Aftonbladet Måndagen den 18 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-18
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-18
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-18
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-18
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 18 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Måndagen
den 18 Mars
priset i Stockholm för helt år ro R :dr halft år 5 R dr 3 månader 2 R :dr 3 .2 sk Banko Läsa Numror x s /t Banko Prenumeration och utdelnihg
r
Bladets Knntor vid Stadssmed /egatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgrand i Lindroths vid Norrlandsgatan och Essen
vid Söderma /mstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor till u sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
-
DÖDE
dekret Jonas Lind i5 d ;s 85 år
F cl Assistenten Primarie Kämnåren Olof Nord
strand 14 d :s 8i är
POST-KUNGÖRELSE
PO
Under den årstid då den mellan Ystad och Stock
holm inrättade snällpost är i gång koipma de bref
som ej öfverstiga i o lods vigt och äro destinerade
frän Stockholm till Karlskrona härifrån undantagne
alla Tidningar att afsändas med samma snällpost
till Öhrs gästgd och derifrån med serskild snällpost
till Karlskrona samt 2 :ne gånger i veckan från
Karlskrona till Öhr och vidare till Stockholm bör
jan med postgängen från Stockholm sker d 2 och frän
Karlskrona d 8 n April
LEDIGA TJENSTER
En Lärarebefattn vid Hillska Skolan å Barnängen
sökes hos Skolans Intendent J Reuter och Sekreter
W F Dalman
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Aktieägare i Ångfartyget töreningen sammanträda
hos Hofraarsk och Riild Gyllenhaal i huset N :o 18
Regeringsgatan 17 April kl 10 f m
Aktieägare i Nyköpings Saltpeterverk sammanträda
Mars kl 12 i Landshö .fdiiige-Residensbuset deist
LEVERANSER
För Kongl Flottans behof af Kronobeck bomull
ni m ni m auktion d 29 April kl 10 f ni inför
Förvaltn af Sjöärenderne och å befälh Amiralens i
Karl krona samt station befälhafvarens i Göteborg
kan >liei förseglade anbud emottagas äfven
ARRENDE-AUKTION
Kjöbi KlLKä
A 1-2 mtl Kjösebo i Kalmar L Krärmåla S och
Piparebost Lönnberga i samma Län och Lönnber
ga S- auktion April å Landskont i Kalmar
A Trumsl .bost Hederås 1 - mtl i Kronobergs Län
och Hornaryds S auktion 24 April å LandsKontu
ret i Wexiö
AUKTIONER
A en källarbyggriad tillhörande Upsala korrek
tionsinrättning aukt d 29 d .s närmare underr af
Kommin Dovertie i Upsala
Å 1 mtl frälse Säteri Hellered i Wedens Härad
Sandhults S och Elfsborgs Län jemte Wolfenforss
Jern- och Manufakturverk samt ålsk underl lägen
heter aukt 26 d :s ä auktionskamm i Kristinehamn
Å ane gårdar N :s 3 7 i Norra Roten af Enkb
pings stad 29 d ;s
OFFENTLIGA STAMNINGAR Å BORGENÄRER
Wilske II .R all Kyrkoli Lars Godheniii i Gök
hem 2 rttgd af T c 6 m fran ,5 si-tl Jan
Bergs HR afl Prosten A Sj
-elan Jert till ur t T
d 17 April
Köks H R
Nils Simonssons i Högaholm 2 rtlgd
c 6 mån från 16 Okt 18 »2
As H R 1 .0 afl B Larssons i Mårdahcmmil 2 rttgd
af Ting c G mån från 16 Okt 18Z2 2 :0 Sven Jo
hanssons i Lund Toarps S 2 rttgd c 0 mån från
4 .lan i833 och 3 :o A Anderssons i Draered Lycke
gården 2 rttgd e 6 mån från 17 sistl Jan
Skara R .R :s i Rådm H J Sandbergs afk den 22
April
KALLAS
Förre Husaren J Fr Leikell till Malmö Lands
Kansli inom 3 mån eft 3 ann ang skuldfordran
All Jungfru J Strandbergs arfvingar till Göteborgs
R .R inom 1 månad efter 3 annons ang ut ökning af
en intecknad fordran hos arbetskarlen II P Isberg
Per Larsson i Bodsjön och Skurun till Östersunds
Landskansli inom 3 mån från 3 annons
De af Börstils och Gräsö församlingsboer som äro
skyldige alt underhålla de allmänna vägarne inom
samma församlingar till d G Maj kl 10 f m å Råd
huset i Östhammar
Hr D F Björnberg n till en ut mätning--aukt som
hålles d 17 April vid Asaka Herrgård i Barne H
lunch af ett utaf Anders Rising d 10 Jan 1823
till Enkan Rising utg skuldebref å 4 ^S Rdr Rgds
inteckna dt uti tomt och gård N :is 2 et 3 qvadraten
Saxen i Norrköping att inom 2 mån fr 1 ann af
lemna det till klädesstopparen L G Dahlberg i
Norrköping
Ägare till en på 11 sidan af Solberga Kyrka i Lunds
Stift murad graf frän äldre tider tillhörig Grefl
Lewenhauptska fam på Thorsjö gård att anm sig
inom år från 12 Febr lins Kyrkoherden Bened Pet
tersson i Solberga
Sjöm Karl Pettersson till Gefle K .R inom år fr
i ann ang äk tenskapssk
Afsked Gardisten Lars Ersson Salin inom år till
sin hustru
Ägare till grafställen i Jerfsö kyrka £böra tillkän
nagifva om de vilja besörja likens och grafslenarnes
bortförande eller ej b >s Kyrkoh Erik Agrell
Tillfallet Tingsskr L F Malmgrens broder ut
bek af A M Lagergren å Wexiö och Örsholm
Tillf barnen efter afsk Soldaten S Svensson Sund
ti .rpet Kojan inom Röks S anm hos Enkan He
lena Nilsdotter ä Skeninge Rök et Torpet Kojan
FÖRMYNDERSKAP
DRS
F Gästgifv G Holmberg under Landsfiskalen G
Ljungd .rfs Nyköpings R .R
Arbetskarlen A Guth underj Snickar Carlstedts
Wimmerby R .R
Bonden Per Mattson i Simundö under Säteriäga
ren Jan Petter Lännberg ä Länsö Frö-åkers H R
Bonden Matts Hansson i Ö Tvärnö och hustru
und Bönderue Hans Hans ons i Björnäs och Anders
