Aftonbladet Torsdagen den 28 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-28
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-28
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-28
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-28
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 28 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
T orsdagen
den 28 Mars
riset i Stockholm för hett år ro R :dr halft år 5 B .dr 3 månader a R :dr 3 .a sk Banko Lösa Numror i sk Banko Prenumeration och utdelning i
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd i Lindroths vid Norrlandsgatan och Essén
A /1m m rt m ef-r \Y o mwm fn t r V fD t 1 iTT i II J J
Sädermn /mtorgAnoer ttgedt i förtdKtill kRlddUdkfidd
jg f ggn aa Bergsgänd i Lindroths vid
A /1m m rt m ef-r \Y o mwms f /in /rf rw si c t r n >»r mami — V A - f D t -1 i TT m i 1 II _
«
J J
vid Sädermn /mstorg Annonser emottagas endast i förstnamnda Kontor till a sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
DÖDE
I alt-Kärar P Chr Spa ;tl d 26 H8 ur
Skomak C p Mobergs son Carl Gustaf 22 d .s
6 år
I like fru M F Thurinj» f Stick rens afrri .s 70 ar
Skom J Normans enka U C HyphofT 17 disköar
Mam-ell B S Rydberg 22 ds år
KrUGS-VETENSKAPS AKADEMIENS
Ledamöter >ammanträda d 29 d :s kl 6 c m i
Krigs-Koll» gii hus vid Munkbron
HANDF LS-UNDER RÄTTELSER
Den af Span >ka Regeringen utfärdade kungörelse
af den 2 Jan detta ar ane hvad som bör iakttagas
i afseende pä fartyg som till Spanien ankomma (se
N :o (jo af denna Tidning är tills vidare annulWad
SJÖ FA RTS-U IN D ER R ÄTTEL SE
T vänne landmärken hafva blifvit uppförda på in
loppsudden af Mem lfarvattnet för att tjena ankom
mande fartyg att finna djupaste rännan i segelleden
BOLAGS-KUNGÖRELSER
n
i GötKnlblg bö
Bn
Intressenter i Göta Kanalbolag böra a sina aktier
uti iwst April månad inbetala 2 1-2 B dr Banko af
hvarje aktie å 100 Rdr dervid dock afdrag far till
godonjutas för 10 proc ränta och utdelning å de för
de föregående trenne åren insatta 7 1-2 proc så att
1 Rdr 36 sk Banko erlägges ä hvar aktie » hvarför
insäl t .ningarne lör hvardera af åren i83o i83t
och 1882 in« m den först bestämda preskriptionstiden
verkställts men 2 Rdr 12 sk för hvar aktie hvarför
dessa insättningar först efter vid bolagsstämman i
Norrköping 1882 Icmnadt tillstånd på en gång för
alla trenne åren inbetaltes
S dm denna 10 procents inbetalning skett erhållas
nya aktiebref emot de gamla samt räntebärande
obligationer emot betalningsbevisen för förenämnde
extra insättning
Förenämnde utbyte af aktiebref samt uppbörden af
återstående extra insättningen sker af Banko-Kom
mi-s A Qvistberg 2 tr upp i Bankohuset emellan
kl 9 och r alla sök ned a gar i Göteborg af Lånekon
tors-direktfiren J Wallmo och i Malmö af Lane
kontorsdirekt P B Sandels
Vid .ni era nämn de inbetalning kunna redan förfall
ne och i 11 .luli förfallande i833 års Kinte-coupons å
Motala Mek Verkstads obligationer antagas
De nya aktiebrefven komma att ställas å valörer
af :Yooo 2000 10 o 5oo 2qo och 100 Rdr och de
akti» ägare som önska sammanslå sina aktier kunna
in m denna månads utgång verkställa detsamma
Aktieägare som underlåda förenä .mnd inbetuln
för 1 ra jemte liera andra förmåner rättig
.el en till
aktiernas beläning i Bmkodi ^konten och Lånekonto
ren i Göteborg och Malmö
leveranser
af div bjelkar cch pålar för kajbyggnadens behof
vid Blasieholmshamnen förseglade anbud emottagas
af kamr Kasten Lychoii uti Btme lling ^-KommLsio
nens rum pä börsen inom 26 April
För arméns behof och reservupplaget af 13 ,920
a !jz mörkblått kommisskläde i ,5oo alr grått dito
öb ^oo t Bandoler med remmar alt levereras före 1
Md *j 183 j au k t 2k April kl 12 i Krigs-Koll samt
Lan Iskan-iiet i Göteborg förseglade anbud kunna äf
ven göras
EN TR FP REN A D- A UKT ION
Ä underhållandet af broarne mellan hnfvxwist .don
oco Drottningholm på »5 år aukt 2 Aug i Kam
mar-Kulleg St-ekholms Läns Landskansli och vid
Drottningholms Slott
N AUKTIONER
k det Kronan tilli såkaUadc Drejer k a m igasinet
2 Stadsgården aukt inför Sta tskont 24 Maj
Ä Kronomagasinsförvältare-bost vid Strömsbro
med t .illh jordlotter aukt i Statskont och inför K
Befhde i Gefle 24 Maj
Å Kronans magasin i Malmö aukt i Statskont
och hos Kon Befhde i Malmöhus L samt Magistra
ten i Ystad 24 Maj
A Kionomagasins-förvaltarc-bost i Luleå aukt å
Land kont i Piteå och Magistraten i Luleå 24 Maj
hxek å egend N :s 21 22 å Norrmalm i Adolf
Fredriks Förs hörnet af Lilla Gråbergsgatan och
Återvändsgränden Qv Röda Berget auktion den 18
April
Exck å egend g 170 io ny N :r i Katrina Förs
Svartens gränd Qv Kejsaren 18 April
A ett parti omkring 2000 Lisp bergad Rysk talg
aukt i Dödevi By Högby S pä Öland 9 April
Å gården N :s 4 5 (3 och 7 i Båstad med flora
tomter och jordlotter aukt å »tället d 19 April kl
10 f m
Exek å flera egend i Jösse H aukt 20 Maj kl
f å TiHl
g
11 f in å Tings t Högvalta
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å BORGENÄRER
Stockholm r .R till nedan» dagar i Maj d år
Kanslisten
r Gellström Hattm .Älderm P Weden
