allmänt vigligt ämne af en eller
annan anledning företrädesvis tillhör dagens an
gelägenheter ligger det i sakens natur att äf
ven publicisten måste oftare och längre än el
jest uppehålla sig .dervid Sådant ligger emedler
tid icke 1 månge tidningsläsares smak En "lång
artikel blir för dem merendels en oläst artikel
Om en tidningsutgifvare i Sverige skulle uti ett
halft års tid dag ut och dag in skrifva om
1 ealisalionen eller beskatlningsverket såsom man
uti England skref om reformen eller i Frank
rike om Pärskapets ärftlighet så frukta vi att
mången skulle af pur förskräckelse för läng
dt /n och ulan afseende på innehållet rent vän
ja sig af med alt läsa tidningar
En sadan svårighet har här sednast yppat
sig med frågan om Motala verkstad Många
omständigheter hade bidragit att på denna an—
laggning fasta en allmän uppmärksamhet och
mån emotsåg med ovanlig begärlighet de upp
lysningar och debatter hvartill Grefve Cron
hjelms motion skulle komma att gifva anled
ning Kort efter bolagsstämmans sammankomst
inflöt den bekanta insända artikeln i Dagl Al
lehanda hvaraf vi äfven meddelade ett utdrag
och man bespetsade sig då med begärlighet på
att fa höra hvad Vederbörande skulle svara
derpå Einedlevtid ha så många "mellankom
inande parter uppträdt i saken att vi hört fle
re af vära vänner som redan funnit sitt tåla
mod alltför mycket pröfvadt af de många sva
ren och gensvaren för alt hafva något öfrigt
för verkstadsstyrelsens egen förklaring och som
gerna skulle önska både Motala och andra verk
städer ända bort der pepparn växer hellre än
att vidare behöfva läsa något om dem i tid
ningarna
Oaktadt dessa hotande auspicier kunna vi
icke annat än bedja om ursäkt om vi i dag
upplaga våra Läsares uppmärksamhet med en
framställning om denna sak som vi vore det
än blott af skyldig opartiskhet anse oss icke
kunna underlåta Vi upptog» nemligen icke li
li sednaste redogörelsen för debatten om verk
staden innehållet af det skriftliga anförande
hvaruti verkstadsstyrelsen hade besvarat de au-

Sida 3

märkningar som den oftanämnde tidningsarti
keln blifvit gjorda emot förvaltningen derstädes
och de Engelske vcrkmästarne dels för att
undvika vidlyftighet dels ock för det att det
samma icke hade något oskiljaktigt samman
bang med sjelfva diskussionen Alen vi ha se
dan sett en annan tidning påstå att detta an
förande ingenting bevisade Att ett sådant på
stående är i hög grad oriktigt och ensidigt kun
na vi så mycket säkrare vitsorda sedan vi haft
tillfälle med uppmärksamhet ånyo genomläsa
detta intressanta och sakrika anförande som ic
ke allenast innefattar ett mera bestämdt svar
i sak på de gjorda anmärkningarna än något
som förut blifvit vttradt i ämnet utan äfven
leiunar en kort och lättfattlig öfversigt af verk
stadens plan uppkomst och fortgång Vi ba
derföre i ovisshet huruvida det blir serskildt
tryckt ansett det vara en skyldig gärd åt san
ningen att bidraga till allmänna omdömets full
ständighet öfver de omtvistade punkterna me
delst återgifvande i sammandrag af de vigtiga
6tc sakuppgifter försvaret innehåller
Verkstads Styrelsen upptager främst den an
märkningen att verkstaden skall blifvit anlagd
utan riktig plan från början hvarpå sv ?ras
att bolaget i början saknade äganderätten till en
stor del af den jord hvarpå de sednare byggna
derna äro uppförda att sådant vållande del
endast ett temporärt gjuteri kunde uppföras i
brist af plats till ett permanent att byggna
ders uppförande på kanalområdet i brist af egen
grund kom af nödvändigheten alt bringa en del
af verkstaden så tidigt till brukbarhet alt den
kunde gagna kanalbyggnaden
Härefter förklaras hvarföre icke någon grof
smedja valsverk eller masugn till förfärdigan
de af eget gjutjern blifvit anlagde Grefve Pla
ten som hade sett att flere de största machi
ue iv .rkstäder i England drefvos utan egen grof
smedja eller masugn och som sett Ilr Owens
fabrik kunna undvara båda delarna hade ve
lat att inom dylika i Sverige befintliga verk
städer tädan skulle väckas att emot full er
sättning efter ritning tillverka och lefverera
både smidda ämnen och gjutgodspjeser Först
efter många vidrigheter med främmande gjut
gods hade man derföre af oundviklig nödvän
dighet anlagt det första temporära gjuteriet
Påståendet att sådana ångcylindrar som Ilr
Owen gjort för Höganäs stenkolsverk icke
kunna tillverkas vid Motala vederlägges med
deu bestämda försäkran att sådant kan ske
till och med utan att sammansätta dem af fle
ra delar såsom det skett med Hr Owens
Den öfverklagade dyrheten anser Styrelsen
rara en ogrundad beskyllning när man tager
i betraktande den noggranhet till hvars ernå
ende verkstaden lmfvnds-akligast sträfvar och
som dea i hög grad lyckats tillvägabringa ge
nom val af rudimaterie ,- och ämnespjescr —
korrektheten af dc verktyg och machiner hvar
med tillverkningar skola bearbetas och i allt
som kan bidraga till til verkningens verkliga
varaktighet Såsom bevis emot dyrheten an
föres dessutom kostnaden för ångbogserfartyget
Götha Elf» hvarå machinen beställd i London
med panna gjord i Götheborg kostat 5a ,ooo
R :dr då deremot Styrelsen vid Motala erbjudit
sig göra en dylik för 36 ,ooo R :dr Äldre till
verkningar både varit dyrare i följd deraf att
a
'la inachinerierna då ännu icke vo :o i verk
samhet Sådana machinerier deremot hvarå
nyssnämnda noggranhet ej medför någon ser
skild kostnad påstås bestämdt icke vara dyrare
än vid andra verkstäder och bevis kunna fö
retes att lefveranser i hvilka llr Owen varit
besigtningsman af honom blifvit uppskattade
högre än de kostat
Styrelsen öfvergår härefter till de anmärk
nicgar som blifvit gjorda mot förste verkma-
staren Hr Fraser — Då första ide
'en till verk
staden uppgjordes i England af Grefve Platen
i samråd med Herrarne Telford och Dnnkin
utsågs Ilr Fraser af dem såsom en utmärkt
skicklig person till dess verkställande Hr Fra
ser hade sedan ensam uppgjort både planen
och detaljerna af hela verkstadsanläggningen
utan alt dertill hafva af någon annan erhållit
minsta ritning Och dessa inrättningar hat
dock ingen bi t ti Is klandrat Att han icke skul
le kunna uppgöra ritning till ångmachiner ve
derlägges dermed att han ensam konstruerat
den ångmachin om Ho hästars kraft som nu
står färdig i verkstaden tvänne i5 hästars ång¬
machiner hvarå ritning nyss blifvit gjord i rit
kontoret vid Motala och tvänne af 5o hästars
kraft hvarå ritning gjordes innan han i Juli
1831 reste lill England Det hade varit en
händelse att ritningar till flera vid verkstaden
förfärdigade maaiiiner lemnats af beställarne
sjelfve men att verkstadens kredit derpå föga
vunnit medgafs tern ligen allmänt åtminstone
af verkstadens vänner Vidare nämnas såsom
hans arbeten kanonborrmaehinen vid Finspång
valsverket vid Ferna Blåsverket vid Brefven
pappersniachineriet vid Tumba svarfinrättnin
garna vid Furudal allt föreslagna uträknade
och till minsta detalj uppräknade af Hr Fra
ser och ensamt af honom
"Vittnar allt detta
• säger styrelsen —
"att Ilr Fraser ej har
följt sin tid och alt han icke är på sin plats
eller månne icke äfven dessa beskyllningar få
antagas såsom offentliggjorda emot bättre ve
tande
"Är det då så ovanligt
fortfar Styrelsen
"att
utan ursprunglig theoretisk bildning se den
praktiska skicklighetep i förening med natur
lig fallenhet dana redbarhet och fullkomlig
skicklighet att sköta ett praktiskt yrke
— och
den anför såsom exempel att den store fabri
kanten Mauldslty i London börjat med att
vara Släggare PVaH med att arbeta på en
Instrumentmakare verkstad Gerdwood såsom
snickare Renny såsom tröskverksbyggare den
utmärkte Telford såsom stenhuggare och Freed
gold såsom snickare ulan att räkna exempel
som finnas i vårt eget land
Till upplysning öfver anmärkningen om Hr
Frasers allöning samt att han i England icke
skulle kunna förtjena så mycket citeras äfven
flera exempel till jemförelse iledan i den ut
märkt skickliga Öfverste-Lojtnant Apelqvists
verkstad hade förmannen derstädes Hr Pre
vost 1000 Rdr i silfver 9m året och allting
fritt i Hr Apelqvists- hus För uppsättningen
af Ströms bomullsspinnerimachiner hade Verk
mästaren Wilkensen 200 Pund om året samt
allöning till 10 Engelsmän som han medförde
Hr Fraser hade som förman i Dunkins verk
stad för 11 år sedan 200 Pund och arbets
eliefen i samma verkstad 4°° Pund Arbets
personalen var då der 100 man vid Motala
mellan aoo och a3o Utom flere exempel hän
visas äfven till den allöning både Hr Owen bär
och Hr Lorent i Götheborg fått betala sina
Engelska Verkmästare ocb Styrelsen ansex der
före Hr Frasers pretentioner icke obilliga belst
han med sin störa skicklighet förenar fen obe
stridlig förtjenst af hela anläggningen
Vi uppskjuta till nästa blad att meddela slu
tet som egentligen angår anmärkningarna vid
nuvarande Verkstads-Styrelsens förvaltning och
tro emedlertid att de som gjort sig mödan ge
nomläsa det föregående lika med oss verkligen
ifrån manget förut byst tvifvel blifvit öfverty
ga de att de flesta anmärkningarna särcleles i
hvad som rör Hr Frasers skicklighet varit
fulkomligt ogrundade
Hr Kapten Lindebergs rättegång emot Suf
ftöreu Westling för paskiiiet Flu ^smdllan har
a
e
e
l
r
går blifvit afgjord ocb Svaranden som al
mäat förutspåddes blifvit frikänd Svenska
Minerva som med serdeles nit omfattat den
na sak hade i går anlagt sorgkanter omkrnig
underrättelsen om målets utgång
Jurnal för Handel Slöjd och Konst för i
går meddelar en utförlig berättelse om kost
naden för Karantänsbevakningen år i83i hvil
ken slutas med följande tablå
För karant .-anstalterne vid
Östersjön byggnaders upp
förande R :dr 28 ,689 43 r
Inventarier ocb Instrumen-
talier 7 ,08g 32 6
Karantäns-Inrättningarnes un
derhåll utom bevaknin
gen 13 ,985 37 5
Bevakningen till sjös 120 ,846 20 11
Dito till lands 52 ,729 21 5
Provisionel la fyrars uppbyg
gande och underhåll v 6 ,482 17 3
Rese- och traktameytskostna-
der 14 ,581 34 5
Aflöning för K Kommissionens
Tjenstemän och Vaktbetjent 2 ,o3o — —
Aflöning för K Kommissionens
7 ,282 3 7
Diverse utgifter
253 ,717 18 7
,77
För bevakningen vid vestra ku
sten 4 ,o32 2 2
Inro åtgärdcrne mot choleran 4 '792- 24- 5
Summa R :dr 3oi ,54 4 3
Norrköping d l3 Mars Under loppet af
sistlidet år hafva enligt från Jägeribetjeningen
inkomne uppgifter blifvit inom detta Län fäll
de följande rofdjur nemligen 16 gamla och
2 unga Lodjur 4 gamla och 16 unga Vargar
j2j gamla och 4° nnga Räfvar 25 Uttrar
13 Mård ar samt i3i Hökar I sammanhang
härmed lemnas följande redovisning angående
Jafjt- Kassans inkomster och utgifter under
sistl år Behållning från år i83i 5528 R :dr
21 sk 3 rst Influtet under loppet af i8j2
175 R :dr 3 rst Utanordnade skottpenningar
6i5 R :dr 2 sk Behållning till år i633 5u88
R :dr 19 sk 6 rst
— Torgpriser Råg 9 R :dr Korn 7 12
å 7 24 Hvete 12 ;» i3 R :dr Ärter 8 a g
R :dr Hafra 4 ft-dr Blandkorn 5 ä 5 24
allt R :gs Norköpings Tidningar
Till Redaktionen aj Aftonbladet
I anledning af Tit notis i går afton angå
ende indragningen af Stockholms Dagligl
Allehanda hvartill Tit förmodade skälet bö
a sökas hos en artikel införd uti ett Tis
dags afton till Prenumeranterne å nämnde Tid
ning utdelad t "ersättningsark
under titel "deu
Indragne Tidningen (Brochyr anhåller Re
daktionen af Stockholms Dagligt-Allehanda
sif t få meddela den ytterligare upplysning att
berörde sJ kallade ersättningsark utgjorde en
ter t kild brochyr till hvars portofria aftän
dande med posten nnder den titel den egde
en af Redaktionens medlemmar som itke var
ansvarig utgifvare af Stockholms Dagligt sfl
lehanda sökt ocb erhållit Kgk Öfver-Posf-Di
rektionens tillstånd hvarom Allmänheten jens»
väl undfått kännedom genom en i Post och h *-r
rikes Tidningen tvenne gånger införd offentlig
kungörelse att denna brochyr således vs»r
en skrift för sig j utan annat sammanhang
med Dagligt Allehanda au att den utde
lades på samma ställe och till samma per
soner och hvars Författare icke lagligen k sa
vara känd förr än namnsedel af Domstol af-
fordras Och då Tryckfrihetslagen lika litet
föreskrifvit någon viss modell för Broehyr«r
sona för Periodiska skrifter utan ma» trertc-

