Aftonbladet Tisdagen den 26 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-26
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-26
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-26
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-26
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 26 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Tisdagen
mD3T &D3
den 26 Mars»
p ris et i Stockholm för helt dr lo R :dr halft år 5 R :dr 3 månader 2 R ;dr 3a sk Banko Lösa Numror l sk Banko Prenumeration och utdelning
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oeh Clara Bergs grand Lindroths vid Nori lands gatan ochj Essens
vid So der malmstor g Annonser emottagas endast i förstnamnda Kontor till - sk Bglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
handels-underrättelser
F artyg som från Staten Louisiana ankomma fill
Svensk hamn äro underkastade samma undersökning
som för fa» tyg fiån de utom Europa b lägne icke
såsom smittade eller misstänkte förklarade orter
blifvit föreskrifven genom kongl kungör d 25 siatl
Januari
WADSTENA ADELIG A JUNGFRUSTIFT
Dess matrikel öppnas till 1 dtning och inskrifning
5 Maj
POSTKUNGÖRELSE
Under den årstid då den mellan Ystad och Stock
holm inrättade snäll ost är i gång komma de bref
som ej öfverstiga i o lods vigt och a ro destinerade
från Stockholm till Karlkrona Iväi ifrån undantagnc
alla Tidningar att af sändas med samma snällpost
till öhrs gästgd r .ch derifrån med serskild ^nällpost
till Karlskrona saint 2 .ne gånger i veckan från
Karl krona till Ö >r och vidare till Stockholm bör
jan med postgången från Stockholm sker d 2 och från
Karlskrona d 8 n April
Ångbåtar affärd as emellan Hamburg och London
Tisdagar och Fredagar från hvardera staden
REKOMMENDERADE BREF
Qvarliggande å Stockholms Postkontor för Decem
ber sistl år N :o i Mamsell Flinkenström ;€2 Baj»ar
lärlingen Bergman 1a E Zetterlund 14 Sam Olofs
son 20 C J Land 26 A Bonnedahl
DEPOSITIONER
I Skaraborgs Landtränteri af M Olofsson 8 sk
Ringström 4 Rdr 8 sk Kyrkoh 1 tt .idvall 3 Rdr »6
«k Assessor Thil 3 28» 7 Lands-Sekret Möller 5o
Rdr allt B :o böra lyftas inom är från 4 Mars l833
LEDIGA TJENSTER
Auditörsfjenstera vid "Wermlands Inf .-Reg sökes
inom 56 dagar från 1 Mars hos nämnde Reg :s Chcls
cmbet .c adress Karlstad
Läkarehefattn vid Stockholms Sjömanshus sökes
inom medio af Maj å Sjömanshuskontoret vid Skepps
bron
En Lärarebefattn vid Hillska Skolan å Barnängen
sökes hos Skolans Intendent J Reuter och Sekreter
W- F Dalman
En Kakekii»nsmakarebcfattning i Söderhamn
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Ledamöter af -äliskupet för betordrande af inhemsk
Silkesodling kunna erhåll i hvita mullbärsträd eller
plantor anm h©s Landtbruks-Akadeiniens Sekreterare
p A Granbei g och Kamrer O Brogren
UNDERVISNING I L A N D TH USHÄ L LNIN GEN
erhålles praktiskt alla Onsdagar i Maj Juni och
September kl 11 f m ä Laudtbruks-Akademiens ex
perimentalfält anm inom April hos Föreståndaren
ARRENDE-AUKTION
A 1-2 mtl Kjösebo i Kalmar L Krårmåla S och
Löunber
mar
Piparebos t- Lönnberga i samma Län och 1
ga S auktion 24 April å Landskont i Kal
Löunber
mar
1
l
AUKTIONER
A en källarbyggnad tillhörande Upsala korrek
tionsinrättning ajikt d 29 d s närmare underr af
Kommin Dovertie i Upsala
Exek å egend ny j :s 1 2 &c 4 i Maria Församl
<Zv Tobaksspinneriet 28 Mars
Exek ä egend 4 llY N :r i Adolf Fredr Förs Q v
Grufdräng n an k t 28 Mars
A ane gårdar N :s 3 '3c 7 i Norra Roten af Enkö
pings stad 29 d ;s
Exek å 0 t-5 almgården N :« 3i i 2 Qv 2 i-a af
gården
N :o *44 1 2 Qv- begge i Gefle stad aukt g
April å auktionskamm deist
OFFENTLIGA STÄMNINGAR A BORGENÄRER
Svea H .R Stallmäst Trafvenfeldts och enkas 2 A
pril
Stockholms R .R till följ dagar i Ang d å Vik
tualieh enkan U Hallenborgs Näringsidk Christ D
SChefers Vaktm A Hanqvists afl Skräddareåltges
A Edströms och afl hustrus Klädmakleri-idk Maria
Ch Lind-grens Bok b ges A W Bisbergs d 5 afl e
Jern bär J Nordströms och afl Slagt .ges C D Rei
mers Sidcnfabr F Tondeurs Körsn C A Lund
borgs Hå bo i st en J F Craus d 12 afl Handelsbok
håll- A Öbergs all Löjtn E Naticlérs samt afl Mams
U E- Roos
Skräddareges A Janssons Tapets .Ål
derm A By lins d 19 Slagt .-enkan J Davidsons
Glasm J W Wejdmans Kryddkrbelj J Forss
be 1 gs Brygg A J Sjölins Kryddkr betj A .Åbergs
Näringsidk Eva Ch Hagmans d 26
Söderhamns R .R afl Svarfv J Söderströms och
hustrus 29 Joli
Skellefteå H .R Kopparsl A Lindgrens och hustr
å Kyrkobordet till ur t T i helgf Måndag i nästa
Ang
Wadstena R .R afl Kontraktsprosten L M Kin
nanders 2 .3 Dec
Röno H .R Rusfh A Janssons 1 Tufve Sullersta
S och hustrus Brita Larsdotters 2 rttgd af T e 6
mån från 2 .3 sistl Ok t
Göteborgs R .R Bleckslag E A Fredrikssons 24
April
Linköpings R .R afl Fru M C Söderqvists d 29
Juli
Torpa HR afl Smeden B Lingqvists föir i Ge
tinge sedan i Hviderup 2 rttgd af T e 6 m från
