Aftonbladet Fredagen den 29 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1833-03-29
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1833-03-29
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1833-03-29
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1833-03-29
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 29 Mars 1833

Sida 1

1833
AFTONBLADET
Fredagen
den 29 Mars
JDrisel i Stockholm för helt år ro R :dr halft år 5 R .dr 3 månader a R
-dr 3a sk Banko Lösm Numror a sk Banko Prtnumeration och utdelning i
Bladets Kontor vid Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan oth Clara Bergsgrind i Lindroths vid Norrlandsgatan och Essén
vid Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Kontor till a sk Rglds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
*2
SOMMARTING UNDER H .R ÖFVER SKÅNE
OCH BLEKINGE
Skåne
IMed Färs H i Sjöbo i Maj Frosta II i Hörby 4
Jnni Bara H i Dalby 2g Maj Torna H i Dalby
Z Maj Harjagers H i Kjeflinge JnnL Bjäre H
i Engelholm i i Juni Södra Å .sbo H i Åby 3 Maj
Norra Åsbo H i Å >y >4 Maj Vestra Göinge H i
Röinge 6 Juni- Östra Göinge H i Broby 2 Maj
Jerrestads H i Hammenhög 21 Maj Ljunils H i
Stora Herrestad Z Maj Herrestads H i Stora Her
restad 7 Maj Ingelslads H i Hammenhög 4 Juni
JMbo II i Brösarp 2 Maj Gjerts II i Nöbbelöf 20
Maj Willands H i Fjellinge 20 Juni Rönnebergs
H i Glumslöf I Maj On-jö H i Åkarp 14 Maj
Luggude H i Mörarp 28 Maj Wemmenhögs H i
Anderslöf Juni Skytt» H i Klörup 20 Maj
Oxie H i Klörup 3 Maj
Blekinge
Med Östra H i Lyckeby 5 Juni Medelstads H
i Ronneby 1 Maj Listers H i Norr /e 11 Juni
Bräkne H i Hoby 1 Maj
DÖDE
F Trädgårdsm .-Ålderm O Rydberg 27 d :s 5o år
Håboisten C Chr Muller i Stockholm d 28 d :s
a3 år
Trädgård»™
-enkan E Bergman f Cberg 16 d :s
68 år
_
ÖM
OCH SEDLIG MODERSVÅRD
Lcdamöteine af direktionen för detta »ällskap böra
insända vanliga anmälningslislor för detta års första
utdelning in i5 April
BOLAGS-K UNGÖRELSER
»
Räntan till il I April å de af Direkt i Höganäs
Stenkolsverk ulgifuc obligationer liqvidera» nämndi
och félj dagar af Kamrer Östman i Statskont
De som antecknat sig till inrättande af en Hypo
teks ka oa för Bruk ägare sammanträda d 4 Maj kl
11 f m i Bergs-Kollegii stora rum
Aktieägare i Skånska Privatbankens cn-kildla ak
tiefoud källas till bolagsslämoia i Ystad d 12 April
kl lö f tu
Intressentérne i Utö grufvor sammanträd den 24
April kl 10 f in ho» Hofmarskalk en Baron Rid
derstolpe 2 :ne tr upp i huset N :o 2 Qv Loius vid
Skeppsbron
Delägarne i Gn-taf Adolfs- Stoll
Nyängs- Mygg
bo- och Göske grufvor kallas till bolagsstämma å
Tiqgsh- vid Ofvansjö kyrka d 20 Maj kl 12
EN TREPREN A D-A UKTION-
å uppförande af en kyrko-och tornbyggnad i Tofteryd af
Wexiö Stift aukt i Tofteryds sockenstuga d 8 Maj
antingen å hela byggnaden tillsamman eller ä hvarje
sorts arbete särskilt
AUKTIONER
A t-4 af 5-S gården och tomten N :o g3 i Karl
stad aukt 19 April kl 11 f in
Å i-3 hem i Wadstena by Björskogs S aukt 20
April kl 12
OFFENTLIGA STAMNINGAR A BORGENÄRER
Kristianstads R .R Laudskamr Lundgård 12 Ang
Kristianstads R .R afi Doktor Ljungstedt i5 Juli
Borås R .R 1 all Handl t Redlunds 1 Juli 2
Handelsbetj J Hanssons 8 Juli 3 H indi S Nor
bergs 5 Aug
Nya Kopparbergs Bergs IIR J Jonell» i Kaf
velstorp 2g April
DOMAR I KONKUaS .YlÅL
Svea H .R :s i Eip .Sekr J M Stjern-tolpes utg 22
April
_
TESTAMliNTS-BEVAK .NINi 5AR
S Nilsson» i Granlund Lilla Ljn ,ia ägor och dess
a fl hustrus J Hansdotters inb bev vid Göstrings
H .R klander inom år efter delfåendet
All- Enkefru Christina Hendersons f Brattström
till Nämdem J Adler bev vid Nya Kopparbergs
Bergsl H .R kl inom år efter delfåendet
Enke-Rådmanskan A C Bagers Gyllich till
Klock Sebelius och hnstiu samt systersonen Ellert
bev vitl Höks II R
All enkefru U C Heddes f Bergstedt till åt»k
personer och till hennes a fl bröders Kyikoh i Gå
singe C W Bergstcdts och Kommin i Almby J A
Bergstedts barn bev vid Örebro R .R kl in laga
tid
Torp I Jansson på Hälla i V Hargs S till dess
hustru bev vid Wifolka H .R
KALLAS
Lumpsamlaren C 1
Andersson till Ting vid
Hallsta d 31 Maj ang yrkade böter föä olagligt
hästbyte
FöRMYN DERSK AP
Bonden J Persson på Kurö i Adelsö S under
Bonden E Janssoné i Lindby samma S • Färentuna
H .R
HANDELS-BOLAG-
G
Från den i :sla April delta är hafva undertecknade
ingått Handelsbolag i Eskil luna Stad under firma
C W Lindqvist K :i Eskilstuna d 24 Mars iS33
C
4
C IV L L Lindqvist
BOU PPT ECKN INGAR
Eft Prem
-Aktören J G Lindman i3 April ;anra
i Barnbördshuset vid Fredsgatan 2 tr upp in på
gården
Efter K f skepp J F Fröberg i Norrtelje anm
inom medlet af April bos Skrädd N ^rström eller
G 11 l
v Ed from dei st
Efter Enkefru Prostinn M Wadell f Holmblad
anm i stei bh inom slutet af denna mån
INBETALNINGAR
af skulder och inlö-ning af panter till Stånddra
banten G Magnuisons sterbhus bör ske iuoui denna
uiån slut
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
A fl Adv - Fisk G Gustavis 3o ds kl 5 e m på