bergs en k Jhr Wcdenbergs till d 1 Öfver-Kom
miss oc ilida Per I Åmans d 6 Kamrer J Brem
zelii Bevis Per A Åhmaus T ull-lus j
C Juringii
afl Vågskrifv J F
.t en bergs Löp Häggs t röms en
ka H S Iiäggströms d 8 Polisgew C L Sagniers
afl Snick O Dahlströms d i3 Kornetten A Joh
.n st röms afl hustrus C F Billströms afl Värde
rings in Juvel S VVesbergs d 18 afl Kap i t O
Falks Kapi t och Tull-Insp P .R .Martins Kryddkr
betj C G Söder >tedts d 20 Ma tern Instrum .-mak
O I Löwenadler d 22
N och S Tjusts H .R Gårdfarihandl J Grundins
2 rttgd af T e G mån från 26 Okt iS32
S VVedbo H .R A Stafs under Ormaryd och hu
strus 2 rttgd af Ting c 6 mån från 1 Okt i832
Skytts H .R afl Haradsh A J» Krooks 2 rttgd af
T e rn fan j n Nov i832
HANDELS-BOLAG
SBOLAG
Från den i :sta April detta är hafva undertecknade
ingått Handelsbolag i Eskil tuna Stad under firma
C W Lindqvist 6c K :i Eskilstuna d 24 Mars i833
CJV LLd
4
C JV L L Lindqvist
bouppteckningar
Efter KofT-Kapt Löst anm i sterbh inom si af
April
Efter Löjt E J Couleur i Kalmar anm i sterbh
inom 15 April
Do som äfo skyldige till afl Snick O Dahl tröm
^öra inom April uppgöra liqvid med G E Fahlström
i huset N :o 18 vid Klara Vestra kyrkogata
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Handelsbol A Olander et Sons 18 April kl 2 e
m i Olanderska huset i Båstad
Afl Adv .-Fisk G Gustavis 3o d .s kl 5 c m på
Källaren Hamburg
1 rakt Lars Hcllraarks i3o d .s kl 11 f m på kon
toret 1 trappa upp i huset N o 20 vid Tyska Brunn
Q v Juno
SPEKTAKEL
I dag Hernavi
I E
g
I morgon Ett ögonblicks oförsigtighet och De
SAMMANTRÄDEN
Egl Svenska Musikaliska Akademien 3o d s kl 5
c m
Kg Patriotiska Sällskapet d 3o d :s kl 5 e m
Au rora-Orden 29 d :s kl 6 c m
WBSLdkl5
9
W B Styre Le 29 d :s kl 5 c in
S W d 3o d :Sj kl half 6 c m f
-
Musiköfnings-Sällskapet d 29 d :s kl .e m j
DILIGENCE TILL UPSALA
Afgår fyra gånger i veckan neml Tisdagar ^5
dagar Fredagar och Lördagar samt återgår från Up
sala samma dagar kl 9 f m
Mtri kes-
Fbankbike
Finansministern har i Deputerade Kammaren
begärt beviljande af tvänne provisoriska tolf
tedelar af ulskylderne för April och Maj
månader hvarvid han underrättade Kamma
ren att det var regeringens afsigt att genast
efter budgetens antagande för innevarande år
upplösa Kamrarnes session för 185a och strax t
derpå öppna sessionen för samt framläg¬
ga i834 års budget och det utlofvade lagför
slaget rörande aniortissementsfonden
Det har väckt någon uppmärksamhet att
Sjöministern beordrat tvänne linieskepp och en
fregatt .jemte några fartyg i Toulon att hålla
sig färdiga att på första vink utlöpa Man tror
att denna eskader är bestämd till Levanten
men att den först skall begifva sig till Neapel
med Hertiginnan af Berry som man påstår kom
mer att a slöras dit
Hr Ravez har icke antagit General Bugeauds
anbud att jemte 5 andra legitimister besöka
Madame i Blaye för alt af hennes egen mun
erfara sanningen af den bekanta deklarationen
och att hon gjort den frivilligt Hans aktning
för Madame säger han förbjuder honom ett
sådant besök
Don Miguels regering har på det sätt lemnat
upprättelse för det Miguelitiska fästena och
batterierna vid Oporto skjutit på tvenne Fran
syska krigsbriggar att befalhafvaren i följd af
hvars order det skedde blifvit afsatt och
hans afsättning kungjord i Lisabons hoftid
ning
Man omtalar att en expedition till hvilken
rustningar redan göras kommer att afgå till
Constantine och att Marskalk Clauzel skall få
befälet öfver densamma General Bachelu sä
ges vara ämnad alt kommendera under honom
Vid en bal som d g gafs på teatern Ven
tadour till förmon för de landsflyktiga PoJac
karjia steg inkomsten till omkring a5 ,ooo flan
ker Danssalen var smyckad med Fransyska
och Polska fanor och bland de närvarande
såg man generalerne Lafayette Exceljnans
Puomarino en mängd deputerade af oppositio
nen samt många elever af polytekniska skolan
Italien
De Italienska furstarne frukta alltjemt nya
oroligheter Hertigen af Modena i synnerhet
som oupphörligt och på alla sätt förföljer dera
af sina undersåtare som han icke tror vara
sig fullkomligt tillgifna och fruktår att en dag
folkets rättmätiga vrede kan bryta lös öfver
hans hufvud låter med största skyndsamhet

Sida 2

fullborda citsdellet ocli uppföra vedouler med
kanoner vända mot släden
General Zucchi som skelat en ro le i de se
nare årens oroligheter i Italien har af Öster
rikisk domstol blifvit dömd till döden Han
befinner sig för närvarande i Reggio der be
folkningen visar djupt deltagande i hans öde
Man har varit nödsakad låta militären flitigt
patrullera kring gatorna och ställa skyltvak
ter utanför Zucehis boning der man hvarje
dag fann plakater uppslagna som innehöllo
verser till hans ära oeh förbannelser öfver
Hertigen och Österrikiska regeringen
I Neapel hafva Vesuvius och Sömma i slu
tet af Februari blifvit helt och hållit betäck
ta med snö och vintern så val der som öf
verhufvud i hela Italien ansågs för en af de
kallare
Flera stora handelshus i Neapel äro i be
grepp att bilda ett bolag för handel på Grek
land och Orienten
