Aftonbladet Lördagen den 23 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-23
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-23
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-23
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-23
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1833-03-23
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1833-03-23
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1833-03-23
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1833-03-23
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 23 Mars 1833

Sida 1

1833
Lördagen
AFTONBLADET
2 » vLA A v kN
den 23 Mars
Priset i Stockholm för hett år 7o R :dr halft dr å B-dr 3 månader 2 B :dr 3i sk Banko Lösa Numror i sk Banko Prenumeration och utdelning i
Bladets Kontor vid Stadssmedjcgatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oeh Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och Essént
vid Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontorj till 2 sk Bglds raden Utdelningen kl S eftermiddagen
1 morgon 5 :te Söndagen i Fastan predika
Hos DD MM Konungen och Drottningen Kongl
Hof-Pred
"Winter
Hos DD KK HH Kron-Prinsen och Kron-Prin
sessan Kongl Hof-Pred Lektor Grafström
Kongl Slottskyrkan Kongl Hof-Pred Lektor
Grafström
Pä Karlberg Bat .-Pred Mag Bliaén
Pä Ulriksdal Pred Unander
1 Storkyrkan Koram Logren Mag Lagerquist
K o mm Dahlgren
1 Klara Kyrkoh Hillberg Kommin Beckman
Komm .-Adj Mellin
I Jakobs Kommin Ljungholm Past .-Adj Lund
gren Kyrkoh Carlstrand
I Tyska Rektor freese
I Maria Kommin Ährling Past
-Adj Arvidson
Skollär Schmidt
I Katrina Kyrkoh Winqvist Past .-Adj Fran
sen Konun .-Adj Winnberg
1 Kungsholms Past .-Adj Almqvist Kongl Hof
Pred Lundholm
I Finska Komm Tulindberg Finska och Kom
min .-Adj Mellin Svenska Högmäss
I Ladugårdslands Komm Salén Kongl Hof-Pred
Sjöstedt Kommin Sandin
Djurgårdskyrkan Komm Salén
1 Adolf Fredriks Mag Gestrin Kommin .-Adj
Löhman
1 Johannis v Kommin Delin häda mäss
För K 71 Flotta Kgl Hof-Pred och Kyrkoh
Wijkander
Vid Garnisons-Sjukhuset Bat .-Pred Edgren
Enkhuset Kgl Hofpred von Zwcighcrgjc
Gubb huse t iJast
-4dj Arvidson
Södra Korrekt
-Inrätta Adj Hultén
Norra Korrekt
-Inrätta l 'red K orrbin
Gåldstugukyi kan Pred Holmgren
Danvik styrkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbatsberg fred Häggman
Ladugårdslands Fattighus Pred Wijkmark
K Lazarettet Laz .-Pred Winnberg
I öfvermorgon Maria Bebådelsedag predika
Hos DD MM Konungen och Drottningen Biskop
Wallin
Hos DD KK HH Kronprinsen och Kronprinses
san Kgl Hofpred Pettersson
I Kongl Slottskyrkan Kongl Hofpred Petters
son
Pä Ulriksdal Pred Unander
I Storkyrkan Koram Bergegrea Mag Dahlfeldt
Skollär Horster
I Klw a Bat .Pred Edgren Kgl Hofpred Tegnér
Past
-Adj Pontén
I Jakobs Kyrkoh Carlstranl Huspred Austrin
Komm Ljungholm
I Tyska Doktor Lii Icke
I Maria v Komm Bolin Adj Hultén Koramin
Ährling
I Kalrina Komm Hagström Past
-Adj Petters
son Kyrkoh W inquist
1 Kungsholms Laz
-Pred Winnberg Kongl Hof
pred Lundholm
I Finska Kommin Tulindberg Finska och Past
Adj Pihl Svenska Högin
t Ladugårdslands K oram Sandin Reg .-Past Bel
lander K«mm Salén
I Ado ,f Fredriks Past .-Adj Sondén Kommin
Biljer
I Johannis Huspred Setterberg v Kommin De
lin
För K M- Flotta Bat—Pred Häggman
Vid Garnisons-Sjukhuset Reg .-Past Olbers
Enkhuset Komm
-Adj Tollstedt
Guhbhuset A rl j Hultén
Södra Korrektions- Inrätta Kgl Hof-Pred Holm
berg
Norra Korrektions-Inrätta Pred Norrbin
Danvikskyrkaa Huspred Bersén
Sabbatsberg S M Adj von Schéle
Ladugårdslands Fattighus Pred Wijkmark
DÖDE
Proto-Notarien i Svea H .R C P Mullin i Stock
holm d d :s 69 år
Bokhall i Banken C W Nyman 21 d :s 51 är
Fabrik Helgstrands maka Helena Hellstrand på
Rum b a i Tyrc-jö S 17 d :s 47 år
faffeltäckaren E Blomgrens maka M Lindqvist
2 /j Jan 45 år
Majoren E Widegren på Hofgård 7 Febr 46 år
Kapil M Fineman i Nyköping d al Febr 46 år
Kommissions-Landtmät C L Friedrichsson i Ö
stersuud d 1 d :s 53 år
I
1 ält-Ingeniören P J Peterson å Sjuende i
Wårdinge S af Södermanlands Län a5 Febr 74 år
Handl E Brun i Westerås den 20 Febr 3 år
Handelsbokh J N Horlitz i Wisby 27 Febr 3o
Jakob Magnus son af Handl J C Rogh i Ström
stad d 17 Febr 2 år
Skomak Ihrmarks enka A E Delin vid Grips
holm den 7 Febr 44 år
Mamsell B E Wessman i Kalmar den 7 Mars
69 ar
Mamsell M J B <»nnednl i Arboga den 2 d :s 4l år
Anna Margareta Laurentia dotter af Kommin N
Renström å Wessinge i Halland 22 Febr 2 år
Mamsell C Ch Inberg a Paros Hemman i Woit
byn af Mustasaari S och Wasa Län d 6 Jan 5g år
KARANTÄNS-KUNGÖRELSE
Staden Drammen och hamnen Svellviken i Norri
ge an ~es numera endast såsom för Cholera miss
tänkte
IIAIVDELS-UNDERRÄTTELSER
Den af Span ka Regeringen utfärdade kungörelse
rf den 2 Jan detta är ang hvad som bör iakttagas
i afseende pä fartyg som till Spanien ankomma (se
N :o G i af denna Tidning ar tills vidare annullerad
LEDIGA T .IENSTER
Andre Landtmätaretj i Blekinge sötes inora 56
dagar från 8 d :s i General-Landtmäteri-KoRtoret
BOLAGS-KUNGÖRELSER
De som antecknat sig till inrättande af en hypo
teks-kassa för Bruksägare sammanträda 4 Maj kl
1 I f ra i Bergs-Koll stora rum
Aktieägare i Skånska Privatbankens enskildta ak
tiefond kallas till bolagsstämma i Ystad den 12 Apr
kl 10 f m
Iutressenterne i Uiö grufvor sammanträda den 24
April kl 10 t ra hos Hofmarskalken Baron Rid
derstolpe 2 :ne tr upp i huset N :o 2 Qv Eolus vid
Skeppsbron
Delägarne i Gustaf Adolfs- Stoll- Nyängs- Mygg
bo- och Göske grufvor kallas till bolagsstämma å
Tingsh rid Ofvansjö kyrka d ao Maj kl 13
LEVERANSER
För arméns behof och re
.ervupplaget af 13 ,92a
aln mörkblått kommisskläde i6 ,5oo alr grått dito
5ooo st Bandoler me l remmar att levereras före 1
Maj iS34 aukt 96 April kl 12 i Krigs-Koll samt
Lan lskau .-liet i Göteborg förseglade anbud kunna äf
ven göras
På 7 år af Hofsmedsboställ Hamneda Kronogård
1-2 mil i Hamneda S Sunncr
00 II och Krosobergs
Län auktion 26 Juli kl 12 i Kammar-Koll och å
Landskansliet i Wexiö
Pä 3o är af indragna Prcfossbost Rångedala Thols
gården i Rångedala S Ås H och ElL-borj» Län
ARRENDE-AUKTION
auk
i Kammar-Koll och å LaudskanslicM Weners-
borg d 26 Juli
ENTREPRENAD-AUKTION
Ä underhållandet af broarne mellan hufvudsts .den
och Drottningholm på i5 år aukt 1 Kara-
mar-Kolleg Stockholms Läns LandskaM ^i och vid
Drottningholms Slott »
AUKTIONER
Å bergade inventarierna efter briggen Severn auk
tion vid Härhamra 27 d :s
Å ett parti omkring 2000 Lisp bergad Rysk talg
aukt i Dödevi By Ilögby S pä Öland 9 April
Ä 1-6 i gården N :o 3i samt hälften i gården N :o
i44 i Gede stads andra qvarter aukt g April kl 12
å Gefle stads auktionska rara
k gården N :s 4 5 ,6 och 7 i Båstad med flera
tomter och jordlotter aukt å stället d 19 April kl
10 f ra
Exek å flera egend i Jösse H aukt 20 Maj k
å Hl
g
11 f m å Tingsst Högvalta
TESTAMENTS-BEVAKNINGAR
Enke-Rådmanskan A C Bagers f Gyllich till
Klock Sebelius och hustru samt systersonen Ellert
bev vid Höks H .R
Torp I Jansson på Hälla i V Hargs S till dess
hustru bev vid Wifolka H .R
J C Ridderborg v Blocks af 1000 Rdr Rglds till
Länsm J Hallman i Åslätt bev i Göta H .R
KALLAS
Lumpsamlaren C F Andersson till Ting vid
Hallsta d 3i Maj ang yrkade böter föä olagligt
hästbyte
Brulcspat J F af Uhrs borgenärer till Norrbo H
Ting 3i Maj ang ägotvist
BOUPPTECKNINGAR
Efter Audit O Bersselius i Linköping anm inom
i5 April hos Länsbokh J P Nerén i Linköping
Efter Kolf
-Kapt Böst anm i sterbh inom si af
April
Efter Löjl E J Couleur i Kalmar anm i sterbh
inom i5 April
De som äro skyldige till afl Snick O Dahlström
böra inom April uppgöra liqvid med G E Fahlström
i huset N :o 18 vid Klara Vestra kyrkogata
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Handl P Hedins ä Wernamo gästgd 3o d :s kl 2
Tapets A Bylins å nya Malmens källa C d 27 d :s
kl 12
Per Anders ons från Draered 1 Draered Kronog
Toarps S 3 April kl 11 f m
All Bokhåll J A Markanders 27 d :s kl 10 f ra
å Skurn värdshus
Jlandelsbol A Olander et Sons i3 April kl 2 e
m i Olanderska huset i Båstal
SPEKTAKEL
I m»rgoti Hernani
d
I g
Nästa Måndag Ilarulsehcterarea och Kocken samt
Ma rte
MASKERAD-BAL
I Kgl Teaterns salong i dag
khid Kl
gag g
I Kirsteinska huset vid Klara Strandgata 26 d :s
SAMMANTRÄDEN
S :t E N :o Z d 27 d :s kl half 5 e m
S ^ca-Orden allmänt d 27 d :s kl 6 e ra
Neptuni Orden 23 d :s kl 12
W B a6 d :s kl 7
Harmoniska Sällskapet N .o i ocli 26 d :s kl 1-2
7 e ui •