22 Ok t 183a
Håbo H .R Rättaren A Carlssons och hustrus G
Er dotters 2 rttgd af T e 6 män från 22 Oktober
l8
>7
liarne H .R O Jonssons i Hofmansgården Nauir 2
rttgd af T e 6 man frän 2 .3 Ok t i83s
DOMAR I KON KURSMÅL
Stockholms R .R :s i följande ut gifvas d i5 April
1 Grossh C P Elfvings 2 Stenhuggare-enkan A
E Juhlins 3 e Slotts betj J S Ma11iett .es 4 ufl
Skomak C F Asklunds 5 Silkesfärg J Per Lag
ströms 6 afl Drängen P O Holltens 7 Snickaren
Foltji-rns enka M C Törnboms 8 afl Urmakare
ges O Lindbergs 9 afl Bag C A Röhls 10
Lju ^stöperskan S- Reimmers 11 afl Fanj L Lund
qvists t2 Naringsidkerskan E Liljekvists » .3 Ak
tören W Svenssons 14 Hattmak Per Wahlgrens
i5 Handl M Bahrs 16 Båtskepp A Eklunds hu
stru S Wennströms 17 afl Uppbördsskrifv Per
G Anderssons 18 afl Näring-idk W E .Dahlbergs
19 all Tobakshandl C C hr Panlys
kallas
De inteckningshafvare i hem N :o 1 1-8 mtl Wi
arp som antingen icke eller blott till någon del blif
vit derföre godtgjorda till första Ting med Jerre
städs H e 1 mån- från 3 ann
Hr D F Björnberg till en utmätnings-aukt som
hålles d 17 April vid Asaka Herrgård i Barne H
Inneh af ett utaf Anders Rising d i5 Jan 1820
lill Enkan Rismg ut g skuldebref å £53 Rdr Rgds
in teckna dt uti tomt och gård N :is 2 et 3 qvadraten
Saxen i Norrköping att inom 2 män fr 1 ann af
1 m-ia det till klädesstopparen L G Dahlberg i
N >n köping
Ägare till en på n- sidan af Solberga Kyrka i Lunds
Stift murad graf från äldre tider tillhörig Grefl
Lewenhauptska fara på Thorsjö gärd att anm sig
inom är frän 12 Febr hos Kyrkoherden Bened Pet
tersson i Solberga
Sjöm Karl Pettersson till Gefle KR inom år fr
1 ann ang aktens kaps sk
Afsked Gardisten Lars Ersson Salin inom år till
sin hustru
Ägare till grafställen i Jerfsö kyrka böra lilfkän
n a gifva om de vilja besörja litens oeh grafs tenarnes
bortförande eller c hos Kyrkoh Erik Agrell
Hustru Lovisa Wahlund till mannen Sockensko
mak J -Lindström i YtterSelö S
LAGFART
Sökt å i- ?4 nitl Skatte Frälse Folsebo Mellangården
i l ^bneboda S klander vid Konga H .R inom 6 ra
från 3 ann
Tillfallet Tingsskr L F Malmgrens broder ut
bek af A M» Lagerg» *i å Wexiö och Örsliohn
Tillf barnen efter afsk Soldaten S Svensson Sund
i torpet
Kojan inom Röks S anm hos Enkan He
lena Nilsdotter å Skeninge Rök et Torpet Kojan
BOUPPTECKNINGAR
De som hafva oafsluladc affärer med afl v- Amir
m n von Schantz kunna uppgöi a dem med Majoren
Grefve {Jarl Posse adress Kalmar Björnö
Efter Grossh A Broberg A :son anm hos Konsul
J O Hellsten i huset N :o 2 vid L Nygatan inom
April nvån slut
Efter afl Kapten J C Gyllenspets anm inom i
dagar härefter på Frykstads Faktori i Kihls S
Efter afl enkefru L C Wattrang född Breuras
anm inom slutet af April hos Lagman Rönqvist 3l
Södertelje och Lindhof
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Grossh E L Nortuns kunna granska handl för
Massans förvaltning på G C Johanssons kontor
der dividenden äfven får uttagas från a3 d :s
Saxsmeden A Sanders å Forsbergs käll i Eskils
tuna 1 April kl 4 e m
Afl Postmast P F Sjöbergs å stadskäll 1 Sigtu
na 10 April kl e m
Fru L M Éckermans f Kock 12 April kl 10 F
m i Massans hus i Åmål
Kommin J Ekmans å Schylanders källare i Up
sala 3o April kl 3 e m
Afl Handl G Cederstedts 1 Maj i Handl Thi»
landers hus i Ulricehamn
Afl B »khS .ll J A Markanders å Skuru värdshus
27 d :s kl 10 f ro
F Grossh H W Bratts 10 April kl 5 e m a
Börskafterummen
Enkefru Lundstedts i3 April kl 3 e m i Säter
Handl A Anderströms 16 April kl 11 f m hos
Källarm Alsterberg i Falun
Handelsbetj Löfgrens och Berggrens 16 April kl
3 e m i Handl Dederings gård i Linkrp ng för ut
delning
I morson
SPEKTAKEL
Snöfallet
_
MASKERAD-BAL
I Kirsteinska huset vid Klara Strandgata i dag»
SAMMANTRÄDEN
SAAR
Kgl Krigs-Vetenskaps-Akademien d 29 d :s kl 6
m i Krigs-Kollegii hus
S ;t E N :o 3 d 27 d :s kl half 5 e m
Svea-Orden allmänt d 27 d :s kl 6 e m
Södermanlands och Nerikes Gille d a8 d :s kl 5
m
Mt rikes-
FbanrRIK-E
Fbanr
Temps anställer en undersökning ofvev livad
som kunnat föranleda ministeren
bi
att afsattJl
h ktill dea
o
Hrr Baude och Dubois
inisteren att afsattJl
och kommer till dea

Sida 2

slutsats att det måste tillskrifvas dess sträfvan
de att i allt söka närma sig de utländska mak
terne så mycket som möjligt Till alla de
våldsamma steg heter det som ministrarne
försökt och satt i verket har närmaste impul
sen kommit icke från deras egen kraft utan
från någon yttre omständighet som synts dem
gynnande Således var det nationalgardets i
Paris förträffliga förhållande under Juniorolig
het erne som gaf ministeren mod att förklara
hufvudstaden i belägringstillstånd så gaf det
famösa pistolskottet anledning alt föreslå denna
lag mot oroligheter som nu går förgängelsen
och glömskan lill mötes i Pärskamarens arkiv
så var det intagandet af citadellet i Antwerpen
som frainbragte beslutet att göra anspråk på