Källaren Hamburg
Trakt Lars Hellmarks 3o d .s kl 11 f m på kon
toret 1 trappa upp i huset N .o 20 vid Tyska Brunn
Q v Juno
Kryddkramh A G Ljungkvists 3 April kl 4 o
m i Röda Rummen å Börsen
Enkefru M E Sjölins 9 April kl 5 e m .i huset
N :o 66 Qv Palmträdet vid stor Bailstugogatsm å
Norr
Per Olofssons i Espere Espereds S ocli Andreas
Hansson Wingiens i Töfve WingS s hos Svarfv
Wennersten i Borås i3 April kl 10 f m
C Brostedt Seniors i Wadstena by .Björskogs S
20 April kl 2 e m
SPEKTAKEL
I dag Ett ögonblicks oförsigtighet och De
begge Al re st anter ne
I morgon K or sfär arne och De begge Arrestan
terne
SAMMANTRÄDEN
Kongl Vetenskaps-Akademien
ii d s kl half 6
e m
Kgl Svenska Musikaliska Akademien 3o d .s kl 5
Kgl Patriotiska Sällskapet d So d :s kl 5 e m
Elektorer i L S 1 April kl 6 c m
S W d 3o d :s kl half 6 c m
Konst-Föreningen 3o d :s kl 5 e m
STOCKHOLM
Den 2g Mars
ÖFVERLÄGGNINGARNA HOS ARMÉENS
FULLMÄKTIGE-
Allmänheten har hitils ingenting erfarit an
gående förhandlingarna hos Armeens fullmäkti
ge Mangen torde förmoda att dessa förhand
lingar som hafva pensionerna reglerande till
föremål endast angå räkenskaps- och regie
mentariska förhållanden föreskrifter rörande
låns ineddelande m m som icke kunde ega
något serdeles allmänt intresse Denna förmo
dan försvinner dock genast när man betänker
till huru stor grad Rikets försvar h vilar på att
ega ett dugtigt och användbart armebefäl och
huru mycket arme
'befälets tjenstbarhet åter be
ror på en ändamålsenlig reglering af pensions
verket hvarigenom tillfälle må beredas office
raren att drag» sig fram på sin ålderdom ti
tan att behöfva qvarstå i tjensten sedan han
redan blifvit orkeslös till dess förrättande Ur
en sådan synpunkt får denna angelägenhet utan
tvifvel en lika vigtig betydelse för det allmän
na som för dem som den hufvudsakligen an
går i materielt afseende
Det är af sådan anledning Red med nöje
begagnar tillfället att få meddela några när
mare underrättelser om göromålen hos armebe
fölets fullmäktige genom nedanstående insända
uppsats hvars författare sjelf varit i tillfälle
att taga kännedom om de forekommande äm
nenas behandling och den rådande opinionen
derom
"Författaren af nedanskrefne reflexioner som
varit i tillfälle inhämta en närmare kännedom
om Krigs-Befalets öfverläggiiingar tror sig .gö
ra sina kamrater och framfor allt afskedade
delägare i Armeens Pensions-Kassa en tjenst
genom meddelande af de upplysningar han er
hållit så väl om redan fattade beslut som den o
pinion han i allmänhet funnit vara rådande öfver
de vigtiga ämnen hvilka dels till följe af Kongl
Maj :ts Kådig» propositioner dels i anledning af
gjorde motioner komma att blifta föremål for
Herrar Fullmäktiges pröfning och hvilken i
det hufvudsakligaste öfverensstämmer med In
sändarens enskilt» öfvertygelse
Ibland motionerne är den märkvärdigaste u
tan tvifvel den som åsyftar pensionernas be
stämmande till halfva beloppet af lönerne på
Stat Vid första påseendet tyckes det vara
stridande mot princip och till och med obil»
ligt att t ex en Regements-Chef som tjenar
för 3 ,6oo Rdr JSanko skall vid afskedstagan
det nedstiga till en pension icke fullt mot
svarande fjerdedelen af denna summa eller
800 Rdr B :ko då 3 :je Majoren med ioooRdrrs
lön erhåller halfva del ta belopp eller 5oo Rdr :s
pension Till vederläggande af dessa skäl for
förhöjde pensioner för Generaler och Regemente
Chefer behöfva icke vidlyftiga motskäl anföras

Sida 2

öfversten och Majoren afskedade och således
ätergångne till privata lifvet hvad skillnad är
väl dem emellan Rangen iakttages visserligen
vid k a laser och processioner men återkomne
till sin husliga omgifning hafva de samma be
hof en måttlig utkomst for sig och sin familj En
afskedad Chef med 1800 Rdrs pension skulle
ju vara i åtnjutande af denna förmon då Ma
joren med 5oo It di måste se sig och sin familj
1 armod Hvilka foreträden hafva icke Ge
neraler och Regemenls-Ghefer i flera andra
fall De tjena oftast lill en hög ålder och kun
na således under sin tjenstetid lemna sina barn
en vårdad uppfostran och underlätta sina sö
ners inträde i Statens tjenst då deremot Ma
jorer och Kaptener redan vid femtio års ål
der ofta få icke otydliga vinkar så väl af Chef
som yngre kamrater att de äro pensions-mäs
sige och tiden inne för dem alt taga afsked
Dessutom äger en högre Militär genom sill
lättare tillträde till Monarkens person en säker
utväg att kunna forska Ila sig någon fördelak
tig Civil beställning Skulle åter pensionerna
endast för principen skull bestämmas till hälf
ten af den hvarje grad åtföljande lön så ägde
ju befälet vid gardes-regemenlerne och de lie
sta Kavalleri-regementen lika grundade anspråk
på förhöjda pensioner ty deras löner äro be
tydligt större än befälets vid infanteriet men
de förenämdes högre löner äro grundade på de
större depenser som äro oundvikliga vid dessa
lorpser och samma förhållande är det mod
Generals- och Chefs- löner Af dessa sednare t