Sida 2

TttLIGEiS-CE PÅ GÖTEBORG
WÖid h
TttLIGEiSCE PÅ GÖTEBORG
ÖJVer Westerås Örebro Mariestad och Lidköping
afgäi- hvarje Tisdag och Fredag kl G f ra Biljetter
för passagerare ntlemnas och paketcr till afsändning
emottagas på Diligence-kontoret uti huset N :t 5 vid
Klara Södra Kyrkogala mot afgift enligt tryckta
taxor som derstädes äro att tillgå
Mtri Kes -
Grekland
Den af Kung Otto på Grekiska ocli Tyska
språken utfärdade proklamation till Grekiska
folket är af följande lydelse
"Otto med Guds nåde Konung af Grek
land till Grekiska folket Hellener Kallad
genom de höga och ädelmodiga medlares för
troende genom hvilkas mäktiga bistånd J med
ära undgått ett ty värr alltför långt krig
på lif och död — kallad genom edert eget
fria val uppstiger jag på Greklands thron för
att uppfylla de pligter jag jemte den mig öf
■verlemnade kronan åtagit mig så väl mot
Eder som de medlande makterne
— I en
lång blodig sirid hafven J med villig uppoff
ring af de högsta och dyrbaraste egodelar till
kämpat Eder hvad som för hvarje folk utgör
hufvudvilkoret för lycka och välgång — oaf
hängighet och sjelfständighet J hafven ge
nom Edert hjeltemod visat Eder värdige af
komlingar af de stora förfäder hvilkas namn
i ofördunklad glans strålar oss till mötes ur
aflägsna århundradens skymning — Men ännu
fortfaren J alt vara i saknad af de frukter J
skullen skörda af Edev ärofulla kamp Edra
fält äro ödelagda Eder industri ligger i djup
vanmakt Eder fordom så blomstrande handel
a fly nar ännu vänta konster och vetenskaper
förgäfves den stund då de under fredens skydd
skola få återvända till deras gamla hem — i
despotismens ställe liar anarkien inträd t och
svänger sitt blodiga gissel öfver Edra hufvu
den — hvad fosterlandskärlek under den äd
laste ingifvelse lyckats ernå förs töres af inre
tvedrägt och orena egen nyttiga a Isig ter
Att göra ett slut på detta tillstånd der de
herrligaste krafter förstöra hvarandra i öde
läggande inbördes krig alt hädanefter rigta
alla bemödanden åt ett enda mål det gemen
samma fäderneslandets numera äfven mitt fä
derneslands utveckling lycka och ära alt ge
nom fredens och den olfentiiga ordningens väl
görande verkningar småningom utplåna de tal
rika spåren af gamla och nya olyckor som
betacka Edert sköna af naturen så rikt be
gåfvade land att belöna de 'uppoffringar och
tjenster som blifvit gjorda för fäderneslandet
att med lagens och rättvisans egid skydda E
der egendom och Edra personer mot godtycke
och tygellöshet att genom mogna fast grun
dade institutioner som passa för landets till
stånd och motsvara nationens billiga önskan
försäkra Eder om en verklig lagbunden fri
bets välgerningar och derigenom fullända
Greklands pånyttfödelse — detta Hellener
är den stora uppgiften för det lika ärofulla
som besvärliga kall jag åtagit mig och för
hvilket jag i samma anda som manade min
Konungslige fader alt först af alla monarker
i Er hjeltemodiga 1
rihetsstrid räcka Eder en
hjelpsam hand villigt uppoffrat en glad lyck
lig lefnad i min älts älskade stamland — Med
förtröstan riglar jag mina blickar på Eder
Hellener och uppmanar Eder att hädanefter
i broderlig endrägt och gemensamt med mig
egna Edra krafter ensamt åt det allmänna bä
sta och icke tillåta att de framgångar för
hvilka J hafven all tacka Edert uiod Eder
ihärdighet i faran Eder fosterlandskärlek och
iorträslan på den gudomliga Försynen åter finna
sin graf i den inre tvedrägtens och anarkiens
strider och att Edert namn som så många
hjeltebragder försäkra om odödlighet befläckas
h
E
b
o
o
å
o
af ovärdiga passioners förvillelser Huru sto
ra också de ansträngningar må vara som det
ta höga mål fordrar — att uppnå det skall
blifva för oss en mer än rik lön
— Då jag
nu uppstiger på Greklands thron sker det med
den högtidliga försäkran att jag samvetsgrannt
skall beskydda Eder religion troget vårda la
garne låta rättvisa vederfaras hvar och en
och med Gudomligt bistånd manligt upprätt
hålla Eder oafhängighet Edra friheter och
Edra rättigheter Min första omsorg skall
blifva alt återställa och befästa allmänt lugn
och ordning på det hvar och en ostörd och
oantastad må åtnjuta en lika säkerhet Då jag
åt glömskan öfverlemnar förflutna politiska
förvillelser väntar jag ined förtroende att hvar
och en af Eder Hellener hädanefter visar den
lydnad som vederbör för lagarne och de cm
belsmän som skola tillse att de verkställas och
att J fredligt återvänden hvar och en till sin
boning
— Jag hoppas med tillförsigt alt på
detta sätt se mig befriad från den smärtande
nödvändigheten att mot rebeller och dem
som störa det allmänna lugnet låta utöfva den
straffande rättvisans stränghet
— Måtte den
Gudomliga försynen välsigna våra gemensam
ma bemödanden och i föryngrad glans låta
det sköna land åter uppblomstra hvars jord
gömmer askan af de största medborgare hvars
forntid betecknar en af de skönaste epoker i
verldshistorien och hvars folk nyligen visat
samtiden att de odödliga förfädernes hjeltemod
och höga anda icke slocknat inom dess sköte
6 Fbi 833
g
Nauplia d 6 Februari i833
I K
I Konungens namn
Regentskapet
gp
Grefve von Artnansperg von Maurer
von Heideck
Frankrike
Oenigheten och söndringen inom Deputerade
Kammaren tilltager allt mer och mer se
dan ministrarne återgått till restaurationens
praxis att afsätta dc embetsman som icke vo
tera efter deras sinne Både Hrr Guizot och
Thiers hafva fått höra temmeligen allvarsamma
saker i anledning af Ilrr Bande s och Du
bois afsättning och sjelfva Konseljpresidenten
fick peuitera derför då det kom till omröst
ning om reparationskostnaderne för en hop
gamla möbler i hans hotel Kammaren afslog
rätt och slätt de 35oo fränker som voro upp
förda för detta behof hvilket förargade Mar
skalken så att han framställde såsom alterna
tiver antingen alt man skulle berättiga honom
upptaga denna utgift i hans sluträkningsbudget el
ler ock anklaga honom inför Pärskammaren lill
det senare ville centern för ingen det samtyc
ka ehuru Marskalken försäkrade att ettdera
måste ske Hr Dupin som nu ville återföra
öfvcrläggningen till det ämne som var närmast
i ordningen anmärkte alt da Kamaren en gang
beviljat eller afslagit en fordrad kredit så må
ste det förblifva dervid Nu uppträdde en af
ministrarnes ifrigaste vapendragare Grefve Jau
bert och förebrådde Hr Dupin att lian som
Kammarens president yttrat sin mening öfver
ett ämne hvilket förfarande stridde mot reg
lementet Hr Dupin svarade alt han visser
ligen kunnat helt enkelt erinra Marskalken att
frågan om de 35oo frankerne ej nu finge upp
tagas men att då han ej gjort det trodde han
all Kamaren skulle veta bedöma motivet lör
detta u idseende å hans sida Hr Thiers ville
icke yttra sig öfver Hr Dupins förhållande
men försäkrade att här icke varit tillfälle för
ådagaläggande af något undseende Ur Lupin
gjorde min att svara men hejdade sig med det
yttrande "jag afstår ifrån att svara
Det påst V allmänt att Marskalk Soult nu
mera fullt och fast beslutit taga afsked hvar
till förargelsen öfver de vägrade 35oo franker¬
ne ej skall litet bidraga Åsiglerne inom mi
nisteren hvem som skall efterträda honom sko
la vara delade somliga vilja lia Hr de C .aux
krigsminister under Martignacska ministeren
andra General Guilleminot
IIr Biiude och Dubois emo !laga från mång
faldiga håll de mest talande bevis på delta
gande i del öde som träffat dem Dupin
Bigr .on Elienne Hertigen af Bassano Mar
skalk Gciard och till och med Hr Deeazes
hafva låtit anteckna sig hos dem Hr Vills
main är sa uppbragt öfver ministrarnes för
farande och de grundsatser de uppställt föd
embetsmäns förhållande i Kammaren att han
säges ämna begära sitt afsked Det talas äf
ven mycket om alt ministrarne ämna af
sätta Dupin från det embete han innehar i
stålens tjenst
Temps har han blifvit såld på auktion
och inropad för 60 ,100 fränker af Jacr /ues
Coste ansvarig utuifvare af denna tidning
Ekglast
Från London har mycket guld blifvit afsändt
lill binkerne i Irland och dervarande bin
kierer hafva förklenat att de gena ,t skola
inställa all diskontering om man för partial
sigter söker sätta banken i trångmål Verkan
häraf skulle blifva förderfligast för landt
männen sjelfve ty omsättningen på markna
derne skulle deraf ganska betydligt hindras
Man känner ännu icke hvad ministrarne
ämna företaga i frågan om de Ostindiska och
Vesti nd i sk a angelägenheterne Blott i afseen
de pr de senare tror man sig veta att de nya
åtgäider de ämna föreslå skola grunda sig
pa en ersättning åt slafvarnes ägare för deras
fricifvande
Turkiska ge >andten besöker flitigt hofvet
som nu åter vistas i Windsor Han har ny
ligen varit närvarande vid en exercis med
gardets kavalleri som syntes göra honom myc
ket nöje
Talleyrand tios komma att om några må
»ider sluta sin diplomatiska bana i London
Grefve Flahault sjelf skicklig diplomat och
gift med en Engelska (Lidy Keith som äl
ven skall vara väl bevandrad i negociatio
nernes labyrinth lärer blifva hans efterträ
dare
Förenta Statebxa
Man har i London underrättelse från New
York lill den 17 Februari Regeringens fö
reslagna tariff både från alla håll mött starkt
motstånd Hr Glay hade till och med före
slagit en alldeles ny bill öfver hvars förnäm
sta punkter han skall vara öfverens med Hr
Calhoun som förer nullifice 1 arnes i södra
Carolina talan Andra underrättelser deremot
säga att deras motstånd fortfar att vara lika
starkt som förut
STOCKHOLM
II M Konungen och II K [j Kronprinsen
bivistade i går ållon Frimurarelogens samman
komst
Den Kongl familjen har en dag i denna
veckan superat hos Enkefru Grefvinnan Brahe
REVY AF TIDNINGARNA
En ny fråga om definitionen på periodisk
skrift har åter uppstått hos Hof-Kanslers
Em betet i anledning af "brochyren Den in
dragna tidningensom medföljde t ;il bladets
Prenumeranter Vi ha redan förut fästat upp
märksamheten på ett dylikt antn ;irknings-mål
emot Hr öfverste-Löjtnanten G Hjerta för de
brochyrer han hade tryckt och utdelat till er
sättning för tidningen Medborgaren Det är
Boktryckaren Tlieorelf som nu blifvit an
tastad såsom den der tryckt periodisk skrift