Sida 4

cm dagligen ser hegge slagen uttömma dels i
häftad dels i ohäftad form samt någon in
skränkning i rättigheten att sprida Brochyrer
jemte Tidningar desto mindre tinnes i Lag
stadgad som Rikets St :r fastmer medgifvil
att så framt Brochyrer ej öfverstiga fyra ark
de i likhet med Periodiska skrifter må por
tofritt med posten afsändas någon hvarken
la»li g eller rimlig förevändning for indra
gandet af en tidning synes kunna hemtas från
J»-
• »»
1
j >eskallenheten al en till tidningens Prenumeran-
ter skänkt flygskrift utan lärer indragningens
orsak böra sökas i förhållanden hvilka då de
endast hero af godtycket således ej kunna till
deras ursprung och omfattning blifva föremål
för annat än ett på sannolikheter stöd t omdö
me Hvad brochyren
"Den Indragne Tidningen
angår så är densamma i denna stund oanta
stad och måtte således förmodligen icke inne
hålla något brottsligt Stockholm den i5 Mars
18 33
Redaktionen of Stockholms Dagl Allehanda
Redaktionen har i dag Vmottagit en inband
artikel rörande Motala verkstad med begäran
c»ni dess snara införande men som många in
sända uppsatser hvilka Red ämnat meddela
af brist på utiymme redan länge måst tiri in
föiande uppskjutas så får Red anmoda In
sändaren som sannolikt snart vill hafva sin
förslag publicerad t att återtaga det i Afton
bladskontoret der det ligger under samma
utanskrift som titeln på uppsatsen
Mar» igzi inför armén med fördelaktiga Tifioiä omför
m .ildr sa tror tig undertecknad icke lämpligare kunna
motsvara detta vedermäle af Krigs-styrelsens hägn »
"än
genom en förnyad och bestämdare fordran a elevernes
linde»byggnad såsom det kraftigaste medel att bereda
den krigsbildande inflytelse som nämnde General-ordres
isyitar Ehuru denna framställning föranleder ett min
dre antal elever än om de utan urval skulle emottaga»
och den således sker med uppoffring af personliga för
delar si eger undertecknad dock den tillfredsställelsen
att derigenom hafva uppfyllt en pligt mot armén och mot
det allmänna — Öfvertygad nemligen att genom en
krigs-vetenskaplig Elementar-kurs hvarken något all
mänt gagn främjas eljer någon enskild bildning befor
dras si framt icke förut äges en god och säker om
"• *» iiaiui iUJlll ngcj Cli ftUU Otill »rtlVCå uiu
ock«S icke vidlöftig underbyggnad i språk historia
f
m
å
b
a
»
v
b
a
9
geografi aritmetik och geometri eller i de ämnen hvilka
äro de gemensamt grundläggande for alla yrken och för
all bildning
— och di undertecknad af flera skäl icke
vill utvidga dess läroanstalt ända till undervisnings
meddelande i alla dessa ämnen» si får undertecknad till
kännagifva att vid denna läro-anstalt hädanefter endast
antagas de hvilka äga följande insigter språk kunna
obehindradt tyda lättare Fransyska och Tyska böcker»
och med tillhjelp af ordbok svårare historia kunna
redogöra för det hufvud sak /i gaste af likelunds sam
mandrag af Fäderneslandets historia af Ekelunds Läxo
bok i gamla och medeltidens historia samt af ni»got sam
mandrag af nyare historien t ex Palmblads geografi
kunna redogöra antingen för det hufvudsaktigaste af
Hartmans geografi eller ock fullständigt för Lagergrens
fysiska och politiska geografi samt Svenska och Norr
ska geografien efter någon vidlöitigare lärobok t ex
Palmblads mathem att k vanlig arithroetik t ex Fors
sells Logarithmer 2 :ne grader Algebra jemte ekvatio
ners tillämpning till enklare aritmetiska oah geometri
ska problem er samt sex böcker af Euclide elementer
— Måhända skall någon finna dessa fordringar i åtskilli
ga aiseenden alltför knappa men undertecknad har in
skränkt dem för att kunna fordra dem ovilkorligen
och utan nugot undantag
2 Dessa fordrade insigter kunna hvar som helst vid
offentliga eller enskilta undervisnings-anstalter inhäm
tas Men di erfarenheten vitsordar den mindra vigt
som i manga skolor lägges just pl ofvanup räknade äm
nen si har undertecknad trott sig göra föräldrar en
tjenst då han fogat anstalt att alla dessa kunskaper kun
na här i staden f ;i emot bestämda arfvoden inhämtas af
lärare med hvilka undertecknad för detta ändamil of
verenskommit och hvilkas betyg blifva utan vidare
examen för intagning i läro anstalten gällande — dock
med bibehållen Irihet för dem som det åstunda att
annorstädes förvärfva sig de erforderliga insigterna men
i sådant fall kommer examen att i alla dessa ämnen före
intagningen a /läggas
z Den matematiska delen af dessa kunskaper har
den genom mångiriga bemödanden för bildning inom
Krigsståndet så väl kände Hr Maj von Konciv benäget
åtagit sig meddela mot 50 Rdr Bko ehvad dess inhäm
tande fordi ade längre eller kortare »id
— med vilkor
att minst Regula de Tri och första boken af Euclides
förut äro väl kända
4 Den erforderliga kunskapen i språk historia och
geografi har en nitisk lärare åtagit sig meddela äfven
mot 50 Rdr Bko likaledes ehvad tid dess inhämtande
fordrade — med vilkor att eleven minst förut kunde
i de bada språken tyda någon lättare elementarbok så
som t ex Gedikes Fransyska (med undantag af verser
na samt Stridsbergs Tyska i Sveriges historia och stats
kunskap redogöra för Gumaelius eller Wåhlin och geo
grafien efter något mindre sammandrag såsom t ex
Wåhlins — Hos samme lärare kunde undervisning i sång
och musik erhållas
5 Brister någon i de för emottagningen hos desse bå
da Lärare bestämda minsta insigter kan denna brist ge
nom serskild öfverenskommelse med Läraren fyllas
6 Dessa båda förberedande kurser kunna antingen
samtidigt — eller efter hvarannan — eller också
blott den ena
— allt efter behof eller önskan genom
gås men ingendera sf dem samtidigt med undertecknads
egen De som derföre önska genomgå någon af dessa
båda kurser behagade ofördrö« gen eller åtminstone i
så god tid till hufvudstaden uppkomma och sig hos un
dertecknad anmäla som till fullständig beiedelse erfor
dras antingen »ill undertecknads nästa kurs» eller ock
till den scm börjas om hösten i83 'l»
^7 De ämnen som utgöra elementar-kursen i Krigs
vetenskapen äro Praktisk Geometri Plan Trigo >o
metri Artilleri 1 Tältbefättning Taktik Krigshi
storia och hvarvid följa lämpliga dels tryckta dels
skrifna ,oraindre läro-knwer
Äfven lemnas af Ryttmä
staren Åkerstein praktisk undervisning i Handgevärets
kännedom■ och begagnande samt af Löjtnant Thul
strup i Kartteckning och grunderna för Tältmät
nin
8 Undervisningen
kan hädanefter som hitintills be
gagnas af Officerare Under-officerare och civila ynglin
gar
9J Föreläsningarne börja den 15 Okt igzz och fortfa
ra till April manads slut iZZj då examen aflagges af dem
som under denna tid hunnit att fullständigt inhämta
hela kursen Ehuru denna således möjligen kan på ett
hälft år genomgås sa är dock sådant ingen fordran af
alla utan ega de elever som sådant behöfva sig öppet
att fortsätta under «tt följande ars kurs Ingen anses
hafva läro anstalten utan att hafva a flagt exa¬
men i lilla ämnen Som kurserna måste gemensamt al al
ia genomgås sa kan ingen som efter föreläsningarnes
början ankomner emottagas
10 Föreläsningarna bestå i noggranna förhör ofver
hvad som hvarje gång blifvit till begmndande och öf
verläsning hemma förelagdt samt i de förklaringar och
tillämpningar ämnet hvarje gång föranleder Eleverne
fl under kursens genomgående icke tid lill några andra
studier
11 Äfgiften för en vinters kurs är 66 Rdr 52 sk Bko
hvaraf hälften erlägges vid kursens början och hälften
vid dess slut Utom läro kursernas och några obetydli
ga ritmaterialiers inköp finnas inga särskildta utgifte
Föreläsningarna
mi hållas ©Uer derom af vederbörande
s
s
h
s
h
a
s
b
b
d
m
I
s
Kalejdoskop
Artificiella Blomstbr
kändt till hvilken hög grad
Det är allmänt
af fullkomlighet
konsten att eftergöra blomster i vår tid hunnit
isynnerhet i Frankrike Mången har sjelf sett
artificiella törnrosor eterneller o s v som
ställda bredvid de naturliga icke kunnat åt
skiljas vid första ögonkastet utan att myn be
höft betrakta dem på nära håll Man skulle
således tro att uppfinningsförmågan icke hade
liågra vidare eröfringar att göra ifrån naturen
på delta fält och likväl har motsatsen ådaga
lagts under innevarande vinter i Frankrike
Eu Mademoiselle Casauban har öppnat ett för
sHljningsmagasin af blomster som icke bestå en
dast af serskilda blomqvistar eller buket¬
ter sådana som våra damer dagligen bruka pa
sina hattar utan af hela buskar och träd med
sina stammar qvistar blad och blommor Detta
magasin — säg
säger en tidning — är en stor sa
lonjf men som liknar ett drifhus med de säll
syntaste växter Man finner här ej blott moss
rosen med sin bundna beklädnad och sina töi
lien samt de dyrbaraste nejlikor hyacinther
tulipaner narcisser m ra ulan med ett ord
allt hvad man vill önska sig som det Europei
ska eller tropiska växtlifvet han erbjuda ögat
mest lysande allt uti vackra krukor Uti blom
morna sitta här och der konstgjorda paradis
Coglar med sina praktfulla stjert fjedrar och
,1 ,1m har icke underlåtit att genom slösande af
de finaste parfymer i hela rummet göra illu
sionen fullkomlig Mille Casauban har haft en
stark afsättning på dessa blomsterkrukor hvilka
lemna samma fägnad för ögat och äro vida
varaktigare än naturliga blommor
meådeladt »iltilJnd i TopograGika korpien» »mfcetinim
å Riddareholroen
11 De hvilka nästa vinter önska denna läro-anstalt
begagna behagade iuo«n Augusti månads utgång sådant
anmäla Skulle ytterligare upplysningar äskas kunna de
»f undertecknad skriftligen eller muntligen eihillas Äf
ven har undertecknad» Chef Otversten m m ulkrell 9
benäget lolvat att sådana meddela
ShdM
g
Stockholm d 1 Mars »SZZ
_
JAH
ars »SZZ
_
J A HAZELIUS
Kapten rid Topografiska Korpsen
Ordonnans - Officer hos H K H«
Kronprinsen
Lär o-anstalten
ä
för Krigs-velensk :ipens Elementer
fortfar nästkommande vinter och för atl lem
na dem som önska denna undervisning
begagna tid att dertill bereda sig
meddelas följande upplysningars
dkdfblifinådiga
ddelafjnppyg
i D undertecknads företag blifvit genom nådiga
General-ordres af den 30 Juni igzt samt deu 5 vch 29
ANNONSER
TILL SALU FINNES
NE
S 111 11 1 o
spridde pt slagfältet vid Liitzen d 6 Nov 1332 Det
svärd som den store Konungen Gustaf II Adolf då skall
hafva burit är nu hitbragdt I anledning af jubelfe
sten firad i Upsala d 6 Nov igzz Äro Smulorna till
hopasamlade och säljas i Deleens et Comp Bokhandel
a 6 sk Bko
1 'å de des ta Loklådor i staden1 säljas ftir Zz
sk Bko
Fransy &ka Språkläran
af W A ILLY
I Deleens et Comp Rokhandel
Skdl
p
Spökrädslan
jliöö
p
botad En »kint tjenlig att förvara barn för alla in
billningar om spöken och igengångare ouh »It ingifva
dem nödig frimodighet vid alla händelser som förekom
ma dem öfvernaturliga 2g sk Bko
Al trycket liar utkommit och
ISBERGS Bokhandel å fo sk Bko
Religiösa och Politiska Trosbekännelser och
stemer Theoretiskt och Praktiskt thur skådade
I VV l .SBKItlirS l !ok !ia "del S sk itk
Un Christe /j Gafva till Ungdom vid dess första
Nattvards un g
Klfkih
säljes i \V
Sr-
ag
Störa iyska Kalfskinn hos
Pu
Snansk Strelitser
Pulehau Comp
Mecktenburger
jntsk och Itläddsk Fiiull samt
Pommersk Lamull hos
P
Pulehau Comp
fR
p
Ca viar ypperligt god för i Rdr sk
skalp i Abraliamssons Kryddbod vid .Norr
landsgatan
O D VIOLl
E N G O D VIOLl
E
Underrättelse uti Sockerbruksboden i huset N :o 7 vid
Munkbron
E S IL F V E R-S V U S 11 O S
Underrättelse uti Sockerbinksboden i huset Nso 7 vid
Munkbron
ÅSTU1VDAS KÖPA
En STÖRRE SYRTUT (för 1-2 h iG Rdr
försegladt svar hvar säljaren kan träffas torde
in lemnas i Tobaksboden i Fru Gerles lins a id
Munkbron
ÅSTUNDAS HYRA
Åstnndas till sommarnöje .i detta
nära intill Stockholm Svar i försegl
iklihdld
dil
Viktualiehandlanden
ar 9 :ne mm
biljett till N f
lunds Bod vid
torde inlemna»
Österlånggatan
gg
Af Musikaliskt Veckoblad för Piarinforlr *ro
N :is 10 och 11 i dag ut komne ch innehålla Bondeätt
Pastoral af Kuhlau Prenumerationen iortiar- Stock
holm d 16 Mars igzz
DI VERS K
I Engelska Sp .jUct
g
meddelar en studerad man grundlig gramm- ,ika .k lin
dervistnng larmar undeirättelse ti i bn-e N :o ifl
v >d Kopmangaran första gränden till vänster flin Stor
torget 2 tr upp dörren till höger
.L )en soju inlemna t annonsen om ett Eå- och
Rörshemman tv mi frln Stockholm att arrendera tor
de infinna sig p Aftonblads Kontoret
IMjind de ur Gustafsbrrgs FahriKs F /Vs ^H
nings-Magasin pl Lilla bygatan d 9 de dennes sttilne
sedlar äro följande anmärkte neml - En Assienatinn
JJ-o titgif ven d 2 Mar» ifl at Stock enström ,i na
Rdr Bko En dito N :o 96 ?o d 15 Sept ,632 af ^K
Bergslag pZ 20 Rdr Bko En Riksg .ild»se <lel ]s»
.0 <oh-
to Jan 18-24 pl 10 Rdr samt en Bankosedel
d 26 Sept 1832 5 Hdr — Den som kan tillrättJskiffi
någon af dessa »edlar lofva» nöjaktig bolö
tillrättaska /fa
lo ning
kan tillrättJskiffi
tillrättaska /fa
lo ning
hos L J
Hjeuta
SUPPLEMEAT iJ