ex bör man beräkna alt minst 1600 Rdr B :eo
åtgå i och for innehafvarens representations
skyldighet resor i tjensten oftare och längre
vistande i Hufvudstaden underhåll af betjening
och hästar utgifter som icke komma i fråga
sedan han tagit afsked efter afdrag häraf åter
stå 2000 Rdr hvilken summa således egentligen
bör tagas
till grund för pensionens storlek om
man nödvändigt vill följa ett visst förhallande
till lönen och icke hellre endast hålla sig till
rättvisan af den enkla regien att sa reglera
pensionerna att hvarje pensionsberättigad mili
tär blir tryggad för nöd i hvilket fall hvarken
Generaler eller Regementschefer lära vara van
lottade då de sednare hafva dubbelt mot en
Kapten de förra betydligt mera än en Chef
Lyckligtvis äger Insändaren den grundade för
hoppning att de vid Krigsbefälet närvarande
Herrar Generaler och Regements-chefer sam
vetsgrannt iakttaga de yngre kamraters väl
skola förena sig i den åsigt man förmodar
samleliga Kaptener hysa om denna motion
En annan motion har blifyif väckt atl den
peusionsberättigadc som efter afgång utur krigs
tjensten utnämndes till civil beställning med åt
följande lön skall mista sin pension under den
tid han innehar den civila tjenstebefattningen
Om Staten här såsom i andra länder pensio
nerade sina åldrige militärer vore det visserli
gen billigt att den pension livat till den afske
dade vore berättigad besparades at Statskassan
i händelse han fick någon annan tjenst med
inkomster tillräckliga för hans bergning Men
i vårt land der armeens befäl genom samman
skott sjelf be red t sig tillfälle att elter 3o ars
tjenstgöring erhålla en mindre pension der vore
det ju ett förnärmande af äganderätten om
denna skulle bcröfvas en afskedad derföre atl
lian ettdera genom Konungens
_
Nåd eller medbor
gares förtroende lyckats förskaffa sig en tjenst
som kunde lugna honom för det bekymmer för
sin utkomst som drabbat så mången föi l jent Of
ficer och som 1 denna stund hotar liera al dt
ännu tjenande Delta forslag skulle om det
ofördelaktigt inverk
Många de
■vunnit framgång hafva
»I avancemetiternc inom Armeen
ingst oI '»nedtade söka nu och erhålla mindre
lönande civila tjenster af hvilka de icke ensamt
kunna hafva sin bergning men som i förening
ined pension lemna en inkomst tillräcklig för
deras behofver bcröfvade sine pensioner skul
le flere nödsakas tjena qvar och ännu mera
öka del antal af åldrige Officerare som redan
finnas i Armeen Må vi derföre snarare önska
alt tillfällen beredas för oss att kunna taga af
sked innan vi komma till de år då vi äro hell
och hållet otjenstbara Armeens duglighet be
ror mycket derpå att befordringarna icke gå
for långsamt på det befälet i synnerhet i
kompani-Officers-graderne alltid måtte vara
vid den ålder då man äger sin fulla vigör
Tvenne motioner äro väckte till förmon för
Enke- och Pupill Kassan den ena om en obe
tydlig tillökning på vår tribut till nämnde Kas
sa den andra om centonalens upphörande in
111 E11 och annan ung Militär skall må hända
klandra hvarje ökad utgift af den ringa lönen
förut kringskuren af afgiftcr till Armeens Pen
sions-Kassa samt Regements och Musik-Kassor
men få äro likväl de som icke medgifva att af
alla de afbränningar vara löner måste vidkän
nas är den som göres för Enke- och Pupill
Kassan till det ädlaste ändamålet
Förlängd prescriptions-tid för inträde i före
nämde Kassa hafva fullmäktige bifalllit hvar
emot en motion om rättighet att när som helst
få inträda i densamma blifvit a Islägen
Ålskillige andra motioner af mindre bety
denhet äro gjorda dels rörande utlåningssättet
dels åsyftande förändringar i Reglementet
De af 1827 Ars Krigs-Befäl faststäide högre
afgift er komina ifrån och med delta års bör
jan att erläggas och ehuru det ännu icke är
afgjordt är anledning förmoda att £ delar af
de förhöjde Pensionerne enligt Pensions-Staten
Lit C kunna utbetalas ifrån den lista Janua
ri nästa år och i sådan händelse utan undan
tag för redan afskedade delägare
E11 ny Pensions-Stat förmodas vara under
utarbetning i Berednings-Afdelningen huruvida
några väsentliga förändringar komma att ske
är väl ännu icke kändt men säkert är emed
lertid att dessa icke blifva så genomgripande
som förutnämnde motion om Pensionernas be
stämmande till halfva lönen åsyftar
Svårare att afgöra blir säkert cfen frågan
huruvida blessyr skall medföra förhöjning på
Pension och på hvad sätt delta skall bestäm
mas Medgifva måste inan alt missbruk skett
och svårligen kunna undvikas med bedömman
det af en blesserads rättighet till förhöjd Pen
sion Med förtrytelse har Insändaren sjelf sett
huru man undandragit sig tjenstgöring och
genom ett oupphörligt klagande öfver de plå
gor den efter allt utseende lindriga bl essy ren
förorsakade sökt väcka kamraters medlidande
i afsigt alt derigenom förskalla sig deras be
tyg De gamla berätta äfven huru som for
längre lid tillbaka en Svensk Officer för en
åkomma den lian ådragit sig genom ett fall
mot en kulhög eller trossvagn undfått förhöjd