Sida 3

Utan föregående tillstånd — Hr Theorells för
klaring i denna sak ur så upplysande oeh
jemväl så munter att vi låna ett utdrag
deraf
Utgifvaren kom till mig och visade Post- ocli Tn
rikes-Tidningarna N :o 5g för d ii dennes som
härhés ödinj bifogas och hvarest cn afKongl öfver
Post-Direktionen utfärdad Kungörelse står att läsa
som berättar ulgifvaren att med [losten afsändi fem
stycken Brochurer alla med uppgifna titljr Den
ena af dessa brochurer var redan utgifven och han
förmälde sig ämna utgifva den som hade närmaste
ordningen bland titlarna Brådt hade utgifvaren och
stämpladt skutte papperet vara Något stämplad
papper fans ej till hands i den stora brådskan an
nat än cn sort som varit ämnad all brukas till en
indragen tidning och fora nu låg obrukad (hvarföre
re ,ten ock blifvit sedermera föryttrad lill en annan
tidningsredaktion och i 3 eller dagar vid dess ut
gifvande använd Oviss och vacklande mellan hågen
att tjena den nödställde utgifvaren och fruktan att
möjligen misshaga Hr B och HC grep jag flå till
en bok som länge i dylika dilemmor varit ruin till
flykt nemligen tryckfrihets-förordningen för alt
efterse huruvida der möjligen kunde (iunas något
som förrådde alt Hr B och HC skulle taga illa
eller icke taga illa om jag till broc burens tryckning
använde det till hands varande papperet Ty jag
visste att Hr B och IIC skulle tycka om hvad be
mälte lag tycker 0111 och blott ogilla hvad den ogil
lar så alt i stället att söka forska i II B och liC :s
sinne och humör bellöfde jag blott forska så godt
jag förmådde i lagens bokstaf förbjöd lagen qvait
format eller 27 tums papper till brochurer så skulle
Hr B och IIC förbjuda det och tvättom det viss
te jag
först eftersåg jag således hvad sorl format stor
lek vidd Scc fanns löreskrifvct för den sorts arbe
ten som kallas Brochurer Derom sade .mig lagen
icke ett ord- tvertom tycktes den tala äfven om sä
kallade Brochurer dä den säger alt författare får
"allmängöra skrifter al hvad form vidd eller beskaf
fenhet som helst
Jag letade sedermera efter om icke vi« <a so 1 ter
skrifter skulle kunna linnas som ägda monopolium
på vissa formater vidd er eller innehåll t ex om
icke tidningar både något privilegium på att utges
i hallark att innehålla blandade artiklar notifika
tioner om vigda och döda annonser om auktioner hy
ror o s v Men omöjligt jag kunde icke upptäcka
ett ord om något dylikt Då tänkte jag efter som
lagen icke vill något sådant privilegium så skall Hr
B och HC soai är den personifierade Tryckfrihets
förordningen» säkert vara sa nådig och icke vilja del
Ett enda privilegium Tor Periodiska skrifter hittade
jag eller rättare cn definition på dem hvilket väl
mindre bör kallas ett privilegium än cn varning för
andra skrifter alt icke låta sig finga i samma nät
Denna definition eller kanske rättare detta till er
tappande tjenliga signalement lyder så "Med Perio
disk skrift förstås en sådan som i nummerföljd eller
på bestämda tider utgifves
Jag tillspordc derföre
den i fråga varande Brochurens utgifvare om han
ämnade utgifva den "i nummerföljd
hvarpå han med
förvåning svarade
"Jag har ju sagt att det icke
blir mer än en brochure af det namnet och något
tillkäunaglfvande om fortsättning kommer den icke
att innehålla
Lugnad i detta afseende frågade jag
ytterligare om den skulle utkomma "på bestämda
tider
och fick ett kort svar att ordet tider är
pluralis och icke möjligen kau brukas om cn skrift
som utkommer en gäng och aldrig mer Pä bestämd
tid nemligen dagen derpå ville han utgifva den men
gjorde mig tillika begripligt att ordet bestämda i
lagen endast angick sådana tider som blifvit genom
förutgående kungörelser för allmänheten bestämda
och utlofvaic då deremot tiden för denna bro
chlires utgifvaudo nerflligen dagen derpå blifvit be
stämd endast mellan fyra ögon af boktryckaren och
utgifvaren
Då jag icke förmådde vederlägga detta ruisonne
ment påfann jag några andra inkast hvilkas vigt
jag dock icke länge kunde upprätthålla Jag fråga
dj t ex huru han ämnade afyttra eller använda
upplagan Ehuru detta visst i det hela icke angick
mig svarade han dock och uppguf att han ämnade
skänka bort den — Till hvemfrågade jag kan
ske till de nödlidande i norra länen —
"Till vissa
lidande är det väl
blcf svaret
"men icke till dem
som lida af missväxt utan till ett visst antal per
s ner som blifvit lidande på cn indragning
Andtligen öfver tyg ad att mannen ägde att skänka
sin Liocbure till hvem han behagade till en allmän
het till Göta Kanal-Bolag till en Död- och Begrav
ningslåda eller till hvad som helst fann jag mig
således icke mer kunna hindra honom att göra pre
senten till det indragna Dagligt Allchandas prenu
meranter än till någon annan Jag letade väl yt
terligare i lagen om ea dylik skank skulle missha¬
ga Hr B och HC d v s vara förbjuden men fann
intet spär dertill Tvärtom påminde jag mig gan
ska väl att dylika skänker till prenumeranter for
dom passerat opåtalte
Angående "artiklarna af blandad beskaffenhet
samt "Kungörelser och Annoncer för dagen trodde
jag i början lika med det emot mig riktade an
märkningsmemorialet att de kunde utgöra känne
tecken på cn periodisk skrift
men äfven derutin
nan kunde jag ej beslå mot utgifvarciis argumentcr
Händelsen var följande Jag frågade efter manuskript
till broch uren och då framdrog en theatcrrecen
sion På min anmärkning att detta icke försloge
alt fylla ett halft ark på den enda befintliga stämpla
de papperssorten och med de enda lediga stilar (dc sam
ma hvarmed Dagligt Allehanda förut trycktes tick
jag till svar att jag finge fylla med någonting an
nat häldst sådant som kunde finnas uppsatt Det
enda förråd jag hade af uppsatt stil bestod i en
hop annoncer som skolat införas i D .igl Allehan
da och att annoncer skulle konstituera en skrift
till periodisk skrift kunde ingen af oss begripa
ty dä borde också finnas ansvarige utgifvare för
Theatrarnas Äffichcr och Repertoirer för Auktions
verkets anslagssedlar o s v ja då skulle dc ile-ta
nu utkommande böcker vara i samma kategori se
dan män begynt att i likhet med hvad utomlands
ännu mera brukas på omslagen och äfven pä sär
skilda blad annouccra andre utkomne böcker lotteri
err asslirancer o s vi Med ett ord 0 :11 denna punkt
voro vi snart ense och insågo att annoncers infö
rande omöjligt kan konstituera en skrift till perio
disk Icke ett ord deråt kan upptäckas i lagen
och så länge torde vi väl få låta oss nöja med att
se annoncer mångenstädes utan att derföre tro oss
se tidningar Grundlagarne hafva den egna och
stundom något oberrväma beskaffenhet att de vilja
tolkas efter bokstafven d v s att man icke rät
teligen får genom analogier liklighctcr likheter
eller dylikt göra sig nya bestämmelser eller bort
taga de gamla I cn vanlig ilispute så påstod min
utgifvare ja i en kateder kan en tiops tapp ling af
liklighctcr analogier induktioncr och hvad det allt
heter göra cn rätt god effekt ja frambringa en
sorts moralisk visshet men cm ock dessa samman
stämmande omständigheter och bindande
liknelser voro femhundrade i stället för fem {såsom
jag tror de äro i anmärkningsmemorialet sä bety
da de jemnt så mycket som intet då fråga är alt
döma efter grundlag d v s efter bokstaf
(Insändt
Vid en i Aftonbladet N :o 65 förd 18 Mars
införd uppsats om beliofvet och tillförseln af
vissa manufaktur-artiklar bar man fun
nit någre tillägg oeb rättelser nödige Inän
Haren låter ägarena till de 2 ;ne -Porcelaine
Fabrikerna i Riket påstå att deras tillverk
ningar kunna jtmföras med de bästa Engel
ska och drager icke i tvifvelsmål tillförlit
ligheten af de betyg af utmärkta Vetenskaps
män som producerats för de piecer som
f >lifvit profi 'ade för Ullfallet Så vidt of
fentliga handling ir upplysa är det blott Hör
strands fabriks tillverkningar som ansetts jern
förliga med de Engelska Man bör i öfrigt
tillägga att pröfoingen af Rörstrands nya till
verkning ingalunda anställdes på några för
tillfallet utvalda piecer utan att tvenne nyss
tfsvalade ugnar slogos upp och uttogos i pröf
uingsmännens närvaro hvilka bland den ut
tagna massan efter bthag och icke efter Fa
brikanternes föranledande utsago de piecer som
underkastades granskning till glasurens hård-s
het godsets fasthet m m samt jern förde
med Wedgewoods och Davinports tillverknin
gar Sluleligen må nämnas att Rörstrands
porcellaine hölls och hålles till salu tillsammans
med Engelskt hos en och sammahandlande samt
att allmanheten genom tidningarne blifvit re
dan för 2 ?ne år sedan inbjuden att jemföra
den inländska och utländska varan för att öf
vertyga sig otn förhållandet samt lära kanna
beskaffenheten af de artiklar som hållas till
salu en kännedom som förbrukaren borde
äga Saken har således från Vetenskapsman
nens pröfning långt för detta hänskjutits till
allmänhetens domstol på ett öppet och red
bart satt ett förhållande som synes vara In¬
sändaren lika obekant som den af honom I em
na de försäkran synes vågad att nemligen
Svenska porcellaine-Fabrikerna omöjligt kunna
fournera nationens behof af couleurt porcel
laine För alt utleta sanna förhållandet här
vid skulle man råda Insändaren att med be
tydliga rekvisitioner söka att sätta Fabrikan
terna i bryderi ett sätt att gå till väga som
ej kan förfela sitt ändamål och säkert blefve
upplysande för Allmänheten och vederböran
de Då finge Insändaren äfven tillfälle att sjelf
undersöka Fabrikationens beskaffenhet samt
göra bekantskap med de nya former färgor
och mönster som nu eibjudas åt allmänheten
och åtminstone synas ådagalägga att Fabri
kanterne icke anse öfvei flödigt vidtaga yt
terligare förbättringar ehuru de medföra
kostnader
Uti det eviga Stjernemanska färjegrälet in
nehåller Dagligt Allehanda för i dag åter er»
insänd skärf till Lands-Kansliets och Herr von
Stjernemans nödlidande sak Den ädle gifva
ren i hvilken många tro sig igenkänna ea
i Herr von Stjerneman förtjust Lands-Sekre
terare har äfven denna gång agerat anonym
emedan det icke alltid är lätt att hålla god
mine i dåligt spel
Såsom prof på Insändarens deduktions-för
måga anföra vi i förbigående alt då han i
böljan af sin artikel medgifvit att Landshöf
dinge-Embetet (eller rättare Lands-Kanslliet
hade utan ena kontrahentens hörande ändrat
entreprenad kon t rak te t påstår han helt all
varligt att della skett emedan
"Ibland entreprenörens förbindelser
"kunde icke vidare utan orimlighet be
slammas nybygnad aj f
ärjan —
Men deremot säger han i slutet att resulta
tet af den auktion som han så ifrigt försvå
rar är
"att entreprenören j och ej Häradet
skall färja anskaffa
df d
f
Då Insändaren skref den sednare osanningen
hade han glömt både sitt förra yttrande oeji
den gamla regeln mendaceni oportet esse rue
rnorem
Malmö d 16 Mars Dea 7 i denna månad kl emel
lan 4 och 5 eftermiddagen hafva genom vådeld alla
åbyggnad erne å ett hemman i Kjerrstorp blifvit lagda
i aska och dervid förlorats utom lösöreboet en be
tydlig del spannemål Huru elden uppkommit har
ännu icke kunnat utrönas men är det troligt att
gnistor framträngt genom någon omärkbar springa ii
bakugnen hvarest eldades för sädestorkning samt
fattat i taket å stugulängan hvarest den också först
blcf synlig
— 1 Mellangrefvie har cn dräng saknats ett helt
dygn hvarunder han eftersökts och omsider funnits
nästan halfdöd å en höskutie i Prestegården med ett
djupt sår i halsen som han med en rakknif dagen
förut tilldelat sig under försök att afskära strupen
Genom Läkares tillkallande lärer ingen fara vara för
lifvet Under ett anfall af mjältsjtika vallad dels
af någon motgång i cn kärleksaffär och dels af ett
öfverflödigt bruk af bränvin skall
hos nämnde per
son det ohyggliga uppsåtet fattats att sjelf skalla sig
ör verldcn (Malmö Tidning
Karlskrona d 76 Mar Under sistförflutne veckall
hafva 3 :nc personer inom Länet på särskildte besynner
lige sätt omkommit neml Torparen Jonas Andersson
Femmeryd hvilken för att biträda vid toppfällnir .g af
ett träd deri han för sådant ändamål uppklifvit
vid den afhuggne toppens fall blifvit deraf krossad
Båtsmannen Sven Pctt-nssön i Allsjömåla hvil Le it
funnits död hängande öfver ett stakett med halsen
emellan
2 :110 spjelkar och Drängen Peter Larsson
från Elmteryd som funnits död nti en liteu häck
med endast en half alns djupt vatten varande all
anledning för hand att Peter Larsson i insigt till
stånd blifvit med våld kastad i bäcken oeh på sådant
sätt der förqväfd
KlhVkbld
{Karlshona Veckoblad