Sida 5

13 Supplement till Aftonbladet i Stockholm»
För Lördagen den 16 Mars 1833
RESAN I POSTVAGNEN
(Forts fran Supp II
'-»ina läsare tunna lätt föreställa sig med
bvilken otålighet jag afvaktade det ögonblick
som skulle föra mig närmare en mans hjerta
hvilken oaktadt vår korta bekantskap hos
mig väckt det lifligaste deltagande
Så snart vår vagn ånyo rullade på den
jemna landsvägen började min reskamrat sin
berättelse
"Ni ser framför Er
sade han
"en man som ostridigt kan räkna sig till de
•olyckligaste bland menniskor Men Ni skall
förundra Er då jag säger att min olycka här
för från en apa
"Från en apa utropade jag förvånad
"Ni skämtar väl
"Ja från en apa upprepade Öfversten med
€n djup suck
"från en apa hvars öde är nä
ra förknippadt med mitt Ack huru många
år ha icke förflutit under hvilka icke ett
skämtande ord gått öfver mina läppar Hör
mig och gåtan skall lösas för Er
"Jag är född på ön Borneo Min far som
tiUbragt den förnämsta delen af sin lefnad i
Nord-Amerikanska Förenta Staternas tjenst
begärde slutligen afsked och beslöt tillbringa
sina återstående dagar på ön Borneo der lian
några år förut gift sig Jag var hans yng
sta barn och blott några veckor gammal då
min far tog afsked och satte sig ner på en
liten landtegendom Vårt hus både från ena
tidan utsigt åt hafvet och gränsade på den
andra till en tjock skog som sliäckte sig än
da in åt obekanta trakter af det inre af ön
dit ännu ingen Europé
framträngt Det
ta företag synes endast vara följande århun
draden förbehållet Ända hittills har det ic
ke lyckats någon alt besegra alla de hinder
hvilka öfverallt möta den djerfve resande
som vågar intränga i denna ös otillgängliga
skogar Bottenlösa afgrunder och brusande
strömmar uppehålla vid hvarje steg vandra
rens fot Vilda djur hota honom från alla
sidor — och i den ogenomträngliga skogens
mörker kan hvarje steg uppskrämma giftiga
ormar som dölja sig i det höga frodiga grä
set Kortligen alla de mångfaldig !» försök
regeringen gjort för alt öfvervinna de hinder
med hvilka naturen omgifvit det inre af denna
ö hafva hittills icke haft annan följd än ett
stort antal menniskors undergång
Men de farligaste och ursinnigaste fien
der de Europe
'er haft att motstå hvilka före
tagit detta förtviflade vågstycke äro ett slags
störa apor som i stor mängd bebo Borneos
mörka skogar Tvärtemot alla öfriga djurs
vana hvilka dock mer eller mindre frukta
menniskan angripa dessa djur henne äfven
utan att visa synnerlig fruktan för skjutgevär
Begåfvade med en otrolig instinkt utföra de
sina anfall liksom en väl öfverlagd plan Be
väpnade med väldiga påkar och klubbor bil
da de starkaste hufvudanfallslinien medan en
otalig mängd af de öfrige från alla håll an
gripa fienden med ett regn af stenar och
detta Med den säkerhet att ingen sten förfe
lar sitt mål Ofta gömma sig aporna under
.de tätaste grenarne af de jättehöga träden och
hålla sig stilla tills vandraren kommit väl för¬
bi nedstiga derpå med pilens hastighet sprin
ga upp på hans axlar utrifva med sina skar
pa naglar hans ögon och sönderslita honom
med tänderna
Sådant min värde vän är apslägtet i mitt
fädernesland Alla infödingar på ön jemte en
stor del af de mindre upplysta Europeerna
äro fast öfvertygade att dessa apor utgöra
ett eget slag af vilda menniskor som inga
lunda sakna förstånd och i denna tanka be
fästas de isynnerhet deraf att dessa djur som
visa ett så obändigt raseri mot fullvuxna
manspersoner yttra en serdeles tillgifvenhet
för qvinnor och barn emedan de högst säl
lan döda dem utan vanligen söka med våld
bortföra dem till det inre af de ofantliga
skogarna Många naturforskare hade i bör
jan förklarat denna sednare omständighet för
en fabel men nu betviflar ingen sanningen
deraf och jag sjelf är tyvärr ett ovedersägligt
bevis derpå
Här tystnade %an der K
Sorgliga
minnen tycktes smärtsamt uppröra hans själ
slutligen fortfor han "Jag sade Er att jag
endast var några vekor gammal då min far
flyttade till sitt landlgods Under de fyra
första åren af min lefnad hade ännu ingen
ting gjort så djupt intryck på mitt barnsliga
sinne att jag kan påminna mig någon händel
se eller omständighet från denna tid och en
dast derför kan jag kalla denna tid den
lyckligaste ty alla mina hogkomster såra
utan undantag djupt och obotligt mitt hjerta
Jag hade redan ingått i mitt femte år En
morgon lekte jag i grannskapet af mina för
äldrars boning under min sköterskas uppsigt
då visade sig i hast en mängd apor och om
ringade oss På den af ångest och förskräc
kelse halfdöda sköterskans jemmerskri skyn
dade vårt folk till stället dock tyvärr för
sent det rofgiriga bandet släpade oss långt
in i skogen och snart hörde jag icke mera
vårt folks rop Min sköterskas öde förblef mig
obekant Jag kan icke erinra mig hvarken
tiden för vår skiljsmessa eller omständighe
terna dervid Denna första period af min lefnad
framställer sig för min själ såsom omhöljd af
moln och lik en dröm från fordom kan jag
endast påminna mig så mycket deraf att mi
na röfvare flydde med otrolig hastighet A
pan som bar mig i sina armar hade sanno
likt på allt sätt skonat mig ty då straxt derefter
hela hopen gjorde halt påen af skyg omgifven
gräsplan satte hon mig oskadd ned i det mjuka
gräset
— Jag kan ännu erinra mig att dessa
djur upphäfde ett högt gällt skri och att vid
en stor apas ankomst en allmän tystnad in
trädde Denna upplyfte mig och bar mig
derifrån
Hvad som tilldrog sig de första dagarne
efter mitt bortförande minnes jag icke Bil
derna af mina hågkomster blifva först då kla
ra och lefvande när jag redan helt och hål
let hade vänjt mig vid det nya lefnadssättet
Milt minne framställer för mig en rymlig och
beqväm håla der jag bodde med apan Den
mjuka mossan tjenade oss lill ett beqvämt
läger och min fostrarinna (ty denna apa val
en hona smekte mig och skötte mig med ut
omordentlig ömhet
Jag Vet icke om Ni förstår de käns !or som
då utvecklade sig i min ungasjäl Föfekofio- •
_
»
mer det Er besynnerligt om jag tillijjpi •
»
jag med lika tillgifvenhet besvarade riBp 6»
••
strarinnas ömhet att jag vedergällde sme
'k 'Hili
garmed smekningar "Glömickeatt jagkort föl
ly 111 fyra år och att vid denna späda ålder den sig
då utvecklande själen icke äger den urskilj
ningsförmåga som vid mognare ålder så be
stämdt utmärker oss framför alla andra va
relser Betrakta en gång med uppmärksam
het elt barn som man låter di ur horn och Ni
skall se alt detta småningom blir föremål för
barnets ömhet På samma sätt låter sig ock
förklara min tillgifvenhet för ett djur sot»
likväl är begåfvadt med en viss grad af för
stånd
Jag tillbragte öfver fyra år i detta tillstånd
Snart lärde j ;tg med lätthet klättra upp i de
högsta palmer med stenar nedslå frukt från
träden hoppa öfver grafvar o s v På vå
ra ströftåg i den kringliggande trakten blek
jag sällan efter min fostermor som icke litet
gladde sig öfver mina framsteg Hon hindra
de mig icke att gå ensam ur hålan gladde
sig när jag kom hem och belönade mig m <ed
ömma smekningar när jag medförde mitt byte
som bestod i kokosnötter bananas och andra
frukter Det var besynnerligt att ingen af de
apor jag mötte någonsin gjorde mig skada
Det vilda slägtet tycktes af aktning för min
fostrarinna liksom ha adopterat mig Jag
glömde helt och hållet att tala min foster
mor kallade jag af hvad orsak kan jag icke
säga — Tutiij och hon kände rätt väl detta
namn Detta var det enda ljud närmande
sig menskligt språk som jag lät höra För
öfrigt gjorde jag i allt efter Tutu jag skrek
och tjöt som hon Under hela tiden af mitt
vistande hos henne återkom ingen gång fäder
nehuset i mitt minne jag var lycklig Min
Tutu var oföränderlig i sin tillgifvenhet för
mig Jag förstod icke hennes språk men hen
nes ömma smekningar dessa rörande yttrin
gar af en verklig moderlig kärlek talade tyd
ligt till gossens hjerta Jag kan icke påmin
na mig att i hennes uppförande ha märkt
nyckfullhet dåligt lynne eller något annat af de
fel som så ofta träffas i en fördel ivad mensklig
karakter Ack delta djurs goda och milda
natur fördubblar den förfärliga skuld som
ända till slutet af milt olyckliga lif skall tungt
hvila på mitt samvete
En dag gick ]ag såsom vanligt ut tidigt på
morgonen fcr att insamla det nödiga förrådet
af lifsmedel Allt hvad som denna märkvär
diga dag hände mig har ända till den min
sta omständighet gjort ett outsägligt intryck
på mig
Sedan jag gått temligen långt bort ifrån vår
kula upptäckte mitt genom lång öfning »kärp
ta öga ett fogel ho i toppen af en hög palm
Att se det och klättra upp i palmen
var ett
ögonblicks verk Men huru stor var icke
min förvåning vid den utsigt som derifrån
öppnade sig Hafvet framställde sig för mitt
öga i hela sin storhet Detta ovanliga skåde
spel tog vid första anblicken hela min upp
märksamhet i anspråk Jag tänkte icke mera
på fogelboet Dunkla otydliga bilder träng-