den tredubbla budgeten af vanlig utomordent
lig och supplementär-kredit Frågar man ef
ter de motiver som föranledt reaktionen af d
6 Mars mot oafhängigheten inom Deputerade
kammaren forskar man efter de orsaker som
kunnat ingifva ministrarne mod att efter en
tillvaro 'af knappt 5 månader våga detsamma
som Villele först försökte sedan han 5 år varit
minister och med understöd af sina 3oo klien
ter så kommer man till den slutsats att im
pulsen kommit utifrån Redan länge hyser mi
nisteren den önskan att åter sluta sig till den
heliga alliansens tendens och då vet den
alltför v (äl att de stora makternes bifall på
förhand kan påräknas af hvarje regering i Frank
rike som låter sig angeläget vara att så myc
ket som möjligt hindra frihetens utveckling
Stark i väntan på det lofvade understödet uti
från vågar ministeren förnyandet af samma
förfarande som bragte restaurationen på fall
Omständigheterne kunna väl synas gynnande
i-nen en sådan politik kan lättare lyckas hos ut
länningen än hos oss som förjagat en dynasti
från thrönen och kastat en revolution i Euro
pas samhällstånd Vi som sedan 1789 hvart fem
tonde år inåst börja en ny revolution vi kun
na icke rigla vår blick på det tillkommande
utan att vi måste befara alt nya inre skak
ningar förestå oss Och likväl var det en så
lätt och skön uppgift att leda Frankrike fram
åt på den bana som revolutionen jern »al en
bana från hvilken man icke kan afvika utan
att på nytt sätta alla nationers säkerhet och
framskridande på spel
Då fråga nyligen förevar i Deputerade Kam
mairen om anslag for remontering af kavalleri i
Algier frågade oppositionen ministrarne hvad de
ämnade företaga med denna besittning om den
vore alt betrakta såsom blott provisorisk eller
*om en koloni hvartill Krigsministern svarade
att regeringen lofvar alt bibehålla den såvida
icke politiska förhållanden föt anleda till dess
afträdande Jör Frankrikes intresse och ära
Lafitte ser sig nödsakad att sälja icke blott
■sitt hotel utan äfven sin landtgård Det är
Fransyska banken som tvingar honom dertill
sedan man först vändt sig till Kungen som gått
i borgen för detina skuld Men H M svara
de "I veten ju att lagen stadgar att man först
då skall vända sig till borgensmannen när man
förgäfves sökt utbekomma sin fordran hos gäl
denären
Marskalken Maison är nu på återvägen till
Paris
Grefve Jaubert som i Deputerade kammaren
gjorde anfallet mot Dupin har dagen derefter
gjoit honom en visit hvaraf man slutar att
dokU innrerne ännu ej känna sig starka nog att
,i en öppen fejd mot Kammarens president
Man förutsätter nemligen att detta besök skett
efter rådplägning med ministrarne
Den bekanta kardinal Lati har lemnat Carl
X :s svit och nedsatt sig i Rom och Ilr de
bl arns är i begrepp att afresa från Prag
Enligt bref från Madrid liar Kungen låtit
utfärda befallning alt den bekante Don Juan
van Halen icke får beträda Spanska gebitet
(Han var redan på vägen från Briissel till Spa
nien
Tyskland
I Hanover har man i andra Kammaren fö
rehaft den nya grundlagen till omröstning för
andra gången hvarvid den antogs Minorite
ten utgjordes blott af tre röster
Kejsar Franz har förordnat alt Brixen i
Tyrolen skall förvandlas till en fästning af för
sta rattgen och ingeniörer äro redan sysselsatte
med planens uppgörande Arbetet kommer att
börjas detta år och man har för afsigt alt
med användande af betydande kostnader brin
ga det till skyndsam fullbordan
I Baden har Welkers frikännande på flera
ställen blifvit firad t genom måltider och andra
glädjebetygelser I Manheim Heidelberg och
Freiburg hade man ämnat för honom tillställa
fackeltåg men de förböds af regeringen
STOCKHOLM
Den 26 Mars
I Lördags middag sedan vi hade Jagt vårt
blad under pressen erhöllo vi den sorgliga un
derrättelsen att elden kommit lös i teaterhu
set i Karlshamn Fredagen den 15 dennes tidigt
på morgonen af ännu okänd anledning Såväl
Teaterhuset som det betydliga förråd d ;t
innehöll af dekorationer garderob bibliotek
musikalicr m m tillhöriga Hr Direktören
Djurström och hans trupp som vistades i sta
den och samma dag skulle uppföra Jungfrun
af Orleans uppgingo inom tre timmar i lågor
Elden hade utbrustit ifrån machineriet
Hvar och en skall utan tvifvel med djupt
deltagande förnimma den förlust som härigenom
drabbat Hr Djurström Denne man som ge
nom sina bemödanden för den dramatiska kon
sten lyckats att med sina inskränkta tillgångar
uppföra på landsortsteatrarna en mängd styc
ken af större värde hvilka man ännu icke fått se
i sjelfva hufvudstaden skall härigenom tillika
med den talrika personal hvars uppehälle han
beredt vara aldeles blottställd
År 1824» då bröderne Franconis teater i Pa
ris uppbrann skyndade Pariserboerne att genom
insamlingar visa sitt deltagande för dem En
sådan välvilja åt Hr Djurström från den Sven
ska publikens sida skulle lemna ett nytt och
ädelt prof på den frikostighet och deltagande