pension oeli densamma till och med beräknad
retroaktivt for flera år tvärt emot tydliga fö
reskriften i det den tiden gällande Reglemente
Men om denna och flera dylika händelser verk
ligen inlrälfat så är det i alla fall hardt att
den oskyldige derföre skall lida Medgifver
man atl den som i fält förlorat arm eller ben
eller bruket af någondera af dessa lemmar el
ler som blifvit bl esserad i någon af kroppens
ädlare delar och hvaraf plågor oeh en försva
gad helsa förr eller sednare uppkomma bör
undfå förhöjning på sin pension anser man
ilclla rättvist så bör det icke vara omöjligt all
uppfinna föreskrifter som till det mesta före
komma de få missbruk man har att befara
vill man på allvar det goda blir det oftast
lätt att undanrödja de svårigheter som ligga i
vägen fur d i utförande
Officerarne vid Golllands National-Beväriug
äro upptagne lill delägare i Armeens Pensions
Kassa Detta har skett på grunder som i sig
förena säkerhet för Kassans bestånd och billig
het mot de nya delägarnet
Kongl Maj :t har fastställt den nya Aflönings
Stalen för Armeen oeh äfvenså i Nåder gil
lat principerna för den af Löne-Komitteen
föreslagna Ackords-reglering Otvifvelaktigt det
vigtigastc ämne Herrar Fullmäktige hafva att
bearbeta är det i sammanhang härined gjorda
förslaget om Ackordernes inlösande och amor
terande
Tankarne i denna kinkiga sak äro ännu de
lade Någre radikala Ledamöter vilja hafva
bort aekorderna på en gång pluralitrten vill
se den försvinna men tillen början småningom
lyckas planen kan man framdeles påskynda desi
fullbordan det minsta antalet deremot — oeh
ibland dem är Insändaren
— tro att tiden
ännu icke är inne för ackordernes afskatfande
men alla partier öfverensstämma deruti att
hvad beslut man än må komma att stadna vid
så böra aldrig kassans kapitalel anlitas eller
dess utestående lån uppsägas Det är hennes
kredit man tror sig kunna begagna och der
till vore utgifvandet af räntebärande [obligatio
ner en verkställbar utväg ideen tyckes vara
god och bör icke förfela ändamålet ackor
dernas inlösande men låtom oss tillse om delta
i närvarande tidpunkt vore gagneligt i enskilt
afseende och hvad inverkan det möjligtvis i en
framtid kan hafva på armeens tjenstbarhet
(Forts e a gång
Kaleidoskop
RÄTTEGÅNGEN om PISTOLSKOTTET vid
ASSISRÄTTEJN
1 PARIS
Redan kl 6 0111 morgonen var folksamlingen
i granskapet af Juslitiepalatset dfer domstolen
skulle hälla sina sessioner ansenlig Knappt
voro dörrarnc till sessionssalen öppnade förrän
den uppfylldes af åhörare hvaribland en mängd
fruntimmer II1 Duboys d Angers presiderande
i rällen och såsom advokater för de anklagade
uppträdde Hr Moulin och July den senare for
dom generalprokurator men alsatt af Hr Barthe
Generalprokuratorn Persil var äfven närvarande
Ibland de 101 vittnen åklagaremakten åbero
pat anmärkte man Generalerne Pajol och Ber
nard Hr Gabriel Delessert Öfverste Rafe
af
gendarmeriet samt den beryktade mamsell
Boury De anklagades vittnen voro till antalet
3o Innan rättegången började utdelades bland
de närvarande en flygskrift kallad Pistolskot
tet vederläggning af det förtal man riktat
mot Styrelsen och utanför linset hölls den
till salu
Allas blickar fäste sig på M :fle Bonrv sorn
satt på en bänk i fonden af rummet oéti syn
tes angelägen att undandraga sig den allmänna
uppmärksamheten En stol- svart slöja föll
ned från hennes hufvud men kunde icke
hindra ett par eldiga bruna ögon alt mellanåt
blixtra fram under gazen f |0n syntes mycket
upprörd riktade Understundom
blicken mot
himlen oeh samtalade med en äldi *e m-insper—
son som följt henne till rätten
— Kl 1-2 11
intogo domarena sina sälen hvarpå de ankla
gade infördes E11 mängd af deras bekanta
oeh advokater omgifva dem och taga dem i
hand Bergeron är blond och af mycket ädel
hållning Benoit af mörk hy begge synas full
komligt lugna utan att visa minsta tecken till
någon förvirring eller rörelse De vanliga frå
gorna om namn ålder hemvist oeh yrke fram
ställas Bergeron pr 21 år oeh studerar tagfa
renheten Uenoit medicin» studiosus Nu före
lästes anklagelseakten j hvilket upptog öfveff

Sida 3

1 l-2 timma hvarefter sedan Benoit aftradt
förhöret börjades ined Bergeron Frågorne
gingo hufvudsakligen ut på alt få upplyst hvar
han befunnit sig d iy November hvilka stal
len han besökt och hvilka personer lian varit
tillsammans med Euligt den anklagades upp
gifter både lian alldeles icke varit bland dem
som åskådat Kungens tåg till Kamrarnes öpp
nande ännu mindre befunnit sig på Pont Royal
då skottet lossades utan vid den tid delta
skedde varit i ett lässällskap Hr Persil gjorde
den anklagade uppmärksam på några motsägel
ser som funnos i lians uppgifter hvartill han
svarade att sådant icke vore besynnerligt Om
man ville fråga Hr Persil hvad han gjort d
18 November så skulle hans svar sannolikt
ej bli serdeles noggranna För Bergeron hade
d il No v ieke varit vigtigare än någon annan
dag och han bade derföre ieke fastat i min
net alla små omständigheter som då kunnat