Sida 6

«3c sig genom min sjä Af en händelse vän
de jag mins blickar något åt sidan och ett
nytt föremål väckte med blixtens hastighet
i min själ aningar om ett lif före mitt dåva
rande Det var mina föräldrars hus Lik
som drifven af en oemotståndlig trollkraft steg
jag ned från trädet och drogs allt närmare till det
obekanta föremålet Då jag kom fram ur skogen
och slutligen befann mig i grannskapet af hu
set blef jag varse några barn som roade sig
med oskyldiga lekar på den fria platsen
framför detsamma Jag stadnade på något
afstånd från dem men de märkte mig icke
— Slutligen gick jag ännu närmare — jag
uppgaf ett jemmerskri och utbredde ovill
korligt mina armar mot dem
"Mamma
mamma ropade i hast min yngsta syster
"kom hit och se se
En menniskoröst min systers röst och or
del mamma uppväckte i min slumrande själ
för längesedan glömda känslor hvilka jag
dock ännu icke kunde förstå Min goda mor
sprang fram vid barnets rop och då hon såg
mig slå framför dem med utbredda armar
störtade hon med orden "barmhertige Gud
det är Fritz emot mig I ögonblicket om
ringades jag af broder systrar far mor och
tjenstefolket Min mor tryckte mig fast till
sitt klappande hjerta men jag visste icke
huiu jag skulle besvara hennes ömhetsbety
gelser
Mina föräldrars berättelse har sedermera
fullkomnat föreställningen om hvad som vid
detta tillfälle tilldrog sig fiied mig Jag för
stod icke ett ord jag stod liksom liflös lik
spm träffid af åskan De dunkla hågkom
sterna från mitt fordna lif kämpade med va
nan vid det vilda lefnadssättet och tillgifvenhetcn
för min fostrarinna i skogen Ett obesk ri fl ig t svår
mod och en utomordentlig ångest intogo på en
gång mitt hjerta Den svaga knapt tända
gnistan af fordna minnen qväfdes af de vil
da känslor som under mitt skogslif blifvit
min andra natur
"Tutu Tutu ropade jag i bast med hög
röst slet mig utur mm mors armar och be
benne i handen Med möda kunde mar fast
hålla mig en di äng bandt händer och fotte
på mig och bar mig in i huset der jag eftei
någon tid åter blef lugn
Min omvändehe till menniska gick steg for
steg ehuru temligen fort Redan första vec
kan började jag förstå mina anhöriges ord
Snart derefter begynte jag sjelf ta fa så små
ningom och glädde dermed öfvermåttan min
mor hvilken af ängslig ömhet fruktade alt
jag för alltid skulle ha förlorat förmågan att
tala
Efter tre eller fyra månaders förlopp från
min återkomst till fädernehuset återsto
do hor mig inga andra spår af mitt vilda till
stånd än en vid mina år ovanlig styrka ut
omordentlig vighet och härdning
Mitt långa vistande i skogarns hade icke
något menligt inflytande på mina själsförmö
grnheter Ödet tycktes vilja med ränta er
sälla den förlorade tiden ty mina framsteg
voro så hastiga och betydliga att jag inom
kort öfvergick alla gossar af min ålder
Detta oaktadt bibehöll jag i djupet af mitt
hjerta en afgjord tillgifvenhet lör min foster
mor i skogen Men ännu i detta ögonblick
är det icke rätt klart för mig af hvilken or
sak jag sökte å sorgfälligt dölja denna känsla
för mina föräldrar Kanhända var orsaken
den att de ständigt yttrade den största afsky
för aporna Des >a olyckliga varelser ingifva
öfveruulvud alla Borneos invånare en så .dan
fasa att det betraktas såsom en lycklig hän
dflse om man kunnat skjuta någon af dem
Huru ofta oroades icke mitt barnsliga sinne
af den tankan att den godä Tu 'u sörjde öf
ver min frånvaro och förgäfves sökte mig på
våra älsklingsplatser i de ihåliga trädstam
marne de svala grottorna och klyftorna Jag
ryste när jag tänkte derpå att hon vid sina
efterforksningar kunde nalkas var boning att
en kula kunde genomborra hennes trogna
hjerta och jag få se hennes liflösa kropp slä
pas i triumf till vårt lius Jag föreställde
mig huru min välgörarinna — min andra
mor — ohaimhertigt srinderstyckades och
hennes blodiga lemmar kastades för de hung
riga hundarne I sådana ögonblick in
togs mitt unga hjerta af förtviflan jag blef
slum och ur stånd alt lära och de mest om
tyckta lekar förmådde icke muntra mig
Jag tyckte mig höra min kära Tutus välbe
kanta stämma jag trodde mig se henne på af
stånd vinka mig till sig och var nästan fär
dig att återvända till skogen
Ungefär tre år hade nu förflutit sedan min
återkomst till fädernehuset
En vacker afton församlade sig hela vår fa
milj på en slätt framför vårt hus för att un
der bar himmel njuta af den milda luften
Framför oss på ett afstånd af en fjerdings
väg utbredde sig skogen lik ett grönt för
hänge I hast hördes från densamma ett ge
nomträngande skri Jag for tillsammans
mitt hjerta igenkände den stackars luturs
röst
"Hvad är det för ett skrik frågade min
mor
"Sedan någon tid
svarade min far
"ha
de fördömda aporna åter börjat visa sig i
granskapet af vårt hus Men jag har tagit
mina mått och steg vi hafva alltid laddade
bössor i beredskap
Jag ryste vid dessa ord — håren reste sig
på mitt hufvud Med glädje skulle jag lia
gifvit mitt lif för att rädda min fostermor
man min höll sträng uppsigt öfver mig Det
var mig omöjligt att närma mig skogen och
om det än hade lyckats mig att bedraga vårt
ijersttfolks vaksamhet huru skulle jag göra
Tutu begripligt för hvilken fara hon utsat
te sig — Jag föll i förtviflan vid tanken på
inin vanmakt och kunde icke längre återhål
la mina tårar — Min far betraktade mig en
stund uppmärksamt bviskade min mor något
i örat — och man förde mig hem samt befall
de mig att gå till hvila Min säng stod nära
fönstret — jag hörde huru man löste gårds
bunden från kedjan och huru drängarne gin
go med bössor omkring huset En af dem
stadnade under fönstret — och bullret af
laddstocken samt hanans uppspännande nåd
des mitt öra En kall ångestsvett öfvergick
mig Med blödande hjerta hopknäppte jag
händerna och bad för min stackars Tutus
räddning
Flere dagar efter hvarandra utställde man
vakter mot Aporna Min qvalfulla belägen
het står icke alt beskrifva Jag miste dölja
mina känslor inom mig ty ingen skulle lia
förstått dem Alla talade ju med fasa och
afsky om det föremål som uppfyllde hela milt
hjerta
Slutligen tycktes mina föräldrars farhågor
småningom försvinna Nattvakterna voro ic
ke mera så stränga och upphörde slutligen
alldeles
Jag kunde dock icke länge vara lugn Den
tanken att min olyckliga fostrarinna kunde
blifva fången eller dödad försatte niig allt
jemt i en än g lig sinnesstämning — och hvar
gång jag gick till sängs lyssnade jag darran
de om icke någon bekant röst skulle låta
höra sig En natt föreföll det mig såsom kraf
sade någon sakta på fönstret — Jagsteg upp
och igenkände i månskenet — min goda Tutu
Huru skall jag kunna beskrifva för Er hvad
jag erfor i detta ögonblick — Glädjen att se
henne och farhågan att hon skulle blifva
fången bestormade ömsom milt hjerta Sakta
öppnade jag fönstret hon sträckte en ann emoi
mig jag fattade den och tryckte den mot mitt
bröst Hennes i öran de smekningar förnyade
hos mig lifligt minnet af mitt sorgfria och
bekymmerslösa lif i skogen I milt hjerta gen
ljöd likt ett aflägset eko den önskan att få
återvända till hålan i berge men min kärlek
till föräldrar och syskon behöll öfverhanden
Jag var då redan elfva år jag börj ide kom
ma till kännedom af min värdighet och oak
tadt min tillgifvenhet för den stackars Tutu
kände jag skillnaden mellan menniskan och apan
Sedan jag öfverliopat henne jned smekningar
sökte jag genom tecken göra henne begripligt
att hon skulle aflägsna sig Hon tycktes äl
ven ha förstått mig — ty hon hastade skynd
samt derifrån och försvann snart ur sigte
Från denna tid besökte den goda Tutu mig
ordentligt hvarje natt och våra sammankom
ster for t Co ro länge utan minsta hinder Jag
var van att vänta henne min skarpa blick
igenkände henne redan på afstånd oaktadt
nattens mörker och jag öppnade på förhand
föns i et Ofta öfverväldig >de mig sömnen —
>lå öppnade Tutu sakta fönstret hvilket jag
aldrig hade igenhakadt och väckte mig för
sigtigt genom en sakta skakning
"Ack mitt
hjerta anade icke den föiskräckliga händelsen
som på ett så sorgligt sätt skulle afbryta våia
sammankomster
En afton lekte jag längre än vanligt med
mina syskon Derföre insomnade jag hardt
så snart jag lågt mig Man säger att drömar
ne ofta för oss antyda det tillkommande och
alt själen liksom lösslitande sig från kroppen
har förmåga att uppenbara hvad under det
vakande tillståndet är oss förborgad t Denna
sägen är kanske icke utan grund men denna natt
hade jag åtminstone icke den lyckan att erfaia
miji själs aningsförmåga Ä nu i dag erinrar jag
mig lifligt den dröm jag då hade Jag dröm
de alt jag lekte med mina syskon och att
Tutu deltog i våra lekar
Ingen af familjen tycktes hysa afsky lör
henne hvilket annars gjoide mig mycket or .dt
Ivertom öfverhopade alla henne med smeknin
gar och min själ samm i förtjusning Druc
ken af glädje öfver detta angenäma skådespel
störtade jag i min fars armar och tackade
honom med tårar för detta rörande bevis pä
lians kärlek Plötsligt hörde jag ett för
färligt skri jag vaknade och sprang ur sängen
Framför mig stod min far i alla hans anlets
drag lag ett starkt utryck af vrede 1 venstia
handen höll lian ett brinnande ljus i den hö
gra ett blotladt sväid På afstånd hörde jag
ett jemmeiskri som efterhand blef allt svaga
re Jag igenkände min Tutus röst
Med fasa betraktade jag min far
"Jag lyc
kades icke nedhugga den fördömda apen
sade han
"men jag hoppas alt den icke hä
danefter skall störa din sömn
Min mor in
trädde i rummet
J 'llvad står på
utropade
hon "Fritz
's sängtäcke är be fläckad t med
blod
Hon sprang fram till mig
"liar
ingenting att betyda
svarade min far
"Då
jag gick förbi dorn till detta rum hörde jag
någon öppna fönstret Jag skyndade till min
kammare tog sa be In och ljuset och kom lyck
ligtvis tillbaka i det ögonblick då apan se
da» hon öppnat fönstret sträckte ut tassen
till Fritz Af alla krafter gaf jag henne ett
hugg med sabrin — och hennes ärra låg af
huggen framför mig men apan flydde undan
till skogen Jag tror dock hon förlorat lu
sten att göra vidare besök
På en lång stund kunde jag ej samla mina