som här alllid yttrar sig for olyckan samt för
Hr Djurström utgöra en hedrande uppmuntran
att för framtiden fortfara i sitt sträfvande för
den konst åt hvilken han egnat sig
Läsaren torde erinra sig att tidningarne
flere gånger tillförene talat om en gångbro öf
ver Norrström som skulle anläggas ofvanför
den nuvarande s k Nya bron Förhållandet
härmed var alt Ilr Brukspatron Sam Oiven
för omkring 4 &r sedan gick in till Öfver-Ståt
hållareembetet med en anmälan att han vo
re sinnad bygga en hängande jernbro af sex fots
bredd öfver Norrström emellan Myntgränden
och ofvanför Bondeska huset för gående perso
ner i fall han kunde af Drätsel-kommissionen
erhålla ett lån af 10 ,000 Rdr Banko så
snart bron hade blifvit färdig samt dess
utom han eller hans rättsinnehafvare kun
de fil i y5 år uppbära af hvarje öfver ström
men gående person den betalning Öfvér-Stålhål
lareembetet kunde finna lämplig alt fastställa
(ifver-Ståthållare-Embetet öfverlemnade den
na ansökning till Kongl Maj :t under tillstyrkan
af bifall samt föreslog att bron borde vara
färdig inom a år och att för de första fem å
ren bropenningarnas belopp måtte fastställas
till 6 rst Banko personen
Regeringen befallde Öfver-Ståthållarcn alt
efter Drätse 1 k om missionens hörande
yttra sig
om del icke skulle vara ijcnligt att i stället
för en hängande jernbro för gående uppföra
en Ponton-bro äfven för åkande men enligt
ett kostnadsförslag som uppgjordes af Öfverst
Löjtnanten Lidströmer upplystes alt kostnaden
skulle uppgå till 1 ^7 ,000 Rdr B :ko samt bron
i årligt underhåll larfva omkring booo ftdr
Som således räntan jemte della underhåll skul¬
le gå till 16000 Rdr årligen hvartill någon
tillgång icke fanns så förföll det sednare för
slaget Deremot biföll Regeringen under den
24 Juli 18 jo Hr Owens ansökning med vilkor
alt bron skulle vara färdig inom 2 år deref
ter samt att den skulle förses med så beskaf
fad öppning att vanliga Mälarefartyg kunde
obehindradt passera derigenom Owen fick äf
ven rättighet att i 65 år uppbära afgiften som
för de forsla i5 åren fastställdes till 6 rst B :eo
personen Efter denna tid skulle bron utan
all ersättning återfalla till Stockholms siad så
som dess tillhörighet
Sedan Regeringens tillstånd sålunda var vun
net började Hr Owen de förberedande arbetena
Bron skulle i likhet med de som i sednare lider
byggts i England komma att hvila på jernked
jor som hängde emellan båda stränderna och
voro fastade i höga kolonner af träd Emel
lertid hann arbetet icke fullbordas inom den
föreskrifna tiden och fråga lärer i anledning
deraf uppstått att hela verket skulle uppdra
gas åt en annan person efter en helt och hål
let förändrad plan att lägga bron antingen
från Rådhusgränden tvärs öfver strömmen till
vestra ändan af Bondeska huset eller ifrån Rid
darhusgränden öfver Strömsborg till Röda 1k
darna hvilket ofelbart vore beijvämast för al
la i Claratrakten boende som ämna sig åt sta
den ehuru det skulle medföra nödvändigheten
for seglande fartyg alt stadna vid lastageplat
sen ofvanför det s k Kejserska huset En rit
ning och modell i enlighet härmed har äfven
såsom vi hört blifvit uppgjord af Hr Öfvers le
Löjtnant Blom ungefär af samma utseende som
deri slöra bron i Berlin
Helt nyligen har likväl Hr Owen åter ingått
till Regeringen med en ansökning hvari lian
under andragande af de hinder som vållat dröjs
mål med brons färdigbyggande inom utsatta ti
den i underdånighet begärt nytt anstånd Des
sa hinder nämnas hafva varit dels att Hr Owen
beslutat att till kedjorna använda Svenskt jern
i stället för Engelskt som i början varit hans
föresats hvarföre lian enkom nödgats anlägga
ett valsverk till kedjornas beredande dels att
vattnet i strömmen under arbetstiden stått uj
till 22 tum högre än vanligt hvilket skall hal
va försvårat gräfningen och pålningen vid stran
den Emedlertid säger han sig hafva redan
påkostat omkring 10 ,000 Rdr och nu hafva
brofästena å ömse sidor om strömen i det när
maste färdiga äfvensom ankaren nedlagda Han
har äfven anmält sill afsigt att i stället förde
kolonner af träd som finnas utmärkta å den
förstå ritningen använda ett slags obelisker af
jern till kedjornas fästande hvarpå han äfven
lemnat en ny ritning
Regeringen har i anledning häraf 11 nder d
9 dennes bifallit att Oiven må få anstånd till
innevarande ars slut med brons förfärdigande
BANKEN OCH REALISATIONEN
(Andra artikeln
Vi sökte uli N :o 67 af detta blad för den
8 dennes att med några enkla slutledningar
bemöta den farhåga (or en silfvei utvexling
hvilken så mången hemtar af den föreställ
ningen dtt si I fre t i sådant fall skulle gå
ur landet till betalning för importen
af
utländska varor Vi antogo lör att göra

Sida 3

bevisningen härutinnan så enkel som möjligt
alt alla Bmkens sedlar redan vore utvexlade
mot silfver som således skulle utgöra det en
da egentliga myntet (kreditrörelsen hör icke