Hanssons i Östensbo Frösåkers HR
• Bonden Anders Olofsson i Edeby und Bönderne
Matts Mattsons derst och unge Erik Mattsons i Ren
gerni» Wäddö
°ch Häfverö Skeppslags T .R
HA NDELS-BOLAG
Ingånget af Johan et Carl Ohrvall i Falkenberg
und firma J» et C Öhrvall
Afl B Erik Stenbergs handelsrörelse i Arboga farts
af dess enka
o
DOMAR I KONKURSMÅL
åRRi SkLAd
o
Westerås R ,R :s i Skepp Lors Anderssons enkas
ech Hattmak C F Runcjyists afk i5 April
BOUPPTECKNINGAR
Efter afl Assc .-s J E Stålborg anm i Stcrbh
å Kaggeholm eller hos Lagmannen Lychou i Stock
holm inom lG April
Efter afl Grossh John Burgman anm å sterbhu
sets kontor före Mars månads utgång
De som hafva oafsiutadc affärer med afl v Amir
m 11 von Schantz kunna uppgöi a dem med Majoren
Grefve Carl Posse adress Kalmar Björnö
INBETALNINGAR
Af skulder till Snick och Skatullmak P Ers
son Sundells konkursmassa böra ske inom medlet af
n April till undvikande af lagsökning hos Jcrnkr
handl J Carlsén i Stockholm
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Afl Svarfv Lundströms 23 d ;s på Tidlunds kall
i Upsala
Handl A Anderströms 16 April kl 11 f m hos
Källarm Alsterberg i Falun
Afl- Handl G Cederstedts l Maj i Handl Thi
landers hus i Ulricehamn
Handl S F Michaels 8 Maj hos Enkefru Holm i
Hjo
SPEKTAKEL
I dag Ett ögonblicks oförsigtighet och Den Un
na Arrestanten
MASKERAD-BAL
I Kgl Teaterns salong d 23 d :s
KONSERT
Uppföres å Stora Börs-Salen 19 d :s af Charlotte
Grönvall
SAMMANTRÄDEN
Coldinu-Ordens 4 afd 20 d :s till middag
Svea-Ordens 4 grad d 20 d :s kl 6 c M
Neptuni Orden 20 d :s kl 6 e m
k
p
Neptuni Orden 25 d :s kl 12
DILIGENCE |T1LL UPSALA
Afgår fyra gånger i veckan neml Tisdagar Ons
dagar Fredagar och Lördagar samt ätergår från Up
sala samma dagar kl 9 f m
DET ENGELSKA UNDERHUSET
Sista Engelska posten medförde berättelser
om åtskiHiga intressanta debatter i Underhu
set hvaraf ett och annat förtjenar att medde
las så långt utrymmet inedgifver
I Underhusets session d 27 ingaf Hr John
son en petition om stiftande af en lag för ett
noggrannare iakttagande af sabbatens helgd
Hr Johnsson yttrade i ett kort tal att peti
tionen ingalunda åsyftade någon inskränkning af
folkets oskyldiga nöjen utan afsigten tvertoin
vore att bereda dem tillfälle till en verkligare
njutning deraf
Hr 0 'Connell förklarade sig böjd understöd
ja petitionen så mycket mer som den öfver
ensstämde med en allmänt uttalad önskan Det
vore icke meningen sade han att förbjuda o
sVyidiga nöjen på Söndags-eftermiddagarne Ti
tan endast att upphäfva det tyranni som tvin
gade personer i tjenst hos handlande eller an
dra näringsidkare att offra hela söndagen til
arbete och således "tvertemot deras samvete
begå sabbatsbrott
(hör
Atskillige talare förklarade .sig emot petitio
nen men i synnerhet Hr Cobbet som påstod
att den fattigare klassens intresse deri blifvit
helt och hållet förbisedt
"Nästan hvarje fat
tig man
sade han
"har en liten åkerteg el
ler täppa till hvars uppbrukande han ej hade
någon tid ledig utom söndagsmorgnarne
"Det
vore många arbeten såväl på landet som i sta
den hvilka nödvändigt måste förrättas på
söndagen ,_
såvida ju a a ej ville blottställa sig fot-

Sida 2

förlust Han ansåg den bestående lagen det
ta ämne fullkomligt motsvara förnuftets och
billighetens fordringar Enligt hans öfverty
gelse skulle hvarje lag som blandade sig i hus
bondens och tjenarens inbördes förhållanden
»vilkorligt leda till en villervalla som aldrig
toge ända
"Om en lag förbjöde att använda
tjenstefolk till arbete på Söndagen skulle icke
då en kokerska kunna säga till sin matmoder
att hon icke ville laga till middag för den da
gen Man ville endast förekomma Söndags
arbete af tjenstfolk hos handlande näringsid
kare och handtverkare men vore icke en så
dan lagbestämmelse orimlig såvida den icke
äfven sträckte sin kraft och verkan till alla en
skilta familjer (hör hör "Än gentlemännens
kuskar och betjenter Vore icke de äfven en
klass arbetsfolk som hade ett rätt strängt ar
bete vid promenaderne i Hydepark till exem
pgl (hör Oaktadt deras granna ståtliga klä
der vore ingen tvifvel att de ju tio gånger
hellre skulle stanna qvar hemma hos pigorna
(mycket skratt Ville huset sysselsätta sig med
lagskipning emellan fruarne och deras pigor
så skulle snart ett lagstiftnings-system uppkom
ma som alldrig haft sin make i något land
Hr Hodson slutade diskussionen med den
förklaring att den värde ledamoten som ta
Jat nyss före honom hade öfverilat sig i sitt
omdöme om petitionens afsigt Han vore för
vissad att dess framgång skulle af hela landet
•mottagas méd bifall (hör hör hör Det
vore nödigt att Huset toge kännedom oin
vidden af faran innan detogillade petitionen och
ett lagstadgande som försäkrade tjenaren om
nödig vederqvickelse efter dess arbete kunde
i intet afseende medföra några betänkliga följ
d«r (Forts e a g
STOCKHOLM
Den 18 Mars
Kongl Krigs Hof-Rätten har nyligen medde
lat Utslag i det bekanta brottmålet angående
4en för namn förfalskning å åtskilliga reverser
anklagade och sedermera afvikne Löjtnanten
Hermanson Läsaren torde erinra sig att detta
mål redan förut väckt ett allmänt uppseende