Grkkland
Kolokotroni och hans truppar hafva sedan
Kung Ottos ankomst nedlagt vapen I hela
Grekland äfven i Maina råder det fullkomliga
ste lugn Största delen af Bäyerska trupparne
hade uppbrutit från Nauplia för att besätta
de scrskilta fasta platserne dem Fransmännen
hittils innehr .ft Endast 800 man hade qvar
stannat i residenset
Kungens intåg i Nauplia beskrifves såsom
mycket högtidligt genom folkets yttrade del
tagande En oräknelig menniskoskara hade
stormat dit såväl från fasta landet som från
öarne i Arkipelagen och helsade den unge
1
monarken med högljudda fröjdebpty gelser
Många kastade sig till marken och ulgjöto tå
rar Stadens nycklar öfverlemnades ål Kun
gen af Fransyska kommendanten och efter
ceremoniens slut begaf sig H M åter orobord
på den Engelska fregatt som öfverföit honom
till Nauplia Då han om aftonen återvände
till staden emottogs han på ny It med glädje
rop af den församlade folkmängden
Tyskland
Kejsar Franz har på ansökan af Grekiska
patriarken i Jerusalem tillåtit Grekiska mun
kar att i Österrikiska slaterne gö :a insamlin
gar för den Heliga grafvens kyrka
Den store botanisten Curt Sprengel afled
den 15 Mars i Halle
I Wurtemberg har andra Kammaren genom
en ganska energisk adress till Kungen förvarat
sin rätt att fritt och obehindradt få öfverlägga
och yttra sig om de motioner som kunna fram
ställas af Kammarens ledamöter Anledningen
till adressen är den förut omnämnda skrifvel
sen från regeringen rörande deputeraden
Pfizers motion i afseende på de beryktade
Frankfurter besluten Regeringen yttrar deri
sin förväntan att Kammaren med förtjent ovil
ja skulle förkasta motionen Derpå svarar
nu Kammaren att hvarje dess medlem enligt
grundlag har både rättighet och skyldighet att
öppet yttra sig 0111 han finner denna lag hotad
eller öfver trädd ifrån hvad håll som helst
Pfizers motion hade i laglig ordning blifvit af
gifven i Kammaren remmitterad till en kom
mission och tryckt allt i enlighet med hvad
som vanligen iakttages med förslag som fram
sVillas i Kammaren Man ämnade icke att lå
ta i någonting störa ärendets grnnellagsenliga
gång eller påtrycka det blifvande beslutet nå
gon annan stämpel än den af opartisk och lugn
granskning hvilken en så vigtig och grundla
gen så nära rörande fråga i hög grad förtjen
te Allraminst kunde Kammaren gå in på atl
med ovilja förkasta en proposition som den
utan att för öfrigt yttra sig i sjelfva hufvud
frågan likväl ansåg vittna om en samvetsgrann
forskning å motionärens sida Slutligen ansåg
Kammaren sin pligt fordra att högtidligt för
vara sina rättigheter mot allt ingripande i den
regelmässiga gången af dess förhandlingar så
som det skett genom den ifrågavarande skrif
velsen från regeringen och atl upprätthålla
hvarje dess ledamots grundlagsenlig» oberoende
och frihet
STOCKHOLM
Den 28 Alars
Armeens fullmäktige hafva nyligen beviljat del
aktighet i Armeens pensionskassa för Gottlands
nationalbeväring En särskild pensionsstat kom
mer att för denna korps uppgöras hvarvid
hälften af lönernes belopp tages till grund
Tjenstetiden for ernående af pension blifver
lika med den för öfriga armeen Likaledes
har denna korps fått delaktighet i armeens
enke- och pupillkassa
Ingen inrättning har blifvit stiftad for ett
mera välgörande syftemål än Landtbruks-Aka
demien det finnes icke mer än en tanka derom
hvad land t hushållningen denna hufvud källa till
staternas välstånd borde kunna vänta sig af en
inrättning der man å ena sidan ägde tillgång
till alla den vetenskapliga forskningens resulta
ter och å den andra genom åskådliga rön
kunde göra sig förvissad om hvad som vore
användbart för Sveriges klimat eller olika jord
maner samt derjemte ägde en föresyn till en
väl ordnad och vinstgifvande hushållsplan
Läsaren känner tillräckligt de tvister som tid
efter annan varit förda i tidningarna om hu
ru Landlbruksakademien motsvarat detta hö
ga Och vigtiga ändamål I synnerhet har man
stridt om hushållningen vid det såkallade Ex
perimental fålttt Under det man i hvarje års
berättelse fått se granna beskrifningar om de
rön som gjorts vid detta Pält af dess forestån
dare Hr Professor Carling hafva helt andra
tankar yppats ifrån andra håll Så har den
ene anmärkaren t ex trott sig finna ntt hela
anordningen af fältets indelning burit stämpeln
af en viss konfusion och planlöshet hvilken re
dan felade emot den första regeln for ett väl
ställdt landtbruk en annan har yttrat tvifvel
om huruvida räkenskaperna voro förda med
den enkelhet och tydlighet som kunde gifva en
lätt och fullständig öfversigt af hela fältets el
ler serskilda delars förvaltningskostnad och af
kastning oaktadt Hr Professorn bemödat sig
om den noggrannhet i sjelfva siffran att denna
blifvit utförd stundom med i bråk af tiolusen
dedelar I allmänhet har man hört klagan der
öfver att kostnaden varit alltför öfverdrifven
i förhållande till afkastningen och att detta
likväl icke liärledt sig ifrån de egentliga expe
rimenterna som endast medtagit några 100
Rdr om året utan af hushållningen i allmän
het som påståtts vara just motsatsen af