Sida 4

RAleldoskop
NYA RÖN AF HOMÖOPATHIEN
Hqmöopathernas lära tan leda till en större nytta
än de lleste inbilla sig Enligt deras nya erfaren
het är ett gran medikamen af ungefär ett knapj
nålsliufvuds storlek tillräckligt att uppspäda till
läkedom för hela menniskoslägtet under flera
tusen år Qvantiteten gör ingenting till saken
Några decilliondelar af ett gran utspädde oeli
blandade medelst två starka armskakningar är
nog medicin for en patient om dagen då nu
deremot åtminstone ett par lod mixlura sali
na eller dylikt användas om dygnet för hvarje
sjuk Då en frisk och sund menniska vanligen
anses behöfva omkring ett par skålpund dag
ligt bröd utgör alltså medicinen i hennes sju
ka tillstånd af födans vigt i hennes häl
sotillsånd
Hvilken nytta för menskligheten om homöo
pathien kunde i begge afsecndena införas —
Icke nog att alla Apothcksräkningar skulle för
minskas till en blott decilliondel af deras nu
varande höga belopp så att man kunde dö
for oändligt godt köp att en nypa cremor
tartari skulle bota en hel nations hufvudvärk
en pris snus vara tillräcklig att få hela verl
den att nysa och ett par korn Engelskt sall
att fördrifva all ond blod ur hela Europa —
äfven all hungersnöd skulle försvinna ingen
fästning skulle nödgas gifva sig för svält in
gen missväxt vara farlig och ingen magasins
direktion mera komma i verlden En enda sill
med en kall potatis skulls vara nog till ett
års föda för hela Svenska folket och ett par
sockergryn eller ett gran bouillon dc poche ut
1
spädt medelst "två starka armskakningar skulle
sätta hull på hela Hofvet ja — en enda sup
utspädd och omskakad secundum regulus artiSj
skulle hålla liela bondeståndet i humör under
en hel riksdag — Hvilken ny ordning skulle
icke härigenom bilda sig Alla brödbekymmer
skulle försvinna alla slagflusser upphöra äf
vensom allt elakt lynne bland folken och i ka
binetterna
Man står i stor förbindelse till de Lärare
och Läkare som söka utbilda denna vigtiga lä
ra och gifva den praktisk användbarhet i lif
vet Homöopathien är gryningen till den gyl
lene tiden att uträtta mycket med litet är dess
grundsats och att spisa femtusen män med fem
bröd och två fiskar blifver snart ett under
verk som hvarje stadsfysikus kan verkställa
Vi kunna med särdeles fägnad underrätta våra
läsare att denna nya lära gör dagliga framsteg
vid vårt första universitet der dess proselyter
snart äro lika många som den fordna fosfo
rismens
Man har nyligen vid en gräfning i Atlieti
upptäckt en förträfflig staty som förmodas
vara Thesei Figuren är naken af hög ädel
växt såsom Apollo af Belvedere och huggen
i den skönaste marmor i den bästa stil Huf
vudet felades roen fanns på något afstand
från sjelfva statyen och kan ganska lätt an
bi ingas på densamma emedan intet stycke
fattas Äfvenledes har man uptäckt ett tem
pel hvaraf ännu tre kolonner stå upprätt
För att rädda de skatter som torde finnas i
närheten af de fynd man redan gjort ämnar
man företaga gräfningar deromkring ända till
So fots djup
Verkan af ett Åskslag En p iketbat fran
New York försedd med en åskledare från spet
sen af stormasten nar till vattenytan öt ver
fölls i April månad 1827 af en häftig storm
med åska En blixt träffade fartyget explo
sionen var förskräcklig allting syntes sta
i
låga och svafvelrök uppfyllde hvarje via
likväl förmärkles ingenstädes att blixten gjort
någon ska-la 331 o 11 nedra delen af åskledaren
fanns hafva smalt Deiemot gjorde man den
märkväidiga upptäckten att alla kompasser
om bord förändrat sin rigtning och att k ro
nometrarne stannat ja somliga delar af dem
äfvensom alla knifvar och gufllar hade full
komligt antagit egenskapen of magnet Påen
äldre sjuklig passagerare som låg i kajutan
sä svag att han icke kunde röra sig hade
denna händelse en så helsosam verkan att
han ifiån den stunden återfick bruket af sina
lemmar och då skeppet hann fram till de
stinationsorten kunde Lan ut ^n hjelp begifva
sig hem till sitt hus — Denna händelse erin
rar om en dylik här i Sverige sistlidet år då
åskan slog ned i ångfartyget Fiilhiof ulan
att göra nwgon passagerare skada
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Predikan Långfredagen
khdföik
gg
öfversättn säljes i Bokhandeln för 4 iic Bko h
Föreläsningar i Kemisk
Ö
af Joachim Åkerman tillf Professor vid Kongl Teche
nologiska Institutet 2 delar med plancher säljes i De
leens et Comp Bokhandel för Q Rdr 24 sk Bko
Hos cle li este Bok handlare i Stockholm och
Eandsorterne säljas TojfeUStyrelsen eller tillförlitlig
underrättelse huru Fruar och ogifta Damer skola for
säkra sig om Toffelns viilclc samt med kraft och vär
dighet föra den husliga spiran grundad på erfarenhet
och utgifven af en Husrcgcntinrui h 24 sk — Gil
lilas j .efnad och Jifventyr af Le Sage i sammandrag
Till undervisning och tidsfördrif för ynglingar Öivers
med 4 kopparstick h 1 Pidr 16 sk
— Den obekante
Tlyk .bin
ven i Körau-Qvarnen Romantisk berättelse
Öfvers h 52 sk ,— Vägledning för dem som vilja odla
Mullbärsträd och uppföda Silkesmaskar h 12 sk
_
Stockholms Ungkarlar och Stockholms gifta Män Satir
h 8 sk allt Bko
Vid Auktionen i Magasinet vid Röda Bodai
ned 26 Mars kl 10 f ro försäljes bland annat äfven
ett större parti Tmaljerade Grytor Tunnor Kastrul
ler m m Utropen ske i si små lotter att resp hushåll
kunna förse sig deraf t
En utmärkt vacker Rysk kibitka för godt
pris Närmare underrättelse lemnas i huset N :o 11 vid
Illara Södra Kyrkogata 2 tr upp emellan 9 och 10 £ ra-
En gentil salsskänk med ett ofvanpå stående
skåp väl inred t för linne och duktyg passande i ett
större hus Underrättelse fås ä Aftonbladets Kontor
.Detta årets tillverkning af viktriol och röd
färg vid Dylta Bruk försäljes af
Örebro d 1 Mars igzz C G et J D Broms
Kräftstjärtar mycket £ ?oda i A .Kams roms
Viktualiebcd uti hörnet af Högbergs- och Tullportsga
torne
ÅSTUiNDAS KÖPA
En vacker och i godt stånd varande kappa
med stor krage (passande åt ett större fruntimmer af
godt kläde siden eller bombasette för 12 k 14 Rdr Bko
samt en gentil blå sidenhatt Svar begärss snart i biljett
till F N :o 1 uti Sockerbruksboden i Trliigsund
Ett par större lina svarta klädes långbyxor
samt en svart dito väst för godt pris Svar begJres
snart uti biljett till N :o i i Tobaksboden vid Munk
bron huset JSf :o 7
En STÖRRE SYRTUT (för 12 å 16 Rdr
försegladt svar hvar säljaren kan träffas torde
inlemnas i Tobaksboden i Fru Gerles hus vid
Munkbron
UTBJUDES HYRA
Tro möblerade rum med sal och tambur 3
tr upp i Pettersénska huset vid Munkbron samt 2 käl
lare blifva lediga att hyra d 1 nästk April Underrät
telse fås på Dag Alleh Kont
Ett varmt och hyggligt rum 3 tr upp at
gränden i huset ]Sf :o 32 vid Skeppsbrcn Qv Glaucus
hörnet af S :t Johannis gränd är d 1 April att hyra och
hvarom underrättelse tås i samma hus 2 tr upp
Ett hederligt fruntimmer som i flera år med
bifall handledt ujigdom istundar dylik befattning Hon
8ifver grammatikalisk undervisning i Svenska Fransy
ska och Engelska spriken m m som tillhör en bildad
uppfostran Skulle något herrskap som tillbringar som
maren på landet endast under denna tid önska hennes
biträde vore bon äfven hågad derför Vidare öfverens
kommelso kan träffas om adress uppgi ^ve» 1 förseglad
biljett till A .d .l C som torde inlemnas pi
Af tonblads-Kon t
Inne v års första Brunnstermin vid Sätra
böljar d 10 nästk Juni och slutas d g Juli hvaruppå
efter en för rummens rengöring och vädrande nödig mel
lantid af 3 dagar den andra terminen börjar d 12 Juli
och fortfar till d 9 Ang Matpriset yiå första bordet
som serveras med 4 rätter om middagarne och 3 om aft
narne blifver 1 Rdr Bko om dagen eller 7 d :o d .o i vec
kan utan allt afdrag af serskildta mal eller dagar och
vid det andra med en rätt mindre hvardera målet 32 sk
s m Uti dessa priser äro likväl dricka bränvin viner
och strösocker icke inbegripna Äfven lemnas mat por
tionsvis åt dem som det åstunda och spisning för herrska
pernas betjening allt efter öfverenskommelse med Mam
sellerna Westergardie som vid Brunnen bestrida mat
hållningen Badinrättningarne och biljarden äro i behö
rigt stånd och Brunns Salongen är till Brunnsgästernas
tjenst försedd med ett godt klaver Skjutshästar så väl
till resor som promenader äro etter vanligheten att tillgå
äfvensom en Wurst att dagligen begagnas Gymnastik
inrättningen och en för medicinskt behof fullständig
elektricitets-appareil äro likaledes att dagligen tillgå
under ledning af en ung läkare för att så mycket säkra
re kunna afpassas eftor hvar och ens individuella sjuk
domar och kroppsbeskaffenhet
— Sängkläder hvaribland
äfven tagelmadrasser och filtar likasom de mest nödiga
möbler finnas att hyra PI foder af bafra hö och hac
kelse finnes tillgång för i orten gångbart pris Reqvi
sitioner af allt detta böra sist vid medlet af Maj sko
hos Biuims-Kamreraren C F Jäderholm hvars adress
är Sala och Sätra Brunn För rättigheten att nyttja vatt
net och vid dess bruk erhålla rad och föreskrit ter be
tala besutne och förmögnare Brunnsgäster af allmogen
minst 32 sk Bko de mindre bemedlade 16 sk s m Endast
sådane fattige som uti socknen njuta och för sin Brunns
resa erhållit fattighjelp kunna äfven vid Brunnen af
fattigkassornas inskränktare tillgångar räkna pi något
understöd i mat eller matpenningar Undertecknad an
håller derföre hos Högv Presterskapet vördsammast att
de attestsökande underrättas om alla förenämnda vilkor
som äfven böra anföras i attesterna hvilka för öfrigt ej
kunna anses giltiga om i .vke utfärdade för tillfället och
från den socken der innehafvaren vistas Om rum vid
Sätra brefvexlas med undertecknad Brunns-Intendent
till d 6 Juni på Upsala och derefter på Sala och Sätra
Upsala d 16 Mars 1S53
HENR WILH ROMANSON
Anat och Chir Professor
ofessor
På Källaren hörnet af Herkules backe och
Norra SmedjegaUn finnes friska Berg-Ostron så väl till
hämtning som att spisa pi Cället
l ian d 1 nästinst April kunna 3 :ne bättre
ungkarlar erhllla rum och inackordering i ett för allt
och för facilt pris i huiet N :o 16 vid Mariegatan an
dra ingången iiin Kyrkoporten Närmare underrättelse
erhålles j ;u« tr upp (ler lrun efterfrågas
Intresse *terne uti Diligence-tiolaget N :o r
behagade till afgörande af vigtiga frågor sa
Onsdagen d g :dje inst April kl 10 f m i
å Diligence-Jiontoret i tr Upp
'ländernas naturliga 1 .vilhel utan emaljens
skadande äteriörskaffsr en person Han träffas endast
hemma ifrån kl 11 till 2 på dagen uti huset :o ig vid
JKöpmangatan 2 tr upp
Utan eget löi vallande genom skeppsbrott re-
dan 1806 beröfvad min i last och fartyg bestående egen
dom utan att sedan den tiden kunnat repa mig upp ur
den fattigdom som deraf blifvit en följd ser jag mig
med en stor familj bragt i ett brådjup af elände om ej
en menniskovän hattar till miu undsättning medelst ett
lin som blifver till nyttigt företag användt och otvif
velaktigt skall återgäldas Företagets beskaffenhet och
utsigten för återbetalning skola meddelas deM som be
näget ömmar för mia belägenhet och skyndar till min
hjelp
P
sammanträda
Stockholm
c
Peter Bone
Skepparebdä L
c r Bone
Coop Skeppare boende ä Lilla
JGlasbruksgatan N :o 8
fhätä Af
Jg o 8
A B har en biljett att afhämta ä Aftonblads-Konf
Ilrr Aktieägare i Göta Kanal-Bolag behaga
de åter sammanträda nästa Tisdag d 26 d» kl
10 f m i gula salen å Börsen då jemte Pro
tokollsr-justering m m den af Kgl M :t i Nå
der utnämnda Ordföranden kommer att sin be
fattning tillträda
DIVERSE
En arbetsam ung man med god moralisk
bildning vacker stil och vana vid kontorsg ^rom il ser
deles bokföring vinner godt engagement da han i bil
jett till H-iifiiudboh uppger sin adress och rekommen
datione Aftonblädi-itont
VARUPRISER
noterade på Stockholms Börs den
2 .2 Alars rS33
Hvete ii a 15 Kdr
'10 lulr
fv <H-n 8 Rdr
Hafre 5 Rdr i sk å G Rdr
ilränvin 35 sk R :gs
hos L J Hjerta
SUPPLEMENT 15