genom det ljus som ransakningen spridde öfver
procenteri-rörelsen här i hufvudstaden Det
är afven kändt att Hermanson under rättegån
gen blef ställd på fri fot emot tvänne personers
borgen Härvid förekom den serskilda omstän
dighet att löftesmännen hade i borgesskriften
bifogat som orden lyda
"det uttryckliga vil
"kor och förbehåll att i allt fall ingen af dem
"iklädde sig skyldigheten alt betala eller an
"svara för bemälle Hermansons gäld
Krigs
Hof-Rätten har derföre icke eller kunnat åläg
ga dem att betala beloppet af de örnstämda
reverserna men deremot har Hof-Rätten an
sett sig icke kunna undgå att ålägga löftes
männen ansvara för de böter hvartill den dömt
Hermansson och hvilka uppgå till icke mindre
belopp än 16 ,702 R :dr 10 sk 8 rst Banko
Det är sannolikt alt Löftesmännen ämna an
föra underdåniga besvär emot detta beslut så
som i deras tanka stridande emot det förbehåll
borgesskriften innehåller och det skall blifva
intressant att erfara slutlig» utgången som blir
ett prejudikat för bestämmande af den ozriivi
slade frågan huru långt förbindelsen af en bor
gen för person i brottmål skall anses sträc
ka sig
Vi sluta i dag vårt sammandrag af Styrel
sens öfver Motala Verkstad anförande till Pro
tokollet vid Göta Kanalbolagsstämman
Sedan verkstads Styrelsen såsom vi sett af
det föregående besvarat de anmärkningar soui
blifvit gjorda i afseende å planea för verkstadens
anläggning äfvensom emot Hr Fraser öfvergår
den lill hvad som blifvit yltradt emot sjelfva
förvaltningen och främst den anmärkning som
blifvit gjord i Dagligt Allehanda-artikeln alt
Grefve Platen vid slutet af sin lefnad hade va
rit betänkt på en annan organisation af verk
stadens förvaltning Styrelsen upplyser att
motivet varit helt annat till den serskilda Sty
relsens inrättande De utländska mästarne bi
bchöllos af honom ända till slutet och efter
hans afresa till Norge 1828 vid fullt ut sam
ma inflytelse som förut Men i Maj 182c öka
des denna Styrelses personal med Majoren
Grefve A von Rosen som hade anmält sig alt
få arrendera verkstaden och hvilken Grefve
Platen ansåg böra derförinnan på sådant sätt
göra en närmare bekantskap dermed Grefven
erhöll af sådan orsak uppdrag att hafva inse
ende öfver arbetenas ledning och verkställighet
oeli denna Styrelse fortgick nära ett år efter
Grefve Plåtens frånfälle Det var Vmder den
na tid säger Styrelsen som de utländska mä
starnes befattning tvärtemot Grefve Plåtens
bestämda föreskrift inskränktes och som ett
förhållande uppstod hvilket mäktigt verkade
på det helas gång i synnerhet då den befal
lande icke oafbrutet fanns på stället
I detta skick emottogs verkstaden af nu v
Styrelsen sedan det tillämnade arrendet af skäl
som äro bolaget kända och i Direktionens pro
tokoll förvarade icke kunde gå i verkstäl
lighet
Styrelsen medgifver att den vid sitt tillträde
emottog många beställningar men förklarar
tillika att just denna omständighet gifvit an
ledning till en mängd af de svårigheter hvar
med den sedermera haft att kämpa emedan
de varit allt för många och för tidigt åtagna
för att enligt kontrakt kunna lefvereras i verk
stadens då ännu ofullbordade skick Man ha
de fört n v Styrelsen till last att 7 ångma
chiner via Grefve Plåtens frånfälle voro under
arbete och att största delen af hvad sedan
blifvit yerkstäldt då redan varit beställd t
"Om
detta vore sannt hvilket det icke är och
hvilket beställningsböckerna vid verkstaden bäst
utvisa hvad annat vitnade det om än att den
na Verkstads-Styrelsen fullbordade den förras
åtaganden och huru kunde det verka till den
anklagelse att n v Verkstads-Styrelse skall
lida brist på förtroende Om någon beställare
blifvit afsk räck t ifrån Motala verkstad hvad
annat hade vållat detta än det oundvikliga
dröjsmålet med fullbordandet af de många och
på sätt nämudt är för tidigt åtagna beställ
ningarna den ökade dyrhet som deraf vållats
och de invecklade förhållanden med liqviderna
som äfven blefvo en följd dels af samma dröjs
mål och dels deraf alt Disponenten sjelf var
en af beställarne Hade n v Styrelse ej låt■ 1
varna sig af dessa förhållanden ifrån att in
blanda sig i vidlyftiga beställningar innan de
väsentligaste verstäderna kommit i full ordning
så hade Motala nu kunnat vara lika inveckladt
genom ouppfyllda löften om ,beställningars full
bordande som det var för tre år sedan ty
öfverflöd på- beställningar hade då icke ute
blifvit Men Styrelsen hade haft i alltför friskt
minne följderna af ett sådant handlingssätt
för alt kunna ledas ifrån den föresats den ge
nast vid ariträdet fattade att först reda sig
ifrån den gamla och framför allt fullborda
verkstaden innan nya förbindelser ingingos
Att verkstaden under tiden hal t fullt upp af be
ställningar kunde bäst intygas af den perso
nal som stundom fått fortsätta arbetet ge
nom natt och dag Blott vid förra årets slut
då de mest bråda beställningarne blifvit full
bordade och detta jemte det färdigblifna gju
teriet lemna t rum för mycket ökade beställ
ningar hade en period sjnls inträua då icke
alla verkstäderna skulle blifva fullt- sysselsatta
hvilket dock egentligen härrört af en opåräk
nad långsamhet med definitiva uppgörandet af