förefalla Deraf vore lätt att förklara att de
uppgifter han i början gjort kunde i en eller
annan mindre detalj afvika från de senare
ofritt hade en af de anklagade i denna
sak Giron i sina yttranden röjt vida betydli
gare motsägelser än Bergeron och han hade
likväl blifvit försatt i frihet
— Nu börjades
förhöret med Benoit Han tillstod att han be
funnit sig på Pont Boyal då pistolskottet los
Sades men att han ieke vidare tagit någon
notis derom Generalprokuratorn lade stor vig
på den omständigheten att Benoit som d iq
om morgonen kommit till Paris från landet
några dagar förut eller d i5 äfven varit i
staden Benoit sökte förklara sina resor på det
sätt att han d i5 begifvit sig till Paris för
att undergå en medicinsk examen men att
han hemma ieke sagt något om detta sitl
förehafvande på det att i fall examen miss
lyckades man icke skulle fa veta derom Men
sedan han d i5 genomgått den hade han åter
vändt hem och berättat att han skulle resa
till Paris for att låta examinera sig och del
ta var anledningen till hans senaste resa
Nu framkallades vittnena General Pajol hade
befunnit sig till venster om Kungen då han
såg en pistol allossas mellan tvenne soldater
som stodo på post Personen som sköt var
omgifven af en mängd folk och generalen ha
de icke sett honom tydligt nog att kunna igen
känna honom Knallen af skottet var temme
ligen stark men generalen hade ieke hört ku
lan hvina General Bernard som äfven varit i
Kungens svit hade väl hört skottet oeh sett
röken meti trängseln oeh oredan hade hindra
honom alt urskilja hvem det var som sköt
Hr Belessert som likaledes åtföljt Kungen an
såg säkert alt skottet var riglad t mot II M
Han ville linna någon likhet mellan Benoit
och den person man på stället visat honom
såsom den brottslige men hvilken lyckats att
undkomma dock tilltrodde lian sig icke att
häröfver yttra sig med någon bestämdhet
Emellan den drägt som bars af den person
som sköt oeh den Bchoit hade på sig den 19
November hvilken drägt forevistes Hr Delessert
fann han ingen öfverensstämmelse
— Öfverste
liafe yttrade på tillfrågan huru han kunde
veta att det var Kungen man riglade skottet
åt att det var helt naturligt att förutsätta
det ty innan man lemnade Tuilerierne sades
allmänt att ett skott skulle lossas på Kungen
(Allmän och liflig förvåning Hr Toly begär
de att detta yttrande måtte tagas till proto
kollet emedan han ansåg detsamma af högsta
vigt för de anklagades förevar E11 stadsser
geant och en korporal soui genast efter skot
tets lossande kastat sig öfver den som skjutit
och försökt gripa honom men icke lyckats
e
e
de dertill dock tyckte den senare att
Benoit hade någon likhet med den karlen han
haft fast och ur hvars licka en .pistol foll un
der hans bemödande att göra sig lös — Här
med slutades första dagens session
Andra dagen fortfors med vittnesförhöret
Första vittnet var en Hr Roiton köpman som
hade sett många saker på Pont Boyal Kungen
som lyfte på hatten röken af skottet karlen
som sköt tvenne pistoler som han släppte o
s v men då man frågade honom om han i
men då man-frågade honom
någon af de anklagade igenkände den brottsli
ge nekade han bestämdt att någon af dem var
ratta mannen En pistolsmed som undersökt
pistolerna oeh tagit skottet ur den ena hvil
ken ännu var laddad då de funnos upplyste
att förladdningen bestått af ett stycke papper
på hvilket var sk rifve t på ena sidan fransyska
på den andra latin Man hade vid närmare un
dersökning funnit att fransyskan innehöll ett
tema och latinet öfversättningen deraf Då nu
Bergeron jemte sina juridiska studier syssel
satte sig med att ge undervisning i ett par pen
sioner så hade man jernfört alla elevernas sti
lar med den som träffats på för laddningspap
peret men det var icke någon af deras Ber
geron förmente dessutom att då det fanns ic
ke mindre än trenne grofva språkfel inom fy
ra ord af det eorrigerade latinet så kunde man
väl hålla honom for hvad man ville lill och
med för en kungamördare 0111 man så behaga
de men omöjligen kunde man anse honom föl
en sådan åsna oeh ignorant att han kunnat lå
ta sådana bockar passera
Nu infördes hjeltinnan i pjesen Mamsell Bou
ry (Allmän uppmärksamhet och nyfikenhet
Ordföranden i rätten låter ge henne en stol
H011 uppger sin ålder vara ig år hennes röst
som i början är något darrande återtager snart
mera säkerhet
Ordföranden Af edra föregående utsagor
visar det sig att Ni befann Er på Pont Boyal
då pistolskottet lossades
Mli Boury Ja min Herre jag var der Jag
kom från gatan Bac man hade redan intagit
sina platser och sorn jag är mycket liten till
vexten så hade jag omöjligen kunnat fa se tå
get om icke några af musikanterna hjetpt mig
opp främst på trottoiren Jag stod bredvid den
första lyktpålen helt nära solda terne som for
merade haieri En herre af mörk hy med små
inustaeher stod bakom mig i det ögonblick
processionen kom gaf han mig en stöt med
armbågen De som stodo omkring mig ro
pade hallan te af lefve Kungen Nu
såg jag den unga mörka herren gri