hit Vi funno att silfret som bekant sjelf är
en vara af ett visst handelsvälde att detta
allmint gällande liandelsvärde bestämmer dess
värde såsom bytesmedel att den som fram
bringar ett visst belopp produkter af sin jord
eller sin industri hvilka hafva det värde ett
de kunna utbytas emot andra varor nödvän
digt äfven skall kunna få utbyta dem emot
silfver att den som då hade ondt om silfver j
följikt /igen vore i precist samma belägenhet
som den hvilken nu har ondt om Bankosed
lar emedan han i båda falle» måste inskrän
ka si» behof alt om det då i allmänna rörel
sen blir så ondt om silfver att det stiger i
pris så blir det en lika stor eller större för
del för spekulanten att införa denna arti
kel i utbyte mot vår export än att införa
andra utlandska varor emedan bade trans
porten är lättare och afsättningen alltid säk
laie och risken mindre »n på de liesta an
dra Ur alla dessa »kul jemte sjelfva impoi t
har .de I »s natur att i sista instan -en nödvän
digt bestämmas af konsum«nternes tillgångar
te vi ådagalägga att frukta» för silfrets
rymmande ur landet blott för impoi tens skull
S e öfvesllödig farhåga så framt inga främ
mande orsaker dertill bidraga
Om såsom vi förmoda de ofvannämnda re
flexionerna i N :o 57 hvilka icke hvila på nå
gra konstlade beräkningar utan endast på de
enklaste förnuftsskäl svårligen kunna veder
lä-gas — och vi uppmana dertill hvar och en
som anser någon invändning kunna göras emot
vårt raisonneiuent —så återstår det att upptaga
och med opartiskhet undersöka de inkast
som kunna anses möta en realisations företa
gande i Sverigp antingen fiå» erfarenheten af
föregående förhållanden eller med afseende
på hankens närvarande ställning och förmåga
att honoreia sina förbindeher vid den tid
punkt som är ämnad att af nästkommande
Ständer bestämmas
Alla de der allmänna grund- och slutsatser
na angående penningerörelsens förhållande
till handeln kunna väl vara riktiga men
huru kommer det då till att alla fore
gående realisationer i Sverige misslyckats Hvil
ka äro orsakerna härtill Finnas dessa orsaker
ännu qvar eller hafva de upphört
iie dw frågor hvilka vi medgifva det san
nolikt icke göras af någon som sett djupare in
i Sveriges financiella historia men desto oftare
af dem som utan att känna eller erinra sig de
verkande orsakerna till våra successiva mynt
försämringar endast bemärkt sjelfva fenome
net af si i frets försvinnande ur rörelsen hvil
ket ensamt betraktadt i vår tanka kan lem
na nog skenbara inkast för alt bestämma mån
gens öfvertygelse så framt de icke vederlag-
a
Alla äro numera ense derom att om pap
prsmynlet äger ett bestämdt förhållande till
det klingande myntet och man derefter ut
släpper ännu en stor mängd pappersmynt i
lörehen utan motsvarande valuta så måste
pappersmyntet ovilkorligen falla i värde d v
5 kursen stiga Af denna orsak måste också
i sådant fall silfret komma att uttagas ur
Banken så långt det räcker ty när skilnaden
mellan silfver och sedlar uppgått tili visst
belopp blir det en gifven vinst för den
Handlande som har skulder att betala på
utrikes ort att för sina sedlar uttaga ett lika
qvantum silfver i Banken samt utföra detta
hellre än att till högre pris pä börsen köpa
„vcx !ar lydande å lika qvantum silfver af en
skilde Sådan har också i få ord följden va¬
f
rit af våra myntförsämringar men å andra si
dan har ock erfarenheten visat att när kursen
ståttal pari så har den aldrig höjt sig der
öfver så länge icke nya sedelmassor blifvit
utsläppta utan fond eller sjelfva den metalli
ska fonden förminskad Det är verkligen för
vånande atl finna vid en jemförelse mellan
Sveriges sedelstock och kursförhållanden på
olika tider huru strängt erfarenheten i delta
afseende följer teorien
Sverige räknar egentligen trenue s k reali
sationsperioder under de sista 100 åren Efter
1720 års indragning af mynttecknen gick kur
sen ned till pari och bibehöll sig med högst
obetydliga omvexlingar sådan ända till 1740
talet då den steg 10 procent i följd af några
okloka operationer af Ständerna som minskade
Bankens reella fond Detta gjorde att Banken
år 1745 icke längre kunde invexla sina sedlar
Under denna tid utgjorde sedelstocken i medel
tal omkring 31 millioner daler kopparmynt
Men på 1760-talet ökades den ouphörligl för
att bestrida Krigsomkostnaderna Ar ij55 var
den 5o millioner 1766 61 millioner 1767
81 millioner 1760 118 millioner och 1762
14y millioner daler k :mt Hela denna tillök
ning bestod endast i tryckta papperslappar utan
någon valuta Under samma tid var kursen i
ett ständigt stigande iy55 stod den på 42 1-2 s
1767 på 4 <j 1769 på 55 1760 på 67 1761
på 75 och 1762 högst på 108
Det var vid denna period som Ständerna
fattade det okloka beslutet att vilja våldsamt
för bättra myntet genom sedelstockens för
minskning hvarigenom sedlarna i deras tanka
slutligen skulle återfå sitt fordna värde efter