hvad ett väl ställdt landtbruk borde utvisa
Öfver allt detta har man likväl länge icke
ägt någon egentlig visshet grundad på offici
ella handlingar utan anmärkningarna ha mera
uppstått såsom resultat af enskilde landtbru
kares besök på fältet och åskådningen deraf samt
en ll >ktig blick på räkenskaperna Emedlertid
har Akademien slutligen funnit nödigt att ta
ga allvarsammare uti saken och undersöknin
gar ha blifvit förordnade både om fältets verk
liga tillstånd och hvad räkenskaperna utvisa
om hushållningen
Resultatet häraf visar sig långt märkvärdi
gare än man någonsin kunde förmoda och har
icke längesedan gifvit anledning till högst all
varsamma yttranden inom Akademien af en
del bland dess Ledamöter
För alt gifva Läsaren ett korrt begrepp om
hvilket exempel å landthushållning detta expe-
rimentalfält erbjuder meddela vi här ett ut
drag af det yttrande Hr Landshöfdingen Axel
Adlersparre för någon tid sedan afgifvit till
Akademiens Protokoll Det skall såväl i anse
ende till ämnets vigt som för sjelfva innehål
let utan tvifvel läsas af hvar och en med det
högsta intresse och vi hoppas att detta ytt
rande om det också blir elt tvistefrö inom
Akademien skall blifva mera fruktbärande för
experimentalfältet i framtiden än många af de
öfriga frön som hittills der blifvit utsådda
Utdraget lyder som följer
Iugen Inrättning inom Fäderneslandet med
undantag blott afUppfostringsverken har mig
vetter ligen åtnjutit så rikt anslag som vår
Landtbruks-Akademi Har den uppfyllt sin
bestämmelse
Ridåen måste uppdragas Den allmänna rö
sten de många framlidna årens räkenskaper
sjelfva experimental-fältet med sitt orediga Ut
seende må svara
Förvaltare har aldrig varit ombytt ej hel
ler har han mig vetterligen varit af fore
skrifter tvungen att afvika från det system
honom behagat eller mött hinder att uppbä
ra de anslag han behagat fordra
Resultatet är åskådligt
Må vi nu kasta en blick på de utgifter för
experimental-farmen hvilka Kongl Akademi
en bestridt ifrån dess forsla stiftelse Ar i8 <4 —
Derifrån böra dock afgå de lill kassan möjli
gen influtna medel under egenskap af inkomst
ftän farmen till år 1822 Deras belopp är
mig obekant
Enligt Herr Kamereraren Ströms till Herrar
Kommitterade lemnade uppgift för hvarje år
ifrån första Stiftelsen till och med år 18j t är
utbetalt 43 ,453 8 6
Hvarifrån afgå de
från Experimen
talfältet influtne
medel åren 1818
1819 1820 och
1S22 90 .J 12 7
Återstå 4 '2
^47
Kongl Akademien påförde kost
nader för förslitne inventarier i ,455
Dessutom 10 års afkastning från
1822 utgörande efter llrr :s
Kommiterades uppgift minst
i5oo K :dr för hvardera åren
från 1822 j 5 ,ooo
Ytterligare tillkommer försåld
skog åren 1824 1825 1826
43 7
32
8h 88
4-
,846 28
1827 och 1828
Summa 63 ,85o 8 —
Säger 63 ,85o R :dr 8 sk 15 :co nära 6 Tun
nor guld i Riksgäldsmynt och experimental
fältet är ännu i sin späda barndom
Hr Professor Lärlings årliga lön 600 Rdr
och Förvaltare-arfvoden inom 3 :ne afdelniivar
900 Rdr årligen under en längre lid samt itv
löste Åkerbruksredskap af framledne Friherre
Edelcranty /s arfvingar jemte Engelska får äro
kanske ej 1 föiegaende summor upptagne Der
om har jag ej säker kännedom
°
Akademiens Syftning och organisation uppen
bara den stora tänkaren det vidt omfattande
snillet oeh fosterlandskänslan men i tidens
längd torde organisation hafva i någon mån af
vikit i en skef riktning Skulle nu 18 år ef
ter stiftelsen den insigtsfulle Edelcrantz finna
sig tillfredsställd
En Revision af stadgarne fordras och kan ej
länge tåla uppskof
— Den mest påskyndande
åtgärden synes mig dock blifva alt den nuva
rande Förvaltaren skiljes från sin befuttnin
oeh ajflyUar Hans lärda mångkunnighet gör
honom skicklig inom en sedentär verknings
krets ännu utan hinder af åldern Hans för-

Sida 3

Medborgares
svajade helsa fordrar deltagande Landlbruks
akademien borde väl ej blifva cn pensionsau
stalt tnen Akademien värdigt vore det att låta
honom for lifstiden behålla både lönen oeh öf
rige emolumenter såsom Förvaltare i 3 :ne
afdelningar deribland den afdelning der han
ar rakt redovisande Derigenom oeh endast
derigenom kan Akademien börja med genast
synbar fördel en bana lör sin verksamhet som
tillvinner henne Könungens Höga bifall oeh
tning i likhet med .Rikets öl-
Vkadcmier
Jag dristar vidröra behofvet af en snar re
form för att äfven inom Akademiens verknings
krets mota egoismen slappheten hvilka våd
ligare an kräftan gripa kring sig inom Fäder
neslandet
Den för Förvaltaren först utfärdade instruk
tion kanske föreslagen af honom sjelf tarfva»
också Revision Under hela denna lid har er
farenhet vunnits De brister deri inan nu
kunde upptäcka har doek hittills ingens till
tagsenhet ägt alt afhjelpa minst Förvaltarens
hviiken ej bort uppträda som Lagstiftare att
förklara en af Kungen sanktionerad stadga oeh
den eludera till en mening rakt stridande
mot samma instruktions innehåll
Har man ännu gjort sig reda för eller upp
fattat bestämmelsen med det fält hvars vård
blifvit Förvaltaren ombetrodd bör den vara
experimental eller Normal Kunna jordbruks