pa ined venstra handen i bröstfickan han
framdrager en pistol och sträcker ut armen
for alt afskjuta den Ja hade k lifv i t på tå
för alt bättre kunna se då jag märkte pistolen
ryckte jag mannen i armen och i samma ögon
blick b I ef jag genom folkträngseln kastad till
marken Man hjelpte upp mig och jag gick
min kos för att liesöka Hr Thiers der jag ha
de en sak att uträtta Han var ej hemma
men jag berättade hans sekreterare hVad som
händt
— Sekreteraren hade nu fört M :ll Boury
till Tuilerierne der hon likvisst icke såsom ryk
tet sagt blifvit presenterad hvarken för
Kungen eller Drottningen —Ordföranden frå
gade vittnet otn hon igenkände någon af de
anklagade "Nej ingendera af dem blef sva
ret lian underrättade henne att ingen af
vittnena igenkände henne bland de personer
de sett på Pont Royal ehuru vittnena sins
emellan igenkände hvarandra Hon förklarade
sin förvåning deröfver men kunde icke säga
annat än hvad hon sett Af allt hvad M !i
Boury berättat fanns ingenting annat bekräf
tad t än att hon fatt en-knuff i Jr bröstet ty
ett läkarebetyg yo Jticerades som L
-styr1
te äU
s
e
l
n
i
e
d
m
e
u
ä
g
i
perso
neka¬
de
Be
tillfrågades om de
ncu i någou af
igenkände
de anklagade
t
n
hon af sådan anledning varit under
vård
af en
doktor —- Ett annat vittne
"framträdde :j sko
makaren Dupuy som förklarade sig hafva sett
Bergeron på stället men ieke Benoit Dupuy
hade sett karlen som skjutit och han trodde
att det var Bergeron likväl var han icke sä
ker derpå Då han sade att han betraktat den
som lossade skottet från hufvud till fot frå
gade Bergeron om han haft skor eller stöflor
"Äfven en skomakare kan bli yr i hufvudet
svarade Dupuy Ibland annat hade vittnet upp
gifvit att den som sköt hade skägg på hakan
hvilket gaf Bergeron anledning fästa Juryns
uppmärksamhet derpå alt han ännu icke hade
skägg Dupuy hade icke heller sett M :ll Boury
hvilket syntes något förarga henne ty hon sa
de att om han ieke varit i komplott ined den
som sköt så hade han som var honom så nä
ra kunnat hindra honom ifrån att fly Ett
annat vittne Fru Setier beskref klädsel oeh
utseende hos den person som lossade skottet
emedan hon stod honom helt nära På till
frågan om det var någon af de anklagade sva
rade hon bestämdt och ovillkoiligt nej En
Dragon Vieussaint hade mycket att berät
ta om yttranden som Bergeron haft för ho
nom att han varit med bland de stridan
de i Junioroligheterne att han ville kämpa
för republikens sak att han var missnöjd med
ministrarne att man måste betjena sig af pi
stoler m m
"Det är möjligt
inföll Bergeron
"att jag kan ha y .trat mig halva varit bla .nd
Junikämparne det är möjligt att jag kan haf
va sagt au 0111 tillfälle dertill yppades skul
le jag ännu en gång vilja strida för republi
ken Men aldiig har jag förklarat att jag
oeh mina vänner voro missnöjda med de nya
ministrarne Det hade varitjji hög grad barns
ligt För oss republikaner är det likgilltigt
hvem som är minister tve tom ju sämre de
äro ju bättre ty desto förr måste det bli slut
med monarkien
— Hr Persil vill förmå Ber
geron bekänna alt han varit med i Junioro
ligheterne hvarpå denne helt lugnt svarar
"jag har ingenting att bekänna ingenting att
neka Anklaga mig och jag skall försva
ra mig
Sedan nu vittnena voro afbörda uppsteg
Hr Joly och yttrade sig med styrka mot d«t
besynnerliga sätt hvarpå åklagaremakten gått
tillväga i denna sak Ilan tvekade ej förkla
ra att en osynlig och högre hand led t hela
denna tillställning på Pont Royal och att
det hvarken fanns någon brottsling eller verk
ligt brott Hr Persil tog uttrycket om "den
osynliga handen mycket illa
"Hvar finns
den osynliga handen utropade han
"visa den
säg hvad det är för en ni bör ha mod der
till
Hr Joly förklarade att då tiden är in
ne skall han visa den osynliga handen öf
verste Rafes märkliga vittnesmål ger redan
en temligen klar skymt deraf Huru vis
te man på slottet alt ett pistolskott skulle
lossas på 'Kungen huru har väl upphofsman
nen till ogerningen kunnat undkomma midt
ibland en folkmassa drucken af enthusiasm
en trogen armd och ett tillgifvet nationalgar
de Jo emedan brottet hvaraf man gjort så
mycket väsen icke var annat än resultatet af
en skamlig tillställning
Hr Persil vi skola bevisa brottet
En af advokaterne Det blirjjsvåit
Dagens session är slut
Danska Tidningen Dagen innehöll nyligen
uti cn officiel artikel bland andra befordrings
ärenden den underrättelsen att en viss Dahl
gren blifvit af hans Kongl Danska Majestät
i Nåder utnämnd till Hof-Kannstöpare (liof-
Ålderman vid KaadestoeLer-iarsget

Sida 4

Kandestoeber Det förljudes att äfven hos oss
dylika befordringar skola vara påtänkte ehu
ru Sv Minerva i sin artikel om Dagblads
ikri /vt ritts triumf af blygsamhet eller discre
tion icke nämnt ett ord om införandet af detta
nya sätt att belöna förtjensten
Den sta Lubrentus Den Stockholm
ska allmänheten beundrade for nagra år se
dan Snabblöparen Filip som 8 gånger på
2 timmar lopp emellan Blå porten och .Manilla