pari-kurs Delta strypsystem verkade natur
ligtvis innan kort nöd hos jordbrukaren och
de skuldsatte som efter några år skolat
återbetala dubbelt så mycket för sina lån i silfver
ifall planen hade gått fram Emedlertid ned
gick kursen nu hvarje år några procent så att
den år 1770 befann sig på 62 Under dessa
åren från 1762 — 1769 minskades och indrogs
sedelstocken successive ifrån i4 till io5 mil
lioner daler k :mt Koden blef dock härigenom
så stor osäkerheten så allmän och svårighe
terna att få låna så tilltagande att Ständerne
år 1770 åter måste börja utsläppa sedlar i lå
neväg Intill 1776
utgåfvos sedlar på ytterli
gare 45 millioner daler k :mt Kursen steg
också i följd häraf till 72
1776 års-realisation som gjordes till 72 åter
förde for en längre tid säkerhet i myntvärdet
Ifrån 1776 till 1788 förblef sedelstocken orub
bad — och kursen likaså med högst obetyd
liga variationer oftast under pari
Men nu började Konung Gustaf III som be
höide penningar till kriget att utgifva Riks
gäldssedlarna Kursen steg under de påföljan
de åren omkring 8 å 10 procent på bankosed
larna på riksgäldssedlarna ända till 76 pro
cent
1800 bestämdes som bekant Riksgäldssedlar
nas förhållande till Banko men sedelstockens
totalbelopp hade likväl under bibehållande af
samma metalliska valuta uppgått till i3 mil
lioner i stället för 7 och det var således icke
underligt att kursen icke mera ville gå ned till
pari utan stod 8 å 9 skillingar deröfver Det
ta förhållande ökades likväl icke förr än med
kriget år 1807 utan stod i dessa 7 år på sam
ma punkt Hvar och en känner sedelutsläpp
ningen och anslagen på banken under och ef
ter året 1809 samt de bedröfliga ännu fortgå
ende följderna deraf ulan att vi vidare behöf
va utveckla dem
Hvad finna vi af det föregående Vi se
som nyss nämndes alt så snart Staten låtit
Banken få 1 fred fullgöra sina funktioner och
Banken icke plundrat siae borgenärer på en
dety af deras egendom genom nedsättandet »f
sedlarnas värde utan förhållandet mellan
dessas och det klingande myntets belopp fatt
fortfara orubbadt så har det händt hvad som
enligt allt sundt förnuft måste hända att Ban
ken äfven utan svårighet kunnat hålla sin luc
ka öppen för allmänheten men så snart Stats
makten röfvat bankosedelns innehafvare så har
också silfret försvunnit ur rörelsen och Banko
luckan måst igenslås Är det då väl möjligt
att hvad som förnuftet bjuder och erfarenhe
ten af det förflutna hittils bekräftat icke äf
ven hädanefter njåsté ega tillämplighet
Ett annat inkast göres ännu ifrån den ser
skilda erfarenheten af 1776 års realisation
att jordbrukaren och den lånbchöfvande äf
ven under de derpåföljande åren befunne»
sig i stor penningeförlägenhet Detta är en
sanning Men orsaken dertill låg icke i realisa
tionen utan i helt andra förhållanden Den i
andra afseenden så fördelaktiga frakthandeln
under Amerikanska kriget som ökade våra
skeppsrederier till ett dubbelt lästetal drog i
början de flesta kapitaler ifrån jordbruket En
följd häraf blef att span målsproduktionen be
tydligt minskades och införseln af denna vara
utifrån tilltog Detta förhållande som likväl
efter några år jemnade sig hade sannolikt icke
inträffat om den enskilda kreditrörelsen då va
rit lika känd och utvidgad till sina verkningar
som den nu är eller åtminstone snart kan blif
va så framt den får röra sig på ett naturligt
sätt och staten icke antingen genom otjenlig»
hinder eller en konstlad uppmuntran deråt
g ifver en falsk rigtning Del gifves ingen för
nuftig förklaringsgrund hvarföre näringsidkaren
skulle lida deraf alt kapitalisten far säkerhet
för sin egendom hvilket nödvändigt måste Öka
icke minska förtroendet man och man emellan
samt i följd deraf äfven underlätta tillgången
till förlags erhållande för industrien
Vi skola i en slutlig artikel bjuda till att
undersöka den tredje frågan huruvida Banken
nu är i det tillstånd att utvexling utan våda
kan medsifvas
Christiania Stortinget har d 19 Mars fatt
emottaga sex Kongl meddelanden sch propo
sitioner 1 Rörande de åtgärder Regeringen
vidtagit i afseende på det statslån Stortinget
>83o förordnat borde upptagas 2 Angående
Kongsbergs siifvergrufva 3 Rörande de till
ministerkassan förskottsvis utbetalde summor
från Norska statsverket 4 Om bidrag till
väganläggningcn mellan Trondhjems stift och
Jemtland 5 Angående utgifvandet af Nori ges
gamla lagar G Om förädling af Norska häst
raeen
Revisorerne öfver Norska statsverket hafva
till återbetalning till Statskassan anmärkt flere
summor tillsammans uppgående till 4 ^4 5
Speeier hvilka ej varit upptagna i budgeten
Deribland förekomma aflöningar till einbets
män utöfver anslagen utbetalningar till vägan
läggningen mellan Jemtland och Värdalen samt
till ministerkassan 29 ,69 Speeier för åren 1828
1829 och i83o
I medlet af Mars hade man godt före i Chri-1
stiania hvilket verkade mycken liflighet i träd