experiinenter inom den varierande arealen mel
lan Haparanda oeh Falsterbo öfver 10 grader
blifva särdeles upplysande lärorika
Uppgiften på den nytta experimentalfältet
åstadkommit genom Hr Professorns anställda
småaktiga försök lånar sig för en del oemot
ståndligt åt löjet t ex flytande gurksängar på
Farmens damm Balsaminodling m in
— Den
Reform jag vågat framställa såsom nödvändig
skulle bringa i närmare samband med Kongl
Akademien Länens huJiåIls-sällskap hvarige
nom de sednare kunde hållas verksammare
Morge .nblad .-t innehål le» en insänd artikel af
följande besynnerliga innehåll som vi anmoda
Veber börande att lägga på hjertat
"Oaktadt
den i slutet af år 1828 tillsatte lagkommission
redan i Oktober månad i85i offentliggjort det
utkast till en ny Kriminallag kommissionen
författat oeh fastän densamma redan d 28
Augusti i85a säges hafva till vederbörande re
gferingsdeparlement insänd t sitt förslag till cn
sådan lag hvilken i det väsentligaste finnes öf
verensstämma med utkastet och redan i No
vember månad sistlidet år blifvit allmänheten
meddeladt genom pressen så har man dock
icke förnummit alt Regeringen förelagt Stor
thinget detta förslag Orsaken härtill skall ef
ter hvad ryktet säger vara den alt lärarne i
Upsala motarbeta förslaget Att dessa finna sig
befogade att motarbeta alla afvikelser från det
gamla som detta förslag innehåller bör icke
förundra någon som vet huru föga donna i
cn afkrok liggande högskola fjrslått följa med
sin tid Det är naturligt nog att lärarne vid
nämnde universitet kunna frukta att i händel
se den nyare lidens ide 'er vinna insteg i Norri
ge de också dem till ringa båtnad kunna fort
planta si» i Sverige Då det emedlertid icke
är sannolikt att det skall lyckas dem alt läg
ga hinder i vägen för upplysningens framsteg i
ett rike med hvilket de ingenting hafva att
skalla faslän det är förenadt med Sverige så
torde väl hvar och en som det ligger om hjer
tat att se grundlagens bild i dess (j .f jj reali
seradt efterhand och i mon af möjligheten
ju förr dess hellre med säkerhet kunna trygga
sig dervid att lagförslaget iktadt all mot
verkan från «tt sådant håll blir fram lagd t for
nuvarande Stortliipg och det i sa god till att
ärendet kan företagas till behandling och öfver-
v ägande
Det torde ligga någon öfverdrift uti den
Norska artikeln ehuru dess författare i en
annan omständighet kan ega någon anledning
till sin förmodan De akademiska Lärare i
Upsala som ex officio haft att utlåta sig öf
ver den Svenska Komite
ens nya lagförslag nem
ligen Professorerre i de juridiska och filoso
fiska vetenskaperna hafva alla leinnat Lag
Komitcens Ledamöter ett hedrande vitsord
för de mödor de nedlagt på arbetet äfvensom
de tillerkänt detsamma en viss grad af skarp
sinnighet men i nästan alla stöire juridiska
principfrågor hvari Lag-KomileVn afvikil
ifrån det gamla ocli föleslagit nya grunder
hafva Herrar Academici hestridt des ,a och
lemnat det gamla företrädet
Det har galt med lagverket som med myc
ket annat i vårt och andra samhällen hvai
man ridan långt för detta känt olägenhete na
samt önskat och beslutat deras aflijelpande
Alan har snart funnit af t det gamla i många de
lar sä (öga motsvarade det närvarande behofvet
att någon veiksam hjelp icke vore möjlig ti
tan att gå till botlen af salen med föi ändringar
»a Men när man velat lägga enny grund ha
en och annan börjat frukta att blotta ma >sa»
af det gamla som undanröjdes skulle falla öf
ver och begrafva dem under ruinerna När
det då icke funnits någon som jemte en in
flytande plats i samhället ha- )e nog kraftfull
och allvarlig vilja för att stå och falla förde
nya ideerna men månge som motarbeta den
vare sig af blott kärlek till gammal slentrian
eller någon annan orsak ehuru de icke vågat
stiga fiam att öppet förkasta grundsatser och
inrättningar som blifvit antagne af tidehvårf
alla länder så har
ättast ifrån saken med
att kasta sig in i ett oäkta mellanting mellan
det nya och det gamla hvilket här 1 afseen
de på juridiken ungefär med samma skäl som
i Frankrike i afseende på politiken kan kal
las en Juste milieu ehuru det egentligen
blott innefattar en ny uppdukning af allt det
gamla och öfverklagade under en ny skylt
Man hör nemligen nu sedan Lagkomite
'en
vets insigtsfu-laste män i
man trott sig komma
redan har sitt arbete färdigt en mängd visa
röster som efteråt yrka att det hade varit
mycket bättre om Koinitcen alldeles icke hade
befattat sig med någon njy lag byggd på en
egen grund och cn systematisk uppställning
af person- och rältsföihållandena utan i det
stället helt simpelt gjort en kodifikation eller
samling af alla hittills utfärdade föroidningar
endast 1 ett mera föienkladt och tillgängligt
skick hvarvid äfven partiella förändringar
hade varit läitare att verkställa Det kan väl
icke nekas att detta äfven hade varit ett po
sitivt godt såsom allt hvad som leder till
förenkling men det är tydligt alt i sådant
fall hade icke egentligen någon af de felaktiga
hufvudgrunderna i vår lagstiftning kommit alt
reformeras hvilka härleda sin upprinnelse