den nu åtagna beställningen af tvenne 5o hä
stars ångmaehiner och denna period hade be
gagnats till förberedande åtgärder för 2 ang
machiner al 3o hästars kraft som förlagsper
sedlar hvilka innan kort torde komma till pass
Styrelsen kommer härefter till hvad som
hlil \it anmärkt medelst jemförelse med ISykö
pings faktori der beställningar hade erhållits
till betydligt värde medan de saknats vid Mo
tala Styrelsen förklarar sin tillfredsställelse
öfver detta faktoris framgång och tror att Mo
tala uppfyllt en stor del af sin statsekonomi
ska bestämmelse som normalverkstad då den
ger anledning till andra verkstäders uppkomst
efter samma ide
och hvilka kunna draga parti
af Motalas elever och arbetare men hvser til
lika den öfvertygelsen att dessa nya anläggnin
gar äro så långt efter Motala i tillverknings
förmåga att de icke kunna fråntaga det sina
beställningar Härvid omnämnes att vid Nykö
pings faktori för närvarande arbeta Irenne Sven
ske verkmästare som alla tre arbetat inom Mo
tala verkstad 4 plåt- och kopparslagare 3 mo
dellsnickare en smed och 8 filare af hvilka
de fleste förvärfva t mycken skicklighet under
3 års arbete vid Motala verkstad Detta näm
ner Styrelsen såsom en vederläggning af det
inkastet att Motala icke skulle vara en nyttig
bildninganstalt för inhemska meehaniei machi
nister och jernarbetare
I anledning af de beskyllningar som blifvit
Styrelsen gjorda om prejerier och krångel med
beställare listigt uppgjorda kontrakter o s v
om processer som följd deraf samt de ex
empel som derpå blifvit citerade svarar Sty
relsen att bolaget sjelf lomme i tillfälle in
hemta förhållandet med Post-ångfartyget Mo
tala hvilket ser ildt skulle framställas livad
ångfartyget Rosen angick så vore dermed för
hållandet att en liqvid af 1617 Rdr återstod
som nödgat Direktionen till lagsökning å be
ställaren men Styrelsen hade här snarare vän
tat ett ogillande för sin eftergifvenhrt med
hela denna liqvid som var betingad att ske
efter bok och räkning men å hvilken Styrel
sen medgifvit en icke obetydlig rabatt Exemp
let med Göta Elfs mudderverk förklaras helt
ikelt för en osanning jNä ^on pro :ess härom
har aldrig uppstått Just detta Göta elfs mud
derverk hvars ändamål har ett för Göta Ka
nalens begagnande högst vigtigt intresse och
derföre mera än någon annan beställning legat
Kanal-Direktionen om hjertat vore di t mest
talande bevis Styrelsen kunde andraga för den
obehagliga ställning verkstaden genom hopade
beställningar hade iråkat dä oaktadt idkelig»
påminnelser såväl från Göta Kanal-Direktio
uen som Göta Elfs Styrelse hvarom verksta
dens korrespondens och protokoller bära vittne
och med det serskilda åliggande Verkstads-Di
rektören såsom tillika Ledamot af Götaelf
Styrelsen hade att befordra saken ett sådant
dröjsmål jdoek ieke kunnat undvikas
— Någon
process oin Brefvens blåsmachin hade lika litet
egt rum utan endast en korrespondens med
jemkningar och förklaringar Till bevis om
machinens beskaffenhet som blifvit klandrad
produceras ett betyg af Hr Bergs-mekanikits
Gust af Uhr som fördelaktigt vitsordar dess
styrka lediga gång och utan anledning till an
märkning i afseende på vätte ,idl ilten
De anmärkningar hvilka blifvit gjorda emot
verkstadens nuvarande disponent hänskjuter
Styrelsen till våra nu kända vetenskapsmäns in
tyg om hans metallurgiska kunskaper hvarom
lians praktiska skola verkstadens alla förhandlin
gar dess protokoller och korrespondens bära vitt
ne äfvensom allt hvad under hans tid blifvit ull

Sida 3

verkstadens fullbordande och handtevingens jem
na l >mli 'ifvan4t« ulrättadt
Det hade bland annat äfven uppgifvits att
eleverne voro få och missbelåtne Styrelsen
upplyser att utom de fyra jernkoutors-ele
verne för närvarande äro engagerade elever
4 vid ritkontoret i i modellverkstaden i i
gjuteriet och 5 i fifaréverkstaden som
handledning hvar
timmar erhåll
utom
under
undervisning i a-
som
sitt arbete
vissa
ritmetik algebra elementarfysiken och meka
niken af samma lärare hvilken å andra tim
mar leder den för verkstadspersonalens barn i
böl jan af år i8j2 inrättade v .exelundervisnings
skola och dessutom hvarje Söndagseftermid
dag informerar de arbetare som önska begag
na si» af lians undervisning Att deri omnämn
de skicklige Svenske verkmästaren skulle (inna
sig tillbakahållen förklarar Styrelsen för sig o
kändt och cinolsäges detta dermed att han hade
erhållit anbud att efterträda llr Fraser då frå
ga en gång uppstod att denne skulle återresa
till England Hans aflöning i början 3oo K di
B :co har under 8 ii y år successivt uppgått till
1 ,333 II dr 16 sk samma mynt
Vi lin icke fömt kommit att omnämna och
icke 11 e I 'er sett någon af de andia tid in nya i —
lis göra det att vid den fete ti M Konun
gen s- >f sistlidnc Thoiwlag Fl K Höghet
JKronPi in-es ^ans födelsedag äfven ett antal al
Harmoniska sällskapets Ledamöter voro in vi
terade samt att de efter slutet af den kon
sert s m d *nna afion uppfördes sjöngo åt
skilliga af de utmärkt vackra körer for karl
röster som endast inom detta sällskap kuiiua
med sådan (ullkowlighet utföras
att der
e blott i
f
Med sann tillfredsställelse erfar man det sätt