varutransporten Ett par tusen hästar voro
dagligen sysselsatta alt köra bräder till staden
Nsleidoskop
En ny debutar (ie Mamsell Trybom
fram
trädde i går på scenen i pjesen Kocken och
Handsekreteraren af Seribe och Melesville En
så högst obetydlig role som den Mamsell Try
bom hade att utföra der hon blott tvenné
gånger är inne på scenen och hvardera gånge»

Sida 4

icndast yttrar ett par -ord lrmnar loga tillfälle
för den spelande alt utveckla några anlag som
kunna vägleda omdömet om dess användbarhet
för tcalfern Hvad man dock nu tyckte sig
linna var att debutanten har «n temmeligen
svag talorgan Om det blott var for tillfallet
och en -verkan af den timiditet som vanligen
åtföljer första uppträdandet på scenen kunna
vi ej afgöra
TILL G FM
"Jag fick ej här din maka bli
Ku Mir jag der din engel
Så under det (orflntna Sr
En helsning ock jag hörde
Dä döden utur lifvets våi
En älskad flicka förde
Bland allt det ljufva hvilket mig
Af himmelen blef gifvet
Hon bar det ljufvaste hos sig
Hon var mig allt i lifvet
Du mins jag sjöng i fordna dar
Oiu kärleken och friden
Hvad som då blott en aning var
Sc 'n verkligt blef i tiden
Hvar bild i diktens klara ström
Blef sköuare förklarad
Förklarad hvarje sällhcts dröm
Och hjertats sång besvarad
Ett älskadt hjerta gaf ej blott
It sångarns ungdomsyra
l )e skönsta ämnen som han fått
Att gömma i sin lyra
Men mången tanke ren och varm
At ynglingen det skänkte
Och friden ur den huldas barm
Sig till hans egen sänkte
Men döden kom — så stel och k
Blef handen som jag tryckte
Och snart omkring min sällhet all
Sig grafvens portar lyckte
Det mörknade på lifvets ström
Och falsk hlef verkligheten
Ty sann är ingen annan dröm
Ån den om evigheten
Tfu Till jag drömma blott om den
Den skall min dröm besanna
Der vinkar mig den hulda än
Med friden på sin panna
Der möter mig min flicka fri
Som liljan från sin stängel
"Hon fick ej här min maka bli —
"Ku är hon der min engel
Så voro hennes ord en gång
Till mis£ i lifvet redan
Mitt hjerta i din sköna sång
Dem återfunnit sedjn
Mig tycktes som dess ande lagt
Dc orden på Din tunga
Som det hon i sin kärlek sagt
För mig Du ville sjunga
Du tecknade så rent igen
Den huldas bild mig åter
Mitt hjerta hvilVet sorgset 3n
Vid hennes minne gråter
En tacksam helsning sänder Dig
Hv-rs sång och snille skänkte
Till hugnad mången gång åt mig
Det ädla som Du tänkte
i anledning af Poemet "Den döen
ked till sin älskare
i 2 :dra Häft
lröms skaldestycken
från Lyon och predikade för en otalig folk
skala på ett torg D ;igen derpå genomtågade
de gatome och sålde för 3 skill slyckel
små böcker hvilka innehöllo anvisning all
taga fläckar ur kläder Fol k ti ängseln var så
stor att de knappt kunde komma fram e
medlertid syntes man allmänt roa sig åt apost
larne och deras besynerliga drägt Poliser
var nog hård förbjuda dem sälja sina böcker
och derföre lära de ämna med första bege si
till något annan ort der man är mera må»
om sina kläder
Gigg-Kärra ni ed Snfilett
enästan nystark och väl gjordfinne
GiggKärra ed Snfilett
och sele nästan ny stark och väl gjord finnes til salu
hos Holm qvist i Utiodrings stallet pä Riddailiolmen i f
d Levins hns der Badiniättningen är
POSTSKRIPTUM
d
POSTSKRIPTUM
Vi hade redan lagt vårt blad under pres
sen då Tyska posten sednare än vanligt an
lände
Det enda vigtiga den medför är från Kon
stanlinopel af den 24 Febr att Ryska flottan
4 Linieskepp 4 fregatter och en brigg blifvii
signalerade vid inloppet till Bosfortn och
ankrat vid Bujukdeie Vid första sydliv» vinii
skulle drn läg«a sig i hamnen vid Si-eboli
Divancn har undertecknat fredstraktalen mel
I an Mehemed Ali och Porten på de vilkor dei
sednare begärt
I Engelska Underhuset har Irlandska upp
rorsbillen erhållit andra läsningen med 363 rö
ster mot 84
I Paris har råttegången om pistolskottet bör
jat Mera om allt detta i morgon
UTBJUDES HYRA
TJUDES HYRA
En vacker lägenhet till sommarnöje beståfn
de af 5 rum med 2 :ne kok hvilka äfven kunna delat
belägen helt nära Carlberg Öfverenskommelse om vil
koren m m kan träffas i huset N ;o vid Klara Norra
Kyrkogata
Tili d i April äro 3 ruin och kok aU hy
ra hvarom underrättelse lemiiai uti huset N :o 25 jKla
ra JBexgsgränd
St Siwonistisk bokhandel Till Genove an
kemmo för kort tid sedan st St Simonister
ANNONS ER
TILL SALU FINNES
I de flesta Boklådor
I de flesta Boklådor
I Predikningar öfver de ärliga Son
oeli Högtidsdagars Evangelier
af JohAström
gg
af Joh Aström
3 delar h 6 Rdr 20 sk Bko
Fläii
dar h6
Föreläsningar i
Ftfikti
Fng
Fortifikation
Fortifikation
för Kadetlerne vid Kongl Krigs-Akademien af Carl
Akrell säljas i Deleeus et Comp Bokhandel
Från trycket är utkommet och säljes i W
Lundequists Bokhandel vid Myntgalan ä i Bdi
16 sk Bko
SVENSKA SÅNGEN
Akademiska Föreläsningar af
af Assar Lindeblad
Uti W Lundequists Bokhandel a .4 sk
Bko Underrättelse för manspersoner pm den Vene
riska Smittan af Dir Fr Richter