Sida 7

tankar och visste icke hvad som tilldrog sig
omkring mig FöYst en stund derefter erfor jag
det genom min fars berättelse Med fasa betrak
tade jiig sängtäcket — den stackars Tutus
afhuggna arm läg vid mina fötter blodet
stelnade i mina ådror Min far upptog med
sabeLpetsen den blödande armen och kastade
den ut genom det öppna fönstret
Jjg kan icke erinra mi« hvad som vidare
hände jag tror att jag föll i vanmakt
Följinde dagen sökte mina föräldrar på allt
sätt skingra den soig som nedtryckte mig
— men jag föiblef stum vid alla deras smek
ningar 1 mitt hjerta bildade sig en bitter
känsla som på visst sätt stötte mig ifrån dem
Min kärlek far min far tycktes ha förlora
i innerlighet Jag kunde ej undgå ntt i ho
nom se en förföljare af min goda Tutu hvil
ken jag vant mig att ära såsom min välgöra
rinna På aftonen gick jag ut på trapp in
— minnet af gårdagen beklämde mitt hjerta
— jag ville ut i friska luften På gräspla
nen framför huset lekte vår gårdshund med
något som jag icke kunde tydligt urskilja
Jag vet icke sjelf huru jag kom på det in
fallet a i t ropa "apports och hunden som
var van att lyda frambar d ?n rundtomkring
afgnagna armen af min olyckliga Tutu Å
nyo förskräckligt upprörd af denna ryslig
anblick skyndade j ig derifrån lemnande mi
na tårar fritt lopp
Denna sorgliga händelse gjorde ett djupt
intryck på mig J ig upphörde att vara birn
och barnsliga lekar nade från denna stund icke
mera behag för mig Jag lärde flitigt men när på
hvilostunderna mina syskon ö 'fverlemnade sig åt
deras ålders glädtighet satt j ig ensam och tank
full och alla mina föräldrars bemödanden atl
förströ mig voro fruktlösa Om min olyck
liga Tutu hade jag icke erfarit något och
visste således icke om hon hade öfver
Irfvat vår sista sammankomst eller dött a
följderna af det grymma såret
T
-VT
.T g .sya- :- yyrr-jg-cT --
ANNO N S E R
TILL SALU FINNES
Från Stentrycket har utkommit och säljes i
alla Boklådor ä i Bdr 16 sk Bko
Lord BJooixifieids
PORTRÄTT
Af trycket har nu utkommit liäft i sk Bko
Förra Delen af Ekelunds
Försök till Lärobok i
NYA HIST
Af trycket har utkommit och säljes i Nor
in ms (k Engströms Bokhandel it 2 lidr Bko
Lbk
g
Lärobok uti
Allmänna Historien
af D :r H F J Estrup
Öf
Öfversättning
fg
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBOilG (k Comp a 2 Rdr 16 sk Bko
.skaldestycken
af Frans M Franzén 4 delar
Ds Z i örsta finnas äfven»
Z äfven»
Af trycket J har utkommit och säljes i bok
handeln
DEN SISTE
FRISEGLAREN
f
Pehr Sparre
S
p
Historisk Roman i 3 :ne Delar Svenskt origi
nal 4 32 Banko
I Bokhandeln nyligen utkommen a 3a sk
Banko
ENGELSKA STATSSKULDEN
dess
Inflytande och Förvaltning
f AIB
f
Med Företal om Statsskulds-systemets All
männa Grunder af C A A
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG et Cömp a I Hdr Bko Retfaerdigtedömelse
ai Henrik Wergeland» Poesie og Ilarakteer
Af trycket har nyligen utkommit och säljes
hoS ;W Lundequist (Myntgatan samt de fleste Bok
handlare i Riket Konsten att spela kort etc Första
häftet innehållande BILLARD SCHACK och BRÄD
SPEL 23 sk Bko Andra hattet innehållande WHIST
TRÄDKARL BOSTON WIRA och REVERSY 2 »k
Banko
Af trycket liar utkommit och säljes i WI
BORGS samt de fleste Boklådor a 24 sk Bko
dbk
RGS
Ny och fullständig Handbok
i Färgkonsten
äfkd Bihg inneh
g
tillegnad unga väfverskor med ett Bihang inneh åt
skilliga beskrifningar på iättet att uttaga Jläckar pä alla
slags tyger m m
Af trycket har utkommit och saljes a i liar
24 sk Bko i Hedboms Bok-och Musikhandel (vid Mynt
gatan C F Beckers Verldshistoria 9 :de delen (Ore
bro-up ^l
Fran trycket är utkommet och säljes 1 Holm
bergska Bokhandeln å 1 Rdr 2 sk- Bko G T Beckers
Verldshistoria 9 :de delen
Uti VY LUiNDEQUlSTS Bokhandel a 4° sk
Bko Tor be gynnare i lonkonsten jemte en kort Or
o-elverks-beskrivning af JOHNSEN och utdrag ur
*Abbé VUGLEBS inledning till Harmoniens kunne-
dom t-» i 1 ii
1 Normans Engströms Bokhandel
Aimé-Martiu Le /tres « Sophie sur la Physique la
Chemie et 1 'histoire Natur elle 4 vol
5 Bdr
Antoine Le animaux celebres 2 vol 2 Bdr
44 sk
Arlinconrt Vi comte d
Les Bebelles sous Charles
Vy 6 vol U Bdr 12 sk
Azais Cours de Philosophie general ou JEjc-
liiiltgdlle de tuS
Cours dpg
plication simple etgraduelle de touS
les faits de V or dre physique de
V or dre physiologique et de V or dre in
tellectuel moral et politique Q vol
20 Bdr
La Trente-deuxieme Demi-Brigade
Ghronique militaire du temps de la
republique 2 Bdr 12 sk
iSiBd24 k
20 B
Barginet A La Trente-deuxieme Demi-Brigade
Ghronique militaire du temps de la
republique 2 Bdr 12 sk
Barthelemy Nemesis Satir es 2 Bdr 24 sk
Berenger de Chansons 5 vol /ig 6 Bdr 12 sk0
— — — dito dito 5 Bdr
— — — dito dito 5 Bdr 24 sk
Biographie etrangere ou Gallerie univer selle
historique civile militaire politique
et l it ter aire t 2 vol 7 Bdr
Biographie des hommes vivans 5 vol 31 Bd 16 sk
Bonssnet de la connaissance de IDieu et de soi
mépie 2 Bdr 1 2 sk
Byron Lord Oeuvres complétes 2 vol f 22
Bdr 2 sk
Castil-Elaze M .JDictionnaire de
NLusique mödernet 4
Bdr 32 sk
Cavaignac Godefroy Dubois Cardinal Proverbe
historique Une tuerie de Cossaques
Scénes d "invasion 4 Bdr 16 sk
Chateaubriand Genie de Chris ti ani sme 4 vol 7 Bdr
2 sk
j >lo
'ise Tragedié 1 Bdr 12 sk
Choix de Poesies revolutionnaires et anti-revo
lutionnaires 2 vol 1 Bdr 44 sk
Code do V amour suivi du Co de penal de V a-
didJSlliéBd
V ap
mo ur redige j±ar de JS /loliére 1 Bdr
12 sk
1
Code Civil manuel• complet de la polztesse du
ton et des manieres de la bonne com
pagnie 1 lidr 12 sk
Code de la conversationt manuel complet du lan
guage elegant et poli 1 Bdr 12 sk»
Constant B de la religion considerée dans sa
source formes et ses developpe
ments 3 vol 13 Bidr 24 sk
Corbiere JE le Negrier aventures de mer 4
Bdr 36 sk
Af trycket har utkommit och säljes a 4«
sk Bko i Hedboms Bok- och IMusikhandel {vid IMynt
gutan BeligiÖsa och Politiska Trosbekännelser och
Sy stemer theor etiskt och praktiskt skärskådade En
Populär Af hundlin g Beligionens och Politikens vän
ner tillegnad af C P Agrelius
bldKhN
negf g
På Aftonblads Kon lord uti huset N :o 12 vid
Stadssmedjes ;atan
j
Suea Rikets Historia af Lager &ring \dnlar 4 ;o L
Hclr flfliiierva 13 häften med |Q hopparst bundnet
4 Hdr 52 sk Berggrens resor Z delar med kartor 4
Hdr Thunbergs t esor 4 delar med pl 2 Hdr 32 sk
Lexikon öfver lärda och namnkunniga utländska
män 5 delar 2 lidr 16 sk Tunelds Geografi 10 de
lar 5 Ii (fr Bko liomaner m Ji för billigt pris
Pä Aftonblads Kontoret Diverse Musikalier
af Clementi Haydn JSHahul m fl till facilt pris
Af khkih ljhA
y f fp
Af trycket hat utkommit och säljes hos A
WIBOItGr Comp k i Hdr 24 sk 13ko
C F Beckers VerlcTsfiistöfWy
$o«»itt a "Woltman ooh Meniel giffo del-Sa (Öiebre
Upplagan
yAf trycket har utkommit och utlemnas till
Prenumeranter hos A WIBORG et Coöip mot erläggan
de al 32 sk Bko t
häf£
II häftet a£
JOllDEN i Fysiskt Historiskt och Politiskt
afseende betraktad eller
Utförligt Geografiskt Lexikon
i fyra Band af THEODOR SUNDLEK
A-f trycket har utkommit och säljes hos A
WIBOilG Comp ä 6 Rdr Bko
Contorist uf Carl Criiger
öfvers af C A IGGESTRÖM
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp a 1 Rdr 24 sk Bko
Valda Noveller af W IlatilF
1 Tiggarflickan ifrån Vantes des Arts 2 Othello
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp h 16 sk Bko
p
Riddar Frans
Berättelse frln 17 .de århundradet af A v Tromlitz Ö£
vers af C
"W M
Annuals for i833
at A BOTTNIERS Bookshop Storkyrkobrinken Forget
menot Keepsake Friendships OfFering New Tears GifS
Landscape Annnal llitferary Souvenir Landscape An
nual The Amnlet Byrons Works ed by Th Moore
14 vol with Illustrations Edinb Cabinet JLibrary 9
vol .» with more new English works The latest cat2
logues are to be had and rekvisitions for all kind of
English books etc will promptly be executed at th«
same adress
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBORG Comp ä 32 sk Bko
F
p
Frans ysk Spr
°
k lära
ikbklidÖf
yp
efter nyare utrikes bruklig metod Öfvers med tillags»
ar Gust Wahlenberg
Frän trycket är utkommet och säljes i HOLM-
BEBGSKA Bokhandeln et i Bdr 16sk Bko Gud och
Evigheten Bön och Andaktsbok af Kaestner öfv er
satt af Fröberg 2 :dra uppl
Frän trycke t är utkommet och säljes i HOLM
BEBGSKA Bokhandeln ä i Bdr Bko Hotbergs Ko
medier Sjunde delen IJe föregående finnas ufven
Hos Hrr VjVibor Comp
JYlitscherlichs Lehrbuch der Kemi 2 Bdr 16 sk
Hist N utur elle des Animeaux sans Vertebres pur
Lamark 7 vol 50 Bdr
Tableaux des Petrijicutions de la Suéde 52 sk
Tabeller och Profiler öfver Höjdmätningar i Sve
rige och Norrige 1 Bdr
Anteckn under resor i Sverige och Norrige i fysik
och geognosi af Hisinger 5 delar med Tabeller 10
Bdr 4f j /c allt Bko
Al trycket liar utkommit och säljes hos A
WIBOilG Comp a i Hdr 12 sk Bko
RflfkA
p
Reflexioner öfver Svenska Ar
méns Organisation
I N EkhdlGl
g
I Normans Engströms Bokhandel Galcrie
Napoleon ou Collection de Portratts de Napoleon
et de sa T amilie ses contemporains les plus fameux
nu tion aux et e trängers 22 livraisons contenant Pft
portratts 29 Bdr 16 sk Bko
I JNormans £k Kngströms Bokhandel Kongl
Wet .-Akad Handlingar frun dess stiftelse till här
varande tid kompl uti 92 hfb 130 Bdr Svenska
Akad Handlingar kompl uti 19 hfb 49 Bdr 4 sk
Witt Ilist och Antiquit Akad Handlingar komvl
uti 15 hfb 50 Bdrt allt Bko
0 F
i iVormans Ck Engströms Bokhandel
bring Svea Bikes Historia 6 vb 20 Bdr Dalin
Svea Bikes Historia 41 >b .t 16 Bdr 32 sk Lagerbrin ?S
större sammandrag af Svenska Historien vb 4 Betr
Buhs Sveu Bikes Historia till K C ni XII :s
död 5
delar 4 vb 20 Bdr Botin Svenska Folkers Historia
2 vb 5 Bdr 16 sk Strinnholm Svenska Folkets Hi
storia under Konungarne a t Wasa Ätten t 5 delar 7
Bdr 3 sk Fryxell Berättelser ur Svenska Historien
5 delar 6 Bdr *2 sk GeyerK Svenska Folkets Historia
2 Bdr Bruzelii Svenska Historia v b5 Bdr Gran
berg Skandinaviens Historia under Konungarne af
Folkunga Ätten 2 delar 2 Bdr 52 rk Granberg
Skandinaviens Krigs - Historia 2 Bdr Granberg
Sveriges Historia i sammandrag med Konungurnes
porträtter vb 1 Bdr 36 sk allt Bko
Af trycket har utkommit och säljes i W
ISBERGS samt de flesta Boklador a 1 Rdr Bko
JMllbE
sta Boklador a o
JMovellberättaren En samling
af Historiska och Roman
tiska Noveller
N :o g inneh Trohet vinner Historisk Novell af W
Blumenhagen och Det stilla Huset En Student» äf
ventyr at Spindler
I Östergrenska Musik- oell Bokhandeln
Latcimsch Deatsches iiudUcutsoli-Lateiuisches Schul-