Kongl iiommerse-Kollegium vidtagit alt fä
utrönt huruvida våra Fabriker förmå förse
Nationens behof af sådana artiklar hvarpå
desse ensamma hafva monopol ium Emedler
tid framstår genast den anmärkningen huruvi
da de få af Stockholms Minuthandlare
som blifvit hörda kunna anses hafva nog sak
kännedom ill de upplysningar san af dem
erhållas kunna anses fullständige for
på grunda ett bestämdt omdöme icl
Stockholm och dess grannskap der de visserligen
torde känna förhållandet utan öfver hela Sveri
ge Man synes således hafva skäl till den ön
skan att äfven sakkunnige affärssi än i provin
serne måtte blifva hörda uti dessa angelägen
heter synnerligast i hvad som angår nödvän
diglietsartiklarne bland hvilka för tillfället
torde vara nog att nämna kattuner j flanell och
xnlladt Engelskt Postlin De större stapel
städernas handlande skulle om de blefvo hör
de utan tvifvel kunna yttra sig om behofvet
af dessa artiklar och i hvad mon detta fylles
af inrikes produktionen samt någon motvigt
derigenom erhållas emot visse Fabrikanter som
i Ins :s tanka nog ensidigt och skråinessigt för
svara sina monopolier Af Kattuns-Tryckerier
vilja de gerna skryta med 4 stycken likväl
finnas verkligen icke mera än tvänne annat än
på papperet Insändaren vill icke tillåta sig
bedöm ma i hvad mon desse kunna furnera
Stockholms behofver Vederbörande kunna läll
underrätta sig att deras tillverkningar hvar
ken synas eller efterfrågas i Laudsorterne De
som der finnas äro antingen konfiskerade och till
cz vai blifvande i riket försålda varor eller ock rent
af sinuglade Detta bör ej väcka någon för
undran Det är tvertom ganska naturligt att
då varan dr nödvändig si finnas äfven spe
kulanter tillräckligt för att anskaffa henne
(Insändt
O ni behof
vet och tillförseln a vissa
manufaktur- artiklar
fd
Engelskt flanell påstå Fabrikanterne skilja sig
från det Svenska endast deruti att det är nå
got mera blåhvit t Della förmena de är väl
icke så svårt att åstadkomma om de blott fin
g o anstånd till hösten Skilnaden är dock a
mera betydenhet och vid jemförelse i flera af
seenden synlig för den okunnigaste Besynner
ligt desutom uti
budet till införsel
verkningen deraf under
oo är har flanell varit för
hvarföre har då icke till
denna långa tid blifvit
öibättrad och hvarföre skulle det just kunna
ske nu till hösten Nej så länge förbudet exi
sterar är icke värdi alt tänka härpå flanell
tillverkas endast i Stockholm och det är der
före lätt att få veta huru många hundrade al
nar som årligen produceras för att derefter
granska huru inånga tum som tillfalla hvarje
person af dc högre och medel-klasserna hvil
ka kunna anses dageligen till helsans bevaran
de begagna denna artikel
Ägar ne af de tvenne Postlins Fabriker som
finnas påstå äfven att deras tillverkni igår kun
na jeiriföras med de bästa Engelsk i Betyg
häröfver af utmärkta vetenskapsmän ha äfven
producera Is Man drager icke i tvifvelsmål
dessa belvgs tillförlitlighet för de pjeser son
b .ifvit pröfv-ide lör tillfallet äfven medgifve»
gerna att Rörstrands Postlin under sednare
aren mycket förbättrats men allmänheten t ve
kes ännu icke la öl Ver tyga t sig att det Sven-
Engelska aro fullkomligt jemngod
ännu en annan omständig
på det ut-
ska och
Det är dessutom
het som talar ernat en hög tull
ländsk a post linet Om Tullbevakningen kom
iner att fortfara lika verksamt som under för
lidna året krin kusterne och än vidare för
bättras på Norrska gränsen hvarest mycket
Postlin insmuglats så kunna de tvänne Sven
ska Fabriker son redan hafva god syssel
sättning omöjligen furnera Nationens behof af
kulört oäkta Postlin ty bruket af samina har
på de sednare io åren ofantligt tilltagit .» Alt
icka dess införande vore då detsamma som all
reta till brott Si förhåller det sig äfven med
kattun er enär erf-renheten visat att varoi 'som
äro nödvändiga i dit fall inkomma på étt eller
annat sätt Då nu dessutom Fabrikanterne
påstå att deras varor säljas vida under de ut
ländska belaggde med måttlig tull så riskera
de ju allsintet vid att kon ku rera med dem
och en både nyttig och nödvändig täflan upp
kommer som i motsatt fall måste uteblifva
emedan Recjvirenterne åtminstone uti Landsor
terne måste j å sätt och vis både tigga och be
tala sina behof och det är naturligt att den
som kan sälja allt hvad som han hinner åstad
komma anser öfverflödigt att vidtaga ytter
ligare förbättringar som medföra några kost
nader
Om tygstu /vars undantagande från
omstämpling
Kld
pg
Sedan Kongl Maj t uti Nådigt bref af den 27
Oktober sistlidet år medgifvit vissa förändrin
gar i tullstämplingssättet samt ett års förläng
ning inom Stockholms stad af den i allmänhet
föreskrifna varustämplingsterminen c cli tillika
infordrat General-Tull-Styrelsens underdåniga
utlåtande huruvida samt under hvad vilkor
och kontroll tygstufvar af bestämdt ringare
alntal må kunna från omstämpling undantagas
har Tull-Styrelsen af sådan anledning uti un
derd skrifvelse af deri 8 December tillstyrkt
att tygstufvar af till och med 5 alnar i läng
den må från omstämpling frikallas men att
denna undantags-rättighet varder till hufvud
sta len inskränkt liélst anståndet medjomstäpm