ifrån en tid då rättsvetenskapen var långt
ifrån den utveckling den nu hunnit och då
man hade ett helt olika begrepp om en
stor del af våra sociala föi hållanden med
dem som numera äro allmänt gällande
Det har icke lör denna gängen varit vår
tanka att inlåta oss i delta ulomordentligt
vidsträckta ämne Emedlertid kunna vi icke
afhålla oss ifrån den anmärkningen att om
det nya lagförslaget får den sorgliga lotten
alt icke gå igenom utan läggas åsido till ett
sorgligt minnesmärke af ett ib and 1809 års
Ständers många fruktlösa bemödanden till
dess det åter ulan tvifvel upptages af en an
ii»n generation så J ig ger fe t till någon del
egna Ledamöter AU
tillvägabringa en så stor och allmänt ingri
pande omskapning ehuru nyttig den ock må
vara låter icke göra sig utan att förut sjelfva
hufvudgrunderna äro af mänt kända och
gillade Hvad har man här gjort för detta
ändamål Balkarna af det nya förslaget
äro väl tryckta till allmänhetens kännedora
men vi ha icke sett en enda brochyr eller
en artikel i någon tidskrift i hvilken de som
företrädesvis studerat sig in i denna sak be
möda t sig alt göra den stör
förtrolig
e allmänheten
grunderna af
ens med de första
den nya lagstiftningen och visa deras ända
målsenlighet under det fienderne å andra sidaa
ingalunda varit njugge om skriket att "tiden
ännu icke är mogen för förändringarna
hvilket alltid måste blifva ett mäktigt vapen
att afskrämma opinionen från allt nylt som
den ännu icke känner Hade Komitcen icke
i nyssnämnde afseende försummat sig så hade
Proftssorerne i Upsa .a nu troligen icke varit
så farlige som det Norska bladet förmenar
För öfrigt så ^idt den
Norrska artikeln
angår de lagar som varit ämnade att utarbe
tas gemensamt för Sveiige och Norrige sä sy
nes d ,ck dess Författare icke känna att
Lag-Komite
en har en långt svårare mot
ståndare än Professorerne i Upsala nemligen
Hans Exellens Justitie-Sta ts-Ministern Herr
Grefve Rosenblad hvilken isynnerhet är den
som motarbetar det nya lagprojektet äfven
som åtskilliga af Ledamöterna i Högsta Dom
stolen äio detsamma föga benägne
f enersborg den /8 Mars Sist gällande spann
målspriser uppgifves hafva varit här i Staden
for Hvete i3 Rdr ,Råg 9 ä 10 R :dr Ärter 10
R :dr Korn 6 R :dr och Hafra 2 R :dr 32 sk ä
3 R :dr tunnan samt i Borås lör Råg 10 R :dr
Korn6R :dr Ärter 10 R :dr och Hafra 3 R :dr
allt Rgs per tunna
Under sista veckorna hafva vådligen omkom
mit Brynte Larsson från Hufvudgingc och Lars
Pettersson från Näs i Ertemarks Socken hvil
ka efter flera dagar å rad öfvad dryckenskap
vid hemfarten ncdkört på sjön Lelången uti
öppna vattnet och der drunknat Handlanden i Ul
ricehamn Lyberg med hustru som då de på
en resa ämnade sig åter till Staden den 8 den
nes om aftonen nedkört genom isen på sjön A
sundeu och der funnits drunknade Drängen An
ders Jönsson från Hjortebacken Bjerke Härad
hvilken under hemgåendet från en lekstuga
drunknat i den så kallade Storån och Bonden
Johannes Andersson från Ribbingsäs Marks
Härad drunknad genom olyckshändelse i cn å
ej långt från dess hemvist
(Post och Inr Tidn
REVY AF TIDNINGARNA
Med Nya Argus har det nu ändteligen kom
mit så långt att han öppet uppträdt till för
svar för embetsmäns afsättlighet när de icke
inom Representationen votera Jur uniformen
såsom den aflidne tidningen Objudne Geisten
under sisll Riksdag först kallade det en sats
hvilken Argus då ännu med så mycket skäl
klandrade
Dc Fransyska tidningarna medförde som Lä
saren minnes för ett par postdagar sedan under
rättelse derom att tvenne Ledamöter af Fran
syska Deput
-Kamaren Hrr Baude och Dubois
som hade yttrat sig för en motion om revision
af pensionerna i ändamål att utesluta ifrån li
stan sådane personer som deltagit uti eller öp
pet gynnat oroligheterna i Vendee eller på an
nat sätt fiendtligt uppträdt emot den närvarande
sakernas ordning andra dagen blefvo afsatta
ifrån sina embeten Hr Baude såsom Conseil
d 'elat (en befattning som icke motsvarar Stats
Rådet hos oss utan kanske närmast att vara

Sida 4

Ledamot i allmänna beredningen ocli Dubois
från en ohefsplats öfver undervisningsverken
bvilket väckte en bitter ovilja emot Ministrarne
äfven lios många som i andra fall varit deras
nitiska medhållare men tyckte att detta gick
nästan för långt
Kya Argus som nu en gång beslutat att ko
sta hvad det vill taga Fransyska Regeringen
under armarna likasom det fordom var han
hvilken "bar Svenska Riddarhuset på sina
skuldror
har icke heller nu öfvergifvit sina
vänner i nöden Han dr likväl en för gammal
sofist för att förplumpa sig likt den Objudne
Gästen med att på en gång framrycka med
allt j hvad man- i framtiden torde hafva att
vänta från hans sida angående uniformsvoterin
gen Han medgifver derföre ännu ynnestfullt
att lägre tjenstemän hvilkas embetsbefattning
är rent mekanisk må tänka i politiken livad
de vilja men om administrationschefcr och de
Som omedelbart skola utföra Regeringens be
fallningar yttra sig i opposition mot Styrelsen
såsom Hrr Baude och Dubois gjort då
skulle
en Regering nog slapp och glömsk af hvad