Sida 8

Wortarlmcli bearbeitot nack den grosseren Werke von
Forcellini Scheller Bauer und Kraft Z Rdr
Griechisch-Deutsches Handwörterbuch v Schmidt 2Rd
Deutsch-Griechisches d :o d :o d :o 2 Rd
Schul- und Rei«e Taschenvvörterbuch der Englischen
und Deutschen Sprache 1 Rdr 16 sk
d :o d :o d :o Der Französischen und Deutschen
Sprache 1 Rdr 16 sk
d :o d :o d :o Der Italienischen und Deutschen
Sprache 1 Rdr 16 sk
Keues vollständiges Französisch Deutsche» und Deut
sche» Französisches Taschenvvörterbuch von
"Weber z
Rdr
Rnssisch Deutsche und Deutsch Rtissisches Handwör
terbuch von Schmidt 4 Rdr 32 sk Jerome Do la Lan
dé» logarithmisch-trigonometrische Tafeln 1 Rdr Bko
Af trycket har utkommit och säljes i de fle
sta Boklådor samt I Elméns och Granbergs Boktryckeri
vid Österlånggatan midt emot Källaren Sveriges Vapen
a 28 ,k Bko
Pasi liv-Spel aren
IkRliä
p
ellar Scener ur Iranska Revolutionen är igza Norell
af Tromlitz
Af Stentrycket liar utkommit och säljes i de
flesta Boklådor ä 12 sk Bko uti fickformat
TURERNA
Uti de nu så brukliga Fransyska Quadrillerna eller
Fr anqai serna
Af trycket har utkommit och säljes å Af
tonblads-kontoret samt i de flesta Boklådor haft och
skuren k 5 sk B :co
RA
Röf V ar-Anföra ren
FR I DIAVOLO
fiföällhi
(med figur föreställande honom i strid med en Officer
hvilken besökt hans älskarinna som ligger afdinad på
en Soffa
En egendom af Säteri och Frälse natur ut
görande 5 hela hemman med underlydande 12 st jord
torp belägen i Rikets mediers ta landskap vid saltsjön
med 5 mil land- och 3 mil sjöväg till närmaste stad finnes
till salu på billiga vilkor Säljaren förbinder sig atti
5 år eller längre om köparen så åstundar betala i arren
de för egendomen fulla 6 proc för köpeskillingen När
mare underrättelse lemnar Kamereraren i Kongl Num
mer-Lotteriet Hr G Kihlstedt hos hvilken äfvenväl be
skrifning på egendomen är att tillgå
Å fasta Egendomen j \T :o 3 i Q v Glaucus vid
Skeppsbr emellan Johannis- och Gaffelgränderna med
»y ordningsn 50 samt å fastigheten N ;o 2 i Qv Laxen
med ny ordningsn ig vid Återvändsgränden i Maria
Församling mottagas köpeanbud till nästk Mars månads
slut af Hr Rådman R U Rinman
Ett utmärkt gentilt Flygel Fortepiano af Ma
hogony om 6 1-2 okt föreställande 2 Harpor samt en
modern mycket stark täckvagn bada pjeserna säljas för
ovanligt godt pris Närmare underrättelse lemnas i Soc
kerbiuksboden vid Brunkebergs Torg
Carl Nylén (N :o 2 Johannis Gränd försäljer
Kaffe Eng och Brasil Terres Socker i Tunnor9
Portvin Madeira Röda och Hvita Viner Gham
pagne Vin Fransk Sprit Batavia Arracky Lakrits
Sicil na Smacka Valnötter ock Spanska Nötter Kor k
i qvar tb al ar Tältduk Buldan gröfre lär /ter brun
beredde Fårskinn Stenkolstjära gröfre och finare
Engelska och Svenska slipstenar Konceptpapper
Skrif
pennor samt Italienska Marmor skif
v or
Verkligt godt gammalt Portvin och Madeira
a 1 Edr ig sk Rgds per butelj du minst x2 buteljtr
deraf tagest samt flere sorter Bordeaux Viner Ba
tavia Arrack och Fransysk Konjack allt till billiga
priser och af goda qvaliteter i huset N :o 32 vid
Skeppsbron Qv Glaucus hörnet af S :t Johannis
Gränd 2 tr upp
Veritabel Tarniesanost i Kryddboden vid
Jakobs Torg
En luftpump med några glas finnes till salu
e trappor upp i huset N :o 10 midt emot Vestra Börspor
teu
Premie Lärfter till ytterst nedsatta priser i
känns buteljer å7 sk Bko st halfkanns å z sk Bko St
samt Spillångor i Kryddboden vid Munkbrogatan
Eldfast L ,era samt ett större parti klädesfa
briks- och Snickarlimja i Pripps Kryddbod vid Rege
ringsgatan
Rödt Klöfverfrö
af förl års skörd säljes i parti hos C G Cantzler i hu
set N :o 4 vid Södermalms Torg
Skånska Sardeller
frän Engelholm ak ypperlig qvalitet i jemnlikhet med
den Franska Anjcvisen samt Skånsk Anjovis i kaggar
uti "VVedderbouriis bod vid Jerntorget
iÉ F
Underrättelse fis pS UngholmsVarfvet
Efi hJN
pg
Ett parti Näfver uti huset JN :o 2j vid 8vart
mangatan midt emot Tyska Kyrkoporten 2 :ne trappor
upp
G v ä s f r ö n
Hvitt och rödt Holl Klöfver Timothei Wicker Alsi
ke Väpling Luzern Vallmo säkra till utsäde töi facilast®
priser uti Ygbergs bod i Klara Bergsgränd
En Egendom i Södermanland med utmärkt
räcker balägenhet 4 mantal med g st Torp Säg och
Qvarn samt alla husen nybygda mod undantag ak Corps
de Logis Sä väl om köpevilkoren tom vidare under
rättelser om egendomens beskaffenhet och fö
rm Iner kan
erhållas i huset N :o 47 vid Kornhamn z tr upp
Romerska Antiqyiteter
bestlende af vaser lampor och mynt funne i nejden af
Neapel De är o att bese uti Borstbindareboden i Salvii
Gränd
F örhy dnings-Papper
h idii JF
y gpp
i större och mindre partier i J F Zethraei Kryddbod
vid Österlånggatan och Johannis Gränd
Holl Rof-Olja
till facilt pris i J F Zethraei Kryddbod vid Österling
gatan och Johannis Gränd
F
Franska Sviskon och
Katrinplommon
d låh
p
inkomne med senasta lågenhet till facila priser i J F
Zethraei Kryddbod vid Österlånggatan och Johannis
Gränd
Blanketter till Taxerings-formulär
säljas a i sk Bko st å Boktryckeriet vid Österllngga
tan midt emot Källaren Sveriges Vapen
Brasilianskt Kalle af bästa sort utvaldt godt
0 tullad t S t George Vin Amerikansk Souda fsom enligt
Hr Prof Pasch 's intygan hiller 20 pCt ren alkali eller
dubbelt sa mycket som den bästa Spanska Nyköpings
Messingstråd samt Björneborgs Fensterglas Buteljer och
Småglas på H J Oldenburgs et Comp Kontor i huset
N :o 20 vid Stora Nygatan
Två Rapphöns hundar och en Harhund Un
derrättelse i huset N :o 65» Götgatan och Postmästarebac
ken
GOD GEFLE AJVJOVIS
1 And Enblom» et Comp bod vid Brunkebergstorget
T It Y C K P A y P E Ii
till facilt pris uti Kryddboden hörnet af Westerlångga
tan och Tyska brinken
Holl Patent-Olja till nedsatt pris uti Maga-
it vid MlkildGtN
zinet vid Malmskilnads-Gatan N :o 17
Fb
7
Florsband m m
dii
till betydligen nedsatta priser i Kramboden hörnet af
Stadssmedjegatan och Salvii Gränd
MOGGA KAFFE uti korgar om circa 20
skalp direkte inkommet finnes pl Kontoret 2 tr upp i
huset N :o 6 Qvarteret Phoebus i Packhus gränden vid
Skeppsbron-
BKAUNSCHWEIGER HUMLA af god be-
skaffenhet på Kontoret 2 tr upp i huset N ;o 6 Qvart
Phoebus i Packhusgr vid Skeppsbr
Holländskt KJLöfVerfrö
till utsäde i "Webers Kryddbod vid Kornhamn
Bombasin Lustre af åtskilliga vackra färger
till i Rdr 4 st- aln jemte andra varor till nedsatta pri-