lingen icke sträcker sig till öfriga orter i riket
hvarest följaktligen ej eller berörde rättighet
hunne inom den allmänna terminens slut be
gagnas äfvensom Styrelsen ansett några andra
villkor
derliga
villkor
derliga
och kontroller härvid icke vara erfor
än Tullljenstemännens i författningar
ne stadgade undersökningsrätt och godsäga nies
jemväl deri bestämda äfventyr i händelse ostämp
lade eller med aflyst stämpel forsedde väfna
der utöfver den för stufvar antagna maximi
längden skulle upptäckas
Vid pröfnin
ne Februari har
5 af denna fråga den 16 nästlid-
Kegeringen lill förebyggande
>f det besvär och den omgång som ofvanbe
rörde omstämpling otvifvelaktigt måste för va
ruägarne och Tullljenstemännen medföra tillå
tit att sådane tygstufvar utan afseende på det
alntal de innehålla å hvilka den gamla tull
stämpeln orubbadt qvarsitter må intill slutet af
innevarande år i Stockholm från omstämpling
undantagas Vid nämnde termins utgång skola
de af General Tull-Styrelsen nu föreslagna åt
gärder dem Kongl Maj :t gillat s-ttas i verket
RaleidosKop
-11
GUSTAF eller MASKERADBALEN
Under denna titel har på Operateatern i Paris
r den s k Acadernie nationelle de AJusic /ue j
ifvits en "historisk
rättare ohistorisk
nyligen g
opera i fem akter af Seribe med musik af
Aiiber som föreställer konspirationen mot
Konung Gustaf III i Sverige och slutar med
mordscenen på maskeradbalen Vi förmoda
at åtskillige läsare kunna intressera sig
att se huru detta ämne är behandladt af en
Fransysk teaterförfattare och lemna derföre ett
sunmandrag utur de båda recensionerna deröf
ver i Courrier Francais och Le National
Efter några omdömen om Ser i bes lyriska
pjeser i allmänhet följer beskrifningen på
stycket sålunda
Första akten föreställer en stor och rik au
diens-salong på Kongl Slottet i Stockholm
Det ligger någonting pittoreskt i den stohl
mångfald af kostymer som förekomma i första
scenen Enligt den underrättelse Seribe i en
historisk not lemnar Läsaren har Konungen
sjelf hela förtjensten af dessa emedan han sjelf
hade täckts inventera dem (D»tta lärer grunda
sig på de af Gustaf påbjudna national- och
hofdrägterna
Under det Gustaf sojver i nästa rum upp
sända en hop Riksdagsmän af Borgare- och
Bonde-Stånden önskningar till himlen alt han
må sofva godt
"Sof sof
sjunga de "Ditt
lyckliga folk vakar för Dig
Olyckligtvis kunna dessa öinautgjutelser icke
hindra att Adehi på andra sidan af rummet
konspieerar emot honom af det grundliga skä
let som äfven framföres sjungande "att lian
låter dem de store i Riket vänta på detta sätt
hopblandade med borgaie soldater och bal
lettmästare Men hvad som ännu mer bidra
ger alt väpna dem emot honom är att han
"lör alt regera sitt Rike skrifver opera verser
utan like
Slutligen kommer Gustaf in förmodligen
väckt af det trogna folkets sång som vakat
öfver hans sömn lian utdelar såsom en verk- •
lig "Medborgarkung handtryckningar åt bor
garne åt de store åt hvem som behagar han
tar emot 20 supliker som han ej tänker läsa
lian sjunger en politisk Cavatina som gör myc
ken heder åt hans ädla känslor men föga åt
Auber och sedan han gifvit tio olika ordres
ibland annat alt klarera hans skepp och utre
da hans arsenaler på det han må kunna häm
nas Carl den Tolfte
sedan han slutligen
un
der en scen med Ankarström — som i Fran
syskan kallas Ankastrom — hvilken är Kun
gen högst tillgifven och hvars Fru Kungen i
hemlighet älskar vägrat att läsa en jförteck-

Sida 4

ngen för de sammansvurne
oeh h ;il oeh man ser
den ädla anledningen till hennes ensliga möte
1 — v —
»
— >—1— c-
va här
— säger Courrier Fran ^ais —
"det vack
raste månskensstycke samt det genomskinligaste
vatten /all vi någonsin sett
(Huruvida det
hvita trekantiga stenhuset linnes bland dekora
tionerna namnes icke
"Klippan är betäckt
af snö Under densamma ser man Stockholm
i fonden
Det är hit som Amelie kommer för att bo
tanisera i sin enslighet Olyckligtvis infinner
Gustaf sig genast derpå och hindrar henne
derifrån Efter honom kommer Ankarström
för att varna K11
som äro honom i hamn
dem äfven verkligen följa honom i spåren
Kungen har nu ingen annan råd då han må
ste fly undan än att anförtro Amelie som ka
stat en slöja öfver ansigtet åt hennes egen
mans ädelmod med befallning alt följa henne
till Tullen men under strängt förbud att söka
utforska hvem hon är hvarpå han beger sig
undan
Här vänder sig bandlingen När de sam
mansvurne komma råkar Amelie blifva upp
upptäckt oeh Ankarström som icke kan ana
med en Kung midnattstid på galgbacken för
vandlas då ifrån den trognaste vän lill dei
ursinnigaste fiende samt erbjuder sig sjelf att
mörda honom
Fjerde akten passerar hemma hos Ankarström
emellan honom och hans fru som lår uthärda
de förfärligaste förebråelser Han hotar till oeh
med att döda henne oeh befaller henne så
som en annan Othello alt bereda sig på sin
sista stund då två af de sammansvurne in
komma Desse emottaga nu Ankarströms cd
hvarefter alla lie draga lott em hvem som
skall mörda Kungen Den olyckliga Amelie
måste uttaga lytten ur urnan och drager
sin egen mans namn Vid detta ställe har
Seribe i en historisk not underrättat att såväl
Gustaf 11T s kammartjenare som en af de ålt .»