på Djurgården samt den kuriösa gumman som
sprang så fort hon orkade men hvad är allt
della emot hvad en Tysk tidning med dagens
post omtalar
"För kort tid sedan anlände en matros till
Munchen hvilken ined flera trovärdiga intyg
bevisade att han hade t i II ryggalagt flere resor
pä slyltor ined utomordentlig hastighet Som
lian redan någva gånger varit i Grekland sä
gjorde han H M Konungen af Bajern ett an
bud att på fyra veckor gä på styhor till
Grekland och tillbaka och återföra bref
till honom från Konung Otto För att
aflägga ett litet prof på sin skicklighet
begal han sig en morgon klockan åtta
på sina styltor från Munchen till Augs
burg der han anmälde sig hos uppgifven
person och återkom kl 4 e ,n- till Munchen
(Augsburg ligger 18 timmars väg från Miin
chen Den 8 Mars lemnade han Munchen
försedd ined bref och konungens general-pass
och "styltade af till Grekland Hans resedrägt
består af en kappa af vaxduk som räcker ho
nom till knäet mjölk och bröd utgör hans en
da f ida Han är liten till växten och bredax
lad I England alla vads fosterland höll man
vid första underrättelsen stora vad på hans re
sa Ilan räknar sjelf ett steg med styltorna
lika ined fem vanliga steg I Mlinchen väntar
man otåligt att få höra utgången af hans resa
då han valt landvägen som är den längsta
och på denna är utsatt för många faror såsom
röfvare rofdjur o s v men han är sjelf utan
all fruktan och har som han försäkrar redan
förut gjort många lyckliga resor
POSTSKRIPTUM
Dagens utländska post går från Paris till den
j6 från London till den i3 dennes och från
Konstantinopel till den 27 Februari
England
Fyra Engelska linieskepp ett Fransysk t och
tvenne fregatter hafva afgått till Nordsjön för
att återtaga blockaden af Holländska kusten
Man har redan vid Helder sett denna eskader
Lord Durham har i anseende till sin svaga
helsa lemnat sin plats i kabinettet
Den nya Holländska Ministern Dedel ankom
d 13 till London och hade följande dagen en
sammankomst med Lord Grey
Underrättelserna från Oporto låta föga bätt
re än dc senast derifrån meddelade Emedler
tid var ryktet att Don Pedro lemnat staden
egrundadt Om lifsmedel och forstärkningar
snart inträlFade ansåg man likväl den konsti
tutionella saken ännu icke Tara förlorad
Andra läsningen af Billen om Irländska kyr
kans reform hade blifvit på några dagar upp
skjuten i anseende till ett af Sir Robert Peel
anmärkt fel i formen
TUBK-KI
Från Constantinopel gå underrättelserna till
den 27 Februari Hyska flottan låg ännu qvar
for motvind i kanalen men var färdig att med
första gynnande v■ 1 d afsegla till Siseboli En
gelska och Fransyska ambassadörerne hade med
sådan ifver hos Porten yrkat denna flottas bort
skickande att de hotat afbryta all förbindelse
fll dj kd
Då Porten förklarade sig ick ^lkunna gå in här
på utan att erhålla några garantier mot Me
lienied Aiis afsigter erböd sig Amiral Roussin
gå i borgen for att Vicekungen skulle sluta
fred på de vilkor Amiralen redan meddelat
Porten JNu uppgjordes fredstraktaten hvil
ken Fransyska ambassadören undertecknade på
Meheraed Alis vägnar hvarefter Sultan hos
Ryska ministern begärde att flottan skulle af
segla
Innehållet af fredsfördraget är ännu icke full
komligt bekant dock säges att Mehemed Ali
vunnit någon utsträckning af sitt välde öfver
Egypten samt fått Paschalikatet Acre inför
lifvadt med de länder han redan har under sin
styrelse Således skulle Porten blott komma
att afträda omkring en tredjedel af Syrien
Frankrike
Den märkligaste nyheter från detta land
är ntt Krigs-Ministern i Dep .-Kamaren sagt
sig amna fiamlägga en plan som oppo
sitionen serdeles den aflidns Gen Lamarque
redan för två år sedan anvisade såsom hög t
nödvändig men hvilken Ministérrn då af alla
k 1 after btfstridde nemligen en förändrad or
ganisation-af hela armeen medelst tillskapan
de af en Krigsresev hvarigenom de akli %a
truppernas antal förminskas och högst betyd
liga kostnader besparas
Enligt denna plan skall reserven utgöras af
5oo ,ooo nian mobila nationalgardister och 3oo ,ooo
man linietrupper Denna plan har vunnit ett
oerhördt bifall
För öfrigt tvistades om theatercensuren som
blifvit bittert angripen Ministeren forsvarade
den såsom elt band mot osedliga stycken
men oppositionen bevisade att det endast var
för politiska uttryck censuren var rädd hvar
emot de osedligaste stycken fått fritt passera
Hr Thiers tog operans moralitet i försvar
Grefve Pozzo di Borgo hade haft sin första
audiens hos Konungen
Debatterna om pistolskottet infor Assise
Rätten tilltaga dagligen i bitterhet De skarpa
anmärkningar några Jurnaler tillåtit sig om
Ordförandens och åklagarens partiskhet och
rättsvidriga förfarande ha ådragit fyra af dem
Temps National j Tribunt och Carricaturr
en stämning lill samma domstol för "vrängda
framställningar af debatten
nion Bok af
Dir J G Scheibel 36 sk Kommunion
Bok till allmän uppbjgzelse af L Smith 1 :dra
uppl 16 sk Skriftermåls- och Kommunion-Bok af
J P Fr esenius9 i Rdr Bko
1 Hedboms Jtfok- och Musik handel rto ut