ser i Kramboden hörnet af Stadssmedjegatan och Salvii
Gränd
ÅSTUNJDAS KÖPA
Torna Ljus-Lådor köpas på Fabriken vid
Malmskilnads gatan N :o 17
4 lispund spritad ny ocli utsökt god Gåsfjä
der hvarom anmälan göres 2 tr upp i huset N :o 21 på
Hornsgatan å Söder
Den som har 1 2 3 4 5 6 7 9 16 och
18 delarne af Schiliérs Werke att aflåta torde derom in
lemna förseglad biljett till N :o 1 etc å Aftonblads-Kon
toret
Ett ungt vackert och felfritt ridsto helst
af raca och oriden Försegl biljett till Oriden torde
derom inlemnas å Aftonblads-Kont
UTJjJUDES HYRA
På en vacker och treflig Landtegendom Öster
ut frän Stockholm en mil sjö- och landväg kunna
2 :ne våningar med möbler till s ömmar nöj e fä hyras
— äfvensom mindre lägenheter Fisk mjölk och
grönsaker kan vid egendomen erhällas Frän gur
den gär bud till staden hvarje dag Underrättelse
fäs i Stenii bod vid hörnet af Tyska Brinken och
Stora Nygatan
Oti huset N :o 35 Qvart Cybele i hörnet
af Tyska Kyrkobrinken och Störa Nygatan Tvenne
försäljningsbodar pä nedra botten med dertill hö
rande bodkammare i den ena och magasin i den an
dra jemte disk och innanrede Närmare underrät
telse fäs i ofoaniinmnde hus i första väningen
Ett Kontor från och med d i April Be lä-
Senheten är vid Skeppsbron Närmare underrättelse
fäs pä Kontoret till höger i portgängen uti huset
N :o 52 vid Skeppsbron•
En lägenhet cirka i-3 dt Is mil utom Norr
Tull med Boningshus Ladugård Stall m fl uthus en
större väl häfdad trädgård med goda fruktträd och an
läggningar flore tunneland plantager äng och åker m m
upplates pä flere års arrende räknadt ifrån d 1 Okt
innev år Adress N ;o 17 i Ålands Gräliden
Hldd
7
Hagalunds Värdshus
NÅld
g
Adress N :o 17 i Ålands Gränden
Å
7 rä
EiV LADUGÅRD för 70 a 80 kreatur med
utfodring och dranktillglng vid en egendom 1 .4 mil
utom Norr Tull Adres» N :o 17 i Ålands Gränden
E11 glad ocli treflig våning af 5 rum kök
skafferi kållare och garderob d 1 April Härmare
öfverenskommelse kan träff
as i huset N ;o 4 2 tr upp
uti Johannis Gränd vid Skeppsbron
BORTKOMMET
Ur Gustafsbergs Fabriks Försaljnings-Maga-
sin pä Filia Nygatan bortstals genom inbrott Lör
dagen d g dennes kl emellan 2 och 1-4 till 4 e 77»
omkring 650 il dr Bgdsy bestående af 2 :ne st sedlar ct
50 Tidr Bko 3 st Assignationer a 20 Rdr Bko 10 0-12
st ct 10 Rdr Rgds s för öfrigt 2 och g Rdr Bko sedlar
1 och 2 Rdr
Rgds samt circa 100 Rdr Rgds i smäsed
lar JDen som kan tillrättaskaffa tjuf v en eller det
stulna erhåller hederlig vedergällning dä han an
mäler sig der stölden skett afven utlofvas veder
gällning till den som kan uppgifva den ringaste led
träd till tjufvens upptäckande samt att dess namn
skall blifva förtegadt
DIVERS K
En ung man som i 11 år varit på Kontor i
Stockholm önskar nu emploj pa något större Bruk» el
ler ock hos någon handlande i en af Sverige» öfrig®
städer ej Stockholm han åtager sig bokföring Svensk
och Tysk korrespondens och alla till handeln hörando
göromål Pretention I stor lön göres icke Den som
härå reflekterar behagade inlemna sin adress pl Stads
mäklar Nordblads Kontor vid Skeppsbron
Om ett fruntimmer med godt umgänge och
full färdighet att tala Franska Språket vill ifrån
Maj till Sept• män vistas pä landet uti ett heder9
ligt hus i grannskapet af Stockholm och emot
_
ät
njutande af rum tvätt uppassning och fritt vivre „
lära nägra personer tala nämnde språk sä kan ett
sädant fruntimmer lemna underrättelse om sitt namn
och adress i biljett till Tala Franska pä Aftonbladsi
Kontoret
Undervisning i dubbla Italienska Bokhålleri
vetenskapen och Arithmetik erhälles för modereradt
pris af en deruti lärd och praktiserad Kontorist d
anmälan göres i Herr Öströms Jernkramhandelsbod
midt emot Norra Vägen vid Skeppsbron
Hos dem som behagat att emottaga Listor
till Subskription ä de af mig dertill anmälde verk
far jag ödmjukast anhålla om de listors snaraste in
sändande till mig hvilka innehålla nägon namnteck
ning för denna åsigt sä beroende deraf
— Om Sub
skribenternas antal lojvar kostnadsersättning s«
kommer tryckningen att genast börjas och detta med
Minnes-Sängerna TDessa likasom de öfriga arbe
tena utgå 1 2 eller flera delar pä det att hvar och
en Subskribent mä vara i tillfälle att kunna afsäga
si2 fortsättningen om början ej svarar emot hans
vcAitan Wimmerby och lYLolilla d 4 TYIars iZZZ
Mh iK 1
Z
Ma 11 h ia s K je 11 enberg
Kongl Hof-Fred och Regem
Fast vid Skänska Kongl Dra
gon-Regementet
FllU
gg
För ett hederligt Fruntimmer eller en Ung
karl finnes till instundande flyttning 2 .ne snygga rum
utan meubler men med eldning och städning att hyra
uti Huset N :o 26 Qvarteret Wahrenberg hörnet af Störa
Wattugränd och Drottninggatan underrättelse erhilles
i samma Hus g tr upp dörren till venster vid trappan
Böcker ehartor gravurer lilhografier m m
införskrifva» från Danmark Frankrike och Tyskland
genom undertecknades försorg Allt bemödande skall
blifva an vändt att med möjligaste skyndsamhet få de
reqtiirerade sakerna hit och att priserne blifva st facila
en ogynnande kurs medgifver Resp requirenter behag
de med första aflemna iörteckningar pl hvad »om önskas
införskrifvet Stockholm d 5 Mars i85o»
NORMAN M
85o
NORMAN ct ENGSTRÖM
BÖCKER UTLÅNAS
pl längre eller kortare tid mot billiga vilkor i W
Lundequists Bokhandel vid Myntgatan Katalog ko
star häftad och skuren g sk Banko
Böcker Utlånas
i A BONNIERS Bokhandel så väl Svenska som utländ
ska af de nyaste utkomna
O
Ett stort Valsverk i komplett stind tjenligt att prässa
Läder Skinn och Papper Sjelfva rullarne äro af gjutet
jern 56 tum langa Atskillige konsts varf va de stora pla
tser till fruntimmershattar planböcker m m medföl
jer j Lotter härå försäljes till S Rdr 16 sk st på Af
tonblads- och DagbladsKontoren
Undertecknad boende vid stora slätten å
Kongl Djurgården på Värdshuset Taverny lemnar un
dervisning i Ridkonsten och emottager hästar till dre»
sering och inridning
LES HEINRICH
CHARLES HEINRICH
Stallmästare
Kungörelse
Den 26 Mars innev år kl 10 förm kommer vfci
Strömsholms Säteri att å offentlig Auktion till den mest
bjudande försäljas ett större parti ho
jemte något hö
frö Anstånd med betalningen lemna» till d 1 nästk
Okt för säkre köpare men för osäkre erlägges betal
ningen vid varan» afhämtuing Strömsholm d 2g Febr
1855
HOS Ij 3 H JERTA 1333