sammansvurne för närvarande vistas i Paris
Ändtligen kommer man till femte akten som
ar sjelfva maskeradbalen Författaren har förut
icke glömt Liljehorns biljett af hvilken Kungen
varnades Kostymeringen af maskerna är rik ock
lysande Den förskräckliga illgerningen full
bordas här framför åskådarens ögon med om
ständigheter som en nyss inträffad händelse gör
verkligen burleska Man känner igen Kungen
pistolen som klickar ja ända till M :l !e lloury
som nästan svimmar i Amelics person Det
går så långt att vi skulle vara frestade all
anklaga Seribe för plagiat Emedlertid är
Amelie verkligen mindre adroite än M :lle Boury
Gustaf faller i armarna på sin omgifning bort
föres och pjesen är slut
Teateri ecensenterne omtala musiken i den
na opera så <om ett af Au bers svagaste arbe
ten men spå den ändock hin drade repre ?»n
lationer i anseende till styckets utomoi dent
ligt rila cch sköna sceniska uppsättning tro
heten i kostymerna och balletterna i sista ak
ten der de båda Noblel och M :lle Fitz James
väcka beundran för sin dans äfvensom genom
de förträffliga dekorationerna Maskeraden med
«ina drägtpr b ^sluifves såsom ett non plus ul¬
i föblddffk
ring som denne erbjuder honom på de perso
ner som konspirera emot lionom så företages
en repetition af Gustaf PVasa hvartill han
sjelf författat både text och balletter Hofkara
Jiererne applådera af respekt for den Kungliga
inviolabiliteten oeh Ankarström af vänskap
för Kungen men den Parisiska publiken
spill icke hade samma skäl att förtjusas
blef icke serdeles rörd häraf Man ser den lands
förvi .ste Gustaf Wasas dröm Sveriges skydds
ängel och en dans af J 'gritfarbetart från Dalar
na Lyckligtvis afbrytes denna imbroglio af
Justitie-Ministerns ankomst som kommer alt
begära Gustafs underskrift pä en landförvis
ningsdom emot en ryktbar Sibylla Mamsell
Arvidson hvars boning ar en mötesplats för
alla nyhetslystne i staden Gustaf är i begrepp
att samtycka härtill men hans vackra page
Osear lar spåkäringen i försvar oeh sjunger
två kuppletter hvaraf man finner
att Flickor
50ZN längta Grefvinnor som trängta af bjerte
qval besöka Sibyllan som har ingått pactum
med sjelfva Lucifer Alan finner lätt att när
Gustaf far veta alt käringen är i förbund
med Hin håle så kan han ej mera landförvisa
benne utan beslutar i stället skämtande att
förkladd besöka henne (Tiar bifogar Förfat
taren en historisk not 0111 Gustafs täta besök
bos Mamsell Arvidson
Detta förslag emottages med acklamation
De sammansvurne lyckönska sig i synnerhet
deråt i hopp att det skall gifva dem ett ön
siadt tillfälle att utföra sitt blodiga företag
Kungen sjelf ankommer först till profetissan
som han finner sysselsatt med tillredelserna för
sina hexerier omgifven af en hop unga sprät
tar Hon håller just på att kasta en hop kab
balistiska grönsaker i en stor gryta for att
koka dem till middagen samt sedermera för
sätta sig i "rapport
med Lucifer
Man bör märka alt det är så nära vår tid
som 1792 och midt på ljusa dagen vid Skepps
bron i Stockholm som en trollpacka sätter sig
till en kabbalistisk punktering och uti sin
sång manar den onde sjelf atti egen person komma
upp ifrån a (grunden Också förblifva åhörar
ne oaktadt den granna musiken aldeles orör
lige
Kungen låter nu spå sig af Mamsell Arvid
son som berättar honom att han skall bli
mördad af den som först kommer att taga ho
nom i handen Han skämtar häröfver upptäc
ker sig och vill räcka handen åt de närvaran
de men de draga sig förskräckte tillbaka
Men när hans tappre Ankarström som vetat
intet af allt detta anländer kort derefter så
emot tager denne utan tvekan Kungens hand
tryckning hvilket åstadkommer häpnad bå
de hos Kungen och de andra
De öfrige aflägsna sig nu men Kungen stad
nar qvar Kort derefter inkommer Amelie
som är ingen annan än 'Grefvinnan Ai kar
ström Detta sköna fruntimmer har Författa
ren låtit intagas af en hemlig kärlek till Kun
gen men hennes dygd strider mot denna bö
jelse och hon kommer af sådan anledning till
troliqvinnan för att af henne erhålla någon
dryck lill fördrifvande af sin kärlek Mamsell
Arvidson rader henne att påföljande midnatts
tid /göra en promenad utom staden till Skans
backen j der hon skall finna en ört som endast
växer på denna backe en dekokt på densam
ma skall återskänka lugnet åt hennes hjerta
Seribe har här glömt en angelägen sak nem
ligen att i någon historisk not jemna en när