Sida 5

15 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Lördagen den 23 Mars 1833
V i ha i korthet omnämnt innehållet af
Krigs-Fiskalsembetets slutpåstående emot Hr
Premier Läjtnanten Kammarherren af Puke
uti Karantänsmåkt om Fregatten af Chapman
och det är derföre vår skyldighet att icke
eller lemna läsaren i okunnighet om Hr af
Pukes föiklaring
Hr Premier-Löjtnanten yttrar innan lian kom
mer till den cgentlisa anmärkningens besvarande
alt det är med en icke oväntad men derföre icke
mindre uppriktig tillfredsställelse han finner att
åklagaren läiit öfvertyga sig det Hr Premier-Löjt
nanten af de vid undersökningen med Fregatten er
hållne upplysningar om lielso-tillståndet om bord
icke skäligen kan anses bafva haft anledning förläg
ga Fregatten i Karantän hvarföre all ansvars talan
i denna del blifvit nedlagd äfvensom alt Actor icke
funnit sig befogad till någon anmärkning hvarken
emot Fregatt Chefen Hr Kommendör Kapi t och Rid
daren Warberg eller Uppbörds-Läkaren å Fregatten
Doktor Hnuemöder sedan dessa haft tillfälle "ändra
och rätta deras uti först afgifven förklaring hafde
yttranden
hvilka förments hafva varit skiljaktiga
från de uppgifter Hr Preru Löjtn afgifvit rörande
Läkarens svar om hclsotillståndet
Öfver sjelfva slutanmärkningen yttrar Svaranden
följande
"Det enda som af åtalet återstår är fullföljden af
de emot mig gjorda anmärkningar om bristande for
maliteter vid sjelfva sattet att verkställa undersök
ningen hvarigenom Aktor förmenar alt de vådliga
ste följder möjligen kunnat uppkomma
och hvar
före ansvar å mig blifvit yrkadt med en månads ar
rest i högvakt men äfven detta påstående grundar
sig på ett missförstånd af mina skyldigheter som
jag finner att det icke lyckats mig skingra uti den
förklaring jag redan afgifvit öfver anmärknings me
morialet »cb som jag derföre nödgas å ryro söka
göra begripligt-
De bristande formaliteterne bestå deri alt jag vid
undersökningen underlåtit aflemna skriftliga frågor
till skriftligt besvarande och att medhafva Karantäns
Läkaren Jag bar hvad första omständigheten angår
påstått och påstår ännu att jag vid det ifrågava
rande tillfället icke b c h ii it aflemna skriftliga frå
gor och det hr detta jag nu går alt ytterligare visa
Enligt 1806 års Karantäns-författning finnes det
aine slags sins emellan olika undersökningar af Far
tys Sundhets tillstånd den ena som bör enligt ia
j anställas i hvarje hamn der fartyg anländer och
Karantäns Befälhafvare finnes (bestående antingen af
Landshöfdingen eller häris utsedde ombud och den
andra som anställes vid Karantäns inrättning af der
varande Befälhafvare Den förra eller den såkallade
första undersökningen har för ändamål alt utröna
om fri kommunikation med land genast må lemrias
eller fartyget bör till Karantänsphrte förvisas d <n
andra att utröna huru långvarig och huru beskaffad
Karantän det till Karantäns-platsen afviste eller
anlände fartyget bör underkastas Nu är förhållan
det att i Karlskrona hamn åliggandet att verkställa
dessa olika undersökningar var med afseende ä Drott
ningskärs Karantänsplats närbelägenhet vid hamnens
inlopp förenadt uti en hand hos Befälhafvaren vid
samma plats på sätt Kongl Karantäns Kommissio
nens skrifvelse af d 26 Juli i831 och i6 :de punkten
af Instruktionen för nämnde Befälhafvare af den 19
Mars 1LZ2 utvisa
"sä att Slädens Karantäns Befäl
hafvare dermed icke hade någon befattning
Men
fastän sålunda denna undersökr .ingsrätt var efter
ordalydelsen af Kongl Karantäns Kommissionens bref
"uppdragen
åt mig kunde jag likväl vid utöi
ningen deraf ej vara pligtig verkställa den an
noriunda eller med andra formaliteter äu såsom en
Stadens Karantäns Befälhafvare låtit den verkställas
eller i öfverensstämmelse med föreskriften uti ia § af
1806 års Karantäns förordning och uti denna § om
nä Vanas ingalunda att fragorna skola aflerunas skrift
ligen för att skriftligen hesvaras utai endast alt de
skola mundteligen framställas Stadgandet härom
som icke eller igenfinnes i åberopade i
punkten al
min instruktion linnes endast uti Regementet för
Känsö Karantäns-inrättning hvarpå ecK Hr Akl«r
grundat sitt ansvars påstjienXe 1 denuu del Men
delta Reglemente gällande blott för fartygens under
sökning vid ankomsten till Karantäns-inrättningen
icke för första undersökningen å destinationsorten
kunde och borde ej vinna tillämpning vid ifrågava
rande tillfälle der det endast gällde att enligt 5 §
af Kongl Maj :ts Nådiga Kungörelse om hvad tills
vidare iakttagas bör emot Cholera sjukdomens infö
rande i Riket af den 17 Mars 183a å destinationsor
ten undersöka ett anländt fartygs Si ndhetstillstånd
för att utröna oin fri kommunikation med land kunde
medgifvas eller förvisning till Karantänsplatsen
borde ske en undersökning som både tillhört Ka
rantäns-Befälhafvaren i Staden att besörja om den
ej varit på mig öfverflyttad och som i förra fallet
visserligen ej hade blifvit verkställd annorlunda än
såsom den nu af mig verkställdes Höglofl Kongl
Krigs-Hof Rätten värdes således rättvist finna att
när man riktigt distingverar beskaffenheten af under
sökningsförrätttningen jag dervid ingalunda försum
mat någon lagligen föreskrifven om affordrandet af
skriftliga svar å niine frågor hvarmed för öfrigt
intet ändamål hade vunnits sedan det numera är
lagligen utred t erkänd t och bevist att frågor och
svar varit fullkomligt sådane som jag antecknat och
uppgifvit När man härtill lägger den fullkomliga
öfvertygelse jag borde äga att svaren ehvad de skrift
eller mundteligen affordrades uti ifrågavarande fall
alltid borde blifva likstämmige och jag dessutom
kände att vid Karantäns-undersökningar å utrikes or
ter hvarest man säkerligen hvad Karanläns-författ
ningars handhafvande angår är lika sä nogräknad
som bär Örlogsmän aldrig aifordras skriftliga svar
ntan man der anser Chefens ord för tillfyllest gö
rande torde Höglofl Kongl Krigs-Hof-Rättrn af
allt detta rättvisligen linna de fullgiltiga skäl som
föranläto mig att ej affordra Chefen å Fregatten af
Chapman skriftliga svar på mina frågor Deremot
kan och bör jag icke frångå att jag enligt åberopade
16 punkten af min instruktion bordt vid undersök
ningstilliällct vara åtföljd af Karantäns-Läkaren som
gemensamt med mig bordt meddela praktika men
utom det att stadgandet härom i instruktionen icke
torde stå i öfverensstämmelse hvarken med ofvanåbe
ropade 12 § af 1806 års Karantänsförordning eller
någon annan härom u»gifyen allmän och bestämd
föreskrift hvarföre det ock sällan lärer efterlef
vas i andra hamnar vid der skeende lika beskaf
fade undersökningar torde det äfven förtjena
afseende att Läkarens medhafvande vid ifrågava
rande tillfälle hade varit en helt och hållet tom
formalitet enär det ändamål som dermed troligen
åsyftas och som kan vara af någon vigt i anseende
till Coopvardie Fartyg derå ingen Läkare tinnes att
nemligen hedömma hälsotillståndet om bord dess
förutan kunde med mera tillförlitlighet vinnas i anse
ende till Fregt af Chapman genom dess egen Läkare
om hvars tillvaro jag icke kunde vara okunnig och
hvarföre Karantäns-Läkarens medtagande åsidosattes
särdeles som flere andra ankomne fartyg påkallade
hans närvaro vid med dem förefallande undersöknin
gar hvilket vitsordas af bilagde utdrag af Karan
täns-Jurnalen som utvisar att den 5 Aug ankommo
till Karantäns-platsen Drottningskär 8 Fartyg den
(i Aug fartyg hvarförutan sistnämnde dag prak
tika meddelades 6 Fartyg hvilka då utlegat den dem
ålagde Karantän Om man föreställer sig att Ka
rantäns-Läkaren verkligen varit mig följaktig så
lärer det ändå vara påtagligt att resultatet blifvit
detsamma att lian lika med mig måst låta bero vid
Uppbörds-Läkarens i Fregatt-Chefens närvaro af
gifna upplysningar och att såsom Hr Aktor sjelf
medgifvit skäl ändå liade saknats att förlägga fre
gatten i Karantän helst ingen anledning då var för
hand eller anmältes att misstänka det någon Cholera
artad sjukdom fanns om bord utan det tvertom vits
ordades att den sjuklighet som visat sig och som
dä i det närmaste var liäfven icke var smittosam
icke liknade Cholera och icke var annat än en följd
af årstider och väderleken Det är också desto mera
påtagligt att sjukdomen då ingalunda utgjorde Cho
lera som den crhållne praktikan och den derpå följ
de fria kommunikation med land hvilken begagna
des både af Officerare och gemenskap ingalunda
sprid de någon smitta och det således först var ef
teråt sedan fregatten åter gått till sjös som sjuk
domen anttig en allvarsammare karakter hvars inträf¬
fande hvarken kunde föreses eller förväntas vi ^Än
dersökningstillfället den 6 Augusti Under sPAan ^-S
omständigheter och då min ifrågavarande unåfcnå
teuhet af Karantäns-Läkarens medtagande är det ^po-
da som lagligen kan läggas mig till last och y
denna formalitet varit af ingen konsekvens och i >lfv
den uppfyllts ledt till ingen nytta eller påföljd Iä£4vv >v
rer ock Höglofl .Kongl Krigs-Hof-Rättenfinna det både
orättvist och obilligt att derföre ålägga mig något an
svar derifrån jag desto heldre hoppas njuta befri
else som nämnde underlåtenhet synes vara mer ätt
tillräckligt försonad genom de oblida och förha
stade omdömen om mitt förfarande jag måst lida bå
de af Kongl Karantäns-Kommissionen och d«n del
af Allmänheten som likt Kongl Kommissionen ej
gifvit sig tid att undersöka och uppfatta sakens rät
ta sammanhang Karlskrona den 7 Febr i833
k
7
F M af Puke
De sednaste utländska posternas föga vigtiga
innehåll lemnar oss ett tillfälle att något när
mare följa de högst intressanta scener som nu
dagligen föregå i det Engelska parlamentet
Det Engelska Underhusets debatter utmärka
sig redan i allmänhet framför den Fransyska
Deputerade Kamarens i ett afseende nemligen
genom det större lif eller rörlighet om vi så
få uttrycka oss i sjelfva Talarnes framställ
ning som uppstår deraf att föredragen på det
förra stäflet äro muntliga då deremot de Fran
syske Deputerade oftast uppträda i tribunen
med skrifna afhandling»
som visserligen i öf
rigt utmärka sig både genom skönhet i språk
och en strängt logisk tankegång Härtill kom
mer nu att man af det nuvarande parlamentet
väntar alla dessa omskapningar uti Stor-Britan
niens politiska och flera delar af dess sociala
förhållanden hvartill den stora "billen som
fordrade så många ansträngningar och ett så
starkt uttalande af nationalviljan endast yar en
förelöpare och dessa omständigheter torde va
ra nog för att inse hvilka krafter nu på öm
se sidor måste uppbjudas hvilka meningsstri
der framträda pä skådebanan hvilka kollisio
ner mellan olika intressen uppkomma vid alla
dessa stora sakers afgörande Men vi fortgå
till ämnet
Vid de långvariga och varma överläggnin
gar som d 27 och 28 Febr föreföllo rö
rande Irländska upprorsbillen voro gallerierna
alldeles fullpackade af åhörare I Öfverhuset
hade den förut rönt det artigaste emottagande
hvaremot den i Underhuset mötte ett så häf
tigt motstånd att det vill synas som ministe
ren endast med yttersta ansträngning skulle
förmå genomdrifva den
Diskussionen öppnades af Lord Alihorp som
i ett långt och sakrikt tal sökte bevisa dea
oundvikliga nödvändigheten af de mått och
steg hvilka han nu såg sig nödsakad tillstyrka
för oroligheternas dämpande i Irland Oord
ningen hade der stigit till den grad att ingen
mer vore säker till lif eller egendom hvarpå
han anförde en mängd exempel från nästara
alla trakter af landet De flesta af de mord
som deri omnämndes hade blifvit begångna
emot allmänt aktade fredlige medborgare
och oftast i närvaro af mer än femtio vittnen
Han visade ur officiella dokumenter att anta
let af brott emot allmänna säkerheten under
de sednare åren vunnit en i högsta grad ho
tande tillväxt Han ville blott anföra förhål
landet i provinsen Leinster år 1820 hade de