den var sig sjelf skyldig y att i tjugufyra
timmar låta Embttsmän bibehålla sina plat
ser hvilka till den grad både i sak och form
åsidosatt sin pligt vara ovärdig att föra
Styrrisen i ett konstitutionell land (Argi
egna ord
Derföre prisar Argus äfven den Fransyska
Regeringen för det den afsatte Baude och Du
bois inom åtta timmar För alt ratt uppskat
ta halten af detta yttrande och hvarthän det i en
framtid kan bära af om satsen äfven annorstä
des skulle vinna insteg bör man väl erinra sig
beskaffenheten af sjelfva det faktum hvarifrån
Argus hämtat anledningen dertill Hvar och en
skall nemligen utan tvifvel medgifva alt en ad
ministrationschef eller innehafvare af en högre
förtroendeplats som i allmänhet motarbetade
och öppet framställde sig såsom motståndare
lill Regeringens system icke har att klaga om
han aflägsnas från sin plats Helt annat är
dock en sådan systematisk opposition annat å
ter att i en eller annan omständighet som ic
ke har sammanhang med det hela af Regerings
systemet eller på något sätt kan hindra dess
fortfarande bestånd yttra en sjelfständig tanka
Hvarom var då bär frågan Det var icke emot
belägringstillståndet icke emot den utländska po
litiken eller någon dylik hufvudfråga utan
huruvida personert som höjt upprorsfanan e
jmot Juliregeringen skulle fortfarande få åtnjuta
pension af Statsmedlen
Hr Baudes anmärkning i Deputerade Kama
ren var i synnerhet riktad emot en General
Clouet som hade deserterat till fienden da
gen före det bekanta slaget vid Waterloo
och år 18 )2 organiserade ett band af Chou
aner men hvilken det oaktadt i år erhållit
pension
Ibland de skäl på grund hvaraf motionen
å ministerens sida bestriddes var ett att
kartans ordalydelse försäkrade alla armeens
äldre pensionärer om bibehållandet af deras
inkomst Ehuru påtagligen orimligt det var
f .lt tyda denna föreskrift till fördel äfven för
uppenbara upprorsmän så vilja vi antaga
att det varit aktningen för lagens bokstaf
som bestämt ministerens motstånd emot för
slaget Det aldrahögsta detta kunde bevisa
vore dock att de bada Fmbetsmännen haft
orätt i en särskild fråga men om detta äf
ven varit händelsen utgjorde det väl någon
förseelse å deras sida att framställa sin öf
vertygelse när deras yttranden i öfrigt icke
innehöllo något förnärmande emot nuniste
jen eller någon attack på dess system i all
mänhet
Äfven i ett sådant fall finner således Argus
numera ett afsteg ifrån den blinda lydnaden
en oberoende yttring af personer som räknas
ibland Regeringens högre organer fördömligt
att Regeringen handlade ovärdigt om den icke
afsatte dem inom tjugufyra timmar För att
gifva något sken åt detta skamliga försvar har
han icke dragit i betänkande att vilja insinuera
att frågan var af sådan beskaffenhet att derpå
berodde huruvida Ministeren skulle stå eller
falla (frågan om chouaners pensionerande
Serskildt torde det förtjena att besinnas alt
befattningen med undervisningsverken som den
ene af de afsatte Dubois beklädde aldeles ic
ke var af politisk natur ännu mindre att hans
opinion i pensionsfrågan kunde influera på un
dervisningsväsendet
Det är icke svårt att finna hvart man kom
mer genom ett bifall till den slafviska lära för
hvilken Nya Argus sålunda uppträd t Gm t
ex hos oss en Landshöfding eller Ivollegii Pre
sident eller Regementschef toge sig friheten alt
på Riddarhuset yttra sig <rmot en proposition
af Regeringen rörande någon persons bibehål
lande på pensions- eller indragningsstaten
hvilken möjligen hade gjort sig lika ovärdig der
till som General Clouet så borde af precist
samma skäl en sådan Representant här afsättas
ifrån '•in plats inom 24 timmar När en publi
cist tillåter sig sådana argumenter
hvarföre af
kastar han då icke så gerna på en gång ma
sken och uppträder på en gång öppet för god
tycket hellre än att ännu emellanåt vilja skrym
ta med ett sken af frisinnighet hvarmed lian
ändock slutligen icke bedraser natron annan än
sig sjelf
Nya Argus har väl äfven i sitt går
dagsblad sagt att det var de båda af
satte Embetsmännen som efter omröst
ningen besvarade centerns rop af "lefve kar
tan f med spe-rope 'lefve Cliouanerne
men delta är en dikt af Argus så vidt han
icke är bättre underlättad nn de oberoendi
tidningarna Temps eller National Dess
säga nemligen att ropet kom ifrån ytterste
venstra flygeln och der hade icke de bad
höga Embetsmännen sin plats Måhända sä
ger dock den besoldade Journal des Utbats
hvarur Argus hemtar sin Fransyska lärdom
något annat
UTCJUDES HYRA
Ett gentilt Landtställe 1 mil sjö- och land
väg frSn 5tockholm kan hyras eller med besittnings I
rätt till 1856 köpa» Corps de Logis Kar 9 rum och kök
de flesta Iranskt tapetserade brandf örsäkrad till 1400
Rdr Eko i trädgård med 100 fruktträd nödig® uthus
Priset ar igoo Rdr Bko Närmare underrättelse lemna
i huset N :o 90 vid Drottninggatan
Till Sommarnöje
Diverse lägenheter med den vackraste utsigt åt
JVIäfaren äro att hyra vid Löfholmen utom Horns
Tull kullbåt gar ifrån stället Närmare underrät
telse lemnas på stället samt vid Myntgatan huset
N :o 1 två tr upp»