mare beskrifning på denna ört Allt detta
bör Kungen på ulan att hon känner igen tio
nom och beslutar naturligtvis att följa hennes
steg
Tredje akten som föreställer Skansbacken
ger en
"utomordentligt skön anblick
oeh vi hal-
tra i föi bläi .dande effekt
Härmed menas likheten med det bekanta pi
stolskottets aflossande på Ludvig Filip vid
Kamrarnas öpnande
ANNO N SEK
TILL SALU FINNES
T Östergrenska Musik- oeh Bokhandeln
Carafa Choix D 'Airs de 1 'Opcra le Solitaire pour le
Pianoforte
Kuffner Potpourri pour le V F sur des Themes fa
voris de 1 'Oper ;» il Crociate in *Egitte de
JMeyerbeer i Rdr 20 sk
Spohr Tolpourri itir l 'Ope« Jet»
i o n du 52 sk
Elben Potpourri iiber Themes ans OpeTa von Bec
thovetiy Cherubini lind Spontini l Bd
24 sk
Wustrexv Potpourri sur des Themes favoris de 1 'Opera
O b er on 2 Rar
Czerny Potpourri Brillaiot sur les motifs les plus fa
voris de 1 'Opeia Faust pour 1« P F t 1 Rdr
52 sk
Weber ytuswahl Beliebter Stiicke ana der opcr Del
Freischutz 1 Txclr 16 sk Bko
Hos Wiborg 6c Coinp Svea Rjkes Häfder
af Geyer 1 delen h 5 Rdr 24 sk Bko Svenska Fol
kets Historia af Botin 2 d .» 2 Rdr tz sk Svea Rikes Hi
storia under /Kon Gustaf Adolf den Stores regering af
Kallenbeig 5 d 6 B dr 20 sk Drottn .» Christinas Hi
storia af Catteau Calleville 2 d 2 Rdr g sk Kon Giv
staf Hirs Historia af Posselt 2 d 1 Rcir 40 sk Historia
öfver förhlllanderna mellan Sveiige och ISorrige af
Silfverstolpe 2 d 3 Rdr 12 sk Den Sv Själsförfatt
ningens Historia af dens 24 ak Handlingar rörande
Skandinaviens Historia (några få ex 17 d 37 Rdr 33
sk Kalmarunionens Historia af£Granbeiff Z d 1 Rdr 56
sk Minnen öfver namn k Sv Män af Kordin 2 d Z
Rdr 2j sk Blick på de äldre Wasa-Konungarnes Ré
gentvärde af G Adleriparre 20 sk
Af trycket liar utkommit och säljes i W
ISBERGS samt de flesta Boklador a 24 sk»
Banko
2Vy och fullständig Handbok i Färgkonsten tiZI-n
egnad unga väfver skör med ett bihang innehål
Il
ande åtskil /iga be skriftlin gar pä sättet att uttct
ga fläckar påk
alla slags tyger m m
I W ISBKllGS Bokhandel a 4° sk Bko
x ^JDe Första Grunderna af Fransyska Språkläran
af IS Homo nd andra uppl of ver sedd och iillökt
Af trycket har jitkominit och säljes i W
ISBERGS Bokhandel a 1 Rdr Bko
Om Styrelsens Organisa tion [i Sverige Inkomsten
tillfaller de nödlidande i Norrland
En i «odt stånd varande täcksläde gulmålad
och en något äldre öppen Italienarevagn likväl god
äro bida till salu och kan närmare underrättelse om
åkdonen bekommas i huset Nro rog på Drottninggatan
ofvanför Kungsbacken der de samma få beses då Ku
sken JLundholm efterfrågas
Ett mörkbrunt jidsto af Sfrömsbojms race
slrdeles uthålligt och lifligt eractfgodt p ,is Underrättel
se å Kontoret i förstugan af Sjömanshuset och Skepps
bron
UTBJUDES HYRA
T anseende till dödsfall är nu genast eller
d i April igZZ att hyra en vacker och beqväm våning
1 tr upp j huset Nio 15 vid ladugårdslands Storgata
bestående af 6 rum och kök med nödige utSms och vin
dar 2 ;ne vindsium kunna afven medfölja
I 'ti linset i :o in vid Fredsgal n äro 2 :ne
större och a :ne mindre väl konditionerade ungkarls
rum att hyra d 1 April Underrättelse Jernnäs i lurande
hus 1 tr upp ingången från Akademigränd afFiu Öd
man
Kl«re ljusa och vackra ungkarlsrum mecf
serskilda ingångar i huset N :o 8 vid Lilla bygatan
Underrättelse fås i Bränvins-Magasinet i samma hus
Möblerade ruin ibr Res .n« !e
blifva lediga d r April uti huset N :o 6 på I or ra 5med
jegatan 1 ;r upp dörrn midt emot trappan alla erior
drande beqvämlig heter för ett hushåll kunna älven er
hållas
Ett ljust och gladt rum helst med ^ardero
i Klara .trakten Benäget svar i föisrglad biljett till J
A A torde inlemnas på AitonbladsKontoret
BORTKOMMET
På vägen emellan Blasieholmen och Operan 1
eller i den lilla Operaförstugan förlorades förl Ons
dagsafton d 15 dennes ert matt arbetadt Bronzavm band
Den som det upphittat torde vara god och anmäla i-ig
på Blasieholms Sockerbruk 2 tr upp eniot vedcrgäll
uing
DIVERSE
Att priserne på Fina och Ordinära Destil
lerade Bran-viner blifvit betydliyen nedsatte i
mitt Försäljnings-Magasin vid Lilla Nygatan
bredvid Kongl Posthuset hvarest Piiskiiranter
deröfver erhållas IV ,r jag äran tillkännagifva
Stockholm d 11 Mars i8 'J3
H J FALKMAN
VARUPRISER
noterade på Stockholms Börs den
Mar
Hvete u i ,5 Rcir
å
5
Råg 10 Rdr
Korn 8 Rdr
Hafre 5 Rdr sk 6 Rdr
Bränvin 84 sk Rgs-
r '5 /533
JER T A