sökta T
a sk spel ar ekon st er som väcka mycken för
undran och som med allsingen eller ringa kostnad
kunna verkställas 3 :dje uppl .t 16 sk Bko
1 Hedboms Bok- oeh Musik handel TVallad-
wor eller Mördaren frän Cato gatan JValesisk No
vell 3 delar kompl 1 Rdr 40 sk Sko
Ett Konsl-Ur
aldeles nytt tom med två och en half alns lina gir ett
Ir i uppdragningen lamt »polar sex stycken neml Ou«
yerturen till Figaro» Bröllop af Mozart Ouverturen
till Kalifen i Bagdad af Boieldieu Ouverturen till I il
genie af Gliick ett Thema med variationer af Bodo
ett Thema med variationer af Pixis sjunget at Mamsell
Sonntag » samt en Polonaise af Aiayseder Uret är att
bese uti huset N :o 27 vid Drottninggatan i hornet af
Stora Vattugränden a tr upp
h lFik
g pp
Konfekt- och JVlalla ^a Fikon
Ett mindre parti Wingåkers Humbla9
Sorterade Engelska synålar
Anjovis i burkar och kaggar
Hiböh H
jgg
Hvita bönor och Honung
i Sv Wallbomt e£ Comp• Kryddbod vid Kornhamns•
torget
^a 1 mesan Engelsk Holländsk Present Stit-
mjölk och Kummin Ost Jiera sorter Italienska Mac•
caroner y sup fina gröna Arter färska samt torra
Kastanier flera sorter Fransk och Engelsk Senn
Tryffel torkad i olja samt i bleck dosor kokud t
Champignoner t Brunell er valda Katrinplommon
Muskat Druf .Russin Konfektfikon fin Krakmandel
hvit samtveritabel Cayenne Peppar och Courrie Pu
der i kanistrar veritabel Ostindisk Soja på hel- och
halfbuteljer Fransk Anjovis och Sardeller Thonfisk
fersserad samt ord Oliver fin och gröfre Capris
finaste Provence Matolja pu buteljer Ean de fleur
d 'Orange et Rose Trippel Franska frukter i sprit
Vanilj Husbloss Marasquine Batavia Kneijf och
Arrack gammal Jamaica Horn och Bordeaux Kon
jack samt friska mineral-vatten suljes till facila
priser i Kryddboden vid Stortorget
Friska Citroner pa lln ^e et Settervalls Kon
tor i huset N :o 37 vid Stora Nygatan och hornet af Ty
ska Brinken
ÄSTUJNDAS KÖPA
TroHhittf Kanals Aktirr orh Lott sedlar j
då säljaren och pris uppgifves till Hrr Paton et
Ccmp i Stockholm
Torkad Råg
Säljaren till större eller mindre partier mot 1 Rdr
32 sk ligds pr t ;a högre pris än hvad den oriade
efter Börspris gäller den dag då handeln af göres
behagade uppge sin adress inom April månad ut
gång i biljett till C M F som inlemnas i Afton
blads »Kontoret
Turkiska
re«enn
i
y
n
igen i fall det ej skedde
ANNONSER
TILL SALU FINNES
I Deleens et Comp Bokhandel
Elementar-Kurs i
Matematiken
af Erik IlaTfveleldt 4 delar 8 Rdr 16 sk Bko
Uti W Lundequists Bokhandel vid Myntga-
tan midt emot stadens Auktionshus ä i Rdr 16 sk
Bko Smärre samlade Ströskrifter afpraktiskt-krist
ligt innehåll af Prof D :r NEANDER
Ut VV Lundequists Bokhandel Praktisk af
handling om Hämorrhoidert 24 Om svag magef
magsyra halsbränna maekratnp m m 24 sk Öm
Lungsot 40 sk — eUla af Prof RICHTER
Uti W Lundequists Bokhand I r Specrf T hr-
rapi eller afhandling om sättet att behandla men
ni sko kr opp ens sjukdomar af Prof RICHTER 6 de
lar9 15 Rdr 12 sk Bkon
i i loLViiiivRGSKA Bokhandeln Andakts
stunder eller Kristliga Betraktelser för hvar dag i
uret öfver de för rnenniskan xnztigaste föremål 4
delar
o
io Rdr Sedolär ande Betraktelser för hvar
dag i året 2 delar 5 Rdr 16
sk Sturms Betraktel
r ser öfver Naturen ledande till kännedomen af Guds
v älg er ning ar och menniskans lycksalighet 2 delar
vb 4 Rdr Bko
I YV ISBERGS Bokhandel a 3 Itdr 16 sk
Bko
Geognostisk Charta öfver IMedlersta och Södra de
larne af Sverige
I Hedbom Bok- och Afusikhandel a 1 Rdr
Bko Musikalisk målning af E Passy y inneh Vall
Gossen Echo Göken Kolar-Flickan i Skogen
I Hedboms Bok- och Musikliandei Kommu-
UTBJ U DES HYRA
Vid Wars 'a egendom ni i Häg ^eby Socken
med en vacker belägenhet 5 1-2 mil frin Stockholm
bade »Jo- och landväg finne» au hyra frin viren hela
Corps de Logi» bestående af 9 rum med kök skafferi 9
domestikrum källare etc stall vagnshus frukt- och
kök-strådgird alltsammans mot ett årligt airende af 200
Rdr Bko Närmare underrättelse lemnas på Aftonblads
Kont
Dl TEHSE
Af trycket hyr utkommit och utdelas till
resp Prenumeranter uti W Lundequists Bokhandel vid
Myntgatan t
Tdjhäfåå85
Tredje häftet årgången i855 »5
TIDSKRIFT
Läkare Fh arm a center
PrenumeratHjn fortfar att emottagas med 5 Rdr Bko
for åigangen
komlhion for Po .st-Sfcrifvnre
E11 stadgad karl öfver Bevaring»ireit
med god kurak
ler och goda »eder hel»t nlgon som förut handlagt j >o»t
göroroil äsmndas säsom skriivare-biträde pl ett Po»t
Inspektors-Kontor Närmare underrättelse lemuar Hr
Postmästaren H G Utterbäck i Stockholm
En skicklig och II v k ter Att ike-Hryggeridrring
■ och en äfvensl beskaffad Trädgärdsdräng kunna nn ge
nast ta tjenst om de anmäla »ig vid Hagens Attike
i Bryggeri vid Gröna Galan i Maria Församling töro kl
8 om morgnarne
•IJiuue Settervalls Kontor ar flvttadt till
huset N :o 57 vid Stora Nygatan och hörtiet af Tyska
Brinken
Rätt el s e
T gårdagens blad står på tredje sidan
tredje
spalten tredje raden nedifrån Conseil
- last
Consei /lcr