Sida 6

der endast gått till 3oo i83o voro de för
ökade till 8i4 och i832 ända till i ,5i3 —
(hör hör hör Alla samhällsband voro sön
derslitna ingen aktning för lagen funnes mer
och domaren vågade ej straffa den brottslige
inga vittnen uppträda emot da anklagade
Kär laglösheten skridit till denna ytterlighet
hvad annat medel bade man då öfrigt än att
med väpnad hand skydda samhällets fredlige
medlemmar emot våldsverkarne Man in
vände att de föreslagne åtgärderne vore stri
dande mot landets frihet men hvar i Irland
funnes nu spår af frihet Suckade icke hela
landet under olyckan af ett tygellöst sjelfsvåld
som väl förrjente namn af tyranni Friheten
kunde aldrig stå tillsammans med anarkiens
näfrättsprinciper
Hr Bulver yttrade den öfvertygelsen att
användande af Krigs-Rätter till oroligheter
nas dämpande i intet afseende skulle motsvara
det åsyftade ändamålet Enligt hans tanka
vore läkemedlet värre än sjukdomen Den
ädle Lorden hade gjort sig mödan anföra en
mängd exempel på mord för att deraf bevisa
nödvändigheten af stränga åtgärder han hade
då icke eiinrat sig att dessa brott ej lagligen
kunde komma under Krigs-R .ätternes juris
diktion emedan dessa endast ägde alt afdö
ma mål som icke voro urbota Man klagade
öfver de civila domstolarnes beroende läge
och partiskhet men hvad hade man att
vänta af militärer som voro obekante med
landets invånare seder och institutioner
som ena dagen med sabeln i hand iiöggo in
bland folkmassorna den andra sutto på do
marebänken — De vore ju påen gång både
parter och Domare Huru kunde man då
vänta att deskulle döma oväldigt —
'Intet
folk på jorden
sade han vidare
"kan sty
ras efter det system ministrarne synas följa
I dag eftergifvenhet — i morgon tvångsåtgär
der Denna hastiga vexling af hård behand
ling och ömhetsbetygelser — detta system på
en gång svagt och uppretande som väcker
hopp och fruktan afsky och tillgifvenhet
kan förvandla det saktmodigaste folk till bar
barer (hör
Hau utvecklade vidare ur
flere skäl olämpligheten af de föreslagna åt
gärderne och slutade sitt tal under Husets
högljudda bifallsrop
Åtskillige ledamöter talade sedan både för
och emot utan att i hufvudsaken anföra
något nytt Hr Stanley Sekreteraren lör
Irländska angelägenheterne försvarade mo
tionen i ett ganska vidlyftigt tal hvari
han skildrade landet såsom en veiklig
löfvar- och mördarkula der intet annat än
sabeln eller bajonetten kunde återföra lugn
Den civila domaremakten vore otillräcklig att
handhafva rättvisans skipande i så stormiga
tider
"Ehuru krigsrätterne ansågos såsom
våldsame och förhatlige för folket var doek
hans öfvertygelse alt det onda blefve ändå
värre om man fortfarande lemnade lagskip
ningen åt de lokala autoriteterna som voro
blottställde för så många förebråelser och
allmänt beskylldes för väld och orättvisa samt
att endast rådfiåg» sina egna intressen Han
ville ej afgöra om sådana beskyllningar ägde
någon grund men följderna af en så allmänt
uttalad opinion vore kanhända lika skadliga
sorft sjelfva verkligheten Speeialkommissio
nerne hade äfven börjat förfela silt ändamål
de tre första hade val befunnits motsvara
det men den sista i thz Queens County var
alldeles utan verkan cch laglösheten fortfor
som förut Man sade att Krigsrätterne voro
grymma och förtryckande men denna ankla
gelse förnekades af sjelfva Irländska folket
Erfarenheten hade visat att det ansåg militär-
makten såsom en välgörande kontroll på po¬
lisen att bönderne betraktade soldaterne som
vänner officerarne som beskyddare (bifall
Slutligen uppmanade han i frihetens namn
Husets ledamöter att hellre för någon tid
suspendera lagen än tillåta att all frihet
all lag alla konstitutionella rättigheter all
säkerhet till lif och egendom skulle gå för
lorade i ett kaos af förstörelse elende och
tyranni (Högljudda bifallsrop
Vid fortsättningnn af diskussionen d 28
Febr uppträdde Hr Shiel med mycken värma
emot förslaget hvilket han ansåg i högsta
grad lagstridigt och illiberalt
'Den största
delen af Engelsmännen
sade han
"är af de
ras naturliga medvetande om öfverlägsenhet
böjd att betrakta Irland med en känsla af
husbondvälde likartad med den som gjorde sig
gällande i forntidens stora republiker hvilka
lika litet bekymrade sig om sina lydstaters
frihet som de i hög grad voro afundsjuka
om sin egen (hör hör När utropade en
ryktbar författare skola nationerna lära att
ej tillfoga andra det de ej sjelfva vilja lida
— Lagförslaget var riktadt dels emot politi
-ka sammankomster och dels emot landtfol
kets excesser Det innefattade på en gång
Tnsurrection Act och Proclamalion Act med
åtskilliga tillägg af andra brottmålslagar
Hvarföre hade man nu tverlemot hvad förr
varit vanligt sammanslagit statuter af så oli
ka syftning Sjelfva Tory-Styrelsen hade al
drig begärt ej ens tänkt sig en sådan makt
som nu fordrades Det är sant denna mi
nistere framfödde det statut som fick nam
net "det Algerinska men här är ett mäster
stycke af despotism hvarpå man sällan får se
exempel Ej nog att Krigsrätter skola taga
plats bland scenerna för brott och fasa man
vill äfven upprätta dem i Dublin der jury män
stå till buds så många man vill der dorarar
ne äro tern I igen medgörliga och det är lika
lätt att öfverbevisa som att anklaga Hvad
är meningen med denna stränghet då inga
ovanliga excesser blifvit begångna hvarken
Dublin eller de öfrige Irländska städerna
Vill man i Dublin införa ett system lika
absolut som i Lisabon och Warschau — Men
sägen J vi måste qväfva upprorsandan —
Hvarföre vill man icke först och främst låta
sig nöja med de gamla hjelpemedlen och taga
sin tillflykt till allmänna lagen Hafven i ak
tionerat ett enda upprorstal Det är sant i an
ställden åtal (prosecuted emot landets tidningar
— J förföljden (persecuted Tipperary Free
Press J sätten författarne af ,the Comet på fäst
ning men aldrig hafven J åtalat ett enda uppro
riskt tal .1 Försöken lagens kraft innan J skri
den till dent .a förskräckliga utväg
— Han
visade sedan alt tionden var enda källan till
Irlands elende och oroligheter och att allt
skulle blifva lugnt om styrelsen ville lyss
na till allmänna opinionen i Irland och
antingen afskaffa eller på bättre fot reg
lera denna tryckande skatt
"Men deremot
hvad hafven J gjort
fortfor han
"Sekreteraren
för Irländska angelägenheterna döf för all
föreställningar passade på med sin Tionde
bill vid slutet af förra Parlaments-sessioner
nedtrampade oss med sina Engelska majori
teter och genomdref ett lagförslag som kan
anses för grunden till allt vårt närvarande
betryck Det är odrägligt att höra honom
tala om Special-Kommissionen i the Queen
's
County att den förfelat sitt ändamål när han
sjelf tillvägabringar sådana statuter som skulle
stöia lugnet i hvilket land som helst och då
han retat folket till excesser hvilkas följder
borde komma öfver hans hufvud Han er
känner att tre Special-Kommissoner fullkom
ligt lyckats återställa ordningen men säger
han cn den sista har ej förmått uträtta nå¬
got Är då detta tillräcklig grund att derpå
bygga en despotism öfver Irland Men huru
är förhållandet med denna Kommission
Låt oss höra den sist algifna rapporten från
Komiteen rörande tillståndet i Irland Se
kreteraren var sjelf medlem deraf
Hr Stanley-
"Jag var icke närvarande
Gd
yg
Hr Shiel "Icke närvarande Gode Gud
hör jag rätt En komité
utnämnes af Sir H
Parnell att undersöka orsakerna till Irlands
olyckliga ställning Sekreteraren förklarar den
vara af högsta vigt hans namn är det andra
på listan högsta befälhafvaren för armeen
blir inkallad att höras och den värde Gentle
mannen nedlåter sig icke eller är för mycket
ockuperad af göromål att bevista dess sam
manträden (högljudt bifall Det är verkligen
ett rätt beqvämt sätt att förvalta Irländska
statsärenderna
Hr Shiel visar derefter att
nämde berättelse gifvit tillkänna det den ifrå
gasatte Special-Kommissionen befunnits verk
sam och att Kronans-Advokat Hr Barring
ton förklarat den vanliga lagskipningen i
hvarje hänseende vara tillräcklig för ordnin
gens bibehållande och att domstolarnes proto
koller utvisade att af 3g brottmål hade i 38
vittnesmål blifvit afgifna och bevisning ägt rum
Efter en mörk teckning af de faior och
olyckor hvilka hotade att rubba förenings
bandet emellan de båda staterna i fall de
tilltänkta tvångs-åtgärderna komrae alt sättas
i verkställighet slutade han sitt tal med des
sa ord "Om Portfölj-lyckans hjul som så
ofta löper omkring skulle vända sig om och
de som nu stå öfverst i en hast nedstörtades
från sin höjd om de som nu sitta på
mini stei bänken nödgades återvända till den
bänk som var vittne till deras ärorika strid
för frihet och rätt hvad skulle de då kunna
säga om någon gång deias eget fädernesland
hotades med en lika frihetsrnördande lag
Skulle de icke vid hvarje försök att höja sin
röst för lagens helgd få höra lopis "Hvad
J vågen öppna er mun J som öfvergå !ven
de principer hvarpå hela ert politiska lif hvi
lade J som undertryckte friheten suspen
derade Ilabeas-Corpus-Acten til lintetgjoi de
Irländska pressens rättigheter förjagade rätt
visan och kullkastade de lagliga domstolarne
för att på deras ruiner upprätta en lagskip
ning af sablar och bajonetter (mycket bifall
— Hållen upp medan ännu är tid Samma
slag hvarmed J morden Irlands frihet skall
gifva döden åt er egen (Starka och långvariga
bifallsyttringar
Åtskillige talare aflöste sedan hvarandra
utan att i hufvudsaken anföra något af sär
deles vigt
Hr Ferqus 0 'Conner beskyllde ministrarne
för öfverdrift i målningen af tillståndet i Ir
land och påstod att ingå tvångsåtgärder vore
af nöden pakallade Sekreteraren för Irlands
angelägenheter vore förnämsta orsaken till alla
oroligheter i landet derigenom att han ej
uppfyllt det löfte han gifvit om tiondens
afskaffinde Allt kunde ännu hjelpas gienom
ändamålsenliga lagliga åtgärder men Krigs
Rätters tillförordnande skulle försätta hela
landet i öppet uppror (hör hör af Irländska
ledamöterna ilan hoppades dock att folkets
mäktiga röst skulle förmå hindra så olycks
bådande mått och steg Ingen kände densam
ma bättre än Jen ädle Lorden som stod i
spetsen för Minisleren Folkets röst hade ja
gat Caji .is Maiius från Rom (salfvor af skratt
bör fr år de Irländska ledamöterna Ef
tersom de ij tyckte om att höra talas orr
Rom ville han hämta exempel från närmare
håll folkds röst förde Carl I i England på
schavotten (hör hör folkets röst störtade
Carl X från thronen folkets löst dref igenom