Sida 9

v o-sju r
Species fa c t i
l wist pcrso» hwcirs namn wi 'vilja belccknci med El fick det infallet alt for
söka sin lycka pä malmletning Sedan han trött sig hafwa genom kompatzens
anwiöning upptäckt en jernmalms-anledning font lofwade betydlig fyndighet grep
han sig an med ett af flere swärigheter atföljdt grufbrytnings-arbete som han na
gon tid med egna tillgängar ihärdigt fortsatte men inseende snart sin oförmåga att
ensam utföra detta företag sökte han förlag dertill hos en bemedlad köpman den
wi benämna med B Emellan dejze män afsiötö är >8 ^5 skriftlig afhandling
hwarigenom N till B försålde hälften af den uppfunna och inmutade grufwan
med tillhörigheten för 8 ,000 R :dr b :ko samt B utföste sig att jemte denna köpe
skilling lemna erforderligt penninge-förlag till grufwans bearbetande Med denna
försträckning förenade likwäl B det wilkor att om icke genom grufwans paräk
nade afkastning i jernmalm och dest försäljning sä stor inkomst kunde erhällas att
bade köpeffillingen för halfwa grufwan och det derutöfwer lemnade penninge-förlager
dermed blefwe med upplupen ränta till fullo ersatt till den 1 Oktober ,832 sa
stkulle N (grufwe-uppfinnaren wara skyldig att da återbetala allt hwad B till
skjutit ware sig säsom köpeskilling eller förlag med laga ränta
Genom denna afhandling blef alltsä B både bolagsman i grufwan och for
dringsägar hos sin medintrestent för sine utgifne penningar
Grufwearbetet fortfor sedermera med ospard kostnad En ansenlig masta sten
upphämtades wäl ur grufwe-öppningen men den bestod för det mesta i gråberg
och till det öfriga af sädan bergart som wäl hade någon liknelse af jernmalm men
wid anställde försök befanns högst oartad och till tackjernsbläsning alldeles oduglig
hwarföre icke något deraf kunde försäljas eller till nytta anwändas Icke desto
mindre dress arketet än widare under förwäntan som det hette att den goda fyn
digheten skulle pä djupet anträffas Men ingen duglig malm war der till finnan
des och hos förlagsgifwaren sedan han rädfört sig med kunnige personer stadgade
sig derföre den öfwertygelsc att företaget war alldeles mijzlyckadt
Höstetiden i83o hade B utom köpeskillingen 8 ,000 R :dr b :ko försträckt
N en lika summa till grufweförlaget och ägde således dä hos N en af denne
till riktigheten erkänd kapitalfordran af 16 ,000 ÄKdr b 'ko jemte derä upplupne
räntor och da wid denna tid grufwearbetet redan hade i det närmaste afstadnat
och ingen den ringaste utsigt war för hand nämnde betydliga summa kunde nä
Zonsin blifwa likviderad genom grufwanS afkastning aldraminst före den 1 Oktober
!83z sti återstod för B icke någon annan utwäg att afwärja den stora förlust
hwarmed ha» hotades an att till säkerhet för denna sin först twa är derefter till

Sida 10

betalning förfallna fordran begära inteckning i sin gäldenärs och medbolagsmans
då ägde icke obetydliga och gulden fullt motfwa rande fastigheter
Men denne bolagsman erkännande 1 ?uldenS riklighet bestred dock den af B
derföre yrkad- imecknwgssäkel-het I Rädstuiwu-Rätten blef efter omröstninA
^borgmästaren hörde till minoriteten inteckningen afstagen och märkligt nog
Rädstnfwu-Rättens beslut sedermera faststäldt af Hof-Rälten hwilket icke later förkla
ra sig annorlunda än genom wärdslösheten och ofullständigheteu i det fatt h warp a
B utförde sin talan
Maket fullföljdes derefter hos Konungen men N uteblef a inställelse-dagen
Kort derefter inföll den i Oktober i832 dä N omsider skulle göra rätt för sig
Genom skriftlig af wiltnen bestyrkt liqvidation erkände dä N alt han war sky k
dig B samma kapital-belopp hwarföre denne i September i83o hade sökt inteck
ning eller 6 ,000 R .dr b :ko men hwara räntan sedermera likwäl uppwext till of
»ver 5ooo R .dr Nu war aklrsä B :S fordringsräkt både ständig (will saga tiff
belopp och riktighet erkänd och till betalning förfallen och han borde da kunna
hoppas att hans begäran om inteckning för sa beskaffad fordran icke skulle göras
Widare stridig Wien hwad händer Nya förut okända parter infinna sig efter
inställelsedagen hos Kongl Majtt anmälande att N nägra dagar innan B hö
sten ar ,33o sökte inteckningen försålt de betydhgaste af sina fastigheter till si :i
nu mera aflidne broder hwilken likwak wid den tid han st3» hafwa de§e fastighe
ter af N inköpt och betalt enligt aflagd fattigdomS-ed saknat tillgäng att ens ned
salta en rev i sion shilling
Under äberopande af erhällne köpe- och fastebref ä be
rörde fastigheter hwilka handlingar under den twä-äriga rättegången om intecknin
gen sorgfälligt förlegades söka nu detze mellankommande parter göra B :S inteck
uingsrält twistig i afseende pä de fastigheter hwilka N till tln aflidne broder för
sålt SerMdt rattegäng angående deste köpe-afhandlingarS tillkomst och lagliga
cgenstkap torde icke kunna undwikas och N sjelf kröner flutet af sitt handlings
sätt dermed att han ehuru ä inställelse dagen uteblifwen i en ytterligare skrift söker
motwerka inteckningen i sin helhet
Författaren till denna uppsats ikläder sig laga answar inför domaren för desta
uppgifters enlighet med förhällandet och anser sig kunna utan fruktan öppet yttra
den ötwertygelse att N pä det mest illpariga om icke swekfulla sätt sökt bedraga
sin borgenär Att enär denne sednareS fordringsrätt war redan klar och till be
iopp
-t ostridig när inteckningen i83o söktes densamma dä icke hade bordt wägras
för det att fordringen ännu icke war till betalning förfallen emedan man icke begär
inteckning i ändamäl att utbekomma en förfallen
fordran hwartill exekutorn äger
meddela handräckning utan för alt till dest liqvid j ?er winna säkerhet för den
fordran man äger den må ännu wara till betalning förfallen eller icke att ifra
gawarande inteckning nu aldraminst lärer kunna assiaS da förfallotiden längt för
detta inträffat och ändtligen att inteckningen bör bewiljaö och galla med förmons-

Sida 11

STGCRHOL .M hos L I Hjerta ,833

Sida 12

rätt frän bett dag densamma söktes helst genom sednare inteckningars tillkomst den
samma annars icke j ?ulle tillskynda borgenären den säkerhet som dermed äsyftas
och hwartill han enligt lag är berättigad
Ofta hör man näringsidkare nu för tiden beklaga sig öfwer penningebrist och
kapitalistens obenägenhet att genom förlag utan öfwerdrifwen säkerhet understödja
nyttiga förelag men huru skall denna inbillade eller werkliga olägenhet kunna upp»
böra om ej bade domare- och exekutiva makterne warda sig derom att den som
klar och ostridig fordran äger mä till dest lagliga ratt blifwa förhjelpt — Alt
sa genom högsta domaremaktens snart förwäntade best ut i denna sak kommer att
ske derom kan man icke hysa något twifwelsmäl serdeles sedan Nedre Revisionen
pä skäl som swärligen kunna wederlaggas tillstyrkt ändring i Hof-Rättens besiut men
man har tillåtit sig denna framställning inför allmänheten för att derå wäcka deras
uppmärksamhet som icke med saken haft att skaffa men ändock med förhastade
opinions-yttringar hämtade fran ogrundade berättelser om rätta sammanhanget an
tyd t någon afsigt att pä sakens utgång utöfwa ett inflytande som de inbillat sig
äga under det parten sjelf med lugn anförtror sin sak ät Domarens samwete
och omitzledda rättskänsla