En vacker lägenhet till sommarnöje bestfien
de af 5 rum med 2 :ne kök hvilka äfven kunna dela
belägen helt nära Carlberg Öfverenskommelse om vil
koren m m kan träffas i hiuet N ;o 24 vid Klara Norra
Kyrkogata
Till d 1 April äro 3 rum och kök att hv-
ra hvarom underrättelse lemnas uti huset N :o 25 iKIa
ra Beigsgränd
I tiofpred Wijk anders lins N :o 28 vid Re
geringsgatan artill d 1 11
astk April en varm och
pro
per ungkarls våning med 2 ne ingångar dubbla fönster
m m att hyra Vidare underrättelse lemnas ä Adress
Kont i samma hus
Tvä väl m »hl rade rum med egen intfånr»
äro att hyra Belägenheten éir uti huset N :o i vid
Myntgatan 2 :ne tr "Pg Afven kan kök och drä .n
kammare medfölja ifrån 1 Maj till 1 Okt
hl I ljus» och vackerl uii ^karNrtiin i luisct
N :o 8 vid Lilla Nygatan Underrättelse fäs i Brun
vins Magasinet i samma hus
Ett varmt och hyggligt rum 3 tr upp åt
gränden i huset N :o ga vid Skeppsbrcn Qv Glaucns
hörnet af S :t Johannis gränd är d i April att hyia och
hvarom underrättelse tas i samma hus 2 tr upp
lnst flyttningstid är en stor instängd tomt
att hyra belägen vid Nybron och Packartorget hvil
ken många jr varit begagnad till upplag lör fler hun
drade famnar ved ch byggnad ,ämne» Adress uti
Kryddboden gent emot Södermalms Torgs Brunn
Ku sa b bod belägen vnl Hötorget passande
till Lärfti
Lin Läder- eller Jernkramhandel till inst
1 April Vidare underrättelse lemnas uti Kiyddkram
handl Elfbrinka bod vid nämnde Torg
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Handbok i Trädgårds-Skötseln
af A Lnndslröm
Andra Upplagant förbättrad och tillök t TvI delar i
ett band med fyra plancher 2 Rdr sk Bko ut 'era
nas i Bergianske Trädgardens Fröhandel vid Munk
bron
Af trycket har utkommit och säljes hos A
WIBÖP .G Comp å 10 sk ]5ko
A ^D
p
A ^exiö Dom-Kapitels
igBtäkdill Kö
p
tjnderdiniga Betänkande till Kgl Mit rörande Fattig
vården i Wexiö Siitt
l 'å Aftonblads-Kontoret Diverse
Musikalier
af Clemenci Haydn Mihul m fl till mycket godt
pris
Russin i fjerdingar och lador Fikon i /askor
och mattor Franska Sviskon och Katrinplommon i
hel 1-2 och 1-4 lådor finare och ord Eng» Senap i
kaggar Holländskt gult och brunt Senaps- sam t
Canarie-y llof- och rödt Klöfverfrö af senaste skörd
flere sorter Indigo Krapp Ens Sandel och Tlieer
flere sorter Schellack tunn och tjock Terpentin Gul
ockra Galläpplen Saxiskt pappers Smalts Sumack
Salmiac Raff a C amper t gul Fransk Harts Viktri
ol-Olja Holl malen Krita Krydd- och Sv art-Pep
par bruna och hvita Sagogryn Fransk och Cala
brisk Lakrits Coriander Sand och Blyerts-Deglar
samt packad Kimrök i tunnor säljes till billiga pri
ser i Kryddboden vid Stortorget
DIVERSE
Jägare-Förbundets Tidskrift
dh
rift
är 5 :d /e häftet for i år utkommet Prenumeration
pa denna argans emottages pä alla Postkontor till
6 l \dr samt i Stockholm hor Wiborg et Comp och
Norman et Engström till 5 Jidr Bko
E i man uti .sina hästa är med full erfaren
het af Landt- och Biuks Skötseln önsk ar inseendet of
ver nå ^on stöire Landt- eller Bruks-Egendom — De
me»t hedrande rekommendationer kunna företes då mail
uppgifver <in adress uti föraeKlad biljett till S uppl«m
nad 1 tr upp pa Kontoret uti huset M :o 66 Ov Tvphbn
vid Westerlan-ggatan
v
En pålitlig v nyling som fU»ra Ar varit <»nga-
gerad vid handel hvaröfver hedrande bety kan vi
sas skrifver en vacker stil och räknar säker t ömkar
blifva antagen vid något Kontor för yttre zöromul
eller Magasin för hvad honom anförtr os
tkan till
någon del borgen presteras Den härå reflekterar
täcktes vara god zifva svar i förseglad biljett till
Pålitlig som i ni em nas i Hr Tjäders Tobaksbod vid
1 Storkyrkobrinken
Vid nästk Okt mänads btfrj .tn Astimd ;is så
som sällskap vid enskild iniormatioii för en gosse af om
kring 11 *rs ålder i ett hederligt och bättre hils pi lan
det en jemnårig kamrat med vanliga elementära kun
s 'kaper för sina Ir All omvärdn .d och ömhet utlotvai
läsom för egen son Angående vilkoren om hvilkas
billighet p»
förhand försäkras kan i bref ötverenskom
mas med Ofverste Löjtn KoseiiroiUIer p Söderköuine
och Hällerö
1
Artificiela Hälsovatton
f
n
tillverkas af undertecknad vid CärlberZs Brunns In
rättning med möjligastej >recition och propreté till
samma pris och vilkor såsom jörlidet ar och förtån•
das till destinations-orterne Besp Brunnsgäster i
Landsorterne behagade intånifu shus reqvititioner ju
förr dess heldre pa det blifvande siöläsenheter i
rattan tid matte kunna begagnas Stockholm och
Carlberg d 2g Mars igzz
CAh
gzz
CAhL FBEDU PLAGEMANN
Assessor Instruktions Apothekare och
Lärare vid Kongl Krigs »Akademien
l
vid Kogl Kgdemien
Lotter till 1012 Jira ^n >o >ri
t wedkristna som Gud gifvit den bästa lott
halsans ädla rufva tag af medlidande för den af
jjS1 ^saJri sjukdom förtärda värnlösa en lott för 3 sk
Bko på en silfver matsked det enda och sista hon
ager att uppoffra till hyra och ved den kan blott af
en vinnas alla andra vinner dessmångdubbla värde
genom Guds våfsign ,else för en ädel handling Lot
terna finnas i sockerståndet vid Södermalms
^Torg
L J Hjerta