Sida 7

Heformbillen och skulle äfven nu skydda kon
stitutionen (hör — Han förstod ej huru Se
kreteraren för Irländska Angelägenheterne kun
de inbilla sig att sådana åtgärder skulle sva
ra emot ändamålet han måtte alltför litet
länna det Irländska folket (hör från Irländ
ska ledamöterna aldrig skulle ministrarne
våga komma fram med sådana förslag för
England Sekreteraren sjelf vore den mest
opopuläre man i Irland (högljudt skratt Han
ursäktade att han ej kunde hålla något lof
tal de måtte skratta så mycket de ville —
han skulle ändå ej låta afskräcka sig att för
kunna dem det Irländska folket skulle käm
pa mot despotism tyranni och egenmäktig
het fot för fot steg för steg (Bifall af Ir
ländska led Det finge nu en ny lexa för
sitt förtroendrf till de försäkringar om broder
lig ömhet som Engelsmännen vid förra ses
s onen gifvit Hädanefter kunde de ej mera
Sätta tro till några ord huru honungssöte de
an måtte vara Huvu ofta skulle Irländ
ska nationen förödmjuka sig för den Engelsta
— komma med hatten i hand lik tiggare —
en ställning ovärdigt ett sådant folk — Hvad
de mycket omskrikna oroligheterna beträffade
kunde lian bevisa cm så fordradesj att de
helt och hållet voro att tillskrifva styrelsen
och dess tjenare H ;in kunde anföra ett ex
empel då en tjensteman på öppen gata an
tastat en person som var skyldig en obetyd
lig rest af sina kronoutlagor och slitit af
honom rockfickan hvari fanns 3 P 18 sh
likväl såldes fickan jemte åtföljande penningar
för i o pence En annan gång hade hö fsr
4o P :ds värde gått under klubban för 5 sh
tionde afgift och en häst väld g Pd„ blif
vit såld för 1 Pd och genast skjulen till stek
åt hundarne (gapskratt från de minbteriella
bänkarne De värde Gentlemännen torde väl
tycka det låter roligt men det var döden för
dem hvilka drabbades af di ;nna orättvisa (hör
hör hör
— Slutligen bad han de värde
ledamöterna besinna att Englands egen frihet
var i fara De borde erinra sig att hvarje
Upprorsakt hvarje suspension af Habeas Cor
pus-akteo som i England inträffat alltid nå
gra år förut haft till förelöpare dylika åtgä»
der i Irland
Major Beauclerk förklarade sig emot för
slaget som han trodde ej skulle le da till det
åsyftade ändamålet utan endast bringa o
lycka öfver landet och öfv er ministerens
egna hufvuden Det skulle likväl sanno
likt komma att gå igenom i Underhuset
genom en väl dresserad majoritets tjenstak
tiga medverkan (höga rop af nej nej
Men hvilka vore de som understödde det
Just desamme som hade utmärkt sig för sitt
hat till friheten (bifallstecken och staika rop
af oh oh — denna faktion som så länge
och ihärdigt satt sig emot folkets rättigheter
(bifall Ingen hederlig man kunde utan käns
la af hat och afsky höra talas om en sådan
bill Lyckades det ministrarne att drifva den
igenom så ville han nu en gång för alla för
klara att han ej utom Huset ätnade lyda den
(bifall och skratt
Lord Ebrington bad om föiklaring af ordet
"väl dresserad majoritet
hvarpå Major Beau
clerk gaf till svar att han ej dermed haft för
afsigt såra någon utan endast velat beteckna
de värde Ledamöternes rangering på
bänkar
ne bakom hvarandra
>— Lord Ebiington
höll derefter en kort föreläsning öfver den
skyldiga aktningen för andras öfvertygelse och
utgjöt sig i ett varmt loftal öfver samma ma
joritets frisinnande tänkesätt och förra bemö
danden för Irlands väl i emauicipations frå
gan För öfrigt yttrade han sig öfver ämnet
i samma anda som Hr Stanley
Lord Allhorp förklarade sig nöjd med
diskussionens uppskjutande ifall huset så ön
skade men föieslog att man måtte komma
öfverens om någon bestämd tid för dess slut
Deremot invände Hr 0 'Connell med myc
ken häftighet "Jag vill ej taga del i någon
sådan öfverenskommelse Ingen menniska har
rätt att föreskrifva mig hvad jag skall göra
Jag är representant för Irlands folk (statka rop
af nej nej Skratt och mycket buller Jag
är representant för Irlands Hufvudstad och
jag tror att ingen petition blifvit ingifven
om mitt återkallande
"Representant för Irlands folk höides en
röst utropa
"Jag menade
återtog Hr 0 'Connel
"Ir
lands hufvudstad (höga rop af oh oh
Jag är icke förbunden mer än någon annan
gentleman att taga del i debatten men det
är min pligt att söka betrygga ett fullständigt
skärskådande af förevarande bill När .jag fin
ner tjenligt att adressera mig till Huset skall
jag göra det i öfverensstämmelse med min
åsigt af saken
Debatten uppsköts utan någon vidare tids
bestämmelse
I underhusets sammanträde d 28 Febr fö
reföll en liflig debatt angående ettämne som
i England väckt mycket uppseende nemligen
barnens öfverdrifna arbete på fabrikerna Hr
Hardy inlemnade en petition från Bradford
undertecknad af 12 ,000 innevånare i denna
stad och som ur flere skäl visade nödvändig
heten af ett lagstadgande hvilket minskade
barnens arbete och inskränkte det till en viss
bestämd tid afpassad efter deras ålder och
billighetens fordiingar Petitionen understöd
des kraftigt af Hr Stricklandj som anmärkte
att många fabriksägare hade undertecknat si
na namn och han drog deraf den slutsatsen
att deras intresse ej vore oförenligt med mensk
lighetens anspråk
Hr Cobbel uppstod och betygade sin leds
nad att ingen ännu hade framställt saken ur
sin rätta synpunkt Det vore alltid ett fel af
en styrelse att genom lagbud uppträda så
som medlare emellan husbönder och tjenare
I närvarande fråga komme denna bemedling
att ega rum emellan fabriksägarne och bir
nens föräldrar SkuCe icke då ett lagstadgan
de sådant som man önskade säga till hela
verlden "Engelska föräldrar äro så grymma
att vi funnit o- ,s nödsakade stifta en lag föi
att hindra dem uppoffra deras olyckliga b irn
Hvarföre ville man brännmärka dem för en
dylik grymhet Hvaraf kom det att ett folk
det mest ömsinta i hela Europa kunde ådra
ga sig en så hård beskyllning Han hoppa
des att Huset innan något beslut fattades
först måtte undersöka orsaken som förmådde
Engelska föräldrar till ett sådant handlings
sätt (hör hör Hvad var då denna orsak
Jo ingen annan än att de voro så betungade
af taxor sejm utprässades åt de rika hvilke
sjelfve vore nästan alldeles befriade derifrån
att de voro tvnngne qväfva den menskliga
naturens bättre känslor och samtycka till de
ras barns uppoffring såvida de ej ville se den»
svälta ihjäl De hade endast valet emellan alt
atilingen lemna dem åt hungersnöden eller
drifva dem till fabrikerna (hör hör hör
Denna förklaring retade Hr Mtthuin att ut
bryta i en flod a 'f bittra och sårande före
bråelser emot Hr Cobbett
"Dennes enda syf
temål
sade han
"var atl uppegga den fatti
ge emot den rike och utså split och tvedrägt
emellan samhällets olika stånd (hör hör
Det var ej första gången man höit detta språk
ty samma ledamot hade publicerat det i Po
litical Registers och utspytt det i två pen
ny-lappar (till ordningen till ordningen
Beständigt återkom han till samma ämne al
drig flyttade han sig ett steg ur stället utan
gick rundt omkring samma punkt lik ett visst
djur kring lioen (skratt och allt detta en
dast för att väcka smädelse och hat emot
hans (Hr Melhuens samhällsklass (skratt ocli
hör Han anhöll att få säga det han ocli
hans bekante voro lika uppriktigt den fattiges
vänner som den värde ledamoten sjelf gaf sig
ut för Om den värde ledamotens afsigt ock
så ej vore att stifta oenighet emellan den ri
ke och fattige skulle dock om han fortfors
på samma sätt slutet bli att hela England
folie i konvulsioner (hör hör
Hr 0 'Connell uppsteg till Cobbetts försvar
De mot honom anförda beskyllningarne sak
nade så mycket mer grund som hans anmärk
ningar alltid hvilat på bevis hvilka ännu in
gen mäktat vederlägga Han hade ur parla
mentsakter visat att den fattige var oändligt
högre beskattad än den rike och sjelfve den
ädle Lorden Skattkammarkansleren både ej
kunnat undgå att medgifva systemets orättvi
sa I afseende på ämnet för diskussionen
var Hr 0 'Connells tanka att Huset borde
uppträda till beskyddande af den fattiges barn
emot vinningslystnadens förtryck
Lord Althorp (Skattkammarkansleren tog sig
anledning af hvad den förre talaren i förbi
gående yttrat om honom att förklara det
lians medgifvande endast gällt några få en
skifta taxor men icke hela beskattningssyste
met Han visade vidare att de föreslagna jemk
ningaine voro till en del overkställbara men
Huset kunde vara öfvertygadt om att rege
ringen skulle göra allt för att borttaga den
disproportion hvilken i åtskilliga taxor ägde
rum
Sedan åtskilliga talare yttrat sitt bifall till
petitionen slutades debatten som nästan hel
och hållen var en digression från den egent
liga frågan
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Predikningar
J J Hedrén
i :sta delen Andra Upplagan 1 Rdr 40 sk Bko på pä
liesta Boklådor 2 :dra och Z :dZ- delarna på samma stäl-
Från Stentrycket har utkommit och säljes i
Möllers Hedboms och Östergrens Musikhandel
å 8 sk Bko
Den bedjande Laura
HoTiance "Laura beder Englaharpor klinga etc» med
ackompcguement för Pianoforte af Zelter
ARFVE T
eller
1833 års tro
jemts glada blickar på forntid nutid och framtid g ,k
Banko
Etc modernt pelarebord med förkyld fot
och svart 7 qvarters marmor skifva en stor spegel
dertill en nybetsad z
.mans säng div Franska rost
linsvaser stor servis och desert-tallrickar Engelsk»
Tost Lins täck- och andra fat ;i mahogny resschatull
Taflor af goda mästare Hams byggnader och an
tiqvitet er ined scalor Martins vuer af Lustslott
och Sturler i Sverige inbundne alla verldsdelars
klädedräkter pä 1500
.talet Bernska Encyclopedien
i Fr band i huset N :o 7 <Zv Elefanten i Stora Vattu
gränden nedra ingångiporten
E11 dels ny dels nyreparerad stenhus-egen
dom
på fri och egen grund nära Kathrina Kyrka for
Rdr Bko 8666 Rdr 52 sk Adress fås uti huset N :o 9
Stadsträd gärdsgatan å söder 1 »r upp in pl gården dä
värden etterfrågas
En ny jagtvagn förfärdigad 1 Norrköping
finnes till salu och år att bese hos Sadelmakarhllo
senling vid Kornhamnstorget
Pappers-Försäljning
hos Jun Fii-EZW Hassell vid Hötorget ochf d Brom-