Uti VV LUNDEQUISTS Bokhandel
KPf8 k
LUNDQS
Kort-Profeten 8 sk
LdiBkhdl
Kortofe
Uti W Lundequists Bokhandel
Vllldlil
Uti W Lundequists Bokhandel
Velaj eller den osynliga ledsager
skan 4° sk
i Från Stentrycket har utkommit och säljes i
I de flesta Boklådor å 16 sk Bko kol
Lithograjiskt Kaleidoskop pl 2
T 'fflTkik
gjp
T
offel-Taktiken
Pl i Svenska Förgiftet finnea till lika pri» och pl 5
Utkommer med det lörsta
Uti W Lundequists Bokhandel vid Mvntsra-
tan följand från trycket nylijen uthomne Noveller
af TliOMLITZ Slazet vid Marignano 40 t k Posi
tiv-Spelaren «8 'k Riddar Franr 16 tk Bko
Uti VV Lundequists Bokhandel (jRl EROK
eller anvisning till naturliga botemedel för de all
männaste sjukdomar 12 sk Bko
i \Y NOTH spunnen och bunden af (in häk-
lad hampa adresi hvar den kan beses och köpa» få» i
Ur Hallerius Läritsbod vid Söder Sins»
tiod Arrack inr i ildr i sk kannan friska
Citroner å 6 Rdr hundradet 1 Katrinplommon för 28 »k
skålp allt Bgds uti liuset N :o 21 via Baggeusgatau on
tr upp
j K ti m m i n
till billigt pris pS Kontoret i \tu &et N :o 63 vid Wester
I länggatan
DIVERSE
I Bokhandeln är utkommet
BIBLIOTHEK
af
Grekiske och Romerske
PROSAIKER
i Svensk Öfversättning j
XXVI Häftet
Prenumeration 1 detta verk fortfar
ädd dlill
renumeration 1 detta verk fortfar
En städad ordern t lig yngling eller mrdolalrlors
man med vana af Bokföring och öfriga i handel före
fallande göromål kan nu genast ta god emploj Vidare
underrättelse lemna» uti huset N ;o 24 vid Lilla Vattu
gränden
En pålitlig och kunnig Trödgårdsdrnn kan
fl tjenst pS landet några mil fran Stockholm äfven
kunna 2 :ne större trädgårdar erhållas pl arrende när
mare underrättelse lemnas uti huset K o 17 Nya Kungs»
holmsbrogatan midt emot Frimurare Barnhuset då Ma»
jor Hägerflycht eiterfragas
Ett fruntimmer som klär har och är boen
de i huset N :o 2i Qv Ormen mindre vid hörnet af Bo
svärsgatan och Maiia Brunnsgränd llrsig rekommen
dera hos resp herrskaper och kunder
En Undervisnings - anslalt ior I ittre mäns
döttrar (belägen vid Regeringsgatan nä»a Gustaf Adolfs
Torg tager »in början uti inåt April mänad De kun
skaper som der grundligt tydligt och lättfattligt komma
att bibiingas at en välkänd lararinna biträdd at Z .ns
skicklige lärare best uti Christendoman Historien
Geografien Fransyska Tyska och Engelska språken
Valskrifning enl Hr Heyroansons metod Räkna Bita
och Mila jemte den beMaroda kursen för vanligen tö
retallande fruntimmer» handarbeten trZn och med att
väl »y slätsöm till och med att kunna klippa till och
sy »ina kläder meddelas undervisning äfven i mera ele
ganta arbeten såsom artificiel frukt dito blommor »I
väl af silke och ullgarn »oro tv g allt slags broderi krus
flor»söm och arbeten i hir Elever emottagas si väl i
hel- »om halfpension Vidare underrättelse i detta ämne
har Kyrkoherden i S :t Jakobs Församling Hr D :r Petter
Son benäget åtagit sig att meddela
»on neiMRCl diogu oap ou aifcuuöia
Undertecknad vistas i hnfvudstnden lill d i
April Under tiden emrttag beställningar t >å Linne
Damast och Drill Duktyger Prolv .r
S
i P
.„v «Jr
desert-servietter i- aln i tyrk .nl me ,I fransar „ffi«
iriikosidiikar bli och hvila roda och hvila »l ]t olik
mönster Om resp henskaprr och kunder
hedra mie
med sitt tortroende finnes nämnde piofver att bese uti
mitt logis i busel N :o 10 hörnet at Klara Norra Kvrko
gata och Master Samuels Grand Stockholm d IZ Mar»
»LZZ- ABH BJÖIiKEGBliN
fran Nyköping
Bcsp Ledamöter af Sällskap tör h fi .rdran-
det af .inhemsk Silkes-Odling scm inner är Ssinnd
hvita Mullbarsiran eller plantor behagade derom nn
d .rratta Kongl Landtbruks-A ad Srkiet Hrr A Gran
berg eller Kamererare» vid Stockholms Siads Drätsel
K ,mmlssion Hr O Biogren och emedan utdelningen
svnes kunna stracka sig aiven utom Siillskanet Se n7k
,i andra att sig dertill anmiila - Direktionen i der
jemte tillkännagiiva att de upplysningar r5rållde Silkes
odlingen som at andra jander ertarenhet kunna sam
la likasom resultaten at d ron hvilk här knnn gö
ra» »kola 1 Arkif for Landtman och Trädgårds Od
lare blifva införde s
ilhlHi
ilhelm Heinemann
Ptlismålaj Sk
Postlinsmålare j Slockholm
boende i Lästmakare Gränd N :o i
mmenderar sig med l
re Gränd N :o i
rekommenderar sig med elegant och varaktiga mSloin
gar ettor reqvirenter eg bestämmande sä väl p hel»
.erviser .om enkla Pieser äfvensom med förgyllning
alla fasoner
lotter
lotter
I en ny högst modern tandaiiervagn grönlakerad med
äkta förgylda beslag klädd m«d ljust kläde hvita gil—
e«snkören lakeradt läder till kuskbock och koffert lyk
tor en spannsele af blankläder m«d messingsbeslag
»amt
ett spann af 4 mörkbruna hästar af 10 cjvarrers medel
storlek och 7 års medelålder Lotter till Kongl Svenska
Nummer-Lotteriet» io *5 dragning d 15 Juni io- .äHes k
52 sk Bko st på AftonbladsKontoret
000 ,a ,es a
L J Hjerta
all
l
döende flickans af
Häftet af Ä Graf