Sida 8

jvjka kuset i större och mindre partier till lägsta
fabrikspriser såväl af Holländsk som Svensk till
verkning nernl
f Hll
g
Af Holländsk Tillverkning
Velin Stentryck
y
Atlas Columbia9 Imperial Super Regal och Fr o
patria
Velin Hit- och Postpapper
Grand Aigle större och mindre i Regal- och Me
dianformat
Af Skrifpapper på bundna formar
Imperial Regal större och mindre Median Jinure
och ord sorter post• och skrifpapper af de mest god»
kände Holl Fabrikers tillverkning
At Svensk Tillverkning
Finare och gröfre sorter Tryckpapper i Regal Me
dian och ord formater — dels pH Velin9 dels pä
bundna formar — skuret Velin Post i större format
samt ord sorter flera finare och ord sorter Skrif-
Koncept Tapet» blått och hvitt Oliphant plane
radt och oplaner adt Kardus- gr att och hvitt maku
latur — Papp af alla numror — Förhydnings- lis
punds samt• 1-2 lispunds Päs- samt Takpapper af
ypperlig godhet
Hos Fabrikören oeli Urmakaren Bäck vall
Störa Kyrkobrinken flere gentila Franska speldosor
med pressadt horn
3o st Trollhätte Slussverks Aktier dock
ioke för bättre pris än 48 Rdr Bko pr Aktie De säljas
Hfven i smärre partier Hugad köpare jäcke för han
delnc afslutande uppgifva sin adress i försegl biljett till
Ak tio N :o 1 som inlemnas på Aftonblads-Kon t
En mycket vacker rymlig och väl gjord
nästan ny resvagn pS goda liggfjädrar den är äfven
passande till promenadvagn Underrättelse fls i huset
N :o 30 på Tullportsgatan å Söder då Rusken Andorsson
efterfrågas
Nja Möbler
af mahogny och björk (säkert och väl arbetade
till
facilt pris» i huset N :o 47 vid Kornhamn till vänster
portgången på nedra botten
God potates och rofvor gödda kalkoner far
ska ägg och två kannor söt mjölk alla dagar i veckan
samt hvarje Lördag färskt smör uti huset N :o 24 vid Kla
ra Förra Kyrkogata
Trädgårdsfrön
af alla sorter sä väl in- som utländska för billigaste
priser uti Fröförsäljningen vid Enkhusgränden huset
Ä :01 Qv- Hästen midt emot Carl den 15 :3 Torg
Fin Frisad
af bästa qualitet med kyprad väfnad af särdeles fasthot
linnes åter till salu hos Kläaesfcramhaudl Sandberg i Stor
kyrkobrinken
Ny Holländsk Sill
1 >X Kontoret 1 tr upp nti huset N :o zg pi Westerlångga
tan i
Hvita VindriiiVor
föä
friska och af utmärkt godhet försäljes uti J F Hassells
bod vid Hötorget och f d Bromsiska huset
lil
g
Prunes linperiales
och
Valda Katrinplommon
köd h
p
uti 1-4 Lidor af sednaste skörd hos J F Hassell vid
Hötorget och f» d Bromsiska huset
kdVlj
Rinkestads Vaxljns
k id Fd
hos A Lennmark vid Fredsgatan
Störa Tyska Kallskinn lios
Pu
Spansk StreliUer
Mecklenburger
Jutsk och Isländsk Fårull samt
Pommersk Lamull hos
P
Pulchau <Sc Comp
Pulchau Comp
'Gaviar ypperligt god för 2 Rdr 24 sk
skålp i Abrahamssons Kryddbod vid Norr
landsgatan
EN GOD YTOLIN
Underrättelse uti Sockerbruksboden i huset N :o 7 vid
Munkbron
1 L p y E j ^_S ]y U S D O S A
Underrättelse uti Sockerbruksboden i huset Nio J vid
Munkbron
1
En i godt stand varande täcksläde gulmalad
och en något äldre öppen Italienarevagn likväl god
Hro båda till salu och kan närmare underrättelse om
åkdonen bekommas i huset N :o 108 pä Drottninggatan
ofvanför Kungsbacken der de samma fl beses då Ku
sken Lundholm efterfrågas
Ett mörkbrunt ridsto af Strömsholms race
sSrdeles uthålligt och lifligt emot godt pris Underrättel
se i Kontoret i förstugan af Sjömanshuset och Skepps
bron
ii
Premie Lärfter till ytterst nedsatta priser 1
känns buteljer å7 sk Bko st halfkanns å 5 sk Bko st
samt Spillängor i Kryddboden vid Munkbrogatan
Schweitzer Ost
få Kontoret uti huset N :o -7 vid Malmskillnadsgatan
Rödt Klöfverfrö
ödälji i hCG
af för års skörd säljes i parti hos C G Cantzler i hu
set N :o 4 vid Södermalms Torg
För iy dnings-Papper
h idii JF
y gpp
i större och mindre partier i J F Zethraei Kryddbod
vid Österlånggatan och Johannis Gränd
Franska Sviskon ocli
Katrinplom mon
d lähi
p
inkomne med senaste lägenhet till facila priser i J F
Zejhraei Kryddbod vid Osterlånggatau och Johannis
Gränd
Florsband m in
di
till betydligen nedsatta priser i Kramboden hörnet af
Stadssmedjegatan och Salvii Gränd
GAMLA SVENSKA och ROMERSKA MYNT
i silfver och koppar uti Tobaksboden på Köpmanga
tan
Franska Mineralfärger i flere nuanser på
Kontoret i trappa upp uti huset N :o ZZ på "YYesterlång
gatan
Prima Jutsk Ull D :o Islands Rysk Ull
Kamelhår råa och betsade Harhir Kurländska Har
skinn svart Siden felp Jagtsnören till facila priser
på Kontoret i tr upp uti huset N :o ZZ på Westerlång
gatan
ÅSTUNDAS KÖPA
Ett ungt vackert och felfritt ridsto helst
af race och oriden Försegl biljett till Oriden torde
derom inlemnas i Afton blads-Kon t
Den som har i ir 3 4 6 7 9 16 och
18 delarne af Schillers Werke att aflåta torde derom in
lemna förseglad biljett till N :o 1 etc å Aftonblads-Kon
toret
Ett par fina i godt stånd varande svarta
klädesbyxor med eller utan väst (passande åt större per
son för godt pris Svar begäres i biljett till N :o i i
Tobaksboden vid Munkbron huset N :o 7
UTBJUDES HYRA
I Hofpred Wijkanders luis N :o 28 vid Ae-
geringsgatan är till d i nästk April en varm och pro
per ungkarlsvåning med 2 :ne ingångar dubbla fönster
m m att hyra Vidare underrättelse lemna» ä Adress
Kont i samma hus
Till nästa flyttning ett stort gladt rum med
möbler eldning och städning nära Klara Kyrka fpr en
reel herre Adress fås i Hr Ygbergs Kryddbod vid Nor
ra backen
I list flyttningstid är en stor instängd tomt
att hyra belägen vid Nybron och Packartorget hvil
ken många ar varit begagnad till upplag för flere hun
drade famnar ved och byggnadsämnen Adress uti
Kryddboden gent emot Södermalms Torgs Brunn
Ett gentil t Landtställe r mil sjö- och land
väg från Stockholm kan hyras eller med besittnings
rätt till 1856 köpas Corps de Logis har 9 rum och kök
de flesta Franskt tapetserade brandf örsäkrad till 1400
Rdr Bko trädgård med 100 fruktträd nödiga uthus
Priset är igoo Rdr Bko Närmare underrättelse Jemn as
i huset N :o 90 vid Drottninggatan
2 glada och vackra rum med utsigt at Drottninggatan
i huset N :o 42 ^v Skansen
Ifrån d i April ett vackert ungkarlsrum på
störa Nygatan i huset N :o 12 tvenne tr upp med eld
ning städning och kläders samt stöflors borstning mon
utan möbler för 25 Rdr Bko i qvartalet
Ett ljust vackert ungkarlsrum med möbler
eldning och städning d 1 April Belägenheten är uti
huset N :o 23 vid Svartmangatan midt emot Tyska Kyr
koporten 2 tr upp
En salubod belägen vid Hötorget passande
till Lärfts
Lin- Läder- eller Jernkramhandel till in ,t
April Vidare underrättelse lemnis uti Kryddkram
handl Elfbrinks bod vid nämnde Torg
ÅSTUNDAS MYRA
Astundas till sommarnöje i detta ar o :ne rum
nära intill Stockholm Svar i försegl biljett till N
torde inlemna» i Viktualiehandlandeu
ÖlåLinds Bod vid
Österlånggatan
Linds Bod vid
DIVERSE
En stadgad
En stadgad inan som i flera år liaft förvalt
ningen
at en större egendom men genom ägarens död
a o
o T • VI» gviiuiu ogaiuii j uuv»
liga frånfälle bli !vit ledig och någon tid hatt egen hus
hållning önskar att nu genast eller nästa höst få em
plöj Den sökande äger full kännedom af bokföringen
afven sa väl praktisk som theoretisk kännedom i me
chaniska sa väl som andra vid Bruk och frälseegendo
mar förefallande byggnader efter ritning Hedrande be
tyg kan företes De Hrr Possessionater som härvid fä
sta uppmärksamhet kunna adressera sig till A Erfaren
på Linköping
En ung inan om h år som under flere år
förvärfvat sig kännedom af kontors-göromäl och ännu
innehar plats önskar kondition på något af härvaran
de större kontor Han är kännare af Tyska och Fran
ska språken Hedrande betyg så väl skriftliga som
mundtliga kunna lemnas Benäget svar af v aktas i för-
seglad biljett till N :o 7 som inlemnas pi Aftonblads
Kont
En ung man som nyligen slutat sin Akade
miska kurs önskar kondition såsom Informator i ett
bättre hus Utom de vanliga elementära studierna vill
han informera i Tyska Engelska Franska och Italienska
språken Närmare underrättelse om personen meddelar
Hr D :r Petersson i Jakobs Församling
En yngling som för det närvarande innehar
kondition men hvilken han nar som helst kan lemna
önskar nu genast eller i vår komma uti handel helst
till någon af Hrr Viktualiehandlare Redlighet och oför
trutenhet är hvad man skall bemöda sig om för att
med allt nöje efterkomma sin husbondes befallningar
Den som härå reflekterar torde vara god och inlemna sin
adress uti biljett till Carl på Aftonblads-Kont
Ett bättre fruntimmer önskar plats som Gu
vernant hon äger kännedom uti flera språk m m samt
Fortepianospelning som hon från barndomen öfvat
för skicklige mästare Hennes pretentioner äro ej störa
utan gör hon mest afseende att träffa ett aktningsvärd t
och hederligt hus Svar afvaktas uti biljett till A M
Z N :o 36 som inlemnas uti Nipperboden i hörnet af
Odens Gränd och Brunkebergs Torg
ÄSTUNDAS AKREiNDEJRA
Af en reel person Tobaksplantage eller Trädgård i
Katarina Församling helst nära Nytorget Svar begå
res i biljett till A N :o 2 i Tobaksboden vid Munkbron
huset N :o 7
Genom offentlig Auktion anställd Tisdagen
d 26 Mars fran kl 10 m för säljes ä
Norrmalm
vid Röda Bodarne hörnet af Malare-Akademiens
hus Q v Uttern N :o 32 uti ett Magasin ett större
parti diverse gjuterier hvaribland bry ggp annor af
olika storlekar med och utan pip grytor kastrul
ler och kokkärl af alla slag samt annan vanlig köks»
redskap munkpannor stekpannor kakelugnsspjell
gjutna strykjern med lod prässjern äfvensom ett
parti emaljerade grytor och pannor m ?n hvilket
allt är att bese pä stället hela veckan före Auktion
alla förmiddagar„uti nämnde Magasin Stockholms
stads Hus Auktionskammar e ds 9 Mars 1853
Ägaren af en större landtgård belägen 8 1-2
mil från Göteborg och 4 mil från tidköping önskar
deraf göra utbyte mot någon sådan i trakten af Marie
fred Strengnäs eller Thorabälla vid Mälarens strand
Gården som är 1 mantal af säteri natur med underly
dande 10-4 mantal frälse och många torp har god jord
mon och stort ägoområde betydlig skog och trädgård för
träffligt bete ansenliga odlings-tillfällen och tillräckligt
arbete af egne bönder och torpåre som äfven göra körs
lor Utsädet utgör omkring 100 tunnor derafci-3 höst
säd Höbergningen stiger till circa 1000 lass Abyggna
den är både till bonings- och ladugårdshus rymlig och
nybyggd under sista 4 åren Nytt tröskverk finnes äf
ven Den som föreslår detta byte är förut bosatt i Sö
dermanland och afser derföre egenteligen ett närmare
afstånd egendomarne emellan Mellangift är man villig
att gifva eller taga efter hvad omständigheter och för
hållanden skäligen föranleda Vore någon till sådant
byte hågad behagade den till närmare aftal ju förr dess
heldre jemte beskrifning å den egendom han vill aflåta
gifva sig tillkänna under adress till Aftonblads-Kontoret
Stockholm
Maskeraclsaker
Siden Domino tockar med plymer samt gentila bond
flicks- och käring-kostymer samt alla sorters masker
finnas i modemagasinet vid Götgatsbacken-
Siden Domino tockar med plymer är att
hyra samt alla sorters masker att köpa midt emot Opera
huset 1 tr upp i bredd med Biljarden
Sedan Borgenär■erue uti Hr Bruks-Patronen
och Ridd G D Wilckes gäldbundna Bo beslutat det
kommer Bergsunds Egendom och Jerngj uteri Brandför
cäkrad till Rdr 50 ,000 Bko och af Magistratens Depute
tado värderad till Rdr 60 ,000 Bko att ovillkorligen
försäljas vid den Auktion som till d 23 i denna manad
derpå finnes utlyst si tillkUnnagifves lör hugade speku
lanter att de för denna egendom bestämde köpevilkor
samt flere Inteckningshaivares förklarade medgifvando
för Lånens qvarstående
finnas uppgifne till Hr Kom
missavien Kordbergvid stadens Auktionskammare hvar
est upplysning derom erhålles äfvensom af underteck
nade Stockholm d 15 Mars igZZ
G jF Smerling TV Gust Fatersen
Sysslomän
Uti en obegränsad Handels-rättighet i en af
Rikets småstäd .r är nu genast tillfälle för innehafva
ren af ett litet kapital att träda i kompagnij den huga
de kan derföre utan uppehåll genom förseglad biljett
till XVIIoo inlemnad der detta blad utgifves uppgifva
hvarest samtal i ämnat får ega rum
Ett bref under adress Mademoiselle Chri-
stine Marie Wirgin och försedt med Poststämpeln Sö
dertelge 11-2 1833» är inlemnadt i grytmagasinet vid Rid
darhustorget och kan der erhållas mot intimationens be
talande
Med Hög vederbörligt tillstånd b lifver en gentil Bal
å Norr Måndagen d 25 d :s hvarom närmare underrät
telse erhalles uti Norrmans Tobaksbod vid Blasieholms
hamnen uti diverseboden i hörnet af Carl den iz :s Torg
samt hos Traktör Bergström på Störa Nygatan på ofvan
nämnde ställen finnes äfven biljetter att tillgå Mycket
god musik och eklärering presteras och ansvaras för
öfverkläder som emet kontramärken emottagas Bala
börjas kl 8 e m och blåses af kl 4 på morgonen
HOS t J HJERTA 1333